Przeglądaj wersję html pliku:

Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC


M a t h e m a t i s c h Te c h n i s c h e Software-Entwicklung GmbH
p

Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC, wersja 6.3

© MTS GmbH • Kaiserin-Augusta-Allee 101 • D-10553 Berlin • Tel.: +49 / 30 / 349 960 - 0 • Fax: +49 / 30 / 349 960 - 25

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Obsługa systemu Frezowanie Wersja V6.3 ©2004 MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Kaiserin-Augusta-Allee 101 • D - 10553 Berlin • Tel.: (030) 349 960 0 • Fax: 349 960 25 Berlin, 2004. Wszystkie prawa, także dotyczące kopiowania fotomechanicznego i przechowywania na nośnikach elektronicznych, są zastrzeżone. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń i informacje o błędach.

Strona: 2

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC 1.0. 1.1. 1.2. 1.3. 2.0. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.6. 2.7. 3.0. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.0. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.0. 6.1. 6.2. 6.3. WPROWADZENIE OPIS ELEMENTÓW STEROWANIA W SYMULATORZE FREZOWANIA CNC URUCHAMIANIE PROGRAMU SYMULATORA FREZOWANIA WSKAZÓWKI DO BUDOWY GRUPY KONFIGURACYJNEJ SYMULATOR FREZOWANIA CNC TRYB AUTOMATYCZNY TRYB INTERAKTYWNY TRYB KROKOWY DROGI PRZEJAZDU PREZENTACJA 3D PREZENTACJA GRAFICZNA EDYTOR NC KARTA PRZYGOTOWAWCZA FUNKCJE KLAWISZY PRZY PRACY W EDYTORZE NC PROGRAMOWANIE DIALOGOWE NC INFORMACJE DODATKOWE W EDYTORZE NC DIALOG PRZYGOTOWAWCZY - FREZOWANIE OTWIERANIE DIALOGU I NADANIE NAZWY PROGRAMOWI WYBÓR ZAMOCOWANIA I KONFIGURACJI UCHWYTU DEFINIOWANIE WYMIARÓW PRZEDMIOTU OBRABIANEGO I PUNKTU ZEROWEGO WYBÓR ZESTAWU NARZĘDZI PROGRAM ĆWICZENIE 01.FNC PRZEGLĄD TRYBU PRZYGOTOWAWCZEGO UCHWYTY, MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA SURÓWKI MAGAZYN NARZĘDZI, OPRAWKI I NARZĘDZIA BIBLIOTEKA NARZĘDZI PRZEJAZD WZDŁUŻ OSI W TRYBIE PRZYGOTOWAWCZYM PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA PROGRAMU PLAN OBRÓBKI I TECHNOLOGIA KARTA PRZYGOTOWAWCZA DLA CZĘŚCI FREZOWANEJ PLAN OBRÓBKI DLA CZĘŚCI FREZOWANEJ 5 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 28 31 32 Strona : 3

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC 7.0. USTAWIENIE OBRABIARKI 7.1. 8.0. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 9.0. 10.0. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. UZBROJENIE MAGAZYNU NARZĘDZIOWEGO PROGRAMOWANIE NC FREZOWANIE CZOPA GRAFICZNE PROGRAMOWANIE CIĄGU KONTUROWEGO (WOP) FREZOWANIE KIESZENI KOŁOWEJ FREZOWANIE KONTURU I PROWADNICY FREZOWANIE KIESZENI PROSTOKĄTNEJ I KIESZENI KOŁOWYCH CYKL WIERCENIA NA PROSTEJ FREZOWANIE ROWKA TEOWEGO NA CZOPIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ (PROGR. DIN) FREZOWANIE FAZY NA CZOPIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ (PROGRAMOWANIE DIN) FREZOWANIE ROWKA PRZY UŻYCIU PROGRAMOWANIA DIN ROZWIERCANIE OTWORU

33 36 42 43 46 59 59 60 60 61 62 62 63

PRZEMOCOWANIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO I USUWANIE ZADZIORÓW NA ŚREDNICY 64 KONTROLA JAKOŚCI – MIERZENIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM NC %30 PROGRAM NC %31 RYSUNEK PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ARKUSZE ROBOCZE UWAGI NA TEMAT ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI DIALOGU PRZYGOTOWAWCZEGO PRZY FREZOWANIU INFORMACJE O SYSTEMIE 65 69 70 74 76 77 80 81

Strona: 4

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

1.0.

Wprowadzenie

Poszczególne rozdziały tego opracowania umożliwiają zapoznanie się z istotnymi funkcjami dotyczącymi obsługi i zastosowań systemu MTS. Przedstawione funkcje powinny równocześnie dać czytelnikowi przegląd możliwości systemu (i związanych z nimi możliwości prowadzenia kształcenia ukierunkowanego na określony cel). Chodzi przy tym nie tylko o tworzenie programów NC, ich symulację oraz kontrolę jakości, ale także o wiele możliwości prezentowania uczącemu się za pośrednictwem komputera podstawowych funkcji obrabiarki CNC w sposób odpowiadający praktyce. Przykłady zastosowane w symulacji są dostępne w kodzie każdego dostarczanego wraz z systemem sterowania CNC. Czytelnik jest prowadzony krok po kroku poprzez system i poznaje w ten sposób w najkrótszym możliwym czasie funkcjonowanie oraz obsługę symulatora CNC. Na początku, po sporządzeniu planu obróbki, zostanie dokonana konfiguracja symulatora i utworzona karta przygotowawcza.

1.1.

Opis elementów sterowania w symulatorze frezowania CNC

Elementy sterowania oraz opisy ich funkcji są w symulatorze zgrupowane na pasku menu umieszczonym w dolnej części ekranu i obejmującym 10 przycisków funkcyjnych. Menu główne:

Wybór żądanej funkcji następuje przez kliknięcie jej przycisku funkcyjnego lewym przyciskiem myszy

albo

do na klawiaturze też przez naciśnięcie odpowiadającego temu przyciskowi klawisza funkcyjnego komputera. Sposób obsługi można w ten sposób dopasować do preferencji użytkownika. Aby zapewnić dobre zrozumienie tego opracowania, funkcje, które należy wybrać, są w nim wyróżniane kolorem w obrębie odpowiednich struktur menu lub przedstawiane bezpośrednio w tekście objaśnienia w postaci symboli klawiszy klawiatury PC. Na wstępnym etapie nauki wystarczy wykonać jedynie każdorazowo podane kroki. Jeżeli kiedykolwiek na skutek błędów w obsłudze nie uda się uzyskać żądanego wyniku, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: • • lub można zawsze powrócić do menu głównego lub do stanu włączenia symulatora. Przy użyciu Klawisze te należy przy tym naciskać wielokrotnie, zależnie od zagłębienia menu. Przy użyciu innego menu. do dokonuje się wyboru lub odwołania funkcji. Może również nastąpić przejście do

działanie funkcji jest ogólnie kończone i następuje przejęcie uzyskanych wyników. Jeżeli przy Przy użyciu wyborze konkretnej grupy funkcji wywoływano kolejno wiele zagnieżdżonych menu, trzeba je też kolejno opuszczać przez naciskanie lub . Powoduje to ostateczny powrót do menu głównego.

 MTS GmbH 2004

Strona : 5

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

1.2.

Uruchamianie programu symulatora frezowania

Przez kliknięcie przycisku START na pasku zadań można uruchomić programy MTS Toczenie, Frezowanie lub TOPCAM z folderu MTS-CNC German, o ile tylko przy instalacji nie zmieniono nazwy folderu.

Dokumentacja i materiały szkoleniowe są dostępne w formacie PDF. W menu startowym TOPCAM można wybrać następujące moduły programowe: TopCAM System CAD z systemem programowania toczenia NC do pięciu osi i frezowaniem przy 3 osiach.

TopTurn Niezależny lub dopasowany do sterowania moduł programowania NC z symulacją i śledzeniem kolizji, opcjonalnie z wrzecionem przechwytującym i uwzględnianiem do 7 osi. TopMill Niezależny lub dopasowany do sterowania moduł programowania NC z symulacją i śledzeniem kolizji względem 3 osi. Przez kliknięcie przycisku Uruchom TopMill lub bezpośrednio z menu startowego wywołane menu początkowe symulatora frezowania. zostaje

Przy pierwszym uruchomieniu programu Frezowanie zawsze jest aktywna grupa konfiguracyjna MTS z kodem programowania MTS:

MTS VMC-0550x0550x0500-ISO30 - MTS VMC30 CONTROL
Jeżeli nie został zakupiony neutralny względem sterowania kod programowy MTS, natomiast do dyspozycji jest np. sterowanie frezowaniem według kodu programowego PAL94 lub SINUMERIK 840DM, wówczas przycisk uruchamiający frezowanie nie jest aktywny. Należy wówczas najpierw wybrać odpowiednią grupę konfiguracyjną. Spowoduje to włączenie przycisku uruchamiania frezowania. Dokonany wybór zostaje zapamiętany i jest używany przy kolejnych uruchomieniach programu.
Wybór grupy konfiguracyjnej lewym przyciskiem myszy Informacja o obrabiarce, osiach, koniku dla wybranej konfiguracji

Strona: 6

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

1.3.

Wskazówki do budowy grupy konfiguracyjnej

Rozdział ten może zostać pominięty na etapie wstępnego zapoznawania się z systemem, o ile tylko został również zakupiony kod programowy MTS. Nazwa grupy konfiguracyjnej odnosi się zawsze do określonej kombinacji konfiguracji obrabiarki oraz konfiguracji sterowania. Są one definiowane w zarządzaniu konfiguracjami. Przykładowo, frezarka jest konfigurowana zgodnie z danymi producenta. Wielkościami charakterystycznymi są m. in. przestrzeń robocza, drogi przejazdu, liczba pozycji narzędzi, zamocowanie ze stożkiem niesamohamownym itp. Konfiguracja sterowania obejmuje składnię języka programowania, przyporządkowanie opcjonalnych postprocesorów i ustawienia sterowania.

Do transformacji programu napisanego w kodzie MTS lub PAL na określony kod sterowania wymagany jest zawsze postprocesor. Jest on, podobnie jak kod programowania, udostępniany po wyborze sterowania docelowego. Moduły te są dostępne w zależności od zakresu zakupionej konfiguracji oprogramowania. W razie potrzeby można je także doinstalować później. W poniższym przykładzie dostępne są oba moduły, tj. kod programowania i postprocesor. Przyciski Postprocesor i Uruchom frezowanie są włączone, a zatem aktywne. Obróbka względem 3 osi (X, Y, Z)

Kod programowania dla sterowania Sinumerik 840DM z symulacją względem 3 osi Postprocesor z cyklami do tłumaczenia programu na kod NC Sinumerik 840 DM z 3 osiami Transmisja danych NC pomiędzy PC i obrabiarką NC

 MTS GmbH 2004

Strona : 7

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Jeżeli nie został zakupiony żaden kod programowania dla posiadanego postprocesora, przycisk rozpoczęcia frezowania pozostaje zablokowany.

Obecnie należy sprawdzić jeszcze raz aktywną grupę konfiguracyjną. Następnie trzeba przyciskiem <Uruchom frezowanie> uruchomić symulator z grupą konfiguracyjną MTS VMC-0550x0550x0500-ISO30 - MTS VMC30 CONTROL lub z inną grupą, która została zakupiona w konkretnym przypadku.

Strona: 8

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.0.

Symulator frezowania CNC

Symulator rozróżnia trzy tryby pracy: edytor NC tryb automatyczny tryb przygotowawczy Dialog przygot.

Z powodów dydaktycznych i metodycznych warto na początku zastosować <Tryb automatyczny> symulatora. Uczący się może przy tym najpierw poznać najróżniejsze postacie trybów symulacji. Obecnie zostaną jednak podane niektóre wskazówki dotyczące ekranu początkowego.

pracy

Stan frezarki po jej włączeniu jest określany przez kartę przygotowawczą. Opisuje ona pewien stan ustawienia symulatora, który obejmuje następujące komponenty: • Imadło obrabiarki ze szczękami mocującymi • Surówkę / przedmiot obrabiany • Uzbrojenie magazynu narzędziowego Początkowa karta przygotowawcza jest umieszczona w programie NC. Dla każdego sterowania jest ona przechowywana w systemie zarządzania programami w pliku pod nazwą <DLFT_MTE.DNC> i może być indywidualnie dopasowywana do potrzeb użytkownika. Można też ewentualnie zmienić tę domyślną nazwę karty przygotowawczej dla odpowiedniego sterowania.

<Przygot. Przy użyciu klawisza funkcyjnego automat.> dokonuje się uaktywnienia programu <DLFT_MTE.DNC> w celu dokonania ustawień wstępnych symulatora. W ten sposób można odtworzyć stan po włączeniu symulatora. Nagłówek karty przygotowawczej w edytorze NC

Szersze informacje o karcie przygotowawczej można znaleźć w rozdziale „Karta przygotowawcza“.

 MTS GmbH 2004

Strona : 9

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.1.

Tryb automatyczny

Program NC powinien być wykonywany na obrabiarce CNC. Program ten musi zostać przedtem załadowany do pamięci sterowania obrabiarki. Poniższy opis objaśnia poszczególne kroki obsługi systemu MTS w tym trybie pracy.

,<Wybierz program>, otwarte zostaje okno zarządzania Klawiszem programami NC, w którym są pokazane wszystkie dostępne programy Przez na plik <%022___TM08-24-VMC1> program NC podwójne kliknięcie zostaje załadowany do pamięci i staje się dostępny do dalszej edycji. można uaktywnić inne funkcje Przy użyciu prawego przycisku myszy eksploratora: np. przesłanie programu na dyskietkę, usunięcie, zmiana nazwy itp.

W tym przykładzie został przejęty program <%022___TM08-24-VMC1> Po potwierdzeniu klawiszem system przechodzi do nowego menu. Można tu wybrać jeden z czterech różnych trybów symulacji. Na początek zostanie zastosowany tryb automatyczny. Tryb automatyczny Tryb interaktywny Tryb krokowy Tory narzędzi

Tryb automatyczny rozpoczyna symulację. Program CNC załadowany do pamięci maszyny, np. <%022___TM08-24-VMC1>, jest automatycznie przetwarzany. Prawa strona ekranu zawiera ważne informacje systemowe dotyczące stanu wirtualnej frezarki CNC: • aktualne współrzędne na osiach X, Y i Z • prędkość skrawania, liczbę obrotów, posuw, • narzędzie, • kierunek obrotu wrzeciona, czas obróbki • aktywne instrukcje pomocnicze G, • wartość przyspieszenia czasu. W dolnej części okna symulatora jest pokazywany fragment programu z aktualnie interpretowanym wierszem programowym NC.

Strona: 10

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.2.

Tryb interaktywny

umożliwia dialogowe pisanie, zakładanie, edycję lub uruchamianie programu NC. Tryb interaktywny Maszyna interpretuje program wiersz po wierszu. W każdej chwili możliwe jest dokonywanie poprawek w programie. Po wykonanej symulacji wiersz programowy może zostać odrzucony, aby dokonać jego modyfikacji i następnie przeprowadzić ponowną symulację. Przedmiot obrabiany jest przy tym aktualizowany na bieżąco, względnie po odrzuceniu wiersza przywracany jest jego stan poprzedni. Do wykonywania programu NC <%024___TM06-24-VMC1> powinien zostać użyty <Tryb interaktywny> .

Die Programmverwaltung wird geöffnet: na program Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy <%024___TM06-24-VMC1> lub zaznaczenie go przez kliknięcie i użycie przycisku „Otwórz“ przekazuje program do pamięci programów maszyny.

Rozpoczyna się interaktywny tryb pracy. Każdy kolejny wiersz programu zostaje wykonany po potwierdzeniu, a następnie proponowane jest dokonanie jego zmian. Przetwarzanie wiersza programowego NC: Przejąć wiersz programowy NC [T/N] Przetwarzanie wiersza programowego NC: Przejąć wiersz programowy NC [T/N] W tym trybie pracy jest w każdej chwili możliwa edycja kodu NC: lub można odrzucić Za pomocą klawiszy wiersz programowy, a następnie dokonać jego edycji przy użyciu klawiatury. Przejąć wiersz programowy NC [T/N]

 MTS GmbH 2004

Strona : 11

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC . Ta funkcja jest Prędkość odbywającej się symulacji można zmieniać przy użyciu funkcji <Nadbieg, czasy> dostępna dla każdej nowoczesnej obrabiarki podczas obróbki lub przy ustawianiu (zarysowanie, ustawianie punktu zerowego). <Nadbieg, czasy> dysponuje się różnymi możliwościami wyboru Po wyborze klawisza funkcyjnego sposobu zmiany czasowego przebiegu symulacji. Warto po prostu wypróbować kolejno działanie tych funkcji. Ustawienia stają się aktywne po przejęciu klawiszem i zawsze mogą zostać znów zmienione.

Ważne: Nadbieg wpływa na czas obróbki. W przeciwieństwie do tego ustawienie skali czasu oraz włączenie trybu testowego nie mają żadnego wpływu na czas obróbki.

2.3.

Tryb krokowy

Tryb krokowy oznacza obróbkę w trybie automatycznym, przy której każdy wiersz programowy NC musi zostać oddzielnie zatwierdzony. Do wykonania programu NC <%005S12_TM03-24-VMC1> powinien zostać użyty <Tryb krokowy> .

Wiersz programowy NC zostaje automatycznie wykonany po wyborze funkcji <Wykonaj WierProgr> lub przez zatwierdzenie klawiszem .

Wskazówka: Także po uruchomieniu programu NC możliwa jest zmiana trybu symulacji pomiędzy trybem automatycznym, krokowym i interaktywnym.

Strona: 12

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.4.

Drogi przejazdu

Wyświetlanie dróg przejazdu w wybranym programie NC, np. <%005S12_TM03-24-VMC1>.

Program jest wykonywany i zaprogramowane tory przejazdu są pokazywane graficznie. • • w posuwie roboczym G01 G02/G03 (czerwony) w szybkim przesuwie G00 (niebieski)

Dokładna ocena zaprogramowanych torów przejazdu i ich korekta w programie NC może prowadzić do znacznych oszczędności w czasach wytwarzania.

Wskazówka: Aktualny program NC może być wykonywany w każdym z możliwych trybów. <Tryb automatyczny> <Tryb krokowy> <Programowanie interaktywne> <Pokazanie torów przejazdu> Przy włączonej interpretacji karty przygotowawczej symulator jest przy każdym włączeniu ustawiany zgodnie ze znajdującą się w nagłówku programu kartą przygotowawczą. Zaletą tego jest, iż przy powtórnym uruchomieniu tego samego programu każdorazowo stosuje się od nowa surówkę.

 MTS GmbH 2004

Strona : 13

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.6.

Prezentacja 3D

Prezentacja 3D wizualizuje przedmiot obrabiany. Rozróżnia się przy tym 3D z ( ) i bez ( do ) wyświetlania przekrojów. Do dyspozycji są ogółem cztery kierunki obserwacji z dwoma prezentacjami przekrojów równoległych do osi.

Klawiszem funkcyjnym przekrojami.

wybiera się funkcję 3D z

Przekroje są pozycjonowane za pomocą klawiszy sterowania kursorem : • • • oś X przy użyciu oś Y przy użyciu oś Z przy użyciu lub lub lub

można opuścić prezentację 3D i Warto samemu wypróbować różne możliwości. Przy użyciu klawisza powrócić do poprzednio wybranej funkcji. To menu jest dostępne również w trybie przygotowawczym.

Przy widoku 3D można wybierać pomiędzy pełną częścią, ¾ i ¼ części. Kwadranty zdefiniowane przez przekroje i leżące z przodu w kierunku obserwacji są przy tym w razie potrzeby ukrywane.

Strona: 14

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

2.7.

Prezentacja graficzna

pozwala na dokonywanie różnego rodzaju zmian prezentacji ekranowej. Funkcja <Prezentacja graficzna> Poniżej przytoczono najważniejsze funkcje: Prezentacja przekroju Prezentacja narzędzia Prezentacja wiersza NC są przejmowane klawiszem lub

Zmiany dokonywane przy użyciu menu <Prezentacja graficzna> wycofywane klawiszem .

Wyświetlanie przekrojów można na stałe wyłączyć za pomocą klawisza funkcyjnego Po wyborze nowego widoku należy opuścić menu za pomocą przycisku <Powrót> pozostaje aktywny do końca sesji. . . Wybrany widok

Zamocowanie, chwyt i ostrze narzędzia mogą być zmieniane w stosowanej prezentacji. Wyboru funkcji dokonuje się przez , po czym następuje dialog wyświetlany pod aktywnym wierszem NC. Przez dokonuje się przejęcia funkcji.

Wyświetlanie towarzyszących przekrojów można na stałe wyłączyć klawiszem funkcyjnym .

 MTS GmbH 2004

Strona : 15

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

3.0.

Edytor NC

W podstawowym menu edytora NC są do dyspozycji różne funkcje. • • • • • • • • Edycja aktualnego programu NC nie używane Zmiany istniejących lub tworzenie nowych programów w zarządzaniu programami nie używane Drukowanie programu NC Przekazanie programu NC na obrabiarkę w trybie DNC Powrót do trybu przygotowawczego Powrót do trybu automatycznego

Jak już wspomniano w rozdziale, w którym omawiany był <TRYB AUTOMATYCZNY>, wybór istniejącego lub utworzenie nowego programu NC odbywa się przy użyciu dialogu wyboru pliku.

<Edytuj program>, to Istnieją tu różne możliwości otwarcia lub utworzenia programu. Jeżeli wybrano można wprowadzić nazwę programu. Jeżeli taki program już istnieje, zostanie on otwarty w edytorze, zaś w przeciwnym przypadku pojawia się komunikat, iż program nie istnieje, wraz z pytaniem, czy powinien on zostać utworzony (możliwymi odpowiedziami są lub ).

Po użyciu funkcji

<Wybierz program> nazwa zaznaczonego programu zostaje skopiowana do linii itd.

statusowej symulatora, okno dialogowe zostaje zamknięte, program może zostać otwarty przez Program NC <%022___TM08-24-VMC1>,zostaje otwarty do przeglądania. W programie znajdują się wszelkie potrzebne informacje, począwszy od danych dotyczących ustawienia symulacji, a skończywszy na kodzie programu NC.

Jeżeli program NC został zaznaczony przez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy to po kliknięciu prawym przyciskiem myszy udostępnione zostają dalsze funkcje pomocnicze. ,

Strona: 16

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

3.1.

Karta przygotowawcza

Struktura karty przygotowawczej jest zawsze jednakowa. Składa się ona z następujących grup: • • • • • Konfiguracja obrabiarki i sterowania Geometria surówki/przedmiotu obrabianego Urządzenia mocujące i zamocowanie Aktywne narzędzie na pozycji roboczej Uzbrojenie magazynu narzędziowego wraz z wartościami korekcyjnymi dla narzędzi <Karta przygot.> w menu głównym.

Menu karty przygotowawczej można otworzyć przyciskiem

Po ustawieniu symulatora w menu przygotowawczym naciśnięcie klawisza przygotowawczej Wymaga to także podania nazwy programu. Informacje dotyczące karty przygotowawczej: • • • () ( ((

powoduje utworzenie karty

znaczniki początku i końca dla interpretatora karty przygotowawczej podlegający interpretacji wiersz karty przygotowawczej komentarze, które są pomijane przez interpretator

Jeżeli karta przygotowawcza jest tworzona od nowa, to w programie po jej zakończeniu zostaje wstawiona, jako jedyny wiersz programowy, instrukcja <M30> (koniec programu), która pozwala na przetwarzanie karty przygotowawczej w trybie automatycznym bez komunikatu o błędzie „Nieoczekiwany koniec programu“.

 MTS GmbH 2004

Strona : 17

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

3.2.

Funkcje klawiszy przy pracy w edytorze NC

Aktualnie edytowany obszar znajduje się zawsze pomiędzy dwiema liniami poziomymi. Przy użyciu klawisza ze można wybrać pojedynczą instrukcję. W zależności od potrzeby może ona zostać poprawiona, strzałką usunięta lub napisana na nowo. Wprowadzanie jest kończone klawiszem .

Zmiana wiersza Zmiana strony: Wstawienie wiersza: Usunięcie wiersza: Wstawienie instrukcji: Usunięcie instrukcji:

lub lub + +

• • •

Dołączanie programu NC Operacja blokowa Przenumerowanie

można przed aktualnym wierszem właśnie edytowanego programu wstawić inny Przy użyciu funkcji program NC. Jest to ważna funkcja, np. przy tworzeniu różnych modyfikacji danego programu. pozwala na zaznaczenie bloku złożonego z pełnych wierszy przy użyciu znacznika Operacja blokowa początku i końca. Umożliwia to używanie dla bloku ogólnych funkcji przesuwania, kopiowania i usuwania. pozwala na wprowadzenie nowej numeracji wierszy programu NC, począwszy od Przenumerowanie wybranego początkowego do końcowego numeru w programie, przy czym podaje się numer początkowy i wartość przyrostu numeru wiersza.

Strona: 18

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

3.3.

Programowanie dialogowe NC

Przyciskiem

<Programowanie dialogowe> zostaje włączony dialogowy tryb programowania. Jest to

w aktualnym uniwersalna funkcja, którą można dopasować do wszystkich sterowań CNC. Przy naciśnięciu wierszu roboczym poszukiwane są instrukcje, dla których istnieją okna dialogowe. Po znalezieniu takiej instrukcji pokazywane jest jej okno dialogowe z wartościami parametrów wejściowych.

W powyższym przykładzie przedstawiono wywołanie cyklu wiercenia G83 z sześcioma adresami Z, W, A, B, D, K. Wartości tych adresów mogą być zmieniane lub wprowadzane. Kliknięcie przycisku przekazanie wszystkich wartości do programu. powoduje

Jeżeli w analizowanym wierszu nie zostanie znalezione żadne słowo kluczowe, programowanie dialogowe można wybrać żądaną. wyświetla listę wszystkich dostępnych instrukcji wejściowych, z której przyciskiem Następnie zostaje otwarte odpowiednie okno dialogowe, w którym użytkownik może wprowadzić wartości . Odpowiedni wiersz programowy NC zostanie parametrów tej instrukcji, zatwierdzając je przyciskiem wówczas wpisany na miejsce wiersza wyjściowego. Jeżeli aktualną pozycją jest koniec programu NC, do programu zostaje w ten sposób wprowadzony nowy wiersz. (Operacja ta jest możliwa także dla liczących wiele wierszy instrukcji programu NC, o ile tylko są one obsługiwane przez aktualnie wybrane sterowanie.) Wartości wejściowe mogą być albo wprowadzane numerycznie, albo wybierane ze skończonego zbioru wartości dopuszczalnych. Ma przy tym miejsce sprawdzanie poprawności oraz rozróżniane są adresy obowiązkowe i opcjonalne. Ponadto istnieje możliwość stosowania alternatywnych kombinacji adresów.

W programowaniu dialogowym można dla złożonych cykli dodatkowo korzystać z systemu pomocy zbudowanego w typowym standardzie pomocy środowiska Windows.

 MTS GmbH 2004

Strona : 19

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

3.4.

Informacje dodatkowe w edytorze NC

Przycisk funkcyjny

Dialog/Pomoc ma dwie funkcje. Po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy + , można otworzyć poszukiwanie pozycji pomocy.

lub

przez użycie kombinacji klawiszy

Jeżeli w oknie „Pomoc dla“ wprowadzi się „T“ (jako symbol magazynu narzędzi) i zatwierdzi się to klawiszem , edytor przechodzi do aktualnego uzbrojenia magazynu narzędziowego. Tu dostępne są dalsze informacje. Wymiana lub wprowadzenie nowego narzędzia nie są jednak w tym miejscu możliwe.

Opuszczenie magazynu następuje przez

.

Strona: 20

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

4.0.

Dialog przygotowawczy - frezowanie

4 kroki do uzyskania karty przygotowawczej. Dialog przygotowawczy umożliwia szybkie utworzenie karty przygotowawczej przy tworzeniu nowego programu. Polega on na wyborze zamocowania – imadła i określeniu jego położenia na stole maszyny. Należy też zdefiniować przedmiot obrabiany, ustalić punkt zerowy przedmiotu obrabianego i nowy program zostanie uzupełniony odpowiednim zestawem narzędzi. Na zakończenie sterowanie wczyta kartę przygotowawczą jako nagłówek programu do maszyny i można natychmiast przystąpić do pisania programu w trybie interaktywnym.

4.1.

Otwieranie dialogu i nadanie nazwy programowi
dialog przygotowawczy. Wybierz klawiszem Nadaj nowemu programowi CNC nową nazwę, np.: Cwiczenie 01 i otwórz program

4.2.

Wybór zamocowania i konfiguracji uchwytu
Wybierz zamocowanie i określ kierunek na stole maszyny RS 110 WS min 10 max.110 Et=32

Objaśnienie: Wybór imadła odpowiada standardowi biblioteki zamocowań dla frezarki. RS110 WS min. 10 max. 110 Et=32 WS min. 10 WS max. 110 podaje szerokość rozstawu szczęki ruchomej imadła. Dla głębokości zamocowania Et=32 mm przedmiot obrabiany leży na korpusie imadła.

 MTS GmbH 2004

Strona : 21

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Określ głębokość zamocowania dla przedmiotu obrabianego: Wpis 10 mm Przedmiot obrabiany nie będzie przesuwany. Wpis 0 (leży pośrodku w stosunku do szczęki imadła) Określ położenie przedmiotu obrabianego w układzie współrzędnych maszyny: Wpis VX= 150 mm Wpis VY= 150 mm Zmień zakładkę: Przedmiot obrabiany/Punkt zerowy

Objaśnienie: Zwracaj za każdym razem uwagę na zakres wartości w polu wpisu. Jeśli podana wartość wykracza poza zakres, pojawi się na czerwono i będzie odrzucana. Od punktu zerowego maszyny określa się położenie przedmiotu obrabianego/zamocowania na stole maszyny. Zakres wartości zmienia się dla każdej konfiguracji maszyny w przedziale od VX=150 mm do 250 mm oraz w VY w przedziale od 100 mm do 200 mm.

4.3.

Definiowanie wymiarów przedmiotu obrabianego i punktu zerowego
Określ wymiary przedmiotu obrabianego: Wpis długość = 100 mm, Wpis szerokość = 100 mm Wpis wysokość = 25 mm

Zmień zakładkę: Narzędzia

Objaśnienie: W polu środkowym można określić położenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego dokonując wyboru. Można ten punkt przesunąć w kierunkach X ±, Y ±, i Z ± przyrostowo z wybranego uprzednio położenia. Do dyspozycji jest łącznie 10 możliwości wyboru punktu zerowego na przedmiocie obrabianym.

Strona: 22

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

4.4.

Wybór zestawu narzędzi
Wybierz np.: zestaw narzędzi 97-03.

utworzona zostanie Potwierdzając klawiszem nowa karta przygotowawcza i wczytana przez maszynę CNC w trybie automatycznym – programowanie interaktywne. Użytkownik może rozpocząć programowanie.

Objaśnienie: Zestaw narzędzi określa w karcie przygotowawczej dostępne narzędzia. Po wybraniu zakładki wartości korekcji uzyskasz bliższe informacje o narzędziach.

Można natychmiast przystąpić do pisania programu CNC. Określony w dialogu punkt zerowy maszyny wpisywany jest na końcu karty przygotowawczej i można go uaktywnić odpowiednią instrukcją, np.: G54. Fragment karty przygotowawczej: ( ( PUNKT ZEROWY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ( G54 X200.000 Y+150.000 Z+105.000

 MTS GmbH 2004

Strona : 23

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

4.5.

Program Ćwiczenie 01.fnc

() (( 01.01.2004 11:58 ( ( KONFIGURACJA ( MASZYNA MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400x0450 ( STEROWANIE MTS VMC01 ( ( WYMIARY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO X+100.000 Y+100.000 Z+025.000 ( MATERIAŁ 145V33 ( ( IMADŁO RS 110 ( GŁĘBOKOŚĆ ZAMOCOWANIA E+010.000 ( PRZESUNIĘCIE V+000.000 ( USTAWIENIE A180° ( ( POŁOŻENIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO X+150.000 Y+150.000 (( Lewe przednie górne naroże przedm. obrabian.: X+150.000 Y+150.000 Z+105.000 ( ( NARZĘDZIA ( T01 POGŁĘBIACZ DC-12.0/090 HSS ISO 3294 ( T02 POGŁĘBIACZ DC-08.0/090 HSS ISO 3294 ( T03 FREZ DO ROWKÓW MS-07.0/016K HSS ISO 1641 ( T04 FREZ DO ROWKÓW MS-08.0/019K HSS ISO 1641 ( T05 FREZ DO ROWKÓW MS-10.0/022K HSS ISO 1641 ( T06 FREZ DO ROWKÓW MS-11.0/022K HSS ISO 1641 ( T07 FREZ DO ROWKÓW MS-12.0/026K HSS ISO 1641 ( T08 FREZ DO ROWKÓW MS-15.0/026K HSS ISO 1641 ( T09 FREZ DO ROWKÓW MS-16.0/032K HSS ISO 1641 ( T10 FREZ DO ROWKÓW MS-20.0/038K HSS ISO 1641 ( T11 FREZ DO ROWKÓW MS-20.0/075L HSS ISO 1641 ( T12 FREZ DO ROWKÓW MS-25.0/045K HSS ISO 1641 ( T13 WIERTŁO DR-05.00/052 HSS ISO 235 ( T14 WIERTŁO DR-05.50/057 HSS ISO 235 ( T15 WIERTŁO DR-06.00/063 HSS ISO 235 ( T16 WIERTŁO DR-06.50/063 HSS ISO 235 ( ( WARTOŚCI KOREKCJI ( D01 R000.000 Z+075.000 ( D02 R000.000 Z+065.000 ( D03 R003.500 Z+081.000 ( D04 R004.000 Z+084.000 ( D05 R005.000 Z+087.000 ( D06 R005.500 Z+094.000 ( D07 R006.000 Z+098.000 ( D08 R007.500 Z+098.000 ( D09 R008.000 Z+107.000 ( D10 R010.000 Z+119.000 ( D11 R010.000 Z+140.000 ( D12 R012.500 Z+136.000 ( D13 R000.000 Z+097.900 ( D14 R000.000 Z+102.900 ( D15 R000.000 Z+108.900 ( D16 R000.000 Z+108.900 ( ( PUNKT ZEROWY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ( G54 X150.000 Y+150.000 Z+105.000 ( () N0010 G90 N0012 G54

Strona: 24

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

5.0.

Przegląd trybu przygotowawczego

Zintegrowany z symulatorem CNC tryb przygotowawczy jest zbudowany w sposób bardzo złożony pod względem swych funkcji. W poniższym zestawieniu zawarto krótki przegląd każdorazowych możliwości.

5.1.

Uchwyty, możliwości mocowania surówki

Imadło może być obracane na stole obrabiarki o 90° oraz przesuwane względem osi X i Y. Przedmiot obrabiany, w zależności od wybranej postaci zamocowania, można pozycjonować względem wszystkich trzech osi. Przedmioty obrabiane mogą być przemocowywane poziomo lub pionowo. Umożliwia to obróbkę dwóch stron przedmiotu obrabianego. Dodatkowo dostępne jest zarządzanie przedmiotami obrabianymi. Gotowe części mogą być zapamiętywane i załadowane na nowo jako geometrie przedmiotów obrabianych. W ten sposób dostępne do ćwiczeń stają się także inne postacie przedmiotów obrabianych.

5.2.

Magazyn narzędzi, oprawki i narzędzia
Krawędzie chwytu narzędzia podlegają stałemu śledzeniu kolizji przy analizie kodu NC podczas symulacji. Jeżeli krawędź wchodzi w kontakt ze stołem obrabiarki lub z zamocowaniem, albo też kierunek obrotów wrzeciona jest nieprawidłowy lub wrzeciono nie zostało włączone, system zgłasza kolizję lub wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie

Magazyn narzędzi można skonfigurować tak, aby mieścił od 2 do 98 narzędzi.
Korekcja wzdłużna narzędzia i promień narzędzia są zarządzane w 99 rejestrach korekcyjnych. Wywołanie narzędzia odbywa przy użyciu instrukcji T (pozycja magazynu) oraz pamięci korekcji, np. T0101

 MTS GmbH 2004

Strona : 25

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

5.3.

Biblioteka narzędzi

Obecnie zawiera ona 700 narzędzi w 16 grupach. Grupy narzędzi Przykłady: Oprawka + narzędzie

5.4.

Przejazd wzdłuż osi w trybie przygotowawczym

lub lub lub

przejazd wzdłuż osi X, posuw roboczy przejazd wzdłuż osi Y, posuw roboczy przejazd wzdłuż osi Z, posuw roboczy

+ + +

lub lub lub

przejazd wzdłuż X, szybki przesuw przejazd wzdłuż Y, szybki przesuw przejazd wzdłuż Z, szybki przesuw

Przez wybór odpowiedniej osi frezowania można dokonywać przejazdu w przestrzeni roboczej. Tak jak dla rzeczywistej obrabiarki, można w ten sposób określić punkt zerowy przedmiotu obrabianego. Liczba obrotów, posuw, pozycja narzędzia i przełącznik wrzeciona mogą w trybie przygotowawczym zostać uaktywnione przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na klawiaturze. Przełącznik wrzeciona Liczba obrotów Posuw 3 , 4 lub 5 1500 200

Strona: 26

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

6.0.

Przygotowanie do wykonania programu

Zanim programista rozpocznie pisanie programu NC, musi on uważnie przestudiować rysunki i wymagania produkcyjne. Jeżeli wszystkie informacje potrzebne do wykonania programu są dostępne, można rozpocząć planowanie przebiegu obróbki. Ważne jest też uwzględnienie tego, na jakiej obrabiarce przedmiot może, czy powinien, być później wykonywany oraz jakie narzędzia i zamocowania są dostępne dla tej obrabiarki. Kompletny rysunek został zamieszczony w załączniku 1 „Część frezowana“. • • • •
Kontrola zamówienia Programista Narzędzia Plan obróbki Program NC

Analiza rysunku warsztatowego Określenie przebiegu obróbki (plan obróbki) Wybór zamocowań i potrzebnych narzędzi (karta przygotowawcza) Wykonanie programu NC
Analiza rysunku części Zamocowanie Karta przygotowawcza

Typowe formularze do przygotowania obróbki.

 MTS GmbH 2004

Strona : 27

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

6.1.

Plan obróbki i technologia
Kolejność operacji Określić wymiary surówki Zamocować przedmiot obr. Określić punkt zerowy przedmiotu obrabianego 2 x frezować czop; Odbicie lustrzane z częściowym powtórzeniem programu 2 x frezować kontur zewn. z komp. prom. fr.; (Pomoc-WOP) Dwa dosunięcia Częściowe powtórzenie programu Frezowanie 4x naroży ; Frezowanie konturu zewnętrznego z korekcją promienia freza; (pomoc - WOP) Frezować kontur na odsadzeniu z kompensacją promienia freza Typ narzędzia, pozycja magazynu Parametry skrawania Prostokąt X:174 mm Y: 80 mm Z:60 Imadło: RS 110/BX065 Wys. zamoc.: 15.0 mm Materiał : ALMG na górnej powierzchni, środek przedmiotu obrabianego FREZ WALCOWO-CZOŁOWY MW-063/040 030 ISO 2586 T11 S900 M03 G94 F860 M08 Szkic obróbki

1

2

3

FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-20.0/075L 030 ISO 1641 T02 S2300 M03 G94 F480 M08

4

FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-20.0/075L 030 ISO 1641 T02 S2300 M03 G94 F400 M08 dwa dosunięcia Powtórka fragmentu programu 2 x frezować kieszeń kołową; FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-12.0/053L 030 ISO 1641 T01 S3800 M03 G94 F380 M08

5

Strona: 28

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Ciąg dalszy planu obróbki Kolejność operacji 2 x frezować prowadnicę na lewym i prawym odsadzeniu Typ narzędzia, pozycja magazynu Parametry skrawania FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-12.0/053L 030 ISO 1641 T01 S3800 M03 G94 F380 M08 Szkic obróbki

6

7

Frezować kieszeń prostokątną na odsadzeniu

FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-16.0/063L 030 ISO 1641 T03 S2900 M03 G94 F430 M08

8

Frezować przelotową kieszeń kołową

FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-16.0/063L 030 ISO 1641 T03 S2900 M03 G94 F430 M08

9

Wykonać 2 x 5 otworów z pogłębianiem

WIERTŁO STOPNIOWE DS-08.0/04.3-090 030 ISO 3439 T05 S1590 M03 G94 F430 M08

10 Frezować 2 x 2 wewnętrzne rowki pierścieniowe; Odbicie lustrzane z częściowym powtórzeniem programu

FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH ST-12.5/06.0 076 ISO 3337 T09 S2500 M03 G94 F250 M08

 MTS GmbH 2004

Strona : 29

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Dokończenie planu obróbki Kolejność operacji 11 Frezować 2 x 2 zewnętrzne rowki pierścieniowe; Odbicie lustrzane z częściowym powtórzeniem programu 12 Fazować 2 x 2 45° ; Odbicie lustrzane z częściowym powtórzeniem programu 13 Frezować rowek; Typ narzędzia, pozycja magazynu Parametry skrawania FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH ST-22.0/10.0 030 ISO 3337 T10 S2500 M03 G94 F250 M08 Szkic obróbki

FREZ KĄTOWY TYPU B CB-25/06.3/45 HSS ISO 3859 T12 S2400 M03 G94 F350 M08

FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-08.6/065L 030 ISO 1641 T01 S5800 M03 G94 F320 M08

14 Rozwiercić na średnicę pasowaną

ROZWIERTAK RE-D28.0/H7 HSS ISO 521 T08 S240 M03 G94 F120 M08

Na podstawie planu obróbki tworzona jest karta przygotowawcza.

Strona: 30

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

6.2.
Frezowanie CNC

Karta przygotowawcza dla części frezowanej

Karta przygotowawcza
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH %030 MTS 270423 Przyrząd ustalający AlMg1 174 x 80 x 60 Rodzaj zamoc.: Uchwyt: Wys. zamocow.: Przesunięcie: Ustawienie: Data : Imadło obrabiarki RS 110/BX065 E: 15 mm Przedmiot w RS: 0 mm Imadło 90° na stole obrabiarki

Frezowanie

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Inne:

Dane narzędzia / Uzbrojenie magazynu / głowicy rewolwerowej
Pozycja 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 Nazwa narzędzia FREZ PALCOWY DO ROWKÓW FREZ PALCOWY DO ROWKÓW FREZ PALCOWY DO ROWKÓW FREZ PALCOWY DO ROWKÓW WIERTŁO STOPNIOWE ROZWIERTAK FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH FREZ WALCOWO-CZOŁOWY FREZ KĄTOWY TYPU B Numer pliku narzędzia MS-12.0/053L 030 ISO 1641 MS-20.0/075L 030 ISO 1641 MS-16.0/063L 030 ISO 1641 MS-08.6/065L 030 ISO 1641 DS-08.0/04.3-090 030 ISO 3439 RE-D28.0/H7 HSS ISO 521 ST-12.5/06.0 076 ISO 3337 ST-22.0/10.0 030 ISO 3337 MW-063/040 030 ISO 2586 CB-25/06.3/45 HSS ISO 3859 Dane korekcyjne R 006.00 Z 148.0 R 010,00 Z 147.0 R 008.00 Z 135.0 R 004.30 Z 163.0 R 000.00 Z 176.0 R 000.00 Z 277.0 R 006.00 Z 131.0 R 011.00 Z 124.5 R 020.0 Z 098.0 R 006.2 Z 101.5 R Z R Z R Z R Z R Z Op. 05 06 03 04 07 08 13 09 14 10 11 02 45° 12

 MTS GmbH 2004

Strona : 31

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

6.3.
Frezowanie CNC

Plan obróbki dla części frezowanej

Plan obróbki
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH %030 MTS 270423 Przyrząd ustalający AlMg1 174 x 80 x 60 Data :

Frezowanie

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Sterowanie:

Kolejność operacji obróbkowych
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Operacja Frezowanie czopa 1 i 2 Frezowanie konturu zewnętrznego Frezowanie kieszeni 1 i 2 Frezowanie wewnętrznego konturu odsadzenia Frezowanie 2 stron odsadzenia dla konturu wewnętrznego Frezowanie kieszeni prostokątnej Frezowanie kieszeni kołowej 2 x 5 otworów przelotowych 2 x rowek pierścieniowy na czopie 1 i 2 wewnątrz 2 x rowek pierścieniowy na czopie 1 i 2 na zewnątrz 2 x 45° fazowanie czopa 1 i 2 na zewnątrz i wewnątrz Frezowanie rowka w kieszeni kołowej Rozwiercanie otworu Instrukcje programu NC G03, M84, G23 G41-G46; WOP; G23 G88; G79 G41-G46; G71 G01 G87-G79 G88-G79 G83-G78 G03; M84; G23 G03; M84; G23 G02; M84; G23 G01 G85; G78 Pozycja Parametry skrawania narz. T11 n 900 fz .120 vf 860 T02 n 2300 fz .050 vf 480 T02 n 2300 fz .050 vf 400 T01 n 3800 fz .029 vf 380 T01 n 3800 fz .029 vf 380 T03 n 2900 fz .037 vf 430 T03 n 2900 fz .037 vf 430 T05 n 1590 fz 0,14 vf 430 T09 n 2500 fz 0,023 vf 250 T10 n 2500 fz 0,023 vf 250 fz .0,22 T12 n 400 vf 950 T04 n 5800 fz .014 vf 320 T06 n 180 fz .0,22 vf 20

Strona: 32

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

7.0.

Ustawienie obrabiarki

Z tego punktu można się dowiedzieć, jak ustawić symulator do zadania ćwiczeniowego. Omawiane są następujące kroki: • • • Surówka, materiał, uchwyt i zamocowanie przedmiotu obrabianego, zmiana uchwytu Magazyn narzędzi, uzbrojenie pozycji narzędziowych, utworzenie nowego narzędzia Utworzenie karty przygotowawczej

Zadanie: Przedmiot obrabiany z aluminium (AlMg1) 176 x 80 x 60 mm powinien zostać zamocowany w imadle obrabiarki na głębokość 15 mm. Z przyczyn technologicznych należy zachować maksymalną długość szczęki mocującej wynoszącą 60 mm w kierunku wzdłużnym. W trybie przygotowawczym należy wybrać menu < Prz. obr. / Uchwyt> .

wybrać materiał z tabeli materiałów. (Wybór Przed wprowadzeniem geometrii surówki, należy przez materiału nie jest jednak bezwzględnie konieczny w symulatorze CNC).

Wybór grupy materiałów

Materiał zostaje przejęty klawiszem

.

Wymiary surówki wprowadza się w górnym prawym rogu. • Wprowadzanie geometrii przedmiotu obrabianego: W polu X: W polu Y: W polu Z: Wprowadzić : 174 Wprowadzić : 080 Wprowadzić : 060

Dane przedmiotu obrabianego są zatwierdzane i . przejmowane klawiszem Informacja o materiale: AlMg1 Przedmiot obrabiany został w ten sposób określony i obecnie musi zostać zamocowany. W następnym kroku określa się sposób zamocowania przedmiotu obrabianego.
 MTS GmbH 2004

Strona : 33

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Klawisz pozwala na przejście do menu zamocowań.

Tu można wybrać jeden z trzech rodzajów uchwytów: szczękowy, na płycie magnetycznej i mocowanie w przyrządzie. Klawiszem przechodzi się do zarządzania imadłami obrabiarki. Tu rozróżnia się grupy funkcji „Wybór uchwytu“ i „Menu zarządzania“. można modyfikować, W menu zarządzania tworzyć lub usuwać uchwyty. Naciśnięcie pozwala na dokonanie wyboru.

W celu wybrania nowego uchwytu dla omawianego przykładu należy nacisnąć .

Zaznaczyć za pomocą lub pozycję biblioteki RS 110/BX065 Bliższe informacje o danych uchwytu można otrzymać przez naciśnięcie Strona: 34 .

Imadło obrabiarki zostaje następnie przejęte przez . Przedmiot obrabiany zostaje automatycznie zamocowany i następuje opuszczenie menu zarządzania uchwytami.
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Wybór uchwytu jest zatwierdzany przez dotyczący może zostać powtórzony przez . Jeżeli jednak zamocowanie powinno być zmienione, dialog go do lub .

Przedmiot obrabiany leży początkowo płasko w imadle obrabiarki. Musi on obecnie zostać zamocowany na głębokość 15 mm.

Również sam uchwyt może być przesuwany na stole lub można przesuwać przedmiot Klawiszami .+ obrabiany odpowiednio w górę lub w dół wzdłuż osi Z. obrabiarki. Należy w tym celu nacisnąć klawisz Po ustaleniu głębokości zamocowania przejmuje się ją . (Klawiszami , + , można przesuwać przedmiot obrabiany w uchwycie także w . (Klawiszami , można przesuwać przez przedmiot obrabiany w uchwycie także w kierunku osi kierunku osi X-Y.) X.) Obecnie trzeba przesunąć imadło wraz z przedmiotem obrabianym względem osi X i Y do środka stołu obrabiarki. • Korpus obrabiarki • Max. obszar przejazdu względem osi X i Y • Stół obrabiarki • Początek układu współrzędnych, punkt odniesienia dla punktu zerowego obrabiarki

Wybrane ustawienia należy przejąć przez opuścić menu uchwytów.

i

 MTS GmbH 2004

Strona : 35

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

7.1.

Uzbrojenie magazynu narzędziowego

Magazyn narzędziowy standardowej obrabiarki MTS dysponuje 16 gniazdami narzędziowymi. (Wartość tę można zmienić w konfiguracji). Pozycję magazynu należy wskazać przy użyciu klawiszy sterowania kursorem lub myszy. W centrum ekranu zostaje wówczas wyświetlone narzędzie umieszczone w tej pozycji. Dalsze można wybrane narzędzie usunąć z magazynu. informacje można otrzymać przez . Klawiszem Uzbrojenie magazynu narzędziowego odbywa się na podstawie sporządzonego planu obróbki. T01 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW MS-12.0/053L 030 ISO 1641

Wybrać pozycję T01 i przez naciśnięcie klawisza przejść do biblioteki narzędzi.

Wybrać przy użyciu kursora lub przez kliknięcie myszą grupę narzędzi <Frezy palcowe do przejść do wyboru narzędzia. rowków> i przez

Klawiszami , lub myszą odszukać na liście oznaczenie narzędzia <MS-12.0/053L 030 ISO 1641>. Następnie przejąć narzędzie klawiszem Strona: 36 .

W ten sposób narzędzie to zostało umieszczone w pozycji T01.

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC W obu poprzednich krokach wprowadzono nowe narzędzie do magazynu narzędziowego. Narzędzie to zostało wybrane przez poszukiwanie określonej nazwy w grupie narzędzi. Z inną metodą można się zapoznać przy uzbrajaniu pozycji T02. Potrzebny jest frez palcowy do rowków o średnicy 20 mm i o minimalnej wartości długości części wystającej z uchwytu równej 65 mm..

Należy wybrać pozycję T02 i klawiszem plik narzędzi.

otworzyć

Należy zaznaczyć grupę <Frezy palcowe do rowków> i otworzyć ją klawiszem .

można przeszukiwać grupę w Za pomocą funkcji poszukiwaniu określonej wartości wybranej właściwości.

Między polami wprowadzania danych można się przemieszczać klawiszem . W polu <Średnica skrawania> należy wprowadzić wartość 20. Po zostaną wyszukane naciśnięciu klawisza wszystkie narzędzia o tej średnicy.

Można teraz dokonać wyboru wśród wszystkich frezów palcowych do rowków o średnicy 20 mm.

 MTS GmbH 2004

Strona : 37

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Jako wynik otrzymuje się cztery narzędzia odpowiadające kryterium wyszukiwania. Wybrane zostaje narzędzie <MS-20.0/075L 030 ISO 1641> i klawiszem dokonuje się jego przejęcia.

W ten sposób narzędzie to zostało umieszczone w pozycji T02.

Powyżej przedstawiono dwa warianty procedury uzbrajania magazynu narzędziowego. Czytelnik może obecnie dokonać samodzielnego umieszczenia w magazynie pozostałych narzędzi. Wszystkie niepotrzebne narzędzia mogą zostać usunięte z magazynu klawiszem Przegląd tabeli narzędzi: T01 T02 T03 T04 T05 T06 T09 T10 T11 T12 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW FREZ PALCOWY DO ROWKÓW FREZ PALCOWY DO ROWKÓW WIERTŁO STOPNIOWE ROZWIERTAK FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH FREZ DO ROWKÓW TEOWYCH FREZ WALCOWO-CZOŁOWY FREZ KĄTOWY TYPU B MS-12.0/053L 030 ISO 1641 MS-20.0/075L 030 ISO 1641 MS-16.0/063L 030 ISO 1641 DS-08.0/04.3-090 030 ISO 3439 RE-D28.0/H7 HSS ISO 521 ST-12.5/06.0 076 ISO 3337 ST-22.0/10.0 030 ISO 3337 MW-063/040 030 ISO 2586 CB-25/06.3/45 HSS ISO 3859 .

Żądane narzędzie T04 z grupy frezów palcowych do rowków, któremu zostało przypisane oznaczenie <MS-08.6/065L 030 ISO 1641>, nie jest aktualnie dostępne w pliku narzędzi. Zostanie ono utworzone przy użyciu modułu zarządzania narzędziami uruchamianego klawiszem .

W ramach zarządzania narzędziami można tworzyć nowe narzędzia w poszczególnych grupach narzędzi, modyfikować narzędzia już istniejące, a także je usuwać.

Strona: 38

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Należy obecnie wybrać pozycję T04.

Klawiszem

trzeba otworzyć menu zarządzania.

Z kolei należy wybrać grupę narzędzi i klawiszem otworzyć zarządzanie grupą.

Ponieważ do zdefiniowania narzędzia potrzeba bardzo Tu należy wyszukać jak najbardziej zbliżone wielu danych, ułatwieniem jest użycie już istniejącego narzędzie i przejąć je klawiszem . podobnego narzędzia jako wzorca. Przez przechodzi się po to do pliku narzędzi. W polach tekstowych zaznaczonych na rysunku obok są wprowadzane nowe dane narzędzia. Nazwa: MS-08.6/065L 030 ISO 1641 Średnica skrawania: 8.6

Długość całkowita: 130 Wzdłużna korekcja narzędzia: 163 Korekcja promienia: 4.3 można przemieszczać się między Klawiszem polami wprowadzania danych. Przemieszczeniu do + . tyłu odpowiada kombinacja klawiszy Po wprowadzeniu lub poprawieniu wszystkich danych nowe narzędzie jest tworzone klawiszem
 MTS GmbH 2004

. Strona : 39

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Następuje z kolei żądanie potwierdzenia zamiaru wykonania tej operacji.

W ten sposób narzędzie zostaje wprowadzone do zarządzania narzędziami. Obecnie można tworzyć dalsze narzędzia lub opuścić menu klawiszem .

Nowe narzędzie musi być umieszczone w magazynie na pozycji T04. Należy nacisnąć .

Grupa narzędzi zostaje wybrana i otwarta klawiszem .

Nowe narzędzie zostaje wybrane z listy i przejęte klawiszem .

wszystkie wartości Przez naciśnięcie klawisza korekcyjne zostają automatycznie przejęte do rejestru wartości korekcyjnych sterowania.

Proces przygotowania kończy się utworzeniem karty przygotowawczej.

Strona: 40

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Z menu głównego za pomocą klawisza można przejść do menu karty przygotowawczej.

Utworzenie karty przygotowawczej

Należy wprowadzić nazwę programu, np. <%30>, i zakończyć przez kliknięcie przycisku „Zapisz“.

Przez

lub

zostaje założona karta

przygotowawcza i przez można powrócić do menu głównego. W ten sposób została utworzona karta przygotowawcza dla programowania NC.

Klawiszem można uruchomić edytor w celu obejrzenia utworzonej karty.

Po sprawdzeniu poprawności utworzonej karty przygotowawczej edytor NC można opuścić klawiszem .

W następnym punkcie zostanie dokonany schematyczny przegląd możliwości programowania NC. Nowo utworzona karta przygotowawcza zawiera wszystkie informacje przygotowawcze, które są umieszczone jako komentarze w pustym programie NC, zawierającym jedynie instrukcję końca programu M30

 MTS GmbH 2004

Strona : 41

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.0.

Programowanie NC

W tym punkcie zostanie przedstawiona metoda programowania NC polegająca na użyciu edytora w powiązaniu z programowaniem interaktywnym i programowaniem dialogowym. W definicji punktu zerowego przedmiotu obrabianego G54 ustawiono uprzednio punkt zerowy na środku górnej powierzchni przedmiotu obrabianego.

Początek programu NC można np. napisać w W edytorze NC trzeba usunąć instrukcję M30 znajdującą się na końcu utworzonej karty edytorze. Następnie należy opuścić edytor przez przygotowawczej. Należy w tym celu ustawić kursor na przejść do interaktywnego tworzenia programu w . trybie automatycznym, jako do drugiej metody M i nacisnąć klawisz programowania NC.

i

Każdy wiersz programowy jest przetwarzany . Od wiersza pojedynczo i zatwierdzany przez numer 24 są wprowadzane nowe wiersze NC. N0010 G90 (WINDOW L1000 N0012 G54 X+247.000 Y+150.000 Z+135.000 N0014 G00 X+140.000 Y+000.000 N0016 Z+100.000 N0018 T1111 M06 N0020 G94 F0300.000 N0022 S0980 M03 N0024 G00 X+120.000 Y+000.000 N0026 G00 Z-012.000 N0028 G01 X+114.000 M08

Za pomocą programowania dialogowego Strona: 42

zostanie zaprogramowany pierwszy czop.
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.1.

Frezowanie czopa

Istnieją tu różne możliwości programowania. Przy czopie nie powinno się stosować kompensacji promienia freza. Czop musi zatem zostać zaprogramowany z interpolacją kołową promienia freza i promienia czopa. Całkowita głębokość skrawania zostanie zrealizowana w dwóch dosunięciach po 12 mm i ostatnim równym 10 mm

Na liście instrukcji należy wybrać obróbkę lewym przyciskiem myszy i zatwierdzić przez .

Wartości parametrów trzeba wprowadzić do pól formularza i przejąć przyciskiem .

Interpolacja kołowa G02 zostanie przeprowadzona dla trzech dosunięć. N0030 G03 X+114.000 Y+000.000 I-054.000 K+000.000 F275.000 N0032 G01 X+120.000 N0034 G01 Z-024.000 N0036 G01 X+114.000 F0300.000 N0038 G03 X+114.000 Y+000.000 I-054.000 J+000.000 N0040 G01 X+120.000 N0042 G00 Z-034.000 N0044 G01 X+114.000 N0046 G03 X+114.000 Y+000.000 I-054.000 J+000.000 N0048 G01 X+120.000 N0050 G00 Z+005.000

Przy użyciu instrukcji M81 do M86 można dokonać odbicia lustrzanego układów otworów lub konturów względem wybranej osi. Za pomocą instrukcji powtórzenia fragmentu programu G23 O...<Numer początkowego wiersza NC> Q...<Numer końcowego wiersza NC> można powtórzyć jego żądany fragment. Możliwość ta zostanie wykorzystana poniżej do obróbki lewego czopa. M81 M82 M83 M84 M85 M86 M80 Lustrzane odbicie współrzędnej X względem osi Y Lustrzane odbicie współrzędnej Y względem osi X Zmiana znaku współrzędnej Z Lustrzane odbicie osi X i Y (Lustrzane odbicie punktu w punkcie zerowym) Lustrzane odbicie osi Y i zmiana znaku współrzędnej Z Lustrzane odbicie osi X i zmiana znaku współrzędnej Z Anulowanie odbicia lustrzanego Strona : 43

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Wybór programowania dialogowego

Powtórzenie fragmentu programu

Lustrzane odbicie konturu N0052 M84 N0054 G23 O0024 Q0050 N0056 M80 Wskazówka: Po przenumerowaniu wierszy programu NC, w którym zastosowana została instrukcja powtórzenia fragmentu tego programu, należy uaktualnić jej parametry O... i Q....

Najazd na pozycję wymiany narzędzia N0058 G00 Z+100.000 N0060 G00 X+140.000 Y+000.000 N0062 T0202 M06 N0064 G94 F0480.000 N0066 S2300 M03

Uwaga: W celu wymiany narzędzia symulator CNC dokonuje standardowo przejazdu na pozycję wymiany narzędzia wzdłuż osi Z. W omawianym programie została jednak wprowadzona dowolnie zdefiniowana pozycja wymiany narzędzia, która może być np. wymagana przy ręcznej wymianie narzędzia (przejazd wzdłuż osi Z na 100, a następnie w bok na X 140, Y 0 ).. Strona: 44
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Najpierw nastąpi wstępne frezowanie konturu. Dwukrotnie wykorzystane zostanie powtórzenie fragmentu programu. Uwaga, niebezpieczeństwo kolizji z uchwytem! N0068 G00 X+075.000 Y+055.000 N0070 G00 Z-045.000 M08 N0072 G01 X+100.000 Y+030.000 N0074 G00 Y-030.000 N0076 G01 X+075.000 Y-055.000 N0078 G00 Z-025.000 N0080 G00 X-075.000 N0082 G00 Z-045.000 N0084 G01 X-100.000 Y-030.000 N0086 G00 Y+030.000 N0088 G01 X-075.000 Y+055.000 N0090 G00 Z-025.000 N0092 G00 X+075.000 N0094 G00 Z-062.000 N0096 G23 O0072 Q0080 N0098 Z-062.000 N0100 G23 O0084 Q0094

N0096 G23 O0072 Q0080 Znak przeskoku do bloku NC numer N0072, wykonaj kody NC do bloku numer N0080.

Kontury przedmiotu obrabianego wykonane zostaną metodą graficznego programowania ciągu konturowego (WOP: programowanie warsztatowe).

 MTS GmbH 2004

Strona : 45

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.2.

Graficzne programowanie ciągu konturowego (WOP)

Posuw wgłębny przy objeżdżaniu (obróbce wykańczającej) konturów wymaga ruchów do- i odsunięcia. W programie stosowane są frezy konturowe z kompensacją promienia freza, jak również powtarzanie fragmentów programu z warunkami najazdu i odsunięcia: G41/G45 G71,G72, G73, G01, G00, G23 Uwagi wstępne odnośnie programowanego konturu przedmiotu obrabianego Przy programowaniu konturu zewnętrznego przedmiotu obrabianego należy zwrócić uwagę, iż: W obszarze poziomo umieszczonej szczęki mocującej kontur przedmiotu obrabianego pokrywa się z konturem surówki. Z powodu umieszczenia szczęki mocującej kontur nie może być w tych miejscach objeżdżany, ale musi być ominięty z narzędziem w swobodnym, górnym położeniu. Przejazd swobodny odbywa się przez wprowadzenie punktów kwadrantowych P1, P5, P8 i P12 jako punktów pomocniczych. Zewnętrzny kontur przedmiotu obrabianego powinien być objeżdżany w ruchu współbieżnym z korekcją promienia freza, przy czym wprowadzane są ruchy względem osi Z w celu od- i dosunięcia w obrębie skompensowanego konturu. Trzeba tu uwzględnić następującą właściwość korekcji promienia freza przy dosunięciu w osi Z: Przy obliczaniu skompensowanego konturu korekcja promienia freza wprowadza do niego na narożach zewnętrznych dodatkowe ruchy, tak, aby objechać zewnętrzny narożnik. Te dodatkowe ruchy składają się dla większości sterowań - tak jest to też zrealizowane w MTS - z łuku okręgu o środku w narożu zewnętrznym. W niektórych sterowaniach narożnik zewnętrzny jest objeżdżany wzdłuż odcinka dołączanego stycznie o długości większej lub równej promieniowi freza i łączony liniowo z odpowiednim stycznym odcinkiem najazdu dla elementu konturu stykającego się z narożem zewnętrznym, względnie przy kącie wierzchołkowym większym lub równym 90° - doprowadzany do przecięcia z tym odcinkiem najazdu. Jeżeli na takim narożu zewnętrznym następuje dozwolone, nie zmieniające skompensowanego konturu, dosunięcie wzdłuż osi Z, to narzuca się następujące pytanie: Czy takie dosunięcie jest wykonywane przed lub po łuku okręgu wprowadzanym przez kompensację promienia freza? W oprogramowaniu MTS, podobnie jak w większości sterowań CNC, to dosunięcie jest wykonywane przed tamtymi dodatkowymi przemieszczeniami. W zastosowaniu do omawianego zadania programistycznego, dosunięcie wzdłuż osi Z przed ruchem po łuku okręgu kompensacji doprowadziłoby do kolizji ze szczękami mocującymi w punkcie P8. Do konturu musi zatem zostać wprowadzony pomocniczy punkt P7, tak aby dosunięcie wzdłuż osi Z odbyło się bez kolizji w punkcie P8. Dla lepszej przejrzystości programowanych współrzędnych wprowadzono również położony symetrycznie względem osi Y punkt P6. Kompensacja jest włączana w punkcie P0, zaś wyłączana w punkcie P12 przy najeździe na P13. Po wymianie narzędzia dokonywany jest najazd frezem palcowym do rowków T0202 na pozycję P0. Dalszy kontur, przez punkty P0 do P13, zostanie opisany za pomocą graficznego programowania ciągu konturowego (WOP). Można się przy tym zapoznać z istotnymi funkcjami WOP. Należy zwrócić uwagę, iż: Z uwagi na zamocowanie przedmiotu obrabianego, przy ruchu najazdu i odjazdu trzeba zwracać uwagę na kolizje między przedmiotem obrabianym i szczęką mocującą. Przy tworzeniu konturu za pomocą WOP istnieje wiele możliwości, z których jedna zostanie tu przedstawiona. Opis konturu rozpoczyna się w punkcie PS (na prawo u góry) od łuku okręgu o promieniu R12 i środku w P2. Punkt ten nie jest jednak zwymiarowany na rysunku. Dlatego też okrąg o środku P2 i promieniu R12 zostanie podzielony na 4 równe kwadranty. W ten sposób może zostać określony i wprowadzony do konturu punkt pomocniczy (P1) o współrzędnych X=42,0 i Y54,0.

Strona: 46

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Za pomocą programowania dialogowego wprowadzany jest warunek najazdu dla punktu (P1).

N0102 G00 X+048.000 Y+055.000 (P0) N0104 G00 Z-045.000 M08 N0106 G41 X+042.000 Y+043.200 G45 A+007.000 G01

 MTS GmbH 2004

Strona : 47

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

można przejść do graficznego programowania ciągu konturowego. Niebieski krzyżyk pokazuje Klawiszem zaprogramowaną aktualną pozycję narzędzia (P1), która z powodu wyliczania kompensacji promienia freza nie należy przejść do menu wyboru dla wprowadzania danych została jeszcze najechana. Przez geometrycznych. Dokładniejsze informacje odnośnie programowania ciągu konturowego WOP można znaleźć w podręczniku programowania. W pierwszej kolejności musi być wprowadzony środek (P2) lewostronnie zorientowanego łuku okręgu o promieniu R12. Przy użyciu przycisku „Łuk lewy” (G73) należy wybrać odpowiednie menu.

Instrukcja:

G73

Każde wprowadzanie danych należy kończyć przez lub .

. Pole wejściowe może być wybrane klawiszami , ).

Ekran pomocniczy może być wyświetlany po lewej lub po prawej ( Następuje wprowadzenie bezwzględnych współrzędnych środka okręgu (P2): Dane wejściowe I + 054.000 J + 043.200

Promień nie musi być wprowadzony, gdyż jest on obliczany na podstawie punktu początkowego. Łuk okręgu z nieokreślonym punktem końcowym jest wyświetlany jako pełny okrąg.

Wprowadzanie jest kończone przez , gdyż punkt końcowy nie jest podany na rysunku.

Strona: 48

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Należy zwrócić uwagę na to, iż po wprowadzeniu pierwszego elementu konturu stają się dostępne także przyciski przejść stycznych. Instrukcja: G71

Lewostronnie zorientowany łuk okręgu przechodzi na rysunku stycznie w pewien nieokreślony odcinek. Klawiszem zostaje wybrany dowolny odcinek styczny do poprzedniego elementu konturu. Nie można wprowadzić żadnych dalszych wartości, gdyż na rysunku brak odpowiednich danych.

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Ponieważ długość odcinka jest jeszcze nieokreślona, jako następne mogą zostać wprowadzone jedynie przejścia styczne.

Instrukcja:

G72

Następuje wprowadzenie bezwzględnego prawostronnie zorientowanego okręgu o środku (P3) i promieniu R26. Dane wejściowe: B + 026.000 I + 060.000 J + 000.000

Odcinek, jako styczny do obu zadanych okręgów, jest jednoznacznie określony przez ich orientacje i zostaje wyświetlony na ekranie. Punktu końcowego okręgu brak na rysunku i dlatego nie może on być wprowadzony. Wprowadzanie jest kończone przez .

 MTS GmbH 2004

Strona : 49

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G71

zostaje znów zdefiniowany dalszy Przez nieokreślony odcinek styczny. Nie są wprowadzane żadne wartości, gdyż potrzebnych danych brak na rysunku.

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja:

G73

Dla stycznie dołączanego łuku okręgu o lewym kierunku i promieniu R12 zostanie wprowadzony we obrotu współrzędnych bezwzględnych punkt końcowy (P5) i środek okręgu (P4). Punkt końcowy (P5) jest wyliczany przez podział na kwadranty. Dane wejściowe: Dane wejściowe: Xe + 042.000 Ye - 043.200 I + 054.000 J - 043.200 .

Wprowadzanie jest kończone przez

Menüwechsel: G00, G01,G02, G03

Strona: 50

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G00

dokonywany jest przejazd do punktu (P6), aby Przez uwolnić narzędzie.

Dana wejściowa

Ye - 048.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja: Aby uniknąć kolizji ze szczęką przy najeździe na (P7), dokonywany jest przejazd w szybkim przesuwie na pozycję wycofania o współrzędnej Z równej -30, która leży ponad szczęką mocującą. Dana wejściowa: Ze - 030.000

G00

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja:

G00

W szybkim przesuwie dokonywany jest przejazd ponad szczęką na pozycję (P7). Dana wejściowa: Xe - 042.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

 MTS GmbH 2004

Strona : 51

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja: Jako punkt początkowy lewostronnego łuku okręgu o środku (P9) i promieniu R12 wybrany zostaje odpowiedni punkt kwadrantowy. Następuje szybki przesuw do punktu (P8). Dane wejściowe: Xe - 042.000 Ye - 043.200

G00

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja:

G01

Narzędzie zostaje tu ustawione poza przedmiotem obrabianym na głębokości Z równej -45. Dana wejściowa: Ze - 045.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Zmiana menu do:

G71,G72, G73,

Strona: 52

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G73

Dane wejściowe konturu I.. J.. dla środka lewostronnie zorientowanego łuku o promieniu R12 wokół (P9) wprowadza się bezwzględnie. Dane wejściowe: I - 054.000 J - 043.200

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja:

G71

zostaje znów wywołany nieokreślony Klawiszem odcinek dołączany stycznie. Nie są wprowadzane żadne wartości.

Wprowadzanie jest kończone przez

.

 MTS GmbH 2004

Strona : 53

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G72

Następuje wprowadzenie bezwzględnego środka okręgu (P10) dla prawostronnie zorientowanego łuku o promieniu R26. Nieokreślony odcinek styczny kończący się na tym okręgu jest jednoznacznie określony przez podanie orientacji okręgu. Dane wejściowe: B + 026.000 I - 060.000 J + 000.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja:

G71

jest ponownie wywoływany nieokreślony Klawiszem odcinek dołączany stycznie. Nie są wprowadzane żadne wartości.

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Strona: 54

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G73

Dla dołączanego stycznie łuku okręgu o lewym kierunku obrotu jest wprowadzany bezwzględnie punkt końcowy (P12) i środek (P11). Dane wejściowe: Dane wejściowe: Xe - 042.000 Ye + 043.200 I - 054.000 J + 043.200

Promień łuku wynika z danych środka i punktu końcowego.

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Zmiana menu do:

G00, G01,G02, G03

Instrukcja:

G00

dokonuje się odjazdu od konturu do Klawiszem punktu (P13). Dana wejściowa: Ye + 048.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

 MTS GmbH 2004

Strona : 55

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Instrukcja: Aby uniknąć kolizji ze szczęką należy dokonać przejazdu w (P13) w szybkim przesuwie na pozycję Z równą -30. Dana wejściowa: Ze - 030.000 G00

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja: W szybkim przesuwie dokonywany jest przejazd ponad szczęką na nową pozycję dosunięcia (P0).

G00

Dana wejściowa:

Xe + 042.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Instrukcja: Następuje przejazd w szybkim przesuwie do punktu początkowego (P1) Dane wejściowe: Xe + 042.000 Ye + 043.300

G01

Wprowadzanie jest kończone przez

.

Strona: 56

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

Instrukcja:

G01

Następnie zostaje ustawiona głębokość Z równa -62 dla drugiego przejścia konturu. Dana wejściowa: Ze - 062.000

Wprowadzanie jest kończone przez

.

W ten sposób przedstawiono niektóre podstawowe techniki programowania ciągów konturowych przy użyciu interfejsu graficznego (WOP). Kontur został w prosty sposób opisany geometrycznie. W tle został utworzony program NC. W następnym kroku zaprogramowane będą dwa powtórzenia fragmentu programu przy drugiej głębokości dosunięcia. Kontur będzie wówczas gotowy i zostanie obrobiony w symulatorze CNC. Wskazówka: Jeżeli kompensacja promienia freza jest włączona, sterowanie musi odczytać z góry pewną liczbę wierszy programowych NC, aby obliczyć tor freza. Dochodzi do przestawionej interpretacji zaprogramowanych wierszy programowych NC. Zależnie od obszaru śledzenia ustawionego w sterowaniu jest to jeden lub więcej wierszy programowych NC dotyczących przemieszczania narzędzia. Zalecane jest napisanie tej części programu NC przy użyciu WOP i następnie dokonanie symulacji. Można też przy programowaniu interaktywnym pracować najpierw bez kompensacji promienia freza i włączyć ją dopiero przy drugim wykonaniu programu.

 MTS GmbH 2004

Strona : 57

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Obróbka konturu przez powtórzenie fragmentu programu

Należy klawiszem przejść do edytora NC. Fragment programu utworzony przez WOP jest już wprowadzony. Część programu dotycząca obróbki musi zostać uzupełniona przez powtórzenie fragmentu programu i odwołanie kompensacji promienia freza.

Za pomocą instrukcji powtórzenia fragmentu programu <G23> (programowanie dialogowe) powtarzane są poszczególne fragmenty obróbki. należy powrócić do programowania Przez interaktywnego i dokonać symulacji programu aż do wiersza N0122.

N0106 G41 X+042.000 Y+043.200 G45 A+007.000 G01 N0108 G73 I+054.000 J+043.200 O0070 N0110 G71 O0000 N0112 G72 I+060.000 J+000.000 O0070 B+026.000 O0000 N0114 G71 O0000 N0116 G73 X+042.000 Y-043.200 I+054.000 J-043.200 O0070 O0000 N0118 G00 Y-048.000 N0120 G00 Z-030.000 N0122 G00 X-042.000 N0124 G00 X-042.000 Y-043.200 N0126 G01 Z-045.000 N0128 G73 I-054.000 J-043.200 O0070 N0130 G71 O0000 N0132 G72 I-060.000 J+000.000 O0070 B+026.000 O0000 N0134 G71 O0000 N0136 G73 X-042.000 Y+043.200 I-054.000 J+043.200 O0070 O0000 N0138 G00 Y+048.000 N0140 G00 Z-030.000 N0142 G00 X+042.000 N0144 G01 X+042.000 Y+043.200 N0146 G01 Z-062.000 N0148 G23 O0108 Q0124 N0150 G01 Z-062.000 N0152 G23 O0128 Q0144 N0154 G40 G46 A+002.000 N0156 G00 Z+005.000

Strona: 58

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.3.

Frezowanie kieszeni kołowej
Instrukcja: G88

Programowanie dialogowe: kieszeń kołowa

N0158 G94 F0400.000 N0160 S2300 M03 N0162 G88 Z-066.000 B+013.920 I+050.000 K-010.000 W+003.000 N0164 G79 X+060.000 Y+000.000 N0166 G79 X-060.000 Y+000.000 N0168 G00 Z+100.000 N0170 G00 X+140.000 Y+000.000 Cykl jest wywoływany w punkcie za pomocą instrukcji G79 X.. Y... W tym przypadku, dla obu punktów obróbki, jest X 60, Y 0 i X -60, Y 0.

8.4.

Frezowanie konturu i prowadnicy

Instrukcje: G42/G46, G71, G40 ,G01 N0172 T0101 M06 N0174 G94 F0380.000 N0176 S3800 M03 N0178 G42 X-010.000 Y-046.000 Z-042.000 G46 A+010.000 G00 N0180 G01 X-010.000 Y-034.000 N0182 G01 X+020.000 Y-034.000 R+012.000 N0184 G01 X+020.000 Y+034.000 R+012.000 N0186 G01 X-020.000 Y+034.000 R+012.000 N0188 G01 X-020.000 Y-034.000 R+012.000 N0190 G71 X+010.000 Y-034.000 N0192 G40 G46 A+010.000 N0194 G01 X-029.000 N0196 G01 Y+048.000 N0198 G00 X+029.000 N0200 G01 Y-048.000
 MTS GmbH 2004

Strona : 59

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.5.

Frezowanie kieszeni prostokątnej i kieszeni kołowych
Instrukcja: G87, G79, G88, G79

N0202 G00 Z+100.000 N0204 G00 X+140.000 Y+000.000 N0206 T0303 M06 N0208 G94 F0430.000 N0210 S2900 M03 N0212 G00 Z+005.000 N0214 G87 X+032.000 Y+060.000 Z-020.000 I+050.000 K+005.000 W+037.000 +008.000 N0216 G79 X+000.000 Y+000.000 N0218 G88 Z-014.000 B+014.000 I+060.000 K+006.000 W+052.000 N0220 G79 (Wywołanie w tym samym punkcie)

8.6.

Cykl wiercenia na prostej

Do programowania obróbki otworów należy wykorzystać programowanie dialogowe lub funkcje pomocy. Instrukcje: G81, G78 N0222 G00 Z+100.000 N0224 G00 X+140.000 Y+000.000 N0226 T0505 M06 N0228 G94 F0430.000 N0230 S1590 M03 N0232 G00 Z+005.000 N0234 G81 Z-036.292 W+032.000 N0236 G78 X-027.000 Y-030.000 A+090.000 D+015.000 S0005 N0238 G78 X+027.000 Y+030.000 A+090.000 D-015.000 S0005

Die Eingabe wird mit Strona: 60

beendet.
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.7.

Frezowanie rowka teowego na czopie wewnątrz i na zewnątrz (progr. DIN)
G03, M84, G23, M80

Instrukcje:

N0240 G00 Z+100.000 N0242 G00 X+140.000 Y+000.000 N0244 T0909 M06 N0246 G94 F0250.000 N0248 S2500 M03 N0250 G00 Z+005.000 N0252 G00 X+060.000 Y+000.000 M08 N0254 G00 Z-012.000 N0256 G01 X+070.000 Y+000.000 N0258 G03 X+070.000 Y+000.000 I-010.000

N0260 G01 X+060.000 N0262 G00 Z-042.000 N0264 G01 X+070.000 Y+000.000 N0266 G03 X+070.000 Y+000.000 I-010.000 N0268 G01 X+060.000 N0270 G00 Z+005.000 N0272 M84 N0274 G23 O0250 Q0270 N0276 M80

N0278 G00 Z+100.000 N0280 G00 X+140.000 Y+000.000 N0282 T1010 M06 N0284 G94 F0250.000 N0286 S2500 M03 N0288 G00 Z+005.000 N0290 S2500 M03 N0292 G00 Z+005.000 N0294 G00 X+022.000 N0296 G00 Z-030.000

N0298 G01 X+030.000 N0300 G03 X+030.000 Y+000.000 I+030.000 N0302 G01 X+020.000 N0304 G01 Z-025.000 N0306 G01 X+030.000 N0308 G03 X+030.000 Y+000.000 I+030.000 N0310 G01 X+022.000 N0312 G00 Z+005.000 N0314 M84 N0316 G23 O0292 Q0312 N0318 M80

 MTS GmbH 2004

Strona : 61

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.8.

Frezowanie fazy na czopie wewnątrz i na zewnątrz (programowanie DIN)
G01, G02, M84, G23, M80

Instrukcja:

N0320 G00 Z+100.000 N0322 G00 X+140.000 Y+000.000 N0324 T1212 M06 N0326 G94 F0900.000 N0328 S0410 M03 N0330 G00 Z+005.000 N0332 G00 X+029.000 Y+000.000 N0334 G01 Z-003.000 N0336 G01 X+031.200 N0338 G02 X+031.200 Y+000.000 I+028.800

N0340 G01 Z+005.000 N0342 G01 X+060.000 N0344 G01 Z-002.000 N0346 G01 X+052.300 N0348 G02 X+052.300 Y+000.000 I+007.700 N0350 G01 X+060.000 N0352 G00 Z+005.000 N0354 M84 N0356 G23 O0330 Q0352 N0358 M80

8.9.

Frezowanie rowka przy użyciu programowania DIN
G01 N0360 G00 Z+100.000 N0362 G00 X+140.000 Y+000.000 N0364 T0404 M06 N0366 G94 F0320.000 N0368 S5800 M03 N0370 G00 Z+005.000 N0372 G00 X+000.000 Y+000.000 N0374 G00 Z-062.000 M08 N0376 G01 Y+020.000 N0378 G01 Y-020.000

Instrukcja:

Strona: 62

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.10. Rozwiercanie otworu
Instrukcja: G85, G78

N0380 G00 Z+100.000 N0382 G00 X+140.000 Y+000.000 M09 N0384 T0606 M06 N0386 G94 F0060.000 N0388 S0080 M03 N0390 G00 Z+005.000 M08 N0392 G85 Z-066.000 N0394 G78 X+060.000 Y+000.000 A+000.000 D120.000 S0002

W ostatnim punkcie można się jeszcze zapoznać ze szczególną cechą symulatora frezowania CNC. Przy użyciu systemu MTS można dokonywać obróbki przedmiotów obrabianych z dwóch stron. Za pomocą instrukcji (STORE-H: (H = poziomo), (STORE-V: (V = pionowo) na końcu programu NC przedmiot obrabiany jest odpowiednio obracany w uchwycie i zapamiętywany w module zarządzania przedmiotami obrabianymi. Przedmiot obrabiany może w nowej karcie przygotowawczej zostać znów wczytany do symulatora jako kształt surówki i zostaje w ten sposób udostępniony do przeprowadzania obróbki drugiej strony. Uwaga: Przed instrukcją należy koniecznie umieścić nawias otwierający. N0396 G00 Z+050.000 N0398 G00 X+140.000 Y+000.000 N0400 (STORE-H: %30 N0402 M30

- tryb przygotowawczy - przedmiot obrabiany/uchwyt Wskazówka: obrabianymi, aby zapamiętać aktualny przedmiot obrabiany.

- zarządzanie przedmiotami

Zapamiętane przedmioty obrabiane mogą zostać powtórnie wczytane. Istnieją dwie możliwości do wyboru: • • Przedmiot obrabiany z zamocowaniem Przedmiot obrabiany bez zamocowania

 MTS GmbH 2004

Strona : 63

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

8.11. Przemocowanie przedmiotu obrabianego i usuwanie zadziorów na średnicy
Do obróbki drugiej strony musi zostać utworzony nowy program NC, np. %31.fnc. Należy otworzyć ten program w edytorze NC i zastosować funkcję <Dołącz program>, aby wczytać program %30.fnc. Następnie należy . Karta usunąć niepotrzebny kod programu %30 od wiersza N0014 przy użyciu kombinacji klawiszy przygotowawcza musi zostać skorygowana tak, jak to pokazano poniżej: Usunąć Zastąpić przez (WYMIARY SURÓWKI X+174.000 Y+080.000 Z+060.000 (NAZWA PLIKU SURÓWKI %30.FWS

Teraz trzeba zapamiętać program i uruchomić symulator w trybie interaktywnym. Obecnie należy rozpocząć pisanie nowego kodu NC dla usuwania zadziorów z pasowań (2x 45°), albo wykorzystać do tej obróbki odpowiedni fragment programu %30. N0012 G54 X+247.000 Y+150.000 Z+135.000 N0014 G00 X+140.000 Y+000.000 N0016 Z+100.000 N0018 T1212 M06 N0020 G94 F0300.000 N0022 S0410 M03 N0024 G00 Z+005.000 N0026 G01 X+060.000 Y+000.000 N0028 G01 Z-002.000 N0030 G01 X+052.300 N0032 G02 X+052.300 Y+000.000 I+007.700 N0034 G01 X+060.000 N0036 G00 Z+005.000 N0038 M84 N0040 G23 O0024 Q0036 N0042 M80 N0044 G00 Z+100.000 M09 N0046 G00 X+140.000 Y+000.000 N0048 M30 W ten sposób dokonano prezentacji istotnych funkcji symulatora frezowania MTS i jego możliwości przy tworzeniu programu NC. Dla celów kształcenia dostępne są bardzo różnorodne warianty. Przy użyciu gotowych kart przygotowawczych uczący się są w stanie już w ciągu bardzo krótkiego czasu pisać programy NC, dokonywać ich symulacji oraz optymalizacji. Zespół asysty technicznej firmy MTS chętnie odpowie na dalsze pytania. Strona: 64
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

9.0.

Kontrola jakości – mierzenie przedmiotu obrabianego

 MTS GmbH 2004

Strona : 65

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Listwa ikon systemu pomiarowego Objaśnienie

Pełne informacje zawiera pomoc systemu Windows pod hasłem mierzenie.

Zakończ

Nawigator Powrót Okno standardowe. Powiększ przekrój Powiększa przekrój w aktualnym widoku. Powiększ Powiększa aktualny widok. Zmniejsz Zmniejsza aktualny widok. Przesuń Przesuwa aktualny widok.

Punkt zerowy Zmień punkt zerowy Zmienia położenie punktu zerowego (punkt odniesienia wymiaru). Wyświetl punkty zerowe Wyświetla punkty zerowe.

Poprzedni i następny Poprzedni Pokazuje wymiar poprzedni. Następny Pokazuje wymiar następny.

Zmień położenie przekroju Przesuń przekrój Przesuwa aktualny przekrój w nowe miejsce.

Funkcje wymiarowania Wymiarowanie elementu Mierzy element w aktualnym widoku. Wymiarowanie w układzie współrzędnych Mierzy dowolny punkt w stosunku do aktualnego punktu zerowego. Wymiarowanie względne Łańcuch wymiarowy Dowolny punkt mierzony w stosunku do punktu odniesienia. Mierzy odległość między dwoma punktami w łańcuchu wymiarowym.

Wymiarowanie od punktu do punktu Mierzy odległość między dwoma dowolnymi punktami w aktualnym widoku.

Strona: 66

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Punkty pomiarowe Wyświetl punkty Punkt konturu Środek odcinka Punkt przekroju Środek okręgu Ćwiartki okręgu Środek łuku okręgu Wyświetla wybrane punkty pomiarowe. Zaznacza punkty konturu na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki odcinków na wszystkich przekrojach. Zaznacza punkty przekroju na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki okręgów na wszystkich przekrojach. Zaznacza punkty ćwiartek okręgów na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki łuków okręgów na wszystkich przekrojach.

Mierzone elementy Odcinek Znajduje tylko odcinki w aktualnym widoku. Łuk okręgu Znajduje tylko łuki okręgów w aktualnym widoku.

Listwa menu: wybierz Mierzenie i Przesuń przekrój oraz Mierzenie i Umieść przekrój w zaznaczonym punkcie. Listwa ikon: Przesuń przekrój

Uwaga: przy obracaniu przekroje podłużne nie ulegają zmianie na skutek przesuwania ich linii przekroju. Linie przekroju pozostają na stałe w przekroju odniesienia, a obrócić należy linię C=0! Zmiana punktu odniesienia wymiaru (punktu zerowego) Wybierz odpowiednią ikonę z listwy ikon. Możesz wybrać także z listwy menu opcję Mierzenie i dalej Wstaw punkt zerowy. Po wybraniu tego punktu menu możesz kursorem wybrać widok przekroju, klikając myszką dowolne miejsce. W miejsce to przeniesiony zostanie punkt odniesienia wymiaru. Zbliżając kursor do punktu pomiarowego następuje jego „uchwycenie“ i punkt odniesienia wymiaru umieszczony zostanie w tymże punkcie. Uwaga: punkty do chwytania wyświetlane są w zależności od wyboru jednej z funkcji menu lub jednej z ikon funkcyjnych (Pokaż i Wybór punktów)

 MTS GmbH 2004

Strona : 67

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Za pomocą należy wybrać widok 3D.

Strona: 68

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.0. Załączniki
Przykład Rysunek Wzór Wzór Wzór Program NC %30 Program NC %31 Część frezowana Karta przygotowawcza Plan obróbki Arkusz do programowania NC

Instrukcje specjalne w symulatorze frezowania V6.0 ( WINDOW L... ( WINDOW O... ( WINDOW RUNTIMERESET ( START: Ustawienie lupy czasowej Ustawienie nadbiegu Zerowanie czasu całkowitego PRG-Nazwa w programie NC w programie NC w programie NC Koniec programu NC M30 ( START:

Instrukcja specjalna „STORE“ zapamiętuje przedmiot obrabiany w module zarządzania przedmiotami obrabianymi po dokonaniu obróbki w trybie automatycznym ( STORE: WSNAME (WSNAME - nazwa przedmiotu obrabianego, plik .FWS) ( STORE-H: WSNAME ( STORE-V: WSNAME Wywołanie modułu zarządzania przedmiotami obrabianymi w karcie przygotowawczej ( ROHTEIL DATEINAME WSNAME.FWS

 MTS GmbH 2004

Strona : 69

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.1. Program NC %30
() (( 27.12.2003 10:53 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400x0450 ( STEROWANIE MTS VMC01 ( ( WYMIARY SURÓWKI X+174.000 Y+080.000 Z+060.000 ( POZYCJA PRZ. OBR. X+165.000 Y+148.000 (( Lewe przednie górne naro¿e przedm. obrab.: X+165.000 Y+148.000 Z+135.000 ( MATERIA£ ST 37-2 W-Nr: 1.0037 ( ( IMAD£O RS 110/BX065 ( G£ÊBOKOŒÆ ZAMOCOW. E+015.000 ( PRZESUNIÊCIE V+000.000 ( ORIENTACJA A90° ( ( AKTUALNE NARZÊDZIE T01 ( NARZÊDZIA ( T01 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-12.0/057L HSS ISO 1641 ( T02 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-20.0/075L HSS ISO 1641 ( T03 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-16.0/067L HSS ISO 1641 ( T04 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-08.6/047L HSS ISO 1641 ( T05 WIERT£O STOPNIOWE DS-08.0/04.3-090 HSS ISO 3439 ( T06 ROZWIERTAK RE-D28.0/H7 HSS ISO 521 ( T07 PUSTY ( T08 PUSTY ( T09 FREZ DO ROWKOW T ST-12.5/06.0 HSS ISO 3337 ( T10 FREZ DO ROWKOW T ST-22.0/10.0 HSS ISO 3337 ( T11 FREZ WALCOWO-CZO£OWY MW-063/040 HSS ISO 2586 ( T12 FREZ K¥TOWY TYPU B CB-25/06.3/45 HSS ISO 3859 ( ( WARTOŒCI KOREKCJI ( D01 R006.000 Z+128.000 ( D02 R010.000 Z+140.000 ( D03 R008.000 Z+138.000 ( D04 R004.300 Z+133.000 ( D05 R000.000 Z+115.000 ( D06 R000.000 Z+176.000 ( D09 R006.250 Z+088.000 ( D10 R011.000 Z+100.000 ( D11 R031.500 Z+120.000 ( D12 R006.300 Z+092.500 ( ( PKTY ZEROWE PRZEDM. ( G54 X+252.000 Y+188.000 Z+135.000 ( () N0010 G90 (WINDOW L1000 N0012 G54 X+252.000 Y+188.000 Z+135.000 N0014 G00 X+140.000 Y+000.000 N0016 Z+100.000 N0018 T1111 M06 N0020 G94 F0300.000 N0022 S0980 M03 N0024 G00 X+120.000 Y+000.000 N0026 G00 Z-012.000 N0028 G01 X+114.000 M08 N0030 G03 X+114.000 Y+000.000 I-054.000 J+000.000 F275.000 N0032 G01 X+120.000 N0034 G01 Z-024.000 N0036 G01 X+114.000 F0300.000 Strona: 70
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC N0038 N0040 N0042 N0044 N0046 N0048 N0050 N0052 N0054 N0056 N0058 N0060 N0062 N0064 N0066 N0068 N0070 N0072 N0074 N0076 N0078 N0080 N0082 N0084 N0086 N0088 N0090 N0092 N0094 N0096 N0098 N0100 N0102 N0104 N0106 N0108 N0110 N0112 N0114 N0116 N0118 N0120 N0122 N0124 N0126 N0128 N0130 N0132 N0134 N0136 N0138 N0140 N0142 N0144 N0146 N0148 N0150 N0152 N0154 N0156 N0158 N0160 N0162 N0164 G03 X+114.000 Y+000.000 G01 X+120.000 G00 Z-034.000 G01 X+114.000 G03 X+114.000 Y+000.000 G01 X+120.000 G00 Z+005.000 M84 G23 O0024 Q0050 M80 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0202 M06 G94 F0480.000 S2300 M03 G00 X+075.000 Y+055.000 G00 Z-045.000 M08 G01 X+100.000 Y+030.000 G00 Y-030.000 G01 X+075.000 Y-055.000 G00 Z-025.000 G00 X-075.000 G00 Z-045.000 G01 X-100.000 Y-030.000 G00 Y+030.000 G01 X-075.000 Y+055.000 G00 Z-025.000 G00 X+075.000 G00 Z-062.000 G23 O0072 Q0080 Z-062.000 G23 O0084 Q0094 G00 X+048.000 Y+055.000 G00 Z-045.000 G41 X+042.000 Y+043.200 G73 I+054.000 J+043.200 G71 O0000 G72 I+060.000 J+000.000 G71 O0000 G73 X+042.000 Y-043.200 G00 Y-048.000 G00 Z-030.000 G00 X-042.000 G00 X-042.000 Y-043.200 G01 Z-045.000 G73 I-054.000 J-043.200 G71 O0000 G72 I-060.000 J+000.000 G71 O0000 G73 X-042.000 Y+043.200 G00 Y+048.000 G00 Z-030.000 G00 X+042.000 G01 X+042.000 Y+043.200 G01 Z-062.000 G23 O0108 Q0124 G01 Z-062.000 G23 O0128 Q0144 G40 G46 A+002.000 G00 Z+005.000 G94 F0400.000 S2300 M03 G88 Z-066.000 I+050.000 G79 X+060.000 Y+000.000 I-054.000 J+000.000

I-054.000 J+000.000

G45 A+007.000 G01 O0070 O0070 B+026.000 O0000 I+054.000 J-043.200 O0070 O0000

O0070 O0070 B+026.000 O0000 I-054.000 J+043.200 O0070 O0000

K-010.000 B+013.920 W+003.000 Strona : 71

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC N0166 N0168 N0170 N0172 N0174 N0176 N0178 N0180 N0182 N0184 N0186 N0188 N0190 N0192 N0194 N0196 N0198 N0200 N0202 N0204 N0206 N0208 N0210 N0212 N0214 N0216 N0218 N0220 N0222 N0224 N0226 N0228 N0230 N0232 N0234 N0236 N0238 N0240 N0242 N0244 N0246 N0248 N0250 N0252 N0254 N0256 N0258 N0260 N0262 N0264 N0266 N0268 N0270 N0272 N0274 N0276 N0278 N0280 N0282 N0284 N0286 N0288 N0290 N0292 G79 X-060.000 Y+000.000 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0101 M06 G94 F0380.000 S3800 M03 G42 X-010.000 Y-046.000 G01 X-010.000 Y-034.000 G01 X+020.000 Y-034.000 G01 X+020.000 Y+034.000 G01 X-020.000 Y+034.000 G01 X-020.000 Y-034.000 G71 X+010.000 Y-034.000 G40 G46 A+010.000 G01 X-029.000 G01 Y+048.000 G00 X+029.000 G01 Y-048.000 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0303 M06 G94 F0430.000 S2900 M03 G00 Z+005.000 G87 X+032.000 Y+060.000 G79 X+000.000 Y+000.000 G88 Z-014.000 I+060.000 G79 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0505 M06 G94 F0430.000 S1590 M03 G00 Z+005.000 G81 Z-036.292 W+032.000 G78 X-027.000 Y-030.000 G78 X+027.000 Y+030.000 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0909 M06 G94 F0250.000 S2500 M03 G00 Z+005.000 G00 X+060.000 Y+000.000 G00 Z-012.000 G01 X+070.000 Y+000.000 G03 X+070.000 Y+000.000 G01 X+060.000 G00 Z-042.000 G01 X+070.000 Y+000.000 G03 X+070.000 Y+000.000 G01 X+060.000 G00 Z+005.000 M84 G23 O0250 Q0270 M80 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T1010 M06 G94 F0250.000 S2500 M03 G00 Z+005.000 S2500 M03 G00 Z+005.000

Z-042.000 G46 A+010.000 G00 R+012.000 R+012.000 R+012.000 R+012.000

Z-020.000 I+050.000 K+005.000 B+008.000 W+037.000 K+006.000 B+014.000 W+052.000

A+090.000 D+015.000 S0005 A+090.000 D-015.000 S0005

M08

I-010.000

I-010.000

Strona: 72

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC N0294 N0296 N0298 N0300 N0302 N0304 N0306 N0308 N0310 N0312 N0314 N0316 N0318 N0320 N0322 N0324 N0326 N0328 N0330 N0332 N0334 N0336 N0338 N0340 N0342 N0344 N0346 N0348 N0350 N0352 N0354 N0356 N0358 N0360 N0362 N0364 N0366 N0368 N0370 N0372 N0374 N0376 N0378 N0380 N0382 N0384 N0386 N0388 N0390 N0392 N0394 N0396 N0398 N0400 N0402 G00 X+022.000 G00 Z-030.000 G01 X+030.000 G03 X+030.000 Y+000.000 G01 X+020.000 G01 Z-025.000 G01 X+030.000 G03 X+030.000 Y+000.000 G01 X+022.000 G00 Z+005.000 M84 G23 O0292 Q0312 M80 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T1212 M06 G94 F0900.000 S0410 M03 G00 Z+005.000 G00 X+029.000 Y+000.000 G01 Z-003.000 G01 X+031.200 G02 X+031.200 Y+000.000 G01 Z+005.000 G01 X+060.000 G01 Z-002.000 G01 X+052.300 G02 X+052.300 Y+000.000 G01 X+060.000 G00 Z+005.000 M84 G23 O0330 Q0352 M80 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0404 M06 G94 F0320.000 S5800 M03 G00 Z+005.000 G00 X+000.000 Y+000.000 G00 Z-062.000 M08 G01 Y+020.000 G01 Y-020.000 G00 Z+100.000 G00 X+140.000 Y+000.000 T0606 M06 G94 F0060.000 S0080 M03 G00 Z+005.000 M08 G85 Z-066.000 G78 X+060.000 Y+000.000 G00 Z+050.000 G00 X+140.000 Y+000.000 (STORE-H: %30 M30

I+030.000

I+030.000

I+028.800

I+007.700

M09

A+000.000 D-120.000 S0002

 MTS GmbH 2004

Strona : 73

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.2. Program NC %31
() (( 28.12.2003 16:45 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS VMC-024_ISO30_-0500-0400x0450 ( STEROWANIE MTS VMC01 ( ( NAZWA PLIKU SURÓWKI %30.FWS ( POZYCJA PRZ. OBR. X+160.000 Y+110.000 (( Lewe przednie górne naro¿e przedm. obrab.: X+160.000 Y+110.000 Z+135.000 ( MATERIA£ AlMg 1::Aluminium ( ( IMAD£O RS 110/BX065 ( G£ÊBOKOŒÆ ZAMOCOW. E+015.000 ( PRZESUNIÊCIE V+000.000 ( ORIENTACJA A90° ( ( AKTUALNE NARZÊDZIE T01 ( NARZÊDZIA ( T01 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-12.0/057L HSS ISO 1641 ( T02 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-20.0/075L HSS ISO 1641 ( T03 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-16.0/067L HSS ISO 1641 ( T04 FREZ PALC. DO ROWKÓW MS-08.6/047L HSS ISO 1641 ( T05 WIERT£O STOPNIOWE DS-08.0/04.3-090 HSS ISO 3439 ( T06 ROZWIERTAK RE-D28.0/H7 HSS ISO 521 ( T07 PUSTY ( T08 PUSTY ( T09 FREZ DO ROWKOW T ST-12.5/06.0 HSS ISO 3337 ( T10 FREZ DO ROWKOW T ST-22.0/10.0 HSS ISO 3337 ( T11 FREZ WALCOWO-CZO£OWY MW-063/040 HSS ISO 2586 ( T12 FREZ K¥TOWY TYPU B CB-25/06.3/45 HSS ISO 3859 ( ( WARTOŒCI KOREKCJI ( D01 R006.000 Z+128.000 ( D02 R010.000 Z+140.000 ( D03 R008.000 Z+138.000 ( D04 R004.300 Z+133.000 ( D05 R000.000 Z+115.000 ( D06 R000.000 Z+176.000 ( D07 R011.000 Z+119.000 ( D08 R020.000 Z+115.500 ( D09 R006.250 Z+088.000 ( D10 R011.000 Z+100.000 ( D11 R031.500 Z+120.000 ( D12 R006.300 Z+092.500 ( ( PKTY ZEROWE PRZEDM. ( G54 X+247.000 Y+150.000 Z+135.000 ( () N0010 G90 (WINDOW L1000 N0012 G54 X+247.000 Y+150.000 Z+135.000 N0014 G00 X+140.000 Y+000.000 N0016 Z+100.000 N0018 T1212 M06 N0020 G94 F0300.000 N0022 S0410 M03 N0024 G00 Z+005.000 N0026 G01 X+060.000 Y+000.000 N0028 G01 Z-002.000 N0030 G01 X+052.300 N0032 G02 X+052.300 Y+000.000 I+007.700 Strona: 74
 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC N0034 N0036 N0038 N0040 N0042 N0044 N0046 N0048 G01 G00 M84 G23 M80 G00 G00 M30 X+060.000 Z+005.000 O0024 Q0036 Z+100.000 M09 X+140.000 Y+000.000

 MTS GmbH 2004

Strona : 75

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.3. Rysunek przedmiotu obrabianego

Strona: 76

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.4. Arkusze robocze
Frezowanie CNC
Frezowanie

Karta przygotowawcza
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Rodzaj zamoc.: Uchwyt: Głęb. zamoc.: Poz. konika: Data:

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Sterowanie

Dane narzędzi / Uzbrojenie magazynu - głowicy rewolwerowej
Pozycja Nazwa narzędzia Numer pliku narzędzia Dane korekcyjne X Z0 X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z
 MTS GmbH 2004

Op.

R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr.

Strona : 77

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Frezowanie CNC
Frezowanie

Plan obróbki
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Data:

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Sterowanie

Kolejność operacji obróbkowych
Nr
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Operacja

Instrukcje programu NC

Pozycja Parametry skrawania narz.
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc N Vc n Vc n Vc n Vc n Vc n Vc n Vc

Strona: 78

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC Frezowanie CNC
Frezowanie

Arkusz programu
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Data:

Nr programu: Programista: Nr rysunku:

Kod NC
N 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
 MTS GmbH 2004

G

X

Y

Z

I

J

F

M

T

Strona : 79

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.5. Uwagi na temat zarządzania i organizacji dialogu przygotowawczego
przy frezowaniu
Dane do dyspozycji zawarte w dialogu przygotowawczym odczytywane są z już istniejących kart przygotowawczych. Znajdują się one w katalogu: .\MTS-CNC Polish\Setup_M\ Płyta magnetyczna.fnc RS 110-10-110-E32.fnc RS 135-10-135-E40.fnc RS 160-10-160-E50.fnc mtssetup.scm Plik mtssetup.scm (frezowanie) zawiera aktualne informacje do dialogu przygotowawczego. Można go w każdej chwili edytować i poszerzać o nowe zamocowania. Fragment pliku źródłowego mtssetup_m.scm [ZAMOCOWANIE] INFO=RS 110 WS min.10 max.110 Et=32 PLIK=RS 110-10-110-E32.fnc XMIN=10 XMAX=240 YMIN=10 YMAX=110 ZMIN=5 ZMAX=60 EMIN=2 EMAX=32 VMIN=-78 VMAX=78 VXMIN=150 VXMAX=250 VYMIN=100 VYMAX=200 Znaczenie = słowo kluczowe = nazwa zamocowania = karta przygotowawcza z zamocowaniem = min. długość przedmiotu obrabianego = max. długość przedmiotu obrabianego = min. szerokość przedmiotu obrabianego = max. szerokość przedmiotu obrabianego = min. wysokość przedmiotu obrabianego = max. wysokość przedmiotu obrabianego = min. głębokość zamocowania = max. głębokość zamocowania = max. położenie przedmiotu obrabianego w imadle = min. położenie przedmiotu obrabianego w imadle = min. położenie przedmiotu obrabianego od punktu zerowego maszyny = max. położenie przedmiotu obrabianego od punktu zerowego maszyny = min. położenie przedmiotu obrabianego od punktu zerowego maszyny = max. położenie przedmiotu obrabianego od punktu zerowego maszyny

Nowy zestaw narzędzi: Przyporządkuj w trybie przygotowawczym narzędzia z zarządzania do odpowiednich gniazd magazynu. Opuść magazyn wybierając poprawne wartości korekcji i utwórz nową kartę przygotowawczą Zestaw narzędzi 05.fnc. Zwróć uwagę, by w karcie przygotowawczej wymienione były poszczególne nastawy korekcji narzędzi, w przeciwnym razie nowy zestaw narzędzi nie pojawi się w dialogu przygotowawczym. Skopiuj kartę przygotowawczą Zestaw narzędzi 05.fnc po .\MTS-CNC Polish\Setup_M\. Nowy zestaw narzędzi pokaże się automatycznie na liście i od tego momentu jest do dyspozycji użytkownika.

Strona: 80

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora frezowania CNC

10.6. Informacje o systemie
Uwagi: * Windows NT 2000 lub XP: Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora w celu instalacji oprogramowania. Oprogramowanie musi mieć możliwość czytania i zapisu w katalogu instalacyjnym. * Windows 95- 98,NT: Programowanie dialogowe symulatora wymaga posiadania Internet Explorera 4.01 SP2 (lub wyżej) lub DCOM98.

Jeśli z przyczyn technicznych przycisk „URUCHOM FREZOWANIE” sprawdzić system.

będzie nieaktywny, należy

Klikając na prawym klawiszem myszy otwiera się menu. W punkcie Informacja o symulatorze frezowania TopMill pojawi się numer modułu klucza programowego (Hardlocks). Sprawdź, czy numer jest identyczny z numerem licencji oprogramowania. Jeśli pokaże się jedynie 0 jako numer klucza programowego, oznacza to błąd w systemie lub błąd przy instalacji oprogramowania. • • Korzystając z wyszukiwarki systemu Windows odszukaj plik o nazwie Hardlock.vxd (WIN95/98) lub Hardlock.sys (WINNT-2000). Sprawdź, czy klucz programowy (Hardlocks) jest prawidłowo włożony do portu LPT komputera.

 MTS GmbH 2004

Strona : 81

 
statystyka