Przeglądaj wersję html pliku:

Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC


M a t h e m a t i s c h Te c h n i s c h e Software-Entwicklung GmbH

Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Wersja 6.3

© MTS GmbH • Kaiserin-Augusta-Allee 101 • D-10553 Berlin • Tel.: +49 / 30 / 349 960 - 0 • Fax: +49 / 30 / 349 960 - 25

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Wersja V6.3 © MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Kaiserin-Augusta-Allee 101 • D - 10553 Berlin • Tel.: (030) 349 960 0 • Fax: 349 960 25 Berlin, 2004.

Wszystkie prawa, także dotyczące kopiowania fotomechanicznego i przechowywania na nośnikach elektronicznych, są zastrzeżone. Będziemy wdzięczni za propozycje ulepszeń i informacje o błędach.

Strona : 2

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

1.0. 1.1. 1.2. 1.3. 2.0. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.0. 3.1. 3.2. 3.3. 4.0. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 5.0. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6.0. 6.1. 6.2.

WPROWADZENIE OPIS ELEMENTÓW STEROWANIA W SYMULATORZE TOCZENIA CNC URUCHAMIANIE PROGRAMU SYMULATORA TOCZENIA WSKAZÓWKI DO BUDOWY GRUPY KONFIGURACYJNEJ SYMULATOR TOCZENIA CNC TRYB AUTOMATYCZNY TRYB INTERAKTYWNY TRYB KROKOWY DROGI PRZEJAZDU POMIARY I SPRAWDZANIE PREZENTACJA 3D I GŁĘBOKOŚĆ NIERÓWNOŚCI PREZENTACJA GRAFICZNA EDYTOR NC KARTA PRZYGOTOWAWCZA FUNKCJE KLAWISZY PRZY PRACY W EDYTORZE NC PROGRAMOWANIE DIALOGOWE NC DIALOG PRZYGOTOWAWCZY - TOCZENIE OTWARCIE DIALOGU I NADANIE NAZWY PROGRAMOWI WYBÓR UCHWYTU I KONFIGURACJI ZAMOCOWANIA DEFINIOWANIE WYMIARÓW PRZEDMIOTU OBRABIANEGO I PUNKTU ZEROWEGO WYBÓR ZESTAWU NARZĘDZI PROGRAM ĆWICZENIE 01.DNC PRZEGLĄD TRYBU PRZYGOTOWAWCZEGO UCHWYTY, MOŻLIWOŚCI MOCOWANIA I POSTACIE SURÓWKI GŁOWICA REWOLWEROWA, OPRAWKI I NARZĘDZIA BIBLIOTEKA NARZĘDZI PRZEJAZD WZDŁUŻ OSI W TRYBIE PRZYGOTOWAWCZYM PRZYGOTOWANIA DO WYKONANIA PROGRAMU PLAN OBRÓBKI I TECHNOLOGIA KARTA PRZYGOTOWAWCZA DLA CZĘŚCI TOCZONEJ

5 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 22 22 23 24 25 26 26 26 27 27 28 29 31
Strona : 3

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC 6.3. PLAN OBRÓBKI DLA CZĘŚCI TOCZONEJ 7.0. 8.0. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 9.0. 10.0. 10.1. 10.2. 10.4. 10.5. USTAWIENIE OBRABIARKI PROGRAMOWANIE NC CYKL ZGRUBNEGO TOCZENIA WZDŁUŻNEGO G81 CYKL GŁĘBOKIEGO WIERCENIA G84 CYKL ZGRUBNEGO TOCZENIA WZDŁUŻNEGO POW. ZEWNĘTRZNEJ G81 CYKL ZGRUBNEGO TOCZENIA WZDŁUŻNEGO POW. WEWNĘTRZNEJ G81 OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA POW. WEWNĘTRZNEJ OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA POW. ZEWNĘTRZNEJ CYKL NACINANIA GWINTU ZEWNĘTRZNEGO G31 CYKL PODCIĘCIA ZEWNĘTRZNEGO G79 PODCIĘCIE WEWNĘTRZNE KONTROLA JAKOŚCI – MIERZENIE PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM NC CZĘŚĆ TOCZONA UWAGI DO ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI DIALOGU PRZYGOTOWAWCZEGO PRZY TOCZENIU INFORMACJA O SYSTEMIE

32 33 43 44 45 46 46 47 47 48 49 50 51 54 55 58 62 64

Strona : 4

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

1.0.

Wprowadzenie

Poszczególne rozdziały tego opracowania umożliwiają zapoznanie się z istotnymi funkcjami dotyczącymi obsługi i zastosowań systemu MTS. Przedstawione funkcje powinny równocześnie dać czytelnikowi przegląd możliwości systemu (i związanych z nimi możliwości prowadzenia kształcenia ukierunkowanego na określony cel). Chodzi przy tym nie tylko o tworzenie programów NC, ich symulację oraz kontrolę jakości, ale także o wiele możliwości prezentowania uczącemu się za pośrednictwem komputera podstawowych funkcji obrabiarki CNC w sposób odpowiadający praktyce. Przykłady zastosowane w symulacji są dostępne w kodzie każdego dostarczanego wraz z systemem sterowania CNC. Czytelnik jest prowadzony krok po kroku poprzez system i poznaje w ten sposób w najkrótszym możliwym czasie funkcjonowanie oraz obsługę symulatora CNC. Po pewnych objaśnieniach wstępnych zostanie następnie dokonane ustawienie symulatora zgodnie z planem obróbki i utworzona będzie karta przygotowawcza.

1.1.

Opis elementów sterowania w symulatorze toczenia CNC

Elementy sterowania oraz opisy ich funkcji są w symulatorze zgrupowane na pasku menu umieszczonym w dolnej części ekranu i obejmującym 10 przycisków funkcyjnych. Menu główne:

Wybór żądanej funkcji następuje przez kliknięcie jej przycisku funkcyjnego lewym przyciskiem myszy

albo

do na klawiaturze też przez naciśnięcie odpowiadającego temu przyciskowi klawisza funkcyjnego komputera. Sposób obsługi można w ten sposób dopasować do preferencji użytkownika. Aby zapewnić dobre zrozumienie, funkcje, które należy wybrać, są w tym opracowaniu wyróżniane kolorem w obrębie odpowiednich struktur menu lub przedstawiane bezpośrednio w tekście objaśnienia w postaci symboli klawiszy klawiatury PC. Na wstępnym etapie nauki wystarczy wykonać jedynie każdorazowo podane kroki. Jeżeli kiedykolwiek na skutek błędów w obsłudze nie uda się uzyskać żądanego wyniku, należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: • • • lub można powrócić zawsze do menu głównego lub do stanu po włączeniu Przy użyciu symulatora. Klawisze te należy przy tym naciskać wielokrotnie, zależnie od zagłębienia menu. Przy użyciu innego menu. do dokonuje się wyboru lub odwołania funkcji. Może również nastąpić przejście do

działanie funkcji jest ogólnie kończone i następuje przejęcie uzyskanych wyników. Przy użyciu Jeżeli przy wyborze konkretnej grupy funkcji wywoływano kolejno wiele zagnieżdżonych menu, należy je także kolejno opuszczać przez naciskanie głównego. lub . Powoduje to ostateczny powrót do menu

 MTS GmbH 2004

Strona : 5

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

1.2.

Uruchamianie programu symulatora toczenia

Przez kliknięcie przycisku START na pasku zadań można uruchomić programy MTS Toczenie, Frezowanie lub TOPCAM z folderu MTS-CNC German, o ile tylko przy instalacji nie zmieniono nazwy folderu.

Dokumentacja i materiały szkoleniowe są dostępne w formacie PDF. W menu startowym TOPCAM można wybrać następujące moduły programowe: TopCAM System CAD z systemem programowania toczenia NC do pięciu osi i frezowaniem przy 3 osiach. TopTurn Niezależny lub dopasowany do sterowania moduł programowania NC z symulacją i śledzeniem kolizji, opcjonalnie z wrzecionem przechwytującym i uwzględnianiem do 7 osi. TopMill Niezależny lub dopasowany do sterowania moduł programowania NC z symulacją i śledzeniem kolizji względem 3 osi.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Toczenie zawsze jest aktywna grupa konfiguracyjna MTS z kodem programowania MTS: MTS TM -___.___.042x0500x1000 x MTS TM CONTROL Jeżeli nie został zakupiony neutralny względem sterowania kod programowy MTS, natomiast do dyspozycji jest np. sterowanie toczeniem według kodu programowego PAL94 lub SINUMERIK 840DM, to przycisk Uruchom toczenie jest zablokowany po instalacji oprogramowania. Należy wówczas najpierw wybrać odpowiednią grupę konfiguracyjną i dopiero wtedy zostaje włączony przycisk Uruchom toczenie. Dokonany wybór jest zapamiętywany i używany przy kolejnych uruchomieniach programu.
Wybór grupy konfiguracyjnej lewym przyciskiem myszy

Informacja o obrabiarce, osiach, koniku dla wybranej konfiguracji

Strona : 6

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

1.3.

Wskazówki do budowy grupy konfiguracyjnej

Rozdział ten może zostać pominięty na etapie wstępnego zapoznawania się z systemem, o ile tylko został również zakupiony kod programowy MTS. Nazwa grupy konfiguracyjnej odnosi się zawsze do określonej kombinacji konfiguracji obrabiarki oraz konfiguracji sterowania. Definiuje się je w zarządzaniu konfiguracjami. Przykładowo, tokarka jest konfigurowana zgodnie z danymi producenta. Wielkościami charakterystycznymi są m. in. przestrzeń robocza, drogi przejazdu, typ głowicy rewolwerowej i gniazda narzędziowe, liczba osi NC, występowanie wrzeciona przechwytującego lub konika itp. Konfiguracja sterowania obejmuje składnię języka programowania, przyporządkowanie opcjonalnych postprocesorów i ustawienia sterowania.

Do transformacji programu napisanego w kodzie MTS lub PAL na określony kod sterowania wymagany jest zawsze postprocesor. Jest on, podobnie jak kod programowania, udostępniany po wyborze sterowania docelowego. Moduły te są dostępne w zależności od zakresu zakupionej konfiguracji oprogramowania. W razie potrzeby można je także zainstalować później. W poniższym przykładzie dostępne są oba moduły, tj. kod programowania i postprocesor. Przyciski Postprocesor i Uruchom toczenie są włączone, a zatem aktywne. Narzędzia napędzane - obróbka względem 5 osi (X, Z, Y, B, C), wrzeciono główne i przechwytujące Kod programowania dla sterowania Sinumerik 810D z symulacją względem 5 osi Postprocesor z cyklami do tłumaczenia programu na kod NC Sinumerik 810 D z 5 osiami Transmisja danych NC pomiędzy PC i obrabiarką NC

 MTS GmbH 2004

Strona : 7

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

Jeżeli nie został zakupiony żaden kod programowania dla posiadanego postprocesora, przycisk rozpoczęcia toczenia pozostaje zablokowany.

Obecnie należy sprawdzić jeszcze raz aktywną grupę konfiguracyjną. Następnie można uruchomić symulator przyciskiem <Uruchom toczenie>, z grupą konfiguracyjną MTS TM -___.___.042x0500x1000 x MTS TM CONTROL lub z inną grupą, która została zakupiona w konkretnym przypadku.

Strona : 8

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.0.

Symulator toczenia CNC

Symulator rozróżnia trzy tryby pracy: edytor NC tryb automatyczny tryb przygotowawczy Dialog przygot.

Z powodów dydaktycznych i metodycznych warto na początku zastosować <Tryb automatyczny> symulatora. Uczący się może przy tym najpierw poznać najróżniejsze postacie trybów symulacji. Obecnie zostaną jednak podane niektóre wskazówki dotyczące ekranu początkowego.

pracy

Stan tokarki po jej włączeniu jest określany przez kartę przygotowawczą. Opisuje ona pewien stan ustawienia symulatora, który jest określany przez następujące komponenty: • Uchwyt tokarski ze szczękami mocującymi • Surówka / przedmiot obrabiany • Uzbrojenie głowicy rewolwerowej Początkowa karta przygotowawcza jest umieszczona w programie NC. Dla każdego sterowania jest ona przechowywana w systemie zarządzania programami w pliku pod nazwą <DLFT_MTE.DNC> i może być indywidualnie dopasowywana do potrzeb użytkownika. Można też ewentualnie zmienić tę nazwę karty przygotowawczej dla odpowiedniego sterowania.

< Przygot. Przy użyciu klawisza funkcyjnego automat.> dokonuje się uaktywnienia programu <DLFT_MTE.DNC> w celu dokonania ustawień wstępnych symulatora. W ten sposób można odtworzyć stan po włączeniu symulatora. Nagłówek karty przygotowawczej w edytorze NC

Szersze informacje o karcie przygotowawczej można znaleźć w rozdziale „Tryb przygotowawczy“.

 MTS GmbH 2004

Strona : 9

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.1.

Tryb automatyczny

Program NC powinien być wykonywany na obrabiarce CNC. Program ten musi zostać przedtem załadowany do pamięci sterowania obrabiarki. Poniższy opis objaśnia poszczególne kroki obsługi systemu MTS w tym trybie pracy.

,<Wybierz program>, otwarte zostaje okno zarządzania programami NC, w którym są Klawiszem pokazane wszystkie dostępne programy NC dla aktualnie wybranego sterowania. na plik <%020S1__TN09-TR01-16-TM1> Przez podwójne kliknięcie program NC zostaje załadowany do pamięci i staje się dostępny do dalszego przetwarzania. można uaktywnić dalsze funkcje Przy użyciu prawego przycisku myszy eksploratora: np. przesłanie programu na dyskietkę, usunięcie, zmiana nazwy itp.

W tym przykładzie został przejęty program <%020S1__TN09-TR01-16-TM1>. Po potwierdzeniu klawiszem system przechodzi do nowego menu. Można tu wybrać jeden z czterech różnych trybów symulacji. Rozpoczniemy od trybu automatycznego. Tryb automatyczny Tryb interaktywny Tryb krokowy Tory narzędzi

rozpoczyna symulację. Program CNC załadowany do pamięci maszyny, np. Tryb automatyczny <%020S1__TN09-TR01-16-TM1>, jest automatycznie przetwarzany. Prawa strona ekranu zawiera ważne informacje systemowe dotyczące stanu wirtualnej tokarki CNC. • aktualne współrzędne względem osi X, Z (również względem opcjonalnych osi dodatkowych) • prędkość skrawania, liczbę obrotów, posuw, narzędzie, • kierunek obrotu wrzeciona, czas obróbki • aktywne instrukcje pomocnicze G, • nadbieg i wartość przyspieszenia czasu W dolnej części okna symulatora jest pokazywany fragment programu z aktualnie interpretowanym wierszem programowym NC.

Strona : 10

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.2.

Tryb interaktywny

umożliwia dialogowe pisanie, zakładanie, edycję lub uruchamianie programu NC. Tryb interaktywny Maszyna interpretuje program wiersz po wierszu. W każdej chwili możliwe jest dokonywanie poprawek w programie. Po wykonanej symulacji wiersz programowy może zostać odrzucony, aby dokonać jego modyfikacji i następnie przeprowadzić ponowną symulację. Przedmiot obrabiany jest przy tym aktualizowany na bieżąco, względnie po odrzuceniu wiersza przywracany jest stan poprzedni. Do wykonywania programu NC <Bearbol2> powinien zostać użyty <Tryb interaktywny> .

Zostaje otwarte okno zarządzania programami: na program Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy <%020S2__TN09-TR01-16-TM1>przekazuje program do pamięci programów maszyny.

Rozpoczyna się interaktywny tryb pracy. Każdy kolejny wiersz programu zostaje wykonany po potwierdzeniu, a następnie proponowane jest dokonanie jego zmian. Przetwarzanie wiersza programowego NC: Przejąć wiersz programowy NC [T/N] Przetwarzanie wiersza programowego NC: Przejąć wiersz programowy NC [T/N] W tym trybie pracy jest w każdej chwili możliwa edycja kodu NC: lub można odrzucić Za pomocą klawiszy wiersz programowy, a następnie dokonać jego edycji przy użyciu klawiatury. Przejąć wiersz programowy NC [T/N]

 MTS GmbH 2004

Strona : 11

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Prędkość odbywającej się symulacji można zmieniać przy użyciu funkcji <Nadbieg, czasy> . Ta funkcja jest dostępna dla każdej nowoczesnej obrabiarki podczas obróbki lub przy ustawianiu (zarysowanie, ustawianie punktu zerowego). <Nadbieg, czasy> dysponuje się różnymi możliwościami wyboru Po wyborze klawisza funkcyjnego sposobu zmiany czasowego przebiegu symulacji. Warto po prostu wypróbować kolejno działanie tych funkcji. Ustawienia stają się aktywne po przejęciu klawiszem i mogą zawsze zostać znów zmienione.

Ważne: Nadbieg wpływa na czas obróbki. W przeciwieństwie do tego ustawienie skali czasu oraz włączenie trybu testowego nie mają żadnego wpływu na czas obróbki.

2.3.

Tryb krokowy

Tryb krokowy oznacza obróbkę w trybie automatycznym, przy której każdy wiersz programowy NC musi zostać oddzielnie zatwierdzony.

Wiersz programowy NC zostaje automatycznie wykonany po wyborze funkcji <Wykonaj WierProgr> lub przez zatwierdzenie klawiszem .

Wskazówka: Także po uruchomieniu programu NC możliwa jest zmiana trybu symulacji pomiędzy trybem automatycznym, krokowym i interaktywnym.

Strona : 12

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.4.

Drogi przejazdu

Wyświetlanie dróg przejazdu w wybranym programie NC, np. <%020S2__TN09-TR01-16-TM1>.

Program jest wykonywany i zaprogramowane tory przejazdu są pokazywane graficznie. • • w posuwie roboczym G01 (czerwony) w szybkim przesuwie G00 (niebieski)

Dokładna ocena zaprogramowanych torów przejazdu i ich korekta w programie NC może prowadzić do znacznych oszczędności w czasach wytwarzania.

Po wyborze <Prezentacji graficznej> lewym przyciskiem myszy

dodatkowo istnieje możliwość określenia okna zoom przez kliknięcie

punktu początkowego i końcowego powiększanego wycinka.

Wskazówka: Aktualny program NC może być wykonywany w każdym z możliwych trybów: <Tryb automatyczny> krokowy> , <Programowanie interaktywne> i <Pokazanie torów przejazdu> . , <Tryb

Przy włączonej interpretacji karty przygotowawczej symulator jest przy każdym włączeniu ustawiany zgodnie ze znajdującą się w nagłówku programu NC kartą przygotowawczą. Zaletą tego jest, iż przy powtórnym uruchomieniu tego samego programu każdorazowo stosuje się od nowa surówkę.

 MTS GmbH 2004

Strona : 13

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.5.

Pomiary i sprawdzanie

Niezależnie od wybranego trybu symulacji i od już przetworzonego kodu NC można zawsze przez wywołanie funkcji <Mierzenie/3D> uzyskać dostęp do funkcji wizualizacji i kontroli programu. pozwala na przejście do modułu symulatora, który zajmuje się problematyką Funkcja <Mierzenie/3D> analizy jakości i samokontroli. Uczący się może korzystać z funkcji o wielu możliwościach, które pozwalają na sprawdzenie wyników jego pracy. lub <Mierzenie punktu> można sprawdzić, czy Przy użyciu funkcji <Mierzenie elementu > zaprogramowany kontur przedmiotu obrabianego jest zgodny z rysunkiem. Warto po prostu wypróbować dostępne możliwości, albo np. zbadać wpływ kompensacji promienia ostrza na kontur przedmiotu obrabianego przez mierzenie przedmiotu wykonanego z włączoną i wyłączoną kompensacją.

Przez wybór funkcji

lub

można zawsze powrócić do punktu wyjścia.

lub

Strona : 14

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.6.

Prezentacja 3D i głębokość nierówności

Kierunek obserwacji, oddalenie obserwatora i powiększenie, jak również kąt przekroju cząstkowego, można wybierać dowolnie. W menu przekrojów można określić wycinany segment. Analizy wysokości nierówności

Widok może zostać wyświetlony na pełnym ekranie kombinacją klawiszy możliwy tylko klawiszem + . , <Powrót> jest

, kontur przedmiotu obrabianego jest analizowany według elementów konturu.

Przy użyciu geometrii krawędzi tnącej i posuwu jest obliczana i wyświetlana powierzchnia oraz wyznaczona zostaje wysokość nierówności. Przez można otrzymać dokładne informacje o i wybranym elemencie konturu.

 MTS GmbH 2004

Strona : 15

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

2.7.

Prezentacja graficzna
pozwala na dokonywanie zmian rodzaju prezentacji ekranowej ze

Funkcja <Prezentacja graficzna> względu na trzy czynniki: • • • Widok części Funkcja ZOOM Prezentacja wiersza NC

Zmiany w menu <Prezentacja graficzna>

są przejmowane klawiszem

lub wycofywane klawiszem

.

Okno zoom może zostać utworzone przez podanie krańców jego przekątnej. Punkty te są określane przez aktualną pozycję kursora przy klikaniu lewym przyciskiem myszy .

Zawsze jest możliwe szybkie przejście do pełnego widoku całej przestrzeni maszynowej lub do okna standardowego zależnego od surówki.

Po wyborze nowego widoku należy opuścić menu przez <Powrót> . Wybrany widok jest zachowywany aż do jego zmiany. (Wyjątek: Okno zostaje ustawione z programu NC). Symulator powraca do tej funkcji, z której została wywołana funkcja <Prezentacja graficzna>.

Strona : 16

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Można wybrać następujące widoki geometrii przedmiotu obrabianego: widok z zewnątrz, półprzekrój (na górze lub na dole) lub pełny przekrój.

Prezentacja w widoku z zewnątrz.

Prezentacja w półprzekroju na dole.

Prezentacja w pełnym przekroju.

można Przy użyciu funkcji prezentacji wierszy NC zmieniać liczbę wierszy NC wyświetlanych w automatycznym trybie pracy symulatora.

 MTS GmbH 2004

Strona : 17

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

3.0.

Edytor NC

W podstawowym menu edytora NC do dyspozycji są różne funkcje. • • • • • • • • Edycja aktualnego programu NC nie używane Zmiany istniejących lub tworzenie nowych programów w zarządzaniu programami nie używane Drukowanie programu NC Przekazanie programu NC na obrabiarkę w trybie DNC Powrót do trybu przygotowawczego Powrót do trybu automatycznego

Jak już wspomniano w rozdziale, w którym omawiany był <TRYB AUTOMATYCZNY>, wybór istniejącego lub utworzenie nowego programu NC odbywa się przy użyciu dialogu wyboru pliku.

<Edytuj program>, to Istnieją tu różne możliwości otwarcia lub utworzenia programu. Jeżeli wybrano można wprowadzić nazwę programu. Jeżeli taki program już istnieje, zostanie on otwarty w edytorze, zaś w przeciwnym przypadku pojawia się komunikat, iż program nie istnieje, wraz z pytaniem, czy powinien on zostać utworzony (możliwymi odpowiedziami są lub ).

Po użyciu funkcji

<Wybierz program> nazwa zaznaczonego programu zostaje skopiowana do linii itd.

statusowej symulatora, okno dialogowe zostaje zamknięte, program może zostać otwarty przez Program NC <%010S1__TN07-TR01-16-TM1.dnc> zostaje otwarty do przeglądania. W programie znajdują się wszelkie potrzebne informacje, począwszy od danych dotyczących ustawienia symulacji, a skończywszy na kodzie programu NC.

Jeżeli program NC został zaznaczony przez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy udostępnione zostają dalsze funkcje pomocnicze. , to

Strona : 18

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

3.1.

Karta przygotowawcza

Struktura karty przygotowawczej jest zawsze jednakowa. Składa się ona z następujących grup: • • • • • Konfiguracja obrabiarki i sterowania Geometria surówki/przedmiotu obrabianego Urządzenia mocujące i zamocowanie Aktywne narzędzie na pozycji roboczej Uzbrojenie głowicy rewolwerowej wraz z wartościami korekcyjnymi dla narzędzi <Karta przygot.> w menu głównym.

Menu karty przygotowawczej można otworzyć przyciskiem

Po ustawieniu symulatora w menu przygotowawczym, naciśnięcie klawisza przygotowawczej. Wymaga to podania nazwy programu. Informacje dotyczące karty przygotowawczej: • • •

powoduje utworzenie karty

() znaczniki początku i końca dla interpretatora karty przygotowawczej ( podlegający interpretacji wiersz karty przygotowawczej (( komentarze, które są ignorowane przez interpretator

Jeżeli karta przygotowawcza jest tworzona od nowa, to w programie po jej zakończeniu zostaje wstawiony (jako jedyny) wiersz programowy zawierający instrukcję <M30> (koniec programu), która pozwala na przetwarzanie karty przygotowawczej w trybie automatycznym lub jako początkowej karty przygotowawczej bez komunikatu o błędzie „Nieoczekiwany koniec programu“.

 MTS GmbH 2004

Strona : 19

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

3.2.

Funkcje klawiszy przy pracy w edytorze NC

Aktualnie edytowany obszar znajduje się zawsze pomiędzy dwiema liniami poziomymi. Przy użyciu klawisza ze można wybrać pojedynczą instrukcję. W zależności od potrzeby może ona zostać poprawiona, strzałką usunięta lub napisana na nowo. Wprowadzanie jest kończone klawiszem . Zmiana wiersza Zmiana strony: Wstawienie wiersza: Usunięcie wiersza: Wstawienie instrukcji: Usunięcie instrukcji: lub lub + +

• • •

Dołączanie programu NC Operacja blokowa Przenumerowanie

można przed aktualnym wierszem właśnie edytowanego programu wstawić inny Przy użyciu funkcji program NC. Jest to ważna funkcja, np. przy tworzeniu różnych modyfikacji danego programu. pozwala na zaznaczenie bloku złożonego z pełnych wierszy przy użyciu znacznika Operacja blokowa początku i końca. Umożliwia to używanie dla bloku ogólnych funkcji przesuwania, kopiowania i usuwania. pozwala na wprowadzenie nowej numeracji wierszy programu NC, począwszy od Przenumerowanie wybranego początkowego do końcowego numeru w programie, przy czym podaje się numer początkowy i wartość przyrostu numeru wiersza.

Strona : 20

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

3.3.

Programowanie dialogowe NC

Przyciskiem <Programowanie dialogowe> zostaje włączony dialogowy tryb programowania. Tę uniwersalną funkcję, dostarczaną przez oprogramowanie MTS, można dopasować do wszystkich sterowań w aktualnym wierszu roboczym poszukiwane są instrukcje, dla których istnieją okna CNC. Przy naciśnięciu dialogowe. Po znalezieniu takiej instrukcji pokazywane jest jej okno dialogowe z wartościami parametrów wejściowych.

Okno dialogowe Lista dostępnych instrukcji W powyższym przykładzie przedstawiono wywołanie cyklu MTS dla obróbki zgrubnej G81 z trzema adresami X, Z, I oraz dodatkowymi parametrami, które jednak nie są określane w przykładzie. Wartości adresów mogą być edytowane w polach okna dialogowego, które pozwala również na wprowadzanie pozostałych parametrów. Przyciskiem wszystkie wartości przekazywane są do programu. Jeżeli w analizowanym wierszu nie zostanie znalezione żadne słowo kluczowe, programowanie dialogowe można wybrać żądaną. wyświetla listę wszystkich dostępnych instrukcji wejściowych, z której przyciskiem Następnie zostaje otwarte odpowiednie okno dialogowe, w którym użytkownik może wprowadzić wartości . Odpowiedni wiersz programowy NC zostanie parametrów tej instrukcji, zatwierdzając je przyciskiem wówczas wpisany na miejsce wiersza wyjściowego. Jeżeli aktualną pozycją jest koniec programu NC, do programu zostaje w ten sposób wprowadzony nowy wiersz. (Operacja ta jest możliwa także dla liczących wiele wierszy instrukcji programu NC, o ile tylko są one obsługiwane przez aktualnie wybrane sterowanie.) Wartości wejściowe mogą być albo wprowadzane numerycznie, albo wybierane ze skończonego zbioru wartości dopuszczalnych. Ma przy tym miejsce sprawdzanie poprawności oraz rozróżniane są adresy obowiązkowe i opcjonalne. Ponadto istnieje możliwość stosowania alternatywnych kombinacji adresów, np. łuk okręgu z I oraz K zamiast promienia.

W programowaniu dialogowym można dla złożonych cykli dodatkowo korzystać z systemu pomocy zbudowanego w typowym standardzie pomocy środowiska Windows.

 MTS GmbH 2004

Strona : 21

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

4.0.

Dialog przygotowawczy - toczenie

Cztery kroki do wykonania karty przygotowawczej Dialog przygotowawczy umożliwia szybkie utworzenie karty przygotowawczej nowego programu. Polega on na wyborze rodzaju zamocowania w połączeniu z konfiguracją uchwytu. Zamocowanie w uchwycie tokarskim wymaga podania głębokości zamocowania przedmiotu obrabianego. Należy też zdefiniować przedmiot obrabiany, określić punkt zerowy przedmiotu obrabianego i nowy program uzupełniony zostanie w karcie przygotowawczej o odpowiedni zestaw narzędzi skrawających. Po zakończeniu sterowanie wczyta kartę przygotowawczą z nagłówka programu do maszyny i można przystąpić od razu do interaktywnego wprowadzania programu.

4.1.

Otwarcie dialogu i nadanie nazwy programowi
dialog przygotowawczy. Wybierz klawiszem Nadaj nowemu programowi CNC nową nazwę, np.: Ćwiczenie 01 i otwórz program.

4.2.

Wybór uchwytu i konfiguracji zamocowania
Wybierz nowy rodzaj zamocowania.

Objaśnienie: Do dyspozycji użytkownik ma łącznie 7 różnych kombinacji zamocowania. Przy zamocowaniu w kłach odpada konieczność określenia głębokości zamocowania. Należy jednak zdefiniować przedmiot obrabiany z nakiełkiem. Definiując rurę jako materiał do obróbki należy określić średnicę zewnętrzną i wewnętrzną.
Strona : 22

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Wybierz konfigurację zamocowania, KFD-HS 130 min. 46, max. 118, Et=18. Głębokość zamocowania dla danego przedmiotu obrabianego powinna wynosić 18 mm.

Zmień zakładkę na: Przedmiot obrabiany/Punkt zerowy Objaśnienie : Zwracaj za każdym razem uwagę na przedział wartości w okienku. Jeśli wartość wykracza poza zakres pojawi się na czerwono i zostanie odrzucona. Wybór rodzaju zamocowania odpowiada standardowi biblioteki zamocowań tokarki. KFD-HS 130: min. 46, max. 118, Et=18 KFD-HS 130 jest oznaczeniem uchwytu tokarskiego. Min. 46 do max. 118 mm określa zakres rozsunięcia prowadnic odpowiednich szczęk mocujących, zaś Et=18 mm określa maksymalną głębokość zamocowania przedmiotu obrabianego.

4.3.

Definiowanie wymiarów przedmiotu obrabianego i punktu zerowego
Określ wymiary przedmiotu obrabianego: Wpisz Długość = 120 mm, Wpisz Szerokość = 60 mm

Wpisz

Z= -2 mm

Zmień zakładkę na: Narzędzia

Objaśnienie : W środkowym polu określić można położenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego dokonując wyboru z listy. Można go też przesunąć z wybranego uprzednio położenia określając przesunięcie przyrostowo w kierunku Z ±. Istnieją łącznie dwie możliwości wyboru położenia punktu zerowego przedmiotu obrabianego.

 MTS GmbH 2004

Strona : 23

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

4.4.

Wybór zestawu narzędzi
Wybierz przykładowo zestaw narzędzi 94-03 i zapoznaj się z jego zawartością oraz rozmieszczeniem w głowicy rewolwerowej.

Zmień zakładkę na: Wartości korekcji Objaśnienie: Zestaw narzędzi określa dostępne narzędzia do umieszczenia w karcie przygotowawczej. Lista wartości korekcji widoczna jest na wykazie.

tworzona jest Potwierdzając wpis klawiszem nowa karta przygotowawcza wczytywana do maszyny CNC w trybie automatycznym – programowanie interaktywne. Można rozpocząć programowanie.

Objaśnienie: Po wybraniu zakładki wartości korekcji uzyskasz bliższe informacje o poszczególnych narzędziach. Można przystąpić natychmiast do pisania programu CNC. Określony w dialogu punkt zerowy obrabiarki wpisywany jest na końcu karty przygotowawczej i można go aktywować odpowiednią instrukcją, np.: G54.

Fragment karty przygotowawczej: ( ( PUNKT ZEROWY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ( G54 X200.000 Y+150.000 Z+105.000

Strona : 24

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

4.5.

Program Ćwiczenie 01.dnc

() (( 31.12.2003 13:17 ( ( KONFIGURACJA ( MASZYNA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D+060.000 L+120.000 ( ( WRZECIONO GŁÓWNE Z PRZEDMIOTEM OBRABIANYM ( UCHWYT TOKARSKI KFD-HS 130 ( SZCZĘKI STOPNIOWE HM-110_130-02.001 ( RODZAJ ZAMOCOWANIA: ZEWNĘTRZNE STOPNIOWE ( GŁĘBOKOŚĆ ZAMOCOWANIA E18.000 (( Prawa powierzchnia przedmiotu obrabianego: Z+230.000 ( ( NARZĘDZIA ( T01 NÓŻ KĄTOWY LEWOTNĄCY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 ( T02 NÓŻ KĄTOWY LEWOTNĄCY CL-SDJCL-2020/L/1208 ISO30 ( T03 NÓŻ KĄTOWY LEWOTNĄCY CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 ( T04 NÓŻ ZEWNĘTRZNY DO PODCIĘĆ ER-SGTFL-2012/L/02.0-0 ISO30 ( T05 NÓŻ DO NACINANIA GWINTU LEWY TL-LHTR-2020/R/60/2.00 ISO30 ( T06 NÓŻ DO NACINANIA GWINTU LEWY TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ISO30 ( T07 WIERTŁO PŁYTKOWE DI-20.00/045/R/HMT ISO30 ( T08 NÓŻ DO WYTACZANIA BI-SCLCL-1212/L/0604 ISO30 ( T09 NÓŻ DO WYTACZANIA BI-SCAKL-1010/L/0604 ISO30 ( T10 NÓŻ DO WYTACZANIA BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 ( T11 NÓŻ DO GWINTÓW WEWNĘTRZNYCH TI-ITTR-1616/R/60/1.50 ISO30 ( T12 NÓŻ WEWNĘTRZNY DO PODCIĘĆ RI-GHILL-1013/L/02.00 ISO30 ( T13 PUSTY ( T14 WIERTŁO PŁYTKOWE DI-20.00/110/R/HMT ISO30 ( T15 PUSTY ( T16 PUSTY ( ( WARTOŚCI KOREKCJI ( D01 R000.800 X+070.000 Z+045.000 G000.000 E005.000 I-000.800 K-000.800 ( D02 R000.800 X+070.000 Z+045.000 G000.000 E032.000 I-000.800 K-000.800 ( D03 R000.400 X+070.000 Z+045.000 G000.000 E052.000 I-000.400 K-000.400 ( D04 R000.200 X+060.000 Z+041.000 G002.000 E000.000 I-000.200 K-000.200 ( D05 R000.288 X+070.000 Z+040.712 G000.000 E000.000 I-000.288 K+000.000 ( D06 R000.217 X+070.000 Z+040.783 G000.000 E000.000 I-000.217 K+000.000 ( D07 R000.000 X+000.000 Z+180.000 G020.000 E000.000 I+000.000 K+000.000 ( D08 R000.400 X-007.252 Z+160.000 G000.000 E005.000 I+000.400 K-000.400 ( D09 R000.400 X-008.653 Z+135.000 G000.000 E032.000 I+000.400 K-000.400 ( D10 R000.400 X-008.653 Z+170.000 G000.000 E032.000 I+000.400 K-000.400 ( D11 R000.217 X-009.717 Z+150.000 G000.000 E000.000 I+000.217 K+000.000 ( D12 R000.100 X-013.500 Z+156.800 G002.000 E000.000 I+000.100 K-000.100 ( D13 R000.000 X+000.000 Z+020.010 G000.010 E090.000 I+000.000 K+000.000 ( D14 R000.000 X+000.000 Z+210.000 G020.000 E000.000 I+000.000 K+000.000 ( D15 R000.000 X+000.000 Z+020.010 G000.010 E090.000 I+000.000 K+000.000 ( D16 R000.000 X+000.000 Z+020.010 G000.010 E090.000 I+000.000 K+000.000 ( ( PUNKT ZEROWY PRZEDMIOTU OBRABIANEGO ( G54 X000.000 Z+228.000 ( () N0010 G90 N0015 G54

 MTS GmbH 2004

Strona : 25

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

5.0.

Przegląd trybu przygotowawczego

Zintegrowany z symulatorem CNC tryb przygotowawczy jest zbudowany w sposób bardzo złożony pod względem swych funkcji. W poniższym zestawieniu zawarto krótki przegląd jego różnorodnych możliwości.

5.1.

Uchwyty, możliwości mocowania i postacie surówki

5.2.

Głowica rewolwerowa, oprawki i narzędzia

Korekcja wzdłużna narzędzia Kwadrant 1: Kwadrant 2: Kwadrant 3: Kwadrant 4: Kwadrant 5: Kwadrant 6: Kwadrant 7: Kwadrant 8: P = punkt odniesienia oprawki narzędziowej B1 = korekcja wzdłużna względem osi X A1 = korekcja wzdłużna względem osi Z F1 = promień ostrza E1 = wartość I D1 = wartość K K= R K=-R K=-R K= R K= R K= 0 K=-R K= 0 I= R I= R I=-R I=-R I= 0 I= R I= 0 I=-R

Z wartości F1 wynikają wartości I oraz K.

Strona : 26

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

5.3.

Biblioteka narzędzi

Obecnie zawiera ona 700 narzędzi tokarskich w 18 grupach.

5.4.

Przejazd wzdłuż osi w trybie przygotowawczym

Klawisze sterowania przejazdem: lub lub + + przejazd wzdłuż osi Z w posuwie rob. przejazd wzdłuż osi X w posuwie rob. lub lub szybki przesuw wzdłuż osi Z szybki przesuw wzdłuż osi X

Przez naciskanie klawiszy sterowania przejazdem można przemieszczać głowicę rewolwerową w przestrzeni roboczej. Tak jak na rzeczywistej obrabiarce, można np. określić przez zarysowanie punkt zerowy przedmiotu obrabianego. W menu technologii lub bezpośrednio przy użyciu klawiszy Przełącznik wrzeciona Liczba obrotów Posuw Pozycja w głowicy rewolwerowej 3 , 4 lub 5 1000 0,220 0202

można włączyć obroty, posuw, narzędzie, wrzeciono i chłodziwo.

 MTS GmbH 2004

Strona : 27

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

6.0.

Przygotowania do wykonania programu

Zanim programista rozpocznie pisanie programu NC, musi on uważnie przestudiować rysunki i wymagania produkcyjne. Jeżeli wszystkie informacje potrzebne do wykonania programu są dostępne, można rozpocząć planowanie przebiegu obróbki. Ważne jest też uwzględnienie tego, na jakiej obrabiarce przedmiot może, czy powinien, być później wykonywany oraz jakie narzędzia i zamocowania są dostępne dla tej obrabiarki. Kompletny rysunek został zamieszczony w załączniku 1 jako „Część toczona“. • • • •
Kontrola zamówienia Programista Narzędzia Plan obróbki Program NC

Analiza rysunku warsztatowego Określenie przebiegu obróbki Wybór zamocowań i potrzebnych narzędzi (karta przygotowawcza) Wykonanie programu NC
Analiza rysunku części Zamocowanie Karta przygotowawcza

Typowe formularze do przygotowania obróbki.

Strona : 28

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

6.1.

Plan obróbki i technologia
Kolejność operacji Szkic obróbki

Typ narzędzia, pozycja głowicy rewolwerowej, parametry skrawania D: 80 mm L: 122 mm 1 Określić wymia- Wałek Materiał: AlMg1 ry surówki i Uchwyt: KFD-HS 130 sprawdzić dostępność Szczęka: HM-110_130-02.001 materiału 2 Zamocować Głębokość przedmiot obr. zamocowania: 18.0 mm Określić punkt 3 zerowy przedm. obrabianego 4 Planowanie NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 T0101 G96 S260 M04 G95 F0.250 M08

5 Obróbka NÓŻ KĄTOWY LEWY zgrubna konturu CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 zewnętrznego T0101 G96 S260 M04 G95 F0.350 M08

6 Wiercenie

WIERTŁO KRĘTE DR-18.00/130/R/HSS ISO30 T0505 G97 S1200 M03 G95 F0.220 M08

7 Obróbka WYTACZAK ZAOSIOWY zgrubna konturu BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 wewnętrznego T0808 G96 S220 M04 G95 F0.250 M08

 MTS GmbH 2004

Strona : 29

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Dokończenie planu obróbki Kolejność operacji 6 Obróbka dokładna konturu wewnętrznego Typ narzędzia, pozycja głowicy rewolwerowej, parametry skrawania WYTACZAK ZAOSIOWY BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 T1010 G96 S300 M04 G95 F0.100 M08 Szkic obróbki

7 Obróbka dokładna konturu zewnętrznego

NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 T0202 G96 S360 M04 G95 F0.100 M08

8 Nacinanie gwintu

NÓŻ DO GWINTÓW LEWY TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ISO30 T0303 G97 S1000 M03 G95 F1.5 M08

9 3 x toczenie poprzeczne

PODCINAK ZEWNĘTRZNY ZAOSIOWY RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 T0404 G97 S1000 M04 G95 F0.150 M08

10 Podcięcie wewnętrzne

PODCINAK WEWNĘTRZNY ZAOSIOWY RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 T1212 G97 S01000 M04 G95 F000.150 M08

Na podstawie planu obróbki tworzona jest karta przygotowawcza.
Strona : 30

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

6.2.
CNC

Karta przygotowawcza dla części toczonej

Toczenie
Frezowanie

Karta przygotowawcza
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Rodzaj zamoc.: Zamocowanie Głęb. zamoc. Pozycja konika Wewnętrzne Uchwyt Do oporu, 18 mm 800 Data:

Nr programu Część toczona 1 (Drehteil1) Programista MTS Nr rysunku 2704 Nazwa Część toczona (Drehteil) Materiał : AlMg1 Surówka/półwyrób:80 x 122 Inne MTS TM

Dane narzędzia / Uzbrojenie magazynu - głowicy rewolwerowej
Pozycja 01 05 08 10 02 03 04 12 Nazwa narzędzia NÓŻ KĄTOWY LEWY WIERTŁO KRĘTE WYTACZAK ZAOSIOWY WYTACZAK ZAOSIOWY NÓŻ KĄTOWY LEWY NÓŻ DO GWINTÓW LEWY PODCINAK ZEWNĘTRZNY PODCINAK WEWNĘTRZNY ZAOSIOWY Numer pliku narzędzia CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 DR-18.00/130/R/HSS ISO30 BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ISO30 ER-SGTFL-1212/L/01.8-0 ISO30 RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 Dane korekcyjne X 60,0 Z 43,0 X 0,0 Z 210,0 X –6,77 Z 160,0 X –6,77 Z 160,0 X 70,0 Z 43,0 X 70,0 Z 38,783 X 60,0 Z 40,2 X –11,5 Z 125,9 X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z R 0,8 Kwadr.7 R 0,0 Kwadr.7 R 0,4 Kwadr.2 R 0,4 Kwadr.2 R 0,4 Kwadr.3 R 0,217 Kwadr.8 R 0,160 Kwadr.3 R 0,1 Kwadr.2 R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. Op. 01 02 03 04 05 06 07 08 09

 MTS GmbH 2004

Strona : 31

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

6.3.
CNC

Plan obróbki dla części toczonej

Toczenie
Frezowanie

Plan obróbki
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH
Data:

Nr programu Część toczona 1 (Drehteil1) Programista MTS Nr rysunku 2704 Nazwa Część toczona (Drehteil) Materiał : AlMg1 Surówka/półwyrób:80 x 122 Sterowanie MTS TM

Kolejność operacji obróbkowych
Nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Operacja Planowanie Obróbka zgrubna konturu zewnętrznego Wiercenie Obróbka zgrubna konturu wewnętrznego Obróbka wykańczająca konturu wewnętrznego Obróbka wykańczająca konturu zewnętrznego Nacinanie gwintu 3 x toczenie poprzeczne Podcięcie wewnętrzne Instrukcje programu NC G01 G81 Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G84 Cykl wiercenia G81 Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G41 G01 G02 G03 G23 G42 G01 G02 G03 G85 G23 G31 Cykl nacinania gwintu G79 Cykl podcięcia G01 Pozycja Parametry narz. skrawania T01 F 0,25 N Vc 260 T01 F 0,35 N Vc 260 T05 F 0,22 N 1200 Vc T08 F 0,25 N Vc 220 T10 F 0,10 N Vc 300 T02 F 0,10 N Vc 300 T03 F 1,5 N1000 Vc T04 F 0,15 N1000 Vc T12 F 0,10 N1000 Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F n Vc F n Vc F n Vc

Strona : 32

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

7.0.

Ustawienie obrabiarki

Z tego punktu można się dowiedzieć, jak ustawić symulator do zadania ćwiczeniowego. Omawiane są następujące kroki: • • • Surówka, materiał, uchwyt i zamocowanie przedmiotu obrabianego, zmiana uchwytu Głowica rewolwerowa, uzbrojenie gniazd narzędziowych, utworzenie nowego narzędzia Utworzenie karty przygotowawczej

Zadanie: Walec z aluminium (AlMg1) 80x122mm powinien zostać do oporu (18 mm) zamocowany w uchwycie. W trybie przygotowawczym należy wybrać menu < Prz. obr. / Uchwyt> .

wybrać materiał z tabeli materiałów. Przed wprowadzeniem geometrii surówki jako walca, należy przez (Wybór materiału nie jest jednak bezwzględnie konieczny w symulatorze CNC).

Wybór grupy materiałów

Materiał został wybrany klawiszem

.

Wymiary surówki wprowadza się w górnym prawym rogu. • Wprowadzanie geometrii walca: W polu D: W polu L: Dana wejściowa : 80 Dana wejściowa : 122

Dane przedmiotu obrabianego są zatwierdzane i przejmowane klawiszem .

Informacja o materiale: AlMg1 Przedmiot obrabiany został w ten sposób określony i obecnie musi zostać zamocowany.
 MTS GmbH 2004
Strona : 33

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

można przejść do nowego typu Klawiszem zamocowania lub wybrać je lewym przyciskiem myszy Przez . Ramka oznacza aktualnie aktywną pozycję. dokonuje się jej zatwierdzenia.

Aktualnie proponowany sposób mocowania jest określany z ostatniego stanu przygotowawczego. Dla tego przedmiotu obrabianego z uwagi na maksymalną głębokość zamocowania wynoszącą 15-16 mm musi zostać wybrana nowa kombinacja zamocowań na obrabiarce. Przez należy przejść do menu typu zamocowania.

Można obecnie ponownie zmienić rodzaj zamocowania przedmiotu obrabianego. W rozważanym przypadku nie jest to potrzebne.

przejmowany jest wybrany rodzaj zamoPrzez cowania i następuje przejście do biblioteki uchwytów.

Najpierw trzeba znaleźć odpowiedni uchwyt tokarski. Przez należy otworzyć bibliotekę uchwytów.

Uchwyty są przechowywane w bibliotece pod swymi nazwami. Mogą one być modyfikowane, tak, aby odpowiadały wymaganiom konkretnego zakładu. KFD-HS 110 do 315 (Nazwa) (Średnica uchwytu) (Średnica uchwytu do zastosowania na dużych obrabiarkach)

Strona : 34

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

Wybór przez

Z kolei musi zostać wybrana odpowiednia szczęka na pozycję biblioteki stopniowa. : KFD-HS 130, należy go zatwierdzić klawiszem . Należy ją zaznaczyć przez lub myszą . lub kliknięcie trzeba otworzyć bibliotekę Następnie przez szczęk mocujących.

Wybór szczęki mocującej: objaśnienie nazwy HM stop twardy (Hartmetall) 110_130 (pasuje do średnicy uchwytu i surówki) -02 (liczba stopni szczęki) -002 (numer kolejny) Klawiszem należy wybrać typ HM-110_130-02.002

W ten sposób obrabiarka została wyposażona w nowy uchwyt tokarski i szczęki. Zmiany są w dalszym ciągu możliwe. Dalsze urządzenia mocujące są każdorazowo udostępniane w zależności od rodzaju zamocowania. kombinacja jest zmieniana lub uaktywniana Przez w symulatorze.

Oczywiście można także samemu zdefiniować uchwyt i szczęki stopniowe.

 MTS GmbH 2004

Strona : 35

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

Przedmiot obrabiany powinien obecnie zostać zamocowany w uchwycie tokarskim. Przez dokonuje się wyboru zamocowania na wrzecionie głównym (o ile w danej konfiguracji obrabiarki dysponuje się także wrzecionem przechwytującym, tak, jak to jest w omawianym przypadku).

Obecnie trzeba zamocować przedmiot obrabiany! przesunąć przedmiot obrabiany do obszaru Przez mocowania. Klawiszem zamknąć uchwyt. przesunąć przedmiot obrabiany do oparcia Przez się o szczękę. Przez .następuje zakończenie i przejęcie zamocowania.

Wskazówka: Zastosowana w tym przykładzie kombinacja urządzeń mocujących, złożona z uchwytu <KFD-HS 130> i szczęk stopniowych o oznaczeniu <HM 110_130-02-002>, umożliwia mocowanie przedmiotów obrabianych o średnicach z przedziału 50 do 116 mm na głębokość do 16 mm przy oparciu się o szczękę. Informacje te zostają po utworzeniu karty przygotowawczej wprowadzone do programu NC. Po otwarciu tego programu w edytorze NC można zobaczyć m. in. następujący zapis: ( WALEC D080.000 L122.000.

Jeżeli zapis ten zostałby zmieniony w edytorze, np. na D060.000 L050.000, to przy kolejnym uruchomieniu programu zostałby użyty przedmiot obrabiany o nowych wymiarach surówki. W przypadku średnic do D40, zbyt małych dla wybranej kombinacji uchwytu i szczęk, prowadziłoby to do pojawienia się komunikatu o błędzie.

Strona : 36

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Uzbrojenie głowicy rewolwerowej

Aktualna głowica rewolwerowa dysponuje 16 gniazdami narzędziowymi. (Wartość tę można zmienić w konfiguracji). Wskaźnikiem myszy należy wybrać pozycję w głowicy rewolwerowej. Umieszczone w niej narzędzie jest wyświetlane w środku ekranu. Dalsze informacje są dostępne po naciśnięciu klawisza można usunąć wybrane narzędzie z głowicy rewolwerowej. Klawiszem Uzbrojenie głowicy rewolwerowej odbywa się zgodnie z uprzednio sporządzonym planem obróbki. T01 NÓŻ KĄTOWY LEWY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 .

Należy wybrać pozycję T01i klawiszem biblioteki narzędzi.

przejść do

Wybrać kursorem lub przez kliknięcie myszą grupę narzędzi <Noże kątowe (lewotnące)> i klawiszem przejść do wyboru narzędzia.

Następnie należy wybrać pozycję T02 i sprawdzić Za pomocą klawiszy , lub myszą należy oznaczenie narzędzia: odszukać i zaznaczyć narzędzie o nazwie Nóż kątowy lewy <CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30>, a następnie przejąć <CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30> je klawiszem . Narzędzie zostaje w ten sposób To istniejące narzędzie można przejąć do obróbki. umieszczone w pozycji T01.
 MTS GmbH 2004
Strona : 37

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC W obu poprzednich krokach dokonano wymiany narzędzia w głowicy rewolwerowej. Narzędzie to zostało wybrane przez poszukiwanie określonej nazwy w grupie narzędzi. Inna metoda zostanie zaprezentowana przy uzbrajaniu pozycji T03. Potrzebny jest nóż do wykonania gwintu zewnętrznego o skoku 1,5 mm. Najpierw trzeba wyszukać wszystkie narzędzia dla skoku 1,5 mm.

Należy wybrać pozycję T03 i klawiszem bibliotekę.

otworzyć

Przejść do grupy <Noże do gwintów zewnętrznych (lewotnące)> i otworzyć tę grupę przez .

grupa zostanie przeszukana Za pomocą funkcji przy użyciu określonego kryterium wyszukiwania.

Między polami wejściowymi można się przemieszczać klawiszem . W polu wejściowym <Skok> należy zostaną wyszukane wszystkie wpisać 1.5. Przez narzędzia dla tego skoku.

Strona : 38

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

W wyniku otrzymuje się trzy narzędzia odpowiadające zadanemu kryterium wyszukiwania. Wybrane zostaje narzędzie: <TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ISO30>, które zostaje przejęte klawiszem .

Narzędzie to zostało umieszczone w pozycji T03.

W ten sposób przedstawione zostały dwa różne warianty dokonywania uzbrojenia głowicy rewolwerowej. Dalsze narzędzia uczący się może umieścić w głowicy samodzielnie. Wszystkie niepotrzebne narzędzia mogą klawiszem Przegląd tabeli narzędzi: T01 T02 T03 T04 T05 T08 T10 T12 NÓŻ KĄTOWY LEWY NÓŻ KĄTOWY LEWY NÓŻ DO GWINTÓW LEWY PODCINAK ZEWNĘTRZNY WIERTŁO KRĘTE WYTACZAK ZAOSIOWY WYTACZAK ZAOSIOWY NÓŻ WEWN. DO PODCIĘĆ ZAOS. CL-SCLCL-2020/L/1208 CL-SVJCL-2020/L/1604 TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ER-SGTFL-1212/L/01.8-0 DR-18.00/130/R/HSS BI-SCAAL-1010/L/0604 BI-SCAAL-1010/L/0604 RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 ISO30 ISO30 ISO30 ISO30 ISO30 ISO30 ISO30 zostać usunięte z głowicy rewolwerowej.

Narzędzie T12 typu „Nóż wewnętrzny do podcięć (zaosiowy)“ RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 nie jest aktualnie przez dostępne w bibliotece. Problem zostanie rozwiązany przy użyciu modułu zarządzania narzędziami utworzenie odpowiedniego narzędzia. W ramach zarządzania narzędziami można w poszczególnych grupach narzędzi tworzyć nowe narzędzia, modyfikować narzędzia istniejące lub usuwać je.

 MTS GmbH 2004

Strona : 39

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Należy wybrać pozycję T12.

Przez

należy otworzyć menu zarządzania.

Wybrać typ narzędzia i przez zarządzanie narzędziami.

otworzyć

Ponieważ potrzeba wielu informacji, korzystne jest wykorzystanie już istniejącego narzędzia jako wzorca. Przez należy przejść do biblioteki.

Tu trzeba wyszukać najbardziej zbliżone narzędzie i przejąć je klawiszem .

Do pól wejściowych zaznaczonych na rysunku obok należy wprowadzić nowe dane. Nazwa: RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30

Pł. wieloostrz.: GMP-1-10 Szer. u dołu: 1.1 na górze: 0.9

można przemieszczać się w kierunku Klawiszem do przodu między polami wejściowymi. Powrót jest + . możliwy przy użyciu kombinacji klawiszy Po wprowadzeniu lub odpowiednim skorygowaniu wszystkich danych nowe narzędzie jest tworzone klawiszem .

Strona : 40

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Następuje z kolei żądanie potwierdzenia zamiaru wykonania tej operacji.

W ten sposób narzędzie zostaje wprowadzone do zarządzania narzędziami. Obecnie można tworzyć dalsze narzędzia lub opuścić menu klawiszem .

Nowe narzędzie musi być umieszczone w głowicy rewolwerowej na pozycji T12. Należy ustawić odpowiednio ramkę i nacisnąć .

Grupa narzędzi zostaje wybrana i otwarta klawiszem .

Nowe narzędzie zostaje wybrane i przejęte klawiszem .

wartości korekcyjne dla wszystkich narzędzi Przez zostają automatycznie przejęte do rejestru wartości korekcyjnych sterowania.

Tryb przygotowawczy kończy się utworzeniem karty przygotowawczej.

 MTS GmbH 2004

Strona : 41

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Z menu głównego za pomocą klawisza można przejść do menu karty przygotowawczej.

Klawiszem

tworzy się kartę przygotowawczą.

Należy wprowadzić nazwę programu, np. <%3>, otworzyć i utworzyć przez .

lub i powrót przez . Karta przygotowawcza programowania NC została w ten sposób utworzona.

Wybrać edytor i otworzyć nowy program NC.

Klawiszem można opuścić edytor NC. W następnym punkcie zostanie schematycznie pokazana jedna z możliwości programowania NC.

Strona : 42

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.0.

Programowanie NC

W tym punkcie zostanie przedstawiona metoda programowania NC polegająca na użyciu edytora w powiązaniu z programowaniem interaktywnym i programowaniem dialogowym.

usunąć W edytorze NC trzeba klawiszem instrukcję M30 znajdującą się na końcu utworzonej karty przygotowawczej.

Początek programu NC można np. napisać w edytorze. Następnie należy opuścić edytor i przejść do interaktywnego tworzenia programu w symulatorze, jako do drugiej metody programowania NC.

Każdy wiersz programowy jest przetwarzany pojedynczo. N0010 G90 N0015 G54 X+000.000 Z+231.000 N0020 G00 X+100.000 Z+150.000 N0025 G92 S4000 N0030 G96 F000.250 S0260 N0035 T0101 M04 N0040 G00 X+082.000 Z+000.000 N0045 G01 X-001.600 N0050 G00 X+082.000 Z+002.000 N0055 G57 X+000.500 Z+000.200

Po operacji planowania powinien nastąpić cykl wzdłużnego toczenia zgrubnego.
 MTS GmbH 2004

Strona : 43

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.1.

Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G81

Zostanie on zaprogramowany przy użyciu programowania dialogowego.

G81 Cykl wzdłużnego toczenia zgrubnego

W wykazie instrukcji należy wybrać cykl przez kliknięcie myszą i zatwierdzić go przez .

Wartości parametrów trzeba wprowadzić do pól formularza i przejąć przyciskiem .

Potem jest wprowadzany opis konturu: N0060 G81 X+033.000 Z+002.000 I+003.000 Danach wird die Konturbeschreibung eingeben: N0065 G01 Z+0000.000 N0070 X+036.000 Z-0001.500 N0075 Z-0030.000 N0080 X+040.000 N0085 X+060.000 Z-0050.000 N0090 Z-0095.000 N0095 X+074.000 N0100 X+084.000 Z-0100.000 N0105 G80 i po kończącej cykl instrukcji G80 program NC jest przetwarzany.

Wskazówka: Zaprogramowany kontur zostaje pokazany graficznie.

Strona : 44

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.2.

Cykl głębokiego wiercenia G84

Blok technologiczny z wymianą narzędzia, przygotowanie do operacji wiercenia N0110 G00 X+150.000 Z+0100.000 N0115 G97 S1200 M08 F0000.150 N0120 T0505 M03 N0125 G00 Z+0002.000 N0130 G00 X+000.000 N0140 (CYKL WIERCENIA

Wywołanie programowania dialogowego w celu zaprogramowania cyklu wiercenia Pomoc dla cyklu wiercenia G84

W wykazie instrukcji należy wybrać cykl przez kliknięcie myszą Cykl wiercenia N0135 G84 Z-095.000 K+020.000 A+000.200 B+000.200 D+010.000 i zatwierdzić go przez . Utworzony wiersz programowy NC:

Wartości parametrów trzeba wprowadzić do pól formularza i przejąć przyciskiem .

 MTS GmbH 2004

Strona : 45

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.3.

Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego pow. zewnętrznej G81

Technologia z wymianą narzędzia N0140 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0145 G92 S4000 N0150 G96 S0220 F0000.250 N0155 T0808 M04 N0160 G00 X+015.000 Z+0001.500 N0165 G57 X-001.000 Z-0000.100 ( CYKL TOCZ. ZGRUBNEGO WEWN.

8.4.

Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego pow. wewnętrznej G81

Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego dla obróbki wewnątrz i opis konturu N0170 G81 X+021.000 Z+0001.000 I+002.000 N0175 G01 X+020.000 Z-0000.500 N0180 Z-0035.000 N0185 G01 X+024.000 Z-0038.464 N0190 Z-0076.536 N0195 X+020.000 Z-0080.000 N0200 Z-0091.000 N0205 X+013.000 N0210 G80

Strona : 46

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.5.

Obróbka wykańczająca pow. wewnętrznej

Technologia z wymianą narzędzia i obróbka wykańczająca z powtórzeniem fragmentu programu N0215 G00 X+100.000 Z+150.000 N0220 G92 S4000 N0225 G96 F000.100 S0300 N0230 T1010 M04 N0235 G57 X+000.000 Z+0000.000 N0240 G41 G00 X+021.000 Z+001.500 N0245 G01 X+021.000 Z+0000.000 N0250 G23 O0175 Q0200(powt. fragm. programu) N0255 G40 N0260 G00 Z+0002.000

8.6.

Obróbka wykańczająca pow. zewnętrznej

Technologia z wymianą narzędzia i obróbka wykańczająca z powtórzeniem fragmentu programu. N0265 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0270 G92 S4500 N0275 G96 F000.100 S0360 N0280 T0202 M04 (OBR. WYKAŃCZAJĄCA NA ZEWNĄTRZ N0285 G42 G00 X+033.000 Z+0001.500 N0290 G01 Z+0000.000 N0295 G01 X+036.000 Z-0001.500 N0300 G85 X+036.000 Z-0030.000 I+001.100 K+005.300 N0305 G23 O0075 Q0100(powt. fragm. programu) N0310 G40

 MTS GmbH 2004

Strona : 47

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.7.

Cykl nacinania gwintu zewnętrznego G31

Technologia z wymianą narzędzia dla wywołania cyklu nacinania gwintu N0315 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0320 G97 F001.500 S1000 N0325 T0303 M03 N0330 G00 X+038.000 Z+0004.000 ( CYKL NACINANIA GWINTU

Programowanie dialogowe cyklu nacinania gwintu G31

W wykazie instrukcji należy wybrać cykl przez kliknięcie myszą i zatwierdzić przez . Utworzony wiersz programowy NC: N0335 G31 X+036.000 Z-0027.600 A+030.000 D+000.920 I+000.000 F0001.500 S0006 Q0001

Parametry cyklu wprowadza się do okna dialogowego i przejmuje przez kliknięcie przycisku .

Strona : 48

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.8.

Cykl podcięcia zewnętrznego G79

Technologia z wymianą narzędzia N0340 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0345 G92 S4000 N0350 G96 F0000.150 S0260 N0355 T0404 M04 N0360 G00 X+062.000 Z-0063.500 N0400 ( CYKL PODCIĘCIA

Programowanie dialogowe cyklu podcięcia G79

W wykazie instrukcji należy wybrać cykl przez kliknięcie myszą i zatwierdzić przez . Trzykrotne toczenie rowka poprzecznego Utworzone wiersze programowe NC: N0365 G79 X+054.000 Z-0064.500 I+000.300 K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600 W+000.300 O0005 Q0005 N0370 G79 X+054.000 Z-0072.500 I+000.300 K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600 W+000.300 O0005 Q0005 N0375 G79 X+054.000 Z-0080.500 I+000.300 K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600 W+000.300 O0005 Q0005

Parametry cyklu wprowadza się do okna dialogowego i przejmuje przez kliknięcie przycisku .

 MTS GmbH 2004

Strona : 49

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

8.9.

Podcięcie wewnętrzne

Technologia z wymianą narzędzia i podcięciem wewnętrznym N0380 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0385 G97 F000.100 S1000 N0390 T1212 M04 ( PODCIĘCIE WEWNĄTRZ N0395 G00 X+018.000 Z+0002.000 N0400 Z-0002.600 N0405 G01 X+021.000 N0410 X+018.000 N0415 G00 Z-0023.700 N0420 G01 X+021.000 N0425 X+018.000 N0430 G00 Z+0002.000 N0435 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0440 M30

Funkcja mierzenia

i prezentacja 3D

dostarczają trójwymiarowy widok przedmiotu obrabianego.

Pełny ekran 3D przez

+

Strona : 50

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

9.0.

Kontrola jakości – mierzenie przedmiotu obrabianego

 MTS GmbH 2004

Strona : 51

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Listwa ikon systemu pomiarowego Objaśnienie

Pełne informacje zawiera pomoc systemu Windows pod hasłem mierzenie.

Zakończ

Nawigator Powrót Okno standardowe. Powiększa przekrój w aktualnym widoku. Powiększ przekrój

Powiększ Powiększa aktualny widok. Zmniejsz Zmniejsza aktualny widok. Przesuń Przesuwa aktualny widok.

Punkt zerowy Zmień punkt zerowy Wyświetl punkty zerowe Zmienia położenie punktu zerowego (punkt odniesienia wymiaru). Wyświetla punkty zerowe.

Poprzedni i następny Poprzedni Pokazuje wymiar poprzedni. Następny Pokazuje wymiar następny.

Zmień położenie przekroju Przesuń przekrój Przesuwa aktualny przekrój w nowe miejsce.

Funkcje wymiarowania Wymiarowanie elementu Mierzy element w aktualnym widoku. Wymiarowanie w układzie współrzędnych Mierzy dowolny punkt w stosunku do aktualnego punktu zerowego. Wymiarowanie względne Dowolny punkt mierzony w stosunku do punktu odniesienia. Łańcuch wymiarowy Mierzy odległość między dwoma punktami w łańcuchu wymiarowym. Wymiarowanie od punktu do punktu Mierzy odległość między dwoma dowolnymi punktami w aktualnym widoku.

Strona : 52

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Punkty pomiarowe Wyświetl punkty Punkt konturu Środek odcinka Punkt przekroju Środek okręgu Ćwiartki okręgu Środek łuku okręgu Wyświetla wybrane punkty pomiarowe. Zaznacza punkty konturu na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki odcinków na wszystkich przekrojach. Zaznacza punkty przekroju na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki okręgów na wszystkich przekrojach. Zaznacza punkty ćwiartek okręgów na wszystkich przekrojach. Zaznacza środki łuków okręgów na wszystkich przekrojach.

Mierzone elementy Odcinek Znajduje tylko odcinki w aktualnym widoku. Łuk okręgu Znajduje tylko łuki okręgów w aktualnym widoku.

Średnica Średnica Podaje jako średnicę wartość współrzędnej X.

Listwa menu: wybierz Mierzenie i Przesuń przekrój oraz Mierzenie i Umieść przekrój w zaznaczonym punkcie. Listwa ikon: Przesuń przekrój

Uwaga: przy obracaniu przekroje podłużne nie ulegają zmianie na skutek przesuwania ich linii przekroju. Linie przekroju pozostają na stałe w przekroju odniesienia, a obrócić należy linię C=0! Zmiana punktu odniesienia wymiaru (punktu zerowego) Wybierz odpowiednią ikonę z listwy ikon. Możesz wybrać także z listwy menu opcję Mierzenie i dalej Wstaw punkt zerowy. Po wybraniu tego punktu menu możesz kursorem wybrać widok przekroju, klikając myszką dowolne miejsce. W miejsce to przeniesiony zostanie punkt odniesienia wymiaru. Zbliżając kursor do punktu pomiarowego następuje jego „uchwycenie“ i punkt odniesienia wymiaru umieszczony zostanie w tymże punkcie. Uwaga: punkty do chwytania wyświetlane są w zależności od wyboru jednej z funkcji menu lub jednej z ikon funkcyjnych (Pokaż i Wybór punktów)

 MTS GmbH 2004

Strona : 53

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

10.0. Załączniki
Przykład Rysunek Wzór Wzór Wzór Informacja Program NC Część toczona Karta przygotowawcza Plan obróbki Arkusz do programowania NC Zabezpieczenie hardwarowe

Strona : 54

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

10.1. Program NC
Przykładowy program NC, rysunek, wzorce arkuszy roboczych () (( 2.1.2004 18:26 ( ( KONFIGURACJA ( OBRABIARKA MTS01 TM-016_-R1_-060x0646x0920 ( STEROWANIE MTS TM01 ( ( CZÊŒÆ GOTOWA %035____TN06-TR01-16-TM1 ( ( PRZEDMIOT OBRABIANY ( WALEC D080.000 L122.000 ( MATERIA£ AlMg 1::Aluminium ( GÊSTOŒÆ MATERIA£U 002.70 ( ( WRZECIONO G£ÓWNE Z PRZEDM. OBRABIANYM ( UCHWYT TOKARSKI KFD-HS 130 ( SZCZÊKA STOPNOWA HM-110_130-02.001 ( RODZAJ ZAMOCOWANIA MOCOWANIE ZEWNÊTRZNE STOPNIOWANY WEWN¥TRZ ( G£ÊBOKOŒÆ ZAMOCOW. E18.000 (( Prawa powierzchnia przedmiotu obrab.: Z+0232.000 ( ( ( KONIK ( POZYCJA KONIKA Z+1095.000 ( ( AKTUALNE NARZÊDZIE T01 ( NARZÊDZIA ( T01 NÓ¯ K¥TOWY LEWY CL-SCLCL-2020/L/1208 ISO30 ( T02 NÓ¯ K¥TOWY LEWY CL-SVJCL-2020/L/1604 ISO30 ( T03 NÓ¯ DO GWINTÓW LEWY TL-LHTR-2020/R/60/1.50 ISO30 ( T04 NÓ¯ DO ROWKÓW ER-SGTFL-1212/L/01.8-0 ISO30 ( T05 WIERT£O KRÊTE DR-18.00/130/R/HSS ISO30 ( T06 PUSTY ( T07 PUSTY ( T08 WYTACZAK ZAOSIOWY BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 ( T09 PUSTY ( T10 WYTACZAK ZAOSIOWY BI-SCAAL-1010/L/0604 ISO30 ( T11 PUSTY ( T12 WYTACZAK DO ROWKÓW ZAOSIOWY RI-GHILL-1013/L/01.10 ISO30 ( ( WARTOŒCI KOREKCJI ( D01 R000.800 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 E005.000 I-000.800 K-000.800 ( D02 R000.400 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 E052.000 I-000.400 K-000.400 ( D03 R000.217 X+070.000 Z+0040.783 G000.000 E000.000 I-000.217 K+000.000 ( D04 R000.160 X+060.000 Z+0041.200 G001.800 E000.000 I-000.160 K-000.160 ( D05 R000.000 X+000.000 Z+0204.000 G018.000 E059.000 I+000.000 K+000.000 ( D06 R000.000 X+000.000 Z+0020.010 G000.010 E090.000 I+000.000 K+000.000 ( D07 R000.400 X+070.000 Z+0045.000 G000.000 E005.000 I-000.400 K-000.400 ( D08 R000.400 X-008.653 Z+0170.000 G000.000 E032.000 I+000.400 K-000.400 ( D09 R000.000 X+000.000 Z+0225.000 G030.000 E059.000 I+000.000 K+000.000 ( D10 R000.400 X-008.653 Z+0170.000 G000.000 E032.000 I+000.400 K-000.400 ( D11 R000.000 X+000.000 Z+0020.010 G000.010 E090.000 I+000.000 K+000.000 ( D12 R000.100 X-011.500 Z+0125.900 G001.100 E000.000 I+000.100 K-000.100 ( ( PKTY ZEROWE PRZEDM. ( G54 X+000.000 Z+0231.000 ( () N0010 G90 N0015 G54 Z+0231.000
 MTS GmbH 2004
Strona : 55

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC N0020 N0025 N0030 N0035 N0040 N0045 N0050 N0055 N0060 N0065 N0070 N0075 N0080 N0085 N0090 N0095 N0100 N0105 N0110 N0115 N0120 N0125 N0130 N0135 N0140 N0145 N0150 N0155 N0160 N0165 N0170 N0175 N0180 N0185 N0190 N0195 N0200 N0205 N0210 N0215 N0220 N0225 N0230 N0235 N0240 N0245 N0250 N0255 N0260 N0265 N0270 N0275 N0280 N0285 N0290 N0295 N0300 N0305 N0310 N0315 N0320 N0325 G00 X+100.000 Z+0150.000 G92 S4000 G96 F0000.250 S0260 T0101 M04 G00 X+082.000 Z+0000.000 G01 X-001.600 G00 X+082.000 Z+0002.000 G57 X+000.500 Z+0000.200 G81 X+033.000 Z+002.000 I+003.000 G01 Z+0000.000 X+036.000 Z-0001.500 Z-0030.000 X+040.000 X+060.000 Z-0050.000 Z-0095.000 X+074.000 X+084.000 Z-0100.000 G80 G00 X+150.000 Z+0100.000 G97 F0000.150 S1200 M08 T0505 M03 G00 Z+0002.000 G00 X+000.000 G84 Z-0095.326 K+020.000 A+000.200 B+000.200 D+010.000 G00 X+100.000 Z+0150.000 G92 S4000 G96 F0000.250 S0220 T0808 M04 G00 X+015.000 Z+0001.500 G57 X-001.000 Z-0000.100 G81 X+021.000 Z+0001.000 I+002.000 G01 X+020.000 Z-0000.500 Z-0035.000 G01 X+024.000 Z-0038.464 Z-0076.536 X+020.000 Z-0080.000 Z-0091.000 X+013.000 G80 G00 X+100.000 Z+150.000 G92 S4000 G96 F000.100 S0300 T1010 M04 G57 X+000.000 Z+0000.000 G41 G00 X+021.000 Z+001.500 G01 X+021.000 Z+0000.000 G23 O0175 Q0200 G40 G00 Z+0002.000 G00 X+100.000 Z+0150.000 G92 S4500 G96 F000.100 S0360 T0202 M04 G42 G00 X+033.000 Z+0001.500 G01 Z+0000.000 G01 X+036.000 Z-0001.500 G85 X+036.000 Z-0030.000 I+001.100 K+005.300 G23 O0075 Q0100 G40 G00 X+100.000 Z+0150.000 G97 F001.500 S1000 T0303 M03
 MTS GmbH 2004

Strona : 56

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC N0330 G00 X+038.000 Z+0004.000 N0335 G31 X+036.000 Z-0027.600 I+000.000 N0340 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0345 G92 S4000 N0350 G96 F0000.150 S0260 N0355 T0404 M04 N0360 G00 X+062.000 Z-0063.500 N0365 G79 X+054.000 Z-0064.500 I+000.300 W+000.300 O0005 Q0005 N0370 G79 X+054.000 Z-0072.500 I+000.300 W+000.300 O0005 Q0005 N0375 G79 X+054.000 Z-0080.500 I+000.300 W+000.300 O0005 Q0005 N0380 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0385 G97 F000.100 S1000 N0390 T1212 M04 N0395 G00 X+018.000 Z+0002.000 N0400 Z-0002.600 N0405 G01 X+021.000 N0410 X+018.000 N0415 G00 Z-0023.700 N0420 G01 X+021.000 N0425 X+018.000 N0430 G00 Z+0002.000 N0435 G00 X+100.000 Z+0150.000 N0440 M30 N0055

A+030.000 D+000.920 F0001.500 S0008

K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600 K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600 K+000.300 J+002.000 A+000.500 D-002.600

 MTS GmbH 2004

Strona : 57

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

10.2. Część toczona

Strona : 58

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC CNC
Toczenie
Frezowanie

Karta przygotowawcza
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH Rodzaj zamoc.: Uchwyt: Głęb. zamoc.: Poz. konika: Data:

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Sterowanie

Dane narzędzi / Uzbrojenie magazynu - głowicy rewolwerowej
Pozycja Nazwa narzędzia Numer pliku narzędzia Dane korekcyjne X Z0 X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. R Kwadr. Op.

-

 MTS GmbH 2004

Strona : 59

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC CNC
Toczenie
Frezowanie

Plan obróbki
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH
Data :

Nr programu: Programista: Nr rysunku: Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób: Sterowanie

Kolejność operacji obróbkowych
Nr 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operacja Instrukcje programu NC Pozycja Parametry skrawania narz. F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F N Vc F n Vc F n Vc F n Vc F n Vc

Strona : 60

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC CNC
Toczenie
Frezowanie

Arkusz programu
Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH
Data:

Nr programu: Programista: Nr rysunku:

Nazwa: Materiał: Surówka/półwyrób:

Kod NC
N
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

G

X

Z

I

K

F

M

T

 MTS GmbH 2004

Strona : 61

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

10.4. Uwagi do zarządzania i organizacji dialogu przygotowawczego przy toczeniu
Dane dostępne w dialogu przygotowawczym czytane są z istniejących już kart przygotowawczych. Znajdują się one w komputerze w katalogu: .\MTS-CNC Polish\Setup_T\ mtssetup.sct Plik mtssetup.sct (toczenie) zawiera aktualne informacje dla dialogu przygotowawczego. Można go edytować w każdej chwili i rozszerzać do własnych przykładów. Fragment pliku źródłowego mtssetup.scm [WRZECIONO GŁÓWNE] INFO=KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=30 PLIK=KFD-HS 130-42-118-E30-A.dnc LMIN=10 LMAX=300 DMIN=42 DMAX=118 IMIN=30 IMAX=80 EMIN=5 EMAX=30 CMIN=1 CMAX=6 Zestawy narzędzi Znajdujące się w katalogu narzędzia zestawy narzędziowe (nazwa pliku karty przygotowawczej) pokazywane są automatycznie w polu „Narzędzia“, z którego można je wybierać. Sposób postępowania: Przyporządkuj w trybie przygotowawczym narzędzia z zarządzania odpowiednim pozycjom głowicy rewolwerowej. Opuść głowicę klikając poprawne wartości korekcji i utwórz nową kartę przygotowawczą, np.: Zestaw narzędziowy 05.dnc. Skopiuj kartę przygotowawczą Narzędzia 05.dnc po .\MTS-CNC Polish\Setup_T\. Nowy zestaw narzędzi pojawi się w wykazie i można będzie z niego korzystać. Uwaga: Zwróć uwagę, by w karcie przygotowawczej wyszczególnione były poszczególne nastawy korekcji narzędzi, w przeciwnym razie nowy zestaw narzędzi nie pojawi się w dialogu przygotowawczym. Niezbędne dane do dialogu przygotowawczego można zorganizować także centralnie w sieci. Należy w tym celu edytować lokalny plik „MTS.INI“ i skopiować odpowiednio katalog.\Setup_T. Parametr „#SERVERDIR=“ zastąpiony zostanie odpowiednim napędem sieciowym lub ścieżką serwera. Np.: SERVERDIR=\\MTS-SERVER12\Dialog przygotowawczy lub SERVERDIR=V Dane dialogowe czytane będą od tego momentu centralnie z sieci. Znaczenie = słowo kluczowe = nazwa konfiguracji rodzaju zamocowania = karta przygotowawcza z uchwytem = min. długość przedmiotu obrabianego = max. długość przedmiotu obrabianego = min. wartość średnicy zewnętrznej = max. wartość średnicy zewnętrznej = min. średnica wewnętrzna = max. średnica wewnętrzna = min. głębokość zamocowania = max. głębokość zamocowania = min. średnica nakiełka = max. średnica nakiełka

Strona : 62

 MTS GmbH 2004

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC Zestawienie porządku zamocowań Program CNC
KFD-HS 130-42-118-E30-A.dnc KFD-HS 130-42-118-E33-A.dnc KFD-HS 130-42-118-E40-A.dnc KFD-HS 160-60-148-E30-A.dnc KFD-HS 160-60-148-E33-A.dnc KFD-HS 160-60-148-E40-A.dnc KFD-HS 130-46-118-E10.dnc KFD-HS 130-42-118-E15.dnc KFD-HS 130-46-118-E18.dnc KFD-HS 160-50-148-E12.dnc KFD-HS 160-50-148-E18.dnc KFD-HS 160-56-148-E22.dnc KFD-HS 130-48-114-E10-I.dnc KFD-HS 130-48-114-E15-I.dnc KFD-HS 130-48-114-E18-I.dnc KFD-HS 160-74-162-E04-I.dnc KFD-HS 160-74-162-E15-I.dnc KFD-HS 160-68-156-E25-I.dnc KFD-HS 160-114-184-E40-I.dnc KFD-HS 160-114-193-E425-I.dnc KFD-HS 160-114-196-E44-I.dnc

INFORMACJA o konfiguracji zamocowania
KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=30 KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=33 KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=40 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=30 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=33 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=40 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=10 KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=15 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=18 KFD-HS 160 min.50 max.148 Et=12 KFD-HS 160 min.50 max.148 Et=18 KFD-HS 160 min.56 max.148 Et=22 KFD-HS 130 min.48 max.114 Et=10 KFD-HS 130 min.48 max.114 Et=15 KFD-HS 130 min.48 max.114 Et=18 KFD-HS 160 min.74 max.162 Et=04 KFD-HS 160 min.74 max.162 Et=15 KFD-HS 160 min.68 max.156 Et=25 KFD-HS 160 min.114 max.184 Et=40 KFD-HS 160 min.114 max.193 Et=42.5 KFD-HS 160 min.114 max.196 Et=44.0

Typ
zamocowania

KFD-HS 130-46-118-E30-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 130-46-118-E33-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 130-46-118-E40-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-60-148-E30-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-60-148-E40-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-60-148-E33-A-RS-02MT2.dnc KFD-HS 130-42-118-E15-RS-02MT2.dnc KFD-HS 130-46-118-E10-RS-02MT2.dnc KFD-HS 130-46-118-E18-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-50-148-E12-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-50-148-E18-RS-02MT2.dnc KFD-HS 160-56-148-E22-RS-02MT2.dnc FDSC 046-60-100-02-MT2.dnc FDSC 070-90-200-04-MT3.dnc

KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=30 RS 02-MT2 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=33 RS 02-MT2 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=40 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=30 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=33 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.60 max.148 Et=40 RS 02-MT2 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=10 RS 02-MT2 KFD-HS 130 min.42 max.118 Et=15 RS 02-MT2 KFD-HS 130 min.46 max.118 Et=18 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.50 max.148 Et=12 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.50 max.148 Et=18 RS 02-MT2 KFD-HS 160 min.56 max.148 Et=22 RS 02-MT2 FDSC 046 min.060 max.100 02-MT2 FDSC 070 min.090 max.200 04-MT3

 MTS GmbH 2004

Strona : 63

MTS - Wprowadzenie do symulatora toczenia CNC

10.5. Informacja o systemie
Uwagi: * Windows NT 2000 lub XP: Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora w celu instalacji oprogramowania. Oprogramowanie musi mieć możliwość czytania i zapisu w katalogu instalacyjnym. * Windows 95- 98,NT: Programowanie dialogowe symulatora wymaga posiadania Internet Explorera 4.01 SP2 (lub wyżej) lub DCOM98.

Jeśli z przyczyn technicznych przycisk „URUCHOM TOCZENIA” będzie nieaktywny, należy sprawdzić system. Klikając na TOPTURN prawym klawiszem myszy otwiera się menu. W punkcie Informacja o symulatorze frezowania TopMill pojawi się numer modułu klucza programowego (Hardlocks). Sprawdź, czy numer jest identyczny z numerem licencji oprogramowania. Jeśli pokaże się jedynie 0 jako numer klucza programowego, oznacza to błąd w systemie lub błąd przy instalacji oprogramowania. • • Korzystając z wyszukiwarki systemu Windows odszukaj plik o nazwie Hardlock.vxd (WIN95/98) lub Hardlock.sys (WINNT-2000). Sprawdź, czy klucz programowy (Hardlocks) jest prawidłowo włożony do portu LPT komputera.

Strona : 64

 MTS GmbH 2004

 
statystyka