Przeglądaj wersję html pliku:

Programowanie obrabiarek CNC


Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Bielsko-Biała 2004

Spis tre ci
WST P........................................................................................................................... 5 1. ISTOTA FUNKCJONOWANIA STEROWANIA NUMERYCZNEGO ......... 7
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. WPROWADZENIE ........................................................................................................... 7 POMIARY POŁO ENIA W OSIACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE ................................. 12 UKŁADY WSPÓŁRZ DNYCH ......................................................................................... 18 DEFINICJA UKŁADÓW WSPÓŁRZ DNYCH ..................................................................... 21 PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE OBRABIARKI ............................................................. 23 NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY ............................................................................. 26 ZALE NO CI POMI DZY WSPÓŁRZ DNYMI .................................................................. 28 WYZNACZANIE WARTO CI REJESTRÓW NARZ DZIOWYCH I REJESTRÓW PPZ .............. 32 WPROWADZENIE ......................................................................................................... 39 PODSTAWOWE ADRESY ............................................................................................... 41 NUMER BLOKU N ........................................................................................................ 42 FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE G.................................................................................. 42 FUNKCJE TECHNOLOGICZNE S, F ................................................................................ 43 FUNKCJE NARZ DZIOWE T, D ..................................................................................... 44 FUNKCJE POMOCNICZE (MASZYNOWE) M.................................................................... 45 INNE ELEMENTY W PROGRAMIE STERUJ CYM ............................................................. 46 OGÓLNA STRUKTURA BLOKU ...................................................................................... 46 OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU STERUJ CEGO ........................................................ 47

2. STRUKTURA PROGRAMU STERUJ CEGO............................................... 39

3. PROGRAMOWANIE RUCHÓW NARZ DZI................................................ 49
3.1. WIADOMO CI OGÓLNE ................................................................................................ 49 3.2. INTERPOLACJA LINIOWA G1 ....................................................................................... 50 3.3. INTERPOLACJA PUNKTOWA G0 ................................................................................... 51 3.3.1. Przykład................................................................................................................. 51 3.4. INTERPOLACJA KOŁOWA G2/G3................................................................................. 54 3.4.1. Przykład................................................................................................................. 58 3.5. INNE METODY PROGRAMOWANIA INTERPOLACJI KOŁOWEJ ......................................... 59 3.5.1. Przykład................................................................................................................. 65

4. UKŁADY WSPÓŁRZ DNYCH – DEFINICJE, TRANSFORMACJE ........ 66
4.1. PROGRAMOWANIE W UKŁADZIE WSPÓŁRZ DNYCH PRZEDMIOTU ................................ 66 4.2. DEFINIOWANIE RODZAJU I JEDNOSTEK WSPÓŁRZ DNYCH ........................................... 67 4.2.1. Współrz dne absolutne i przyrostowe................................................................... 67 4.2.2. Jednostki................................................................................................................ 69 4.2.3. Wymiary rednicowe i promieniowe .................................................................... 70 4.2.4. Przykład dla obróbki frezarskiej............................................................................ 71 4.2.5. Przykład dla obróbki tokarskiej............................................................................. 71 4.3. PROGRAMOWANIE Z WYKORZYSTANIEM WSPÓŁRZ DNYCH K TOWYCH ..................... 73 4.3.1. Przykład................................................................................................................. 75 4.4. PROGRAMOWANIE WE WSPÓŁRZ DNYCH BIEGUNOWYCH I WALCOWYCH .................... 76 4.4.1. Przykład................................................................................................................. 78 4.5. TRANSFORMACJE UKŁADÓW WSPÓŁRZ DNYCH (FRAMES)....................................... 79 4.5.1. Przykład................................................................................................................. 81

5. NARZ DZIA – WYMIARY, PARAMETRY PRACY, KOMPENSACJA PROMIENIA ........................................................................................................ 84
5.1. REJESTRY NARZ DZIOWE ............................................................................................ 84 5.2. PARAMETRY PRACY NARZ DZI .................................................................................... 87 5.3. KOMPENSACJA PROMIENIA NARZ DZIA ....................................................................... 89 5.3.1. Istota kompensacji promienia narz dzia ............................................................... 89 5.3.2. Programowanie automatycznej kompensacji promienia ....................................... 93 5.3.3. Przykład................................................................................................................. 95 5.3.4. Inne funkcje steruj ce automatyczn kompensacj promienia ............................. 97 5.3.5. Przykład............................................................................................................... 104

6. OBRÓBKA GWINTÓW NA OBRABIARKACH CNC ................................ 106
6.1. INTERPOLACJA SPIRALNA O STAŁYM SKOKU G33 ..................................................... 106 6.1.1. Przykład............................................................................................................... 111 6.2. INTERPOLACJA SPIRALNA O ZMIENNYM SKOKU G34/G35........................................ 115 6.3. NACINANIE GWINTÓW NARZ DZIAMI KSZTAŁTOWYMI BEZ KODERA (G63) .............. 116 6.4. NACINANIE GWINTÓW NARZ DZIAMI KSZTAŁTOWYMI Z KODEREM (G331/G332) .. 117 6.5. OBRÓBKA POWIERZCHNI SPIRALNYCH Z U YCIEM FUNKCJI G2/G3 .......................... 118

7. INNE FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE ..................................................... 120
7.1. POSTÓJ CZASOWY...................................................................................................... 120 7.1.1. Przykład............................................................................................................... 120 7.2. OBSZARY ROBOCZE ................................................................................................... 121 7.3. NAJAZD NA PUNKT REFERENCYJNY ........................................................................... 123 7.4. NAJAZD NA PUNKT STAŁY ......................................................................................... 123 7.5. STEROWANIE POŁO ENIEM K TOWYM WRZECIONA .................................................. 123 7.6. STEROWANIE DOKŁADNO CI RUCHU NARZ DZIA .................................................... 125

8. PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE.................................................. 126
8.1. R-PARAMETRY .......................................................................................................... 126 8.2. OBLICZENIA NA R-PARAMETRACH ............................................................................ 127 8.2.1. Przykład............................................................................................................... 128 8.3. INSTRUKCJE STRUKTURALNE..................................................................................... 131 8.3.1. Przykład dla obróbki frezarskiej.......................................................................... 134 8.3.2. Przykład dla obróbki tokarskiej........................................................................... 136

9. PODPROGRAMY.............................................................................................. 140
9.1. WPROWADZENIE ....................................................................................................... 140 9.2. WYWOŁYWANIE PODPROGRAMÓW............................................................................ 140 9.2.1. Przykład............................................................................................................... 141 9.3. ZAAWANSOWANE METODY WYWOŁYWANIA PODPROGRAMÓW ................................. 143

10. PROGRAMOWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH ....................................... 144
10.1. INFORMACJE PODSTAWOWE ...................................................................................... 144 10.2. WYWOŁYWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH ................................................................... 145 10.3. CYKLE WIERCENIA .................................................................................................... 145 10.3.1. Wiercenie, nawiercanie – CYCLE81............................................................... 146 10.3.2. Wiercenie, pogł bianie – CYCLE82 ............................................................... 146 10.3.3. Wiercenie gł bokiego otworu – CYCLE83.................................................... 147 10.3.4. Gwintowanie bez u ycia uchwytu kompensacyjnego – CYCLE84 ................ 149

10.3.5. Gwintowanie z u yciem uchwytu kompensacyjnego – CYCLE840............... 150 10.3.6. Rozwiercanie 1 – CYCLE85 ........................................................................... 152 10.3.7. Rozwiercanie 2 – CYCLE86 ........................................................................... 153 10.3.8. Rozwiercanie 3 – CYCLE87 ........................................................................... 154 10.3.9. Rozwiercanie 4 – CYCLE88 ........................................................................... 154 10.3.10. Rozwiercanie 5 – CYCLE89 ......................................................................... 155 10.3.11. Rz d otworów – HOLES1 ............................................................................. 156 10.3.12. Kołowy układ otworów – HOLES2 .............................................................. 157 10.3.13. Macierz prostok tna otworów – CYCLE801 ................................................ 158 10.3.14. Przykład .......................................................................................................... 158 10.4. CYKLE FREZOWANIA ................................................................................................. 159 10.4.1. Rowki podłu ne na okr gu – LONGHOLE..................................................... 160 10.4.2. Rowki podłu ne na okr gu – SLOT1 .............................................................. 162 10.4.3. Rowek kołowy na okr gu – SLOT2 ................................................................ 164 10.4.4. Frezowanie kieszeni prostok tnej – POCKET1 .............................................. 165 10.4.5. Frezowanie kieszeni okr głej – POCKET2..................................................... 167 10.4.6. Przykład ............................................................................................................ 169 10.4.7. Frezowanie płaszczyzny – CYCLE71 ............................................................. 170 10.4.8. Frezowanie konturu – CYCLE72 .................................................................... 172 10.4.9. Frezowanie wyst pu prostok tnego – CYCLE76............................................ 174 10.4.10. Frezowanie wyst pu okr głego – CYCLE77 ................................................ 177 10.4.11. Przykład .......................................................................................................... 178 10.5. CYKLE TOCZENIA ...................................................................................................... 179 10.5.1. Toczenie rowków – CYCLE93........................................................................ 179 10.5.2. Toczenie podci obróbkowych – CYCLE94 ................................................. 182 10.5.3. Cykl toczenia i wytaczania – CYCLE95 ......................................................... 183 10.5.4. Toczenie podci cia gwintu – CYCLE96 ......................................................... 185 10.5.5. Toczenie gwintu prostego – CYCLE97........................................................... 186 10.5.6. Toczenie gwintu zło onego – CYCLE98 ........................................................ 188 10.5.7. Przykład ............................................................................................................ 189

11. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW STERUJ CYCH ................................................................................................ 191
11.1. ANALIZA PRZESTRZENI ROBOCZEJ ............................................................................. 191 11.2. TRANSMISJA PROGRAMÓW DO UKŁADU STEROWANIA ............................................... 191 11.2.1. Standardy kodowania danych ........................................................................... 191 11.2.2. Transmisja szeregowa asynchroniczna............................................................. 193 11.2.3. Kontrola przepływu danych.............................................................................. 196 11.2.4. Przykład programu do transmisji szeregowej................................................... 197

Niniejszego opracowania nie wolno bez zgody autora w cało ci ani w cz ciach rozpowszechnia ani powiela za pomoc urz dze elektronicznych, mechanicznych, optycznych i innych, wprowadza do systemów umo liwiaj cych jego odtworzenie w cało ci lub cz ci – Internet, Intranet. (C) Copyright by Grzegorz Nikiel, Bielsko-Biała 2004

WST

P

Znajomo zagadnienia tworzenia programów steruj cych dla obrabiarek CNC staje si coraz bardziej po dan umiej tno ci . Zrozumienie funkcjonowania układów CNC i zasad programowania nie jest szczególnie trudne. Niestety, brak na polskim rynku wydawniczym w miar aktualnych, dostosowanych do potrzeb dydaktyki publikacji na ten temat. Trudno równie o łatwo dost pne programy symulacyjne, pozwalaj ce na praktyczn nauk programowania. Bazuj c na do wiadczeniach wyniesionych z prowadzenia zaj na Akademii Techniczno-Humanistycznej (dawniej Filii Politechniki Łódzkiej), jak równie kursów programowania i obsługi układów sterowania, w szczególno ci firmy Siemens, opracowano niniejszy skrypt. Jest on po wi cony programowaniu obrabiarek CNC w oparciu o popularny j zyk sterowania Sinumerik 810D/840D (f. Siemens). Obecnie to jeden z najbardziej rozbudowanych układów sterowania stosowanych w Polsce, posiadaj cy ogromne mo liwo ci, szeroko stosowany zarówno w małych jak i du ych firmach. Jest on doskonał podstaw do poznawania j zyków innych układów sterowania, podobnie jak Sinumerik najcz ciej bazuj cych na tzw. G-kodach. W skrypcie omawiane s podstawowe zasady funkcjonowania układów sterowania CNC, przede wszystkim wynikaj ce z zale no ci pomi dzy układami współrz dnych (rozdz. 1). Przedstawiono najwa niejsze z układów współrz dnych, jakie wymagane s do poprawnej pracy obrabiarki, sterowanej z poziomu programu steruj cego. W syntetyczny sposób zaprezentowano zagadnienia przygotowania obrabiarki do pracy w trybie automatycznym. Znajomo zagadnie z tego rozdziału nie jest wymagana dla wprowadzenia do podstaw programowania (rozdz. 2), tym niemniej na dalszych etapach nauki, jak i przy nauczaniu podstaw obsługi obrabiarek CNC oka e si na pewno niezb dna. W rozdz. 2 w przyst pny sposób omówiono najwa niejsze elementy programu steruj cego: blok, słowo, adres. Przedstawiono podstawowe adresy j zyka Sinumerik 810D/840D. Bardzo szczegółowo potraktowano programowanie ruchów narz dzia, w tym podstawowe rodzaje interpolacji (rozdz. 3), transformacje układów współrz dnych (rozdz. 4). Omówiono zagadnienie kompensacji promienia narz dzia dla obróbki tokarskiej i frezarskiej (rozdz. 5). Du o miejsca po wi cono bardziej zaawansowanym technikom programowania, takim jak programowanie parametryczne (rozdz. 8), podprogramy (rozdz. 9) i zwi zanych z nimi cyklom obróbkowym jako podstawowej metodzie automatyzacji tworzenia programów steruj cych (rozdz. 10). Zaprezentowano tak e rozwi zywanie specyficznych zagadnie , takich jak programowanie obróbki gwintów (rozdz. 6). Przedstawiono tak e praktyczne aspekty przygotowania programów steruj cych na tle całego procesu planowania wytwarzania (rozdz. 11). Wiele informacji zostało zilustrowanych prostymi przykładami programów obróbczych. Zostały one tak przygotowane, by w pierwszej fazie mo na było metod symulacji sprawdzi przebieg programu i instrukcji w nim zawartych, a nast pnie próbowa samodzielnych zmian i modyfikacji, na bie co weryfikuj c ich skutki. Do symulacji programów steruj cych zaleca si stosowa program autora niniejszego skryptu – ProgMaster. Jest to przykład systemu CAM do komputerowego wspomagania projektowania programów steruj cych metod manualn , przy wykorzystaniu takich narz dzi jak programowanie dialogowe czy graficzne

programowanie ci gów konturowych. Szerzej mo liwo ci programu opisano w doł czonej do niego dokumentacji. Wersja ProgMastera, przeznaczona do celów edukacyjnych, doł czona została w formie zał cznika. Autor

1. ISTOTA FUNKCJONOWANIA STEROWANIA NUMERYCZNEGO
1.1. Wprowadzenie Historia obrabiarek ze sterowaniem numerycznym (NC, ang. Numerical Control) przekroczyła ju 50 lat – pierwsza powstała w MIT w Bostonie w roku 1953 (Rys. 1). Przez pół wieku znacznie zmieniły si cechy zewn trzne obrabiarek NC, ich kinematyka i mo liwo ci obróbkowe, jednak idea funkcjonowania pozostała bez zmian. Jedyn istotn zmian było zastosowanie na pocz tku lat 70-tych komputera jako jednostki wykonawczej (CNC, ang. Computer Numerical Control), co znacznie zwi kszyło funkcjonalno układów sterowania i spowodowało ich upowszechnienie, nie tylko w sterowaniu obrabiarek. Dzisiaj coraz cz ciej u ywa si poj cia NC w stosunku do układów CNC, cho konstrukcyjnie ró ni si one od układów NC starszych generacji, coraz rzadziej pracuj cych w przemy le.

Rys. 1. Pierwsza obrabiarka ze sterowaniem numerycznym (NC)

Z punktu widzenia automatyki sterowanie CNC jest układem automatycznej regulacji programowej (st d u ywane w j zyku polskim poj cie „sterowanie” nie jest w pełni poprawne), pracuj cym w zamkni tej p tli sprz enia zwrotnego (Rys. 2). Warto zadana poło enia (Zzad) elementów ruchomych obrabiarki (np. suportu) w danej osi sterowanej numerycznie (Z) jest wyznaczana na podstawie programu. Nast pnie jest ona porównywana z warto ci rzeczywist poło enia (Zrz), mierzon przez przetwornik pomiarowy (C). Na podstawie ró nicy pomi dzy warto ci zadan a rzeczywist poło enia w osi SN układ sterowania (CNC) generuje sygnał steruj cy

(S), kierowany do nap du osi (M), koryguj c tym samym jej poło enie a do uzyskania zerowej ró nicy pomi dzy warto ci zadan a rzeczywist poło enia osi (Zrz → Zzad).

Rys. 2. Schemat ideowy sterowania numerycznego NC

Istot funkcjonowania obrabiarek CNC jest zatem przyj cie zało enia o istnieniu pewnego układu współrz dnych, w którym odbywa si sterowanie. Jest to najprostszy sposób na okre lanie wzgl dnych poło e narz dzia i przedmiotu obrabianego, wymaganych dla przeprowadzenia obróbki i uzyskania odpowiednich jej rezultatów. Poj cie numeryczny nale y wi c obecnie kojarzy ze współrz dnymi (o warto ciach liczbowych, numerycznych). Nale y jednak pami ta , e ródłem nazwy „numeryczny” była posta programu steruj cego, opisana w postaci kodów numerycznych (np. ASCII, ISO, EIA). Na podstawie powy szych informacji mo na poda dwie najwa niejsze cechy układów sterowania CNC: s to układy sterowania programowego – program opisuje zarówno parametry technologiczne obróbki (posuwy, pr dko ci skrawania, chłodzenie, itp.) jak i geometryczne (poło enia zespołów ruchomych obrabiarki w trakcie obróbki); s to układy o elastycznej postaci programu steruj cego – wymóg sterowania programowego jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczaj cym. Warunkiem tym jest taka posta programu steruj cego, aby łatwo i szybko mo na było j zmodyfikowa (np. w celu usuni cia bł dów lub zmiany wymiarów obrabianego przedmiotu). Warunek ten nie jest mo liwy do spełnienia w takich układach sterowania programowego, jak np. sterowanie krzywkowe. Elastyczna posta programu steruj cego predestynuje zatem obrabiarki CNC do produkcji o charakterze rednio i małoseryjnym (cho nie wyklucza wielkoseryjnej

i masowej), dominuj cej w dzisiejszym przemy le. Elastyczno obrabiarek CNC to główna przyczyna ich szerokiego stosowania. Przez program steruj cy w układach CNC rozumie si zatem plan zamierzonej pracy obrabiarki, maj cej na celu wykonanie przedmiotu o danych kształtach, wymiarach i chropowato ci powierzchni. Składa si z nast puj cych informacji, zapisanych w postaci alfanumerycznej: Geometrycznych, dotycz cych kształtów i wymiarów, obejmuj cych opis toru ruchu narz dzi; Technologicznych, dotycz cych warunków obróbki: narz dzia, pr dko skrawania i posuw, pomocnicze. Informacje technologiczne na ogół s konsekwencj planu procesu, ustalaj cego wykaz zabiegów, narz dzia w nich uczestnicz ce, warunki ich pracy itp. W du ym stopniu wynikaj one tak e z do wiadczenia programisty. Znacznie trudniejsze jest sprecyzowanie cz ci geometrycznej programu steruj cego. Jest to w znacznym stopniu uwarunkowane rodzajem obróbki jak i informacjami zawartymi w dokumentacji konstrukcyjnej przedmiotu obrabianego. Du y wpływ maj tak e mo liwo ci samego układu sterowania – dost pne sposoby wyra ania współrz dnych, dost pne cykle obróbkowe, kompensacja promienia narz dzia itp. W przypadku prostej obróbki (np. toczenie) zapis programu steruj cego mo e w cało ci odby si metod r czn lub w tylko niewielkim stopniu wspomagan komputerowo, cz sto ograniczaj c si do symulacji programu. Dla obróbki powierzchni swobodnych stosuje tylko automatyczne generowanie programu steruj cego przy pomocy systemów CAM (bardzo obszerne programy wymagaj ce du ego nakładu obliczeniowego). Niezale nie od metody programowania znajomo struktury programu wydaje si by niezb dny (np. do zdefiniowania postprocesorów w systemach CAM). Dokładny opis struktury programu i jego elementów składowych omówiono zatem w dalszej cz ci niniejszego skryptu. Programowanie polega wi c przede wszystkim na zapisie ruchów wykonywanych przez obrabiark w trakcie obróbki. Ruchy te mog mie dwojaki charakter: sterowane w sposób ci gły (ci gły pomiar poło enia, ci głe sterowanie nap dem), s one ogólnie nazywane osiami sterowanymi numerycznie (SN). S to ruchy zarówno liniowe (oznaczane symbolami X, Y, Z,....) jak i obrotowe (oznaczane symbolami A, B, C,...). Stanowi one zasadnicz cz programu steruj cego a funkcje je obsługuj ce stanowi standard j zyka układu sterowania, zaprojektowany przez producenta układu sterowania. sterowane w sposób dyskretny (typu wł cz – wył cz, obroty w lewo – obroty w prawo itp.). Ich realizacja ma w programie steruj cym charakter pomocniczy (np. obsługa silnika pompki chłodziwa, zamykanie – otwieranie podtrzymki, uruchamianie podajnika pr ta, wymiana palet itp.) dlatego s obsługiwane przez specjaln grup funkcji, zwanych pomocniczymi. Cz funkcji pomocniczych stanowi standard j zyka układu sterowania (opis w dokumentacji j zyka), wi kszo jednak jest implementowane przez producenta obrabiarki w zale no ci od fizycznych urz dze na niej zainstalowanych (opis w dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarki).

Z osi sterowan numerycznie zwi zany jest zawsze oddzielny nap d (silnik, siłownik) jak i układ pomiarowy. Te cechy odró niaj obrabiarki CNC od innych rodzajów obrabiarek, gdzie nap d najcz ciej jest scentralizowany. Na Rys. 3, Rys. 4 i Rys. 5 pokazano typowe obrabiarki CNC wraz z układem i typowymi oznaczeniami osi sterowanych numerycznie.

Rys. 3. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla frezarki pionowej

Rys. 4. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla frezarki poziomej

Rys. 5. Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla tokarki

Inne cechy, charakterystyczne dla obrabiarek CNC, to (s one szerzej omawiane w innych publikacjach): Bezstopniowa regulacja pr dko ci obrotowej i posuwów; Nap d przenoszony za pomoc rub tocznych; Eliminowanie prowadnic lizgowych na rzecz tocznych; Eliminowanie przekładni z batych; Kompaktowa konstrukcja o zamkni tej przestrzeni roboczej; Konstrukcja modułowa o elastycznie dobieranej konfiguracji elementów składowych; Mała podatno statyczna i dynamiczna; Automatyczny nadzór i diagnostyka; Du a moc (jako suma mocy poszczególnych nap dów); Osi ganie znacznych warto ci parametrów obróbki (np. du e pr dko ci obrotowe); Obróbka równoległa z wykorzystaniem wielu wrzecion i/lub suportów narz dziowych; Zło ona kinematyka pracy (uchylne głowice narz dziowe, stoły obrotowo-uchylne, obróbka pi cioosiowa, obrabiarki o strukturze równoległej); Magazyny narz dziowe z automatyczn wymian narz dzi; Systemy narz dziowe z narz dziami składanymi; Nowoczesne materiały narz dziowe; Automatyczny pomiar narz dzi; Kodowanie narz dzi; Automatyczna wymiana przedmiotu obrabianego; Automatyczny pomiar przedmiotu obrabianego; Automatyczne usuwanie wiórów. Wyst powanie powy szych cech w konkretnej obrabiarce cz sto zale y od tego, w jak du ym stopniu jest ona przystosowana do pracy autonomicznej (bez obsługi człowieka). 1.2. Pomiary poło enia w osiach sterowanych numerycznie Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, pomiar poło enia to warunek konieczny poprawnego funkcjonowania osi sterowanej numerycznie. Układy pomiaru poło enia mo na podzieli na dwie grupy: z bezpo rednim pomiarem poło enia – czujnik pomiarowy mierzy wprost poło enie danego elementu obrabiarki (np. suportu) – na Rys. 6 pokazano pomiar poło enia suportu liniowego za pomoc liniału i przetwornika optoelektronicznego. z po rednim pomiarem poło enia – czujnik pomiarowy mierzy pewn wielko po rednio zwi zan z poło eniem danego elementu obrabiarki, na podstawie której to poło enie jest wewn trznie obliczane przez układ pomiarowy. Dla przykładu na Rys. 7 pokazano pomiar po redni poło enia suportu liniowego za pomoc k towego przetwornika pomiarowego, gdzie na podstawie poło enia k towego ruby przemieszczaj cej suport i znajomo ci jej skoku jest obliczane jego poło enie.

Rys. 6. Pomiar bezpo redni poło enia

Rys. 7. Pomiar po redni poło enia

Ze wzgl du na charakter pracy układy pomiaru poło enia mo na podzieli na dwa rodzaje: absolutne układy pomiaru poło enia (Rys. 8a) – sygnał wyj ciowy przetwornika pomiarowego wprost zawiera informacj (najcz ciej w postaci zakodowanej, np. w kodzie binarnym, Graya, Wattsa) o mierzonym poło eniu. Działanie takie pozwala na stałe ustalenie punktu zerowego osi sterowanej numerycznie, działanie układu pomiarowego nie wymaga dodatkowych czynno ci po wł czeniu zasilania

obrabiarki. Wad układów absolutnego pomiaru poło enia jest bardziej skomplikowana budowa ni układów przyrostowych (a wi c i wy szy koszt) dlatego s one rzadko stosowane. przyrostowe (inkrementalne) układy pomiaru poło enia (Rys. 8b) – sygnał wyj ciowy przetwornika jest ci giem impulsów (umownie mo na je nazwa jako 0 i 1), które wprost nie nios informacji o absolutnym poło eniu, ale o przyrostowej zmianie poło enia w osi sterowanej numerycznie. Zasadniczo układ pomiarowy działa jako licznik impulsów (Rys. 9). Na podstawie stanu licznika (liczby impulsów N) oraz znajomo ci warto ci działki elementarnej λ liniału pomiarowego obliczana jest zmiana poło enia (∆X), a poło enie rzeczywiste w osi SN (Xrz) jest sum warto ci współrz dnej poło enia poprzedniego (X0) i zmiany poło enia w osi SN (∆X). Wad tych układów jest „płynne” poło enie punktu zerowego, co powoduje konieczno wykonywania tzw. zerowania osi po wł czeniu zasilania obrabiarki. Tym niemniej ze wzgl du na prostsz konstrukcj i ni szy koszt s one powszechnie stosowane w obrabiarkach CNC. Zasada pracy układów przyrostowych opiera si na wykorzystaniu liniału z naprzemiennie poło onymi polami o zmiennej charakterystyce optycznej, indukcyjnej czy pojemno ciowej. Przesuwaj cy si wzgl dem liniału przetwornik pomiarowy przetwarza zmiany strumienia wiatła, indukcyjno ci czy pojemno ci elektrycznej na zmienny sygnał wyj ciowy, najcz ciej w postaci napi cia elektrycznego, przekazywanego do liczników przetwarzaj cych ten sygnał (Rys. 6).

Rys. 8. Absolutny (a) i przyrostowy (b) pomiar poło enia

Rys. 9. Przyrostowy pomiar poło enia w układzie sterowania CNC

Stosowanie przyrostowych układów pomiarowych wi e si z dwoma istotnymi problemami: nie posiadaj stałego poło enia punktu zerowego, co wyklucza powtarzalno pracy obrabiarki CNC – po ka dym wł czeniu zasilania punkt zerowy osi SN znajdowałby si w innym miejscu (zale nym od aktualnego poło enia zespołów ruchomych obrabiarki) z uwagi na automatyczne zerowanie liczników impulsów pomiarowych; aby wyeliminowa t wad na liniale pomiarowym nanosi si specjalny znacznik (mo e to by np. wył cznik drogowy) o stałym poło eniu (a wi c i stałej warto ci absolutnej współrz dnej). Nosi on nazw punktu referencyjnego (oznaczany jako R). Poło enie tego punktu jest mierzone przez producentów obrabiarek od umownie przyj tego punktu zerowego danej osi SN (zwanego punktem maszynowym M) i wprowadzane do pami ci układu sterowania. Po ka dorazowym uruchomieniu obrabiarki, kiedy poło enia jej zespołów ruchomych s przypadkowe (Rys. 10a) pierwsz czynno ci jest przemieszczenie ich do punktu referencyjnego (Rys. 10b), co nazywane jest najazdem na punkt referencyjny, zerowaniem, bazowaniem. W tym poło eniu nast puje zerowanie liczników odczytuj cych poło enie i wprowadzanie do nich warto ci odpowiadaj cych pobranym z pami ci poło eniom referencyjnym (Rys. 10c). Tym samym jest okre lone stałe, niezmienne w czasie poło enie punktu zerowego osi SN, umo liwiaj ce stosowanie absolutnego układu współrz dnych.

Rys. 10. Zasada najazdu na punkt referencyjny osi SN: a - po wł czeniu obrabiarki, b - najazd na punkt referencyjny R, c - ustawienie punktu zerowego w punkcie maszynowym M

przyrostowe układy pomiarowe posiadaj stosunkowo du warto podziałki elementarnej λ (rz du 0,1÷0,01 mm), co powodowałoby mał dokładno odczytu warto ci poło enia; dodatkowo oprócz odczytu zmiany warto ci poło enia w osi SN powinna by równie podana informacja o kierunku tej zmiany (znak warto ci ∆X na Rys. 10c). W tym celu stosuje si zwielokrotnione układy przetworników pomiarowych (minimum dwa) – Rys. 11. Dodatkowo wa ne jest ich wzajemne poło enie, przesuni te w fazie o ¼ długo ci działki elementarnej λ. Efekt tego przesuni cia jest widoczny na wykresach sygnałów wyj ciowych przetworników, zamieszczonych na Rys. 12. Kierunek przesuni cia elementu ruchomego jest wykrywany poprzez analiz kolejno ci impulsów z przetworników (Rys. 12a). Je eli w sytuacji jak na rysunku przemieszczenie nast pi w lewo to pierwszy zawsze wyst pi impuls z przetwornika P2, w przeciwnym przypadku – z przetwornika P1. Z kolei zwi kszona dokładno odczytu poło enia zwi zana jest z wykorzystaniem ró nicy sygnałów z obu przetworników (Rys. 12b). Zbli ona do liniowej charakterystyka tego sygnału za pomoc interpolacji pozwala mierzy poło enie z dokładno ci 10, a nawet 100 razy wi ksz , ni podziałka elementarna λ układu pomiarowego.

Rys. 11. Zwielokrotniony układ przetworników pomiarowych przy przyrostowym pomiarze poło enia w osi SN

Rys. 12. Przebiegi sygnałów na przetwornikach pomiarowych w układzie zdwojonym: a - teoretyczne, b - rzeczywiste

1.3. Układy współrz dnych Podstaw do programowania jest zdefiniowanie układu współrz dnych, dzi ki któremu mo liwe jest zadawanie współrz dnych poło e elementów ruchomych obrabiarki CNC. W rzeczywisto ci na ka dej obrabiarce istnieje wiele ró nych układów współrz dnych. Na szczególn uwag zasługuj trzy z nich: Maszynowy układ współrz dnych; Bazowy (podstawowy) układ współrz dnych; Układ współrz dnych przedmiotu. 1. Maszynowy układ współrz dnych (MKS, niem. Maschinen Koordinaten Systeme) – układ współrz dnych zbudowanych z osi sterowanych numerycznie obrabiarki lub innego urz dzenia sterowanego numerycznie (Rys. 3, Rys. 4, Rys. 5), zdefiniowany przez prowadnice, ło yskowanie i inne elementy konstrukcji obrabiarki. W tym układzie odbywa si sterowanie, tylko w tym układzie osie posiadaj niezale ne nap dy i układy pomiarowe. Współrz dne zadane w innych

układach współrz dnych s przeliczane na układ maszynowy przez sterownik CNC i na odwrót – bie ce współrz dne maszynowe s przeliczane na inne układy współrz dnych. Układ maszynowy mo e by układem prostok tnym, walcowym, sferycznym lub o zło onym charakterze (np. w robotach). Układ maszynowy jest odniesiony do konstrukcji konkretnej obrabiarki i nie jest obj ty normami. W układzie maszynowym s podane współrz dne punktu referencyjnego (R), punkty wymiany narz dzi, punkty wymiany palet itp. Osie maszynowego układu współrz dnych mog by oznaczane kolejnymi cyframi (1, 2, 3.., AX1, AX2,....) lub oznaczeniami podobnymi do osi pozostałych układów współrz dnych (np. X, Y, Z, X1, Y1, Z1) – Rys. 13. Układ maszynowy jest układem rzeczywistym, tj. obarczonym ró nego rodzaju bł dami wykonawczymi – nieprostoliniowo osi, nieprostopadło osi, bł dy podziałki itp. – Rys. 14. Obróbka przy wykorzystaniu takiego układu wyklucza uzyskanie wysokiej jako ci produktów. Je eli jednak wspomniane bł dy s znane przez układ sterowania to drog programow mog zosta skompensowane (nie jest to mo liwe na obrabiarkach konwencjonalnych).

Rys. 13. Maszynowy układ współrz dnych na przykładzie tokarki

Rys. 14. Rzeczywisty układ osi maszynowych (przykład)

2. Bazowy (podstawowy) układ współrz dnych (BKS, niem. Basis Koordinaten Systeme) – prostok tny, prawoskr tny układ współrz dnych, stanowi cy podstaw do programowania (Rys. 15). Jest odniesiony do przedmiotu zamocowanego na obrabiarce, traktowanego jako nieruchomy, przy poruszaj cym si narz dziu (zakłada si wzgl dny ruch narz dzia wzgl dem przedmiotu obrabianego). Jest zwi zany z układem maszynowym poprzez transformacje kinematyczne, odwzorowuj ce układ bazowy na osie maszynowe (np. osie sferycznego układu współrz dnych robota, transformacja we frezarce 5-osiowej itp.). W najprostszym przypadku układ bazowy (tokarki, frezarki) jest to samy z układem maszynowym – brak transformacji kinematycznych. W tym układzie s definiowane korektory narz dziowe, wyznaczana jest kompensacja promienia narz dzia, wyznaczane s transformacje układu przedmiotu, ustawiane s granice obszaru obróbki oraz wykonywane s wszystkie obliczenia toru ruchu narz dzia. Słu y on zatem przede wszystkim układowi CNC. Wymagania stawiane układowi bazowemu s unormowane, szerzej zostanie to omówione w dalszej cz ci skryptu. Układ bazowy jest zdefiniowany przez producenta układu sterowania, zadaniem producenta obrabiarki, któr on steruje, jest powi zanie układu maszynowego i bazowego (poprzez tzw. dane maszynowe).

Rys. 15. Bazowy układ współrz dnych

3. Układ współrz dnych przedmiotu (WKS, niem. Werkstück Koordinaten Systeme) – prostok tny, prawoskr tny układ współrz dnych, zwi zany z przedmiotem obrabianym, słu cy do programowania obróbki, zapisanej w postaci programu steruj cego (Rys. 16). Jest przekształconym układem bazowym poprzez definicj tzw. FRAMES, b d cych matematycznymi formułami matematycznymi, przekształcaj cymi układy współrz dnych z wykorzystaniem czterech podstawowych działa : – Translacji o wektor; – Obrotu wokół osi; – Symetrii osiowej (odbicia lustrzanego); – Skalowania osi.

Zapis matematyczny tych działa jest realizowany z wykorzystaniem rachunku macierzowego. Wybór układu współrz dnych przedmiotu zale y od sposobu jego wymiarowania, mo liwe jest u ycie w jednym programie steruj cym kilku ró nych układów współrz dnych przedmiotu.

Rys. 16. Układ współrz dnych przedmiotu (WKS)

1.4. Definicja układów współrz dnych Przy definicji układów współrz dnych (dotyczy to przede wszystkim układu bazowego i przedmiotu) s stosowane pewne zasady, pozwalaj ce na ich unifikacj . Zasady te s zawarte w normach. W Polsce jest to norma M-55251, oparta na normie DIN 66217 oraz na normach mi dzynarodowych (ISO). Podstawowe zasady definiowania układów współrz dnych s nast puj ce: Osie układu współrz dnych s odniesione do przedmiotu obrabianego; Przyjmuje si przedmiot obrabiany za nieruchomy, porusza si tylko narz dzie (układ współrz dnych mo e si przemieszcza z przedmiotem obrabianym); Podstawowym układem jest prostok tny, prawoskr tny układ współrz dnych (Rys. 17); Za podstawowe przyjmuje si nazwy osi liniowych X, Y i Z. W szczególnych przypadkach osie mog przyjmowa inne nazwy, np. U, V, W, P, Q, R; Sterowane numerycznie osie obrotowe przyjmuj nazwy A, B, C. S one zwi zane z osiami liniowymi (A obrót wokół X, B wokół Y, C wokół Z). Zwroty dodatnie przyjmuje si zgodnie z reguł ruby prawoskr tnej; Je eli osie zwi zane s z ruchem przedmiotu obrabianego przyjmuj indeks ’ (np. X’) i zwrot przeciwny do zwrotu danej osi sterowanej numerycznie (np. X).

Rys. 17. Układ i oznaczenia osi prostok tnego, prawoskr tnego układu współrz dnych

Definicja układu współrz dnych obejmuje trzy fazy (Rys. 18): 1. Kierunki osi: W pierwszej kolejno ci definiuje si kierunek osi Z, który powinien by zgodny lub pokrywa si z osi wrzeciona głównego (przedmiotowego lub narz dziowego). W drugiej kolejno ci definiuje si kierunek osi X. Jest on prostopadły do kierunku osi Z i na ogół le y w płaszczy nie równoległej do płaszczyzny mocowania przedmiotu lub prowadnic obrabiarki zwi zanych ze stołem przedmiotowym. W trzeciej kolejno ci wyznacza si kierunek osi Y korzystaj c z wła ciwo ci prostopadło ci osi układu współrz dnych. 2. Zwroty osi: za zwrot dodatni osi uwa a si taki, z którym zwi zany jest ruch od strony przedmiotu obrabianego (ruch do materiału wg ujemnego zwrotu osi). Zwroty osi nale y tak ustali , aby spełniały warunek prawoskr tno ci (reguła ruby prawoskr tnej lub prawej dłoni – Rys. 19).

Rys. 18. Definiowanie kierunków i zwrotów osi układu współrz dnych na przykładzie tokarki

Rys. 19. Zasada prawej dłoni przy wyznaczaniu zwrotów osi

3. Punkty zerowe układu współrz dnych i punkty, których współrz dne s kodowane w danym układzie współrz dnych: przyjmuje si pewne punkty charakterystyczne dla ka dej maszyny NC, omówione w nast pnym rozdziale. 1.5. Punkty charakterystyczne obrabiarki Ka da obrabiarka posiada charakterystyczne punkty, odnosz ce si do zdefiniowanych układów współrz dnych. Najwa niejsze z nich to [PN-ISO 3002] – Rys. 20, Rys. 21: M – punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt); punkt pocz tku maszynowego układu współrz dnych MKS (równocze nie równie układu bazowego BKS). Jego poło enie jest ustalane przez producenta obrabiarki, na ogół ci le zwi zane z jej konstrukcj . Do niego odnoszone s pozostałe punkty charakterystyczne. W – punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). Punkt pocz tku układu współrz dnych przedmiotu WKS, ustalany w sposób dowolny przez programist . Warunkiem poprawnej pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania informacji o poło eniu tego punktu. R – punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). Punkt o znanej odległo ci od punktu maszynowego M, słu cy do ustalenia poło enia punktu pocz tku osi układu maszynowego MKS (bazowego BKS). Jego poło enie ustala producent obrabiarki. F – punkt odniesienia zespołu narz dziowego. Punkt kodowy, którego współrz dne s podawane w układzie współrz dnych MKS (BKS). Poło enie tego punktu zwi zane jest z konstrukcj obrabiarki. Dla celów programowania obróbki znajomo poło enia tego punktu nie ma istotnego znaczenia co zostanie wyja nione w dalszych rozdziałach. P – punkt kodowy narz dzia. Punkt, którego współrz dne s zadawane w programie steruj cym. poło enie tego punktu przyjmuje programista obrabiarki w zale no ci od rodzaju narz dzia i jego przeznaczenia. Warunkiem poprawnej pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania informacji o poło eniu tego punktu. Ww – punkt wymiany narz dzia (niem. WerkzeugWechselpunkt). W tym punkcie musi znale si punkt kodowy F aby w sposób prawidłowy i bezpieczny dokona wymiany narz dzia (nie jest to wymagane dla wszystkich obrabiarek).

Rys. 20. Punkty charakterystyczne tokarki CNC

Rys. 21. Punkty charakterystyczne frezarki pionowej CNC

Korzystaj c z tak zdefiniowanych punktów charakterystycznych mo liwe jest podanie ostatecznych definicji podstawowych układów współrz dnych obrabiarki: maszynowego, bazowego i przedmiotu (Rys. 22). Jak łatwo zauwa y , układy maszynowy i bazowy oraz przedmiotu ró ni si mi dzy sob zarówno poło eniem punktu zerowego (M i W), jak i punktu kodowego (F i P), którego współrz dne s zadawane i odczytywane (Rys. 23). Dodatkowo mo liwe s inne zmiany układów współrz dnych, takie jak obroty, skalowanie itp. Szerzej o przekształceniach układów współrz dnych traktuj nast pne rozdziały.

Rys. 22. Współrz dne w układzie MKS, BKS i WKS

Rys. 23. Przekształcenie układu MKS (BKS) w układ WKS

Analiza Rys. 23 pozwala na sformułowanie podstawowej zasady tworzenia programowania: program steruj cy pisany w układzie przedmiotu WKS (Rys. 24a), wyizolowanym od rzeczywistych warunków jego realizacji mo e by wykonany na dowolnej obrabiarce (w jej unikalnym układzie maszynowym MKS) pod warunkiem poprawnego zadania warto ci rejestrów przesuni punktów zerowych i rejestrów narz dziowych – Rys. 24b. Tym samym program steruj cy jest niezale ny od obrabiarki na której b dzie wykonywany – ten sam program mo e wi c by uruchomiony na kilku ró nych obrabiarkach (o ró nych układach maszynowych).

Rys. 24. Programowanie w wyizolowanym układzie przedmiotu (a) oraz realizacja programu na konkretnej obrabiarce z zadaniem warto ci przesuni punktów zerowych i rejestrów narz dziowych (b)

1.6. Najazd na punkt referencyjny Jak wspomniano wcze niej, układy pomiarowe obrabiarek najcz ciej s układami inkrementalnymi (przyrostowymi), nie pozwalaj cymi wprost dokonywa pomiaru w absolutnym układzie współrz dnych. Dzi ki zastosowaniu stałego (bazowego, referencyjnego) punktu dla ka dej osi SN mo liwe jest zbudowanie absolutnego układu współrz dnych, o czym ju wspomniano wcze niej. Warunkiem jest wykonanie po ka dym wł czeniu obrabiarki najazdu w osiach na te wła nie punkty – nazywane jest to najazdem na punkty referencyjne, wspomagane istnieniem specjalnego trybu pracy układu sterowania CNC. Ide tego post powania

w odniesieniu do zdefiniowanych układów współrz dnych przedstawiono poni ej (Rys. 25, Rys. 26, Rys. 27).

Rys. 25. Stan obrabiarki CNC po wł czeniu (wyzerowanie liczników), współrz dne maszynowe równe zero ( Z MKS = 0, X MKS = 0 )

Rys. 26. Najazd na punkt referencyjny – współrz dne wskazywane Z”, X” odmierzane od poło enia wyj ciowego zespołów ruchomych obrabiarki (innego przy ka dym wł czeniu obrabiarki)

Rys. 27. Ustawienie pocz tku układu MKS (BKS) po naje dzie na punkt referencyjny – współrz dne maszynowe przyjmuj warto ci współrz dnych punktu referencyjnego (pobranych z danych maszynowych)

1.7. Zale no ci pomi dzy współrz dnymi Zadaj c współrz dne w układzie przedmiotu układ sterowania musi wyrazi je w układzie maszynowym, aby odpowiednio sterowa nap dami. Jednocze nie podczas wykonywania programu steruj cego mo liwe jest wyra anie aktualnego poło enia obrabiarki zarówno we współrz dnych maszynowych, jak i przedmiotowych. Układ CNC musi zatem posiada informacje o wzajemnych relacjach pomi dzy ró nymi układami współrz dnych aby wspomniany proces zachodził w sposób prawidłowy. Przyjmuj c układ współrz dnych przedmiotu mo na to uczyni w sposób zupełnie dowolny (najcz ciej odnosz cy si do wymiarowania przedmiotu obrabianego) nale y poda i wprowadzi do układu sterowania nast puj ce wielko ci (por. Rys. 23): 1. Zmian poło enia punktu zerowego (M przesuni ty na W) – przesuni cia punktu zerowego (ogólnie XPPZ, YPPZ, ZPPZ), wprowadzane z pulpitu układu sterowania do rejestrów przesuni punktów zerowych (Rys. 28). 2. Zmian punktu kodowego (F przesuni ty na P) – korektory długo ci narz dzia (ogólnie L1, L2, L3), wprowadzane z pulpitu układu sterowania do rejestrów korektorów narz dziowych (Rys. 29).

Rys. 28. Przesuni cia punktów zerowych (PPZ)

Rys. 29. Wymiary narz dzi (długo ci korekcyjne)

Czynno ci definiowania rejestrów narz dziowych i rejestrów przesuni punktów zerowych maj podstawowe znaczenie dla poprawno ci przebiegu obróbki w trybie automatycznym (sterowanym programem) i nale do najwa niejszych czynno ci przygotowawczych, poprzedzaj cych prac w trybie automatycznym. Dlatego cz sto s wspomagane specjalnie do tego celu przeznaczonymi funkcjami układu sterowania CNC. Po ustaleniu tych wielko ci układ sterowania jest ju w stanie dokonywa przelicze współrz dnych poło enia osi SN w układach MKS (BKS) i WKS,

uniezale niaj c tym samym współrz dne toru ruchu narz dzi, zapisane w programie od jednej, konkretnej obrabiarki – dzi ki temu program jest uniwersalny. Zale no ci mi dzy tymi układami na przykładzie tokarki przedstawiono na Rys. 30 i Rys. 31 (tylko przy uwzgl dnieniu przesuni , bez dodatkowych transformacji). Podobne zale no ci obowi zuj dla innych rodzajów maszyn SN.

Rys. 30. Zale no ci mi dzy współrz dnymi w osi Z tokarki

Rys. 31. Zale no ci mi dzy współrz dnymi w osi X tokarki

Wtedy mo emy wyprowadzi nast puj ce zale no ci pomi dzy współrz dnymi maszynowymi i przedmiotowymi (dla tokarki):

Z MKS = Z WKS + Z PPZ + L 2 X MKS = X WKS + X PPZ + L1 Z WKS = Z MKS − Z PPZ − L 2 X WKS = X MKS − X PPZ − L1

(1)

(2)

Warto ci rejestrów przesuni punktów zerowych oraz korektorów narz dziowych s wielko ciami wektorowymi, st d nale y pami ta o odpowiednim znaku przy ich warto ciach. Podobne wyra enia mo na wyprowadzi na frezarek. Poniewa dla obróbki tokarskiej wi kszo wymiarów w osi X wyra ana jest na rednicy, dlatego mo liwe jest zadawanie warto ci XWKS rednicowo (Rys. 32).

Rys. 32. Współrz dne promieniowe i rednicowe w osi X tokarki

Wówczas:

X WKS =
co prowadzi do nast puj cych zale no ci:

X WKS (φ ) 2

(3)

Z MKS = Z WKS + Z PPZ + L 2 X MKS = X WKS (φ ) + X PPZ + L1 2
(4)

Z WKS = Z MKS − Z PPZ − L 2

X WKS (φ ) = 2 ⋅ X MKS − X PPZ − L1

(

)

(5)

1.8. Wyznaczanie warto ci rejestrów narz dziowych i rejestrów PPZ Dla prawidłowego funkcjonowania obrabiarki CNC w trybie automatycznym oprócz programu steruj cego konieczne jest ustalenie poprawnych warto ci korektorów narz dziowych i przesuni punktów zerowych. Sposób wyznaczenia tych warto ci w du ej mierze zale y od rodzaju obrabiarki, jej wyposa enia, dost pno ci specjalnych urz dze do pomiaru i nastawiania narz dzi, rodzaju narz dzi itp. Niezale nie od tego mo na wskaza na pewne ogólne zale no ci, na podstawie których mo na opracowa własne metody wyznaczania warto ci korektorów narz dziowych i przesuni punktów zerowych. Rozpatrzmy pewne szczególne poło enia narz dzia wzgl dem przedmiotu obrabianego, dla którego znana jest warto co najmniej jednej współrz dnej w układzie przedmiotu (WKS) – np. przy zetkni ciu no a z materiałem, na czole którego chcemy umie ci punkt zerowy W; wtedy ZWKS = 0 (Rys. 33).

Rys. 33. Zasada wyznaczania warto ci przesuni punktów zerowych i korektorów narz dziowych

Dla tego poło enia znane jest równie poło enie punktu kodowego F – współrz dne w układzie maszynowym MKS (ZMKS). W przedstawionych powy ej zale no ciach na współrz dne w układzie maszynowym i przedmiotu pozostaj jeszcze po dwie wielko ci niewiadome – przesuni cia punktu zerowego (ZPPZ) i korektory narz dziowe (L2). Musi by zatem znana jeszcze jedna warto , druga mo e zosta wyliczona. Cz sto dokonuje si pomiarów narz dzia (wyznaczaj c jednocze nie korektory narz dziowe), stosuj c specjalne urz dzenia pomiarowo-

ustawcze (Rys. 34) lub wprost na obrabiarce, wykorzystuj c jej układ pomiarowy (obrabiarka musi by wyposa ona w przyrz dy stykowe o znanym poło eniu w przestrzeni roboczej obrabiarki – Rys. 35, Rys. 36).

Rys. 34. Urz dzenie optyczne do nastawiania i pomiarów narz dzi poza obrabiark (f. Trimos)

Rys. 35. Pomiar narz dzia na obrabiarce za pomoc uchylnego wysi gnika z ko cówkami stykowymi (f. Goodway)

Rys. 36. Zasada pomiaru narz dzia na obrabiarce

Na tej podstawie wylicza si przesuni cia punktu zerowego (Rys. 33):

Z PPZ = Z MKS − Z WKS − L 2 X
PPZ

=X

MKS

X WKS (φ ) − − L1 2

(6)

Wykorzystuj c układ pomiarowy obrabiarki i wyposa aj c je w sondy pomiarowe (podobne do stosowanych na współrz dno ciowych maszynach pomiarowych – Rys. 37) mo na równie dokona pomiarów przedmiotu obrabianego, a tym samym poło e punktów zerowych układu przedmiotu. Wtedy nale y wyliczy korektory narz dziowe (Rys. 33):

L 2 = Z MKS − Z WKS − Z PPZ L1 = X
MKS

X WKS (φ ) − − X PPZ 2

(7)

Rys. 37. Pomiar przedmiotu obrabianego na obrabiarce za pomoc głowicy stykowej (f. Renishaw)

W układach sterowania na ogół s funkcje półautomatycznego wyznaczania tych warto ci, dlatego nie trzeba r cznie wylicza podanych warto ci. Du ym ułatwieniem przy wyznaczaniu powy szych danych jest fakt, i nie musz one zawsze odpowiada warto ciom rzeczywistym; wa niejsze jest podanie np. w korektorach narz dziowych warto ci odpowiadaj cym ró nicom wymiarów narz dzi ni ich rzeczywistym wymiarom. Rozpatrzmy zatem dwa przykłady, w których u yto dwa narz dzia, przy czym w pierwszym znane s rzeczywiste długo ci narz dzi (Rys. 38), w drugim natomiast s one wi ksze, ale zachowana została ich ró nica (Rys. 39).

Rys. 38. Przykład I – rzeczywiste długo ci narz dzi

Rys. 39. Przykład II – zwi kszone długo ci narz dzi

Narz dzia T1 w obu przykładach u yto do wyznaczenia warto ci przesuni cia punktu zerowego, w wyniku czego uzyskano dwie ró ne warto ci tego przesuni cia (Rys. 40 i Rys. 41).

Rys. 40. Wyznaczanie przesuni cia punktu zerowego dla przykładu I

Rys. 41. Wyznaczanie przesuni cia punktu zerowego dla przykładu II

Je eli teraz w układzie przedmiotu (WKS) zadamy poło enia narz dzia T2 równe Z = 100 to dla obu przykładów uzyskamy nast puj ce poło enia punktu kodowego F w układzie maszynowym (Rys. 42 i Rys. 43).
WKS

Rys. 42. Ustalanie poło enia narz dzia T2 w układzie WKS dla przykładu I

Rys. 43. Ustalanie poło enia narz dzia T2 w układzie WKS dla przykładu II

Jak łatwo zauwa y , w obu przykładach uzyskano te same warto ci współrz dnej ZMKS (a tym samym to samo poło enie suportu narz dziowego), co przy identycznym poło eniu przedmiotu obrabianego, identycznych długo ciach narz dzi i identycznym poło eniu układu przedmiotu (WKS) jest zrozumiałe, cho zostało uzyskane przy ró nych warto ciach korektorów narz dziowych i przesuni punktów zerowych. Wniosek jest zatem nast puj cy (co jest te widoczne na powy szych rysunkach): niedokładno pomiaru długo ci narz dzi została skompensowana poło eniem punktu zerowego W. Powy ej przedstawione wła ciwo ci w poł czeniu z zaletami przyrostowego układu pomiarowego s cz sto wykorzystywane w praktyce, eliminuj c konieczno stosowania dodatkowego (a tak e drogiego) oprzyrz dowania ustawczo-pomiarowego.

2. STRUKTURA PROGRAMU STERUJ
2.1. Wprowadzenie

CEGO

Operacja obróbki jest ci giem ruchów wykonywanych przez narz dzie wzgl dem przedmiotu obrabianego, uzupełnionych czynno ciami pomocniczymi. Program steruj cy jest te ci giem instrukcji koduj cych te ruchy poprzez zapis współrz dnych, uzupełnionych instrukcjami pomocniczymi. Zapis elementarnego ruchu (czynno ci) jest nazywany blokiem (czasem równie zdaniem), przy czym blok mo e równie zawiera inne zapisy, potrzebne do wykonania ruchu (np. wymiana narz dzia czy ustalenie parametrów obróbki). Program steruj cy (zwany te programem głównym) jest zatem ci giem bloków, najcz ciej zapisywanych w edytorze w oddzielnych liniach (dłu sze bloki mog zajmowa wi cej linii st d linia nie jest równoznaczna poj ciu bloku): Blok_1 Blok_2 .... Blok_n Blok jest przez układ sterowania traktowany jako pewna cało , w cało ci czytanym z programu steruj cego, analizowanym i wykonywanym (w praktyce układ sterowania czyta jednocze nie kilka bloków co wynika m.in. z konieczno ci zachowania ci gło ci oblicze ci gów konturowych, kompensacji promienia narz dzia itp.). O kolejno ci wykonania bloków decyduje ich kolejno w programie steruj cym, o ile nie s stosowane zaawansowane techniki programowania, np. skoki czy p tle (co zostanie omówione w nast pnych rozdziałach). Specjaln , ustalon dla danego układu sterowania, posta maj pierwszy i ostatni blok programu. Pierwszy, nazywany nagłówkiem programu, pełni podwójn rol : zawiera informacj o typie danych przechowywanych w danym pliku (oprócz programu mo e to by tak e podprogram, zawarto rejestrów narz dziowych, rejestrów przesuni punktów zerowych, R-parametrów, danych maszynowych itp.) – odpowiednik rozszerzenia pliku w zwykłym komputerze; w przypadku programów (i podprogramów) zawiera informacj o jego nazwie – odpowiednik nazwy pliku w zwykłym komputerze. W układzie sterowania nagłówek programu ma posta : %_N_PROGRAM1_MPF a podprogramu: %_N_PODPROGRAM1_SPF MPF (ang. Main Program File) jest rozszerzeniem dla programu, a SPF (ang. SubProgram File) – podprogramu. Nazwy PROGRAM1 i PODPROGRAM1 s nazwami przykładowymi. W ka dym układzie sterowania nazwom s stawiane inne wymagania – dopuszczalne znaki, długo itp. Poprawna forma nagłówka ma znaczenie przede wszystkim przy transmisji do układu sterowania – wtedy w sterowniku CNC tworzony jest plik o nazwie pobranej z nagłówka, a nie o nazwie pliku dyskowego, w którym na komputerze był on przechowywany. Podobnie przy

transmisji z układu sterowania – sterownik automatycznie dodaje nagłówek do transmitowanych danych. Przy przechowywaniu plików programów i podprogramów na zwykłym komputerze powinno si zachowa zgodno nagłówków z nazw pliku w którym program/podprogram si znajduje (cho nie jest to obowi zkowe). Np. nazwie programu „_N_PROGRAM1_MPF” powinien odpowiada plik „PROGRAM1.MPF”. Drugim wa nym blokiem jest blok ostatni, zawieraj cy znak ko ca programu, podprogramu b d innej struktury danych (nie myli znak ko ca programu ze znakiem ko ca pliku – EOF, ang. End Of File). Informuje on układ sterowania o zako czeniu wykonywania programu. W programach o rozgał zionej strukturze realizacji bloków mo e si znajdowa kilka znaków ko ca programu (niekoniecznie w ostatnim bloku). W układzie sterowania znak ko ca programu to M30 lub M2, podprogramu – M17. Dwa rodzaje zako czenia programu wynikaj z przesłanek historycznych, obecnie s to dwa równowa ne zapisy, przy czym autor sugeruje stosowanie znaku M30 poniewa stanowi on zako czenie równie innych danych. Zatem najprostszy program lub podprogram posiada nast puj c struktur , gdzie nagłówek i zako czenie stanowi jedyne obowi zkowe elementy, pomi dzy którymi wprowadza si wła ciwy program (podprogram): %_N_PROGRAM1_MPF M30 %_N_PODPROGRAM1_SPF M17 Blok te jest struktur zło on , składaj c si ze słów, które pozwalaj wywoływanie elementarnych funkcji układu sterowania: Słowo_1 Słowo_2 .... Słowo_m LF Kolejno słów w bloku nie ma znaczenia (z pewnymi wyj tkami), poniewa analiza tre ci bloku jest realizowana w stosunku do całego bloku, a nie jego pojedynczych elementów. Ostatnim, obowi zkowym elementem bloku jest słowo ko ca bloku (LF, ang. Line Feed). Ma on decyduj ce znaczenie dla układu sterowania, który zawsze czyta program z pami ci sekwencyjnie od pocz tku bloku do ko ca bloku, niezale nie czy na ekranie monitora blok zajmuje jedn , dwie lub wi cej linii – zale y to od wielko ci ekranu i ustawie wy wietlania programu (dlatego nie nale y myli linii programu z blokiem programu). Graficznie znak ko ca bloku mo e mie ró n posta , mo e te by wył czone jego wy wietlanie (nie jest to zalecane). Słowo z kolei składa si na ogół z dwóch elementów: Adresu i Warto ci. Adres nale y rozumie jako nazw elementarnej funkcji układu sterowania, natomiast warto – argumenty tej funkcji (st d istniej te słowa składaj ce si tylko z adresu – funkcje bezparametryczne). Zapis słowa mo e by ró ny, w zale no ci od rodzaju adresu. Mo na tu wyró ni : 1. Słowa proste, gdzie adresy składaj si z jednej, du ej litery alfabetu łaci skiego; wtedy warto pisze bezpo rednio po adresie, np. M30. 2. Słowa zło one, gdzie adresy składaj si z kilku du ych liter alfabetu łaci skiego; wtedy warto pisze si po znaku „=”, np. AP=30.

na

3. Słowa rozszerzone, odnosz ce si np. do wrzeciona o danym numerze (wtedy numer ten jest rozszerzeniem słowa); wtedy bezpo rednio po adresie wyst puje rozszerzenie, po nim znak „=”, a po nim warto adresu, np. S2=300 (słowo odnosi si do wrzeciona nr 2). 4. Słowa z warto ci po redni (np. za pomoc tzw. R-parametrów) wymagaj po adresie znaku „=”, np. X=R20. Szerzej ten temat jest omawiany w dalszej cz ci. Zapis warto ci słowa podlega nast puj cym zasadom: 1. Niektóre adresy wymagaj warto ci całkowitej lub naturalnej warto ci (np. okre laj ce numer narz dzia), pozostałe mog mie warto rzeczywist . 2. Separatorem dziesi tnym jest znak kropki „.”, np. X23.6. 3. Warto ci dodatnie na ogół nie wymagaj podania znaku „+”, cho podanie go nie jest bł dem, np. X+23.6 (nie nale y rozumie tego jako zapis operacji dodawania). 4. Warto ci ujemne wymagaj wprowadzenia znaku „-”, np. X-23.6. 5. Precyzja podawania cz ci ułamkowej jest zale na od układu sterowania, na ogół warto ci adresów mo na podawa z dokładno ci do 3 lub 4 miejsc po przecinku, np. X.23.678. 6. Je eli cz całkowita jest równa 0 to mo na j opu ci , np. F.2 oznacza dokładnie to samo co F0.2. 7. Mo na zaznaczy , i warto jest typu rzeczywistego, cho cz ułamkowa jest równa zero przez pomini cie tej cz ci z pozostawieniem kropki dziesi tnej, np. X23. oznacza dokładnie to samo co X23.0. Zapis słowa nie mo e zawiera spacji (i innych separatorów), słowa mog (ale nie musz ) by oddzielone od siebie znakiem spacji (program jest wtedy bardziej czytelny). 2.2. Podstawowe adresy Zestaw podstawowych adresów obejmuje przede wszystkim adresy proste. Najwa niejsze z nich dla układu Sinumerik 840D, to: A, B, C – warto ci współrz dnych w osiach obrotowych A, B i C D – numer rejestru narz dziowego F – programowanie posuwu/czasu postoju G – funkcje przygotowawcze H – funkcje dodatkowe I, J, K – parametry interpolacji w osiach odpowiednio X, Y i Z L – wywołanie podprogramu M – funkcje pomocnicze (maszynowe) N – numer bloku P – krotno wywołania podprogramu R – programowanie z wykorzystaniem R-parametrów S – programowanie obrotów wrzeciona/pr dko ci skrawania/czasu postoju T – ustawienie narz dzia w magazynie narz dziowym X, Y, Z – warto ci współrz dnych w osiach odpowiednio X, Y, Z. Wi kszo adresów zostanie szczegółowo omówiona w dalszych rozdziałach, jedynym adresem, który nie jest obj ty dokumentacj producenta układu sterowania,

jest adres H (niem. Hilfsfunktion). Jest on zarezerwowany do u ytku producentów obrabiarek (cz sto ł cznie z adresem M), którzy mog z niego korzysta przy oprogramowaniu niestandardowych funkcji swoich produktów. Zatem ich opisu nale y poszukiwa w dokumentacji techniczno-ruchowej konkretnej obrabiarki. Przy programowaniu obowi zuje zasada, i adres mo e wyst pi dokładnie jeden raz w bloku (nie dotyczy jedynie adresów G i M). W przeciwnej sytuacji generowany jest bł d. 2.3. Numer bloku N Adres N (ang. block Number) jest jedynym słowem, który ma stałe miejsce w bloku – zawsze musi by pierwszym adresem w bloku. Numer bloku nie wywołuje adnej czynno ci obrabiarki, jest tylko pewn etykiet (opisem) bloku, w którym si znajduje, dlatego we wi kszo ci układów sterowania nie jest obowi zkowy. Mimo to jest zalecane stosowanie numerowania bloków. Jest to podyktowane kilkoma okoliczno ciami: 1. Podczas edycji obszernych programów numer bloku informuje operatora/programist czy jest na pocz tku, ko cu czy w rodku programu. 2. Numer bloku pozwala szybko wyszuka ten blok w edytorze programów. 3. Przy wyst pieniu bł du na ogół układ sterowania podaje równie numer bloku, w którym ten bł d wyst pił – szybsza diagnostyka bł dów. 4. Istnieje funkcja rozpoczynania programu nie od pocz tku, ale od wyszukanego w programie elementu, najcz ciej jest nim wła nie numer bloku. 5. Mo liwe jest wpływanie na wykonanie bloku przez uczynienie go blokiem warunkowym, tzn. poprzez poprzedzenie adresu N znakiem „/”. Blok warunkowy jest wykonywany, je eli z poziomu pulpitu układu sterowania jest nieaktywna funkcja SKIP BLOCK. Je eli funkcja ta jest aktywna – blok warunkowy nie jest wykonywany. Daje to prost metod na realizacj programu wielowariantowego. Numerowanie bloków mo e odbywa si na dowolnych, okre lonych przez programist zasadach. Jednak najcz ciej numeruje si bloki rosn co, co okre lon warto , np. co 5 czy 10. Zawsze istnieje mo liwo przenumerowania bloków programu, o ile dodano lub usuni to z programu jakie bloki, co zakłóciło istniej c numeracj . Przykład programu z numerami bloków: N05 G54 G71 /N10 T1 D1 N15 X90 Y20 2.4. Funkcje przygotowawcze G Adres G (ang. Preparatory function) to jeden z najwa niejszych adresów. Cho funkcje przygotowawcze nie wywołuj adnych czynno ci obrabiarki to ich zadaniem jest interpretowanie znaczenia innych adresów. Np. sam zapis X10, odnosz cy si do współrz dnej w osi X nie jest jednoznaczny, nie wiadomo dokładnie co powinien spowodowa . Wynika to dopiero z u ytych funkcji przygotowawczych. W ród funkcji przygotowawczych s równie takie, które maj inny adres ni G. blok warunkowy

Funkcje przygotowawcze maj specyficzne działanie i dlatego te specyficzna jest ich organizacja. Ogólnie adresy u ywane w układzie sterowania (w tym funkcje przygotowawcze) dziel si na dwie grupy: 1. Adresy modalne (globalne), obowi zuj ce w programie a do ich odwołania – s aktywne w bloku nawet je eli w tym bloku nie s wywoływane. 2. Adresy niemodalne (lokalne), obowi zuj ce tylko dla bloku w którym zostały wywołane, lub adresu z którym wyst puj – nie ma konieczno ci ich odwoływania. Funkcje przygotowawcze (zarówno modalne jak i niemodalne) zostały podzielone na grupy funkcji o zbli onym działaniu, przy czym dla funkcji modalnych obowi zuj nast puj ce zasady: 1. Tylko jedna funkcja z grupy mo e by aktywna. 2. Wywołanie jednej funkcji z grupy automatycznie odwołuje działanie dotychczas aktywnej funkcji. 3. W jednym bloku mo liwe jest wywołanie tylko jednej funkcji danej grupy – w jednym bloku mo na co najwy ej u y tylu funkcji G, ile jest grup funkcji przygotowawczych. 4. Zawsze jest aktywna jaka funkcja danej grupy – w układzie sterowania producent obrabiarki wst pnie aktywuje domy lne funkcje z ka dej grupy funkcji modalnych. Nie jest zatem konieczne przywoływanie w programie domy lnej funkcji danej grupy – jest ona ju aktywna w momencie rozpocz cia działania programu. Omawiane w dalszych rozdziałach funkcje przygotowawcze b d zawsze w jednej grupie, przy czym zostanie wskazana funkcja domy lna (za pomoc *). Nie jest to zawsze spełnione, nale y zawsze na układzie sterowania sprawdzi list aktywnych funkcji przygotowawczych – mo e si ró ni od podanej w niniejszym skrypcie. 2.5. Funkcje technologiczne S, F Podstawowe znaczenie adresu S (ang. Speed) odnosi si do programowania pr dko ci głównego ruchu skrawania, którego zadaniem jest umo liwienie skrawania. Nie ma on natomiast adnego wpływu na tor ruchu narz dzia i nie jest wymagany przy jego programowaniu. Domy lny sposób okre lania pr dko ci odbywa si przez zadanie liczby obrotów wrzeciona głównego (narz dziowego lub przedmiotowego) w jednostce czasu [obr/min]. Inne sposoby programowania tej pr dko ci wymagaj stosowania funkcji przygotowawczych, co omówiono w nast pnych rozdziałach. Dotyczy to równie drugiego znaczenia adresu S – programowanie postoju czasowego. Drugi z adresów technologicznych – F (ang. Feed) – w swoim podstawowym znaczeniu odnosi si do programowania pr dko ci posuwu. Posuw w znacz cy sposób zwi zany jest z kształtowaniem przedmiotu obrabianego i jest w zwi zku z tym wymagany przy programowaniu toru narz dzia. W zale no ci od rodzaju obrabiarki posuw jest programowany w [mm/obr] – tokarka lub [mm/min] – frezarka. Inne sposoby wyra ania posuwu (oraz programowanie postoju czasowego), podobnie jak pr dko skrawania wymagaj stosowania odpowiednich funkcji przygotowawczych, co omówiono w dalszych rozdziałach.

2.6. Funkcje narz dziowe T, D Adres T (ang. Tool) wywołuje zmian poło enia magazynu narz dziowego. Zadanie konkretnej warto ci (która musi by typu naturalnego) powoduje ustawienie si magazynu narz dziowego w ten sposób, e na jego aktywnej pozycji znajdzie si narz dzie kodowane poprzez zadany numer. Rozumienie aktywnej pozycji zale y od sposobu realizacji przechowywania narz dzi i ich uczestnictwa w obróbce. W obrabiarkach typu tokarka magazyn narz dziowy (np. w postaci obrotowej tarczy narz dziowej) jednocze nie pełni rol imaka narz dziowego dla narz dzia w trakcie obróbki, co oznacza, e po przywołaniu adresu T narz dzie o podanym numerze jest gotowe do obróbki. We frezarkach narz dzia na ogół s przechowywane w magazynie typu ła cuchowego, tarczowego itp. a przed obróbk za pomoc dodatkowego urz dzenia (nazywanego zmieniaczem) przenoszone do wrzeciona narz dziowego. Dla ułatwienia rozró niania narz dzi przez układ sterowania cz sto wyposa a si je w specjalne wkładki identyfikacyjne (Rys. 44), w których przechowywane s informacje o numerze narz dzia, jego parametrach, czasie pracy itp.

Rys. 44. Wkładki identyfikacyjne dla narz dzi skrawaj cych (f. Sandvik Coromant)

Po przywołaniu adresu T narz dzie o podanym numerze jest gotowe do wymiany (jednak nadal znajduje si w magazynie). Do wywołania zmiany narz dzia słu inne funkcje, mo e to by nale ce do grupy funkcji pomocniczych słowo M6. Adres D (ang. tool offset number) jest numerem tzw. rejestru narz dziowego. Rejestr narz dziowy (bardziej szczegółowo omówiony w dalszych rozdziałach) to zestaw parametrów opisuj cych narz dzie. Nale do nich omówione wcze niej wymiary L1 i L2 (dla no y tokarskich). Przywołanie rejestru narz dziowego wi e si

wi c ci le z definicj układu współrz dnych przedmiotu (WKS) i jest warunkiem poprawnego kształtowania przedmiotu obrabianego. 2.7. Funkcje pomocnicze (maszynowe) M Funkcje pomocnicze M (ang. Miscellaneous function) czasami nazywane funkcjami maszynowymi, w starszych układach sterowania były przeznaczone do bezpo redniej obsługi urz dze obrabiarki – najcz ciej do sterowania osi dyskretnych. Cz z tych funkcji jest standardowa, wi kszo jednak (w poł czeniu tak e z adresem H) słu y do obsługi specyficznych dla danej obrabiarki urz dze . St d dokładnego ich opisu nale y poszukiwa w dokumentacji techniczno-ruchowej danej obrabiarki. Istnieje ograniczenie liczby funkcji pomocniczych w jednym bloku. W układzie sterowania Sinumerik 840D jest to max. 5 funkcji. Do najcz ciej stosowanych standardowych funkcji pomocniczych nale : M0 – bezwarunkowe zatrzymanie wykonania programu; M1 – warunkowe zatrzymanie wykonania programu. Zatrzymanie wykonania programu oznacza, e nast puje wył czenie posuwu i obrotów wrzeciona, po czym mo liwa jest ingerencja operatora w przestrze robocz obrabiarki (np. w celu wykonania pomiarów). Ponowne uruchomienie programu powoduje wykonywanie bloków po bloku z funkcj zatrzymania. Ró nica pomi dzy zatrzymanie warunkowym a bezwarunkowym polega na tym, i dla bezwarunkowego zatrzymanie wykonania programu jest respektowane zawsze, natomiast dla warunkowego jest zale ne od dodatkowej funkcji steruj cej (OptM1), ustawianej z pulpitu operatorskiego. M2 – zako czenie wykonywania programu głównego; M17 – zako czenie wykonywania podprogramu; M30 – zako czenie wykonywania programu głównego. Funkcje M2 lub M30 (o identycznym działaniu) powoduj , e zostaje zako czona analiza i wykonywanie bloków programu głównego, nawet je eli po bloku z tymi funkcjami s jeszcze jakie bloki w programie steruj cym. Na ogół jednak funkcje te znajduj si w ostatnim bloku programu. Podobne działanie ma funkcja M17. M3 – wł czenie prawych obrotów wrzeciona; M4 – wł czenie lewych obrotów wrzeciona; M5 – wył czenie obrotów wrzeciona. Przed zaprogramowaniem wł czenia obrotów nale y zada warto pr dko ci obrotowej (patrz adres S). Prawe obroty wrzeciona oznaczaj , i patrz c w kierunku dodatnim osi Z (od tyłu wrzeciennika) wrzeciono obraca si zgodnie z ruchem wskazówek zegara (st d cz sto na pulpicie operatorskim ten kierunek obrotów jest oznaczony jako CW, ang. ClockWise). Dla obrotów lewych jest odwrotny kierunek (oznaczenie na pulpicie CCW, ang. CounterClockWise). Konieczno wł czenia lewych b d prawych obrotów wynika z usytuowania narz dzia wzgl dem przedmiotu obrabianego i rodzaju tego narz dzia. M6 – wymiana narz dzia. Efektem działania tej funkcji jest pobranie narz dzia z magazynu narz dziowego i zamocowanie go w gnie dzie narz dziowym, w którym znajduje si podczas obróbki tym narz dziem (patrz opis funkcji T). Jednocze nie narz dzie dotychczas tam si znajduj ce zostaje przeniesione do magazynu narz dziowego (sterowanie

zmieniaczem narz dzi). Czasami procedura wymiany narz dzi jest zapisana w postaci podprogramu (opis w dokumentacji techniczno-ruchowej). M8 – wł czenie pompki chłodziwa; M9 – wył czenie pompki chłodziwa. 2.8. Inne elementy w programie steruj cym Dla zwi kszenia czytelno ci programu steruj cego cz sto umieszcza si w nim komentarze, tj. pewne opisy słowne, które nie s analizowane przez układ sterowania. W j zyku Sinumerik 840D komentarzem jest zawarto bloku po znaku „;” a do ko ca bloku, np. N05 Z20 X30; to jest blok z komentarzem W programach, w których stosuje si instrukcje strukturalne (p tle, rozgał zienia) wyst puj cz sto etykiety bloków. Etykieta jest to ci g znaków alfanumerycznych (zabronione jest u ywanie niektórych znaków – dokładne informacji w dokumentacji j zyka sterowania), zako czonych znakiem „:”, znajduj cych si na pocz tku bloku. Dzi ki temu jest mo liwe wykonywanie skoków do bloków opatrzonych takimi etykietami (dokładniej zostanie to omówione w dalszej cz ci instrukcji), np. ETYKIETA1: G0 X100 Y100 ; to jest blok z etykiet .... N100 GOTOB ETYKIETA1 ; skok do bloku o podanej etykiecie Projektuj c program steruj cy mo na zamie ci w nim instrukcj powoduj c wy wietlenie na pulpicie steruj cym krótkiej informacji. Mo e ona np. informowa operatora o konieczno ci wykonania czynno ci obsługowych po zatrzymaniu programu (funkcje M0/M1). Do tego celu słu y funkcja MSG (ang. MeSsaGe) o nast puj cej postaci argumentów (zaleca si stosowa t funkcj jako jedyn w bloku): MSG(″Tekst informacji″) MSG(″″) 2.9. Ogólna struktura bloku Cho , jak wspomniano wcze niej, kolejno adresów w bloku nie ma wi kszego znaczenia dla układu sterowania, na ogół przyjmuje si pewne uporz dkowanie adresów w bloku (wynikaj ce z przesłanek historycznych – taki układ adresów był obowi zkowy dla starszych układów sterowania). Nie jest ono obowi zkowe ale w zdecydowany sposób ułatwia analiz tre ci bloku. Wzorcowy blok mo e zatem mie nast puj c posta : N35 G90 G1 X100 Y100 F100 S500 T12 D1 M8 M4 LF Gdzie kolejno umieszczane s w nim: numer bloku (N); funkcje przygotowawcze (G); współrz dne (adresy geometryczne X, Y, Z i inne); funkcje technologiczne (F, S); – wy wietlenie tekstu informacji na pulpicie operatorskim (funkcja modalna); – anulowanie wy wietlania tekstu na pulpicie.

funkcje narz dziowe (T, D); funkcje pomocnicze (M). Cho wcze niej wspomniano, i blok jest w cało ci czytany z programu, analizowany i realizowany, to w rzeczywisto ci istnieje pewien priorytet wykonywania czynno ci, zaprogramowanych w bloku, np. wymiana narz dzia, ustawienie parametrów technologicznych, wł czenie obrotów wrzeciona i wykonanie zaprogramowanego ruchu narz dziem, przy czym ruchy we wszystkich osiach sterowanych numerycznie (X, Y, Z) s wykonywane jednocze nie. Kolejno ta nie wynika z kolejno ci adresów w bloku. Przedstawiony powy ej blok mo e mie równie inn posta , np.: N35 S500 G1 M8 X100 F100 T12 G90 D1 M4 Y100 LF Ale tak posta bloku trudno zrozumie i zanalizowa . Prezentowana kompletna struktura bloku na ogół jest rzadko u ywana, najcz ciej w bloku wyst puj tylko te adresy, które w danym bloku ulegaj zmianie. 2.10. Ogólna struktura programu steruj cego Podobnie jak miało to miejsce dla bloku, równie dla całego programu steruj cego mo na wskaza preferowan struktur , cho oczywi cie w praktyce mo na si spotka z wieloma ró nymi stylami tre ci programu steruj cego. Taka uogólniona struktura programu mo e zatem wygl da nast puj co: %_N_0109867_MPF ;PROGRAM OBROBKI CZESCI 01-098-67 N5 G71 G90 G95 G54 G450 MSG(″TOCZENIE ZGRUBNE”) N10 T1 D1 S1500 F200 M6 N15 G0 X100 Y100 N20 G1 X150 N25 Y120 ...................................... MSG(″KONIEC OBROBKI″) N500 G53 T0 D0 G0 X500 Y600 Z450 MSG(″″) N505 M30 Na pocz tku programu powinna by umieszczona w postaci komentarza informacja o tym programie – opis przedmiotu obrabianego, nr rysunku, data utworzenia programu, nazwisko programisty itp. Pocz tkowe bloki programu powinny zawiera wywołanie najwa niejszych funkcji przygotowawczych (G), steruj cych interpretacj programu (blok N5). Takie wywołanie, cho wi kszo z tych funkcji ju na starcie programu powinna by aktywowana przez układ sterowania, pozwala na lepsze zrozumienie programu. Mo e si tak e zdarzy , i na danej obrabiarce ustawienia domy lne funkcji przygotowawczych s inne ni standardowe. Przed ci giem bloków, programuj cych jaki wyodr bniony fragment operacji (np. obróbka jednym narz dziem) zaleca si umieszczenie komentarza z opisem tego fragmentu (np. TOCZENIE ZGRUBNE). Rozpoczynaj c obróbk nowym

narz dziem wyodr bnia si bloki przywołuj ce to narz dzie i parametry technologiczne (N10). Dopiero kolejne bloki zawieraj instrukcje geometryczne, steruj ce obróbk (N15, N20). Zaleca si podawa tylko te współrz dne, których warto ci si zmieniaj . Stanowczo nale y wystrzega si programowania współrz dnych przed przywołaniem układu współrz dnych przedmiotu i korektorów narz dziowych – grozi to kolizj przy wymianie narz dzi. Na zako czenie programu powinno si zaprogramowa zjazd zespołów ruchomych obrabiarki do pewnego stałego punktu, pozwalaj cego na bezpieczne wyj cie przedmiotu obrabianego i zało enie nowego, oraz na inne manipulacje w obr bie przestrzeni roboczej (N500). Poło enie ko cowe zespołów obrabiarki jest tak e poło eniem pocz tkowym w nast pnym wykonaniu tego samego lub innego programu, co ma du e znaczenie dla bezpiecznej pracy obrabiarki (unikni cie kolizji). Podana w przykładzie sekwencja G53 T0 D0 (przywołanie punktu kodowego M, odwołanie korektorów narz dziowych) powoduje przej cie do programowania we współrz dnych maszynowych, st d podane współrz dne punktu odjazdu s niezale ne od przyj tego w danym programie układu współrz dnych przedmiotu. Do odjazdu mo na wykorzysta tak e specjalnie do tego celu przeznaczone funkcje G74 lub G75 (informacje w nast pnych rozdziałach). Ostatni blok zawiera adres ko ca programu (M30 lub M2). Podane w niniejszym rozdziale informacje, cho nie obja niaj wszystkich elementów programu steruj cego, pozwalaj ju na wykonywanie pewnych prostych wicze (omówionych w nast pnym rozdziale), które w sposób stopniowy pozwalaj na poznawanie wszystkich zawiło ci procesu programowania obrabiarek CNC.

3. PROGRAMOWANIE RUCHÓW NARZ
3.1. Wiadomo ci ogólne

DZI

Zasadnicz cz ci programu steruj cego s bloki programuj ce ruch narz dzia. Aby w pełni opisa ten ruch wymagane s nast puj ce dane (Rys. 45):

Rys. 45. Programowanie ruchu narz dzia

Punkt pocz tkowy ruchu (1); Punkt ko cowy ruchu (2); Pr dko ruchu; Tor ruchu. Idea sterowania numerycznego polega na programowaniu ruchu po torze ci głym w ten sposób, e punkt ko cowy ruchu w jednym bloku jest jednocze nie punktem pocz tkowym ruchu w bloku nast pnym. Zatem w bloku programuje si tylko punkt ko cowy ruchu. Pr dko ruchu jest programowana albo poprzez adres F (posuw) dla ruchu roboczego, albo pobierana z danych maszynowych (dla tzw. ruchu szybkiego). Ostatnim elementem definicji ruchu jest tor ruchu, okre lany mianem interpolacji, tj. zachowaniem si punktu kodowego narz dzia pomi dzy programowanymi punktami. Nale y j rozumie jako sposób powi zana programowego niezale nych ruchów w osiach maszynowych tak, aby uzyska zamierzony wypadkowy tor przemieszczania si punktu kodowego narz dzia (Rys. 46). Nieco upraszczaj c to zagadnienie mo na powiedzie , e na podstawie zadanego toru ruchu (czyli interpolacji) oraz zadanej pr dko ci ruchu układ sterowania jest w stanie obliczy lokaln warto pr dko ci v(t), traktowan jako wektor. Jest to oczywi cie warto wypadkowa, zatem układ sterowania za pomoc modułu (nazywanego dawniej interpolatorem) dokonuje wyznaczenia wektorów składowych pr dko ci w wymaganych osiach maszynowych (np. vx(t) i vy(t) na Rys. 46). To pozwala wygenerowa z kolei sygnały steruj ce nap dami w poszczególnych osiach (jak wiadomo s one od siebie niezale ne). Je li proces takich oblicze b dzie powtarzany z dostatecznie du cz stotliwo ci (przy małych odst pach czasowych) to uzyska si tor ruchu w du ym przybli eniu równy zadanemu. Podsumowuj c, interpolacja to zadanie toru ruchu narz dzia w postaci kodowego oznaczenia pewnej linii opisanej jej równaniem matematycznym (np. linia prosta, łuk koła, parabola, spirala, spline itp.)

Rys. 46. Idea interpolacji

3.2. Interpolacja liniowa G1 Interpolacja liniowa – Rys. 47 – nale y do najprostszych, a zarazem najcz ciej wykorzystywanych ruchów roboczych (obróbczych). Tor ruchu narz dzia przebiega po linii prostej pomi dzy punktem pocz tkowym i ko cowym. Wymaga zaprogramowania posuwu (adres F) – podobnie jak pozostałe interpolacje robocze. Ruch roboczy zwi zany jest równie z wi ksz dokładno ci pozycjonowania w punkcie ko cowym. Interpolacja liniowa na tokarce pozwala toczy powierzchnie czołowe, walcowe i sto kowe, na frezarce – wierci , rozwierca , frezowa powierzchnie czołowe, wytacza itp.

Rys. 47. Interpolacja liniowa G1

3.3. Interpolacja punktowa G0 Interpolacja punktowa (zwana te ruchem szybkim) – Rys. 48 – polega na przemieszczaniu si narz dzia do zaprogramowanego punktu ko cowego z du ymi pr dko ciami w osiach sterowanych numerycznie. Ruch ten mo e by zwi zany z brakiem powi zania ruchu w osiach, czyli de facto przy braku interpolacji (funkcja przygotowawcza RTLIOF, ang. Rapid Tool Linear Interpolation Off), czego efektem jest nieprzewidywalny tor ruchu narz dzia. Mo e te istnie powi zanie ruchów w osiach, czyli interpolacja liniowa (funkcja przygotowawcza RTLION, ang. Rapid Tool Linear Interpolation On), czego efektem jest ruch narz dzia po linii prostej. Skutkiem ruchu szybkiego jest te zwi kszona tolerancja dokładno ci pozycjonowania w punkcie docelowym (mo e wyst pi ruch oscylacyjny narz dzia wokół punktu ko cowego ruchu z uwagi na bezwładno ruchomych zespołów obrabiarki). Interpolacja punktowa jest przeznaczona wył cznie do ruchów ustawczych narz dzia. Nale y pami ta , e skutkiem ruchu szybkiego mo e by kolizja (kontakt narz dzia lub innego elementu ruchomego z przedmiotem obrabianym lub innym elementem obrabiarki). Z tego wzgl du wszystkie ruchy z interpolacj punktow nale y programowa bardzo starannie.

Rys. 48. Interpolacja punktowa G0

3.3.1.

Przykład Zaprogramowa ruch punktu kodowego narz dzia po konturze przedstawionym na Rys. 49, w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W. Ruch rozpocz od punktu (0,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przyj poziom materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 16 mm.

Rys. 49. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki konturu z interpolacj liniow

Rozwi zanie:

%_N_EX01_MPF ; 11-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 N10 S800 F100 T1 D1 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 X125 N35 Y50 N40 X60 N45 Y80 N50 X100 N55 Y105.4 N60 X85.4 Y120 N65 X25 N70 Y84 N75 X0 N80 Y0 N85 G0 Z100 N90 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M6 M5 N95 M30

W bloku N5 przywołano najwa niejsze funkcje przygotowawcze, inicjuj c tym samym sposób interpretacji kolejnych bloków (funkcje te omówione zostan w kolejnych rozdziałach). Blok N10 to przywołanie narz dzia (T1) w magazynie, wstawienie go do wrzeciona (M6) i ustawienie jego rejestru narz dziowego (D1).

W bloku tym dokonano ustawienia pr dko ci obrotowej wrzeciona na 800 obr/min (S800) i wł czenie obrotów prawych (M3) oraz ustawienia pr dko ci posuwu na 100 mm/min (F100). Ponadto wł czono pompk chłodziwa (M8). Nast pne bloki programuj ju ruch narz dzia. W N15 nast puje pozycjonowanie w płaszczy nie XY nad punktem pocz tkowym konturu (ruchem szybkim G0), a w N20 w osi Z 3 mm przed powierzchni materiału. Blok N25 to ustawianie si w osi Z ruchem roboczym (G1) z uwagi na rozpocz cie kontaktu narz dzia z materiałem obrabianym. Bloki N30÷N80 programuj ruch narz dzia w płaszczy nie XY, kolejno przez wszystkie elementy konturu (Rys. 49). Nale y zauwa y , e nie wszystkie wymiary podane na rysunku pozwalaj wprost przenie je do programu steruj cego. Cz współrz dnych wymagała oblicze co nie jest wygodne i mo e prowadzi do bł dów. W dalszej cz ci skryptu zostan przedstawione metody takiego programowania współrz dnych aby wyeliminowa obliczenia. Blok N85 to wycofanie narz dzia w osi Z ruchem szybkim (G0). W przedostatnim bloku (N90) wył czamy pompk chłodziwa (M9) i wył czamy obroty wrzeciona (M5), nast pnie wycofujemy narz dzie z wrzeciona do magazynu (M6), przy czym do wrzeciona nie wprowadzamy narz dzia nowego (zapewnia to specjalne słowo T0 – tzw. narz dzie zerowe). Odwołujemy programowanie w układzie współrz dnych przedmiotu – przej cie na programowanie w układzie maszynowym (zapewnia to sekwencja słów G53 T0 D0). Ruchem szybkim (G0) pozycjonujemy zespoły obrabiarki w pewnym stałym poło eniu wyj ciowym (X300 Y300 Z200). Ostatni blok (N95) to słowo ko ca programu (M30). Po wykonaniu symulacji przedstawionego powy ej programu (Rys. 50) wida , e zaprogramowano ruch punktu rodka freza, nie za obróbk jego powierzchni boczn . Program wymaga zatem wprowadzenia poprawek, które omówione zostan w rozdziale po wi conym kompensacji promienia narz dzia.

Rys. 50. Symulacja programu steruj cego dla przedmiotu z Rys. 49

3.4. Interpolacja kołowa G2/G3 Ruch po łuku okr gu jest bardziej zło ony ni miało to miejsce w przypadku interpolacji liniowej. Wynika to z faktu, i okr g nie mo e by jednoznacznie zdefiniowany przez podanie dwóch punktów (Rys. 51).

Rys. 51. Niejednoznaczno

definicji ruchu z interpolacj kołow

Wymagane jest zatem podanie dodatkowych parametrów okr gu – najcz ciej jest to promie . W takiej sytuacji mo na zbudowa dwa okr gi o ró nych poło eniach rodka, które daj cztery ró ne tory ruchu – po dwa po ka dym okr gu (Rys. 52).

Rys. 52. Mo liwe tory ruchu narz dzia z interpolacj kołow po okr gu o zadanym promieniu

Je eli przyj zało enie, e z dwóch łuków dla jednego okr gu wybieramy ruch po łuku o mniejszej długo ci, to pozostan nadal dwa ró ne tory (na Rys. 52 zaznaczone kolorem czerwonym) – st d dla interpolacji kołowej przewidziano dwie funkcje: G2 – interpolacja kołowa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;

G3

– interpolacja kołowa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 53).

Rys. 53. Interpolacja kołowa G2/G3

W interpolacji kołowej przewidziano szereg ró nych metod programowania promienia okr gu – w sposób bezpo redni lub po redni. Najwa niejsze z nich to: 1. Przyrostowe programowanie rodka okr gu z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K – za ich pomoc programowany jest punkt rodka okr gu; traktowane s one jako wektory składowe (w odpowiednich osiach – I w X, J w Y, K w Z) wektora od punktu pocz tkowego ruchu do punktu rodka okr gu – programowanie przyrostowe, niezale ne od funkcji G90/G91. W tej metodzie promie okr gu jest wyznaczany przez układ sterowania z twierdzenia Pitagorasa (Rys. 54).

Rys. 54. Interpolacja kołowa G2/G3 z parametrami interpolacji I,J,K (przyrostowo)

Nale y pami ta , i na wskutek przybli onego wyznaczania promienia pocz tkowego R1 (pierwiastkowanie) mo e si okaza , e jego długo jest ró na od promienia ko cowego R2 (Rys. 54). Układ sterowania zaakceptuje t ró nic , o ile nie jest ona zbyt du a (dopuszczalna warto ró nicy jest zadana w danych

maszynowych układu sterowania), w przeciwnym przypadku wykonanie programu jest przerywane sygnalizacj bł du interpolacji kołowej. Niniejsza metoda jest zalecan , poniewa w sposób bezpo redni zadany jest punkt rodka okr gu, niezb dny dla realizacji interpolacji. W innych metodach programowania interpolacji kołowej układ sterowania musi sam obliczy poło enie rodka okr gu. 2. Bezpo rednie programowanie promienia okr gu (CR, ang. Circle Radius) – pod adresem CR podana jest warto promienia okr gu. Układ sterowania na jego podstawie wylicza poło enie punktu rodka okr gu (Rys. 55).

Rys. 55. Interpolacja kołowa z programowaniem promienia okr gu CR

Przy programowaniu promienia warto adresu CR mo e by dodatnia lub ujemna. W zale no ci od tego układ sterowania wybiera tor ruchu narz dzia po krótszym b d dłu szym łuku okr gu, co jest identyfikowane przez drog k tow pomi dzy promieniem pocz tkowym i ko cowym. Dla warto ci dodatniej adresu CR narz dzie wykonuje ruch po k cie równym lub mniejszym 180º, dla ujemnej – wi kszym ni 180º – Rys. 56. Efektem poł czenia dwóch funkcji programowania interpolacji kołowej (G2, G3) z dwoma ró nymi znakami adresu CR jest kombinacja czterech ró nych torów ruchu narz dzia przy tej samej warto ci promienia okr gu i tych samych punktach pocz tkowym i ko cowym łuku – Rys. 57.

Rys. 56. Zale no

pomi dzy znakiem warto ci adresu CR a torem ruchu narz dzia

Rys. 57. Zale no

toru ruchu od funkcji interpolacji G2/G3 i znaku warto ci adresu CR

W przeciwie stwie do interpolacji liniowej czy punktowej, przy programowaniu interpolacji kołowej (równie spiralnej czy w innych sytuacjach, opisanych w dalszych rozdziałach) nale y pami ta , e ma ona sens tylko w pewnej ustalonej płaszczy nie. Przyj to, e tak płaszczyzn musi definiowa płaszczyzna aktualnego układu współrz dnych, przy czym wybór jednej z trzech mo liwych odbywa si za pomoc funkcji przygotowawczych (stanowi cych jedn grup ) – Rys. 58: G17 – ustalenie płaszczyzny XY jako płaszczyzny interpolacji; G18 – ustalenie płaszczyzny ZX jako płaszczyzny interpolacji; G19 – ustalenie płaszczyzny YZ jako płaszczyzny interpolacji. Dla tokarek domy ln funkcj jest G18, dla frezarek G17. Dla ułatwienia analizy pewnych zagadnie wprowadzono nazewnictwo osi uniezale nione od wybranej płaszczyzny interpolacji. Pierwsza z osi płaszczyzny interpolacji to o odci tych (X dla

G17, Z dla G18, Y dla G19), druga to o rz dnych, a o prostopadła do płaszczyzny interpolacji – o dosuwowa.

Rys. 58. Poło enia płaszczyzn interpolacji i ich kodowanie

3.4.1. Przykład Zaprogramowa ruch narz dzia po konturze przedstawionym na Rys. 59 w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W. Ruch rozpocz od punktu (0,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przyj poziom materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 16 mm.

Rys. 59. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki konturu z interpolacj kołow

Rozwi zanie:

%_N_EX02_MPF ; 12-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 G17 N10 S800 F100 T1 D1 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 X60 N35 G2 X80 Y20 CR=20 N40 G1 X110 N45 X130 Y54.641 N50 G3 X125 Y85 CR=24.262 N55 G1 X100 N60 G2 X110 Y122.321 CR=-20 N65 G1 Y135 N70 X65 N75 G2 X15 CR=25 N80 G1 X8 N85 G3 X0 Y127 CR=8 N90 G1 Y70 N95 X10 N100 G2 Y50 CR=-35 N105 G1 X0 N110 G3 X-5 Y15 CR=25 N115 G1 X0 N120 G2 X15 Y0 CR=15 N125 G0 Z100 N130 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N135 M30

Struktura programu jest podobna jak w poprzednim przykładzie (str. 51). Pocz tkowe i ko cowe bloki s identyczne (mo na wykorzystywa pewne szablony programów steruj cych). Wła ciwa obróbka jest programowana w blokach N30÷N120. Podobnie jak w poprzednim przykładzie wi kszo współrz dnych została obliczona (b d odczytana z rysunku w systemie CAD) dlatego w nast pnych rozdziałach zostan omówione inne metody zadawania współrz dnych, eliminuj ce t niedogodno . 3.5. Inne metody programowania interpolacji kołowej Podane w poprzednim rozdziale dwie metody programowania interpolacji kołowej nie wyczerpuj wszystkich mo liwych sposobów definicji ruchu po okr gu koła. Z pozostałych wymieni nale y: 1. Programowanie k ta łuku za pomoc adresu AR – wyznaczenie parametrów łuku przy takim programowaniu przedstawiono na Rys. 60. Pod adresem AR jest programowana droga k towa narz dzia po łuku, którego pozostałe parametry ( rodek, promie ) s wyznaczane przez układ sterowania.

Rys. 60. Programowanie interpolacji kołowej przy u yciu k ta AR

2. Programowanie rodka i k ta łuku – w tym przypadku nie jest programowany punkt ko cowy łuku (I,J,K), tylko poło enie rodka łuku i droga k towa narz dzia (AR) – Rys. 61

Rys. 61. Programowanie interpolacji kołowej przy u yciu k ta AR i parametrów interpolacji I,J,K

3. Łuk przez punkt po redni CIP (ang. Circle with Intermediate Point) – w tej metodzie korzysta si z zasady, i okr g na płaszczy nie jest jednoznacznie zdefiniowany przez trzy niewspółliniowe punkty. Programuje si zatem dodatkowy (po redni) punkt ruchu po łuku okr gu, pomi dzy punktem pocz tkowym i ko cowym. Z uwagi na zasad pojedy czych wyst pie adresów w bloku współrz dne tego punktu programowane s pod adresami I1, J1, K1 (odpowiednio

w osiach X, Y i Z). Zarówno kierunek interpolacji, jak i rodek łuku wyznaczany jest przez układ sterowania (Rys. 62), st d inne oznaczenie funkcji interpolacji.

Rys. 62. Programowanie interpolacji kołowej przez punkt po redni CIP

4. Łuk styczny CT (ang. Circle Tangent) – w tej metodzie programuje si jedynie punkt ko cowy łuku, bez podania kierunku interpolacji i rodka okr gu – jest to wyliczane przez układ sterowania na podstawie warunków styczno ci do poprzednio wykonywanego ruchu. Ruch ten mo e by ruchem z interpolacj liniow (Rys. 63) lub kołow (Rys. 64).

Rys. 63. Programowanie łuku stycznego (CT) do ruchu z interpolacj liniow (G1)

Rys. 64. Programowanie łuku stycznego (CT) do ruchu z interpolacj kołow (G2/G3/CIP/CT)

5. Programowanie ruchu po pełnym okr gu (G2, G3) – w tym wypadku układ sterowania zna współrz dne tylko jednego punktu, który jednocze nie jest punktem pocz tkowym i ko cowym ruchu. Dla jednoznacznego wyznaczenia parametrów ruchu niezb dne jest zaprogramowanie rodka okr gu przez podanie parametrów I, J, K. Inne metody programowania (np. łuk styczny lub przez punkt po redni) nie pozwalaj na jednoznaczne wyznaczenie poło enia rodka okr gu. Na Rys. 65 podano kilka sposobów programowania tego ruchu, korzystaj c z ró nych sposobów zadawania współrz dnych.

Rys. 65. Programowanie ruchu po pełnym okr gu

6. Programowanie łuków stycznych przy przej ciu mi dzy odcinkami linii prostych (RND, RNDM) – w wielu przedmiotach obrabianych wykonuje si st pienie kraw dzi poprzez wykonanie zaokr glenia stycznego lub sfazowania, wyst puj cego najcz ciej pomi dzy odcinkami linii prostych. Gdyby obróbk

zaokr glenia stycznego programowa przy przyj ciu ogólnie obowi zuj cych zasad, to wymagałaby ona trzech bloków (Rys. 66).

Rys. 66. Programowanie zaokr glenia kraw dzi bez wykorzystania specjalnych funkcji

Nie zawsze podane s współrz dne punktów styczno ci (4 i 5 na Rys. 66), które nale ałoby obliczy . St d te wprowadzono mo liwo programowania tego konturu przy u yciu tylko dwóch bloków, programuj cych ruch do tzw. punktu pozornego przeci cia (2), najcz ciej zwymiarowanego na rysunkach konstrukcyjnych. Pomija si zatem drugi blok, programuj cy interpolacj kołow (G2/G3), zast puj c go adresem RND (ang. RouNDed) lub RNDM (ang. RouNDed Modal), które okre laja promie zaokr glenia pomi dzy programowanymi odcinkami konturu, umieszczaj c go w bloku opisuj cym pierwszy z nich (Rys. 67). Ró nica mi dzy obu funkcjami polega na tym, i RND jest niemodalna (wymagana jest w ka dym bloku po którym wykonywane jest zaokr glenie), za RNDM modalna – po przywołaniu niezerowej warto ci adresu zaokr glenie zostanie wykonane w ka dym bloku z interpolacj liniow b d kołow a do odwołania funkcji (z zerow warto ci lub brakiem warto ci).

Rys. 67. Programowanie zaokr glenia kraw dzi z wykorzystaniem funkcji RND

W trakcie analizy programu układ sterowania obliczy współrz dne punktów styczno ci, natomiast podczas wykonywania pierwszego z bloków narz dzie wykona ruch do pierwszego punktu styczno ci (4), w drugim za bloku – promie zaokr glenia do drugiego punktu styczno ci (5) oraz ruch do punktu ko cowego (3). Styczne zaokr glenie konturu mo e by wykonane pomi dzy odcinkami z interpolacj liniow i/lub kołow (Rys. 68).

Rys. 68. Programowanie zaokr glenia kraw dzi z wykorzystaniem funkcji RND pomi dzy łukiem a odcinkiem linii prostej

Na zasadzie podobnej jak styczne promienie zaokr gle s programowane sfazowania kraw dzi, przy czym musi by spełniony warunek symetryczno ci fazy, tj. równej szeroko ci sfazowania kraw dzi. Korzysta si z dwóch dost pnych adresów – CHF i CHR (ang. Chamfer). Pierwszy z nich definiuje długo fazy (Rys. 69), drugi – jej szeroko (Rys. 70).

Rys. 69. Programowanie sfazowania kraw dzi z wykorzystaniem funkcji CHF (długo

fazy)

Rys. 70. Programowanie sfazowania kraw dzi z wykorzystaniem funkcji CHR (szeroko fazy)

3.5.1. Przykład Rozwi za przykład obróbki konturu (rozdz. 3.4.1) korzystaj c z opisanych funkcji programowania interpolacji kołowej. Rozwi zanie:
%_N_EX02_MPF ; 12-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 G17 N10 S800 F100 T1 D1 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 X60 N35 G2 I20 J0 AR=90 N40 G1 X110 N45 X130 Y54.641 N50 CT X125 Y85 N55 G1 X100 N60 G2 J20 AR=210 N65 G1 Y135 N70 X65 N75 G2 X15 AR=180 N80 G1 X0 RND=8 N90 G1 Y70 N95 X10 N100 CIP Y50 I1=79 J1=60 N105 G1 X0 N110 G3 X-5 Y15 CR=25 N115 G1 X0 N120 G2 X15 Y0 CR=15 N125 G0 Z100 N130 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 M30

4. UKŁADY WSPÓŁRZ

DNYCH – DEFINICJE, TRANSFORMACJE

W praktyce programowania rzadko mo na spotka sytuacj , kiedy cały program steruj cy opiera si na jednym, absolutnym, kartezja skim układzie współrz dnych przedmiotu (WKS). Umiej tno dobrego programowania to przede wszystkim sprawno w operowaniu ró nego rodzaju typami i przekształceniami układów współrz dnych. Wynika to faktu, i wymiarowanie na rysunku konstrukcyjnym, b d cym najcz ciej podstaw do wyznaczania warto ci współrz dnych do programu, nie zawsze pozwala wprost te współrz dne pobra z rysunku. Z kolei wykonywanie oblicze , nawet z u yciem kalkulatora czy komputera, jest kłopotliwe i mo e przyczyni si do powstania bł dów obróbki, wynikaj cych cho by z tolerowania wymiarów. Du ym problemem jest równie wprowadzanie zmian w wymiarowaniu przedmiotu obrabianego. W takiej sytuacji trzeba raczej trudno szuka zmienonych warto ci w programie i wła ciwe jedynym rozwi zaniem jest wtedy pisanie go od pocz tku. Rozwi zaniem idealnym byłby zatem taki zapis programu steruj cego, w którym zawarte były wszystkie wymiary przeniesione z rysunku konstrukcyjnego, co znacznie ułatwia jego analiz , weryfikacj i modyfikacj . Niniejszy rozdział opisuje jak taki stan osi gn . 4.1. Programowanie w układzie współrz dnych przedmiotu Przed rozpocz ciem programowania w układzie współrz dnych przedmiotu nale y ten fakt zasygnalizowa układowi sterowania. Konkretnie nale y wybra rejestr przesuni punktu zerowego (PPZ), transformuj cego układ maszynowy (MKS) w układ przedmiotu, nazywane te nastawnymi przesuni ciami punktu zerowego. Standardowo Sinumerik zawieraj cztery takie rejestry, tym niemniej mo na doda kolejne. Wybór aktualnego układu współrz dnych jest realizowany za pomoc nast puj cych modalnych funkcji przygotowawczych: G500 – wył czenie wszystkich przesuni punktu zerowego – programowanie wzgl dem punktu maszynowego M; G54 – przywołanie 1. rejestru przesuni punktu zerowego; G55 – przywołanie 2. rejestru przesuni punktu zerowego; G56 – przywołanie 3. rejestru przesuni punktu zerowego; G57 – przywołanie 4. rejestru przesuni punktu zerowego. Mo liwe jest u ycie dodatkowych rejestrów PPZ (5., 6.,...,99.), programowanych pod adresami G505, G506,..., G599. U ycie powy szych adresów jest równowa ne z kasowaniem wszelkich transformacji układów współrz dnych (FRAMES) – rozdz. 4.5. Dodatkowo, przewidziano niemodaln (lokaln , aktywn w jednym bloku) funkcj G53 wył czania rejestrów PPZ (odpowiednik funkcji G500). Przy programowaniu w układzie WKS nale y jasno sprecyzowa jak ten układ jest zorientowany wzgl dem przedmiotu obrabianego (np. za pomoc szkicu), co pozwoli dokładnie go zdefiniowa na obrabiarce.

4.2. Definiowanie rodzaju i jednostek współrz dnych 4.2.1. Współrz dne absolutne i przyrostowe Domy lnym układem współrz dnych przedmiotu jest układ absolutny prostok tny, tzn. taki, gdzie współrz dne s odnoszone do jednego, ustalonego punktu zerowego (W). Tymczasem na rysunkach konstrukcyjnych wymiarowanie rzadko prowadzi si wzgl dem jednej, wspólnej bazy wymiarowej. Cz sto wymiary maj charakter przyrostowy, w postaci ła cucha wymiarowego. Wtedy warto ci współrz dnych w układzie absolutnym byłyby obliczane, co przy wymiarach tolerowanych łatwo prowadzi do bł dów. St d w układach sterowania przewidziano równie mo liwo programowania przyrostowego (inkrementalnego) wzgl dem aktualnego poło enia narz dzia. Do obsługi trybu absolutnego i przyrostowego wymiarowania przewidziano cztery funkcje: G90 – programowanie absolutne (funkcja modalna); G91 – programowanie przyrostowe (funkcja modalna); AC – programowanie absolutne (ang. Absolute Coordinate, funkcja niemodalna); IC – programowanie przyrostowe (ang. Incremental Coordinate, funkcja niemodalna); W programowaniu absolutnym (Rys. 71) warto wymiaru odnosi si do aktualnego poło enia punktu zerowego układu współrz dnych. W programowaniu przyrostowym warto wymiaru odnosi si do aktualnego poło enia narz dzia – jest ono traktowane jako chwilowe poło enie punktu zerowego układu współrz dnych.

Rys. 71. Współrz dne w układzie absolutnym i przyrostowym

Funkcje modalne (globalne) odnosz si do całego bloku. Jednak zdarza si czasem, e byłoby wygodnie cz współrz dnych w bloku poda inny sposób ni reszta bloku. W tej sytuacji stosuje si funkcje niemodalne, odnosz ce si do pojedynczych adresów (Rys. 72). Mog one zosta u yte zarówno w stosunku do adresów wyra aj cych współrz dne liniowe, jak i k towe (np. w programowaniu biegunowym – rozdz. 1.3).

Rys. 72. Mieszany sposób podawania współrz dnych w układzie absolutnym i przyrostowym

Sposób traktowania innych wymiarów, zadawanych w programie steruj cym, mo e by bardzo ró ny. Niektóre z nich niezale nie od funkcji G90/G91 s podawane przyrostowo (np. parametry interpolacji I, J, K), inne za absolutnie (np. adresy CR, RND, CHF, CHR). Do zmiany tego stanu wykorzystuje si funkcje niemodalne (AC, IC). Jako przykład mo na poda jeszcze dwa kolejne sposoby programowania interpolacji kołowej: 1. Absolutne programowanie poło enia rodka okr gu z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K – za ich pomoc programowany jest punkt rodka okr gu (absolutnie); traktowane s one jako wektory składowe (w odpowiednich osiach) wektora od punktu zerowego aktualnego układu współrz dnych do punktu rodka okr gu – Rys. 73.

Rys. 73. Interpolacja kołowa z absolutnym wymiarowaniem poło enia rodka łuku

2. Mieszane programowanie poło enia rodka okr gu z wykorzystaniem niemodalnych parametrów interpolacji I, J, K – za ich pomoc programowany jest

punkt rodka okr gu, przy czym oba parametry interpolacji mog by programowane w ró ny sposób z wykorzystaniem funkcji niemodalnych AC – Rys. 74.

Rys. 74. Interpolacja kołowa z mieszanym wymiarowaniem poło enia rodka łuku

4.2.2. Jednostki Wielko ci k towe (np. współrz dne w osiach A, B, C) przyj to podawa w stopniach (k t pełny to 360°). Inaczej jest ze współrz dnymi liniowymi (np. w osiach X, Y, Z), które praktycznie mog by wyra one w dowolnych jednostkach. Za jednostk podstawow przyj to [mm], jest to jednocze nie wewn trzna jednostka układu sterowania, w której wykonuje obliczenia, odczytuje aktualne poło enia z układów pomiarowych oraz przekazuje sygnały steruj ce do układów nap dowych. Programista chc c wykorzystywa jednostk podstawow lub inn jednostk wymiarów liniowych (np. [cm]) musi poinformowa o tym układ sterowania za pomoc funkcji przygotowawczych: G70 – programowanie w jednostkach dodatkowych; G71 – programowanie w jednostkach podstawowych (Rys. 75). Je eli aktywna jest pierwsza z funkcji (G70) układ sterowania pobiera z danych maszynowych mno nik, pozwalaj cy mu przeliczenie jednostek dodatkowych na podstawowe. Standardowo warto tego mno nika wynosi 25,4 (st d cz sto funkcja G70 nazywana jest programowaniem w calach). Funkcje G70 i G71 odnosz si do wymiarów geometrycznych, programowanych pod adresami X, Y, Z, I, J, K oraz dodatkowych adresów, np. promieni zaokr gle itp. Podane funkcje nie wpływaj na jednostki posuwu (mo e by wyra ony zarówno w [mm/min] jak i [calach/min]), które s ustalone przez dane maszynowe z pulpitu operatorskiego. Nie wpływaj równie na warto ci długo ci korekcyjnych narz dzi (wyra onych zawsze w [mm]).

Rys. 75. Współrz dne wyra one w jednostkach podstawowych i dodatkowych

4.2.3. Wymiary rednicowe i promieniowe Kolejnym zagadnieniem dotycz cym wymiaru programowanych współrz dnych jest wymiarowanie rednicowe i promieniowe. Pojawia si ono przede wszystkim w obróbce tokarskiej. Wi kszo wymiarów w osi X na rysunkach konstrukcyjnych jest podawana rednicowo. Gdyby dosłownie potraktowa współrz dne w osi X (Rys. 31) jako promieniowe, to pisz c program wymiary z rysunku nale ałoby dzieli przez dwa. Jednak jak to przedstawiono na Rys. 32 mo na traktowa wymiary w osi X jako rednicowe, przy czym wewn trznie układ sterowania dzieli je przez dwa i operuje na współrz dnych promieniowych. Nale y jeszcze wspomnie o tym, i operacj dzielenia współrz dnych mo na wykonywa dla dowolnej osi, przy czym w układzie sterowania (a konkretnie w danych maszynowych) musi ona by odpowiednio opisana (szczegóły w dokumentacji układu sterowania). Do informowania układu sterowaniu o sposobie traktowania współrz dnych w osiach o wymiarowaniu rednicowym słu nast puj ce funkcje: DIAMON – (ang. DIAMeter ON) wymiary podawane rednicowo; DIAMOF – (ang. DIAMeter OFf) wymiary podawane promieniowo; DIAM90 – wymiary rednicowo przy programowaniu absolutnym (G90), promieniowo przy przyrostowym (G91). Wymiarowanie rednicowe (Rys. 76) jest charakterystyczne dla tokarek i tam funkcja DIAMON jest domy lnie aktywna, wymiarowanie promieniowe (DIAMOF) z kolei aktywne jest dla frezarek. Nale y pami ta , e funkcja DIAMON odnosi si tylko i wył cznie do współrz dnych, a nie do pozostałych warto ci, np. parametrów interpolacji I, J, K (zawsze s podawane promieniowo).

Rys. 76. Wymiarowanie rednicowe i promieniowe

4.2.4. Przykład dla obróbki frezarskiej Dla obróbki frezowania konturu z interpolacj kołow (rozdz. 3.4.1) wykorzysta poznane funkcje zadawania współrz dnych. Rozwi zanie:
%_N_EX02_MPF ; 12-08-2003 N5 G54 G71 G90 G94 G17 N10 S800 F100 T1 D1 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 X60 N35 G2 I20 J0 AR=90 N40 G1 X110 N45 X130 Y54.641 N50 CT X125 Y85 N55 G91 G1 X-25 N60 G2 J20 AR=210 N65 G1 G90 Y135 N70 X=IC(-45) N75 G2 X15 AR=180 N80 G1 X0 RND=8 N90 G1 Y70 N95 X10 N100 CIP Y=IC(-20) I1=79 J1=60 N105 G1 X0 N110 G3 X-5 Y15 I=AC(15) J-20 N115 G1 X0 N120 G2 J-15 AR=90 N125 G0 Z100 N130 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 M30

4.2.5. Przykład dla obróbki tokarskiej Zaprogramowa ruch narz dzia po konturze przedstawionym na Rys. 77 w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W.

Ruch rozpocz od punktu (0,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obróbk wykona no em zdzierakiem z płytk rombow 80°, o k cie przystawienia 95°, szeroko ci kraw dzi 12 i promieniu naro a 1.2. Wykorzysta poznane funkcje definiowania współrz dnych.

Rys. 77. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki konturu z interpolacj liniow i kołow

Rozwi zanie:

%_N_EX03_MPF ; 16-08-2004 N5 G40 G54 G71 G90 G96 DIAMON N10 T1 D1 S150 F0.15 M4 M8 N15 G0 X0 N20 Z3 N25 G1 Z0 N30 X40 N35 Z-6 X50 N40 Z-24 RND=1.5 N45 X56 N50 G91 Z-11 N55 G2 I25 AR=54 N60 G1 Z-25 RND=4 N65 DIAMOF X=AC(12) CHR=3 N70 Z-15 RND=2 N75 G90 DIAMON X110 N80 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N85 M30

4.3. Programowanie z wykorzystaniem współrz dnych k towych Oprócz współrz dnych prostok tnych (kartezja skich) dost pne s inne typy układów współrz dnych (biegunowe, walcowe, sferyczne itp.), z których układ sterowania sam przelicza współrz dne na standardowy układ kartezja ski. Najprostszym przykładem wykorzystania nieprostok tnego układu współrz dnych jest adres ANG (ang. ANGle) słu cy do programowania w interpolacji liniowej k ta, pod którym le y linia toru narz dzia (Rys. 78). U ycie tego adresu jest mo liwe, je eli spełnione s dwa warunki: ruch odbywa si w aktualnej płaszczy nie interpolacji (G17, G18, G19) oraz znany jest k t prostej w stosunku do osi odci tych i jedna współrz dna (odci ta lub rz dna). Druga współrz dna jest obliczana przez układ sterowania. K t jest odmierzany w kierunku trygonometrycznym (dodatni dla zwrotu przeciwnego do ruchu wskazówek zegara, ujemny dla zwrotu zgodnego).

Rys. 78. Interpolacja liniowa z wykorzystaniem adresu ANG

Analizuj c wymiarowanie na rysunkach konstrukcyjnych, zwłaszcza przedmiotów osiowosymetrycznych, nierzadko mo na spotka si z sytuacj , kiedy współrz dne liniowe jakiego punktu nie s podane, natomiast mog zosta obliczone np. jako współrz dne punktu przeci cia si dwóch prostych pod zadanymi k tami, przechodz cych przez punkty o danych współrz dnych – Rys. 79. Formalnie taki fragment konturu trzeba programowa z wykorzystaniem dwóch bloków, przy czym nale y obliczy współrz dne punktu po redniego (punktu przeci cia). Nic nie stoi na przeszkodzie aby wspomniane obliczenia dokonał układ sterowania – taki przypadek nazywa si programowaniem konturu przez dwa k ty. W tym celu nale y posłu y si dwoma adresami oznaczaj cymi k t pochylenia linii prostej, przy warunkach

podobnych jak dla pojedynczego adresu ANG: ANG1 i ANG2, programowanymi w osobnych blokach (Rys. 80): G1 ANG1=... G1 ANG2=... Z=Z3 X=X3

Rys. 79. Interpolacja liniowa – brak współrz dnych liniowych punktu po redniego „2”

Rys. 80. Interpolacja liniowa przez dwa k ty

W punkcie po rednim mo liwe jest równie wykonanie zaokr glenia (RND) jak i sfazowania (CHR, CHF) konturu (rozdz. 3.5). Wtedy podobnie jak przy zwykłym zadawaniu współrz dnych pierwszy z bloków konturu przez dwa k ty dodatkowo musi zawiera adres dla zaokr glenia/fazki: G1 ANG1=... RND=.../CHR= .../CHF=... G1 ANG2=... Z=Z3 X=X3

4.3.1. Przykład Zaprogramowa obróbk wyka czaj c powierzchni zewn trznej wałka przedstawionego na Rys. 81. Rozpocz od obróbki prawego czoła, nast pnie kolejne odcinki konturu. Wykorzysta funkcje programowania k ta dla interpolacji liniowej.

Rys. 81. Szkic przedmiotu do przykładu z programowaniem konturu przez dwa k ty

Rozwi zanie:

%_N_EX13_MPF ; 09-09-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G95 DIAMON KONT G450 N10 T1 D1 S250 F0.1 M4 M8 N15 G0 X0 N20 Z77 N25 G1 Z74 N30 X10 N35 ANG=120 X36 N40 Z50 N45 X46 N50 ANG1=165 N55 ANG2=120 Z25 X79 N60 X94 N65 Z0 N70 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N75 M30

4.4. Programowanie we współrz dnych biegunowych i walcowych Drugim rodzajem układu współrz dnych, wykorzystuj cym wymiary k towe, jest układ biegunowy (równie walcowy). Ten rodzaj wyra ania współrz dnych wymaga okre lenia w pierwszej kolejno ci poło enia bieguna (wzgl dem którego okre la si współrz dne biegunowe). Do tego celu słu nast puj ce niemodalne funkcje przygotowawcze (Rys. 82): G110 – programowanie bieguna wzgl dem ostatniego poło enia narz dzia (przyrostowo, niezale nie od funkcji G90/G91). G111 – programowanie absolutne poło enia bieguna (niezale nie od funkcji G90/G91). G112 – programowanie bieguna wzgl dem ostatniego poło enia bieguna (przyrostowo, niezale nie od funkcji G90/G91). Ze wzgl du na konieczno u ycia adresów X, Y, Z wymienione powy ej adresy nie wolno ł czy w jednym bloku z adnymi innymi funkcjami przygotowawczymi, a w szczególno ci z funkcjami interpolacji. Nale y pami ta równie , e domy lne poło enie bieguna to punkt zerowy aktualnego układu współrz dnych. Blok, w którym programuje si biegun nie wywołuje adnego ruchu narz dzia, warto ci współrz dnych u ytych w poprzednich blokach s przywracane w bloku nast pnym (mo liwo programowania przyrostowego).

Rys. 82. Programowanie poło enia bieguna dla biegunowego układu współrz dnych

Współrz dne biegunowe programuje nast puj cymi adresami (Rys. 83): RP – promie (ang. Radius Polar); AP – k t wodz cy (ang. Angle Polar); przy czym adresy te s modalne, o domy lnych warto ciach równych 0. Mog by programowane absolutnie (domy lnie) lub przyrostowo (za pomoc funkcji niemodalnej IC – Rys. 84). Programowanie współrz dnych biegunowych zawsze dotyczy aktualnej płaszczyzny układu współrz dnej, programowanej adresem G17/G18/G19. Je eli u yje si współrz dnej osi dosuwowej to mamy do czynienia ze współrz dnymi walcowymi. Nale y pami ta , e nie mo na ł czy współrz dnych z ró nych rodzajów układów, np. prostok tnego i biegunowego, mo na natomiast w sposób dowolny u ywa ich w programie steruj cym, przeplataj c bloki z ró nymi rodzajami współrz dnych.

Rys. 83. Programowanie współrz dnych w układzie biegunowym

Rys. 84. Przyrostowe programowanie k ta we współrz dnych biegunowych

4.4.1. Przykład Zaprogramowa ruch narz dzia po konturze przedstawionym na Rys. 85 w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W. Ruch rozpocz od punktu (0,0) w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara. Przyj poziom materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 16 mm.

Rys. 85. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki konturu z wykorzystaniem współrz dnych biegunowych

Rozwi zanie:

%_N_EX04_MPF ; 17-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 N10 T1 D1 S1500 F250 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 Y55 N35 G111 X0 Y55 N40 AP=30 RP=60 N45 G110 X-8.5 Y14.722 N50 CT AP=105 RP=17 N55 G110 X0 Y0 N60 G1 AP=195 RP=30 N65 Y125

N70 X100 N75 G111 X100 Y75 N80 AP=90 RP=22.5 N85 G3 J-20 AR=270 N90 G1 X125 N95 Y35 N100 ANG=220 Y0 N105 X30 N110 ANG=145 X0 N115 G0 Z100 N120 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N125 M30

4.5. Transformacje układów współrz dnych (FRAMES) Idea programowalnych transformacji układów współrz dnych (FRAMES) polega na definiowaniu reguł przekształcania jednego układu współrz dnych w drugi poprzez zastosowanie przesuni , obrotów itp. transformacji geometrycznych. Reguły te s zapisywane w postaci macierzy, gdy proces przeliczania współrz dnych z jednego układu w drugi najpro ciej zrealizowa przy pomocy tego mechanizmu. W układzie sterowania Sinumerik 840D zawarte s cztery podstawowe transformacje, programowane przy u yciu o miu niemodalnych funkcji przygotowawczych. Podzielone s one na dwie grupy: Funkcje działaj ce w odniesieniu do bie cego ustawczego układu współrz dnych (G54, G55, ....): TRANS, ROT, MIRROR, SCALE; Funkcje działaj ce addytywnie (ang. Additive) w odniesieniu do bie cego układu współrz dnych: ATRANS, AROT, AMIRROR, ASCALE. Działanie tych funkcji jest kasowane przez przywołanie funkcji TRANS, ROT, MIRROR, SCALE, lub przez przywołanie ustawczego układu współrz dnych (G54, G55, ....). Funkcje te musz by programowane osobno w oddzielnych blokach z uwagi na konieczno współpracy z adresami geometrycznymi (np. X, Y, Z). Ich znaczenie jest nast puj ce: TRANS, ATRANS – (ang. TRANSlation) przesuni cie (translacja) pocz tku układu współrz dnych o zadany wektor, którego współrz dne s programowane pod adresami X, Y, Z w bie cym układzie współrz dnych (Rys. 86).

Rys. 86. Przesuni cie układu współrz dnych (TRANS, ATRANS)

ROT, AROT – (ang. ROTation) obrót układu współrz dnych wokół zadanej osi o dany k t (Rys. 87). K t ten mo e by zadany dwojako: RPL – (ang. Rotation PLane) obrót wokół osi dosuwowej, przy czym programowany jest adres G17/G18/G19 okre laj cy płaszczyzn w której ten obrót si odbywa (tylko jeden obrót w bloku); X, Y, Z – obroty wokół geometrycznych (maksimum trzy obroty w jednym bloku) – warto ci adresów programuj k t obrotu wokół danej, przy czym jest zawsze zachowana nast puj ca kolejno obliczania transformacji: wokół osi Z, Y i X niezale nie od kolejno ci adresów w bloku. Kierunek dodatni k ta obrotu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara (kierunek geometryczny dodatni).

Rys. 87. Obrót układu współrz dnych wokół osi (ROT, AROT)

SCALE, ASCALE – zmiana współczynnika skali osi układu współrz dnych (Rys. 88). Programowa mo na współczynniki skali osobno dla ka dej osi pod adresami X, Y i Z. Przy obliczaniu współrz dnych w układzie bazowym warto ci współrz dnych w układzie poddanym skalowaniu s dzielone przez zaprogramowane współczynniki skaluj ce.

Rys. 88. Skalowanie osi układu współrz dnych (SCALE, ASCALE) MIRROR, AMIRROR – symetria osiowa (odbicie lustrzane) układu współrz dnych (Rys. 89). Programowana jest o , która podlega transformacji

przez podanie w bloku adresu X, Y lub Z, przy czym warto tych adresów jest dowolna (nie wpływa na transformacj ). Funkcje MIRROR i AMIRROR automatycznie zmieniaj kierunki interpolacji kołowej (G2, G3) oraz kierunki kompensacji promienia narz dzia (G41, G42).

Rys. 89. Symetria osiowa (odbicie lustrzane) układu współrz dnych (MIRROR, AMIRROR)

Je eli w bloku wyst puj same adresy TRANS, ROT, SCALE lub MIRROR bez parametrów definiuj cych transformacje, to powoduje to kasowanie wszystkich programowalnych zmian układu współrz dnych i powrót do nieprzekształconego, ustawczego układu współrz dnych (G54, G55, ....). 4.5.1. Przykład Zaprogramowa ruch narz dzia po czterech elementach konturu przedstawionych na Rys. 90 w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W. Ruch rozpocz od punktu lewego dolnego naro nika w kierunku zgodym do ruchu wskazówek zegara. Przyj poziom materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 6 mm. Wykorzysta podprogram obróbki podanego kształtu (patrz rozdz. 6). Rozwi zanie: Program główny:
%_N_EX05_MPF ; 18-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S1000 F100 M3 M8 M6 ; ELEMENT 1 N15 TRANS X20 Y10 N20 L5 P1 ; ELEMENT 2 N25 TRANS X60 Y10 N30 ASCALE X1.2 Y1.2 N30 L5 P1 ; ELEMENT 3 N35 TRANS X20 Y60 N40 AROT RPL=20 N45 L5 P1 ; ELEMENT 4 N50 TRANS X90 Y60

Podprogram obróbki pojedynczego konturu przy przyj ciu lokalnego układu współrz dnych:
%_N_EX05_SPF ; PODPROGRAM KONTURU DO EX05 N5 G0 X0 Y-7 N10 G1 Z-5 N15 G1 Y20 RND=4 N20 X20 RND=4 N25 Y0 N30 G2 I-5 AR=180 N35 G1 X0 RND=4 N40 Y5 N45 G0 Z5 N50 M17

N55 AMIRROR X0 N60 L5 P1 N65 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N70 M30

Rys. 90 Szkic przedmiotu do przykładu obróbki konturu z wykorzystaniem transformacji układu współrz dnych

Rys. 91 Wynik symulacji programu steruj cego EX05

5. NARZ

DZIA – WYMIARY, PARAMETRY PRACY, KOMPENSACJA PROMIENIA

5.1. Rejestry narz dziowe Jak wspomniano wcze niej (rozdz. 1.7), układ sterowania dla prawidłowego funckjonowania musi zna wymiary charakterystyczne narz dzia (nazywane korekcyjnymi). S one przechowywane w rejestrach narz dziowych. Maj one posta adresowanych rekordów, zawieraj cych pewn liczb pól o warto ciach rzeczywistych, przechowuj cych dane narz dziowe. Cz z nich wykorzystywana jest bezpo rednio przez układ sterowania, pozostałe mog by traktowane w sposób dowolny. Dla przykładu w rejestrach narz dziowych mog by zawarte informacje o planowanym i aktualnym czasie pracy ostrza narz dzia, liczbie obrobionych sztuk przedmiotów itp. Sposób adresowania rejestrów mo e by ró ny. W wielu układach sterowania jest to ci gły układ od D1, D2, D3, itd., gdzie numery rejestrów s niezale ne od numerów aktualnych narz dzi (adres T). W układzie sterowania Sinumerik 810D/840D przewidziano po oddzielnych rejestrów dla ka dego narz dzia, adresowanych jako D1, D2,..., D9. Jednoznaczne zidentyfikowanie rejestru narz dziowego wymaga zaprogramowania zarówno numeru narz dzia (adres T), jak i przypisanego do niego rejestru (adres D). Zatem rejestry T1 D1 i T2 D1 to dwa ró ne rejestry! Istnieje specjalny, niedost pny do edycji rejestr D0, traktowany jako zawieraj cy zerowe wymiary narz dzia, co prowadzi do bezpo redniego programowania ruchu punktu kodowego F. Swobodnie mo na natomiast zmienia zawarto pozostałych rejestrów. Ka dy z pozostałych rejestrów zawiera max. 25 warto ci numerycznych, przy czym zazwyczaj tylko cz z nich jest u ywana do opisu parametrów narz dzi przy kompensacji ich długo ci i promienia ostrza. Najwa niejszym parametrem w rejestrze narz dziowym jest typ narz dzia, okre laj cy przynale no narz dzia do grupy narz dzi. Obecnie zdefiniowane grupy narz dzi to: 1xx – narz dzia frezarskie; 2xx – narz dzia wiertarskie; 4xx – narz dzia szlifierskie; 5xx – narz dzia tokarskie; 7xx – narz dzia do rowków. “xx” w powy szych oznaczenia zast puje warto ci liczbowe, odpowiadaj ce konkretnemu rodzaju narz dzia w ramach typu, np. 500 opisuje nó zdzierak, 250 rozwiertak itd. W zale no ci od typu narz dzia zmienia si zawarto i interpretacja rejestrów narz dziowych. Poni ej przedstawiono najwa niejsze dane dla najcz ciej u ywanych typów narz dzi (Rys. 92, Rys. 93 i Rys. 94).

Rys. 92. Najwa niejsze parametry narz dzi frezarskich

Rys. 93. Najwa niejsze parametry narz dzi wiertarskich

Rys. 94. Najwa niejsze parametry narz dzi tokarskich Szczególnym typem narz dzi jest grupa “5xx” (narz dzia tokarskie). Jako jedyna posiada w rejestrze narz dziowym pozycj okre laj c poło enie ostrza wzgl dem punktu kodowego P (Rys. 95). Definiuje ono kierunek punktu kodowego P narz dzia (na przeci ciu si stycznych do kraw dzi narz dzia – wynika to z zasady pomiarów narz dzia) z punktu S ( rodek okr gu wpisanego w naro e narz dzia). Np. poło enie ostrza kodowane jako 3 oznacza, e punkt P jest przesuni ty w obu osiach (Z i X) o warto promienia naro a w kierunku ujemnym. Zasadno tej operacji zostanie omówiona w rozdz. 2.3 po wi conym kompensacji promienia narz dzia.

Rys. 95. Definicja poło enia ostrza dla narz dzi tokarskich (parametr Ostrze na Rys. 94)

5.2. Parametry pracy narz dzi Do parametrów technologicznych, zwi zanych z prac narz dzi, nale posuw (adres F) i pr dko skrawania (adres S). Mog one by wyra one w ró ny sposób i w ró nych jednostkach, np. posuw mo e by programowany w [mm/min] lub [cal/min]. W tym przypadku nie maj zastosowania funkcje G70/G71. Zasadniczo jednostka posuwu jest okre lana na podstawie zmiennych systemowych układu sterowania. Jako uzupełnienie wspomnianych dwóch funkcji przygotowawczych w Sinumeriku zaimplementowano jeszcze dwie funkcje nale ce do tej samej grupy, okre laj ce wymiar stosowanych jednostek. S to: G700 – jednostki dodatkowe dla wymiarów geometrycznych [cal] i posuwu [cal/min]; G710 – jednostki podstawowe dla wymiarów geometrycznych [mm] i posuwu [mm/min]. W Sinumeriku, cho w innych układach sterowania jest to czasami inaczej, do programowania rodzaju i jednostek parametrów technologicznych słu funkcje przygotowawcze, nale ce do jednej grupy. Do programowania posuwu słu nast puj ce funkcje: G93 – odwrotno czasu trwania bloku F [1/s]; G94 – posuw minutowy F [mm/min]; G95 – posuw obrotowy F [mm/obr]. W praktyce posuw minutowy (G94) jest u ywany na frezarkach b d przy frezowaniu na centrach tokarsko-frezarskich, posuw obrotowy (G95) prawie wył cznie przy toczeniu. Funkcja G93 jest rzadko stosowana, poniewa charakteryzuje si zmienny posuwem, zale nym od drogi programowanej w jednym bloku. Do programowania pr dko ci skrawania/pr dko ci obrotowej słu nast puj ce funkcje: G96 – wł czenie stałej pr dko ci skrawania S [m/min]; G961 – wł czenie stałej pr dko ci skrawania S [m/min]; G97 – wył czenie stałej pr dko ci skrawania S [obr/min]; G971 – wył czenie stałej pr dko ci skrawania S [obr/min]. Domy lnym rodzajem pracy jest stała pr dko obrotowa wrzeciona n – S wyra one w [obr/min] (podobnie jak ma to miejsce dla obrabiarek konwencjonalnych). Wł czanie i wył czanie stałej pr dko ci skrawania v (zmienna warto pr dko ci obrotowej wrzeciona) jest w praktyce u ywane na tokarkach. Zale no pomi dzy obu pr dko ciami jest ogólnie znana: 2 ⋅π ⋅ r ⋅ n v= (G97, G971) 1000 (8) 1000 ⋅ v n= (G96, G961) 2 ⋅π ⋅ r Warto promienia toczenia r w powy szym wzorze jest równa odległo ci punktu kodowego P narz dzia od osi wrzeciona, mierzona w układzie maszynowym MKS – Rys. 96. Stała pr dko obrotowa jest u ywana przede wszystkim na frezarkach. Na tokarkach jest u ywana przy takich zabiegach jak wiercenie osiowe, toczenie gwintu,

przecinanie, toczenie rowków. Stała pr dko skrawania na tokarkach jest stosowana przy toczeniu i wytaczaniu w celu uzyskania dobrej jako ci powierzchni

Rys. 96. Zale no

mi dzy pr dko ci obrotow a stał pr dko ci skrawania

We wzorze (8) na pr dko obrotow wrzeciona n przy stałej pr dko ci skrawania v w mianowniku wyst puje warto promienia r. Je eli narz dzie zbli a si do osi to maleje r i rosn obroty n (zjawisko to jest nazywane rozbieganiem wrzeciona), teoretycznie do niesko czono ci. Stan ten mo e by niebezpieczny (np. ze wzgl du na zastosowany uchwyt). Dlatego konieczne jest ograniczanie obrotów wrzeciona. Maksymalne obroty wrzeciona ograniczone s przez: 1. Maksymalne obroty silnika nap dzaj cego wrzeciono; 2. Warto maksymaln i minimaln obrotów wrzeciona, zadawanych z pulpitu operatorskiego (zalecane) lub programowo przez funkcje przygotowawcze: G25 – minimalne obroty wrzeciona (programowane pod adresem S); G26 – maksymalne obroty wrzeciona (programowane pod adresem S). Przykład: N05 G25 S100 N10 G25 S3000 Powy sze bloki ograniczaj obroty wrzeciona w zakresie 100÷3000 [obr/min]. 3. Maksymalne obroty wrzeciona przy stałej pr dko ci skrawania (G96), programowane pod adresem LIMS (ang. LIMit Speed). Przykład: N10 LIMS=2000 Ograniczenie obrotów przy stałej pr dko ci skrawania do 2000 [obr/min]. Nale y pami ta , e maksymalne obroty wrzeciona, programowane przez adres LIMS nie mog by wi ksze ni ustawione przez operatora. Dlatego w programie nale y unika ograniczania obrotów przez adres G26. Przy wył czeniu stałej pr dko ci skrawania funkcj G97 przy wł czonych obrotach wrzeciona nie trzeba zadawa nowej warto ci adresu S jako stałej pr dko ci obrotowej, gdy wtedy zostaje domy lnie przyj ta aktualna pr dko obrotowa.

Poniewa funkcje w omawianej grupie wpływaj zarówno na interpretacj posuwu jak pr dko ci skrawania/obrotowej obowi zuj tu pewne powi zania ich aktywno ci. S one przedstawione w Tabl. 1.
Tabl. 1. Powi zania funkcji przygotowawczych w grupie technologicznej Funkcja aktywna G93 G94 G95 G96 G961 G97 G971 Stan jak przy funkcji G97 G97 G97 G95 G94 G95 G94 S [obr/min] [obr/min] [obr/min] [m/min] [m/min] [obr/min] [obr/min] F [1/s] [mm/min] [mm/obr] [mm/obr] [mm/min] [mm/obr] [mm/min]

5.3. Kompensacja promienia narz dzia 5.3.1. Istota kompensacji promienia narz dzia Obróbka skrawaniem ma na celu uzyskanie danego kształtu i wymiarów przedmiotu obrabianego. S one wynikiem wzajemnego ruchu przedmiotu i narz dzia, a wła ciwie jego kraw dzi skrawaj cych. Ze wzgl dów praktycznych punkt kodowy narz dzia na ogół nie pokrywa si z punktem (punktami) kształtuj cymi przedmiot obrabiany. St d kształt powstały po obróbce nie jest zgodny z kształtem opisanym w programie steruj cym – powstaje pewien bł d obróbki (patrz Rys. 50). Aby wyeliminowa ten bł d nale y dokona takiej korekty toru ruchu punktu kodowego narz dzia, aby w efekcie uzyska zamierzony kształt i wymiary przedmiotu obrabianego. Wspomniany bł d nie powstałby gdyby obróbka odbywała si narz dziami o idealnych kształtach (np. no y tokarskich) lub o zerowej rednicy (np. frezów) – Rys. 97. W rzeczywisto ci obróbka odbywa si narz dziami o okre lonej rednicy czy rzeczywistym kształcie – Rys. 98. Poniewa w obu przypadkach decyduj ce znaczenie ma warto promienia (naro a ostrza, samego narz dzia) st d procedur korekcyjn nazwano kompensacj promienia narz dzia (mo na te spotka okre lenie korekcja promienia narz dzia).

Rys. 97. Kształt po obróbce narz dziem o idealnym kształcie (a) lub zerowej rednicy (b)

Rys. 98. Kształt po obróbce narz dziem o rzeczywistym kształcie (a) lub niezerowej rednicy (b)

W praktyce programowania stosuje si dwie metody kompensacji promienia narz dzia: 1. Programow – zmodyfikowany tor ruchu narz dzia, uwzgl dniaj cy rzeczywist warto promienia, tworzony jest w sposób r czny (dawniej) lub generowany automatycznie przez systemy CAM (obecnie). Zalet tego rozwi zania jest mo liwo pełnej weryfikacji programu przed jego wczytaniem do układu sterowania, wad za konieczno zmiany programu po zmianie promienia narz dzia (np. wynikaj cej ze zu ycia) – Rys. 99. Tym niemniej takie rozwi zanie jest stosowane, przede wszystkim przy obróbce powierzchni swobodnych (np. powierzchni NURBS), wymagaj cych kompensacji trójosiowej (przestrzennej) i wielu skomplikowanych, czasochłonnych oblicze , które s wykonywane przez specjalizowane moduły systemów CAM. Minimalne zmiany wymiarów narz dzia nie maj w takim przypadku tak du ego znaczenia z uwagi na wi ksze tolerancje wymiarowe obrabianych powierzchni.

Rys. 99. Zmiana konturu obrobionego na wskutek zmian promienia narz dzia przy kompensacji programowej

2. Automatyczn – wykonywan przez układ sterowania przy ka dym wykonaniu programu na podstawie aktualnej warto ci promienia narz dzia, pobranej

z rejestrów narz dziowych. Zalet takiego podej cia jest dokładne i precyzyjne uwzgl dnienie najmniejszych zmian wymiarów narz dzia (a co za tym idzie osi ga si du dokładno obróbki) oraz łatwo programowania – programuje si kontur nominalny, taki jaki ma powsta po obróbce, a wi c zwymiarowany na rysunku konstrukcyjnym. Wad za konieczno ka dorazowego obliczania rzeczywistego toru narz dzia przy wykonaniu programu. Z uwagi jednak na du moc obliczeniow dzisiejszych układów sterowania wada ta nie ma istotnego wpływu na szybko realizacji programu i samej obróbki. Zarówno kompensacja programowa jak i automatyczna s oparte na tej samej zasadzie funkcjonowania, która omówiona zostanie na przykładzie obróbki frezowania frezem palcowym. Pracuj ce swoim obwodem narz dzie kształtuje obrabiany kontur ró nymi punktami na tym e obwodzie (Rys. 100), jednak ich wspóln cech jest stała odległo od punktu kodowego P, równa promieniowi narz dzia. Tor punktu kodowego P jest zatem zawsze w stałej odległo ci od programowanego konturu. Z tego wzgl du zakre la krzyw równoległ do konturu, nazywan ekwidystant (krzyw równoodległ ). Kompensacja promienia narz dzia polega wi c na programowaniu ruchu nie po konturze nominalnym, ale jego ekwidystancie. Czasami nazywa si to programowaniem po ekwidystancie. Ró nica mi dzy kompensacj programow i automatyczn polega jedynie na sposobie i miejscu obliczania ekwidystanty. Tworzenie konturu równoodległego mo e by równie wspomagane przez systemy CAD, w których najcz ciej wykonuje si dokumentacj konstrukcyjn czy technologiczn . Wiele z nich posiada bowiem funkcj tworzenia krzywej odsuni tej (ang. Offset), która jest niczym innym jak wła nie ekwidystant . Nale y jeszcze pami ta o tym, i ka dy kontur posiada dwie ekwidystanty (Rys. 101).

Rys. 100. Zasada kompensowania promienia narz dzia

Rys. 101. Kontur nominalny i jego ekwidystanty

Specyficzn grup narz dzi stanowi narz dzia tokarskie, dla nich kompensacja promienia jest bardziej ło ona. Fragmentem no a tokarskiego, maj cego najwi kszy wpływ na kształtowanie przedmiotu, jest naro e (kraw d przej ciowa pomi dzy głównymi kraw dziami skrawaj cymi) zaokr glone promieniem R. Natomiast punkt kodowy P, którego poło enie jest programowane, le y zazwyczaj na przeci ciu si stycznych do naro a, równoległych do osi układu bazowego (wynika to ze sposobu pomiaru wymiarów narz dzia). Konsekwencj tego jest to, i punkt kodowy P le y poza kraw dzi skrawaj c . Programowanie poło enia tak przyj tego punktu

kodowego powoduje w pewnych warunkach powstanie innego konturu po obróbce ni programowany tor ruchu (Rys. 98). Powstaj ca ró nica pomi dzy konturem zadanym (nominalnym) a powstałym po obróbce jest znaczna (zale na od warto ci promienia i k ta pochylenia stycznej do konturu w punkcie styku z kraw dzi skrawaj c ) i nie mo e by pomini ta. Aby rozwi za ten problem przyjmuje si programowanie nie ruch punktu P, ale punktu rodka okr gu wpisanego w naro e ostrza – punkt kodowy S na Rys. 102.

Rys. 102. Kompensacja promienia narz dzia w obróbce tokarskiej

W takiej sytuacji mo emy analizowa ruch no a tokarskiego jako przemieszczanie si “freza” o rodku S i promieniu R po ekwidystancie. Nale y jednak pami ta , i w dalszym ci gu punktem programowanym w ruchu narz dzia jest punkt kodowy P, co wymaga przesuni cia obliczonej ekwidystanty. Ta zmiana zawsze jest równa warto ci promienia R narz dzia (Rys. 102), przy czym układ sterowania musi zosta poinformowany o kierunku tego przesuni cia – mo e ono by dodatnie, ujemne lub równe zero w danej osi, co ł cznie daje dziewi ró nych kombinacji poło enia obu punktów kodowych. Parametrem, który za to odpowiada, jest kodowe oznaczenie poło enia ostrza – Rys. 95. Dla kodów 1-4 przesuni cia odbywa si w obydwu osiach (w kierunku dodatnim lub ujemnym), dla kodów 5-8 tylko wzdłu jednej osi, a kod 9 jest przypisany narz dziom nie wymagaj cym kompensacji promienia. Pokazany na Rys. 102 nó wymaga obu przesuni w kierunku ujemnym, zatem powinien by scharakteryzowany kodem poło enia ostrza równym 3 – por. Rys. 95. 5.3.2. Programowanie automatycznej kompensacji promienia Automatyczna kompensacja promienia zwalnia zasadniczo programist z zajmowania si ruchem narz dzia po ekwidystancie. Jego zadaniem jest zapisanie geometrii konturu nominalnego oraz poinformowanie układu sterowania, czy rzeczywisty ruch narz dzia odbywa si ma po zaprogramowanym konturze czy jego ekwidystantach (które układ sterowania musi sam wyznaczy ). Do sterowania sposobem realizacji ruchu zdefiniowano trzy funkcje przygotowawcze (Rys. 103):

G40 G41 G42

– wył czenie automatycznej kompensacji promienia (ruch punktu kodowego P po konturze nominalnym); – wł czenie automatycznej kompensacji promienia po lewej stronie konturu (ruch punktu kodowego P lub S po ekwidystancie, le cej po lewej stronie konturu nominalnego patrz c w kierunku ruchu narz dzia); – wł czenie automatycznej kompensacji promienia po prawej stronie konturu (ruch punktu kodowego P lub S po ekwidystancie, le cej po prawej stronie konturu nominalnego patrz c w kierunku ruchu narz dzia).

Rys. 103. Programowanie automatycznej kompensacji promienia narz dzia

Ruch w pełni kompensowany jest prosty w programowaniu, newralgicznym momentem jest jednak jego rozpocz cie i zako czenie. Przej cie z ruchu niekompensowanego na kompensowany i odwrotnie nie mo e si odby nagle, zawsze zwi zane to jest z ruchem przej ciowym. Ruch ten mo na opisa nast puj c zasad (dla rozpocz cia kompensacji): narz dzie w bloku, w którym jest wł czana automatyczna kompensacja porusza si do punktu na prostej prostopadłej do elementu konturu programowanego w nast pnym bloku, przechodz cej przez punkt pocz tkowy tego elementu. Czyli ruch w pełni kompensowany wyst puje dopiero przy nast pnym fragmencie konturu w stosunku do przej ciowego (Rys. 104). Podobn zasad mo na sformułowa dla przypadku wył czania kompensacji promienia narz dzia (Rys. 105). Blok przej ciowy musi by programowany z interpolacj liniow (zalecane) lub punktow . Nie mo e natomiast wyst pi tu interpolacja kołowa lub inna. Podobna sytuacja nast puje je eli nast puje zmiana promienia narz dzia przez zaprogramowanie innego rejestru narz dziowego lub zmiana kierunku kompensacji (G41 na G42 i odwrotnie). Ogólnie przy programowaniu ruchu z automatyczn kompensacj promienia nale y stosowa szczególn ostro no , gdy nie zawsze jeste my w stanie dokładnie przewidzie rzeczywistego toru ruchu narz dzia, który czasem mo e by do niespodziewany. Wynika to z du ej zło ono ci algorytmów obliczania ekwidystanty, których twórcy nie zawsze przewidzieli wszystkie mo liwe sytuacje.

Rys. 104. Programowanie rozpocz cia automatycznej kompensacji promienia narz dzia

Rys. 105. Programowanie zako czenia automatycznej kompensacji promienia narz dzia

5.3.3. Przykład Dla przykładu frezowania konturu (rozdz. 3.4.1) uzupełni program steruj cy o automatyczn kompensacj promienia. Rozwi zanie:
%_N_EX06_MPF ; 22-08-2003 N5 G54 G71 G90 G94 G17 N10 S800 F100 T1 D1 M3 M8 M6 N15 G0 X0 Y0 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 G42 X15 ;START KOMPENSACJI

N35 X60 N40 G2 I20 J0 AR=90 N45 G1 X110 N50 X130 Y54.641 N55 CT X125 Y85 N60 G91 G1 X-25 N65 G2 J20 AR=210 N70 G1 G90 Y135 N75 X=IC(-45) N80 G2 X15 AR=180 N85 G1 X0 RND=8 N90 G1 Y70 N95 X10 N100 CIP Y=IC(-20) I1=79 J1=60 N105 G1 X0 N110 G3 X-5 Y15 I=AC(15) J-20 N115 G1 X0 N120 G2 J-15 AR=90 N125 G1 G40 Y-20 ;KONIEC KOMPENSACJI N130 G0 Z100 N135 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 M30

Rys. 106. Symulacja programu steruj cego z wykorzystaniem automatycznej kompensacji promienia

5.3.4. Inne funkcje steruj ce automatyczn kompensacj promienia Je eli dobrze przyjrze si wynikowi symulacji programu z przykładu z poprzedniego rozdziału to mo na zauwa y naruszenie konturu przedmiotu obrabianego (w niebieskim kółku na Rys. 106). Pozornie wszystko zostało zaprogramowane w sposób prawidłowy, a mimo tego program jest bł dny. Bł d ten jest konsekwencj ustawie dotycz cych automatycznej kompensacji, które zostan omówione w niniejszym rozdziale i dzi ki którym mo na go wyeliminowa . Przy rozpoczynaniu czy ko czeniu ruchu kompensowanego rozró nia si dwa przypadki pozycjonowania narz dzia (Rys. 107): 1. Narz dzie przed konturem – narz dzie i kontur po przeciwnych stronach linii granicznej (bierze si pod uwag poło enie punktu kodowego narz dzia); 2. Narz dzie za konturem – narz dzie i kontur po tej samej stronie linii granicznej. Lini graniczn jest tu styczna do ekwidystanty w punkcie pocz tkowym/ko cowym kompensacji i sama ekwidystanta. Je eli rozpocz cie lub zako czenie ruchu kompensowanego odbywa si dla narz dzia przed konturem to nie ma negatywnych skutków takiego ruchu. Inaczej jest w przypadku narz dzia za konturem. Wtedy mo e doj do ruchu kolizyjnego (Rys. 108), jak to miało miejsce w omawianym przykładzie.

Rys. 107. Poło enie narz dzia przy rozpocz ciu/zako czeniu ruchu kompensowanego

Rys. 108. Ruch kolizyjny narz dzia przy rozpocz ciu/zako czeniu kompensacji promienia narz dzia – narz dzie za konturem

W układzie sterowania Sinumerik 840D nadzór nad sposobem rozpoczynania/ko czenia ruchu kompensowanego pełni nast puj ce funkcje przygotowawcze (modalne): NORM – (ang. NORMal) narz dzie nie wykonuje adnych dodatkowych ruchów i po najkrótszym torze przemieszcza si od ko ca ekwidystanty do kolejnego punktu programowanego (przy zako czeniu kompensacji) lub od aktualnego poło enia do pocz tku ekwidystanty (przy rozpocz ciu kompensacji) (Rys. 109); funkcja ta na ogół jest przyjmowana jako domy lna; KONT – (niem. KONTurpunkt) narz dzie wykonuje obej cie punktu pocz tkowego/ko cowego ekwidystanty je eli znajduje si za konturem (Rys. 110); je eli znajduje si przed konturem to jego zachowanie jest analogiczne jak dla funkcji NORM. Sposób obej cia jest regulowany przez dwie kolejne funkcje przygotowawcze (modalne): G450 – obej cie po łuku o rodku w punkcie pocz tkowym/ko cowym programowanego konturu i promieniu narz dzia (Rys. 110); G451 – obej cie przez punkt przeci cia stycznych do okr gu o rodku w punkcie pocz tkowym/ko cowym programowanego konturu i promieniu narz dzia (Rys. 110).

Rys. 109. Programowanie rozpocz cia/zako czenia kompensacji promienia narz dzia z u yciem funkcji NORM

Rys. 110. Programowanie rozpocz cia/zako czenia kompensacji promienia narz dzia z u yciem funkcji KONT + G450/G451

Przykład: Program przedstawiony w rozdz. 2.3.3 uzupełni o funkcje kontroli obej cia punktu pocz tkowego/ko cowego kompensacji w celu wyeliminowania sytuacji kolizyjnej (naro e oznaczone niebieskim kółkiem na Rys. 106). Rozwi zanie: Dokonano zmiany bloku N05, przyjmuj c dwa warianty: 1. N5 G54 G71 G90 G94 G17 KONT G450 2. N5 G54 G71 G90 G94 G17 KONT G451 W wyniku symulacji zmodyfikowanych programów uzyskano nast puj cy efekt przy rozpocz ciu kompensacji, przedstawiony na Rys. 111. Jak łatwo zauwa y , przy zastosowaniu funkcji G450 uzyskuje si ci gły kontakt narz dzia z obrabianym materiałem, przy funkcji G451 wprost przeciwnie – narz dzie przy obej ciu naro a traci kontakt z materiałem. Wybór jednej z obu funkcji powienien zatem by uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i do wiadczeniem programisty.

Rys. 111. Wyniki symulacji zmodyfikowanego programu z rozdz. 2.3.3

Funkcje G450/G451 steruj równie sposobem generowania ekwidystanty przy przej ciach pomi dzy kolejnymi fragmentami konturu. S tu dwa przypadki: je eli k t pomi dzy stycznymi do s siednich fragmentów konturu jest mniejszy lub równy 180° (tzw. naro e wewn trzne) oraz je eli ten k t jest wi kszy ni 180° (tzw. naro e zewn trzne). W pierwszym przypadku wyznaczany jest punkt przeci cia ekwidystant, stanowi cy punkt zwrotny ruchu (Rys. 112).

Rys. 112. Tor ruchu po ekwidystancie naro a wewn trznego

Bardziej skomplikowany jest przypadek drugi. Wtedy pomi dzy ekwidystantami do kolejnych fragmentów konturu istnieje przerwa (niezdefiniowany odcinek toru narz dzia) – Rys. 113.

Rys. 113. Niezdefiniowany tor ruchu po ekwidystancie naro a zewn trznego

Wypełnienie tego fragmentu w układzie Sinumerik 840D jest zale ne od wspomnianych ju funkcji przygotowawczych G450/G451. Działaj one w podobny sposób, jak przy rozpocz ciu/zako czeniu kompensacji (Rys. 114): G450 – tor ruchu narz dzia pomi dzy ekwidystantami przebiega po łuku o rodku w punkcie przeci cia si obu fragmentów konturu; G451 – tor ruchu narz dzia przebiega po przedłu eniu ekwidystant a do ich punktu przeci cia.

Rys. 114. Programowanie toru ruchu po ekwidystancie naro a zewn trznego

Istnieje funkcja pozwalaj ca na zaprogramowanie po redniej postaci toru ruchu przy obej ciu naro y konturu – DISC (ang. DIStort transition Circle). Jest to funkcja modalna, działaj ca przy aktywnej funkcji G450. Jej warto nale y do przedziału od 0 do 100. W zale no ci od warto ci funkcji DISC mo na uzyska obej cie po łuku, do przeci cia ekwidystant lub po rednie – Rys. 115.

Rys. 115. Kontrola toru narz dzia przy kompensacji za pomoc funkcji DISC

Przy rozpoczynaniu i ko czeniu ruchu kompensowanego mo na równie wykorzysta tzw. mi kkie dosuni cie/odsuni cie narz dzia, polegaj ce na wykonaniu dodatkowych ruchów, zapewniaj cych płynne rozpocz cie lub zako czenie kontaktu narz dzia z obrabianym materiałem. W układzie sterowania Sinumerik 840D przewidziano trzy typy takich ruchów, programowanych przez sze funkcji przygotowawczych: G147 – dosuni cie po prostej, przedłu enie stycznej do ekwidystanty o warto programowan pod adresem DISR (ang. DIStort Radius) – Rys. 116; G247 – dosuni cie po okr gu o promieniu programowanym pod adresem DISR – Rys. 117; G347 – dosuni ciepo ½ okr gu o promieniu programowanym pod adresem DISR – Rys. 118; G148 – odsuni cie po prostej, przedłu enie stycznej do ekwidystanty o warto programowan pod adresem DISR – Rys. 116; G248 – odsuni cie po okr gu o promieniu programowanym pod adresem DISR – Rys. 117; G348 – odsuni cie po ½ okr gu o promieniu programowanym pod adresem DISR – Rys. 118. Programowanie mi kkiego dosuni cia/odsuni cia stosuje si np. ze wzgl du na obróbk powierzchni wewn trznych. Wtedy brak jest dobiegu lub wybiegu narz dzia poza materiałem (jak przy obróbce powierzchni zewn trznych). Dosuwanie lub odsuwanie narz dzia musi odbywa si wzdłu kraw dzi konturu, co mo e powodowa powstanie ladów na wskutek odkształce narz dzia. eby tego unikn dosuwa si lub odsuwa narz dzie stopniowo zagł biaj c go w materiał i tym samym łagodz c skutki jego odkształce .

Rys. 116. Programowanie mi kkiego dosuni cia/odsuni cia po linii prostej (G147/G148)

Rys. 117. Programowanie mi kkiego dosuni cia/odsuni cia po wier okr gu (G247/G248)

Rys. 118. Programowanie mi kkiego dosuni cia/odsuni cia po półokr gu (G347/G348)

5.3.5. Przykład Dla frezowania konturu z rozdz. 3.3.1 uwzgl dni automatyczn kompensacj promienia narz dzia, zakładaj c obróbk wewn trzn . Wykorzysta mi kkie dosuni cie i odsuni cie narz dzia po wier okr gu. Naro a zewn trzne wykona z obej ciem po promieniu. Rozwi zanie:
%_N_EX07_MPF ; 23-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S1500 F250 M3 M8 M6 N15 G0 X60 Y30 ; NAJAZD NAD WNETRZE KONTURU N20 Z3 N25 G1 Z-5 ; WEJSCIE W MATERIAL N30 G41 G247 Y0 DISR=10 ; START KOMPENSACJI N35 X125 N40 Y50 N45 X60 N50 Y80 N55 X100 N60 Y105.4 N65 X85.4 Y120 N70 X25 N75 Y84 N80 X0 N85 Y0 N90 X60 N95 G40 G248 Y30 DISR=10 ; KONIEC KOMPENSACJI N100 G0 Z100 N105 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N110 M30

Rys. 119. Symulacja programu steruj cego z uwzgl dnieniem automatycznej kompensacji promienia oraz mi kkiego dosuni cia/odsuni cia narz dzia

6. OBRÓBKA GWINTÓW NA OBRABIARKACH CNC
Gwint (oraz inne powierzchnie bazuj ce na zarysie spiralnym) to specyficzny rodzaj powierzchni obrabianych, cz sto spotykany w przedmiotach obrabianych. Ró ne s techniki obróbki gwintów – toczenie, frezowanie, nacinanie narz dziami kształtowymi – a tym samym ró ne funkcje dla nich musz by stosowane. W niniejszym rozdziale obszernie przedstawiono ich działanie i zastosowanie. 6.1. Interpolacja spiralna o stałym skoku G33 Obróbka powierzchni spiralnych wi e si przede wszystkim z nacinaniem gwintu (Rys. 120). Działanie funkcji G33 (nale y do grupy funkcji G0, G1, ....) polega na stworzeniu “elektronicznej gitary”, sprz gaj cej ruch obrotowy wrzeciona z posuwami liniowymi, daj c w efekcie ruch po krzywej spiralnej (helikoidalnej). Pozwala to na toczenie gwintów czy zarysów spiralnych przy wielokrotnych przej ciach narz dzia kształtowego (zarys narz dzia musi by dopasowany do zarysu gwintu).

Rys. 120. Gwint jako przykład wykorzystania interpolacji spiralnej

Tak jak w innych rodzajach interpolacji musi by podany punkt ko cowy ruchu przy zachowaniu wszystkich obowi zuj cych zasad. Dodatkow informacj jest skok spirali (zawsze jako liczba dodatnia), programowany za pomoc parametrów interpolacji I, J, K odpowiednio do osi, wzdłu której odbywa si ruch (Rys. 121 i Rys. 122). Je eli interpolacja spiralna obejmuje ruch w dwóch osiach liniowych to podaje si tylko skok spirali tylko wzdłu jednej osi (w innych układach sterowania cz sto jest inaczej), przy czym jest to ta o , wzgl dem której tor ruchu tworzy mniejszy k t (Rys. 123 i Rys. 124).

Rys. 121. Programowanie interpolacji spiralnej wzdłu osi Z

Rys. 122. Programowanie interpolacji spiralnej wzdłu osi X

Rys. 123. Programowanie interpolacji spiralnej pod k tem (parametr interpolacji w osi Z)

Rys. 124. Programowanie interpolacji spiralnej pod k tem (parametr interpolacji w osi X)

Przy nacinaniu gwintów wielozwojnych istnieje konieczno zmiany k towego poło enia wrzeciona przy rozpocz ciu ruchu. Domy lnie odbywa si to przy poło eniu k towym wrzeciona pobieranym z danych maszynowych. Przy pomocy adresu SF (ang. Starting point oFfset) mo na zaprogramowa inne poło enie k towe wrzeciona. Rys. 125 przedstawiono przykład zaprogramowania fragmentu obróbki gwintu 3zwojnego przy wykorzystaniu adresu SF.

Rys. 125. Programowanie obróbki gwintu wielozwojnego

Przy obróbce gwintu no em tokarskim nale y zwykle wykona kilka przej (w tym równie przej wyka czaj cych). Pojawia si zatem problem liczby

niezb dnych przej i podziału naddatku obróbkowego. Liczba przej jest uzale niona przede wszystkim od podziałki gwintu oraz jego rodzaju (zewn trzny, wewn trzny, metryczny, calowy itp.). Wytyczne dotycz ce liczby przej mo na znale np. w katalogach narz dziowych, gdzie znajduj si równie inne informacje o obróbce gwintów. Podział naddatku obróbkowego musi uwzgl dnia rodzaj materiału i powodowa jak najbardziej korzystne warunki spływu wióra. W praktyce spotka mo na kilka typowych sposobów podziału naddatku przy obróbce gwintu – Rys. 126, Rys. 127. Metoda z Rys. 126a wymaga jednoczesnej pracy dwóch kraw dzi, co prowadzi do znacznych napr e w obszarze wierzchołka no a, jednak powoduje równomierne zu ycie kraw dzi skrawaj cych. Ten typ obróbki zalecany jest zatem w przypadku obróbki materiałów kruchych, daj cych krótki, łamliwy wiór (np. br z, mosi dz), dla materiałów przejawiaj cych samoutwardzanie (np. stale nierdzewne) lub gwintów o małych podziałkach. Pozostałe metody, a szczególnie wcinanie boczne (Rys. 127), ma za zadanie prowadzi obróbk mo liwie jedn kraw dzi , przy czym metoda naprzemienna daje bardziej równomierne zu ycie kraw dzi (zalecana jest przede wszystkim dla gwintów o du ych podziałkach). Ten typ wcinania jest zalecany dla materiałów ci gliwych, o wiórze spiralnym, rubowym czy pasmowym (np. stale konstrukcyjne).

Rys. 126. Podział naddatku obróbkowego przy gwintowaniu: a) wgł bny promieniowy, b) wgł bny naprzemienny [Sandvik Coromant]

Przy bocznym podziale naddatku mo na wcina si dokładnie wzdłu powierzchni bocznej gwintu. Jednak z uwagi na dokładno pozycjonowania narz dzia, jak i nieuniknione przy znacznych siłach obróbki jego odkształcenia, na powierzchni bocznej gwintu mog by widoczne lady obróbki, co znacznie pogarsza jako gwintu. Zaleca si zatem wcinanie z zachowaniem pewnego niewielkiego k ta w stosunku do powierzchni bocznej gwintu (2÷5°), umo liwiaj ce uzyskanie dobrej jako ci powierzchni gwintu. Przy tym sposobie obróbki nale y równie pami ta o tym, e nó powinien „pcha ” wiór do przodu (Rys. 128). Po ustaleniu liczby przej i kierunku wcinanie przy kolejnych przej ciach nale y okre li kolejne gł boko ci obróbki. Stosuje si tu dwie strategie (Rys. 129): stały dosuw (narz dzie wcina si o stał warto w kierunku promieniowym) oraz stały

przekrój warstwy skrawanej (narz dzie wcina si o zmienn , malej c warto w kierunku promieniowym). Stały dosuw mo e by stosowany dla gwintów o małych podziałkach, dla pozostałych nale y stosowa bardziej korzystny stały przekrój warstwy skrawanej.

Rys. 127. Boczny podział naddatku obróbkowego przy gwintowaniu [Sandvik Coromant]

Rys. 128. Kierunek wcinania przy bocznym podziale naddatku obróbkowego [Sandvik Coromant]

Rys. 129. Podział naddatku przy gwintowaniu z uwagi na kolejne gł boko ci obróbki [Sandvik Coromant]

W nacinaniu gwintów na tokarce szczególnie wa ne jest odpowiednie skojarzenie kierunku obrotów wrzeciona i kierunku posuwu, poniewa tylko wtedy uzyskamy gwint prawo- lub lewozwojny. W sposób schematyczny to skojarzenie przedstawiono na Rys. 130. Ze wzgl du na zło ono obliczeniow i znaczn liczb bloków wymaganych do zaprogramowania nacinania gwintu w praktyce stosuje si cykle nacinania gwintów, o czym traktuje rozdz. 7.

Rys. 130. Schemat doboru parametrów obróbki (kierunek obrotów wrzeciona i kierunek posuwu) przy nacinaniu gwintów na tokarce [Sandvik Coromant]

6.1.1. Przykład Zaprogramowa obróbk gwintu M42 (Rys. 131). Zastosowa n = 14 przej zgrubnych i jedno tzw. puste, z zerowym naddatkiem. Przyj obróbk z wcinaniem pod k tem ϕ = 28° wzgl dem prostopadłej do osi gwintu. Gł boko ci kolejnych przej obliczy korzystaj c z warunku jednakowych przekrojów warstwy skrawanej.

Rys. 131. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki gwintu toczeniem

Rozwi zanie: Gwint M42 posiada skok P = 4.5, rednica wewn trzna d3 = 36.081. Dla obliczenia gł boko ci kolejnych przej i przesuni w osi Z posłu ono si nast puj cymi zale no ciami (Rys. 132): i hi = h ⋅ ; i = 1,..., n (9) n Powy sza zale no w uproszczony sposób pozwala na zachowanie stałego, równomiernego przekroju warstwy skrawanej. X i = X 0 − hi ; i = 1,..., n (10) ∆Z i = ( X i −1 − X i ) ⋅ tg(ϕ ); i = 2,..., n (11) Z i = Z i −1 + ∆Z i ; i = 2,..., n (12) Dla uproszczenia przyj to wymiarowanie w osi X na promieniu. Wyniki oblicze , wymaganych przy programowaniu, najlepiej zestawi w formie tabeli (Tabl. 2). Dla obróbki gwintu prawozwojnego zgodnie z Rys. 130 przyj to kierunek posuwu od wrzeciona do konika. Na Rys. 133 przedstawiono fragment symulacji obróbki.

Rys. 132. Wyznaczanie współrz dnych punktów startu dla kolejnych przej Tabl. 2. Wyniki oblicze dla kolejnych przej przy toczeniu gwintu (przyj te wielko ci zadane X0 = 21, Z1 = -45, h = 2.960, ϕ = 28°, n = 14) i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hi 0.7911 1.1188 1.3702 1.5822 1.7689 1.9378 2.0930 2.2375 2.3733 2.5017 2.6238 2.7404 2.8523 2.9600 Xi 20.2089 19.8812 19.6298 19.4178 19.2311 19.0622 18.9070 18.7625 18.6267 18.4983 18.3762 18.2596 18.1477 18.0400

∆Zi
0.1742 0.1337 0.1127 0.0993 0.0898 0.0826 0.0768 0.0722 0.0683 0.0649 0.0620 0.0595 0.0573

Zi -45.0000 -44.8258 -44.6921 -44.5794 -44.4801 -44.3903 -44.3077 -44.2309 -44.1587 -44.0905 -44.0256 -43.9635 -43.9040 -43.8468

Program steruj cy:

%_N_EX11_MPF ; 30-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G96 DIAMON KONT G450 N10 MSG("TOCZENIE GWINTU") N15 T1 D1 G95 S600 F0.1 M4 M8 ; DO GWINTU N20 G0 X55 N25 DIAMOF N30 Z-45 ; I PRZEJSCIE N35 G1 X20.2089 N40 G33 Z2 K4.5 N45 G0 X22.5 N50 Z-44.8258 ; II PRZEJSCIE N55 G1 X19.8812 N60 G33 Z2 K4.5 N65 G0 X22.5 N70 Z-44.6921 ; III PRZEJSCIE N75 G1 X19.6298 N80 G33 Z2 K4.5 N85 G0 X22.5 N90 Z-44.5794 ; IV PRZEJSCIE N95 G1 X19.4178 N100 G33 Z2 K4.5 N105 G0 X22.5 N110 Z-44.4801 ; V PRZEJSCIE N115 G1 X19.2311 N120 G33 Z2 K4.5 N125 G0 X22.5 N130 Z-44.3903 ; VI PRZEJSCIE N135 G1 X19.0622 N140 G33 Z2 K4.5 N145 G0 X22.5 N150 Z-44.3077 ; VII PRZEJSCIE N155 G1 X18.9070 N160 G33 Z2 K4.5 N165 G0 X22.5 N170 Z-44.2309 ; VIII PRZEJSCIE N175 G1 X18.7625 N180 G33 Z2 K4.5 N185 G0 X22.5 N190 Z-44.1587 ; IX PRZEJSCIE N195 G1 X18.6267 N200 G33 Z2 K4.5 N205 G0 X22.5 N210 Z-44.0905 ; X PRZEJSCIE N215 G1 X18.4983 N220 G33 Z2 K4.5 N225 G0 X22.5 N230 Z-44.0256 ; XI PRZEJSCIE N235 G1 X18.3762 N240 G33 Z2 K4.5 N245 G0 X22.5 N250 Z-43.9635 ; XII PRZEJSCIE N255 G1 X18.2596 N260 G33 Z2 K4.5

N265 G0 X22.5 N270 Z-43.9040 ; XIII PRZEJSCIE N275 G1 X18.1477 N280 G33 Z2 K4.5 N285 G0 X22.5 N290 Z-43.8468 ; XIV PRZEJSCIE N295 G1 X18.0400 N300 G33 Z2 K4.5 N305 G0 X22.5 N310 Z-43.8468 ; PRZEJSCIE PUSTE N315 G1 X18.0400 N320 G33 Z2 K4.5 N325 G0 X22.5 N330 DIAMON M0 N335 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N340 MSG("") N345 M30

Rys. 133. Wynik symulacji obróbki gwintu M42

6.2. Interpolacja spiralna o zmiennym skoku G34/G35 W rzadko spotykanych przypadkach zachodzi konieczno naci cia linii spiralnej o zmiennym skoku. Do tego celu słu funkcje G34 (rosn cy skok) i G35 (malej cy skok). Programowanie ruchu z funkcjami G34/G35 jest identyczne jak dla G33, dodatkowym parametrem jest zmiana skoku linii spiralnej ∆P, programowana pod adresem F w [mm/obr], np. G34 Z20 K5 F0.01 G35 Z20 K5 F0.01 Warto zmiany skoku gwintu mo na wyznaczy z nast puj cej zale no ci:

∆P =

2 2 pb − p e

2 L g − ( pb + p e )

(13)

gdzie: pb – skok pocz tkowy linii spiralnej; pe – skok ko cowy linii spiralnej; Lg – długo nacinanej linii spiralnej. 6.3. Nacinanie gwintów narz dziami kształtowymi bez kodera (G63) Obróbka gwintów za pomoc narz dzi kształtowych (np. gwintowników) równie wymaga skojarzenia ruchu obrotowego wrzeciona z posuwem liniowym. Takie narz dzie jak gwintownik niejako samoczynnie takie skojarzenie generuje, w zasadzie nie wymagaj c posuwu liniowego (obracany gwintownik sam “ci gnie”). Tym niemniej zaprogramowanie ruchu liniowego jest zawsze wymagane, stosuje si po prostu interpolacj liniow G1. Sprz enie posuwu liniowego z k tem obrotu wrzeciona jest uzyskiwane wył cznie przez odpowiednie zaprogramowanie obrotów wrzeciona (adres S) i posuwu liniowego (adres F), bez stosowania dodatkowych urz dze (kodera). Musi by zatem zachowany nast puj cy warunek: F [mm / min] [mm] p= = (14) S [obr / min] [obr ] gdzie p jest skokiem gwintu. Zarówno warto pr dko ci obrotowej wrzeciona, jak i posuwu mo e by modyfikowana przez operatora obrabiarki (ang. Override) za pomoc pokr teł lub przycisków na pulpicie maszynowym, co mo e doprowadzi do uzyskania innej warto ci skoku ni zaprogramowana (a tym samym do zniszczenia narz dzia). Dlatego przewidziano niemodaln funkcj G63 której zadaniem jest wył czenie nastaw operatora, ustawiaj c je na warto ci równe 100% dla adresów S i F, przywracaj c warto ci zaprogramowane. Gwintowanie z funkcj G63 (w poł czeniu z funkcj G1) – Rys. 134 – z uwagi na brak dokładnego sprz enia ruchu obrotowego z liniowym ruchem posuwu powinno by realizowane przy wykorzystaniu tzw. oprawek kompensacyjnych, umo liwiaj cych korekcj osiow (wydłu anie i skracanie) narz dzia. Zadaniem programisty jest równie zadbanie o odpowiednie kierunki obrotów wrzeciona (zarówno przy wgł bianiu jak i wycofywaniu narz dzia), stosownie do rodzaju narz dzia i samego gwintu. Po osi gni ciu zadanej gł boko ci gwintowania (przed zmian kierunku obrotów wrzeciona) powinno zaprogramowa si postój czasowy (funkcja G4 – patrz rozdz. 4).

Rys. 134. Programowanie obróbki gwintu funkcj G63

6.4. Nacinanie gwintów narz dziami kształtowymi z koderem (G331/G332) Interpolacja spiralna z wykorzystaniem funkcji G331/G332 przeznaczona jest do obróbki gwintów narz dziami kształtowymi (np. gwintownikami), przy czym w przeciwie stwie do obróbki z wykorzystaniem funkcji G63 wymaga dokładnego sprz enienia ruchu obrotowego wrzeciona z liniowym ruchem posuwu. Jest ono realizowane przy u yciu tzw. kodera, tj. urz dzenia do pomiaru poło enia k towego wrzeciona (wrzeciono traktowane jako o sterowana numerycznie). Dlatego przy tym rodzaju interpolacji jest mo liwa obróbka bez u ycia oprawek kompensacyjnych. Programuj c ruch z interpolacj G331/G332 (podobnie jak w innych rodzajach interpolacji) zadaje si współrz dne punktu ko cowego ruchu. Dodatkowo programuje si pr dko obrotow wrzeciona S podczas gwintowania, poniewa przed rozpocz ciem gwintowania nale y zaprogramowa pozycjonowane zatrzymanie wrzeciona (funkcja SPOS – patrz rozdz. 4). Skok gwintu jest programowany pod parametrami interpolacji I, J, K stosownie do osi, wzdłu której ruch si odbywa. Znak stoj cy przy warto ci parametru interpolacji wpływa na kierunek obrotów wrzeciona przy nacinaniu gwintu (funkcja G331) – warto dodatnia oznacza obroty prawe (M3), ujemna lewe (M4). Zako czenie ruchu zwi zane jest z automatycznym zatrzymaniem obrotów wrzeciona. Przy wycofaniu narz dzia (funkcja G332) nast puje uruchomienie obrotów wrzeciona w kierunku przeciwnym, jak przy funkcji G331. Znak parametru interpolacji musi by identyczny dla obu funkcji – Rys. 135.

Rys. 135. Programowanie obróbki gwintu przy u yciu interpolacji spiralnej G331/G332

6.5. Obróbka powierzchni spiralnych z u yciem funkcji G2/G3 Funkcje G2/G3 standardowo słu do programowania interpolacji kołowej w ustalonej płaszczy nie układu współrz dnych. Gdyby jednak poł czy ruch po okr gu koła z ruchem liniowym w osi prostopadłej do płaszczyzny ruchu kołowego to wypadkow jest ruch po linii spiralnej (walcowej) – Rys. 120. Wykorzystanie interpolacji kołowej do obróbki powierzchni spiralnych ma miejsce przede wszystkim przy frezowaniu powierzchni o mniejszych wymaganiach (np. rowki smarowe). Programowanie obróbki powierzchni spiralnych z u yciem interpolacji kołowej wymaga zadania dwóch ruchów w jednym bloku: 1. Ruchu po okr gu koła; wykorzystuje si nast puj ce zestawy adresów (odpowiednio do płaszczyzny interpolacji G17/G18/G19): G2/G3 X... Y... Z... I... J... K... G2/G3 I... J... K... AR=... G2/G3 X... Y... Z... CR=... 2. Ruch liniowy w płaszczy nie prostopadłej przy zało eniu wykonania okre lonego przesuni cia w tej osi i zadanej liczby pełnych okr gów, programowanych pod adresem TURN oraz ewentualnego ruchu po łuku do punktu ko cowego (je eli jego współrz dne w płaszczy nie interpolacji s ró ne od współrz dnych punktu pocz tkowego ruchu). Skok wykonanej spirali jest wynikowy, zale ny od przebytej drogi k towej (liczba okr gów) i liniowej (przesuni cie w osi dosuwowej). Przykład programowania ruchu z interpolacj spiraln i wykorzystaniem funkcji G2/G3 pokazano na Rys. 136. Przebieg obróbki jest nast puj cy: 1. Ruch szybki na płaszczyzn bezpieczn (blok N05) z ustawieniem płaszczyzny interpolacji G17 (pł. XY). 2. Ruch roboczy dosuwowy do materiału (blok N10).

3. Ruch z interpolacj kołow w płaszczy nie XY – zadany rodek okr gu adresami I oraz J – z wykonaniem trzech pełnych okr gów (słowo TURN=3) do punktu o współrz dnych X i Y jak punkt pocz tkowy (blok N15’) – ruch w osi dosuwowej Z. 4. Ruch z interpolacj kołow do punktu o zadanych współrz dnych X i Y z wykonaniem ruchu po cz ci łuku koła (w tym przypadku ¾ obwodu) z dalszym dosuwem w osi Z. W tym przykładzie zostało zaprogramowanych ł cznie 3 ¾ okr gów, z czego wynika warto skoku spirali P, czyli odległo w osi Z pomi dzy pocz tkiem a ko cem ruchu podzielona przez liczb okr gów: − 5 − (−25) 20 P= (15) = = 5.3333 3.75 3.75

Rys. 136. Programowanie obróbki powierzchni spiralnej za pomoc funkcji G2/G3

7. INNE FUNKCJE PRZYGOTOWAWCZE
7.1. Postój czasowy Postój czasowy to chwilowe wstrzymanie wykonywania kolejnych bloków programu (kolejnych ruchów narz dzia) przy zachowaniu aktualnego stanu obrabiarki. Jako przykłady sytuacji, kiedy takie zachowanie jest wymagane, mo na poda wstrzymanie posuwu przy wierceniu w celu złamania i usuni cia wiórów czy dokładne wytoczenie dna rowka przy toczeniu promieniowym. Do programowania postoju czasowego słu y niemodalna funkcja G4. Powinna ona wyst powa jako jedyna funkcja przygotowawcza w bloku (nie mo na jej działania ł czy z wieloma innymi funkcjami, a przede wszystkim z ruchem narz dzia). Warto postoju czasowego jest natomiast programowana na dwa sposoby: G4 Fxx – warto adresu F (xx) programuje czas postoju w [s]; G4 Sxx – warto adresu S (xx) programuje czas postoju w [obr]. W pierwszym przypadku czas postoju programuje si bezpo rednio, w drugim za po rednio – wymaga si aby wrzeciona główne było wł czone. Wtedy rzeczywisty czas postoju zale y od jego pr dko ci obrotowej. Np. dla aktualnych obrotów 500 [obr/min] (G97 S500) zaprogramowanie G4 S20 oznacza postój czasowy równy: 20 [obr] = 0.04 [min] = 2.4 [s] (16) 500 [obr/min] Uzale nienie postoju czasowego od obrotów wrzeciona jest zalecanym sposobem, zwłaszcza podczas obróbki. Wynika to faktu, e programuj c postój czasowy na ogół zakłada si pewn warto pr dko ci obrotowej wrzeciona. Tym czasem warto rzeczywista mo e zosta skorygowana przez operatora (najcz ciej w przedziale 50÷120% warto ci zaprogramowanej). To powoduje, e czas postoju w stosunku do bie cych obrotów jest za długi (przy zwi kszonej pr dko ci), albo za krótki (przy zmniejszonej pr dko ci). U ycie adresu S zawsze b dzie skutkowało stałym (w stosunku do aktualnych obrotów wrzeciona) wstrzymaniem wykonania programu. Adresy S i F w poł czeniu z funkcj G4 s adresami niemodalnymi, tzn. ich znaczenie podstawowe (pr dko obrotowa, posuw) nie ulega zmianie. Nie trzeba zatem w nast pnym bloku po postoju czasowym programowa nowych ich warto ci – automatycznie s przywracane ich poprzednie warto ci, sprzed wywołania postoju czasowego 7.1.1. Przykład Zaprogramowa obróbk rowka promieniowego za pomoc wcinaka o szeroko ci 4 mm – Rys. 137. Wykorzysta dwa rejestry, programuj ce lewe i prawe naro e.

Rys. 137. Szkic przedmiotu do przykładu z wykorzystaniem postoju czasowego

Rozwi zanie:

%_N_EX12_MPF ; 03-09-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G96 DIAMON KONT G450 N10 MSG("TOCZENIE ROWKA") N15 T2 D1 S125 F0.12 M4 M8 ;LEWE NAROZE N20 G0 X50 N25 Z-14 N30 X44 N35 G1 X30 N40 G4 S8 ;POSTOJ PRZEZ 8 OBROTOW N45 G0 X42 N50 D2 ;PRAWE NAROZE N55 Z-8 N60 G1 X30 N65 G4 S8 N70 G0 X50 N75 MSG("") N80 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N85 M30

7.2. Obszary robocze W przestrzeni roboczej ka dej obrabiarki znajduje si nie tylko narz dzie i przedmiot obrabiany, ale szereg innych obiektów (oprawki narz dziowe, uchwyty, oprzyrz dowanie itp.) Wszystkie s potencjalnym ródłem kolizji, tj. kontaktu z ruchomymi zespołami obrabiarki, poruszaj cymi si ruchem szybkim. Ka da kolizja niesie potencjalne ryzyko uszkodzenia elementu uczestnicz cego w niej, st d jednym z podstawowych celów weryfikacji programu steruj cego jest unikni cie takich sytuacji. Niestety, programista nie zawsze jest w stanie przewidzie rozmieszczenia wszystkich obiektów w przestrzeni roboczej, a tym samym i ródeł kolizji. Zapobiega sytuacjom kolizyjnym maj ró ne zabezpieczenia fizycznie zamontowane na obrabiarce (np. wył czniki kra cowe), jak równie tzw. bariery elektroniczne. S to zadawane z pulpitu steruj cego warto ci współrz dnych

w układzie maszynowym (MKS), które na danym egzemplarzu obrabiarki nie mog zosta przekroczone (ani z poziomu obsługi r cznej, ani z poziomu programu steruj cego). Wyznaczaj one obszar dopuszczalnych poło e (inaczej obszar roboczy) punktu kodowego narz dzia P (lub w przypadku jego braku punktu kodowego F). Na Rys. 138 pokazano przykład obszaru roboczego dla tokarki (czerwony prostok t), definiowanego przez dolne (punkt L) i górne (punkt U) współrz dne graniczne. W przypadku frezarek obszar roboczy przyjmuje posta prostopadło cianu.

Rys. 138. Przykład obszaru roboczego dla tokarki

Z poziomu programu steruj cego jest mo liwe programowanie zakresu obszaru chronionego (cho nie jest to zalecane) przy pomocy dwóch niemodalnych funkcji przygotowawczych (zadawanych w osobnych blokach): G25 X... Y... Z.... – dolne ograniczenie obszaru roboczego; G26 X... Y... Z.... – górne ograniczenie obszaru roboczego. Wyst puj ce razem z funkcjami współrz dne podaj współrz dne graniczne, nie ł cz si zatem z programowaniem ruchu. Nale y mie na uwadze, e zaprogramowane warto ci s zapami tywane w układzie sterowania i obowi zuj równie przy wykonywaniu innych programów. Z programow kontrol obszaru roboczego s zwi zane dwie kolejne modalne funkcje przygotowawcze: WALIMON – (ang. Work Area LIMitation ON), wł czenie programowego ograniczania obszaru roboczego; WALIMOF – (ang. Work Area LIMitation OFf), wył czenie programowego ograniczania obszaru roboczego. Zatem ograniczanie zakresu dopuszczalnych poło e narz dzia jest uwzgl dniane przez układ sterowania tylko przy aktywnej funkcji WALIMON.

7.3. Najazd na punkt referencyjny Najazd na punkt referencyjny (R) zasadniczo wykonywany jest w trybie r cznym po wł czeniu obrabiarki. Tym niemniej istnieje funkcja przygotowawcza G74 (rzadko wykorzystywana) pozwalaj ca z poziomu programu wykona ruch szybki zespołów obrabiarki na punkt referencyjny: G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 Współrz dne X1, Y1,... oznaczaj osie maszynowe w których ma si odby ruch. Warto ci współrz dnych nie maj tu znaczenia, najcz ciej przyjmuje si zera. Powy sz funkcj mo na wykorzysta do ustawiania zespołów obrabiarki w ustalonym poło eniu po zako czeniu programu, które stanowi jednocze nie punkt startowy dla kolejnego programu. Przyj cie zasady, i jest to zawsze punkt referencyjny uniezale nia współrz dne takiego punktu od obrabiarki na której program jest wykonywany (nie trzeba zadawa tych współrz dnych bezpo rednio w programie). 7.4. Najazd na punkt stały W trakcie wykonywania programu steruj cego zdarzaj si sytuacje, kiedy zespoły obrabiarki powinny znale si w pewnym specyficznym punkcie, współrz dne którego zna operator, nie zna natomiast programista. Mo e to by punkt wymiany narz dzia, wymiany palety narz dziowej, wykonania czynno ci pomiarowych itp. W tym celu mo na zapisa współrz dne pewnych punktów charakterystycznych w układzie sterowania, natomiast w programie steruj cym nakaza wykonanie najazdu na punkt o oznaczeniu kodowym, którego rzeczywiste współrz dne pobrane zostan z pami ci układu (dla układów sterowania Sinumerik 810D/840D współrz dne przechowywane s pod zmienn $MA_FIX_POS). Najazd na punkt stały programuje niemodalna funkcja przygotowawcza G75: G75 FP=... X1=0 Y1=0 Z1=0 gdzie adres FP (ang. Fixed Point) programuje numer kolejny punktu stałego, przechowywany w układzie sterowania (dozwolone s numery 1, 2, ...). Współrz dne X1, Y1,..., podobnie jak dla funkcji G74 oznaczaj osie maszynowe w których ma si odby ruch (warto ci adresów bez znaczenia). 7.5. Sterowanie poło eniem k towym wrzeciona Wrzeciono pracuje głównie w trybie dyskretnym (wł cz/wył cz). Coraz cz ciej spotyka si jednak ł czenie wielu ró nych sposobów obróbki na jednej obrabiarce, a to wymaga sterowania poło eniem k towym wrzeciona (np. frezowanie powierzchni nieobrotowych na centrach tokarskich). Formalnie nap d wrzeciona stanowi o sterowan numerycznie (dla wrzeciona głównego jest to o C), jednak ze wzgl du na mieszany charakter pracy stosuje si nieco inne rozwi zanie – wrzeciono mo e pracowa w dwóch trybach: sterowania pr dko ci obrotow (wrzeciono pracuje jako nap d główny); sterowania poło eniem (wrzeciono pracuje jako element pozycjonowany, rol nap du głównego przejmuje inne wrzeciono, np. narz dzi nap dzanych w centrum tokarskim). Pierwszy z wymienionych trybów obsługuj omówione wcze niej funkcje M3, M4, M5 – rozdz. 2.7. Do sterowania w drugim trybie słu y funkcja SPOS=....

(ang. Spindle POSition), której warto wyra ona jest w stopniach (0÷360°). Funkcja ta automatycznie przeł cza wrzeciono w tryb sterowania poło eniem (o ile wcze niej to nie zostało zrobione). Je eli wrzeciono jest w ruchu obrotowym to najpierw nast puje jego zatrzymanie, a potem ustawienie w zadanej pozycji k towej. K t zero na ogół jest ustalony w jakim charakterystycznym poło eniu, np. dla tokarki jest to górne pionowe ustawienie szcz ki nr 1 uchwytu samocentruj cego (zawsze trzeba to jednak sprawdzi ). Przy zmianie poło enia k towego wrzeciona ruch odbywa si zawsze w takim kierunku, aby jego droga k towa była najkrótsza – Rys. 139. Mo na narzuci kierunek pozycjonowania, je eli u yje si niemodalnych funkcji ACP (ang. Angle Coordinate Positive) – pozycjonowanie w kierunku dodatnim i ACN (ang. Angle Coordinate Negative) – pozycjonowanie w kierunku ujemnym – Rys. 140. Do sterowania trybem pracy wrzeciona słu dwie modalne funkcje przygotowawcze: SPCON – (ang. SPeed Control ON) wł czenie sterowania poło eniem k towym wrzeciona; SPCOF – (ang. Speed Control OFf) wł czenie sterowania pr dko ci obrotow wrzeciona. Przykład wykorzystania pozycjonowania k towego wrzeciona w obróbce przedmiotu na centrum tokarskim zamieszczono w rozdz. 5.3.2.

Rys. 139. Kierunki pozycjonowania wrzeciona przy ustawieniu pocz tkowym 0° (patrz c od przodu wrzeciona)

Rys. 140. Kierunki pozycjonowania wrzeciona przy ustawieniu pocz tkowym 0° przy wymuszeniu kierunku pozycjonowania

7.6. Sterowanie dokładno ci ruchu narz dzia (W przygotowaniu)

8. PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE
Programowanie kojarzy si cz sto z algorytmami, wykonywaniem oblicze itp. Okazuje si , e w programach steruj cych obrabiarkami czy innymi maszynami sterowanymi numerycznie te elementy równie mog si pojawi . W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe wiadomo ci na ten temat, pozwalaj ce jednak na tworzenie do skomplikowanych programów. 8.1. R-parametry Chc c wykonywa jakiekolwiek obliczenia w programie komputerowym (równie w steruj cym) musimy wykorzystywane warto ci gdzie przechowywa . Miejsce w pami ci komputera, gdzie taka warto jest przechowywana, jest adresowane, a adres ten najcz ciej nazywamy zmienn (ang. Variable). Najcz ciej u ywane zmienne pozwalaj na przechowywanie liczb rzeczywistych, całkowitych, tablic, napisów tekstowych itp. Aby u y zmiennej trzeba j najpierw zadeklarowa , aby komputer wiedział co dana zmienna reprezentuje (np. w Pascalu instrukcja var). W Sinumeriku równie istnieje mo liwo u ywania zmiennych o dowolnej nazwie i typie, np. bloki: DEF REAL DIM DEF INT A,B DEF STRING LAN DEF AXIS X,Y,Z deklaruj zmienn rzeczywist DIM, całkowite A i B, ła cuchow LAN i osiowe (specjalny typ) X, Y i Z. Cech charakterystyczn takich zmiennych jest ich lokalno (dost pne tylko w obr bie programu, w którym s zadeklarowane). Ich stosowanie zaleca si jednak dla bardziej do wiadczonych programistów. Na poziomie rednio zaawansowanym do dyspozycji programisty jest narz dzie o nieco mniejszych mo liwo ciach. S to tzw. R-parametry. R-parametry to jednowymiarowa tablica w pami ci układu sterowania, indeksowana adresami R (w niektórych układach sterowania mog to by inne adresy, np. Q). W tablicy tej przechowywane s liczby rzeczywiste. Liczba komórek tablicy, a wi c i zakres R-parametrów zale y od konkretnego układu, w Sinumeriku jest to 1000 adresów od R0 do R999. Odwołuj c si do x-tej komórki tablicy przez adres Rx mo na zarówno pobiera z niej dane, jak i tam je wprowadza . Zalet R-parametrów jest to, e podgl d ich warto ci jest dost pny na pulpicie operatorskim. Mo liwe jest zatem ledzenie zmian ich warto ci w trakcie wykonywania programów steruj cych, co pozwala m.in. na diagnostyk bł dów. Do czego mog słu y R-parametry? Przede wszystkim ich warto ci mog by przypisywane do innych adresów, o czym wspomniano w rozdz. 2.1. Poza tym ich przeznaczeniem mo e by przechowywanie informacji zbieranych w trakcie wykonywania programów steruj cych. Mo liwe jest zliczanie wykonanych sztuk przedmiotów, zliczanie czasu pracy narz dzi itp.

8.2. Obliczenia na R-parametrach Podstawowym celem stosowania R-parametrów jest wykonywanie na nich oblicze . Mog to by zarówno proste operacje arytmetyczne, jak i skomplikowane funkcje trygonometryczne, logarytmiczne i inne (mo na na nich operowa równie warto ciami stałymi). Najwa niejsze operatory i funkcje dost pne w Sinumeriku 840D to: + – operator dodawania; – operator odejmowania; * – operator mno enia; / – operator dzielenia; (, ) – nawiasy, grupowanie wyra e , argumenty funkcji; DIV() – dzielenie całkowitoliczbowe; MOD – dzielenie modulo; SIN() – funkcja sinus (argument w [º]); COS() – funkcja cosinus (argument w [º]); TAN() – funkcja tangens (argument w [º]); ASIN() – odwrotna funkcja sinus (wynik w [º]); ACOS(), – odwrotna funkcja cosinus (wynik w [º]); ATAN2(,) – odwrotna funkcja tangens (wynik w [º]); SQRT() – pierwiastek kwadratowy; ABS() – moduł liczby; POT() – kwadrat liczby (pot ga o wykładniku 2); TRUNC() – cz całkowita liczby; ROUND() – zaokr glenie do liczby całkowitej; LN() – logarytm naturalny; EXP() – funkcja ekspotencjalna (ex). Przykłady: R10=2 R12=5 R13=7 R14=2 R10=R12 R10=R12+2 przypisanie warto ci 2 do R-parametru R10

inne operacje przypisania przepisanie warto ci z R12 do R10 (R10=5) operacja dodawania warto ci z R12 i stałej 2 (R10=7) R10=R12+R13-R14 obliczenia dodawania i odejmowania (R10=10) R10=R12*R13/R14 obliczenia mno enia i dzielenia (R10=17.5) R10=R14+R12*R13 obliczenia mno enia i dodawania (R10=37) W tym ostatnim przykładzie najpierw wykonano mno enie (operatory mno enia i dzielenia maj wy szy priorytet ni dodawania i odejmowania) a potem dodawania. Je eli chcemy jasno sprecyzowa kolejno wykonywania oblicze mo na u y nawiasów, np. R10=(R14+R12)*R13 R10=49 R10=12 DIV 10 R10=1 R10=12 MOD 2 R10=2 R10=SIN(30) R10=0.5

R10=COS(30) R10=0.866 R10=TAN(30) R10=0.5773 R10=ASIN(0.4) R10=23.578 R10=ACOS(0.4) R10=66.422 R10=ATAN2(0.4,1) R10=21.801 Funkcja odwrotna do tangens jest funkcj dwuargumentow . W pierwszej kolejno ci pierwszy argument jest dzielony przez drugi, a dopiero na wyniku dzielenia jest obliczana funkcja. Mo na zatem powiedzie , e argumenty funkcji to długo ci przyprostok tnych trójk ta prostok tnego, dla którego obliczamy k t mi dzy przeciwprostok tn a drug przyprostok tn . R10=SQRT(7) R10=2.645 R10=ABS(-7.8) R10=7.8 R10=POT(3.5) R10=12.25 R10=TRUNC(3.5) R10=3 R10=TRUNC(-3.5) R10=-3 R10=ROUND(3.4) R10=3 R10=ROUND(3.5) R10=4 R10=ROUND(-3.5) R10=-4 R10=LN(3.5) R10=1.252 R10=EXP(3.5) R10=33.115 Przy obliczaniu warto ci na R-parametrach nale y pami ta o przedziałach okre lono ci funkcji, np. nie liczy pierwiastka z liczby ujemnej. Obliczaj c bardziej skomplikowane wyra enia zaleca si rozbi je na prostsze podwyra enia, a dopiero pó niej ł czy w wi ksze cało ci. Ułatwia to znacznie wykrywanie ewentualnych bł dów. 8.2.1. Przykład Zaprogramowa obróbk konturu (od zewn trz) przedstawionego na Rys. 141. Nieznane wymiary obliczy korzystaj c z R-parametrów. Przyj powierzchni materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 6 mm. Rozpocz od punktu (0,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Rys. 141. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki z wykorzystaniem oblicze na R-parametrach

Rozwi zanie: Do poprawnego zaprogramowania obróbki koniecznym jest wyznaczenie współrz dnych czterech punktów – P1, P2, P3 i P4 (Rys. 142). Do oblicze przyj to, e ka dy z wymiarów podanych na rysunku konstrukcyjnym b dzie zapisany w programie pod oddzielnym R-parametrem. Adresy tych R-parametrów podano na Rys. 141 (oznaczenia w nawiasach). Kolejno oblicze jest nast puj ca (w nawiasach podano adresy R-parametrów, pod którym dany wynik b dzie przechowany w programie steruj cym) (Rys. 142):

BD BD R6 + R7 + R8 - R11 = tg α α = arctg = arctg (R13) AD AD R2 CP3 = sin α CP3 = BP3 ⋅ sin α = R10 ⋅ sin(R13) (R14) BP3 BC = cosα BC = BP3 ⋅ cosα = R10 ⋅ cos(R13) (R15) BP3 BE = BC = R15, EP 2 = CP3 = R14 X P 3 = X B + CP3 = R1 + R2 + R14 (R16) X P 2 = X B − CP3 = R1 + R2 − R14 (R17) YP 3 = YB − BC = R6 + R7 + R8 − R15 (R18) YP 2 = YB + BC = R6 + R7 + R8 + R15 (R19)

P3F = YB − BC − FG = R8 − R15 (R20) P3 F = tg α FP 4 FP 4 = P3F R20 = tg α tg( R13) (R21)

X P 4 = X P3 − FP 4 = R16 − R21 (R22) YP 4 = R6 + R7 (R23) 180 − 90 − α 90 − R13 β= = (R24) 2 2 HP1 HP1 = AH ⋅ tg β = R1 ⋅ tg (R24) (R25) = tg β AH X P1 = 0 (R26)
YP1 = IH + HP1 = R11 + R25 (R27)

Rys. 142. Poszukiwane punkty i zasady wyznaczania ich współrz dnych

Program steruj cy:

%_N_EX09_MPF ; 25-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 MSG("OBLICZENIA") ; DANE WEJSCIOWE R1=12.7 R2=63.6 R3=38 R4=120.65 R5=127 R6=6.35 R7=12.7 R8=44.45

R9=25.4 R10=12.7 R11=12.7 R12=12.7 ; DANE POSREDNIE I WYJSCIOWE R13=ATAN2(R6+R7+R8-R11,R2) R14=R10*SIN(R13) R15=R10*COS(R13) R16=R1+R2+R14 R17=R1+R2-R14 R18=R6+R7+R8-R15 R19=R6+R7+R8+R15 R20=R8-R15 R21=R20/TAN(R13) R22=R16-R21 R23=R6+R7 R24=(90-R13)/2 R25=R1*TAN(R24) R26=0 R27=R11+R25 MSG("OBROBKA") N10 T1 D1 S1500 F250 M3 M8 M6 N15 G0 X-20 Y-10 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 G42 X0 Y0 N35 X=R4 X=R5 Y=R6 G3 I=-R7 AR=90 G1 X=R22 RND=10 ; DO PUNKTU P4 X=R16 Y=R18 ; DO PUNKTU P3 G3 X=R17 Y=R19 CR=R10 ; DO PUNKTU P2 G1 X=R26 Y=R27 RND=R12 ; DO PUNKTU P1 X0 Y0 G0 G40 Y-20 N40 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 MSG("")

N45 M30

8.3. Instrukcje strukturalne Wszystkie dot d zaprezentowane w przykładach programy steruj ce miały jedn wspóln cech : bloki były wykonywane w takiej kolejno ci, w jakiej były zapisane w programie. Podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnym programowaniu mo liwe s inne sposoby realizacji bloków programu steruj cego: rozgał zienia, p tle itp., realizowane za pomoc tzw. instrukcji strukturalnych. W j zyku układu sterowania Sinumerik 840D jest ich wiele, w niniejszym skrypcie zostan omówione tylko te najwa niejsze, stosowane przez rednio zaawansowanych programistów. Do podstawowych instrukcji strukturalnych nale y instrukcja warunkowa IF. Jej działanie w najprostszej postaci polega na sprawdzaniu pewnego warunku logicznego. Je eli warunek ten jest prawdziwy, to jest kontynuowana dalsza analiza bie cego bloku. W przeciwnym przypadku analiza ta jest przerywana i nast puje przej cie do kolejnego bloku.

Warunek logiczny to najcz ciej porównanie dwóch warto ci liczbowych. Do operatorów porównania w Sinumeriku zalicza si : == – równy (dwa znaki =); <> – ró ny; > – wi kszy; >= – wi kszy lub równy; < – mniejszy; <= – mniejszy lub równy. Przykłady: IF R10>R11 R12=R10-R11 R10=R12-R13 IF R10 R12=R13*R14 je eli R10>R11 to R12=R10-R11 je eli R10>0 to R12=R13*R14

Je eli lista instrukcji, jaka ma by wykonana w przypadku pozytywnego lub negatywnego warunku logicznego jest długa, to mo e zawiera si w kilku blokach, jednak wtedy trzeba u y bardziej rozbudowane postaci instrukcji warunkowej: IF ENDIF, przy czym adresy IF i ENDIF musz by jedynymi adresami w bloku. Przykład: IF R10>R11 R12=R13+1 R14=R12-8 ENDIF R15=R16*R18 W przypadku pozytywnej weryfikacji warunku R10>R11 wykonywane s dwa nast pne bloki. W przeciwnym przypadku dalsza analiza programu rozpoczyna si od pi tego bloku (R15=R16*R18). Jeszcze bardziej rozbudowana posta instrukcji warunkowej obejmuje operator ELSE, tzn. zakres bloków, jakie s wykonywane w przypadku negatywnej weryfikacji warunku logicznego. Przykład: IF R10>R11 R12=R13+1 R14=R12-8 ELSE R17=R14+R15 R16=R20-R19 ENDIF R15=R16*R18 W przypadku negatywnej weryfikacji warunku R10>R11 wykonywany jest ci g bloków mi dzy instrukcjami ELSE i ENDIF. Niezale nie od warunku logicznego kolejnym wykonywanym blokiem jest blok ostatni (R15=R16*R18). Dla ułatwienia

analizy programu mo na stosowa wci cia dla bloków znajduj cych si w obr bie instrukcji IF ELSE ENDIF. Drug grup funkcji strukturalnych s skoki bezwarunkowe. Ich działanie polega na omini ciu dalszych adresów w bie cym bloku i przej cie do analizy i wykonania innego bloku (odpowiednik funkcji GOTO w Pascalu). W Sinumeriku istniej dwie funkcje skoków bezwarunkowych: GOTOB LABEL – skok bezwarunkowy w tył (ang. GOTO Back) do etykiety LABEL; GOTOF LABEL – skok bezwarunkowy w przód (ang. GOTO Forward) do etykiety LABEL. Przy skoku w tył jest poszukiwana etykiety od bie cego bloku w kierunku pocz tku programu, przy skoku w przód – w kierunku ko ca programu. Poszukiwanie ko czy si z chwil znalezienia bloku zawieraj cego podan w instrukcji etykiet (etykiety omówiono równie w rozdz. 2.8). Oznacza to, e w programie steruj cym mo e by kilka bloków z t sam etykiet a mimo tego adres skoku jest wyznaczony w sposób jednoznaczny. Je eli przy przeszukiwaniu programu układ sterowania nie znajdzie podanej etykiety to przerywa wykonanie programu sygnalizuj c bł d. Przykład: N5 G1 X0 Y0 ETYK1: G1 Y100 N10 X80 N15 X20 Y120 N20 GOTOB ETYK1 N25 G0 X200 Y200 W tym przykładzie pokazano p tl , która nigdy si nie zako czy (a wi c jest to bł d), polegaj c na wykonywaniu skoków z bloku N20 zawsze do bloku o etykiecie ETYK1. Aby przerwa wykonywanie p tli nale y zastosowa skoki warunkowe. S one poł czeniem instrukcji GOTOB/GOTOF i poznanej wcze niej instrukcji warunkowej IF. Maj nast puj c posta : IF <warunek >GOTOB LABEL – skok warunkowy w tył (ang. GOTO Back) do etykiety LABEL; IF <warunek> GOTOF LABEL – skok warunkowy w przód (ang. GOTO Forward) do etykiety LABEL. Przed wykonaniem skoku jest sprawdzany warunek logiczny i dopiero jego pozytywna weryfikacja pozwala na wykonanie skoku (w przód lub w tył) do bloku z zadan etykiet . Przykład: N5 G1 X0 Y0 R1=0 ETYK1: G1 Y100 N10 X80 R1=R1+1 N15 X20 Y120 N20 IF R1<10 GOTOB ETYK1 N25 G0 X200 Y200 W powy szym przykładzie na pocz tku zainicjowan zmienn indeksuj c (R1=0), któr przy ka dym wykonaniu p tli zwi ksza si o 1 (R1=R1+1). Sama p tla jest

wykonywana do czasu, kiedy zmienna indeksuj ca osi gnie warto 10. Tym samym przy pomocy instrukcji skoku warunkowego mo na skonstruowa inne, znane z j zyków strukturalnych, instrukcje p tli warunkowych REPEAT UNTIL czy WHILE DO. Instrukcje skoków warunkowych pozwalaj na du elastyczno w sterowaniu przebiegiem analizy i wykonania programów steruj cych. Mog one by pomocne w programowaniu np. przedmiotów o podobnych kształtach lecz ró nych wymiarach, czy w przygotowaniu podprogramów obróbki pewnych fragmentów przedmiotów obrabianych, opisanych nie stałymi wymiarami lecz parametrami, pozwalaj cych na ich wykorzystanie w wielu programach steruj cych (tworzenie własnych cykli obróbkowych). 8.3.1. Przykład dla obróbki frezarskiej Zaprogramowa obróbk konturu krzywki (Rys. 143), której fragment ma posta spirali logarytmicznej, opisanej danymi parametrami. Przyj powierzchni materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 10 mm. Rozpocz od punktu (-41,0) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Rys. 143. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki z wykorzystaniem programowania strukturalnego

Rozwi zanie: Równanie spirali logarytmicznej we współrz dnych biegunowych ma nast puj c posta : R = A ⋅ e λ ⋅ϕ (17) gdzie: A, λ – wielko ci stałe; R, ϕ [rad] – współrz dne biegunowe (promie i k t).

W przedstawionej krzywce wyst puj dwa symetryczne odcinki spirali logarytmicznej o równaniu: R = 40 + 1 ⋅ e1.3⋅ϕ (18) Aby wykona ruch po krzywej danej powy szym wzorem (zakładaj c brak odpowiedniej interpolacji w układzie sterowania) nale y interpolowa go odcinkami linii prostej o małej długo ci, co z wystarczaj c dokładno ci pozwoli odwzorowa dowolny kształt. Algorytm oblicze toru ruchu narz dzia w postaci schematu blokowego pokazano na Rys. 144. Wyst puj cy na nim parametr ∆φ jest przyrostem k ta φ (w programowaniu biegunowym). K t ten dla pierwszej cz ci odcinka spirali zmienia si od warto ci pocz tkowej 0° do 90°, st d warunek przerwania p tli. Warto o jak zmienia si k t zale y od dokładno ci, z jak chcemy odwzorowa kształt spirali – im mniejsza warto tym wi ksza dokładno . Drog eksperymentów trzeba dobra jej warto poprawn (nie za du , ale te i nie za mał ). Drug cz spirali mo na uzyska przy u yciu analogicznego algorytmu z t ró nic , e warto k ta we wzorze na promie R musi by równa (180-φ).
START

φ = 0, A = 1 λ = 1.3, ∆φ = 2.5

φ = φ+∆φ R = 40+A*exp(λ∗φ λ∗φ) λ∗φ

G1 AR=φ RP=R φ

φ < 90

KONIEC

Rys. 144. Schemat blokowy oblicze toru ruchu dla odcinka spirali logarytmicznej

Program steruj cy:

%_N_EX10_MPF ; 28-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S800 F100 M3 M8 M6 N15 G0 X-55 Y10 N20 Z3 N25 G1 Z-5 N30 G42 X-41 Y0 N35 G3 X41 CR=41 N40 MSG("RUCH PO SPIRALI") N45 G111 X0 Y0 ;BIEGUN ; DANE WEJSCIOWE N50 R1=0 ;FI N55 R2=1 ;A N60 R3=1.3 ;LAMBDA N65 R4=0 ;R N70 R5=2.5 ;DELTA_FI ; START 1 PETLI PETLA1: N80 R1=R1+R5 ;NOWY KAT N85 R6=R1*3.1415/180 ;RADIANY N90 R4=40+(R2*EXP(R3*R6)) ;NOWY PROMIEN N95 G1 RP=R4 AP=R1 ;RUCH N100 IF R1<90 GOTOB PETLA1 ; START 2 PETLI N105 R1=90 PETLA2: N115 R1=R1+R5 ;NOWY KAT N120 R6=(180-R1)*3.1415/180 ;RADIANY N125 R4=40+(R2*EXP(R3*R6)) ;NOWY PROMIEN N130 G1 RP=R4 AP=R1 ;RUCH N135 IF R1<180 GOTOB PETLA2 N140 G0 G40 X-60 N145 Z100 N150 MSG("") N155 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N160 M30

8.3.2. Przykład dla obróbki tokarskiej Zapisa program obróbki czopa o kształcie sze ciok ta (Rys. 145) za pomoc freza palcowego o rednicy 10 mm (w głowicy z nap dem narz dzi) na centrum tokarskim, wykorzystuj c funkcj pozycjonowania k towego wrzeciona. Rozwi zanie: Obróbka polega na odpowiednim skojarzeniu poło enia k towego wrzeciona ze zmianami poło enia liniowego narz dzia – Rys. 146. Nale y zatem wyznaczy zale no pomi dzy współrz dn Ri a k tem obrotu Ai w zakresie pełnego obrotu przedmiotu (0÷360°). Poniewa przedmiot jest symetryczny wystarczy okre lenie tego zwi zku w przedziale 0÷30°. Wielko ci potrzebne do wyznaczenia wspomnianej zale no ci przedstawiono na Rys. 147.

Rys. 145. Szkic przedmi.powierzchni nieobrotowych)

Rys. 146. Kolejne fazy obróbki przy skojarzeniu poło enia k towego wrzeciona z poło eniem liniowym freza w osi X

Rys. 147. Zasada wyznaczania zale no ci pomi dzy k tem Ai a promieniem Ri

Z Rys. 147 wynikaj nast puj ce zale no ci: P cos 30 Q= 2 R U= ; Ai ∈ 0,30 cos Ai

(19)

V=

Q ; cos Ai

Ai ∈ 0,30

Ri = U + V
Program steruj cy:
%_N_EX14_MPF ; 13-09-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G95 DIAMON N10 MSG("FREZOWANIE CZOPA") N15 T1 D1 ; DANE WEJSCIOWE N20 R1=5 ;PROMIEN FREZA R N25 R2=24 ;P N30 R3=0 ;Ai STARTOWE N35 R4=0 ;Ri STARTOWE N40 R5=1 ;SKOK Ai ; POCZATEK OBROBKI N45 R100=2*R1+30+5 ;POZYCJA STARTOWA FREZA N50 G0 X=R100 N55 Z-10 N60 SPOS=0 N65 G94 F50 ;PARAMETRY OBROBKI N70 M33 H1000 ;START OBROTOW FREZA N75 DIAMOF ; OBLICZENIA W PETLI PETLA: N85 R6=R3 ;ZMIENNA POMOCNICZA (KAT) N90 IF R6>60 R6=R6 MOD 60 N95 IF R6>30 R6=60-R6 N100 R7=R2*COS(30)/2 ;Q N105 R8=R1/COS(R6) ;U N110 R9=R7/COS(R6) ;V N115 R4=R8+R9 ;NOWE Ri N120 G1 X=R4 SPOS=R3 N125 R3=R3+R5 ;NOWE Ai N130 IF R3<360 GOTOB PETLA N135 DIAMON N140 MSG("") N145 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M35 N150 M30

Od bloku N20 przypisuje si R-parametrom zadane wymiary (np. promie freza). W bloku N45 obliczona zostaje pozycja wyj ciowa narz dzia (zale na od jego promienia), a nast pnie wł czony zostaje tryb programowania G94 (blok N65), charakterystyczny dla frezarek, uniezale niaj cy posuw od obrotów wrzeciona (to

zostaje ustawione w trybie pozycjonowania k towego – N60); jednocze nie ustawiony zostaje posuw minutowy F50. W bloku N70 zostaj wł czone prawe obroty narz dzia T1 (M33) o warto ci 1000 obr/min (H1000). Jest to sposób przykładowy, pochodz cy z konkretnej obrabiarki, dla innych ta funkcja mo e wygl da inaczej. Po wył czeniu programowania rednicowego (N75) rozpoczyna si p tla, w której wykonywane s obliczenia warto ci promienia Ri przy zadanej warto ci k ta Ai (N85÷N115). Pocz tkowa warto k ta Ai została ustalona jako 0° (N30), a w ka dej kolejnej p tli jest ona zwi kszana o zadany w bloku N40 przyrost (N125). P tla jest wykonywana do czasu przekroczenia warto ci k ta równej 360°. Wła ciwy ruch narz dzia jest wykonywany w bloku N120 – ustawienie nowej pozycji k towej z jednoczesnym przemieszczeniem freza w osi X. Wyst puj ca w blokach N85÷N95 zmienna pomocnicza R6 ma za zadanie sprowadzi obliczenia do przyj tego wcze niej przedziału warto ci k ta Ai 0÷30°. Po wykonaniu danej liczby powtórze p tli z powrotem ustawiane jest programowanie rednicowe (N135) oraz wykonywne jest wycofanie narz dzia do pozycji bezpiecznej (N145) z wył czeniem jego obrotów (M35).

9. PODPROGRAMY
9.1. Wprowadzenie Podprogramy to ju wy szy poziom programowania. S one bardzo podobne do funkcji czy procedur stosowanych w klasycznych j zykach programowania (Pascal, C). Ich zadaniem jest uczynienie programu bardziej przejrzystym, łatwiejszym w analizie, a cz sto tak e ograniczenie jego obj to ci (dzi ki wielokrotnemu wywoływaniu z programu głównego zamiast powtarzaniu w programie głównym identycznych bloków). Je eli jeszcze wprowadzi opcje parametryzacji i funkcje strukturalne (rozdz. 3) to podprogramy doprowadz nas do powszechnie stosowanych cykli obróbkowych (rozdz. 7). Poznanie techniki podprogramów jest zatem pierwszym krokiem do zrozumienia cykli obróbkowych. Czym zatem jest podprogram. Jego struktura w zasadzie jest identyczna jak programu głównego, ró ny jest tylko nagłówek i zako czenie. Podprogram mo e zawiera wszystkie adresy, jakie wyst puj w programie głównym, mo e równie zawiera wywołania innych podprogramów. Przy analizie i wykonaniu programu z wywołanymi podprogramami dla układu sterowania nie ma znaczenia, czy aktualny blok zapisany jest w programie głównym czy podprogramie – dla niego jest to jeden, nieprzerwany ci g bloków, tylko zapisanych w ró nych plikach. Schematycznie funkcjonowanie programu z wykorzystaniem podprogramów przedstawiono na Rys. 148. Dla ró nych układów sterowania ró ny jest maksymalny poziom zagnie d enia podprogramu, w przypadku układu Sinumerik 840D wynosi on 11.
Program główny %_N_PROGRAM_MPF N10 ... N20 ... N30 ... ; PODPROG1 N40 ... N50 .. N60 ... ; PODPROG2 N70 ... N70 ... M30 I poziom podprogramów %_N_PODPROG1_SPF N10 ... N20 ... N30 ... M17 %_N_PODPROG2_SPF N10 ... N20 ... ; PODPROG3 N30 ... M17 %_N_PODPROG3_SPF N10 ... N20 ... N30 ... M17 II poziom podprogramów

Rys. 148. Analiza i wykonanie programu steruj cego z wywołaniami podprogramów

9.2. Wywoływanie podprogramów Istnieje szereg ró nych metod wywoływania podprogramów. S one zwi zane przede wszystkim ze sposobem przekazywania pewnych informacji z poziomu nadrz dnego, jak równie z uwarunkowaniami historycznymi. Poni ej scharakteryzowano najwa niejsze i najcz ciej stosowane metody wywoływania podprogramów: Przez adres L – jest to metoda najdłu ej funkcjonuj ca w Sinumeriku; warunkiem podstawowym jest ograniczenie nazewnictwa podprogramów – nazwa

podprogramu musi by liczb całkowit z przedziału 1÷9999 (nazwa pliku 1.SPF÷9999.SPF). Wtedy odwołuj c si do podprogramu pod warto ci adresu L podajemy numer tego podprogramu, np. wywołuj c podprogram 13 (plik 13.SPF) u yjemy słowa L13. Z adresem L cz sto ł czy si adres P. Jego warto programuje liczb wywoła danego podprogramu z tego samego punktu programu głównego (lub innego podprogramu). Je eli krotno ta wynosi 1 (najcz ciej) to adres P mo na pomin . Przykład wykorzystania podprogramu wywoływanego przez adres L podano w rozdz. 1.4.1. Przez nazw podprogramu – w układzie sterowania Sinumerik 840D nazwy podprogramów nie musz ju ogranicza si do numeru z przedziału 1÷9999. Obecnie nazwa mo e zawiera równie litery i inne znaki alfanumeryczne (ograniczenia dotycz ce nazw podane s w dokumentacji firmowej). Wywołanie tak nazwanego podprogramu mo e si odby przez podanie jego nazwy. Dla przykładu, je eli podany w rozdz. 1.4.1 podprogram miał nazw „_N_KONTUR_SPF” to program go wywołuj cy ma wtedy nast puj c posta :
%_N_EX05_MPF ; 18-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S1000 F100 M3 M8 M6 ; ELEMENT 1 N15 TRANS X20 Y10 N20 KONTUR ; ELEMENT 2 N25 TRANS X60 Y10 N30 ASCALE X1.2 Y1.2 N30 KONTUR ; ELEMENT 3 N35 TRANS X20 Y60 N40 AROT RPL=20 N45 KONTUR ; ELEMENT 4 N50 TRANS X90 Y60 N55 AMIRROR X0 N60 KONTUR N65 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N70 M30

9.2.1. Przykład Zaprogramowa ruch narz dzia po o miu elementach konturu (obróbka wewn trzna) przedstawionych na Rys. 149 w przyj tym układzie współrz dnych przedmiotu (WKS) o pocz tku w punkcie W. Przyj poziom materiału Z=0, gł boko obróbki Z=-5. Obróbk wykona frezem palcowym o rednicy 6 mm. Wykorzysta podprogramy obróbki dla podanych kształtów kieszeni w lokalnych układach współrz dnych, pokazanych na rysunku. Obróbk rozpocz od punktów S w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Rys. 149. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki z wykorzystaniem podprogramu

Rozwi zanie: Podprogram obróbki 1. elementu konturu:
%_N_KONTUR1_SPF ; 25-08-2003 N5 G0 X0 Y0 N10 Z3 N15 G1 Z-5 N20 G41 G247 X10 DISR=5 N25 Y15 RNDM=8 N30 X-10 N35 Y-15 N40 X10 N45 Y0 RNDM=0 N50 G40 G248 X0 DISR=5 N55 G0 Z50 N60 M17

Podprogram obróbki 2. elementu konturu:
%_N_KONTUR2_SPF ; 25-08-2003 N5 G0 X0 Y0 N10 Z3 N15 G1 Z-5 N20 G41 G147 X10 Y-9 DISR=1 N25 X35 RNDM=7 N30 Y9 N35 X10 RNDM=0 N40 Y20 RNDM=8 N45 X-10 N50 Y-20 N55 X10 N60 Y-9 RNDM=0

Program główny:

N65 G40 G148 X0 Y0 DISR=1 N70 G0 Z50 N75 M17

%_N_EX08_MPF ; 25-08-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S1000 F80 M3 M8 M6 N15 TRANS X15 Y20 N20 KONTUR1 ; OBR. I N25 TRANS X105 Y20 N30 KONTUR1 ; OBR. II N35 TRANS X105 Y100 N40 KONTUR1 ; OBR. III N45 TRANS X15 Y100 N50 KONTUR1 ; OBR. IV N55 TRANS X15 Y60 N60 KONTUR2 ; OBR. V N65 ATRANS X90 N70 AMIRROR X0 N75 KONTUR2 ; OBR. VI N80 TRANS X60 Y20 N85 AROT RPL=90 N90 KONTUR2 ; OBR. VII N95 ATRANS X80 N100 AMIRROR X0 N105 KONTUR2 ; OBR. VIII N110 TRANS N115 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N120 M30

9.3. Zaawansowane metody wywoływania podprogramów (W przygotowaniu)

10. PROGRAMOWANIE CYKLI OBRÓBKOWYCH
10.1. Informacje podstawowe Cykle obróbkowe stanowi istotny składnik programów steruj cych, pozwalaj cy na znaczn automatyzacj programowania, ograniczenie rozmiarów programów oraz umo liwiaj cy szybk i prost zmian parametrów zabiegów, przez nie opisywanych. Pod poj ciem cykli obróbkowych rozumie si stałe, sparametryzowane podprogramy, umieszczone w układzie sterowania, słu ce do programowania obróbki typowych zabiegów, np. wiercenia, gwintowania, toczenia itp. Cz sto (jak ma to miejsce w układzie sterowania Sinumerik) definiowanie cykli obróbkowych jest wspomagane przez moduł programowania dialogowego, pozwalaj cy na graficzn prezentacj znaczenia parametrów cyklu, ułatwiaj ce poprawne nadanie im warto ci w konkretnej sytuacji. Z uwagi na charakter obróbki cykle obróbkowe zostały podzielone na trzy grupy: cykle wiercenia; cykle frezowania; cykle toczenia. Ka da z powy szych grup zostanie w dalszych rozdziałach bardziej szczegółowo omówiona. Przy wywoływaniu cykli nale y zdefiniowa ich parametry. Mog one mie ró n posta w ró nych układach sterowania, np. poprzez wykorzystanie R-parametrów. W układzie Sinumerik 810D/840D cykle obróbkowe s zdefiniowane w postaci procedur, których parametry s podawane razem z nazw cyklu, np. CYCLE100(34,67,2,90) Gdzie CYCLE100 jest przykładow nazw cyklu, natomiast w nawiasach podano warto ci kolejnych parametrów tego cyklu. Mog one by podane zarówno jako warto ci stałe (konkretne liczby), jak i jako zmienne (np. R-parametry). Bli sze szczegóły dotycz ce tego zagadnienia zawarte s w instrukcji układu sterowania. Przy podawaniu warto ci parametrów cyklu mo e wyst pi sytuacja, kiedy mo liwe jest opuszczenie którego parametru (np. skok gwintu mo e by zdefiniowany przez dwa parametry, w wywołaniu cyklu gwintowania podajemy tylko jeden). Wtedy zaznacza si ten fakt przez pozostawienie pustej pozycji w li cie parametrów cyklu, np.: CYCLE100(34,,2,90) gdzie opuszczono drugi z parametrów (domy lnie układ sterowania przypisuje mu warto zerow ). Je eli pomijane warto ci parametrów znajduj si na ko cu listy parametrów mo na opu ci je bez pozostawienia pustej pozycji, np. CYCLE100(34,67,2) gdzie opuszczono ostatni, czwarty parametr. Nale y mie na uwadze, e nie dla wszystkich parametrów mo na nie definiowa ich warto ci. Nale y równie zwraca uwag na sposób interpretacji warto ci parametrów, np. dla niektórych istotna jest nie tylko warto ale i znak tej warto ci.

10.2. Wywoływanie cykli obróbkowych Wywołanie cykli obróbkowych (podobnie jak podprogramów – rozdz. 6) mo e mie dwojaki charakter: niemodalny (tylko w jednym bloku); modalny (w ka dym bloku z ruchem narz dzia a do odwołania). Wywołanie niemodalne (najcz ciej stosowane) polega na umieszczeniu w bloku, w którym chcemy wykona cykl obróbkowych, adresu z nazw cyklu i list warto ci parametrów (tak, jak przedstawiono powy ej). Wywołanie modalne polega na umieszczeniu w bloku oprócz wywołania samego cyklu równie adresu MCALL (rozdz. 6.3), dzi ki czemu w nast pnych blokach z instrukcjami ruchu narz dzia, po wykonaniu tych ruchów, automatycznie wywoływany jest równie cykl modalny. Odwołanie wykonywania cyklu modalnego nast puje po zaprogramowaniu adresu MCALL bez wywołania cyklu (wywołanie z cyklem powoduje zmian cyklu modalnego), np. N10 MCALL CYCLE100(34,67,2) ; modalne przywołanie cyklu N15 G0 X20 Y30 ; pierwsze uruchomienie cyklu N20 Y50 ; drugie uruchomienie cyklu N25 Y100 ; trzecie uruchomienie cyklu N30 MCALL ; odwołanie cyklu modalnego 10.3. Cykle wiercenia Cykle wiercenia obejmuj zabiegi obróbki otworów (przy u yciu ró nych narz dzi: wierteł, pogł biaczy, rozwiertaków, gwintowników itp.). Jest to jedyna grupa cykli, która została znormalizowana (dokładniej za cykle 81 do 89). Cykle wiercenia generalnie działaj wg nast puj cego schematu: 1. Dosuni cie ruchem szybkim narz dzia w osi Z do płaszczyzny bezpiecznej (tj. w bezpiecznej odległo ci od materiału); 2. Obróbka ruchem roboczym do zadanej gł boko ci; 3. Wycofanie ruchem szybkim narz dzia do płaszczyzny wycofania (tj. płaszczyzny na której mo e si odbywa ruch narz dzia bez ryzyka kolizji) bez wył czania obrotów wrzeciona. W ród parametrów cykli wyst puje jeszcze płaszczyzna odniesienia – jest to płaszczyzna, od której teoretycznie narz dzie powinno rozpocz obróbk , jednak z uwagi na bezpieczny dojazd do materiału obrabianego faktycznie ten ruch rozpoczyna si od płaszczyzny bezpiecznej. Poszczególne cykle ró ni si sposobem realizacji podanego schematu co szczegółowo omówiono poni ej, przedstawiaj c nazw cyklu, list jego parametrów, ich typ i znaczenie oraz krótki opis działania cyklu. Parametry, które mog zosta pomini te w wywołaniu cyklu oznaczono gwiazdk (*). Na rysunkach schematycznie pokazano sekwencj czynno ci wykonywanych w ramach cyklu.

10.3.1.

Wiercenie, nawiercanie – CYCLE81

CYCLE81(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR) (Rys. 150)

RTP RFP SDIS DP* DPR*

Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko wiercenia (absolutnie) Ostateczna gł boko wiercenia (przyrostowo, bez znaku)

Rys. 150. Cykl wiercenia CYCLE81

Cykl CYCLE81 jest najprostszym w ród cykli wiertarskich. Stosowany jest przede wszystkim do wiercenia otworów o małej gł boko ci, wytaczania zgrubnego a tak e nawiercania (wykonywania nawiercenia przed wła ciwym zabiegiem wiercenia) 10.3.2. Wiercenie, pogł bianie – CYCLE82

CYCLE82(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB) (Rys. 151)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB*

Real Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko wiercenia (absolutnie) Ostateczna gł boko wiercenia (przyrostowo, bez znaku) Czas postoju na ostatecznej gł boko ci wiercenia

Rys. 151. Cykl wiercenia CYCLE82

W stosunku do cyklu CYCLE81 po osi gni ciu gł boko ci wiercenia mo e by zaprogramowany postój czasowy (DTB). Celem postoju mo e by złamanie wióra przy wierceniu lub obróbka dna otworu przy pogł bianiu pogł biaczem walcowym czy sto kowym. Postój mo e by zaprogramowany w sekundach (DTB>0) lub obrotach wrzeciona (DTB<0) – podobnie jak w innych cyklach wiertarskich. 10.3.3. Wiercenie gł bokiego otworu – CYCLE83
CYCLE83(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM, DTB, DTS, FRF, VARI, _AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1) (Rys. 152, Rys. 153)

RTP RFP SDIS DP* DPR* FDEP* FDPR* DAM DTB* DTS* FRF* VARI _AXN* MDEP* _VRT* _DTD* _DIS1*

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko wiercenia (absolutnie) Ostateczna gł boko wiercenia (przyrostowo, bez znaku) Pierwsza gł boko wiercenia (absolutnie) Pierwsza gł boko wiercenia (przyrostowo, bez znaku) Degresja gł boko ci wiercenia (bez znaku) Czas oczekiwania na gł boko ci wiercenia (łamanie wiórów) Czas oczekiwania pocz tkowym (odwiórowanie) Współczynnik posuwu dla pierwszej gł boko ci wiercenia (0,001...1) Rodzaj obróbki: Łamanie wiórów => 0, Usuwanie wiórów => 1 Integer O narz dzia: 1, 2 lub 3 o geometryczna (lub zadana funkcjami G17/G18/G19) Real Minimalna gł boko jednego wiercenia Real Droga wycofania przy łamaniu wiórów (VARI = 0) Real Czas postoju na ostatniej gł boko ci wiercenia Real Odst p od materiału przy wej ciu po odwiórowaniu (VARI = 1): Zadany > 0 Obliczony automatycznie = 0

Cykl CYCLE83 jest przeznaczony do obróbki tzw. otworów gł bokich, tj, takich, w których stosunek gł boko ci do rednicy przekracza warto 1,5÷2. Wtedy narz dzie nie mo e od razu wierci na pełn gł boko , konieczne jest kilkukrotne wej cie narz dzia w materiał, przy czym mo liwe s dwa rodzaje obróbki: z łamaniem wióra (Rys. 152) – po osi gni ciu cz ciowej gł boko ci nast puje zatrzymanie posuwu przy wł czonych obrotach wrzeciona (z ewentualnym wycofaniem narz dzia – _VRT); dzi ki temu nast puje złamanie wióra i łatwiejsze usuni cie go z wierconego otworu; po zadanym czasie postoju nast puje wiercenie do kolejnej gł boko ci wiercenia. z usuwaniem wiórów (Rys. 153) – po osi gni ciu cz ciowej gł boko ci wiercenia nast puje wycofanie narz dzia z otworu; po zadanym czasie postoju ruchem szybkim narz dzie powraca na poprzedni gł boko (pomniejszon o odst p bezpiecze stwa) i wierci do kolejnego poziomu obróbki. Wybór jednej z powy szych strategii (jak równie degresji gł boko ci wiercenia) zale y od gł boko ci otworu, jego rednicy, usytuowania (poziomy, pionowy), materiału obrabianego, sposobu chłodzenia (zewn trzne, przez rdze wiertła) itp.

Rys. 152. Cykl wiercenia CYCLE83 z łamaniem wióra

Pierwsza gł boko wiercenia, w zale no ci od gł boko ci otworu, przyjmowana jest w granicach 1,5÷2,5D (D – rednica otworu). Przy wi kszej warto ci mo na zmniejsza posuw (FRF). Zmniejszanie posuwu mo e by równie stosowane przy wierceniu otworów w odlewach z nieusuni tym naskórkiem (zwykle o wi kszej twardo ci ni rdze ).

Rys. 153. Cykl wiercenia CYCLE83 z usuwaniem wiórów

10.3.4. Gwintowanie bez u ycia uchwytu kompensacyjnego – CYCLE84
CYCLE84(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT, PIT, POSS, SST, SST1, _AXN) (Rys. 154)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB* SDAC MPIT* PIT* POSS SST SST1 _AXN*

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na gł boko ci ostatecznej (łamanie wiórów) Kierunek obrotów po zako czeniu cyklu : 3, 4 albo 5 Skok gwintu jako wielko gwintu (z przedznakiem). Zakres warto ci: 3 (dla M3) ... 48 (dla M48) Przedznak okre la kierunek zwoju gwintu („+” prawy, „-„ lewy) Real Skok gwintu jako warto (z przedznakiem) Zakres warto ci: 0,001 ... 2000,000 mm Przedznak okre la kierunek zwoju gwintu („+” prawy, „-„ lewy) Real Pozycja wrzeciona dla zorientowanego zatrzymania (w stopniach) Real Pr dko obrotowa dla gwintowania Real Pr dko obrotowa dla wycofania Integer O narz dzia: 1, 2 lub 3 o geometryczna (lub zdefiniowana przez G17/G18/G19)

Real Real Real Real Real Real Integer Integer

Uwaga!! Cykl CYCLE84 mo e by stosowany wtedy, gdy wrzeciono przewidziane do gwintowania jest technicznie w stanie przej na prac z regulacj poło enia k towego.

Rys. 154. Cykl gwintowania CYCLE84

Cykl CYCLE84 jest przeznaczony do nacinania gwintów gwintownikiem, przy czym nie jest wymagane stosowanie oprawki kompensacyjnej (z osiow kompensacj długo ci narz dzia). Wynika to z dokładnego sprz enia ruchu obrotowego i posuwowego narz dzia (funkcje G331 i G332). Ten cykl wykorzystuje si jednak rzadziej ni CYCLE840, opisany w nast pnym rozdziale. 10.3.5. Gwintowanie z u yciem uchwytu kompensacyjnego – CYCLE840 (Rys. 155, Rys. 156)

CYCLE840(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, ENC, MPIT, PIT)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB* SDR

SDAC ENC MPIT* PIT*

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na pełnej gł boko ci gwintu Kierunek obrotów dla wycofania: 0 – automatyczne odwrócenie kierunku obrotów; 3 – dla M3; 4 – dla M4; Integer Kierunek obrotów po zako czeniu cyklu: 3 (M3), 4 (M4) lub 5 (M5) Integer Gwintowanie otworu: 0 – z koderem (Rys. 155); 1 – bez kodera (Rys. 156); Real Skok gwintu jako wielko gwintu. Zakres warto ci: 3 (M3)...48 (M48) Real Skok gwintu jako warto . Zakres warto ci: 0,001 ... 2000,000 mm

Real Real Real Real Real Real Integer

Rys. 155. Cykl gwintowania CYCLE840 z koderem

Rys. 156. Cykl gwintowania CYCLE840 bez kodera

Gwintowanie bez kodera (czyli tzw. „elektronicznej gitary”, sprz gaj cej ruch posuwowy w osiach liniowych z ruchem obrotowym wrzeciona), realizowane jest za pomoc interpolacji liniowej G1. Dodatkowo (co dokładnie opisano w rozdz. 3.3) programowana jest funkcja G63. Gwintowanie z koderem odbywa si z u yciem interpolacji spiralnej G33. Z uwagi na mniejsz dokładno sprz enia ruchu obrotowego z ruchem posuwowym zaleca si mocowa gwintownik w oprawce kompensacyjnej (osiowe zmiany długo ci całego narz dzia).

10.3.6. Rozwiercanie 1 – CYCLE85
CYCLE85(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF) (Rys. 157)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB* FFR RFF

Real Real Real Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na gł boko ci rozwiercania (łamanie wiórów) Posuw roboczy Posuw przy wycofywaniu

Rys. 157. Cykl rozwiercania 1 CYCLE85

Niniejszy cykl (oraz nast pne) mimo swej nazwy mog by stosowane dla ró nych zabiegów. Cykl CYCLE85 zgodnie ze swoj nazw jest zalecany dla rozwiercania (szczególnie wyka czaj cego) oraz innych obróbek gładko ciowych dzi ki mo liwo ci dokładnego wpływu na lady po obróbce (sterowanie posuwem wgł bnym i przy wycofaniu).

10.3.7.

Rozwiercanie 2 – CYCLE86 (Rys. 158)

CYCLE86(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA, RPO, RPAP, POSS)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB* SDIR RPA RPO RPAP POSS

Real Real Real Real Real Real Integer Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na gł boko ci rozwiercania (łamanie wiórów) Kierunek obrotów przy obróbce: 3 (M3), 4 (M4) Droga wycofania w odci tej (przyrostowo, z przedznakiem) Droga wycofania w rz dnej (przyrostowo, z przedznakiem) Droga wycofania w aplikacie (przyrostowo, z przedznakiem) Pozycja zorientowanego zatrzymania wrzeciona (w stopniach)

Rys. 158. Cykl rozwiercania 2 CYCLE86

CYCLE86 jest cyklem charakterystycznym dla obróbki narz dziami niesymetrycznymi (wytaczaki jednoostrzowe). W praktyce jest stosowany przede wszystkim przy wytaczaniu wyka czaj cym (przy wycofaniu narz dzie nie styka si z powierzchni otworu). Programuj c odsuni cie narz dzie po zako czonej obróbce nale y dokładnie uzgodni poło enie k towe stopu pozycjonowanego wrzeciona (z uwagi na poło enie ostrza), a tak e dopuszczalne warto ci samych odsuni (niebezpiecze stwo kolizji).

10.3.8. Rozwiercanie 3 – CYCLE87
CYCLE87(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR) (Rys. 159)

RTP RFP SDIS DP* DPR* SDIR

Real Real Real Real Real Integer

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Kierunek obrotów w trakcie obróbki: 3 (M3), 4 (M4)

Rys. 159. Cykl rozwiercania 3 CYCLE87

W cyklu CYCLE87 po osi gni ciu pełnej gł boko ci obróbki nast puje zatrzymanie obrotów wrzeciona (M5) oraz bezwarunkowe zatrzymanie wykonywania programu (M0). Kontynuacja wykonania programu po naci ni ciu przycisku NC-START. CYCLE87 wymaga zatem obecno ci operatora. 10.3.9. Rozwiercanie 4 – CYCLE88

CYCLE88(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR) (Rys. 160)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB SDIR

Real Real Real Real Real Real Integer

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na ostatecznej gł boko ci rozwiercania Kierunek obrotów w trakcie obróbki: 3 (M3), 4 (M4)

Rys. 160. Cykl rozwiercania 4 CYCLE88

CYCLE88 jest zbli ony w działaniu do CYCLE87. Po zako czeniu ruchu roboczego mo na zaprogramowa postój czasowy (DTB). Dodatkowo, bezwarunkowe zatrzymanie programu (M0) nie musi zosta wykonane. Decyduje o tym warto zmiennej nastawczej cykli _ZSD[5] (ang. Cycles Setting Data), ustawianej z poziomu pulpitu operatorskiego. Je eli warto tej zmiennej jest równa 0 to aktywowana jest funkcja M5 i M0, w przeciwnym przypadku wykonywane jest tylko zatrzymanie obrotów. 10.3.10. Rozwiercanie 5 – CYCLE89
CYCLE89(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB) (Rys. 161)

RTP RFP SDIS DP* DPR* DTB*

Real Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko gwintowania (absolutnie) Ostateczna gł boko gwintowania (przyrostowo, bez znaku) Czas oczekiwania na gł boko ci rozwiercania (łamanie wiórów)

Rys. 161. Cykl rozwiercania 5 CYCLE89

10.3.11. Rz d otworów – HOLES1
HOLES1(SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM) (Rys. 162)

SPCA SPCO STA1 FDIS DBH NUM

Real Real Real Real Real Integer

Odci ta punktu odniesienia (absolutnie) Rz dna punktu odniesienia (absolutnie) K t do odci tej, zakres warto ci: -180° < STA1 ≤ 180° Odst p pierwszego otworu od punktu odniesienia (bez znaku) Odst p mi dzy otworami (bez znaku) Ilo otworów

Rys. 162. Rz d otworów HOLES1

Przy pomocy niniejszego cyklu (oraz dwóch kolejnych, opisanych w rozdz. 7.3.12 i 7.3.13) wykonuje si obróbk otworów le cych w pewnym regularnym układzie – dla cyklu HOLES1 jest to układ rz dowy. Rodzaj obróbki otworów jest okre lany

przez wybrany uprzednio modalnie cykl wiercenia (CYCLE81 ÷ CYCLE89). Wła ciwie mo na je zaliczy do cykli frezarskich, gdy tylko na takich obrabiarkach obróbka regularnych układów otworów ma sens. Wewn trznie w cyklu, dla unikni cia zb dnych ruchów jałowych, nast puje na podstawie rzeczywistej pozycji osi płaszczyzn i geometrii rozmieszczenia otworów wybór drogi narz dzia. Nast pnie nast puje kolejne dosuwanie przesuwem szybkim do pozycji obróbki i realizacja modalnego cyklu wiercenia. 10.3.12. Kołowy układ otworów – HOLES2
HOLES2(CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM) (Rys. 163)

CPA CPO RAD STA1 INDA NUM

Real Real Real Real Real Integer

Odci ta punktu rodka koła (absolutnie) Rz dna punktu rodka koła (absolutnie) Promie koła (bez znaku) K t pocz tkowy, zakres warto ci: -180° ≤ STA1 < 180° K t pomi dzy otworami (ze znakiem) Ilo otworów

Rys. 163. Kołowy układ otworów HOLES2

Działanie cyklu podobne jak do opisanego powy ej, ró nica polega na innym układzie otworów.

10.3.13. Macierz prostok tna otworów – CYCLE801
CYCLE801(SPCA, SPCO, STA, DIS1, DIS2, NUM1, NUM2) (Rys. 164)

SPCA SPCO STA DIS1 DIS2 NUM1 NUM2

Real Real Real Real Real Integer Integer

Odci ta punktu bazowego (absolutnie) Rz dna punktu bazowego (absolutnie) K t do odci tej Odległo mi dzy kolumnami (bez znaku) Odległo mi dzy wierszami (bez znaku) Liczba kolumn Liczba wierszy

Rys. 164. Macierz prostok tna otworów CYCLE801

10.3.14. Przykład Zaprojektowa obróbk otworów w płycie wg Rys. 165. Rozwi zanie:
%_N_EX16_MPF ; 25-10-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 MSG("NAWIERCANIE") N15 T1 D1 S1500 F250 M3 M8 M6 N20 G0 Z20 N25 MCALL CYCLE81(10,0,2,,3) N30 HOLES2(90,10,50,90,15,7) N35 CYCLE801(30,30,80,15,20,5,2) N40 MCALL N45 G0 X200 Y200 Z100 N50 MSG("WIERCENIE D4") N55 T2 D1 S700 F200 M3 M8 M6 N60 MCALL CYCLE83(5,0,2,-17,,,5,1,-2,-3,0.8,1,,,,,) N65 HOLES2(90,10,50,90,15,7)

N70 CYCLE801(30,30,80,15,20,5,2) N75 MCALL N80 G0 X200 Y200 Z100 N85 MSG("GWINTOWANIE M5") N90 T3 D1 S700 M8 M6 N95 MCALL CYCLE840(5,0,2,-14,,1,4,3,0,5,) N100 HOLES2(90,10,50,90,15,7) N105 CYCLE801(30,30,80,15,20,5,2) N110 MCALL N115 MSG() N120 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N125 M30

Rys. 165. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki z wykorzystaniem cykli wiertarskich

10.4. Cykle frezowania Cykle frezowania stanowi zbiór charakterystycznych dla danego układu sterowania podprogramów obróbki powierzchni płaskich, rowków itp., wykonywanych na frezarkach. Na Rys. 166 przedstawiono wspólne dla wszystkich cykli parametry wzdłu osi narz dzia (pozostałe zawarte s w opisach poszczególnych cykli). Cz z nich wyst powała ju w cyklach wiertarskich (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR) i ma takie samo znaczenie – wymiarowanie obróbki w osi dosuwowej. Pozostałe s typowe dla obróbki frezarskiej – wymiarowanie naddatku na obróbk wyka czaj c (FAL, FALD), gł boko dosuwu zgrubnego i wyka czaj cego (MID, MIDF) czy posuw przy ró nych rodzajach obróbki – zgrubnej, wyka czaj cej (FFD, FF1, FF2). W niniejszym skrypcie opisano tylko najcz ciej stosowane cykle frezowania – pełny wykaz cykli i opis ich parametrów znajduje si w dokumentacji firmowej.

Rys. 166. Ogólne parametry cykli frezarskich 10.4.1. Rowki podłu ne na okr gu – LONGHOLE

LONGHOLE(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID) (Rys. 167)

RTP RFP SDIS DP* DPR* NUM LENG CPA CPO RAD STA1 INDA FFD FFP1 MID

Real Real Real Real Real Integer Real Real Real Real Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko rowka (absolutnie) Ostateczna gł boko rowka (przyrostowo, bez znaku) Ilo rowków Długo rowków (bez znaku) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Rz dna punktu rodkowego (absolutnie) Promie okr gu (bez znaku) K t pocz tkowy Przyrost k ta (ze znakiem) Posuw dla dosuwu na gł boko (ruch w osi dosuwowej) Posuw dla obróbki powierzchni (ruch w płaszczy nie) Maksymalna gł boko dosuwu (bez znaku)

Przy pomocy tego cyklu obrabia si rowki podłu ne (nazywane otworami podłu nymi, ang. Long Hole), które s usytuowane na okr gu. Dłu sza o rowków jest usytuowana promieniowo. Szeroko rowka jest okre lana przez rednic narz dzia (narz dzie w postaci freza walcowego wcina si tylko wzdłu osi rowka bez wykonywania dodatkowych ruchów – Rys. 168). Wewn trznie w cyklu jest obliczana optymalna droga ruchu narz dzia, co wyklucza niepotrzebne ruchy jałowe. Je eli dla obróbki rowka jest koniecznych wiele dosuwów na gł boko , wówczas dosuw

nast puje na przemian w punktach ko cowych. Tor b d cy do przebycia w płaszczy nie wzdłu osi podłu nej zmienia swój kierunek po ka dym dosuwie. Cykl poszukuje samodzielnie najkrótszej drogi przy przej ciu do nast pnego rowka.

Rys. 167. Cykl frezowania otworów podłu nych na okr gu LONGHOLE

Rys. 168. Cykl LONGHOLE – schemat przebiegu obróbki

10.4.2.

Rowki podłu ne na okr gu – SLOT1

SLOT1(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF, _FALD, _STA2) (Rys. 169)

RTP RFP SDIS DP* DPR* NUM LENG WID CPA CPO RAD STA1 INDA FFD FFP1 MID CDIR FAL VARI

Real Real Real Real Real Integer Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Real Integer

MIDF FFP2 SSF _FALD _STA2

Real Real Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko rowka (absolutnie) Ostateczna gł boko rowka (przyrostowo, bez znaku) Ilo rowków Długo rowków (bez znaku) Szeroko rowków (bez znaku) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Promie okr gu (bez znaku) K t pocz tkowy Przyrost k ta (ze znakiem) Posuw dla dosuwu Posuw dla obróbki powierzchni bocznej Maksymalna gł boko jednego dosuwu (bez znaku) Kierunek obróbki: 2 (G2), 3 (G3) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej Rodzaj obróbki: 0 – obróbka kompletna (zgrubna i wyka czaj ca) 1 – obróbka zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 – tylko obróbka wyka czaj ca Maksymalna gł boko dosuwu przy obróbce wyka czaj cej Posuw przy obróbce wyka czaj cej Pr dko obrotowa przy obróbce wyka czaj cej Naddatek na obróbk wyka czaj c na dnie rowka Maksymalny k t zagł biania si narz dzia

SLOT1 jest cyklem do obróbki zgrubnej i/lub wyka czaj cej rowków podłu nych, rozmieszczonych na okr gu koła. O wzdłu na rowków jest ustawiona promieniowo. W przeciwie stwie do cyklu LONGHOLE jest podawana szeroko rowka (frez walcowy o mniejszej rednicy ni szeroko rowka wykonuje zarówno dosuwowy ruch wgł bny jak i ruchy w płaszczy nie obróbki – Rys. 170).

Rys. 169. Cykl frezowania rowków podłu nych na okr gu SLOT1

Rys. 170. Cykl SLOT1 – schemat przebiegu obróbki

10.4.3.

Rowek kołowy na okr gu – SLOT2

SLOT2(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID, CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF) (Rys. 171)

RTP RFP SDIS DP* DPR* NUM AFSL WID CPA CPO RAD STA1 INDA FFD FFP1 MID CDIR FAL VARI

Real Real Real Real Real Integer Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Real Integer

MIDF Real FFP2 Real SSF Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko rowka (absolutnie) Ostateczna gł boko rowka (przyrostowo, bez znaku) Ilo rowków K towa długo rowków (bez znaku) Szeroko rowka (bez znaku) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Promie okr gu (bez znaku) K t pocz tkowy Przyrost k ta (ze znakiem) Posuw dla dosuwu na gł boko Posuw dla obróbki powierzchni bocznej Maksymalna gł boko jednego dosuwu (bez znaku) Kierunek obróbki: 2 (G2), 3 (G3) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej Rodzaj obróbki: 0 – obróbka kompletna (zgrubna i wyka czaj ca) 1 – obróbka zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 – tylko obróbka wyka czaj ca Maksymalna gł boko dosuwu przy obróbce wyka czaj cej Posuw dla obróbki wyka czaj cej Pr dko obrotowa przy obróbce wyka czaj cej

SLOT2 jest cyklem do obróbki zgrubnej i/lub wyka czaj cej rowków o zarysie łukowym, umieszczonych na okr gu koła. Obróbka odbywa si frezem walcowym o rednicy mniejszej ni szeroko rowka. Funkcjonowanie analogiczne do cyklu SLOT1.

Rys. 171. Cykl frezowania otworów kołowych na okr gu SLOT2 10.4.4. Frezowanie kieszeni prostok tnej – POCKET1

POCKET1(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, CPA, CPD, STA1, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF) (Rys. 172, Rys. 173)

RTP RFP SDIS DP* DPR* LENG WID CRAD CPA CPO STA1 FFD FFP1 MID CDIR FAL VARI

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Real Integer

MIDF FFP2 SSF

Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko kieszeni (absolutnie) Ostateczna gł boko kieszeni (przyrostowo, bez znaku) Długo kieszeni (bez znaku lub ze znakiem) Szeroko kieszeni (bez znaku lub ze znakiem) Promie naro nika (bez znaku) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) K t mi dzy osi wzdłu n i odci t : 0° ≤ STA1 < 180° Posuw dla dosuwu Posuw dla obróbki bocznej Maksymalna gł boko dosuwu (bez znaku) Kierunek obróbki: 2 (G2), 3 (G3) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej Rodzaj obróbki: 0 – obróbka kompletna (zgrubna i wyka czaj ca) 1 – obróbka zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 – tylko obróbka wyka czaj ca Maksymalna gł boko dosuwu dla obróbki wyka czaj cej Posuw dla obróbki wyka czaj cej Pr dko obrotowa przy obróbce wyka czaj cej

POCKET1 cyklem do obróbki zgrubnej i/lub wyka czaj cej kieszeni o zarysie prostok tnym przy pomocy freza walcowego. Przy pomocy tego cyklu mo na obrabia kieszenie o dowolnym poło eniu na płaszczy nie obróbki. Sposób wymiarowania poło enia kieszeni zale y od zmiennej nastawczej cykli _ZSD[2]. Dopuszczalne s dwie jej warto ci: _ZSD[2]=0 – poło enie kieszeni wzgl dem jej rodka, długo i szeroko podawane bez znaku (Rys. 172); _ZSD[2]=1 – poło enie kieszeni wzgl dem naro nika, długo i szeroko podawane ze znakiem (Rys. 173).

Rys. 172. Cykl frezowania kieszeni prostok tnej POCKET1 (_ZSD[2]=0)

Rys. 173. Cykl frezowania kieszeni prostok tnej POCKET1 (_ZSD[2]=1)

Rys. 174. Cykl POCKET1 – schemat przebiegu obróbki

10.4.5.

Frezowanie kieszeni okr głej – POCKET2

POCKET2(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR,PRAD, CPA, CPO, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FF2, SSF) (Rys. 175)

RTP RFP SDIS DP* DPR* PRAD CPA CPO FFD FFP1 MID CDIR FAL VARI

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Real Integer

MIDF FFP2 SSF

Real Real Real

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko kieszeni (absolutnie) Ostateczna gł boko kieszeni (przyrostowo, bez znaku) Promie kieszeni (bez znaku) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Odci ta punktu rodkowego (absolutnie) Posuw dla dosuwu Posuw dla obróbki bocznej Maksymalna gł boko dosuwu (bez znaku) Kierunek obróbki: 2 (G2), 3 (G3) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej Rodzaj obróbki: 0 => obróbka kompletna (zgrubna i wyka czaj ca) 1 => obróbka zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 => tylko obróbka wyka czaj ca Maksymalna gł boko dosuwu dla obróbki wyka czaj cej Posuw dla obróbki wyka czaj cej Pr dko obrotowa przy obróbce wyka czaj cej

Rys. 175. Cykl frezowania kieszeni okr głej POCKET2

Działanie POCKET2 jest analogiczne jak cyklu POCKET1 z wyj tkiem innego kształtu obrabianej kieszeni i innej strategii obróbki (Rys. 176).

Rys. 176. Cykl POCKET2 – schemat przebiegu obróbki

10.4.6. Przykład Zaprogramowa obróbk otworu i rowków w płycie pokazanej na Rys. 177 wykorzystuj c cykle frezowania kieszeni i rowków.

Rys. 177. Szkic przedmiotu do przykładu wykorzystania cykli obróbki rowków i kieszeni

Rozwi zanie:

%_N_EX17_MPF ; 03-10-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 MSG("FREZOWANIE KIESZENI") N15 T1 D1 S650 F120 M3 M8 M6; FREZ D32 N20 POCKET2(100,0,3,-10,0,60,0,0,50,100,3,2,0.5,0,10,150,1000) N25 MSG("FREZOWANIE ROWKOW") N30 T2 D1 S900 F120 M3 M8 M6; FREZ D16 N35 SLOT1(100,0,2,-10,0,3,110,30,0,0,85,-35,35,50,100,3,2,0.5,0,10,150,1000,0,0) N40 SLOT1(100,0,2,-10,0,3,110,30,0,0,85,145,35,50,100,3,2,0.5,0,10,150,1000,0,0) N45 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N50 M30

10.4.7.

Frezowanie płaszczyzny – CYCLE71

CYCLE71(RTP, RFP, SDIS, DP, PA, PO, LENG, WID, STA, MID, MIDA, FDP, FALD, FFP1, VARI, FDP1) (Rys. 178, Rys. 179)

RTP RFP SDIS DP PA PO LENG WID STA MID MIDA FDP FALD FFP1 VARI

Real Real Real Real Real Real Real Real Real

FDP1

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Ostateczna gł boko obróbki (absolutnie) Odci ta punktu pocz tkowego (absolutnie) Rz dna punktu pocz tkowego (absolutnie) Długo obszaru obróbki w osi odci tych (przyrostowo, ze znakiem) Długo obszaru obróbki w osi rz dnych (przyrostowo, ze znakiem) K t mi dzy osi wzdłu n obszaru obróbki i osi odci tych (bez znaku); zakres warto ci: 0º ≤ STA < 180º Real Maksymalna gł boko dosuwu (bez znaku) Real Maksymalna szeroko dosuwu przy wybieraniu materiału w płaszczy nie jako warto (bez znaku) Real Droga odsuni cia w płaszczy nie (przyrostowo, bez znaku) Real Naddatek na obróbk wyka czaj c na gł boko ci (przyrostowo, bez znaku) Real Posuw dla obróbki powierzchni Integer Rodzaj obróbki: (bez znaku) MIEJSCE JEDNOSTEK – Warto ci: 1 – obróbka zgrubna z pozostawieniem naddatku na obróbk wyka czaj c 2 – obróbka wyka czaj ca MIEJSCE DZIESI TEK – Warto ci: 1 – równolegle do odci tej, w jednym kierunku 2 – równolegle do rz dnej, w jednym kierunku 3 – równolegle do odci tej, z kierunkiem zmiennym 4 – równolegle do rz dnej, z kierunkiem zmiennym Real Wyj cie w kierunku ustawionej płaszczyzny (przyrostowo, bez znaku)

CYCLE71 pozwala na frezowanie powierzchni czołow freza (głowicy frezowej) powierzchni prostok tnej, dowolnie zorientowanej. Cykl rozró nia obróbk zgrubn – zbieranie materiału na powierzchni wieloma krokami (wieloma dosuwami wgł bnymi) z pozostawieniem naddatku na obróbk wyka czaj c lub obróbk wyka czaj c – jednokrotne przej cie po powierzchni. Cykl nie uwzgl dnia korekty promienia narz dzia. Dosuw na kolejn gł boko obróbki jest wykonywany poza definiowanym obszarem obróbki.

Rys. 178. Cykl frezowania płaszczyzny CYCLE71

Rys. 179. Cykl frezowania płaszczyzny CYCLE71 (c.d.)

10.4.8.

Frezowanie konturu – CYCLE72

CYCLE72(KNAME, RTP, RFP, SDIS, DP, MID, FAL, FALD, FFP1, FFD, VARI, RL, AS1, LP1, FF3, AS2, LP2) (Rys. 180, Rys. 181)

KNAME RTP RFP SDIS DP MID FAL FALD FFP1 FFD VARI

String Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer

RL AS1

LP1 FF3 AS2

LP2

Nazwa podprogramu obróbki konturu Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Gł boko obróbki (absolutnie) Maksymalna gł boko dosuwu (przyrostowo, bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej (bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c na dnie (bez znaku) Posuw dla obróbki powierzchni (bez znaku) Posuw dla dosuwu na gł boko (bez znaku) Rodzaj obróbki: MIEJSCE JEDNOSTEK – Warto ci: 1 – obróbka zgrubna 2 – obróbka wyka czaj ca MIEJSCE DZIESI TEK – Warto ci: 0 – drogi po rednie przy pomocy G0 1 – drogi po rednie przy pomocy G1 MIEJSCE SETEK – Warto ci: 0 – wycofanie dla dróg po rednich do RTP 1 – wycofanie dla dróg po rednich do RFP+SDIS 2 – wycofanie w przypadku dla dróg po rednich o SDIS 3 – nie ma wycofania w przypadku dróg po rednich Integer Kierunek kompensacji promienia narz dzia: 41 (G41), 42 (G42) Integer Specyfikacja drogi dosuwu: MIEJSCE JEDNOSTEK – Warto ci: 1 – prosta styczna 2 – półkole 3 – wier okr gu MIEJSCE DZIESI TEK – Warto ci: 0 – dosuni cie do konturu na płaszczy nie 1 – dosuni cie do konturu po torze przestrzennym Real Długo drogi dosuwu (w przypadku prostej) wzgl. promie toru punktu rodkowego frezu (w przypadku okr gu, wprowadzi bez znaku) Real Posuw wycofania dla pozycjonowania po redniego na płaszczy nie (bez kontaktu z materiałem) Integer Specyfikacja drogi odsuni cia: MIEJSCE JEDNOSTEK – Warto ci: 1 – prosta styczna 2 – półkole 3 – wier okr gu MIEJSCE DZIESI TEK – Warto ci: 0 – odsuni cie od konturu na płaszczy nie 1 – odsuni cie od konturu po torze przestrzennym Real Długo drogi odsuni cia lub promie toru punktu rodkowego freza

Rys. 180. Cykl frezowania konturu CYCLE72

Rys. 181. Cykl frezowania konturu CYCLE72 (c.d.) CYCLE72 pozwala na programowanie obróbki wzdłu dowolnego konturu, zdefiniowanego w podprogramie, z mo liwo ci wielu przej . Cykl uwzgl dnia kompensacj promienia narz dzia. Kontur niekoniecznie musi by zamkni ty, obróbka wewn trzna lub zewn trzna jest definiowana przez poło enie korekty promienia narz dzia (po lewej albo po prawej od konturu). Kontur musi by programowany w tym kierunku, w którym ma by obrabiany, poniewa podprogram konturu jest

wywoływany bezpo rednio w cyklu. Przy programowaniu konturu nale y przestrzega nast puj cych zasad: W podprogramie nie wolno przed pierwsz programowan pozycj wybra adnego programowanego FRAME (TRANS, ROT, SCALE, MIRROR). Pierwszy blok podprogramu konturu jest blokiem prostej zawieraj cym G90, G0 i definiuje punkt startu konturu. Kompensacja promienia narz dzia jest wł czana i wył czana z cyklu nadrz dnego, dlatego w podprogramie konturu nie mog by programowane adresy G40, G41, G42 . 10.4.9. Frezowanie wyst pu prostok tnego – CYCLE76

CYCLE76(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, PA, PO, STA,MID,FAL, FALD, FFP1, FFD, CDIR, VARI, AP1, AP2)

(Rys. 183, Rys. 184, Rys. 182)

RTP RFP SDIS DP* DPR* LENG WID CRAD PA PO STA MID FAL FALD FFP1 FFD CDIR

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real

VARI AP1 AP2

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Gł boko (absolutnie) Gł boko (przyrostowo, bez znaku) Długo wyst pu od naro nika (ze znakiem lub bez znaku) Szeroko wyst pu od naro nika (ze znakiem lub bez znaku) Promie naro a (bez znaku) Odci ta punktu bazowego (absolutnie) Rz dna punktu bazowego (absolutnie) K t mi dzy osi podłu n a odci t Gł boko dosuwu (przyrostowo, bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej (bez znaku) Real Naddatek na obróbk wyka czaj c na dnie (bez znaku) Real Posuw dla obróbki powierzchni bocznej Real Posuw dla dosuwu na gł boko (bez znaku) Integer Kierunek obróbki: 0 – przeciwbie ny 1 – współbie ny 2 – G2 3 – G3 Integer Rodzaj obróbki: 1 – zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 – wyka czaj ca Real Długo przygotówki (bez znaku) Real Szeroko przygotówki (bez znaku)

Rys. 182. Cykl frezowania wyst pu prostok tnego CYCLE76 i okr głego CYCLE77

Rys. 183. Cykl frezowania wyst pu prostok tnego CYCLE76 (c.d.)

CYCLE76 wykorzystuje opisany w poprzednim rozdziale cykl obróbki wzdłu dowolnego konturu. Wewn trznie definiuje taki kontur w postaci prostok tnego wyst pu z zaokr glonymi naro ami i wywołuje wspomniany cykl CYCLE72. Podobnie jak to miało miejsce dl cyklu obróbki kieszeni prostok tnej POCKET1 (rozdz. 7.4.4) mo liwe s dwa sposoby wymiarowania poło enia wyst pu: _ZSD[2] = 0 – poło enie wyst pu wzgl dem jego rodka, długo i szeroko podawane bez znaku (Rys. 183); _ZSD[2] = 1 – poło enie wyst pu wzgl dem naro nika, długo i szeroko podawane ze znakiem (por. Rys. 173).

Punktem rozpocz cia obróbki jest punkt na przeci ciu dodatniej półosi odci tych (punkt S na Rys. 183) z uwzgl dnieniem doj cia po półokr gu (obróbka z kompensacj promienia narz dzia) oraz długo ci przygotówki.

Rys. 184. Cykl frezowania wyst pu prostok tnego CYCLE76 (c.d.)

10.4.10. Frezowanie wyst pu okr głego – CYCLE77
CYCLE77(RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, PA, PO, MID, FAL, FALD, FFP1, FFD, CDIR, VARI, AP1) (Rys. 182, Rys. 185)

RTP RFP SDIS DP* DPR* PRAD PA PO MID FAL FALD FFP1 FFD CDIR

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real

VARI AP1

Płaszczyzna wycofania (absolutnie) Płaszczyzna odniesienia (absolutnie) Odst p bezpiecze stwa (przyrostowo, bez znaku) Gł boko (absolutnie) Gł boko (przyrostowo, bez znaku) rednica wyst pu (bez znaku) Odci ta punktu bazowego (absolutnie) Rz dna punktu bazowego (absolutnie) Gł boko dosuwu (bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c na powierzchni bocznej (bez znaku) Real Naddatek na obróbk wyka czaj c na dnie (bez znaku) Real Posuw dla obróbki powierzchni bocznej Real Posuw dla dosuwu na gł boko Integer Kierunek obróbki: 0 – przeciwbie ny 1 – współbie ny 2 – G2 3 – G3 Integer Rodzaj obróbki: 1 – zgrubna z pozostawieniem naddatku 2 – wyka czaj ca Real rednica przygotówki

Rys. 185. Cykl frezowania wyst pu okr głego CYCLE77

Działanie i funkcjonowanie identyczne jak dla cyklu CYCLE76.

10.4.11. Przykład Zaprogramowa obróbk konturu o kształcie podnym na Rys. 186 korzystaj c z cyklu obróbki konturu.

Rys. 186. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki z wykorzystaniem cykli frezarskich (S – punkt rozpocz cia obróbki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)

Rozwi zanie: Podprogram definiuj cy kontur:
%_N_EX18_SPF ; KONTUR DO CYCLE72 N5 G1 X25 Y90 N10 G1 X60 Y90 RND=8 N15 X90 Y80 RND=10 N20 Y40 RND=20 N25 X60 Y10 RND=8 N30 X5 RND=10 N35 Y90 RND=19 N40 X25 N45 M17

Program steruj cy:
%N_EX18_MPF ; 28-09-2004 N5 G40 G54 G71 G90 G94 DIAMOF KONT G450 N10 T1 D1 S1500 F250 M3 M8 M6 N15 G0 Z20 N20 X25 Y135 N25 CYCLE72("EX18",10,0,2,-5,3,0,0,200,50,201,41,3,5,250,3,5) N30 G53 T0 D0 G0 X300 Y300 Z200 M9 M5 N35 M30

10.5. Cykle toczenia Cykle toczenia w wi kszo ci układów sterowania obejmuj najcz ciej stosowane zabiegi: toczenia i wytaczania, toczenia rowków (kieszeni), toczenia gwintów czy toczenia podci obróbkowych. Dodatkowo wyst puj tu cykle obróbki otworów, które jednak w układzie sterowania Sinumerik 810D/840D pochodz z opisywanych w rozdz. 7.3 cykli wiercenia (za wyj tkiem specyficznych dla obróbki frezarskiej, np. macierzy otworów). 10.5.1. Toczenie rowków – CYCLE93
CYCLE93(SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2, RCO1, RCO2, RCI1, RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI) (Rys. 187, Rys. 188)

SPD SPL WIDG DIAG STA1 ANG1 ANG2 RCO1 RCO2 RCI1 RCI2 FAL1 FAL2 IDEP DTB VARI

Punkt pocz tkowy w osi poprzecznej (bez znaku) Punkt pocz tkowy w osi wzdłu nej Szeroko rowka (bez znaku) Gł boko rowka (bez znaku) K t mi dzy konturem i osi wzdłu n , 0° ≤ STA1 ≤ 180° K t ciany po stronie punktu pocz tkowego (bez znaku), 0° ≤ ANG1 < 89.999° Real K t ciany po przeciwnej stronie punktu pocz tkowego (bez znaku), 0° ≤ ANG2 < 89.999° Real Promie /faza na zewn trz po stronie punktu pocz tkowego Real Promie /faza na zewn trz po przeciwnej stronie punktu pocz tkowego Real Promie /faza wewn trz po stronie punktu pocz tkowego Real Promie /faza 2 wewn trz po przeciwnej stronie punktu pocz tkowego Real Naddatek na obróbk wyka czaj c na dnie rowka Real Naddatek na obróbk wyka czaj c na cianach bocznych Real Gł boko dosuwu (bez znaku) Real Postój czasowy na dnie rowka (warto dodatnia w [s]) Integer Kod rodzaju obróbki, dopuszczalne warto ci 1÷8 i 11÷18

Real Real Real Real Real Real

Toczenie rowków wykonuje si za pomoc wcinaków (poprzecznych lub wzdłu nych). Obróbka za ich pomoc odbywa si zasadniczo czołow kraw dzi skrawaj c , cho je eli maj by u yte równie do obróbki wyka czaj cej to skrawa powinny tak e boczne kraw dzie (na gł boko równ naddatkowi na dnie rowka – parametr FAL1). Strategi obróbki podczas toczenia rowków przedstawiono na Rys. 189. W pierwszej kolejno ci kolejnymi wci ciami na gł boko zadan parametrem IDEP narz dzie wybiera zgrubnie naddatek (Rys. 189a). Nast pnie wyrównuje ciany boczne rowka (Rys. 189b) z pozostawieniem naddatku na obróbk wyka czaj c (parametr FAL2). W trzecim kroku obrabia kontur rowka na gotowo dwoma wej ciami wzdłu cianek i dna rowka z uwzgl dnieniem faz i promieni zaokr gle (Rys. 189c).

Rys. 187. Cykl toczenia rowków CYCLE93 (parametry dla rowków promieniowych)

Rys. 188. Cykl toczenia rowków CYCLE93 (parametry dla rowków osiowych)

Rys. 189. Cykl toczenia rowków CYCLE93 – strategia obróbki: a) wybieranie zgrubne, b) wyrównanie zgrubne, c) obróbka wyka czaj ca

Jednym z warunków poprawnej obróbki z u yciem cyklu CYCLE93 jest odpowiednia deklaracja rejestrów narz dziowych. Na ich podstawie jest obliczana szeroko narz dzia przy wybieraniu zgrubnym, jak równie s wymagane do automatycznej kompensacji promienia przy obróbce wyrównuj cej i wyka czaj cej. Do tego celu niezb dne jest zdefiniowanie dwóch rejestrów narz dziowych, przy czym wywołuj c cykl z rejestrem Dn drugi z wymaganych rejestrów to Dn+1. Je eli nie ma takiego rejestru b d jest on zdefiniowany niepoprawnie to cykl zako czy si odpowiednim komunikatem bł du. Przykład poprawnie zdefiniowanych rejestrów narz dziowych pokazano na Rys. 190. Wynikowy wymiar W szeroko ci wcinaka jest obliczany jako warto dodatnia ró nicy odpowiednich warto ci rejestrów (w zale no ci od kierunku rowka – promieniowego lub osiowego), st d kolejno deklarowania naro y wcinaka nie ma istotnego znaczenia. Przy obróbce wyka czaj cej cykl automatycznie wykryje który rejestr opisuje które naro e (prawe-lewe; zewn trzne-wewn trzne) i dobierze je odpowiednio przy przej ciu wzdłu cian rowka.

Rys. 190. Przykład deklaracji rejestrów narz dziowych dla potrzeb cyklu CYCLE93

10.5.2. Toczenie podci

obróbkowych – CYCLE94

CYCLE94(SPD, SPL, FORM,_VARI) (Rys. 191)

SPD SPL FORM _VARI*

Real Real Char Integer

Poło enie punktu bazowego w osi poprzecznej (bez znaku) Poło enie punktu bazowego w osi wzdłu nej Definicja kształtu: E lub F Specyfikacja kierunku narz dzia i poło enia podci cia: 0 – kierunek ostrza z rejestrów narz dziowych 1,2,3,4 – okre lony kierunek ostrza

Rys. 191. Cykl toczenia podci

obróbkowych CYCLE94

Podci cia obróbkowe, wykonywane w cyklu CYCLE94, s oznaczane i wymiarowane wg normy DIN. Odpowiadaj one polskiej normie M-02043, gdzie podci ciu typu E (wci cie w powierzchni walcow ) odpowiada typ A, a typu F (wci cie w powierzchni walcow i czołow ) – typ B. Rodzaj wykonywanego podci cia (zewn trzne-wewn trzne; prawe-lewe) zale y równie od kierunku ostrza st d nale y pami ta o starannym zdefiniowaniu rejestrów narz dziowych.

10.5.3. Cykl toczenia i wytaczania – CYCLE95
CYCLE95(NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3, VARI, DT, DAM)

(Rys. 192, Rys. 193)

NPP MID FALZ* FALX* FAL* FF1 FF2 FF3 VARI DT DAM

String Real Real Real Real Real Real Real Integer Real Real

Nazwa podprogramu definicji konturu Gł boko dosuwu (bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c w osi wzdłu nej Naddatek na obróbk wyka czaj c w osi poprzecznej Naddatek na obróbk wyka czaj c Posuw dla obróbki zgrubnej bez podci cia Posuw dla zagł biania si w elementy podci cia Posuw dla obróbki wyka czaj cej Rodzaj obróbki, zakres warto ci 1÷12 Czas postoju przy łamaniu wióra Długo drogi skrawania do łamania wióra

Rys. 192. Cykl toczenia i wytaczania CYCLE95

CYCLE95 jest jednym z najbardziej zło onych cykli obróbkowych. Jego zadaniem jest toczenie zgrubne i/lub wyka czaj ce powierzchni zewn trznych lub wewn trznych o zło onym kształcie, ograniczonych konturem zdefiniowanym w postaci podprogramu. Obróbka zgrubna jest realizowana za pomoc szeregu równoległych przej (promieniowych lub osiowych) z posuwem zadanym parametrem FF1, których punkt ko cowy jest wyznaczany na podstawie przebiegu konturu. Je eli kontur definiuje wyst powanie kieszeni to wcinanie si jest realizowane z posuwem zadanym parametrem FF2. Po obróbce zgrubnej jest pozostawiany naddatek na obróbk wyka czaj c . Mo e on by definiowany osobno w kierunku osiowym i promieniowym (parametry FALX i FALZ), globalnie dla wszystkich powierzchni (parametr FAL) lub jednocze nie obiema metodami. Obróbka

wyka czaj ca polega z kolei na wywołaniu podprogramu konturu z ustawieniem posuwu zadanego parametrem FF3 oraz automatyczn kompensacj promienia narz dzia.

Rys. 193. Cykl toczenia i wytaczania CYCLE95 – definicja rodzaju obróbki

Istotne znaczenie ma dobór warto ci parametru VARI, definiuj cego rodzaj obróbki (Rys. 193). Wyró ni tu mo na obróbk zewn trzn lub wewn trzn , zgrubn , wyka czaj c lub kompletn (zgrubna i wyka czaj c ) oraz osiow lub promieniow . Ł cznie zestawienie wszystkich rodzajów obróbki daje 12 jej odmian, kodowanych za pomoc parametru VARI. Szczególn uwag nale y zwróci na przygotowanie podprogramu definiuj cego kontur obrabiany. Musi on zawiera ci g co najmniej trzech elementów typu linia lub łuk, definiowanych za pomoc standardowych funkcji interpolacji (G1, G2, G3...) z uwzgl dnieniem faz i zaokr gle (adresy RND, RNDM, CHF, CHR). Pierwszy z bloków geometrycznych definiuje punkt pocz tkowy konturu, st d mo na w nim u y interpolacji punktowej G0. U ycie innych rodzajów interpolacji jest niedopuszczalne. W podprogramie nie mo na wykorzystywa automatycznej kompensacji promienia narz dzia (G41, G42) – odpowiedni rodzaj jej kompensacji zostanie automatycznie wł czony przez cykl. W podprogramie nie powinno si równie stosowa parametrów technologicznych (adresy S, F) ani narz dziowych (adresy T, D). Maksymalna liczba elementów konturu, jakie wyst puj w podprogramie, jest ograniczona wewn trznymi rozmiarami tablic je przechowuj cymi. Mo na przyj , e jest to ok. 50 elementów.

10.5.4.

Toczenie podci cia gwintu – CYCLE96

CYCLE96(DIATH, SPL, FORM, _VARI) (Rys. 194)

DIATH SPL FORM _VARI*

Real Real Char Integer

Nominalna rednica gwintu Punkt pocz tkowy konturu w osi wzdłu nej Rodzaj podci cia – A÷D Specyfikacja kierunku narz dzia i poło enia podci cia: 0 – kierunek ostrza z rejestrów narz dziowych 1,2,3,4 – okre lony kierunek ostrza

Rys. 194. Cykl toczenia podci cia gwintu CYCLE96

CYCLE96 słu y do wykonywania podci gwintu (przestrze dla wybiegu/dobiegu no a do nacinania gwintu) według normy niemieckiej DIN76 dla gwintów metrycznych (od M3 do M68). Jego funkcjonowanie jest zbli one do opisanego wcze niej cyklu podci obróbkowych CYCLE94 (rozdz. 7.5.2).

10.5.5.

Toczenie gwintu prostego – CYCLE97

CYCLE97(PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMTH) (Rys. 195, Rys. 196)

PIT MPIT SPL FPL DM1 DM2 APP ROP TDEP FAL IANG NSP NRC NID VARI

Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Integer Integer

NUMTH Integer

Skok gwintu jako warto (bez znaku) Skok gwintu jako wielko gwintu metrycznego: 3 (dla M3) ÷ 60 (dla M60) Punkt pocz tkowy gwintu w osi wzdłu nej Punkt ko cowy gwintu w osi wzdłu nej rednica gwintu w punkcie pocz tkowym rednica gwintu w punkcie ko cowym Dobieg narz dzia (bez znaku) Wybieg narz dzia (bez znaku) Gł boko zarysu gwintu (bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c (bez znaku) K t dosuwu przy zagł bianiu. Zakres warto ci: Dodatni – dla dosuwu wzdłu jednego kierunku Ujemny – dla dosuwu naprzemiennego Przesuni cie k towe punktu startowego dla pierwszego zwoju gwintu (bez znaku) Ilo przej zgrubnych Ilo przej wyka czaj cych Okre lenie rodzaju obróbki gwintu, warto ci 1÷4: 1, 2 – stały dosuw (zewn trzny, wewn trzny) 3, 4 – stały przekrój warstwy skrawanej (zewn trzny, wewn trzny) Ilo zwojów gwintu

Rys. 195. Cykl toczenia gwintu prostego CYCLE97

Rys. 196. Cykl toczenia gwintu – definicja rodzaju obróbki

Jak ju wspomniano wcze niej (rozdz. 3.1) obróbka gwintów na tokarkach wymaga zaprogramowania wielu przej narz dzia. Aby unikn mudnego obliczania i programowania prostych ruchów najcz ciej wykorzystuje si cykle. Omawiany CYCLE97 umo liwia obróbk gwintów walcowych, sto kowych a tak e zarysów spiralnych na powierzchniach czołowych, gwintów wewn trznych i zewn trznych, jedno- i wielozwojnych, o dowolnych zarysach, wykonywanych przez płytki o pojedynczym wyst pie lub wielowyst powe (tylko dla gwintów jednozwojnych). Dla gwintów metrycznych przewidziano wewn trzn baz danych o skokach gwintów, zadawanych w formie symbolicznej (parametr MPIT). Obróbka gwintu prostego obejmuje NRC przej zgrubnych (z metod wcinania si narz dzia okre lon parametrami VARI, IANG, TDEP, z pozostawieniem naddatku FAL; oraz NID przej wyka czaj cych, tj. po rednicy rdzenia gwintu. Maj one na celu wygładzenie powierzchni bruzd, powinno si zada minimum 2÷3 przej cia wyka czaj ce.

10.5.6. Toczenie gwintu zło onego – CYCLE98
CYCLE98(PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4, APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2, PP3, VARI, NUMTH)

(Rys. 197, Rys. 196)
Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Integer Integer Real Real Real Integer

PO1 DM1 PO2 DM2 PO3 DM3 PO4 DM4 APP ROP TDEP FAL IANG NSP NRC NID PP1 PP2 PP3 VARI

NUMTH

Integer

Punkt pocz tkowy gwintu w osi wzdłu nej rednica gwintu w punkcie pocz tkowym Pierwszy punkt po redni w osi wzdłu nej rednica w pierwszym punkcie po rednim Drugi punkt po redni w osi wzdłu nej rednica w drugim punkcie po rednim Punkt ko cowy gwintu w osi wzdłu nej rednica w punkcie ko cowym Dobieg narz dzia (bez znaku) Wybieg narz dzia (bez znaku) Gł boko zarysu gwintu (bez znaku) Naddatek na obróbk wyka czaj c K t dosuwu przy zagł bianiu. Zakres warto ci: Dodatni – dla dosuwu wzdłu jednego kierunku Ujemny – dla dosuwu naprzemiennego Przesuni cie k towe punktu startowego dla pierwszego zwoju gwintu (bez znaku) Ilo przej zgrubnych Ilo przej wyka czaj cych 1. skok gwintu jako warto (bez znaku) 2. skok gwintu jako warto (bez znaku) 3. skok gwintu jako warto (bez znaku) Okre lenie rodzaju obróbki gwintu, warto ci 1÷4: 1, 2 – stały dosuw (zewn trzny, wewn trzny) 3, 4 – stały przekrój warstwy skrawanej (zewn trzny, wewn trzny) Ilo zwojów gwintu

Gwint zło ony to ci g maksymalnie trzech odcinków gwintu prostego, tworz cy jedn cało . Jako przykład wykorzystania cyklu CYCLE98 mo na poda toczenie tzw. gwintu gubionego, tj. zako czenie gwintu najcz ciej walcowego odcinkiem gwintu sto kowego o tym samym skoku, przy czym warto rednicy ko cowej gwintu jest równa rednicy zewn trznej przedmiotu przed gwintowaniem. W takim przypadku konieczne jest zdefiniowanie dwóch odcinków gwintu w cyklu CYCLE98. Sposób obróbki i znaczenie parametrów jest podobne jak w omawianym wcze niej cyklu gwintów prostych CYCLE97.

Rys. 197. Cykl toczenia gwintu zło onego CYCLE98

10.5.7. Przykład Zaprojektowa obróbk przedmiotu przedstawionego na Rys. 198 wykorzystuj c cykle toczenia.

Rys. 198. Szkic przedmiotu do przykładu obróbki tokarskiej z wykorzystaniem cykli

Rozwi zanie:

Wykorzystany w programie podprogram definicji konturu zewn trznego ma nast puj c posta :
%_N_EX27_SPF ; 26-10-2003 N5 G0 X14 Z0 N10 G1 X50 RND=5 N15 Z-43 N20 G3 G91 Z-18 CR=15 N25 G1 G90 Z-80 RND=8 N30 X80 N35 M17

%_N_EX27_MPF ; 26-10-2003 N5 G40 G54 G71 G90 G95 DIAMON KONT G450 N10 MSG("WIERCENIE OTWORU D16") N15 T2 D1 S350 F0.25 M3 M8 N20 G0 X0 Z10 N25 CYCLE83(200,0,3,-44.48,,-25,,2,1,,1,0,,,,,) N30 G0 X400 M5 M9 N35 MSG("TOCZENIE ZGRUBNE KONTURU") N40 G96 T1 D1 S120 F0.2 M3 M8 N45 G0 X90 Z5 N50 CYCLE95("EX27",3,,,0.4,0.2,0.15,0.1,1,1,40,) N55 G0 X400 Z200 M5 M9 N60 MSG("TOCZENIE DOKLADNE KONTURU") N65 T3 D1 S100 F0.1 M3 M8 N70 G0 X60 Z-63 N75 G1 X50.8 N80 Z-79.5 RND=7.6 N85 X68 N90 G0 Z5 N95 X14 N100 G42 Z2 N105 EX27 N140 G40 G0 X90 N145 X400 Z200 M5 M9 N150 MSG("TOCZENIE ROWKA") N155 G95 T5 D1 S900 F0.15 M3 M8 N160 G0 X60 Z-20 N165 CYCLE93(50,-24,8.178,8,0,10,10,0,0,0,0,0.1,0.1,4,1,5) N170 G0 X400 Z200 M5 M9 N175 MSG("TOCZENIE GWINTU M50x3") N180 T7 D1 S700 M3 M8 N185 G0 X60 Z-28 N190 CYCLE97(3,,-24,0,50,50,4,2,1.97,0.05,28,0,10,2,3,1,0) N195 G53 T0 D0 G0 Z300 X300 M9 M5 N200 M30

11. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW STERUJ
11.1. Analiza przestrzeni roboczej (W przygotowaniu) 11.2. Transmisja programów do układu sterowania

CYCH

Ostatnim etapem projektowania programów steruj cych (poza obrabiark ) jest ich wprowadzenie do układu sterowania. Współczesne układy sterowania oferuj wiele ró nych interfejsów, pozwalaj cych na wymian danych z otoczeniem, wyst puj cych równie standardowo w komputerach PC – Ethernet, USB, PC-Card, FDD itp. Jednak jednym z podstawowych interfejsów, wyst puj cym równie w układach nieco starszych, jest ł cze szeregowe RS 232C. Ł cze szeregowe powstało w 1962 r. na potrzeby obsługi modemów. W roku 1969 oficjalnie wprowadzono standard RS 232, za w 1986 – RS 232C. Interfejs ten coraz rzadziej jest wykorzystywany w komputerach PC z uwagi na ograniczon szybko transmisji (najcz ciej u ywane sterowniki pozwalaj na szybko transmisji ok. 115 kb/s), jednak w odniesieniu do sterowników obrabiarek CNC ta szybko jest wystarczaj ca (w układach sterowania maksymalna szybko transmisji na ogół jest du o ni sza, np. 9600 b/s). Cz sto interfejs RS232C jest wykorzystywany równie do komunikacji z urz dzeniami kontrolno-pomiarowymi, miernikami cyfrowymi itp. Zalet ł cza szeregowego jest prostota realizacji transmisji (do ł czenia dwukierunkowego w najprostszej postaci wystarcz trzy przewody), łatwo sterowania jej parametrami (musz one by identyczne po stronie nadajnika i odbiornika) jak równie elementarne mechanizmy nadzoru nad jej poprawno ci (co ma du e znaczenie w warunkach przemysłowych, gdzie liczne zakłócenia mog powodowa bł dy transmisji, z czego wynika równie ograniczona jej szybko ). Problemem mo e by zdobycie aplikacji do transmisji szeregowej, jednak cz sto s one dodatkowym wyposa eniem systemów CAM, wiele prostych programów typu freeware mo na równie znale w Internecie. Do ProgMastera w wersji komercyjnej równie doł czony jest prosty program transmisyjny, który w niniejszym rozdziale krótko zostanie omówiony. 11.2.1. Standardy kodowania danych Naturalne dla człowieka znaki alfanumeryczne (litery, cyfry) nie s zrozumiałe dla komputera jako maszyny cyfrowej. Aby komunikacja człowiek-komputer mogła doj do skutku konieczne jest kodowanie tych znaków do postacji liczbowej (a ci lej binarnej), zrozumiałej dla komputera. W technice komputerowej najbardziej znanym i szeroko stosowanym jest standard kodowania ASCII (ang. American Standard Code of Information Interchange). Pocz tkowo był on kodem 7 bitowym, obecnie stosowana jest jego wersja 8-bitowa, pozwalaj ca na zakodowanie 256 znaków steruj cych i alfanumerycznych. Pierwsze 32 znaki (o kodach 0 ÷ 31) s znakami steruj cymi (nie posiadaj ustalonej reprezentacji graficznej), przeznaczone do celów kontroli transmisji. Najwa niejsze z nich przedstawiono w Tabl. 3.

Tabl. 3. Najwa niejsze znaki steruj ce w kodzie ASCII
Kod dziesi tny 2 3 4 10 13 17 19 Kod heksadecymalny 02 03 04 0A 0D 11 13 Nazwa angielska Start of Text End of Text End of Transmission Line Feed Carriage Return Device Control 1 Device Control 3 Znaczenie Pocz tek danych (tekstu) Koniec danych (tekstu) Koniec transmisji Przej cie do nast pnego wiersza Przej cie do pierwszej kolumny Znak XON Znak XOFF

Tak du a liczba znaków nie jest wymagana w układach sterowania (wystarcz cyfry, znaki alfabetu łaci skiego i kilka dodatkowych znaków – razem ok. 50 znaków). St d od szeregu lat układy sterowania korzystaj z 7-bitowych systemów kodowych, stanowi cych podzbiór (pierwsze 128 znaków) kodu ASCII. Nale do nich kody ISO (oparty o norm DIN 66025) oraz EIA (ang. Electronic Industries Association, zdefiniowany przez norm EIA RS-244), przy czym oba kody wykorzystuj do zapisu danych 8 bitów. Jest to konsekwencj stosowania w starszych generacjach układów sterowania mało trwałych no ników programów, np. w postaci papierowej ta my perforowanej. Brak perforacji na danej pozycji był odczytywany jako logiczne 0, wyperforowany otwór był z kolei odczytywany jako logiczna 1 – Rys. 199.

Rys. 199. Zapis danych na ta mie perforowanej

Zarówno na etapie perforowania, jak i eksploatacji mogło doj do przekłamania zapisu. Aby temu zapobiec zakodowany znak był uzupełniany o bit (nie)parzysto ci (bit na pozycji 27). jego warto była tak dobierana, e w kodzie ISO (zwanym kodem parzystym) ł czna liczba jedynek w 8-bitowym zapisie znaku była liczb parzyst , natomiast w kodzie EIA (zwanym te nieparzystym) na odwrót – była liczb nieparzyst . W Tabl. 4 przedstawiono przykłady kodowania znaków alfanumerycznych w obu omawianych kodach.

Tabl. 4. Przykład kodowania znaków alfanumerycznych w kodzie ISO i EIA
Znak % 1 9 B G M X Kod ASCII 37 49 57 66 71 77 88 Kod ISO 10100101 10110001 00111001 01000010 01000111 01001101 11011000 Kod EIA 00100101 00110001 10111001 11000010 11000111 11001101 01011000

Je eli w trakcie odczytu znaku w jednym z omawianych kodów wykryto niezgodno liczby znaków 1 ze standardem kodu to oznaczało to bł dn posta odczytanego znaku. Jest to zatem najprostszy sposób weryfikacji poprawno ci transmisji danych (przy zało eniu bardzo małego prawdopodobie stwa wyst pienia wi kszej liczby przekłama w transmisji jednego znaku). 11.2.2. Transmisja szeregowa asynchroniczna Wymiana danych poprzez ł cze szeregowe mo e odbywa si dwoma metodami: 1. Synchroniczn , kiedy dane przesyłane s w ci le okre lonych odst pach czasu, konieczno odbioru danych przez odbiornik jest synchronizowana przez nadajnik dodatkowym sygnałem zegarowym. 2. Asynchroniczn , kiedy dane s przesyłane w przypadkowych momentach czasu, nadajnik musi automatycznie wykry nadchodz ce od nadajnika dane i rozpocz ich odbieranie. Z uwagi na wi ksz prostot funkcjonowania stosowana jest przede wszystkim transmisja asynchroniczna. Aby zrozumie zasad jej realizacji nale y pozna budow interfejsu szeregowego. Zł cze RS 232C wyst puje w postaci 9-pinowej (DB9) lub 25-pinowej (DB25) – Rys. 200 (aktywne ko cówki oznaczono kolorem czarnym). Ich oznaczenia symboliczne i opis znaczenia przedstawiono w Tabl. 5.

Rys. 200. Gniazda szeregowe DB9 i DB25 (od strony komputera)

Tabl. 5. Opis aktywnych ko cówek zł cz szeregowych
DB25 DB9 2 3 3 2 7 4 5 6 7 20 8 6 5 4 Symbol TxD RxD RTS CTS DSR GND DTR Opis dane wysyłane dane odbierane gotowo nadajnika do wysyłania danych Clear To Send gotowo odbiornika do odbierania danych Data Set Ready gotowo odbiornika do nawi zania poł czenia masa sygnałowa Ground Data Terminal Ready gotowo nadajnika do nawi zania poł czenia Nazwa Transmitted Data Received Data Request To Send Kierunek wyj cie nadajnika wej cie odbiornika wyj cie nadajnika wej cie odbiornika wyj cie odbiornika wyj cie nadajnika

Przy kojarzeniu dwóch urz dze ł czy si odpowiednie ko cówki – Rys. 201a. Poł czenia tam pokazane stanowi kompletny zestaw. W praktyce cz sto ogranicza si zestaw u ywanych poł cze , niezb dne minimum do transmisji dwukierunkowej obejmuje poł czenia trzech sygnałów: TxD, RxD oraz GND (Rys. 201b).

Rys. 201. Poł czenia ko cówek dwóch urz dze transmituj cych dane ł czem szeregowym w wersji pełnej (a) oraz uproszczonej (b)

Ł cze szeregowe RS 232C jest interfejsem cyfrowym. Przez linie ł cz ce wej cia i wyj cia s transmitowane sygnały napi ciowe, odpowiadaj ce logicznemu zeru i jedynce. Jedynce logicznej (″1″) odpowiada przedział napi -3 ÷ -25 V, za zeru (″0″) +3 ÷ +25 V. Taki układ napi jest konsekwencj przyj tego sposobu przesyłu danych. Odbywa si ona z wykorzystaniem tzw. ramki, która zawiera (Rys. 202): 1. bity startu (BS); 2. bity danych (B0, B1, B2, ....); 3. bity parzysto ci (BP); 4. bity stopu (BK).

Rys. 202. Czasowy przebieg napi

podczas transmisji jednej ramki

W stanie nieaktywnym ł cze znajduje si w stanie logicznej jedynki. Rozpocz cie nadawania sygnalizowane jest dwoma bitami startu (BS), których warto zawsze jest równa 0. Czas, przez jaki s nadawane bity startu słu y odbiornikowi do synchronizacji momentu rozpocz cia odbioru bitów danych (B0, B1, ...). Nast pnie mo e by przesłany bit parzysto ci (BP), który pełni podobn rol jak bit parzysto ci w kodach ISO i EIA, przy czym jest on wyznaczany w odniesieniu do wszystkich bitów danych, znajduj cych si w ramce (niezale nie od sposobu kodowania przesyłanego znaku). Na zako czenie nadajnik wysyła bity stopu (BK), równe warto ci 1, które ustawiaj lini przesyłu w stan nieaktywny. Teraz mo e rozpocz si transmisja kolejnej ramki. Aby zachowa poprawno transmisji danych zarówno nadajnik jak i odbiornik musi stosowa identyczny format ramki. Przed przeprowadzeniem transmisji nale y zatem dokona definicji parametrów transmisji. Nale do nich: 1. Liczba bitów danych – dopuszczalne warto ci to 5, 6, 7 lub 8; 2. Rodzaj bitu parzysto ci – dost pne warto ci to: None – brak bitu parzysto ci; Odd – ł czna liczba jedynek bitów danych i bitu parzysto ci jest nieparzysta; Even – ł czna liczba jedynek bitów danych i bitu parzysto ci jest parzysta; Mark – bit parzysto ci zawsze równy 1; Space – bit parzysto ci zawsze równy 0; 3. Liczba bitów stopu – dopuszczalne warto ci to 1, 1.5 (tylko dla 5 bitów danych), 2. 4. Szybko transmisji – wyra ona w [bit/s], zwanych inaczej [baud] lub po polsku [bod]; typowe warto ci to 110, 300,600, 1200, 2400, 4800, 9600 itd. Ostatni z parametrów zwi zanych jest z czasem transmisji jednego bitu (warto ∆t [s/bit] na Rys. 202). Zarówno po stronie nadajnika jak i odbiornika czas ten musi by identyczny. Dla wi kszej przejrzysto ci podaje si odwrotno czasu transmisji jednego bitu, wyra on w [bit/s]. Nale y zauwa y , e efektywna szybko transmisji (tj. przesyłu bitów danych), jest mniejsza z uwagi na obecno w ramce dodatkowych bitów.

11.2.3. Kontrola przepływu danych Transmisja asynchroniczna cechuje si tym, i przepływ danych odbywa si w losowych momentach czasu. Mo e si zdarzy , e nadajnik nadaje szybciej ni odbiornik mo e odbiera (np. w drukarkach z interfejsem szeregowym wydruk jest wolniejszy ni przepływ danych do drukarki) mimo stosowania mechanizmów zapobiegaj cych temu zjawisku – np. buforów. Odbiornik powinien mie zatem mo liwo poinformowania nadajnik o konieczno ci chwilowego wstrzymania transmisji, np. do czasu opró nienia bufora wydruku. Przewidziano dwie mo liwo ci sterowania transmisj danych: Programow – odbiornik w momencie zapełnienia bufora w stopniu bliskim 100% wysyła do nadajnika znak informuj cy o konieczno ci chwilowego wstrzymania transmisji – XOFF. Standardowo jest to znak o kodzie dziesi tnym równym 19 (Tabl. 3). Je eli zapełnienie bufora odbiornika zbli y si do warto ci 0% wysyła on do nadajnika znak pozwalaj cy na ponowne uruchomienie transmisji – XON. Standardowo jest to znak o kodzie dziesi tnym 17 (Tabl. 3). Taki sposób kontroli jest mo liwy, je eli przesyłane dane nie zawieraj znaków steruj cych (z przedziału 0 ÷ 31 kodów ASCII) – dotyczy to przesyłu plików tekstowych, a wi c równie programów steruj cych. Dla przesyłu plików binarnych ta metoda nie mo e by stosowana (znaki steruj ce XON i XOFF mog wyst pi w ród danych). Potocznie kontrol programow nazywa si protokołem XON-XOFF. Sprz tow – wykorzystuje si dodatkowe linie przesyłowe (kontrola ł cza DTR-DTS oraz RTS-CTS). W tym wypadku sterowanie mo e dotyczy zarówno transmisji plików tekstowych jak i binarnych. Metoda sprz towa charakteryzuje si ponadto wi ksz skuteczno ci , st d jest stosowana cz ciej ni programowa. Dla wyja nienia funkcjonowania sprz towej kontroli transmisji nale y zanalizowa dokładnie przebieg czasowy sygnałów steruj cych – Rys. 203.

Rys. 203. Przebieg sygnałów steruj cych nadajnika podczas transmisji

W stanie nieaktywnym sygnały wyj ciowe DTR i RTS nadajnika s w stanie niskim. Je eli nadajnik zamierza rozpocz transmisj danych ustanawia stan wysoki na wyj ciu DTR, poł czonym z wej ciem DSR odbiornika (Rys. 201a). Je eli odbiornik jest gotowy do nawi zania poł czenia na swoim wyj ciu DTR (poł czonym z wej ciem DSR nadajnika) ustawia stan wysoki. Po wykryciu tego stanu nadajnik na wyj ciu RTS (poł czonym z wej ciem CTS odbiornika) ustawia stan wysoki. Je eli odbiornik jest gotowy do odbioru danych to na swoim wyj ciu RTS (poł czonym z wej ciem CTS nadajnika) ustawia stan wysoki. Dopiero wykrycie przez nadajnik

tego stanu jest równoznaczne z rozpocz ciem przesyłu danych (wyj cie TxD). Po zako czeniu transmisji zarówno nadajnik jak i odbiornik na swoich wyj ciach DTR i RTS ponownie ustawiaj stan niski. Je eli w trakcie transmisji odbiornik z powodów wcze niej opisanych musi chwilowo wstrzyma odbiór danych to na swoim wyj ciu DTR lub RTS ustawia stan niski – jest to sygnałem do wstrzymania nadawania przez nadajnik. Powy ej opisany sposób jest rzadko spotykany. Najcz ciej stosuje si mostkowanie wyj i wej nadajnika i odbiornika (Rys. 201b) skracaj c opisan procedur , a przede wszystkim zmniejszaj c liczb niezb dnych do transmisji przewodów. W praktyce mo na spotka si z kontrol tylko linii DTR-DSR (potocznie protokół DTR-DSR), tylko linii RTS-CTS (potocznie protokół RTS-CTS) lub bez kontroli adnej z tych linii (Rys. 201b). W tym ostatnim przypadku nadajnik wysyła dane bez sprawdzenia, czy nadajnik w ogóle co odbiera. Wa ne jest zatem, aby wcze niej wł czy odbieranie danych w odbiorniku, zanim uruchomione zostanie nadawanie przez nadajnik aby odbiornik mógł odebra wszystkie wysłane dane. Dodatkowo, w takim przypadku nale y zdefiniowa znak ko ca transmisji (standardowo jest to znak o kodzie ASCII równym 4 – Tabl. 3). Po odebraniu tego znaku odbiornik przestaje oczekiwa na kolejne dane, przesyłane z nadajnika. 11.2.4. Przykład programu do transmisji szeregowej Jako przykład aplikacji słu cej do przesyłu danych poprzez ł cze szeregowe przedstawiony zostanie program o nazwie RS232, doł czony do ProgMastera. Po uruchomieniu aktywna jest plansza konfiguracji parametrów transmisji (Rys. 204).

Rys. 204. Plansza konfiguracji parametrów transmisji szeregowej

Dost pne na niej opcje to: Wczytaj – wczytanie danych konfiguracyjnych z pliku tekstowego; Zapisz – zapisanie aktualnych danych konfiguracyjnych do pliku tekstowego; General – ogólne nastawy pracy ł cza szeregowego, w tym: Nr portu – symbol portu szeregowego, przez który b d transmitowane dane; BaudRate – szybko transmisji [baud]; StopBits – liczba bitów stopu (BK); DataBits – liczba bitów danych (B0, B1, ...); Parity – okre lenie czy wyst puje bit parzysto ci (BP) oraz rodzaj kontroli parzysto ci; XON – kod dziesi tny znaku XON; XOF – kod znaku XOFF; EOF – kod znaku ko ca transmisji. TimeOuts – grupa parametrów czasowych zwi zanych z prac ł cza, tu nie b d szczegółowo omawiane, nale y pozostawi warto ci domy lne. Buffer – definicja wielko ci buforów w [B]: Input – wyj ciowego (przy wysyłaniu danych); Output – wej ciowego (przy pobieraniu danych). Code Table – sposób kodowania przesyłanych znaków (ASCII, ISO, EIA). Flow Control – parametry kontroli transmisji, w tym: Rts input flow control – kontrola stanu sygnału RTS; Dtr input flow control – kontrola stanu sygnału DTR; Cts output flow control – kontrola stanu sygnału CTS; Dsr output flow control – kontrola stanu sygnału DSR; Powy sze cztery sygnały s brane pod uwag przy sprz towej kontroli przepływu danych. Aby ułatwi u ytkownikowi dobranie odpowiednich ustawie dodatkowo umieszczono dwa przyciski: Hardware (Rts/Cts) – ustawienie danych kontroli przepływu dla protokołu RTS-CTS; Hardware (Dtr/Dsr) – ustawienie danych kontroli przepływu dla protokołu DTR-DSR; których naci ni cie spowoduje automatyczne ustawienie parametrów kontroli transmisji. Xon/Xoff output flow control – kontrola programowa danych wysyłanych; Xon/Xoff input flow control – kontrola programowa danych odbieranych. Podobnie jak dla kontroli sprz towej umieszczono specjalny przycisk: Software (Xon/Xoff) – ustawienie kontroli programowej transmisji; którego naci ni cie spowoduje automatyczne ustawienie parametrów kontroli transmisji. Clear all – naci ni cie tego przycisku kasuje wszystkie poczynione wcze niej ustawienia dotycz ce kontroli transmisji – brak wszelkiej kontroli. Po poprawnym zdefiniowaniu parametrów transmisji przyciskiem OK przechodzimy do planszy transmisji danych (Rys. 205).

Rys. 205. Plansza główna programu do transmisji szeregowej asynchronicznej

Dost pne opcje to: Otwórz port – je eli wszystkie ustawione parametry transmisji s poprawne to wskazany na dole (pod przyciskiem Zamknij port) jest otwarty i gotowy do transmisji. Je eli jaki parametr był niewła ciwy (np. brak wskazanego portu) to program wy wietli komunikat bł du i nie uaktywni portu komunikacyjnego. Zamknij port – powoduje zamkni cie otwartego portu komunikacyjnego co umo liwia np. zmian parametrów transmisji. Parametry – przej cie do planszy konfiguracji parametrów transmisji (Rys. 204). EOF – wysłanie znaku ko ca transmisji (w sytuacji gdy np. doszło do przerwania wysyłania danych). Wy lij plik – rozpocz cie wysyłania danych zgodnie z ustawionymi parametrami transmisji. Transmitowane s dane zawarte w okienku Dane do/po transmisji (pobrane z pliku dyskowego). Na Wska niku post pu transmisji podawane jest procentowo zaawansowanie transmisji. Odbierz plik – rozpocz cie odbioru danych zgodnie z ustawionymi parametrami transmisji. Odebrane dane s umieszczane w okienku Dane do/po transmisji (pó niej mo na je zapisa do pliku dyskowego). Podgl d danych podczas transmisji pozwala zorientowa si , czy przebiega ona prawidłowo. Najcz stszym bł dem transmisji s ró ne parametry transmisji po stronie nadajnika i odbiornika. Plik – grupa funkcji zarz dzaj ca danymi wysyłanymi/odbieranymi: Nowy – kasuje wszystkie dane w okienku Dane do/po transmisji; Otwórz – otwiera plik dyskowy i wczytuje jego zawarto do okienka Dane do/po transmisji; Zapisz – zapisuje dane z okienka Dane do/po transmisji w pliku dyskowym o bie cej nazwie (podawane w nagłówku programu);

Zapisz jako – zapisuje dane z okienka Dane do/po transmisji w pliku dyskowym o nazwie podanej przez u ytkownika; Koniec – zako czenie pracy z programem. Z uwagi na przeznaczenie aplikacji do transmisji programów steruj cych, które s plikami tekstowymi, nie s obsługiwane pliki binarne.

 
statystyka