Przeglądaj wersję html pliku:

08 Ansys Sztywność spężyny płaskiej


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Ćwiczenie nr 8 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Obliczanie sztywności sprę yny płaskiej

Szczecin 2002

Opis ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie wyznaczenie sztywności sprę yny płaskiej o kształcie jak na rysunku poni ej. Sprę yna wykonana jest ze stali sprę ynowej o danych: • modul Younga E = 2.1⋅105 MPa • współczynnik Poissona ν = 0.3 • grubość sprę yny 1 mm Lewa część sprę yny jest utwierdzona, a prawa obcią ona siłą całkowitą (wpadkową) F = 2 N. Pozostałe wymiary podane są na rys. 1. Uwaga: w tym ćwiczeniu będziemy u ywać jednostki długości [mm]

Rys.1. Model sprę yny z siatką elementów skończonych

Zadanie 1. Obliczyć średnie przemieszczenie prawej (obcią onej) strony sprę yny
xśr = ∑ xi ,
n i =1

gdzie xi - przemieszczenia poszczególnych węzłów w kierunku działania siły n – liczba węzłów 2. Wyznaczyć sztywność sprę yny ze wzoru
k= F xśr

3. Określić miejsce i wartość największych naprę eń zredukowanych Missesa.

■ PREPROCESSOR

1. Ustawienia preferencji

Main Menu:

Preferences Structural h – Method

will show on

2. Definiowanie typu elementu

Main Menu:

Preprocessor → Element Type → Add/Edit/Delete wybierz element: Shell elastic 4node 63

3. Definiowanie geometrycznych cech elementu powłokowego Shell 63

Main Menu:

Preprocessor → Real Constants Set No. 1 Shell thickness at node I TK(I)

1

4. Definiowanie stałych materiałowych

Main Menu:

Preprocessor → Material Props → -Constant- Isotropic EX: 2.1e5 NUXY: 0.3

ANSYS 5.7: Main Menu:

Preprocessor → Material Props → Material Models…→ Structural → Linear → Elastic → Isotropic EX: 2.1e5 PRXY: 0.3

5. Zapisanie bazy danych

Utility Menu:

File → Save as... → Save Database to sprezyna.db → OK

6. Rysowanie sprę yny Kolejne etapy rysowania i tworzenia siatki pokazano na rysunkach poni ej • utwórz powierzchnie jak na rys. 2. • podziel linie tworzące powierzchnie jak na rys. 3. • utwórz siatkę elementów skończonych jak na rys. 4.

Rys. 2. Siedem powierzchni tworzących sprę ynę

8

8

4

1

12

4

8

Rys. 3. Sposób podziału linii. Liczba wskazuje wartość podziału NDIV

Rys. 4. Siatka elementów skończonych

■ SOLUTION 7. Utwierdzenie sprę yny • • wska wszystkie węzły le ące na lewym końcu sprę yny (jak na rys. 1) zastosuj pełne utwierdzenie ALL DOF

8. Obcią enie sprę yny • • wybierz wszystkie węzły na prawym końcu spre yny (jak na rys. 2) ustal siłę na FZ = 0.4 (pięć węzłów po 0.4 N w ka dym daje wypadkową siłę 2 N)

9. Rozwią zadanie

Main Menu:

Solution → -Solve- Current LS

■ GENERAL POSTPROCESSOR 10. Odczyt wartości przemieszczeń

Main Menu:

General Postproc → Query Results → Subgrid Solu… wybierz przemieszczenia UZ (kierunek działania siły FZ) wybierz i zanotuj wartość przemieszczenia ka dego węzła le ącego na prawym końcu sprę yny xi

Oblicz wartość średnią xśr 11. Odczyt wartości naprę eń

Main Menu:

General Postproc → Query Results → Subgrid Solu… wybierz naprę enia Stress von Mises SEQV wybierz Min i Max zanotuj wartość i miejsce naprę enia

12. Zakończ pracę programu

 
statystyka