Przeglądaj wersję html pliku:

11 Wytłaczanie tworzyw sztucznych


Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

Wytłaczanie tworzyw sztucznych
1. Cel wiczenia

Podstawowym celem wiczenia jest : poznanie budowy i działania wytłaczarki poznanie budowy i działania głowicy wytłaczarskiej przeprowadzenie procesu wytłaczania tworzyw termoplastycznych z u yciem głowicy prostej ( wykonanie wytłoczyny o kształcie okr głym) przeprowadzenie procesu wytłaczania z u yciem głowicy k towej

Wytłaczanie jest jedn z metod przetwarzania tworzyw termoplastycznych. Jest to proces ci gły i polega na przetłaczaniu uplastycznionego tworzywa w układzie uplastyczniania przez narz dzie formuj ce zwane głowic . Schemat wytłaczarki przedstawia rys.1.

Rys.1. Schemat wytłaczarki limakowej ( 1- limak,2-cylinder układu uplastyczniania, 3-lej zasypowy,4-silnik układu nap doego,5-zespól przekładni ,6-grzałki otokowe Do leja zasypowego 3 podawane jest tworzywo które pod wpływem własnego ci aru opada na limak1 znajduj cy si w cylindrze 2.Tworzywa ulega uplastycznieniu ( na obwodzie cylindra znajduj si grzałki 6 które ogrzewaj cylinder) i jest przesuwane wzdłu cylindra za pomoc limaka 1.Do cz ci czołowej cylindra jest mocowane narz dzie formuj ce zwane głowic . Rozró nia si głowice proste i k towe. Proste słu do wytłaczania w osi limaka ( np. pr ty, rury itp.) za k towe do wytłaczania w kierunku prostopadłym do osi limaka ( np. powlekanie, wytłaczanie z rozdmuchem rekawa foliowego ).Wytłaczarki w zale no ci od ilo ci limaków mog by jedno lub dwu limakowe. Najcz ciej stosowane s wytłaczarki jednoslimakowe. Dobr homogenizacj zapewniaj wytłaczarki dwu limakowe. .

1. Ustawi parametry przetwórstwa materiału polimerowego 2. Zastosowa głowic prost do wytłaczania pr tów lub głowic k tow do pokrywania pr tów metalowych 3. Uruchomi wytłaczark ( minimalna pr dko obrotowa limaka ) Wytłaczanie tworzyw sztucznych

9

6 6 9

@

9

B3@ 9

6

8

3. Wykonanie bada

1

6

¨9 @

6

9

@

9 6

9 3 6

9

@ 6

5 ¨9

@

6

@ @

6

@

@ 5

5

8

2. Okre lenie podstawowych zagadnie

5

1 !0¢'(!%&%$" !¨¦¤¢   ) ¥  © #  # ¥   © §¥£ ¡ 6 6 5 @ 6A5 6 9 9 @ 6 6 3 6 9 6 9 6

@

3

@ ¨9

3

9 6

9

3

7

2

4 4 4 4

6

5

@ 6 @

4. Wsypa do leja zasilaj cego tworzywo 5. Wytł acza przy minimalnej pr dko ci obrotowej limaka 6. Dostosowa szybko wytł aczania do szybko ci odbioru wytł oczyny .

4. Opracowanie sprawozdania
W sprawozdaniu nale y przedstawi : Szkic linii technologicznej do wytł aczania Szkic gł owicy wytł aczarskiej Parametry procesu wytł aczania Wpł parametrów wytł yw aczania na jako uzyskanej wytł oczyny

5. Literatura

1. Wróbel K.,Łuczaj J. – Wytł aczanie tworzyw sztucznych.WNT.1975 2. Sikora R. - Postawy przetwórstwa tworzyw wielkocz steczkowych. Wyd. Politechnika Lubelska.1997 3. Szlezynger W. Tworzywa sztuczne. Wyd. Politechnika Rzeszowska .2001

Wytł aczanie tworzyw sztucznych

b BYb Y b b a Y ` Y X S R W F I H U I U !0¢V(!%&%$T S!I¨¦¤¢C RF Q P H GFE D ` BYb Y c

Instytut In ynierii Materiał owej – Zakł Tworzyw Polimerowych ad

d d d d

2

 
statystyka