Przeglądaj wersję html pliku:

07_Polaryzacja


POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ ĆWICZENIA LABORATORYJNE Temat ćwiczenia: BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ STALI METODĄ KRZYWYCH POLARYZACJI ANODOWEJ Cel ćwiczenia Poznanie teoretycznych podstaw i praktycznej realizacji metody krzywych polaryzacji i jej zastosowanie w badaniach odporności korozyjnej różnych materiałów. Wstęp Metodę anodowych krzywych polaryzacji stosuje się do metali i stopów ulegających pasywacji. Za pomocą tej metody można wyznaczyć szybkość korozji, poznać warunki tworzenia się warstw pasywnych, ocenić wpływ składu chemicznego środowiska na trwałość warstw pasywnych i dokonać porównania odporności korozyjnej i trwałości stanu pasywnego różnych gatunków stali i stopów. Do pomiaru krzywych polaryzacji stosuje się układy elektroniczne – potencjostaty, których schemat przedstawiono na rysunku 1a. Przykład krzywej polaryzacji przedstawiono na rysunku 1b. Schemat naczynia do pomiarów elektrochemicznych przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat układu elektrycznego elektrycznego i wykres polaryzacji metalu ulegającego spasywowaniu; 1 – elektroda badana, 2 – elektroda pomocnicza, 3 – elektroda odniesienia, 4 – naczynie do pomiarów elektrochemicznych, 5 – zasilacz prądu stałego, 6 – miliamperomierz, 7 – miliwoltomierz o wysokiej rezystancji, 8 – rezystor o stalej rezystancji, 9 – suwak do ustalania napięcia. Ekp – krytyczny potencjał pasywacji, Ekor – potencjał korozji, ipas – prąd stanu pasywnego, ikp – krytyczny prąd pasywacji.
BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ STALI METODĄ KRZYWYCH POLARYZACJI ANODOWEJ – ćwiczenia laboratoryjne 1

Rys. 2. Schemat naczynia do pomiarów elektrochemicznych; 1 – elektroda dadana (próbka), 2 – elektroda odniesienia, 3 – elektroda pomocnicza, 4 – kapilara Ługina, 5 – poziom elektrolitu, 6 – uchwyt i kontakt elektryczny badanej elektrody (próbki).

Przebieg ćwiczenia: Próbki do badań wypolerować, przemyć i odtłuścić. Zestawić trójelektrodowe naczynie (rys. 2) z potencjostatem zgodnie ze wskazówkami prowadzącego oraz instrukcją obsługi przyrządu ATLAS 9833 firmy Atlas - Sollich. Pomiar zależności potencjału próbki w funkcji płynącego prądu metoda potencjostatyczną przeprowadzić i zarejestrować zgodnie z instrukcją programu komputerowego POL 98 stanowiącego integralną część zestawu pomiarowego. Sprawozdanie W sprawozdaniu podać schemat ideowy stanowiska badawczego, opisać sposób uzyskiwania krzywych polaryzacji oraz na podstawie otrzymanych krzywych polaryzacyjnych porównać odporność korozyjną badanych gatunków stali, dokonać oceny wpływu środowiska korozyjnego na trwałość warstw pasywnych. Sposób zaliczenia Zaliczenie w oparciu o sprawdzian wiedzy i sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia. Przygotowanie teoretyczne – pytania kontrolne 1. Szybkość korozji elektrochemicznej. 2. Elektrochemiczne metody badań korozyjnych. 3. Metoda krzywych polaryzacji anodowej. 4. Zalety elektrochemicznych metod badań szybkości korozji. 5. Praktyczne zastosowania ochrony elektrochemicznej metali.

BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ STALI METODĄ KRZYWYCH POLARYZACJI ANODOWEJ – ćwiczenia laboratoryjne

2

Literatura: 1. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, Podstawy korozji materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997 2. T. Hryniewicz, Technologia powierzchni i powłok, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999 3. M. Pourbaix, Wykłady z korozji elektrochemicznej, PWN, Warszawa 1978

BADANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ STALI METODĄ KRZYWYCH POLARYZACJI ANODOWEJ – ćwiczenia laboratoryjne

3

 
statystyka