Przeglądaj wersję html pliku:

Wykład 1


Rysunek prototypowy lub inaczej szablon to rysunek, od którego nowo tworzony rysunek przejmuje parametry początkowe.
Pliki zwierające rysunki prototypowe mają standardowe rozszerzenie DWT i normalnie są przechowywane w katalogu template.

Co może zawierać rysunek prototypowy ? początkowe parametry rysunku
• • • • • • • • Rodzaj i dokładność jednostek, sposób mierzenia kątów Granice rysunkowe Nastawy skoku, siatki i orto Układ warstw z przyporządkowanymi kolorami i typami linii Style wymiarowania i tekstu Rodzaje linii tabliczki rysunkowe, bloki tytułowe, ramki i znaki firmowe definicje bloków, biblioteki bloków

obiekty rysunkowe powtarzające się w wielu rysunkach

menu dostosowane do potrzeb, zawierające najczęściej stosowane komendy Opis szablonu Określa opcje rysunku szablonowego:
Opis - Pozwala na wprowadzenie opisu rysunku szablonowego. Ten opis jest wyświetlany, po wybraniu szablonu w oknie dialogowym Utwórz nowy rysunek. Pomiary - Określa czy rysunek szablonowy używa jednostek angielskich czy metrycznych. Korzystanie w rysunkach z angielskiego lub metrycznego układu jednostek dotyczy używanych przez program AutoCAD plików szablonów rysunków, a także rodzajów linii i wzorców kreskowania. Nazwy plików stosujących jednostki angielskie i metryczne Rodzaj pliku Angielskie Metryczne Szablony rysunków acad.dwg acadiso.dwg Wzorce kreskowania acad.pat acadiso.pat Rodzaje linii acad.lin acadiso.lin

W2-ACAD „Rysunek szablonowy; warstwy; style tekstowe;”

1

Warstwy przypominają przezroczyste folie nakładane na rysunek.
Na osobnych warstwach można umieszczać obiekty powiązane ze sobą konstrukcyjnie lub funkcjonalnie, np. napisy, wymiary, osie, przekroje, elementy określonego typu. Każdą warstwę określa jej nazwa, kolor, typ i szerokość linii, status. Status warstwy: włączona / wyłączona - nie jest widoczna na ekranie ani drukowana, jest jednak regenerowana, po włączeniu pojawiają się bardzo szybko, ale wydłużają czas przetwarzania rysunku, zamrożona / odmrożona - nie jest widoczna, drukowana ani regenerowana, zamknięta / otwarta - jest widoczna lecz obiekty na niej leżące nie mogą być modyfikowane. Można wykorzystać jej obiekty do wyszukiwania punktów charakterystycznych. WARSTWY - Menadżer cech warstw – zarządza warstwami i ich cechami Warstwa, na której znajduje się wybrany obiekt, staje się warstwą aktualną. Określanie kolorów Podczas określania koloru można podać jego nazwę lub numer zgodny z ACI. AutoCAD Color Index zapewnia 255 numerów kolorów. Standardowe nazwy są dostępne tylko dla kolorów o numerach od 1 do 7. Numer koloru 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa koloru Czerwony Żółty Zielony Błękitny Niebieski Fioletowy Czarny/Biały

Kolory o numerach od 8 do 255 muszą być określane poprzez podanie ich numeru lub poprzez wybranie koloru z okna dialogowego. Standardowym kolorem jest kolor jest (7) biały albo czarny, w zależności od koloru tła rysunku. Rodzaj linii jest powtarzającym się wzorem składającym się z kresek, kropek i przerw. Złożony rodzaj linii zbudowany jest z powtarzających się wzorów i symboli. Nazwa rodzaju linii i jej definicja określają w sposób jednoznaczny sekwencję kresek i kropek, długość kresek i przerw oraz cechy charakterystyczne zawartego tekstu lub symbolu. Użytkownik może tworzyć własne rodzaje linii. RODZLIN wczytuje, tworzy rodzaje linii, zmienia bieżący rodzaj linii. Wszystkie nowo tworzone obiekty są rysowane z użyciem aktualnego rodzaju linii.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do wykładów do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

2

Style tekstu Każdy tekst w rysunku programu AutoCAD posiada stowarzyszony z nim styl. Podczas tworzenia tekstu, AutoCAD wykorzystuje aktualny styl tekstu do określenia rodzaju czcionki, rozmiaru, kąta pochylenia, orientacji i innych cech nowego tekstu. Styl tekstu definiuje zestaw atrybutów przedstawionych w poniższej tabeli. Nastawy stylu Nastawy Nazwa stylu tekstu Plik czcionki Wartość domyślna STANDARD txt.shx Opis Łańcuch tekstowy do 31 znaków Plik zespolony z czcionką (styl znaków tekstowych) Specjalne pliki definicji symbolu wykorzystywane dla znaków niezgodnych ze standardem ASCII Wysokość znaków tekstu Określa rozciągnięcie i ściśnięcie znaków w tekście Określa pochylenie znaków Wskaźnik pisania wstecz Wskaźnik pisania odwróconego Wskaźnik pionowej orientacji tekstu

Plik czcionki wieloznakowej Brak

Wysokość Współczynnik szerokości Kąt pochylenia Wstecz Odwrócony Pionowy
STANDARD

0 1 0 Nie Nie Nie

domyślny styl tekstu zdefiniowany w szablonach ACAD.DWT i ACADISO.DWT. Style tekstu są definiowane i modyfikowane za pomocą polecenia STYL lub poprzez wybranie z menu FORMAT podmenu Styl tekstu, w okienku dialogowym o tej samej nazwie. Możliwe jest wykorzystanie lub modyfikacja domyślnego stylu, a także wczytanie innego lub utworzenie nowego stylu tekstu. Po utworzeniu stylu można prowadzić edycję jego atrybutów, zmienić jego nazwę lub usunąć go. Wybór czcionki. Plik czcionki jest plikiem zawierającym informacje, które określają kształt każdego znaku. Są dwa rodzaje plików czcionek: SHX - plik AutoCAD-a, znany pod nazwą pliku kształtu TTF - plik czcionki TrueType. Znaki czcionek Simplex i Romans mają prosty kształt, zbliżony do pisma technicznego. DTEKST - wstawianie pojedynczej linii tekstu domyślny punkt wstawienia - dolny lewy róg tekstu; Enter - przejście do nowej linii; każda nowa linia traktowana jest jako nowy obiekt; odległość między liniami 1.67 wysokości tekstu WTEKST - tworzenie paragrafu tekstu (wielotekstu, który traktowany jest jako jeden obiekt.

W2-ACAD „Rysunek szablonowy; warstwy; style tekstowe;”

3

Podczas tworzenia paragrafu tekstu w oknie dialogowym Edytor tekstu wielowierszowego możliwe jest określenie takich jego właściwości jak styl, kierunek i rodzaj dopasowania tekstu oraz rozmiar i kąt obrotu granicy tekstu. Nastawy te dotyczą całego tekstu wewnątrz granicy tekstu, a nie tylko poszczególnych wyrazów lub znaków. Tworzoną linię tekstu można dopasować w poziomie za pomocą jednej z opcji justowania:

Linia tekstu może być także dopasowana pomiędzy wskazanymi punktami. Opcja ta powoduje, że szerokość znaków jest w tym celu odpowiednio zmniejszana lub powiększana w zależności od długości tekstu. Wszystkie te opcje są użyteczne w przypadku tworzenia tekstu, który powinien być dopasowany względem punktu wstawienia lub obiektu na rysunku. W zależności od aktualnej opcji paragraf tekstu jest odpowiednio justowany i umieszczany względem granicy tekstu. Ustawienia góra, dół i centrum są określane na podstawie granic aktualnego paragrafu tekstu, a nie na podstawie wysokości prostokąta, który został określony na początku tworzenia paragrafu tekstu.

Wysokość paragrafu tekstu tworzonego poleceniem WTEKST zależy od objętości tekstu, nie od wysokości określonej podczas wybierania na ekranie przeciwległych narożników prostokąta granic paragrafu. Szerokość linii można dopasować poprzez wprowadzenie wartości szerokości linii tekstu (nie szerokości znaków) w jednostkach rysunkowych, w polu edycyjnym Szerokość. Wartość szerokości może być także dopasowana w obszarze ekranu graficznego z użyciem uchwytów. Justyfikacja steruje zarówno sposobem umieszczenia całego tekstu jak i przepływem tekstu względem punktu justyfikacji. Justowanie steruje tym czy tekst jest dosunięty w lewo, w prawo względem granic tekstu. Górna i dolna granica paragrafu tekstu oparta jest o górną i dolną linię paragrafu tekstu. AutoCAD posiada dziewięć opcji zamocowania tekstu.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do wykładów do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

4

Symbole specjalne: %%u - tekst z podkreśleniem, włączenie i wyłączenie (%%utekst%%u) %%o - tekst z nadkreśleniem, włączenie i wyłączenie (%%otekst%%o) %%c - symbol średnicy φ %%d - stopień ° %%p - plus/minus ± ^ / # - definiuje zapis tolerancji, bez kreski rozdzielającej – tekst ułamkowy - definiuje zapis piętrowy rozdzielony poziomą kreską – ułamek piętrowy - definiuje tekst rozdzielony kreską ukośną - ułamki

W2-ACAD „Rysunek szablonowy; warstwy; style tekstowe;”

5

Zmiana tekstu
Podobnie jak dla pojedynczego wiersza tekstu, paragraf tekstu może być przesuwany, obracany, wymazywany i kopiowany. Można także tworzyć kopię lustrzaną lub kopię odwróconą tekstu. Jeżeli nie chcemy, żeby podczas tworzenia kopii lustrzanej tekst był odwracany, można ustawić zmienną systemową MIRRTEXT na 0. Obiekt będący paragrafem tekstu, mający niezerową szerokość, posiada uchwyty w czterech narożnikach granic tekstu i, w niektórych przypadkach, w punkcie justyfikacji. Paragraf tekstu o nieokreślonej szerokości posiada pojedynczy uchwyt, umieszczony w punkcie justyfikacji. Wynik działania polecenia zależy od tego jaki uchwyt będzie używany. Po utworzeniu paragrafu tekstu, można zmienić go za pomocą polecenia: ODTEKST lub CECHY

Polecenie ODTEKST zmienia zawartość, formatowanie i cechy generalne obiektu, jak styl i justyfikacja. W dodatku do ustawień dostępnych w poleceniach ODTEKST, polecenie CECHY zmienia punkt początkowy lub punkt wstawienia obiektu, jak również inne cechy obiektu nie określone wyłącznie dla obiektu tekstowego.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do wykładów do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

6

 
statystyka