Przeglądaj wersję html pliku:

02 Ansys Kratownica 3D


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Ćwiczenie nr 2

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji
Kratownica przestrzenna

Szczecin 1999

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia będzie zapoznanie się z tworzeniem kratownic przestrzennych z u yciem elementów prętowych. Przedmiotem modelowanym jest kratownica o kształcie zbli onym do wie y (słupa wysokiego napięcia). Do konstrukcji zostaną u yte pręty o 3 ró nych przekrojach wykonanych z tego samego materiału. Wartość obcią enia, miejsce i jego kierunek student definiuje dowolnie.

Określenie typu analizy. MAIN MENU - PREFERENCES - STRUKTURAL - O.K. Wybór elementu skończonego MAIN MENU - PREPROCESOR - ELEMENT TYPE - ADD/EDIT/DEL -ADD Wybierz element liniowy 3D STRUKTURAL LINK 3D SPAR 8 Definiowanie stałych MAIN MENU - PREPROCESOR - REAL CONSTANT - ADD - O.K. AREA=0.006 APPLY REAL CONSTANT SET NO. 2 AREA-0.004 APPLY REAL CONSTANT SET NO. 3 AREA=0.002 O.K. CLOSE Definiowanie właściwości materiału MAIN MENU - PREPROCESOR - MATERIAL PROPS - CONSTANT -ISOTROPIC - O.K. EX=2*10^11 NUXY=0.3 O.K. Definiowanie przestrzeni roboczej

WORK PLANE -WP SETTING GRID AND TRIAD proszę zaznaczyć SNAP INCR=1 SNAPING=1 MINIMUM=0 MAXIMUM=8 O.K. WORKPLANE - DISLAY WORKING PLANE Następnie u yj funkcji zoom i zmniejsz pole widoku w taki sposób aby wszystkie kratki były widoczne. Modelowanie PREPROCESOR - MODELING - CREATE- NODES - ON – WORKING PLACE U ywając myszki wstaw węzły w odpowiednich punktach płaszczyzny, podobnie jak na poni szym rysunku

Na koniec wciśnij ok. Modyfikacja – przenoszenie węzłów MAIN MENU - PREPROCESOR - MODELING - MOVE/MODIFY - SET OF NODES Węzły 5,6,7,8, przesuń w Z o 4 (pozostałe pola X i Y muszą pozostać puste!) Węzły 9,10,11,12, przesuń w Z o 9 Węzły 13,14,15,16 przesuń w Z o 30 Węzeł 17 przesuń w Z o 40 Zmień widok na ISO

Tworzenie elementów między węzłami PREPROCESOR - MODELING - CREATE- ELEMENTS- THRU NODES Połącz węzły w taki sposób aby uzyskać poni szą. konstrukcję z uwzględnieniem ró nych przekrojów

Zmień stałą elementu (jego przekrój poprzeczny) PREPROCESOR - MODELING - CREATE- ELEMENTS - ATTRIBUTES REAL CONSTANT ET NO. 2 O.K. PREPROCESOR - MODELING - CREATE- ELEMENTS – THRU NODES Połącz węzły w taki sposób aby uzyskać poni szą konstrukcje

Zmień stałą elementu (jego przekrój poprzeczny) PREPROCESOR - MODELING - CREATE- ELEMENTS - ATTRIBUTES Real constant et no. 3 O.K. Zmień widok na TOP PREPROCESOR - MODELING - CREATE- ELEMENTS- THRU NODES Połącz węzły w taki sposób aby uzyskać poni szą konstrukcje

Odbieranie stopni swobody (utwierdzanie) SOLUTION – LOADS – APPLY – DISPLECEMENT - ON NODES Wska węzły 1,2,3,4 O.K. ALL DOF VALUE=0

Obcią enie zewnętrzne SOLUTION - LOADS - APPLY - FORCE / MOMENT - ON NODES Wybierz węzeł do którego chcesz przyło yć obcią enie O.K. Wpisz jego wartość dla siły skierowanej równolegle do osi x, y lub z Proces obliczania modelu SOLUTION – SOLVE CURRENT LS Obejrzyj wyniki w module GENERAL POSTPROC Siły w prętach (rozciąganie + ; ściskanie – ): W oknie Ansys Input wpisz komendę: etable,fx1,smisc,1 $ etable,fx2,smisc,1 <enter> wytres: plls,fx1,fx2 <enter> tabela: pretab,fx1,fx2 <enter> Naprę enia w prętach W oknie Ansys Input wpisz komendę: etable,fx1,ls,1 $ etable,fx2,ls,1 <enter> wytres: plls,fx1,fx2 <enter> tabela: pretab,fx1,fx2 <enter> Wydruk reakcji w podporach: Genreal Postproc – List results – Reaction Solu... - All items – OK Przemieszczenia dowolnego węzła: Genreal Postproc – Query results – Nodal Solu... – DOF solution – (wybierz jeden z trzech kierunków – UX, UY lub UZ) – OK o wska dowolny węzeł – w oknie pojawi się jego numer, poło enie I wartość przemieszczenia w wybranym kierunku lub o klikając min, max program sam wybierze węzeł o największym przemieszczeniu w wybranym kierunku (wybiera największą liczbę rzeczywistą, tzn. z dwóch przemieszczeń np. –3.56 i 0.1 wybierze 0.1)

W sprawozdaniu nale y zamieścić: o informację o obcią eniu (miejsce, kierunek, wartość) o rysunek odkształconej kratownicy (jpg) o przemieszczenia węzła, w którym przyło one jest obcią enie o maksymalne przemieszczenia węzła w kierunku x, y i z o wartość reakcji w podporach o wnioski

 
statystyka