Przeglądaj wersję html pliku:

wiczenie 00_00


P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C I Ń S K A I n s t y t u t T e c h n o l o g i i M e c h a n i c z n e j

Programowanie w DELPHI
ZESTAW PODSTAWOWYCH

ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH
(wraz z wprowadzeniem do ich wykonania)

dr inż. Henryk Maćkowiak

Jest tylko jeden sposób na to, by zostać programistą - pisanie programów. Jest tylko jeden sposób na to, by zostać dobrym programistą - pisanie dużej liczby programów. Jest tylko jeden sposób na to, by zostać bardzo dobrym programistą - pisanie bardzo dużej liczby programów.

Szczecin, 2003

cwicz_00_00

H M P R O G R A M O W A N I E

str. 1
W D E L P H I

Zawartość

zeszytu

ĆWICZENIE 1 - Podstawy interfejsu Delphi - menu, pasek narzędziowy,
paleta składników ĆWICZENIE 2 - Używanie kontrolera obiektów – nadawanie właściwości obiektom poprzez kontrolera Zadania do samodzielnego wykonania Projektowanie interfejsu użytkownika 3 4 6

ĆWICZENIE 3 - Cechy obiektu – właściwości, metody, zdarzenia ĆWICZENIE 4 - Zmienne - typy zmiennych, deklarowanie zmiennych Zadania do samodzielnego wykonania
Deklarowanie zmiennych (kontynuacja poprzedniej serii ćwiczeń)

7 9 11

ĆWICZENIE 5 - Instrukcja przypisania ĆWICZENIE 6 - Wyświetlanie informacji tekstowych ĆWICZENIE 7 - Wyświetlanie wartości liczbowych Zadania do samodzielnego wykonania
♦ Instrukcje przypisania ♦ Wyświetlanie wartości zmiennych tekstowych ♦ Wyświetlanie wartości zmiennych liczbowych (kontynuacja poprzedniej serii ćwiczeń)

12 13 15 17

ĆWICZENIE 8 – Operatory arytmetyczne ĆWICZENIE 9 – Wprowadzanie danych do obliczeń z ekranu Zadania do samodzielnego wykonania

18 20 22

♦ Operatory arytmetyczne ♦ Wprowadzanie danych przez wpisanie ich wartości na ekranie (kontynuacja poprzedniej serii ćwiczeń) ĆWICZENIE 10 – Instrukcja warunkowa, operatory relacji ĆWICZENIE 11 – Instrukcja złożona Zadania do samodzielnego wykonania Instrukcja warunkowa (kontynuacja poprzedniej serii ćwiczeń)

23 26 28

ĆWICZENIE 12 – Wprowadzanie danych liczbowych poprzez kontrolki
graficzne

ĆWICZENIE 13 – Instrukcja wyboru wielowariantowego Zadania do samodzielnego wykonania
♦ Wprowadzania danych przez kontrolki graficzne. ♦ Instrukcja wyboru

29 31 34

ĆWICZENIE 14 - Zadanie matematyczne - przygotowanie do tworzenia
własnych funkcji ĆWICZENIE 15 - Bloki programowe - bloki algorytmu Zadania do samodzielnego wykonania Stosowanie funkcji standardowych 35 36 38 1

cwicz_00_00

H M P R O G R A M O W A N I E

str. 2
W D E L P H I

ĆWICZENIE 16 - Definiowanie i stosowanie własnych funkcji ĆWICZENIE 17 - Zastosowanie własnych procedur - przekazywanie daZadania
nych przez zmienne globalne d o s a m o d z i e l n e g o w y k o n a n i a ♦ Stosowanie własnych funkcji ♦ Stosowanie własnych procedur

39 40 43

ĆWICZENIE 18 - Zastosowanie własnych procedur - przekazywanie daZadania
nych przez parametry procedury d o s a m o d z i e l n e g o w y k o n a n i a Stosowanie własnych procedur - parametry procedury 44 48

ĆWICZENIE 19 – Zastosowanie instrukcji iteracyjnej repeat ... until Zadania do samodzielnego wykonania
Stosowanie instrukcji iteracyjnej repeat ... until

49 51

ĆWICZENIE 20 – Zastosowanie instrukcji iteracyjnej while ... do Zadania do samodzielnego wykonania
♦ ♦

52 54

Stosowanie instrukcji iteracyjnej while ... do Stosowanie generatora liczb losowych 55 58

ĆWICZENIE 21 – Zmienna typu tablicowego i pętla iteracyjna for..do Zadania do samodzielnego wykonania
♦ ♦ ♦

Stosowanie instrukcji iteracyjnej for ... do Zastosowanie zmiennych typu tablicowego Zagnieżdżanie instrukcji iteracyjnych 59 60

ĆWICZENIE 22 – Rozwiązywanie zadań o większym stopniu złożoności Zadania do samodzielnego wykonania
Stosowanie standardowych algorytmów

Skorowidz haseł

2

 
statystyka