Przeglądaj wersję html pliku:

Simulink, Real Time Workshop cw 4


Laboratorium Systemów Operacyjnych Czasu Rzeczywistego. Prowadzący: Dominik Sierociuk Ćw. 4 (wersja 1.1)

Opis płytki ev_ds1102.
Płytka ewaluacyjna zawiera: • 2 potencjometry połączone z wejściem przetworników analogowo-cyfrowych (ADC1 i ADC2) • 4 diody LED połączone z portami IO 0 do IO 3 • 4 przyciski połączone z portami IO 8 do IO 11 • Wyjście do podłączenia silnika krokowego połączone z portami IO 4 do IO 7 • Przycisk przerwania zewnętrznego INT_EXT • Złącze interfejsu RS 323

Rysunek 1 Wygląd płytki evb_ds1102

1

Rysunek 2 Schamat płytki evb_ds1102

Do poprawnej konfiguracji układu wymagane jest ustawienie portów IO 0-7 jako wyjścia i portów IO 8-11 jako wejścia !!!
Ćwiczenie CW4_1. W katalogu cw4 znajduje się plik cw4.mdl zawierający przykładowy schemat konfiguracji karty (odpowiednie bloki) dla współpracy z płytką evb_ds1102. W tym samym katalogu znajduje się tak e eksperyment cw4 obrazujący działanie płytki. W modelu zaprezentowanym na Rysunek 3 zaprezentowany jest zestaw bloków skonfigurowanych do współpracy z płytką. Tymi blokami są: • DS1102ADC blok przetwornika analogowo cyfrowego, wejścia adc1 i adc2 są podłączone odpowiednio do pierwszego i drugiego potencjometru, a wejście adc3 podłączone do dodatkowego wejścia analogowego znajdującego się obok potencjometrów, wejście adc4 nie jest podłączone. • DS1102OUT blok wyjść bitowych IO0-3 podłączonych do diod LED. • DS1102OUT blok wyjść bitowych IO3-7 podłączonych poprzez interfejs optoizolacyjny zło ony z transoptorów PC817 do tranzystorów Darlington’a sterujących silnikiem krokowym. • DS1102IN blok wejść bitowych IO8-11 połączonych z przyciskami.

2

Rysunek 3 Schemat modelu zawierającego przykładową konfiguracje układu.

Na Rysunku 4 przedstawiony jest widok przykładowego panelu instrumentów, na oscyloskopie wyświetlane są wartości przechwycone przez przetworniki ADC1-3, check boxy umo liwiają zadawanie wartości odpowiednich wyjść bitowych, diody natomiast reprezentują stany przycisków znajdujących się na płytce.

Rysunek 4 Widok przykładowego panelu instrumentów.

Zadania: 1. Zapoznać się z konfiguracją karty i przykładowym programem. 2. Zmodyfikować schemat tak, aby przyciski zapalały odpowiednie diody LED. 3. Zmodyfikować schemat tak, aby diody zapalały się w zale ności od wartości sygnału zadawanego przez potencjometr. 3

4. Korzystając z bloku Repeating Seqence zmodyfikować schemat tak, aby zapalać diody LED w odpowiedniej sekwencji. 5. Zmodyfikować schemat z punktu 4 tak, aby mo na było wybierać ró ne sekwencje sterowań diod LED. 6. Korzystając z bloku Repeating Seqence utworzyć schemat sterujący silnikiem krokowym. Ćwiczenie CW5 Oprogramowywanie płytki w języku C: void ds1102_ad_start (void) uruchomienie przetworników ADC float ds1102_ad (long channel) odczytanie wartości z kanału chanel void ds1102_p14_pin_io_init (long value) konfigurowanie portów, 1 oznacza wyjście 0 wejście, np: 0x00ff oznacza konfigurację portów IO 0-7 jako wyjścia, a pozostałych jako wejścia i taka konfiguracja jest odpowiednia dla płytki ewaluacyjnej. void ds1102_p14_pin_io_write (long value) ustawia lub zeruje wartości bitów rejestru IO w zale ności od wartości value. Dla przykładu ds1102_p14_pin_io_write(0x0004) (binarnie 0000000000000100) ustawia port IO2 czyli zapala trzecią diodę LED. void ds1102_p14_pin_io_set (long value) ustawienie odpowiednich wartości wejść/wyjść bitowych (jedynka na odpowiednim miejscu w value ustawia ten bit, zero nie daje adnego efektu). void ds1102_p14_pin_io_clear (long value) wyzerowanie odpowiednich wartości wejść/wyjść bitowych(jedynka na odpowiednim miejscu w value zeruje ten bit, zero nie daje adnego efektu). Dokładniejszy opis zawiera plik DS1102_RTLib_Ref.pdf. W katalogu cw5 znajduje się program cw5.c realizujący odczytywanie danych z płytki i prosty algorytm sterowania silnikiem krokowym. Zmienne adc1 i adc2 odczytują dane z odpowiednich przetworników ADC, a zmienne p1,...,p4 zawierają stany poszczególnych przycisków. Zadania: 1. Zapoznać się z kodem programu cw5.c. 2. zmodyfikować program sterujący silnikiem krokowym i panel w Control Desk tak aby była mo liwa zmiana kierunku i prędkości wirowania. (sekwencja załączeń 1000,0100,0010,0001) oraz zmiana sekwencji sterowania na (1000,1100,0100,0110,0010...). 3. Poszerzyć działanie programu o regulowanie prędkości potencjometrem.

4

 
statystyka