Przeglądaj wersję html pliku:

Instrukcja Manual Plus


Lotse

MANUALplus 4110
NC-Software 345 809-xx Polski (pl) 4/2003

Klawiatura Menu wywołanie "Menu głównego" (tryb pracy maszyna) Klawisz z pierścieniem Przeł czanie rysunków pomocniczych obróbki wewn trznej/zewn trznej Proces wybór trybu pracy Cyfry (0...9) dla wprowadzania wartości i wyboru Softkey Minus dla wprowadzania znaku liczby Punkt dziesi tny

Symbol

Klawiatura Backspace usuwa znaki na lewo od kursora Clear usuwa komunikaty o bł dach Klawisze kursora przesuwaj kursor o jedn pozycj w kierunku strzałki (znak, pole, wiersz, itd.)

Symbol

...

Strona do przodu, strona do tyłu ukazuj informacje poprzedniej/nast pnej strony ekranu; przechodz pomi dzy dwoma oknami wprowadzenia Info aktywuj wyświetlanie bł dów lub wyświetlacz statusu PLC

Enter zakończenie wprowadzania wartości Store zakończenie wprowadzania danych z przej ciem wartości

Lotse
... jest urz dzeniem pomocniczym dla sterowania firmy HEIDENHAIN MANUALplus 4110 w skróconej formie. Pełna instrukcja obsługi MANUALplus znajduje si w podr czniku obsługi dla użytkownika. Ważne informacje zostaj przedstawione w Lotse przy pomocy nast puj cych symboli:

Treść
Obsługa MANUALplus ................................................ 4

Ważna wskazówka! Ostrzeżenie: przy nieprzestrzeganiu zagrożenie dla operatora lub maszyny! Wskazówka o informacjach, nie omawianych w Lotse.

Ustawienie ................................................................ 5 Pomiar narz dzi ......................................................... 7 Tryb pracy r cznej ..................................................... 8 Wyuczenie ................................................................ 9 Przebieg programu ................................................... 9 Symulacja graficzna ................................................... 10 Cykle ........................................................................ Półwyrób .................................................................. Pojedyńcze kroki obróbki ........................................... Cykle skrawania ......................................................... Cykle przecinania ...................................................... Cykle gwintowania ..................................................... Cykle podcinania ....................................................... Cykle wiercenia ......................................................... Cykle frezowania ....................................................... Wzory odwiertów i frezowania ..................................... DIN cykl .................................................................... 11 12 13 16 20 26 29 30 34 39 43

Niniejszy Lotse obowi zuje dla sterowania MANUALplus z z numerem Software 345 809 xx (Release 6.4).

ICP programowanie .................................................. 44 DIN programowanie .................................................. 48 Zarz dzanie narz dziami ............................................ 109 Wytwarzanie przedmiotu przy pomocy cykli .................. 116

Treść
3

Obsługa MANUALplus
Tryby pracy W MANUALplus znajduj si trzy tryby pracy do dyspozycji: • maszyna • zarz dzanie narz dziami • organizacja Operator zmienia tryby pracy przy pomocy klawisza procesu (przebieg: klawisz procesu przy pomocy kursora wybiera ż dany tryb pracy klawisz procesu.)

Wyświetlacz bł dów Bł dy/komunikaty zostaj sygnalizowane przez symbol bł dów ( na lewo w paginie górnej). Przy pomocy klawisza "Info" otwieramy okno bł dów z pojawiaj cymi si bł dami. Usuwanie komunikatów o bł dach Jeden komunikat usuwa si z „Backspace”. Wszystkie komunikaty usuwa si z „Clear“.

Obsługa

Klawisz procesu może zostać naciśni ty tylko, jeśli menu główne odpowiedniego trybu pracy jest aktywne. Wybor menu W trybach pracy Maszyna i Zarz dzanie narz dziami MANUALplus oddaje do dyspozycji menu w 9 owym polu. Aby wybrać punkt menu, prosz nacisn ć odpowiedni klawisz opatrzony cyfr . Wprowadzanie danych Przy pomocy "strzałka w gór /strzałka w dół" operator pozycjonuje kursor na ż dane pole wprowadzenia. Przy pomocy "strzałka w lewo/ strzałka w prawo" pozycjonuje kursor w obr bie pola wprowadzenia, aby usun ć znaki lub je uzupełnić. Dane, wprowadzone lub zmienione przez operatora, zostaj przej te do systemu, jeśli naciśni ty zostanie "Wprowadzenie zakończone" lub "Zapami tać". Pole wprowadzenia opuszczane jest z "Powrót", w przeciwnym razie zapisy s anulowane.

4

Ustawienie
Wprowadzenie danych maszyny („S, F, T,wyznaczyć“)

Pola wyświetlania danych maszyny Wyświetlacz położenia ukazuje momentalny odst p ostrza narz dzia do punktu zerowego przedmiotu w osi X i Z oraz położenie osi C w danej chwili. Wyświetlacz pozostałej drogi MANUALplus oblicza z aktualnej pozycji i pozycji końcowej bież cego polecenia przemieszczenia pozostał do pokonania drog . Stopień wykorzystania wrzeciona Wykorzystanie silnika wrzeciona głównego T wyświetlacz • T numer używanego narz dzia • wartości korekcji narz dzia F wyświetlacz • symbol dla stanu cyklu • górne pole: zaprogramowana wartość • dolne pole: nastawienie regulatora Override i rzeczywisty posuw S wyświetlacz • symbol dla stanu wrzeciona • górne pole: zaprogramowana wartość • dolnepole: nastawienie regulatora Override i rzeczywista pr dkość obrotowa wrzeciona • przy regulowaniu położenia (M19): pozycja wrzeciona • stopień przekładni (mała liczba obok „S“) • „S“ podświetlone kolorem: S wyświetlacz obowi zuje dla nap dzanego narz dzia

• MANUALplus wychodzi z zasady, iż ostatnio używane narz dzie, po uruchomieniu systemu jest w dalszym ci gu zamocowane. Jeśli tak niejest, to należy zasygnalizować zmian narz dzia. • Przy "stałej pr dkości skrawania" MANUALplus oblicza pr dkość obrotow wrzeciona w zależności od pozycja wierzchołka ostrza narz dzia. W przypadku niewielkiej średnicy, zwi ksza si pr dkość obrotowa, przy czym ograniczenie pr dkości obrotowej "maksymalnej pr dkości obrotowej D" nie zostanie przekroczone.

Ustawienie

Przy pomocy „S, F , T, wyznaczyć“ definiujemy dane maszyny dla trybu pracy r cznej, maksymaln pr dkość obrotow i k t zatrzymania. Prosz uwzgl dnić przy nap dzanych narz dziach: • MANUALplus sprawdza na podstawie opisu narz dzia, czy ma zostać użyte nap dzane narz dzie. • Jeśli w eksploatacji znajduje si nap dzane narz dzie, to wyświetlane dane wrzeciona i dane maszyny, wprowadzane przez operatora, odnosz si do nap dzanego narz dzia. • Frezy maj zawsze status "nap dzanych narz dzi".

5

Wyznaczyć wartości osi (punkt zerowy przedmiotu) Możliwości zdefiniowania punktu zerowego obrabianego przedmiotu: • Operator "zarysowuje" powierzchni przedmiotu i definiuje z „Z=0” t pozycj jako "punkt zerowy obrabianego przedmiotu Z". • Operator wprowadza pozycj narz dzia (odst p narz dzie punkt zerowy przedmiotu) i przejmuje t wartość przy pomocy "Zapami tać". Rysunek pomocniczy ukazuje odst p punktu zerowego maszyn punktu zerowego przedmiotu (także zwany "przesuni cie").

Ustawienie

Patrz „3.4 Ustawienie maszyny".

Wyznaczenie stref ochronnych Możliwości definiowania strefy ochronnej: • Operator przechodzi na pozycj "Strefa ochronna" i naciska "Przej cie pozycji". • Wprowadza pozycj "Strefy ochronnej" (odst p punkt zerowy przedmiotu strefa ochronna) i przejmuje z "Zapami tać". • Rysunek pomocniczy ukazuje odst p punktu zerowego maszyny strefy ochronnej. • „–99999.000“ oznacza: nadzór strefy ochronnej nie jest aktywny

6

Pomiar narz dzi
Operator ustala wymiary długości narz dzia nie wymiarzonego w odniesieniu do zmierzonego narz dzia. Przebieg pomiaru narz dzia (przykład): 1 Zmierzone narz dzie wł czyć do eksploatacji i wprowadzić numer T do "S, F, T wyznaczyć". 2 Wytoczyć powierzchni czołow i t pozycj zdefiniować jako punkt zerowy obrabianego przedmiotu. 3 Powrót po „S, F, T wyznaczyć“, mierzone narz dzie zastosować i wprowadzić numer T. 4 Aktywować „Pomiar narz dzia". 5 Zarysować powierzchni , „0“ zapisać jako "współrz dn punktu pomiaru Z" (punkt zerowy obrabianego przedmiotu) i nacisn ć "Przej ć Z". MANUALplus zapisuje do pami ci wymiary narz dzia i usuwa zaniesione wartości korekcji. 6 Wytoczyć średnic pomiaru. Wymiar średnicy wprowadzić jako "Współrz dn punktu pomiarowego X" i nacisn ć "Przej ć X". MANUALplus zapisuje wymiar narz dzia do pami ci i usuwa zapisane wartości korekcji. 7 W przypadku narz dzi tokarskich i przecinaków: promień ostrza wprowa dzić i nacisn ć "Zapami tać R". Narz dzia, które zostaj wymierzone, musz zostać zapisane do tabeli narz dzi.

Usuwanie korekcji narz dzia Przy pomocy klawiszy funkcyjnych „X kor.usun ć“, „Z kor.usun ć“ lub „Specjalny usun ć“ usuwamy zapisane wartości korekcji.

Pomiar narz dzi

Ustalenie wartości korekcji 1 „X kor. narz dzie", „Z kor. narz dzie" lub "korekcja specjalna" wybrać wartość korekcji zostanie wyś wietlona w "Wyświetlaczu pozostałej drogi". 2 Przy pomocy kółka obrotowego przejechać przeznaczony do skorygowania odst p. 3 Z "Zapami tać" przej ć wartość korekcji.

7

Tryb obsługi r cznej
W "trybie obsługi r cznej" operator przemieszcza osie przy pomocy kółek obrotowych lub Jog elementów obsługi. Dl a kompleksowych zabiegów obróbkowych stosowane s cykle. Odcinki przemieszczenia i cykle nie zostaj zapisane do pami ci. Po wł czeniu i przemieszczeniu referencyjnym MANUALplus znajduje si w "trybie obsługi r cznej" i pozostaje tak długo w tym trybie, aż zostanie wybrany "Nauczyć" lub "Przebieg programu". Przy pomocy klawisza "Menu" przeł czamy z powrotem na "tryb obsługi r cznej". Zanim rozpoczniemy skrawanie, należy przy pomocy "Wyznaczyć wartości osi" określić punkt zerowy obrabianego przedmiotu, aby otrzymać poprawne wskazanie wyświetlacza położenia. Zmiana narz dzia Prosz wprowadzić T numer i sprawdzić parametry narz dzia. Praca z kółkiem obrotowym Przy pomocy klawisza wybiorczego Rozdzielczość kółka obrotowego (pulpit sterowniczy maszyny) operator nastawia odcinek, który ma być pokonany z każd jednostk przyrostu kółka. Tryb pracy z elementami Jog (dr żek krzyżowy) Pr dkość posuwowa zostaje definiowana w „S, F, T wyznaczyć“ i pr dkość biegu szybkiego w "Aktualne parametry parametry maszynowe posu wy".

8

Tryb obsługi r cznej

Cykle Sposób post powania przy używaniu cykli: nastawić pr dkość obrotow wrzeciona nastawić posuw wprowadzić narz dzie, zdefiniować numer T i spraw dzić dane narz dzia najechać punkt startu cyklu wybrać cykl, zdefinować parametry, skontrolować graficznie przebieg wykonania cyklu skontrolować cykl

Nauczenie (tryb pracy z cyklami)
W trybie pracy nauczeniem operator przeprowadza obróbk przedmiotu etapami przy pomocy cykli. MANUALplus „uczy si “ obróbki przedmiotu i zapami tuje etapy obróbki w programie cykli. DIN makrosy operator programuje w edytorze DIN i wł cza je nast pnie do cyklu DIN.

Przebieg programu
W przebiegu programu operator wykorzystuje utworzone cykle i programy DIN dla produkcji cz ści. Można skontrolować te programy przy pomocy "symulacji graficznej" przed wykonaniem programu. Wykonanie programu Prosz nastawić przy pomocy klawiszy funkcyjnych, czy program ma zostać wykonywany nieprzerwanie, cyklicznie czy też pojedyńczymi wier szami. Niezależnie od wyboru tego nastawienia, przy naciśni ciu "Cykl stop" obróbka zostaje natychmiast zatrzymana. Korekcje: korekcje narz dzia i addytywne korekcje wprowadzane s podczas wykonywania programu (klawisz funkcyjny "Narz/ Add.korekcja"). Wiersze bazowe: przy pomocy tego klawisza funkcyjnego przeł cza si wyświetlanie wierszy. Zamiast wierszy cykli wyświetlane s wówczas polecenia przemieszczenia i przeł czenia w "DIN formacie".

Uwaga niebezpieczeństwo kolizji ! Zawieraj ce bł dy cykle nie zostaj konwerso wane przez MANUALplus. Prosz dlatego sprawdzić, program cykli, z meldunkiem o bł dach, może zostać wykonany.

Nauczenie, Przebieg programu

• MANUALplus rozpoczyna wykonanie progra mu z tego cyklu (lub DIN wiersza), na którym znajduje si kurosor. Symulacja w mi dzy czasie nie zmienia pozycji startu. • DIN programy: prosz zwrócić uwag przy wyborze wiersza startu, aby dane maszynowe były ustalone (S, F, T), zanim zostanie wykonane pierwsze polecenie przemieszcze nia.

9

Symulacja graficzna
Przy pomocy symulacji graficznej kontroluje si przebieg skrawania, rozplanowanie przejść i osi gni ty kontur przed skrawaniem. Elementy prezentacji: • Krzyż osiowy: punkt zerowy skrzyżowania osi odpowiada punktowi zerowemu obrabianego przedmiotu. • Kontury: na pocz tku symulacji cyklu zaprogramowany kontur zostaje kreślony "w kolorze cyjanowym". • Punkt świetlny (mały biały prostok t) reprezentuje teoretyczny wierzchołek ostrza. • Odcinki biegu szybkiego zostaj przedstawione w postaci białej linii kreskowanej. • Odcinki posuwu zostaj przedstawione przy pomocy ci głej zielonej linii. Reprezentuj one drog teoretycznego wierzchołka ostrza. • Ostrze narz dzia (ostrze): MANUALplus przedstawia "tn cy obszar" narz dzia przy pomcy żółtej linii ci głej. Baz dla tej prezenta cji s dane narz dzia. Jeśli narz dzie nie jest dostatecznie obszernie opisane, to zostaje przedstawiony punkt świetlny. • Przy ścieżce ostrza powierzchnia, przejeżdżana przez "tn cy obszar" narz dzia, zostaje przedstawiona jako zakreskowana. Ostrzeżenia Ostrzeżenia, wyst puj ce przy symulacji, MANUALplus ukazuje w leż cym najbardziej na lewo klawiszu funkcyjnym.

Symulacja graficzna

Funkcje dodatkowe: • Scieżka: przeł czenie od "prezentacji liniowej" na "prezentacj ścieżek". • Ostrze: przeł czenie od "prezentacji punktu świetlnego" na "ostrze narz dzia". • Czas obróbki (czasy obróbki): przeł czenie do "obliczania czasu" • Widok z przodu: przeł cza na widok z przodu, jeśli cykle wiercenia lub obróbka w osi C s przewidziane dla powierzchni czołowej • Widok z boku: przeł cza na widok z boku, jeśli przewidziane s cykle wiercenia lub obróbka w osi C dla powierzchni bocznej Obliczanie czasu Podczas symulacji MANUALplus oblicza czas główny obróbki i czasy pomocnicze. W przypadku programów cykli, każdy cykl zostaje przedstawiony w jednym wierszu. W programach DIN każdy wiersz w tej tabeli reprezentuje zastosowanie nowego narz dzia (miarodajne jest wywołanie T).

10

Cykle
Prosz wyznaczyć punkt zerowy obrabianego przedmiotu oraz sprawdzić dane narz dzi, zanim zastosuje si cykle. Operator definiuje cykle w nast puj cy sposób: • ustawić ostrze narz dzia przy pomocy kółka obrotowego lub Jog klawi szy na punkt startu cyklu (tylko w trybie pracy r cznej) • wybrać cykl i zaprogramować • graficzna kontrola przebiegu cyklu • wykonanie cyklu • zapisanie cyklu do pami ci (tylko w trybie nauczenia) W trybie nauczenia s • punkt startu X, Z i • dane maszynowe S, F i T cz ści składow opisu cyklu. W trybie manualnym określamy dane maszynowe przed wywołaniem cyklu. Cykle nie s zapami tywane w trybie pracy r cznej.

Klawisze cykli Zaprogramowany cykl zostanie wykonany, jeśli operator naciśnie klawisz Cykl start. Przy pomocy Cykl stop przerywany jest bież cy cykl. Podczas przerwania wykonywania cyklu można: • kontynuować obróbk z "Cykl start". Przy tym obróbka cykliczna zostaje kontynuowana z miejsca przerwania także jeśli osie zostały w mi dzyczasie przemieszczone. • przemieszczać osie przy pomocy Jog klawiszy lub przy pomocy kółek obrotowych. • zakończyć obróbk przy pomocy klawisza funkcyjnego "Przerwanie"

Uwaga niebezpieczeństwo kolizji MANUALplus przemieszcza punkt startu przed wykonaniem cyklu po przek tnej na biegu szybkiem. Jeśli narz dzie nie może dotrzeć bezkolizyjnie do punktu startu, należy przy pomocy cyklu "Bieg szybki pozycjonowanie" zdefiniować pozycj pośredni .

Cykle

11

Półwyrób pr t/rura

Cykl opisuje półwyrób i sytuacj przy skrawaniu. Informacje te zostaj wykorzystywane w symulacji. Wskazówki do parametrów cyklu: X: Srednica zewn trzna Z: Długość (ł cznie z naddatkiem planowym i obszarem skrawania) I: Srednica wewn trzna przy typie półwyrobu ”rura” K: prawa kraw dź (naddatek planowy) B: zakres skrawania J: zakres skrawania • 0: nie zamocowane • 1: zamocowanie zewn trz • 2: zamocowanie wewn trz

Półwyrób

Kontur półwyrobu ICP

Cykl doł cza opisany poprzez ICP półwyrób i opisuje sytuacj zamocowania. Informacje te zostaj wykorzystywane w symulacji. Wskazówki do parametrów cyklu: X: Srednica zamocowania Z: Pozycja zamocowania w Z B: zakres skrawania J: zakres skrawania • 0: nie zamocowane • 1: zamocowanie zewn trz • 2: zamocowanie wewn trz N: ICP numer konturu

12

Bieg szybki pozycjonowanie najazd punktu zmiany narz dzia
Narz dzie przejeżdż na biegu szybkim do "punktu docelowego". Jeśli doł czymy klawisz funkcyjny "Najazd T zmiany", to narz dzie przemieszcza si na biegu szybkim do punktu zmiany narz dzia. Potem MANUALplus przeł cza na podane w „T" narz dzie. W zależności od tego, czy współrz dna docelowa zostanie podana w X, w Z lub w X i w Z, narz dzie przemieszcza si w kieurnku pła szczyzny czołowej, wzdłuż lub po przek tnej do punktu docelowego

Obróbka liniwa wzdłuż
Narz dzie przemieszcza si od "Punktu startu X, Z" z posuwem do "punktu docelowego Z2". Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu.. Kontur liniowo wzdłuż ("z biegiempowrotnym") Narz dzie najeżdża, wykonuje przejście wzdłuż i powraca na końcu cyklu do "punktu startu".

M funkcja
Polecenia maszynowe (funkcje M) zostaj wprowadzane i potwierdzane przy pomocy "Wprowadzenie zakończone". Wykonanie nast puje po naciśni ciu "Cykl start". Znaczenie funkcji M prosz zacz rpn ć z podr cznika obsługi maszyny.

Obróbka liniowa planowa
Narz dzie przemieszcza si od "punktu startu X, Z" z posuwem do "punktu docelowego X2". Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu. Kontur liniowo planowo ("z biegiem powrotu") Narz dzie najeżdża, wykonuje przejście planowe i pow raca na końcu cyklu do "punktu startu".

Pojedyńcze kroki obróbki

13

Obróbka liniowa pod k tem
Pojedyńcze kroki obróbki
MANUALplus oblicza pozycj docelow i przemieszcza liniowo od "punktu startu X, Z" z posuwem do "pozycji docelowej". Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu. Kontur liniowo k t („z bieigiem powrotnym“) MANUALplus oblicza pozycj docelow . Potem narz dzie dosuwa si , wykonuje przejście liniowo i powraca na końcu cyklu do "punktu startu". • W trybie "z biegiem powrotnym" nast puje korekcja promienia ostrza. • Kombinacje parametrów dla definicji punktu docelowego: patrz rysunek pomocniczy

Obróbka kołowa
(Czy obróbka kołowa ma zostać wykonywana prawoskr tnie lub lewoskr tnie, wybieramy na podstawie symbolu Soft key). Narz dzie przejeżdża kołowa od "punktu startu X, Z" z posuwem do "punktu końcowego konturu X2, Z2". Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu. Kontur kołowo („z biegiem powrotnym“) Narz dzie dosuwa si , dokonuje przejścia kołowego i powraca na końcu cyklu do "punktu startu". W trybie "z biegiem powrotnym" nast puje korekcja promienia ostrzy.

14

Fazka
Cykl wytwarza wzgl dnie do konturu wymiarowan fazk . Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu. Kontur fazka („z biegiem powrotnym“) Cykl wytwarza wzgl dnie do naroża konturu wymiarowan fazk . Narz dzie dosuwa si , wytwarza fazk i powraca na końcu cyklu do "punktu startu". • W trybie "z biegiem powrotnym" nast puje korekcja promienia ostrza. • Kierunek przemieszczenia zależy od znaku liczby parametru "położenie elementu J" (patrz rysunek pomocniczy). • Kombinacje parametrów dla definicji fazki: patrz rysunek pomocniczy.

Zaokr glenie
Cykl wytwarza wzgl dnie do naroża konturu wymiarowane zaokr glenie. Narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu. Kontur zaokr glenie („z biegiem powrotnym“) Cykl wytwarza wzgl dnie do naroża wymiarowane zaokr glenie. Narz dzie dosuwa si , wytwarza zaokr glenie i powraca na końcu cyklu do "punktu startu". • W trybie "z biegiem powrotnym" nast puje korekcja promienia ostrza. • Kierunek przemieszczenia jest zależny od znaku liczby parametru "położenie elementu J" (patrz rysunek pomocniczy).

Pojedyńcze kroki obróbki

15

Skrawanie wzdłuż Skrawane plan
Obróbka zgrubna (rozszerzona): cykl dokonuje skrawania zdefinio wanego obszaru przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu.

Cykle skrawania

Obróbka wykańczaj ca (rozszerzona): cykl dokonuje obróbki na gotowo zdefniowanego fragmentu konturu przy uwzgl dnieniu wybieral nych elementów konturu. Wskazówki do parametrów cyklu: B: Fazka lub zaokr glenie na końcu konturu • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka zgrubna: • Cykl nie uwzgl dnia w normalnym trybie naddatku. Obróbka wykańczaj ca: • Narz dzie powraca w normalnym trybie do "punktu startu X, Z". • Narz dzie zatrzymuje si w rozszerzonym trybie na końcu cyklu.

16

Skrawanie z pogł bianiem wzdłuż Skrawanie z pogł bianiem plan
Obróbka zgrubna (rozszerzona): cykl skrawa zdefiniowany obszar przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu. Obróbka wykańczaj ca (rozszerzona): cykl obrabia na gotowo zdefiniowany obszar konturu przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu. Wskazówki do parametrów cyklu: R: zaokr glenie(po obydwu stronach wgł bienia konturu) B1, B2: fazka lub zaokr glenie (B1 pocz tek konturu; B2 koniec konturu) • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka zgrubna: • Cykl nie uwzgl dnia w normalnym trybie naddatku. • Im bardziej ukośnie narz dzie zagł bia si , tym wi ksze redukowanie posuwu (maksymalnie: 50%). Obróbka wykańczaj ca: • Narz dzie powraca w normalnym trybie do "punktu startu X, Z". • Narz dzie zatrzymuje si w rozszerzonym trybie na końcu cyklu. Uwaga niebiezpieczeństwo kolizji ! • Jeśli nie zdefiniowano k ta nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si pod k tem pogł biania. • Jeśli zdefiniowao k t nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si pod maksymalnie możliwym k tem. Reszta materiału pozostaje nienaruszona.

Cykle skrawania

17

ICP równolegle do konturu wzdłuż ICP równolegle do konturu plan
W przypadku cykli ICP operator definiuje parametry obróbki w obr bie opisu cyklu i wyszczególnia przeznaczony do obróbki kontur w makrosie ICP. Obróbka zgrubna: cykl skrawa równolegle do konturu opisany przez "punkt startu X, Z“ i „ICP kontur N“ obszar. Obróbka wykańczaj ca: cykl obrabia na gotowo opisany w „ICP kontur N“ fragment konturu.

Cykle skrawania

Uwaga niebiezpieczeństwo kolizji ! • Jeśli nie zdefiniowano k ta nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si pod k tem pogł biania. • Jeśli zdefiniowao k t nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si pod maksymalnie możliwym k tem. Reszta materiału pozostaje nienaruszona.

18

ICP skrawanie wzdłuż ICP skrawanie plan

Obróbka zgrubna: cykl skrawa równolegle do konturu opisany przez "punkt startu X, Z“ i „ICP kontur N“ obszar. Obróbka wykańczaj ca: cykl obrabia na gotowo opisany w „ICP kontur N“ fragment konturu. Obróbka zgrubna: im bardziej ukośnie zagł bia si narz dzie, tym wi ksze redukowanie posuwu (maksymalnie: 50%).

Uwaga niebiezpieczeństwo kolizji ! • Jeśli nie zdefiniowano k ta nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si przy opadaj cym konturze pod k tem pogł biania. • Jeśli zdefiniowao k t nastawienia i ostrza narz dzia, to narz dzie zagł bia si pod maksymalnie możliwym k tem. Reszta materiału pozostaje nienaruszona.

Cykle skrawania

W przypadku cykli ICP operator definiuje parametry obróbki w obr bie opisu cyklu i wyszczególnia przeznaczony do obróbki kontur w makrosie ICP.

19

Naci cie radialnie Naci cie osiowo
Przecinanie (rozszerzone): cykl skrawa zdefiniowany obszar przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu. Obróbka wykańczaj ca (rozszerzona): cykl obrabia na gotowo zdefi niowany fragment konturu przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu. Wskazówki do parametrów cykli: R: zaokr glenie (po obydwu stronach wgł bienia konturu) B1, B2: fazka lub zaokr glenie (B1 pocz tek konturu; B2 koniec) • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Przecinanie: • „Szerokość przecinania P“ jest podana: dosuwy † P. • „Szerokość przecinaniae P“ nie jest podana: dosuwy † 0,8*szerokość ostrza narz dzia. • Cykl nie uwzgl dnia w normalnym trybie naddatku. Obróbka wykańczaj ca: Narz dzie powraca na końcu cyklu do "punktu startu X, Z“.

20

Cykle przecinania

ICP nacinanie radialnie ICP nacinanie osiowo

Przecinanie: cykl skrawa opisany przez „punkt startu X, Z“ i „ICP kontur N“ obszar. Obróbka wykańczaj ca: cykl obrabia na gotowo opisany w „ICP kontur N“ fragment konturu. Przecinanie: • „Szerokość przecinania P“ jest podana: dosuwy † P. • „Szerokość przecinania P“ nie jest podana: dosuwy † 0,8*szerokość ostrza narz dzia. Obróbka wykańczaj ca: Narz dzie powraca na końcu cyklu do "punktu startu X, Z“.

Cykle przecinania

W przypadku cykli ICP operator definiuje parametry obróbki w obr bie opisu cyklu i wyszczególnia przeznaczony do obróbki kontur w makrosie ICP.

21

Toczenie poprzeczne radialnie Toczenie poprzeczne osiowo

Cykle przecinania

Toczenie poprzeczne (rozszerzone): cykl skrawa zdefiniowany obszar przy uwzgl dnieniu wybieralnych elementów konturu poprzez naprzemienne przemieszczenia nacinania i obróbki zgrubnej. Toczenie poprzeczne – obróbka na gotowo (rozszerzone): cykl obrabia na gotowo zdefiniowany fragment konturu przy uwzgl dnieniu wy bieralnych elementów konturu. Wskazówki do parametrów cykli: O: posuw nacinania R: zaokr glenie (po obydwu stronach wgł bienia konturu) B1, B2: fazka lub zaokr glenie (B1 pocz tek konturu; B2 koniec) • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki B: szerokość przesuni cia U: obróbka toczeniem jednokierunkowa • U=0: dwukierunkowa • U=1: jednokierunkowa Toczenie poprzeczne: cykl nie uwzgl dnia w normalnym trybie naddatku. Toczenie poprzeczne – obróbka na gotowo: narz dzie powraca na końcu cyklu do „punktu startu X, Z“.

22

ICP toczenie poprzeczne radialnie ICP toczenie poprzeczne osiowo
W przypadku cykli ICP definiujemy parametry obróbki w obr bie opisu cyklu i wyszczególniamy przeznaczony do obróbki kontur w makrosie ICP. Toczenie poprzeczne: cykl skrawa opisany przez „punkt startu X, Z“ i „ICP kontur N“ obszar poprzez naprzemienne przemiszczenia nacinania i obróbki zgrubnej. Toczenie poprzeczne obróbka na gotowo: cykl obrabia na gotowo opisany w „ICP kontur N“ fragment konturu. Przy tym cykl skrawa materiał, podany w „Naddatki I,K".

Toczenie poprzeczne: definiuje si przy • opadaj cych konturach: tylko „punkt startu X, Z" – nie „punkt pocz tkowy konturu X1, Z1" • wznosz cych konturach: „punkt startu X, Z" i „punkt pocz tkowy konturu X1, Z1" Obróbka wykańczaj ca: • Narz dzie przemieszcza si na końcu cyklu z powrotem do „punktu startu X, Z“. • Przy pomocy „naddatki I,K" definiujemy materiał, zeskrawany w cyklu obróbki wykańczaj cej.

Cykle przecinania

23

Podcinanie H
Cykl wytwarza podci cie „Forma H“. Przy najeździe uwzgl dniany jest odst p bezpieczeństwa. Jeśli nie zostanie podany W, zostanie on obliczony na podstawie K i R. Punkt końcowy podci cia leży wówczas w "punkcie narożnym konturu".

Cykle przecinania

Wskazówki do parametrów cyklu: R: promień podci cia – default: nie element kołowy W: k t zagł bienia – default: W zostanie obliczony

Podcinanie K
Wytwarzana forma konturu jest zależna od używanego narz dzia. Wykonanie cyklu 1 przejazd na biegu szybkim pod k tem 45° na odst p bezpieczeństwa przed „punkt narożny konturu X1, Z1“ 2 zagł bianie pod k tem 45° – odcinek przemieszczenia zostaje obliczony z parametru „gł bokość podci cia I“ 3 przemieszcza narz Dzie z powrotem na tej samej drodze do „punktu startu X, Z“ Nie zostaje przeprowadzona korekcja promienia ostrza.

24

Podcinanie U
Cykl wytwarza podci cie „Forma U“. Wskazówki do parametrów cyklu: X2: punkt końcowy powierzchni – default: powierzchnia czołowa nie zostaje obrabiana na gotowo I: średnica podci cia K: szerokość podci cia – jeśli szerokość ostrza narz dzia nie jest zdefinio wana, to K zostaje przyj te jako szerokość ostrza. B: fazka lub zaokr glenie • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki

Obcinanie
Cykl obcina toczon cz ść. Wskazówki do parametrów cyklu: XE: średnica wewn trzna (rura) I: średnica redukowanie posuwu B: fazka lub zaokr glenie • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki E zredukowany posuw Na końcu cyklu narz dzie przemieszcza si równolegle do osi do punktu startu.

Cykle przecinania

25

Cykl gwintowania (wzdłuż) rozszerzony
Cykl wytwarza jedno lub wielozwojowy gwint. Operator nastawia klawiszem funkcyjnym, czy ma być wytwarzany gwint wewn trzny czy też zewn trzny. Gwint rozpoczyna si w „punkcie startu X“ i kończy w „punkcie końcowym Z2“ (bez przebiegu w przód oder powrotu). Wskazówki do parametrów cyklu: F1: skok gwintu (zostaje oceniany jako posuw) U gł bokość gwintu – default: • gwinty zewn trzne: U=0.6134*F1 • gwinty wewn trzne: U=–0.5413*F1 I: 1. gł bokość przejścia – default: I zostaje obliczona w zależności od U i F1 A: k t dosuwu – default: 30°; obszar: –60° < A < 60° • A<0: dosuw od lewego boku zarysu • A>0: dosuw od prawego boku zarysu J: gł bokość pozostałych przejść – default: 1/100 mm D: ilość zwojów – default: 1 zwój gwintu E: przyrostowy skok (zwi ksza/zmniejsza skok gwintu na jeden obrót o E) – default: 0

Cykle gwintowania

• „Cykl stop“ działa na końcu skrawania gwintu. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonania cyklu. • Funkcja „ostatnie przejście" jest wybieralna po przebiegu cyklu. Przy tym zostaje powtórzone ostatnie przejście skrawania gwintu oraz możliwa jest korekcja przy po mocy kółka obrotowego.

26

Wtórne nacinanie gwintu (wzdłuż)
Cykl nacinana wtórnie jednozwojowy gwint. Ponieważ przedmiot już został rozmocowany, MANUALplus musi znać dokładne położenie gwintu.

Wskazówki do parametrów cyklu: C: zmierzony k t (k t wrzeciona) ZC: zmierzona pozycja (pozycja narz dzia) F1: skok gwintu (zostaje oceniany jako posuw) U: gł bokość gwintu – default: • gwinty zewn trzne: U=0.6134*F1 • gwinty wewn trzne: U=–0.5413*F1 I: 1. gł bokość przejścia • I<U: I jest 1. gł bokości przejścia • brak wprowadzenia: gwint nacinany jednym przejściem • nacinanie wtórne gwintu nast puje zawsze z k tem dosuwu 0°.

• „Cykl stop“ działa na końcu nacinania gwintu. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonywania cyklu.

Cykle gwintowania

Wykonanie cyklu 1 Operator ustawia gwintownik z jego ostrzem na środku zwoju gwintu 2 Przejmuje pozycj narz dzia i k t wrzeciona przy pomocy "Przej cie pozycji" 3 operator wysuwa narz dzie manualnie ze zwoju gwintu 4 pozycjonuje narz dzie na „punkt startu X, Z“ 5 uruchamia wykonanie cyklu przy pomocy "wprowadzenie zakończone", potem "cykl start"

27

Gwint stożkowy API gwint
Cykl wytwarza jedno lub wielozwojowy gwint stożkowy/gwint API. Operator ustawia klawiszem funkcyjnym, czy ma być wytwarzany gwint wewn trzny czy też zewn trzny. Gwint rozpoczyna si w „punkcie startu X“ i kończy w „punkcie końcowym Z2“ (bez biegu w przód i powrotu). W przypadku gwintu API zmniejsza si gł bokość gwintu przy wybiegu. Wskazówki do parametrów cyklu: F1: skok gwintu (oceniany jako posuw) U: gł bokość gwintu – default: • gwinty zewn trzne: U=0.6134*F1 • gwinty wewn trzne: U=–0.5413*F1 I: 1. gł bokość przejścia – default: I zostaje obliczony w zależności od U i F1 A: k t dosuwu – default: 30°; zakres: –60° < A < 60° • A<0: dosuw od lewego boku zarysu • A>0: dosuw od prawego boku zarysu J: gł bokość pozostałych przejść – default: 1/100 mm D: liczba zwojów – default: 1 zwój gwintu E: przyrostowy skok (zwi ksza/zmniejsza skok na jeden obrót o E) – default: 0 • „Cykl stop“ działa na końcu nacinania gwint. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonywania cyklu. • Funkcja "ostatnie przejście" jest wybieralna po przebiegu cyklu. Przy tym ostatnie przejście gwintowania zostaje powtórzone oraz możliwa jest korekcja przy pomocy kółka r cznego.

Cykle gwintowania

Gwint stożkowy

API gwint

28

Podcinanie gwintu DIN 76 Podci cie DIN 509 E Podci cie DIN 509 F
Cykle podcinania

Cykle wytwarzaj podci cie, dokonuj obróbki naci cia cylindra, wystaj cego cylidra i nat puj cej po nim powierzchni czołowej. Parametry podci cia, które nie zostan podane, MANUALplus ustala na podstawie tabeli norm. Podci cie gwintu: Jeśli operator wprowadzi "naddatek podci cia P", to obróbka zostanie podzielona na toczenie wst pne i na gotowo. „P“ jest naddatkiem wzdłużnym, naddatek planowy wynosi zawsze 0,1 mm. Wskazówki do parametrów cyklu: FP: skok gwintu (przy podci ciu gwintu) – default: FP zostaje ustalony na podstawie średnicy E: zredukowany posuw (przy pogł bianiu) – default: posuw F R: promień podci cia – default: tabela norm. Promień podci cia zostaje wykonany po obydwu stronach podci cia. B: długość naci cia cylindra – default: bez naci cia cylindra WB: k t naci cia – default: 45 ° RB: promień naci cia – default: bez promienia naci cia Podawane parametry zostaj uwzgl dnione także jeśli tabela norm zakłada inne wartości. Przykład: podci cie gwintu DIN 76

29

Wiercenie osiowo Wiercenie radialnie
Cykl wytwarza odwiert na powierzchni czołowej/powierzchni bocznej. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) – default: aktualny k t wrzeciona Z1/X1: punkt pocz tkowy odwiertu – default: odwiert od pozycji Z/X E: czas przerwania (dla wyjścia z materiału na dnie odwiertu) – default: 0 AB: długość nawiercania i przewiercania – default: 0 V: warianty nawiercania i przewiercania – default: 0 • 0: bez redukowania posuwu • 1: redukowanie przewiercania • 2: redukowanie nawiercania • 3: redukowanie nawiercania i przewiercania • Jeśli operator zaprogramuje „AB“ i „V“, to zostanie przeprowa dzone zredukowanie posuwu dla nawiercania i przewiercania (współczynnik redukcji: 50%). • Na podstawie parametru narz dzia „nap dzane narz dzie" MA NUALplus decyduje, czy programowana pr dkość obrotowa i posuw obowi zuj dla wrzeciona głównego , czy też dla nap dzanego narz dzia.

Cykle wiercenia

Wiercenie osiowo

Wiercenie radialnie

30

Wiercenie gł bokie osiowo Wiercenie gł bokie radialnie
Odwiert na powierzchni czołowej/bocznej nast puje kilkoma etapami. Po każdym etapie wiertło zostaje odsuni te i po przerwie czasowej ponownie dosuni te na odst p bezpieczeństwa. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) – default: aktualny k t wrzeciona Z1/X1: punkt pocz tkowy odwiertu – default: odwiert od pozycji Z/X P: 1. gł bokość wiercenia – default: wiercenie nast puje bez przerwy IB: wartość redukowania gł bokości wiercenia – default: 0 JB: minimalna gł bokość wiercenia – default: 1/10 z P B: długość powrotu – default: powrót do „punktu pocz tkowego“ E: przerwa czasowa – default: 0 AB: długość nawiercania i przewiercania – default: 0 V: warianty nawiercania i przewiercania – default: 0 • 0: bez redukowania posuwu • 1: redukowanie przewiercania • 2: redukowanie nawiercania • 3: redukowanie nawiercania i przewiercania • Jeśli operator zaprogramuje „AB“ i „V“, to zostanie przeprowa dzone zredukowanie posuwu dla nawiercania i przewiercania (współczynnik redukcji: 50%). • Na podstawie parametru narz dzia „nap dzane narz dzie" MA NUALplus decyduje, czy programowana pr dkość obrotowa i posuw obowi zuj dla wrzeciona głównego , czy też dla nap dzanego narz dzia.

Wiercenie gł bokie osiowo

Wiercenie gł bokie radialnie

Cykle wiercenia

31

Gwintowanie osiowo Gwintowanie radialnie
Cykl nacina gwint w odwiercie na powierzchni czołowej/bocznej. Gwintownik potrzebuje „długości dobiegu B“, aby obliczyć zaprogra mowan pr dkość obrotow i posuw. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) – default: aktualny k t wrzeciona F1: skok gwintu (oceniany jako posuw) – default: skok gwintu narz dzia B: długość dobiegu – default: 2 * skok gwintu F1 SR: pr dkość obrotowa powrotu – default: ta sama pr dkość obrotowa jak przy gwintowaniu

Cykle wiercenia

Gwintowanie osiowo

Na podstawie parametru "nap dzane narz dzie" MANUALplus de cyduje, czy programowana pr dkość obrotowa i posuw obowi zuj dla wrzeciona głównego, czy też dla nap dzanego narz dzia.

Gwintowanie radialnie

32

Frezowanie gwintów osiowo
Cykl frezuje gwint w istniej cym już odwiercie. Narz dzie zostaje pozy cjonowane w "punkciekońcowym gwintu". Potem narz dzie dosuwa si z "promieniem wejścia R", frezuje gwint w obrocie o 360° i dosuwa przy tym o "skok gwintu F". Nast pnie cykl wysuwa narz dzie z materiału i odsuwa do punktu startu. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) Z1: punkt startu gwintu – default: punkt startu Z Z2: punkt końcow gwintu I: wewn trzna średnica gwintu R: promień wejścia – default: (I – średnica freza)/2 F1: skok gwintu J: kierunek gwintu – default: 0 • J=0: w prawo • J=1: w lewo H: kierunek biegu frezowania – default: 0 • H=0: frezowanie przeciwbieżne • H=1: frezowanie współbieżne

Cykle wiercenia

33

Bieg szybki pozycjonowanie
Cykl wł cza oś C, pozycjonuje wrzeciono (oś C) i narz dzie. Wskazówki do parametrów cyklu: X2, Z2: punkt docelowy C2: k t końcowy

Cykle frezowania

• Nast puj cy dalej manualny cykl frezowania wył cza ponownie oś C. • „Bieg szybki pozycjonowanie“ konieczny jest tylko w trybie "manualnie".

Rowek osiowo Rowek radialnie
Cykl wytwarza rowek na powierzchni czołowej/bocznej. Szerokość rowka odpowiada średnicy freza. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) – default: aktualny k t wrzeciona Z1/X1: górna kraw dź freza – default: punkt startu Z/X Z2/X2: dno frezowania P: gł bokość dosuwu – default: jeden dosuw FZ: posuw przy dosuwie – default: aktywny posuw

Rowek osiowo

34

Figura osiowo Figura radialnie
W zależności od parametrów cykl frezuje kontur lub obrabia zgrubnie/ na gotowo kieszeń na powierzchni czołowej/bocznej. Można definiować nast puj ce kontury: • prostok t (Q=4, L<>B) • kwadrat (Q=4, L=B) • koło (Q=0, RE>0, L i B: brak wprowadzenia) • trójk t lub wielok t (Q=3 lub Q>4, L>0) Wskazówki do parametrów cyklu: U: współczynnik nałożenia • brak wprowadzenia: frezowanie konturu • U>0: frezowanie kieszeni – (minimalne) nałożenie torów frezowania = U*średnica freza H: kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżne • H=1: współbieżne J: frezowanie konturu: • J=0: na konturze • J=1: wewn trz • J=2: na zewn trz frezowanie kieszeni: • J=0: od wewn trz na zewn trz • J=1: od zewn trz do wewn trz O: przebieg frezowania (tylko przy frezowaniu kieszeni) – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca Figura osiowo

Figura radialnie

Cykle frezowania

35

ICP figura osiowo ICP figura radialnie
W zależności od parametrów cykl frezuje kontur oraz obrabia zgrubnie/na gotowo kieszeń na powierzchni czołowej/bocznej.

Cykle frezowania

Wskazówki do parametrów cyklu: U: współczynnik nakładania si • brak wprowadzenia: frezowanie konturu • U>0: frezowanie kieszeni – (minimalne) nakładanie si torów frezowania = U*średnica freza H: kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżne • H=1: współbieżne J: frezowanie konturu: • J=0: na konturze • J=1: wewn trz • J=2: zewn trz frezowanie kieszeni: • J=0: od wewn trz na zewn trz • J=1: od zewn trz do wewn trz O: przebieg frezowania (tylko przy frezowaniu kieszeni) – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca

ICP figura osiowo

ICP figura radialnie

36

Frezowanie czołowe
W zależności od parametrów cykl frezuje na powierzchni czołowej: • jedn lub dwie powierzchnie (Q=1 lub Q=2, B>0) • prostok t (Q=4, L<>B) • kwadrat (Q=4, L=B) • trójk t lub wielok t (Q=3 lub Q>4, L>0) • koło (Q=0, RE>0, L i B: brak wprowadzenia) Przy jednej lub dwóch powierzchniach definiuje „B“ pozostał grubość (pozostaj cy materiał). Przy parzystej liczbie powierzchni można programować "B" alternatywnie do "V". Wskazówki do parametrów cyklu: B: rozwarcie klucza • przy Q=1, Q=2: B jest pozostaj c grubości • prostok t: szerokość prostok ta • kwadrat, wielobok (Q‡4): B jest rozwartości klucza • koło: bez wprowadzenia A: k t do osi X – default: 0 • wielok t (Q>2): położenie figury • koło: brak wprowadzenia H: kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżne • H=1: współbieżne J: jedno /dwukierunkowe • J=0: jednokierunkowe • J=1: dwukierunkowe O: obróbka zgrubna/wykańczaj ca – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca

Cykle frezowania

37

Frezowanie rowka kr tego
Cykl frezuje rowek kr ty od „Z1“ do „Z2“. „C1“ definiuje pozycj pocz tku rowka. Z „P“ oraz „K“ definiuje si ramp na pocz tku / końcu rowka. Szerokość rowka odpowiada średnicy freza.

Cykle frezowania

Pierwszy dosuw nast puje z „I“ – dalsze dosuwy oblicza MANUALplus w nast puj cy sposób: aktualny dosuw = I * (1 – (n–1) * E) n: n ty dosuw Redukowanie dosuwu nast puje do ‡ 0,5 mm. Nast pnie zostaje przeprowadzony każdy dosuw z 0,5 mm. Wskazówki do parametrów cyklu: C1: k t pocz tkowy X1: średnica Z1, Z2: punkt startu/końcowy rowka F1: skok P, K: długość dobiegu, długość wybiegu U: gł bokość rowka I: maksymalny dosuw E: zredukowanie gł bokości skrawania

38

„Wzór liniowo“ zostaje doł czony przy cyklach wiercenia (wiercenie, wiercenie gł bokie, gwintowanie) i cyklach frezowania (rowek, kontur ICP), aby wytwarzać wzory odwiertów/frezowane w regularnych odst pach na linii na powierzchni czołowej. „Punkt startu/końcowy wzoru“ i pojedyńcze pozycje wzoru opisujemy przy pomocy kombinacji nast puj cych parametrów: • punkt startu wzoru: • X1, C1 lub • XK, YK • pozycje wzoru: • Ii, Ji i Q • I, J i Q • Wzory odwiertów: MANUALplus generuje polecenia M12, M13 (hamulec szcz k zacisn ć/rozluźnić) przy nast puj cych warunkach: narz dzie wiertarskie/ gwintownik musi być "nap dzane" (parametr "Narz nap dzane H) i "kierunek obrotu MD" musi być zdefiniowany. • ICP kontury frezowania: Jeżeli punkt startu konturu leży poza punktem zerowym współrz dnych, to odst p punkt startu konturu punkt zerowy współrz dnych zostanie dodawany do pozycji wzoru.

Wzory odwiertów i frezowania

Wzór liniowo osiowo

39

Wzory odwiertów i frezowania

Wzór kołowo osiowo
„Wzór kołowo“ zostaje doł czany przy cyklach wiercenia (wiercenie, wiercenie gł bokie, gwintowanie) i cyklach frezowania (rowek, kontur ICP), aby wytwarzać wzory odwiertów/frezowania w regularnych odst pach na okr gu lub łuku kołowym na powierzchni czołowej. Punkt środkowy łuku kołowego i oddzielne pozycje wzoru opisujemy przy pomocy nast puj cych kombinacji parametrów: • XM, CM • XK, YK • Wzory odwiertów: MANUALplus generuje polecenia M12, M13 (hamulec szcz k zacisn ć/rozluźnić) przy nast puj cych warunkach: narz dzie wiertarskie/ gwintownik musi być "nap dzane" (parametr "Narz nap dzane H) i "kierunek obrotu MD" musi być zdefiniowany. • ICP kontury frezowania: Jeżeli punkt startu konturu leży poza punktem zerowym współrz dnych, to odst p punkt startu konturu punkt zerowy współrz dnych zostanie dodawany do pozycji wzoru.

40

„Wzór liniowo“ zostaje doł czany przy cyklach wiercenia (wiercenie, wiercenie gł bokie, gwintowanie) i cyklach frezowania (rowek, kontur ICP), aby wytwarzać wzory odwiertów/frezowania w regularnych odst pach na okr gu lub łuku kołowym na powierzchni bocznej. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona – default: aktualny k t wrzeciona Z1, C1: punkt pocz tkowy wzoru – default: „punkt startu Z" obowi zu je jako „punkt pocz tkowy wzoru" ZE: punkt końcowy wzoru – default: Z1 obowi zuje jako „punkt końcowy wzoru" Wi: przyrost k ta (odst p wzorów) – default: odwierty/obróbka fre zowaniem zostaje regularnie uporz dkowana na obwodzie ICP kontury frezowania: jeśli punkt startu konturu leży poza punktem zerowym współrz dnych, to odst p punktu startu konturu punktu zerowego współrz dnych zostaje dodawany do pozycji wzoru.

Wzory odwiertów i frezowania

Wzór liniowo radialnie

41

Wzory odwiertów i frezowania

Wzór kołowo radialnie
„Wzór kołowo“ zostaje doł czany przy cyklach wiercenia (wiercenie, wiercenie gł bokie, gwintowanie) i cyklach frezowania (rowek, kontur ICP), aby wytwarzać wzory odwiertów/frezowania w regularnych odst pach na okr gu lub łuku kołowym na powierzchni bocznej. Wskazówki do parametrów cyklu: C: k t wrzeciona (C pozycja osi) – default: aktualny k t wrzeciona ZM,CM: punkt środkowy wzoru A: k t 1. odwiertu (k t wrzeciona) – default: 0° Wi: przyrost k ta (odst p wzorów) – default: odwierty/obróbka frezowaniem zostaje uporz dkowana w regularnych odst pach na obwodzie ICP kontury frezowania: jeśli punkt startu konturu leży poza punktem zerowym współrz dnych, to odst p punktu startu konturu punktu zerowego współrz dnych zostaje dodawany do pozycji wzoru.

42

Cykl DIN

W oknie wprowadzania operator definiuje numer makrosa DIN. Przy starcie wykonania cyklu obowi zuj zaprogramowane w tym cyklu dane maszynowe (w trybie manualnym aktualnie obowi zuj ce dane maszynowe). Operator może jednakże w każdej chwili zmienić dane maszynowe (S, F, T) w DIN makrosie. W tym cyklu nie jest zdefiniowany punkt startu. Prosz uwzgl dnić, iż narz dzie przemieszcza si po przek tnej od aktualnej pozycji do pierwszej zaprogramowanej pozycji DIN makrosa.

Cykl DIN

43

ICP programowanie
Po wywołaniu cyklu ICP aktywuje si z „ICP Edit“ edytora ICP. Wytwarzanie lub rozszerzenie ICP konturu Operator wytwarza kontur ICP poprzez sekwencyjne wprowadzanie elementów konturu. Elementy formy (fazki, zaokr glenia, podci cia) wprowadza w ramach wytwarzania konturu lub "nakłada" je po wytworzeniu konturu podstawowego. Przejście do nast pnego elementu konturu określa si za pomoc klawisza funkcyjnego "tangencjalne przejście". Operator rozszerza kontur ICP, "doł czaj c" do ostatniego elementu konturu nowy element. Mały kwadrat oznacza ostatni element konturu, jeśli kontur ICP zostaje wyświetlany, ale nie obrabiany. Każdy nierozwi zany element konturu zostaje reprezentowany przez symbol poniżej okna grafiki. Kierunek konturu: cykle ICP skrawaj lub obrabiaj na gotowo w kierunku konturu. Z "odwrócić kontur" zmieniamy kierunek konturu. Zmiana elementów konturu Wybieramy element do zmiany i naciskamy "zmiana". Dane zostan przygotowane do obróbki. Jeśli istniej "nierozwi zane" elementy konturu, to nie można takich elementów zmienić. Przy elemencie przed nierozwi zanym obszarem kotnuru może zostaje wyznaczone "tangencjalne przejście" lub usuni te.

Klawisze funkcyjne wybór "nałożenie" tangencjalne przejście od elementu liniowego na kołowy tangencjalne przejście od elementu kołowego na element kołowy lub liniowy (kierunek obrotu patrz symbol)

Symbol

ICP programowanie

Kolory przy prezentacji konturu żółty: dla rozwi zanych elementów szary: dla nierozwi zanych, przedstwialnych elementów czerwony: wyszukane rozwi zanie, wyszukany element, wyszukane naroże niebieski: reszta konturu

• Jeżeli nierozwi zany element ma zostać zmieniony, to przynależny symbol odznaczony zostaje jako "wybrany". • Typ elementu i kierunek obrotu łuku kołowego nie mog zostać zmienione.

44

ICP elementy konturu
wprowadzenie linii: prosz wybrać kierunek na podstawie symbolu menu i wymiarować element konturu. W przypadku „linii pod k tem" prosz zaczerpn ć z rysunku pomocniczego kierunek k ta.

Wywołanie menu linii

Kontury powierzchni czołowej i bocznej: wymiarowanie nast puje kartezjańsko lub biegunowo. Decyduj cym jest położenie klawisza fun kcyjnego "biegunowo". Współrz dne prostok tne wprowadza si w wartościach absolutnych lub przyrostowych. • Punkt startu określamy przy opisie pierwszego elementu konturu. • Punkt końcowy zostaje określony poprzez punkt docelowy ostatniego elementu konturu. • Posuw specjalny zostaje wykonany przy obróbce na gotowo elementu konturu. • MANUALplus oblicza brakuj ce współrz dne, punkty przeci cia, punkty środkowe itd. o ile to jest matematycznie możliwe. • Współrz dne konturu wprowadzamy absolutnie lub przyrostowo. • Jeśli wywołamy "wybór konturów ICP", to MANUALplus ukazuje – zależnie od cyklu – tylko ICP kontury dla konturu toczenia, powierzchni czołowej lub bocznej.

Wywołanie menu łuków

ICP programowanie

Wprowadzenie łuku: prosz określić kierunek obrotu i rodzaj wymiarowania na podstawie symbolu menu. MANUALplus oczekuje dodatkowo dla informacji o punkcie docelowym: • punkt środkowy lub • promień lub • punkt środkowy i promień

45

Fazka Zaokr glenie
ICP programowanie
Punkt narożny zostaje zadany przez „XS, ZS“. Operator wprowadza "szero kość fazki B/ promień zaokr glenia B". Kontury toczenia: jeśli pierwszym elementem konturu ICP jest fazka/ zaokr glenie, to "J" wyszczególnia położenie fazki. Parametry XS, ZS: punkt narożny konturu B: szerokość fazki / promień zaokr glenia J: położenie elementu "urujonego elementu bazowego" przy • J = 1: element planowy w +X kierunku • J=–1: element planowy w –X kierunku • J = 2: element wzdłużny w +Z kieurnku • J=–2: element wzdłużny w –Z kierunku F: posuw specjalny

Fazka/zaokr glenie przy konturach toczenia

46

Fazka/zaokr glenie przy konturach powierzchni czołowej i bocznej

Podci cie gwintu DIN 76 Podci cie DIN 509 E Podci cie DIN 509 F
ICP programowanie

„Podci cie“ składa si z elementu wzdłużnego, podci cia i elementu planowego. Definicja podci cia może rozpoczynać si z elementu wzdłużnego lub planowego. Podcinanie gwintu: średnica elementu wzdłużnego przedstawia średnic gwintu (gwinty wewn trzne: średnica rdzenia). Parametry, które nie zostan podane, MANUALplus ustala z tabeli norm. Przy podcinaniu gwinta obowi zuje: • „FP“ zostaje ustalony na podstawie „XS“ • „I, K, W, i R" zostaje ustalony na podstawie „FP“ Parametry (zależnie od rodzaju podci cia) XS, ZS: punkt pocz tkowy podci cia X, Z: punkt końcowy podci cia FP: skok gwintu I: średnica podci cia/gł bokość – default: tabela norm K: długość podci cia – default: tabela norm W: k t podci cia – default: tabela norm R: promień podci cia – default: tabela norm P: gł bokość płaszczyzny – default: tabela norm A: k t płaszczyzny – default: tabela norm U: naddatek na szlifowanie– default: bez naddatku na szlifowanie

J:

F:

położenie elementu – default: 1 • J=1: podci cie rozpoczyna si z elementu wzdłużnego • J=–1: podci cie rozpoczyna si z elementu planowego posuw specjalny • „J“ nie może zostać wprowadzone przy nało żeniu i przy programowaniu zmian nie może zostać zmienione. • Przy gwintach wewn trznych "FP" powinno być zadane, ponieważ średnica elementu wzdłużnego nie jest równa średnicy gwintu. Jeśli ustalenie skoku gwintu ma wykonać MANUALplus, należy liczyć si z niewielkimi odchyleniami.

47

DIN programowanie
Opis półwyrobu strona 51 51 strona 52 52 strona 53 54 54 54 54

posuw, pr dkość obrotowa

strona

Przegl d G polecenia

G20 G21 G0 G14 G1 G2 G3 G12 G13

cz ść obrabiana w uchwycie cylinder/rura kontur półwyrobu pozycjonowanie bieg szybki najazd punktu zmiany narz dzia przemieszczenie linowe ruchy kołowe – przyrostowe wymiarowanie punktu środkowego ruchy kołowe –przyrostowe wymiarowanie punktu środkowego ruchy kołowe– absolutne wymarowanie środka ruchy kołowe – absolutne wymiarowanie punktu środkowego

G196 stała pr dkość skrawania nap dzane narz dzie 55 G97 pr dkość obrotowa (w 1/min) 55 G197 pr dkość obrotowa (w 1/min) nap dzane narz dzie 55 korekcja promienia ostrza/freza (SRK/FRK) G40 G41 G42 G148 G149 G150 G151 G51 G56 G59 G57 G58 G80 G81 G82 G817 SRK/FRKwył czyć SRK/FRKwł czyć SRK/FRKwł czyć zmiana korekcji ostrza addytywna korekcja przeliczenie prawe ostrze narz dzia przeliczenie lewe ostrze narz dzia przesuni cie punktu zerowego przesuni cie punktu zerowego addytywnie przesuni cie punktu zerowego absolutnie naddatek równolegle do osi naddatek równolegle do konturu koniec cyklu obróbka zgrubna wzdłuż obróbka zgrubna plan obróbka zgrubna konturu wzdłuż strona 56 56 56 strona 56 57 57 57 strona 58 58 59 strona 60 60 strona 61 61 61 62

przemieszczenia narz dzia bez obróbki

proste przemieszczenia liniowe i kołowe

korekcja narz dzia

przesuni cia punktu zerowego

posuw, pr dkość obrotowa G26 G126 G64 G94 G95 G195 G96 ograniczenie obrotów wrzeciono główne ograniczenie obrotów nap dzane narz dzie przerwany (nieci gły) posuw posuw stały posuw na jeden obrót posuw na jeden obrót nap dzane narz dzie stała pr dkość skrawania

strona 55 55 55 55 55 55 55

naddatki

Cykle skrawania

48

Cykle skrawania G818 G819 G827 G828 G829 G83 G836 G87 G88 G89 G86 G861 G862 G863 G864 G865 G866 G867 G868 G811 G815 G821 G825

strona 62 63 62 62 63 64 65 66 66 67 68 69 69 71 71 70 70 71 71 strona 72 73 72 73

Cykle gwintowania G31 G32 G33 G35 G350 G351 G352 G353 G799 G25 G85 G851 G852 G853 G856 G857 G858 G859 G36 G71 G74 G799 cykl gwintowania uniwersalny prosty cykl gwintowania gwint pojedyńczy tor metryczny gwint ISO prosty, jednozwojowy gwint wzdłużny rozszerzony, wielozwojowy gwint wzdłużny stożkowy gwint API gwint stożkowy frezowanie gwintów osiowo

strona 74 75 76 77 78 78 79 80 90 strona 81 82 93 83 83 84 85 85 86 89 87 88 90

Cykle podcinania, cykl obcinania

Cykle nacinania prosty cykl nacinania nacinanie konturu osiowo nacinanie konturu radialnie obróbka na gotowo konturu osiowo obróbka na gotowo konturu radialnie prosty cykl przecinania osiowo prosty cykl przecinania radialnie przecinanie na gotowo osiowo przecinanie na gotowo radialnie prosty cykl toczenia poprzecznego radialnie Cykl toczenia poprzecznego osiowo prosty cykl toczenia poprzecznego osiowo cykl toczenia poprzecznego osiowo

strona

kontur podci cia (DIN509 E, DIN509 F, DIN76) cykl podci cia (DIN509 E, DIN509 F, DIN76) podci cie z obróbk cylindra DIN 509 E podci cie z obróbk cylindra DIN 509 F podci cie z obróbk cylindra DIN 76 podci cie forma U podci cie forma H podci cie forma K cykl obcinania cykl gwintowania cykl wiercenia cykl wiercenia gł bokiego frezowanie gwintów osiowo

Cykle wiercenia

strona

Cykle toczenia poprzecznego

Przegl d G polecenia

obróbka zgrubna konturu wzdłuż obróbka zgrubna konturu wzdłuż zagł bianie obróbka zgrubna konturu plan obróbka zgrubna konturu plan obróbka zgrubna kotnuru plan zagł bianie prosty cykl powtórzenia konturu obróbka zgrubna równolegle do konturu odcinek z promieniem odcinek z fazk cykl obróbki na gotowo konturu

49

Obróbka powierzchni czołowej G100 G101 G102 G103 G304 G305 G307 G791 G793 G797 G799 G120 G110 G111 G112 G113 G314 G315 G317 G792 G794 G798

strona 91 92 93 93 97 97 98 94 95 96 90 99 99 100 101 101 104 105 105 102 103 104

Wzory wiercenia i frezowania G743 G744 G745 G746 G4 G60 G9 G152 G153 G193 G204 liniowy wzór powierzchnia czołowa liniowy wzór powierzchnia boczna kołowy wzór powierzchnia czołowa kołowy wzór powierzchnia boczna przerwa czasowa deaktywować stref ochronn zatrzymanie dokładnościowe (wierszami) przesuni cie punktu zerowego oś C C oś normować posuw na jeden z b oczekiwanie na odpowiedni moment

strona 106 106 107 108 strona 57 57

Przegl d G polecenia

bieg szybki powierzchnia czołowa przemieszczenie liniowe powierzchnia czołowa łuk kołowy powierzchnia czołowa łuk kołowy powierzchnia czołowa definicja figury koło pełne powierzchnia czołowa definicja figury prostok t powierzchnia czołowa definicja figury wielok t powierzchnia czołowa liniowy rowek powierzchnia czołowa cykl frezowania konturu powierzchnia czołowa frezowanie powierzchni powierzchnia czołowa frezowanie gwintów osiowo średnica referencyjna powierzchnia boczna bieg szybki powierzchnia boczna przemieszczenie liniowe powierzchnia boczna łuk kołowy powierzchnia boczna łuk kołowy powierzchnia boczna definicja figury koło pełne powierzchnia boczna definicja figury prostok t powierzchnia boczna definicja figury wielok t powierzchnia boczna liniowy rowek powierzchnia boczna cykl frezowania konturu powierzchnia boczna rowek kr tny frezować

Inne funkcje G

patrz podr cznik obsługi maszyny

Obróbka powierzchni bocznej

strona

50

Cz ść obrabiana w uchwycie cylinder/rura G20
G20 opisuje półwyrób i sytuacj przy zamocowaniu. Informacje te zostaj wykorzystywane w symulacji Parametry X: Srednica Z: Długość (ł cznie z naddatkiem planowym i obszarem skrawania) K: prawa kraw dź (naddatek planowy) I: Srednica wewn trzna przy typie półwyrobu ”rura” B: zakres zamocowania J: Rodzaj mocowania • 0: nie zamocowane • 1: zamocowanie zewn trz • 2: zamocowanie wewn trz

Kontur półwyrobu G21
G21 opisuje stan zamocowania. Opis półwyrobu nast puje przy pomocy poleceń G1, G2/3 i G12/13, bezpośrednio po G21. G80 kończy opis półwyrobu. Informacje te zostaj wykorzystywane w symulacji. Parametry X: Srednica zamocowania Z: Pozycja zamocowania w Z B: zakres zamocowania J: Rodzaj mocowania • 0: nie zamocowane • 1: zamocowanie zewn trz • 2: zamocowanie wewn trz

Opis półwyrobu

51

Bieg szybki G0
Narz dzie przemieszcza si na biegu szybkim, na najkrótszym odcinku do "punktu docelowego".

Przemiesczenia narz dzia bez obróbki

Parametry X, Z:

punkt docelowy (X wymiar średnicy)

G0 zostaje używany także dla definicji punktu pocz tkowego przy opisie konturu.

Punkt zmiany narz dzia G14
Sanie przemieszczaj si na biegu szybkim do punktu zmiany narz dzia. Punkt zmiany narz dzia określamy w trybie nastawiania. Parametry Q: kolejność – default: 0 • 0: diagonalna droga przemieszczenia • 1: najpierw X , potem Z kierunek • 2: najpierw Z , potem X kierunek • 3: tylko X kierunek • 4: tylko Z kierunek

52

Przemieszczenie liniowe G1
Narz dzie przemieszcza si liniowo z posuwem do "punktu końcowego". Parametry X, Z: punkt końcowy (X wymiar średnicy) A: k t – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy. B: fazka/zaokr glenie • B brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki E: posuw specjalny – brak wprowadzenia: aktywny posuw Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0

Proste przemieszczenia liniowe i kołowe

53

Przemieszczenie kołowe
G2, G3 G12, G13 – przyrostowe wymiarowanie punktu środkowego – absolutne wymiarowanie punktu środkowego

Proste przemieszczenia liniowe i kołowe

Narz dzie przemieszcza si kołowo z posuwem do "punktu końcowego". Kierunek obrotu G2, G3 lub G12, G13 prosz zaczerpn ć z rysunku. Parametry X, Z: punkt końcowy (X wymiar średnicy) R: promień Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0 B: fazka/zaokr glenie • B brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki E: posuw specjalny – brak wprowadzenia: aktywny posuw przy G2, G3: I, K: punkt środkowy przyrostowo (odst p punkt startu punkt środkowy; I wymiar średnicy) przy G12, G13: I, K: punkt środkowy absolutnie (I wymiar średnicy)

Przykład: przemieszczenie kołowe G2

Przykład: przemieszczenie kołowe G12

54

Ograniczenie obrotów wrzeciono główne G26/ nap dzane narz dzie G126
G26/G126 ogranicza pr dkość obrotow . Ograniczenie pr dkości obrotowej działa, aż zostanie zast pione ponownym G26/G126. Parametry S: (maksymalna) pr dkość obrotowa • Ograniczenie pr dkości obrotowej pozostaje ważnym, jeżeli pro gram DIN zostanie zakończony i operator opuści "Przebieg programu". • Jeśli zaprogramowane obroty s wi ksze, niż to ustalone jest w "ogólne parametry wrzeciona absolutne maks. obroty" , to obo wi zuje ograniczenie pr dkości obrotowej z parametru.

Posuw na jeden obrót G95/G195
G95/G195 definiuje posuw w zależności od nap du. G95: baza wrzeciono główne G195: baza wrzeciono 1 (nap dzane narz dzie) Parametry F: posuw na jeden obrót (mm/obrót / cale/obrót)

Stała pr dkość skrawania G96/G196
G96/G196 definiuje stał pr dkość skrawania. G96: Obroty wrzeciona głównego zależne s od pozcji X ostrza narz dzia. G196: Obroty wrzeciona 1 (nap dzane narz dzie) zależne s od średnicy narz dzia. Parametry S: pr dkość skrawania (m/min /stopy/min)

Przerwany (nieci gły) posuw G64
G64 przerywa na krótko zaprogramowany posuw. Funkcja działa dalej, aż zostanie zaprogramowana G64 bez parametrów. Parametry E: czas trwania przerwy – zakres: 0,01s < E < 999s F: czas trwania posuwu – zakres: 0,01s < E < 999s

Pr dkość obrotowa G97 / G197 Posuw stały G94 (posuw minutowy)
G94 definiuje posuw niezależnie od nap du. Parametry F: posuw na minut (mm/min / cale/min) G97: stała pr dkość obrotowa dla wrzeciona głównego G197: stała pr dkość obrotowa dla wrzeciona 1 (nap dzane narz dzie). Parametry S: pr dkość obrotowa ( w obrotach na minut )

Posuw, pr dkość obrotowa

55

Kompensacja promienia freza i ostrzy (SRK, FRK) G40, G41, G42
Korekcja promienia ostrza i promienia freza, korekcje
G40: wył czenie SRK/FRK • SRK/FRK działa do wiersza przed G40 • w wierszu z G40 lub w wierszu po G40 dopuszczalny jest prostoliniowy odcinek (G14 nie jest dopuszczalny) G41/G42: wł czenie SRK/FRK • w wierszu z G41/G42 lub po wierszu z G41/G42 należy zaprogramować prostoliniowy odcinek (G0/G1) • od nast pnego odcinka przemieszczenia SRK/FRK zostaje wliczone G41: SRK/FRK w kierunku przemieszczenia na lewo od konturu – obróbka wewn trzna (przy ruchu w kierunku –Z) G42: SRK/FRK w kierunku przemieszczenia na prawo od konturu – obróbka zewn trzna (przy ruchu w kierunku –Z)

Niektóre cykle przecinania i skrawania oraz cykle frezowania zawieraj wywołania SRK / FRK. Dlatego SRK/FRK musz być wył czone, jeżeli wywołujemy te cykle. Polecenia G40, G41, G42 nie mog zostać używane w cyklu..

(Zmiana ) korekcji ostrzy G148
Z „O“ definiujemy, jakie korekcje zużycia zostaj obliczane. Przy uruchomieniu programu i po T poleceniu DX, DZ s aktywne. Parametry O: wybór – default: 0 • O=0: DX, DZ aktywne • O=1: DS, DZ aktywne • O=2: DX, DS aktywne

Cykle przecinania G861..G868 i cykle toczenia poprzecznego G81x, G82x uwzgl dniaj automatycznie "poprawn " korekcj zużycia.

56

Addytywna korekcja G149
G149 a po niej „D numer“ aktywuje addytywn korekcj (przykład: G149 D901). „G149 D900“ wył cza addytywn korekcj . Addytywne korekcje działaj od tego wiersza, w którym zostanie zaprogramowany G149 i pozostaj skuteczne do • nast pnego „G149 D900“ • nast pnej zmiany narz dzia • końca programu Parameter D: addytywna korekcja – default: D900 – zakres: 900..916

Przerwa czasowa G4
Korekcje, inne funkcje G
MANUALplus odczekuje zaprogramowany czas i wykonuje potem nast pny wiersz programu. Jeśli G4 zostaje zaprogramowana w jednym wierszu z odcin kiem przemieszczenia, to przerwa czasowa działa po pokonaniu odcinka przemieszczenia. Parametry F: przerwa czasowa – zakres: 0 sec < F < 999 sec

Obliczenie prawe ostrze narz dzia G150 Obliczenie lewe ostrze narz dzia G151
W przypadku przecinaków operator określa przy pomocy "orientacji narz dzia" praw lub lew stron ostrza jako punkt odniesienia narz dzia. G150: punkt odniesienia prawe ostrze narz dzia G151: punkt odniesienia lewe ostrze narz dzia G150/G151 działa od wiersza, w którym zostanie zaprogramowane i działa do • nast pnej zmiany narz dzia • końca programu.

Deaktywowanie strefy ochronnej G60
Z G60 anulujemy nadzór strefy ochronnej. G60 działa tylko w tym wierszu, w którym jest zaprogramowana.

57

Przesuni cie punktu zerowego G51
G51 przesuwa punkt zerowy przedmiotu o „Z“ (lub „X“). Przesuni cie odnosi si do punktu zerowego obrabianego przedmiotu (tryb nastawia nia: "wyznaczyć wartości osi").

Przesuni cia punktu zerowego

Nawet jeśli G 51 zostanie kilkakrotnie programowany, to punktem odnie sienia pozostaje zdefiniowany w trybie nastawiania punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Zdefiniowany z G51 punkt zerowy przedmiotu obowi zuje do końca programu lub jeśli zostanie on anulowany przez inne przesuni cia punktu zerowego. Parametry X, Z: przesuni cie (X wymiar średnicy)

Przesuni cie punktu zerowego addytywne G56
G56 przesuwa punkt zerowy przedmiotu o „Z“ (lub „X“). Przesuni cie odnosi si do aktualnie obowi zuj cego punktu zerowego przedmiotu. Jeśli programujemy kilkakrotnie G56, to przesuni cie zostaje dodawane na aktualnie obowi zuj cy punkt zerowy przedmiotu. Parametry X, Z: przesuni cie (X wymiar średnicy) G51 lub G59 anuluj addytywne przesuni cia punktu zerowego.

58

Przesuni cie punktu zerowego absolutne G59
G59 wyznacza punkt zerowy przedmiotu na „X, Z". Nowy punkt zerowy przedmiotu obowi zuje do końca programu. Parametry X, Z: przesuni cie punktu zerowego (X jako wymiar średnicy) G59 anuluje dotychczasowe przesuni cia punktu zerowego (przez G51, G56 lub G59).

Przesuni cia punktu zerowego

59

Naddatek równolegle do osi G57
G57 definiuje różne naddatki dla X i Z. G57 musi znajdować si przed cyklem, w którym powinny zostać uwzgl dnione te naddatki. Nast puj ce cykle uwzgl dniaj naddatki: • cykle skrawania: G81, G817, G818, G819, G82, G827, G828, G829, G83 • cykle przecinania i toczenia poprzecznego: G81x, G82x, G86x Cykle G81, G82 i G83 nie wymazuj naddatków po wykonaniu cyklu. Przy innych cyklach te naddatki trac sw ważność.

Naddatki

Parametry X / Z: naddatek w X / Z (X wymiar średnicy)

Naddatek równolegle do konturu (ekwidystanta) G58
G58 definiuje równoległy do konturu naddatek. G58 musi znajdować si przed cyklem, w którym powinien zostać uwzgl dniony naddatek. Ujemny naddatek jest dozwolony przy cyklu G89. Nast puj ce cykle uwzgl dniaj naddatek: • cykle skrawania: G817, G818, G819, G827, G828, G829, G83 • cykle przecinania i toczenia poprzecznego: G81x, G82x, G86x Cykl G83 nie wymazuje naddatków po wykonaniu cyklu. Parametry P: naddatek

60

Koniec cyklu G80
G80 kończy opis konturu po cyklach skrawania, przecinania, podcinania i frezowania. Poza G80 nie może znajdować si żadno inne polecenie w tym wierszu.

Cykl obróbki zgrubnej wzdłuż G81 Cykl obróbki zgrubnej plan G82
G81/G82 skrawa (obrabia zgrubnie) opisany przez aktualn pozycj narz dzia i „X, Z“ obszar konturu. Przy powierzchni ukośnej operator definiuje przy pomocy I i K k t. Parametry X/Z: punkt pocz tkowy/punkt końcowy konturu (X wymiar średnicy) I/K: przesuni cie /maksymalny dosuw • I/K>0: ze zdzieraniem konturu • I/K<0: bez zdzierania konturu Q: G fun. dosuw – default: 0 • 0: dosuw z G0 (bieg szybki) • 1: dosuw z G1 (posuw) V: najechać punkt startu (swobodnie) – default: 0 • 0: powrót do punktu startu cyklu/ostatnia współrz dna wzniosu • 1: powrót do punktu startu cyklu w X i Z • Korekcja promienia ostrza: nie zostaje przeprowadzana. • Naddatki: G57 naddatki zostan przeliczone. Pozostaj po zakończeniu cyklu aktywnymi. • Naddatki przy konturach wewn trznych: programujemy ujemne G57 naddatki (możliwe tylko przy "wolne wprowadzenie" • Odst p bepieczeństwa po każdym przejściu wynosi 1 mm.

Przykład: cykl obróbki zgrubnej wzdłuż G81

Cykle skrawania

61

Obróbka zgrubna konturu wzdłuż G817 / G818 Obróbka zgrubna konturu plan G827 / G828
G817/G818 lub G827/G828 skrawa (obrabia zgrubnie) opisany przez aktualn pozycj narz dzia i w nast pnych wierszach obszar konturu bez zagł biania.

Cykle skrawania

Pozycja narz dzia na końcu cyklu: • przy G817/G827: punkt startu cyklu i ostatnie współrz dne wzniosu • przy G818/G828: punkt startu cyklu Parametry X/Z: ograniczenie skrawania (X wymiar średnicy) P: maksymalny dosuw H: rodzaj odsuwu – default: 1 • 0: skrawa po każdym przejściu wzdłuż konturu • 1: wznosi si pod k tem 45°; skrawa z ostatnim przejściem wzdłuż konturu • 2: wznosi si pod 45° – bez przejścia wzdłuż konturu I, K: naddatki – default: 0 • Opadaj ce kontury nie zostaj obrabiane. • Korekcja promienia ostrza: zostanie przeprowadzana • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczone, jeśli I/K nie s podane w cyklu. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj wymazane • Odst p bezpieczeństwa po każdym przejściu zostaje nasta wiony w "aktualne parametry obróbka odst py bezpieczeń stwa".

Przykład: obróbka zgrubna konturu wzdłuż G817

Przykład: obróbka zgrubna konturu plan G828

62

Obróbka zgrubna konturu wzdłuż z zagł bianiem G819 Obróbka zgrubna konturu plan z zagł bianiem G829
G819/G829 skrawa (zgrubnie) opisany pozycj narz dzia i nast pnymi wierszami obszar konturu z zagł bianiem. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu narz dzia. Parametry X/Z: ograniczenie skrawania (X wymiar średnicy) P: maksymalny dosuw E: posuw zagł biania • E=0: nie obrabiać opadaj cych konturów • brak wprowadzenia: posuw zostanie zredukowany zależnie od k ta zagł bienia – maksymalna redukcja: 50%. H: rodzaj odjazdu – default: 1 • 0: skrawa po każdym przejściu wzdłuż konturu • 1: wznosi si pod 45°; skrawa z ostatnim przejściem wzdłuż konturu • 2: wznosi si 45° – bez przejścia wzdłuż konturu I/K: naddatki – default: 0 • Korekcja promienia ostrzy: zostaje przeprowadzana • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczone, jeśli I/K nie s podane. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj usuni te. • Odst p bezpieczeństwa po każdym przejściu zostaje nastawiony w "aktualne parametry obróbka odst py bezpieczeństwa".

Przykład: obróbka zgrubna konturu wzdłuż G819

Uwaga niebezpieczeństwo kolizji! • Jeśli k ty nastawienia i ostrzy nie s zdefi niowane, to narz dziezagł bia si pod k tem zagł bienia. • Jeśli k ty nastawienia i ostrza s zdefinio wane, to narz dzie zagł bia si z maksymalnie możliwmy k tem. Reszta ma teriału pozostaje .

Cykle skrawania

63

Prosty cykl powtarzania konturu G83
G83 wykonuje kilkakrotnie w nast pnych wierszach zaprogramowane funkcje. W nast pnych wierszach odcinki przemieszczenia lub cykle zosta j zaprogramowane bez opisu konturu. G80 kończy ten cykl obróbki. G83 rozpoczyna obróbk cykliczn od pozycji narz dzia. Przed każdym przejściem cykl dosuwa o „I, K". Nast pnie zostaje przeprowadzona zde finiowana w nast pnych wierszach obróbka, przy czym odst p pozycji narz dzia do punktu startu konturu zostaje przyj ty jako "naddatek". G83 powtarza t operacj tak cz sto, aż "punkt startu" zostanie osi gni ty. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. G83 nie może zostać przeł czona, również nie przez wywołanie podprogra mów. Parametry X, Z: punkt startu (X wymiar średnicy) I/K: maksymalny dosuw (I, K bez wprowadzania znaku liczby) • Korekcja promienia ostrza: nie zostanie przeprowadzona – można zaprogramować korekcj promienia ostrza z G41/ G42 oddzielnie i z G40 ponownie wył czyć. • Naddatki: G57 naddatki zostaj przeliczone. G58 naddatek zostanie przeliczony, jeśli SRK jest aktywna. Naddatki pozostaj po wykonaniu cyklu aktywnymi. Uwaga niebezpieczeństwo kolizji! Po przejściu skrawania narz dzie powraca dia gonalnie, aby dokonać dosuwu dla nast pnego przejścia. Prosz zaprogramować dodatkowy odcinek biegu szybkiego, jeśli istnieje ryzyko kolizji.

64

Cykle skrawania

Obróbka zgrubna równolegle do konturu G836
G836 skrawa (zgrubnie) fragment konturu równolegle do konturu. „X, Z“ definiuje punkt startu konturu, wiersze nast pne opisuj obszar konturu. G80 kończy opis konturu. Pozycja konturu na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry X, Z: punkt startu (X wymiar średnicy) P: maksymalny dosuw I/K: naddatki – default: 0 Q: Obróbka wzdłużna lub planowa – default: 0 0: obróbka wzdłużna 1: obróbka planowa • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona. • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczone, jeśli I/K w cyklu nie s podane. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj usuni te. • Odst p bezpieczeństwa po każdym przejściu zostaje nastawiony w "aktualne parametry obróbka odst py bezpie czeństwa".

Cykle skrawania

65

Odcinek z promieniem G87
G87 wytwarza promienie przejścia na prostok tnych, równoległych do osi naroży wewn trznych i zewn trznych. Poprzedni element wzdłużny lub planowy zostaje obrabiany, jeśli narz dzie znajduje si na X /Z współrz dnej punktu narożnego przed wykonaniem cyklu.

Cykle skrawania

Parametry X, Z: punkt narożny (X wymiar średnicy) B: promień E: zredukowany posuw – default: aktywny posuw • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

Odcinek z fazk G88
G88 wytwarza fazki na prostok tnych, równoległych do osi narożach wew n trznych i zewn trznych. Poprzedni element wzdłużny lub planowy zostaje obrabiany, jeśli narz dzie znajduje si przed wykonaniem cyklu na współrz dnej X /Z punktu narożnego. Parametry X, Z: punkt narożny (X wymiar średnicy) B: szerokość fazki E: zredukowany posuw – default: aktywny posuw • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

66

Cykl obróbki na gotowo konturu G89
G89 obrabia na gotowo w nast pnych wierszach opisany fragment konturu. Z SRK: G41/G42 w wierszu po G89 wł cza SRK i określa, czy narz dzie pracuje na lewo lub na prawo od konturu (baza: kierunek konturu). • G41: na prawo od konturu • G42: na lewo od konturu SRK zostaje wył czona na końcu cyklu. Bez SRK: Prosz nie programować G41/G42 w wierszu po G89. Parametry B: fazka/zaokr glenie (na pocz tku fragmentu konturu) • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki I: (równoodległy) naddatek – ujemny naddatek jest dozwolony. K: Wznios na końcu cyklu • brak wprowadzenia: powrót do punktu startu • K=0: narz dzie zatrzymuje si na końcu cyklu • K>0: narz dzie wznosi si o K J: położenie elementu (jeśli fragment konturu rozpoczyna si z fazki/zaokr glenia) – default: 1; element bazowy: • J = 1: element planowy w +X kierunku • J =–1: element planowy w –X kierunku • J = 2: element wzdłużny w +Z kierunku • J =–2: element wzdłużny w –Z kierunku Naddatki: G58 naddatek zostaje przeliczony, jeśli I w cyklu nie został podany. Po wykonaniu cyklu naddatek zostaje wymazany.

Cykle skrawania

67

Prosty cykl nacinania G86
G86 wytwarza proste radialne i osiowe naci cia z fazkami. MANUALplus ustala położenie naci cia na podstawie "orientacji narz dzia". Zaprogramowany naddatek zostaje uwzgl dniony przy nacinaniu wst pnym. Nast pnie wykonywane jest nacinanie na gotowo (obróbka wykańczaj ca). "Przerwa czasowa E" zostaje uwzgl dniona tylko przy nacinaniu na gotowo.

Cykl nacinania

G86 wytwarza fazki na bokach naci cia. Należy pozycjonować narz dzie w wystarczaj co, jeśli nie chcemy wykonania fazek. Pozycj startu można obliczyć w nast puj cy sposób: XS = XK + 2 * (1,3 – b) XS: pozycja startu (wymiar średnicy) XK: średnica konturu b: szerokość fazki Pozycja narz dzia na końcu cyklu: • radialne naci cie: X – pozycja startu; Z – ostatnia pozycja przecinania • osiowe naci cie: X – ostatnia pozycja przecinania; Z –pozycja startu Parametry X, Z: punkt narożny dna (X wymiar średnicy) I, K: naddatek/szerokość naci cia • radialne naci cie: I = naddatek; K = szerokość naci cia • osiowe naci cie: I = szerokość naci cia; K = naddatek Jeśli nie wprowadzimy "szerokości naci cia", nast puje suw przecinania (szerokość przecinania = szerokość narz dzia). E: przerwa czasowa (czas wyjścia z materiału) – default: czas trwania jednego obrotu • Korekcja promienia ostrza: nie zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

68

Przecinanie konturu osiowo G861 Przecinanie konturu radialnie G862
G861/G862 przecina opisany przez pozycj narz dzia i nast pne wiersze obszar konturu. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry P: szerokość przecinania I, K: naddatki – default: 0 Q: obróbka zgrubna/ wykańczaj ca • Q=0: tylko obróbka zgrubna • Q=1: obróbka zgrubna i wykańczaj ca E: posuw obróbki wykańczaj cej – default: aktywny posuw • Obliczenie rozdzielenia przecinania • „szerokość przecinania P“ jest podana: dosuwy † P • „szerokość przecinania P“ nie jest podana: dosuwy † 0,8 * szerokość ostrzy narz dzia • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczone, jeśli I/K nie s podane w cyklu. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj wymazane.

Cykl nacinania

69

Prosty cykl przecinania osiowo G865 Prosty cykl przecinania radialnie G866
G865/G866 przecina opisany przez pozycj narz dzia i „X, Z“ prostok t. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry X, Z: punkt narożny dna (X wymiar średnicy) P: szerokość przecinania I, K: naddatki – default: 0 Q: obróbka zgrubna/wykańczaj ca • Q=0: tylko obróbka zgrubna • Q=1: obróbka zgrubna i wykańczaj ca E: posuw obróbki wykańczaj cej/ przerwa czasowa • przy Q=0: przerwa czasowa (czas wyjścia z materiału) – default: czas trwania dwóch obrotów • przy Q=1: posuw obróbki wykańczaj cej – default: aktywny posuw • Obliczenie rozdzielenia przecinania • „szerokość przecinania P“ jest podana: dosuwy † P • „szerokość przecinania P“ nie jest podana: dosuwy † 0,8 * szerokość ostrzy narz dzia • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczone, jeśli I/K nie s podane w cyklu. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj wymazane.

70

Cykl nacinania

Cykl obróbki na gotowo konturu osiowo G863 Cykl obróbki na gotowo konturu radialnie G864
G863/G864 obrabia na gotowo opisany w nast pnych wierszach fragment konturu. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry E: posuw obróbki wykańczaj cej Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona

Przykład: cykl obróbki na gotowo konturu G863

Przecinanie na gotowo osiowo G867 Przecinanie na gotowo radialnie G868
G867/G868 obrabia na gotoow opisany przez pozycj narz dzia i „X, Z“ fragment konturu. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry X, Z: punkt narożny dna (X wymiar średnicy) E: posuw obróbki na gotowo – brak wprowadzenia: aktywny posuw Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona

Przykład: przecinanie na gotowo G868

Cykl nacinania

71

Prosty cykl toczenia poprzecznego osiowo G811 Prosty cykl toczenia poprzecznego radialnie G821
G811/G821 skrawaj opisany przez pozycj narz dzia i „X, Z“ prostok t. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry X, Z: punkt narożny dna (X wymiar średnicy) P: (maksymalna) gł bokość dosuwu I, K: naddatek w X, Z – default: 0 Q: obróbka zgrubna /wykańczaj ca • Q=0: tylko obróbka zgrubna • Q=1: obróbka zgrubna i wykańczaj ca • Q=2: tylko obróbka wykańczaj ca U: obróbka toczeniem jednokierunkowa – default: 0 • U=0: obróbka toczeniem dwukierunkowa • U=1: obróbka toczeniem jednokierunkowa G811: w kierunku wrzeciona głównego G821: MANUALplus skrawa w kierunku pozycji narz dzia "punkt narożny dna X" B: szerokość przesuni cia – default: 0 O: posuw nacinania – default: aktywny posuw E: posuw obróbki wykańczaj cej – default: aktywny posuw

Cykl nacinania

• Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczane, jeżeli I/K nie zostały podane. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj usuni te. • Przy Q=2 definiujemy z „I, K“ materiał, skrawany przy obróbce wykańczaj cej.

72

Cykl toczenia poprzecznego osiowo G815 Cykl toczenia poprzecznego radialnie G825
G815/G825 skrawaj zdefinowany przez pozycj narz dzia i opis konturu w nast pnych wierszach obszar konturu. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu cyklu. Parametry X, Z: ograniczenie skrawania (X wymiar średnicy) P: (maksymalna) gł bokość dosuwu I, K: naddatek w X, Z – default: 0 Q: obróbka zgrubna /wykańczaj ca • Q=0: tylko obróbka zgrubna • Q=1: obróbka zgrubna i wykańczaj ca • Q=2: tylko obróbka wykańczaj ca U: obróbka toczeniem jednokierunkowa – default: 0 • U=0: obróbka toczeniem dwukierunkowa • U=1: obróbka toczeniem jednokierunkowa G811: w kierunku wrzeciona głównego G821: MANUALplus skrawa w kierunku pozycji narz dzia "punkt narożny dna X" B: szerokość przesuni cia – default: 0 O: posuw nacianania – default: aktywny posuw E: posuw obróbki wykańczaj cej – default: aktywny posuw

• Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: G57/G58 naddatki zostaj przeliczane, jeżeli I/K nie zostały podane. Po wykonaniu cyklu naddatki zostaj usuni te. • Przy Q=2 definiujemy z „I, K“ materiał, skrawany przy obróbce wykańczaj cej.

Cykl nacinania

73

Cykl gwintowania uniwersalnego G31 (z lub bez opisu konturu)
G31 wytwarza gwinty w dowolnym kierunku i położeniu. Można ł czyć ze sob kilka gwintów. Jeśli zaprogramujemy "punkt końcowy gwintu", to gwint rozpoczyna si na pozycji narz dzia i kończy przy „X, Z“. Prosz nie wprowadzać "punktu końcowego gwintu", jeśli G31 oczekuje w nast pnych wierszach elementów konturu, na których ma zostać obrabiany gwint (opis konturu). Można zdefiniować do 6 elementów konturu. G80 zamyka definicj konturu. Dosuwy zostaj obliczane przy „V=0 lub V=1“ na podstawie U i I. Przy „V=2 lub V=3“ dosuwy zostaj obliczane z pr dkości obrotowej i "skoku gwintu F". Parametry X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu U: gł bokość gwintu U > 0: gwint wewn trzny U<=0: gwint zewn trzny na stronie bocznej, czołowej lub tylnej I: maksymalny dosuw R: różnica promieni – default: 0; obowi zuje: R=(X–XA)/2 XA=średnica pocz tku gwintu X=średnica końca gwintu B: długość dobiegu – default: B=F*pr dkość obrotowa/1000 P: długość wybiegu – default: P=F*pr dkość obrotowa/1000 A: k t dosuwu – default: A=arctan(0,5*F/U); zakres: 0° < A < 60° V: rodzaj dosuwu – default: 0; • V=0: stałe skrawanie poprzeczne przy wszystkich przejściach • V=1: stały dosuw • V=2: z podziałem pozostałego skrawania – Jeśli U/I daje reszt , to ta "reszta" obowi zuje dla pierwszego dosuwu. Ostatnie "przejście"zostaje podzielone na 1/2 , 1/4 , 1/8 i 1/8 przejścia. • V=3: bez podziału pozostałego skrawania rodzaj przesuni cia – default: 0 • H=0: bez przesuni cia • H=1: przesuni cie od lewej • H=2: przesuni cie od prawej • H=3: przesuni cie na zmian prawa/lewa liczba pustych przejść po ostatnim przejściu default: 0 k t startul – default: 0 • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu nie działa podczas wykonania cyklu.

Cykle gwintowania

H:

Q: C:

74

Prosty cykl gwintowania G32
G32 wytwarza prosty gwint w dowolnym kierunku i położeniu (podłużny, stożkowy lub planowy; wewn trzny lub zewn trzny). Gwint rozpoczyna si w pozycji narz dzia i kończy przy „X, Z“. Parametry X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu U: gł bokość gwintu U > 0: gwint wewn trzny U<=0: gwint zewn trzny na stronie bocznej, czołowej lub tylnej I: maksymalny dosuw B: pozostałe przejścia – default: 0 • B=0: podział "ostatniego przejścia" na 1/2 , 1/4 1/8 1/8 przejścia. • B=1: bez podziału pozostałego przejścia Q: liczba pustych przejść po ostatnim przejściu – default: 0 K: długość wybiegu w punkcie końcowym gwintu – default: 0 W: gwint stożkowy – default: 0; zakres: –45° < W < 45° położenie gwintu stożkowego w odniesieniu do osi wzdłużnej lub planowej. C: k t startu – default: 0 H: rodzaj przesuni cia – default: 0 • H=0: bez przesuni cia • H=1: przesuni cie od lewej • H=2: przesuni cie od prawej • H=3: przesuni cie na przemian od prawej/od lewej • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonywania cyklu.

Cykle gwintowania

75

Gwint pojedyńcza droga G33
G33 wytwarza gwint w dowolnym kierunku i położeniu (podłużny, stożkowy lub planowy; wewn trzny lub zewn trzny). Gwint rozpoczyna si na pozycji narz dzia i kończy przy „X, Z“. Parametry X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu B: długość dobiegu – default : 0 P: długość wybiegu – default : 0 C: k t startu (jeżeli start gwintu leży w odniesieniu do obrotowo symetrycznego elementu konturu) – default: 0 Q: numer wrzeciona – default: 0 (wrzeciono główne) H: kierunek odniesienia dla skoku gwintu – default: 3 • H=0: posuw na osi Z (dla gwintu podłużnego i stożkowego do maksymalnie +45°/–45° do osi Z • H=1: posuw na osi X (dla gwintu planowego i stożkowego do maksymalnie +45°/–45° do osi X • H=3: posuw torowy E: zmienny skok (zmniejsza/zwi ksza skok na jeden obrót o E) – default: 0 • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działa podczas wykonywania cyklu.

76

Cykle gwintowania

Metryczny gwint ISO G35
G35 wytwarza gwint podłużny (wewn trzny lub zewn trzny). MANUALplus ustala na podstawie pozycji narz dzia, wzgl dnie do punktu końcowego gwintu, czy ma zostać wytworzony gwint zewn trzny czy też wewn trzny.

• „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działa podczas wykonywania cyklu. • Przy gwintach wewn trznych powinno zostać zadane "F", ponieważ średnica elementu podłużnego nie jest średnic gwintu. Przy usta leniu skoku gwintu przez MANUALplus należy liczyć si z niewielkimi odchyleniami.

Cykle gwintowania

Parametry X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu – default: tabela norm I: maksymalny dosuw – default: I zostaje obliczony ze skoku gwintu i pr dkości obrotowej Q: liczba przejść pustych po ostatnim skrawaniu – default: 0 B: pozostałe przejścia – default: 0 • B=0: podzielenie "ostatniego przejścia" na 1/2 , 1/4 1/8 1/8 przejścia. • B=1: bez podziału ostatniego przejścia

77

Prosty,jednozwojowy gwint podłużny G350 Rozszerzony, wielozwojowy gwint podłużny G351
G350/G351 wytwarzaj gwint podłużny (gwint wewn trzny lub zewn trzny). Gwint rozpoczyna si na pozycji narz dzia i kończy przy „Z“. Parametry Z: punkt końcowy gwintu F: skok gwintu U: gł bokość gwintu • U > 0: gwint wewn trzny • U<=0: gwint zewn trzny I: maksymalny dosuw – default: I zostaje obliczony ze skoku gwintu i gł bokości gwintu Dalsze parametry G351 A: k t dosuwu – default: 30°; zakres: –60° < A < 60° • A>0: dosuw od prawego boku • A<0: dosuw od lewego boku D: liczba zwojów – default: 1 J: gł bokość pozostałych przejść – default: 1/100 mm E: zmienny skok (zwi ksza/zmniejsza skok na jeden obrót o E) – default: 0 • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonania cyklu.

Cykle gwintowania

Gwint podłużny G350

Gwint podłużny G351

78

Stożkowy gwint API G352
G352 wytwarza jednozwojowy lub wielozwojowy gwint API. Gł bokość gwintu zmniejsza si przy wybiegu gwintu. Gwint rozpoczyna si przy „XS, ZS“ i kończy przy „X, Z“. Parametry XS,ZS:punkt pocz tkowy gwintu (XS wymiar średnicy) X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu U: gł bokość gwintu • U > 0: gwint wewn trzny • U<=0: gwint zewn trzny na stronie bocznej, czołowej i tylnej I: maksymalny dosuw – default: I zostaje obliczony ze skoku gwintu i gł bokości gwintu A: k t dosuwu – default: 30°; zakres: –60° < A < 60° • A>0: dosuw od prawego boku • A<0: dosuw od lewego boku D: liczba zwojów – default: 1 W: k t stożkowy – default: 0°; zakres: –45° < W < 45° WE: k t wybiegu – default: 12°; zakres: 0° < WE < 90° J: gł bokość pozostałych przejść – default: 1/100 mm • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonywania cyklu. • Kombinacje parametrów dla definicji k ta stożkowego: • XS/ZS, X/Z • XS/ZS, Z, W • ZS, X/Z, W

Cykle gwintowania

79

Gwint stożkowy G353
G353 wytwarza jednozwojowy lub wielozwojowy gwint stożkowy. Gwint rozpoczyna si przy „XS, ZS“ i kończy przy „X, Z“. Parametry XS,ZS:punkt pocz tkowy gwintu (XS wymiar średnicy) X, Z: punkt końcowy gwintu (X wymiar średnicy) F: skok gwintu U: gł bokość gwintu • U > 0: gwint wewn trzny • U<=0: gwint zewn trzny na stronie bocznej, czołowej i tylnej I: maksymalny dosuw – default: I zostaje obliczony ze skoku gwintu i gł bokości gwintu A: k t dosuwu – default: 30°; zakres: –60° < A < 60° • A>0: dosuw od prawego boku • A<0: dosuw od lewego boku D: liczba zwojów – default: 1 W: k t stożkowy – default: 0°; zakres: –45° < W < 45° J: gł bokość pozostałych przejść – default: 1/100 mm E: zmienny skok (zwi ksza/zmniejsza skok na jeden obrót o E) – default: 0 • „Cykl stop“ działa na końcu gwintowania. • Override posuwu i wrzeciona nie działaj podczas wykonywania cyklu. • Kombinacje parametrów dla definicji k ta stożka: • XS/ZS, X/Z • XS/ZS, Z, W • ZS, X/Z, W

80

Cykle gwintowania

Kontur podcinania G25
G25 generuje element formy podci cie. Ten element formy można wł czyś do opisu konturu w cyklach obróbki zgrubnej i wykańczaj cej. MANUALplus ustala nast puj ce wartości na podstawie średnicy lub przy podci ciu DIN 76 na podstawie skoku gwintu z tabeli nrom, jeśli podajemy parametrów: • DIN 509 E: I, K, W, R • DIN 509 F: I, K, W, R, P, A • DIN 76: I, K, W, R Parametry H: rodzaj podci cia – default: 0 • 0, 5: DIN 509 E • 6: DIN 509 F • 7: DIN 76 I: gł bokość podci cia – default: tabela norm K: szerokość podci cia – default: tabela norm R: promień – default: tabela norm P: gł bokość plan – default: tabela norm W: k t podci cia – default: tabela norm A: k t planowy – default: tabela norm FP: skok gwintu – default: zostaje ustalony na podstawie średnicy gwintu U: naddatek na szlifowanie – default: 0 E: zredukowany posuw (dla wytwarzania podci cia) – default: aktywny posuw

• Jeśli zostan podane parametry, to podci cie zostanie wykonane z tymi wymiarami. • Przy gwintach wewn trznych "FP" powinno zostać zadane, ponieważ średnica elementu podłużnego nie jest średnic gwintu. Przy ustaleniu skoku gwintu przez MANUALplus należy liczyć si z niewielkimi odchyleniami.

Cykle podci cia

81

Cykl podci cia G85
G85 wytwarza podci cia według DIN 509 E, DIN 509 F i DIN 76 (podci cie gwintu). „K“ definiuje typ podci cia. Parametry podci cia: patrz tabela Wysuni ty cylinder zostaje obrabiany, jeśli narz dzie zostaje pozycjonowane na średnicy cylindra („X“) „przed“ cylindrem. Parametry X, Z: punkt docelowy (X wymiar średnicy) I: naddatek na szlifowanie/gł bokość • DIN 509 E, F: naddatek na szlifowanie– default: 0 • DIN 76: gł bokość podci cia K: długość podci cia i typ podci cia • K brak wprowadzenia: DIN 509 E • K=0: DIN 509 F • K>0: długość podci cia przy DIN 76 E: zredukowany posuw (dla wytwarzania podci cia) – default: aktywny posuw K t podci cia przy podci ciu DIN 509 E i F: 15° K t planowy przy podci ciu DIN 509 F: 8° • Korekcja promienia ostrza: nie zostaje przeprowadzony. • Naddatki: nie zostaj przeliczone

Cykle podci cia

Podci cie DIN 509 E Srednica < 18 > 18 80 > 80 0,45 I 0,25 0,35 4 K 2 2,5 1 R 0,6 0,6

Podci cie DIN 509 F Srednica < 18 > 18 80 > 80 I 0,25 0,35 0,45 K 2 2,5 4 R 0,6 0,6 1 P 0,1 0,2 0,3

I = gł bokość podci cia K = długość podci cia R = promień podci cia P = gł bokość planowa

82

Podci cie DIN509 E z obróbk cylindra G851 Podci cie DIN509 F z obróbk cylindra G852 Podci cie DIN76 z obróbk cylindra G853
G851/G852/G853 wytwarza podci cie, naci cie cylindra i obrabia wysuni ty cylinder jak i nast puj c dalej powierzchni planow . Znaczenie wierszy NC po wywołaniu cyklu (przykład G851): N.. G851 I.. K.. W... N.. G0 X.. Z.. N.. G1 Z.. N.. G1 X.. N.. G80 /wywołanie cyklu z parametrami /punkt narożny naci cia cylindra /naroże podci cia /punkt końcowy powierzchnia plan /koniec opisu konturu

Przykład G851 U: FP: P: naddatek na szlifowanie (na obszarze cylindra) – default: brak naddatku na szlifowanie skok gwintu naddatek (jeśli wprowadzimy „P“, zostanie podzielo na obróbka podci cia na toczenie wst pne i na gotowo. Przy tym "P" zostaje uwzgl dnione jako naddatek podłużny. Naddatek planowy jest zawsze 0,1 mm.) • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

Parametry I: • G851, G852: gł bokość podci cia – default: tabela norm • G853: średnica podci cia – default: tabela norm K: długość podci cia – default: tabela norm W: k t podci cia – default: tabela norm R: promień podci cia – default: tabela norm P: gł bokość plan – default: tabela norm A: k t planowy – default: tabela noram B: długośćnaci cia cylindra – default: brak naci cia cylindra RB: promień naci cia – default: brak promienia naci cia WB: k t naci cia – default: 45 ° E: zredukowany posuw (dla wytwarzania podci cia) – default: aktywny posuw H: rodzaj odsuwu – default: 0 • H=0: narz dzie powraca do punktu startu • H=1: narz dzie znajduje si na końcu powierzchni

Cykle podci cia

83

Podci cie forma U G856
G856 wytwarza "form U“ podci cia, obrabia granicz c powierzchni planow i wytwarza fazk /zaokr glenie. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu Znaczenie wierszy NC po G856:

Cykle podci cia

N.. G856 I.. K.. ... N.. G0 X.. Z.. N.. G1 X.. N.. G80

/wywołanie cyklu z parametrami /naroże podci cia /punkt końcowy powierzchni /koniec opisu konturu

Parametry I: średnica podci cia (wymiar średnicy) K: szerokość podci cia – jeśli szerokość ostrza narz dzia nie jest zdefinio wana, to K zostaje przyj te jako szerokość ostrza. B: fazka lub zaokr glenie • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

84

Podci cie forma H G857
G857 wytwarza podci cie „forma H“. Jeśli nie zostaje wprowadzone W, to zostanie ono obliczone na podstawie K i R. Punkt końcowy podci cia leży wówczas na "punkcie narożnym konturu". Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu Parametry X, Z: punkt narożny konturu (X wymiar średnicy) K: długość podci cia R: promień podci cia – default: brak elementu kołowego W: k t zagł bienia – default: W zostanie obliczone • Korekcja promienia ostrza: zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

Podci cie forma K G858
G858 wytwarza podci cie „forma K“. Przy tym zostaje wykonane liniowe przejście pod k tem 45°. Pozycja narz dzia na końcu cyklu: punkt startu Parametry X, Z: punkt narożny konturu (X wymiar średnicy) I: gł bokość podci cia • Korekcja promienia ostrza: nie zostaje przeprowadzona • Naddatki: nie zostaj przeliczone

Cykle podci cia

85

Cykl obcinania G859
G859 obcina cz ść toczon . Zostanie wykonywana do wyboru fazka lub zaokr glenie. Na końcu cyklu narz dzie przemieszcza si równolegle do osi z powrotem do punktu startu. Parametry X: średnica obcinania Z: pozycja obcinania I: średnica redukowania posuwu – default: brak redukowania XE: średnica wewn trzna (rura) E: zredukowany posuw – default: aktywny posuw B: fazka lub zaokr glenie • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki

86

Cykl obcinania

Cykl wiercenia G71
G71 wytwarza osiowe i radialne odwierty. Przy zastosowaniu stałych narz dzi osiowy odwiert musi leżeć w centrum. Wykonanie cyklu rozpoczyna si od aktualnej pozycji narz dzia i wrzeciona. G71 decyduje na podstawie „X/Z", czy wytwarzany jest radialny czy też osiowy odwiert. Parametry X: punkt końcowy osiowego odwiertu (wymiar średnicy) Z: punkt końcowy radialnego odwiertu A: długość nawiercania i przewiercania – default: 0 E: przerwa czasowa (dla wyjścia z materiału na dnie odwiertu) – default: 0 V: warianty nawiercania i przewiercania (redukowanie posuwu: 50%) • 0: bez redukowania posuwu • 1: redukowanie przewiercania • 2: redukowanie nawiercania • 3: redukowanie nawiercania i przewiercania K: gł bokość wiercenia (radialny odwiert: wymiar promienia) – default: zostanie obliczony

Cykle wiercenia

87

Cykl wiercenia gł bokiego G74
G74 wytwarza osiowe i radialne odwierty. Przy zastosowaniu stałych narz dzi, osiowy odwiert musi leżeć w centrum. Wiercenie zostaje przepro wadzone kilkoma etapami. Wykonanie cyklu rozpoczyna si z aktualnej pozycji narz dzia i wrzeciona.

Cykle wiercenia

G74 decyduje na podstawie „X/Z", czy zostanie wytwarzane radialny czy też osiowy odwiert. Parametry X: punkt końcowy osiowy odwiert (wymiar średnicy) Z: punkt końcowy radialnego odwiertu R: odst p bezpieczeństwa – default: wartość z "aktualne parametry obróbka odst py bezpieczeństwa" P: 1. gł bokość wiercenia– default: wiercenie bez przerwy I: wartość redukowania – default: 0 B: odst p powrotu – default: powrót do "punktu pocz tkowego odwiertu" J: minimalna gł bokość wiercenia – default: 1/10 z P A: długość nawiercania i przewiercania – default: 0 E: przerwa czasowa (dla wyjścia z materiału na dnie odwiertu) – default: 0 V: warianty nawiercania i przewiercania (redukowanie posuwu: 50%) • 0: bez redukowania posuwu • 1: redukowanie przewiercania • 2: redukowanie nawiercania • 3: redukowanie nawiercania i przewiercania K: gł bokość wiercenia (radialny odwiert: wymiar promienia) – default: zostanie obliczony

88

Gwintowanie G36
G36 nacina osiowe i radialne gwinty. Przy zastosowaniu stałych narz dzi, osiowy gwint musi leżeć w centrum. G36 decyduje na podstawie „X/Z“, czy zostaje wykonywany radialny czy też osiowy odwiert. Parametry X: punkt końcowy osiowego gwintowania (wymiar średnicy) Z: punkt końcowy radialnego gwintowania F: posuw na jeden obrót – skok gwintu B: długość dobiegu – default: 2 * skok gwintu F1 Q: numer wrzeciona • Q=0: przy stałych narz dziach (wrzeciono główne) • Q=1: przy nap dzanych narz dziach H: kierunek bazowy – default: 0 kierunek bazowy dla skoku gwintu. • H=0: posuw na osi Z • H=1: posuw na osi X S: pr dkość obrotowa powrotu – default: ta sama pr dkość obrotowa jak przy gwintowaniu K: gł bokość wiercenia (radialny odwiert: wymiar promienia) – default: zostaje obliczona

Cykle wiercenia

89

Frezowanie gwintów G799
G799 frezuje gwint w już istniej cym odwiercie. Prosz ustawić narz dzie przed wywołaniem G799 na środek odwiertu. Cykl pozycjonuje narz dzie w odwiercie na "punkt końcowy gwintu". Potem narz dzie przemieszcza si na "promieniu wejścia R", frezuje gwint w obrocie o 360° i dosuwa si przy tym o "skok gwintu F". Nast pnie cykl wysuwa narz dzie z materiału i odsuwa do punktu startu. Parametry Z: punkt startu gwintu K: gł bokość gwintu R: promień wejścia – default: (I – średnica freza)/2 F: skok gwintu I: średnica wewn trzna gwintu H: kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżne • H=1: współbieżne J: kierunek gwintu – default: 0 • J=0: w prawo • J=1: w lewo

90

Cykle wiercenia

Punkt startu konturu/bieg szybki czoło G100
Geometria: G100 definiuje punkt pocz tkowy konturu powierzchni czołowej.

Obróbka: Narz dzie przemieszcza si na biegu szybkim na najkrótszym odcinku do "punktu końcowego". Parametry X, C: punkt końcowy (wymiar średnicy), k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK,YK: punkt końcowy (we współrz dnych kartezajńskich) Z: punkt końcowy – default: aktualna pozycja Z Uwaga niebezpieczeństwo kolizji ! Przy G100 narz dzie przeprowadza prostoliniowe przemieszczenie –także jeśli programujemy tylko „C“. Prosz używać G110 dla pozycjonowania przedmiotu pod określonym k tem.

Obróbka powierzchni czołowych

Parametry X, C: punkt końcowy (wymiar średnicy), k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK,YK: punkt końcowy (we współrz dnych kartezjańskich)

91

Liniowo powierzchnia czołowa G101
Geometria: G101 definiuje odcinek na konturze powierzchni czołowej. Parametry X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) C: k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK, YK: punkt końcowy (we współrz dnych kartezjańskich) A: k t do dodatniej osi XK Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0 • Q=0: bliski punkt przeci cia • Q=1: daleki punkt przeci cia B: fazka/zaokr glenie • B brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka: narz dzie przemieszcza si liniowo z posuwem do "punktu końcowego". Parametry X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) C: k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK, YK: punkt końcowy (we współrz dnych kartezjańskich) Z: punkt końcowy (dosuw)

92

Obróbka powierzchni czołowych

Łuk kołowy powierzchna czołowa G102/G103
Geometria: G102/G103 definiuje łuk kołowy na konturze powierzchni czołowej. Parametry X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) C: k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK,YK: punkt końcowy (współrz dne kartezjańskie) R: promień I, J: punkt środkowy (współrz dne kartezjańskie) Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0 • Q=0: bliski punkt przeci cia • Q=1: daleki punkt przeci cia B: fazka/zaokr glenie • brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka: narz dzie przemieszcza si liniowo z posuwem do "punktu końcowego". Parametry X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) C: k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy XK,YK: punkt końcowy (współrz dne kartezjańskie) R: promień I, J: punkt środkowy (współrz dne kartezjańskie) Z: punkt końcowy (dosuw) Zaprogramować punkt końcowy w skoku współrz dnych: XK=0, YK=0

Obróbka powierzchni czołowych

93

Liniowy rowek powierzchnia czołowa G791
G791 frezuje rowek od aktualnej pozycji narz dzia do punktu końcowego.

Obróbka powierzchni czołowych

Prosz ustawić wrzeciono przed wywołaniem G791 na ż dan pozycj k tow . Parametry X, C: średnica, k t końcowy – punkt końcowy rowka (współrz dne biegunowe) XK, YK: punkt końcowy rowka (współrz dne kartezjańskie) K: długość rowka – w odniesieniu do punktu środkowego freza A: k t rowka – baza: patrz rysunek pomocniczy Z: dno frezowania J: gł bokość frezowania – default: frezować od aktualnej pozycji narz dzia P: maksymalny dosuw – default: ł czna gł bokość w jednym dosuwie F: posuw dosuwu (dla dosuwu na gł bokość) – default: aktywny posuw

94

Cykl frezowania konturu i figury czołowo G793
G793 frezuje figury lub "wolne kontury" na powierzchni czołowej. Po G793 nast puje figura do frezowania lub "wolny kontur": • figura: G304 – koło, G305 – prostok t lub G307 – wielok t a po nim G80. • wolny kontur: G100 – punkt startu wolnego konturu; opis konturu z G101..G103; G80 – zakończenie opisu konturu Parametry Z, ZE: górna kraw dź frezowania, dno frezowania P: maksymalny dosuw – default: dosuw U: współczynnik nakładania si – default: 0 • U=0: frezowanie konturu • U>0: (minimalne) nakładanie = U*średnica freza R: promień wejścia (promień łuku wejścia/wyjścia) default: 0 • R=0: element konturu zostaje najechany bezpośrednio – potem prostopadły dosuw na gł bokość • R>0: frez przejeżdża łuk wejścia/wyjścia • R<0 przy narożach wewn trznych: frez przejeżdża łuk wejścia/wyjścia • R<0 przy narożach zewn trznych: długość elementu wejścia/wyjścia I: naddatek równolegle do konturu K: naddatek w kierunku dosuwu F: posuw przy dosuwie (dla dosuwu na gł bokość) – default: aktywny posuw E: zredukowany posuw dla elementów kołowych – default: aktualny posuw H: kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżny • H=1: współbieżny

Q:

O:

typ cyklu (= miejsce frezowania) – default: 0 frezowanie konturu (U=0) • Q=0: punkt środkowy freza na konturze • Q=1 – zamkni ty kontur: frez. wewn trz • Q=1 – otwarty kontur: na lewo w kierunku obróbki • Q=2 – zamkni ty kontur: frezow.zewn trz • Q=2 – otwarty kontur: na prawo w kierunku obróbki • Q=3 (otwarte kontury): patrz rysunek pomocniczy frezowanie kieszeni (U>0) • Q=0: od wewn trz do zewn trz • Q=1: od zewn trz do wewn trz obróbka zgrubna/wykańczaj ca – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca

Obróbka powierzchni czołowych

95

Frezowanie powierzchni powierzchnia czołowa G797
G797 frezuje w zależności od „Q“ powierzchnie, wielok t lub zdefiniowan w poleceniu po G797 figur .

Obróbka powierzchni czołowych

Przy „Q=0“ zostaje programowana jedna z nast puj cych figur a potem G80: • G304 – koło • G305 – prostok t • G307 – wielok t Wielok t, zdefiniowany z G797 (Q>0), leży w centrum. Jedna ze zdefiniowanych w nast pnych poleceniach figur może leżeć poza centrum. Parametry X: średnica ograniczenia Z, ZE: kraw dź referencyjna, dno frezowania B: rozwarcie klucza – nie konieczne przy Q=0 • bei Q=1: B jest pozostał grubości • bei Q‡2: B jest rozwartości klucza V: długość kraw dzi – niekonieczna przy Q=0 R: fazka/zaokr glenie –niekonieczna przy Q=0 • R<0: długość fazki • R>0: promień zaokr glenia A: k t nachylenia (baza patrz rysunek) – niekonieczny przy Q=0 Q: liczba powierzchni (0 † Q † 127) – default: 0 • Q=0: po G797 nast puje opis figury • Q=1: powierzchnia • Q=2: dwie o 180° przesuni te powierzchnie • Q=3: trójk t • Q=4: prostok t, kwadrat • Q>4: wielok t P: maksymalny dosuw – default: jeden dosuw

U: I, K: F: E: H: O:

J:

współczynnik nakładania si – (minimalne) nakładanie = U*średnica freza – default: 0,5 naddatek równolegle do konturu, w kierunku dosuwu posuw dosuwu (dla gł bokości) – default: aktywny posuw zredukowany posuw dla elementów kołowych – default: aktywny posuw kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżne • H=1: współbieżne obróbka zgrubna/wykańczaj ca – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca jedno /dwukierunkowo (przy Q=1 lub Q=2) • J=0: jednokierunkowo • J=1: dwukierunkowo

96

Definicja figury koło pełne powierzchnia czołowa G304
G304 definiuje koło pełne na powierzchni czołowej. T figur programujemy w kombinacji z G793 lub G797. Parametry XK, YK: punkt środkowy R: promień koła

Definicja figury prostok t powierzchnia czołowa G305
G305 definiuje prostok t na powierzchni czołowej. T figur programujemy w kombinacji z G793 lub G797. Parametry XK, YK: punkt środkowy A: k t – baza: patrz rysunek pomocniczy K: długość prostok ta B: wysokość prostok ta R: fazka/zaokr glenie • R<0: długość fazki • R>0: promień zaokr glenia

Obróbka powierzchni czołowych

97

Definicja figury wielok t powierzchnia czołowa G307
G307 definiuje wielok t na powierzchni czołowej. T figur programujemy w kombinacji z G793 lub G797.

98

Obróbka powierzchni czołowych

Parametry XK, YK: punkt środkowy Q: liczba kraw dzi (3 † Q † 127) A: k t – baza: patrz rysunek pomocniczy K: rozwarcie klucza (SW)/długość • K<0: rozwarcie klucza • K>0: długość kraw dzi R: fazka/zaokr glenie • R<0: długość fazki • R>0: promień zaokr glenia

Srednica referencyjna G120
G120 określa średnic referencyjn "rozwini tej powierzchni bocznej". Pro sz zaprogramować G120, jeśli używany jest „CY" przy G110... G113. G120 jest samozachowawczy.

Punkt startu kontur/bieg szybki powierchnia boczna G110
Geometria: G110 definiuje punkt pocz tkowy konturu powierzchni bocznej. Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka Obróbka: Narz dzie przemieszcza si na biegu szybkim po najkrótszej drodze do "punktu końcowego". Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka X: punkt końcowy (wymiar średnicy) – default: aktualna pozycja X

Obróbka powierzchni bocznych

Parametry X: średnica

99

Liniowo powierzchnia boczna G111
Geometria: G111 definiuje odcinek na konturze powierzchni bocznej. Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka A: k t nachylenia – baza: patrz rysunek pomocniczy Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0 • Q=0: bliski punkt przeci cia • Q=1: daleki punkt przeci cia B: fazka/zaokr glenie • B brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka: Narz dzie przemieszcza si liniowo z posuwem do "punktu końcowego". Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomo cniczy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) – (dosuw)

100

Obróbka powierzchni bocznych

Łuk kołowy powierzchnia boczna G102/G103
Geometria: G112/G113 definiuje łuk kołowy na konturze powierzchni bocznej. Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka (baza: G120 średnica referencyjna) R: promień K, J: punkt środkowy (J jako wymiar odcinka) W: k t punktu środkowego – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy Q: wybór punktu przeci cia – default: Q=0 • Q=0: bliski punkt przeci cia • Q=1: daleki punkt przeci cia B: fazka/zaokr glenie • B brak wprowadzenia: tangencjalne przejście • B=0: nie tangencjalne przejście • B>0: promień zaokr glenia • B<0: szerokość fazki Obróbka: Narz dzie przemieszcza si kołowo z posuwem do "punktu końcowego". Kierunek obrotu G112, G113 prosz zaczerpn ć z rysunku pomocniczego. Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy CY: punkt końcowy jako wymiar odcinka R: promień K, J: punkt środkowy (J jako wymiar odcinka) W: k t punktu środkowego – kierunek k ta: patrz rysunek pomocniczy X: punkt końcowy (X wymiar średnicy) – (dosuw)

Obróbka powierzchni bocznych

101

Liniowy rowek powierzchnia boczna G792
G792 frezuje rowek od aktualnej pozycji narz dzia do punktu końcowego.

Obróbka powierzchni bocznych

Prosz ustawić wrzeciono przed wywołaniem G792 na ż dan pozycj k tow . Parametry Z, C: punkt końcowy, k t końcowy K: długość rowka – odniesiona do punktu środkowego freza A: k t rowka – baza: patrz rysunek pomocniczy X: dno frezowania (wymiar średnicy) J: gł bokość frezowania – default: frezowanie od aktualnej pozycji narz dzia P: maksymalny dosuw – default: cała gł bokość jednym dosuwem F: posuw przy dosuwie (na gł bokość) – default: aktywny posuw

102

Cykl konturu i frezowania figury powierzchnia boczna G794
G794 frezuje figury lub "dowolne kontury" na powierzchni bocznej. Po G794 nast puje figura lub "dowolny kontur" przeznaczony do obróbki: • figura: G314 – koło, G315 – prostok t lub G317 – wielok t a po nim G80. • dowolny kontur: G110 – punkt startu takiego konturu; opis konturu z G111..G113; G80 – zakończenie opisu konturu Parametry X, XE: górna kraw dź frezowania (średnica), dno frezowania P: U: maksymalny dosuw – default: jeden dosuw współczynnik nałożenia – default: 0 • U=0: frezowanie konturu • U>0: (minimalne) nałożenie = U*średnica freza promień wejścia (promień łuku wejścia/ wyjścia) – default: 0 • R=0: element konturu zostaje bezpośrednio najechany • R>0: frez przejeżdża łuk wejścia/wyjścia • R<0 przy narożach wewn trznych: frez przejeżdża łuk wejścia/łuk wyjścia • R<0 przy narożach zewn trznych: długość liniowego elementu wejścia/wyjścia naddatek równolegle do konturu, naddatek w kierunku dosuwu posuw przy dosuwie (na gł bokość) – default: aktywny posuw zredukowany posuw dla elementów kołowych – default: aktualny posuw kierunek frezowania – default: 0 • H=0: przeciwbieżny • H=1: współbieżny O:

Q:

R:

K, I: F: E: H:

typ cyklu (= miejsce frezowania) – default: 0 frezowanie konturu (U=0) • Q=0: punkt środkowy freza na konturze • Q=1 – zamkni ty kontur: frezowanie wewn trz • Q=1 – otwarty kontur: w lewo w kierunku obróbki • Q=2 – zamkni ty kontur: zewn trz • Q=2 – otwarty kontur: w prawo w kierunku obróbki • Q=3: patrz rysunek pomocniczy frezowanie kieszeni (U>0) • Q=0: od wewn trz na zewn trz • Q=1: od zewn trz do wewn trz obróbka zgrubna/wykańczaj ca – default: 0 • O=0: obróbka zgrubna • O=1: obróbka wykańczaj ca

Obróbka powierzchni bocznych

103

Frezowanie rowka kr tego G798
G798 frezuje rowek kr ty od aktualnej pozycji narz dzia do "punktu końco wego X,Z“. "K t startu C" definiuje pozycj pocz tku rowka.

Obróbka powierzchni bocznych

Parametry X: punkt końcowy (wymiar średnicy) – default: aktualna pozycja X Z: punkt końcowy rowka C: k t startu – default: 0 F: skok P, K: długość dobiegu, długość wybiegu – default: 0 U: gł bokość rowka I: maksymalny dosuw – default: jeden dosuw E: wartość redukcji dla redukcji dosuwu – default: 1

Definicja figury koło pełne powierzchnia boczna G314
G314 definiuje koło pełne na powierzchni bocznej. Programujemy t figur w kombinacji z G794. Parametry Z, C: punkt środkowy, k t punktu środkowego CY: punkt środkowy jako wymiar odcinka R: promień koła

104

Definicja figury prostok t powierzchnia boczna G315
G315 definiuje prostok t na powierzchni bocznej. Programujemy figur w kombinacji z G794.

Definicja figury wielok t powierzchnia boczna G317
G317 definiuje wielok t na powierzchni bocznej. Programujemy figur w kombinacji z G794. Parametry Z, C: punkt środkowy, k t punktu środkowego CY: punkt środkowy jako wymiar odcinka Q: liczba kraw dzi (3 † Q † 127) A: k t – baza: patrz rysunek pomocniczy K: rozwarcie kluczae (SW)/długość • K<0: rozwarcie klucza • K>0: długość kraw dzi R: fazka/zaokr glenie • R<0: długość fazki • R>0: promień zaokr glenia

Obróbka powierzchni bocznych

Parametry Z, C: punkt środkowy, k t punktu środkowego CY: punkt środkowy jako wymiar odcinka A: k t – baza: patrz rysunek pomocniczy K: długość prostok ta B: szerokość (wysokość) prostok ta R: fazka/zaokr glenie • R<0: długość fazki • R>0: promień zaokr glenia

105

Wzór liniowo strona czołowa G743
G743 wytwarza wzoru odwiertów i frezowania na powierzchni czołowej. Jeśli nie zostanie wprowadzone „ZE“, to cykl wiercenia/ frezowania lub opis figury nast pnego wiersza NC zostanie wykorzystany – cykl wiercenia G71, G74, G36 lub figura G304, G305, G307 (obróbka frezowaniem).

Wzory odwiertów i frezowania

Parametry XK, YK: punkt pocz tkowy wzoru (współrz dne kartezjańskie) Z, ZE: punkt pocz tkowy, punkt końcowy obróbki wierceniem/ frezowaniem X, C: średnica, k t pocz tkowy (współrz dne biegunowe) A: k t wzorcowy I, J; Ii, Ji: punkt końcowy wzoru, odst p wzorów R, Fi: długość wzoru, odst p do nast pnej pozycji Q: liczba odwiertów/figur – default: 1

Wzór liniowo powierzchnia boczna G744
G744 wytwarza wzory odwiertów lub frezowania w regularnych odst pach na linii na powierzchni bocznej. Jeśli nie zostanie podane „XE“, to zostan wykorzystane cykl wiercenia/frezowania lub opis figury nast pnego wiersza NC cykl wiercenia G71, G74, G36 lub figura G314, G315, G317 (obróbka frezowaniem). Parametry Z, C: punkt pocz tkowy, k t pocz tkowy (współrz dne biegunowe) X, XE: punkt pocz tkowy, punkt końcowy odwiertu/obróbki frezowaniem (wymiar średnicy) ZE, W: punkt końcowy, k t końcowy wzoru Wi: przyrost k ta – odst p do nast pnej pozycji Q: liczba odwiertów/figur – default: 1

106

Wzór kołowo powierzchnia czołowa G745
G745 wytwarza wzory wiercenia lub frezowania w regularnych odst pach na kole lub łuku kołowym, na powierzchni czołowej. Jeśli nie wprowadzimy „ZE“, to zostan wykorzystane cykl wiercenia/ frezowania lub opis figury nast pnego wiersza NC– cykl wiercenia G71, G74, G36 lub figura G304, G305, G307 (obróbka frezowaniem). Parametry XK, YK: punkt środkowy wzoru (współrz dne kartezjańskie) Z, ZE: punkt pocz tkowy, punkt końcowy obróbki wierceniem/ frezowaniem X, C: średnica, k t – punkt środkowy wzoru (współrz dne biegunowe) K: średnica wzoru – default: aktualna pozycja X zostaje przyj ta jako średnica wzorcowa A, W: k t pocz tkowy/końcowy– położenie pierwszego/ ostatniego odwiertu/figury Wi: k t końcowy – odst p do nast pnej pozycji Q: liczba odwiertów/figur – default: 1 V: kierunek obiegu (konieczne, jeśli W zdefiniowano.) – default: 0 plasowanie odwiertów/figur: • V=0: na dłuższym łuku kołowym • V=1: od A w kierunku ruchu wskazówek zegara • V=2: od A w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara

Wzory odwiertów i frezowania

107

Wzór kołowo powierzchnia boczna G746
G746 wytwarza wzoru wiercenia lub figury w regularnych odst pach na kole lub łuku koła, na powierzchni bocznej. Jeśli nie podamy „XE“, to zostan wykorzystane cykle wiercenia/frezowania lub opisy figur nast pnego wiersza NC – cykl wiercnia G71, G74, G36 lub figura G314, G315, G317 (obróbka frezowaniem).

Wzory odwiertów i frezowania

Parametry Z, C: punkt środkowy, k t (punkt środkowy wzoru we współrz dnych biegunowych) X, XE: punkt pocz tkowy, punkt końcowy odwiertu/obróbki frezowaniem (wymiar średnicy) K: średnica wzorcowa A, W: k t pocz tkowy/końcowy Wi: przyrost k ta – odst p do nast pnej pozycji Q: liczba odwiertów/figur – default: 1 V: kierunek obiegu (konieczne, jeśli zdefiniowano W) – default: 0 plasowanie odwiertów/figur • V=0: na dłuższym łuku kołowym • V=1: od A w kierunku ruchu wskazówek zegara • V=2: od A w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

108

Zarz dzanie narz dziami
MANUALplus rozróżnia nast puj ce typy narz dzi: • narz dzia tokarskie • przecinaki • narz dzia do gwintowania • wiertła • gwintowniki • frezy Przyporz dkowanie narz dzi: patrz lista po prawej stronie Wskazówki do danych narz dzi Punkt odniesienia dla ustalenia „wymiarów nastawczych X, Z“ zależny jest od formy narz dzia. Rysunki pomocnicze objaśniaj położenie punktu odniesienia. Orientacja narz dzia: definiuje położenie ostrza, kierunek k ta nastawienia, położenie punktu odniesienia itd. Nap dzane narz dzie: określa, czy wrzeciono główne lub narz dzie nap dzane pracuje przy wycentrowanym odwiercie. Jeśli zdefiniowany jest kierunek obrotu, to przy cyklach wiercenia, M3/ M4 zostaje generowane dla wrzeciona głównego lub pomocniczego. • Parametry narz dzi, których litery oznaczeniowe zostaj przedstawiane, można wprowadzać do wyboru. Takie parametry zostaj używane, jeśli określone parametry cykli nie zostan wporwadzone, jeśli należy obliczyć k ty zagł biania lub ustalić posuwy itd. • Przy nap dzanych narz dziach obowi zuj dane skrawania dla wrzeciona pomocniczego.

Narz dzia tokarskie Narz Narz Narz Narz Narz dzia do obróbki zgrubnej dzia do obróbki wykańczaj cej dzia do dokładnej obróbki wykańczaj cej dzia do kopiowania dzia grzybkowe

Przecinaki Noże tokarskie do nacinania Noże tokarskie do podcinania Noże do obcinania Noże do toczenia poprzecznego Narz dzia do gwintowania każdy rodzaj takich narz dzi oprócz gwintowników Wiertła Nakiełki Nawiertaki Wiertła spiralne Wiertła z płytkami wielopołożeniowymi Pogł biacze Rozwiertaki Gwintowaniki każdy rodzaj gwintownika Narz dzia frezarskie Frezy do rowków Frezy trzpieniowe Frezy do gwintów

Zarz dzanie narz dziami

109

Narz dzia tokarskie
Parametry narz dzi X, Z: R: WO: A: B: DX, DZ: Q: MD: TS: TF: PT: RT: PZ: RZ: wymiar nastawczy promień ostrza orientacja narz dzia (oznaczenie patrz rysunek) k t nastawczy – zakres: 0°<=A<=180° k t wierzchołkowy – zakres: 0°<=B<=180° korekcja zużycia (referencja do) tekstu narz dzia kierunek obrotu (3=M3; 4=M4) – default: nie zadany pr dkość skrawania – default: nie zadana posuw – default: nie podany okres trwałości – default: nie podany pozostały okres trwałości (pole wyświetlenia) ilość sztuk – default: nie podano pozostała ilość sztuk (pole wyświetlenia)

Narz dzia tokarskie

X
R

A

Kierunek k ta nastawczego jest zależny od orientacji narz dzia. Wymiarowanie zagi tych narz dzi obróbki zgrubnej lub wykańczaj cej dla obróbki wzdłużnej z WO=1, 3, 5, 7: patrz rysunek u góry po prawej. Narz dzia planowe Przy definicji danych narz dzi nie zostaj rozróżniane narz dzia wzdłużne i planowe. Wymiarowanie narz dzi planowych z orientacj wrzeciona WO=1 und WO=7: patrz rysunek po prawej u dołu.
Ci g dalszy na nast pnej stronie

A

X
WO = 1

R

B

Z
WO = 7

110

B

Z

Narz dzia neutralne Orientacje narz dzi WO=2, 4, 6, 8 obowi zuj dla "neutralnych" narz dzi. Neutralne, to znaczy, ostrze leży prostopadle do osi X lub Z. Wymiarowanie "neutralnych" narz dzi: patrz rysunek po prawej u góry.

R A

Z
A

Z
B

X
B R

X
WO = 2 WO = 8

Narz dzia grzybkowe K t wierzchołkowy „B=0" stanowi kryterium dla narz dzia grzybko wego. "Punkt odniesienia" dla ustalenia "wymiarów nastawczych X, Z“ w przypadku narz dzi grzybkowych zależny jest od orientacji narz dzia. Wymiarowanie narz dzi grzybkowych z „WO=1“ i „WO=2“: patrz rysunek po prawej u dołu.

Z

Z

X
WO = 1

X
WO = 2

Narz dzia tokarskie

111

Przecinaki
Parametry narz dzi X, Z: R: WO: K: DX, DZ: DS: Q: MD: TS: TF: PT: RT: PZ: RZ: wymiar nastawczy promień ostrza orientacja narz dzia (oznaczenie patrz rysunek pomocniczy) szerokość ostrza korekcja zużycia korekcja specjalna (referencja do) tekstu narz dzia kierunek obrotu (3=M3; 4=M4) default: nie zadany pr dkość skrawania – default: nie podana posuw – default: nie podany okres trwałości – default: nie podany pozostały okres trwałości (pole wyświetlania) ilość sztuk – default: nie podana pozostała ilość sztuk (pole wyświetlania)

Przecinaki

DX DS DZ DZ

DX DS

• Położenie punktu odniesienia określamy przy przecinakach z „WO“. • „DX, DZ" kompensuje zużycie, na granicz cych z "punktem odniesienia" bokach ostrza. „DS“ kompensuje zużycie trzeciego boku ostrza (patrz rysunek po prawej u dołu). • „K“ zostanie zostaje określony, jeśli w cyklu przecinania nie zostanie podany odpowiedni parametr.

WO = 3

WO = 1

112

Narz dzia do gwintowania
Parametry narz dzi X, Z: WO: DX, DZ: Q: MD: TS: PT: RT: PZ: RZ: wymiar nastawczy orientacja narz dzia (oznaczenie patrz rysunek) korekcja zużycia (referencja do) tekstu narz dzia kierunek obrotu (3=M3; 4=M4) – default: nie zadany pr dkość obrotowa (pr dkość skrawania tu nie jest dopuszczalna) default: nie podana okres trwałości – default: nie podany pozostały okres trwałości (pole wyświetlenia) ilość sztuk – default: nie podana pozostała ilość sztuk (pole wyświetlania)

Narz dzia do gwintowania

113

Narz dzia wiertarskie gwintowniki
Narz dzia wiertarskie
Parametry narz dzi X, Z: WO: I: B: F: DX/DZ: H: Q: MD: TS: TF: PT: RT: PZ: RZ: wymiar nastawczy orientacja narz dzia (oznaczenie patrz rysunek) średnica wiercenia / średnica gwintu k t wierzchołkowy – zakres: 0°<B<=180° skok gwintu korekcja zużycia Narz nap dzane (0=nie nap dzane; 1=nap dzane) default: 0 (referencja do) tekstu narz dzi kierunek obrotu (3=M3; 4=M4) – default: nie zadany pr dkość skrawania – default: nie podana posuw – default: nie podany okres trwałości – default: nie podany pozostały okres trwałości (pole wyświetlania) ilość sztuk – default: nie podana pozostała ilość sztuk (pole wyświetlania)

Narz dzie wiertarskie

Narz dzia wiertarskie • Pr dkość obrotowa wrzeciona zostaje obliczona przy "stałej pr dkości skrawania" na podstawie „I“. • „I, B" zostaj wykorzystane, aby przedstawić ostrze narz dzia w symulacji. Gwintowniki: „F“ zostaje określone, jeśli parametr Skok gwintu nie zostanie podany w cyklu gwintowania.

Gwintownik

114

Narz dzia frezarskie
Parametry narz dzi X, Z: I: WO: K: DX/DZ: Q: MD: TS: TF: PT: RT: PZ: RZ: wymiary nastawcze średnica freza orientacja narz dzia (oznaczenie patrz rysunek) liczba z bów korekcja zużycia (referencja do) tekstu narz dzia kierunek obrotu (3=M3; 4=M4) – default: nie zadany pr dkość skrawania – default: nie podana posuw na jeden z b – default: nie podany okres trwałości – default: nie podany (pole wyświetlania) pozostały okres trwałości ilość sztuk – default: nie podana (pole wyświetlania) pozostała ilość sztuk

• Przy frezowaniu ze "stał pr dkości skrawania" zostaje obliczona pr dkość obrotowa wrzeciona na podstawie "średnicy freza I". • "Liczba z bów K" zostaje ustalona przy „G913 posuw na jeden z b". • „I" zostaje wykorzystane, aby przedstawić frez w symulacji.

Narz dzia frezarskie

115

Wytwarzanie przedmiotu za pomoc cykli
Wytwarzanie przedmiotu
Ten rozdział objaśnia kroki robocze dla wytwarzania przedmiotu. Obróbka zostaje przeprowadzona w "trybie nauczenia", tak że na końcu obróbki znajduje si do dyspozycji kompletny program cykli. Wytworzony program cykli można wykorzystywać w trybie "przebieg programu" dl a produkcji dalszych cz ści. Przebieg pracy • zamocować półwyrób • zapisać dane narz dzi, albo sprawdzić je • ustawić maszyn • określić punkt zerowy przedmiotu z "wyznaczyć wartości osi" • ustalić wymiary narz dzia • przejść na "nauczenie" • przeprowadzić obróbk przedmiotu cykl za cyklem

Zapisanie narz dzia: W "zarz dzaniu narz dziami" wyznaczamy dla każdego narz dzia blok danych (numer T) i wprowadzamy orientacj narz dzia i w zależności od typu narz dzia dalsze parametry (k t nastawczy, wierzchołkowy, szerokośś ostrzy itd.). Narz dziom przyporz dkowujemy "opis narz dzi". Prosz skontrolować te dane, jeśli narz dzia s już zapisane.

1. Wybrać tryb pracy zarz dzanie narz dzi nacisn ć klawisz procesu ustawić kursor na "zarz dzanie narz dziami" nacisn ć klawisz procesu 2. zapisanie narz dzia szukanie wolnego miejsca na liście narz dzi z "doł czyć" przeł czyć na menu wprowadzania narz dzi wybrać typ narz dzia dane narz dzia –poza wymiarami nastawczymi –zapisać zapisać tekst narz dzia, albo przyporz dkować z "zapami tać" wnieść dane narz dzia do pami ci 3. powrót do trybu pracy Maszyna nacisn ś klawisz procesu ustawić kursor na "maszyna" nacisn ć klawisz procesu

Dalsze informacje : „9.1 Programowanie cykli"

116

Wyznaczenie punktu zerowego przedmiotu 1. wytwarzanie powierzchni planowej użycie zmierzonego narz dzia w „T, S, F wyznaczyć" zapisać dane maszynowe z kółkami obrotowymi/Jog klawiszami wytwarzać powierzchnie planowe 2. wyznaczenie punktu zerowego przedmiotu wybrać „nastawienie"

Pomiar narz dzia 1. zamocować narz dzie przeznaczone do pomiaru 2. zapisać numer narz dzia „T, S, F wyznaczyć" wybrać zapisać numer narz dzia „zapami tać" nacisn ć 3. pomiar narz dzia „pomiar narz dzia" nacisn ć zarysować średnic , nast pnie przemieścić swobodnie zmierzyć średnic i wprowadzić jako "współrz dna punktu pomiarowego X" zarysować powierzchni planow i „0" zapisać jako „współ rz dna punktu pomiarowego X" 4. powrót do menu głównego wybrać klawisz menu

wybrać „wyznaczyć wartości osi" zarysować powierzchni planow przej ć pozycj z „Z=0" jako punkt zerowy przedmiotu 3. powrót do menu głównego wybrać klawisz menu

5. Powtórzyć t operacj dla wszystkich narz dzi.

Wytwarzanie przedmiotu

117

Generowanie programów cykli 1. Nauczenie (programowanie cykli) wywołać „nauczenie" nacisn ć 2. określenie numeru programu „lista programu" nacisn ć zapisać numer programu cykli z "wybór" przej ć numer programu cykli ze „zmienić tekst" przeł czyć na Alpha klawiatur zapisać nazw programu cykli z „zapami tać" przej ć nazw programu cykli 3. dla każdego cyklu „cykl doł czyć" nacisn ć wybrać cykl zapisać parametry cyklu z "zakończenie wprowadzeniag" przej ć parametry cyklu z „grafika" sprawdzić wykonanie cyklu z „cykl start" wykonać cykl z „zapami tać" przej ć cykl do programu cykli 4. powrót do menu głównego wybrać klawisz menu

118

Wytwarzanie przedmiotu

Przegl d cykli
Półwyrób półwyrób pr t/rura kontur pó³wyrobu ICP Pojedyńcze przejścia bieg szybki pozycjonowanie najazd punktu zmiany narz dzia obróbka liniowa wzdłuż/plan obróbka liniowa pod k tem obróbka kołowa fazka zaokr glenie M funkcja Cykle skrawania wzdłuż/plan skrawanie wzdłuż/plan pogł bianie wzdłuż/plan ICP równolegle do konturu wzdłuż/plan ICP skrawanie wzdłuż/plan Cykle przecinania nacinanie radialnie/osiowo nacinanie ICP radialnie/osiowo toczenie poprzeczne radialnie/osiowo toczenie poprzeczne ICP radialnie/osiowo podcinanie H podcinanie K podcinanie U obcinanie strona 12 12 strona 13 13 13 14 14 15 15 13 strona 16 17 18 19 strona 20 21 22 23 24 24 25 25

Cykle gwintowania i podcinania cykl gwintowania wtórne nacinanie gwintu gwint stożkowy API gwint podci cie DIN 76 podci cie DIN 509 E podci cie DIN 509 F Cykle wiercenia cykl wiercenia osiowo/radialnie cykl wiercenia g³êbokiego osiowo/radialnie cykl gwintowania osiowo/radialnie frezowanie gwintów osiowo Cykle frezowania bieg szybki pozycjonowanie rowek osiowo/radialnie figura osiowo/radialnie ICP kontur osiowo/radialnie frezowanie czołowe frezowanie rowka kr tego Obróbka wzorów wzór liniowo powierzchnia czołowa wzór kołowo powierzchnia czołowa wzór liniowo powierzchnia boczna wzór kołowo powierzchnia boczna Cykl DIN cykl DIN

strona 26 27 28 28 29 29 30 strona 30 31 32 33 strona 34 34 35 36 37 38 strona 39 40 41 42 strona 43

 
statystyka