Przeglądaj wersję html pliku:

Modelowanie ukladu MDS


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ ZAKŁAD UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH

DYNAMIKA MASZYN Modelowanie układów mechanicznych SDOF i MDOF

Opracował: Mirosław Pajor

3. Przykłady zastosowania programu SIMULINK do modelowania dynamiki układów mechanicznych
3.1 Modelowanie układu o jednym stopniu swobody
Model fizyczny układu o jednym stopniu swobody pokazano na rys.1.1

Rys.3.1 Model fizyczny układu o jednym stopniu swobody Równanie ruchu układu we współrzędnych uogólnionych ma następującą postać m x( t ) + h x( t ) + kx( t ) = Q( t )
•• •

(3.1)gdzie: m – masa [kg], h – współczynnik tłumienia wiskotycznego [Ns/m], k – współczynnik sztywność [N/m]. Układ taki w systemie MATLAB-SIMULINK mo na zamodelować na kilka sposobów: sposób I W równaniu (3.1) podstawiając x( t ) = y ( t ) i wykonując proste przekształcenia otrzymamy 1 y( t ) = Q( t ) − h ∫ y ( t )dt − k ∫ ∫ y ( t )dt dt (3.2) m Równanie (3.2) mo na przedstawić w postaci schematu blokowego pokazanego na rys.3.2
••

{

[

]}

Rys.3.2 Schemat blokowy układu o jednym stopniu swobody zbudowany z bloków Integrator (całkujących)sposób II Dokonując przekształcenia Laplace’a równania (3.1) otrzymuje się ms 2 x( s ) + hsx( s ) + kx( s ) = Q( s )

+ hs + k x( s ) = Q( s ) (3.4) 1 x( s ) = Q( s ) (3.5) 2 ms + hs + k Równanie (3.5) mo na przedstawić w postaci schematu blokowego pokazanego na rys.3.3
2

(ms

)

(3.3)

Rys.3.3 Schemat blokowy układu o jednym stopniu swobody zbudowany z bloku Transfer Fcn (funkcja przejścia) Przy czym parametry bloku Transfer Fcn powinny być ustawione jak na rys.3.4

Rys.3.4 Parametry bloku Transfer Fcn (funkcja przejścia) dla układu o jednym stopniu swobody • sposób III Rozwiązując równanie (3.1) ze względu na x( t ) i uzupełniając o to samość x( t ) ≡ x( t ) mo na utworzyć układ równań w postaci
•• • •

x( t ) = x( t ) •• • h k 1 x( t ) = − x( t ) − x( t ) + Q( t ) m m m Układ równań (3.6) mo na zapisać w postaci macierzowo-wektorowej
•   0 x  ••( t ) =  k  x( t )   − m   

(3.6)

1   x( t ) 0 h • + −   x( t ) 0   m 

0  0  1  Q( t )  m  

(3.7)

uzupełniając równanie (3.7) równaniem w postaci

 x( t )   0  x( t ) = [1 0 ]  •  + [0 0 ]   Q( t )  x( t ) 

(3.8)

otrzymuje się układ równań zwany uogólnionym równaniem stanu, które zapisuje się następująco y ( t ) = Ay ( t ) + Bu( t ) (3.9) x( t ) = Cy ( t ) + Du( t ) przy czym  x( t )   0  y ( t ) =  •  u( t ) =  (3.10)  Q( t )  x( t ) 
 0 A= k − m  1  0 h B= −  0 m  0 1  C = [1 0 ] D = [0 0 ] m 

(3.11)

gdzie: y(t) – wektor stanu, u(t) – wektor wymuszeń, x(t) – współrzędna odpowiedzi, A – macierz stanu, B – macierz wymuszeń, C – macierz odpowiedzi, D – macierz transmisyjna. Wykorzystując równanie stanu (3.9) układ o jednym stopniu swobody mo na przedstawić w postaci schematu blokowego pokazanego na rys.3.5

Rys.3.5 Schemat blokowy układu o jednym stopniu swobody zbudowany z bloku State-Space (przestrzeń stanu) Przy czym parametry bloku State-Space powinny być ustawione jak na rys.3.6

Rys.3.6 Parametry bloku State-Space (przestrzeń stanu) dla układu o jednym stopniu swobody

3.2 Modelowanie układu o dwóch stopniach swobody
Model fizyczny układu o dwóch stopniach swobody pokazano na rys.3.7

Rys.3.7 Model fizyczny układu o dwóch stopniach swobody Równania ruchu układu we współrzędnych uogólnionych mają następującą postać

m1 x1 ( t ) + (h1 + h2 ) x1 ( t ) − h2 x2 ( t ) + (k1 + k 2 )x1 ( t ) − k 2 x2 ( t ) = Q1 ( t )
•• • •

m2 x2 ( t ) − h2 x1 ( t ) + h2 x2 ( t ) − k 2 x1 ( t ) + k 2 x2 ( t ) = Q2 ( t )

••

(3.12)gdzie: m1,m2 – masy [kg], h1,h2 – współczynniki tłumienia wiskotycznego [Ns/m], k1,k2 – współczynniki sztywność [N/m]. Układ taki w systemie MATLAB-SIMULINK mo na równie zamodelować na kilka sposobów: sposób I W równaniach (3.12) podstawiając x1 ( t ) = y1 ( t ) x2 ( t ) = y 2 ( t ) i wykonując proste przekształcenia otrzymamy
•• ••

y1 ( t ) =

1 Q1 ( t ) − (h1 + h2 )∫ y1 ( t )dt + h2 ∫ y 2 ( t )dt − (k1 + k 2 )∫ ∫ y1 ( t )dt dt − k 2 ∫ ∫ y 2 ( t )dt dt m1 1 y2 (t ) = Q2 ( t ) + h2 ∫ y1 ( t )dt − h2 ∫ y 2 ( t )dt + k 2 ∫ ∫ y1 ( t )dt dt − k 2 ∫ ∫ y 2 ( t )dt dt m2 (3.13)

{

{

[

[

]

]

[

[

]}

]}

Równanie (3.13) mo na przedstawić w postaci schematu blokowego pokazanego na rys.3.8Rys.3.8 Schemat blokowy układu o dwóch stopniach swobody zbudowany z bloków Integrator (całkujących) sposób II Układ równań 3.12 mo na przedstawić w zapisie macierzowo-wektorowym m1 0 
•• 0   x1 ( t )  h1 + h2  + m2   •• 2 ( t )  − h2  x   • − h2   x1 ( t )  k1 + k 2 • + h2   x 2 ( t )  − k 2   

− k 2   x1 ( t )  Q1 ( t )   = (3.13) k 2   x ( t ) Q2 ( t )  2   

lub w skróconej formie M x ( t ) + H x ( t ) + Kx ( t ) = Q( t ) przy czym    x1 ( t )  x( t ) =  x 2 ( t )  
Q ( t )  Q( t ) =  1  Q2 ( t ) − h2  k1 + k 2  K =  −k h2  2  − k2  k2  
•• •

(3.14)

(3.15)

m M= 1 0

0  h1 + h2  H =  −h m2  2 

(3.16)

gdzie: x(t) – wektor przemieszczeń uogólnionych, Q(t) – wektor sił uogólnionych, M – macierz mas (bezwładności), H – macierz tłumień, K – macierz sztywności.
••

Rozwiązując równanie (3.14) ze względu na x ( t ) i uzupełniając o to samość x ( t ) ≡ x ( t ) mo na utworzyć układ równań macierzowo-wektorowych w postaci
• •

x ( t ) = −M H x ( t ) − M Kx ( t ) + M Q( t )
−1 −1 −1

••x( t ) = x( t )

(3.17)

Układ równań macierzowo-wektorowych (3.17) mo na zapisać w postaci

•   O  x ( t ) =  •• −1  x ( t )  − M K  

I   x ( t ) O O   O  • + − M −1H   x ( t ) O M −1  Q( t )    

(3.18)

gdzie: I – macierz jednostkowa (2x2), O – macierz (2x2), bądź wektor (2x1) zerowy. Uzupełniając równanie (3.18) równaniem w postaci

 x ( t )  O  x ( t ) = [I O ]  •  + [O O ]   Q( t )  x ( t ) otrzymuje się analogiczny jak (3.9) układ równań stanu

(3.19)

y ( t ) = Ay ( t ) + Bu( t ) x ( t ) = Cy ( t ) + Du( t )
przy czym

(3.20)

 x ( t )  O  y ( t ) =  •  u( t ) =   Q( t )  x ( t )

(3.21)
D = [O O ]

 O A= −1 − M K

I  O O  B= C = [I O ] −1  −1  − M H O M 

(3.22)

gdzie: x(t) – jest wektor odpowiedzi a nie jak w równaniu (3.9) pojedyńczą współrzędną. Wykorzystując równanie stanu (3.20) układ o dwóch stopniach swobody mo na przedstawić w postaci schematu blokowego pokazanego na rys.3.9, przy czym parametry bloku State-Space powinny być ustawione analogicznie jak na rys.3.6.

Rys.3.9 Schemat blokowy układu o dwóch stopniach swobody zbudowany z bloku State-Space (przestrzeń stanu) Wykorzystując blok State-Space oraz przedstawiony sposób zapisu równań ruchu mo na zamodelować układ o dowolnej liczbie stopni swobody. Przebieg ćwiczenia Dla zadanych przez prowadzącego parametrów zbudować modele symulacyjne obiektów. Wyznaczyć ich charakterystyki (A-F-C, A-C, F-C). Przeprowadzić symulacje odpowiedzi skokowej i na wymuszenie harmoniczne wg. wskazań prowadzącego.

 
statystyka