Przeglądaj wersję html pliku:

Cw1 instrukcja


WPROWADZANIE DANYCH PRZY TWORZENIU RYSUNKU DWUWYMIAROWEGO
• Z klawiatury Formaty współrzędnych: − Współrzędne kartezjańskie − Współrzędne biegunowe
Y Y x,y
r

x,y r<k

r<k

k

Współrzędne mogą być wprowadzane jako:

X

X

− Bezwzględne – względem LUW (UCS) aktualnego układu odniesienia − Względne – w odniesieniu do ostatnio wskazanego punktu „@” − Globalne – względem GUW (WCS) globalnego układu odniesienia „*” Ćwiczenie 1. Narysować pięciokąt o wymiarach podanych na rysunku.

Kolejne czynności: 1. Wprowadzić polecenie LINIA ikona, klawiatura LINIA/L, menu Rysuj 2. Podać współrzędne kartezjańskie pierwszego punktu 97.9, 154.8 3. Podać względne współrzędne biegunowe drugiego punktu @120<-30 4. Podać względne współrzędne kartezjańskie trzeciego punktu @70,50 5. Podać bezwzględne współrzędne czwartego punktu 230,200 6. Podać względne współrzędne biegunowe piątego punktu @100<180 7. Zamknąć wielokąt opcją ZAMKNIJ, wystarczy litera Z.
Cw1. Rysowanie precyzyjne. 1 2004-10-08

TRYBY RYSUNKOWE SKOK - ogranicza możliwość wprowadzania punktów za pomocą urządzenia
wskazującego, do węzłów pomocniczej lokalizacyjnej siatki. Siatka lokalizacyjna może zostać obrócona kąt obrotu oraz można ustalić różne odstępy jej węzłów w kierunkach X i Y Odstęp X, Odstęp Y.

SIATKA - macierz kropek, która wypełnia obszar określony przez granice rysunku.
Korzystanie z siatki jest podobnie do wkładania papieru milimetrowego pod kalkę. Siatka pomaga dopasować obiekty i określić odległości między nimi. Siatka nie pojawia się na wydruku.

ORTO - ogranicza ruch kursora do kierunków równoległych do osi kursora, zwykle pionu
i poziomu. Orientacja osi kursora zależy od aktualnych nastaw kąta skoku i LUW !!! Tryb orto ma wpływ na polecenia wymagające podania drugiego punktu. Tryb ortogonalny wymusza także równoległość albo prostopadłość.

ŚLEDZENIE

BIEGUNOWE

- używane w odniesieniu do poleceń Od lub Do punktu,

aby śledzić kursor wzdłuż tymczasowej ścieżki dopasowania określonej przez kąty biegunowe. Podczas przesuwania kursora w pobliżu kątów biegunowych wyświetlane są ścieżki dopasowania i wskazówki. UWAGA Ponieważ nie można korzystać w tym samym czasie z trybu Orto i śledzenia biegunowego, AutoCAD wyłącza tryb biegunowy po włączeniu trybu Orto i odwrotnie.
Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa 2

Ćwiczenie 2. Narysować obiekty wykorzystując tryb ORTO.

42

47

12

10 20 90
22 23

70

25

22 90

Ćwiczenie 3. Narysować obiekty wykorzystując względne współrzędne kartezjańskie i tryb ORTO.

40

60

30

60

20

Cw1. Rysowanie precyzyjne.

3

50

55

60

2004-10-08

20

10 125,45 25 30 125 30
Ćwiczenie 4. Narysować obiekty stosując względne i bezwzględne formaty współrzędnych kartezjańskich i biegunowych, śledzenie biegunowe i skok biegunowy.
30
50
135 °
90°

20
45°

50

100
50
50

20

30

230

30

30

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

50
45 °

135 °

50

30

230,20

4

TRYB LOKALIZACJI WZGLĘDEM ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW GRAFICZNYCH
Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Podczas poleceń rysowania można określić współrzędne punktu poprzez wskazanie kursorem punktu charakterystycznego obiektu już istniejącego na rysunku. Rodzaj punktu charakterystycznego można wybrać przy pomocy paska narzędziowego:

oraz menu kursora. Równoczesne naciśniecie prawego przycisku myszy i klawisza SHIFT powoduje wyświetlenie menu kursora, który umożliwia dostęp do trybów lokalizacji, ustawień trybów lokalizacji i filtrów punktu. Tryby lokalizacji można włączyć na dwa sposoby: • Chwilowe tryby lokalizacji: Włącza tryb lokalizacji celem jednorazowego wyboru punktu charakterystycznego określonego rodzaju, np. symetria. • Stałe tryby lokalizacji: Włącza tryby lokalizacji różnych punktów charakterystycznych, co daje możliwość ich wyboru w trakcie różnych poleceń do czasu ich wyłączenia. (przycisk Obiekt na pasku stanu). Okno dialogowe Ustawienia rysunkowe uruchamiane z menu Narzędzia lub ikoną

Cw1. Rysowanie precyzyjne.

5

2004-10-08

Rodzaje punktów charakterystycznych obiektów / trybów lokalizacji:

Po włączeniu kilku stałych trybów lokalizacji, można klawiszem TAB przełączać kolejno dostępne tryby lokalizacji, gdy ramka celownika znajduje się nad obiektem. Na przykład, gdy włączone zostaną tryby Kwadrant i Centrum, a ramka celownika znajduje się nad okręgiem, to naciskanie klawisza TAB wyróżnia po kolei punkty charakterystyczne okręgu, pozwalając wybrać właściwy. Tryby lokalizacji mają pomoc wizualną, AutoSnap, z następującymi elementami: • Znacznik Wskazują rodzaj trybu lokalizacji obiektu poprzez wyświetlenie symbolu przy lokalizowanym punkcie. • Etykiety Określają rodzaj trybu lokalizacji wyświetlając jego nazwę. • Przyciąganie Automatyczne poruszanie się kursora, które przyciąga kursor do punktów lokalizacji. • Celownik Otacza kursor i określa obszar wewnątrz, którego podczas ruchu kursora, program AutoCAD ocenia obiekty w odniesieniu do trybów lokalizacji. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie celownika oraz zmieniać jego wielkość.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

6

Ustawienia pomocy AutoSnap dokonuje się w okienku dialogowym Opcje w zakładce Pomoce rysunkowe wywoływane z menu Narzędzia lub okienka Ustawienia rysunkowe.

Tutaj również można ustawić parametry funkcji śledzenia względem punktów na obiektach, czyli sposób wyświetlania ścieżek dopasowania AutoTrack i zaznaczania punktów do śledzenia. Standardowo, ścieżki dopasowania biegną przez całe okno graficzne programu. Można je skrócić lub nie wyświetlić ich wcale. Dla śledzenia punktów na obiektach, program AutoCAD zaznacza punkty na obiekcie automatycznie lub dopiero po naciśnięciu klawisza SHIFT. Funkcja śledzenia AutoTrack obejmuje dwie opcje trybu śledzenia: śledzenie biegunowe i śledzenie lokalizacji obiektu. Obie tworzą ścieżki dopasowań, które ułatwiają rysowanie obiektów pod określonymi kątami i w określonej relacji do innych obiektów. Tryby AutoTrack Biegunowy i Śledzenie można włączać i wyłączać przełącznikami umieszczonymi na pasku stanu. ŚLEDZENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTÓW OBIEKTU - odbywa się wzdłuż ścieżek dopasowania bazujących na punktach odpowiadających trybom lokalizacji i wymaga włączenia śledzenia charakterystycznych punktów obiektów oraz trybu lokalizacji (chwilowego lub stałego). Służy, w trakcie poleceń rysujących lub edycyjnych, do definiowania współrzędnych nowego punktu na podstawie wybranych punktów charakterystycznych obiektów już istniejących. Zaznaczanie punktów odbywa się poprzez przesunięcie kursora nad charakterystyczny punkt obiektu i zatrzymanie go na chwilę. Wybrane punkty wyświetlają mały znak plus (+) (wybranych i zaznaczonych w ten sposób punktów może być kilka). Po zatwierdzeniu punktu, względem tego punktu zostaną wyświetlone poziome, pionowe lub biegunowe ścieżki dopasowania, wzdłuż których można

Cw1. Rysowanie precyzyjne.

7

2004-10-08

przesuwać kursor. W ten sposób punkty przecięcia ścieżek dopasowań przechodzących przez różne punkty charakterystyczne obiektów określają współrzędne nowych punktów. Ćwiczenie 5 . Narysować poniższy rysunek stosując chwilowe tryby lokalizacji względem obiektu, a następnie włączając stałe tryby lokalizacji.

Kolejne czynności: 1. 2. 3. 4. 5. Narysować okrąg ( Rysuj). Narysować kwadrat komendą linia ( klawiatura, menu). ikona, klawiatura OKRĄG / O, menu ikona, LINIA / L

6.

7.

8.

Definiowanie pierwszego punktu. Wybrać tryb lokalizacji Kwadrant. (klawiatura kwa, ikona, menu, Shift i prawy przycisk myszy) Powtórzyć działanie dla następnych trzech punktów. Narysować pozostałe linie wykorzystując odpowiednio: ♦ Tryb lokalizacji SYMetria – wybór środka linii lub łuku ♦ Tryb lokalizacji PPRzecięcia – wybór punktu przecięcia ♦ Tryb lokalizacji CENtrum – wybór środka okręgu ♦ Tryb lokalizacji KONiec – wybór końca linii lub łuku Usunąć narysowane linie metodą: ♦ COFAJ - anulowanie wprowadzonych komend ♦ WYMAŻ - usunięcie z rysunku wybranych obiektów Ustawić automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych stałe tryby lokalizacji . Wybrać ustawienia: Koniec, Symetria, Centrum, Kwadrant, Punkt przecięcia Narysować ponownie rysunek wykorzystując automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych.

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

8

Ćwiczenie 6. Narysować styczne do dwóch dowolnych okręgów wykorzystując trybu lokalizacji obiektu – lokalizacja punktu styczności do zaznaczonego okręgu.

KORZYSTANIE Z FILTRÓW WSPÓŁRZĘDNYCH DO OKREŚLANIA PUNKTÓW
Stosując filtry współrzędnych można określać lokalizację punktów przez podanie oddzielnie wartości współrzędnej X i Y. Wprowadzając filtr współrzędnych, można ograniczyć ilość podanych informacji o wskazywanym punkcie tylko do jednej składowej X lub Y, albo kombinacji dwóch składowych XY. Po określeniu pierwszej wartości, program AutoCAD oczekuje na wprowadzenie pozostałych składowych współrzędnych. - należy wpisać .x lub .y, aby zaznaczyć, która współrzędna zostanie określana lub - nacisnąć klawisz SHIFT i prawy przycisk myszy ustawionej w obszarze graficznym, a następnie z menu Filtry wybrać odpowiedni filtr. Filtry współrzędnych punktów można stosować wspólnie z trybami lokalizacji punktów względem obiektów, wyciągając informację o poszczególnych składowych współrzędnych punktów istniejących obiektów.

TRYBU LOKALIZACJI OD
Funkcję Od stosuje się z innymi trybami lokalizacji i współrzędnymi względnymi. Określa się punkt odniesienia, a następnie współrzędnymi względnymi odsunięcie względem niego. (czyli w jakiej odległości od wybranego punktu charakterystycznego ma znaleźć się nowy punkt). Na przykład, do określenia punktu położonego dwie jednostki w prawo i trzy jednostki do góry od punktu symetrii linii można wybrać funkcję od, określić punkt charakterystyczny sym tej linii, a następnie podać @2,3.

Cw1. Rysowanie precyzyjne.

9

2004-10-08

Ćwiczenie 7. Narysować linię łączącą środki prostokątów wykorzystując tryb śledzenia, a następnie filtry współrzędnych.

Ćwiczenie 8. Narysować płytkę z otworami wykorzystując funkcję OD, śledzenia i flitry współrzędnych.

3xØ30 100 70 50 30

30 100 170 200

Magdalena Boćkowska - Z serii materiały do przedmiotu Grafika inżynierska komputerowa

10

Ćwiczenie 9. Narysować obiekt wykorzystując tryby lokalizacji względem obiektu i funkcje śledzenia.

Cw1. Rysowanie precyzyjne.

11

2004-10-08

 
statystyka