Przeglądaj wersję html pliku:

15 Recykling tworzyw sztucznych


Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

Recykling tworzyw sztucznych
1. Cel wiczenia

Podstawowym celem wiczenia jest : poznanie metod recyklingu materiałów polimerowych przeprowadzenie procesu sortowania odpadów polimerowych przeprowadzenie procesu rozdrabniania odpadów przeprowadzenie operacji mycia i suszenia odpadów rozdrobnionych wytłaczanie i granulowanie recyklatu wykonanie wyrobów z tworzyw recyklatowych

Wzrastajaca ilo odpadów pou ytkowych z tworzyw sztucznych stanowi istotny problem dla rodowiska .Szacuje si , e ka dego roku na wiecie powstaje ok.180 mln ton odpadów komunalnych z czego 10 % to odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.Odpady mo na podzieli na dwie podstawowe grupy a mianowicie : technologiczne, poprodukcyjne komunalne Odpady mog by : składowane na specjalnie przygotowanych składowiskach utylizowane podlega niekontrolowanym procesom spalania lub składowania w nieprzystosowanych do tego celu miejscach Utylizacja odpadów mo e polega na : recyklingu procesie spalania bez odzysku energii Recykling mo e by : materiałowy chemiczny ( Surowcowy) termiczny z odzyskiem energii Najbardiej racjonaln metod recyklingu jest recykling materiałowy pozwalaj cy na odzysk materiałów z odpadów ( recyklaty) bez zmiany ich wła ciwo ci. Recyklaty mog by materiałami z których wykonuje si wyroby lub te mog by dodatkami do tworzyw pierwotnych celem obni enia kosztów wyrobu . Proces recyklingu jest wieloetapowy i do podstawowych etapów nale : Zbiórka odpadów ( preferowany system selektywnej zbiórki odpadów w miejscu powstawania,system ółltych worków ) Rozdział odpadów Segregacja odpadów Rozdrabnianie Mycie i Suszenie rozdrobnionych odpadów Wytłaczanie i granulacja odpadów Przetwórstwo regranulatu metod ,wtryskow , prasowaniem,wytłaczaniem

1. Przeprowadzi proces rozdziału materiałów 2. Przeprowadzi proces sortowania materiałów uwzgl dniaj c ich wła ciwo ci 3. Wykona operacj rozdrabniania odpadów przy uzyciu młyna no owego Recykling tworzyw sztucznych

7 7

9

A @

6

3. Wykonanie bada

3

9

A

9

BA9 3 A

6

2. Okre lenie podstawowych zaGadnie

1 !0¢'(!%&%$" !¨¦¤¢   ) ¥  © #  # ¥   © §¥£ ¡ A 7 7 7 9 A 3 9 9 @ 837 3 9 A 3 A 9 @ A

3 9

3

3

3 A

9

3

3

5

2

4 4 4 4 4 4 4 4

4

4

4

4

4

4

4

@

4

4

4 4 4 4 4 4

7

1

Instytut In ynierii Materiał owej – Zakł Tworzyw Polimerowych ad 4. 5. 6. 7. Przeprowadzi operacj mycia i suszenia rozdrobnionych odpadów Wykonac proces wytł aczania i granulacji odpadów Wykonac metod wtryskow wyprask z recyklatu Dokona oceny wykonanej wypraski

4. Opracowanie sprawozdania
W sprawozdaniu nale y przedstawi : Metody recyklingu tworzyw sztucznych Lini technologiczn recyklingu odpadów opakowaniowych Sposoby sortowania i identyfikacji tworzyw sztucznych Proces rozdrabniania odpadów Proces mycia i suszenia odpadów Otrzymywanie regranulatu z odpadów Parametry przetwórcze recyklatu metod wytł aczania i wtrysku Narysowa wyprask i dokona jej analizy uwzgl dniaj c parametry technologiczne procesu wtryskowego oraz skurcz wypraski

5. Literatura
1. Bł dzki A.K – Recykling tworzyw sztucznych ,WNT Warszawa 1997 2. Kozł owski M – Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych. Wyd. Politechnika Wrocł awska.2001 3. Sikora R. - Postawy przetwórstwa tworzyw wielkocz steczkowych. Wyd. Politechnika Lubelska.1997

Recykling tworzyw sztucznych

` a a ` Y X S R W F I H U I U !0¢V(!%&%$T S!I¨¦¤¢C RF Q P H GFE D a ` a a Y Y ` a b Y

`

Y

`

c c c c c c c c

2

 
statystyka