Przeglądaj wersję html pliku:

CNC-Wprowadzenie material szkoleniowy


M AT H E M AT I S C H T E C H N I S C H E SOFTWARE-ENTWICKLUNG GMBH

CNC – WPROWADZENIE MATERIAŁ SZKOLENIOWY
mgr inż. Robert Dubas ul. Sosnowa 1-4, 71-468 Szczecin Tel. 0601 724 127, tel/fax: 091 4553960 dubas@mts-cnc.com www.mts-cnc.com

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Co jest nowego w wersji 6? Instrukcje GZmiany i uzupełnienia w stosunku do wersji 5.x Zmiana liter adresowych Z uwagi na zastosowanie litery adresowej C przy programowaniu osi C- zaistniała konieczność zmiany liter adresowych.

Stare oznaczenie: C (fazowanie, zaokrąglenia) R (wyróżnik parametru) P (numer zapisu, alternatywa)

Nowe: R adres do programowania fazowania i zaokrągleń

P

adres do programowania parametrów

O

adres do programowania numerów zapisu i wybór alternatyw pozycjonowana oś obrotu dodatkowa oś przesuwu narzędziowej głowicy rewolwerowej dodatkowa oś wahliwa narzędziowej głowicy rewolwerowej (zależna od konfiguracji maszyny oraz aktywnej płaszczyzny obróbki) Wyjątek: przy programowaniu konturu cyklami G72/G73 B pozostaje promieniem okręgu.

C Y

B

Połączenie niektórych instrukcji GMTS 2001 - 2003

W trakcie ujednolicania składni programowej MTS, niektóre instrukcje zostały połączone:

strona 2

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Dotychczasowe cykle G87 (promień) i G88 (faza) połączone zostały do cyklu G88. Cykl ten pozwala tworzyć zarówno promienie, jak i fazy. Dotychczasowe cykle G65 (cykl zgrubnej obróbki wzdłuznej konturu stożkowego) i G66 (cykl planowania zgrubnego konturu stożkowego) zastąpione zostały nowym cyklem G89. Rozszerzenie składni niektórych instrukcji GW celu rozszerzenia wydajności składni programowej MTS do programowania NC operacji o symetrii obrotowej, w niektórych instrukcjach G- wprowadzono instrukcje dodatkowe. Parametry cyklów G81 (cykl zgrubnej obróbki dowolnego konturu) i G82 (cykl zgrubnego planowania dowolnego konturu) zostały rozszerzone. Wprowadzono dodatkowo parametry: E, A, O oraz Q.

Cykl zgrubnej obróbki wzdłużnej dowolnego konturu G81
Parametry cyklu G81 zostały rozszerzone w porównaniu do wersji 5.x. Doszły nowe opcjonalne adresy: E, A, O oraz Q. Funkcja. Za pomocą instrukcji G81 można zaprogramować cykl odmocowania w kierunku wzdłużnym (równolegle do osi Z-) o dowolnym konturze dosunięcia. Cykl można zastosować zarówno do obróbki wewnątrz, jak i na zewnątrz. Instrukcja NC G81 I... [X... Z...] [R... V...] [H... W...] [L...] [E...] [A...] [O...] [Q...] Adresy I dosunięcia (w odniesieniu do promienia) Dosunięcie I podaje, o jaką wartość nastąpi dosunięcie po każdym przejściu narzędzia w kierunku X-. Przy realizacji cyklu dosunięcie może odbiegać od zaprogramowanej wartości w zależności od opcjonalnych adresów: R, V oraz L. Adresy opcjonalne NEU!Współrzędne X, Z punktu początkowego konturu Jeśli współrzędne te nie zostaną zaprogramowane, punktem początkowym konturu będzie punkt końcowy pierwszej instrukcji przemieszczenia po wywołaniu cyklu (G00, G01, G02, G03, G71, G72, G72).

MTS 2001 - 2003

strona 3

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

R - degresja dosuwu Pod adresem R programuje się wartość, o którą należy zmniejszyć dosuw I na jedno przejście narzędzia. Programując R, należy zaprogramować także V. V - minimum dosuwu Pod adresem V definiuje się wartość minimalnego dosuwu. Zaprogramowanie V powoduje, że degresja dosuwu R zmniejsza dosuw I do wartości co najwyżej V. Programując V, należy zaprogramować także R. H – łamanie wióra, przerwanie posuwu w kierunku ZH określa długość odcinka w kierunku Z-, po którym posuw na łamanie wióra zostanie przerwany. H oraz W muszą być programowane razem. W – łamanie wióra, powrót narzędzia w kierunku ZW określa długość drogi, o którą narzędzie powraca po łamaniu wióra. H oraz W muszą być programowane razem. L – optymalizacja pozostawania wióra Pod L programowana jest wartość procentowa jako liczba całkowita (1 <= L <= 100) dosuwu I. Sterowanie zwiększy dosuw dla ostatniego poziomu warstwy zgrubnej maksymalnie o zaprogramowaną pod L wartość procentową, jeśli dzieki temu przedmiot obrabiany można w trybie biegu roboczego obrócić na kolejny poziom (kontur równoległy do osi Z-). NEU! E – kąt natarcia pomocniczej krawędzi skrawającej narzędzia Jeśli kąt natarcia nie zostanie zaprogramowany, sterowanie wyznaczy sobie jego wartość z pamięci wartości korekcji aktualnie wybranego narzędzia. Tak wyznaczona wartość zostanie zmniejszona o 0,5° i wykorzystana jak kąt natarcia E do realizacji cyklu. NEU! A – kąt wyjścia głównej krawędzi skrawającej narzędzia Jeśli kąt wyjścia nie zostanie zaprogramowany, sterowanie wyznaczy sobie jego wartość z pamięci wartości korekcji aktualnie wybranego narzędzia. Tak wyznaczona wartość zostanie zmniejszona o 0,5° i wykorzystana jako kąt wyjścia A do realizacji cyklu. _ Proszę pamiętać: Kontur do obróbki z wykorzystaniem tego cyklu przez zaprogramowanie kątów E oraz A zostanie zmodyfikowany. Ponieważ w takim przypadku może pozostać nie złamany wiór, pojawi się ostrzeżenie: „Kontur nie da się tym narzędziem obrobić całkowicie“. NEU! O – deaktywacja optymalizacji posuwu O1 Cykl G81 optymalizuje standardowo posuw narzędzia w odniesieniu do rzeczywistego materiału obrabianego. Dzięki temu unika się tak zwanych „Cięć w powietrzu“. Takie zachowanie można wyłączyć wstawiając O1, to znaczy nie będzie optymalizacji posuwu.

MTS 2001 - 2003

strona 4

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie NEU ! Q – deaktywacja kolejności konturów po każdej warstwie skrawania zgrubnego Q1 Podczas wykonania cyklu G81 narzędzie przesuwa się wzdłuz konturu standardowo do poprzedniej warstwy skrawania zgrubnego. Wstawiając Q1 można wyłączyć ten proces. Narzędzie podniesie się wtedy natychmiast po osiagnięciu konturu bez kolejności konturów warstw skrawania zgrubnego. Uwagi do programowania. W wierszu NC z wywołaniem cyklu G81 lub w pierwszym wierszu NC z instrukcją przesuwu programowany będzie Punkt początkowy konturu. W kolejnych wierszach NC opisany będzie przesuw całego konturu, według którego ma być wykonana obróbka. Wraz z instrukcją G80 następuje zakończenie opisu konturu i jednoczesny start do realizacji cyklu. Po operacji planowania powinien nastąpić cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G81.

Każdy wiersz programu NC zostanie wykonany pojedynczo. n.p.: program N0010 G90 N0015 G54 X+000.000 Z+231.000 N0020 G00 X+100.000 Z+150.000 N0025 G92 S4000 N0030 G96 F000.250 S0260 N0035 T0101 M04 N0040 G00 X+082.000 Z+000.000 N0045 G01 X-001.600 N0050 G00 X+082.000 Z+002.000 N0055 G57 X+000.500 Z+000.200 (naddatek na obróbkę wykańczającą)

MTS 2001 - 2003

strona 5

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

G81 Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego Programowanie dialogowe

Wybierz cykl z listy instrukcji za pomocą myszki i potwierdź wybór klawiszem

Wpisz wartości parametrów w kolejne pola i przejmij je klawiszem .

Następnie podany zostanie opis konturu: Utworzony wiersz NC-: N0060 G81 X+033.000 Z+002.000 I+003.000 N0065 G42 N0070 G01 Z+000.000 N0075 G01 X+036.000 Z-001.500 N0080 Z-030.000 N0085 X+040.000 N0090 X+060.000 Z-050.000 N0095 Z-095.000 N0100 X+074.000 N0105 G01 X+084.000 Z-100.000 N0110 G40 N0110 G80 I po zakończeniu cyklu G80 program NC zostanie wykonany.

MTS 2001 - 2003

strona 6

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie konturu za pomocą instrukcji G71
Możliwości: Kontur opisany 2 punktami

Toczenie
G71 A......
kąt

X/Z ......
punkt końcowy

R+ / - ......
promień/faza

G71

X......

Z......

R+ / - ......

Frezowanie
G71 kąt G71 A...... X/Z ...... R+ / - ...... promień/faza R+ / - ......

punkt końcowy X...... Z......

MTS 2001 - 2003

strona 7

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Toczenie sworznia
Przygotowanie dydaktyczne Wymiary mat. obrabianego: 40 x 102 Materiał: AlMg 1 Głębokość skrawania: 4mm Mocowanie: Uchwyt: 100 mm Wewnętrzny stopniowy E = 22 mm

Kolejność operacji 1) Planowanie

Nazwa narzędzia Ustawienie głowicy rewolwerowej T0101

Technologia G96 S280 m/min G92 S3500 obr/min F0.25 mm/obr M04 obroty w lewo

2) Toczenie zgrubne konturu

T0101

G96 S280 m/min G92 S3500 obr/min F0.35 mm/obr M04 obroty w lewo

MTS 2001 - 2003

strona 8

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

3) Toczenie dokładne konturu

T0202

G96 S400 m/min G92 S4500 obr/min F0.1 mm/obr M04 obroty w lewo

Programowanie z zastosowaniem cyklu G90
Tabela (Wymiary bezwględne) Punkty P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 X (współrzędne) X +16 X +20 X +20 X +30 X +30 X +36 X +40 X +44 Y (współrzędne) Z +0 Z -2 Z -30 Z -40 Z -60 Z -60 Z -62 Z -64

Toczenie z dzielonym przejściem narzędzia

MTS 2001 - 2003

strona 9

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Program
%........ N... G54 Z...... Przesunięcie punktu zerowego N... T0101 M04 F0.25 Posuw (To jest wiersz technologiczny)

Kierunek obrotów w lewo Uwzględnienie korekcji Ustawienie głowicy rewolwerowej N... G96 S280 (Stała prędkość skrawania 280 m/min) N... G92 S3500 (Ograniczenie prędkości obrotowej 3500 obr/min N… G0 X42 Z0 (Planowanie) Średnica początkowa Przesuw szybki N... G01 Posuw X -1.6 Punkt końcowy planowania Położenie krawędzi tnącej po osiągnięciu punktu końcowego

Toczenie z dzielonym przejściem narzędzia
N.. G0 N... G1 N... N... G0 X 32 Z2 (Pierwszy punkt najazdu) Z -59.8 X 40 (Odsunięcie) Z2 (Drugi punkt najazdu) N... X 24 N... G1 Z-29.8 N... X 30.5 N... Z -59.8 N... X 32 N... G0 Z 2 N... X 20.5 N... G1 Z –29.8 N... X30.5 Z 39.8 N... G0 X200 Z100 (Najazd do punktu wymiany narzędzia)

MTS 2001 - 2003

strona 10

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Toczenie z wykorzystaniem cyklu G81 (Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego z dowolnym konturem najazdu)

%... N... G54 Z... N.... T0101 M04 F0.25 (Wiersz technologiczny) N... G96 S280 (Stała prędkość skrawania 280 m/min) N... G92 S3500 (Ograniczenie prędkości obrotowej 3500 obr/min) N… G0 X42 Z0 (Najazd do planowania) N... G1 X –1.6 (Planowanie) N... G0 X 40 Z 2 (Punkt początkowy i końcowy cyklu) N... G57 X 0.5 Z0.2 (Naddatek na obróbkę wykańczającą) N... G81 X 12 Z 2 I4 (Cykl zgrubnego toczenia wdłużnego G81) N… G42 (Kompensacja promienia krawędzi tnącej na prawo od konturu G42) N… G1 X 20 Z –2 (P2) N... Z –30 (P3) N… X 30 Z –40 (P4) N… Z –60 (P5) N… X 36 (P6) N… X 44 Z –64 (P8) N… G 40 (Odwołanie kompensacji promiania krawędzi tnącej G40) N... G80 (Zakończenie opisu konturu i start cyklu)

MTS 2001 - 2003

strona 11

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)

MTS 2001 - 2003

strona 12

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)
1) <F3> Tryb przygotowawczy

2) <F1> Przedmiot obrabiany/Uchwyt

3)<F1>Nowy przedm. obrabiany

MTS 2001 - 2003

strona 13

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) 4)<F1> Walec

5)<F3> Materiał

* Wybór grupy materiałów, np.: aluminium

<F8>Zatwierdź wybór

MTS 2001 - 2003

strona 14

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) * Wybór materiału (strzałkami kierunkowymi lub myszką), np.: AL Mg Si1

<F8> Wybór materiału 6) Wprowadź z klawiatury wymiary materiału obrabianego w prawym górnym rogu i zatwierdź klawiszem Enter np.: D = 95 L = 123

<F8> Przejmij 7)Wybór rodzaju zamocowania, np.: Szczęki zewnętrzne stopniowe

<F8> Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 15

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)

_____ _____ _____ ____

* strzałkami kierunkowymi lub poprzedni rodzaj zamocowania <F1> następny rodzaj zamocowania <F2>

RODZAJ ZAMOCOWANIA Szczęki zewnętrzne stopniowe <F8> Przejmij Uwaga: Przy nieodpowiednim rodzaju zamocowania, np.: E=22 (Głębokość zamocowania). Ale dla danego zamocowania przewidziano E=15 mm. Należy zmienić szczęki mocujące.

8)

<F7> Menu rodzaju zamocowania

MTS 2001 - 2003

strona 16

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) * Wybór rodzaju zamocowania

<F8> Przejmij 9) W bibliotece uchwytów =>np.: wybierz uchwyt tokarski (strzałki kierunkowe)

<F1> Zmiana rodzaju zamocowania np.: wybierz KFD - HS 200

<F8>Wybierz

MTS 2001 - 2003

strona 17

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)
<F1> Zmiana rodzaju zamocowania =>np.: wybierz szczęki stopniowe (strzałki kierunkowe)

Np.: wybierz HM 110_130 - 02.000

E = 15 mm

<F8> Wybierz <F8> Powrót

MTS 2001 - 2003

strona 18

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)
10) Mocowanie przedmiotu obrabianego <F1> Szczęki stopniowe wrzeciona głównego (tylko wersja 6)

<F1> Przedmiot obrabiany przesuń do E = 15 mm

<F4> Zaciśnij uchwyt

MTS 2001 - 2003

strona 19

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)
<F8> Przejmij <F8> Przejmij <F8> Powrót 11) Uzbrojenie głowicy rewolwerowej Sytuacja wyjściowa: znajdujemy się na drugim poziomie listwy obsługi programu <F4> Narzędzie / Punkt zerowy

1 Rodzaj zamocowania przedmiotu obrabianego

2 Punkt referencyjny

3 Technologia

4 Punkt zerowy narzędzia

----> etc

<F2> Uzbrojenie głowicy rewolwerowej

MTS 2001 - 2003

strona 20

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE)

Aktualne okno T02 wybierz myszką lub klawiszem kierunkowym ze strzałką <F1>Biblioteka narzędzi

=> Wybierz nóż kątowy lewotnący

<F1> Wybierz narzędzie

MTS 2001 - 2003

strona 21

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) => Wybierz narzędzie w bibliotece narzędzi (klawisze kierunkowe) np.: CL SCLCL 2020 /L/1208 ISO30

<F8> Wybierz Czynność wyboru narzędzia powtarzaj tyle razy, aż wszystkie narzędzia zostaną zamocowane w głowicy rewolwerowej. Następnie zakończ uzbrajanie głowicy rewolwerowej naciskając klawisz <F6> Prawidłowe wartości korekcji. 12) Pomiar wzajemnego położenia narzędzi w głowicy rewolwerowej =>po uzbrojeniu głowicy rewolwerowej. Naciśnij <F6> Prawidłowe wartości korekcji 13) <F4> Wstaw punkt zerowy

MTS 2001 - 2003

strona 22

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) * Wybierz narzędzie do obróbki zgrubnej Naciśnij klawisz T- => po prawej stronie miga pole do wpisu

Wpisz z klawiatury T02 i naciśnij <F8> Przejmij

14)

Najedź narzędziem do powierzchni czołowej

MTS 2001 - 2003

strona 23

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) Shift + Strzałka —w kierunku X-

+

—-

w kierunku Z-

Komunikat – nieprawidłowe obroty wrzeciona, ponieważ aktywne jest M05. Należy dokonać planowania powierzchni na 1mm (a zatem punkt zerowy musi znajdować się 1mm za powierzchnią czołową materiału obrabianego do planowania) 15) Zerowanie w kierunku Z<F1> Wstaw współrzędną Z-

MTS 2001 - 2003

strona 24

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) Wpis po prawej stronie, u góry, z klawiatury <F8> Przejmij Aktywny punkt zerowy : G54 X100 Z+247 1 dla mm

=> Odsuń narzędzie <F8> Powrót <F8> Powrót <F8> Powrót

X150 Z100

16) Tworzenie karty przygotowawczej <F5> Karta przygotowawcza

<F1> Utwórz

MTS 2001 - 2003

strona 25

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (TOCZENIE) => Nazwy wpisuj z klawiatury np.: Trzpień <F8> Powrót 17) Aktywacja edycji programu <F1> Edytor NCWybierz Trzpień <F1> Edytuj program => poruszaj się po edycji programu strzałkami kierunkowymi Uwaga: wszystkie parametry zamocowania oraz uzbrojenia głowicy rewolwerowej zostały wpisane do karty przygotowawczej => CC Prawa powierzchnia przedmiotu obrabianego: Z + 248 Z + 248 - 1mm = 18) Z+247 - nasza wartość przesunięcia punktu zerowego

Wpis przesunięcia punktu zerowego do programu stary N005 M30 nowy N005 G54 (M30 usuń) X+0 Z+247 wpisz

19)

Wpis interaktywny programu * Opuść edytor NC<F8> Zakończ <F8> Zapisz i zakończ <F8> Tryb automatyczny * Wybrany został tryb automatyczny => Nazwa programu : % 2002 <F1> Przejmij program <F3> Tryb interaktywny Teraz wpisuj program wierszami

MTS 2001 - 2003

strona 26

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie Trzpienia w standardzie MTS

MTS 2001 - 2003

strona 27

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie Trzpienia
PLAN PRACY: PROGRAM: Trzpień Stopfen.dnc
95x123 AlMg1

Materiał obrabiany: Materiał: Wrzeciono główne: Uchwyt tokarski: Szczęki stopniowe:

KFD-HS 200 HM-110_130-02.000 E15.000

Głębokość zamocowania: Konik Pozycja konika: Z+1095.000

KOLEJNOŚĆ OPERACJI 1) Planowanie

POZYCJA GŁOWICY REWOLWER. T0202

POZIOM

NAZWA NARZĘDZIA NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL2020/L/1208 ISO30 Nawiertak CD03.15/050/R/HSS ISO30 Wiertło kręte DR18.00/073/R/HSS ISO30 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL2020/L/1208 ISO30 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SVJCL2020/L/1604 ISO30

DANE TECHNOLOGICZNE G96 S0250 F0000.250 M08 M04 G92 S3500 G97 S2300 M03 F0000.120 M08 G97 S0600 F0000.200 M08 M03 G96 S0250 F0000.350 M08 M04 G92 S3500 G96 S0350 F0000.1 M08 M04 G92 S4500

2) Centrowanie

T1313

3) Wiercenie

T1515

4) Toczenie T0202 wstępne konturu

5) Toczenie dokładne konturu

T0505

MTS 2001 - 2003

strona 28

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie Trzpienia w standardzie MTS
() (( 30.4.2002 09:33 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D095.000 L123.000 ( MATERIAŁ AlMg 1: aluminium ( MASA WŁAŚCIWA MATERIAŁU: 002.70 ( ( WRZECIONO GŁÓWNE Z MATERIAŁEM OBRABIANYM ( UCHWYT TOKARSKI: KFD-HS 200 ( SZCZĘKI STOPNIOWE: HM-110_130-02.000 ( RODZAJ ZAMOCOWANIA: ZEWNĘTRZNE STOPNIOWE ( GŁĘBOKOŚĆ ZAMOCOWANIA: E15.000 (( Prawa powierzchnia przedmiotu obrabianego: Z+0248.000 ( ( ( KONIK ( POZYCJA KONIKA Z+1095.000 ( ( AKTUALNE NARZĘDZIE T01 ( NARZĘDZIA ( T02 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 ( T05 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 ( T13 NAWIERTAK CD-03.15/050/R/HSS ISO30 ( T15 WIERTŁO KRĘTE DR-18.00/073/R/HSS ISO30 ( ( PRAWIDŁOWE WARTOŚCI KOREKCJI ( () N0005 G54 X+000.000 Z+0247.000 N0010 T0202 G96 S0250 F0000.250 M04 (Wiersz technologiczny) N0015 G92 S3500 (Graniczna prędkość obrotowa) N0020 G00 X+097.000 Z+0000.000 (Najazd do powierzchni czołowej do planowania) N0025 G01 X-001.600 M08 N0030 G00 Z+0002.000 N0035 G00 X+120.000 Z+0100.000 M09 M05 N0040 T1313 G97 S2300 M03 F0000.120 (Wiersz technologiczny) N0045 G00 X+000.000 Z+0003.000 (Najazd do centrowania) N0050 G01 Z-0005.800 M08 N0055 G00 Z+0003.000 N0060 X+200.000 Z+0100.000 N0065 T1515 G97 S0600 F0000.200 M03 (Wiersz technologiczny) N0070 G00 X+000.000 Z+0003.000 (Najazd do wiercenia)

MTS 2001 - 2003

strona 29

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

(Cykl wiercenia z łamaniem i usuwaniem wióra G84) N0075 G84 Z-0054.326 D+003.000 A+001.000 B+001.000 K+025.000 N0080 G00 X+200.000 N0085 Z+0030.000 M05 M09 N0090 G96 F0000.350 S0250 T0202 M04 (Wiersz technologiczny) N0095 G92 S3500 N0100 G00 X+090.000 Z+0002.000 N0105 G57 X+000.500 Z+0000.200 (Naddatek na obróbkę wykańczającą G57) N0110 G81 X+028.000 Z+0002.000 I+003.000 (Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G81) N0115 G42 (Wywołanie kompensacji promienia krawędzi skrawającej na prawo od konturu G42) N0120 G01 X+030.000 Z+0000.000 M08 (Opis konturu) N0125 X+035.000 Z-0030.000 N0130 X+042.000 N0135 G03 X+054.000 Z-0036.000 I+000.000 K-006.000 N0140 G01 Z-0060.000 N0145 G02 X+066.000 Z-0066.000 I+006.000 K+000.000 N0150 G03 X+074.000 Z-0070.000 I+000.000 K-004.000 N0155 G01 Z-0090.000 N0160 G02 X+090.000 Z-0098.000 I+008.000 K+000.000 N0165 G03 X+095.000 Z-0100.500 I+000.000 K-002.500 N0170 G01 Z-0102.000 N0175 X+097.000 N0180 G40 (Odwołanie kompensacji promienia krawędzi skrawającej) N0185 G80.(Wywołanie początku cyklu) N0190 G00 X+120.000 Z+0100.000 M09 N0195 G96 F0000.100 S0350 T0505 M04 (Wiersz technologiczny) N0200 G92 S4500 (Graniczna prędkość obrotowa) N0205 G00 X+028.000 Z+0002.000 (Najazd do wykańczania) N0210 G42 N0215 G01 X+030.000 Z+0000.000 M08 N0220 X+035.000 Z-0030.000 N0225 X+042.000 N0230 G03 X+054.000 Z-0036.000 I+000.000 K-006.000 N0235 G01 Z-0060.000 N0240 G02 X+066.000 Z-0066.000 I+006.000 K+000.000 N0245 G03 X+074.000 Z-0070.000 I+000.000 K-004.000 N0250 G01 Z-0090.000 N0255 G02 X+090.000 Z-0098.000 I+008.000 K+000.000 N0260 G03 X+095.000 Z-0100.500 I+000.000 K-002.500 N0265 G01 Z-0102.000 N0270 X+097.000 N0275 G40 N0280 G00 X+150.000 Z+0100.000 M05 M09 N0285 M30 (Koniec programu głównego z wycofaniem)

MTS 2001 - 2003

strona 30

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS
Okno dialogowe cyklu wiercenia G84

Pomoc dla cyklu wiercenia G84

MTS 2001 - 2003

strona 31

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe cyklu zgrubnego toczenia wzdłużnego G81

Okno dialogowe korekcji promienia krawędzi skrawającej na prawo od konturu

MTS 2001 - 2003

strona 32

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Pomoc dla kompensacji promienia krawędzi skrawającej (SRK)

Pomoc dla kompensacji promienia krawędzi skrawającej (na lewo lub prawo od konturu)

MTS 2001 - 2003

strona 33

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie Programowanie w standardzie Pal94

MTS 2001 - 2003

strona 34

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie Trzpienia w standardzie PAL
PLAN PRACY: PROGRAM: Trzpień Stopfen.dnc

Materiał do obróbki: 95x123 Materiał: AlMg1 Wrzeciono główne: Uchwyt tokarski: KFD-HS 200 Szczęki stopniowe: HM-110_130-02.000

Głębokość zamocowania: E15.000 Konik: Pozycja konika: Z+1095.000

KOLEJNOŚĆ OPERACJI 1) Planowanie

POŁOŻENIE GŁOWICY REWOLWER. T0202

POZIOM

NAZWA NARZĘDZIA NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL2020/L/1208 ISO30 Nawiertak CD03.15/050/R/HSS ISO30 Wiertło kręte DR18.00/073/R/HSS ISO30 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL2020/L/1208 ISO30 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SVJCL2020/L/1604 ISO30

DANE TECHNOLOGICZNE G96 S0250 F0000.250 M08 M04 G92 S3500 G97 S2300 M03 F0000.120 M08 G97 S0600 F0000.200 M08 M03 G96 S0250 F0000.350 M08 M04 G92 S3500 G96 S0350 F0000.1 M08 M04 G92 S4500

2) Centrowanie

T1313

3) Wiercenie

T1515

4) Toczenie T0202 wstępne konturu

5) Toczenie dokładne konturu

T0505

MTS 2001 - 2003

strona 35

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje sterowania PAL94
Cykl skrawania, poprzecznie do promienia G82(PAL)

Pomoc dla cyklu skrawania, poprzecznie do promienia G82(PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 36

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Cykl skrawania, wzdłużny G81(PAL)

Pomoc dla cyklu skrawania, wzdłużny G81(PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 37

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Program w standardzie Pal94 ()
(( 30.4.2002 14:48 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE DPAL94 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC: D095.000 L123.000 ( MATERIAŁ AlMg 1: AlumiN00ium ( MASA WŁAŚCIWA MATERIAŁU: 002.70 ( ( WRZECIONO GŁÓWNE Z MATERIAŁEM OBRABIANYM ( UCHWYT TOKARSKI: KFD-HS 200 ( SZCZĘKI STOPNIOWE: HM-110_130-02.000 ( RODZAJ ZAMOCOWANIA: ZEWNĘTRZNE STOPNIOWE ( GŁĘBOKOŚĆ ZAMOCOWANIA E15.000 (( Prawa powierzchnia materiału obrabianego: Z+248.000 ( ( ( KONIK ( POZYCJA KONIKA Z+1095.000 ( ( AKTUALNE NARZĘDZIE T02 ( NARZĘDZIA ( T02 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 ( T05 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 ( T13 NAWIERTAK CD-03.15/050/R/HSS ISO30 ( T15 WIERTŁO KRĘTE DR-18.00/073/R/HSS ISO30 ( ( PRAWIDŁOWE WARTOŚCI KOREKCJI ( () N01 G54 X+000.000 Z+0247.000 N02 G96 F0000.250 S0250 T0202 M04 N03 G92 S3500 N04 G00 X+097.000 Z+0000.000 N05 G01 X-001.600 M08 N06 G00 Z+0002.000 N07 G00 X+120.000 Z+0100.000 M09 M05 N08 T1313 G97 S2300 M03 F0000.120 N09 G00 X+000.000 Z+0003.000 N10 G01 Z-0005.800 M08 N11 G00 Z+0003.000 N12 X+200.000 Z+0100.000 N13 T1515 G97 S0600 F0000.200 M03 N14 G00 X+000.000 Z+0003.000 N15 G84 Z-054.326 D-025.000 H+003.000 F0.2 N16 G00 X+200.000 N17 Z+0030.000 M05 M09 N18 G96 F0000.350 S0250 T0202 M04 N19 G92 S3500

MTS 2001 - 2003

strona 38

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

N20 G00 X+096.000 Z+002.000 N21 G82 X+090.000 Z-098.000 I+000.000 K-002.500 D+003.000 H-100.500 R+096.000 P+000.500 Q+000.100 N22 G82 X+074.000 Z-090.000 I+008.000 K+000.000 D+003.000 H-098.000 R+091.000 P+000.500 Q+000.100 N23 G82 X+066.000 Z-066.000 I+000.000 K-004.000 D+003.000 H-070.000 R+075.000 P+000.500 Q+000.100 N24 G82 X+054.000 Z-060.000 I+006.000 K+000.000 D+003.000 H-066.000 R+067.000 P+000.500 Q+000.100 N25 G82 X+042.000 Z-030.000 I+000.000 K-006.000 D+003.000 H-036.000 R+055.000 P+000.500 Q+000.100 N26 G81 X+035.000 Z-030.000 D+003.000 H-030.000 R+043.000 P+000.500 Q+000.100 N27 G81 X+030.000 Z+000.000 D+002.000 H-030.000 R+036.000 P+000.500 Q+000.100 N28 G00 X+120.000 Z+100.000 M09 N29 T0505 G96 S0350 M04 F0.10 N30 G92 S4500 N31 G00 X+028.000 Z+002.000 N32 G42 N33 G01 X+030.000 Z+0000.000 M08 N34 X+035.000 Z-0030.000 N35 X+042.000 N36 G03 X+054.000 Z-0036.000 I+000.000 K-006.000 N37 G01 Z-0060.000 N38 G02 X+066.000 Z-0066.000 I+006.000 K+000.000 N39 G03 X+074.000 Z-0070.000 I+000.000 K-004.000 N40 G01 Z-0090.000 N41 G02 X+090.000 Z-0098.000 I+008.000 K+000.000 N42 G03 X+095.000 Z-0100.500 I+000.000 K-002.500 N43 G01 Z-0102.000 N44 X+097.000 N45 G40 N46 G00 X+200.000 Z+100.000 M05 M09 N47 M30

MTS 2001 - 2003

strona 39

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Poziom 1 (Ekran na początku)

Poziom 2

Dalej Arkusz 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

1. Powrót do poziomu 4 2. Wpis wymiarów przedmiotu obrabianego

Wybór ALLMA125

1. Klawiszami kierunkowymi przesuń zamocowanie (kierunek X = klawisz oraz klawisz ; kierunek Y= klawisz Bild oraz klawisz Ende; kierunek Z = klawisz oraz klawisz ) 2. Dla właściwej pozycji: Przejmij (F8) 3. Ta sama procedura dla „położenia mat. obrab.“. 4. Przejmij (F8) i Powrót (F8)

MTS 2001 - 2003

strona 40

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Poziom 1

1. Wpisz numer programu i zapisz kartę przygotowawczą 2. Powrót (F8) 3. Wywołaj edytor NC

MTS 2001 - 2003

strona 41

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Kierunki przemieszczania przy frezowaniu

MTS 2001 - 2003

strona 42

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)

MTS 2001 - 2003

strona 43

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie PLAN PRACY FREZOWANIE

Płyta 14 Wymiary materiału obrabianego: 100 x 100 x 30 Materiał : ALMG 1 Kolejność operacji 1. Frezowanie konturu 2. Frezowanie kieszeni 3. Pogłębianie 4. Wiercenie 5. Gwintowanie T05 T01 T02 T03 T04 T05 Frez walcowo – czołowy 40 Frez tarczowy do rowków 20 Pogłębiacz 90°/12 Wiertło kręte 5 Gwintownik M6x1

Rodzaj zamocowania: imadło RS 110 Głębokość zamocowania: 10 mm

Lewy przedni narożnik materiału obrabianego Np.: X+150 Y+100 Z+110 G54 X+200 Y+150 Z+110 (przesunięcie punktu zerowego)

MTS 2001 - 2003

strona 44

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) 1) <F3> Tryb przygotowawczy

2) <F1> Przedmiot obrabiany/Uchwyt

3)

<F1> Nowy przedmiot obrabiany

MTS 2001 - 2003

strona 45

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) 4) <F3> Materiał

*Wybór grupy materiałowej, np.: aluminium

<F8> Wybierz element * Wybierz materiał (myszka lub klawisze kierunkowe), np.: AL Mg Si1

<F8> Wybierz materiał

MTS 2001 - 2003

strona 46

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) 5) Wpisz wymiary materiału obrabianego po prawej stronie u góry z klawiatury i potwierdź klawiszem Enter np.: x100 y100 z30

<F8>

Przejmij

6) Zmień zamocowanie <F3>

7) Zamocowanie w imadle

<F1>

MTS 2001 - 2003

strona 47

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) 8) Zmień zamocowanie <F1>

9) Wybierz imadło, np.: RS110 (myszką lub klawiszem kierunkowym)

<F8> Wybierz Imadło z materiałem obrabianym pokazane jest w widoku z góry i z boku (Położenie materiału obrabianego dokładnie na stole maszyny). Przejmij klawiszem 10) <F8> 11) <F8> Przejmij Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 48

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) Zmiana położenia przedmiotu obrabianego

<F1> Położenie przedmiotu obrabianego 13) Zmiana położenia przedmiotu obrabianego klawiszami kierunkowymi zmień po prawej stronie u góry wartość Z, co powoduje zmianę wysokości zamocowania np.: E= 22 mm (22 mm powyżej stołu maszyny) * Z+58 (Pozycja wyjściowa) * Kieunek Z + (Naciśnij klawisz 22x 22 mm)

Lub od górnej krawędzi zamocowania 10mm w dół Kierunek Z (Naciśnij klawisz 10x 10 mm) Z + 58 + 22 = <F8> Przejmij Z+80

14) Zmiana położenia zamocowania

*Przełączanie na przestrzeń roboczą <F5> Naciśnij

MTS 2001 - 2003

strona 49

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) *Pozycja uchwytu <F2>

*Uchwyt przesuwaj klawiszami kierunkowymi w kierunkach X- oraz Y-

Położenie X150 i Y100

* <F8>

Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 50

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) *Przełączanie Naciśnij <F5> Przestrzeń robocza

*<F8>

Przejmij

* <F8>

Powrót

(znajdujemy się na drugim poziomie listwy obsługowej) Wybór narzędzi Ustaw <F3>

Przed. obr./Zamocowanie <F1>

Narzędzie/Punkt zerowy <F4>

MTS 2001 - 2003

strona 51

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)
15) Narzędzie/Punkt zerowy <F4>

*Uzbrojenie magazynu narzędziowego <F2>

+ Kolejną pozycję magazynu narzędziowego wybierz myszką (lub klawiszem kierunkowym). Okno po prawej stronie opisuje dane narzędzie z magazynu narzędziowego, np.: T0101

*Wybierz <F1>

MTS 2001 - 2003

strona 52

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) *Biblioteka narzędzi (Myszką lub klawiszem kierunkowym) np.: Frez walcowo - czołowy

* Wybór narzędzia <F1>

* Dokonaj wyboru np.: MW-040/032 030 ISO 2586

* <F8> Przejmij

Czynności powtarzaj aż do wypełnienia wszystkich niezbędnych pozycji magazynu narzędziowego. * Przejmij magazyn z narzędziami z prawidłowymi wartościami korekcji. Ważne => * <F8> Powrót <F6> Prawidłowe wartości korekcji (osiągnięto poziom trzeci listwy obsługowej)

MTS 2001 - 2003

strona 53

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) 15 <F8> Powrót lub => <F4> Narzędzie/Punkt zerowy)

*<F8>Powrót (Wybrano główną listwę obsługową) i można utworzyć kartę przygotowawczą. Wersja A 15a) <F5> Karta przygotowawcza

*<F1> Utwórz kartę przygotowawczą *Wpisz nazwę Płyta14 i kliknij - zapisz

*<F8> Powrót

MTS 2001 - 2003

strona 54

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)

* Dołącz program <tak>

* <F8> Powrót

MTS 2001 - 2003

strona 55

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE) Wersja B (osiagnięto drugi poziom listwy obsługowej) Wybór narzędzi Ustaw <F3>

Przedm. obrabiany/Zamocowanie <F1>

Narzędzie/Punkt zerowy

<F4>

16) Wykonanie zerowania Narzędzie/Punkt zerowy <F4> *Punkt wyjściowy do zerowania

* Wstaw punkt zerowy <F4> * Wybór narzędzia do przeprowadzenia zerowania

* Naciśnij klawisz „T“ (narzędzia) * Prawe pole menu miga * Wpisz „T“ np.: wpisz 0202 dla narzędzia 2 i potwierdź klawiszem Enter * <F8> Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 56

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)Nastąpiła zmiana narzędzia na T0202

Narzędzie przesuwaj posługując się klawiszami kierunkowymi na przewidywany punkt zerowy (powinny to być liczby całkowite)

5)

<F1> Współrzędna X <F2> Współrzędna Y <F3> Współrzędna Z

Wpisz „0“ Wpisz „0“ Wpisz „0“

<F8> Przejmij <F8> Przejmij <F8> Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 57

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)

Np.: *

G54

X + 150

Y + 100

Z + 110

Odsuń narzędzie w kierunku Z-

* <F8> Powrót * <F8> Powrót * <F8> Powrót (Osiągnięto główny poziom listwy obsługowej)

Tworzenie karty przygotowawczej Uwaga! Patrz strony 34 do 35 1) Utwórz kartę przygotowawczą <F5> 2) Utwórz <F1> 3) Wpisz nazwę, np.: Płyta 14. FNC i zatwierdź klawiszem Enter 4) Powrót <F8> (Główna listwa obsługowa)

MTS 2001 - 2003

strona 58

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZYCH (FREZOWANIE)

Wybierz edycję programu 1) Edytor NC <F1> Wybierz Płytę14 2) Edytuj program * dla określenia punktu zerowego można wykorzystać wiersz => lewy przedni górny narożnik przedmiotu obrabianego : X + 150 Y + 100 Z + 110

Suma X+150+50 = 200 Y+100+50=150 Z+110 3) Wpisanie współrzędnych punktu zerowego np.: G54 X + 200 Y + 150 Z + 110

ALGORYTM CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZCH (FREZOWANIE)

4) Opuszczenie edycji * <F8> Zakończ * <F8> Zapisz i zakończ * <F8> Tryb automatyczny 5) Nazwa programu : program Płyta14 już istnieje. Jeśli nie, wpisz 6) Przejmij program <F1> 7) Tryb interaktywny <F3> („Interaktywny wpis programu, interpretacja programu wiersz po wierszu “)

MTS 2001 - 2003

strona 59

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie w standardzie MTS

MTS 2001 - 2003

strona 60

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie PLAN PRACY: PROGRAM: Płyta14 Platte14.fnc 100x100x30
Materiał:

Wymiary materiału obrabianego:

ST44-2
Zamocowanie:

Imadło RS110
Głębokość zamocowania:

E=22
Położenie w przestrzni roboczej x y

z

200 Kolejność operacji 1 Frezowanie konturu 2 Frezowanie kieszeni 3 Centrowanie 4 Wiercenie otworów pod gwint 5 Wiercenie otworu środkowego 6 Rozwiercanie

150

110
Poziomy Nazwa narzędzia

Uzbrojenie magazynu narz. T0101

Frez walcowo - czołowy 40

Dane technologiczne S680 obr/min F180 mm/min M03; M08

T0202

S850 obr/min Frez tarczowy do rowków F130 mm/min 16 M03; M08 Pogłębiacz 12,5/90 Wiertło kręte 8 S1200 obr/min F80 mm/min M03; M08 S1000 obr/min F70 mm/min M03; M08 S600 obr/min F90 mm/min M03; M08 S200 obr/min F40 mm/min M03; M08

T0303

T0404

T0505

Wiertło kręte 19,8

T0606

Rozwiertak 20 H7

MTS 2001 - 2003

strona 61

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Programowanie w standardzie MTS Program Płyta14a
( KONFIGURACJA ( MASZYNA MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400x0450 ( STEROWANIE MTS VMC01 ( ( WYMIARY MATERIAŁU OBRABIANEGO X+100.000 Y+100.000 Z+030.000 ( POŁOŻENIE MATERIAŁU OBRABIANEGO X+200.000 Y+100.000 (( Lewy przedni górny narożnik materiału obrabianego: X+200.000 Y+100.000 Z+110.000 ( MATERIAŁ : stal niestopowa ( ( IMADŁO RS 110 ( WYSOKOŚĆ ZAMOCOWANIA E+022.000 ( PRZESUNIĘCIE V+000.000 ( USTAWIENIE A90ø ( ( AKTUALNE NARZĘDZIE T01 ( NARZĘDZIA ( T01 FREZ WALCOWO - CZOŁOWY MW-040/032 HSS ISO 2586 ( T02 FREZ TARCZOWY DO ROWKÓW MS-16.0/067L HSS ISO 1641 ( T03 POGŁĘBIACZ DC-12.5/090 HSS ISO 3294 ( T04 WIERTŁO DR-08.00/075 HSS ISO 235 ( T05 WIERTŁO DR-19.80/128 HSS ISO 235 ( T06 ROZWIERTAK RE-D20.0/H7 HSS ISO 521 ( ( PRAWIDŁOWE WARTOŚCI KOREKCJI N0010 G54 X+250.000 Y+150.000 Z+110.000 N0015 F180.000 S0680 T0101 M03 M08 (WIERSZ TECHNOLOGICZNY) N0020 G00 X+080.000 Y+020.000 Z+002.000 N0025 G01 Z-010.000 (POSUW) N0030 (KOREKCJA PROMIENIA FREZA Z NAJAZDEM W ĆWIARTCE KOŁA G47) N0035 G41 G47 A+022.000 G01 X+035.000 Y+010.000 N0040 G01 Y-020.000 N0045 G02 X+020.000 Y-035.000 I-015.000 J+000.000 N0050 G01 X-020.000 Y-035.000 N0055 G02 X-035.000 Y-020.000 I+000.000 J+015.000 N0060 G01 X-035.000 Y+020.000 N0065 G02 X-020.000 Y+035.000 I+015.000 J+000.000 N0070 G01 X+020.000 N0075 G02 X+035.000 Y+020.000 I+000.000 J-015.000 N0080 G01 Y+005.000 N0085 G40 G47 A+022.000 N0090 G00 X+080.000 Y+020.000 N0095 G01 Z-018.000 N0100 G41 G47 A+022.000 G01 X+035.000 Y+010.000 N0105 G01 Y-020.000 N0110 G02 X+020.000 Y-035.000 I-015.000 J+000.000 N0115 G01 X-020.000 Y-035.000 N0120 G02 X-035.000 Y-020.000 I+000.000 J+015.000 N0125 G01 X-035.000 Y+020.000 N0130 G02 X-020.000 Y+035.000 I+015.000 J+000.000 N0135 G01 X+020.000

MTS 2001 - 2003

strona 62

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

N0140 G02 X+035.000 Y+020.000 I+000.000 J-015.000 N0145 G01 Y+005.000 N0150 G40 G47 A+022.000 N0155 G00 Z+100.000 N0160 X+100.000 Y+070.000 N0165 M05 M09 (WRZECIONO I CHŁODZENIE WYŁĄCZONE) N0170 T0202 S0850 F130.000 M03 M08 N0175 G00 X+000.000 Y+000.000 N0180 Z+040.000 N0185 (CYKL KIESZENI PROSTOKĄTNEJ G87) N0190 G87 X+060.000 Y+060.000 Z-020.000 I+080.000 K+010.000 W+038.000 B+010.000 N0195 G79 (WYWOŁANIE CYKLU Z PUNKTU) N0200 G00 Z+100.000 N0205 X+100.000 Y+080.000 N0210 T0303 M03 M08 S1200 F080.000 N0215 G00 X+040.000 Y+040.000 N0220 Z+040.000 N0225 G81 Z-005.000 W+056.000 (CYKL WIERCENIA G81) N0230 G78 A+270.000 D+080.000 S0002 (WYWOŁANIE CYKLU NA PROSTEJ) N0235 G78 X-040.000 Y-040.000 A+090.000 D+080.000 S0002 N0240 G79 X+000.000 Y+000.000 N0245 G00 Z+100.000 M05 M09 N0250 Y+070.000 X+100.000 N0255 T0404 M03 M08 F070.000 S1000 N0260 G00 X+040.000 Y+040.000 N0265 Z+040.000 N0270 (CYKL WIERCENIA Z ŁĄMANIEM WIÓRA I USUWANIEM WIÓRA G83) N0275 G83 Z-018.000 K+008.000 A+001.000 B+001.000 D+003.000 W+056.000 N0280 G78 A+270.000 D+080.000 S0002 (WYWOŁANIE CYKLU NA PROSTEJ) N0285 G78 X-040.000 Y-040.000 A+090.000 D+080.000 S0002 N0290 G79 X+000.000 Y+000.000 N0295 G00 Z+100.000 M05 M09 N0300 Y+070.000 X+100.000 N0305 F070.000 S0600 T0505 M03 M08 N0310 G00 X+000.000 Y+000.000 N0315 Z+040.000 N0320 (CYKL WIERCENIA Z ŁAMANIEM I USUWANIEM WIÓRA G83) N0325 G83 Z-020.000 K+008.000 A+001.000 B+001.000 D+003.000 W+056.000 N0330 G79 N0335 G00 Z+100.000 M05 M09 N0340 Y+070.000 X+100.000 N0345 F040.000 S0200 T0606 M03 M08 N0350 G00 X+000.000 Y+000.000 N0355 Z+040.000 N0360 G85 Z-020.000 W+056.000 (ROZWIERCANIE G85) N0365 G79 N0370 G00 Z+100.000 M05 M09 N0375 X+100.000 Y+070.000 N0380 M30

MTS 2001 - 2003

strona 63

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe dla cyklu wiercenia G81

Pomoc dla cyklu wiercenia G81

MTS 2001 - 2003

strona 64

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe dla cyklu wiercenia z łamaniem wióra G82

Pomoc dla cyklu wiercenia z łamaniem wióra G82

MTS 2001 - 2003

strona 65

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe dla cyklu wiercenia z łamaniem i usuwaniem wióra G83

Pomoc dla cyklu wiercenia z łamaniem i usuwaniem wióra G83

MTS 2001 - 2003

strona 66

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe dla wywołania cyklu w punkcie G79

Pomoc dla wywołania cyklu w punkcie G79

MTS 2001 - 2003

strona 67

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe wywołania cyklu na prostej G78

Pomoc dla wywołania cyklu na prostej G78

MTS 2001 - 2003

strona 68

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Instrukcje programowe sterowania w standardzie MTS Okno dialogowe wywołania cyklu na wycinku okręgu G77

Pomoc dla wywołania cyklu na wycinku okręgu G77

MTS 2001 - 2003

strona 69

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie w standardzie PAL Program Płyta14a

MTS 2001 - 2003

strona 70

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Programowanie w standardzie PAL Program Płyta14a
() (( 4.2.2002 12:29 ( ( KONFIGURACJA ( MASZYNA MTS VMC-016_ISO30_-0550-0550x0500 ( STEROWANIE FPAL94 ( ( WYMIARY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO X+100.000 Y+100.000 Z+030.000 ( POŁOŻENIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO X+150.000 Y+100.000 (( Lewy przedni górny narożnik przedmiotu obrabianego: X+150.000 Y+100.000 Z+110.000 ( MATERIAŁ AlMg 1: aluminium ( ( IMADŁO RS 110 ( WYSOKOŚĆ ZAMOCOWANIA E+022.000 ( PRZESUNIĘCIE V+000.000 ( USTAWIENIE A90ø ( ( AKTUALNE NARZĘDZIE T01 ( NARZĘDZIA ( T01 FREZ WALCOWO - CZOŁOWY MW-040/032 030 ISO 2586 ( T02 FREZ TARCZOWY DO ROWKÓW MS-20.0/075L 030 ISO 1641 ( T03 POGŁĘBIACZ DC-12.5/090 030 ISO 3294 ( T04 WIERTŁO DR-08.00/075 030 ISO 235 ( T05 WIERTŁO DR-19.80/130 030 ISO 235 ( T06 ROZWIERTAK RE-D20.0/H7 030 ISO 521 ( ( WARTOŚCI KOREKCJI ( D01 R020.000 Z+098.000 ( D02 R010.000 Z+147.000 ( D03 R000.000 Z+110.500 ( D04 R000.000 Z+144.000 ( D05 R000.000 Z+200.000 ( D06 R000.000 Z+128.000 ( () N01 G54 X+200.000 Y+150.000 Z+110.000 (PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO G54) N02 T01 M06 N03 F180.000 S0680 M03 N04 G00 X+075.000 Y+075.000 Z+002.000 N05 G01 Z-010.000 M08 N06 L1401(Wywołanie podprogramu) N07 G00 Z+002.000 N08 X+075.000 Y+075.000 N09 G01 Z-018.000 N10 L1401(Wywołanie podprogramu) N11 G00 Z+100.000 M09 N12 T02 M06 N13 F130.000 S0850 M03 N14 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 M08 N15 G86 X+060.000 Y+060.000 Z-018.000 I+000.000 D+005.000 (CYKL FREZOWANIA KIESZENI G86) N16 G00 Z+100.000 M09 N17 T03 M06 N18 F080.000 S1200 M03 N19 G00 X+040.000 Y+040.000 Z+002.000 N20 Z-016.000 N21 G01 Z-021.000 M08 N22 G00 Z+002.000 N23 X+040.000 Y-040.000

MTS 2001 - 2003

strona 71

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie
N24 Z-016.000 N25 G01 Z-021.000 N26 G00 Z+002.000 N27 X-040.000 Y-040.000 N28 Z-016.000 N29 G01 Z-021.000 N30 G00 Z+002.000 N31 X-040.000 Y+040.000 N32 Z-016.000 N33 G01 Z-021.000 N34 G00 Z+002.000 N35 X+000.000 Y+000.000 N36 Z-016.000 N37 G01 Z-021.000 N38 G00 Z+100.000 M09 N39 T04 M06 N40 F070.000 S1000 M03 N41 G00 X+040.000 Y+040.000 Z+002.000 N42 Z-016.000 N43 G01 Z-033.000 M08 N44 G00 Z+002.000 N45 X+040.000 Y-040.000 N46 Z-016.000 N47 G01 Z-033.000 N48 G00 Z+002.000 N49 X-040.000 Y-040.000 N50 Z-016.000 N51 G01 Z-033.000 N52 G00 Z+002.000 N53 X-040.000 Y+040.000 N54 Z-016.000 N55 G01 Z-033.000 N56 G00 Z+002.000 N57 X+000.000 Y+000.000 N58 Z-016.000 N59 G01 Z-033.000 N60 G00 Z+100.000 M09 N61 T05 M06 N62 F090.000 S0600 M03 N63 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 N64 Z-016.000 M08 N65 G01 Z-037.000 N66 G00 Z+100.000 M09 N67 T06 M06 N68 F040.000 S0200 M03 N69 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 N70 Z-016.000 M08 N71 G01 Z-035.000 N72 G00 Z+100.000 N73 M30

MTS 2001 - 2003

strona 72

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Programowanie w standardzie PAL Podprogram L14
N05 G41(Opis konturu) N07 G01 X+035.000 N09 Y-020.000 N11 G02 X+020.000 Y-035.000 I-015.000 J+000.000 N13 G01 Y-035.000 X-020.000 N15 G02 X-035.000 Y-020.000 I+000.000 J+015.000 N17 G01 X-035.000 Y+020.000 N19 G02 X-020.000 Y+035.000 I+015.000 J+000.000 N21 G01 X+020.000 N23 G02 X+035.000 Y+020.000 I+000.000 J-015.000 N25 G01 Y+005.000 N27 G03 X+057.000 Y-017.000 I+022.000 J+000.000 N29 G40 N31 M17 Program Płyta 14 bez podprogramu N01 G54 X+200.000 Y+150.000 Z+110.000 (PRZESUNIĘCIE PUNKTU ZEROWEGO G54) N02 T01 M06 N03 F180.000 S0680 M03 N04 G00 X+075.000 Y+075.000 Z+002.000 N05 G01 Z-010.000 M08 N06 G41 N07 G01 X+035.000 N08 Y-020.000 N09 G02 X+020.000 Y-035.000 I-015.000 J+000.000 N10 G01 Y-035.000 X-020.000 N11 G02 X-035.000 Y-020.000 I+000.000 J+015.000 N12 G01 X-035.000 Y+020.000 N13 G02 X-020.000 Y+035.000 I+015.000 J+000.000 N14 G01 X+020.000 N15 G02 X+035.000 Y+020.000 I+000.000 J-015.000 N16 G01 Y+005.000 N17 G03 X+057.000 Y-017.000 I+022.000 J+000.000 N18 G40 N19 G00 Z+002.000 N20 X+075.000 Y+075.000 N21 G01 Z-018.000 N22 G41 N23 G01 X+035.000 N24 Y-020.000 N25 G02 X+020.000 Y-035.000 I-015.000 J+000.000 N26 G01 Y-035.000 X-020.000 N27 G02 X-035.000 Y-020.000 I+000.000 J+015.000 N28 G01 X-035.000 Y+020.000 N29 G02 X-020.000 Y+035.000 I+015.000 J+000.000 N30 G01 X+020.000 N31 G02 X+035.000 Y+020.000 I+000.000 J-015.000 N32 G01 Y+005.000 N33 G03 X+057.000 Y-017.000 I+022.000 J+000.000 N34 G40 N35 G00 Z+100.000 M09 N36 T02 M06 N37 F130.000 S0850 M03 N38 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 M08 N39 G86 X+060.000 Y+060.000 Z-018.000 I+000.000 D+005.000 (CYKL FREZOWANIA KIESZENI G86) N40 G00 Z+100.000 M09

MTS 2001 - 2003

strona 73

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

N41 T03 M06 N42 F080.000 S1200 M03 N43 G00 X+040.000 Y+040.000 Z+002.000 N44 Z-016.000 N45 G01 Z-021.000 M08 N46 G00 Z+002.000 N47 X+040.000 Y-040.000 N48 Z-016.000 N49 G01 Z-021.000 N50 G00 Z+002.000 N51 X-040.000 Y-040.000 N52 Z-016.000 N53 G01 Z-021.000 N54 G00 Z+002.000 N55 X-040.000 Y+040.000 N56 Z-016.000 N57 G01 Z-021.000 N58 G00 Z+002.000 N59 X+000.000 Y+000.000 N60 Z-016.000 N61 G01 Z-021.000 N62 G00 Z+100.000 M09 N63 T04 M06 N64 F070.000 S1000 M03 N65 G00 X+040.000 Y+040.000 Z+002.000 N66 Z-016.000 N67 G01 Z-033.000 M08 N68 G00 Z+002.000 N69 X+040.000 Y-040.000 N70 Z-016.000 N71 G01 Z-033.000 N72 G00 Z+002.000 N73 X-040.000 Y-040.000 N74 Z-016.000 N75 G01 Z-033.000 N76 G00 Z+002.000 N77 X-040.000 Y+040.000 N78 Z-016.000 N79 G01 Z-033.000 N80 G00 Z+002.000 N81 X+000.000 Y+000.000 N82 Z-016.000 N83 G01 Z-033.000 N84 G00 Z+100.000 M09 N85 T05 M06 N86 F090.000 S0600 M03 N87 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 N88 Z-016.000 M08 N89 G01 Z-037.000 N90 G00 Z+100.000 M09 N91 T06 M06 N92 F040.000 S0200 M03 N93 G00 X+000.000 Y+000.000 Z+002.000 N94 Z-016.000 M08 N95 G01 Z-035.000 N96 G00 Z+100.000 N97 M30

MTS 2001 - 2003

strona 74

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe toczenia wokół punktu zerowego G73(PAL)

Pomoc dla toczenia wokół punktu zerowego G73 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 75

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe dla cyklu wiercenia na wycinku okręgu G85(PAL)

Pomoc dla cyklu wiercenia na odcinku okręgu G85 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 76

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe dla cyklu frezowania kieszeni G86(PAL)

Pomoc dla cyklu frezowania kieszeni G86 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 77

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe dla cyklu frezowania okrągłej kieszeni G87(PAL)

Pomoc dla cyklu frezowania okrągłej kieszeni G87 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 78

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe dla cyklu frezowania rowków G88(PAL)

Pomoc dla cyklu frezowania rowków G88 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 79

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Okno dialogowe dla cyklu gwintowania otworów na wycinku okręgu G89(PAL)

Pomoc dla cyklu gwintowania otworów na wycinku okręgu G89 (PAL)

MTS 2001 - 2003

strona 80

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Algorytm do zastosowania metody programowania ciągu konturowego (WOP) Przykład ćwiczenia: Misa

Dane technologiczne Wymiary przedmiotu obrabianego: X200 Y100 Z60 Zamocowanie: Imadło RS 110 Uzbrojenie magazynu narzędziowego: T0101 Nazwa narzędzia: Frez tarczowy do rowków 20mm; Oznaczenie: MS-20.0/075L HSS ISO 1641 Zadanie: Opracuj program metodą programowania ciągu konturowego w celu wykonania konturu misy jak na rysunku.

MTS 2001 - 2003

strona 81

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

WOP (Programowanie ciągu konturowego)

Uwaga: Warunkiem koniecznym do pracy metodą programowania ciągu konturowego WOP jest: 1. Symulator jest przygotowany i wykonana została karta przygotowawcza. 2. Program został wpisany do wiersza „Najazd do pierwszego punktu konturu“. (Oś łuku okręgu G42 X180 Y50 G47 A12 G01) 3. Wpis interaktywny

MTS 2001 - 2003

strona 82

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Przebieg: Punktem początkowym jest oś łuku okręgu po prawej stronie na zewnątrz <F5>(kliknięciem myszki lub przez naciśnięcie Wywołaj WOP klawisza funkcyjnego)

Utwórz kontur

<F1>

1. Łuk, Opisz łuk lewy (kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara) następującymi wartościami: Kąt początkowy A: 90°; Promień B: 40mm

<F5> Wpisz wartości: A90°; B: 40 i naciśnij Enter <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G73 A90 B40

MTS 2001 - 2003

strona 83

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

2. Łuk, Opisz łuk styczny prawy i wpisz wartości: B: 80mm

<F4> Łuk styczny prawy Wpisz wartości: B: 80 i naciśnij Enter <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G72 B80 O000

3. Łuk, Opisz łuk styczny lewy i wpisz wartości: B: 15mm, I: 35mm, J: 65mm

<F6> Styczny lewy Wpisz wartości: B: 15, I: 35, J: 65 wpisz i naciśnij Enter <F2> Wybierz <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G73 I35 J65 B15 O070 O000

MTS 2001 - 2003

strona 84

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

4. Łuk, Opisz łuk styczny lewy i wpisz wartości: B: 113mm

<F6> Styczny lewy Wpisz wartości: B: 113 wpisz i naciśnij Enter <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz G73 B113 O000

MTS 2001 - 2003

strona 85

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

5. Łuk, Opisz łuk styczny lewy i wpisz wartości: X: 180mm, Y: 50mm, I: 140mm, J: 50mm

<F6> Styczny lewy Wpisz wartości: X: 180, Y: 50, I:140, J:50, wpisz i naciśnij Enter <F2> Wybierz <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G73 X180 Y50 I140 J50 O070 O000

MTS 2001 - 2003

strona 86

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Zamknij menu

<F8> Koniec menu

Zakończ WOP (Za pomocą Shift+F8 wypisane zostaną wiersze DIN)

<F8> Zakończ WOP

MTS 2001 - 2003

strona 87

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Algorytm do zastosowania programowania ciągu konturowego (WOP)
Przykład ćwiczenia: Uchwyt Dane technologiczne: Wymiary materiału obrabianego: 90x122 Uchwyt tokarski: KFD –HS 160 Szczęki stopniowe: HM 110_130 –02.003 Stopnie wewnętrzne Głębokość zamocowania: 10mm

MTS 2001 - 2003

strona 88

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Przykład ćwiczenia: Uchwyt

N005 G54 X+000.000 Z+243.000 N0010 T0101 G96 S0280 F000.250 M04 N0015 G92 S3500 N0020 G00 X+092.000 Z+000.000 N0025 G01 X-001.600 N0030 G00 Z+001.000 N0035 X+090.000 N0040 G57 X+000.500 Z+000.200 N0045 G81 X-001.600 Z+001.000 I+003.000 N0050 G42 N0055 G01 X+000.000 Z+000.000 (OD TEGO MIEJSCA PROGRAMOWANIE WOP) N0060 G03 Z-017.911 X+029.430 K-015.000 I+000.000 N0065 G02 Z-081.750 X+037.544 K-024.256 I+122.624 N0070 G02 Z-090.239 X+051.897 K+004.750 I+014.228 N0075 G03 Z-093.784 X+057.045 K-004.413 I-002.350 N0080 G01 Z-100.868 X+059.543 N0085 G02 Z-105.000 X+069.391 K+000.868 I+004.924 N0090 G01 Z-105.000 X+086.000 N0095 G01 X+092.000 Z-108.000 N0100 G40 N0105 G80 N0110 G26 N0115 G96 F000.100 S0380 T0202 M04 N0120 G92 S4500 N0125 G00 X-001.600 Z+001.000 N0130 G42 N0135 G01 X+000.000 Z+000.000 N0140 G03 Z-017.911 X+029.430 K-015.000 I+000.000 N0145 G02 Z-081.750 X+037.544 K-024.256 I+122.624 N0150 G02 Z-090.239 X+051.897 K+004.750 I+014.228 N0155 G03 Z-093.784 X+057.045 K-004.413 I-002.350 N0160 G01 Z-100.868 X+059.543 N0165 G02 Z-105.000 X+069.391 K+000.868 I+004.924 N0170 G01 Z-105.000 X+086.000 N0175 G01 X+092.000 Z-108.000 N0180 G40 N0185 G26 M30

MTS 2001 - 2003

strona 89

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) Uwaga: Warunkiem koniecznym do programowania ciągu konturowego WOP jest: 1. 2. 3. Program N005 Symulator został przygotowany i utworzono kartę przygotowawczą Program wpisano do wiersza „Najazd na pierwszy punkt konturu“ Wpis interaktywny : Uchwyt (Griff) 1 G54 Z+242 T0101 G96 S190 F0.25 M4 G92 S3500 G0 X92 Z0 G1 X-1.6 M08 G0 Z2 X90 G57 X0.6 Z0.2 G81 X-1.6 Z2 I3 G42 G1 X0 Z0

Wywołanie WOP <F5>

MTS 2001 - 2003

strona 90

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) <F1> Utwórz kontur

<F5> Łuk lewy

Wpisane wartości: AW+90 B+15

<F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz : <F4> Łuk prawy styczny Wpisane wartości:

G73 A90 B15 B125

<F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz:

G72 B125 O 000

MTS 2001 - 2003

strona 91

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) <F4> Łuk prawy styczny Wpisane wartości: B+15 Środek okręgu K-77 I + 66

<F2> Wybierz

Wpisz :RC 5 <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz; G72 K-77 I+66 070 B15 R5 0 000

MTS 2001 - 2003

strona 92

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) <F1> Odcinek Wpisane wartości: Ze -105 Xe +61 AW 170

<F2> Wybierz

Wpisz: RC5 <F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G71 X+61 Z-105 AW+170 RC+5

MTS 2001 - 2003

strona 93

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) <F1> Odcinek Wpisane wartości: Ze -105 Xe +86

<F8> Zakończ wpis Utworzony wiersz: G71 X+86 Z-105 <F8> KONIEC MENU

<F8>

KONIEC WOP

Shift <F8> tworzy wiersze DIN-

MTS 2001 - 2003

strona 94

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie WOP (GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO) Program, klawiszem Return, wykonaj do końca wierszy napisanych w WOP, następnie wpisz program dalej interaktywnie N... N... N... N... N... G1 G40 G80 G0 X86 X92 X150 Z-105 Z-108 Z100

(Toczenie dokładne) N... N... N... N... 0... T0202 M4 G0 X10 G1 X-1 G23 G96 0... S300 Z0 M8 Q... F0.1

Numer wiersza, początek opisu konturu np.: wpisz numer wiersza G42 Q... wpisz numer wiersza G40 N... N... G0 M30 X150 Z100 M9 M5

MTS 2001 - 2003

strona 95

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

TWORZENIE WŁASNEGO NOŻA TOKARSKIEGO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Tryb przygotowawczy <F3>

Narzędzie / Punkt zerowy <F4> Uzbrojenie magazynu Zarządzanie <F2> <F2>

Wybierz strzałkami kierunkowymi grupę narzędzi „Nóż tokarski zewnętrzny“ Utwórz narzędzie Wpisz dane <F1> <F1>

Klawiszami kierunkowymi wybierz dane np.: ER-SGTFL-2012/L/02.2-0 ISO30 Utwórz konfigurację <F8>

Wpisz nazwę np.: ER-SGTFL-2012/L/2.25-0 ISO30 Poruszając się klawiszem Tab w obrębie okna wpisz niezbędne zmiany

MTS 2001 - 2003

strona 96

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Nazwa: Kierunek obrotów: Stół obracany Forma Szerokość na dole Szerokość u góry Poziom Uchwyt i zabierak pozostają 12) 13) 14) Mierzenie promienia krawędzi skrawającej * dalsze parametry <F4> Punkt skrawania <F6>

ER-SGTFL-2012/L/2.25-0 ISO30 w lewo GTN-2.25-0 L Frei < 7 2.25 1.5 < 0

Mierzenie prawej krawędzi skrawającej * Punkt skrawania <F2> * Przejmij <F8> Wcześniej zmierzona była lewa krawędź skrawająca> nowa ------------>

X: -0.16 X: 0.1

Y:-0.16 Y: -0.1

15) 16) 17) 18) 19)

Powrót <F7> Utwórz narzędzie <F8> Tak <F8> ESC Powrót <F8>

MTS 2001 - 2003

strona 97

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Algorytm do konfigurowania tokarki
1) Wywołaj konfigurację w oknie głównym programu

Uruchom konfigurację

Lub uruchom konfigurację w oknie symulatora toczenia

Uruchom konfigurację

2) Wybierz tokarkę MTS *następne pole F1 lub poprzednie pole F2

3) Wywołaj zarządzanie konfiguracją

*Zarządzanie konfiguracją F5

MTS 2001 - 2003

strona 98

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 4) Tworzenie nowej konfiguracji

*Utwórz F1

5) Wpisz nową nazwę, np.: Okuma LB IIC

*Utwórz F8

MTS 2001 - 2003

strona 99

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 6) Wybierz konfigurację

Np.: tokarka *MTS TM-042x0500x1000

*Wybierz F8

7) Wybierz punkt konfiguracji typu maszyny

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *zmień punkt F4

MTS 2001 - 2003

strona 100

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 8) Wybierz typ maszyny klawiszami kierunkowymi ze strzałką

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *zmień punkt F4

9) Wybierz punkt konfiguracji przestrzeni maszyny

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *zmień punkt F4

MTS 2001 - 2003

strona 101

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

10) Zmień parametry maszyny

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

* Wpis konfiguracji Przestrzeń robocza A1Z: -50 A1X: -275 A2Z: 1785 A2X: 850 Obszar przesuwu V1Z: V1X: V2Z: V2X: Punkt referencyjny RZ : RX : 102 -75 622 840 600 700

Wymiana narzędzi WZ : 500 WX : 500 *Po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 102

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

11) Wybierz punkt konfiguracji wrzeciona głównego

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *zmień punkt F4

12) Zmień dane wrzeciona głównego

*Wpis danych Konfiguracja wrzeciona RA : 100 RI : 62 OS : 0 ESP : 0 Typ : * Oś C: nie

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 103

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 13) Wybierz punkt konfiguracyjny konika

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *zmień punkt F4

14) Zmień dane konika *Wpis konfiguracji Konik RZ : 500 RXH : 80 RXV : 250 P : 90 L : 15 H : 120 Typ : * Zmax :1100 Zmin : 120 DZ : 20 Fmax : 5000 *następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 104

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 15) Wybierz punkt konfiguracyjny rewolweru

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *zmień punkt F4

16) Zmień typ rewolweru

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 * Zmień typ rewolweru F4 *po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 105

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie 17) Wybierz typ rewolweru

*następny typ F1 lub poprzedni typ F2 *Po wyborze nowego rewolweru Przejmij & Powrót F8 18) Zmień dane rewolweru *Wpis danych Geometria rewolweru GZ : 20 GX : 380 GL : 330 GW1 : 410 GW2 : 200 Tarcza rewolweru D1 : 45 D2 : 45 B : 0 Punkt obrotu DPX: 0 DPZ : 0 Pozycje rewolweru: 12 Promień rewolweru: RX Zależny od położenia: tak Punkt odniesienia narzędzia WX zależne od pozycji: tak *następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *Po wpisaniu danych Przejmij & Powrót F8 Obudowa

MTS 2001 - 2003

strona 106

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

*Wpis konfiguracji

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *Po wpisaniu danych Przejmij & Powrót F8

18) Wybierz punkt konfiguracji prędkości

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *Zmień punkt F4 *Po wybraniu Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 107

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie *Wpis konfiguracji

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *Po wpisaniu danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 108

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Frezarka Makino FX 650 Wymiary maszyny
Przestrzeń maszyny:

A1X 0 A1Y 0 A2X 1000 A2Y 600 Stół maszyny:
T1X 75

T1Y 75 T2X 925 T2Y 525 TZ 0 Wrzeciono: DS 200 HS 400 Zamocowanie narzędzia: Form: SK40 Obszar przesuwu: V1X 175 V1Y 100 V1Z 0 V2X 825 V2Y 500 V2Z 400 Punkt referencyjny: RX 700 RY 400 RZ 400 Punkt zmiany narzędzia: WX 675 WY 400 WZ 400

Zmiana narzędzia
Max. liczba narzędzi Czas wymiany narzędzia Wymiana narzędzia M06 Odłącz wrzeciono po M06 20 200 (1/100sec) tak

Najazd do punktu zmiany narzędzia Współrzędna X 0 Współrzędna Y 0 Współrzędna Z 1 Posuw:

tak
7500 W 8000 obr/min 80 obr/min 200 (1/100sec) Max.posuw FMAX MIN. posuw FMIN Prędkość przesuwu szybkiego Ramp. (czas od F0 do FMax 8000 (mm/min) 1 (mm/min) 30000 (mm/min) 300 (1/100min)

Napęd / Prędkość
Wrzeciono: Moc napędowa Max. prędkość obr. SMAX Min. prędkość obr. SMIN Ramp. (czas od S0 do SMax

MTS 2001 - 2003

strona 109

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Algorytm do tworzenia frezarki Makino FX 650 1) Wywołaj opcję konfiguracji w oknie startowym programu

Uruchom konfigurację

lub uruchom konfigurację w oknie symulatora frezowania

Uruchom konfigurację

2) Wybierz frezarkę MTS *następne pole F1 lub poprzednie pole F2

3) Wywołaj konfigurację zarządzania

*Zarządzaj konfig. F5

MTS 2001 - 2003

strona 110

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

4) Tworzenie nowej konfiguracji

*Utwórz F1

5) Wpisz nową nazwę, np.: Makino FX 650

*Utwórz F8

MTS 2001 - 2003

strona 111

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

6) Wybierz konfigurację

np.: frezarka *MTS VMC-016_ISO30_0550x550x500

*Wybierz F8

7) Wybierz punkt konfiguracji przestrzeni maszyny

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *Zmień punkt F4

MTS 2001 - 2003

strona 112

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

8) Zmiana danych przestrzeni maszyny *Wpis danych Wymiary maszyny
Przestrzeń maszyny:

A1X 0 A1Y 0 A2X 1000 A2Y 600 Stół maszyny:
T1X 75

T1Y 75 T2X 925 T2Y 525 TZ 0 Wrzeciono: DS 200 HS 400 Zamocowanie narzędzia: Form: SK40 Obszar przesuwu: V1X 175 V1Y 100 V1Z 0 V2X 825 V2Y 500 V2Z 400 Punkt referencyjny: RX 700 RY 400 RZ 400 Punkt wymiany narzędzia: WX 675 WY 400 WZ 400 *nastepne pole F1 lub poprzednie pole F2

*Po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 113

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

9) Wybierz punkt konfiguracyjny wymiany narzędzi

*następny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *Zmień punkt F4 10) Zmiana danych wymiany narzędzia Wpis danych

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2

*Po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 114

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Wymiana narzędzia
Max. ilość narzędzi Czas wymiany narzedzia Wymiana narzedzia M06 Wyłącz wrzeciono po M06 Napęd / Prędkość Wrzeciono: Moc napędowa Max. prędkość obrotowa SMAX Min. prędkość obrotowa SMIN 20 200 (1/100sec) tak tak

Najazd do punktu wymiany narzędzia
Współrzędna X Współrzędna Y Współrzędna Z 0 0 1

7500 W 8000 obr/min 80 obr/min

Posuw: Max. posuw FMAX MIN. posuw FMIN Prędkość posuwu szybkiego

8000 (mm/min) 1 (mm/min) 30000 (mm/min)

Ramp. (czas od S0 do SMax 200 (1/100sec)

Ramp. (czas od F0 do FMax

300 (1/100min)

11) Wybierz punkt konfiguracyjny napędu / prędkości

*nastepny punkt F1 lub poprzedni punkt F2 *Zmień punkt F4 12) Zmień konfigurację

*następne pole F1 lub poprzednie pole F2 *Po zmianie danych Przejmij & Powrót F8

MTS 2001 - 2003

strona 115

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Przejmij & Powrót F8

Zakończ F8

MTS 2001 - 2003

strona 116

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Algorytm do zastosowania programowania maszynowego

Przykład ćwiczenia: misa

Dane technologiczne Wymiary materiału obrabianego: X200 Y100 Z60 Zamocowanie: imadło RS 110 Wyposażenie magazynu narzędziowego: T0101 Nazwa narzędzia: frez tarczowy do rowków 20mm; Oznaczenie: MS-20.0/075L HSS ISO 1641

MTS 2001 - 2003

strona 117

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO WYKONANIA MISY 1) 2) Wpisz nazwę i potwiedź wybór klawiszem Enter Utwórz prostokąt * Menu elementu * Prostokąt * Kontur aktywny przy nie wciśniętym klawiszu * Wpis danych prostokąta z klawiatury • Punkt początkowy X0 Y0 • Punkt końcowy X200 Y100 * FIT <F8>

3)

Utwórz okręg pomocniczy * Menu elementu * Okręg * Kontur pomocniczy aktywny przy wciśniętym klawiszu * Promień * Wpis danych okręgu pomocniczego z klawiatury • 1. Okręg X35 Y65 R15 • 2. Okręg X140 Y50 R40 Utwórz pomocniczy łuk okręgu * Menu elementu * Łuk okręgu * Kontur pomocniczy aktywny przy wciśniętym klawiszu * Promień * Styczna do 2 elementów

4)

Łuk okręgu 80 => 1. Kliknij element styczny 2. Kliknij element styczny => Wpis promienia 80

MTS 2001 - 2003

strona 118

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY Łuk okręgu 113 => 1. Kliknij element styczny => 2. Kliknij element styczny => Wpis promienia 113

5) Utwórz kontur * Menu główne * Menu konstrukcji * Kontur * Przebieg konturu

=> Poszczególne elementy przebiegu konturu Zakończ <F2> Zamknij kontur <F2> Przejmij kontur <F2> * Usuń linie pomocnicze konturu

MTS 2001 - 2003

strona 119

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY

6)

Utwórz kontur (Offset) * Menu konstrukcji * Krzywe (Offset) * Kliknij identyfikację elementu * Wpis odległości np.: 5 mm * Zaokrąglić zewnętrzne narożniki: tak

7)

Rysowanie wysepek =>Okręg X100 Y50 R10

* * * *

Menu elementu Okręg Promień Kontur

Wpis z klawiatury

=>

Prostokąt

X130 X150

Y50 Y70

Punkt początkowy Punkt końcowy

* Menu elementu * Wpis z klawiatury

MTS 2001 - 2003

strona 120

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO WYKONANIA MISY 8) Utwórz program CNC * Menu główne * Program frezowania * Wybór sterowania Sinumerik 840DM <F8> Wybierz

=>

Wybierz grupę materiału Aluminium <F8> Wybierz element

=> Wybierz materiał AlMgSi1 <F8> Wybierz materiał do obróbki

Identyfikacja materiału obrabianego

MTS 2001 - 2003

strona 121

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

* Kliknij prostokąt => Wysokość wpisz jako liczba <F1> Wysokość materiału: 60 mm => Wysokość zamocowania jako liczba <F1> *...Wysokość zamocowania: 20 mm

=> Wybierz punkt zerowy: G54 => Wpisz punkt zerowy NPW => Potwierdź punkt zerowy w układzie współrzędnych maszyny X75 Y125

=> Wpisz wartość Z <F1> => Punkt zerowy na górnej krawędzi materiału obrabianego <F1> Potwierdź wartość Z w układzie współrzędnych maszyny : 80 mm => Ustaw narzędzia => * Frez walcowo - czołowy O 50 Kontur T01 => * Frez tarczowy do rowków O 10 Kieszeń T02 * Kliknij narzędzia Standard <F8> Wybierz * Uzbrojenie <F1> (aktualne okno na T01) • Frez walcowo - czołowy • MW-050/036/030 ISO2586 <F8> Wybierz * Wybierz następne narzędzie w T02 • Frez tarczowy do rowków O 10 MS-10.0/045L 030 ISO 1641

MTS 2001 - 2003

strona 122

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY => Wróć aktualnym oknem na pierwsze narzędzie (narzędzie do pierwszej operacji) Pierwsza operacja frezowania konturu <F8> Powrót Pamięć korekcji [ 1-99 ] : 1 ↵ Potwierdź klawiszem Enter ∗ Najazd na pozycję wymiany narzędzia: tak ( tak) ↵ ∗ Pozycja wymiany narzędzia: x : 220 y : 150 z : 100 Kolejność: wpisz zxy i potwierdź klawiszem ↵ Enter Wpis parametrów najazdu ∗ Punkt * Menu * Definiuj Głębokość całkowitą wpisz inkrementalnie od płaszczyzny bezpieczeństwa

=>

=>

Frezowanie konturu zewnętrznego => => => Menu frezowania Kontury FRK G41 Przesuw szybki Kontur NC

Wpis wartości skrawania

MTS 2001 - 2003

strona 123

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY => Wpisz element NC w punkcie początkowym!

(w przypadku niezgodności pokazywanego kierunku frezowania z włączoną wartością G41 należy zmienić kierunek) => Utwórz program NC <F1> => Warunki najazdu: tak (tak/nie). Instrukcja G: G47 (Ćwiartka okręgu) Wpisz A = Promień: 26.000 i potwierdź klawiszem ↵ Enter => Warunki odjazdu: tak (tak/nie). Instrukcja G: G47 Wpisz A = Promień: 26.000 i potwierdź klawiszem ↵ Enter Uwaga: Kontur będzie niebieski Kontrola przez uruchomienie programu => Menu frezowania => Menu programu NC => Symulacja aktualnego => => => => Powrót <F8> Koniec programu <F8> Zakończyć pracę symulatora? (nie/tak) <F8> tak Kliknij Powrót (powraca do menu frezowania)

Następna operacja: frezowanie „kieszeni“ => => => => Narzędzia ∗ Pokazuje się magazyn narzędzi Wybierz frez tarczowy do rowków ∅ 10 T02 kliknięciem myszki lub klawiszami kierunkowymi Powrót <F8> Pamięć korekcji [ 1-99 ] : 2

MTS 2001 - 2003

strona 124

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY => => Najazd na pozycję wymiany narzędzia: tak

Pozycja wymiany x: 220 y: 150 z: 100 Kolejność: zxy Wpisz wszystko i potwierdź klawiszem ↵ Enter => Wpisz nowe dane najazdu lub przejmij z frezowania konturu zewnętrznego np.: nowe dane ∗ Dane najazdu: punkt ∗ Menu ∗ Definiuj Płaszczyzna wycofania: 3 Płaszczyzna bezpieczeństwa: 2 Głębokość całkowita: 12 Głębokość najazdu: 7 Naddatek na obróbke wykańczającą xy: 0 Naddatek na obróbkę wykańczającą z: 0

Wpisz wszystko i potwierdź klawiszem ↵ Enter => Wybierz => Menu frezowania Frezowanie kieszeni => => Kieszeń / Czop Kontur kieszeni

=>

Np.: dostępne tylko wartości grupowe! ∗ potwierdź klawiszem ↵ Enter Ciecz chłodząca 2 (M07) Posuw xy w (mm/min): 225 Stała prędkość skrawania: puste Posuw z w (mm/min): 90 Prędkość obrotowa (obr/min): 1850

MTS 2001 - 2003

strona 125

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY Wartości można zmieniać z klawiatury lub klawiszem <F2> Przejmij Frezowanie: w kształcie meandrowym <F2> ! Identyfikuj kieszeń

=> =>

∗ Kliknij kontur kieszeni (biała linia)

∗ Zakończ <F2> (Przejmij) => Identyfikacja wysepki ∗ Kliknij na wysepkę (zmieni kolor na fioletowy) ∗ Zakończ <F2> Identyfikuj kieszeń w wysepce ∗ Zakończ <F2> Identyfikuj otwór ∗ Zakończ <F2> Podaj punkt najazdu ∗ Automatyczne obliczenie <F2> Szerokość skrawania w procentach: 80 (Frez znajduje się w 70% w przekroju)

=> => => =>

MTS 2001 - 2003

strona 126

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO WYKONANIA MISY Wpisz i potwierdź klawiszem ↵ Enter => Kierunek meandrowy określ dwoma punktami => Kliknij punkty myszką

=> => => => => =>

Objedź brzeg konturu <F1> Kierunek obróbki: współbieżny <F1> ∗ Utworzone zostaną tory przejazdu freza Usuń tory przejazdu freza <F1> Kliknij menu freza Menu programu NC Zapisz aktualny

Uwaga : przy tłumaczeniu programu na obce sterowanie, np.: Dialog 11 Trzeba podać numer Np.: 9999 => będzie to numer programu maszyny => Kliknij jeszcze raz - Zapisz aktualny

Wpisz program frezowania: „Misa“ i potwierdź klawiszem ↵ Enter ∗ Przy obcym sterowaniu postprocesor wykorzystuje np.: Dialog 11 Program tłumaczony jest na kod maszynowy Dialog 11. => Symulacja kontroli przez program ∗ Symulacja programu ∗ Potwierdź Misę klawiszem ↵ Enter Powrót <F8> Koniec programu <F8> Zakończyć pracę symulatora? <F8> tak Powrót <F8> Menu główne Usuń płaszczyzny frezowanego konturu <F1> Zakończ + Zapisz Koniec programu (Opuszczasz TOPCAM) Zakończenie i początek symulatora frezowania

=> => => => => => => => =>

MTS 2001 - 2003

strona 127

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ

MTS 2001 - 2003

strona 128

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ 1) Otwórz rysunek 2) Rysunek otwarty

4) Kliknij program toczenia

5) Wybór sterowania <F8> Wybór kliknięciem myszy

6) Wybierz grupę matariału - aluminium <F8> Wybierz

7) Wybierz materiał ALMg 1 <F8> Wybierz materiał

MTS 2001 - 2003

strona 129

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ 8) Wybierz elementy <F1> * Element * Wpisz * Klikaj pojedynczo na elementy + Oś + Kontur + Powrót

9) Kliknij na oś na przekroju wzdłużnym

Zidentyfikuj materiał obrabiany w przekroju wzdłużnym

11) Przejmij element jako materiał obrabiany <F1> Dane materiału dalej <F1>

12)<F2> dla wymiarów materiału surowego do obróbki

MTS 2001 - 2003

strona 130

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ 14) Centrowanie? (tak/nie): N 13) Dane materiału obrabianego Długość: 123 Średnica: 100 Wewnątrz: 0

15) Przejmij pozycję materiału obrabianego <F1>

16)<F2> Wpis numeryczny Uwaga: wybierz nowe zamocowanie przez wrzeciono główne

17) Wybierz wrzeciono główne Oprawa tokarska: KFD-HS 110 Szczęki stopniowe: HM-110_130-02.002

18) Wpis numeryczny Głębokość zamocowania: 8mm

MTS 2001 - 2003

strona 131

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ 19) Kliknij menu toczenia Wstaw współrzędną Z punktu zerowego 20) Położenie nowego punktu zerowego: przednia powierzchnia czołowa gotowej części

21) Kliknij menu obróbki toczeniem *Przycisk: Planowanie zgrubne

22) Wybierz rewolwer „Standard“ <F8>

23) Uzbroj na nowo głowicę rewolwerową 24) Wybierz bibliotekę narzędzi tokarskich. Nóż kątowy *Wybierz położenie głowicy, np.: T0101 (lewotnący) <F1> Uzbroj

MTS 2001 - 2003

strona 132

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ 25) Wybierz nóż kątowy CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 <F8> 26) Uzbroj dalej głowicę rewolwerową zgodnie z kartą technologiczną T0202 Nóż kątowy CL-SVJCL-2020/L/ ISO30 T0303 Nawiertak CD-03.15/050/R/HSS ISO30 T0505 Wiertło kręte DR-10.25/087/HSS ISO30

z wybranym T0101 <F8>Powrót

27) Wpis parametrów skrawania jak na rysunku

28) Podaj punkt początkowy

kliknij tutaj
*następny punkt *dalej *równoległa do X*kliknij punkt końcowy *koniec wpisu

MTS 2001 - 2003

strona 133

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ

29) Strategia najazdu *Wpisz punkt początkowy *Przycisk: równoległa do osi X*Kliknij na powierzchnię mat. obrabian. *Inkrement: wpisz 1mm

30) Strategia odjazdu *Wpisz punkt końcowy *Przycisk: równoległa do osi Y*Kliknij na pow. czołową mat. obrabian. *Inkrement: wpisz 1mm

31) Potwierdź punkt wywołania cyklu *dalej <F1>

32) Menu obróbki toczeniem *Przycisk: zgrubne toczenie wzdłużne *Przejmij narzędzie <F2>

MTS 2001 - 2003

strona 134

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ

33) Wpis parametrów skrawania jak na rysunku

34) Śledzenie konturu jak na rysunku 35

35) Śledzenie konturu jak na rysunku *następny punkt *kliknij przycisk Dalej

36) Strategia najazdu *Wpisz punkt początkowy *Przycisk: oś równoległa do konturu *Kliknij powierzchnię czołową *Inkrement: wpisz 1mm

MTS 2001 - 2003

strona 135

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie ALGORYTM DO MASZYNOWEGO PROGRAMOWANIA CZĘŚCI TOCZONEJ

37) Strategia odjazdu *Wpisz punkt końcowy *Przycisk: równoległa do osi X*Kliknij powierzchnię mat. obrabianego *Inkrement: wpisz 1mm

38) Potwierdź punkt wywołania cyklu <F1> *Dalej <F1> *Kliknij menu toczenia

39 Kliknij menu programów NC

40) Zapisz program NC z aktualnym tłumaczeniem postprocesorem *Zapisz aktualny lub *Symuluj aktualny

MTS 2001 - 2003

strona 136

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Konfigurowanie komputera do programu PAL (z tekstem do uzupełnienia)

1. Kliknij podwójnie na ikonę (lewy klawisz myszy)

Mój komputer na pulpicie

2. Znajdź program MTS-CNC Polski i otwórz Np.: C:\Programy\MTS-CNC Polski (Podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszki)

MTS 2001 - 2003

strona 137

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

3. Znajdź pliki Dpal94.bat i Fpal94.bat, kliknij prawym klawiszem myszki i przytrzymaj. Przeciągnij plik na pulpit, utwórz skrót.

Skrót utworzony na pulpicie

Przeciągnij również plik SimStart.exe w ten sam sposób na pulpit (jako skrót)

MTS 2001 - 2003

strona 138

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Praca z programem PAL (z tekstem do uzupełniania) 1. Wywołaj sterowanie DPAL94 lub FPAL94 i uruchom je

2. Programowanie 3. Utworzenie zaznaczenia tekstu − Powrót do okna startowego

− Uruchom DPAL94.bat lub FPAL94.bat

MTS 2001 - 2003

strona 139

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Wybierz program kliknięciem myszy

− <F1> Zaznacz program kliknięciem lub naciśnięciem klawisza − Zaznacz luki w tekście <F5> Luka wł/wył

=> Poruszaj się po programie Wiersz naprzód <F1>; Wiersz do tyłu <F2> etc. − Po zaznaczeniu <F8> Koniec <F8> Zakończ i zapisz <F8> Koniec, opuść program zaznaczania − <F8> tak − 4. Wywołaj sterowanie egzaminacyjne PAL dla toczenia lub frezowania

5. Wywołaj koniec programu w edytorze i zastąp luki tekstowe lub wydrukuj program

MTS 2001 - 2003

strona 140

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Załącznik
PLAN PRACY: PROGRAM:

Wymiary materiału obrabianego: Materiał: Zamocowanie: Głębokość zamocowania: Położenie w przestrzni roboczej x y z Nazwa narzędzia:

Kolejność operacji

Uzbrojenie Poziom magazynu narzędz.

Nazwa narzędzia

Dane technologiczne

MTS 2001 - 2003

strona 141

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

1. poziom

Tryb przygotowawczy <F3>

1. poziom

2. poziom Mat. obrab. / Zamocowanie <F1> 3. poziom Nowy prz. obrab. Zmień zamocow. <F1> <F2> 4. poziom Walec <F1> 5. poziom Materiał <F3> Wybór grupy (Wybierz kliknięciem myszy) Al Mg 1 (Materiał obrabiany) Wybór rodzaju zamocowania <F1> lub <F8> np.: stopnie wewnętrzne → <F8> Przejmij (przy nie odpowiednim zamocowaniu) Menu zamocowań <F7> Wpis D: 60 L: 81 <F4>

2. poziom Narzędzie / Punkt zerowy

3. poziom Zmiana zamocowania <F3> 4. poziom (Wybór formy materiału obrabianego) 5. poziom

<F8> Przejmij

MTS 2001 - 2003

strona 142

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie Najazd na punkt wymiany narzędzia G26 Funkcja: Za pomocą instrukcji G26 następuje najazd na punkt wymiany narzędzia obrabiarki CNC w trybie szybkiego przesuwu. W jaki sposób i z jakim punktem odniesienia to nastąpi, można zdefiniować przy wywołaniu G26. Służą do tego dwa opcjonalne adresy O oraz Q. G26 [F...] [S...] [M...] [O...] [Q…]

Instrukcja NC:

Opcjonalne adresy: F
S M

posuw

Prędkość obrotowa wrzeciona Funkcja przełączania lub maszyny Programując G26 można jednocześnie zaprogramować do trzech instrukcji M-.

Adres O można programować w ramach instrukcji NC- wielokrotnie i za każdym razem z różnymi wartościami. Jeśli żaden z adresów: O i Q nie zostanie zaprogramowany, to punkt odniesienia głowicy rewolwerowej najedzie w trybie szybkiego posuwu liniowo w kierunku X i Z (to znaczy najkrótszą drogą) na punkt wymiany narzędzia. Zwróć uwage przy programowaniu instrukcji G25 na aktualną pozycję narzędzia, aby zagwarantować bezkolizyjne przejście rewolweru. O0 Najazd na punkt wymiany narzędzia z interpolacją liniową współrzędnych X i Z (standard) O1 Najazd na punkt wymiany narzędzia współrzednej X- (Z pozostaje niezmienne) tylko w kierunku

O3 Najazd na punkt wymiany narzędzia najpierw w kierunku współrzędnej X-, a następnie w kierunku ZO4 Najazd na punkt wymiany narzędzia najpierw w kierunku współrzędnej Z-, a następnie w kierunku XQ0 Najazd na punkt wymiany narzędzia z punktem odniesienia do suportu narzędziowego (standard) Q1 Najazd na punkt wymiany narzędzia z punktem odniesienia do mocowania narzędzia Uwagi do programu: Do programowania instrukcji G26 nie potrzeba podawać współrzędnych, ponieważ położenie punktu wymiany narzędzia określone jest w konfiguracji maszyny i w ten sposób znane sterowaniu CNC. W obrębie symulatora MTS CNC można przyjmować to ustawienie konfiguracji obrabiarki CNC.

MTS 2001 - 2003

strona 143

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

Tworzenie szczęki mocującej

X1 = 15 X2 = 20 Z1 = 10 Z2 = 15

Kolejność postępowania: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. <F1> <F7> <F3> <F1> <F3> <F8> <F5> Tryb przygotowawczy Przedmiot obrabiany / Zamocowanie Zmiana zamocowania Przejmij Zarządzanie Wybierz szczęki stopniowe przez kliknięcie Utwórz zamocowanie Wpisz dane

Konfigurację szczęk mocujących wybierz klawiszami kierunkowymi np.: HM – 110 _ 130 - 02.000

10. <F8> 11. 12.

Utwórz konfigurację Nową nazwę „WB – 110 _ 200 –10“ wpisz z klawiatury Inne dane przejmij lub wpisz nowe

Ilość stopni: 2 X 1 : 15 z 1 : 10 X 2 : 20 z 2 : 15 Faza: 1 Mocowanie: 10 Stopnie na zewnątrz: 1 Oznaczenie według normy: * MTS 2001 - 2003 Zaokrąglenie: 1 wewnątrz: 1

strona 144

MTS Materiały szkoleniowe – wprowadzenie

PODSTAWY CNC
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tworzenie noża tokarskiego lewotnącego Tworzenie freza palcowego Tworzenie uchwytu Tworzenie konika Tworzenie przestrzeni tokarki Tworzenie przestrzeni frezarki Wstawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego w symulatorze toczenia Wstawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego w symulatorze frezowania Najazd na punkt referencyjny – toczenie i frezowanie Kontrola jakości przez mierzenie wykonanego detalu Manualne programowanie NC. Toczenie Manualne programowanie NC. Frezowanie. Tworzenie uchwytu narzędziowego (stożek niesamohamowny) 4.2. Podstawy programowania NC * * * 15. 16. Schemat programu NC Struktura wiersza programu Struktura słowa programu S. 98-101 S.112-114 S.145-146 S.147-148 S. 44-45 S. 45-46 S. 76-77 S. 49-52 S. 76-77 S.190 S.171 S.191 S. 88 S.160-162 S.160 S.161 S.161 S.38-40 S.61-67 S.61 S. 62 S. 64 S. 66 S.68 S. 70

2.3. Punkty zerowe i punkty odniesienia w obrabiarkach CNC 2.5. Korekcje narzędzi do obróbki CNC * Korekcja długości narzędzia przy frezowaniu i toczeniu * Korekcja promienia freza (frezowanie) * Korekcja promienia krawędzi skrawającej (toczenie) * Wybór ćwiartek pracy narzędzia

17. Mierzenie ustawianie narzędzia przyrządem 18. Mierzenie i ustawienie narzędzia z pomocą obrabiarki CNC

MTS 2001 - 2003

strona 145

 
statystyka