Przeglądaj wersję html pliku:

Modelowanie i Symulacja, MODELOWANIE SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH


Laboratorium Modelowania i symulacji

2008 r.

Wydział Elektryczny Zespół Automatyki (ZTMAiPC) ZERiA

LABORATORIUM MODELOWANIA I SYMULACJI Ćwiczenie 3 MODELOWANIE SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH METODY OPISU MODELI UKŁADÓW
I. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z opisem modeli układów w środowisku Matlab.

II. Wprowadzenie - Modele systemów dynamicznych badanych w programie ćwiczenia
Równanie róŜniczkowe RozwaŜmy dwa systemy dynamiczne opisane równaniami róŜniczkowymi:
a1 ⋅ dy( t ) dy( 0 ) + a0 ⋅ y( t ) = k0 ⋅ u( t ), = y1 , y( 0 ) = y0 , dt dt

(1)

a2 ⋅

d 2 y( t ) dy( t ) du( t ) + a1 ⋅ + a0 ⋅ y( t ) = k1 ⋅ + k0 ⋅ u( t ), 2 dt dt dt

d 2 y( 0 ) dy( 0 ) = y2 , = y1 , y( 0 ) = y0 , (2) 2 dt dt

u(t) jest sygnałem wejściowym systemów, y(t) jest sygnałem odpowiedzi systemów na u(t), y1...y2 są warunkami początkowymi, czyli wartościami funkcji y(t) i jej pochodnych od których startuje odpowiedź systemów. Współczynniki a0...a2 oraz k0...k1 określają parametry systemów i ich wartości podane zostaną w trakcie realizacji ćwiczenia. Transmitancja operatorowa Transmitancją Laplace’a liniowego układu jest stosunek transformat Laplace’a sygnału wyjściowego Y(s) do wejściowego U(s) przy zerowych warunkach początkowych.

Y ( s ) bm s m + bm−1 s m−1 + ... + b1 s + b0 G (s) = = U ( s ) a n s n + a n−1 s n −1 + ... + a1 s + a0

(3)

W punkcie (3) przedstawiona została zasada zapisu transmitancji układu w postaci współczynników wielomianu licznika (num w polu struktury systemu) i mianownika (den w polu struktury systemu). Inną formą zapisu transmitancji jest podanie pierwiastków wielomianów licznika i mianownika transmitancji. Pierwiastki zerujące wielomian licznika transmitancji to zera (ang. zeros). Pierwiastki zerujące wielomian mianownika transmitancji to bieguny (ang. poles). Bieguny to takŜe pierwiastki równania charakterystycznego równania róŜniczkowego, zatem widząc zapis zer i biegunów transmitancji moŜna często bardzo szybko określić własności systemu dynamicznego. Jest to jeden z powodów dlaczego zapis ten jest waŜny.

G (s) =

Y ( s ) bm ( s − z1 )( s − z 2 )...( s − z m ) = U ( s ) a n ( s − p1 )( s − p 2 )...( s − p n )

(4)

gdzie: z1, z2,…zm - zera transmitancji (pierwiastki wielomianu licznika) p1, p2,…pn - bieguny transmitancji (pierwiastki wielomianu mianownika)
Ćwiczenie 3 – Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów

-1-

Laboratorium Modelowania i symulacji

2008 r.

Opis układu w przestrzeni stanów Sposoby opisu układów dynamicznych przedstawione poprzednio mają niestety wadę. Aby je zastosować naleŜy przyjąć warunki początkowe równań (1) i (2) równe zero. Stwarza to ograniczenie, np. przy modelowaniu działania silnika, gdzie naleŜy załoŜyć, Ŝe w chwili początkowej prędkość obrotowa wału jest równa zero. Tego ograniczenia nie ma zapis modelu systemu dynamicznego w postaci układu równań róŜniczkowych:

dx( t ) = A ⋅ x( t ) + B ⋅ u( t ) dt y( t ) = C ⋅ x( t ) + D ⋅ u( t )

- równanie stanu (5) - równanie wyjścia

Pogrubienie symboli oznacza, Ŝe mamy do czynienia z wektorami. Zmienna x(t) jest tzw. wektorem zmiennych stanu. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w równaniu (5) występuje tylko pochodna pierwszego rzędu, zatem rozwiązanie takiego równania sprowadza się do rozwiązania równania pierwszego rzędu przy zadanych warunkach początkowych. Dla systemów wyŜszych rzędów trzeba rozwiązać układ kilku równań pierwszego rzędu z warunkami początkowymi odpowiednio dla kaŜdej zmiennej stanu x(t). Na przykład: aby uzyskać zapis równania 6 rzędu w postaci zmiennych stanu, naleŜy tak je przekształcić, aby uzyskać 6 równań róŜniczkowych pierwszego rzędu. Przy rozwiązaniu kaŜdego z nich uwzględnia się odpowiednie warunki początkowe. Charakterystyki czasowe Charakterystyką czasową układu nazywa się przebieg w czasie odpowiedzi (wyjścia) układu na określony standardowy sygnał wejściowy, podany na wejście układu będącego w stanie równowagi. W zaleŜności od rodzaju zastosowanego sygnału wejściowego x(t) wśród charakterystyk czasowych moŜna rozróŜnić następujące: - Charakterystyka skokowa h(t) - Charakterystyka impulsowa g(t) - Charakterystyka liniowo-czasowa v(t)

Charakterystyki częstotliwościowe (charakterystyki Bode’go)
Charakterystyka częstotliwościowa opisuje odpowiedź układu na wymuszenie harmoniczne (sinusoidalne) o częstotliwości zmieniającej się w określonym zakresie. JeŜeli zmiany amplitudy i fazy zostaną zarejestrowane dla wejściowego sygnału harmonicznego o częstotliwości nastawianej w szerokim zakresie (teoretycznie w zakresie 0≤ω≤∞ ), to uzyska się charakterystyki częstotliwościowe układu: - charakterystykę amplitudową A(ω) - charakterystykę fazową ϕ(ω)

III. Program ćwiczenia: 1. Metody opisu systemów dynamicznych 1.1. Zapis w formie transmitancji
1. Dla wartości a0 =1, a1 =4, k0=5 wyprowadzić transmitancję równania (1). Zwrócić uwagę na zerowe warunki początkowe. Wprowadzić skrypt sysdef1.m
%metody definiowania systemów dynamicznych %skrypt sysdef1.m clc %czyszczenie ekranu %system_nr_1_trans k0=5 a0=1 a1=4 licznik_system_nr_1=[k0]; % licznik transmitancji systemu nr 1 mianownik_system_nr_1=[a1 a0]; % mianownik transmitancji systemu nr 1 (a1*s+a0) system_nr_1_trans=tf(licznik_system_nr_1,mianownik_system_nr_1); %transmitancja disp('to jest system dynamiczny o transmitancji:') system_nr_1_trans

Ćwiczenie 3 – Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów

-2-

Laboratorium Modelowania i symulacji

2008 r.

Uruchomić skrypt i zapisać wyniki.

2. Sprawdzić strukturę zbudowanego systemu z okna Command Window programu MATLAB:
get(system_nr_1_trans) %pokazuje strukturę systemu [licznik,mianownik]=tfdata(system_nr_1_trans,’v’) % pokazuje współczynniki % wielomianów transmitancji

3. Dla wartości a0 =1, a1 =4, a2 =8, k0=5, k1 =6, wyprowadzić transmitancję równania (2). Zwrócić uwagę na zerowe warunki początkowe. Wprowadzić skrypt sysdef2.m
%metody definiowania systemów dynamicznych %skrypt sysdef2.m clc %czyszczenie ekranu %system_nr_2_trans k0=5 k1=6 a0=1 a1=4 a2=8 licznik_system_nr_2=[k1 k0]; % licznik transmitancji systemu nr 2 mianownik_system_nr_2=[a2 a1 a0]; % mianownik transmitancji systemu nr 2 (a1*s+a0) system_nr_2_trans=tf(licznik_system_nr_2,mianownik_system_nr_2); %transmitancja system_nr_2_trans Uruchomić skrypt i zapisać wyniki.

4. Sprawdzić strukturę zbudowanego systemu z okna Command Window programu MATLAB:
get(system_nr_2_trans) % pokazuje strukturę systemu [licznik,mianownik]=tfdata(system_nr_2_trans,’v’) % pokazuje współczynniki % wielomianów transmitancji

1.2. Postać zer i biegunów
1. Dla transmitancji systemów (1) i (2) wyliczyć pierwiastki licznika i mianownika oraz współczynnik wzmocnienia oraz 2. Zamienić transmitancję systemu z postaci wielomianowej na postać zero-biegunową korzystając z instrukcji programu MATLAB wprowadzając w oknie poleceń następujące instrukcje:
system_nr_1_zpk =zpk(system_nr_1_trans) % zamiana zapisu struktury systemu z % wielomianowego na zero-biegunowy get(system_nr_1_zpk) % pokazuje strukturę systemu system_nr_1_zpk.z{:} % pokazuje zera system_nr_1_zpk.p{:} % pokazuje bieguny system_nr_1_zpk.k % pokazuje wzmocnienie [zera,bieguny,wzmocnienie]=zpkdata(system_nr_1_zpk,'v') oraz system_nr_2_zpk =zpk(system_nr_2_trans) get(system_nr_2_zpk) %pokazuje strukturę systemu system_nr_2_zpk.z{:} % pokazuje zera system_nr_2_zpk.p{:} % pokazuje bieguny system_nr_2_zpk.k % pokazuje wzmocnienie [zera,bieguny,wzmocnienie]=zpkdata(system_nr_2_zpk,'v')

Ćwiczenie 3 – Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów

-3-

Laboratorium Modelowania i symulacji

2008 r.

3. Narysować mapę zer i biegunów dla systemów 1 i 2:
pzmap(system_nr_1_trans) title ('kolka to zera a krzyzyki to bieguny - kliknij na nie myszką')

oraz
pzmap(system_nr_2_trans) title ('kolka to zera a krzyzyki to bieguny - kliknij na nie myszką')

1.3. Postać zmiennych stanu
1. Dla systemów (1) i (2) wyznaczyć równania zmiennych stanu przez przekształcenie struktury transmitancji układu na strukturę zapisu w postaci zmiennych stanu.
system_nr_1_zmst=ss(system_nr_1_zpk) system_nr_2_zmst=ss(system_nr_2_trans) % z postaci zero-biegunowej % z postaci wielomianowej

1.4. Charakterystyki czasowe systemów dynamicznych
Odpowiedzi systemów dynamicznych na zadane sygnały w dziedzinie czasu. 1. Odpowiedzi na impuls Diraca, skok jednostkowy oraz przebieg sinusoidalny.
impulse(system_nr_1_trans) % odpowiedź impulsowa systemu(1) impulse(system_nr_1_trans,system_nr_2_trans) % odpowiedź impulsowa systemów (1)i(2) impulse(system_nr_1_trans+system_nr_2_trans) % odpowiedź impulsowa systemów (1) i % (2) połączonych równolegle impulse(system_nr_1_trans*system_nr_2_trans) % odpowiedź impulsowa systemów (1) i % (2) połączonych szeregowo

2. Odpowiedzi na skok jednostkowy
step(system_nr_1_trans) step(system_nr_1_trans,system_nr_2_trans) step(system_nr_1_trans+system_nr_2_trans) step(system_nr_1_trans*system_nr_2_trans) % odpowiedź skokowa systemu(1) % odpowiedź skokowa systemów (1) i (2) % odpowiedź skokowa systemów (1) i (2) % połączonych równolegle % odpowiedź impulsowa systemów (1) i % (2) połączonych szeregowo

3. Symulacja działania układu na zadane wymuszenie, np. liniowo narastające
t=0:0.01:40; u=0.2*t; [y1,t1]=lsim(system_nr_1_trans,u,t); plot(t1,y1,’k’,t,u,’b:’) % skopiuj wykres [y2,t2]=lsim(system_nr_2_trans,u,t); plot(t2,y2,’k’,t,u, ’b:’) % skopiuj wykres [y1,t]=lsim(system_nr_1_zmst,u,t); plot(t1,y1,’k’,t,u,’b:’) % skopiuj wykres [y2,t2]=lsim(system_nr_2_zmst,u,t); plot(t2,y2,’k’,t,u, ’b:’) % skopiuj wykres

Ćwiczenie 3 – Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów

-4-

Laboratorium Modelowania i symulacji

2008 r.

1.5. Charakterystyki częstotliwościowe systemów dynamicznych
1. Dla systemów (1) i (2) wyznaczyć charakterystyki Bode’go
grid on bode(system_nr_1_trans) grid on bode(system_nr_2_trans) % charakterystyka Bodego systemu(1)

% charakterystyka Bodego systemu(2)

grid on bode(system_nr_1_trans,system_nr_2_trans) grid on bode(system_nr_1_trans+system_nr_2_trans) grid on bode(system_nr_1_trans*system_nr_2_trans)

% charakterystyka Bodego systemów (1)i(2) % charakterystyka Bodego systemów (1)i(2) % połączonych równolegle % charakterystyka Bodego systemów (1)i(2) % połączonych szeregowo

Literatura 1. B. Mrozek, Z. Mrozek: MATLAB i Simulink: poradnik uŜytkownika. Helion, Gliwice, 2004. 2. A. Zalewski, R. Cegieła: Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania.Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2000. 3. J. Brzózka, L. Dorobczyński: Programowanie w Matlab. Wydawnictwo Mikom,Warszawa, 1998.

Ćwiczenie 3 – Modelowanie systemów dynamicznych. Metody opisu modeli układów

-5-

 
statystyka