Przeglądaj wersję html pliku:

narost na ostrzu narzędzia


AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:..........................................................

Wykonał:.............................................. Wydział:............................................... Kierunek:.............................................. Rok akadem.:........................................ Semestr:................................................ Ćwiczenie zaliczono: dnia:......................... ocena:..................

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze zjawiskiem narostu, określenie parametrów skrawania wpływających na tworzenie narostu, oraz zbadanie wpływu narostu na zużycie ostrza narzędzia. 2) Wymagane wiadomości a) b) c) d) Geometria ostrza z narostem, Przyczyny tworzenia się narostu, Wpływ parametrów skrawania na tworzenie się narostu, Wpływ narostu na zużycie ostrza narzędzia.

3) Literatura [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Dmochowski J.: „Podstawy obróbki skrawaniem”. Dmochowski J., Uzarowicz A.: „Obróbka skrawaniem i obrabiarki”. Kaczmarek J.: „Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej”. Grzesik W.: „Podstawy skrawania materiałów metalowych”. Jemielniak K.: „ Obróbka skrawaniem”. Poradnik Inżyniera: „Obróbka skrawaniem”, Tom I. Notatki z wykładów.

4) Przebieg ćwiczenia 4.1.) Omówienie ćwiczenia. − − − − 4.2.) Podanie parametrów skrawania: posuwu, obrotów, czasu, głębokości skrawania, Podanie kolejności wykonania ćwiczenia, Obserwacja narostu pod mikroskopem, Pomiar zużycia ostrza.

Wykonanie ćwiczenia.

Dla podanych parametrów skrawania obrabiamy materiał przez określony czas, dokonując w miedzy czasie pomiaru wielkości zużycia i obserwując powstawanie narostu

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
1.) Zjawisko narostu. Podczas skrawania niektórych metali plastycznych w pewnym zakresie zmian warunków obróbki, można stwierdzić na powierzchni natarcia ostrza narzędzia, w pobliżu krawędzi skrawającej, wystąpienie bardzo twardego nawarstwienia o kształcie klina, powstałego z cząstek materiału obrabianego, zwanego narostem. Narost składa się z bardzo silnie odkształconych plastycznie warstewek materiału skrawanego i ma charakterystyczną, włóknistą budowę. Tak powstały narost na ostrzu narzędzia przejmuje rolę krawędzi skrawającej.

Rys. 1. Wymiary geometryczne narostu Twardość narostu jest znacznie większa od twardości materiału obrabianego, jednocześnie rozkład jej nie jest równomierny. Największa twardość występuje u podstawy narostu, nieco mniejsza w środkowej jego części, a najmniejsza w pobliżu wierzchołka. W momencie, gdy suma rzutów rosnących sił tarcia Tn i Tp na pierwotną powierzchnię natarcia przekroczy wartość siły tarcia T, utrzymującej narost na ostrzu, wówczas narost zostaje zerwany z ostrza i usuniety razem z wiórem. Jest to główna przyczyna zanikania narostu.

2.) Warunki powstawania narostu. Podstawową przyczyną tworzenia się narostu, poza warunkami obróbki, jest wstęgowa forma wióra, zapewniająca ciągłość jego styku z powierzchnią natarcia ostrza narzędzia. Narost powstaje przy skrawaniu materiałów plastycznych, odkształcanych w warunkach panujących w strefie skrawania. Pogląd badaczy radzieckich dotyczący powstawania narostu opiera się na analizie zjawisk stykowych między wiórem i powierzchnią natarcia ostrza oraz analizie zmian wielkości fizyko-chemicznych materiału skrawanego, zachodzących w obszarze tworzenia się wióra pod wpływem temperatury i odkształceń plastycznych materiału. Badacze japońscy twierdzą natomiast, że narost na ostrzu tworzy się z materiału wióra przywartego do powierzchni natarcia w wyniku działania sił adhezji w miejscach bezpośredniego styku powierzchni trących. 3.) Wpływ parametrów skrawania na tworzenie się narostu. Decydujący wpływ na tworzenie się narostu ma szybkość skrawania. Zakres szybkości w których tworzy się narost, można podzielić na dwa przedziały: − przedział w którym ze wzrastającą szybkością wysokość narostu rośnie, − przedział w którym ze wzrastającą szybkością wysokość narostu maleje.

Rys. 2. Zależność wymiarów narostu od prędkości skrawania 4.) Wpływ pozostałych warunków obróbki na tworzenie się narostu. Materiał ostrza - nie wywiera istotnego wpływu na proces tworzenia się narostu. Może jedynie wpływać na zakres prędkości skrawania. Kąt natarcia - z geometrycznych parametrów wywiera największy wpływ. Zmiana tego kąta powoduje zmianę wartości naprężeń i temperatur w strefie tworzenia się wióra. Po przekroczeniu wartości kąta natarcia równej 45º narost zanika całkowicie, niezależnie od prędkości skrawania.

Rys. 3. Wpływ kąta natarcia na tworzenie się narostu Plastyczność materiału skrawanego - wywiera zasadniczy wpływ na tworzenie się narostu. Zastosowanie cieczy chłodząco-smarujących - powoduje wyraźne zmiany w procesie tworzenia się narostu, prowadząc często do jego całkowitego zaniku. 5.) Wpływ narostu na zużycie ostrza. Przy obróbce skrawaniem największy wpływ na zużycie ostrza ma prędkość skrawania. Na podstawie badań sporządza się wykresy obrazujące zależności wartości parametru zużycia ostrza w funkcji prędkości skrawania, które nazwano krzywymi Viereggego. Dla materiałów, przy skrawaniu których tworzy się narost, wykresy nie mają przebiegu monotonicznego, lecz posiadają przegięcia. Ten niemonotoniczny charakter przebiegu krzywych spowodowany jest głównie zjawiskiem tworzenia się i zanikania narostu. Wpływ prędkości skrawania - vc na zużycie ostrza na powierzchni przyłożenia - VB w warunkach tworzenia się narostu dla ostrza z węglików spiekanych przedstawiona na rysunku 4.

Rys. 4. Wpływ prędkości skrawania na zużycie ostrza przy tworzącym się naroście

L. p.

n 1

f 2

ap [mm] 3

hp [mm] 4

vc [m/s] 5

t [min] 6

Ra [µm] 7

l [mm] 8

Q [cm3] 9

VB’=VB/Q [µm/cm3] 10

[obr/min] [mm/obr]

1 2 3 4

 
statystyka