Przeglądaj wersję html pliku:

Sinumerik ShopTurn1


Obsługa/programowanie Wydanie 06/2003

sinumerik
ShopTurn SINUMERIK 840D/840Di/810D

Wprowadzenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

Ustawianie maszyny

SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn

Obróbka

Sporządzenie programu ShopTurn Funkcje ShopTurn

Obsługa/programowanie Program G-Code

Zarządzanie narzędziami Zarządzanie programami Komunikaty, alarmy, dane użytkownika
Obowiązuje dla Steuerowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 840D powerline 6 SINUMERIK 840DE powerline 6 SINUMERIK 840Di 2 SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) 2 SINUMERIK 810D powerline 6 SINUMERIK 810DE powerline 6

Przykłady

Aneks

Wydanie 06.03

Dokumentacja SINUMERIK®

Kody wydań Przed niniejszym wydaniem ukazały się wydania wymienione niżej. W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literą, jaki status mają dotychczasowe wydania. Oznaczenie statusu w kolumnie "Uwagi": A .... B .... C .... Nowa dokumentacja. Niezmieniony przedruk z nowym numerem zamówieniowym. Zmieniona wersja jako nowe wydanie.

Wydanie 03.01 01.02 06.03

Nr zamówieniowy Uwagi 6FC5 298-6AD50-0AP0 A 6FC5 298-6AD50-0AP1 C 6FC5 298-6AD50-0NP2 (j. pol). C

Marken ® ® ® ® ® ® SIMATIC , SIMATIC HMI , SIMATIC NET , SIROTEC , SINUMERIK und SIMODRIVE są zarejestrowanymi markami Siemens AG. Pozostałe określenia w niniejszym druku mogą być markami, których używanie przez strony trzecie do swoich celów może naruszać prawa właścicieli.
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: http://www.ad.siemens.de/sinumerik Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy WinWord V 8.0 i Designer V 7.0. Przekazywanie jak też powielanie niniejszej dokumentacji, korzystanie z niej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie ma wyraźnego zezwolenia. Naruszenie zobowiązuje do rekompensaty szkód. Wszelkie prawa zastrzeżone, w szczególności w przypadku przyznania patentu albo zarejestrowania wzoru użytkowego. © Siemens AG 2001 - 2003. Wszelkie prawa zastrzeżone. Może być możliwe wykonywanie dalszych funkcji sterowania, nie opisanych w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji przy dostawie nowego sterowania albo w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego druku na zgodność z opisanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to nie możemy wykluczyć rozbieżności, tak że nie dajemy gwarancji na pełną zgodność. Dane w niniejszym druku są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty zostaną zawarte w następnych wydaniach. Za propozycje poprawy będziemy wdzięczni. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Nr zamówieniowy 6FC5298-6AD50-0NP2 Printed in the Federal Republic of Germany

Siemens Sp. z o.o.

0

06.03

Słowo wstępne

0

Słowo wstępne
Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny: • Dokumentacja ogólna • Dokumentacja użytkownika • Dokumentacja producenta/serwisowa Adresat Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla osoby obsługującej jednosaniową tokarkę z SINUMERIK 840D/840Di/810D. Niniejsza instrukcja obsługi/programowania obowiązuje dla ShopTurn wersja opr. 6.4. W przypadku zapytań proszę zwrócić się do następującej hotline: A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050-222 Fax: +49 (0) 180 5050-223 E-mail: adsupport@siemens.com W przypadku pytań (propozycji, korekt) dot. dokumentacji proszę wysłać telefaks albo e-mail na następujący adres: Fax: +49 (9131) 98-2176 Formularz telefaksu patrz arkusz na końcu niniejszego druku E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de Adres internetowy http://www.cnc-werkstatt.de http://www.ad.siemens.de/mc Od 09.2001 są do dyspozycji SINUMERIK 840D powerline i SINUMERIK 840DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literaturaa: /PHD/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 840D Od 12.2001 są do dyspozycji SINUMERIK 810D powerline i SINUMERIK 810DE powerline o polepszonych właściwościach. Zestawienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literaturaa: /PHC/, Podręcznik projektowania SINUMERIK 810D W niniejszej instrukcji obsługi/programowania jest opisane działanie otoczki graficznej ShopTurn. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. Bliższe informacje o drukach dot. SINUMERIK 840D/840Di/810D jak też druków, które dotyczą wszystkich sterowań SINUMERIK (np. interfejs uniwersalny, cykle pomiarowe...), otrzymacie w oddziale firmy Siemens.

Obowiązywanie

Hotline

SINUMERIK 840D powerline

SINUMERIK 810D powerline

Zakres standardowy

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

v

0

Słowo wstępne

06.03

0

W sterowaniu mogą być możliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej. Zasada Wasze sterowanie SINUMERIK 840D/840Di/810D z ShopTurn jest zbudowane według aktualnego stanu techniki i uznanych technicznych reguł bezpieczeństwa, norm i przepisów. Dzięki specjalnym, oferowanym przez firmę SIEMENS przyrządom dodatkowym, urządzeniom dodatkowym i stopniom rozbudowy można rozbudowywać sterowania SIEMENS odpowiednio do dziedziny ich zastosowania. Wolno jest angażować tylko właściwie wykształcony, autoryzowany, niezawodny personel. Bez wymaganego wykształcenia nie wolno jest nikomu nawet przez krótki czas pracować przy sterowaniu. Odpowiednie kompetencje personelu angażowanego do ustawiania, obsługi i konserwacji muszą być klarownie ustalone a ich przestrzeganie kontrolowane. Zachowanie się Przed uruchomieniem sterowania należy zapewnić, by instrukcje eksploatacji zostały przez właściwy personel przeczytane i zrozumiane. Poza tym na zakładzie spoczywa obowiązek stałej obserwacji technicznego stanu całkowitego sterowania (zewnętrznie rozpoznawalne braki i uszkodzenia jak też zmiana zachowywania się podczas pracy). Naprawy wolno jest wykonywać tylko zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji konserwacji i utrzymania i tylko przez osoby wykształcone i kwalifikowane w danej dziedzinie. Należy przy tym przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów bezpieczeństwa. Za niezgodne z przeznaczeniem i wykluczające wszelką odpowiedzialność producenta uważa się: • • Każde stosowanie odbiegające od wyżej wymienionych punktów albo wykraczające poza nie. Gdy sterowanie jest eksploatowane nie w technicznie nienagannym stanie, bez świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń oraz przestrzegania wszystkich instrukcji zawartych w dokumentacji eksploatacyjnej. Gdy usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, nie zostały usunięte przed uruchomieniem sterowania. Każda zmiana, mostkowanie albo wyłączenie urządzeń w sterowaniu, które służą nienagannemu funkcjonowaniu, nie-

Urządzenia dodatkowe

Personel

Serwis

• •

vi

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

0

06.03

Słowo wstępne

0

ograniczonemu korzystaniu jak też aktywnemu i pasywnemu bezpieczeństwu. Ostrzeżenie Może dojść do nieprzewidywalnych zagrożeń dla: • zdrowia i życia osób, • sterowania, maszyny i dalszych wartości majątkowych zakładu i użytkownika.

Budowa dokumentacji

W niniejszej dokumentacji są stosowane następujące bloki informacyjne, oznaczone piktogramami Orientacja Informacje w tle Kolejność czynności obsługowych Objaśnienie parametrów Wskazówki dodatkowe Opcja programowa W przypadku opisanej funkcji chodzi o opcję programową. Oznacza to że funkcja działa w sterowaniu, gdy nabyliście odpowiednią opcję.

Wskazówki ostrzegawcze

W dokumentacji stosujemy następujących 5 wskazówek ostrzegawczych o stopniowanym znaczeniu. Niebezpieczeństwo Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że nastąpi śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrzeżenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, że może nastąpić lekkie uszkodzenie ciała, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

vii

0

Słowo wstępne

06.03

0

Ostrożnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta ostrzegawczego) oznacza, że może nastąpić szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie środki ostrożności nie zostaną podjęte. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że może nastąpić niepożądany wynik albo niepożądany stan, gdy odpowiednie wskazówki nie będą przestrzegane.

Producent maszyny

Gdy do określonych stanów rzeczy są ew. uzupełnienia albo zmiany ze strony producenta maszyny, wskazujemy na to jak następuje: Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Wskazówka dot. literatury

Gdy o określonym stanie rzeczy możecie przeczytać w dalej idącej literaturze, wówczas jest to zaznaczone następująco: Literatura: Pełne zestawienie literatury znajdziecie w aneksie do niniejszej instrukcji obsługi.

Pojęcia

Poniżej ustalamy znaczenie kilku zasadniczych pojęć stosowanych w niniejszej dokumentacji. Program Program jest ciągiem instrukcji pod adresem sterowania CNC, który w sumie powoduje obrobienie określonego przedmiotu na maszynie. Kontur Przy pomocy konturu jest z jednej strony określany zarys obrabianego przedmiotu. Z drugiej strony konturem jest nazywana część programu, w której z poszczególnych elementów jest definiowany zarys obrabianego przedmiotu. Cykl Cykl, np. gwintowanie otworu, jest to zadany przez ShopTurn podprogram powtarzającej się operacji obróbkowej. (Po części cykl jest również nazywany funkcją.) Wrzeciona/osie Różne wrzeciona/osie są w niniejszej dokumentacji określane jak następuje: S1: wrzeciono główne S2: wrzeciono narzędziowe S3: wrzeciono przeciwległe C1: oś C wrzeciono główne C3: oś C wrzeciono przeciwległe
 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

viii

0

06.03

Słowo wstępne

0

Z3: oś dodatkowa (np. oś ruchu wrzeciona przeciwległego) Producent maszyny może jednak nadać inne określenia. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Jednostka miary W niniejszej dokumentacji jednostki parametrów są zawsze podawane w systemie metrycznym. Odpowiednie jednostki w systemie calowym możecie odczytać z poniższej tabeli. Metryczny mm mm/ząb mm/min mm/obr m/min Calowy in in/ząb in/min in/obr ft/min

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

ix

0

Słowo wstępne

06.03

0

Notatki

x

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

0
Treść

06.03

Treść

0

Wprowadzenie
1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6

1-17

ShopTurn .................................................................................................................. 1-18 Przebieg pracy .......................................................................................................... 1-19 Stanowisko pracy ...................................................................................................... 1-20 Układ współrzędnych ................................................................................................ 1-21 Pulpity obsługi ........................................................................................................... 1-22 Przyciski pulpitów obsługi.......................................................................................... 1-25 Pulpity obsługi maszyny ............................................................................................ 1-27 Elementy pulpitów obsługi maszyny.......................................................................... 1-27 Otoczka graficzna ..................................................................................................... 1-31 Przegląd .................................................................................................................... 1-31 Obsługa poprzez przyciski programowane i zwykłe.................................................. 1-33 Widoki programów .................................................................................................... 1-37 Wprowadzanie parametrów ...................................................................................... 1-41 Otoczka graficzna CNC-ISO ..................................................................................... 1-43 ShopTurn Open (PCU 50) ) ...................................................................................... 1-45

Ustawianie maszyny
2.1 2.2 2.2.1 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1

2-47

Włączenie i wyłączenie ............................................................................................. 2-48 Bazowanie do punktu odniesienia............................................................................. 2-48 Zezwolenie użytkownika w przypadku Safety Integrated .......................................... 2-50 Rodzaje obsługi......................................................................................................... 2-51 Nastawy dla maszyny................................................................................................ 2-52 Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale) ........................................................... 2-52 Przełączanie układu współrzędnych (MKS/WKS) ..................................................... 2-53 Wrzeciona ................................................................................................................. 2-54 Narzędzia .................................................................................................................. 2-56 Utworzenie nowego narzędzia .................................................................................. 2-57 Lista narzędzi ............................................................................................................ 2-59 Ręczny pomiar narzędzia.......................................................................................... 2-65 Pomiar narzędzia czujnikiem pomiarowym ............................................................... 2-67 Kompensacja czujnika pomiarowego........................................................................ 2-68 Pomiar narzędzia przy pomocy lupy.......................................................................... 2-70 Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu................................................... 2-71 Przesunięcia punktu zerowego ................................................................................. 2-72 Nastawienie przesunięcia punktu zerowego ............................................................. 2-73 Definiowanie przesunięć punktu zerowego ............................................................... 2-75 Lista przesunięć punktu zerowego............................................................................ 2-76 Praca ręczna ............................................................................................................. 2-78 Wybór narzędzia i wrzeciona .................................................................................... 2-78

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

xi

0

Treść

06.03

0

2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.9

Wykonywanie ruchów w osiach................................................................................. 2-80 Pozycjonowanie osi ................................................................................................... 2-82 Jednokrotne przeskrawanie obrabianego przedmiotu............................................... 2-83 Nastawy dla pracy ręcznej......................................................................................... 2-85 MDA........................................................................................................................... 2-87

Obróbka
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6

3-89
Uruchomienie/zatrzymanie obróbki ........................................................................... 3-90 Wdrożenie programu................................................................................................. 3-93 Wyświetlenie aktualnego bloku programu................................................................. 3-94 Pozycjonowanie przywracające osi ........................................................................... 3-95 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu .......................................... 3-96 Sterowanie przebiegiem programu ......................................................................... 3-101 Testowanie programu.............................................................................................. 3-103 Skorygowanie programu ......................................................................................... 3-104 Wyświetlanie funkcji G i funkcji pomocniczych ....................................................... 3-105 Symulacja obróbki ................................................................................................... 3-106 Symulacja przed obróbką........................................................................................ 3-107 Symulacja w czasie rzeczywistym przed obróbką .................................................. 3-109 Symulacja w czasie rzeczywistym podczas obróbki................................................ 3-110 Zmiana kształtu półfabrykatu dla programu G-Code............................................... 3-110 Różne widoki obrabianego przedmiotu ................................................................... 3-111 Zmiana wycinka....................................................................................................... 3-115

Sporządzenie programu ShopTurn
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6

4-117

Budowa programu ................................................................................................... 4-118 Podstawy ................................................................................................................. 4-120 Płaszczyzny obróbki ................................................................................................ 4-120 Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki ............................................................ 4-122 Wymiar absolutny i przyrostowy .............................................................................. 4-124 Współrzędne biegunowe ......................................................................................... 4-126 Kalkulator ................................................................................................................ 4-127 Pasowania ............................................................................................................... 4-129 Program ShopTurn.................................................................................................. 4-130 Przegląd .................................................................................................................. 4-130 Utworzenie nowego programu................................................................................. 4-132 Sporządzanie bloków programu .............................................................................. 4-136 Zmiana bloków programu........................................................................................ 4-140 Edytor programów ................................................................................................... 4-141 Podanie liczby sztuk ................................................................................................ 4-144

xii

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

0

06.03

Treść

0
5-145

FunkcjeShopTurn
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.5.1

Proste albo kołowe ruchy po torze .......................................................................... 5-147 Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki................................................................... 5-147 Prosta...................................................................................................................... 5-149 Okrąg o znanym punkcie środkowym ..................................................................... 5-150 Okrąg o znanym promieniu ..................................................................................... 5-152 Współrzędne biegunowe......................................................................................... 5-154 Prosta biegunowo ................................................................................................... 5-155 Okrąg biegunowo .................................................................................................... 5-157 Wiercenie ................................................................................................................ 5-158 Wiercenie współśrodkowo ...................................................................................... 5-159 Gwint współśrodkowo ............................................................................................. 5-161 Wiercenie i rozwiercanie ......................................................................................... 5-162 Wiercenie otworów głębokich ................................................................................. 5-164 Gwintowanie otworu ................................................................................................ 5-166 Frezowanie gwintu .................................................................................................. 5-168 Pozycje i wzory pozycji ............................................................................................ 5-170 Dowolne pozycje ..................................................................................................... 5-171 Wzór pozycji linia .................................................................................................... 5-173 Wzór pozycji siatka ................................................................................................. 5-174 Wzór pozycji okrąg pełny ........................................................................................ 5-176 Wzór pozycji łuk koła............................................................................................... 5-178 Powtarzanie pozycji................................................................................................. 5-180 Toczenie.................................................................................................................. 5-181 Cykle skrawania ...................................................................................................... 5-181 Cykle wytaczania..................................................................................................... 5-184 Podcięcia kształt E i F ............................................................................................. 5-187 Podcięcia gwintu ..................................................................................................... 5-188 Toczenie gwintów.................................................................................................... 5-190 Obróbka poprawkowa gwintu.................................................................................. 5-194 Obcięcie .................................................................................................................. 5-195 Toczenie konturu..................................................................................................... 5-197 Przedstawienie konturu........................................................................................... 5-199 Utworzenie nowego konturu.................................................................................... 5-201 Sporządzenie elementów konturu........................................................................... 5-202 Zmiana konturu ....................................................................................................... 5-207 Skrawanie warstwowe podłużne ............................................................................. 5-210 Skrawanie pozostałego materiału ........................................................................... 5-214 Wcinanie ................................................................................................................. 5-216 Wcinanie pozostały materiał ................................................................................... 5-217 Toczenie wcinające................................................................................................. 5-219 Toczenie wcinające pozostały materiał ................................................................... 5-221 Frezowanie.............................................................................................................. 5-223 Wnęka prostokątna................................................................................................. 5-224

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

xiii

0

Treść

06.03

0

5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.8 5.5.9 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 5.6.9 5.6.10 5.6.11 5.6.12 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Wnęka kołowa......................................................................................................... 5-227 Czop prostokątny..................................................................................................... 5-230 Czop kołowy ............................................................................................................ 5-232 Rowek podłużny ...................................................................................................... 5-235 Rowek kołowy.......................................................................................................... 5-238 Pozycje .................................................................................................................... 5-241 Wielobok ................................................................................................................. 5-242 Grawura................................................................................................................... 5-244 Frezowanie konturu ................................................................................................. 5-248 Przedstawienie konturu ........................................................................................... 5-251 Utworzenie nowego konturu .................................................................................... 5-253 Sporządzanie elementów konturu ........................................................................... 5-255 Zmiana konturu ....................................................................................................... 5-261 Frezowanie konturowe ............................................................................................ 5-264 Wiercenie wstępne w przypadku wnęk w konturze ................................................. 5-268 Frezowanie wnęki w konturze (zgrubne) )............................................................... 5-272 Wybieranie pozostałego materiału z wneki ............................................................. 5-274 Obróbka wykańczająca wnęki ................................................................................. 5-276 Frezowanie czopa konturowego (zgrubne) ............................................................. 5-280 Wybieranie pozostałego materiału czopa................................................................ 5-282 Obróbka wykańczająca czopu konturowego ........................................................... 5-284 Wywołanie podprogramu......................................................................................... 5-288 Powtarzanie bloków programu ................................................................................ 5-290 Obróbka we rzecionie przeciwległym ...................................................................... 5-292 Zmiana nastaw programowych ............................................................................... 5-297 Wywołanie przesunięć punktu zerowego ................................................................ 5-298 Definiowanie transformacji współrzędnych ............................................................. 5-299 Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia.......................................................... 5-302 Wstawienie G-Code w programie ShopTurn........................................................... 5-304

Program G-Code
6.1 6.2 6.3 6.4

6-307

Sporządzenie programu G-Code ............................................................................ 6-308 Wykonanie programu G-Code ................................................................................ 6-311 Edytor G-Code......................................................................................................... 6-313 Parametry obliczeniowe .......................................................................................... 6-316

Zarządzanie narzędziami
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

7-317

Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi ....................................... 7-318 Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi .................................................................... 7-323 Utworzenie nowego narzędzia................................................................................. 7-323 Utworzenie wielu ostrzy dla narzędzia..................................................................... 7-324 Utworzenie narzędzia siostrzanego......................................................................... 7-325

xiv

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

0

06.03

Treść

0

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Sortowanie narzędzi................................................................................................ 7-326 Kasowanie narzędzi z listy narzędzi ........................................................................ 7-326 Załadowanie wzgl. rozładowanie narzędzia do/z magazynu ................................... 7-327 Przeładowanie narzędzia ........................................................................................ 7-329 Wprowadzenie danych zużycia narzędzia............................................................... 7-331 Uaktywnienie nadzoru narzędzia............................................................................. 7-332 Zarządzanie miejscami w magazynie ..................................................................... 7-334

Zarządzanie programami
8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11

8-335

Zarządzanie programami przy pomocy ShopTurn .................................................. 8-336 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20 ..................................................... 8-337 Otwarcie programu.................................................................................................. 8-339 Wykonanie programu.............................................................................................. 8-340 Wykonanie programu G-Code ze stacji dyskietek / stacji sieciowej ....................... 8-341 Utworzenie nowego katalogu/programu.................................................................. 8-342 Zaznaczenie wielu programów................................................................................ 8-343 Kopiowanie/zmiana nazwy katalogu/programu ....................................................... 8-344 Skasowanie katalogu/programu.............................................................................. 8-345 Wykonanie programu poprzez interfejs V.24 .......................................................... 8-346 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24.................................. 8-347 Wyświetlenie protokołu błęduów ............................................................................. 8-349 Zapisanie/wczytanie danych narzędzia/punktu zerowego....................................... 8-349 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50 ..................................................... 8-352 Otwarcie programu.................................................................................................. 8-354 Wykonanie programu.............................................................................................. 8-355 Załadowanie/rozładowanie programu ..................................................................... 8-355 Wykonanie programu G-Code z dysku twardego wzgl. stacji dyskietek/ stacji sieciowej ........................................................................................................ 8-356 Utworzenie nowego katalogu/programu.................................................................. 8-358 Zaznaczenie wielu programów................................................................................ 8-359 Skopiowanie/zmiana nazwy/przesunięcie katalogu/programu ................................ 8-360 Skasowanie katalogu/programu.............................................................................. 8-362 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24.................................. 8-363 Wyświetlenie protokołu błędów ............................................................................... 8-365 Zachowanie/wczytanie danych narzędzia/punktu zerowego................................... 8-365

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika
9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3

9-369

Komunikaty ............................................................................................................. 9-370 Alarmy ..................................................................................................................... 9-370 Alarmy cykli ............................................................................................................. 9-371 Alarmy ShopTurn .................................................................................................... 9-376 Dane użytkownika ................................................................................................... 9-388

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

xv

0

Treść

06.03

0

9.4

Wyświetlenie wersji ................................................................................................. 9-390

Przykłady
10.1 10.2

10-391
Obróbki standardowe ............................................................................................ 10-392 Frezowanie konturu ............................................................................................... 10-404

Aneks
A B C

A-411
Skróty ......................................................................................................................A-412 Literatura .................................................................................................................A-415 Indeks....................................................................................................................... I-427

xvi

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1

Wprowadzenie
1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 ShopTurn .................................................................................................................. 1-18 Przebieg pracy .......................................................................................................... 1-19 Stanowisko pracy ...................................................................................................... 1-20 Układ współrzędnych ................................................................................................ 1-21 Pulpity obsługi ........................................................................................................... 1-22 Przyciski pulpitów obsługi ......................................................................................... 1-25 Pulpity obsługi maszyny............................................................................................ 1-27 Elementy pulpitów obsługi maszyny ......................................................................... 1-27 Otoczka graficzna ..................................................................................................... 1-31 Przegląd .................................................................................................................... 1-31 Obsługa poprzez przyciski programowane i zwykłe ................................................. 1-33 Widoki programów .................................................................................................... 1-37 Wprowadzanie parametrów ...................................................................................... 1-41 Otoczka graficzna CNC-ISO ..................................................................................... 1-43 ShopTurn Open (PCU 50) ) ...................................................................................... 1-45

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-17

1
1.1

Wprowadzenie

06.03

1.1 ShopTurn

1

ShopTurn
ShopTurn jest oprogramowaniem do obsługi i programowania tokarek, które umożliwia Wam komfortową obsługę maszyny i proste programowanie obrabianych części. Oto kilka cech oprogramowania: Ustawianie maszyny Wykonanie programu Specjalne cykle pomiarowe ułatwiają pomiar narzędzi i obrabianego przedmiotu. Wykonywanie programu możecie trójwymiarowo przedstawiać na ekranie. Możecie w prosty sposób kontrolować wynik programowania wzgl. wygodnie śledzić obróbkę na maszynie. Programowanie obrabianego przedmiotu przy pomocy ShopTurn następuje bez trudu, ponieważ jest wspierane graficznie i nie wymaga znajomości G-Code. ShopTurn pokazuje program na przejrzystym planie pracy i przedstawia poszczególne cykle i elementy konturu na grafice dynamicznej. Wydajny procesor konturu umożliwia wprowadzanie dowolnych konturów. Cykl skrawania warstwowego z rozpoznawaniem pozostałego materiału pozwala na zaoszczędzenie zbędnych czynności obróbkowych. ShopTurn zapamiętuje dane narzędzi. Oprogramowanie może przy tym zarządzać również danymi narzędzi, które nie znajdują się w rewolwerze. Podobnych programów nie musicie sporządzać od nowa, lecz możecie je łatwo kopiować i zmieniać. Ponadto możecie przełączyć z ShopTurn na otoczkę graficzną CNCISO. Tam możecie również uaktywnić diagnozę zdalną, która umożliwia obsługę maszyny poprzez komputer zewnętrzny.

Sporządzenie programu

Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie programami Diagnoza zdalna

1-18

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 ShopTurn

1

1.1.1 Przebieg pracy
W niniejszej instrukcji rozróżnia się dwie następujące typowe sytuacje robocze. • Chcecie wykonać program, aby przeprowadzić automatyczną obróbkę. • Chcecie najpierw sporządzić program obróbki. Wykonanie programu Zanim będziecie mogli wykonać program, musicie najpierw ustawić swoją maszynę. W tym celu musicie przeprowadzić następujące czynności, w których ShopTurn wspiera Was (patrz punkt „Ustawianie maszyny”) • Bazowanie do punktu odniesienia maszyny (tylko w przypadku przyrostowego systemu pomiaru drogi) • Pomiar narzędzi • Ustalenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu • Wprowadzenie ew. dalszych przesunięć punktu zerowego Gdy zakończyliście ustawianie maszyny, możecie wybrać program i uruchomić automatyczną obróbkę (patrz punkt „Obróbka”). Sporządzenie programu Gdy sporządzacie nowy program, możecie wybrać, czy chcecie utworzyć program ShopTurn czy G-Code (patrz „Sporządzenie programu „ShopTurn” wzgl. „Program G-Code”). Przy sporządzaniu programu ShopTurn jesteście wzywani do wprowadzenia wszystkich wymaganych danych. Postęp programu jest każdorazowo automatycznie przedstawiany na grafice kreskowej. Dodatkowo jesteście przy programowaniu wspierani przez obrazy pomocy, które objaśniają poszczególne parametry kroków obróbki. Naturalnie w programie ShopTurn możecie również wstawiać polecenia G-Code. Program G-Code natomiast musicie sporządzić kompletnie z poleceń G-Code.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-19

1
1.2

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

Stanowisko pracy
Do stanowiska pracy ShopTurn należą obok tokarki ze sterowaniem CNC/pozycjonującym również pulpit obsługi i pulpit sterowniczy maszyny.

Pulpit obsługi Tokarka ze sterowaniem Pulpit obsіugi maszyny

Szkic stanowiska pracy

Tokarka

ShopTurn możecie stosować na tokarce jednosaniowej z trzema osiami, jednym wrzecionem głównym, jednym narzędziowym i jednym przeciwległym. ShopTurn pracuje na sterowaniu SINUMERIK 840D/840Di/810D z PCU 20 i PCU 50. Komunikacja z ShopTurn następuje poprzez pulpit obsługi. Przy pomocy pulpitu sterowania maszyny obsługujecie tokarkę.

Sterowanie Pulpit obsługi Pulpit sterowania maszyny

1-20

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 Stanowisko pracy

1

1.2.1 Układ współrzędnych
Przy obróbce na tokarce wychodzi się z zasady z prostokątnego układu współrzędnych. Składa się on z trzech osi współrzędnych X, Y i Z, równoległych do osi maszyny. Oś współrzędnych Y nie musi być koniecznie ustawiona. Obracalna o dowolny kąt oś wrzeciona Z jest własną osią obrotu i jest określana jako C. Położenie układu współrzędnych i punktu zerowego maszyny zależy od typu maszyny.

Y+ M X+ W C Z+

M = punkt zerowy maszyny W = punkt zerowy obrabianego przedmiotu

Położenie układu współrzędnych, punktu zerowego maszyny i punktu zerowego obrabianego przedmiotu (przykład)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-21

1

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

1.2.2 Pulpity obsługi
Dla PCU możecie alternatywnie stosować jeden z następujących pulpitów obsługi: OP 010 OP 010C OP 010S z klawiaturą pełną CNC OP 032S OP 012 OP 015 z klawiaturą pełną CNC 19'' Pulpit obsługi OP 010
4

1

.

5 3 2 2 6

Pulpit obsługi OP 010

1 2 3 4 5

Ekran Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB

1-22

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 Stanowisko pracy

1

Pulpit obsługi OP 010C
4

1

.

5

2

3

2

6

Pulpit obsługi OP 010C

1 2 3 4 5

Ekran Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB

Wąski pulpit obsługi OP 010S

1

2 A

2 A

4 A

3 A 5

Pulpit obsługi OP 010S

1 Ekran 2 Przyciski ekranu 3 Poziomy pasek przycisków programowanych 4 Pionowy pasek przycisków programowanych 5 Interfejs USB

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-23

1

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

Pulpit obsługi OP 012

5 A 4 A 1 4 A

3 A 2 A 2 A 7

6

Pulpit obsługi OP 012

1 2 3 4 5

Ekran 12'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Blok alfanumeryczny Blok korekcji/kursora z klawiaturą sterowania i przyciskiem Input 6 Interfejs USB 7 Mysz

Pulpit obsługi OP 015

1

4 A

5

2 A 3 A

2 A

Pulpit obsługi OP 015

1 2 3 4 5

Ekran 15'' Przyciski ekranu Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Interfejs USB

1-24

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 Stanowisko pracy

1

1.2.3 Przyciski pulpitów obsługi
Alarm Cancel Skasowanie alarmu, który jest oznaczony tym symbolem. Channel Bez znaczenia dla ShopTurn. Help Przełączanie między planem pracy i grafiką programowania jak też między maską parametrów z grafiką programowania i maską parametrów z obrazem pomocy. Next Window Bez znaczenia dla ShopTurn. Page Up wzgl. Page Down Przewijanie do góry albo do dołu w katalogu albo w planie pracy. Cursor Poruszanie się między różnymi polami wzgl. wierszami. Przy pomocy kursor w prawo otwarcie katalogu albo programu. Przy pomocy kursor w lewo przełączenie na nadrzędną płaszczyznę katalogów. Select Wybór między wieloma zadanymi możliwościami. Przycisk odpowiada przyciskowi programowanemu „Alternatywa”. End Przesunięcie kursora na ostatnie pole wprowadzania w masce parametrów. Backspace • • Skasowanie wartości w polu wprowadzania. W trybie wstawiania skasowanie znaku znajdującego się przed kursorem.

Tab Bez znaczenia dla ShopTurn. Shift Przy naciśniętym przycisku Shift górny znak na przyciskach z podwójnymi znakami.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-25

1

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

Ctrl Przy pomocy następujących kombinacji przycisków poruszanie się w planie pracy i edytorze G-Code: • Ctrl + Pos1: Przeskok do początku. • Ctrl + End: Przeskok na koniec. Alt Bez znaczenia dla ShopTurn. Del • Skasowanie wartości w polu parametrów. • W trybie wstawiania skasowanie znaku zaznaczonego kursorem. • Skasowanie linii obróbki przy symulacji. Insert Uaktywnienie trybu wstawiania albo kalkulatora. Input • Zakończenie wprowadzania wartości w polu wprowadzania. • Otwarcie katalogu albo programu. Alarm - tylko OP 010 i OP 010C Wywołanie zakresu czynności obsługowych „komunikaty/alarmy”. Przycisk odpowiada przyciskowi programowanemu „Lista alarmów”. Program - tylko OP 010 i OP 010C Wywołanie zakresu czynności obsługowych „program”. Przycisk odpowiada przyciskowi programowanemu „Edycja progr.”. Offset - tylko OP 010 i OP 010C Wywołanie zakresu czynności obsługowych „narzędzia / przesunięcia punktu zerowego”. Przycisk odpowiada przyciskowi programowanemu „Pkt. zer. obr. prz.”. Menedżer programów - tylko OP 010 i OP 010C Wywołanie zakresy czynności obsługowych „menedżer programów“. Przycisk odpowiada przyciskowi programowanemu „Program”.

1-26

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 Stanowisko pracy

1

1.2.4 Pulpity sterownicze maszyny
Tokarka może zostać wyposażona w pulpit sterowniczy maszyny wyprodukowany przez firmę Siemens albo w pulpit specyficzny dla producenta maszyny. Ze strony firmy Siemens są do dyspozycji pulpity standardowe (19”) i pulpity wąskie OP 032S. Poprzez pulpity sterownicze maszyny możecie wywoływać akcje w tokarce, na przykład wykonywać ruchy w osiach albo uruchamiać obróbkę. Dla właśnie aktywnych funkcji świecą się diody odnośnych przycisków na pulpicie.

1.2.5 Elementy pulpitów sterowniczych maszyny
Przycisk wyłącznika awaryjnego Przycisk należy nacisnąć w sytuacji awaryjnej, tzn. gdy życie ludzkie jest w niebezpieczeństwie albo występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia maszyny lub obrabianego przedmiotu. Wszystkie napędy są zatrzymywane z maksymalnie możliwym momentem hamowania. Odnośnie dalszych reakcji w wyniku naciśnięcia przycisku wyłącznika awaryjnego proszę przestrzegać danych producenta maszyny. Reset
Reset

• Anulowanie wykonywania aktualnego programu. Sterowanie NC pozostaje synchroniczne z maszyną. Jest ono w położeniu podstawowym i gotowości do następnego przebiegu programu. • Skasować alarm Jog Wybranie rodzaju czynności obsługowych maszyna ręcznie. Teach In Bez znaczenia dla ShopTurn. MDA Wybrać rodzaj obsługi MDA. Auto Wybrać rodzaj obsługi maszyna automatyka.

Jog

Teach In

MDA

Auto

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-27

1

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

Single Block

Single Block Wykonywanie programu pojedynczymi blokami. Repos Pozycjonowanie przywracające, ponowne dosunięcie narzędzia do konturu. Ref Point Dosunięcie do punktu odniesienia. Inc Var (Incremental Feed Variable) Ruch ze zmienną wartością przyrostu.

Repos

Ref Point

VAR 1 10000

...

Inc (Incremental Feed) Wykonanie ruchu przyrostowego z zadaną wielkością kroku wynoszącą 1, ..., 10000. Wartość jednego przyrostu jest zależna od danej maszynowej. Przestrzegajcie do niniejszego danych producenta maszyny. Cycle Start Start wykonywania programu. Cycle Stop Zatrzymanie wykonywania programu.

Cycle Start

Cycle Stop

+X
Rapid

...

Z

Przyciski osi Ruch w osi w odpowiednim kierunku. Rapid Przesuw szybki w osi (największa prędkość). WCS MCS Przełączanie między układem współrzędnych narzędzia (WKS) i układem współrzędnych maszyny (MKS).

WCS MCS

1-28

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.1 Stanowisko pracy

1

%

Override posuwu / przesuwu szybkiego Zmniejszenie albo zwiększenie zaprogramowanego posuwu wzgl. przesuwu szybkiego. Zaprogramowany posuw wzgl. przesuw szybki odpowiada 100% i może być regulowany od 0% do 120%, w przesuwie szybkim tylko do 100%. Nowo nastawiony posuw ukazuje się na ekranie w wyświetlaniu statusu posuwu jako wartość bezwzględna i w procentach. Feed Stop Zatrzymanie wykonywania bieżącego programu i zatrzymanie napędów osi. Feed Start Kontynuowanie wykonywania programu w aktualnym bloku i zwiększenie posuwu do wartości zadanej w programie. Override wrzeciona Obniżenie albo zwiększenie zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona. Zaprogramowana prędkość obrotowa wrzeciona odpowiada 100% i może być regulowana od 50 do 120%. Nowo nastawiona prędkość obrotowa ukazuje się na ekranie w wyświetlaniu statusu wrzeciona jako wartość bezwzględna i w procentach. Spindle Dec. – tylko pulpit sterowniczy maszyny OP032S Zmniejszenie zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona. Spindle Inc. – tylko pulpit sterowniczy maszyny OP032S Zwiększenie zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona. 100% – tylko pulpit sterowniczy maszyny OP032S Ponowne nastawienie zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona. Spindle Stop Zatrzymanie wrzeciona. Spindle Start Uruchomienie wrzeciona.

Feed Stop

Feed Start

%

Spindle Dec.

Spindle Inc.

100%

Spindle Stop

Spindle Start

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-29

1

Wprowadzenie

06.03

1.1 Stanowisko pracy

1

Przełącznik z zamkiem Przy pomocy przełącznika z zamkiem możecie nastawiać różne prawa dostępu. Przełącznik ma cztery położenia, które są przyporządkowane stopniom ochrony 4 do 7. Poprzez dane maszynowe można przy pomocy różnych stopni ochrony blokować dostęp do programów, danych i funkcji. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Do przełącznika z zamkiem należą trzy różne klucze, które można wyjmować w podanych położeniach: Położenie 0 Bez klucza Stopień ochrony 7 Położenie 1 Klucz 1 czarny Stopień ochrony 6 Położenie 2 Klucz 1 zielony Stopień ochrony 5 Położenie 3 Klucz 1 czerwony Stopień ochrony 4 Najniższe prawo dostępu         ↓ Rosnące prawa dostępu         ↓ Najwyższe prawo dostępu

Gdy zmienicie położenie klucza, aby zmienić uprawnienie do dostępu, nie jest to natychmiast widoczne na otoczce graficznej. Musicie najpierw uruchomić akcję (np. zamknąć i otworzyć katalog). Jeżeli PLC znajduje się w stanie stop (migają diody na pulpicie sterowniczym maszyny), ShopTurn nie reaguje na położenie klucza przy rozruchu. Dalsze stopnie ochrony 0 do 3 może nastawić producent maszyny poprzez hasło. Przy nastawionym haśle ShopTurn nie reaguje na położenie klucza.

1-30

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1
1.3

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

Otoczka graficzna

1.3.1 Przegląd
Podział ekranu maszyny
RĘC
1 5 6
Pozycja
WYKAŃCZAK

2 4 3
Funkcja G Funkcja pomocn. Wszystkie funk. G

14

7

8

9

13

10

Wart. rz. MKS

11 15
Nastaw. ppz Pkt. z12 obr. p Pomiar narz. Pozycja Skrawanie

15

14

Otoczka graficzna

1 Aktywny rodzaj obsługi / zakres czynności obsługowych i podrodzaj obsługi 2 Wiersz alarmów i komunikatów 3 Nazwa programu 4 Ścieżka programu 5 Stan kanału i sterowanie programem 6 Komunikaty robocze kanału 7 Wyświetlenie pozycji osi 8 Wyświetlenie • aktywnego narzędzia T • aktualnego posuwu F • aktywnego wrzeciona (S1 = wrzeciono główne, S2 = wrzeciono narzędziowe, S3 = wrzeciono przeciwległe) Wyświetlanie aktywnych przesunięć punktu zerowego i obrotu Okno robocze Wiersz dialogowy dla dodatkowych objaśnień Poziomy pasek przycisków programowanych Pionowy pasek przycisków programowanych Przyciski programowane Przyciski ekranu

9 10 11 12 13 14 15

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-31

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Podrodzaj obsługi

REF: REPOS: INC1 ... INC10000: INC_VAR: RESET aktywny przerwany

Dosunięcie do punktu odniesienia Pozycjonowanie przywracające Stały przyrost Zmienny przyrost

Stan kanału

Sterowanie programem

SKP: Maskowanie bloku w G-Code DRY: Posuw w pracy próbnej !ROV: Tylko zmiana posuwu (nie posuwu i przesuwu szybkiego) SBL1: Pojedynczymi blokami (stop po każdym bloku, który wyzwala funkcję w maszynie) SBL2: Wybór w ShopTurn niemożliwy (stop po każdym bloku) SBL3: Pojedynczymi blokami dokładnie (stop po każdym bloku, również w ramach cyklu) M01: Zatrzymanie programowane DRF: Przesunięcie DRF PRT: Test programu Stop: jest wymagana czynność obsługowa. Czekać: nie jest wymagana czynność obsługowa. Brak zezwolenia dla posuwu Brak zezwolenia dla wrzeciona Wrzeciono nieruchome Wrzeciono wiruje w prawo Wrzeciono wiruje w lewo Kolory symboli mają następujące znaczenie: Czerwony: maszyna zatrzymana Zielony: maszyna pracuje Żółty: czekanie na czynność obsługową Szary: pozostałe

Komunikaty robocze kanału

Stan posuwu Stan wrzeciona

Przyciski ekranu Machine Wywołanie aktywnego rodzaju czynności obsługowych (maszyna ręcznie, MDA albo maszyna auto). Powrót Bez znaczenia dla ShopTurn.

1-32

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

Rozszerzenie Zmiana poziomego paska przycisków programowanych. Menu Select Wywołanie menu podstawowego:
Maszyna Program Edycja progr. Lista alarmów Pkt.zer. narz. CNC ISO

Zamiast ścieżki programowej (4) mogą być również wyświetlane symbole zdefiniowane przez producenta maszyny. Ścieżka programu jest wówczas wyświetlana razem z nazwą programu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

1.3.2 Obsługa poprzez przyciski programowane i zwykłe
Otoczka graficzna ShopTurn składa się z różnych masek, w których jest każdorazowo osiem poziomych i osiem pionowych przycisków programowanych. Przyciski programowane możecie obsługiwać przy pomocy przycisków sprzętowych znajdujących się obok nich. Przy pomocy przycisków programowanych możecie każdorazowo wyświetlić nową maskę. ShopTurn dzieli się na 3 rodzaje pracy rodzaje obsługi (maszyna, ręcznie, MDA i maszyna auto) i 4 zakresy czynności obsługowych (menedżer programów, program, komunikaty/alarmy i narzędzia / przesunięcia punktu zerowego). Jeżeli chcecie przełączyć z jednego rodzaju obsługi / zakresu czynności obsługowych na inny zakres czynności obsługowych, naciśnijcie przycisk „Menu Select”. Zostanie wyświetlone menu podstawowe i przy pomocy przycisku programowanego możecie wybrać pożądany zakres czynności obsługowych. Alternatywnie do tego możecie wywoływać zakresy czynności obsługowych również przy pomocy przycisków na pulpicie obsługi.

Jog

MDA

Auto

Rodzaj obsługi możecie wybrać w każdym czasie bezpośrednio poprzez przyciski na pulpicie sterowniczym maszyny. Jeżeli naciśniecie przycisk programowany „Maszyna” w menu podstawowym, zostanie wyświetlona maska aktualnie aktywnego rodzaju obsługi.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-33

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Jeżeli wybierzecie inny rodzaj obsługi wzgl. inny zakres czynności obsługowych, ulega zmianie zarówno poziomy jak i pionowy pasek przycisków programowanych.
RĘCZNIE

Pozycja WYKAŃCZAK

Maszyna

Program

Edycja progr.

Lista alarmów

Pkt.zer. narz.

CNC ISO

Menu podstawowe RĘCZNIE
Funkcja G Pozycja WYKAŃCZAK Funkcja pomocn. Wszystkie funk. G

Wart. rzecz. MKS

TSM

Nastaw. ppz

Pkt. zer. obr. prz.

Pomiar narz.

Pozycja

Skrawanie

Rodzaj obsługi

1-34

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

Jeżeli w ramach rodzaju obsługi wzgl. zakresu czynności obsługowych naciśniecie poziomy przycisk programowany, zmienia się tylko pionowy pasek przycisków programowanych.
RĘCZNIE
Funkcja G Pozycja WYKAŃCZAK Funkcja pomocn. Wszystkie funk. G

Wart. rzecz. MKS

T,S,N

Nastaw. ppz

Pkt. zer. obr. prz.

Pomiar narz.

Pozycja

Skrawanie

Rodzaj obsługi maszyna ręcznie RĘCZNIE
Alternatywa Pozycja WYKAŃCZAK

Pozycjonowanie

Pozycja docelowa

Przesuw szybki

Posuw F za mały T,S,M Nastaw. ppz

Powrót Pkt. zer. obr. prz. Pomiar narz. Pozycja Skrawanie

Funkcja w ramach rodzaju obsługi maszyna ręcznie

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-35

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Gdy na otoczce graficznej w wierszu dialogowym ukaże się symbol , możecie w ramach zakresu czynności obsługowych zmienić poziomy pasek przycisków programowanych. W tym celu naciśnijcie przycisk „Rozszerzenie”. Przy ponownym naciśnięciu tego przycisku ponownie ukaże się pierwotny poziomy pasek przycisków programowanych.
Powrót

W ramach rodzaju obsługi wzgl. zakresu czynności obsługowych docieracie przy pomocy przycisku programowanego "Powrót" z powrotem do maski nadrzędnej.

Anuluj

Przy pomocy przycisku programowanego „Anuluj” możecie wyjść z maski bez przejmowania wprowadzonych wartości i przejść do maski nadrzędnej.

Przejęcie

Gdy wszystkie niezbędne parametry prawidłowo wprowadziliście do maski parametrów, możecie zamknąć i zapisać maskę przy pomocy przycisku programowanego „Przejęcie”.

Przy pomocy przycisku programowanego „OK” możecie natychmiast wyzwolić akcję, np. zmianę nazwy albo skasowanie programu.

Test programu
Testprogramu

wł. wył.

Gdy niektóre funkcje uaktywnicie przy pomocy przycisku programowanego, przycisk ten uzyskuje kolor czarny. Aby cofnąć wybór funkcji, musicie ponownie nacisnąć ten przycisk programowany. Przycisk uzyskuje wówczas ponownie kolor szary.

1-36

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

1.3.3 Widoki programów
Program ShopTurn możecie przedstawiać w różnych widokach. Menedżer programów W menedżerze programów możecie zarządzać wszystkimi programami. Poza tym tutaj wybieracie program do wykonania.
KATALOG
Nazwa Typ Załadowany Wielkość Data/czas

Nowy

Zmiana nazwy Zaznaczenie

Kopiowanie

Wstaw

Wycięcie

Wolna pamięć

Dysk twardy:

Dalsze

Menedżer programów

-albo-

Menedżer programów wybieracie przyciskiem programowanym „Program” albo przyciskiem „Program Manager”. W ramach katalogu możecie się poruszać przy pomocy przycisków „Kursor do góry” i „Kursor do dołu”. Przyciskiem „Kursor w prawo” otwieracie katalog. Przyciskiem „Kursor w lewo” docieracie z powrotem do nadrzędnej płaszczyzny katalogów.

-albo-

Przyciskiem „Kursor w prawo” albo „Input” otwieracie plan pracy programu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-37

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Plan pracy

Plan pracy daje przegląd poszczególnych kroków obróbkowych programu.
PROGRAM
Narzędzie Skraw. warstwowe Półfabrykat: Część gotowa: Skraw. warstw. Skraw. pozost. Skrawanie Wytoczenie Wytoczenie Gwint podłużny Gwint podłużny Wiercenie 001: poz. biegunowo Wnęka prostokątna Koniec programu T=ZDZIERAK_80 F0.3/obr V300m poprzecznie KONT_1 KONT_2 T=ZDZIERAK_80 F0.3/obr V200m T=ZDZIERAK_55 F0.2/obr V250m T=WYKAŃCZAK F0.15/obr V300m T=PRZECINAK F0.15/obr V300m X0=120 Z0=-70 T=PRZECINAK F0.15/obr V300m X0=120 Z0=-70 T=NÓŻ DO GW._2 P2mm S400obr zewnętrzny T= NÓŻ DO GW._2 P2mm S400obr zewnętrzny T=WIERTŁO F200/min S1000obr Z1=10przyr. Z0=0 C0=0 L0=16 C1=90 L1=16 C2=180 T=FREZ F0.03/z S1000obr X0=0 Y0=0 N=1 Okrąg promień Biegunowo Dosun./ odsunięcie Okrąg pkt. środk.

Prosta

Prosta okrąg

Wiercenie

Toczenie

Tocz. kont.

Frezowanie

Różne

Symulacja

Wykonaj

Plan pracy

W planie pracy możecie przy pomocy przycisków „Kursor do góry” i „Kursor do dołu” poruszać się między blokami programu. Przy pomocy przycisku „Help” możecie przełączać między planem pracy i grafiką programową. Grafika programowa Grafika programowa pokazuje kontur obrabianego przedmiotu w formie dynamicznej grafiki kreskowej. Blok programu zaznaczony na planie pracy jest na grafice programowej uwydatniony kolorem.
PROGRAM
Narzędzie

Prosta

Okrąg pkt. środk Okrąg promień Biegunowo Dosun./ odsunięcie

Prosta okrąg

Wiercenie

Toczenie

Tocz. kont.

Frezowanie

Różne

Symulacja

Wykonaj

Grafika programowa

1-38

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

Przy pomocy przycisku „Kursor w prawo” możecie w planie pracy otworzyć blok programu. Jest wyświetlana każdorazowo przynależna maska parametrów z grafiką programową.

Maska parametrów z grafiką programową

Grafika programowa w masce parametrów pokazuje kontur aktualnego kroku obróbki jako grafika kreskowa razem z parametrami.
PROGRAM
Nazwa narzędzia Skrawanie warstwowe ZDZIERAK_80 Narzędzia Obróbka: wzdłużna zewnętrzna

kontur

Ograniczenie:

nie

Anuluj Podcięcia: nie Przejęcie Prosta okrąg Wiercenie Toczenie Tocz. kont. Frezowanie Różne Symulacja Wykonaj

Maska parametrów z grafiką programową

W ramach maski parametrów możecie przy pomocy przycisków kursora poruszać się między polami wprowadzania. Przy pomocy przycisku „Help” możecie w masce parametrów przełączać między grafiką programową i obrazem pomocy.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-39

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Maska parametrów z obrazem pomocy

Obraz pomocy w masce parametrów objaśnia poszczególne parametry kroku obróbki.
PROGRAM
Nazwa narzędzia Skrawanie ZDZIERAK_08 mm/obr m/min Obróbka: wzdłużna zewnętrzna Narzędzia

kontur

Ograniczenie:

nie

Anuluj Podcięcia: nie Przejęcie Prosta okrąg Wiercenie Toczenie Tocz. kont. Frezowanie Różne Symulacja Wykonaj

Maska parametrów z obrazem pomocy

Kolorowe symbole na obrazach pomocy oznaczają co następuje: Żółty okrąg = punkt odniesienia Czerwona strzałka = narzędzie porusza się przesuwem szybkim Zielona strzałka = narzędzie porusza się posuwem roboczym

1-40

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

1.3.4 Wprowadzanie parametrów
Przy ustawianiu maszyny i przy programowaniu musicie każdorazowo wprowadzić wartości parametrów w pola o białym tle. Parametry, których pola wprowadzania mają tło szare, są przez ShopTurn obliczane automatycznie.

Białe pole wprowadzania
Prosta Z

Szare pole wprowadzania

Parametr

Jednostka

Maska parametrów

Wybór parametru

W przypadku niektórych parametrów możecie w polu wprowadzania wybrać jedną z wielu zadanych możliwości. W tych polach nie możecie sami wpisywać żadnych wartości. Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa” albo przycisk „Select” tyle razy, aż będzie widać pożądane ustawienie. Przycisk programowany „Alternatywa jest widoczny tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu wprowadzania o wielu możliwościach wyboru. Również przycisk „Select” działa tylko w tym przypadku.

Alternatywa

-albo-

Wprowadzanie parametrów

Dla pozostałych parametrów musicie w polu wprowadzania wprowadzić wartość liczbową przy pomocy przycisków na pulpicie obsługi. Wprowadźcie pożądaną wartość. Naciśnijcie przycisk „Input”, aby zakończyć wprowadzanie. Jeżeli nie chcecie wprowadzać żadnej wartości, tzn. również wartości „0”, naciśnijcie przycisk „Backspace” albo „Del”.

-albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-41

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Wybór jednostki

W przypadku niektórych z tych parametrów możecie po części wybierać między różnymi jednostkami. Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa” albo przycisk „Select” tyle razy, aż ukaże się pożądana jednostka. Przycisk programowany „Alternatywa” jest widoczny tylko wtedy, gdy dla tego parametru możecie wybierać spośród wielu jednostek. Również przycisk „Select” działa tylko w tym przypadku.

Alternatywa

-albo-

Kasowanie parametrów

Gdy w polu wprowadzania znajduje się nieprawidłowa wartość, możecie ją kompletnie skasować. Naciśnijcie przycisk „Backspace” albo „Del”.

-alboZmiana albo obliczanie parametrów

Jeżeli nie chcecie kompletnie zastępować wartości w polu wprowadzania, lecz zmienić tylko pojedyncze znaki, wówczas możecie przełączyć na tryb wstawiania. W tym trybie jest również aktywny kalkulator, przy pomocy którego możecie w prosty sposób podczas programowania obliczać wartości parametrów. Naciśnijcie przycisk „Insert”. Uaktywnieniu ulega tryb wstawiania wzgl. kalkulator. Przy pomocy przycisków „Kursor w lewo” i „Kursor w prawo” możecie poruszać się w ramach pola wprowadzania. Przyciskami „Backspace” albo „Del” możecie kasować poszczególne znaki. Dalsze informacje na temat kalkulatora kieszonkowego znajdziecie w rozdziale „Kalkulator”.

Przejęcie parametrów

Gdy niezbędne parametry prawidłowo wprowadziliście do maski parametrów, możecie maskę zamknąć i zapisać w pamięci. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie” albo przycisk „Kursor w lewo”. Gdy w jednym wierszu znajduje się wiele pól wprowadzania i chcecie przejąć parametry przy pomocy przycisku „kursor w lewo, musicie ustawić kursor w skrajnym lewym polu wprowadzania. Nie możecie przejąć parametrów, dopóki są niekompletne albo obarczone dużym błędem. W wierszu dialogowym możecie wówczas zobaczyć, których parametrów brak lub które zostały błędnie wprowadzone.

Przejęcie

-albo-

1-42

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

1.3.5 Otoczka graficzna CNC-ISO
Z otoczki graficznej ShopTurn możecie przełączyć na otoczkę graficzną CNC-ISO. Tam możecie również uaktywnić diagnozę zdalną. Umożliwia ona obsługę sterowania poprzez komputer zewnętrzny. Producent maszyny musi włączyć zezwolenie na przełączenie z otoczki graficznej ShopTurn na otoczkę CNC-ISO. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Dokładny opis otoczki graficznej CNC-ISO znajdziecie w: Literatura: /BEM/, Instrukcja obsługi HMI Embedded SINUMERIK 840D/810D /BAD/, Instrukcja obsługi HMI Advanced SINUMERIK 840D/840Di/810D /PG/, Instrukcja programowania Podstawy SINUMERIK 840D/840Di/810D /PGA/, Instrukcja programowania Przygotowanie pracy SINUMERIK 840D/840Di/810D Diagnoza zdalna jest opcją programową. Dalsze informacje na temat diagnozy zdalnej proszę przeczytać z: Literatura: /FB/, Opis działania Funkcje rozszerzające, F3 Diagnoza zdalna
CNC-ISO-Otoczka graficzna

Naciśnijcie przycisk programowany „CNC ISO” na poziomym pasku przycisków programowanych. -iNaciśnijcie następnie przycisk programowany „CNC ISO” na pionowym pasku przycisków programowanych.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-43

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1
Funkcja G+ transf. Funkcje pomocn.

Maszyna Kanał RESET Program anulowany

WKS

Pozycja

Przesun. repos

Wrzec. prowadz. Rzeczyw. Zad. Poz.

Wrzeciona Posuw w osi

Moc Posuw [mm/min] Rzeczyw. Zad. Narzędzie ZDZIERAK_80N narzędzie wstępnie wybrane: ZDZIERAK_80N

Zoom wart. rzecz. Wart. rzecz. WKS

Preset

Draśnięcie

Kółko ręczne

INC

Otoczka graficzna CNC-ISO

Naciśnijcie przycisk „Menu Select”, gdy chcecie powrócić do otoczki graficznej ShopTurn. -iShopTurn

Naciśnijcie przycisk programowany „ShopTurn”.

Diagnoza zdalna

Na otoczce graficznej CNC-ISO naciśnijcie przycisk „Wybór Select”.
Diagnoza Diagnoza zdalna

Naciśnijcie przycisk programowany „Diagnoza”. Naciśnijcie przycisk programowany „Diagnoza zdalna”.

1-44

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1

06.03

Wprowadzenie

1.3 Otoczka graficzna

1

1.3.6 ShopTurn Open (PCU 50) )
Oprogramowanie ShopTurn dla PCU 50 występuje w 2 różnych wersjach, ShopTurn Classic i ShopTurn Open. W przypadku ShopTurn Classic chodzi o oprogramowanie, które dotychczas jest znane pod nazwą ShopTurn. ShopTurn Open różni się od ShopTurn Classic podstawowym paskiem menu wzgl. rozszerzonym podstawowym paskiem menu. W przypadku ShopTurn nie ma już możliwości przełączenia na otoczkę graficzną CNC-ISO, za to w otoczce graficznej HMI-Advanced są zakresy czynności obsługowych „Usługi“, „Diagnoza“, „Uruchomienie“ i „Parametry (bez zarządzania narzędziami i przesunięć punktu zerowego), bezpośrednio na rozszerzonym poziomym pasku przycisków programowanych.
Maszyna Usługi Program Diagnoza Edycja progr. Uruchomienie Lista alarmów Parametry Pkt.zer. narz.

Dokładny opis zintegrowanych zakresów czynności obsługowych HMIAdvanced znajdziecie w: Literatura: /BAD/, Instrukcja obsługi HMI Advanced SINUMERIK 840D/840Di/810D Poza tym niektórym przyciskom programowanym podstawowego paska menu wzgl. paska rozszerzonego producent maszyny może przypisać inne zakresy czynności obsługowych. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

1-45

1

Wprowadzenie

06.03

1.3 Otoczka graficzna

1

Notatki

1-46

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2

Ustawianie maszyny
2.1 2.2 2.2.1 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.9 Włączenie i wyłączenie ............................................................................................. 2-48 Bazowanie do punktu odniesienia ............................................................................ 2-48 Zgoda użytkownika przy Safety Integrated............................................................... 2-50 Rodzaje obsługi......................................................................................................... 2-51 Nastawy dla maszyny ............................................................................................... 2-52 Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale) ........................................................... 2-52 Przełączanie układu współrzędnych (MKS/WKS) .................................................... 2-53 Wrzeciona ................................................................................................................. 2-54 Narzędzia .................................................................................................................. 2-56 Utworzenie nowego narzędzia.................................................................................. 2-57 Lista narzędzi ............................................................................................................ 2-59 Ręczny pomiar narzędzia ......................................................................................... 2-65 Pomiar narzędzia czujnikiem pomiarowym............................................................... 2-67 Kompensacja czujnika pomiarowego........................................................................ 2-68 Pomiar narzędzia przy pomocy lupy ......................................................................... 2-70 Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu .................................................. 2-71 Przesunięcia punktu zerowego ................................................................................. 2-72 Nastawienie przesunięcia punktu zerowego............................................................. 2-73 Definiowanie przesunięć punktu zerowego .............................................................. 2-75 Lista przesunięć punktu zerowego ........................................................................... 2-76 Praca ręczna ............................................................................................................. 2-78 Wybór narzędzia i wrzeciona .................................................................................... 2-78 Wykonywanie ruchów w osiach ................................................................................ 2-80 Pozycjonowanie osi .................................................................................................. 2-82 Jednokrotne przeskrawanie obrabianego przedmiotu .............................................. 2-83 Nastawy dla pracy ręcznej ........................................................................................ 2-85 MDA .......................................................................................................................... 2-87

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

2-47

2
2.1

Ustawianie maszyny

06.03

2.1 Włączenie i wyłączenie

2

Włączenie i wyłączenie
Odnośnie włączania i wyłączania sterowania wzgl. maszyny proszę przestrzegać danych producenta maszyny. Po rozruchu sterowania ukazuje się obraz podstawowy „Maszyna ręcznie”.
RĘCZNIE
Funkcja G Reset Funkcje pomocnicze

Wart. rzecz. MKS

T,S,M

Nastaw. ppz

Pkt. zer. obr.prz.

Pomiar narz.

pozycja

Skrawanie

Obraz podstawowy „Maszyna ręcznie“

2.2

Bazowanie do punktu odniesienia
Wasza tokarka może być wyposażona w absolutny albo przyrostowy system pomiaru drogi. Przyrostowy system pomiaru drogi musi po włączeniu sterowania zostać wywzorcowany, absolutny natomiast nie. W przypadku przyrostowego systemu pomiaru drogi wszystkie osie maszyny muszą dlatego najpierw wykonać ruch do punktu odniesienia, którego współrzędne w odniesieniu do punktu zerowego maszyny są znane. Kolejność, w jakiej musicie bazować osie, jest zadana przez producenta maszyny. Osie mogą, w zależności od nastawienia przez producenta maszyny, również wszystkie równocześnie wykonywać ruch do punktu odniesienia. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Podczas bazowania do punktu odniesienia działa override posuwu.

2-48

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.2 Bazowanie do punktu odniesienia

2

Uwaga
Przed bazowaniem do punktu odniesienia współrzędne na wyświetleniu wartości rzeczywistej są nieprawidłowe. Poza tym nie działają ograniczenia drogi w osiach, ustalone przez producenta maszyny.

Ostrożnie
Przy bazowaniu do punktu odniesienia osie wykonują ruch do tego punktu po bezpośredniej drodze. Dlatego najpierw ustawcie osie w bezpiecznej pozycji, aby uniknąć kolizji podczas bazowania. Podczas bazowania bezwarunkowo obserwujcie ruchy w osiach w maszynie. Bazowanie osi Wybierzcie rodzaj obsługi „Maszyna ręcznie”.
Jog

Naciśnijcie przycisk „Ref Point” na pulpicie obsługi maszyny.
Ref Point

+X

...

Z

Naciśnijcie przycisk osi. Wybrana oś wykonuje ruch do punktu odniesienia i zatrzymuje się. Jest wyświetlana współrzędna punktu odniesienia. Oś zostaje ozna. czona przez Jeżeli naciśnięto przycisk nieprawidłowego kierunku osi, ruch w osi nie następuje.

Przerwanie ruchu w osi Naciśnijcie przycisk „Feed Stop”. Oś zatrzymuje się.

Feed Stop

Wznowienie ruchu w osi

+X

...

Z

Ponownie naciśnijcie przycisk osi. Oś znów wykonuje ruch w kierunku punktu odniesienia. Po bazowaniu wszystkich osi maszyny system pomiaru drogi jest wywzorcowany a ograniczenia drogi w osiach działają. Na wyświetleniu wartości rzeczywistych są pokazywane prawidłowe współrzędne punktu odniesienia.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-49

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.1 Włączenie i wyłączenie

2

2.2.1 Zezwolenie użytkownika w przypadku Safety Integrated
Gdy w swojej maszynie stosujecie Safety Integrated (SI), musicie przy bazowaniu do punktu odniesienia potwierdzić, że wyświetlana aktualna pozycja osi zgadza się z rzeczywistą pozycją w maszynie. Zezwolenie to jest warunkiem dalszych funkcji Safety Integrated. Zgody użytkownika dla osi możecie udzielić dopiero wtedy, gdy przedtem dokonaliście jej bazowania. Wyświetlana pozycja osi odnosi się zawsze do układu współrzędnych maszyny (MKS). Dalsze informacje na temat zezwolenia użytkownika znajdziecie w: Literatura: /FBSI/, Opis działania SINUMERIK Safety Integrated Wybierzcie rodzaj obsługi „Maszyna ręcznie”.
Jog

Naciśnijcie przycisk „Ref Point” na pulpicie obsługi maszyny.
Ref Point

+X

...

Z

Naciśnijcie przycisk osi. Wybrana oś wykonuje ruch do punktu odniesienia i zatrzymuje się. Jest wyświetlana współrzędna punktu odniesienia. Oś jest oznaczana przez .

Zezwolenie użytkown.

Naciśnijcie przycisk programowany „Zezwolenie użytkownika”. Ustawcie kursor na pożądanej osi. Potwierdźcie pozycję maszyny. Stan osi jest teraz „niezawodnie bazowana”.

2-50

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2
2.3

06.03

Ustawianie maszyny

2.3 Rodzaje obsługi

2

Rodzaje obsługi
Są trzy różne rodzaje obsługi, pod którymi można pracować w ShopTurn • • • Praca ręczna Praca ręczna MDA (Manual Data Automatic) Praca automatyczna

Praca ręczna jest przewidziana dla następujących czynności: • • Bazowanie do punktu odniesienia, tzn. wzorcowanie systemu pomiaru drogi w maszynie Przygotowanie maszyny do wykonania programu w pracy automatycznej, tzn. pomiar narzędzi, pomiar obrabianego przedmiotu i ew. zdefiniowanie stosowanych w programie przesunięć punktu zerowego Wykonywanie ruchów w osiach, np. podczas przerwania wykonywania programu Pozycjonowanie osi Proste skrawanie

• • •

Jog

Rodzaj obsługi „Praca ręczna” możecie wybrać przyciskiem „Jog”. Parametry nastawione pod „T, S, M...” działają na wszystkie ruchy w pracy ręcznej, za wyjątkiem bazowania do punktu odniesienia.

MDA

W rodzaju obsługi MDA możecie pojedynczymi blokami wprowadzać polecenia G-Code i uruchamiać ich wykonywanie, aby ustawić maszynę albo wykonywać pojedyncze akcje. MDA możecie wybrać przyciskiem „MDA”.

MDA

Praca automatyczna

W pracy automatycznej możecie wykonać program w całości albo tylko w części. Dodatkowo wykonywanie programu możecie graficznie śledzić na ekranie. Rodzaj obsługi „Maszyna auto” możecie wybrać przyciskiem „Auto”.

Auto

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-51

2
2.4

Ustawianie maszyny

06.03

2.4 Nastawy dla maszyny

2

Nastawy dla maszyny

2.4.1 Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale)
Jako jednostkę miary dla maszyny dla maszyny możecie ustalić milimetry albo cale. Przełączenie jednostki miary następuje każdorazowo dla całej maszyny, tzn. ShopTurn automatycznie przelicza wszystkie dane na nową jednostkę miary, np. • • • pozycje korekcje narzędzi przesunięcia punktu zerowego

Niezależnie od generalnego ustawienia maszyny możecie jeszcze zmienić jednostkę miary dla pracy ręcznej (patrz punkt „Nastawy dla pracy ręcznej”) albo dla poszczególnych programów (patrz punkt „Utworzenie nowego programu”). Te nastawienia jednostki miary odnoszą się w każdym razie tylko do programowanych pozycji. Korekcje narzędzi, przesunięcia punktu zerowego itd. pozostają nadal w jednostce miary całej maszyny. Jeżeli np. jako jednostkę miary dla całej maszyny nastawiliście milimetr a obrabiany przedmiot jest zwymiarowany w calach, można dla tego programu wybrać cal jako jednostkę miary. Oznacza to, że przy programowaniu możecie wprowadzać pozycje bezpośrednio w calach, korekcje narzędzi, posuwy itd. ustalacie natomiast jak zwykle w milimetrach. Przełączcie w rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” na rozszerzony poziomy pasek przycisków programowanych. Naciśnijcie przycisk programowany „ShopT. Nast.”. Naciśnijcie przycisk programowany „Inch”.
Cale

Jog

ShopT. Nastawy
Cale

Jednostka miary: milimetr (przycisk nie jest aktywny)
Cale

Jednostka miary: cal (przycisk jest aktywny) Następuje zapytanie, czy jednostka miary rzeczywiście ma zostać przełączona. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Jest przełączana jednostka miary dla całej maszyny.

2-52

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.4 Nastawy dla maszyny

2

2.4.2 Przełączanie układu współrzędnych (MKS/WKS)
Współrzędne na wyświetleniu wartości rzeczywistej odnoszą się albo do układu współrzędnych maszyny albo do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Układ współrzędnych maszyny (MKS) nie uwzględnia, w przeciwieństwie do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS), żadnych przesunięć punktu zerowego patrz punkt. „Przesunięcia punktu zerowego”). Standardowo jako odniesienie dla wyświetlania wartości rzeczywistej jest nastawiony układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. Naciśnijcie przycisk "WCS MCS".
WCS MCS

-alboWybierzcie rodzaj obsługi „Maszyna ręcznie” albo „Maszyna auto”. -i-

Jog

-albo-

Auto

Wart.rzecz. MKS

Naciśnijcie przycisk programowany, aby ten układ współrzędnych wybrać albo odwołać.
Wart.rzecz. MKS Wart.rzecz. MKS

WKS (przycisk nie jest aktywny.) MKS (przycisk jest aktywny.)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-53

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.4 Nastawy dla maszyny

2

2.4.3 Wrzeciona
Jeżeli Wasza tokarka dysponuje wrzecionem przeciwległym albo gdy przy ręcznym pomiarze narzędzi chcecie użyć uchwytu tokarskiego jako punktu odniesienia, wówczas musicie podać wymiary wrzecion. Wrzeciono przeciwległe Możecie zmierzyć albo krawędź przednią albo krawędź oporową wrzeciona przeciwległego. Krawędź przednia wzgl. oporowa obowiązuje wówczas automatycznie jako punkt odniesienia przy ruchach wrzeciona przeciwległego. Jest to ważne przede wszystkim przy przechwytywaniu obrabianego przedmiotu przez wrzeciono przeciwległe (patrz punkt „Obróbka przy pomocy wrzeciona przeciwległego”).

Przednia krawędź

Krawędź oporowa

Zwymiarowanie wrzeciona przeciwległego

W przypadku parametru „Mocowanie” proszę przestrzegać danych producenta maszyny.
Ręczny pomiar narzędzia

Jeżeli przy ręcznym pomiarze narzędzi chcecie użyć uchwytu tokarskiego na wrzecionie głównym albo przeciwległym jako punktu odniesienia, musicie podać wymiar uchwytu ZL0 albo ZL1. Wybierzcie zakres czynności obsługowych „Narz. pkt. zer.. Naciśnijcie przycisk „Przedłużenie”.

Pkt. zer. narz.

Wrzeciona

Naciśnijcie przycisk programowany „Wrzeciona”. Wprowadźcie parametry. Nastawy działają natychmiast.

2-54

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.4 Nastawy dla maszyny

2

Parametr S1 Mocowanie ZL0 S3 Mocowanie

Opis Granica prędkości obrotowej dla wrzeciona głównego Wrzeciono główne: zewnętrzne albo wewnętrzne mocowanie obrabianego przedmiotu Wymiar uchwytu tokarskiego we wrzecionie głównym (ink) Granica prędkości obrotowej dla wrzeciona przeciwległego Wrzeciono przeciwległe: mocowanie zewnętrzne czy wewnętrzne obrabianego przedmiotu Wymiar uchwytu tokarskiego na wrzecionie przeciwległym (ink) Wymiar oporowy wrzeciona przeciwległego (ink)

Jednostka obr/min

mm obr/min

Rodzaj szczęk Zwymiarowanie krawędzi przedniej czy krawędzi oporowej ZL1 ZL2 ZL3 mm mm

Wymiar szczęk wrzeciona przeciwległego (ink) - (tylko przy zwymiarowaniu krawędzi mm oporowej)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-55

2
2.5

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Narzędzia
Przy wykonywaniu programu muszą być uwzględniane różne geometrie narzędzi. Są one wpisane na listę narzędzi jako tak zwane dane korekcyjne narzędzi. Przy każdym wywołaniu narzędzia sterowanie uwzględnia dane korekcyjne narzędzia. Przy programowaniu musicie więc uwzględnić już tylko wymiary obrabianego przedmiotu z rysunku wykonawczego. Sterowanie następnie samodzielnie oblicza indywidualny tor ruchu narzędzia.
Korekcja długości narzędzia

Korekcja długości narzędzia wyrównuje różnice długości w kierunku X i Y między różnymi narzędziami. Za długość narzędzia jest uważany odstęp między punktem odniesienia nośnika narzędzi T i wierzchołkiem narzędzi. Jeżeli narzędzie jest dla nowego kierunku obróbki inaczej zamocowany w rewolwerze, wynikają inne korekcje długości narzędzia.
T

X

Długośc X

Z P

P

Długośc X

Długośc Z

Długośc Z

T

Korekcje długości narzędzi

Korekcję długości narzędzia możecie przy pomocy funkcji „Pomiar narzędzia” określić albo ręcznie, albo czujnikiem pomiarowym albo lupą. Z korekcji długości narzędzia i wartości zużycia (patrz punkt „Wprowadzanie danych zużycia narzędzia”) sterowanie oblicza ruchy postępowe.

2-56

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

Korekcja promienia narzędzia/ostrza

Kontur obrabianego przedmiotu i droga ruchu narzędzia nie są identyczne, ponieważ narzędzie nie może poruszać się swoim punktem środkowym po wykonywanym konturze. ShopTurn przesuwa zaprogramowany tor narzędzia, zależnie od promienia narzędzia i od kierunku obróbki tak, by ostrze narzędzia przesuwało się dokładnie po zaprogramowanym konturze. Ten przesunięty tor narzędzia nazywa się linią równoległą.
Równoległa

Równoległa

Linia równoległa przy toczeniu i frezowaniu

Z promienia narzędzia, który jest wpisany na listę narzędzi, i wartości zużycia (patrz punkt „Wprowadzanie danych zużycia narzędzi”) sterowanie oblicza przesunięty tor ruchu narzędzia. Dalsze informacje dot. korekcji promienia znajdziecie w punkcie „Sporządzanie bloków programu”.

2.5.1 Utworzenie nowego narzędzia
Nowe narzędzie musicie najpierw wpisać na listę narzędzi, zanim będziecie mogli pracować z jego użyciem. Przy utworzeniu nowego narzędzia ShopTurn udostępnia Wam wybór typów narzędzi. Typ narzędzia określa, jakie dane geometryczne są wymagane i jak są one brane do obliczeń.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-57

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Zdzierak Wykańczak Przecinak Nóż do gwintowania Frez Wiertło Grzybek Ogranicznik Gwintownik Nóż do wierceń Czujnik trójwymiarowy
Możliwe typy narzędzi

Nóż do wierceń możecie stosować przy wierceniu współśrodkowym i przy toczeniu. Zamontujcie nowe narzędzie w rewolwerze (patrz też punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”).
Pkt. zer. narz. Lista narz.

W zakresie czynności obsługowych „Punkt zerowy narzędzi” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor w tym miejscu na liście narzędzi, które narzędzie zajmuje w rewolwerze. Miejsce na liście narzędzi musi być jeszcze wolne.

Nowe > narzędzie Zdzierak

Naciśnijcie przycisk programowany „Nowe narzędzie”.
Czujnik trójwym.

...

Przy pomocy przycisków programowanych wybierzcie pożądany typ narzędzia i jego położenie. Poprzez przycisk programowany „Dalsze” macie dostęp do dodatkowych typów narzędzi wzgl. położeń ostrza. Zostaje utworzone nowe narzędzie i nosi automatycznie nazwę wybranego typu narzędzia. Nadajcie jednoznaczną nazwę narzędzia. Możecie nazwę narzędzia dowolnie uzupełnić wzgl. zmienić. Nazwa narzędzia może zawierać maksymalnie 17 znaków. Są dozwolone litery (bez przegłosów), cyfry, podkreślniki „_” , kropki „.” i kreski ukośne „/”. Wprowadźcie dane korekcyjne narzędzia.

2-58

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

2.5.2 Lista narzędzi
Na list narzędzi wpisujecie wszystkie parametry narzędzi, które są potrzebne:
• • •

do obliczenia korekcji długości wzgl. promienia narzędzia, do obliczania cykli obróbkowych, do przedstawiania narzędzi w przypadku symulacji wykonywania programu.

W zależności od typu narzędzia są wymagane różne parametry.

Długośc płytki

Długośc X

Kąt uchwytu

Promień ostrza Długośc Z
Zdzierak/wykańczak

Kierunek odniesienia

Kat płytki

Długośc X

Długośc płytki

Promień

Szerkośc płytki Długośc Z Długośc Z
Frez

Przecinak

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

Długośc X

Średnica

2-59

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Długośc X

Średnica Kąt wierzchołka

Promień Długośc Z Długośc Z
Wiertło Nóż do gwintowania

Średnica

Długośc X

Długośc Z

Ogranicznik
Promień

Długośc Z

Grzybek

2-60

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

Długośc X

Długośc X

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

Długośc X

Kąt płytki 88° 90°

Kąt uchwytu

Promień Ø wierc. Długośc Z

Nóż do wierceń

Nóż do wierceń

Średnica

Skok

Długośc X

Długośc Z

Średnica

Długośc Z

Gwintownik

Czujnik trójwymiarowy

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

Długośc X

2-61

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

NARZĘDZIA
Lista narzędzi Miej. Typ Nazwa narzędzia 1. ostrze Dług. X Dług. Z Prom. Z Dług. płytki Alternat. Pomiar narzędzia Skasow. narzędzia

ZDZIERAK_80N GRZYBEK_8N

WIERTŁO_5N WYKAŃCZAK_35 GWINTOWNIK PRZECINAK_4N NÓŻ_DO_WIERCEŃ NÓŻ_DO_GWINT_3N Ostrza FREZ_8N ZDZIERAK_80N WYKAŃCZAK_50 CZUJNIK_TRÓJW. Lista narz. Przes. narz. Magazyn ppz Param. R Sortuj Rozładuj

Lista narzędzi

Lista narzędzi jest ew. dopasowana przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Pl. Numer miejsca w magazynie Numer miejsca narzędzia, które znajduje się w rewolwerze w pozycji roboczej, ma kolor szary. Gdy pracujecie z wieloma magazynami, widzicie tutaj najpierw nr magazynu na następnie nr miejsca w ramach magazynu (np. 1/10). Narzędzia, które aktualnie nie znajdują się w magazynie, są wyświetlane bez numeru miejsca. (Przy sortowaniu według miejsca w magazynie znajdujecie te narzędzia na końcu listy narzędzi.) W przypadku magazynów łańcuchowych albo talerzowych mogą dodatkowo być wyświetlane miejsca wrzeciona i chwytaka podwójnego. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. miejsce wrzeciona miejsca dla chwytaków 1 i 2 Typ Typ narzędzia i położenie ostrza Przy pomocy przycisku „Alternatywa” możecie zmienić położenie ostrza narzędzia. Identyfikacja narzędzia następuje poprzez jego nazwę. Nazwę narzędzia można wprowadzić jako tekst albo jako numer (patrz punkt "Utworzenie nowego narzędzia"). Numer duplo narzędzia siostrzanego (zamiennego) (DP 1 = narzędzie oryginalne, DP 2 = pierwsze narzędzie zamienne, DP 3 = drugie narzędzie zamienne itd.)

Nazwa narzędzia

DP

2-62

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

Dane korekcyjne narzędzi Ostrze

Dane korekcyjne narzędzia dla każdorazowo wybranego ostrza narzędzia (nr D) Korekcja długości narzędzia w kierunku X Tę wartość możecie określić poprzez funkcję „Pomiar narzędzia” (patrz punkt „Ręczny pomiar narzędzia” wzgl. „Pomiar narzędzia przy pomocy lupy”). Jeżeli narzędzie jest mierzone poza maszyną, tutaj możecie wpisać zmierzoną wartość. Korekcja długości narzędzia w kierunku Z Tę wartość możecie określić poprzez funkcję "Pomiar narzędzia" (patrz punkt "Ręczny pomiar narzędzia" wzgl. "Pomiar narzędzia przy pomocy lupy"). Jeżeli narzędzie jest mierzone poza maszyną, tutaj możecie wpisać zmierzoną wartość. Promień wzgl. średnica narzędzia Dla narzędzi frezarskich i wiertarskich możecie również podać średnicę, w przypadku narzędzi tokarskich tylko promień ostrza. Przestawienie z promienia na średnicę następuje poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Kierunek odniesienia dla kąta uchwytu Kąt uchwytu narzędzia skrawającego Kąt uchwytu jest uwzględniany przy obróbce podcięć. Kąt płytki narzędzia skrawającego Kąt płytki jest uwzględniany przy obróbce podcięć.

Długość X

Długość Z

Promień wzgl. ∅

Skok
∅ wiercenia

Skok gwintu gwintownika w mm/obr albo zwojach/” Średnica otworu w przypadku noża do wierceń Szerokość płytki przecinaka ShopTurn potrzebuje szerokości płytki do obliczania cykli wytaczania. Długość płytki narzędzia skrawającego albo przecinaka ShopTurn potrzebuje długości płytki do przedstawiania narzędzi przy symulacji wykonywania programu. Liczba zębów w przypadku frezu Sterowanie wewnętrznie oblicza z tego posuw na obrót, gdy w programie zostanie nastawiony posuw w mm/ząb. Kąt wierzchołka narzędzia w przypadku wiertła Jeżeli przy wierceniu chcecie dokonać zanurzenia do chwytu a nie do wierzchołka narzędzia, sterowanie uwzględnia kąt wierzchołka wiertła.

Szerokość płytki Długość płytki

N

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-63

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Funkcje specyficzne dla narzędzia

Podanie kierunku obrotów wrzeciona Kierunek obrotów wrzeciona odnosi się w przypadku narzędzi napędzanych (wiertła i frezy) do wrzeciona narzędziowego, w przypadku narzędzi tokarskich do wrzeciona głównego wzgl. przeciwległego. Jeżeli stosujecie wiertło wzgl. frez przy „wierceniu współśrodkowym” albo „gwincie współśrodkowym”, wówczas podany kierunek obrotów odnosi się przez to do kierunku skrawania narzędzia. Wrzeciono główne wiruje wówczas odpowiednio do narzędzia. Kierunek obrotów wrzeciona w prawo Kierunek obrotów wrzeciona w lewo Wrzeciono nie włączone Dopływ chłodziwa 1 i 2 (np. chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne) wł./wył. Chłodziwo wł. Chłodziwo wył. Dopływ chłodziwa w maszynie nie musi być koniecznie ustawiony. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Wprowadźcie na listę narzędzi pożądaną nazwę narzędzia i wartości danych korekcyjnych narzędzia.
Alternatywa

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa” albo przycisk „Select”, aby dokonać pożądanych nastawień funkcji specyficznych dla narzędzia.

2-64

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

2.5.3 Ręczny pomiar narzędzia
W przypadku ręcznego pomiaru ręcznie przesuńcie narzędzie do znanego punktu odniesienia, aby określić wymiary narzędzia w kierunku X i Z. Z pozycji punktu odniesienia nośnika narzędzi i punktu odniesienia ShopTurn oblicza wówczas dane korekcyjne narzędzia. Jako punkt odniesienia można użyć albo krawędzi obrabianego przedmiotu albo w przypadku pomiaru w kierunku Z również uchwytu tokarskiego wrzeciona głównego wzgl. przeciwległego. Pozycję krawędzi obrabianego przedmiotu podajecie podczas pomiaru. Pozycję uchwytu tokarskiego musicie natomiast podać przed pomiarem (patrz punkt „Wrzeciona”).

Punkt odniesienia krawędź obrabianego przedmiotu
Jog

Pomiar narz.

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pomiar narzędzia”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ręcznie”.

Ręcznie >

X

-albo-

Z

Naciśnijcie przycisk programowany „X” albo „Z”, zależnie od tego jaką długość narzędzia chcecie zmierzyć. Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia”. Wybierzcie z listy narzędzi narzędzie do pomiaru. Położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia muszą już być wpisane na listę narzędzi.

Narzędzia

W tryb ręczny

Naciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”. Narzędzie jest przejmowany do maski „Pomiar narzędzia”. Wybierzcie numer ostrza D i numer duplo DP narzędzia. Wykonajcie dosunięcia do obrabianego przedmiotu w tym kierunku, który ma zostać zmierzony i dokonajcie draśnięcia (patrz punkt „Wykonywanie ruchów w osiach”).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-65

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Pomiar długości X

Pomiar długości Z

Wprowadźcie pozycję krawędzi obrabianego przedmiotu w X0 wzgl. Z0. Jeżeli dla X0 wzgl. Z0 nie jest wpisana wartość, wartość jest przejmowana z wyświetlenia wartości rzeczywistej.
Nastaw. długości

Naciśnijcie przycisk programowany „Nastawienie długości”. Długość narzędzia jest automatycznie obliczana i wpisywana na listę narzędzi. Przy tym położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia są automatycznie uwzględniane.

Zapisz pozycję

Jeżeli chcecie zapisać pozycję narzędzia po draśnięciu obrabianego przedmiotu, naciśnijcie przycisk programowany „Zapisz pozycję”. Następnie możecie np. wykonać ruchy w osiach, aby łatwiej ręcznie zmierzyć pozycję krawędzi obrabianego przedmiotu X0.

Punkt odniesienia uchwyt tokarski
Jog

Pomiar narz. Z

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pomiar narzędzia”. Naciśnijcie przyciski programowany „Ręcznie” i „Z”. Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia”. Wybierzcie z listy narzędzi narzędzie do pomiaru. Położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia muszą już być wpisane na listę narzędzi.

Ręcznie > Narzędzia

W tryb ręczny

Naciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”. Narzędzie jest przejmowany do maski „Pomiar narzędzia”. Wybierzcie numer ostrza D i numer duplo DP narzędzia. Dokonajcie dosunięcia do uchwytu tokarskiego i dokonajcie draśnięcia (patrz punkt „Wykonywanie ruchów w osiach”).

2-66

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

Pomiar długości Z
Nastaw. długości

Naciśnijcie przycisk programowany „Nastawienie długości”. Długość narzędzia jest automatycznie obliczana i wpisywana na listę narzędzi. Przy tym położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia są automatycznie uwzględniane.

2.5.4 Pomiar narzędzia czujnikiem pomiarowym
Przy pomiarze automatycznym określacie przy pomocy czujnika pomiarowego wymiary narzędzia w kierunku X i Z. Ze znanej pozycji punktu odniesienia nośnika narzędzi i czujnika pomiarowego ShopTurn oblicza wówczas dane korekcyjne narzędzia. Jeżeli chcecie mierzyć swoje narzędzia przy pomocy czujnika pomiarowego, producent maszyny musi w tym celu sporządzić specjalny cykl. Jeżeli na wrzecionie przeciwległym znajduje się drugi czujnik pomiarowy, producent maszyny musi o tym poinformować w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Przed właściwym procesem pomiaru musicie wpisać na listę narzędzi położenie ostrza i promień wzgl. średnicę narzędzia. Ponadto musicie przedtem wykalibrować czujnik pomiarowy. Załóżcie narzędzie, które chcecie zmierzyć (patrz punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”).
Pomiar narz. > Z

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pomiar narzędzia”. Naciśnijcie przycisk programowany „Autom.”. Naciśnijcie przycisk programowany „X” albo „Z”, zależnie od tego jaką długość narzędzia chcecie zmierzyć.

Autom. X

-albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-67

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

Pomiar długości X

Pomiar długości Z

Wybierzcie numer ostrza D narzędzia. Wybierzcie, czy chcecie użyć czujnika pomiarowego na wrzecionie głównym czy przeciwległym, w przypadku gdy w maszynie znajdują się dwa czujniki. Ręcznie ustawcie narzędzie w pobliżu czujnika pomiarowego, tak by można było bez kolizji dosunąć czujnik pomiarowy w odpowiednim kierunku. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Jest uruchamiany automatyczny proces pomiaru, tzn. narzędzie jest z posuwem pomiaru dosuwane do czujnika i cofane. Długość narzędzia jest obliczana i wpisywana na listę narzędzi. Przy tym położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia są automatycznie uwzględniane.

2.5.5 Kompensacja czujnika pomiarowego
Gdy chcecie automatycznie mierzyć swoje narzędzia, musicie przedtem określić pozycję czujnika pomiarowego w przestrzeni maszyny w odniesieniu do punktu zerowego maszyny. Funkcja „Kalibrowanie czujnika pomiarowego” jest dostępna, gdy jest nastawione hasło dla stopnia ochrony 1. W celu kompensacji musicie dokonać dosunięcia do czujnika pomiarowego z 4 kierunków (+X, -X, +Z,- Z). Stosujcie przy tym narzędzie do kalibrowania typu zdzierak albo wykańczak. Ostrze (położenie ostrza) musi przy tym zawsze wskazywać w kierunku -X i -Z. Długość i promień wzgl. średnicę narzędzia do kalibrowania musicie wpisać na listę narzędzi. Jeżeli na wrzecionie przeciwległym znajduje się drugi czujnik pomiarowy, producent maszyny musi o tym poinformować w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

2-68

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.5 Narzędzia

2

Załóżcie narzędzie do kalibrowania.
Pomiar narz.

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pomiar narzędzia”. Naciśnijcie przycisk programowany „Kompensacja czujnika pomiarowego”.

Kompens. czujn. pom.

X

-albo-

Z

Naciśnijcie przycisk programowany „X” albo „Z”, zależnie od tego, który punkt czujnika pomiarowego chcecie najpierw określić.

Kompensacja czujnika pomiarowego wKompensacja czujnika pomiarowego w Z X

Wybierzcie, czy chcecie użyć czujnika pomiarowego na wrzecionie głównym czy przeciwległym, w przypadku gdy w maszynie znajdują się dwa czujniki. Wybierzcie kierunek (+ albo -), w którym chcecie dokonać dosunięcia do czujnika pomiarowego. Ustawcie narzędzie do kalibrowania w pobliżu czujnika pomiarowego, tak by można było bez kolizji dokonać dosunięcia do pierwszego punktu czujnika pomiarowego. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Następuje uruchomienie procesu kalibrowania, tzn. narzędzie do kalibrowania jest automatycznie z procesem posuwu dosuwane do czujnika i odsuwane. Pozycja czujnika pomiarowego jest określana i zapisywana w wewnętrznym obszarze danych. Powtórzcie to postępowanie dla pozostałych 3 punktów czujnika pomiarowego.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-69

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.5 Narzędzia

2

2.5.6 Pomiar narzędzia przy pomocy lupy
Do określenia wymiarów narzędzia możecie również użyć lupy, jeżeli maszyna ją posiada. ShopTurn oblicza przy tym dane korekcyjne narzędzia ze znanych pozycji punktu odniesienia nośnika narzędzi i krzyża nitkowego lupy.
Pomiar narz.
>

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pomiar narzędzia”. Naciśnijcie przycisk programowany „Lupa”.

Lupa

Narzędzia

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia”. Wybierzcie z listy narzędzi narzędzie do pomiaru. Położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia muszą już być wpisane na listę narzędzi. Naciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”.

W tryb ręczny

Dosuńcie narzędzie do lupy (patrz punkt „Wykonywanie ruchów w osiach”). Doprowadźcie do pokrycia się wierzchołka narzędzia P i krzyża nitkowego lupy.
Nastaw. długości

Naciśnijcie przycisk programowany „Nastawienie długości”. Długości narzędzi są automatycznie obliczane i wpisywane na listę narzędzi. Przy tym położenie ostrza i promień wzgl. średnica narzędzia są automatycznie uwzględniane.

2-70

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2
2.6

06.03

Ustawianie maszyny

2.6 Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu

2

Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu
Punktem odniesienia przy programowaniu obrabianego przedmiotu jest zawsze punkt zerowy tego przedmiotu. W celu określenia tego punktu zerowego zmierzcie długość obrabianego przedmiotu i zapiszcie w przesunięciu punktu zerowego pozycję powierzchni czołowej walca w kierunku Z. Oznacza to, że pozycja jest zapisywana w przesunięciu zgrubnym a istniejące wartości w przesunięciu dokładnym są kasowane. Warunkiem pomiaru obrabianego przedmiotu jest, by w pozycji roboczej znajdowało się narzędzie o znanych długościach (patrz punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”). W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Punkt zerowy obrabianego przedmiotu”. Wybierzcie pożądane przesunięcie, w którym ma zostać zapisana pozycja powierzchni czołowej cylindra. -alboNaciśnijcie przycisk programowany „Przes. pkt. zer”. -iUstawcie kursor na pożądanym przesunięciu punktu zerowego. -iW tryb ręczny

Jog

Pkt.zer. obr.prz.

Przesun. punktu zer.

Naciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”. Przesuwajcie narzędzie w kierunku Z i draśnijcie obrabiany przedmiot (patrz punkt „Wykonywanie ruchów w osiach”). Podajcie pozycję zadaną krawędzi obrabianego przedmiotu Z0.

Nast. przes. pkt. zer.

Naciśnijcie przycisk programowany „Nastawienie przesunięcia punktu zerowego”. Jest obliczany punkt zerowy obrabianego przedmiotu a przez to przesunięcie punktu zerowego. Długość narzędzia jest przy tym wliczana automatycznie. Przykład: Pozycja zadana krawędzi obr. przedmiotu Z0 = 0 Korekcja długości narzędzia Z = 37.6 mm
⇒ Z = -37.6

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-71

2
2.7

Ustawianie maszyny

06.03

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

Przesunięcia punktu zerowego
Wyświetlanie wartości rzeczywistych współrzędnych osi odnosi się po bazowaniu do punktu odniesienia do punktu zerowego maszyny (M) układu współrzędnych maszyny (MKS). Program obróbki odnosi się natomiast do punktu zerowego obrabianego przedmiotu( W) układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Punkt zerowy maszyny i punkt zerowy obrabianego przedmiotu nie muszą być identyczne. Zależnie od rodzaju i zamocowania obrabianego przedmiotu odległość między punktem zerowym maszyny i punktem zerowym obrabianego przedmiotu może się zmieniać. To przesunięcie punktu zerowego jest uwzględniane przy wykonywaniu programu i może składać się z różnych przesunięć. Przesunięcia dodają się jak następuje:

W

WKS

Przesunięcie całkowite

Transformacja współrzędnych Przesunięcie pkt. zerowego dokładne

Przesunięcie pkt. zerowego zgrubne

Przesunięcie bazowe M

MKS

Przesunięcia punktu zerowego

Gdy punkt zerowy maszyny nie jest identyczny z punktem zerowym obrabianego przedmiotu, jest co najmniej jedno przesunięcie (przesunięcie bazowe albo przesunięcie punktu zerowego), w którym jest zapisana pozycja punktu zerowego obrabianego przedmiotu.
Przesunięcie bazowe

Przesunięcie bazowe jest przesunięciem punktu zerowego, które zawsze działa. Jeżeli nie zdefiniowaliście przesunięcia punktu zerowego, wówczas wynosi ono zero. Przesunięcie bazowe określacie poprzez „Punkt zerowy obrabianego przedmiotu” (patrz punkt „Pomiar punktu zerowego obrabianego przedmiotu”) albo „Nastawienie ppz” (patrz punkt „Nastawienie przesunięcia punktu zerowego”).

2-72

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

Przesunięcia punktu zerowego

Przesunięcia punktu zerowego (G54 do G57, G505 do G599) składają się każdorazowo z przesunięcia zgrubnego i przesunięcia dokładnego. Przesunięcia punktu zerowego możecie wywołać z każdego dowolnego programu ShopTurn (Przesunięcia zgrubne i dokładne są przy tym dodawane). W przesunięciu zgrubnym możecie np. zapisać punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Natomiast w przesunięciu dokładnym możecie wówczas zapisać przesunięcie, które powstaje między starym i nowym punktem zerowym obrabianego przedmiotu przy zamocowaniu nowego obrabianego przedmiotu. Przesunięcia dokładne muszą zostać ustawione przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Jak możecie ustalać i wywoływać przesunięcia punktu zerowego proszę odczytać z punktu „Definiowanie przesunięć punktu zerowego” i „Wywołanie przesunięć punktu zerowego”.

Transformacje współrzędnych

Transformacje współrzędnych programujecie zawsze tylko dla określonego programu ShopTurn. Są one definiowane przez: przesunięcie obrót skalowanie • lustrzane odbicie (Patrz punkt „Definiowanie transformacji współrzędnych”)
• • •

Przesunięcie całkowite

Przesunięcie całkowite jest sumą wszystkich przesunięć i transformacji współrzędnych.

2.7.1 Nastawienie przesunięcia punktu zerowego
Punkt zerowy obrabianego przedmiotu możecie alternatywnie do „punktu zerowego obrabianego przedmiotu” nastawić również poprzez „nastawienie przesunięcia punktu zerowego”. W jakim przesunięciu (aktywne przesunięcie punktu zerowego czy przesunięcie bazowe) jest zapisany nowy punkt zerowy, jest ustalone w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Gdy wartości w aktywnym przesunięcia punktu zerowego są zapisywane, wartości są zapisywane w przesunięciu zgrubnym a istniejące wartości w przesunięciu dokładnym są kasowane. Poniżej okna pozycji dla osi jest wyświetlane każdorazowo aktywne przesunięcie punktu zerowego. Przesuńcie osie maszyny do pożądanej pozycji, np. na powierzchnię czołową obrabianego przedmiotu (patrz punkt „Wykonywanie ruchów w osiach”).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-73

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

Jog

Nastaw. ppz

Jeżeli nie chcecie zapisać punktu zerowego we właśnie aktywnym przesunięciu punktu zerowego ani w przesunięciu bazowym, wybierzcie inne przesunięcie (patrz punkt „Nastawy dla pracy ręcznej”). W rodzaju pracy „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Nastawienie ppz”.
RĘCZNIE

Pozycja WYKAŃCZAK

Skasuj

Powrót Nastaw. ppz Pkt.zer. obr.prz. Pomiar narz. Pozycja Skra wanie

Nastawienie bazowego przesunięcia punktu zerowego

Wprowadźcie pożądaną nową wartość pozycji dla Z wzgl. X albo Y bezpośrednio do wyświetlenia wartości rzeczywistej. Przy pomocy przycisków kursora możecie przełączać między osiami. Naciśnijcie przycisk „Input”. -alboZ=0

Naciśnijcie przycisk programowany „Z=0”, w przypadku gdy wartość pozycji ma zostać nastawiona na zero. Nowy punkt zerowy jest zapisywany we właśnie aktywnym przesunięciu punktu zerowego albo przesunięciu bazowym.

Skasuj

Jeżeli chcecie zapisany punkt zerowy ponownie skasować, naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj”.

2-74

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

2.7.2 Definiowanie przesunięć punktu zerowego
Przesunięcia punktu zerowego (zgrubne albo dokładne) wpisujecie bezpośrednio na listę przesunięć. Przesunięcia dokładne muszą zostać ustawione przez producenta maszyny. Liczba możliwych przesunięć punktu zerowego jest ustalona w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.
Pkt. zer. narz. Przes. pkt. zer.

W zakresie czynności obsługowych „Punkt zerowy obrabianego przedmiotu” naciśnijcie przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego”. Jest wyświetlana lista przesunięć punktu zerowego. Ustawcie kursor na przesunięciu zgrubnym albo dokładnym, które chcecie zdefiniować. Wprowadźcie pożądaną współrzędną każdej z osi. Przy pomocy przycisków kursora możecie przełączać między osiami. -albo-

Ustaw X

...

Ustaw Z

Naciśnijcie przycisk programowany „Ustaw X”, „ Ustaw Y” albo „ Ustaw Z”, w przypadku, gdy dla przesunięcia zgrubnego chcecie przejąć wartość pozycji osi z wyświetlenia pozycji. -albo-

Ustaw wszystkie

Naciśnijcie przycisk programowany „Ustaw wszystkie”, w przypadku gdy dla przesunięcia zgrubnego chcecie przejąć wartość pozycji wszystkich osi z wyświetlenia pozycji. Jest nastawiane nowe przesunięcie zgrubne. Przy tym wartości przesunięcia dokładnego są wliczane a następnie kasowane.

Skasuj ppz

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj NPV”, gdy chcecie równocześnie skasować wartości przesunięcia zgrubnego i dokładnego. Przy pomocy przycisku programowanego „Dalsze osie” możecie dodatkowo wyświetlić trzy osie (2 osie obrotowe, 1 oś liniową) i ustalić ich przesunięcie. Te dodatkowe osie są uaktywniane poprzez dane maszynowe. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Dalsze osie

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-75

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

2.7.3 Lista przesunięć punktu zerowego
Poszczególne przesunięcia punktu zerowego jak też przesunięcie całkowite są wyświetlane na liście przesunięć punktu zerowego. Właśnie aktywne przesunięcie punktu zerowego ma kolor szary. Ponadto na liście przesunięć punktu zerowego są wyszczególnione aktualne pozycje osi w układzie współrzędnych maszyny i układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. Jeżeli Wasza tokarka posiada wrzeciono przeciwległe, w skrajnej prawej kolumnie następuje dodatkowe wyświetlenie, które przesunięcie punktu zerowego zostało poddane lustrzanemu odbici dla obróbki w tym wrzecionie. Jeżeli jest to wymagane, możecie cofnąć lustrzane odbicie punktu zerowego.
NARZĘDZIA
Baza

Pkt. zer. obr. prz. Dalsze osie Baza PPZ1 Skasuj ppz

PPZ2 PPZ3 Program Skala Lustrz. o. Razem Lista narz. Przes. narz. Magazyn Przes. pkt. zer. Param. R

Ustaw X

Ustaw Y

Ustaw Z Ustaw wszystkie

Lista przesunięć punktu zerowego

Przesunięcie bazowe Baza Przesunięcia punktu zerowego NPV1 ... NPV4

Są wyświetlane współrzędne przesunięcia bazowego. Możecie je tutaj zmienić na liście.

Są wyświetlane współrzędne poszczególnych przesunięć punktu zerowego (1. wiersz przesunięcie zgrubne, 2. wiersz przesunięcie dokładne). Możecie je tutaj zmienić na liście (patrz punkt „Definiowanie przesunięć punktu zerowego”). Przesunięcia dokładne muszą zostać ustawione przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

2-76

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.7 Przesunięcia punktu zerowego

2

Dalsze przesunięcia punktu zerowego możecie wyświetlać przy pomocy przycisku „Page Down”.
Transformacje współrzędnych Program

Są wyświetlane aktywne współrzędne transformacji „przesunięcie” i kąt nastawiony w transformacji „obrót”, o który obraca się układ współrzędnych. Tutaj nie możecie zmieniać wartości. Dla poszczególnych osi jest wyświetlany aktywny współczynnik skali transformacji „skalowanie”. Tutaj nie możecie zmieniać wartości. Jest wyświetlana oś odbicia, która została zdefiniowana przez transformację „lustrzane odbicie”. Tutaj nie możecie zmieniać ustawień.

Skala

Lustrzane odbicie

Przesunięcie całkowite

Całkowite

Jest wyświetlane przesunięcie całkowite wynikające z przesunięcia bazowego i wszystkich aktywnych przesunięć punktu zerowego i transformacji współrzędnych. Przy pomocy przycisku programowanego „Dalsze osie” możecie dodatkowo wyświetlić trzy osie (2 osie obrotowe, 1 oś liniową) i ustalić ich przesunięcie. Te dodatkowe osie są uaktywniane poprzez dane maszynowe. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Dalsze osie

Pkt. zer. narz.

Przes. pkt. zer.

W zakresie czynności obsługowych „Punkt zerowy narzędzia” naciśnijcie przycisk programowany „Przesunięcie punktu zerowego”. Jest wyświetlana lista przesunięć punktu zerowego.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-77

2
2.8

Ustawianie maszyny

06.03

2.8 Praca ręczna

2

Praca ręczna
Rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” używajcie zawsze wtedy, gdy ustawiacie maszynę do wykonywania programu albo gdy chcecie wykonywać w maszynie proste ruchy postępowe.

2.8.1 Wybór narzędzia i wrzeciona
Dla czynności przygotowawczych w pracy ręcznej wybór narzędzia i sterowanie wrzecionem następuje każdorazowo centralnie w masce. Dodatkowo do wrzeciona głównego (S1) jest w przypadku narzędzi napędzanych jeszcze wrzeciono narzędziowe (S2). Poza tym Wasza tokarka może być jeszcze wyposażona we wrzeciono przeciwległe. W pracy ręcznej możecie wybrać narzędzie albo poprzez nazwę albo poprzez numer miejsca w rewolwerze. Gdy wprowadzicie liczbę, ThopTurn szuka najpierw według nazwy a następnie według numeru miejsca. Oznacza to, że gdy np. wprowadzicie „5” a nie ma narzędzia o nazwie „5”, zostanie wybrane narzędzie z miejsca 5 w rewolwerze. Poprzez numer miejsca w rewolwerze możecie również wprowadzić puste miejsce do pozycji roboczej a następnie wygodnie zamontować nowe narzędzie.
Wybór narzędzia

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. Wprowadźcie nazwę albo numer narzędzia T. -albo-

Narzędzia

-albo-i-

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia” albo przycisk „Offset”, aby wywołać listę narzędzi.

Ustawcie kursor na liście narzędzi na pożądanym narzędziu. Można wybrać tylko jedno narzędzie z rewolweru. -iW tryb ręczny

Naciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”. Narzędzie jest przejmowane do okna „T, S, M...”. Wybierzcie ostrze narzędzia D albo wprowadźcie numer bezpośrednio do pola.

2-78

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.8 Praca ręczna

2

Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.
Cycle Start

Narzędzie jest automatycznie wprowadzane do pozycji roboczej a jego nazwa jest wyświetlana w wierszu statusu narzędzia.

Start wrzeciona
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. W lewym polu wprowadzania parametru wrzeciono wybierzcie wrzeciono narzędziowe (S2) albo wrzeciono przeciwległe (S3). W prawym polu wprowadzania wprowadźcie pożądaną prędkość obrotową wrzeciona wzgl. prędkość skrawania. Nastawcie stopień przekładni, w przypadku gdy maszyna dysponuje przekładnią wrzeciona. W polu poniżej wybierzcie kierunek obrotów wrzeciona: Wrzeciono wiruje w prawo Wrzeciono wiruje w lewo Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.

Cycle Start

Wrzeciono wiruje.

Zatrzymanie wrzeciona
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. W dolnym polu wrzeciona wybierzcie funkcję „Zatrzymanie wrzeciona”. Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.

Cycle Start

Wrzeciono zatrzymuje się.

Zmiana prędkości obrotowej wrzeciona
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. Wprowadźcie pożądaną prędkość obrotową wrzeciona. Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.

Cycle Start

Wrzeciono wiruje dalej z nową prędkością obrotową.

Pozycjonowanie wrzeciona
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. Wybierzcie wrzeciono główne (S1), wrzeciono narzędziowe (S2)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-79

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.8 Praca ręczna

2

albo wrzeciono przeciwległe. W dolnym polu wybierzcie funkcję „Pozycja wrzeciona”. W polu parametrów „Pozycja. zatrzymania” wprowadźcie pożądaną pozycję wrzeciona (w stopniach). Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.
Cycle Start

Przy zatrzymanym wrzecionie pozycjonowanie odbywa się po najkrótszej drodze. Przy wirującym wrzecionie aktualny kierunek obrotów jest zachowywany i następuje pozycjonowanie.

2.8.2 Wykonywanie ruchów w osiach
Ruchy w osiach możecie wykonywać poprzez przyciski przyrostowe i przyciski osi albo kółka ręczne. Przy wykonywaniu ruchów poprzez klawiaturę wybrana oś porusza się z zaprogramowanym posuwem ustawiania o ustaloną wielkość kroku.

W zależności od ustawienia dokonanego przez producenta maszyny możecie ruchy w osiach wykonywać równocześnie. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Podczas wykonywania ruchu działa override posuwu/przesuwu szybkiego.
Wykonywanie ruchów w osiach poprzez klawiaturę

Jeżeli jest to wymagane, wybierzcie narzędzie (patrz punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”). Przełączcie w rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” na rozszerzony poziomy pasek przycisków programowanych. Naciśnijcie przycisk programowany „ShopT. Nast.”. Wprowadźcie pożądaną wartość parametru „Posuw ustawiania” w mm/min i mm/obr. Który z obydwu posuwów jest stosowany przy ruchach w osiach, proszę odczytać z danych producenta maszyny. Ruchy w osiach możecie wykonywać ze stałymi albo zmiennymi wielkościami kroku.

Jog

ShopT. Nastawy

2-80

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.8 Praca ręczna

2

1

...

10000

Naciśnijcie jeden z przycisków [1], [10], ..., [10000], aby wykonywać ruch w osi ze stałą wielkością kroku. Liczby na przyciskach podają drogę ruchu w mikrometrach wzgl. mikrocalach. Przykład: W przypadku pożądanej wielkości kroku 100 µm (= 0.1 mm) naciśnijcie przycisk "100". -alboPrzełączcie w rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” na rozszerzony poziomy pasek przycisków programowanych. -iNaciśnijcie przycisk programowany „ShopT. Nastawy”. -iWprowadźcie pożądaną wartość parametru „Zmienny przyrost”. Przykład: W przypadku pożądanej wielkości kroku 500 µm (= 0.1 mm) naciśnijcie przycisk "500". -iNaciśnijcie przycisk „Inc Var”. Naciśnijcie przycisk osi w odpowiednim kierunku. Za każdym naciśnięciem przycisku osi oś wykonuje ruch o wybraną wielkość kroku. Jeżeli chcecie wykonywać ruch równocześnie w wielu osiach, musicie jednocześnie naciskać odpowiednie przyciski osi.

Jog

ShopT Nastawy

VAR

+X

Wykonywanie ruchów w osiach przy pomocy kółka ręcznego

Odnośnie wyboru i sposobu działania kółek ręcznych proszę przestrzegać danych producenta maszyny.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-81

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.8 Praca ręczna

2

2.8.3 Pozycjonowanie osi
W pracy ręcznej możecie przesuwać osie do określonych pozycji, aby realizować proste przebiegi obróbki. Podczas wykonywania ruchu działa override posuwu/przesuwu szybkiego. Jeżeli jest to wymagane, wybierzcie narzędzie (patrz punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”).
Pozycja

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Pozycja”. Wprowadźcie pozycję docelową dla osi wykonującej ruch. Podajcie pożądaną wartość posuwu. -albo-

Przesuw szybki

Naciśnijcie przycisk programowany „Przesuw szybki”. Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.

Cycle Start

Oś wykonuje ruch do podanej pozycji docelowej. Jeżeli podano pozycje docelowe dla wielu osi, osie wykonują ruch równocześnie.

2-82

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.8 Praca ręczna

2

2.8.4 Jednokrotne przeskrawanie obrabianego przedmiotu
Niektóre półfabrykaty nie posiadają gładkiej wzgl. równej powierzchni. Skorzystajcie z cyklu toczenia, aby np. przetoczyć na płasko powierzchnię czołową przed obróbką właściwą. Warunkiem prostego skrawania obrabianego przedmiotu w pracy ręcznej jest, by w pozycji roboczej znajdowało się zmierzone narzędzie (patrz punkt „Wybór narzędzia i wrzeciona”). Jeżeli przy pomocy cyklu skrawania chcecie wytoczyć uchwyt tokarski, możecie na narożniku zaprogramować podcięcie (XF2).

Ostrożnie
Narzędzie porusza się po drodze bezpośredniej do punktu startowego skrawania. Przedtem przesuńcie narzędzie do bezpiecznej pozycji, aby uniknąć kolizji przy dosuwaniu.
Skrawanie

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „Skrawanie”. Wprowadźcie pożądane wartości parametrów. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Maska wprowadzania jest zamykana.
RĘCZNIE

Pozycja WYKAŃCZAK

Anuluj

Nastaw ppz

Pkt. zer. obr. prz.

Pomiar narz.

Pozycja

Skrawanie

Skrawanie w pracy ręcznej

Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.
Cycle Start

Jest uruchamiany cykl „Skrawanie”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-83

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.8 Praca ręczna

2

Parametr F, S, V

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. W lewym polu wprowadzania parametru „wrzeciono” możecie wybierać między wrzecionem głównym (S1) i wrzecionem przeciwległym (S3). W prawym polu wprowadzania wprowadźcie prędkość obrotową albo prędkość skrawania. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Pozycja skrawania:

Jednostka

Rodzaj obróbki Pozycja

Kierunek

Kierunek skrawania (poprzeczny albo podłużny) w układzie współrzędnych:
Równolegle do osi Z (wzdłużnie) zewnętrzne X X wewnętrzne X Równolegle do osi X (poprzecznie) zewnętrzne X wewnętrzne

Z X X

Z X

Z X

Z

Z

Z

Z

Z

X0 Z0 X1 Z1 FS R XF2 D UX UZ

Punkt odniesienia ∅ (abs) Punkt odniesienia (abs) Punkt końcowy ∅ (abs) albo punkt końcowy (ink) Punkt końcowy (abs albo ink) Fazka (n=1...3) alternatywnie do R Promień (n=1...3) alternatywnie do FS Podcięcie (alternatywnie do FS2 albo R2) Głębokość dosuwu (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek na obr. wyk. w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek na obr. wyk. w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej)

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

2-84

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2

06.03

Ustawianie maszyny

2.8 Praca ręczna

2

2.8.5 Nastawy dla pracy ręcznej
Dla pracy ręcznej możecie centralnie wybrać funkcje maszyny i przesunięcia punktu zerowego i nastawić jednostkę miary. Funkcje maszynowe (funkcje M) są to takie funkcje jak np. „zamknięcie drzwi” albo „zwolnienie uchwytu tokarskiego”, które są dodatkowo udostępniane przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Pozycje osi i parametry drogi możecie w pracy ręcznej wyświetlać albo w mm albo w calach. Korekcje narzędzi i przesunięcia punktu zerowego pozostają jednak zachowane w pierwotnej jednostce miary, w której maszyna jest nastawiona (patrz punkt „Przełączanie jednostki miary (milimetry/cale)).
Wybór funkcji M

Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. W polu parametrów „Pozostałe funkcje M” wprowadźcie numer pożądanej funkcji M. Z tablicy sporządzonej przez producenta maszyny odczytajcie przyporządkowanie znaczeń i numerów funkcji. Przykład:
Funkcja M ... M88 ... Opis ... Zamknąć drzwi ...

W polu wprowadzania musi zostać wprowadzone „88”, aby drzwi zostały zamknięte. Funkcja M działa, gdy następnym razem naciśniecie przycisk „CycleStart”.
Wybór przesunięcia punktu zerowego
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. Wybierzcie pożądane przesunięcie punktu zerowego. -albo-

Nullpunkt versch.

Naciśnijcie przycisk programowany „Przes. pkt. zer” -undUstawcie kursor na pożądanym przesunięciu punktu zerowego. -iNaciśnijcie przycisk programowany „W tryb ręczny”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-85

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.8 Praca ręczna

2

W tryb ręczny

Przesunięcie punktu zerowego działa, gdy następnym razem naciśniecie przycisk „Cycle-Start”.
Nastawienie jednostki miary
Jog

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” naciśnijcie przycisk programowany „T, S, M”. Wybierzcie jednostkę miary. Jednostka miary działa w pracy ręcznej, gdy następnym razem naciśniecie przycisk „Cycle-Start”.

2-86

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2
2.9

06.03

Ustawianie maszyny

2.9 MDA

2

MDA
W rodzaju obsługi „MDA” (Manual Data Automatic) możecie przy ustawianiu maszyny pojedynczymi blokami wprowadzać polecenia GCode i natychmiast wykonywać je. Przy wykonywaniu poleceń G-Code możecie następująco wpływać na przebieg
• •

Wykonywanie programu pojedynczymi blokami

Testowanie programu • Nastawienie posuwu w pracy próbnej (Patrz punkt „Obróbka”) Naciśnijcie przycisk "MDA".
MDA

Jest otwierany edytor MDA.

Funkcja G Pozycja Funkcja pomocn. Wszystkie funk. G

Skasuj progr. MDA

Wart. rzecz. MKS

MDA

Wprowadźcie pożądane polecenia jako G-Code poprzez klawiaturę obsługową. Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.
Cycle Start

Sterowanie wykonuje wprowadzone bloki. Program sporządzony w pracy MDA, zależnie od nastawienia przez producenta maszyny, jest po całkowitym wykonaniu automatycznie kasowany, albo możecie go usunąć przyciskiem programowanym „Skasuj program MDA”. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

MDA-Prog. löschen

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

2-87

2

Ustawianie maszyny

06.03

2.9 MDA

2

Notatki

2-88

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3

Obróbka
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6 Uruchomienie/zatrzymanie obróbki........................................................................... 3-90 Wdrożenie programu ................................................................................................ 3-93 Wyświetlenie aktualnego bloku programu ................................................................ 3-94 Pozycjonowanie przywracające osi .......................................................................... 3-95 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu .......................................... 3-96 Sterowanie przebiegiem programu ......................................................................... 3-101 Programm testen..................................................................................................... 3-103 Skorygowanie programu ......................................................................................... 3-104 Wyświetlanie funkcji G i funkcji pomocniczych ....................................................... 3-105 Symulacja obróbki................................................................................................... 3-106 Symulacja przed obróbką ....................................................................................... 3-107 Symulacja w czasie rzeczywistym przed obróbką .................................................. 3-109 Symulacja w czasie rzeczywistym podczas obróbki............................................... 3-110 Zmiana kształtu półfabrykatu dla programu G-Code .............................................. 3-110 Różne widoki obrabianego przedmiotu................................................................... 3-111 Zmiana wycinka ...................................................................................................... 3-115

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-89

3
3.1

Obróbka

06.03

3.1 Uruchomienie/zatrzymanie obróbki

3

Uruchomienie/zatrzymanie obróbki
Przy wykonywaniu programu obróbka w maszynie odbywa się odpowiednio do zaprogramowania. Po uruchomieniu programu w pracy automatycznej obróbka przebiega automatycznie. Program musicie załadować w rodzaju obsługi „Maszyna auto” i tam możecie go następnie uruchomić. W każdym czasie możecie jednak zatrzymać program a następnie ponownie podjąć obróbkę. Poza tym macie możliwość graficznego wyświetlania obróbki na ekranie. Gdy program jest załadowany w rodzaju obsługi „Maszyna auto“ i na pulpicie sterowniczym maszyny jest uaktywniony rodzaj obsługi „Automatyka“, możecie również uruchomić program, gdy znajdujecie się w dowolnym zakresie czynności obsługowych a nie w rodzaju obsługi „Maszyna auto“ Ta możliwość startu musi zostać uaktywniona w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Przed wykonaniem programu muszą być spełnione następujące warunki: • System pomiarowy sterowania jest zsynchronizowany z maszyną. • Jest program sporządzony w ShopTurn. • Niezbędne korekcje narzędzi i przesunięcia punktu zerowego są wprowadzone. • Producent maszyny uaktywnił niezbędne blokady bezpieczeństwa. Programy ShopTurn, które sporządziliście w starszych wersjach ShopTurn, możecie wykonywać w aktualnej wersji ShopTurn. Gdy starszy program ShopTurn został raz wykonany w aktualnej wersji ShopTurn, jest on uważany za program aktualnej wersji.

Wybór programu (całego)
Program

Naciśnijcie przycisk programowany albo sprzętowy „Program”. -alboJest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie wybrać program. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-albo-

Jest wyświetlany przegląd programów. Ustawcie kursor na pożądanym programie.

Wykonaj

Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”.

3-90

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.1 Uruchomienie/zatrzymanie obróbki

3

ShopTurn automatycznie przełącza na rodzaj pracy „Maszyna auto” i ładuje program. Wybór programu (od bloku programu)
Program

Naciśnijcie przycisk programowany albo sprzętowy „Program”. -alboJest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie wybrać program. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-albo-

Jest wyświetlany przegląd programów. Ustawcie kursor na pożądanym programie. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-albo-

Wybrany program jest otwierany w zakresie czynności obsługowych „Program”. Jest wyświetlany plan pracy programu. Ustawcie kursor na bloku programu, od którego chcecie wykonać program.

Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”. ShopTurn przełącza automatycznie na rodzaj obsługi „Maszyna auto”, ładuje program i przeprowadza szukanie bloku aż do bloku zaznaczonego (patrz punkt "Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu").

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-91

3

Obróbka

06.03

3.1 Uruchomienie/zatrzymanie obróbki

3

Funkcja G Pozycja WYKAŃCZAK Funkcja pomocnicza Wszystkie funkcje G

Skrawanie Półfabrykat Część gotowa: Skrawanie Skraw. pozost. Skrawanie

T=ZDZIERAK_80 F0.3/OBR V300m poprzeczna KONT_1 KONT_2 T=ZDZIERAK_80 F0.3/OBR V200m T=ZDZIERAK_55 F0.2/OBR V250m T=WYKAŃCZAK F0.15/OBR V300m Szuk. bloku Sym. w cz. rz. Kor. progr. Wart. rzecz. MKS

Nie obowiązująca nazwa narzędzia: ZDZIERAK_80 Sterow. progr.

Przykład widoku programu w rodzaju obsługi „Maszyna auto”

Gdy po raz pierwszy wybieracie do wykonania program, który zawiera cykle „Skrawanie warstwowe do konturu” albo „Wnęka w konturze”, są automatycznie obliczane poszczególne kroki skrawania wzgl. kroki wybierania materiału z wnęki. Ten proces może w zależności od skomplikowania konturu zająć kilka sekund. Uruchomienie obróbki Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Następuje start programu i jego wykonywanie od początku wzgl. od zaznaczonego bloku. Naciśnijcie przycisk „Cycle Stop”.

Zatrzymanie obróbki
Cycle Stop

Obróbka zatrzymuje się natychmiast, poszczególne bloki programu nie są wykonywane do końca. Przy następnym starcie obróbka jest kontynuowana od tego miejsca, w którym została zatrzymana. Naciśnijcie przycisk „Reset”.

Anulowanie obróbki
Reset

Wykonywanie programu jest anulowane. Przy następnym starcie obróbka rozpoczyna się od początku. Program jest załadowany w rodzaju obsługi „Automatyka” i jest uaktywniony rodzaj obsługi „Automatyka” na pulpicie sterowniczym maszyny. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Uruchomienie obróbki z zakresu czynności obsługowych

Cycle Start

Następuje start programu i jego wykonywanie od początku. Otoczka graficzna przedtem wybranego zakresu czynności obsługowych pozostaje jednak nadal widoczna.

3-92

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3
3.2

06.03

Obróbka

3.2 Wdrożenie programu

3

Wdrożenie programu
Przy wdrażaniu programu ShopTurn może przerywać obróbkę po każdym bloku programu, który wyzwala ruch albo funkcję pomocniczą w maszynie. W ten sposób możecie przy pierwszym przebiegu programu w maszynie kontrolować pojedynczymi blokami wynik obróbki. Przy wierceniu cały proces obróbki a przy frezowaniu wnęki obróbka płaszczyzny jest ujmowana w jednym bloku. Obróbki wiertarskie i obróbki wnęki mogą przy pomocy funkcji „Pojedynczymi blokami dokładnie” być rozszczepiane na pojedyncze bloki. Poza tym przy tym ustawieniu obróbka jest zatrzymywana po każdym elemencie konturu. Pojedynczymi blokami Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Naciśnijcie przycisk „Single Block”.
Single Block

Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Jest wykonywany pierwszy blok programu. Następnie obróbka zatrzymuje się. W wierszu stanu kanału ukazuje się tekst „Stop: blok w wykonywaniu pojedynczymi blokami zakończony”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Jest wykonywany następny blok programu. Następnie obróbka ponownie zatrzymuje się. Ponownie naciśnijcie przycisk „Single Block”, gdy obróbka nie ma już odbywać się pojedynczymi blokami. (Aktywność przycisku jest wówczas cofnięta.) Gdy teraz ponownie naciśniecie przycisk „Cycle-Start”, program jest wykonywany bez przerwań aż do końca.

Single Block

Pojedynczymi blokami dokładnie
Sterow. progr.
Poj. blok. dokładnie

Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Naciśnijcie przyciski programowane „Sterowanie programem” i „Pojedynczymi blokami dokładnie”, aby każdy dosuw wiercenia i każdy ruch frezowania wnęki wykonać jako oddzielny blok. Naciśnijcie przycisk „Single Block”.

Single Block

Postępujcie jak opisano pod „Pojedynczymi blokami”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-93

3
3.3

Obróbka

06.03

3.3 Wyświetlenie aktualnego bloku programu

3

Wyświetlenie aktualnego bloku programu
Jeżeli przy wdrażaniu albo podczas wykonywania programu chcecie mieć dokładniejsze informacje na temat pozycji osi i ważnych funkcji G, możecie włączyć wyświetlanie bloku bazowego. Z wyświetlania bloku bazowego możecie korzystać zarówno w pracy testowej jak również podczas rzeczywistej obróbki na maszynie. Dla właśnie aktywnego bloku programu ją w oknie „Blok bazowy” wyświetlane wszystkie polecenia G-Code, które wyzwalają funkcje w maszynie: • absolutne pozycje osi • funkcje G pierwszej grupy tych funkcji • dalsze modalne funkcje G • dalsze zaprogramowane adresy • funkcje M Funkcja wyświetlania bloku bazowego musi być ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Blok bazowy

Naciśnijcie przycisk programowany „Blok bazowy”. Naciśnijcie przycisk „Single Block”, jeżeli chcecie wykonywać program pojedynczymi blokami. Uruchomcie wykonywanie programu.

Single Block

Cycle Start

W oknie „Blok bazowy” są do właśnie aktywnego bloku programu wyświetlane dokładne pozycje osi, modalne funkcje G, itd..

3-94

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3
3.4

06.03

Obróbka

3.4 Pozycjonowanie przywracające osi

3

Pozycjonowanie przywracające osi
Po przerwaniu programu w pracy automatycznej (np. po pęknięciu narzędzia) możecie w pracy ręcznej odsunąć narzędzie od konturu. Shop Turn zapisuje współrzędne pozycji przerwania i w pracy ręcznej wyświetla drogi przebyte w osiach w oknie wartości rzeczywistej. Ta droga jest określana jako „przesunięcie repos”. Przy pomocy funkcji „repos” możecie ponownie dosunąć narzędzie do konturu, aby kontynuować wykonywanie programu. Nie możecie wyjść poza pozycję przerwania, ponieważ jest ona zablokowana przez sterowanie. Override posuwu/przesuwu szybkiego działa.

Ostrożnie
Przy pozycjonowaniu przywracającym osie wykonują ruch z zaprogramowanym posuwem i interpolacją liniową, tzn. po prostej, od aktualnej pozycji do miejsca przerwania. Dlatego najpierw ustawcie oś w bezpiecznej pozycji, aby uniknąć kolizji.

Gdy nie użyjecie funkcji „Repos“ po przerwaniu programu i następnym wykonaniu ruchu w osiach w pracy ręcznej, przy przełączeniu na pracę automatyczną i następnym uruchomieniu obróbki ShopTurn wykona automatycznie ruch po prostej do miejsca przerwania. Przy pozycjonowaniu przywracającym muszą być spełnione następujące warunki: • Wykonywanie programu zostało przerwane przy pomocy "Cycle Stop". • Osie zostały w pracy ręcznej przesunięte z pozycji przerwania do innej pozycji. Naciśnijcie przycisk „Repos”.
Repos

+X

Każdą oś do wykonania ruchu wybierzcie kolejno w odpowiednim kierunku. W osiach jest wykonywany ruch do pozycji przerwania.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-95

3
3.5

Obróbka

06.03

3.5 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu

3

Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu
Gdy chcecie wykonać na maszynie tylko określony fragment programu, nie musicie koniecznie rozpoczynać wykonywania od początku programu, lecz możecie rozpocząć również od określonego bloku albo tekstu. Miejsce w programie, od którego chcecie uruchomić obróbkę, jest określane jako „cel”. ShopTurn rozróżnia 3 różne typy celów: • • • cykl ShopTurn inny blok ShopTurn wzgl. blok G-Code dowolny tekst

W przypadku typu celu „inny blok ShopTurn wzgl. blok G-Code” możecie znów podać cel na 3 różne sposoby: • • Ustawienie kursora na bloku docelowym W przypadku przejrzystych programów jest to prosta droga. Wybranie miejsca przerwania Obróbka jest kontynuowana od tego miejsca, w którym została przedtem przerwana. Jest to komfortowe przede wszystkim w przypadku dużych programów o wielu płaszczyznach. Bezpośrednie podanie celu Ta droga jest możliwa tylko wtedy, gdy znacie dokładną składnię celu.Po podaniu celu ShopTurn oblicza wówczas dokładny punkt startowy wykonywania programu. W przypadku typów celu „cykl ShopTurn” i „dowolny tekst” obliczenie następuje zawsze na punkt końcowy bloku. Przy obliczaniu punktu startowego wszystkich innych bloków ShopTurn jak też bloków G-Code możecie wybierać spośród czterech wariantów. Wariant obliczania 1. Obliczanie na konturze: Podczas szukania bloku ShopTurn wykonuje takie same obliczenia jak przy wykonywaniu programu. Następnie cały blok docelowy jest wykonywany identycznie jak przy normalnym wykonywaniu programu. 2. Obliczanie na punkt końcowy: Podczas szukania bloku ShopTurn wykonuje takie same obliczenia jak przy wykonywaniu programu. Program jest wykonywany od końca wzgl. od następnej zaprogramowanej pozycji bloku docelowego. 3. Bez obliczania Podczas szukania bloku ShopTurn nie wykonuje żadnych ruchów, tzn. obliczanie jest pomijane aż do bloku docelowego. Parametry wewnętrzne sterowania mają takie same wartości jak przed poszukiwaniem bloku.

3-96

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.5 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu

3

Ten wariant jest do dyspozycji tylko w przypadku programów, które składają się bez wyjątku z bloków G-Code. 4. Zewnętrznie - bez obliczania Ten wariant odbywa się jak z obliczaniem na punkt końcowy. W każdym razie podprogramy, które są wywoływane poprzez EXTCALL, są przy obliczaniu pomijane. Tak samo w przypadku programów G-Code, które są wykonywane kompletnie ze stacji zewnętrznych (stacje dyskietek / dyski), obliczanie jest pomijane aż do bloku docelowego. W ten sposób możecie przyśpieszyć obliczenia. Uwaga Funkcje modalne, które są zawarte w nie obliczanym programie, nie są uwzględnianie w wykonywanej części programu. Oznacza to, że w przypadku wariantów „bez obliczania” i „zewnętrznie - bez obliczania” powinniście wybrać blok docelowy, od którego są zawarte wszystkie informacje konieczne dla obróbki. Bezpośrednie wprowadzenie celu W masce „wskaźnik szukania” bezpośrednio podajecie typ celu „inny blok ShopTurn wzgl. blok G-Code”. W masce każdy wiersz oznacza jedną płaszczyznę programu. Liczba płaszczyzn rzeczywiście występujących w programie zależy od głębokości kaskadowania programu. 1. płaszczyzna odpowiada zawsze programowi głównemu a wszystkie dalsze płaszczyzny - podprogramom. W zależności od tego w której płaszczyźnie programu cel się znajduje, musicie wprowadzić cel w odpowiednim wierszu. Jeżeli cel znajduje się na przykład w podprogramie, który jest wywoływany bezpośrednio z programu głównego, musicie wpisać go w 2. płaszczyźnie programu. Podanie celu musi być zawsze jednoznaczne. Oznacza to np., że dodatkowo w 1. płaszczyźnie programu (program główny) musicie podać cel, gdy podprogram jest w programie głównym wywoływany w 2 różnych miejscach. Parametry w masce „Wskaźnik szukania” mają następujące znaczenie: Nr N Numer płaszczyzny programu Program: Nazwa programu (Nazwa programu głównego jest wpisywana automatycznie.) Ext: Rozszerzenie pliku P: Licznik przebiegów (jeżeli program jest wykonywany wiele razy, możecie tutaj podać numer przebiegu, od którego obróbka ma być kontynuowana Wiersz: Parametr jest nadawany przez ShopTurn Typ: " " Cel szukania w tej płaszczyźnie nie jest uwzględniany Nr N Nr bloku Znacznik Etykieta

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-97

3

Obróbka

06.03

3.5 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu

3

Tekst Ciąg znaków Podpr. Wywołanie podprogramu Wiersz Numer wiersza Cel szukania: Miejsce w programie, od którego ma się rozpocząć obróbka Wybór cykluShopTurn Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Ustawcie kursor na pożądanym bloku docelowym.
Szuk. bloku
Uruchom. szukanie

Naciśnijcie przyciski programowane „Szukanie bloku” i „Uruchom szukanie”. Przy powiązanych blokach programu z wieloma blokami technologicznymi w oknie „Szukanie” wybierzcie pożądany blok technologiczny. Przy pojedynczych blokach programu zapytanie nie następuje. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Przy powiązanych blokach programu wprowadźcie numer pożądanej pozycji startowej. Przy pojedynczych blokach programu zapytanie nie następuje. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne. Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej. Następnie obrabiany przedmiot jest obrabiany od początku bloku docelowego. Przyciskiem „Reset” możecie przerwać poszukiwanie bloku.

Reset

Wybór innego bloku ShopTurn wzgl. bloku GCode

Ustawienie kursora na bloku docelowym

Szuk. bloku
Do konturu Zewn.

Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Ustawcie kursor na pożądanym bloku docelowym. Naciśnijcie przycisk programowany „Szukanie bloku”. Wybierzcie wariant obliczania.

... bez obl. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

3-98

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.5 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu

3

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne. Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej. Następnie w zależności od wariantu obliczania program jest wykonywany od początku albo od końca bloku docelowego. Przyciskiem „Reset” możecie przerwać poszukiwanie bloku.

Reset

Wybór miejsca przerwania Warunkiem jest, by wykonywanie programu było przerwane przy pomocy przycisku „Reset”. (ShopTurn zapamiętuje automatycznie miejsce przerwania) Przełączcie z powrotem na rodzaj obsługi „Maszyna auto”.
Szuk. bloku
Miejsce przerwania Wskaźnik szukania

Naciśnijcie przyciski programowane „Szukanie bloku” i „Wskaźnik szukania”. Naciśnijcie przycisk programowany „Miejsce przerwania”. ShopTurn wstawia zapamiętane miejsce przerwania jako cel.

Do konturu

Zewn.

Wybierzcie wariant obliczania.

... bez obl. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne. Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej. Następnie w zależności od wariantu obliczania program jest wykonywany od początku albo od końca bloku docelowego. Przyciskiem „Reset” możecie przerwać poszukiwanie bloku.

Reset

Bezpośrednie podanie celu Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Szuk. bloku
Wskaźnik szukania

Naciśnijcie przyciski programowane „Szukanie bloku” i „Wskaźnik szukania”. Wprowadźcie pożądany cel.

Do konturu

Zewn.

Wybierzcie wariant obliczania.

... bez obl. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-99

3

Obróbka

06.03

3.5 Uruchomienie obróbki w określonym miejscu programu

3

Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.
Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej. Następnie w zależności od wariantu obliczania program jest wykonywany od początku albo od końca bloku docelowego. Przyciskiem „Reset” możecie przerwać poszukiwanie bloku.

Reset

Szukanie dowolnego tekstu Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Szuk. bloku
Znajdź

Naciśnijcie przyciski programowane „Szukanie bloku” i „Znajdź”. Wprowadźcie tekst, którego chcecie szukać. Wybierzcie, czy szukanie ma się rozpocząć od początku programu czy od pozycji kursora.

Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Jest zaznaczany blok programu, w którym występuje szukany tekst.

Znajdź następny Start szuk. bloku

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź następny”, jeżeli chcecie kontynuować szukanie. Naciśnijcie przyciski programowane „Anuluj” i „Uruchom szukanie”. Przy powiązanych blokach programu z wieloma blokami technologicznymi w oknie „Szukanie” wybierzcie pożądany blok technologiczny i naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Przy pojedynczych blokach programu zapytanie nie następuje. Przy powiązanych blokach programu wprowadźcie numer pożądanej pozycji startowej i naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Przy pojedynczych blokach programu zapytanie nie następuje. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Anuluj

Przejęcie

Przejęcie

Cycle Start

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne. Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej. Następnie obrabiany przedmiot jest obrabiany od początku bloku docelowego. Przyciskiem „Reset” możecie przerwać poszukiwanie bloku.

Reset

3-100

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3
3.6

06.03

Obróbka

3.6 Sterowanie przebiegiem programu

3

Sterowanie przebiegiem programu
Jeżeli podczas obróbki chcecie w międzyczasie sprawdzać już uzyskany wynik, możecie spowodować zatrzymywanie obróbki w specjalnie oznaczonych miejscach (zatrzymanie programowane). Jeżeli natomiast niektóre zaprogramowane przy pomocy G-Code operacje obróbkowe nie przy każdym przebiegu programu chcecie wykonywać, specjalnie zaznaczcie te bloki (maskowanie bloków G-Code). W przypadku bloków ShopTurn jest to niemożliwe. Poz tym podczas obróbki macie możliwość dopuszczenia przesunięć DRF, tzn. przesunięć przy pomocy kółka ręcznego. Ta funkcja musi być ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Zatrzymanie programowane
Sterow. progr.
Zatrzym. programow.

Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Naciśnijcie przycisk programowany „Sterowanie programem”. Naciśnijcie przycisk programowany „Program stop”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje start wykonywania programu. Przebieg programu zatrzymuje się przy każdym bloku, dla którego zaprogramowano polecenie G-Code „M01” (patrz punkt „Wstawienie G-Code w programie ShopTurn”. Za każdym razem naciskajcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Wykonywanie programu jest kontynuowane. Ponownie naciśnijcie przycisk programowany „Zatrzymanie programowane”, gdy obróbka ma przebiegać bez programowanego zatrzymywania. Aktywność przycisku programowanego jest wówczas ponownie wyłączona

Zatrzym. programow.

Maskowanie bloków G-Code
Sterow. progr.
Maskowanie

Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Naciśnijcie przycisk programowany „Sterowanie programem”. Naciśnijcie przycisk programowany „Maskowanie”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje start wykonywania programu. Bloki G-Code, które rozpoczynają się od znaku „/” przed numerem bloku, nie są wykonywane.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-101

3

Obróbka

06.03

3.6 Sterowanie przebiegiem programu

3

Maskowanie

Ponownie naciśnijcie przycisk programowany „Maskowanie”, gdy zaznaczone bloki G-Code mają być znów wykonywane w następnym przebiegu programu. Aktywność przycisku programowanego jest wówczas ponownie wyłączona Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Naciśnijcie przycisk programowany „Sterowanie programem”. Naciśnijcie przycisk programowany „Przesunięcie DRF”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Umożliwienie przesunięcia DRF
Sterow. progr.
Przesunięcie DRF

Cycle Start

Następuje start wykonywania programu. Przesunięcia przy pomocy kółka ręcznego mają bezpośredni wpływ na obróbkę. Naciśnijcie jeszcze raz przycisk programowany „Przesunięcie DRF”, jeżeli nie chcecie już dopuścić przesunięć kółkiem ręcznym podczas obróbki. Aktywność przycisku programowanego jest wówczas ponownie wyłączona

Przesunięcie DRF

3-102

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3
3.7

06.03

Obróbka

3.7 Testowanie programu

3

Testowanie programu
Jeżeli przy pierwszym wykonaniu programu na maszynie chcecie uniknąć nieprawidłowej obróbki, przetestujcie przedtem program bez wykonywania ruchów w osiach maszyny. Przy testowaniu programu ShopTurn przeprowadza kontrolę na następujące niedopuszczalne stany: • niezgodność geometryczna • brak danych • niewykonalne powiązania albo skoki w programie • naruszenie granicy przestrzeni roboczej Błąd składni ShopTurn rozpoznaje automatycznie, gdy ładuje program do rodzaju obsługi „Maszyna auto”. Czy ShopTurn wykonuje funkcje pomocnicze podczas testu programu, zależy od nastawień wykonanych przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Podczas testowania programu możecie korzystać z następujących funkcji: • Zatrzymanie obróbki przy pomocy „zatrzymania programowanego” (patrz punkt "Sterowanie przebiegiem programu") • graficzne przedstawienie na ekranie (patrz punkt "Symulacja w czasie rzeczywistym przed obróbką") Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Sterow. progr.
Test programu

Naciśnijcie przycisk programowany „Sterowanie programem”. Naciśnijcie przycisk programowany „Test programu”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Program jest testowany bez wykonywania ruchów w osiach maszyny.
Test programu

Ponownie naciśnijcie przycisk programowany „Test Programu”, gdy po przebiegu programu chcecie wyłączyć stan testowania. Aktywność przycisku programowanego jest wówczas ponownie wyłączona

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-103

3
3.8

Obróbka

06.03

3.8 Skorygowanie programu

3

Skorygowanie programu
Gdy tylko ShopTurn przy ładowaniu programu w rodzaju obsługi „Maszyna auto” rozpozna błąd składni, błąd jest wyświetlany w wierszu alarmów. Możecie wówczas skorygować błąd w edytorze programów. W zależności od tego, czy po przerwaniu przez ShopTurn program znajduje się w stanie NC-Stop czy w stanie Reset, możecie przeprowadzać różne korekcje. • Stan NC-Stop: Możecie zmienić bloki, które nie zostały jeszcze wykonane na maszynie wzgl. wczytane przez NC. • Stan Reset: Możecie zmieniać wszystkie bloki.
Korekta progr.

Naciśnijcie przycisk programowany „Korekcja programu”. Program jest wyświetlany w zakresie czynności obsługowych „Program”, błędny blok jest zaznaczony. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest wyświetlana maska parametrów. Wprowadźcie korekcje. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Korekcja jest przejmowana do aktualnego programu. Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”. Program jest ponownie ładowany do rodzaju obsługi „Maszyna auto” i możecie uruchomić obróbkę.

Wykonaj

3-104

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3
3.9

06.03

Obróbka

3.9 Wyświetlanie funkcji G i funkcji pomocniczych

3

Wyświetlanie funkcji G i funkcji pomocniczych
Gdy podczas obróbki np. chcecie wiedzieć, czy właśnie korekcja promienia ostrza jest aktywna albo jaka jednostka miary jest stosowana, włączcie wyświetlanie funkcji G albo funkcji pomocniczych. Pod „Funkcja G” jest wyświetlanych 16 różnych grup G. W ramach grupy Gjest każdorazowo wyświetlana tylko funkcja G właśnie aktywna w NC. Poza tym możecie w nagłówku okna odczytać właśnie aktywną transformację. Alternatywnie do tego są pod „Wszystkie funkcje G” wyszczególniane wszystkie grupy G ze wszystkimi przynależnymi funkcjami G. Do funkcji pomocniczych zaliczają się ustalone przez producenta maszyny funkcje M i H, które przekazują parametry do PLC i tam wyzwalają reakcje zdefiniowane przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Jest wyświetlanych max pięć funkcji M i trzy funkcje H. Również przy wykonywaniu programu ShopTurn możecie wyświetlić funkcję G właśnie aktywną w NC, ponieważ funkcje ShopTurn są wewnętrznie przetwarzane na G-Code.
Funkcja G

W rodzaju obsługi „Maszyna ręcznie” albo „Maszyna auto” naciśnijcie przycisk programowany „Funkcja G”. Zamiast parametrów T, F i S są teraz przy obróbce wyświetlane właśnie aktywne funkcje G w ramach jednej grupy G. Gdy jeszcze raz naciśniecie przycisk programowany „Funkcja G”, ponownie ukaże się wyświetlenie statusu „T, F, S -albo-

Wszystkie funkcje G

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie funkcje G”. Zamiast parametrów T, F i S są teraz przy obróbce wyświetlane wszystkie grupy G z funkcjami G. Gdy jeszcze raz naciśniecie przycisk programowany "Wszystkie funkcje G", ponownie ukazuje się wyświetlenie statusu "T, F, S -albo-

Funkcja pomocnicza

Naciśnijcie przycisk programowany „Funkcja pomocnicza”. Zamiast parametrów T, F i S są teraz przy obróbce wyświetlane właśnie aktywne funkcje pomocnicze. Gdy jeszcze raz naciśniecie przycisk programowany „Funkcja pomocnicza”, ponownie ukaże się wyświetlenie statusu „T, F, S.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-105

3
3.10

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

Symulacja obróbki
Wykonywanie programu możecie graficznie przedstawić na ekranie, aby w prosty sposób skontrolować wynik programowania. Nieprawidłowo zaprogramowane czynności obróbkowe możecie w ten sposób zawczasu rozpoznać i zapobiec błędnej obróbce. Poza tym możecie dzięki prezentacji graficznej śledzić obróbkę w maszynie, gdy widoczność przestrzeni roboczej jest uniemożliwiona np. przez chłodziwo. Przy tej prezentacji graficznej ShopTurn pokazuje obrabiany przedmiot i narzędzie na ekranie we właściwych proporcjach. Oznacza to, że dla obrabianego przedmiotu są stosowane wymiary półfabrykatu z nagłówka programu a narzędzia są różnie symbolizowane zależnie od typu i wielkości. W przypadku graficznej prezentacji programów G-Code ShopTurn wyświetla zdefiniowany domyślny kształt prefabrykatu, który możecie dowolnie zmienić. Kontur części gotowej Gdy w programie głównym zaprogramowaliście obróbkę tokarską, przy starcie prezentacji graficznej ShopTurn wyświetla odpowiedni kontur części gotowej. W ten sposób możecie łatwo porównać aktualny kontur z konturem części gotowej i również rozpoznać, gdzie ew. pozostanie reszta materiału. Ta funkcja musi zostać ustawiona poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Warianty prezentacji Przy prezentacji graficznej możecie wybierać spośród trzech wariantów • Symulacja przed obróbką Przed obróbką na maszynie możecie w szybkim przebiegu przedstawić na ekranie wykonywanie programu. Osie maszyny nie wykonują przy tym ruchów. • Symulacja w czasie rzeczywistym przed obróbką Przed obróbką ma maszynie możecie wykonywanie programu przedstawić graficznie z posuwem w pracy próbnej. Osie maszyny nie wykonują przy tym ruchów. W przeciwieństwie do zwykłej symulacji możecie używać funkcji sterowania programem, tzn. możecie symulację graficzną np. zatrzymać albo wykonywać ją pojedynczymi blokami. • Symulacja w czasie rzeczywistym podczas obróbki Podczas wykonywania programu na maszynie możecie śledzić obróbkę na ekranie.

3-106

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.10 Symulacja obróbki

3

Widoki

W przypadku wszystkich trzech wariantów macie do dyspozycji następujące widoki: • widok w 3 oknach • widok boczny • widok czołowy • model przestrzenny

Drogi ruchu narzędzi są przedstawiane w kolorze: czerwona linia = narzędzie porusza się przesuwem szybkim zielona linia = narzędzie porusza się posuwem roboczym We wszystkich widokach podczas prezentacji graficznej pracuje zegar. Pokazywany czas obróbki (w godzinach/minutach/sekundach) odpowiada w przybliżeniu czasowi, którego wymaga program w czasie obróbki na maszynie (łącznie ze zmianą narzędzi). W przypadkach przerwań programu przy symulacji w czasie rzeczywistym zegarek zatrzymuje się. Ponadto są wyświetlane aktualne współrzędne osi i blok programu, który jest właśnie wykonywany. W przypadku zwykłej symulacji jest poza tym jeszcze wyświetlane aktywne narzędzie z numerem ostrza i posuw. Wrzeciono przeciwległe Jeżeli przy programowaniu otwieracie albo zamykacie uchwyt tokarski wrzeciona głównego wzgl. przeciwległego, ShopTurn może to przedstawić graficznie tylko wtedy, gdy ta funkcja M jest poprzez dane maszynowe przyporządkowana do cykli. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

3.10.1 Symulacja przed obróbką
Przed obróbką na maszynie możecie graficznie przedstawić wykonanie programu w przebiegu szybkim na ekranie, aby w prosty sposób skontrolować wynik programowania. Podczas symulacji działa również override posuwu. 0% = symulacja zatrzymuje się. > 100% = prędkość wynosi 100%. Override posuwu musi zostać uaktywniony poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-107

3

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

Uruchomienie symulacji
Program

Naciśnijcie przycisk programowany albo sprzętowy „Program”. -alboJest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie symulować program. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-albo-

Jest wyświetlany przegląd programów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie symulować. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo” albo „Input”.

-albo-

Wybrany program jest wyświetlany w zakresie czynności obsługowych „Program”. Naciśnijcie przycisk programowany „Symulacja”. Wykonywanie programu jest pokazywane graficznie na ekranie. Osie maszyny nie wykonują przy tym ruchów.
Pojedyn. blokami

Symulacja

Szczegóły

Naciśnijcie przyciski programowane „Szczegóły” i „Pojedynczymi blokami”, gdy chcecie wykonywać program pojedynczymi blokami. Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”. Symulacja jest zatrzymywana.

Zatrzymanie symulacji

Anulowanie symulacji Naciśnijcie przycisk programowany „Reset”. Symulacja jest przerywana i jest ponownie wyświetlany kształt półfabrykatu. Ponowne uruchomienie symulacji Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. Następuje ponowne uruchomienie symulacji. Zakończenie symulacji
Koniec

Naciśnijcie przycisk programowany „Koniec”. Jest ponownie wyświetlany plan pracy wzgl. grafika programowa programu.

3-108

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.10 Symulacja obróbki

3

3.10.2 Symulacja w czasie rzeczywistym przed obróbką
Przed obróbką na maszynie możecie graficznie przedstawić na ekranie wykonywanie programu, aby w prosty sposób skontrolować wynik programowania. Symulacja graficzna w czasie rzeczywistym jest opcją programową.

Poprzez daną maszynową możecie zastąpić zaprogramowany posuw posuwem w pracy próbnej, aby spowodować szybszy przebieg wykonywania. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Poza tym wykonywanie graficzne możecie przerywać wzgl. sterować, tzn. działają funkcje do sterowania programem jak „NC-Stop”, „Pojedynczymi blokami”, „Override posuwu” itd.. Jeżeli zamiast prezentacji graficznej chcecie ponownie wyświetlić aktualne bloki programu, możecie przełączyć na widok programu. Ta funkcja musi zostać ustawiona poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Sterow. progr.
Posuw w pr. próbnej Test programu

Naciśnijcie przyciski programowane „Sterowania programem” i „Test programu”. Naciśnijcie przycisk programowany „Posuw w pracy próbnej”, w przypadku gdy zaprogramowana prędkość posuwu ma zostać zastąpiona przez prędkość w pracy próbnej. Naciśnijcie przycisk programowany „Symulacja w czasie rzeczywistym”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Sym w cz. rz.

Cycle Start

Wykonywanie programu jest pokazywane graficznie na ekranie. Osie maszyny nie poruszają się. Ponownie naciśnijcie przycisk programowany „Posuw w pracy próbnej”, gdy symulacja ma przebiegać z zaprogramowaną prędkością posuwu. Aktywność przycisku programowanego jest wówczas ponownie wyłączona Naciśnijcie przycisk programowany „Widok programu”, gdy chcecie przełączyć z prezentacji graficznej na widok programu w rodzaju obsługi „Maszyna auto”. Zapis danych graficznych nadal przebiega w tle.

Posuw w pr. próbnej

Widok programu

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-109

3

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

...

Ponownie naciśnijcie jeden z 4 przycisków programowanych widoków grafiki, gdy chcecie przełączyć z powrotem na wyświetlanie grafiki.

3.10.3 Symulacja w czasie rzeczywistym podczas obróbki
Gdy widok przestrzeni roboczej jest podczas obróbki zasłonięty, np. przez chłodziwo, możecie obserwować przebieg obróbki również na ekranie. Symulacja graficzna w czasie rzeczywistym jest opcją programową.

Symulację obróbki w czasie rzeczywistym możecie włączyć również wtedy, gdy obróbka na maszynie już trwa. Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”).
Sym. w cz. rz.

Naciśnijcie przycisk programowany „Symulacja w czasie rzeczywistym”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Obróbka na maszynie jest uruchamiana i graficznie pokazywana na ekranie.

3.10.4 Zmiana kształtu półfabrykatu dla programu G-Code
Programy G-Code nie zawierają opisu kształtu półfabrykatu. Dlatego do prezentacji graficznej ShopTurn używa domyślnie zdefiniowanego kształtu półfabrykatu. Możecie go dowolnie zmienić.
Symulacja Sym. w cz. rz.
Szczegóły > Ustawienia

Wybierzcie „Symulację” albo „Symulację w czasie rzeczywistym”. -albo-

Naciśnijcie przyciski programowane „Widok boczny” i „Szczegóły”. Naciśnijcie przycisk programowany „Nastawy”. Wybierzcie kształt półfabrykatu (walec, rura, prostokąt albo wielokąt). Wprowadźcie pożądane wymiary.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Przy następnym graficznym przedstawieniu programu G-Code wprowadzone wymiary zostaną uwzględnione.

3-110

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.10 Symulacja obróbki

3

3.10.5 Różne widoki obrabianego przedmiotu
Przy prezentacji graficznej możecie wybierać różne widoki, aby móc optymalnie obserwować aktualną obróbkę albo wyświetlić szczegóły wzgl. widok ogólny obrabianego przedmiotu. Są do dyspozycji następujące widoki • Widok boczny Pokazanie obrabianego przedmiotu po części w przekroju podłużnym, po części powierzchnia pobocznicy. • Widok czołowy Obrabiany przedmiot jest pokazywany w przekroju poprzecznym. Standardowo jest pokazywana czołowa strona obrabianego przedmiotu. • Model przestrzenny Model przestrzenny jest trójwymiarowym przedstawieniem obrabianego przedmiotu, który ukazuje się nie przy bieżącej symulacji, lecz dopiero gdy symulację zatrzymacie. Model przestrzenny jest opcją programową. • Widok w 3 oknach Widok w 3 oknach pokazuje widok boczny i czołowy a w przypadku PCU 50 również model przestrzenny. Zmiana wycinka następuje synchronicznie dla widoku bocznego i czołowego, wycinka modelu przestrzennego nie możecie tutaj zmienić. W przypadku modelu przestrzennego ShopTurn pokazuje na bieżąco tylko obróbkę wiertarską i frezarską, obróbka tokarska jest aktualizowana dopiero przy przełączeniu na wiertarską albo frezarską. W każdym widoku możecie przedstawiony wycinek jeszcze przesuwać. Gdy brak jest miejsca w pamięci dla prezentacji graficznej, ShopTurn maskuje półfabrykat. Możecie wówczas ciągle jeszcze widzieć widok boczny i czołowy jako grafikę kreskową.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-111

3

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

Widok boczny Naciśnijcie przycisk programowany „Widok boczny”.

Czas całkowity

Widok boczny

Informacje dot. zmiany wycinka znajdziecie w punkcie „Zmiana wycinka”.

3-112

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.10 Symulacja obróbki

3

Widok czołowy Naciśnijcie przycisk programowany „Widok czołowy”.
Widok czołowy

Czas całkowity

Widok czołowy
Szczegóły >

Naciśnijcie przycisk programowany „Szczegóły”, gdy chcecie przesunąć przekrój poprzeczny w kierunku Z. -i-

Przekrój Z +

albo

Naciśnijcie przycisk programowany „Przekrój Z +” albo sprzętowy „Page Up”, aby przesunąć przekrój w dodatnim kierunku Z. -albo-

Przekrój Z -

albo

Naciśnijcie przycisk programowany „Przekrój Z -” albo sprzętowy „Page Down”, aby przesunąć przekrój w ujemnym kierunku Z. Dalsze informacje dot. zmiany wycinka znajdziecie w punkcie „Zmiana wycinka”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-113

3

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

Model przestrzenny Naciśnijcie przycisk programowany „Model przestrzenny”.
Model przestrzenny

Czas całkowity

Model przestrzenny

Wyświetlenie modelu przestrzennego Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”, gdy chcecie wyświetlić model przestrzenny dla aktualnego stanu obróbki. Naciśnijcie przyciski programowane „Widok boczny” i „Start”, gdy chcecie kontynuować symulację. Zmiana widoku
Szczegóły >

Naciśnijcie przycisk programowany „Szczegóły”, gdy chcecie zmienić widok. -i-

Widok

albo
Widok Widok

Naciśnijcie przycisk programowany "Widok " albo "Widok aby obrócić obrabiany przedmiot wokół osi X. -alboNaciśnijcie przycisk programowany "Widok biany przedmiot wokół osi Z. -albo-

",

", aby obrócić obra-

Przekrój

Naciśnijcie przycisk programowany „Przekrój”, aby utworzyć przekrój obrabianego przedmiotu. -i-

Przekrój

Jeszcze raz naciśnijcie przycisk programowany „Przekrój”, gdy model przestrzenny ma znów zostać pokazany jako kompletny. Dalsze informacje dot zmiany wycinka znajdziecie w punkcie „Zmiana wycinka”.

3-114

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3

06.03

Obróbka

3.10 Symulacja obróbki

3

Widok w 3 oknach Naciśnijcie przycisk programowany „Widok w 3 oknach”.
Widok w 3 oknach

Czas całkowity

Widok w 3 oknach

Informacje dot. zmiany wycinka znajdziecie w punkcie „Zmiana wycinka”.

3.10.6 Zmiana wycinka
Jeżeli chcecie przesunąć wycinek prezentacji graficznej, powiększyć go albo pomniejszyć, np. aby obejrzeć szczegóły albo później znów wyświetlić kompletny obrabiany przedmiot, użyjcie zoom albo lupy. Przy pomocy zoom powiększacie albo pomniejszacie istniejący wycinek wychodząc od środka. Następnie możecie nowy wycinek jeszcze przesuwać. Przy pomocy lupy możecie natomiast najpierw samemu określić wycinek a następnie powiększyć albo pomniejszyć go. Nastawy zoom/lupa są specyficzne dla programu, tzn. nastawy pozostają zachowane gdy zmieniacie wycinek i np. przełączycie na plan pracy i z powrotem na grafikę. Gdy następnie symulujecie nowy program, ShopTurn stosuje standardowe nastawienia zoom i lupy. Ale również ze zmienionego wycinka możecie powrócić do standardowego przedstawienia obrabianego przedmiotu. Poza tym możecie skasować na grafice dotychczas narysowane linie obróbki, aby zachować przejrzystość prezentacji.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

3-115

3

Obróbka

06.03

3.10 Symulacja obróbki

3

Szczegóły >

Naciśnijcie przycisk programowany "Szczegóły".

Pierwotny wycinek
Do źródła

Naciśnijcie przycisk programowany „Do źródła”, gdy chcecie przywrócić pierwotną wielkość wycinka. Jest wyświetlany obrabiany przedmiot we wrzecionie głównym wzgl. przeciwległym.

Zoom
Zoom +

albo

+

Naciśnijcie przycisk programowany „Zoom +” albo przycisk „+”, gdy chcecie powiększyć wycinek. -albo-

Zoom -

albo

Naciśnijcie przycisk programowany „Zoom -” albo przycisk „-”, gdy chcecie pomniejszyć wycinek. -alboNaciśnijcie przycisk kursora, gdy chcecie przesunąć wycinek do góry, do dołu, w lewo albo w prawo. Jest wyświetlany nowy wycinek.

Lupa
Lupa

Naciśnijcie przycisk programowany „Lupa”. Jest wyświetlana lupa w formie lampki prostokątnej. Naciśnijcie przycisk kursora, gdy chcecie przesunąć lupę do góry, do dołu, w lewo albo w prawo.

Lupa +

Naciśnijcie przycisk programowany „Lupa +”, gdy chcecie powiększyć wycinek wybrany przy pomocy lupy. -albo-

Lupa Lupa Zoom

Naciśnijcie przycisk programowany „Lupa i”, gdy chcecie pomniejszyć wycinek wybrany przy pomocy lupy. Naciśnijcie przycisk programowany „Lupa Zoom”. Jest wyświetlany nowy wycinek.

Skasowanie linii obróbki Naciśnijcie przycisk „Del”. Dotychczasowe linie obróbki ulegają skasowaniu.

3-116

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4

Sporządzenie programu ShopTurn
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 Budowa programu................................................................................................... 4-118 Podstawy................................................................................................................. 4-120 Płaszczyzny obróbki ............................................................................................... 4-120 Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki............................................................ 4-122 Wymiar absolutny i przyrostowy ............................................................................. 4-124 Współrzędne biegunowe......................................................................................... 4-126 Kalkulator ................................................................................................................ 4-127 Pasowamia.............................................................................................................. 4-129 Program ShopTurn ................................................................................................. 4-130 Przegląd .................................................................................................................. 4-130 Utworzenie nowego programu ................................................................................ 4-132 Sporządzanie bloków programu ............................................................................. 4-136 Zmiana bloków programu ....................................................................................... 4-140 Edytor programów................................................................................................... 4-141 Podanie liczby sztuk ............................................................................................... 4-144

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-117

4
4.1

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.1 Budowa programu

4

Budowa programu
Program ShopTurn dzieli się na trzy części • • nagłówek programu bloki programu

• zakończenie programu Części te tworzą plan pracy.
Nagłówek programu
SHOPTURN Skrawanie T=ZDZIERAK_3 F0.3/OBR S160obr SHOPTURN_KONT_023 SHOPTURN_KONT_024 Skrawanie Skraw_reszt. Podcięcie GDIN Nakiełkowanie Wiercenie T=ZDZIERAK_8 F0.3/OBR V160m T=ZDZIERAK_5 F1/OBR S100obr T=WYNAŃCZAK_3 F0.2/OBR S150obr T=WIERTŁO_7 F1/min S1obr Z1=1ink T=WIERTŁO_7 F0.1/min V160m Z1=5ink

Bloki programu

Zakończenie programu Budowa programu

001: koło otworów Z0=0 X0=0 Z0=0 R50 N0 Zakończenie programu

Nagłówek programu Bloki programu

Nagłówek programu zawiera parametry, które działają w całym programie, np. wymiary półfabrykatu albo płaszczyzny wycofania. W blokach programu ustalacie poszczególne kroki obróbkowe. Podajecie przy tym m.in. dane technologiczne i pozycje.
4 Wnęka prostok. ∇ T5 F200/min S300obr X0=0 Y0=10 Z0=-4
Dane technologiczne i dot. pozycji Tekst jawny, np. nazwa obróbki Numer bloku, jest nadawany przez sterowanie Symbol des Bearbeitungszyklus

Blok programu

Powiązane bloki programu

W przypadku funkcji „toczenie konturowe”, „frezowanie konturowe”, „frezowanie” i „wiercenie” programujecie bloki technologiczne i kontury wzgl. bloki pozycjonowania. Te bloki programu ulegają automatycznemu powiązaniu przez sterowanie a na planie pracy są wzięte w nawiasy kwadratowe. W blokach technologicznych podajecie, jak i w jakiej formie ma następować obróbkach, np. najpierw nakiełkowanie a następnie wiercenie. W blokach pozycjonowania ustalacie pozycje operacji wiertarskich wzgl. frezarskich, np. usytuowanie otworów na pełnym okręgu na powierzchni czołowej.

4-118

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.1 Budowa programu

4

Nakiełkowanie Wiercenie 001: koło otworów Blok technologiczny i blok pozycjonowania SHOPTURN_KONT_023 SHOPTURN_KONT_024 Skrawanie Skraw_pozost Kontur i blok pozycjonowania

Bloki technolog. Technologiesätze Blok pozycjonow. Positioniersatz

Kontury Konturen Technologiesätze Bloki technolog.

Zakończenie programu

Zakończenie programu sygnalizuje maszynie, że obróbka obrabianego przedmiotu jest zakończona. Poza tym możecie tutaj podać liczbę obrabianych przedmiotów do wykonania.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-119

4
4.2

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.2 Podstawy

4

Podstawy

4.2.1 Płaszczyzny obróbki
Obróbka może następować w różnych płaszczyznach. Każdorazowo dwie osie współrzędnych ustalają jedną płaszczyznę obróbki. W przypadku tokarek z osią X, Z i C macie do dyspozycji trzy płaszczyzny: • • • toczenie czoło pobocznica

Płaszczyzny obróbki „czoło” i „pobocznica” zakładają, że są ustawione funkcje CNC-ISO „obróbka powierzchni czołowej” (transmit) i „transformacja pobocznicy walca” (Tracyl). Funkcje te są opcją programową.

W przypadku tokarek z dodatkową osią Y płaszczyzny obróbki są rozszerzone o jeszcze dwie: • czoło Y • pobocznica Y Płaszczyzny czoło i pobocznica nazywają się wówczas „czoło C” i „pobocznica C”. Jeżeli w przypadku osi Y chodzi o oś skośną (tzn. ta oś nie jest prostopadła do innych), możecie również wybrać płaszczyzny obróbki „czoło Y” i „pobocznica Y” i programować ruchy postępowe we współrzędnych kartezjańskich. Sterowanie wówczas automatycznie transformuje zaprogramowane ruchy postępowe kartezjańskiego układu współrzędnych na ruchy postępowe osi skośnej. Dla transformacji zaprogramowanych ruchów postępowych ShopTurm potrzebuje funkcji CNC-ISO „oś skośna” (Traang). Ta funkcja jest opcją programową.

Wybór płaszczyzny obróbki jest zintegrowany w maskach parametrów poszczególnych cykli wiercenia i frezowania. W przypadku cykli toczenia jak też przy „wierceniu współśrodkowym” i „gwincie współśrodkowym” ShopTurn automatycznie wybiera płaszczyznę „toczenie”. Dla funkcji „prosta” i „okrąg” musicie specjalnie podać płaszczyznę obróbki. Nastawy dla płaszczyzny obróbki działają zawsze modalnie, tzn. tak długo, aż wybierzecie inną płaszczyznę. Płaszczyzny obróbki są zdefiniowane następująco:

4-120

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.2 Podstawy

4

Y

oło Cz Po bo cz n.

X

To cz en ie
Z

Płaszczyzny obróbki

Toczenie Czoło/czoło C

Płaszczyzna obróbki „toczenie” odpowiada płaszczyźnie Z/X (G18). Płaszczyzna obróbki „czoło/czoło C” odpowiada płaszczyźnie X/Y (G17). W przypadku maszyn bez osi Y narzędzia mogą się jednak poruszać tylko w płaszczyźnie Z/X. Dlatego ShopTurn automatycznie transformuje wprowadzone przez Was współrzędne X/Y na ruch osi X i osi C. Obróbkę powierzchni czołowej przy pomocy osi C możecie wykorzystywać przy wierceniu i frezowaniu, np. gdy chcecie frezować wnękę na powierzchni czołowej. Możecie przy tym każdorazowo wybrać między przednią i tylną powierzchnią czołową. Płaszczyzna obróbki „pobocznica/pobocznica C” odpowiada płaszczyźnie Y/Z (G19). W przypadku maszyn bez osi Y narzędzia mogą się jednak poruszać tylko w płaszczyźnie Z/X. ShopTurn dlatego automatycznie transformuje wprowadzone przez Was współrzędne na ruch osi C i Z. Obróbkę powierzchni pobocznicowej przy pomocy osi C możecie wykorzystywać przy wierceniu i frezowaniu, np. gdy chcecie frezować na pobocznicy rowek o stałej głębokości. Możecie przy tym każdorazowo wybrać między powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną. Płaszczyzna obróbki „czoło Y” odpowiada płaszczyźnie X/Y (G17). Obróbkę powierzchni czołowej przy pomocy osi Y możecie wykorzystywać przy wierceniu i frezowaniu, np. gdy chcecie frezować wnękę na powierzchni czołowej. Możecie przy tym każdorazowo wybrać między przednią i tylną powierzchnią czołową. Płaszczyzna obróbki „pobocznica Y” odpowiada płaszczyźnie Y/Z (G19). Obróbkę powierzchni pobocznicowej przy pomocy osi Y możecie wykorzystywać przy wierceniu i frezowaniu, np. gdy chcecie wykonać wnękę o płaskim dnie na pobocznicy albo otwory, które nie są skierowane do środka. Możecie przy tym każdorazowo wybrać między powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną.

Pobocznica/pobocznica C

Czoło Y

Pobocznica Y

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-121

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.2 Podstawy

4

4.2.2 Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki
Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki przebiega, gdy nie zdefiniowaliście specjalnego cyklu dosunięcia/odsunięcia (patrz punkt „Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia”), zawsze według tego samego wzoru. Jeżeli Wasza maszyna posiada konik, możecie go dodatkowo uwzględnić przy wykonywaniu ruchu.

Punkt zmiany narzędzia Płaszczyzna wycofania

Przesuw szybki Posuw obróbkowy

Odstęp bezpieczeństwa (SC)
Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki

• Narzędzie porusza się przesuwem szybkim od punktu zmiany narzędzia po najkrótszej drodze do płaszczyzny wycofania, która przebiega równolegle do płaszczyzny obróbki. • Następnie narzędzie porusza się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. • Następnie następuje obróbka z zaprogramowanym posuwem. • Po wykonaniu obróbki narzędzie cofa się prostopadle przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. • Następnie narzędzie porusza się dalej pionowo przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania. Stamtąd narzędzie porusza się przesuwem szybkim po najkrótszej drodze do punktu zmiany narzędzia. Jeżeli między operacjami obróbkowymi nie musi być przeprowadzana zmiana narzędzia, narzędzie wykonuje ruch od płaszczyzny wycofania do następnego cyklu obróbki. Wrzeciono (główne, narzędziowe albo przeciwległe) zaczyna obracać się bezpośrednio po zmianie narzędzia. Punkt zmiany narzędzia, płaszczyznę wycofania i odstęp bezpieczeństwa definiujecie w nagłówku programu (patrz punkt „Utworzenie nowego programu”). •

4-122

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.2 Podstawy

4

Uwzględnienie konika
Płaszczyzna wycofania

Punkt zmiany narzędzia

XR

Odstęp bezpieczeństwa (SC)

Przesuw szybki Posuw obróbkowy

Dosunięcie/odsunięcie przy uwzględnieniu konika

• Narzędzie porusza się przesuwem szybkim od punktu zmiany narzędzia po najkrótszej drodze do płaszczyzny ochronnej XR konika. • Następnie narzędzie wykonuje przesuwem szybkim dosunięcie w kierunku X do płaszczyzny wycofania. • Następnie narzędzie porusza się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. • Następnie następuje obróbka z zaprogramowanym posuwem. • Po wykonaniu obróbki narzędzie cofa się prostopadle przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. • Następnie narzędzie porusza się dalej pionowo przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania. • Następnie narzędzie porusza się w kierunku X do płaszczyzny ochronnej konika. • Stamtąd narzędzie porusza się przesuwem szybkim po najkrótszej drodze do punktu zmiany narzędzia. Jeżeli między operacjami obróbkowymi nie musi być przeprowadzana zmiana narzędzia, narzędzie wykonuje ruch od płaszczyzny wycofania do następnego cyklu obróbki. Punkt zmiany narzędzia, płaszczyznę wycofania, odstęp bezpieczeństwa i obszar ochrony konika definiujecie w nagłówku programu (patrz punkt „Utworzenie nowego programu”).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-123

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.2 Podstawy

4

4.2.3 Wymiar absolutny i przyrostowy
Przy sporządzaniu programu ShopTurn możecie podawać pozycje w wymiarze absolutnym albo przyrostowym, zależnie od tego, jak jest zwymiarowany rysunek obrabianego przedmiotu. Możecie także stosować łącznie wymiary absolutne i przyrostowe, tzn. podać jedną współrzędną w wymiarze absolutnym a drugą w przyrostowym. Dla osi poprzecznej (tutaj oś X) jest w danych maszynowych ustalone, czy w wymiarze absolutnym wzgl. przyrostowym jest programowana średnica czy promień. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Wymiar absolutny (ABS) W przypadku wymiaru absolutnego wszystkie dane dot. pozycji odnoszą się do punktu zerowego aktywnego układu współrzędnych.
X

P4 P3 P2 P1 Ø 25 Ø 40 Ø 60 Z

7,5 15 25 35

Wymiar absolutny

Dane dot. pozycji dla punktów P1 do P4 w wymiarze absolutnym odnoszą się do punktu zerowego: P1: X25 Z-7.5 P2: X40 Z-15 P3: X40 Z-25 P4: X60 Z-35

4-124

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.2 Podstawy

4

Wymiar przyrostowy (INK)

W przypadku wymiaru przyrostowego, zwanego również wymiarem łańcuchowym, podanie pozycji odnosi się każdorazowo do punktu zaprogramowanego poprzednio. Oznacza to, że wprowadzana wartość odpowiada drodze będącej do przebycia. W zwykłym przypadku znak wprowadzonej wartości przyrostowej nie gra roli. ShopTurn przetwarza tylko wartość bezwzględną przyrostu. W przypadku niektórych parametrów znak podaje jednak kierunek ruchu. Te wyjątkowe przypadki są zaznaczone w tablicy parametrów poszczególnych funkcji.
X

P4 P3 P2 P1 10 7,5

Z 10 10 7,5 7,5

Wymiar przyrostowy

Dane pozycji dla punktów P1 do P4 w wymiarze łańcuchowym brzmią: P1: X25 Z-7.5 (w odniesieniu do punktu zerowego) P2: X15 Z-7.5 P3: Z-10 P4: X20 Z-10 (w odniesieniu do P1) (w odniesieniu do P2) (w odniesieniu do P3)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-125

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.2 Podstawy

4

4.2.4 Współrzędne biegunowe
Pozycje możecie podawać przez współrzędne prostokątne albo przez współrzędne biegunowe. Jeżeli na rysunku warsztatowym punkt jest określony przez wartość w każdej z osi współrzędnych, możecie łatwo wpisać pozycję poprzez współrzędne prostokątne w masce parametrów. W przypadku obrabianych przedmiotów, które są zwymiarowane przy pomocy łuków albo kątów. prostsze jest wprowadzenie pozycji przy pomocy współrzędnych biegunowych. Współrzędne biegunowe możecie programować tylko w przypadku funkcji „Prosta okrąg” i „Frezowanie konturowe”. Punkt, od którego wychodzi wymiarowanie we współrzędnych biegunowych, nazywa się „biegunem”.
X P3 P2 30° 30° 30° Pol 30 Z 30
Współrzędne biegunowe

Dane pozycji dla bieguna i punktów P1 do P3 we współrzędnych biegunowych brzmią: Biegun: X30 Z30 (w odniesieniu do punktu zerowego) P1: L30 P2: L30 P3: L30 α30° α60° α90° (w odniesieniu do bieguna) (w odniesieniu do bieguna) (w odniesieniu do bieguna)

4-126

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

30

P1

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.2 Podstawy

4

4.2.5 Kalkulator
Przy pomocy kalkulatora możecie podczas programowania w prosty sposób obliczać wartości parametrów. Jeżeli np. średnica obrabianego przedmiotu jest na rysunku warsztatowym zwymiarowana tylko pośrednio, tzn. musi zostać uzyskana przez dodanie wielu innych wymiarów, możecie dokonać jej obliczenia bezpośrednio w polu wprowadzania tego parametru.. Obliczenie wartości parametru następuje zawsze w polu wprowadzania parametru. Możecie przy tym przeprowadzić dowolnie wiele operacji obliczeniowych z następującymi działaniami. • Operatory + * / () MOD AND OR NOT • Stałe PI TRUE FALSE • Funkcje SIN(x) COS(x) TAN(x) ATAN2(x,y) SQRT(x) ABS(x) dodawanie odejmowanie mnożenie dzieleniu nawiasy operacja modulo operator AND operator OR operator NOT 3.14159265358979323846 1 0 Sinus x, (x w stopniach) Cosinus x, (x w stopniach) Tangens x, (x w stopniach) Arcustangens x/y, (x i y w stopniach) pierwiastek kwadratowy z x wartość bezwzględna z x

Maksymalnie możecie wprowadzić w polu 256 znaków.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-127

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.2 Podstawy

4

Ustawcie kursor na polu wprowadzania w masce parametrów. Naciśnijcie przycisk „Insert” albo "=". Kalkulator jest aktywny. Wprowadźcie polecenie obliczeniowe. Możecie używać symboli operacji matematycznych, liczb i przecinków.

albo

=

albo

=

Naciśnijcie przycisk „Input” albo "=". Nowa wartość jest obliczana i wyświetlana w polu wprowadzania. Kalkulator jest wyłączany. Jeżeli chcecie najpierw skasować starą wartość w polu wprowadzania, naciśnijcie przycisk „Backspace”.

Przykład: zużycie narzędzia +0.1

Ustawcie kursor na polu wprowadzania "∆długośćX" na liście zużycia narzędzi.
∆Dług.X ∆Dług.Z ∆Promień

Naciśnijcie przycisk „Insert”. Wprowadźcie instrukcję obliczeniową: + 0.1 Naciśnijcie przycisk „Input”.
∆Dług.X ∆Dług.Z ∆Promień

Przykład: obliczenie średnicy
∅120 30 160

Rysunek warsztatowy

4-128

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

∅50 40

∅A

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.2 Podstawy

4

Ustawcie kursor na polu wprowadzania „X” w masce parametrów.

Naciśnijcie przycisk „Insert”. Wprowadźcie instrukcję obliczeniową: 30 * 2 + 50 Naciśnijcie przycisk „Input”.

4.2.6 Pasowania
Jeżeli chcecie wykonać obrabiany przedmiot z pasowaniem dokładnym, możecie przy programowaniu wprowadzić wymiar pasowania bezpośrednio do maski parametrów. Wymiar pasowania podajecie następująco: F średnica/długość odchyłka pasowania klasa dokładności „F” oznacza przy tym, że nastąpi wymiar pasowania. Między poszczególnymi elementami możecie wprowadzić dowolną liczbę spacji. Przykład: F 20h7 Możliwe odchyłki pasowania: A, B, C, D, E, F, G, H, J, JS, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC Litery duże: otwory Litery małe: wałki Możliwe klasy dokładności: 1 do 18, o ile nie są ograniczone przez normę DIN 7150. Ustawcie kursor na polu wprowadzania w masce parametrów. Wprowadźcie pasowanie. Naciśnijcie przycisk „Input”. Sterowanie oblicza automatycznie wartość średnią z górnej i dolnej wartości granicznej. Jeżeli chcecie wprowadzić małą literę, zaznaczcie kursorem wprowadzoną dużą literę i naciśnijcie przycisk „Select”. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku ponownie ukaże się duża litera.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-129

4
4.3

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

Program ShopTurn

4.3.1 Przegląd
Przy sporządzaniu programu ShopTurn postępujcie zawsze według następującego schematu: • • • • Utworzyć nowy program Nadanie nazwę programu Wypełnić nagłówek programu Zaprogramować poszczególne kroki obróbki

Do wyboru są niżej wymienione kroki obróbki.
Prosta okrąg
Narzędzie > Prosta > Pkt. środk. okręgu > Okrąg promień Biegunowy > Dosunięcie/ odsun. >

Wiercenie

Wiercenie Współśr. > Gwint współśr. > Wiercenie rozwierc. > Wiercenie głębokie > Gwint > Gwintow. otworu Frezow. gwintu Pozycje >

Powtórz. pozycji >

Toczenie

Skrawanie > Wytoczenie > Podcięcie > Gwint > Obcięcie >

4-130

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

Toczenie kont

Nowy kontur

>

Skrawanie > Skrawanie pozost. Toczenie poprz. > Tocz.poprz. pozost. Skr.warstw. dwukier. > Skr.warstw. dwuk.poz.>

Frezowanie

Wnęka > Czop > Rowek > Wielobok > Grawura Frezow. kontur. > Nowy kontur

>

Frez. konturowe > Wiercenie wstępne > Frezowanie wnęki Wnęka poz. mat. Frezow. czopa Czop poz. mat.

Różne

Nastaw. znaczn. > Powtórzenie > Podprogram> Wrzeciono przeciwl. > Nastawy > Transformacje > Przesun pkt. zer. > Przesunięcie >

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-131

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

Obrót > Skalowanie Lustrzane odbicie > Obrót oś C

4.3.2 Utworzenie nowego programu
Dla każdego nowego przedmiotu, który chcecie obrabiać, utwórzcie nowy program. Program zawiera poszczególne kroki obróbki, które muszą zostać wykonane. Gdy tworzycie nowy program, jest automatycznie definiowany nagłówek i zakończenie programu. W nagłówku programu musicie nastawić następujące parametry, które działają w całym programie. PPZ Przesunięcie punktu zerowego, w którym jest zapisany punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Możecie też skasować nastawienie domyślne tego parametru, gdy nie chcecie podawać przesunięcia punktu zerowego. Nastawienie jednostki miary (milimetry albo cale) w nagłówku programu odnosi się tylko po podawania pozycji w aktualnym programie. Wszystkie inne dane jak posuw albo korekcje narzędzi podajecie w jednostce miary, którą nastawiliście dla całej maszyny. Dla półfabrykatu obrabianego przedmiotu musicie zdefiniować kształt (walec, rura, prostokąt albo wielokąt) i wymiary. W: szerokość półfabrykatu - tylko w przypadku prostokąta L: długość półfabrykatu - tylko w przypadku prostokąta N: liczba krawędzi - tylko w przypadku wielokąta L: długość krawędzi (alternatywnie do rozstawy klucza) - tylko w przypadku wielokąta SW: rozstaw klucza (alternatywnie do L) - tylko w przypadku wielokąta XA: średnica zewnętrzna (abs) - tylko w przypadku walca i rury XI: średnica wewnętrzna (abs albo ink) - tylko w przypadku rury ZA: wymiar początkowy (abs) ZI: wymiar końcowy (abs albo ink) ZB: wymiar obróbkowy (abs albo ink)

Jednostka miary

Półfabrykat

4-132

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

Półfabrykat walec

Półfabrykat rura

Wycofanie

Obszar wycofania oznacza obszar, poza którym musi być możliwe bezkolizyjne wykonywanie ruchów w osiach. Dla każdego kierunku dosuwu definiujecie płaszczyznę wycofania, która przy pozycjonowaniu jest przekraczana tylko w kierunku dosuwu. Płaszczyzny wycofania są zależne od kształtu półfabrykatu i rodzaju wycofania (zwykłe, rozszerzone albo wszystkie). XRA: zewnętrzna płaszczyzna wycofania w kierunku X (abs) XRI: wewnętrzna płaszczyzna wycofania w kierunku X (abs albo ink) ZRA: zewnętrzna płaszczyzna wycofania w kierunku Z (abs) ZRI: wewnętrzna płaszczyzna wycofania w kierunku Z (abs albo ink) Płaszczyzny wycofania XRA i XRI są zawsze umieszczane kołowo wokół półfabrykatu, również w przypadku prostokąta i wielokąta.

Wycofanie rura: zwykłe

Wycofanie rura: wszystkie

Konik

Jeżeli maszyna posiada konik, możecie obszar wycofania jeszcze poszerzyć, aby zapobiec kolizji z konikiem przy wykonywaniu ruchów w osiach. Wprowadźcie płaszczyznę ochrony XR powyżej konika w wymiarze absolutnym. Rewolwer wykonuje ruch swoim punktem zerowym do punktu zmiany narzędzia a następnie wprowadza pożądane narzędzie do pozycji roboczej. Punkt zmiany narzędzia musi leżeć tak daleko poza obszarem wycofania, by przy obracaniu rewolweru żadne narzędzie nie mogło sięgnąć w ten obszar. Albo ustalcie aktualną pozycję narzędzia jako punkt zmiany narzędzia (przejęcie punktu zmiany narzędzia) albo musicie współrzędne punktu

Punkt zmiany narzędzia

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-133

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

zmiany narzędzia XT i ZT wprowadzić bezpośrednio do maski parametrów. Przejęcie punktu zmiany narzędzia jest możliwe tylko wtedy, gdy wybraliście układ współrzędnych maszyny (MKS). Odstęp bezpieczeństwa Ostęp bezpieczeństwa SC definiuje, jak blisko narzędzie może przesuwem szybkim dosunąć się do obrabianego przedmiotu. Odstęp bezpieczeństwa musicie wprowadzić bez znaki w wymiarze przyrostowym. Gdy chcecie prowadzić obróbkę ze stałą prędkością skrawania, ShopTurn musi zwiększać prędkość obrotową wrzeciona w miarę jak średnica staje się coraz mniejsza. Ponieważ prędkości obrotowej nie można dowolnie zwiększać, możecie zależnie od kształtu, wielkości i materiału obr. przedmiotu albo uchwytu tokarskiego ustalić granicę prędkości dla wrzeciona głównego (S1) i przeciwległego (S3). Producent maszyny ustala tylko granicę prędkości obrotowej dla maszyny, tzn. nie ustala granicy zależnej od obrabianego przedmiotu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.
Program

Granice prędkości obrotowej

Naciśnijcie przycisk programowany „Program”. Wybierzcie katalog, w którym chcecie utworzyć nowy program.
Program ShopTurn

Nowy

Naciśnijcie przyciski programowane „Nowy” i „Program ShopTurn”. Wprowadźcie nazwę programu. Nazwa programu może zawierać max 24 znaki. Dozwolone są wszystkie litery (oprócz przegłosów), cyfry i podkreślniki (_). ShopTurn automatycznie zastępuje małe litery dużymi. Naciśnijcie przycisk programowany „OK” albo sprzętowy "Input".

-albo-

Jest wyświetlana maska parametrów „Nagłówek programu”.

Przesunięcie pkt. zerowego Nagłówek programu PPZ Półfabrykat: walec

Alternatywa Przes. pkt. zerowego

Wycofanie: zwykłe

Pkt. zmiany narz.

Przej. pkt. zm. narz.

Odstęp bezpieczeństwa Granice prędk. obrot.: obr/min obr/min Prosta okrąg Wiercenie Toczenie Tocz. kont. Frezowanie Różne Symulacja Anuluj

Przejęcie Wykonaj

4-134

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

Parametryzacja nagłówka programu
Przes. pkt. zerow.

Wybierzcie przesunięcie punktu zerowego albo wprowadźcie je bezpośrednio do pola wprowadzania albo przyciskiem programowanym wywołajcie listę przesunięć punktu zerowego, jeżeli tam chcecie wybrać przesunięcie. Wprowadźcie dalsze parametry.

Przej. pkt. zm. narz.

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie punktu zmiany narzędzia”, jeżeli aktualną pozycję narzędzia chcecie ustalić jako punkt zmiany. Współrzędne narzędzia są przejmowane z parametrów XT i ZT.

Przejęcie

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Jest wyświetlany plan pracy. ShopTurn automatycznie zdefiniował koniec programu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-135

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

4.3.3 Sporządzanie bloków programu
Po utworzeniu nowego programu i wypełnieniu jego nagłówka, definiujecie w blokach programu poszczególne kroki obróbki, konieczne do jej przeprowadzenia. Dla potrzeb programu jest do dyspozycji skończona ilość miejsca w pamięci. Maksymalnie możecie zaprogramować 1000 bloków programu z funkcją „Prosta”. Jeżeli stosujecie inne funkcje, które wymagają więcej miejsca w pamięci, odpowiednio zmniejsza się maksymalna liczba bloków programu. Bloki programu możecie sporządzać tylko między nagłówkiem i zakończeniem programu. Dla potrzeb programowania macie do dyspozycji następujące grupy funkcji: • • • • • • • prosta/okrąg wiercenie toczenie toczenie konturowe frezowanie frezowanie konturowe transformacje

Dla każdego kroku obróbki wypełniacie maskę parametrów. Przy wprowadzaniu parametrów wspierają Was różne obrazy pomocnicze, które objaśniają te parametry. Poniżej objaśniono parametry narzędzie, posuw, prędkość obrotowa i obróbka: T (narzędzie) Dla każdej operacji obróbkowej musicie zaprogramować narzędzie. Wybór narzędzia następuje poprzez nazwę i jest już zintegrowany we wszystkich maskach parametrów i cyklach obróbkowych, za wyjątkiem „prosta/okrąg”. Gdy tylko narzędzie jest wprowadzone do pozycji roboczej, stają się aktywne korekcje długości narzędzia. Wybór narzędzia w przypadku „prosta/okrąg” działa z samopodtrzymywaniem (modalnie), tzn. jeżeli następuje wiele kolejnych kroków obróbki tym samym narzędziem, musicie tylko przy pierwszej prostej/okręgu zaprogramować narzędzie. Dla narzędzi o wielu ostrzach istnieją dla każdego ostrza dane korekcyjne narzędzi. W przypadku tych narzędzi musicie wybrać albo podać numer ostrza, którym chcecie przeprowadzić obróbkę.

D (ostrze)

Ostrożnie
Gdy w przypadku niektórych narzędzi (np. pogłębiacz nożowy z czopem prowadzącym albo wiertło wielostopniowe) podacie nieprawidłowy numer ostrza i wykonacie ruch narzędziem, może dojść do kolizji. Zawsze zwracajcie uwagę, byście wprowadzili prawidłowy nu-

4-136

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

mer ostrza.

Korekcja promienia

ShopTurn automatycznie uwzględnia korekcję promienia narzędzia przy wszystkich cyklach obróbkowych, za wyjątkiem frezowania konturowego i prostej. W przypadku frezowania konturowego i prostej możecie zaprogramować obróbkę do wyboru z albo bez korekcji promienia. Korekcja promienia narzędzia działa w przypadku prostej samopodtrzymująco (modalnie), tzn. musicie cofnąć jej wybór, gdy chcecie wykonać ruch bez korekcji. korekcja promienia na prawo od konturu korekcja promienia na lewo od konturu korekcja promienia wył. korekcja promienia pozostaje jak nastawiono wcześniej

F (posuw)

Posuw F, zwany również posuwem obróbkowym, podaje prędkość, z którą poruszają się osie podczas obróbki. Posuw obróbkowy jest wprowadzany w mm/min, mm/obr albo mm/ząb. W przypadku cykli frezowania posuw jest automatycznie przeliczany zarówno przy zmianie z mm/min na mm/obr jak też w kierunku odwrotnym. Wprowadzenie posuwu w mm/ząb jest możliwe tylko przy frezowaniu i gwarantuje, że każda krawędź tnąca frezu skrawa w możliwie najlepszych warunkach. Posuw na ząb odpowiada drodze liniowej, którą przebywa frez w czasie skrawania przez ząb. W przypadku cykli frezowania i toczenia posuw przy obróbce zgrubnej odnosi się do punktu środkowego frezu wzgl. ostrza. Również przy obróbce wykańczającej, za wyjątkiem konturów z zakrzywieniami wewnętrznymi, gdzie posuw odnosi się do punktu styku między narzędziem i obrabianym przedmiotem. Maksymalna prędkość posuwu jest ustalona poprzez dane maszynowe. Przestrzegajcie do niniejszego danych producenta maszyny.

S (prędkość obrotowa wrzeciona)

Prędkość obrotowa wrzeciona S podaje liczbę obrotów wrzeciona na minutę (obr/min) i jest programowana razem z narzędziem. Podanie prędkości obrotowej odnosi się przy obróbce tokarskiej i przy wierceniu współśrodkowym do wrzeciona głównego (S1) wzgl. wrzeciona przeciwległego (S3) a przy obróbce wiertarskiej i frezarskiej - do wrzeciona narzędziowego (S2). Start wrzeciona następuje bezpośrednio po wprowadzeniu narzędzia do pozycji roboczej, zatrzymanie wrzeciona przy zresetowaniu, zakończeniu programu albo zmianie narzędzia. Kierunek obrotów wrzeciona jest dla każdego narzędzia ustalony na liście narzędzi. Alternatywnie do prędkości obrotowej wrzeciona możecie również

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-137

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

programować prędkość skrawania. W przypadku cykli frezarskich prędkość obrotowa wrzeciona jest automatycznie przeliczana na prędkość skrawania i odwrotnie. V (prędkość skrawania) Prędkość skrawania V jest prędkością obrotową (m/min) i jest alternatywnie do prędkości obrotowej wrzeciona programowana razem z narzędziem. Prędkość skrawania odnosi się przy obróbce tokarskiej i przy wierceniu współśrodkowym do wrzeciona głównego (V1) wzgl. przeciwległego (V3) i odpowiada tutaj prędkości obwodowej obrabianego przedmiotu w tym miejscu, które jest właśnie obrabiane. Przy obróbce tokarskiej i frezarskiej prędkość skrawania odnosi się do wrzeciona narzędziowego (V2) i odpowiada prędkości obwodowej, z którą krawędź tnąca narzędzia obrabia obrabiany przedmiot. Przy wykonywaniu niektórych cykli możecie wybierać między obróbką zgrubną, dokładną i kompletną. W przypadku określonych cykli frezowania jest również możliwa obróbka wykańczająca obrzeża albo dna. • • • • • obróbka zgrubna Jedno lub wielokrotna obróbka z dosuwem na głębokość obróbka wykańczająca Obróbka jednokrotna Obróbka wykańczająca obrzeża Jest poddawane obróbce wykańczającej tylko obrzeże obiektu Obróbka wykańczająca dna Jest poddawane obróbce wykańczającej tylko dno obiektu
Dno Brzeg

Obróbka

Obróbka kompletna Obróbka zgrubna i dokładna jednym narzędziem w jednym kroku obróbki Jeżeli chcecie przy pomocy dwóch różnych narzędzi prowadzić obróbkę zgrubną i wykańczającą, musicie dwa razy wywołać cykl obróbki (1. blok = obróbka zgrubna, 2. blok = obróbka wykańczająca). Zaprogramowane parametry pozostają przy drugim wywołaniu zachowane.

4-138

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

Ustawcie kursor w planie pracy na wierszu, za którym ma zostać wstawiony nowy blok programu.
Prosta okrąg Różne

...

Poprzez przyciski programowane wybierzcie pożądaną funkcję (patrz poniższy punkt). Jest wyświetlana przynależna maska parametrów. Wprowadźcie wartości poszczególnych parametrów. Naciśnijcie przycisk „Help”, gdy chcecie wyświetlić obraz pomocy, który objaśnia poszczególne parametry.

Narzędzia

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia”, gdy dla parametru „T” chcecie wybrać narzędzie z listy narzędzi. -iUstawcie kursor na narzędziu, którego chcecie użyć przy obróbce. -iNaciśnijcie przycisk programowany „Do programu”. Wybrane narzędzie jest przejmowane do maski parametrów. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Do programu

Przejęcie

Wartości są zapisywane a maska parametrów jest zamykana. Jest wyświetlany plan pracy, nowo sporządzony blok programu jest zaznaczany.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-139

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

4.3.4 Zmiana bloków programu
Parametry w zaprogramowanych blokach ShopTurn możecie później zoptymalizować albo dopasować do nowej sytuacji, np. gdy chcecie zwiększyć posuw albo przesunąć pozycję. Możecie przy tym wszystkie parametry we wszystkich blokach programu zmieniać bezpośrednio w odnośnej masce parametrów.
Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Program”. Jest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie otworzyć program. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo” albo „Input”.

-albo-

Są teraz wyświetlane wszystkie programy w tym katalogu. Wybierzcie program, który chcecie zmienić. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo” albo „Input”.

-albo-

Jest wyświetlany plan pracy programu. Ustawcie kursor w planie pracy na pożądanym bloku programu. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest wyświetlana maska parametrów wybranego bloku programu. Wprowadźcie zmiany.

Przejęcie

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie” albo przycisk „Kursor w lewo”. Zmiany są przejmowane do programu.

4-140

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

4.3.5 Edytor programów
Jeżeli chcecie zmienić kolejność bloków programu w ramach programu, skasować bloki albo skopiować z jednego programu do drugiego, korzystajcie z edytora programów. W edytorze programów macie do dyspozycji następujące funkcje: • Zaznaczenie Możecie zaznaczyć równocześnie wiele bloków programu, aby je później np. wyciąć i skopiować. Kopiowanie/wstawienie Możecie kopiować i wstawiać bloki w ramach programu albo między różnymi programami. Wycięcie Bloki programu możecie wycinać a przez to kasować. Bloki programów pozostają jednak w schowku, tak że możecie wstawić bloki w innym miejscu. Znajdź W programie możecie szukać według numerów bloków albo dowolnego ciągu znaków Zmiana nazwy W edytorze programów możecie zmienić nazwę konturu, np. gdyście przedtem kontur skopiowali. Numerowanie Gdy nowy albo skopiowany blok programu wstawicie między dwa istniejące bloki, wówczas ShopTurn automatycznie nadaje nowy numer bloku. Ten numer bloku może być wyższy od numeru kolejnego bloku. Przy pomocy funkcji „Numerowanie” możecie ponownie narastająco ponumerować bloki programu. Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-141

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

Otwarcie edytora programów

Wybierzcie program. Naciśnijcie przycisk „Przedłużenie”. Na pionowym pasku przycisków programowanych są wyświetlane przyciski programowane edytora programów.

Zaznaczenie bloku programu
Zaznaczenie

Ustawcie kursor w planie pracy na pierwszym albo ostatnim bloku, który chcecie zaznaczyć. Naciśnijcie przycisk programowany „Zaznaczenie”. Wybierzcie przyciskami kursora wszystkie dalsze bloki programu, które chcecie zaznaczyć. Bloki programu są zaznaczone.

Skopiowanie bloku programu
Kopiowanie

Zaznaczcie pożądany blok lub bloki programu w planie pracy.

Naciśnijcie przycisk programowany „Kopiowanie”. Bloki programu są kopiowane do schowka.

Wycięcie bloku programu
Wycięcie

Zaznaczcie pożądany blok lub bloki programu w planie pracy.

Naciśnijcie przycisk programowany „Wycięcie”. Bloki programu są usuwane z planu pracy i zapisywane w schowku.

Wstawienie bloku programu

Skopiujcie albo wytnijcie blok albo bloki programu w planie pracy.

Ustawcie kursor na bloku programu, za którym ten blok albo te bloki mają zostać wstawione.
Wstaw

Naciśnijcie przycisk programowany „Wstaw”. Bloki programu są wstawianie do planu pracy programu.

4-142

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4

06.03

Sporządzenie programu ShopTurn

4.3 Program ShopTurn

4

Szukanie
Znajdź >

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Wprowadźcie numer bloku albo tekst. Wybierzcie, czy szukanie ma się rozpocząć od początku programu czy od pozycji kursora.

Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. ShopTurn przeszukuje program. Znalezione pojęcie jest zaznaczane kursorem.

Znajdź następny

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź następny”, jeżeli chcecie kontynuować poszukiwanie.

Zmiana nazwy konturu
Zmiana nazwy

Ustawcie kursor w planie pracy na konturze. Naciśnijcie przycisk programowany „Zmiana nazwy”. Wprowadźcie nową nazwę konturu. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Nazwa konturu jest zmieniana i wyświetlana w planie pracy.

Numerowanie bloków programu
Nowe numerow.

Naciśnijcie przycisk programowany „Nowe numerowanie”. Bloki programu są numerowane narastająco.

Zamknięcie edytora programów
Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”, aby zamknąć edytor programów.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

4-143

4

Sporządzenie programu ShopTurn

06.03

4.3 Program ShopTurn

4

4.3.6 Podanie liczby sztuk
Jeżeli chcecie wykonać określoną liczbę sztuk obrabianych przedmiotów, możecie na końcu programu wprowadzić pożądaną liczbę sztuk. Przy starcie programu jego wykonywanie jest automatycznie tyle razy powtarzane, ile podaliście. Jeżeli Wasza maszyna dysponuje podajnikiem prętów, możecie na początku programu zaprogramować załadowanie obrabianego przedmiotu a następnie właściwą obróbkę. Na zakończenie obcinacie jeszcze gotowy obrobiony przedmiot i wprowadzacie na zakończenie programu pożądaną liczbę sztuk. W ten sposób obróbka może następować w pełni automatycznie. Otwórzcie blok „Koniec programu”, gdy chcecie obrobić więcej niż jeden przedmiot. Wprowadźcie liczbę przedmiotów, które chcecie obrobić. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Gdy później uruchomicie program, wykonanie programu jest powtarzane tyle razy, ile podaliście.
Bez końca

Jeżeli chcecie powtarzać wykonywanie programu bez ograniczenia, naciśnijcie przycisk programowany „Bez końca”. Przy pomocy „Reset” możecie wówczas przerwać przebieg programu.

4-144

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5

Funkcje ShopTurn
5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.10 5.5 5.5.1 5.5.2 Proste albo kołowe ruchów po torze ....................................................................... 5-147 Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki.................................................................. 5-147 Prosta...................................................................................................................... 5-149 Okrąg o znanym punkcie środkowym ..................................................................... 5-150 Okrąg o znanym promieniu..................................................................................... 5-152 Współrzędne biegunowe......................................................................................... 5-154 Prosta biegunowo ................................................................................................... 5-155 Okrąg biegunowo .................................................................................................... 5-157 Wiercenie ................................................................................................................ 5-156 Wiercenie współśrodkowo ...................................................................................... 5-157 Gwint współśrodkowo ............................................................................................. 5-159 Wiercenie i rozwiercanie ......................................................................................... 5-160 Wiercenie otworów głębokich ................................................................................. 5-162 Gwintowanie otworu................................................................................................ 5-164 Frezowanie gwintu .................................................................................................. 5-166 Pozycje i wzory pozycji ........................................................................................... 5-168 Dowolne pozycje ..................................................................................................... 5-169 Wzór pozycji linia .................................................................................................... 5-171 Wzór pozycji siatka ................................................................................................. 5-172 Wzór pozycji okrąg.................................................................................................. 5-174 Wzór pozycji łuk koła .............................................................................................. 5-176 Powtarzanie pozycji ................................................................................................ 5-178 Toczenie.................................................................................................................. 5-179 Cykle skrawania ..................................................................................................... 5-179 Cykle wytaczania .................................................................................................... 5-182 Podcięcia kształt E i F ............................................................................................. 5-185 Podcięcia gwintu ..................................................................................................... 5-186 Toczenie gwintów.................................................................................................... 5-188 Obróbka poprawkowa gwintu.................................................................................. 5-192 Obcięcie .................................................................................................................. 5-193 Toczenie konturu..................................................................................................... 5-192 Przedstawienie konturu........................................................................................... 5-194 Utworzenie nowego konturu ................................................................................... 5-196 Sporządzenie elementów konturu........................................................................... 5-197 Zmiana konturu ....................................................................................................... 5-202 Skrawanie warstwowe podłużne............................................................................. 5-205 Skrawanie pozostałego materiału ........................................................................... 5-209 Wcinanie ................................................................................................................. 5-211 Wcinanie pozostały materiał ................................................................................... 5-212 Toczenie wcinające................................................................................................. 5-214 Toczenie wcinające pozostały materiał .................................................................. 5-216 Frezowanie.............................................................................................................. 5-217 Wnęka prostokątna ................................................................................................. 5-218 Wnęka kołowa......................................................................................................... 5-221

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Ausgabe 06.03

5-145

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5

5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 5.5.7 5.5.8 5.5.9 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6 5.6.7 5.6.8 5.6.9 5.6.10 5.6.11 5.6.12 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Czop prostokątny .................................................................................................... 5-224 Czop kołowy ............................................................................................................ 5-226 Rowek podłużny ...................................................................................................... 5-229 Rowek kołowy ......................................................................................................... 5-232 Pozycje .................................................................................................................... 5-235 Wielobok.................................................................................................................. 5-236 Grawura................................................................................................................... 5-238 Frezowanie konturu................................................................................................. 5-241 Przedstawienie konturu ........................................................................................... 5-244 Utworzenie nowego konturu.................................................................................... 5-246 Sporządzenie elementów konturu........................................................................... 5-248 Zmiana konturu ....................................................................................................... 5-254 Frezowanie konturowe ............................................................................................ 5-257 Wiercenie wstępne w przypadku wnęk w konturze................................................. 5-261 Frezowanie wnęki w konturze (zgrubne)................................................................. 5-265 Wybieranie pozostałego materiału z wnęki ............................................................. 5-267 Obróbka wykańczająca wnęki................................................................................. 5-269 Frezowanie czopa konturowego (zgrubne) ............................................................. 5-273 Wybieranie pozostałego materiału czopu ............................................................... 5-275 Obróbka wykańczająca czopu konturowego........................................................... 5-277 Wywołanie podprogramu ........................................................................................ 5-280 Powtarzanie bloków programu................................................................................ 5-282 Obróbka we wrzecionie przeciwległym ................................................................... 5-284 Zmiana nastaw programowych ............................................................................... 5-289 Wywołanie przesunięć punktu zerowego ................................................................ 5-290 Definiowanie transformacji współrzędnych ............................................................. 5-291 Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia ......................................................... 5-294 Wstawienie G-Code w programie ShopTurn .......................................................... 5-296

5-146

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5
5.1

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze
Gdy chcecie przeprowadzić zwykłe, tzn. prostoliniowe albo kołowe ruchy po torze albo taką obróbkę, bez definiowania kompletnego konturu, używajcie funkcji „Prosta” albo „Okrąg”. Przy programowaniu prostej obróbki postępujcie według następującego schematu: • ustalić narzędzie i prędkość obrotową wrzeciona • wybrać płaszczyznę obróbki • zaprogramować obróbkę • ewent. zaprogramować dalsze operacje obróbkowe Macie do dyspozycji następujące możliwości obróbki: • prosta • okrąg o znanym punkcie środkowym • okrąg o znanym promieniu • prosta ze współrzędnymi biegunowymi • okrąg ze współrzędnymi biegunowymi Gdy chcecie zaprogramować prostą albo okrąg ze współrzędnymi biegunowymi, musicie przedtem zdefiniować biegun.

Ostrożnie
Gdy wprowadzicie narzędzie po prostoliniowym albo kołowym torze do obszaru wycofania zdefiniowanego w nagłówku programu, powinniście również je wyprowadzić. W przeciwnym przypadku w wyniku ruchów postępowych zaprogramowanego następnie cyklu ShopTurn może dojść do kolizji.

5.1.1 Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki
Zanim zaprogramujecie prostą albo okrąg, musicie wybrać narzędzie, wrzeciono jak też prędkość obrotową wrzeciona. Gdy programujecie kolejno proste albo kołowe ruchy, nastawy narzędzia, wrzeciona, prędkość obrotowa wrzeciona i płaszczyzna obróbki pozostają aktywne tak długo, aż je zmienicie. Gdy wybraną płaszczyznę obróbki później zmienicie, współrzędne zaprogramowanego ruchu po torze automatycznie dopasują się do nowej płaszczyzny obróbki. Tylko w przypadku prostej (prostokątna, nie biegunowa), pierwotnie zaprogramowane współrzędne pozostają.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-147

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

Prosta okrąg

Narzędzie>

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg” i „Narzędzie”. W polu parametrów „T” wprowadźcie narzędzie. -albo-

Narzędzia

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia”, aby wybrać narzędzie z listy narzędzi. -iUstawcie kursor na narzędziu, które chcecie wybrać dla obróbki. -i-

Do programu

Naciśnijcie przycisk programowany „Do programu”. Narzędzie jest przejmowane do pola parametrów „T”. W przypadku narzędzi o wielu ostrzach wybierzcie numer ostrza D. W lewym polu wprowadzania parametru „wrzeciono” wybierzcie wrzeciono główne (S1), wrzeciono narzędziowe (S2) albo wrzeciono przeciwległe (S3). W prawym polu wprowadzania wprowadźcie prędkość obrotową wrzeciona wzgl prędkość skrawania. Dokonajcie wyboru między płaszczyznami obróbki toczenie, czoło/czoło C, pobocznica/pobocznica C, czoło Y albo pobocznica Y. Wprowadźcie średnicę walca, gdy wybraliście płaszczyznę obróbki pobocznica/pobocznica C. -alboWprowadźcie kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki CP, gdy wybraliście płaszczyznę obróbki czoło Y. -alboWprowadźcie punkt odniesienia C0, gdy wybraliście płaszczyznę obróbki pobocznica Y. Dokonajcie wyboru, czy wrzeciono ma zostać zaciśnięte czy zwolnione bądź czy nie ma nastąpić żadna zmiana (puste pole wprowadzania).

Błąd! Nieprawidłowe łącze.
Przejęcie

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Wartości są zapisywane a maska parametrów jest zamykana. Jest wyświetlany plan pracy, nowo sporządzony blok programu jest zaznaczany.

5-148

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

5.1.2 Prosta
Jeżeli chcecie zaprogramować prostą we współrzędnych prostokątnych, użyjcie funkcji „prosta”. Narzędzie porusza się po prostej z zaprogramowanym posuwem albo posuwem szybkim od aktualnej pozycji do zaprogramowanej pozycji końcowej. Korekcja promienia Do wyboru można prowadzić prostą z korekcją promienia. Korekcja promienia działa samopodtrzymująco (modalnie), tzn. musicie cofnąć korekcję promienia, gdy chcecie wykonywać ruch bez niej. W każdym razie w przypadku wielu kolejnych prostych z korekcją promienia możecie wybrać korekcję tylko w pierwszym bloku. W przypadku pierwszej prostej z korekcją promienia narzędzie porusza się w punkcie początkowym bez a w punkcie końcowym z korekcją promienia. Oznacza to, że przy zaprogramowanym torze prostopadłym zostanie wykonana linia skośna. Dopiero przy drugiej zaprogramowanej prostej z korekcją promienia korekcja ta działa na całej drodze ruchu. Odwrotne zjawisko występuje, gdy korekcja promienia zostanie wyłączona.

Zaprogramowany tor

Zaprogramowany tor

Droga ruchu

Droga ruchu

Pierwsza prosta z korekcją promienia

Pierwsza prosta z cofniętą korekcją promienia

Jeżeli chcecie uniknąć drogi ruchu odbiegającej od zaprogramowanego toru, możecie pierwszą prostą z wybraną wzgl. cofniętą korekcją promienia zaprogramować poza obrabianym przedmiotem. Zaprogramowanie bez podania współrzędnych jest niemożliwe.
Prosta okrąg
Przesuw szybki

Prosta >

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg” i „Prosta”. Naciśnijcie przycisk programowany „Przesuw szybki”, jeżeli chcecie wykonać ruch przesuwem szybkim a nie z zaprogramowanym posuwem obróbkowym.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-149

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

Parametr X Z Y C1 C3 Z3

Opis Pozycja docelowa w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa osi C wrzeciona głównego (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa osi C wrzeciona przeciwległego (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa osi dodatkowej (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Posuw obróbkowy

Jednostka mm mm mm mm mm mm

F

mm/obr mm/min mm/ząb

Korekcja promienia

Podanie, na której stronie konturu w kierunku ruchu narzędzie prowadzi obróbkę: Korekcja promienia na prawo od konturu Korekcja promienia na lewo od konturu Korekcja promienia wył. Ostatnie zaprogramowane nastawienie korekcji promienia jest przejmowane.

5.1.3 Okrąg o znanym punkcie środkowym
Jeżeli chcecie zaprogramować okrąg albo łuk koła o znanym punkcie środkowym we współrzędnych prostokątnych, użyjcie funkcji „Okrąg punkt środkowy”. Narzędzie wykonuje ruch po torze kołowym z posuwem obróbkowym od aktualnej pozycji do zaprogramowanej pozycji docelowej. ShopTurn oblicza promień okręgu/łuku koła przy pomocy wprowadzonych parametrów interpolacji I i K.
Prosta okrąg
Pkt. środk. okręgu >

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg” i „Punkt środkowy okręgu”.
Opis Jednostka

Parametr

Kierunek obro- Kierunek obrotu, w którym następuje ruch od punktu początkowego do punktu końtu cowego na okręgu kierunek obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) kierunek obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) Płaszczyzna obróbki czoło/czoło C: Pozycja docelowa w kierunku X (abs albo ink)

X

mm

5-150

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

Y I J

Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku X (ink)

mm mm mm

Znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Y (ink) Znak liczby jest uwzględniany.
Płaszczyzna obróbki pobocznica/pobocznica C: Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Y (ink)

Y Z J K

mm mm mm mm

Znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Z (ink) Znak liczby jest uwzględniany.
Płaszczyzna obróbki czoło Y: Pozycja docelowa w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku X (ink)

X Y I J

mm mm mm mm

Znak liczby jest uwzględniany.
Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Y (ink)

Znak liczby jest uwzględniany.
Y Z J K Płaszczyzna obróbki pobocznica Y: Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Y (ink) mm mm mm mm

Znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Z (ink) Znak liczby jest uwzględniany
Płaszczyzna obróbki toczenie:

X Z I K F

Pozycja docelowa ∅ w kierunku X (abs) albo pozycja docelowa w kierunku X (ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku X (ink) Znak liczby jest uwzględniany. Odstęp między punktami początkowym i środkowym okręgu w kierunku Z (ink)

mm mm mm mm mm/obr mm/min mm/ząb

Znak liczby jest uwzględniany.
Posuw obróbkowy

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-151

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

5.1.4 Okrąg o znanym promieniu
Gdy chcecie zaprogramować okrąg albo łuk koła o znanym promieniu we współrzędnych prostokątnych, użyjcie funkcji „Okrąg promień”. Narzędzie wykonuje ruch po łuku koła o zaprogramowanym promieniu z posuwem obróbkowym od aktualnej pozycji do zaprogramowanej pozycji docelowej. ShopTurn oblicza w tym celu pozycję punktu środkowego okręgu. Możecie wybrać, czy chcecie wykonać ruch po łuku koła zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy w kierunku przeciwnym. Niezależnie od kierunku obrotu są każdorazowo 2 możliwości dotarcia od aktualnej pozycji łukiem o podanym promieniu do pozycji docelowej. Wybór pożądanego łuku koła następuje przez ujemny albo dodatni znak promienia.
Cel

+
Start

Kąt rozwarcia do 180°: + Kąt rozwarcia powyżej 180°: -

Łuki koła o różnych kątach rozwarcia Prosta okrąg

Okręg promień >

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg” i „Okrąg promień”.
Opis Jednostka

Parametr

Kierunek obro- Kierunek obrotu, w którym następuje ruch od punktu początkowego do punktu końtu cowego na okręgu Kierunek obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) Kierunek obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) Płaszczyzna obróbki czoło/czoło C: Pozycja docelowa w kierunku X (abs albo ink)

X Y

mm mm

Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany.
Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki pobocznica/pobocznica C: Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany.

Y Z

mm mm

5-152

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

X Y

Y Z

Płaszczyzna obróbki czoło Y: Pozycja docelowa w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki pobocznica Y: Pozycja docelowa w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki toczenie:

mm mm

mm mm

X Z R F

Pozycja docelowa ∅ w kierunku X (abs) albo w kierunku X (ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja docelowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Promień łuku koła Znak liczby określa, który łuk koła zostanie wykonany. Posuw obróbkowy

mm mm mm mm/obr mm/min mm/ząb

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-153

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

5.1.5 Współrzędne biegunowe
Jeżeli obrabiany przedmiot jest zwymiarowany od punktu centralnego (bieguna) z podawaniem promienia i kąta, możecie te wymiary korzystnie zaprogramować we współrzędnych biegunowych. Przed zaprogramowaniem prostej albo okręgu we współrzędnych biegunowych musicie zdefiniować biegun, tzn. punkt odniesienia układu współrzędnych biegunowych.
Prosta okrąg
Biegun > Biegunowo >

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg”, „Biegunowo” i „Biegun”.

Parametr

Opis Płaszczyzna obróbki czoło/czoło C: Pozycja X bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja Y bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki pobocznica/pobocznica C: Pozycja Y bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja Z bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki czoło Y: Pozycja X bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja Y bieguna (abs oder ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki pobocznica Y: Pozycja Y bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja Z bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Płaszczyzna obróbki toczenie:

Jednostka

X Y

mm mm

Y Z

mm mm

X Y

mm mm

Y Z

mm mm

X Z

Pozycja X bieguna ∅ (abs) albo pozycja X bieguna (ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja Z bieguna (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany.

mm mm

5-154

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

5.1.6 Prosta biegunowo
Jeżeli chcecie zaprogramować prostą we współrzędnych biegunowych, użyjcie funkcji „Prosta biegunowo”. Prosta w układzie współrzędnych biegunowych jest określana przez długość L i kąt α. Kąt odnosi się zależnie od wybranej płaszczyzny obróbki do innej osi. Również kierunek, w którym wskazuje kąt dodatni, zależy od płaszczyzny obróbki.
Płaszczyzna obróbki Kąt odniesienia dla kąta Kąt dodatni w kierunku osi Toczenie Z X Czoło X Y Pobocznica Y Z

Narzędzie porusza się po prostej posuwem obróbkowym albo przesuwem szybkim od aktualnej pozycji do zaprogramowanego punktu końcowego. 1. prostą we współrzędnych biegunowych po podaniu bieguna musicie zaprogramować w wymiarze absolutnym. Wszystkie dalsze proste albo łuki koła możecie również podawać w wymiarze przyrostowym. Korekcja promienia Do wyboru można prowadzić prostą z korekcją promienia. Korekcja promienia działa samopodtrzymująco (modalnie), tzn. musicie cofnąć korekcję promienia, gdy chcecie wykonywać ruch bez niej. W każdym razie w przypadku wielu kolejnych prostych z korekcją promienia możecie wybrać korekcję tylko w pierwszym bloku. W przypadku pierwszej prostej z korekcją promienia narzędzie porusza się w punkcie początkowym bez a w punkcie końcowym z korekcją promienia. Oznacza to, że przy zaprogramowanym torze prostopadłym zostanie wykonana linia skośna. Dopiero przy drugiej zaprogramowanej prostej z korekcją promienia korekcja ta działa na całej drodze ruchu. Odwrotne zjawisko występuje, gdy korekcja promienia zostanie wyłączona.

Zaprogramowany tor

Zaprogramowany tor

Droga ruchu

Droga ruchu

Pierwsza prosta z korekcją promienia

Pierwsza prosta z cofniętym wyborem korekcji promienia

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-155

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

Jeżeli chcecie uniknąć drogi ruchu odbiegającej od zaprogramowanego toru, możecie pierwszą prostą z wybraną wzgl. cofniętą korekcją promienia zaprogramować poza obrabianym przedmiotem. Zaprogramowanie bez podania współrzędnych jest niemożliwe.
Prosta okrąg
Prosta biegun. > Przesuw szybki Biegunowo >

Naciśnijcie przyciski programowane "Prosta okrąg", "Biegunowo" i "Prosta biegunowo".

Naciśnijcie przycisk programowany „Przesuw szybki”, jeżeli chcecie wykonać ruch przesuwem szybkim a nie zaprogramowanym posuwem obróbkowym.
Opis Jednostka

Parametr

L
α

Odstęp między biegunem i punktem końcowym prostej Kąt biegunowy (abs albo ink) Znak liczby określa kierunek. Posuw obróbkowy

mm Grad mm/obr mm/min mm/ząb

F

Korekcja promienia

Podanie, na której stronie konturu w kierunku ruchu narzędzie prowadzi obróbkę: Korekcja promienia na prawo od konturu Korekcja promienia na lewo od konturu Korekcja promienia wył. Ostatnie zaprogramowane nastawienie korekcji promienia jest przejmowane.

5-156

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.1 Programowanie prostych albo kołowych ruchów po torze

5

5.1.7 Okrąg biegunowo
Jeżeli chcecie zaprogramować okrąg albo łuk koła we współrzędnych biegunowych, użyjcie funkcji „Okrąg biegunowo”. Okrąg w układzie współrzędnych biegunowych jest określany przez kąt α. Kąt odnosi się zależnie od wybranej płaszczyzny obróbki do innej osi. Również kierunek, w którym wskazuje kąt dodatni, zależy od płaszczyzny obróbki.
Płaszczyzna obróbki Oś odniesienia dla kąta Kąt dodatni w kierunku osi Toczenie Z X Czoło X Y Pobocznica Y Z

Narzędzie wykonuje ruch po torze kołowym z posuwem obróbkowym od aktualnej pozycji do zaprogramowanego punktu końcowego (kąt). Promień wynika przy tym z odstępu między aktualną pozycją i zdefiniowanym biegunem. (Punkty początkowy i końcowy na okręgu są w takiej samej odległości od bieguna.) 1. łuk koła we współrzędnych biegunowych po podaniu bieguna musicie zaprogramować w wymiarze absolutnym. Wszystkie dalsze proste albo łuki koła możecie również podawać w wymiarze przyrostowym. Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg”, „Biegunowo” i „Okrąg biegunowo”.

Prosta okrąg
Okrąg biegunowo

Biegunowo

Parametr

Opis

Jednostka

Kierunek obro- Kierunek obrotu, w którym następuje ruch od punktu początkowego do punktu końtu cowego na okręgu Kierunek obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) Kierunek obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo)
α

Kąt biegunowy (abs albo ink) Znak liczby określa kierunek. Posuw obróbkowy

stopień mm/obr mm/min mm/ząb

F

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-157

5
5.2

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

Wiercenie
Jeżeli chcecie programować różne otwory na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, używajcie funkcji wymienionych w niniejszym punkcie. W przypadku wiercenia programujcie poszczególne kroki robocze w takiej kolejności, w jakiej są one wymagane przy obróbce. Macie do dyspozycji następujące funkcje technologiczne: • • • • • • • • wiercenie współśrodkowe gwint współśrodkowy nakiełkowanie wiercenie rozwiercanie wiercenie głębokie gwintowanie otworu frezowanie gwintu

Po cyklach technologicznych programujecie pozycje wzgl. wzory pozycji. Wszystkie bloki programu, które uczestniczą w procesie wiercenia, są w planie pracy ujęte w nawiasy kwadratowe.
Nakiełkowanie Wiercenie 001: koło otworów Przykład: wiercenie T=WIERTŁO_DO_NAK F0.5/min T=WIERTŁO_CZOŁO F0.2/obr Z0=0 X0=0 Y0=5 R30 N30

Zaciśnięcie wrzeciona

W przypadku wiercenia nie współśrodkowego macie możliwość zaciśnięcia wrzeciona, aby uniknąć jego obrócenia. Pamiętajcie, że zaciśnięcie przy obróbce w płaszczyznach czoło/czoło C i pobocznica/pobocznica C pozostaje aktywne tylko dla procesu wiercenia. W przypadku obróbki w płaszczyznach czoło Y i pobocznica Y zaciskanie działa natomiast modalnie, tzn. pozostaje tak długo aktywne, aż nastąpi zmiana płaszczyzny obróbki albo zostanie cofnięte w menu „Prosta okrąg“ "Narzędzie". Funkcja „Zaciśnięcie wrzeciona” musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

5-158

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

5.2.1 Wiercenie współśrodkowo
Jeżeli chcecie wykonać otwór w centrum powierzchni czołowej, użyjcie funkcji „Wiercenie współśrodkowo”. Możecie wybrać, czy przy wierceniu będziecie łamać wióry czy w celu ich połamania będziecie wyprowadzać narzędzie z obrabianego przedmiotu. Podczas obróbki wiruje wrzeciono główne wzgl. przeciwległe. Jako typ narzędzia możecie stosować nie tylko wiertło albo nóż do wierceń ale również frez. Narzędzie porusza się przy uwzględnieniu płaszczyzny wycofania i odstępu bezpieczeństwa przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. Łamanie wiórów 1. Narzędzie wierci z zaprogramowanym posuwem F aż do 1. głębokości wiercenia. 2. W celu połamania wiórów narzędzie cofa się o wielkość V2 i wierci do następnej głębokości dosuwu, która każdorazowo może być pomniejszana o współczynnik DF. 3. Krok 2 jest tak długo powtarzany, aż końcowa głębokość wiercenia Z1 zostanie osiągnięta a czas przebywania DT upłynie. 4. Narzędzie powraca przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie wierci z zaprogramowanym posuwem F aż do 1. głębokości wiercenia. 2. W celu połamania wiórów narzędzie wysuwa się przesuwem szybkim z obrabianego przedmiotu na odstęp bezpieczeństwa i ponownie zagłębia się na 1. głębokość dosuwu pomniejszoną o odstęp wcześniejszego zatrzymania obliczony przez sterowanie. 3. Następnie następuje wiercenie do następnej głębokości dosuwu, która każdorazowo może być pomniejszana o współczynnik DF, i narzędzie jest ponownie wycofywane w celu usunięcia wiórów. 4. Krok 3 jest tak długo powtarzany, aż końcowa głębokość wiercenia Z1 zostanie osiągnięta a czas przebywania DT upłynie. 5. Narzędzie powraca przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Gdy np. chcecie wiercić bardzo głębokie otwory, możecie dodatkowo pracować z wirującym wrzecionem narzędziowym. Najpierw pod „Prosta okrąg“ "Narzędzie" podajcie pożądane narzędzie i prędkość obrotową wrzeciona narzędziowego (patrz punkt „Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki). Następnie zaprogramujcie funkcję „Wiercenie współśrodkowo”.
Wiercenie
Wiercenie współśr. >

Usunięcie wiórów

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Wiercenie współśrodkowo”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-159

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

Łamanie wiórów

Usuwanie

-albo- wiórów

Naciśnijcie przycisk programowany „Łamanie wiórów” albo „Usuwanie wiórów”.
Opis Jednostka

Parametr T, D, F, S, V Chwyt Wierzchołek Z0 Z1 D DF

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Zagłębianie, aż chwyt wiertła uzyska zaprogramowaną wartość Z1. Jest przy tym uwzględniany kąt wpisany na listę narzędzi. Zagłębianie, aż wierzchołek wiertła uzyska zaprogramowaną wartość Z1. Punkt odniesienia (abs) Głębokość zagłębiania w odniesieniu do Z0 dla wierzchołka albo chwytu wiertła (abs albo ink) Dosuw maksymalny mm mm mm

Wielkość procentowa dla każdego następnego dosuwu % DF = 100: wielkość dosuwu pozostaje taka sama DF < 100: Wielkość dosuwu jest zmniejszana w kierunku końcowej głębokości wiercenia Przykład: DF = 80 ostatni dosuw był 4 mm; 4 x 80% = 3.2; następna wielkość dosuwu będzie 3.2 mm 3.2 x 80% = 2.56; następna wielkość dosuwu będzie 2.56 mm itd. Dosuw minimalny Parametr V1 jest tylko wtedy, gdy zaprogramowano DF<100%. Jeżeli wielkość dosuwu staje się bardzo mała, można przy pomocy parametru V1 zaprogramować dosuw minimalny. V1 < wielkość dosuwu: dosuw z wielkością dosuwu V1 > wielkość dosuwu: dosuw z wartością zaprogramowaną pod V1 Wielkość wycofania (tylko przy łamaniu wiórów) Wielkość, o którą wiertło jest cofane przy łamaniu wiórów. Czas przebywania, dla wyjścia ostrza z materiału mm

V1

V2 DT XD

mm s obrót

Przesunięcie środka w kierunku X mm Przesunięcie środka może np. zostać użyte, aby wykonać pasujący otwór. Potrzebny jest nóż do wierceń (typ „nóż do wierceń”) albo wiertło z płytkami wymiennymi (typ „wiertło”). „Normalne” wiertło nie nadaje się. Maksymalne przesunięcie środka jest zapisane w danej maszynowej.

5-160

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

5.2.2 Gwint współśrodkowo
Jeżeli chcecie wykonać gwint prawy albo lewy w centrum powierzchni czołowej, użyjcie punkcji „Gwint współśrodkowo”. Podczas obróbki obraca się wrzeciono główne wzgl. przeciwległe. Prędkość obrotową wrzeciona możecie zmienić przy pomocy override wrzeciona, override posuwu nie działa. Możecie wybrać, czy będziecie wiercić w jednym kroku, łamać wióry albo wyjmować narzędzie z obrabianego przedmiotu w celu usunięcia wiórów. Przy uwzględnieniu płaszczyzny wycofania i odstępu bezpieczeństwa narzędzie porusza się przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. 1 krok 1. Narzędzie wierci w kierunku osi wzdłużnej z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością skrawania V do końcowej głębokości wiercenia Z1. 2. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się a narzędzie porusza się z zaprogramowaną prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie wierci w kierunku osi wzdłużnej z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do 1. głębokości dosuwu (maksymalna głębokość dosuwu D). 2. W celu usunięcia wiórów narzędzie wychodzi z obrabianego przedmiotu z prędkością obrotową wrzeciona SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 3. Następnie z prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V narzędzie ponownie zagłębia się na 1. głębokość dosuwu i wierci do następnej głębokości dosuwu. 4. Kroki 2 i 3 są tak długo powtarzane, aż zostanie uzyskana zaprogramowana końcowa głębokość wiercenia Z1. 5. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się i narzędzie wychodzi z prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie wierci w kierunku osi wzdłużnej z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do 1. głębokości dosuwu (maksymalna głębokość dosuwu D). 2. W celu połamania wiórów narzędzie cofa się o wielkość wycofania V2. 3. Następnie narzędzie wierci z prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do następnej głębokości dosuwu. 4. Kroki 2 i 3 są tak długo powtarzane, aż zostanie uzyskana zaprogramowana końcowa głębokość wiercenia Z1. 5. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się i narzędzie wychodzi z prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa.

Usunięcie wiórów

Łamanie wiórów

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-161

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

W danej maszynowej mogą być jeszcze dokonane przez producenta maszyny określone nastawienia dla współśrodkowego gwintowania otworu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.
Wiercenie
Gwint współśr. >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Gwintowanie współśrodkowo”.
Opis Jednostka

Parametr T, D, S, V P

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Skok gwintu Skok gwintu odpowiada zastosowanemu narzędziu. mm/obr cal/obr zwój/ " MODUŁ

1 krok Usunięcie wiórów Łamanie wiórów Z0 Z1 D V2

Gwint jest wykonywany w jednym skrawie, bez przerywania. W celu usunięcia wiórów wiertło wychodzi z obrabianego przedmiotu. W celu połamania wiórów wiertło cofa się o wielkość wycofania V2. Punkt odniesienia (abs) Głębokość gwintowania otworu w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny (tylko przy usuwaniu i łamaniu wiórów) Wielkość wycofania (tylko przy łamaniu wiórów) Wielkość, o którą wiertło jest cofane przy łamaniu wiórów. V2=automatycznie: wiertło cofa się o jeden obrót. mm mm mm mm

5.2.3 Wiercenie i rozwiercanie
Gdy chcecie wykonywać otwory na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, używajcie funkcji „Wiercenie” albo „Rozwiercanie”. Przy uwzględnieniu płaszczyzny wycofania i odstępu bezpieczeństwa narzędzie porusza się przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. 1. Narzędzie zagłębia się w obrabiany przedmiot z zaprogramowanym posuwem F, aż zostanie uzyskana głębokość albo średnica. 2. Po upływie czasu przebywania DT narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie zagłębia się z zaprogramowanym posuwem F w obrabiany przedmiot, aż zostanie uzyskana głębokość końcowa X1 wzgl. Z1. 2. Po upływie czasu przebywania DT narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie zagłębia się z zaprogramowanym posuwem F w obrabiany przedmiot, aż zostanie uzyskana głębokość końcowa X1 wzgl. Z1. 2. Po upływie czasu przebywania DT narzędzie wycofuje się zaprogramowanym posuwem na odstęp bezpieczeństwa.

Nakiełkowanie

Wiercenie

Rozwiercanie

5-162

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

Wiercenie
Nakiełkowanie

Wiercenie rozwierc. > Wiercenie Rozwiercanie

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Wiercenie rozwiercanie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Nakiełkowanie”, „Wiercenie” albo „Rozwiercanie”.

-albo-albo-

Parametr T, D, F, S, V FB Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Posuw wycofania (tylko w przypadku rozwiercania) Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • • czoło/czoło C – przód czoło/czoło C – tył pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna pobocznica/pobocznica C – zewnętrzna czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y)

Jednostka

mm/min

Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Średnica Zagłębianie, aż średnica narzędzia dojdzie do powierzchni obrabianego przedmiotu. Jest przy tym uwzględniany kąt nawiertaka wpisany na listę narzędzi (tylko przy nakiełkowaniu). Zagłębianie, aż chwyt wiertła osiągnie zaprogramowaną głębokość 1. Jest przy tym uwzględniany kąt wpisany na listę narzędzi (tylko przy wierceniu). Zagłębianie, aż wierzchołek wiertła osiągnie zaprogramowaną głębokość 1 (tylko przy nakiełkowaniu i wierceniu). Średnica nakiełkowania (tylko w przypadku centrowania – średnica) Głębokość zanurzenia wierzchołka albo chwytu wiertła w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Głębokość zanurzenia wierzchołka albo chwytu wiertła w odniesieniu do X0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Czas przebywania przed wycofaniem, w celu wyjścia ostrza z materiału mm mm mm s obr

Chwyt Wierzchołek ∅ Z1 X1 DT

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-163

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.4 Wiercenie otworów głębokich
Jeżeli chcecie wykonywać głębokie otwory z wieloma krokami dosuwu na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, używajcie funkcji „Głębokie wiercenie”. Możecie wybrać, czy przy wierceniu będziecie łamać wióry czy w celu ich połamania będziecie wyprowadzać narzędzie z obrabianego przedmiotu. Przy uwzględnieniu płaszczyzny wycofania i odstępu bezpieczeństwa narzędzie porusza się przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. Łamanie wiórów 1. Narzędzie wierci z zaprogramowanym posuwem F aż do 1. głębokości wiercenia. 2. W celu połamania wiórów narzędzie cofa się o wielkość V2 i wierci do następnej głębokości dosuwu. 3. Krok 2 jest tak długo powtarzany, aż końcowa głębokość wiercenia Z1 zostanie osiągnięta a czas przebywania DT upłynie. 4. Narzędzie powraca przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie wierci z zaprogramowanym posuwem F aż do 1. głębokości wiercenia. 2. W celu usunięcia wiórów narzędzie wychodzi z obrabianego przedmiotu przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa i ponownie zagłębia się na 1. głębokość dosuwu, pomniejszoną o odstęp wcześniejszego zatrzymania V3. 3. Następnie następuje wiercenie do następnej głębokości dosuwu i narzędzie jest ponownie cofane. 4. Krok 3 jest tak długo powtarzany, aż zaprogramowana końcowa głębokość wiercenia Z1 zostanie osiągnięta i upłynie czas przebywania DT. 5. Narzędzie powraca przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Głębokie wiercenie”.

Usuwanie wiórów

Wiercenie

Głębokie wierc. >

5-164

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • • Czoło/czoło C – przód Czoło/czoło C – tył Pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna Pobocznica/pobocznica C – zewnętrzna Czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) Czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y)

Jednostka

Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Usunięcie wiórów Łamanie wiórów Chwyt Wierzchołek Z1 X1 D DF W celu usunięcia wiórów wiertło wychodzi z obrabianego przedmiotu. W celu połamania wiórów wiertło wycofuje się o wielkość wycofania V2. Zagłębianie, aż chwyt wiertła osiągnie zaprogramowaną głębokość 1. Jest przy tym uwzględniany kąt wpisany na listę narzędzi. Zagłębianie, aż wierzchołek wiertła osiągnie zaprogramowaną głębokość 1. Głębokość zanurzenia wierzchołka albo chwytu wiertła w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Głębokość zanurzenia wierzchołka albo chwytu wiertła w odniesieniu do X0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Dosuw maksymalny mm mm mm

% Wielkość procentowa dla każdego kolejnego dosuwu DF = 100: wielkość dosuwu pozostaje taka sama DF < 100: Wielkość dosuwu jest zmniejszana w kierunku końcowej głębokości wiercenia Przykład: DF = 80 ostatni dosuw był 4 mm; 4 x 80% = 3.2; następna wielkość dosuwu będzie 3.2 mm 3.2 x 80% = 2.56; następna wielkość dosuwu będzie 2.56 mm itd. Dosuw minimalny Parametr V1 jest tylko wtedy, gdy zaprogramowano DF<100%. Jeżeli wielkość dosuwu staje się bardzo mała, można przy pomocy parametru V1 zaprogramować dosuw minimalny. V1 < wielkość dosuwu: dosuw z wielkością dosuwu V1 > wielkość dosuwu: Dosuw z wartością zaprogramowaną pod V1 Wielkość wycofania (tylko przy łamaniu wiórów) Wielkość, o którą wiertło jest wycofywane przy łamaniu wiórów. V2=0: Wiertło nie wycofuje się, lecz zatrzymuje się na jeden obrót. mm

V1

V2

mm

V3

Odstęp wcześniejszego zatrzymania (tylko przy usuwaniu wiórów) mm Odstęp do ostatniej głębokości dosuwu, do którego wiertło przesuwa się przesuwem szybkim po usunięciu wiórów. Automatycznie: odstęp wcześniejszego zatrzymania jest obliczany przez ShopTurn. Czas przebywania, w celu wyjścia ostrza z narzędzia s U

DT

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-165

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.5 Gwintowanie otworu
Jeżeli chcecie gwintować otwór na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „Gwintowanie otworu”. Podczas gwintowania otworu możecie zmienić prędkość obrotową wrzeciona przy pomocy override wrzeciona. Override posuwu nie działa. Możecie wybrać, czy będziecie gwintować w jednym kroku, łamać wióry albo wyjmować narzędzie z obrabianego przedmiotu w celu usunięcia wiórów. Przy uwzględnieniu płaszczyzny wycofania i odstępu bezpieczeństwa narzędzie porusza się przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. Narzędzie wykonuje ruch przy zatrzymanym wrzecionie przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. Tam wrzeciona zaczyna obracać się i następuje synchronizacja posuwu i obrotów. Narzędzie wykonuje ruch dalej przesuwem szybkim do zaprogramowanej pozycji. 1 skraw 1. Narzędzie gwintuje z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością skrawania V aż do głębokości gwintowania X1 wzgl. Z1. 2. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się a narzędzie porusza się z zaprogramowaną prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie gwintuje z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do 1. głębokości dosuwu (maksymalna głębokość dosuwu D). 2. W celu usunięcia wiórów narzędzie wychodzi z obrabianego przedmiotu z prędkością obrotową wrzeciona SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 3. Następnie z prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V narzędzie ponownie zagłębia się na 1. głębokość dosuwu i gwintuje do następnej głębokości dosuwu. 4. Kroki 2 i 3 są tak długo powtarzane, aż zaprogramowana końcowa głębokość gwintowania X1 wzgl. Z1 będzie uzyskana. 5. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się i narzędzie wychodzi z prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. 1. Narzędzie gwintuje z zaprogramowaną prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do 1. głębokości dosuwu (maksymalna głębokość dosuwu D). 2. W celu połamania wiórów narzędzie cofa się o wielkość wycofania V2. 3. Następnie narzędzie gwintuje z prędkością obrotową wrzeciona S wzgl. prędkością posuwu V do następnej głębokości dosuwu.

Usuwanie wiórów

Łamanie wiórów

5-166

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

4. Kroki 2 i 3 są tak długo powtarzane, aż zaprogramowana końcowa głębokość gwintowania X1 wzgl. Z1 będzie uzyskana. 5. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się i narzędzie wychodzi z prędkością obrotową SR wzgl. prędkością skrawania VR na odstęp bezpieczeństwa. W danych maszynowych może być jeszcze dokonanych przez producenta maszyny kilka nastawień gwintowania otworu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.
Wiercenie
Gwintow. otworu

Gwint >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Gwint” i „Gwintowanie otworu”.

Parametr T, D, S, V P

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Skok gwintu Skok gwintu odpowiada zastosowanemu narzędziu. MODUL: np. powszechny w przypadku ślimaków zazębiających się ze ślimacznicą. Zwojów/'': np. powszechne w przypadku gwintów rurowych. Przy wprowadzaniu w zwojach/” wpisujcie w pierwsze pole parametrów liczbę całkowitą przed przecinkiem a w drugie i trzecie pole liczbę po przecinku jako ułamek. 13,5 zwojów/” wpiszcie np. następująco:

Jednostka

mm/obr cal/obr zwojów/ " MODUL

Położenie

Wybrać z 8 różnych położeń: • czoło/czoło C – przód • czoło / czoło C – tył • pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna • pobocznica/ pobocznica C – zewnętrzna • czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) • czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) • pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

zwojów/”

1 skraw Usuwanie wiórów Łamanie wiórów Z1 X1 D V2

Gwint jest wykonywany w jednym przejściu, bez przerywania. W celu usunięcia wiórów wiertło wychodzi z obrabianego przedmiotu. W celu połamania wiórów wiertło cofa się o wielkość wycofania V2. Głębokość gwintowania otworu w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Głębokość gwintowania otworu w odniesieniu do X0 (abs albo ink) – (tylko w przypadku pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Dosuw maksymalny (tylko przy usuwaniu albo łamaniu wiórów) Wielkość wycofania (tylko przy łamaniu wiórów) Wielkość, o którą wiertło jest wycofywane przy łamaniu wiórów. V2=automatycznie: wiertło cofa się o jeden obrót. mm mm mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-167

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.6 Frezowanie gwintu
Jeżeli chcecie frezować dowolny gwint wewnętrzny albo zewnętrzny na powierzchni czołowej, użyjcie funkcji „Frezowanie gwintu”. Możecie wybrać, czy chcecie frezować gwint prawy czy lewy. Gwint wewnętrzny 1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu środkowego gwintu na płaszczyźnie wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie opisuje obliczony przez sterowanie okrąg dosuwowy a następnie porusza się z zaprogramowanym posuwem po torze spiralnym na średnicę gwintu. 3. Gwint jest frezowany po torze spiralnym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym (zależnie od gwintu lewego albo prawego). 4. Narzędzie wychodzi z obrabianego przedmiotu po torze spiralnym z zaprogramowanym posuwem. 5. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Proszę pamiętać, że przy frezowaniu gwintu wewnętrznego narzędzie nie może przekroczyć następującej wartości: średnica frezu < (średnica nominalna ∅ – 2 * głębokość gwintu K) Gwint zewnętrzny 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do punktu startowego na płaszczyźnie wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie opisuje obliczony przez sterowanie okrąg dosuwowy a następnie porusza się z zaprogramowanym posuwem po torze spiralnym na średnicę gwintu. 3. Gwint jest frezowany po torze spiralnym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym (zależnie od gwintu lewego albo prawego). 4. Narzędzie wychodzi z obrabianego przedmiotu po torze spiralnym z zaprogramowanym posuwem. 5. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Gwint” i „Frezowanie gwintu”.

Wiercenie
Frezow. gwintu

Gwint >

5-168

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 6 różnych położeń: • czoło/ czoło C – przód • czoło/czoło C – tył • czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) • czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) • pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (nur w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Kierunek

Obróbka zgrubna Obróbka wykańczająca Zależnie od kierunku obrotów wrzeciona jest przy zmianie kierunku również zmieniany kierunek obróbki (współbieżny/przeciwbieżnie). Z0 do Z1: Obróbka rozpoczyna się na powierzchni obrabianego przedmiotu Z0 (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Z1 do Z0: Obróbka rozpoczyna się na głębokości gwintu (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) X0 do X1: Obróbka rozpoczyna się na powierzchni obrabianego przedmiotu X0 (tylko w przypadku pobocznicy Y) X1 do X0: Obróbka rozpoczyna się na głębokości gwintu (tylko w przypadku pobocznicy Y) Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint lewy Gwint prawy Liczba zębów ostrza płytki frezu. Mogą być stosowane płytki jedno lub wielozębne. Wymagane ruchy są tak wykonywane przez cykl, że przy osiągnięciu pozycji końcowej gwintu wierzchołek dolnego zęba płytki frezarskiej pokrywa się z zaprogramowaną pozycją końcową. W zależności od geometrii ostrza płytki frezu należy uwzględnić drogę wyjścia narzędzia z materiału na dnie obrabianego otworu. Długość gwintu (abs albo ink) – (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Długość gwintu (abs albo ink) – (tylko w przypadku Pobocznica Y) Średnica nominalna gwintu, przykład: średnica nominalna M12=12mm Skok gwintu Jeżeli płytka frezu posiada wiele zębów ostrza,, wówczas skok gwintu jest zależny od użytego narzędzia. Głębokość gwintu mm mm mm mm/obr cal/obr zwoje/ " MODUŁ mm

Gwint wewn. Gwint zewn. Gwint lewy Gwint prawy NT

Z1 X1 ∅ P

K DXY

Dosuw na skraw (tylko w przypadku obróbki zgrubnej) – (tylko w przypadku czo- mm ło/czoło C i czoło Y) % Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do frezu (mm) Dosuw na skraw (tylko przy obróbce zgrubnej) – (tylko w przypadku pobocznicy Y) mm % Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą (tylko w przypadku obróbki zgrubnej) Kąt startowy mm stopień

DYZ

U α0

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-169

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.7 Pozycje i wzory pozycji
Po technologiach wiercenia (nakiełkowanie, gwintowanie otworu, ...) musicie zaprogramować pozycje. Macie do dyspozycji następujące wzory pozycji: • • • • • dowolne pozycje linia siatka okrąg łuk koła

Możecie kolejno zaprogramować dowolnie wiele wzorów pozycji. Są one później wykonywane w kolejności wprowadzenia. 1. Najpierw następuje przejście wszystkich zaprogramowanych pozycji z pierwszym zaprogramowanym narzędziem (np. wiertłem do nakiełków). 2. Następnie wszystkie zaprogramowane pozycje są obrabiane drugim narzędziem. 3. Ten proces jest powtarzany tak długo, aż każda zaprogramowana technologia zostanie wykonana we wszystkich zaprogramowanych pozycjach. W ramach wzoru pozycji jak też przy dosuwie do następnego wzoru następuje wychodzenie na odstęp bezpieczeństwa a następnie dosunięcie do nowej pozycji wzgl. nowego wzoru przesuwem szybkim.

5-170

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

5.2.8 Dowolne pozycje
Jeżeli chcecie programować dowolne pozycje na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, używajcie funkcji „Dowolne pozycje”. ShopTurn dokonuje dosunięcia do poszczególnych pozycji w podanej kolejności. W jednym bloku programu możecie podać maksymalnie 8 pozycji. Jeżeli chce zaprogramować jeszcze dalsze dowolne pozycje, musicie jeszcze raz wywołać funkcję „Dowolne pozycje”.
Wiercenie
Pozycje >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Pozycje” i „Dowolne pozycje”.

Skasuj wszystkie

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj wszystkie”, jeżeli chcecie skasować wszystkie zaprogramowane pozycje.
Opis Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • • czoło/czoło C – przód czoło/czoło C – tył pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna pobocznica /pobocznica C – zewnętrzna czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) mm mm Jednostka

Parametr Położenie

Prostok./ biegun. Prostok./ walcowo Z0 CP X0 Y0 X1 ... X7 Y1 ... Y7

Zwymiarowanie we współrzędnych prostokątnych albo biegunowych (tylko w przypadku czoło/czoło C i czoło Y) Zwymiarowanie we współrzędnych prostokątnych albo walcowych (tylko w przypadku pobocznica/ pobocznica C) Czoło/czoło C i czoło Y - prostokątnie: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki (tylko w przypadku czoło Y) Współrzędna X 1. pozycji (abs) Współrzędna Y 1. pozycji (abs) Współrzędna X dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Współrzędna Y dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany.

mm stopień mm mm mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-171

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

Z0 CP C0 L0 C1 ... C7 L1 ... L7

Czoło/czoło C i czoło Y - biegunowo: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki (tylko w przypadku czoło Y) Współrzędna C 1. pozycji (abs) 1. pozycja otworu w odniesieniu do osi Y (abs) Współrzędna C dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Odstęp pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Pobocznica/pobocznica C - prostokątnie: Średnica walca ∅ (abs) Współrzędna Y 1. pozycji (abs) Współrzędna Z 1. pozycji (abs) Współrzędna Y dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Współrzędna Z dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Pobocznica/pobocznica C - walcowo: Współrzędna C 1. pozycji (abs) 1. pozycja otworu w odniesieniu do osi Z (abs) Współrzędna C dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Dalsze pozycje w osi Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Pobocznica Y: Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia Współrzędna Y 1. pozycji (abs) Współrzędna Z 1. pozycji (abs) Współrzędna Y dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Współrzędna Z dalszych pozycji (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany.

mm stopień stopień mm stopień mm

X0 Y0 Z0 Y1 ...Y7 Z1 ...Z7

mm mm mm mm mm

C0 Z0 C1 ...C7 Z1 ... Z7

stopień mm stopień mm

X0 C0 Y0 Z0 Y1 ...Y7 Z1 ...Z7

mm stopień mm mm mm mm

5-172

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

5.2.9 Wzór pozycji linia
Jeżeli chcecie zaprogramować dowolną liczbę pozycji w takich samych odstępach na jednej linii, skorzystajcie z funkcji „Wzór pozycji linia”.
Wiercenie
Pozycje >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Pozycje” i „Linie/siatka”.

W polu wprowadzania parametru „Linia/siatka” wybierzcie „Linia”.
Parametr Położenie Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • Czoło/czoło - przód Czoło/czoło - tył Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna Czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) Czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Opis Jednostka

Z0 X0 Y0 α0

• Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Czoło/czoło C: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Współrzędna X punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu linii, w odniesieniu do osi X Kąt dodatni: linia zostaje obrócona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: linia zostaje obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu linii, w odniesieniu do osi Y Kąt dodatni: linia zostaje obrócona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: linia zostaje obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czoło Y: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Współrzędna X punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu linii, w odniesieniu do osi X Kąt dodatni: linia zostaje obrócona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: linia zostaje obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

mm mm mm stopień

X0 Y0 Z0 α0

mm mm mm stopień

Z0 CP X0 Y0 α0

mm stopień mm mm stopień

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-173

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

X0 C0 Y0 Z0 α0

Pobocznica Y: Współrzędna X punktu odniesienia (abs) Punkt odniesienia Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu linii, w odniesieniu do osi Y Kąt dodatni: linia zostaje obrócona przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: linia zostaje obrócona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odstęp pozycji Liczba pozycji

mm stopień mm mm stopień

L N

mm

5.2.10 Wzór pozycji siatka
Jeżeli chcecie zaprogramować wiele pozycji leżących w takich samych odstępach na prostych równoległych, skorzystajcie z funkcji „Wzór pozycji siatka”.
Wiercenie
Pozycje >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Pozycje” i „Linie/siatka”.

W polu wprowadzania parametru „Linia/siatka” wybierzcie „siatka”.
Parametr Położenie Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • Czoło/czoło - przód Czoło/czoło - tył Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna Czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) Czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Opis Jednostka

Z0 X0 Y0 α0

L1 L2 N1 N2

• Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Czoło/czoło C: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Współrzędna X punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu siatki, w odniesieniu do osi X Kąt dodatni: siatka jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: siatka jest obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odstęp kolumn w kierunku X Odstęp wierszy w kierunku Y Liczba kolumn w kierunku X Liczba wierszy w kierunku Y

mm mm mm stopień

mm mm

5-174

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

Pobocznica/pobocznica C: X0 Y0 Z0 α0 Średnica walca ∅ (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu siatki, w odniesieniu do osi Y Kąt dodatni: siatka jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: siatka jest obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odstęp kolumn w kierunku Y Odstęp wierszy w kierunku Z Liczba kolumn w kierunku Y Liczba wierszy w kierunku Z Czoło Y: Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Współrzędna X punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu siatki, w odniesieniu do osi X Kąt dodatni: siatka jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: siatka jest obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odstęp kolumn w kierunku X Odstęp wierszy w kierunku Y Liczba kolumn w kierunku X Liczba wierszy w kierunku Y Pobocznica Y: Współrzędna X punktu odniesienia (abs) Punkt odniesienia Współrzędna Y punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia – pierwsza pozycja (abs) Kąt obrotu siatki, w odniesieniu do osi Y Kąt dodatni: Siatka jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: Siatka jest obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odstęp kolumn w kierunku Y Odstęp wierszy w kierunku Z Liczba kolumn w kierunku Y Liczba wierszy w kierunku Z mm mm mm stopień

L1 L2 N1 N2 Z0 CP X0 Y0 α0

mm mm

mm stopień mm mm stopień

L1 L2 N1 N2 X0 C0 Y0 Z0 α0

mm mm

mm stopień mm mm stopień

L1 L2 N1 N2

mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-175

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.11 Wzór pozycji okrąg
Jeżeli chcecie zaprogramować dowolnie wiele pozycji na okręgu o zdefiniowanym promieniu, użyjcie funkcji „Wzór pozycji okrąg”. Z liczby pozycji ShopTurn oblicza odstęp (kąt) między poszczególnymi pozycjami. Odstęp ten ma zawsze taką samą wielkość. Możecie wybrać, czy narzędzie ma się dosuwać do następnej pozycji po prostej czy po torze kołowym. Przesuw szybki do pozycjonowania po torze kołowym jest ustalony w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Jeżeli w rowku kołowym zechcecie dokonać po prostej dosunięcia do następnej pozycji, może powstać naruszenie konturu.

Dosunięcie do następnej pozycji po prostej

Dosunięcie do następnej pozycji po torze kołowym

Dosunięcie do pozycji po prostej lub torze kołowym

Wiercenie

Pozycje >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie”, „Pozycje” i „Okrąg/łuk koła”.

W polu wprowadzania parametru „Okrąg/łuk koła” wybierzcie ustawienie „Okrąg”.

5-176

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

Parametr Położenie Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • Czoło/czoło - przód Czoło/czoło - tył

Opis

Jednostka

Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna Czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) Czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y)

• Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Czoło/czoło C: Współśr./ Umieszczenie okręgu współśrodkowo na powierzchni czołowej poza środkiem Umieszczenie okręgu nie współśrodkowo na powierzchni czołowej Z0 Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) X0 Współrzędna X punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) Y0 Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi X. α0 Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promień okręgu R Pobocznica/pobocznica C: X0 Z0 α0 Średnica walca ∅ (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi Y. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czoło Y: Umieszczenie okręgu współśrodkowo na powierzchni czołowej Umieszczenie okręgu nie współśrodkowo na powierzchni czołowej Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Współrzędna X punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do C0) Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do L0) Punkt odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternat. do X0) Punkt odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternat. do Y0) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi X. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promień okręgu Prosta: dosunięcie do następnej pozycji następuje przesuwem szybkim po prostej. Okrąg: dosunięcie do następnej pozycji następuje po torze kołowym z posuwem ustalonym poprzez daną maszynową Pobocznica Y: Współrzędna X punktu odniesienia (abs) Punkt odniesienia Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi Y. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

mm mm mm stopień

mm mm mm stopień

Współśr./ nie współśr. Z0 CP X0 Y0 C0 L0 α0

mm stopień mm mm mm mm stopień

mm

R Pozycjonowanie X0 C0 Y0 Z0 α0

mm stopień mm mm stopień

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-177

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

R Pozycjonowanie

Promień okręgu Prosta: Dosunięcie do następnej pozycji następuje przesuwem szybkim po prostej. Okrąg: Dosunięcie do następnej pozycji następuje po torze kołowym z posuwem ustalonym w danej maszynowej. Liczba pozycji na okręgu

mm

N

5.2.12 Wzór pozycji łuk koła
Jeżeli chcecie zaprogramować dowolną liczbę pozycji na łuku koła o zdefiniowanym promieniu, użyjcie funkcji „Wzór pozycji łuk koła”. Możecie wybrać, czy narzędzie ma się dosuwać do następnej pozycji po prostej czy po torze kołowym (szczegółowy opis patrz punkt „Wzór pozycji okrąg”.
Wiercenie
Pozycje >

Naciśnijcie przyciski programowane "Wiercenie", "Pozycje" i "Okrąg/łuk koła".

W polu wprowadzania parametru „Okrąg/łuk koła” wybierzcie ustawienie „Łuk koła”.
Parametr Lage Wybrać z 8 różnych położeń: • • • • • • • Czoło/czoło - przód Czoło/czoło - tył Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna Czoło Y – przód (tylko gdy jest oś Y) Czoło Y – tył (tylko gdy jest oś Y) Pobocznica Y – wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Opis Jednostka

Współśr./ nie współśr. Z0 X0 Y0 α0

• Pobocznica Y – zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Czoło/czoło C: Umieszczenie okręgu współśrodkowo na powierzchni czołowej Umieszczenie okręgu nie współśrodkowo na powierzchni czołowej Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Współrzędna X punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi X. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promień Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) mm mm mm stopień

R X0 Z0

mm mm mm

5-178

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.2 Wiercenie

5

α0

Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi Y. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czoło Y: Umieszczenie okręgu współśrodkowo na powierzchni czołowej. Umieszczenie okręgu nie współśrodkowo na powierzchni czołowej. Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Współrzędna X punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do C0) Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do L0) Punkt odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia (abs) – (tylko przy nie współśrodkowości) (alternatywnie do Y0) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi X. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promień Prosta: dosunięcie do następnej pozycji następuje przesuwem szybkim po prostej. Okrąg: dosunięcie do następnej pozycji następuje po torze kołowym

stopień

Współśr./ nie współś. Z0 CP X0 Y0 C0 L0 α0

mm stopień mm mm mm mm stopień

R Pozycjonowanie

mm

z posuwem ustalonym poprzez daną maszynową.
X0 C0 Y0 Z0 α0 Pobocznica Y: Współrzędna X punktu odniesienia (abs) Punkt odniesienia Współrzędna Y punktu odniesienia (abs) Współrzędna Z punktu odniesienia (abs) Kąt startowy: kąt 1. otworu w odniesieniu do osi Y. Kąt dodatni: okrąg jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: okrąg jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Promień Prosta: Dosunięcie do następnej pozycji następuje przesuwem szybkim po prostej. Okrąg: dosunięcie do następnej pozycji następuje po torze kołowym mm stopień mm mm stopień

R Pozycjonowanie α1

mm

z posuwem ustalonym poprzez daną maszynową.
Kąt przełączania; po wykonaniu pierwszego otworu, następuje pod tym kątem dosuwanie do następnych pozycji. Kąt dodatni: dalsze pozycje są obracane przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kąt ujemny: dalsze pozycje są obracane zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Liczba pozycji na łuku stopień

N

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

5-179

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.2 Wiercenie

5

5.2.13 Powtórzenie pozycji
Jeżeli chcecie jeszcze raz dokonać dosunięcia do już zaprogramowanych pozycji, możecie to szybko zrealizować przy pomocy funkcji „Powtórzenie pozycji”. Każdemu wzorowi pozycji ShopTurn automatycznie nadaje numer i wyświetla go na planie pracy obok numeru bloku.
SHOPTURN Skrawanie SHOPTURN_KONT_01 Skrawanie Nakiełkowanie Wiercenie 001: rząd otworów Nakiełkowanie Wiercenie 002: koło otworów Gwintowanie otworu Powtórz. pozycji Koniec programu Powtórzenie wzoru pozycji T=ZDZIERAK F T=wiertło do na T=WIERTŁO X0=45 Y0=0 Z0 T=wiertło do na T=WIERTŁO F1 Z0=15 X0=3 Y0 T=gwintownik
Powtórzenie wzoru pozycji 001 Wzór pozycji 001

T=ZDZIERAK F

Wiercenie

Powtórz. pozycji >

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Powtórzenie pozycji”. Wprowadźcie numer wzoru pozycji, który chcecie powtórzyć.

5-180

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5
5.3

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

Toczenie
Jeżeli Wasza tokarka dysponuje osią Y i chcecie przy toczeniu pracować z pozycją Y ≠ 0, postępujcie następująco: 1. Pod grupą funkcji „Prosta okrąg” wybrać płaszczyznę obróbki „toczenie” (patrz punkt „Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki”). 2. Pod grupą funkcji „Prosta okrąg” zaprogramować prostą do pożądanej pozycji Y (patrz punkt „Prosta”). 3. Zaprogramować funkcję toczenia. Pozycja Y pozostaje zachowana tak długo, aż wybierzecie płaszczyznę obróbki „toczenie”.

5.3.1 Cykle skrawania
Gdy chcecie skrawać narożniki na konturach zewnętrznych albo wewnętrznych, wzdłużnie albo poprzecznie, używajcie cykli toczenia. Rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca) możecie wybrać dowolnie. Obróbka zgrubna Przy obróbce zgrubnej są wykonywane skrawy równoległe do osi, aż do zaprogramowanego naddatku na obróbkę. Jeżeli nie zaprogramowaliście naddatku, wówczas przy obróbce zgrubnej następuje skrawanie aż do konturu końcowego. Przy obróbce zgrubnej ShopTurn ew. zmniejsza zaprogramowaną głębokość dosuwu D tak, by powstały skrawy o takiej samej wielkości. Jeżeli np. całkowita wielkość dosuwu wynosi 10 a wybraliście głębokość pojedynczego dosuwu wynoszącą 3, powstałyby skrawy 3, 3, 3 i 1. ShopTurn zmniejsza teraz głębokość dosuwu na 2.5, aby powstały 4 skrawy o takiej samej wielkości. Czy narzędzie na końcu każdego skrawu dokonuje przejścia po konturze o wielkość dosuwu D, aby usunąć pozostały narożnik materiału, czy też natychmiast odsuwa się, zależy od kąta między konturem i ostrzem narzędzia. Od jakiego kąta następuje dosunięcie, jest zapisane w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Jeżeli narzędzie na końcu skrawu nie dokonuje dosunięcia na konturze, cofa się przesuwem szybkim o odstęp bezpieczeństwa albo o wartość zapisaną w danej maszynowej. ShopTurn uwzględnia zawsze wartość mniejszą, ponieważ w przeciwnym przypadku przy skrawaniu na konturach wewnętrznych może dochodzić do naruszenia konturu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-181

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

Obróbka wykańczająca

Obróbka wykańczająca następuje zawsze w tym samym kierunku co obróbka zgrubna. Przy obróbce wykańczającej ShopTurn automatycznie włącza i wyłącza korekcję promienia narzędzia.

Skrawanie warstwowe konturu zewnętrzne- Obróbka zgrubna równolegle do osi go wzdłużnie

Dosunięcie / odsunięcie

1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do 1. głębokości dosuwu. 3. 1. skraw jest wykonywany z posuwem obróbkowym. 4. Narzędzie wykonuje z posuwem obróbkowym ruch po konturze i cofa się przesuwem szybkim (patrz punkt „Obróbka zgrubna”). 5. Narzędzie przesuwa się przesuwem szybkim do punktu startowego następnego dosuwu. 6. Następne przejście narzędzia jest wykonywany z posuwem obróbkowym. 7. Kroki 4 do 6 są powtarzane tak długo, aż będzie uzyskana głębokość końcowa. 8. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Skrawanie”. Poprzez przycisk programowany wybierzcie jeden z trzech cykli skrawania: zwykły cykl skrawania prosta -albocykl skrawania prosta z zaokrągleniami albo fazkami -albocykl skrawania ze skosami, zaokrągleniami albo fazkami

Toczenie

Skrawanie>

5-182

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

Parametr T, D, F, S, V Rodzaj obróbki Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Pozycja skrawania:

Jednostka

Kierunek

Kierunek skrawania (poprzecznie lub wzdłużnie) w układzie współrzędnych:
Równolegle do osi Z (wzdłużnie) zewnętrzne X X wewnętrzne X Równolegle do osi X (poprzecznie) zewnętrzne X wewnętrzne

Z X X

Z X

Z X

Z

Z

Z

Z

Z

X0 Z0 X1 Z1 D UX UZ FSn Rn

Punkt odniesienia ∅ (abs) Punkt odniesienia (abs) Punkt końcowy ∅ (abs) albo punkt końcowy (ink) Punkt końcowy (abs albo ink) Głębokość dosuwu (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Fazka (n=1 bis 3) alternatywnie do Rn Radius (n=1 bis 3) alternatywnie do FSn

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Xm-Zm-α1-α2 Wybór, które z parametrów Xm, Zm, α1 i α2 mają być wyświetlane – (tylko w przypadku cyklu skrawania ze skosami, zaokrągleniami i fazkami) Xm Zm α1 α2 Punkt pośredni ∅ (abs) albo punkt pośredni (ink) Punkt pośredni (abs albo ink) Kąt 1. odcinka (tylko w przypadku cyklu skrawania ze skosami, zaokrągleniami i fazkami) Kąt 2. odcinka (tylko w przypadku cyklu skrawania ze skosami, zaokrągleniami i fazkami) mm mm stopień stopień

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-183

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

5.3.2 Cykle wytaczania
Gdy chcecie wykonywać symetryczne i nie symetryczne wytoczenia na dowolnych elementach konturu, korzystajcie z cykli wytaczania.

X

Z

Wytoczenie na skosie

Możecie wykonywać wytoczenia zewnętrzne albo wewnętrzne wzdłużne i poprzeczne. Przy pomocy parametrów szerokość i głębokość wytoczenia określacie kształt wytoczenia. Jeżeli wytoczenie jest szersze niż aktywne narzędzie, szerokość jest skrawana w wielu skrawach. Narzędzie jest przy tym przy każdym wcięciu przesuwane o (maksymalnie) 80% swojej szerokości. Dla dna i zboczy wytoczenia możecie podać naddatek na obróbkę wykańczającą, który jest pozostawiany przy obróbce zgrubnej. Czas oczekiwania między wcinaniem i wycofywaniem jest ustalony w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Dosunięcie/odsunięcie Obróbka zgrubna (głębokość dosuwu D > 0)
Odstęp bezpieczeństwa (1) (7) (5) (3) (2) (4) D (6) (8) D D D + odstęp bezp. D + odstęp bezp.

Kroki obróbkowe przy wytaczaniu

1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie wytacza na środku o głębokość dosuwu D (1). 3. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim o D + odstęp bezpieczeństwa. 4. Narzędzie wytacza obok 1. wytoczenia na głębokość dosuwu 2D (2).

5-184

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

5. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim o D + odstęp bezpieczeństwa. 6. Narzędzie wytacza na przemian w 1. i 2. wytoczeniu każdorazowo o głębokość dosuwu 2D, aż do osiągnięcia głębokości końcowej T1 (3) i (4). Między poszczególnymi wytoczeniami narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim każdorazowo o D + odstęp bezpieczeństwa. Po ostatnim wytoczeniu narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 7. Wszystkie dalsze wytoczenia są wykonywane na przemian bezpośrednio aż do głębokości końcowej T1 (5) do (8). Między poszczególnymi wytoczeniami narzędzie każdorazowo wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Obróbka wykańczająca 1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie porusza się z posuwem obróbkowym po jednym zboczu do dołu i po dnie do środka. 3. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. 4. Narzędzie porusza się z posuwem obróbkowym po drugim zboczu do dołu i po dnie do środka. 5. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Wytoczenie”. Poprzez przycisk programowany wybierzcie jeden z trzech cykli wytaczania zwykły cykl wytaczania -albocykl wytaczania ze skosami, zaokrągleniami albo fazkami -albocykl wytaczania na skosie ze skosami, zaokrągleniami albo fazkami

Toczenie

Wytoczenie >

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-185

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

Parametr T, D, F, S, V Rodzaj obróbki

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca + obróbka kompletna

Jednostka

Położenie

Położenie wytoczenia:

Punkt odniesienia X0 Z0 B1 B2 T1 T2

Punkt odniesienia:

Punkt odniesienia ∅ (abs) Punkt odniesienia (abs) Szerokość wytoczenia, u dołu (ink) Szerokość wytoczenia, u góry (ink) alternatywnie do B1 – (tylko w przypadku wytoczenia ze skosami, zaokrągleniami) Głębokość wytoczenia w punkcie odniesienia (abs albo ink) Głębokość wytoczenia w stosunku do punktu odniesienia (abs albo ink) alternatywnie do T1 – (tylko w przypadku wytoczenia na skosie ze skosami, zaokrągleniami i fazkami) Kąt skosu, na którym ma zostać wykonane wytoczenie – (tylko w przypadku wytoczenia na skosie ze skosami, zaokrągleniami i fazkami) Kąt może przyjmować wartości między -180° i +180°. Wytoczenie wzdłużne: α0 = 0° ⇒ równoległa do osi Z Wytoczenie poprzeczne: α0 = 0° ⇒ równoległa do osi X Kąt dodatni odpowiada obrotowi osi X w kierunku osi Z Kąt zbocza (nie w przypadku zwykłego cyklu wytaczania) Przez oddzielne kąty zboczy można opisywać wytoczenia asymetryczne. Kąy mogą przyjmować wartości między 0 i < 90°. Fazka (n = 1 ... 4) alternatywnie do R (nie w przypadku zwykłego cyklu wytaczania) Promień (n = 1 ... 4) alternatywnie do FS (nie w przypadku zwykłego cyklu wytaczania) Głębokość dosuwu 1. przejście narzędzia (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) D=0: 1. skraw jest wykonywany bezpośrednio do głębokości końcowej T1 D>0: 1. i 2. skraw są wykonywane na przemian o głębokość dosuwu D, aby uzyskać lepsze usuwanie wiórów i uniknąć pęknięcia narzędzia.
1 5 3 2 4 D D

mm mm mm mm mm mm

α0

stopień

α1, α2 FS R D

stopień mm mm mm

T1

Wszystkie dalsze skrawy są wykonywane bezpośrednio na głębokość końcową T1. Dosuw boczny dla skrawania naprzemiennego jest określany automatycznie w cyklu. Skrawanie naprzemienne jest niemożliwe, gdy narzędzie może dojść do dna wytoczenia tylko w jednej pozycji. Naddatek na obróbkę wykańczającą (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Liczba wytoczeń (N=1....65535) Odstęp wytoczeń (ink) Przy N=1 nie następuje wyświetlanie P mm

U N P

mm

5-186

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

5.3.3 Podcięcia kształt E i F
Jeżeli chcecie toczyć podcięcia według DIN509 o kształtach E albo F, używajcie funkcji „Podcięcie kształt E” albo „Podcięcie kształt F”. Dosunięcie / odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Podcięcie jest wykonywany w jednym przejściu z posuwem obróbkowym rozpoczynając na zboczu aż do odstępu powrotu. 3. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania.

Podcięcie kształt E

Podcięcie kształt F

Toczenie
Podcięcie kształt E

Podcięcie > Podcięcie kształt F

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Podcięcie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Podcięcie kształt E” albo „Podcięcie kształt F”.

-albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-187

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Położenie podcięcia kształt E: Położenie podcięcia kształt F:

Jednostka

Wielkość pod- Wielkość podcięcia według tablicy DIN: cięcia Promień/głębokość, np.: E1.0x0.4 (podcięcie kształt E) albo F0.6x0.3 (podcięcie kształt F) X0 Z0 X1 Z1 V Punkt odniesienia dla wymiarowania ∅ (abs) Punkt odniesienia dla wymiarowania (abs) Naddatek w kierunku X ∅ (abs) albo naddatek w kierunku X (ink) Naddatek w kierunku Z (abs albo ink) – (tylko przy podcięciu kształt F) Odstęp powrotu X ∅ (abs) albo odstęp powrotu X (ink) mm mm mm mm mm

5.3.4 Podcięcia gwintu
Jeżeli chcecie programować podcięcia gwintu wg DIN76 dla obrabianych przedmiotów z gwintem metrycznym, użyjcie funkcji „Podcięcie gwint DIN” albo „Podcięcie gwint”. Dosunięcie / odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. 1. przejście narzędzia jest wykonywane z posuwem obróbkowym rozpoczynając od zbocza wzdłuż kształtu podcięcia aż do odstępu bezpieczeństwa. 3. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do następnej pozycji startowej. 4. Kroki 2 i 3 są powtarzane tak długo, aż podcięcie gwintu zostanie całkowicie wykonane. 5. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania. Przy obróbce wykańczającej narzędzie porusza się aż do odstępu powrotu V.

Podcięcie gwintu

5-188

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

Toczenie
Podcięcie gw. DIN

Podcięcie > Podcięcie gwint

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Podcięcie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Podcięcie gwint DIN” albo „Podcięcie gwint”.
Opis Jednostka

-albo-

Parametr T, D, F, S, V Rodzaj obróbki

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca + obróbka kompletna

Położenie

Położenie podcięcia gwintu:

P X0 Z0 X1 Z1 R1, R2 α V D U

Wybór skoku gwintu z zadanej tablicy DIN albo wprowadzenie – (tylko w przypadku mm/obr podcięcia gwintu DIN) Punkt odniesienia ∅ (abs) Punkt odniesienia (abs) Naddatek w kierunku X ∅ (abs) albo Naddatek w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku podcięcia gwintu) Naddatek w kierunku Z (abs albo ink) – (tylko w przypadku podcięcia gwintu) Promień1, promień2 (ink) – (tylko w przypadku podcięcia gwintu) Kąt zagłębiania Odstęp powrotu X ∅ (abs) albo odstęp powrotu X (ink) Dosuw (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek na obróbkę wykańczającą (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) mm mm mm mm mm stopień mm mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-189

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

5.3.5 Nacinanie gwintu
Gdy chcecie nacinać gwint zewnętrzny albo wewnętrzny o stałym albo zmiennym skoku, skorzystajcie z funkcji "Gwint wzdłużny", "Gwint stożkowy" albo "Gwint poprzeczny". Gwinty mogą być zarówno jedno- lub wielozwojne. Gwint prawy albo lewy określacie przez kierunek obrotów wrzeciona i kierunek posuwu. Dosuw następuje automatycznie ze stałą głębokością albo stałym przekrojem skrawania. • Przy stałej głębokości dosuwu z jednego przejścia narzędzia na drugie zwiększa się przekrój skrawania. Po obróbce zgrubnej naddatek jest zbierany w jednym przejściu narzędzia. Przy małych głębokościach gwintów stała głębokość dosuwu może prowadzić do lepszych warunków skrawania. Przy stałym przekroju skrawania siła skrawania pozostaje stała przez wszystkie przejścia narzędzia i głębokość dosuwu zmniejsza się.W przypadku gwintów metrycznych (skok gwintu P w mm/obr) ShopTurn wyposaża parametr głębokości gwintu K w wartość obliczoną ze skoku gwintu. Wartość tą można zmienić. Wartość domyślna musi zostać uaktywniona poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Dosunięcie / odsunięcie 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania. 2. Gwint z wyprzedzeniem: Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do pierwszej pozycji startowej przesuniętej do przodu o wyprzedzenie gwintu W. Gwint z wejściem: Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do pozycji startowej przesuniętej do przodu o wejście gwintu W2. 3. 1. przejście narzędzia następuje ze skokiem P do wyjścia gwintu R. 4. Gwint z wyprzedzeniem: Narzędzie porusza się przesuwem szybkim na odstęp powrotu V a następnie do następnej pozycji startowej. Gwint z wejściem: Narzędzie porusza się przesuwem szybkim na odstęp powrotu V a następnie ponownie do pozycji startowej. 5. Kroki 3 i 4 są tak długo powtarzane, aż gwint będzie kompletnie wykonany. 6. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania.

5-190

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

Gwint podłużny

Cykl zakłada wrzeciono o regulowanej prędkości obrotowej z systemem pomiaru drogi. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Gwint”. Naciśnijcie przycisk programowany „Gwint podłużny”, „Gwint stożkowy” albo „Gwint poprzeczny”.

Toczenie

Gwint > Gwint stożkowy Gwint poprzeczny

Gwint wzdłużny

-albo-albo-

Parametr T, D, S, V P

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Skok gwintu

Jednostka

mm/obr cal/obr zwojów/" MODUŁ

G

Skok gwintu – tylko w przypadku P = mm/obr albo cali/obr G = 0 Skok gwintu P nie zmienia się. G > 0 Skok gwintu P zwiększa się na obrót o wartość G. G < 0 Skok gwintu P zmniejsza się na obrót o wartość G. Jeżeli skok początkowy i końcowy gwintu jest znany, można będącą do zaprogramowania zmianę skoku obliczyć następująco: |Pe - P | G =  [mm/obr ] 2*Z1 Oznaczają przy tym: skok końcowy gwintu [mm/obr] Pe P skok początkowy gwintu [mm/obr] Z1 długość gwintu [mm] Większy skok powoduje większy odstęp między zwojami gwintu na obrabianym przedmiocie. Dosuw ze stałą głębokością skrawania (tylko przy obróbce zgrubnej) Dosuw ze stałym przekrojem skrawania (tylko przy obróbce zgrubnej) obróbka zgrubna obróbka wykańczająca + obróbka kompletna
2 2 2

Liniowy: Degresywny: Rodzaj obróbki

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-191

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

Gwint wew. Gwint zew. X0 Z0 X1/Xα X1

Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny Punkt odniesienia dla wymiarowania ∅ (abs) Punkt odniesienia dla wymiarowania (abs) Skos gwintu ∅ (abs albo ink) – (tylko w przypadku gwintu stożkowego) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość gwintu ∅ (abs) albo długość gwintu (ink) – (tylko w przypadku gwintu poprzecznego) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość gwintu (abs albo ink) – (tylko w przypadku gwintu wzdłużnego i stożkowego) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Wyprzedzenie gwintu (ink) Punktem startowym gwintu jest punkt odniesienia przesunięty do przodu i wyprzedzenie gwintu W (X0, Z0). Wyprzedzenia gwintu możecie użyć, gdy poszczególne przejścia narzędzia chcecie rozpoczynać trochę wcześnie, aby dokładnie wykonać również początek gwintu. Wejście gwintu (ink) Wejścia gwintu możecie użyć, gdy nie możecie dokonać bocznego dosuwu do wykonywanego gwintu, lecz musicie dokonać zagłębienia w materiał (przykład: rowek smarowy na wałku). Wejście gwintu = wyjście gwintu (ink) Wyjście gwintu (ink) Wyjścia gwintu możecie użyć, gdy na końcu gwintu chcecie wykonać wyjście skośne (przykład: rowek smarowy na wałku). Głębokość gwintu (ink) Gdy wartość jest obliczana przez ShopTurn, pole ma kolor szary. Wartość można jednak mimo to zmienić i pole ma wówczas kolor biały. Zaprogramowany naddatek U jest odejmowany od zadanej głębokości gwintu K a pozostała reszta jest rozdzielana na liczbę przejść narzędzia przy obróbce zgrubnej. Cykl samodzielnie oblicza poszczególne aktualne głębokości dosuwu w zależności od podanego podziału na przejścia narzędzia. Skos dosuwu jako kąt - alternatywnie do skosu dosuwu jako zbocze α > 0: dosuw wzdłuż tylnej powierzchni nośnej gwintu α < 0: dosuw wzdłuż przedniej powierzchni nośnej gwintu α = 0: dosuw prostopadle do kierunku skrawania Jeżeli dosuwanie ma się odbywać wzdłuż powierzchni nośnych, wartość absolutna tego parametru może maksymalnie wynosić połowę kąta zbocza narzędzia. mm mm mm/ stopień mm

Z1

mm

W

mm

W2

mm

W2=R R

mm mm

K

mm

α

stopień

I

Skos dosuwu jako zbocze (ink) – alternatywnie do skosu dosuwu jako kąt I > 0: dosuw wzdłuż tylnej powierzchni nośnej gwintu I < 0: dosuw wzdłuż przedniej powierzchni nośnej gwintu Dosuw wzdłuż powierzchni nośnej gwintu

mm

AS

Dosuw po zmiennej powierzchni nośnej gwintu (alternatywnie) Zamiast po jednej powierzchni nośnej możecie dokonywać dosuwania po obydwu powierzchniach, aby nie obciążać zawsze tego samego ostrza narzędzia. Dzięki temu można zwiększyć żywotność narzędzia. α > 0: start na tylnej powierzchni nośnej α < 0: start przedniej powierzchni nośnej Liczba przejść narzędzia przy skrawaniu zgrubnym albo pierwsza głębokość dosuwu (tylko przy obróbce zgrubnej)

mm

5-192

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

Przy przełączaniu między liczbą przejść narzędzia przy skrawaniu zgrubnym i pierwszym dosuwem jest każdorazowo wyświetlana przynależna wartość. U NN Naddatek na obróbkę wykańczającą (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) Liczba jałowych przejść narzędzia (tylko przy obróbce wykańczającej) W celu polepszenia jakości powierzchni narzędzi przechodzi jeszcze NN razy wzdłuż głębokości gwintu K. Odstęp powrotu (ink) Określa punkt startowy w przypadku gwintów jednozwojnych, tzn. kąt, który określa punkt rozpoczęcia nacinania zwoju na obwodzie toczonej części (-360°<Q<360°). Np. Q = 30.0 Punkt rozpoczęcia nacinania gwintu leży na 30°. mm stopień mm

V Q

Gwint wielozwojny

Przebieg ruchów w przypadku gwintów jedno- i wielozwojnych jest w zasadzie taki sam. Ustawcie kursor na polu parametrów „Q”. Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa”.

Alternatywa

Zamiast parametru „Q” są wyświetlane parametry gwintu wielozwojnego.
Parametr L Opis Liczba zwojów gwintu (max.6) Zwoje gwintu są równomiernie rozmieszczane na obwodzie toczonej części, przy czym 1. zwój jest zawsze umieszczany na 0°. Jeżeli ma zostać wykonany gwint wielozwojny, którego 1. zwój nie rozpoczyna się od 0°, musi dla każdego zwoju zostać zaprogramowany cykl a dla Q wpisane odpowiednie przesunięcie kąta startowego A Głębokość zmiany zwoju (ink) mm Najpierw kolejna obróbka wszystkich zwojów gwintu do uzyskania głębokości zmiany zwoju A, następnie kolejna obróbka zwojów do głębokości 2A itd. aż do uzyskania głębokości końcowej. A=0: Głębokość zmiany gwintu nie jest uwzględniana, tzn. obróbka każdego zwoju na gotowo, zanim zostanie rozpoczęta obróbka zwoju następnego. 1 z L zwojów N ≠ 0: obróbka tylko zwoju N N = 0: obróbka wszystkich zwojów P Zwój startowy P = 1 ... L tylko w przypadku N=0 Gdy P > 1, zwoje o niższym numerze nie są uwzględniane przy obróbce. Jednostka

N

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-193

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

5.3.6 Obróbka poprawkowa gwintu
Jeżeli chcecie obrabiać gwint później, np. gdy podczaj jego nacinania pękła płytka tnąca narzędzia, użyjcie funkcji „Obróbka poprawkowa gwintu”. ShopTurn uwzględnia przy tym przesunięcie kątowe zwoju gwintu, które powstaje przez ponowne zamontowanie obrabianego przedmiotu. Wyłączcie wrzeciono. Wybierzcie rodzaj obsługi „Maszyna ręcznie”.
Jog

Wprowadźcie narzędzie do zwoju gwintu.
Toczenie
Gwint >

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Gwint”. Naciśnijcie przycisk programowany „Punkt synchronizacji”, gdy narzędzie do gwintowania jest dokładnie w zwoju gwintu. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. W polu parametrów „Q” (przesunięcie kąta startowego) wprowadźcie wartość 0. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Na tyle odsuńcie narzędzie do gwintowania, by było bez kolizji możliwe dosunięcie do punktu odniesienia (X0, Z0). Załadujcie program w rodzaju obsługi „Maszyna auto” (patrz punkt „Uruchomienie/zatrzymanie obróbki”). Ustawcie kursor w programie na bloku nacinania gwintu.

Punkt synchron.

Szukanie bloku

Uruchom szukanie

Naciśnijcie przyciski programowane „Szukanie bloku” i „Uruchom szukanie”. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

ShopTurn przeprowadza niezbędne nastawienia wstępne. Jeszcze raz naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Następuje dosunięcie narzędzia do nowej pozycji startowej i uruchomienie obróbki poprawkowej gwintu. Jest przy tym uwzględniane przesunięcie kątowe.

5-194

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.3 Toczenie

5

5.3.7 Obcięcie
Jeżeli chcecie obcinać części obrotowo-symetryczne (np. śruby, sworznie albo rury), użyjcie funkcji „Obcięcie”. Na krawędzi części gotowej możecie zaprogramować fazkę albo zaokrąglenie. Do głębokości X1 możecie pracować ze stałą prędkością skrawania V albo prędkością obrotową S, od tego miejsca obróbka następuje tylko ze stałą prędkością obrotową. Od głębokości X1 możecie również zaprogramować zredukowany posuw FR wzgl. zredukowaną prędkość obrotową SR, aby dopasować prędkość do zmniejszonej średnicy. Poprzez parametr X2 wprowadzacie głębokość końcową, do której chcecie dojść przy obcinaniu. W przypadku rur np. nie musicie prowadzić obcinania aż do środka, wystarczy trochę więcej niż grubość ścianki. Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje przesuwem szybkim ruch do płaszczyzny wycofania a następnie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Ew. z posuwem obróbkowym jest wykonywana fazka albo zaokrąglenie. 3. Obcinanie jest wykonywane z posuwem obróbkowym aż do głębokości X1. 4. Obcinanie jest kontynuowane ze zmniejszonym posuwem FR i zmniejszoną prędkością obrotową RS do głębokości X2. 5. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Gdy Wasze tokarka jest do tego przystosowana, możecie wysunąć chwytak obrabianego przedmiotu, w celu przejęcia odciętego elementu. Wysunięcie uchwytu obrabianego przedmiotu musi uzyskać zezwolenie w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.
Toczenie

Obcięcie >

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie” i „Obcięcie”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-195

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.3 Toczenie

5

Parametr T, D, F, S, V SV X0 Z0 FS R X1 FR SR

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Granica prędkości obrotowej dla stałej prędkości skrawania (tylko przy V) Punkt odniesienia ∅ (abs) Punkt odniesienia (abs) Fazka alternatywnie do R Promień alternatywnie do FS Głębokość dla redukcji posuwu ∅ (abs) albo głębokość dla redukcji posuwu (ink) Posuw zredukowany Zmniejszona prędkość obrotowa

Jednostka

obr/min mm mm mm mm mm mm/obr obr/min

Chwytak obra- tak: wysunięcie uchwytu obrabianego przedmiotu bianych przed- nie: nie wysuwać uchwytu obrabianego przedmiotu miotów XM X2 Głębokość, przy której szuflada jest wysuwana (abs) Głębokość końcowa ∅ (abs) albo głębokość końcowa (ink) mm mm

5-196

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5
5.4

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Toczenie konturu
Jeżeli chcecie programować i wykonywać proste albo skomplikowane kontury, używajcie funkcji „Toczenie konturu”. Kontur składa się z poszczególnych elementów, przy czym zdefiniowany kontur obejmuje co najmniej dwa a maksymalnie 250 elementów. Dodatkowo możecie między elementami konturu programować fazki, zaokrąglenia, podcięcia albo przejścia styczne.

Zintegrowany procesor konturu oblicza punkty przecięcia poszczególnych jego elementów przy uwzględnieniu zależności geometrycznych i umożliwia Wam przez to wprowadzanie elementów niewystarczająco zwymiarowanych. Przy obróbce konturu możecie uwzględnić kontur półfabrykatu, który musicie wprowadzić przed konturem części gotowej. Poza tym możecie wybierać między następującymi technologiami obróbki: • • • skrawanie warstwowe podłużne skrawanie warstwowe poprzeczne skrawanie warstwowe dwukierunkowe

W przypadku tych 3 różnych technologii możecie każdorazowo prowadzić obróbkę zgrubną, wybieranie pozostałego materiału i obróbkę wykańczającą. Dla skrawania podłużnego programowanie wygląda na przykład następująco: 1. Wprowadzenie konturu półfabrykatu Jeżeli przy skrawaniu do konturu chcecie jako kształt półfabrykatu uwzględnić jego kontur (a nie walec bądź naddatek), musicie przed konturem części gotowej zdefiniować kontur półfabrykatu. Kontur półfabrykatu składacie kolejno z różnych elementów. 2. Wprowadzenie konturu części gotowej Kontur części gotowej składacie kolejno z różnych elementów. 3. Skrawanie do konturu (obróbka zgrubna) Kontur jest obrabiany w kierunku wzdłużnym wzgl. poprzecznym albo równolegle do konturu. 4. Wybieranie reszty materiału (obróbka zgrubna) Przy skrawaniu konturu ShopTurn rozpoznaje automatycznie pozostały materiał. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia można go wybrać bez obrabiania całego konturu. 5. Skrawanie do konturu (obróbka wykańczająca) Jeżeli przy obróbce zgrubnej zaprogramowaliście naddatek, kontur jest obrabiany jeszcze raz.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-197

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Wszystkie kroki obróbki występujące przy obróbce konturu są na planie pracy ujęte w nawiasy kwadratowe.
PRZYKŁAD Skrawanie Półfabrykat: Część gotowa: Skrawanie Skrawanie pozost. Skrawanie Koniec programu Przykład: skrawanie konturu

Jeżeli Wasza tokarka dysponuje osią Y i chcecie przy toczeniu pracować z pozycją Y ≠ 0 , postępujcie następująco: 1. Pod grupą funkcji „Prosta okrąg” wybrać płaszczyznę obróbki „toczenie” (patrz punkt „Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki”). 2. Pod grupą funkcji „Prosta okrąg” zaprogramować prostą do pożądanej pozycji Y (patrz punkt „Prosta”). 3. Zaprogramować funkcję toczenia. Pozycja Y pozostaje zachowana tak długo, aż wybierzecie płaszczyznę obróbki „toczenie”.

5-198

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.1 Przedstawienie konturu
ShopTurn przedstawia kontur na planie pracy jako jeden blok programu. Gdy otworzycie ten blok, poszczególne elementy konturu są wyszczególniane symbolicznie i wyświetlane jako grafika kreskowa. Przedstawienie symboliczne Poszczególne elementy konturu są we wprowadzonej kolejności przedstawiane symbolicznie obok okna grafiki. Element konturu Punkt startowy Prosta do góry Prosta do dołu Symbol Znaczenie Punkt startowy konturu Prosta w rastrze 90° Prosta w rastrze 90°

Prosta w lewo Prosta w prawo

Prosta w rastrze 90° Prosta w rastrze 90°

Prosta dowolna

Prosta o dowolnym nachyleniu

Łuk koła w prawo Łuk koła w lewo Zakończenie konturu END

Okrąg

Okrąg

Koniec opisu konturu

Różne kolory symboli informują o ich statusie: Pierwszy plan czarny czarny czerwony Tło czerwone czerwone białe białe Znaczenie Kursor na nowym elemencie Kursor na aktualnym elemencie Normalny element Element nie jest aktualnie uwzględniany (element będzie uwzględniany dopiero wtedy, gdy zostanie wybrany kursorem)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-199

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Prezentacja graficzna

Synchronicznie do bieżącego wprowadzania elementów konturu jest w oknie grafiki wyświetlany postęp programowania konturu.

Graficzna prezentacja konturu przy toczeniu

Utworzony element konturu może przy tym przybierać postać różnych rodzajów linii i kolorów: • • • • czarna: pomarańczowa: zielona kreskowa: niebieska kropkowa: zaprogramowany kontur aktualny element konturu element alternatywny element częściowo określony

Skalowanie układu współrzędnych dopasowuje się do zmian całego konturu. Oś symetrii konturu jest przedstawiana jako linia kropkowo-kreskowa. Położenie układu współrzędnych jest jednocześnie wyświetlane w oknie grafiki.

5-200

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.2 Utworzenie nowego konturu
Dla każdego konturu, który chcecie skrawać, musicie utworzyć własny kontur. Gdy tworzycie nowy kontur, musicie najpierw ustalić punkt startowy. ShopTurn definiuje następnie automatycznie koniec konturu. Macie możliwość rozpoczęcia konturu od elementu przejściowego do półfabrykatu. Poza tym możecie dla punktu startowego wprowadzić dodatkowe polecenia (max 40 znaków) w formie G-Code. Jeżeli chcecie utworzyć kontur, który ma być podobny do już istniejącego, możecie również skopiować stary kontur, zmienić jego nazwę i tylko zmienić wybrane elementy konturu. Jeżeli natomiast identycznego konturu chcecie użyć w innym miejscu w programie, nie wolno jest zmienić nazwy kopii. Zmiany jednego konturu będą wówczas automatycznie przyjmowane do konturu o tej samej nazwie. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Nowy kontur”. Wprowadźcie nazwę nowego konturu. Nazwa konturu musi być jednoznaczna. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Jest wyświetlana maska wprowadzania dla punktu startowego konturu. Wprowadźcie parametry. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Toczenie konturu

Nowy kontur

>

Wprowadźcie poszczególne elementy konturu (patrz punkt „Sporządzanie elementów konturu”). Parametr
X Z Punkt startowy w kierunku X ∅ (abs)

Opis

Jednostka
mm mm mm mm

Punkt startowy w kierunku Z (abs)

Przejście na FS: fazka jako element przejściowy na początku konturu początku kon- R: promień jako element przejściowy na początku konturu turu FS=0 albo R=0: brak elementu przejściowego Położenie elementu przejściowego w odniesieniu do punktu startowego konturu

Polecenie dodatkowe

Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-201

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.3 Sporządzenie elementów konturu
Po utworzeniu nowego konturu i ustaleniu punktu startowego, zdefiniujcie poszczególne elementy konturu, z których kontur składa się. Przy definicji konturu macie do dyspozycji następujące elementy: • • • • prosta pionowo prosta poziomo prosta po przekątnej okrąg/łuk koła

Dla każdego elementu konturu wypełniacie własną maskę parametrów. Przy wprowadzaniu parametrów wspierają Was różne obrazy pomocnicze, które objaśniają te parametry. Jeżeli do niektórych pól nie wpiszecie wartości, ShopTurn zakłada, że te wartości są nieznane i próbuje je obliczyć z innych parametrów. W przypadku konturów, dla których wprowadziliście więcej parametrów, niż bezwarunkowo konieczne, może dojść do sprzeczności. W takim przypadku spróbujcie wprowadzić mniej parametrów i jak najwięcej parametrów pozostawić do obliczenia przez ShopTurn. Elementy przejściowe konturu Między dwoma elementami konturu możecie jako element przejściowy wybrać promień, fazkę albo w przypadku prostych elementów konturu również podcięcie. Element przejściowy jest zawsze dołączany na końcu elementu konturu. Wybór elementu przejściowego konturu następuje w masce parametrów każdorazowego elementu konturu. Element przejściowy konturu możecie zastosować zawsze wtedy, gdy jest punkt przecięcia obydwu sąsiadujących elementów i można go obliczyć z wprowadzonych wartości. W przeciwnym przypadku musicie użyć elementów konturu prosta/okrąg. Wyjątkiem jest koniec konturu. Tam możecie, chociaż nie ma punktu przecięcia z innym elementem, również zdefiniować zaokrąglenie albo fazkę jako element przejściowy do półfabrykatu.

5-202

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Polecenia dodatkowe

Dla każdego elementu konturu możecie wprowadzić dodatkowe polecenia dodatkowe w formie G-Code. Dodatkowe polecenia (max 40 znaków) wpisujecie w rozszerzonej masce parametrów (przycisk programowany „Wszystkie parametry”). Przy programowaniu konturu są do dyspozycji następujące dalsze funkcje: • Styczna do elementu poprzedzającego Przejście do elementu poprzedzającego możecie zaprogramować jako styczna. Wybór dialogowy Jeżeli z dotychczas wpisanych parametrów wynikają dwie różne możliwości poprowadzenia konturu, musicie wybrać jedną z nich. Zamknięcie konturu Od aktualnej pozycji możecie zamknąć kontur przy pomocy prostej do punktu startowego.

Dalsze funkcje

Wykonywanie dokładnych przejść konturu

Przy obróbce wykańczającej konturu ma miejsce sterowanie z płynnym przechodzeniem między blokami (G64). Oznacza to, że przejścia konturu jak narożniki, fazki albo zaokrąglenia ew. nie są dokładnie obrabiane. Jeżeli chcecie temu zapobiec, są dwie różne możliwości przy programowaniu (użyć dodatkowego polecenia albo zaprogramować oddzielny posuw dla elementu przejściowego). • Dodatkowe polecenie Dla konturu na poniższym rysunku zaprogramujcie najpierw prostą pionową i jako parametr wprowadźcie polecenie dodatkowe „G9” (zatrzymanie dokładne pojedynczymi blokami). Następnie zaprogramujcie prostą poziomą. Narożnik zostanie obrobiony dokładnie, ponieważ posuw na końcu prostej pionowej wynosi przez krótki czas zero.

Kierunek obróbki

G9 G64

Obrabiany przedmiot
Obróbka wykańczająca na narożnikach konturu

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-203

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5Posuw na elemencie przejściowym Gdy jako element przejściowy wybraliście fazkę albo promień, wprowadźcie w parametrze „FRC” zmniejszony posuw. Dzięki wolniejszej obróbce element przejściowy jest wykonywany dokładniej.

Wprowadzanie elementów konturu Przyciskiem programowanym wybierzcie element konturu. ... W masce wprowadzania wprowadźcie wszystkie dane, które wynikają z rysunku obrabianego przedmiotu (np. długość prostej, pozycja końcowa, przejście do następnego elementu, kąt nachylenia itd.). Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Element jest dodawany do konturu. Powtarzajcie to postępowanie aż kontur będzie kompletny. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Zaprogramowany kontur jest przejmowany do planu pracy.

Wszystkie parametry

Gdy w przypadku poszczególnych elementów konturu chcecie wyświetlić dalsze parametry, np. aby wprowadzić jeszcze dodatkowe polecenia, naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”.

Styczna do elementu poprzedzającego
Styczna do poprz.

Podczas wprowadzania danych elementu konturu możecie zaprogramować przejście do elementu poprzedzającego jako styczna. Naciśnijcie przycisk programowany „Styczna do poprz.”. Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego α2 jest nastawiany na 0°. W polu wprowadzania parametru ukazuje się wybór „stycznie”.

Wybór dialogowy

Podczas wprowadzania dialogowego elementu konturu mogą wyniknąć dwie możliwości poprowadzenia konturu, z których jedną musicie wybrać. Naciśnijcie przycisk programowany „Wybór dialogowy”, aby przełączyć między obydwoma różnymi możliwościami poprowadzenia konturu. W oknie grafiki wybrany kontur jest przedstawiany w formie czarnej linii ciągłej, kontur alternatywny jako zielona linia kreskowa.

Wybór dialogowy

Przejęcie dialogu

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie dialogu”, aby przejąć wybraną alternatywę.

5-204

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Zamknięcie konturu

Kontur musi być zawsze zamknięty. Jeżeli nie chcecie sami sporządzać wszystkich elementów konturu od punktu startowego do punktu startowego, możecie zamknąć kontur od aktualnej pozycji do punktu startowego. Naciśnijcie przycisk programowany „Zamknięcie konturu”. ShopTurn sporządza prostą od aktualnej pozycji do punktu startowego. Gdy sporządziliście wszystkie elementy konturu, możecie jeszcze na jego końcu zdefiniować element przejściowy do półfabrykatu, zanim przejmiecie kontur do planu pracy. Ustawcie kursor na ostatnim elemencie konturu. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest otwierana przynależna maska wprowadzania. Podajcie element przejściowe. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Zamknięcie konturu

Element przejściowy na końcu konturu

Przejęcie

Ustawcie kursor na końcu konturu

.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest otwierana przynależna maska wprowadzania. Wybierzcie pożądane położenie elementu przejściowego. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Na końcu konturu jest dołączany element przejściowy do półfabrykatu. Opis dla elementu konturu „prosta“
Pozycja końcowa w kierunku X ∅ (abs) albo pozycja końcowa w kierunku X (ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja końcowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt nachylenia w odniesieniu do osi Z Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego przejście styczne: α2=0 Posuw dla elementu konturu prosta FS: Fazka jako element przejściowy do następnego elementu konturu R: Zaokrąglenie jako element przejściowy do następnego elementu konturu Podcięcie: podcięcie (gwint, gwint DIN, kształt E albo kształt F) jako element przejściowy do następnego elementu konturu Długość 1 (ink) - (tylko w przypadku gwintu) Długość 2 (ink) - (tylko w przypadku gwintu)

Parametr
X Z L α1 α2 FB Przejście do następnego elementu Z1 Z2

Jednostka
mm mm mm stopień stopień mm/obr mm mm

mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-205

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

R1 R2 T P α

Promień 1 (ink) - (tylko w przypadku gwintu) Promień 2 (ink) - (tylko w przypadku gwintu) Głębokość (ink) - (tylko w przypadku gwintu) Skok gwintu (tylko w przypadku gwintu DIN) Kąt zagłębiania (tylko w przypadku gwintu DIN)

mm mm mm mm/obr stopień

Wielkość pod- Wielkość podcięcia wg tablicy DIN (tylko w przypadku kształtu E i kształtu F): cięcia Promień/głębokość, np.: E1.0x0.4 (podcięcie kształt E) albo F0.6x0.3 (podcięcie kształt F) FRC CA Posuw dla elementu przejściowego fazka albo zaokrąglenie Naddatek na późniejsze szlifowanie Naddatek na szlifowanie na prawo od konturu (patrząc od punktu startowego) Naddatek na szlifowanie na lewo od konturu (patrząc od punktu startowego) Polecenie dodatkowe Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code mm/obr mm

Parametr
Kierunek obrotu R X Z I

Opis dla elementu konturu „okrąg“

Jednostka

Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Promień okręgu Pozycja końcowa w kierunku X ∅ (abs) oder Pozycja końcowa w kierunku X (ink) Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Pozycja końcowa w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja punktu środkowego okręgu w kierunku X ∅ (abs) albo Pozycja punktu środkowego okręgu w kierunku X (ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Pozycja punktu środkowego okręgu w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w odniesieniu do osi Z Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w odniesieniu do osi Z Kąt rozwarcia okręgu Posuw dla elementu konturu okrąg FS: Fazka jako element przejściowy do następnego elementu konturu R: Zaokrąglenie jako element przejściowy do następnego elementu konturu Posuw dla elementu przejściowego fazka albo zaokrąglenie Naddatek na późniejsze szlifowanie Naddatek na szlifowanie na prawo od konturu (patrząc od punktu startowego) Naddatek na szlifowanie na lewo od konturu (patrząc od punktu startowego) mm mm mm mm

K α1 α2 β1 β2 FB Przejście do następnego elementu FRC CA

mm stopień stopień stopień stopień mm/obr mm mm mm/obr mm

Polecenie dodatkowe

Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code

5-206

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Parametr

Opis dla końca konturu

Jednostka

Przejście na Położenie elementu przejściowego w odniesieniu do punktu końcowego konturu końcu konturu

5.4.4 Zmiana konturu
Już sporządzony kontur możecie później jeszcze zmienić. Możecie poszczególne elementy konturu • • • • wstawić, zmienić dołączyć albo skasować.

Gdy w programie są zdefiniowane dwa kontury o takiej samej nazwie, zmiany jednego konturu są automatycznie przejmowane do konturu o takiej samej nazwie. Dołączenie elementu konturu Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na ostatnim elemencie przed końcem konturu. Przyciskiem programowanym wybierzcie pożądany element konturu. Wprowadźcie parametry do maski wprowadzania. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

...

Pożądany element jest dołączany do konturu.

Zmiana elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na elemencie konturu, który chcecie zmienić. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest otwierana przynależna maska wprowadzania a na grafice programowania wybrany element jest przedstawiany w powiększeniu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-207

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Wprowadźcie pożądane zmiany.
Przejęcie

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Aktualne warunki elementu konturu są przejmowane a zmiana jest natychmiast widoczna na grafice programowej.

Zmiana wyboru dialogowego

Gdy podczas wprowadzania danych elementu konturu wynikną dwie możliwości poprowadzenia konturu i wybraliście nieprawidłową alternatywę, możecie później zmienić wybór. Jeżeli jednoznaczny kontur wynikł już z innych parametrów, wybór dialogowy już nie ukazuje się. Otwórzcie maskę wprowadzania elementu konturu.

Zmiana wyboru

Naciśnijcie przycisk programowany „Zmiana wyboru”. Są wyświetlane obydwie możliwości poprowadzenia konturu. Naciśnijcie przycisk programowany „Wybór dialogowy”, aby przełączyć między obydwoma różnymi możliwościami poprowadzenia konturu. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie dialogu”. Wybrana alternatywa jest przejmowana.

Wybór dialogowy

Przejecie dialogu

Wstawienie elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na elemencie konturu, za którym chcecie wstawić nowy element. Przyciskiem programowanym wybierzcie nowy element konturu. ...
Przejęcie

Wprowadźcie parametry do maski wprowadzania. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Element konturu jest przejmowany do konturu. Kolejne elementy konturu są automatycznie aktualizowane odpowiednio do jego nowego stanu. Gdy wstawiacie element do konturu, pozostałe elementy są przeliczane dopiero wtedy, gdy wybierzecie kursorem symbol pierwszego następnego elementu obok okna grafiki. Ewentualnie punkt końcowy wstawionego elementu nie będzie pasować do punktu startowego elementu następnego. W takim przypadku ShopTurn wyświetla komunikat błędu „Sprzeczna geometria”. Gdy chcecie usunąć sprzeczność, wstawcie linię skośną bez wprowadzania wartości parametrów.

5-208

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Skasowanie elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na elemencie konturu, który chcecie skasować.
Skasuj element

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj element”. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Wybrany element konturu jest kasowany

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-209

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.5 Skrawanie
Gdy chcecie obrabiać kontury w kierunku wzdłużnym wzgl. poprzecznym albo równolegle do konturu, używajcie funkcji "Skrawanie".

Skrawanie

Zanim będziecie mogli skrawać kontur, musicie go najpierw wprowadzić. Półfabrykat Przy skrawaniu ShopTirn uwzględnia półfabrykat, który może składać się z walca, naddatku na konturze części gotowej albo z dowolnego konturu półfabrykatu. Kontur półfabrykatu musicie zdefiniować przed konturem części gotowej jako zarys zamknięty. Jeżeli kontury półfabrykatu i części gotowej nie przecinają się, ShopTurn ustala zamknięcie między półfabrykatem i częścią gotową. Jeżeli kąt między prostą i osią Z jest większy niż 1°, zamknięcie jest umieszczane u góry, jeżeli kąt jest mniejszy/równy 1°, zamknięcie jest umieszczane z boku.
Zamknięcie konturu Półfabrykat Częśc gotowa α > 1°: zamknięcie do góry α Z
Zamknięcie między półfabrykatem i częścią gotową do góry

X

5-210

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

X Półfabrykat Częśc gotowa α Z
Zamknięcie między półfabrykatem i częścią gotową z boku

Zamknięcie konturu

α ≤ 1°: zamknięcie boczne

Zmienna głębokość skrawania

Zamiast ze stałą głębokością skrawania możecie pracować również z głębokością zmienną, aby obciążenie ostrza narzędzia nie było stale takie samo. Dzięki temu można zwiększyć żywotność narzędzia.

D D - 10%

1. skraw 2. skraw

D - 10% D

Zmienna głębokość skrawania

Wielkość procentowa dla zmiennej głębokości skrawania jest ustalona w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Ruch wzdłuż konturu Jeżeli przy obróbce zgrubnej pozostają narożniki materiału, możecie temu zapobiec, gdy na końcu przejścia narzędzia wykonacie jego ruch wzdłuż konturu o głębokość dosuwu D. Przy nastawieniu „automatycznie” ruch narzędzia wzdłuż konturu jest wykonywany tylko wtedy, gdy kąt między ostrzem i konturem przekracza określoną wartość. Kąt jest ustalony w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Podział na skrawy Jeżeli chcecie uniknąć powstania bardzo cienkich skrawów w wyniku krawędzi konturu, możecie ustawić podział na skrawy na tych krawędziach. Przy obróbce krawędzie dzielą kontur na poszczególne frag-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-211

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

menty i dla każdego z tych fragmentów podział na skrawy następuje oddzielnie. Ograniczenie obszaru obróbki Jeżeli np. określoną część konturu chcecie obrabiać innym narzędziem, możecie ograniczyć obszar obróbki, tak że jest obrabiana tylko pożądana część konturu. Możecie zdefiniować między 1 i 4 liniami granicznymi. Jeżeli chcecie zapobiec powstawaniu zbyt długich wiórów przy obróbce, możecie zaprogramować przerwanie posuwu. Parametr DI podaje drogę, po przebyciu której ma nastąpić przerwanie posuwu. Ustalenie czasu przerwania wzgl. drogi wycofania następuje w danych maszynowych. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Rodzaj obróbki Rodzaj obróbki (zgrubna albo wykańczająca) możecie dowolnie wybrać. Przy obróbce zgrubnej konturu są wytwarzane skrawy równoległe o maksymalnej zaprogramowanej głębokości dosuwu. Obróbka zgrubna jest prowadzona aż do zaprogramowanego naddatku. Przy obróbce wykańczającej możecie dodatkowo wprowadzić naddatek korekcyjny U1, tak że możecie albo wielokrotnie skrawać wykańczająco (dodatni naddatek korekcyjny) albo zmniejszyć kontur (naddatek ujemny). Obróbka wykańczająca następuje w tym samym kierunku co zgrubna. Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę zgrubną a następnie dokładną, musicie dwa razy wywołać cykl obróbki (1. blok - obróbka zgrubna, 2. blok = obróbka dokładna). Zaprogramowane parametry pozostają przy drugim wywołaniu zachowane. Jeżeli chcecie przeprowadzić wielokrotną obróbką wykańczającą, musicie cykl obróbki zaprogramować odpowiednią liczbę razy. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Skrawanie”.

Przerwanie posuwu

Toczenie konturu

Skrawanie

5-212

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Parametr

Opis

Jednostka

T, D, F, S, V Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzdłużny, poprzeczny albo równolegle do konturu

Strona obróbki Strona obróbki: Przy kierunku skrawania wzdłużnie i równolegle do konturu: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy kierunku skrawania poprzecznie i równolegle do konturu: strona czołowa albo tylna Kierunek ob- Kierunek obróbki: ↑: od wewnątrz na zewnątrz róbki ↓: od zewnątrz do wewnątrz ←: od strony czołowej do tylnej →: od strony tylnej do czołowej Kierunek obróbki jest zależny od kierunku skrawania wzgl. wyboru narzędzia. D Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej (ink) DX DZ Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku równoległej do konturu alternatywnie do D) Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej w kierunku Z (ink) – (tylko w przypadku równoległej do konturu alternatywnie do D) Na końcu skrawu nie wykonywać ruchu wzdłuż konturu Na końcu skrawu zawsze wykonać ruch wzdłuż konturu Na końcu skrawu automatycznie wykonać ruch wzdłuż konturu Równomierny podział na skrawy Podział na skrawy ustawić na krawędziach Stała głębokość skrawania Zmienna głębokość skrawania – (tylko przy ustawieniu podziału na skrawy na krawędziach) U UX UZ Naddatek U1

mm mm mm

mm Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny kontur albo nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje przerwanie posuwu – (tylko przy obróbce zgrubnej) Opis półfabrykatu: walec, naddatek albo kontur (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X ∅ (abs) – (tylko w przypadku walca) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek na konturze w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Naddatek albo wymiar walca w kierunku Z (abs albo ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek albo wymiar walca w kierunku Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Ograniczenie obszaru obróbki czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) mm mm mm mm

DI BL XD ZD

mm

Ograniczenie XA

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-213

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

XB ZA ZB Podcięcia FR

Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Obrabianie elementów podcięć czy nie Posuw zagłębiania narzędzia w podcięcie

mm mm mm mm/obr

5.4.6 Skrawanie pozostałego materiału
Jeżeli chcecie obrabiać materiał, który pozostał przy obróbce do konturu, użyjcie funkcji „Pozostały materiał”. Przy skrawaniu do konturu ShopTurn automatycznie rozpoznaje ew. pozostały materiał i generuje zaktualizowany kontur półfabrykatu. Materiał, który pozostał jako naddatek na obróbkę wykańczającą nie jest tą resztą materiału. Przy pomocy funkcji „Pozostały materiał” możecie obrobić nadmierny materiał przy pomocy odpowiedniego narzędzia. Funkcja „Pozostały materiał” jest opcją programową.

Toczenie konturu

Skrawanie pozost.

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Skrawanie pozostałego”.
Opis Jednostka

Parametr

T, D, F, S, V Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzdłużnie, poprzecznie albo równolegle do konturu.

Strona obróbki Strona obróbki: Przy kierunku skrawania wzdłużnie i równolegle do konturu: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy kierunku skrawania poprzecznie i równolegle do konturu: strona czołowa albo tylna Kierunek ob- Kierunek obróbki: róbki ↑: od wewnątrz na zewnątrz ↓: od zewnątrz do wewnątrz ←: od strony czołowej do tylnej →: od strony tylnej do czołowej Kierunek obróbki jest zależny od kierunku skrawania. D DX DZ Głębokość dosuwu dla skrawania zgrubnego (ink) mm Głębokość dosuwu dla skrawania zgrubnego w kierunku X (ink) – (tylko przy równo- mm ległej do konturu alternatywnie do D) Głębokość dosuwu dla skrawania zgrubnego w kierunku Z (ink) – (tylko przy równo- mm ległej do konturu alternatywnie do D)

5-214

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Na końcu skrawu nie wykonywać ruchu wzdłuż konturu Na końcu skrawu zawsze wykonywać ruch wzdłuż konturu Na końcu skrawu automatycznie wykonywać ruch wzdłuż konturu Równomierny podział na skrawy Podział na skrawy ustawić na krawędziach Stała głębokość skrawania Zmienna głębokość skrawania – (ustawić tylko przt podziale na skrawy na krawędziach) U UX UZ Naddatek U1 Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) mm

Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny na konturze czy nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje przerwanie posuwu – (tylko przy obróbce zgrubnej) Ograniczenie obszaru roboczego czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Obrabianie elementów podcięć czy nie Posuw zagłębiania narzędzia w podcięcie mm/obr mm mm mm mm mm

DI Ograniczenie XA XB ZA ZB Podcięcia FR

mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-215

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.7 Wcinanie
Jeżeli chcecie wykonać dowolnie uformowane wytoczenie, użyjcie funkcji „Wcinanie”.

Wcinanie

Zanim zaprogramujecie wytoczenie, musicie najpierw wprowadzić jego kontur. Jeżeli wytoczenie jest szersze niż aktywne narzędzie, szerokość jest skrawana w wielu skrawach. Narzędzie jest przy tym przy każdym wcięciu przesuwane o (maksymalnie) 80% swojej szerokości. Półfabrykat Przy wcinaniu ShopTurn uwzględnia półfabrykat, który może się składać z walca, naddatku na konturze części gotowej albo dowolnego konturu półfabrykatu. Jeżeli np. określoną część konturu chcecie obrabiać innym narzędziem, możecie ograniczyć obszar obróbki, tak że jest obrabiana tylko pożądana część konturu. Jeżeli chcecie zapobiec powstawaniu zbyt długich wiórów przy obróbce, możecie zaprogramować przerwanie posuwu. Rodzaj obróbki (zgrubna albo wykańczająca) możecie dowolnie wybrać. Dokładniejsze informacje możecie każdorazowo odczytać z punktu „Skrawanie”. Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Wcinanie”.

Ograniczenie obszaru obróbki Przerwanie posuwu Rodzaj obróbki

Toczenie konturu

Wcinanie

5-216

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

Parametr

Opis

Jednostkat

T, D, F, S, V Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzgłużny albo poprzeczny

Strona obróbki Strona obróbki: Przy wzdłużnym kierunku skrawania: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy poprzecznym kierunku skrawania: czołowa albo tylna D XDA XDB U UX UZ Naddatek U1 Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej (ink) 1. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) 2. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) mm mm mm mm

Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny na konturze czy nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje przerwanie posuwy – (tylko przy obróbce zgrubnej) Opis półfabrykatu: walec, naddatek albo kontur (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X ∅ (abs) – (tylko w przypadku walca) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek na konturze w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Naddatek albo wymiar walca w kierunku Z (abs albo ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek na konturze w kierunku Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Ograniczenie obszaru obróbki czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Liczba wcięć mm mm mm mm mm

DI BL XD

mm

mm

ZD

mm

Ograniczenie XA XB ZA ZB N

5.4.8 Wcinanie pozostały materiał
Jeżeli chcecie obrabiać materiał, który pozostał po wcinaniu, użyjcie funkcji „Wcinanie pozostały materiał”. Przy wcinaniu ShopTurn automatycznie rozpoznaje ew. pozostały materiał i generuje zaktualizowany kontur półfabrykatu. Materiał, który pozostał jako naddatek na obróbkę wykańczającą nie jest tą resztą materiału. Przy pomocy funkcji „Wcinanie pozostały materiał” możecie obrabiać pozostały materiał przy pomocy odpowiedniego narzędzia.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-217

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Funkcja „Wcinanie pozostałego materiału” jest opcją programową.

Toczenie konturu

Wcinanie pozost.

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Wcinanie pozostały”.
Opis Jednostka

Parametr

T, D, F, S, V Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzdłużny albo poprzeczny

Strona obróbki Strona obróbki: Przy wzdłużnym kierunku skrawania: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy poprzecznym kierunku skrawania: strona czołowa albo tylna D XDA XDB U UX UZ Naddatek U1 Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej (ink) 1. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) 2. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) mm mm mm mm

Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny na konturze czy nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje przerwanie posuwu– (tylko przy obróbce zgrubnej) Ograniczenie obszaru obróbki czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Liczba wcięć mm mm mm mm mm

DI Ograniczenie XA XB ZA ZB N

mm

5-218

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.9 Toczenie wcinające
Gdy chcecie wykonać dowolnie uformowane wytoczenie, użyjcie funkcji „Toczenie wcinające”. W przeciwieństwie do wcinania w przypadku toczenia wcinającego po każdym wcięciu następuje również skrawanie boczne, tak że czas obróbki jest znacznie krótszy. W przeciwieństwie do skrawania możecie przy toczeniu wcinającym obrabiać również kontury, w przypadku których jest konieczne prostopadłe wchodzenie narzędzia.

Toczenie wcinające

Do toczenia wcinającego jest potrzebne specjalne narzędzie. Zanim zaprogramujecie cykl "Toczenie wcinające", musicie najpierw wprowadzić pożądany kontur. Półfabrykat Przy toczeniu wcinającym ShopTurn uwzględnia półfabrykat, który może składać się z walca, naddatku na konturze części gotowej albo dowolnego konturu półfabrykatu. Jeżeli np. określoną część konturu chcecie obrabiać innym narzędziem, możecie ograniczyć obszar obróbki, tak że jest obrabiana tylko pożądana część konturu. Jeżeli chcecie zapobiec powstawaniu zbyt długich wiórów przy obróbce, możecie zaprogramować przerwanie posuwu. Rodzaj obróbki (zgrubna albo wykańczająca) możecie dowolnie wybrać. Dokładniejsze informacje możecie każdorazowo odczytać z punktu „Skrawanie”.

Ograniczenie obszaru obróbki Przerwanie posuwu Rodzaj obróbki

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-219

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Toczenie konturu

Toczenie wcinające

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Toczenie wcinające”.
Opis Jednostka

Parametr

T, D, S, V FX FZ Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Posuw w kierunku X Posuw w kierunku Z obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzdłużny albo poprzeczny mm/obr mm/obr

Strona obróbki Strona obróbki: Przy wzdłużnym kierunku skrawania: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy poprzecznym kierunku skrawania: strona czołowa albo tylna D XDA XDB U UX UZ Naddatek U1 Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej (ink) 1. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) 2. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) mm mm mm mm

Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny na konturze czy nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje zatrzymanie posuwu – (tylko przy obróbce zgrubnej) Opis półfabrykatu: walec, naddatek albo kontur (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X ∅ (abs) – (tylko w przypadku walca) Naddatek albo wymiar walca w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek na konturze w kierunku X (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Naddatek albo wymiar walca w kierunku Z (abs albo ink) – (tylko w przypadku walca) Naddatek na konturze w kierunku Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Ograniczenie obszaru obróbki czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Liczba wcięć mm mm mm mm mm mm

DI BL XD

mm

ZD

mm

Ograniczenie XA XB ZA ZB N

5-220

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.4 Toczenie konturu

5

5.4.10 Toczenie wcinające pozostały materiał
Jeżeli chcecie obrabiać materiał, który pozostał przy toczeniu wcinającym, użyjcie funkcji „Toczenie wcinające pozostały materiał”. Przy toczeniu wcinającym ShopTurn automatycznie rozpoznaje ew. pozostały materiał i generuje zaktualizowany kontur półfabrykatu. Materiał, który pozostał jako naddatek na obróbkę wykańczającą nie jest tą resztą materiału. Przy pomocy funkcji „Toczenie wcinające pozostału materiał” możecie obrabiać nadmiar materiału przy pomocy odpowiedniego narzędzia. Funkcja „Toczenie wcinające pozostały materiał” jest opcją programową.
Toczenie konturu

Tocz. wcin. pozost.

Naciśnijcie przyciski programowane „Toczenie konturu” i „Toczenie wcinające pozostały”.
Opis Jednostka

Parametr

T, D, S, V FX FZ Rodzaj obróbki Kierunek skrawania

Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Posuw w kierunku X Posuw w kierunku Z obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Kierunek skrawania: wzdłużny albo poprzeczny mm/obr mm/obr

Strona obróbki Strona obróbki: Przy wzdłużnym kierunku skrawania: zewnętrzna albo wewnętrzna Przy poprzecznym kierunku obróbki: strona czołowa albo tylna D XDA XDB U UX UZ Naddatek U1 Głębokość dosuwu dla obróbki zgrubnej (ink) 1. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) 2. granica wcinania narzędzie (ink) – (tylko strona czołowa albo tylna) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X i Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrubnej) – (alternatywnie do UX i UZ) mm mm mm mm

Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku X (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek na obróbkę wykańczającą w kierunku Z (ink) – (tylko przy obróbce zgrub- mm nej) – (alternatywnie do U) Naddatek korekcyjny na konturze czy nie – (tylko przy obróbce wykańczającej) Naddatek korekcyjny w kierunku X i Z (ink) – (tylko w przypadku naddatku) Wartość dodatnia: naddatek korekcyjny pozostaje Wartość ujemna: naddatek korekcyjny jest usuwany dodatkowo do naddatku na obróbkę wykańczającą Droga, po przebyciu której następuje zatrzymanie posuwu– (tylko przy obróbce zgrubnej) mm

DI

mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-221

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.4 Toczenie konturu

5

Ograniczenie XA XB ZA ZB N

Ograniczenie obszaru obróbki czy nie Granica X (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica X (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs) – (tylko przy ograniczeniu) Granica Z (abs albo ink) – (tylko przy ograniczeniu) Liczba wcięć mm mm mm mm

5-222

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.02

5
5.5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Frezowanie
Jeżeli chcecie frezować proste kształty geometryczne na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, używajcie funkcji wymienionych w niniejszym punkcie. Przy frezowaniu macie do dyspozycji następujące kształty geometryczne: • • • • • • • • wnęka prostokątna wnęka kołowa czop prostokątny czop kołowy rowek podłużny rowek kołowy wielokąt grawura

Jeżeli chcecie frezować wnęki, czopy albo rowki tylko w jednej pozycji, podajcie pozycję w bloku technologicznym. Gdy natomiast chcecie frezować te kształty w wielu pozycjach, musicie zaprogramować pozycje wzgl. wzór pozycji w oddzielnym bloku po bloku technologicznym. Blok technologiczny i blok pozycjonowania są na planie pracy ujmowane w nawiasach kwadratowych.
SHOPTURN Wnęka prostokątna Wnęka prostokątna 001: szereg otworów 002: koło otworów Pozycje Koniec programu
Przykład: frezowanie

Zaciśnięcie wrzeciona

Jeżeli np. chcecie dokonać prostopadłego zagłębienia narzędzia w materiał, możecie zacisnąć wrzeciono, aby uniknąć jego obrócenia. Pamiętajcie, że przy obróbce w płaszczyznach czoło/czoło C i pobocznica/pobocznica C zaciśnięcie jest po dokonaniu zagłębienia automatycznie zwalniane. Przy obróbce w płaszczyznach czoło Y i pobocznica Y zaciśnięcie działa natomiast modalnie, tzn. pozostaje tak długo aktywne, aż nastąpi zmiana płaszczyzny obróbki albo zaciśnięcie zostanie cofnięte w menu "Prosta okrąg" "Narzędzie". Funkcja „Zaciśnięcie wrzeciona” musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-223

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

5.5.1 Wnęka prostokątna
Gdy chcecie frezować dowolną wnękę prostokątną na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „wnęka prostokątna”. Są przy tym do dyspozycji następujące warianty obróbki: • Frezowanie wnęki prostokątnej z materiału pełnego. • Wiercenie wstępne na środku wnęki, gdy np. frez nie skrawa przez środek (programować kolejno bloki programu wiercenie, wnęka prostokątna i pozycja). Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do punktu środkowego wnęki na wysokość płaszczyzny wycofania i dokonuje dosunięcia na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie zagłębia się w materiał zależnie od wybranej strategii. 3. Obróbka wnęki następuje z wybranym rodzajem obróbki zawsze od wewnątrz na zewnątrz. 4. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Przy frezowaniu wnęki prostokątnej możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki: • obróbka zgrubna Przy obróbce zgrubnej są kolejno od środka obrabiane poszczególne płaszczyzny wnęki aż do osiągnięcia głębokości Z1 wzgl. X1. • obróbka wykańczająca Dosunięcie do obrzeża następuje przy tym po ćwierćokręgu, który przechodzi w zaokrąglenie narożnika. Przy ostatnim dosuwie jest poczynając od środka wykonywana obróbka wykańczająca dna. • obróbka wykańczająca obrzeża Obróbka wykańczająca obrzeża następuje tak jak obróbka wykańczająca, odpada tylko ostatnie dosunięcie (obróbka wykańczająca dna). Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Wnęka” i „Wnęka prostokątna”.

Rodzaj obróbki

Frezowanie
Wnęka prostok.

Wnęka >

5-224

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej narzędzie jest zagłębiane środkowo) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca obróbka wykańczająca obrzeża

Poj. pozycja Wzór pozycji

X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ

Frezowanie wnęki prostokątnej w zaprogramowanej pozycji (X0, Y0, Z0, L0, C0, CP). Frezowanie wielu wnęk prostokątnych na wzorze pozycji (np. okrąg albo siatka). Pojedyncza pozycja czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki prostokątnej. Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Pojedyncza pozycja pobocznica/pobocznica C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki prostokątnej. Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Średnica walca ∅ (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej)

mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

Y0 C0 Z0 X0 X1 DYZ

mm stopień mm mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-225

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ

C0 Y0 Z0 X0 X1 DYZ

DX UYZ UX W L R α0 Zagłębianie

Pojedyncza pozycja czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki prostokątnej. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańcz.) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Pozycja pojedyncza pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki prostokątnej. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Szerokość wnęki Długość wnęki Zaokrąglenie narożników wnęki Kąt obrotu wnęki Czoło: α0 odnosi się do osi X, przy biegunowym punkcie odniesienia do pozycji C0 Pobocznica: α0 odnosi się do osi Y Strategia zagłębiania Spiralnie: Zagłębianie po torze spiralnym Punkt środkowy frezu porusza się po linii śrubowej określonej przez promień i głębokość na obrót. Gdy jest uzyskana głębokość jednego dosuwu, jest jeszcze wykonywany jeden pełny okrąg w płaszczyźnie. Ruchem wahliwym: zagłębianie ruchem wahliwy po osi środkowej wnęki Punkt środkowy frezu wykonuje ruch wahliwy po prostej, aż do uzyskania dosunięcia na głębokości. Gdy głębokość jest uzyskana, droga w płaszczyźnie jest wykonywana jeszcze raz bez dosuwu na głębokość. Współśrodkowo: Zagłębianie prostopadłe na środku wnęki Obliczona głębokość dosuwu jest uzyskiwana ruchem prostopadłym na środku wnęki. Wskazówka: Przy tym ustawieniu frez musi skrawać przez środek albo konieczne jest wiercenie wstępne. Maksymalny skok zagłębiania (tylko przy zagłębianiu po linii spiralnej) Promień zagłębiania (tylko przy zagłębianiu po linii spiralnej) Kąt zagłębiania (tylko przy zagłębianiu ruchem wahliwym)

stopień mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

stopień mm mm mm mm mm % mm mm mm mm mm mm stopień

EP ER EW

mm/obr mm stopień

5-226

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

FZ FX

Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - Zagłębianie współśrodkowe) Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y zagłębianie współśrodkowe)

mm/ząb mm/min mm/ząb mm/min

5.5.2 Wnęka kołowa
Jeżeli chcecie frezować dowolną wnękę kołową na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „Wnęka kołowa”. Są przy tym do dyspozycji następujące warianty obróbki: • Frezowanie wnęki kołowej z materiału pełnego. • Najpierw wiercenie wstępne na środku wnęki, gdy np. frez nie skrawa przez środek (zaprogramować kolejno bloki programu wiercenie, wnęka kołowa i pozycja). Dosunięcie / odsunięcie 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim do punktu środkowego wnęki na wysokość płaszczyzny wycofania i dokonuje dosunięcia na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie zagłębia się w materiał zależnie od wybranej strategii. 3. Obróbka wnęki następuje z wybranym rodzajem obróbki zawsze od wewnątrz na zewnątrz. 4. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Przy frezowaniu wnęki kołowej możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki: • obróbka zgrubna Przy obróbce zgrubnej są kolejno od środka obrabiane poszczególne płaszczyzny wnęki aż do osiągnięcia głębokości Z1 wzgl. X1. • obróbka wykańczająca Przy obróbce wykańczającej jest zawsze najpierw obrabiane obrzeże. Przy tym dosunięcie do brzegu wnęki następuje po ćwierćokręgu, który przechodzi w zaokrąglenie wnęki. Przy ostatnim dosuwie jest poczynając od środka wykonywana obróbka wykańczająca dna. • obróbka wykańczająca obrzeża Obróbka wykańczająca obrzeża następuje tak jak obróbka wykańczająca, odpada tylko ostatnie dosunięcie (obróbka wykańczająca dna). Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Wnęka” i „Wnęka kołowa”.

Rodzaj obróbki

Frezowanie
Wnęka kołowa

Wnęka >

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-227

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej następuje zagłębianie środkowe) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca obróbka wykańczająca obrzeża Frezowanie wnęki kołowej w zaprogramowanej pozycji (X0, Y0, Z0, L0, C0, CP). Frezowanie wielu wnęk kołowych na wzorze pozycji (np. okrąg albo siatka). Pojedyncza pozycja czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki kołowej. Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Pojedyncza pozycja pobocznica/pobocznica C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki kołowej. Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Średnica walca ∅ (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańcz.) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej)

Poj. pozycja Wzór pozycji

X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

DZ UXY UZ

Y0 C0 Z0 X0 X1 DYZ DX UYZ UX

mm stopień mm mm mm mm % mm mm mm

5-228

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ

C0 Y0 Z0 X0 X1 DYZ

DX UYZ UX ∅ Zagłębianie

Pozycja pojedyncza czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki kołowej. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańcz.) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Pozycja pojedyncza pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy wnęki kołowej. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia (abs) Głębokość wnęki w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańcz.) Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (obrzeże wnęki) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno wnęki) – (tylko przy obróbce zgrubnej i wykańczającej) Średnica wnęki Strategia zagłębiania Spiralnie: Zagłębianie po torze spiralnym Punkt środkowy frezu porusza się po linii śrubowej określonej przez promień i głębokość na obrót. Gdy jest uzyskana głębokość jednego dosuwu, jest jeszcze wykonywany jeden pełny okrąg w płaszczyźnie. Posuw: posuw obróbkowy Współśrodkowo: zagłębianie prostopadłe na środku wnęki Obliczona głębokość dosuwu jest uzyskiwana ruchem prostopadłym na środku wnęki. Posuw: posuw dosuwu jak zaprogramowano pod FZ Wskazówka: Przy zagłębianiu prostopadłym na środku wnęki frez musi skrawać przez środek albo konieczne jest wiercenie wstępne. Maksymalny skok zagłębiania (tylko przy zagłębianiu po linii spiralnej) Promień zagłębiania (tylko przy zagłębianiu po linii spiralnej)

mm mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

ząb mm mm mm mm mm % mm mm mm mm

EP ER FZ FX

mm/obr mm

Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - zagłębianie współ- mm/ząb środkowe) mm/min Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y - mm/ząb zagłębianie współśrodkowe) mm/min

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-229

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

5.5.3 Czop prostokątny
Gdy chcecie frezować różne czopy prostokątne, korzystajcie z funkcji „czop prostokątny”. Macie przy tym do dyspozycji następujące kształty z albo bez zaokrąglenia narożnika

Czop prostokątny

Dodatkowo do pożądanego czopa prostokątnego, musicie jeszcze zdefiniować czop półfabrykatu. Czop półfabrykatu ustala zakres, poza którym nie ma materiału, tzn. tam ruch odbywa się przesuwem szybkim. Czop półfabrykatu nie może przecinać się z sąsiednimi czopami półfabrykatu i jest przez ShopTurn automatycznie umieszczany współśrodkowo wokół czopu części gotowej. Czop jest obrabiany tylko z jednym dosuwem. Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę z wieloma dosuwami, musicie wielokrotnie programować funkcję „czop prostokątny” z coraz mniejszym naddatkiem na obróbkę wykańczającą. Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu startowego na wysokość płaszczyzny wycofania i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. Punkt startowy leży na dodatniej osi X ob2. róconej o α0. Narzędzie dosuwa się z boku do konturu czopa po półokręgu z posuwem roboczym. Najpierw następuje dosuw na głębokość obróbki, następnie ruch w płaszczyźnie. Czop jest obrabiany zależnie od zaprogramowanego kierunku obrotu obróbki (współbieżnie/przeciwbieżnie) w kierunku ruchu wskazówek zegara albo przeciwnie. Gdy nastąpiło jednokrotne obejście czopu, narzędzie opuszcza kontur po półokręgu i następuje dosuw do następnej głębokości obróbki. Następuje ponowne dosunięcie do czopa po półokręgu i jednokrotne jego obejście. To postępowanie jest tak długo powtarzane, aż zostanie osiągnięta zaprogramowana głębokość czopa. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa.

3.

4.

5.

5-230

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

X

Narzędzie

Odsunięcie od konturu

Dosunięcie do konturu

Y

Czop prostokątny

Dosunięcie i odsunięcie do czopa prostokątnego po półokręgu

Frezowanie
Czop prostok.

Czop

>

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Czop” i „Czop prostokątny”.

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 6 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Poj. pozycja Wzór pozycji

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Frezowanie czopu prostokątnego w zaprogramowanej pozycji (X0, Y0, Z0, L0, C0, CP). Frezowanie wielu czopów prostokątnych na wzorze pozycji (okrąg albo siatka). Pojedyncza pozycja czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa prostokątnego. Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość czopa w odniesieniu do (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa)

X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY UZ

mm mm mm stopień mm mm mm mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-231

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY UZ

Pojedyncza pozycja czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa kwadratowego. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Gębo kość czopa w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa) Pozycja pojedyncza pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa kwadratowego. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość czopa w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa) Szerokość czopa części gotowej Długość czopa części gotowej Zaokrąglenie na narożnikach czopa (promień zaokrąglenia) Kąt obrotu czopa Czoło: α0 odnosi się do osi X, przy biegunowym punkcie odniesienia do pozycji C0 Pobocznica: α0 odnosi się do osi Y

stopień mm mm mm stopień mm mm mm mm mm

C0 Y0 Z0 X0 X1 DX UYZ UX W L R α0

stopień mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm stopień

W1 L1

Szerokość czopa półfabrykatu (ważne dla określenia pozycji dosuwu) Długość czopa półfabrykatu (ważne dla określenia pozycji dosuwu)

mm mm

5.5.4 Czop kołowy
Gdy chcecie frezować czop kołowy, korzystajcie z funkcji „czop kołowy”. Dodatkowo do pożądanego czopa okrągłego, musicie jeszcze zdefiniować czop półfabrykatu. Czop półfabrykatu ustala zakres, poza którym nie ma materiału, tzn. tam ruch odbywa się przesuwem szybkim. Czop półfabrykatu nie może przecinać się z sąsiednimi czopami półfabrykatu i jest przez ShopTurn automatycznie umieszczany współśrodkowo wokół czopu części gotowej. Czop jest obrabiany tylko z jednym dosuwem. Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę z wieloma dosuwami, musicie wielokrotnie programować funkcję „czop okrągły” z coraz mniejszym naddatkiem na obróbkę wykańczającą.

5-232

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Dosunięcie/odsunięcie

1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu startowego na wysokość płaszczyzny wycofania i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. Punkt startowy leży na dodatniej osi X. 2. Narzędzie dosuwa się z boku do konturu czopa po półokręgu z posuwem roboczym. Najpierw następuje dosuw na głębokość obróbki, następnie ruch w płaszczyźnie. Czop jest obrabiany zależnie od zaprogramowanego kierunku obrotu obróbki (współbieżnie/przeciwbieżnie) w kierunku ruchu wskazówek zegara albo przeciwnie. 3. Gdy nastąpiło jednokrotne obejście czopu, narzędzie opuszcza kontur po półokręgu i następuje dosuw do następnej głębokości obróbki. 4. Następuje ponowne dosunięcie do czopa po półokręgu i jednokrotne jego obejście. To postępowanie jest tak długo powtarzane, aż zostanie osiągnięta zaprogramowana głębokość czopa. 5. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa.
X
Narzędzie

Odsunięcie od konturu

Y

Dosunięcie do konturu

Czop kołowy

Dosunięcie i odsunięcie do/od czopa kołowego po półokręgu

Frezowanie
Czop kołowy

Czop

>

Naciśnijcie przyciski programowane "Frezowanie", "Czop" i "Czop kołowy".

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 6 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y)

Jednostka

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-233

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Rodzaj obróbki Poj. pozycja wzór pozycji obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Frezowanie czopa kołowego w zaprogramowanej pozycji (X0, Y0, Z0, L0, C0, CP). Frezowanie wielu czopów kołowych na wzorze pozycji (np. okrąg albo siatka). Pojedyncza pozycja czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa kołowego Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość czopa w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa) Pojedyncza pozycja czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa kołowego. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość czopa w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa) Pozycja pojedyncza pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy czopa kołowego. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość czopa w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg czopa) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (głębokość czopa) Średnica czopa części gotowej Średnica czopa półfabrykatu (ważne dla określenia pozycji dosuwu)

X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY UZ

mm mm mm stopień mm mm mm mm mm

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY UZ

stopień mm mm mm stopień mm mm mm mm mm

C0 Y0 Z0 X0 X1 DX UYZ UX ∅ ∅1

stopień mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5-234

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

5.5.5 Rowek podłużny
Gdy chcecie frezować dowolny rowek podłużny na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „rowek podłużny”. Są przy tym do dyspozycji następujące warianty obróbki: • Frezowanie rowka podłużnego z materiału pełnego. • Wiercenie wstępne na środku rowka, gdy np. frez nie skrawa przez środek (programować kolejno bloki programu wiercenie, wnęka prostokątna i pozycja). Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim na wysokości płaszczyzny wycofania do punktu środkowego rowka i dokonuje dosuwu na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie zagłębia się w materiał zależnie od wybranej strategii. 3. Obróbka rowka podłużnego odbywa się z wybranym rodzajem obróbki zawsze od wewnątrz do zewnątrz. 4. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Przy frezowaniu rowka wzdłużnego możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki: • obróbka zgrubna Przy obróbce zgrubnej są kolejno rozpoczynając od środka obrabiane poszczególne płaszczyzny rowka aż do uzyskania głębokości Z1 wzgl. X1. • obróbka wykańczająca Przy obróbce wykańczającej jest zawsze najpierw obrabiane obrzeże. Przy tym następuje dosunięcie do brzegu rowka po ćwierćokręgu, który przechodzi w zaokrąglenie narożnika. Przy ostatnim dosuwie jest poczynając od środka wykonywana obróbka wykańczająca dna. • obróbka wykańczająca obrzeża Obróbka wykańczająca obrzeża następuje tak jak obróbka wykańczająca, odpada tylko ostatnie dosunięcie (obróbka wykańczająca dna). Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Rowek” i „Rowek podłużny”.

Rodzaj obróbki

Frezowanie
Rowek podłużny

Rowek

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-235

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybór położenia: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej ma miejsce zagłębianie środkowe) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca obróbka wykańczająca obrzeża Frezowanie rowka podłużnego w zaprogramowanej pozycji (X0, Y0, Z0, L0, C0, CP). Frezowanie rowków podłużnych na wzorze pozycji (np. okrąg albo siatka). Pojedyncza pozycja czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy rowka podłużnego. Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno rowka) Pojedyncza pozycja pobocznica/pobocznica C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy rowka podłużnego. Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Średnica walca ∅ (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno rowka)

Poj. pozycja Wzór pozycji

X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

DZ UXY UZ

Y0 C0 Z0 X0 X1 DYZ

mm stopień mm mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX

5-236

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ

C0 Y0 Z0 X0 X1 DYZ

DX UYZ UX W L α0

Pojedyncza pozycja czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy rowka podłużnego. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno rowka) Pozycja pojedyncza pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy rowka podłużnego. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (dno rowka) Szerokość rowka Długość rowka Kąt obrotu rowka Czoło: α0 odnosi się do osi X, w przypadku biegunowego punkt odniesienia do pozycji C0 Pobocznica: α0 odnosi się do osi Y

stopień mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

stopień mm mm mm mm mm % mm mm mm mm mm stopień

Zagłębianie

Strategia zagłębiania Współśrodkowo: Zagłębianie prostopadłe na środku rowka podłużnego Na środku wnęki następuje ruch na głębokość dosuwu. Wskazówka: Przy tym ustawieniu frez musi skrawać przez środek. Ruchem wahliwym: zagłębianie narzędzia ruchem wahliwym po osi środkowej rowka podłużnego Punkt środkowy frezu wykonuje ruch wahliwy po prostej, aż do uzyskania dosunięcia na głębokości. Gdy głębokość jest uzyskana, droga w płaszczyźnie jest wykonywana jeszcze raz bez dosuwu na głębokość. Kąt zagłębiania (tylko przy zagłębianiu ruchem wahliwym)

mm

EW FZ FX

stopień

Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - zagłębianie współ- mm/ząb środkowe) mm/min Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y - mm/ząb zagłębianie współśrodkowe) mm/min

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-237

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

5.5.6 Rowek kołowy
Gdy chcecie frezować jeden albo wiele rowków kołowych o takiej samej wielkości na okręgu albo łuku koła, użyjcie funkcji „rowek kołowy”. Wielkość narzędzia Pamiętajcie, że przy obróbce rowka kołowego nie wolno jest zejść poniżej minimalnej wielkości frezu • • • Rowek pierścieniowy obróbka zgrubna: 1/2 szerokości rowka W – naddatek UXY ≤ średnica frezu obróbka wykańczająca: 1/2 szerokości rowka W ≤ średnica frezu obróbka wykańczająca obrzeża: naddatek UXY ≤ średnica frezu Gdy chcecie wykonać rowek pierścieniowy, musicie dla parametrów liczba N i kąt rozwarcia α1 wprowadzić następujące wartości: N=1 α1 = 360° Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie porusza się przesuwem szybkim na wysokości płaszczyzny wycofania do punktu środkowego półokręgu na końcu rowka i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Następnie z posuwem obróbkowym narzędzie zagłębia się w obrabiany przedmiot, przy czym jest uwzględniany dosuw max w kierunku Z (przy obróbce czoła) i w kierunku X (przy obróbce pobocznicy) jak też naddatek. Rowek kołowy jest obrabiany zależnie od kierunku obrotu obróbki (przeciwbieżnie albo współbieżnie) w kierunku ruchu wskazówek zegara albo przeciwnie. 3. Gdy pierwszy rowek kołowy jest wykonany, narzędzie przesuwa się przesuwem szybkim do płaszczyzny wycofania. 4. Następuje dosunięcie do następnego rowka kołowego po prostej albo okręgu a następnie obróbka. Przesuw szybki dla pozycjonowania po torze kołowym jest ustalony w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. 5. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa.

5-238

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Rodzaj obróbki

Przy frezowaniu rowka kołowego możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki: • obróbka zgrubna Przy obróbce zgrubnej są kolejno od środka półokręgu na końcu rowka obrabiane poszczególne płaszczyzny rowka aż zostanie osiągnięta głębokość Z1. obróbka wykańczająca Przy obróbce wykańczającej jest zawsze najpierw obrabiane obrzeże aż do osiągnięcia głębokości Z1. Dosunięcie do obrzeża następuje przy tym po ćwierćokręgu, który przechodzi w zaokrąglenie. Przy ostatnim dosuwie jest poczynając od środka półokręgu wykonywana obróbka wykańczająca dna. obróbka wykańczająca obrzeża Obróbka wykańczająca obrzeża następuje tak jak obróbka wykańczająca, odpada tylko ostatnie dosunięcie (obróbka wykańczająca dna). Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Rowek” i „Rowek kołowy”.

Rowek Rowek kołowy

>

Parametr T, D, F, S, V FZ Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Posuw dosuwu na głębokość Można wybierać 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej następuje zanurzanie środkowe) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

mm/ząb mm/min

Rodzaj obróbki

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca obróbka wykańczająca obrzeża Pozycjonowanie rowków kołowych na okręgu. Odstęp między kolejnymi rowkami kołowymi jest zawsze taki sam i jest obliczany przez sterowanie. Pozycjonowanie rowków kołowych na łuku koła. Odstęp między dwoma rowkami kołowymi można określić przy pomocy kąta α2. Czoło/czoło C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy okręgu lub łuku koła. Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs)

Okrąg Łuk koła

X0 Y0

mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-239

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY

Y0 C0 Z0 X0 X1 DX UYZ

Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Pobocznica/pobocznica C: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy okręgu lub łuku koła. Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Średnica walca ∅ (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Czoło Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy okręgu lub łuku koła. Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Pobocznica Y: Punktem odniesienia jest zawsze punkt środkowy okręgu lub łuku koła. Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość rowka w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek X) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie (brzeg rowka) Szerokość rowka Promień rowka kołowego Kąt startowy α0 odnosi się do powierzchni czołowej na osi X, na powierzchni pobocznicowej do osi Y.

mm stopień mm mm mm mm

mm stopień mm mm mm mm mm

CP X0 Y0 L0 C0 Z0 Z1 DZ UXY

stopień mm mm mm stopień mm mm mm mm

C0 Y0 Z0 X0 X1 DX UYZ W R α0

stopień mm mm mm mm mm mm mm mm stopień

α1 α2 N

Kąt rozwarcia rowka Kąt przełączania (tylko w przypadku łuku) Liczba rowków

stopień stopień

Pozycjonowa- Prosta: Dosunięcie do następnej pozycji następuje przesuwem szybkim po prostej. nie Okrąg: Dosunięcie do następnej pozycji następuje po torze kołowym z posuwem ustalonym w danej maszynowej.

5-240

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

5.5.7 Pozycje
Gdy chcecie frezować wnękę, czop albo rowek wzdłużny w wielu pozycjach, musicie zaprogramować własny blok pozycjonowania. Warunkiem frezowania w wielu pozycjach jest, byście w cyklu frezowania nastawili „wzór pozycji”.
Rowek podłużny FREZ_7 mm/ząb m/min przód

czoło Obróbka:

Wzór pozycji
Wzór pozycji

Dalsze informacje dot. dowolnych pozycji albo wzorów pozycji znajdziecie w punkcie „Wiercenie”.
Wiercenie
Pozycje

Naciśnijcie przyciski programowane „Wiercenie” i „Pozycje”.
>

Przyciskiem programowanym wybierzcie pożądany wzór pozycji. ... Dalej postępujcie tak, jak opisano w punkcie „Wiercenie”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-241

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

5.5.8 Wielokąt
Gdy chcecie frezować wielobok o dowolnej liczbie boków, użyjcie funkcji „wielobok”. Macie przy tym do dyspozycji m. in. następujące kształty z i bez zaokrąglenia narożników lub fazek:

Wielobok

Dosunięcie/odsunięcie

1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu startowego na wysokość płaszczyzny wycofania i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie dokonuje po ćwierćokręgu dosunięcia do wieloboku z posuwem obróbkowym. Najpierw następuje dosuw na głębokość obróbki, następnie ruch w płaszczyźnie. Wielobok jest obrabiany zależnie od zaprogramowanego kierunku obróbki (współbieżny/przeciwbieżny) w kierunku ruchu wskazówek zegara lub przeciwnym. 3. Gdy pierwsza płaszczyzna jest obrobiona, narzędzie opuszcza kontur po ćwierćokręgu i następuje dosuw na następną głębokość obróbki. 4. Dosunięcie do wieloboku następuje ponownie po ćwierćokręgu. Jest to powtarzane tak długo, aż zostanie uzyskana zaprogramowana głębokość wieloboku. 5. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Wielobok o więcej niż dwu bokach jest obrabiany spiralnie, w przypadku jedno- i dwuboku każdy bok jest obrabiany pojedynczo.

X

Narzędzie

Odsunięcie od konturu

Dosunięcie do konturu

Y

Wielobok

Dosunięcie i odsunięcie do/od wieloboku po ćwierćokręgu

5-242

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Frezowanie

Wielobok >

Naciśnijcie przyciski programowane "Frezowanie" i "Wielobok".

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Mogą być wybierane 3 różne położenia: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca obróbka wykańczająca na obrzeżu Średnica półfabrykatu Punkt odniesienia (abs) Punkt końcowy Z1 (abs albo ink) Liczba boków (1, 2,.....) Rozwartość klucza (alternatywnie do L) – (tylko przy N = 1 albo N = całkowitoliczb.) Długość boku (alternatywnie do SW) Kąt obrotu 1. boku w odniesieniu do osi X α0 > 0: wielobok jest obracany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. α0 < 0: wielobok jest obracany w kierunku ruchu wskazówek zegara.

∅ Z0 Z1 N SW L α0

mm mm mm mm mm stopień

FS R DZ DXY

Fazka (alternatywnie do R) – (od 3 boków) Zaokrąglenie (alternatywnie do FS) – (od 3 boków) Dosuw maksymalny na głębokości (kierunek Z) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (tylko przy obr. zgrubnej, obr. wykańczającej) Naddatek na obr. wykańczającą w płaszczyźnie

mm mm mm mm % mm mm

UZ UXY

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-243

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

5.5.9 Grawura
Gdy chcecie frezować tekst wzdłuż linii albo łuku koła, użyjcie funkcji „grawura”. Podczas grawerowania ShopTurn używa pisma proporcjonalnego, tzn. poszczególne znaki mają różną szerokość. Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu startowego na wysokość płaszczyzny wycofania i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. 2. Narzędzie porusza się przesuwem dosuwu FZ wzgl. FX na głębokość obróbki Z1 wzgl. X1 i frezuje znak. 3. Narzędzie wycofuje się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa i porusza się po prostej do następnego znaku. 4. Kroki 2 i 3 są powtarzane tak długo, aż zostanie wyfrezowany kompletny tekst. Gdy zaprogramujecie grawurę na płaszczyźnie obróbki „czoło tył” albo „pobocznica tył”, powstanie pismo w lustrzanym odbiciu. Aby również tutaj otrzymać normalne pismo, musicie najpierw zaprogramować lustrzane odbicie (patrz punkt „Transformacje współrzędnych”) a następnie funkcję „grawura”. Pamiętajcie przy tym, byście przed lustrzanym odbiciem znajdowali się w tej samej płaszczyźnie obróbki. (Odnośnie zmiany płaszczyzny obróbki patrz punkt „Wybór narzędzia i płaszczyzny obróbki”.) I na odwrót, gdy w płaszczyznach obróbki „czoło przód” i „pobocznica zewnętrzna” chcecie grawerować pismo w lustrzanym odbiciu, zaprogramujcie najpierw takie odbicie a następnie wprowadźcie normalny tekst e funkcji „grawura”. Jeżeli chcecie rozmieścić znaki równomiernie na okręgu, nie musicie obliczać kąta rozwarcia α2 między pierwszym i ostatnim znakiem, lecz po prostu wprowadzacie α2=360°. ShopTurn automatycznie umieszcza wówczas znaki równomiernie na okręgu. Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie” i „Grawura”.

Pismo w lustrzanym odbiciu

Pełny okrąg

Frezowanie

Grawura

Małe litery
Małe litery

Naciśnijcie przycisk programowany „Małe litery”, jeżeli chcecie wprowadzić małe litery. Po ponownym naciśnięciu możecie ponownie wprowadzać duże litery.

5-244

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

Znaki specjalne
Znak specjalny

Naciśnijcie przycisk programowany „Znak specjalny”, gdy potrzebujecie znaku, którego nie ma na przyciskach. Jest otwierane okno „Znaki specjalne”. Ustawcie kursor na pożądanym znaku. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Pożądany znak jest wstawiany do tekstu.

Skasowanie tekstu
Skasuj tekst

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj tekst”, gdy chcecie usunąć tekst już wprowadzony. Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj”. Cały tekst jest kasowany. Przyciski programowane „Małe litery”, „Znak specjalny” i „Skasuj tekst” możecie zobaczyć tylko wtedy, gdy umieścicie kursor w polu wprowadzania grawerowanego tekstu.

Skasuj

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Można wybierać 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C – wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y i czoło Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Ustawienie

ustawienie tekstu na linii ustawienie tekstu na łuku koła

ustawienie tekstu na łuku koła Punkt odnie- Położenie punktu odniesienia w ramach tekstu sienia Grawerowany Maksymalnie 91 znaków tekst Czoło/czoło C: X0 Punkt odniesienia w kierunku X (abs) L0 Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Y0 Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) C0 Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Z0 Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Z1 Głębokość obróbki (ink) FZ Posuw dosuwu na głębokość

mm mm mm stopień mm mm mm/min

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-245

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.5 Frezowanie

5

W DX1 DX2 α1 α2

Y0 C0 R Z0 α0 X0 X1 FX W DY1 DY2 α1 α2 YM CM ZM CP X0 L0 Y0 C0 Z0 Z1 FZ W DX1 DX2 α1 α2

Wysokość znaków Odstęp między znakami Szerokość całkowita (alternatywnie do DX1) – (tylko przy ustawieniu liniowym) Kierunek tekstu (tylko przy ustawieniu liniowym) Kąt rozwarcia (alternatywnie do DX1) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punktem środkowym łuku koła jest punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Pobocznica/pobocznica C: Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia (alternatywnie do Y0) – (tylko przy ustawieniu liniowym) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do Y0) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Z0) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość obróbki (ink) Posuw dosuwu na głębokość Wysokość znaków Odstęp między znakami Szerokość całkowita (alternatywnie do DY1) – (tylko przy ustawieniu liniowym) Kierunek tekstu (tylko przy ustawieniu liniowym) Kąt rozwarcia (alternatywnie do DY1) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt środkowy łuku koła (abs) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt środkowy łuku koła (abs) – (alternatywnie do YM) Punkt środkowy łuku koła (abs) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Czoło Y: Kąt pozycjonowania dla obszaru obróbki Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do X0) Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Y0) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość obróbki (ink) Posuw dosuwu na głębokość Wysokość znaków Odstęp między znakami Szerokość całkowita (alternatywnie do DX1) – (tylko przy ustawieniu liniowym) Kierunek tekstu (tylko przy ustawieniu liniowym) Kąt rozwarcia (alternatywnie do DX1) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punktem środkowym łuku koła jest punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Y (abs) Punkt odniesienia długość biegunowo (alternatywnie do Y0) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Punkt odniesienia kąt biegunowo (alternatywnie do Z0) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt odniesienia w kierunku X (abs)

mm/ząb mm mm mm stopień stopień

mm mm mm mm stopień mm mm mm/min mm/ząb mm mm mm stopień stopień mm stopień mm

mm mm mm stopień mm mm mm/min mm/ząb mm mm mm stopień stopień

C0 Y0 R Z0 α0 X0

mm mm mm mm stopień mm

5-246

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.5 Frezowanie

5

X1 FX W DY1 DY2 α1 α2 YM ZM

Głębokość obróbki (ink) Posuw dosuwu na głębokość Wysokość znaków Odstęp między znakami Szerokość całkowita (alternatywnie do DY1) – (tylko przy ustawieniu liniowym) Kierunek tekstu (tylko przy ustawieniu liniowym) Kąt rozwarcia (alternatywnie do DY1) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt środkowy łuku koła (abs) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym) Punkt środkowy łuku koła (abs) – (tylko przy ustawieniu nieliniowym)

mm mm/min mm/ząb mm mm mm stopień stopień mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-247

5
5.6

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Frezowanie konturu
Gdy chcecie frezować prosty albo skomplikowany kontur, użyjcie funkcji „frezowanie konturu”. Możecie definiować kontury otwarte albo zamknięte (wnęki, wysepki, czopy) i obrabiać przy pomocy frezowania konturowego albo cykli frezowania. Kontur składa się z poszczególnych elementów, przy czym zdefiniowany kontur obejmuje co najmniej dwa a maksymalnie 250 elementów. Dodatkowo między elementami konturu możecie programować fazki, zaokrąglenia albo przejścia styczne. Zintegrowany procesor konturu oblicza punkty przecięcia poszczególnych jego elementów przy uwzględnieniu zależności geometrycznych i umożliwia Wam przez to wprowadzanie elementów niewystarczająco zwymiarowanych. Przy frezowaniu konturu musicie zawsze najpierw zaprogramować geometrię konturu a następnie technologię. Albo możecie obrabiać dowolne kontury przy pomocy frezowania konturowego, wnęki z wysepkami i bez albo czopy. Dowolne kontury Obróbkę dowolnych konturów otwartych albo zamkniętych programujecie zazwyczaj jak następuje: 1. Wprowadzenie konturu Kontur składacie kolejno z różnych elementów. 2. Frezowanie konturowe (obróbka zgrubna) Kontur jest obrabiany przy uwzględnieniu różnych strategii dosunięcia i odsunięcia. 3. Frezowanie konturowe (obróbka wykańczająca) Jeżeli przy obróbce zgrubnej zaprogramowaliście naddatek, kontur jest obrabiany jeszcze raz. Kontury wnęk albo wysepek Kontury wnęk i wysepek muszą być zamknięte, tzn. punkt startowy i końcowy konturu pokrywają się. Możecie również frezować wnęki, które wewnątrz zawierają jedną lub wiele wysepek. Wysepki mogą również częściowo być położone poza wnęką albo się przecinać. Pierwszy podany kontur ShopTurn interpretuje jako kontur wnęki, wszystkie następne jako wysepki. Obróbkę wnęk konturu z wysepkami programujcie np. jak następuje: 1. Wprowadzić kontur wnęki Kontur wnęki składacie kolejno z różnych elementów konturu. 2. Wprowadzić kontur wysepki Kontur wysepki wprowadźcie za konturem wnęki. Możecie zaprogramować dowolną liczbę wysepek, które po części mogą leżeć poza wnęką wzgl. przecinać się.

5-248

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

3. Wykonać nakiełek pod otwór wstępnego wiercenia wnęki Jeżeli chcecie wykonać wiercenie wstępne pod wnękę, możecie najpierw wykonać nakiełek, aby zapobiec poślizgowi wiertła. 4. Wykonać wiercenie wstępne pod wnękę Gdy przy wybieraniu materiału z wnęki chcecie dokonać prostopadłego zagłębienia narzędzia a nie macie do dyspozycji frezu z zębem czołowym, możecie wykonać wiercenie wstępne. 5. Wybieranie materiału z wnęki z wysepką (obróbka zgrubna) Kontur wnęki z wysepkami jest obrabiany przy uwzględnieniu różnych strategii zagłębiania narzędzia. 6. Wybieranie pozostałego materiału (obróbka zgrubna) Przy wybieraniu materiału z wnęki ShopTurn automatycznie rozpoznaje pozostały resztę materiału. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia możecie go wybrać bez ponownej obróbki całej wnęki. 7. Wybieranie materiału z wnęki z wysepkami (obróbka wykańczająca obrzeża) Jeżeli przy obróbce zgrubnej zaprogramowaliście naddatek na obróbkę wykańczającą na obrzeżu, obrzeże jest jeszcze raz obrabiane. Wszystkie kroki obróbki występujące przy frezowaniu konturu są na planie pracy ujmowane w nawiasy kwadratowe.
FREZOWANIE WNĘKA KONTUROWA WYSEPKA KONTUROWA Nakiełkowanie Wiercenie wstępne Wybieranie mat. Pozostały mat. Wybieranie mat. Koniec programu Przykład: wybieranie materiału z wnęki

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-249

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Kontury czopów

Kontury czopa muszą być zamknięte, tzn. punkt startowy o końcowy konturu pokrywają się. Możecie zdefiniować wiele czopów, które mogą się też przecinać. Pierwszy podany kontur ShopTurn interpretuje jako kontur półfabrykatu, wszystkie dalsze jako czop. Obróbkę czopa konturu programujcie np. jak następuje: 1. Wprowadzić kontur półfabrykatu Półfabrykat ustala obszar, poza którym nie ma materiału, tzn. tam ruchy są wykonywane przesuwem szybkim. Między konturem półfabrykatu i konturem czopu jest następnie wybierany materiał. 2. Wprowadzić kontur czopa Kontur czopa wprowadźcie za konturem półfabrykatu. 3. Obrobić kontur czopa (obróbka zgrubna) Jest obrabiany kontur czopa. 4. Wybrać resztę materiału (obróbka zgrubna) Przy frezowaniu ShopTurn automatycznie rozpoznaje pozostały materiał. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia możecie wybrać ten materiał, bez ponownej obróbki całego czopu. 5. Obrobić kontur czopa (obróbka wykańczająca obrzeża) Jeżeli przy obróbce zgrubnej zaprogramowaliście naddatek na obróbkę wykańczającą, obrzeże czopa jest obrabiane jeszcze raz.

Zaciśnięcie wrzeciona

Gdy przy frezowaniu konturu chcecie np. dokonać prostopadłego zagłębienia narzędzia, możecie zacisnąć wrzeciono, aby uniknąć jego obrócenia. Pamiętajcie, że przy obróbce w płaszczyznach czoło/czoło C i pobocznica/pobocznica C zaciśnięcie jest po dokonaniu zagłębienia automatycznie zwalniane. Przy obróbce w płaszczyznach czoło Y i pobocznica Y zaciskanie działa natomiast modalnie, pozostaje aktywne tak długo, aż nastąpi zmiana płaszczyzny obróbki albo zaciskanie zostanie cofnięte w menu „Prosta okrąg" "Narzędzie". Funkcja „Zaciśnięcie wrzeciona” musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

5-250

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.1 Przedstawienie konturu
ShopTurn przedstawia kontur na planie pracy jako jeden blok programu. Gdy otworzycie ten blok, poszczególne elementy konturu są wyszczególniane symbolicznie i wyświetlane jako grafika kreskowa. Przedstawienie symboliczne Poszczególne elementy konturu są we wprowadzonej kolejności przedstawiane symbolicznie obok okna grafiki. Element konturu Punkt startowy Prosta do góry Prosta do dołu Symbol Znaczenie Punkt startowy konturu Prosta w rastrze 90° Prosta w rastrze 90°

Prosta w lewo Prosta w prawo

Prosta w rastrze 90° Prosta w rastrze 90°

Prosta dowolna

Prosta o dowolnym nachyleniu

Łuk koła w prawo Łuk koła w lewo Zakończenie konturu END

Okrąg

Okrąg

Koniec opisu konturu

Różne kolory symboli informują o ich statusie: Pierwszy plan czarny czarny czerwony Tło czerwony czerwony biały biały Znaczenie Kursor na nowym elemencie Kursor na aktualnym elemencie Normalny element Element aktualnie nie jest uwzględniany (Element jest uwzględniany dopiero wtedy, gdy zostanie wybrany kursorem)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-251

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Prezentacja graficzna

Synchronicznie do bieżącego wprowadzania elementów konturu jest w oknie grafiki wyświetlany postęp programowania konturu.

Prezentacja graficzna przy frezowaniu konturu

Utworzony element konturu może przy tym przybierać postać różnych rodzajów linii i kolorów: • • • • czarna: pomarańczowa: zielona kreskowana: niebieska kropkowa: zaprogramowany kontur aktualny element konturu element alternatywny element częściowo określony

Skalowanie układu współrzędnych dopasowuje się do zmian całego konturu. Położenie układu współrzędnych jest jednocześnie wyświetlane w oknie grafiki.

5-252

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.2 Utworzenie nowego konturu
Dla każdego konturu, który chcecie frezować, musicie utworzyć własny kontur. . Gdy tworzycie nowy kontur, musicie najpierw ustalić punkt startowy. ShopTurn definiuje następnie automatycznie koniec konturu. Dla punktu startowego możecie wprowadzić dowolne polecenia dodatkowe (max 40 znaków) w formie G-Code. Jeżeli chcecie utworzyć kontur, który ma być podobny do już istniejącego, możecie również skopiować stary kontur, zmienić jego nazwę i tylko zmienić wybrane elementy konturu. Jeżeli natomiast identycznego konturu chcecie użyć w innym miejscu w programie, nie wolno jest zmienić nazwy kopii. Zmiany jednego konturu będą wówczas automatycznie przyjmowane do konturu o tej samej nazwie. Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Nowy kontur”.

Frezowanie
Nowy kontur >

Frezowanie konturu >

Wprowadźcie nazwę nowego konturu. Nazwa konturu musi być jednoznaczna. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Jest wyświetlana maska wprowadzania dla punktu startowego konturu. Możecie podać współrzędne kartezjańskie albo biegunowe. Punkt startowy w układzie kartezjańskim Wybierzcie płaszczyznę obróbki. Wprowadźcie punkt startowy konturu. Jeżeli jest to pożądane, wprowadźcie polecenia dodatkowe w formie G-Code. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Wprowadźcie poszczególne elementy konturu (patrz punkt „Sporządzanie elementów konturu”). Punkt startowy w układzie biegunowym
Biegun

Wybierzcie płaszczyznę obróbki. Naciśnijcie przycisk programowany „Biegun”. Wprowadźcie pozycję bieguna we współrzędnych kartezjańskich. Wprowadźcie punkt startowy konturu we współrzędnych bieguno-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-253

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

wych. Jeżeli jest to pożądane, wprowadźcie polecenia dodatkowe w formie G-Code. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Wprowadźcie poszczególne elementy konturu (patrz punkt „Sporządzanie elementów konturu”).
Parametr Położenie Wybrać z 4 różnych położeń: • Czoło/czoło C • Pobocznica/pobocznica C • Czoło Y (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y (tylko gdy jest oś Y) Czoło/czoło C i czoło Y w układzie kartezjańskim: Punkt startowy w kierunku X (abs) Punkt startowy w kierunku Y (abs) Czoło/czoło C i czoło Y w układzie biegunowym: Pozycja bieguna w kierunku X(abs) Pozycja bieguna w kierunku Y(abs) Odstęp między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Kąt biegunowy między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Pobocznica/pobocznica C w układzie kartezjańskim: Pobocznica cylindra Punkt startowy w kierunku Y (abs) – (jest obliczany z Yα albo na odwrót) Kąt startowy (abs) – (jest obliczany z Y albo na odwrót) Punkt startowy w kierunku Z (abs) Pobocznica/pobocznica C w układzie biegunowym: Pobocznica cylindra Pozycja bieguna w kierunku Y(abs) Pozycja bieguna w kierunku Z(abs) Odstęp między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Kąt biegunowy między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Pobocznica Y w układzie kartezjańskim: Punkt startowy w kierunku Y (abs) Punkt startowy w kierunku Z (abs) Pobocznica Y w układzie biegunowym: Pozycja bieguna w kierunku Y(abs) Pozycja bieguna w kierunku Z(abs) Odstęp między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Kąt biegunowy między biegunem i punktem startowym konturu (abs) Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code Opis Jednostka

X Y X Y L1 ϕ1 ∅ Y Yα Z ∅ Y Z L1 ϕ1 Y Z Y Z L1 ϕ1 Polecenie dodatkowe

mm mm mm mm mm stopień mm mm stopień mm mm mm mm mm stopień mm mm mm mm mm stopień

5-254

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.3 Sporządzanie elementów konturu
Po utworzeniu nowego konturu i ustaleniu punktu startowego, zdefiniujcie poszczególne elementy konturu, z których kontur składa się. Przy definicji konturu macie do dyspozycji następujące elementy: • • • • prosta pozioma prosta pionowa prosta przekątna okrąg/łuk koła

Dla każdego elementu konturu wypełniacie własną maskę parametrów. Współrzędne prostej poziomej albo pionowej wprowadzajcie w układzie kartezjańskim, w przypadku elementów konturu prosta przekątna i okrąg/łuk koła możecie wybierać między współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi. Gdy wprowadzacie współrzędne biegunowe, musicie przedtem zdefiniować biegun. Jeżeli już zdefiniowaliście biegun dla punktu startowego, możecie współrzędne biegunowe do niego odnosić. Oznacza to, że w tym przypadku nie musicie definiować kolejnego bieguna. Przy wprowadzaniu parametrów wspierają Was różne obrazy pomocnicze, które objaśniają te parametry. Jeżeli do niektórych pól nie wpiszecie wartości, ShopTurn zakłada, że te wartości są nieznane i próbuje je obliczyć z innych parametrów. W przypadku konturów, dla których wprowadziliście więcej parametrów, niż bezwarunkowo konieczne, może dojść do sprzeczności. W takim przypadku spróbujcie wprowadzić mniej parametrów i jak najwięcej parametrów pozostawić do obliczenia przez ShopTurn. Przy frezowaniu konturowym kontur jest wykonywany zawsze w zaprogramowanym kierunku. Przez zaprogramowanie konturu zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym możecie określić, czy kontur jest obrabiany z frezowaniem współbieżnym czy przeciwbieżnym (patrz poniższa tablica).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-255

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Kontur zewnętrzny
Pożądany kierunek obróbki Obróbka współbieżna Kierunek Obr. wrzeciona w prawo Programowanie w kierunku ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po lewej Programowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po prawej Kierunek Obr. wrzeciona w lewo Programowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po prawej Programowanie w kierunku ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po lewej

Obróbka przeciwbieżna

Kontur wewnętrzny
Pożądany kierunek obróbki Obróbka współbieżna Kierunek Obr. wrzeciona w prawo Programowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po lewej Programowanie w kierunku ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po prawej Kierunek Obr. wrzeciona w lewo Programowanie w kierunku ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po prawej Programowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, korekcja promienia frezu po lewej

Obróbka przeciwbieżna

Elementy przejściowe konturu

Między dwoma elementami konturu możecie jako element przejściowy zaprogramować zaokrąglenie albo fazę. Element przejściowy jest zawsze dołączany na końcu elementu konturu. Wybór elementu przejściowego konturu następuje w masce parametrów każdorazowego elementu konturu. Element przejściowy konturu możecie zastosować zawsze wtedy, gdy jest punkt przecięcia obydwu sąsiadujących elementów i można go obliczyć z wprowadzonych wartości. W przeciwnym przypadku musicie użyć elementów konturu prosta/okrąg.

Polecenia dodatkowe

Dla każdego elementu konturu możecie wprowadzić dodatkowe polecenia dodatkowe w formie G-Code. Np. możecie dla okręgu jako elementu konturu zaprogramować specjalny posuw. Dodatkowe polecenia (max 40 znaków) wpisujecie w rozszerzonej masce parametrów (przycisk programowany „Wszystkie parametry”). Przy programowaniu konturu są do dyspozycji następujące dalsze funkcje: • Styczna do elementu poprzedzającego Przejście do elementu poprzedzającego możecie zaprogramować jako styczną. • Wybór dialogowy Jeżeli z dotychczas wpisanych parametrów wynikają dwie różne możliwości poprowadzenia konturu, musicie wybrać jedną z nich. • Zamknięcie konturu Od aktualnej pozycji możecie zamknąć kontur przy pomocy prostej do punktu startowego.

Dalsze funkcje

5-256

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Wprowadzanie elementów konturu Przyciskiem programowanym wybierzcie element konturu. ... W masce wprowadzania wprowadźcie wszystkie dane, które wynikają z rysunku obrabianego przedmiotu (np. długość prostej, pozycja końcowa, przejście do następnego elementu, kąt nachylenia itd.). Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Element jest dodawany do konturu. Powtarzajcie to postępowanie aż kontur będzie kompletny. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Zaprogramowany kontur jest przejmowany do planu pracy.
Wszystkie parametry

Gdy w przypadku poszczególnych elementów konturu chcecie wyświetlić dalsze parametry, np. aby wprowadzić jeszcze dodatkowe polecenia, naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”.

Zdefiniowanie bieguna

Gdy chcecie wprowadzić elementy konturu prosta przekątna i okrąg/łuk koła we współrzędnych biegunowych, musicie przedtem zdefiniować biegun. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Biegun”. Wprowadźcie współrzędne bieguna. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Dalsze

Biegun

Przejęcie

Biegun jest zdefiniowany. Teraz możecie w masce wprowadzania dla elementów konturu „prosta przekątna” i „okrąg/łuk koła” wybrać między układem kartezjańskim i biegunowym. Podczas wprowadzania danych elementu konturu możecie zaprogramować przejście do elementu poprzedzającego jako styczna. Naciśnijcie przycisk programowany „Styczna do poprz.”. Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego α2 jest nastawiany na 0°. W polu wprowadzania parametru ukazuje się wybór „stycznie”.

Styczna do elementu poprzedzającego
Styczna do poprz.

Wybór dialogowy

Podczas wprowadzania dialogowego elementu konturu mogą wyniknąć dwie możliwości poprowadzenia konturu, z których jedną musicie wybrać. Naciśnijcie przycisk programowany „Wybór dialogowy”, aby przełączyć między obydwoma różnymi możliwościami poprowadzenia konturu.

Wybór dialogowy

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-257

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

W oknie grafiki wybrany kontur jest przedstawiany w formie czarnej linii ciągłej, kontur alternatywny jako zielona linia kreskowa.
Przejęcie dialogu

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie dialogu”, aby przejąć wybraną alternatywę. Kontur musi być zawsze zamknięty. Jeżeli nie chcecie sami sporządzać wszystkich elementów konturu od punktu startowego do punktu startowego, możecie zamknąć kontur od aktualnej pozycji do punktu startowego. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Zamknij kontur”. ShopTurn sporządza prostą od aktualnej pozycji do punktu startowego.
Opis elementu konturu „prosta” Czoło/czoło C i czoło Y w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt startowy w stosunku do osi X Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Czoło/czoło C i czoło Y w układzie biegunowym: abs: Odstęp między biegunem i punktem końcowym ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem końcowym ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt startowy w stosunku do osi X Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Pobocznica/pobocznica C w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) - (jest obliczany z Yα albo na odwrót) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt końcowy (abs albo ink) - (jest obliczany z Y albo na odwrót) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y w układzie biegunowym: abs: Odstęp między biegunem i punktem końcowym Jednostka mm mm mm

Zamknięcie konturu

Dalsze

Zamknij kontur

Parametr

X Y L α1 α2

stopień stopień

L1

mm mm

ϕ1

stopień stopień
mm

L α1 α2

stopień stopień

Y Yα Z L α1 α2

mm

stopień
mm mm

stopień stopień

L1

mm

5-258

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

ϕ1

L α1 α2

ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem końcowym ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Pobocznica Y w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Długość prostej Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 FS: Fazka jako element przejściowy do następnego elementu konturu R: Zaokrąglenie jako element przejściowy do następnego elementu konturu Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code

mm

stopień stopień
mm

stopień stopień

Y Z L α1 α2 Przejście do elementu następnego Polecenie dodatkowe Parametr Kierunek ruchu R X Y I J α1 α2 β1 β2 L1 ϕ1 L2

mm mm mm

stopień stopień
mm mm

Opis dla elementu konturu "okrąg"

Jednostka

Obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Promień okręgu Czoło/czoło C i czoło Y w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku X (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w stosunku do osi X Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w stosunku do osi X Kąt rozwarcia okręgu Czoło/czoło C i czoło Y w układzie biegunowym: abs: Odstęp między biegunem i punktem końcowym ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem końcowym ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. abs: Odstęp między biegunem i punktem środkowym okręgu ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem środkowym okręgu mm mm mm mm mm

stopień stopień stopień stopień
mm mm

stopień stopień
mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-259

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

ϕ2

α1 α2 β1 β2 Y Yα Z J Jα K α1 α2 β1 β2 L1

Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem środkowym okręgu ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem środkowym okręgu Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w stosunku do osi X Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w stosunku do osi X Kąt rozwarcia okręgu Pobocznica/pobocznica C w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) - (jest obliczany z Yα albo na odwrót) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt końcowy (abs albo ink) - (jest obliczany z Y albo na odwrót) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w stosunku do osi Y Kąt rozwarcia okręgu Pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y w układzie biegunowym: abs: Odstęp między biegunem i punktem końcowym ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem końcowym ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem końcowym Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. abs: Odstęp między biegunem i punktem środkowym okręgu ink: Odstęp między ostatnim punktem i punktem środkowym okręgu Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. abs: Kąt biegunowy między biegunem i punktem środkowym okręgu ink: Kąt biegunowy między ostatnim punktem i punktem środkowym okręgu Wymiar przyrostowy: Znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w stosunku do osi Y Kąt rozwarcia okręgu Pobocznica Y w układzie kartezjańskim: Punkt końcowy w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt końcowy w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany.

stopień stopień stopień stopień stopień stopień
mm

stopień
mm mm

stopień
mm

stopień stopień stopień stopień
mm mm

ϕ1

stopień stopień
mm mm

L2

ϕ2

stopień stopień stopień stopień stopień stopień
mm mm

α1 α2 β1 β2 Y Z

5-260

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

J K α1 α2 β1 β2

Punkt środkowy okręgu w kierunku Y (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Punkt środkowy okręgu w kierunku Z (abs albo ink) Wymiar przyrostowy: znak liczby jest uwzględniany. Kąt startowy w stosunku do osi Y Kąt w stosunku do elementu poprzedzającego Przejście styczne: α2=0 Kąt końcowy w stosunku do osi Y Kąt rozwarcia okręgu

mm mm

stopień stopień stopień stopień
mm mm

Przejście do FS: Fazka jako element przejściowy do następnego elementu konturu nast. elementu R: Zaokrąglenie jako element przejściowy do następnego elementu konturu Polecenie dodatkowe Dowolne polecenie dodatkowe w formie G-Code

5.6.4 Zmiana konturu
Już sporządzony kontur możecie później jeszcze zmienić. Możecie poszczególne elementy konturu • • • • dołączyć, zmienić, wstawić albo skasować.

Gdy w programie są zdefiniowane dwa kontury o takiej samej nazwie, zmiany jednego konturu są automatycznie przejmowane do konturu o takiej samej nazwie. Dołączenie elementu konturu Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na ostatnim elemencie przed końcem konturu. Przyciskiem programowanym wybierzcie pożądany element konturu. Wprowadźcie parametry do maski wprowadzania. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

...

Pożądany element jest dołączany do konturu.

Zmiana elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-261

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Ustawcie kursor na elemencie konturu, który chcecie zmienić. Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Jest otwierana przynależna maska wprowadzania a na grafice programowania wybrany element jest przedstawiany w powiększeniu. Wprowadźcie pożądane zmiany.
Przejęcie

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Aktualne warunki elementu konturu są przejmowane a zmiana jest natychmiast widoczna na grafice programowej.

Zmiana wyboru dialogowego

Gdy podczas wprowadzania danych elementu konturu wynikną dwie możliwości poprowadzenia konturu i wybraliście nieprawidłową alternatywę, możecie później zmienić wybór. Jeżeli jednoznaczny kontur wynikł już z innych parametrów, wybór dialogowy już nie ukazuje się. Otwórzcie maskę wprowadzania elementu konturu.

Zmiana wyboru

Naciśnijcie przycisk programowany „Zmiana wyboru”. Są wyświetlane obydwie możliwości poprowadzenia konturu. Naciśnijcie przycisk programowany „Wybór dialogowy”, aby przełączyć między obydwoma różnymi możliwościami poprowadzenia konturu. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie dialogu”. Wybrana alternatywa jest przejmowana.

Wybór dialogowy

Przejęcie dialogu

Wstawienie elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na elemencie konturu, za którym chcecie wstawić nowy element. Przyciskiem programowanym wybierzcie nowy element konturu. ...
Przejęcie

Wprowadźcie parametry do maski wprowadzania. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”. Element konturu jest przejmowany do konturu. Kolejne elementy konturu są automatycznie aktualizowane odpowiednio do jego nowego stanu.

5-262

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Gdy wstawiacie element do konturu, pozostałe elementy są przeliczane dopiero wtedy, gdy wybierzecie kursorem symbol pierwszego następnego elementu obok okna grafiki. Ewentualnie punkt końcowy wstawionego elementu nie będzie pasować do punktu startowego elementu następnego. W takim przypadku ShopTurn wyświetla komunikat błędu „Sprzeczna geometria”. Gdy chcecie usunąć sprzeczność, wstawcie linię skośną bez wprowadzania wartości parametrów.

Skasowanie elementu konturu

Na planie pracy wybierzcie kontur.

Naciśnijcie przycisk „Kursor w prawo”. Są wyszczególniane poszczególne elementy konturu. Ustawcie kursor na elemencie konturu, który chcecie skasować.
Skasuj element

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj element”. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Wybrany element konturu jest kasowany.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-263

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.5 Frezowanie konturowe
Gdy chcecie obrabiać kontury otwarte albo zamknięte, używajcie funkcji „frezowanie”. Zanim będziecie frezować kontur, musicie go najpierw wprowadzić. Przy frezowaniu konturowym możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki (zgrubna albo wykańczająca). Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę zgrubną a następnie dokładną, musicie dwa razy wywołać cykl obróbki (1. blok - obróbka zgrubna, 2. blok = obróbka dokładna). Zaprogramowane parametry pozostają przy drugim wywołaniu zachowane. Ponadto możecie określić, czy chcecie obrabiać kontur z korekcją promienia frezu czy wykonywać ruch po torze punktu środkowego. Korekcja promienia frezu Zaprogramowany kontur możecie obrabiać na prawo albo na lewo od konturu. Możecie przy tym wybierać między różnymi trybami dosunięcia i odsunięcia jak też strategiami dosunięcia i odsunięcia. • Tryb dosunięcia/odsunięcia Dosunięcia wzgl. odsunięcia do/od konturu możecie przeprowadzać po ćwierćokręgu, półokręgu albo po prostej. W przypadku ćwierćokręgu wzgl. półokręgu musicie podać promień toru punktu środkowego a w przypadku prostej - odstęp krawędzi zewnętrznej frezu od punktu startowego wzgl. punktu końcowego konturu. Przy dosuwaniu i odsuwaniu narzędzia możecie również wybierać różne tryby. Oznacza to np. dosunięcie po ćwierćokręgu a odsunięcie po półokręgu.

Dosunięcie po prostej, po ćwierćokręgu i po półokręgu

• Strategia dosunięcia/odsunięcia Dosunięcie w płaszczyźnie następuje najpierw w kierunku Z na głębokość a następnie w płaszczyźnie XY. Odsunięcie następuje w kolejności odwrotnej. Przy dosunięciu/odsunięciu przestrzennym ruch następuje równocześnie na głębokość i w płaszczyźnie. Przy dosuwaniu i odsuwaniu możecie również wybierać różne stra-

5-264

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

tegie, np. dosunięcie w płaszczyźnie, odsunięcie przestrzenne. Tor punktu środkowego Gdy chcecie pracować bez korekcji promienia frezu, zaprogramowany kontur jest frezowany na torze punktu środkowego. Dosunięcie i odsunięcie jest przy tym możliwe po prostej albo prostopadle. Prostopadłe dosunięcie/odsunięcie możecie np. stosować przy konturach zamkniętych. Gdy frezujecie kontur na powierzchni pobocznicowej (płaszczyzna obróbki pobocznica/pobocznica C), możecie pracować z korekcją ścianki rowka lub bez. • Korekcja ścianki rowka wyłączona ShopTurn tworzy rowki o ściankach równoległych, gdy średnica narzędzia jest równa średnicy frezu. Gdy szerokość rowka jest większa niż średnica narzędzia, nie powstają ścianki równoległe. • Korekcja ścianki rowka włączona ShopTurn wytwarza rowki o ściankach równoległych, również gdy szerokość rowka jest większa niż średnica narzędzia. Gdy chcecie pracować z korekcją ścianki rowka, nie możecie programować konturu rowka, lecz wyobrażany tor punktu środkowego sworznia prowadzonego w rowku, przy czym sworzeń ten musi poruszać się wzdłuż każdej ścianki. Szerokość rowka określacie poprzez parametr D. Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Frezowanie konturowe”.

Korekcja promienia rowka

Frezowanie
Frezowanie kontur. >

Frezowanie konturu >

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-265

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej dosuw następuje prostopadle) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Korekcja promienia

obróbka zgrubna obróbka wykańczająca Podanie, po której stronie konturu w kierunku ruchu frez obrabia: Obróbka na prawo od konturu Obróbka na lewo od konturu Obróbka po torze punktu środkowego Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (tylko przy obróbce zgrubnej) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie (tylko przy obróbce zgrubnej na lewo i na prawo od konturu)

Z0 Z1 DZ UZ UXY

mm mm mm mm mm

Pobocznica/pobocznica C: Kor. śc. rowka Uaktywnienie korekcji ścianki rowka D Przesunięcie w stosunku do zaprogramowanego toru (tylko przy aktywnej korekcji ścianki rowka) X0 Średnica walca ∅ (abs) X1 Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) DX Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) UX Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (tylko przy obróbce zgrubnej) UYZ Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie (tylko przy obróbce zgrubnej na lewo i na prawo od konturu) Czoło Y: CP Punkt odniesienia Z0 Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Z1 Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) DZ Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) UZ Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (tylko przy obróbce zgrubnej) UXY Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie (tylko przy obróbce zgrubnej na lewo i na prawo od konturu) Pobocznica Y: C0 Punkt odniesienia X0 Punkt odniesienia w kierunku X (abs) X1 Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) DX Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) UX Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości (tylko przy obróbce zgrubnej) UYZ Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie (tylko przy obróbce zgrubnej na lewo i na prawo od konturu)

mm mm mm mm mm mm

stopień
mm mm mm mm mm

stopień
mm mm mm mm mm

5-266

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Tryb dosuwu

Tryb dosuwu: Po ćwierćokręgu: część spirali (tylko przy frezowaniu konturowym na lewo i prawo od konturu) Po półokręgu: część spirali (tylko przy frezowaniu konturowym na lewo i na prawo od konturu) Jako prosta: linia skośna w przestrzeni Prostopadle: prostopadle do toru (tylko przy frezowaniu konturowym po torze punktu środkowego) pojedynczymi osiami przestrzennie (nie przy trybie dosuwu prostopadłego)

Strategia dosuwu

R1 L1 FZ FX

Promień dosuwu (tylko przy trybie dosuwu po ćwierć- i półokręgu) Długość dosuwu (tylko przy trybie dosuwu po prostej) Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - strategia dosuwu pojedynczymi osiami)

mm mm mm/ząb mm/min

Posuw dosuwu na głębokość mm/ząb (tylko przy pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y - strategia dosuwu poj. osiami) mm/min

Tryb odsunię- Tryb odsunięcia: cia Po ćwierćokręgu: Część spirali (tylko przy frezowaniu konturowym na lewo i na prawo od konturu) Po półokręgu: Część spirali (tylko przy frezowaniu konturowym na lewo i na prawo od konturu) Jako prosta: linia skośna w przestrzeni Prostopadle: prostopadle do toru (tylko przy frezowaniu konturowym po torze punktu środkowego) Strategia odsunięcia R2 L2 pojedynczymi osiami przestrzennie (nie przy trybie odsunięcia prostopadłego) Promień odsunięcia (tylko przy trybie odsunięcia po ćwierć- i półokręgu) Długość odsunięcia (tylko przy trybie odsunięcia po prostej) mm mm

Tryb cofnięcia Gdy jest wymaganych wiele dosunięć na głębokość, podnieść wysokość wycofania, na którą narzędzie wycofuje się między poszczególnymi dosunięciami (przy przejściu z końca konturu na początek). • do płaszczyzny wycofania • Z0+odstęp bezpieczeństwa (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y) albo X0+ odstęp bezpieczeństwa (tylko przy pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y) • o odstęp bezpieczeństwa • brak cofnięcia

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-267

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.6 Wiercenie wstępne w przypadku wnęk w konturze
Jeżeli przy wybieraniu materiału z konturu wnęki chcecie dokonać prostopadłego zagłębienia narzędzia a brak jest frezu z zębem czołowym, musicie najpierw dokonać wiercenia wstępnego wnęki. Aby zapobiec poślizgowi wiertła, można najpierw wykonać nakiełek. Zanim wykonacie wiercenie wstępne wnęki, musicie najpierw podać jej kontur. Jeżeli przed wierceniem wstępnym chcecie wykonać nakiełek, musicie obydwie operacje zaprogramować w oddzielnych blokach. Liczba i pozycje niezbędnych wierceń wstępnych zależą od specjalnych okoliczności (np. kształt konturu, narzędzie, dosuw w płaszczyźnie, naddatek na obróbkę wykańczającą) i są one obliczane przez ShopTurn. Jeżeli chcecie frezować wiele wnęk i uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzia, ma sens by najpierw wiercić wstępnie wszystkie wnęki a następnie wybierać materiał. W takim przypadku musicie przy centrowaniu/wierceniu wstępnym również wypełnić parametry, które się dodatkowo ukażą, gdy naciśniecie przycisk programowany „Wszystkie parametry”. Przy programowaniu musicie wówczas postąpić następująco: 1. kontur wnęka 1 2. nakiełkowanie 3. kontur wnęka 2 4. nakiełkowanie 5. kontur wnęka 1 6. wiercenie wstępne 7. kontur wnęka 2 8. wiercenie wstępne 9. kontur wnęka 1 10. wybieranie materiału 11. kontur wnęka 2 12. wybieranie materiału Gdy prowadzicie kompletną obróbkę wnęki, tzn. następujące bezpośrednio po sobie nakiełkowanie, wiercenie wstępne i wybieranie materiału, i nie wpiszecie dodatkowych parametrów przy nakiełkowaniu/wierceniu wstępnym, ShopTurn przejmuje te parametry od operacji wybierania materiału (obróbka zgrubna).

Nakiełkowanie
Frezo wanie
Wiercenie wstępne >

Frezowanie konturu > Nakiełkowanie

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu”, „Wiercenie wstępne” i „Nakiełkowanie”.

5-268

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Wszystkie parametry

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”, jeżeli chcecie wprowadzić dodatkowe parametry.
Opis nakiełkowanie Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Jednostka

Parametr T, D, F, S, V Położenie

TR D Z0 Z1 DXY

Narzędzie odniesienia dla nakiełkowania Ostrze narzędzia odniesienia (1 albo 2) Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Czoło Y: punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie mm mm mm % mm mm mm mm % mm stopień mm mm mm % mm

UXY X0 X1 DYZ

UYZ CP Z0 Z1 DXY

UXY C0 X0 X1 DYZ

stopień
mm mm mm % mm

UYZ

Tryb cofnięcia Jeżeli dla obróbki jest wymaganych wiele punktów zagłębienia, podać wysokość

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-269

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

wycofania, na którą narzędzie cofa się przez przejściem do następnego punktu • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie wnęki nie ma wysepek większych niż Z0 (X0) można jako tryb odsunięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

Wiercenie wstępne Naciśnijcie kolejno przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu”, „Wiercenie wstępne” i „Wiercenie wstępne”.

Frezowanie
Wiercenie wstępne > Wszystkie parametry

Frezowanie konturu > Wiercenie wstępne

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”, jeżeli chcecie wprowadzić dodatkowe parametry.
Opis wiercenia wstępnego Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Jednostka

Parametr T, D, F, S, V Położenie

TR D Z0 Z1 DXY

Narzędzie odniesienia dla wiercenia wstępnego Ostrze narzędzia odniesienia (1 albo 2) Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości mm mm mm % mm mm mm mm mm % mm mm

UXY UZ X0 X1 DYZ

UYZ UX

5-270

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

CP Z0 Z1 DXY

UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

stopień
mm mm mm % mm mm

stopień
mm mm mm % mm mm

UYZ UX

Tryb cofnięcia Jeżeli dla obróbki jest wymaganych wiele punktów zagłębienia, podać wysokość wycofania, na którą narzędzie cofa się przez przejściem do następnego punktu • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie wnęki nie ma wysepek większych niż Z0 (X0) można jako tryb odsunięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-271

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.7 Frezowanie wnęki w konturze (zgrubne) )
Gdy chcecie frezować wnękę na stronie czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „frezowanie wnęki”. Zanim będziecie wybierać materiał wnęki, musicie najpierw wprowadzić jej kontur i ew. kontur wysepki. Materiał wnęki jest wybierany równolegle do konturu od wewnątrz do zewnątrz. Kierunek jest określany przez kierunek obrotu przy obróbce (przeciwbieżny wzgl. współbieżny) (patrz punkt „Zmiana nastawów programowych”). Jeżeli we wnęce znajduje się wysepka, ShopTurn automatycznie uwzględnia ją przy wybieraniu materiału. Przy wybieraniu materiału możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca). Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę zgrubną a następnie dokładną, musicie dwa razy wywołać cykl obróbki (1. blok - obróbka zgrubna, 2. blok = obróbka dokładna). Zaprogramowane parametry pozostają przy drugim wywołaniu zachowane. Odnośnie obróbki wykańczającej proszę czytać punkt „Obróbka wykańczająca wnęki”.
Frezowanie
Frezowanie wnęki Frezowanie konturu >

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Frezowanie wnęki”.

Wybierzcie rodzaj obróbki „Obróbka zgrubna”.
Parametr T, D, F, S, V Położenie Opis dla obróbki zgrubnej Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/ pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej następuje zagłębianie środkowe) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. rodzaj obróbki Z0 Z1 DXY obróbka zgrubna Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Jednostka

mm mm mm %

5-272

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

DZ UXY UZ X0 X1 DYZ

Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

mm mm mm mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX CP Z0 Z1 DXY

stopień
mm mm mm % mm mm mm

DZ UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

stopień
mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX

Punkt startowy Punkt startowy określić automatycznie albo wprowadzić ręcznie Przy wprowadzaniu ręcznym punkt startowy może leżeć również poza wnęką, przez co jako pierwsza następuje prosta obróbka do wnęki, np. dla wnęki otwartej bocznie bez zagłębiania. X Y Y Z Punkt startowy X (abs) – (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - punkt startowy ręcznie) mm Punkt startowy Y (abs) – (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - punkt startowy ręcznie) mm Punkt startowy Y (abs) – (tylko przy pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y punkt startowy ręcznie) Punkt startowy Z (abs) – (tylko przy pobocznica / pobocznica C i pobocznica Y punkt startowy ręcznie) mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-273

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Zagłębianie

Strategia zagłębiania: Ruchem wahliwym: Zagłębianie następuje ruchem wahliwym z zaprogramowanym kątem (EW). Ruchem spiralnym: Zagłębianie następuje ruchem spiralnym z zaprogramowanym promieniem (ER) i zaprogramowanym skokiem (EP). Środkowo: Przy tej strategii zagłębiania jest wymagany frez, który skrawa przez środek. Zagłębianie następuje z zaprogramowanym posuwem (FZ wzgl. FX). Kąt zagłębiania (tylko przy zagłębianiu ruchem wahliwym) Maksymalny skok zagłębiania (tylko przy zagłębianiu spiralnym) Promień zagłębiania (tylko przy zagłębianiu spiralnym) Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - zagłębianie środkowe)

EW EP ER FZ

stopień
mm/obr mm mm/ząb mm/min

FX

Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y - mm/ząb zagłębianie środkowe) mm/min

Tryb odsunię- Jeżeli dla obróbki jest wymaganych wiele punktów zagłębienia, podać wysokość cia wycofania, na którą narzędzie cofa się przez przejściem do następnego punktu • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + Odstęp bezpieczeństwa (pobocznica / pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie wnęki nie ma wysepek większych niż Z0 (X0) można jako tryb odsunięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

5.6.8 Wybieranie pozostałego materiału z wnęki
Gdy wybraliście materiał z wnęki (z wysepkami lub bez) i pozostała przy tym reszta materiału, ShopTurn rozpoznaje to automatycznie. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia możecie usunąć tę resztę materiału, bez ponownego obrabiania całej wnęki, tzn. unikacie niepotrzebnych jałowych dróg. Materiał, który pozostał jako naddatek na obróbkę wykańczającą nie jest tą resztą materiału. Obliczanie reszty materiału następuje na podstawie frezu użytego przy wybieraniu materiału. Gdy frezujecie wiele wnęk i chcecie uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzia, jest celowe wybranie materiału ze wszystkich wnęk a następnie usunięcie reszty materiału. W takim przypadku przy wybieraniu reszty materiału musicie również podać parametr narzędzia odniesienia TR, który ukazuje się dodatkowo, gdy naciśniecie przycisk programowany „Wszystkie parametry”. Przy programowaniu musicie wówczas postąpić następująco: 1. 2. 3. 4. kontur wnęka 1 wybieranie materiału kontur wnęka 2 wybieranie materiału

5-274

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

5. 6. 7. 8.

kontur wnęka 1 wybieranie reszty materiału kontur wnęka 2 wybieranie reszty materiału

Funkcja „Pozostały materiał” jest opcją programową.

Frezowanie
Wnęka poz. mat. Wszystkie parametry

Frezowanie konturu >

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Wnęka pozostały materiał”.

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”, jeżeli chcecie wprowadzić dodatkowe parametry.
Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Jednostka

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Rodzaj obróbki TR D Z0 Z1 DXY

obróbka zgrubna Narzędzie odniesienia dla pozostałego materiału Ostrze narzędzia odniesienia (1 albo 2) Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie mm mm mm % mm mm mm mm mm mm % mm mm

DZ UXY UZ X0 X1 DYZ

DX UYZ

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-275

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

UX CP Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

mm

stopień
mm mm mm % mm mm mm

stopień
mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX

5.6.9 Obróbka wykańczająca wnęki
Gdy przy wybieraniu materiału z wnęki zaprogramowaliście naddatek na obróbkę wykańczającą na dnie wzgl. obrzeżu, musicie jeszcze przeprowadzić tę obróbkę. Dla obróbki wykańczającej dna i obrzeża musicie zaprogramować każdorazowo oddzielny blok. Wnęka będzie przy tym obrabiana każdorazowo tylko jeden raz. Przy obróbce wykańczającej ShopTurn uwzględnia ew. wysepki, tak samo jak przy obróbce zgrubnej. Alternatywnie do „obróbki wykańczającej obrzeża” możecie również zaprogramować „frezowanie konturowe”. Macie przy tym do dyspozycji możliwości optymalizacji strategii wzgl. trybu dosunięcia/odsunięcia. Przy programowaniu musicie wówczas postąpić następująco: 1. kontur wnęka 2. kontur wysepka 3. wybieranie materiału (obróbka zgrubna) 4. kontur wnęka 5. frezowanie konturowe (obróbka wykańczająca) 6. kontur wysepka 7. frezowanie konturowe (obróbka wykańczająca)
Frezowanie
Frezowanie wnęki Frezowanie konturu >

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Frezowanie wnęki”.

5-276

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Wybierzcie rodzaj obróbki „Obróbka wykańczająca na dnie” albo „Obróbka wykańczająca obrzeża”.
Parametr T, D, F, S, V Położenie Opis dla obróbki wykańczającej na dnie Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Rodzaj obróbki Z0 Z1 DXY Obróbka wykańczająca na dnie Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Jednostka

mm mm mm % mm mm mm mm mm % mm mm

UXY UZ X0 X1 DYZ

UYZ UX CP Z0 Z1 DXY

stopień
mm mm mm % mm mm

UXY UZ

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-277

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

C0 X0 X1 DYZ

UYZ UX

Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

stopień
mm mm mm % mm mm

Punkt startowy Punkt startowy określić automatycznie albo wprowadzić ręcznie Przy wprowadzaniu ręcznym punkt startowy może leżeć również poza wnęką, przez co jako pierwsza następuje prosta obróbka do wnęki, np. dla wnęki otwartej bocznie bez zagłębiania. X Y Y Z Zagłębianie Punkt startowy X (abs) – (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - punkt startowy ręcznie) mm Punkt startowy Y (abs) – (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - punkt startowy ręcznie) mm Punkt startowy Y (abs) – (tylko przy pobocznica/ pobocznica C i pobocznica Y punkt startowy ręcznie) Punkt startowy Z (abs) – (tylko przy pobocznica / pobocznica C i pobocznica Y punkt startowy ręcznie) Strategia zagłębiania: Ruchem wahliwym: Zagłębianie następuje ruchem wahliwym z zaprogramowanym kątem (EW). Ruchem spiralnym: Zagłębianie następuje ruchem spiralnym z zaprogramowanym promieniem (ER) i zaprogramowanym skokiem (EP). Środkowo: Przy tej strategii zagłębiania jest wymagany frez, który skrawa przez środek. Zagłębianie następuje z zaprogramowanym posuwem (FZ wzgl. FX). Kąt zagłębiania (tylko przy zagłębianiu ruchem wahliwym) Maksymalny skok zagłębiania (tylko przy zagłębianiu spiralnym) Promień zagłębiania (tylko przy zagłębianiu spiralnym) Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy czoło/czoło C i czoło Y - zagłębianie środkowe) mm mm

EW EP ER FZ FX

stopień
mm/obr mm mm/ząb mm/min

Posuw dosuwu na głębokość (tylko przy pobocznica / pobocznica C i pobocznica Y - mm/ząb zagłębianie środkowe) mm/min

Tryb cofnięcia Jeżeli dla obróbki jest wymaganych wiele punktów zagłębienia, podać wysokość wycofania, na którą narzędzie cofa się przez przejściem do następnego punktu • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + odstęp bezpieczeństwa (pobocznica / pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie wnęki nie ma wysepek większych niż Z0 (X0) można jako tryb odsunięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

5-278

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis obróbki wykańczającej na obrzeżu Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Z0 Z1 DZ UXY X0 X1 DX UYZ CP Z0 Z1 DZ UXY C0 X0 X1 DX UYZ

obróbka wykańczająca na obrzeżu Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie

mm mm mm mm mm mm mm mm

stopień
mm mm mm mm

stopień
mm mm mm mm

Tryb cofnięcia Jeżeli dla obróbki jest wymaganych wiele punktów zagłębienia, podać wysokość wycofania, na którą narzędzie cofa się przez przejściem do następnego punktu • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie wnęki nie ma wysepek większych niż Z0 (X0) można jako tryb odsunięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-279

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

5.6.10 Frezowanie czopa konturowego (zgrubne)
Jeżeli chcecie frezować dowolny czop na powierzchni czołowej albo pobocznicowej, użyjcie funkcji „Frezowanie czopa”. Zanim będziecie frezować czop, musicie najpierw wprowadzić kontur półfabrykatu a następnie jeden albo wiele konturów czopów. Półfabrykat ustala obszar, poza którym nie ma materiału, tzn. tam ruchy są wykonywane przesuwem szybkim. Między konturem półfabrykatu i konturem czopu jest następnie wybierany materiał. Przy frezowaniu możecie dowolnie wybrać rodzaj obróbki (zgrubna, wykańczająca). Jeżeli chcecie prowadzić obróbkę zgrubną a następnie dokładną, musicie dwa razy wywołać cykl obróbki (1. blok - obróbka zgrubna, 2. blok = obróbka dokładna). Zaprogramowane parametry pozostają przy drugim wywołaniu zachowane. Odnośnie obróbki wykańczającej proszę czytać punkt „Obróbka wykańczająca czopa konturowego”. Gdy zaprogramujecie tylko jeden kontur półfabrykatu i nie drugi kontur dla czopa, możecie kontur półfabrykatu wyfrezować na płasko. Dosunięcie/odsunięcie 1. Narzędzie wykonuje ruch przesuwem szybkim do punktu startowego na wysokość płaszczyzny wycofania i wykonuje dosunięcie na odstęp bezpieczeństwa. Punkt startowy jest obliczany przez ShopTurn. 2. Narzędzie wykonuje najpierw dosunięcie na głębokość obróbki a następnie z boku, po ćwierćokręgu, z posuwem obróbkowym wykonuje ruch do konturu czopa. 3. Czop jest obrabiany równolegle do konturu od zewnątrz do wewnątrz. Kierunek jest określany przez kierunek obrotu przy obróbce (przeciwbieżny wzgl. współbieżny) (patrz punkt „Zmiana nastawów programowych”). 4. Gdy czop jest obrobiony w jednej płaszczyźnie, narzędzie odchodzi od konturu po ćwierćokręgu i następuje dosunięcie na następną płaszczyznę obróbki. 5. Następuje ponowne dosunięcie do czopa po ćwierćokręgu i jego obróbka od zewnątrz do wewnątrz. 6. Kroki 4 i 5 są tak długo powtarzane, aż zostanie uzyskana zaprogramowana głębokość czopa. 7. Narzędzie cofa się przesuwem szybkim na odstęp bezpieczeństwa. Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Frezowanie czopa”.

Frezowanie
Frezowanie czopa

Frezowanie konturu >

Wybierzcie rodzaj obróbki „Obróbka zgrubna”.

5-280

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis dla obróbki zgrubnej Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko przy czoło Y/pobocznica Y, jak też czoło C/pobocznica C gdy przy obróbce zgrubnej następuje zagłębianie środkowe) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Z0 Z1 DXY

DZ UXY UZ X0 X1 DYZ

obróbka zgrubna Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm)

mm mm mm % mm mm mm mm mm mm % mm mm mm

DX UYZ UX CP Z0 Z1 DXY

stopień
mm mm mm % mm mm mm

DZ UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

stopień
mm mm mm %

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-281

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

DX UYZ UX

Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

mm mm mm

Tryb cofnięcia Gdy przy obróbce jest wymaganych wiele punktów dosunięcia, podać płaszczyznę wycofania, do której narzędzie wycofuje się przy przejściu do następnego punktu: • do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie obróbki żadne czopy albo inne elementy nie są większe niż Z0 (X0) można jako tryb cofnięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

5.6.11 Wybieranie pozostałego materiału czopa
Gdy wyfrezowaliście czop konturowy i pozostała przy tym reszta materiału, ShopTurn rozpoznaje to automatycznie. Przy pomocy odpowiedniego narzędzia możecie usunąć tę resztę materiału bez ponownej obróbki całego czopa, tzn. unikacie niepotrzebnych jałowych dróg. Materiał, który pozostał jako naddatek na obróbkę wykańczającą nie jest tą resztą materiału. Obliczenie pozostałego materiału następuje na podstawie frezu użytego przy wybieraniu materiału. Gdy frezujecie wiele czopów i chcecie uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzia, sensowne jest najpierw wybranie materiału z wszystkich czopów a następnie usunięcie pozostałego materiału. W takim przypadku przy wybieraniu reszty materiału musicie również podać parametr narzędzia odniesienia TR, który ukazuje się dodatkowo, gdy naciśniecie przycisk programowany „Wszystkie parametry”. Przy programowaniu musicie wówczas postąpić następująco: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. kontur półfabrykat 1 kontur czop 1 wybranie materiału czopa 1 kontur półfabrykat 2 kontur czop 2 wybranie materiału czopa 2 kontur półfabrykat 1 kontur czop 1 wybranie pozostałego materiału czopa 1 kontur półfabrykat 2 kontur czop 2 wybranie pozostałego materiału czopa 2

5-282

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Funkcja „Pozostały materiał” jest opcją programową.

Frezowanie
Czop poz. mat. Wszystkie parametry

Frezowanie konturu >

Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Czop pozost. materiał”.

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie parametry”, gdy chcecie wprowadzić dalsze parametry.
Opis Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Jednostka

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Rodzaj obróbki TR D Z0 Z1 DXY

obróbka zgrubna Narzędzie odniesienia dla pozostałego materiału Ostrze narzędzia odniesienia (1 albo 2) Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) mm mm mm % mm mm mm mm mm mm % mm mm mm

DZ UXY UZ X0 X1 DYZ

DX UYZ UX CP Z0

stopień
mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-283

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

Z1 DXY

DZ UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

DX UYZ UX

Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

mm mm % mm mm mm stopień mm mm mm % mm mm mm

5.6.12 Obróbka wykańczająca czopu konturowego
Gdy przy frezowaniu czopa zaprogramowaliście naddatek na obróbkę wykańczającą na dnie wzgl. obrzeżu czopa, musicie jeszcze przeprowadzić obróbkę wykańczającą. Dla obróbki wykańczającej dna i obrzeża musicie zaprogramować każdorazowo oddzielny blok. Czop jest przy tym każdorazowo obrabiany tylko jeden raz. Alternatywnie do „obróbki wykańczającej obrzeża” możecie również zaprogramować „frezowanie konturowe”. Macie przy tym do dyspozycji możliwości optymalizacji strategii wzgl. trybu dosunięcia/odsunięcia. Przy programowaniu musicie wówczas postąpić następująco: 1. kontur półfabrykat 2. kontur czop 3. frezowanie czopa (obróbka zgrubna) 4. kontur półfabrykat 5. frezowanie konturowe (obróbka wykańczająca) 6. kontur czop 7. frezowanie konturowe (obróbka wykańczająca) Naciśnijcie przyciski programowane „Frezowanie”, „Frezowanie konturu” i „Frezowanie czopa”.

Frezowanie
Frezowanie czopa

Frezowanie konturu >

Wybierzcie rodzaj obróbki „Obróbka wykańczająca na dnie” albo „Obróbka wykańczająca obrzeża”.

5-284

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis dla obróbki wykańczającej na dnie Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Z0 Z1 DXY

UXY UZ X0 X1 DYZ

Obróbka wykańczająca na dnie Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie XY Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny w płaszczyźnie YZ Dosuw w płaszczyźnie w %: stosunek dosuwu w płaszczyźnie (mm) do średnicy frezu (mm) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Naddatek na obróbkę wykańczającą na głębokości

mm mm mm % mm mm mm mm mm % mm mm stopień mm mm mm % mm mm stopień mm mm mm % mm mm

UYZ UX CP Z0 Z1 DXY

UXY UZ C0 X0 X1 DYZ

UYZ UX

Tryb cofnięcia Gdy przy obróbce jest wymaganych wiele punktów dosunięcia, podać wysokość wycofania, do której narzędzie wycofuje się przy przejściu do następnego punktu:

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-285

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.6 Frezowanie konturu

5

• •

do płaszczyzny wycofania

Z0 + Odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + Odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie obróbki żadne czopy albo inne elementy nie są większe niż Z0 (X0) można jako tryb cofnięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

Parametr T, D, F, S, V Położenie

Opis obróbki wykańczającej na obrzeżu Patrz punkt „Sporządzanie bloków programu”. Wybrać z 8 różnych położeń: • Czoło/czoło C - przód • Czoło/czoło C - tył • Pobocznica/pobocznica C - wewnętrzna • Pobocznica/pobocznica C - zewnętrzna • Czoło Y - przód (tylko gdy jest oś Y) • Czoło Y - tył (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - wewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) • Pobocznica Y - zewnętrzna (tylko gdy jest oś Y) Zaciśnięcie/zwolnienie wrzeciona (tylko w przypadku czoło Y/pobocznica Y) Funkcja musi zostać ustawiona przez producenta maszyny.

Jednostka

Rodzaj obróbki Z0 Z1 DZ UXY X0 X1 DX UYZ CP Z0 Z1 DZ UXY

obróbka wykańczająca na obrzeżu Czoło/czoło: Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica/pobocznica C: Średnica walca ∅ (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 ∅ (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Czoło Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku Z (abs) Głębokość w odniesieniu do Z0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek Z) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie Pobocznica Y: Punkt odniesienia Punkt odniesienia w kierunku X (abs) Głębokość w odniesieniu do X0 (abs albo ink) Dosuw maksymalny na głębokość(kierunek X) Naddatek na obróbkę wykańczającą w płaszczyźnie

mm mm mm mm mm mm mm mm stopień mm mm mm mm

C0 X0 X1 DX UYZ

stopień mm mm mm mm

Tryb cofnięcia Gdy przy obróbce jest wymaganych wiele punktów dosunięcia, podać płaszczyznę wycofania, do której narzędzie wycofuje się przy przejściu do następnego punktu:

5-286

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.6 Frezowanie konturu

5

• do płaszczyzny wycofania • Z0 + odstęp bezpieczeństwa (czoło/czoło C i czoło Y) albo X0 + Odstęp bezpieczeństwa (pobocznica/pobocznica C i pobocznica Y) Jeżeli w obrębie obróbki żadne czopy albo inne elementy nie są większe niż Z0 (X0) można jako tryb cofnięcia zaprogramować Z0 + odstęp bezpieczeństwa (X0 + odstęp bezpieczeństwa).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

5-287

5
5.7

Funkcje ShopTurn

06.03

5.7 Wywołanie podprogramu

5

Wywołanie podprogramu
Jeżeli są potrzebne te same kroki obróbki przy programowaniu różnych obrabianych przedmiotów, możecie te kroki zdefiniować jako własny podprogram. Podprogram ten możecie następnie wywoływać w dowolnych programach. W ten sposób odpada Wam wielokrotne programowanie tych samych kroków obróbki. ShopTurn nie rozróżnia programu głównego i podprogramów. Oznacza to, że możecie „normalny” program ShopTurn albo G-Code wywołać w innym programie ShopTurn jako podprogram. W podprogramie możecie znów wywołać podprogram. Maksymalna głębokość kaskadowania wynosi 8 podprogramów. W ramach bloków powiązanych nie możecie wstawić podprogramu. Gdy wywołujecie program ShopTurn jako podprogram, musi być on już przedtem przynajmniej jeden raz obliczony (załadować program do rodzaju obsługi „Auto” albo symulować). W przypadku podprogramów G-Code nie jest to konieczne. Podprogram musi być zawsze zapisany w pamięci roboczej NC (we własnym katalogu „XYZ” albo w katalogach „ShopTurn”, „Programy obróbki”, „Podprogramy”). Gdy chcecie wywołać podprogram, który znajduje się na innym dysku, możecie w tym celu użyć polecenia GCode „EXTCALL”.
PRZYKŁAD Skrawanie Półfabrykat Część gotowa: Skrawanie Skraw. pozost. Skrawanie Wykonanie Koniec programu Wywołanie podprogramu T=ZDZIERAK_1 KONT_1 PRZYKŁAD_KONT_1 T=ZDZIERAK_1 T=WYKAŃCZAK_1 T=ZDZIERAK_1 „FREZOWANIE”

Wywołanie podprogramu "Frezowanie"

Pamiętajcie, że przy wywołaniu podprogramu ShopTurn reaguje na nastawy w jego nagłówku, z wyłączeniem danych dot. półfabrykatu. Te nastawy działają również po zakończeniu podprogramu. Jeżeli chcecie ponownie uaktywnić nastawy z nagłówka programu głównego, możecie w programie głównym po wywołaniu podprogramu ponownie dokonać pożądanych nastawień (patrz punkt „Zmiana nastaw programowych”).

5-288

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.7 Wywołanie podprogramu

5

Sporządźcie program ShopTurn albo G-Code, który chcecie wywoływać jako podprogram w innym programie. Ustawcie kursor w planie pracy programu głównego na tym bloku, za którym chcecie wstawić podprogram.
Różne
Podprogram >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Podprogram”. Podajcie ścieżkę podprogramu, gdy pożądany podprogram nie znajduje się w tym samym katalogu co program główny. Katalog ShopTurn własny katalog XYZ programy obróbki podprogramy Ścieżka do podania ShopTurn XYZ MPF SPF

Wprowadźcie nazwę podprogramu, który chcecie wstawić. Rozszerzenie pliku (*.mpf albo *.spf) musicie równocześnie podać tylko wtedy, gdy podprogram nie ma rozszerzenia, które jest nastawione jako domyślne dla tego katalogu, w którym podprogram jest zapisany. Katalog ShopTurn własny katalog XYZ programy obróbki podprogramy Domyślnie nastawione rozszerzenie pliku *.mpf *.mpf *.mpf *.spf

Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.
Przejęcie

Wywołany podprogram jest wstawiany do programu głównego.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-289

5
5.8

Funkcje ShopTurn

06.03

5.8 Powtarzanie bloków programu

5

Powtarzanie bloków programu
Jeżeli w czasie obróbki musicie wielokrotnie powtarzać określone kroki, wówczas wystarczy, gdy te kroki zaprogramujecie tylko jeden raz. ShopTurn stwarza Wam mianowicie możliwość powtarzania bloków programu. Bloki programu, które chcecie powtarzać, musicie oznaczyć znacznikiem startu i końca|. Bloki to możecie wówczas wywoływać w ramach programu do 9999 razy. Wszystkie te znaczniki muszą mieć nadane jednoznaczne, a więc różne nazwy. Znaczniki i powtórzenia możecie nastawić również później, ale nie w ramach powiązanych bloków programu. Poza tym macie możliwość zastosowania jednego i tego samego znacznika zarówno jako znacznika końcowego poprzedzających bloków programu jak i znacznika startowego kolejnych bloków.
SHOPTURN Przes. pkt. zer. Start: Rowek podłużny Rowek podłużny Koniec: Przes. pkt. zer. Powtórzenie Przes. pkt. zer. Powtórzenie Koniec programu Powtarzanie bloków programu 2 G55 Start Koniec 3 G56 Start Koniec N=1 T=FREZ_8 T=FREZ_8 1 G54

Znacznik startowy

Znacznik końcowy Powtórzenie

Różne

Ustaw znacznik >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Ustaw znacznik”. Wprowadźcie nazwę. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Za aktualnym blokiem jest wstawiany znacznik startowy. Wprowadźcie bloki programu, które później chcecie powtarzać.

Różne

Ustaw znacznik >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Ustaw znacznik”. Wprowadźcie nazwę. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Za aktualnym blokiem jest wstawiany znacznik końcowy. Kontynuujcie programowanie do miejsca, w którym bloki programu mają zostać powtórzone.

5-290

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.8 Powtarzanie bloków programu

5

Różne

Powtórzenie >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Powtórzenie”. Wprowadźcie nazwę znacznika startowego i końcowego jak też liczbę powtórzeń. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Zaznaczone bloki programu będą powtarzane.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-291

5
5.9

Funkcje ShopTurn

06.03

5.9 Obróbka we wrzecionie przeciwległym

5

Obróbka we wrzecionie przeciwległym
Jeżeli Wasza tokarka dysponuje wrzecionem przeciwległym, możecie prowadzić obróbkę przy pomocy funkcji toczenia, wiercenia i frezowania na stronie przedniej i tylnej, bez ręcznej zmiany zamocowania obrabianego przedmiotu. Przed obróbką na tylnej stronie wrzeciono przeciwległe musi wówczas uchwycić obrabiany przedmiot, wyciągnąć z wrzeciona głównego i wykonać ruch do nowego położenia obróbkowego. Te czynności robocze możecie programować przy pomocy funkcji „wrzeciono przeciwległe”. Przy programowaniu ShopTurn udostępnia Wam następujących 5 kroków: • Uchwycenie: uchwycenie obrabianego przedmiotu wrzecionem przeciwległym • Wyciągnięcie: wyciągnięcie obrabianego przedmiotu wrzecionem przeciwległym z wrzeciona głównego • Tylna strona: przemieszczenie obrabianego przedmiotu wrzecionem przeciwległym do nowej pozycji obróbkowej • Kompletnie: kroki uchwycenie, wyciągnięcie (ew. z obcięciem) i tylna strona • Przednia strona: przesunięcie punktu zerowego dla obróbki następnej przedniej strony (w przypadku materiału w prętach) Gdy uruchomicie wykonywanie programu z obróbką we wrzecionie przeciwległym, w pierwszej kolejności wrzeciono to jest cofane do ustalonej pozycji wycofania. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Przesunięcia punktu zerowego W przypadku funkcji „wyciągnięcie” i „tylna strona” musicie każdorazowo podać w jakim przesunięciu punktu zerowego ShopTurn ma zapisać holowany układ współrzędnych. Oznacza to, że tych przesunięć punktu zerowego nie musicie przedtem definiować. W przypadku funkcji „przednia strona” musicie natomiast sami zdefiniować przesunięcie punktu zerowego, którego chcecie użyć.

Ostrożnie
Przesunięcia punktu zerowego wybrane w funkcjach „Wyciągnięcie” i „tylna strona” są zmieniane również wtedy, gdy uruchomicie szukanie bloku albo symulację. Nie powinniście więc tych przesunięć punktu zerowego stosować równocześnie do innych celów, gdyż wówczas może dojść do problemów. Aby ułatwić Wam programowanie, poniżej znajdziecie propozycje programowania dla trzech typowych przypadków zastosowania: • Obróbka wrzeciono główne – przejęcie obrabianego przedmiotu – obróbka wrzeciono przeciwległe • Obróbka wrzeciono przeciwległe (bez uprzedniego przejęcia obrabianego przedmiotu) • Obróbka materiału w prętach

5-292

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.9 Obróbka we wrzecionie przeciwległym

5

Obróbka wrzeciono główne – przejęcie obrabianego przedmiotu – obróbka wrzeciono przeciwległe Odnośne programowanie wygląda na przykład następująco: Alternatywa 1: Alternatywa 2: 1. Obróbka wrzeciono główne 1. Obróbka wrzeciono główne 2. Uchwycenie 2. Kompletnie (uchwycenie, 3. Wyciągnięcie wyciągnięcie i tylna strona) 4. Tylna strona 3. Obróbka wrzeciono przeciw5. Obróbka wrzeciono przeciwległe ległe Uchwycenie W pierwszej kolejności ShopTurn doprowadza wrzeciono główne i przeciwległe do stanu pracy synchronicznej. Następnie wrzeciono przeciwległe wykonuje przesuwem szybkim ruch do zaprogramowanej pozycji ZR do obrabianego przedmiotu i dale z posuwem zredukowanym FR do pozycji przejęcia Z1. Czy wrzeciono przeciwległe ma poruszać się do pozycji krawędzią przednią czy krawędzią oporową, definiujecie w masce „wrzeciona” (patrz punkt nastawy wrzeciona przeciwległego”). Alternatywnie do tego wrzeciono przeciwległe od określonego odstępu wykonuje ruch do oporu sztywnego. Odstęp ten i odpowiedni posuw są ustalone w danych maszynowych. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Gdy podacie przesunięcie kątowe α1, aby móc lepiej uchwycić obrabiany przedmiot, nie będzie to miało żadnego wpływu na obróbkę na tylnej stronie obrabianego przedmiotu. Wyciągnięcie Wrzeciono przeciwległe wyciąga obrabiany przedmiot o wielkość Z1 z wrzeciona głównego. ShopTurn holuje przy tym układ współrzędnych i zapisuje przesunięcie w wybranym przesunięciu punktu zerowego. Wrzeciono przeciwległe z obrabianym przedmiotem wykonuje ruch do nowej pozycji obróbkowej. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu jest przy tym holowany i o ZV (ze znakiem liczby) przesuwany z przedniej na tylną stronę obrabianego przedmiotu. Następnie układ współrzędnych jest w celu obróbki na tylnej stronie poddawany lustrzanemu odbiciu i zapisywany w wybranym przesunięciu punktu zerowego. Praca synchroniczna obydwu wrzecion ulega zakończeniu. Wrzecionem prowadzącym jest teraz wrzeciono przeciwległe. Przy obróbce na tylnej stronie ShopTurn automatycznie poddaje układ współrzędnych lustrzanemu odbiciu. Oznacza to, że obróbkę na tylnej stronie programujecie tak, jak obróbkę na stronie przedniej. Obróbka wrzeciono przeciwległe (bez uprzedniego przejęcia obrabianego przedmiotu) Programowanie wygląda np. następująco: 1. Tylna strona

Tylna strona

Obróbka wrzeciono przeciwległe

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-293

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.9 Obróbka we wrzecionie przeciwległym

5

Ppz: przesunięcie punktu zerowego jest tylko uaktywniane ZV: Nie ma reakcji na parametr. 2. Obróbka wrzeciono przeciwległe Tylna strona W przypadku kroku programu „tylna strona” uwzględnijcie następujące cechy szczególne, gdy obróbka we wrzecionie przeciwległym następuje bez uprzedniego przejęcia obrabianego przedmiotu. Przesunięcie punktu zerowego, które wybierzecie w masce parametrów, jest tylko uaktywniane a nie jest obliczane. Oznacza to, że w przesunięciu punktu zerowego powinien być zapisany punkt zerowy obrabianego przedmiotu dla obróbki we wrzecionie przeciwległym. Poza tym nie ma reakcji na parametr ZV. Obróbka materiału w prętach Jeżeli do produkcji używacie materiału w prętach, możecie przez tylko jedno uruchomienie programu obrobić wiele przedmiotów zarówno na przedniej jak i na tylnej stronie. Obróbkę materiału w prętach programujecie np. następująco: 1. Nagłówek programu z podaniem przesunięcia punktu zerowego, w którym jest zapisany punkt zerowy obrabianego przedmiotu 2. Obróbka wrzeciono główne 3. Kompletnie (uchwycenie, wyciągnięcie (wyciągnięcie z parametrami półfabrykatu: tak; cykl obcięcia: tak), tylna strona) 4. Obcięcie 5. Obróbka wrzeciono przeciwległe 6. Koniec programu z liczbą przedmiotów do wykonania Alternatywnie możecie zaprogramować obróbkę materiału w prętach również następująco: 1. Znacznik startowy 2. Obróbka wrzeciono główne 3. Kompletnie (uchwycenie, wyciągnięcie (wyciągnięcie z parametrami półfabrykatu: tak; cykl obcinania: tak), tylna strona) 4. Obcięcie 5. Obróbka wrzeciono przeciwległe 6. Przednia strona 7. Znacznik końca 8. Powtórzenie od znacznika startowego do znacznika końcowego Kompletnie Gdy programujecie krok programu „kompletnie”, musicie przy kroku częściowym „wyciągnięcie” wprowadzić „wyciągnięcie z parametrami półfabrykatu: tak” i „cykl obcinania: tak:. Następnie programujecie funkcję „obcięcie. Obcięcie obrabianego przedmiotu następuje wówczas po uchwyceniu wzgl. wyciągnięciu obrabianego przedmiotu z wrzeciona głównego. Wielkości, o którą obrabiany przedmiot jest wyciągany z wrzeciona głównego, nie musicie podawać, jest on obliczany z cyklu obcinania. Obydwa bloki programu „kompletnie” i „obcięcie” ulegają powiązaniu

5-294

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.9 Obróbka we wrzecionie przeciwległym

5

w planie pracy. Przednia strona Gdy obróbka jednego przedmiotu na tylnej stronie jest zakończona, rozpoczyna się obróbka następnego przedmiotu na przedniej stronie. W międzyczasie możecie przy pomocy funkcji „przednia strona” wywołać przesunięcie punktu zerowego dla obróbki przedniej strony. Typowe jest stosowanie tutaj przesunięcia punktu zerowego, które było aktywne przed uchwyceniem. Wrzeciono główne jest teraz ponownie wrzecionem prowadzącym. Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Wrzeciono przeciwległe”.
Opis Wybrać z 5 różnych funkcji: • uchwycenie • • • wyciągnięcie tylna strona przednia strona Jednostka

Różne

Wrzeciono przeciwl. >

Parametr Funkcja

XP ZP Przepł. uchw. S Kier. obrotów

• kompletnie Uchwycenie: Pozycja parkowania narzędzia w kierunku X (abs) Pozycja parkowania narzędzia w kierunku Z (abs) Przepłukiwać uchwyt wrzeciona przeciwległego czy nie Prędkość obrotowa wrzeciona (wrzeciono główne i przeciwległe) Kierunek obrotów wrzeciona głównego (i przeciwległego):
Obroty w kier. ruchu wskazówek zegara (w prawo) Obroty przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) Wrzeciona nie wirują

mm mm obr/min

α1 Z1 ZR FR Opór sztywny

Przesunięcie kątowe wrzeciona przeciwległego przy chwytaniu Pozycja przejęcia (abs) Pozycja, od której ruch następuje ze zredukowanym posuwem (abs albo ink) Posuw zredukowany Tak: Wrzeciono przeciwległe zatrzymuje się w ustalonym odstępie od pozycji przejęcia Z1 a następnie z ustalonym posuwem wykonuje ruch do oporu sztywnego. Nie: Wrzeciono przeciwległe wykonuje ruch do pozycji przejęcia Z1.

stopień mm mm mm/min

Wyciągnięcie: Przes. pkt. zer. Przesunięcie punktu zerowego, w którym ma zostać zapisany układ współrzędnych przesunięty o Z1. Z1 Wielkość, o którą obrabiany przedmiot jest wyciągany z wrzeciona głównego (ink) F Posuw Tylna strona: Prz. pkt. zer.. Przesunięcie punktu zerowego, w którym ma zostać zapisany układ współrzędnych przesunięty do ZW i o ZV. Z3W Pozycja obróbkowa oś dodatkowa (abs) ZV Przesunięcie punktu zerowego obrabianego przedmiotu w kierunku Z (ink, znak

mm mm/min

mm mm

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-295

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.9 Obróbka we wrzecionie przeciwległym

5

liczby jest uwzględniany) Przednia strona: Przes. pkt. zer. Przesunięcie punktu zerowego dla obróbki następnej przedniej strony Kompletnie: XP Pozycja parkowania narzędzia w kierunku X (abs) ZP Pozycja parkowania narzędzia w kierunku Z (abs) Uchwycenie: Płuk. uchwytu Przepłukiwać uchwyt tokarski wrzeciona przeciwległego czy nie S Prędkość obrotowa wrzeciona (wrzeciono główne i przeciwległe) Kier. obrotów Kierunek obrotów wrzeciona głównego (i przeciwległego): Kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) Kierunek obrotów przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo) Wrzeciona nie wirują α1 Z1 ZR FR Opór sztywny Przesunięcie kątowe wrzeciona przeciwległego przy chwytaniu Pozycja przejęcia (abs) Pozycja, od której ruch następuje ze zredukowanym posuwem (abs albo ink) Posuw zredukowane Tak: Wrzeciono przeciwległe zatrzymuje się w ustalonym odstępie od pozycji przejęcia Z1 a następnie z ustalonym posuwem wykonuje ruch do oporu sztywnego. Nie: Wrzeciono przeciwległe wykonuje ruch do pozycji przejęcia Z1.

mm mm

obr/min

stopień mm mm mm/min

Wyciągnięcie: Tak: Wyciągnięcie półfabrykatu o jego długość (przygotowanie dla następnego obrabianego przedmiotu) Nie: Bez wyciągania półfabrykatu F Posuw dla wyciągania mm/min Cykl obcięcia Tak: Po wyciągnięciu następuje obcięcie obrabianego przedmiotu. Nie: Automatyczne obcięcie nie następuje. Tylna strona: Przes. pkt. zer. Przesunięcie punktu zerowego, w którym ma zostać zapisany układ współrzędnych przesunięty do ZW i o ZV. Pozycja obróbkowa osi dodatkowej (abs) mm Z3W mm ZV Przesunięcie punktu zerowego obrabianego przedmiotu w kierunku Z (ink, znak liczby jest uwzględniamy) Wyciągnięcie obr. przedm.

5-296

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5
5.10

06.03

Funkcje ShopTurn

5.10 Zmiana nastawów programowych

5

Zmiana nastawów programowych
Wszystkie parametry ustalone w nagłówku programu, za wyjątkiem kształtu półfabrykatu i jednostki miary, możecie zmieniać w dowolnych miejscach w programie. Dodatkowo macie jeszcze możliwość zmiany kierunku obróbki przez frez. Nastawy w nagłówku programu są samopodtrzymujące, tzn. działają one dopóki nie zostaną zmienione. Wyciągnięcie Kierunek obróbki Gdy definiujecie nową płaszczyznę wycofania w programie, jest ona uwzględniana dopiero po następnej zmianie narzędzia. Kierunek obróbki (współbieżnie albo przeciwbieżnie) jest to kierunek ruchu zęba frezu w stosunku do obrabianego przedmiotu. Oznacza to, że ShopTurn reaguje na parametr kierunek obróbki w związku z kierunkiem obrotów wrzeciona przy frezowaniu, za wyjątkiem frezowania konturowego. Nastawienie podstawowe kierunku obróbki jest dokonywane w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Współbieżnie Przeciwbieżnie

Kierunek obróbki przy frezowaniu wnęki na powierzchni czołowej

Różne

Nastawy >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Nastawy”. Wprowadźcie pożądane parametry. Opis parametrów znajdziecie w rozdziale „Utworzenie nowego programu”. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Nowe ustawienia są przejmowane do programu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-297

5
5.11

Funkcje ShopTurn

06.03

5.11 Wywołanie przesunięć punktu zerowego

5

Wywołanie przesunięć punktu zerowego
Przesunięcia punktu zerowego (G54 itd.) możecie wywoływać z każdego programu. Te przesunięcia mogą być np. używane, gdy przy pomocy jednego i tego samego programu chcecie obrabiać części o różnych wymiarach półfabrykatów. Przesunięcie dopasowuje następnie punkt zerowy obrabianego przedmiotu dla nowego półfabrykatu. Przesunięcia punktu zerowego definiujecie na liście przesunięć punktu zerowego (patrz punkt. „Definiowanie przesunięć punktu zerowego”). Tam możecie również odczytać współrzędne wybranych przesunięć. Naciśnijcie przyciski programowane „Różne”, „Transformacje” i „Przesunięcie punktu zerowego”.

Różne
Przes. pkt. zer. >

Transformacje >

Wybierzcie jedno z przesunięć punktu zerowego albo przesunięcie bazowe. -alboWprowadźcie pożądane przesunięcie bezpośrednio do pola wprowadzania. -alboPrzes. pkt. zerowego

Naciśnijcie przycisk programowany „Przes. pktu zer.”. Jest otwierana lista przesunięć punktu zerowego. -iWybierzcie przesunięcie punktu zerowego. -i-

Do programu

Naciśnijcie przycisk programowany „Do programu”. Przesunięcie punktu zerowego jest przejmowane do maski parametrów. Jeżeli chcecie cofnąć wybór przesunięć punktu zerowego, wybierzcie przesunięcie bazowe albo wprowadźcie zero do pola.

5-298

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5
5.12

06.03

Funkcje ShopTurn

5.12 Definiowanie transformacji współrzędnych

5

Definiowanie transformacji współrzędnych
Aby ułatwić programowanie, możecie poddać układ współrzędnych transformacji. Wykorzystujcie tę możliwość aby np. obrócić układ współrzędnych. Transformacje współrzędnych obowiązują tylko w aktualnym programie. Możecie zdefiniować przesunięcie, rotację, skalowanie albo lustrzane odbicie. Możecie przy tym każdorazowo wybierać między transformacją nową lub addytywną. W przypadku nowej transformacji układu współrzędnych wybór wszystkich poprzednio zdefiniowanych transformacji jest cofany. Transformacja addytywna działa dodatkowo do transformacji aktualnie wybranych. • Przesunięcie Dla każdej osi możecie zaprogramować przesunięcie punktu zerowego.

Przesunięcie nowe

Przesunięcie addytywne

• Obrót Możecie obrócić oś X i Y o określony kąt. Kąt dodatni odpowiada obrotowi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obrót nowy

Obrót addytywny

W przypadku tokarek bez fizycznej osi Y mogą w przypadku obrócenia wystąpić problemy z układem współrzędnych.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-299

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.12 Definiowanie transformacji współrzędnych

5

• Obrót osi C Możecie obrócić oś C o określony kąt, aby następująca dalej obróbka na powierzchni czołowej albo pobocznicowej mogła zostać wykonana w określonej pozycji. Kierunek obrotów jest ustalony w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Obrót osi C nowy

Obrót osi C addytywny

• Skalowanie Dla aktywnej płaszczyzny obróbki jak też dla osi narzędzia możecie wprowadzić współczynnik skali. Zaprogramowane współrzędne są wówczas mnożone przez ten współczynnik.

Skalowanie nowe

Skalowanie addytywne

• Lustrzane odbicie Kolejną możliwością jest lustrzane odbicie wszystkich osi. Podajcie każdorazowo oś, według której ma być wykonane lustrzane odbicie.

Lustrzane odbicie nowe

Lustrzane odbicie addytywne

5-300

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.12 Definiowanie transformacji współrzędnych

5

Różne
Przesunięcie >

Transformacje > Lustrzane odbicie >

Naciśnijcie przyciski programowane „Różne” i „Transformacje. Przy pomocy przycisku programowanego wybierzcie transformację współrzędnych. Wybierzcie, czy chcecie zaprogramować nową czy addytywną transformację współrzędnych. Wprowadźcie pożądane współrzędne.

...

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-301

5
5.13

Funkcje ShopTurn

06.03

5.13 Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia

5

Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia
Jeżeli chcecie skrócić dosunięcie/odsunięcie do cyklu obróbki albo rozwiązać trudną sytuację geometryczną przy dosunięciu/odsunięciu, możecie sporządzić specjalny cykl. ShopTurn nie uwzględnia wówczas strategii dosunięcia/odsunięcia przewidzianej dla przypadku normalnego (patrz punkt "Dosunięcie/odsunięcie do/od cyklu obróbki"). Cykl dosunięcia/odsunięcia możecie wstawiać między dowolne bloki programu ShopTurn, ale nie w ramach powiązanych bloków programu. Punktem wyjściowym dla cyklu dosunięcia/odsunięcia jest zawsze odstęp bezpieczeństwa, do którego dokonano dosunięcia po ostatniej obróbce. Jeżeli chcecie przeprowadzić zmianę narzędzia, możecie dokonać dosunięcia do punktu zmiany poprzez maksymalnie 3 pozycje (P1 do P3) i poprzez maksymalnie 3 dalsze pozycje (P4 do P6) do następnego punktu wyjściowego. Jeżeli natomiast zmiana narzędzia nie jest wymagana, macie do dyspozycji maksymalnie 6 pozycji dla dosunięcia do następnej pozycji wyjściowej. Jeżeli 3 wzgl. 6 pozycji nie wystarcza do dosunięcia/odsunięcia, możecie również wiele razy kolejno wywołać cykl i w ten sposób zaprogramować dalsze pozycje.

Ostrożnie
Pamiętajcie, że narzędzie wykonuje ruch od ostatniej zaprogramowanej pozycji w cyklu dosunięcia/odsunięcia bezpośrednio do punktu startowego.
Prosta okrąg
Dosun./ odsun.

Naciśnijcie przyciski programowane „Prosta okrąg” i „Dosunięcie/odsunięcie”.
Jednostka mm/min mm mm mm/min mm mm mm/min

Parametr F1 X1 Z1 F2 X2 Z2 F3

Opis Posuw dla dosuwu do pierwszej pozycji Alternatywnie przesuw szybki 1. Pozycja (ink) albo 1. pozycja ∅ (abs) 1. Pozycja (abs albo ink) Posuw dla dosuwu do drugiej pozycji Alternatywnie przesuw szybki 2. pozycja (ink) albo 2. pozycja ∅ (abs) 2. pozycja (abs albo ink) Posuw dla dosuwu do trzeciej pozycji

5-302

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.13 Programowanie cyklu dosunięcia/odsunięcia

5

Alternatywnie przesuw szybki X3 Z3 Zmiana nar. 3. Pozycja (ink) albo 3. pozycja ∅ (abs) 3. Pozycja (abs albo ink) PktZmNarz: Dosunięcie od ostatniej zaprogramowanej pozycji do punktu zmiany narzędzia i przeprowadzenie zmiany narzędzia Bezpośr.: Przeprowadzenie zmiany narzędzia nie w punkcie zmiany, lecz w ostatniej zaprogramowanej pozycji Nie: Nie przeprowadzanie zmiany narzędzia Nazwa narzędzia (nie w przypadku zmiana narzędzia „nie”) Numer ostrza (nie w przypadku zmiana narzędzia „nie”) Posuw dla dosuwu do czwartej pozycji Alternatywnie przesuw szybki 4. Pozycja (ink) albo 4. pozycja ∅ (abs) 4. Pozycja (abs albo ink) Posuw dla dosuwu do piątej pozycji Alternatywnie przesuw szybki 5. Pozycja (ink) albo 5. pozycja ∅ (abs) 5. Pozycja (abs albo ink) Posuw dla dosuwu do szóstej pozycji Alternatywnie przesuw szybki 6. Pozycja (ink) albo 6. pozycja ∅ (abs) 6. Pozycja (abs albo ink) mm/min mm mm mm/min mm mm mm/min mm mm mm mm

T D F4 X4 Z4 F5 X5 Z5 F6 X6 Z6

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-303

5
5.14

Funkcje ShopTurn

06.03

5.14 Wstawienie G-Code w programie ShopTurn

5

Wstawienie G-Code w programie ShopTurn
W ramach programu ShopTurn macie możliwość programowania bloków G-Code. Poza tym możecie wstawiać komentarze w celu objaśnienia programu. Dokładny opis bloków G-Code według DIN 66025 znajdziecie w: Literatura: /PG/, Instrukcja programowania Podstawy SINUMERIK 840D/840Di/810D /PGA/, Instrukcja programowania Przygotowanie pracy SINUMERIK 840D/840Di/810D Przed nagłówkiem programu, po końcu programu i w ramach powiązanych bloków programu nie możecie sporządzać bloków G-Code. ShopTurn nie wyświetla bloków G-Code na grafice programowania. Jeżeli chcecie przerywać obróbkę w określonych miejscach, programujcie w tych miejscach w planie pracy polecenie G-Code „M01” (patrz punkt "Sterowanie przebiegiem programu").

Ostrożnie
Gdy przy pomocy polecenia G-Code wprowadzacie narzędzie do obszaru wycofania ustalonego w nagłówku programu, powinniście również je wyprowadzić. W przeciwnym przypadku w wyniku ruchów postępowych zaprogramowanego następnie cyklu ShopTurn może dojść do kolizji. Ustawcie kursor na planie pracy programu ShopTurn na bloku, za którym chcecie wstawić blok G-Code. Naciśnijcie przycisk „Input”. Wprowadźcie pożądane polecenia G-Code albo komentarz. Komentarz musi zawsze rozpoczynać się od średnika. Nowo sporządzony blok G-Code jest oznaczany w planie pracy literą „G” przed numerem bloku.

5-304

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5

06.03

Funkcje ShopTurn

5.14 Wstawienie G-Code w programie ShopTurn

5

PRZYKŁAD Skrawanie Półfabrykat: Część gotowa: Skrawanie Skraw. pozost. Skrawanie Wytoczenie M0: usunięcie wiórów Wytoczenie Wiercenie 001: szereg otworów Koniec programu G-Code w programie ShopTurn
Blok G-Code

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

5-305

5

Funkcje ShopTurn

06.03

5.14 Wstawienie G-Code w programie ShopTurn

5

Notatki

5-306

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6

06.03

Program G-Code

6

Program G-Code
6.1 6.2 6.3 6.4 Sporządzenie programu G-Code ............................................................................ 6-308 Wykonanie programu G-Code ................................................................................ 6-311 Edytor G-Code ........................................................................................................ 6-313 Parametry obliczeniowe.......................................................................................... 6-316

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6-307

6
6.1

Program G-Code

06.03

6.1 Sporządzenie programu G-Code

6

Sporządzenie programu G-Code
Jeżeli chcecie sporządzać program nie przy pomocy funkcji ShopTurn, możecie w ramach otoczki graficznej ShopTurn również sporządzić program G-Code z poleceniami G-Code. Polecenie G-Code możecie zaprogramować zgodnie z DIN 66025. Poza tym maski parametrów zapewniają Wam wsparcie przy pomiarze i przy programowaniu konturów, cykli wiercenia, toczenia i frezowania. Z poszczególnych masek jest wytwarzany G-Code, który możecie też przetłumaczyć z powrotem do masek. Obsługa cykli pomiarowych musi zostać ustawiona przez producenta maszyny. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Dokładny opis poleceń G-Code według DIN 66025, cykli i cykli pomiarowych znajdziecie w: Literatura: /PG/, Instrukcja programowania Podstawy SINUMERIK 840D/840Di/810D /PGA/, Instrukcja programowania Przygotowanie pracy SINUMERIK 840D/840Di/810D /PGZ/, Instrukcja programowania Cykle SINUMERIK 840D/840Di/810D /BNM/, Podręcznik użytkownika Cykle pomiarowe SINUMERIK 840D/840Di/810D Jeżeli w przypadku PCU 50 chcecie otrzymać bliższe informacje na temat określonych poleceń G-Code albo parametrów cykli, możecie w odniesieniu do kontekstu zatelefonować do pomocy online. Dokładny opis pomocy online znajdziecie w: Literatura: /BAD/, Instrukcja obsługi HMI Advanced SINUMERIK 840D/840Di/810D

Utworzenie programu G-Code
Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Program”. Wybierzcie katalog, w którym chcecie utworzyć nowy program.

Nowy

Program G-Code

Naciśnijcie przyciski programowane "Nowy" i "Program G-Code". Wprowadźcie nazwę programu. Nazwa programu może zawierać max 24 znaki. Dozwolone są wszystkie litery (oprócz przegłosów), cyfry i podkreślniki (_). ShopTurn automatycznie zastępuje małe litery dużymi.

6-308

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06/03

6

06.03

Program G-Code

6.1 Sporządzenie programu G-Code

6

Naciśnijcie przycisk programowany "OK" albo przycisk "Input". -alboJest otwierany edytor G-Code. Wprowadźcie pożądane polecenia G-Code. Wywołanie narzędzia
Dalsze >

Narzędzia

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Narzędzia”, gdy chcecie wybrać narzędzie z listy narzędzi. -iUstawcie kursor na narzędziu, którego chcecie użyć przy obróbce. -i-

Do programu

Naciśnijcie przycisk programowany „Do programu”. Wybrane narzędzie jest przejmowane do edytora G-Code. W aktualnej pozycji kursora w edytorze G-Code ukazuje się np. następujący tekst: T="ZDZIERAK80" W przeciwieństwie do programowania w ShopTurn z wywołaniem narzędzia nie są automatycznie aktywne nastawy zapisane w menedżerze narzędzi. Tzn. dodatkowo do narzędzia musicie zaprogramować jeszcze zmianę narzędzia (M6), kierunek obrotów wrzeciona (M3/M4), prędkość obrotową wrzeciona (S...) i chłodziwo (M7/M8). Przykład: ... T="ZDZIERAK80" M6 M7 M3 S1=2000 ... ;wywołanie narzędzia ;zmiana narzędzia ;włączenie chłodziwa i wrzeciona głównego

Wspieranie cykli
Kontur

...

Toczenie

Przyciskami programowanymi wybierzcie, czy chcecie korzystać ze wsparcia przy programowaniu konturów, cykli wiercenia, frezowania albo toczenia. Wybierzcie przyciskiem programowanym pożądany cykl.

Utwórz kontur

...

Wprowadźcie parametry. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Cykl jest przejmowany do edytora jako G-Code. Ustawcie kursor w edytorze G-Code na cyklu, gdy chcecie ponownie wyświetlić odnośną maskę parametrów.

OK

Tłumacz. odwrotne

Naciśnijcie przycisk programowany „Tłumaczenie odwrotne”. Jest wyświetlana maska parametrów wybranego cyklu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6-309

6

Program G-Code

06.03

6.1 Sporządzenie programu G-Code

6

Edit

Jeżeli z maski parametrów chcecie ponownie przełączyć na edytor GCode, naciśnijcie przycisk programowany „Edit”.

Wspieranie cykli pomiarowych Przełączcie na rozszerzony poziomy pasek przycisków programowanych.
Pomiar toczenie Kalibr. czuj. pomiarow. Pomiar

-albo- frezowanie ...

Naciśnijcie przycisk programowany "Pomiar toczenie" albo "Pomiar frezowanie". Przy pomocy przycisku programowanego wybierzcie pożądany cykl pomiarowy. Wprowadźcie parametry.

OK

Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Cykl pomiarowy jest przejmowany do edytora jako G-Code. W edytorze G-Code ustawcie kursor na cyklu pomiarowym, gdy chcecie ponownie wyświetlić przynależną maskę parametrów.

Tłumacz. odwrotne

Naciśnijcie przycisk programowany „Tłumaczenie odwrotne”. Jest wyświetlana maska parametrów wybranego cyklu pomiarowego. Jeżeli z maski parametrów chcecie ponownie przełączyć na edytor GCode, naciśnijcie przycisk programowany „Edit”.

Edit

Pomoc Online (PCU 50) Ustawcie kursor w edytorze G-Code na poleceniu G-Code albo na polu wprowadzania w masce parametrów obsługi cykli. Naciśnijcie przycisk "Help". Jest wyświetlana każdorazowo odnośna pomoc.

6-310

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06/03

6
6.2

06.03

Program G-Code

6.2 Wykonanie programu G-Code

6

Wykonanie programu G-Code
Przy wykonywaniu programu obróbka w maszynie odbywa się odpowiednio do zaprogramowania. Po uruchomieniu programu w pracy automatycznej obróbka przebiega automatycznie. W każdym czasie możecie jednak zatrzymać program a następnie ponownie podjąć obróbkę. Aby w prosty sposób skontrolować wynik programowania, bez wykonywania ruchów w osi maszyny, możecie graficznie symulować na ekranie wykonywanie programu. Dokładne informacje na temat symulacji znajdziecie w rozdziale „Symulacja”. Przed wykonaniem programu muszą być spełnione następujące warunki: • System pomiarowy sterowania jest zsynchronizowany z maszyną. • Jest program sporządzony w G-Code. • Niezbędne korekcje narzędzi i przesunięcia punktu zerowego są wprowadzone. • Producent maszyny uaktywnił niezbędne blokady bezpieczeństwa. Przy wykonywaniu programu G-Code macie do dyspozycji te same funkcje co przy wykonywaniu programu ShopTurn (patrz punkt „Obróbka”). Symulacja programu G-Code
Program

Naciśnijcie przycisk programowany albo sprzętowy „Program”. -alboUstawcie kursor na pożądanym programie G-Code. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-alboSymulacja

Program jest otwierany w edytorze G-Code. Naciśnijcie przycisk programowany „Symulacja”. Pełne wykonanie programu jest pokazywane graficznie na ekranie. Jeżeli chcecie przełączyć z symulacji bezpośrednio na edytor G-Code, naciśnijcie przycisk programowany „Edit”.

Edit

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6-311

6

Program G-Code

06.03

6.2 Wykonanie programu G-Code

6

Wykonanie programu G-Code
Program

Naciśnijcie przycisk programowany albo sprzętowy „Program”. -albo-iUstawcie kursor na pożądanym programie G-Code. -i-

Wykonaj

Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”. -albo-

Wykonaj

Naciśnijcie przycisk programowany "Wykonaj", gdy aktualnie znajdujecie się w zakresie czynności obsługowych "Program". ShopTurn przełącza się automatycznie na rodzaj obsługi "Maszyna auto" i ładuje program G-Code. Naciśnijcie przycisk „Cycle-Start”.

Cycle Start

Rozpoczyna się wykonywanie programu G-Code na maszynie.

6-312

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06/03

6
6.3

06.03

Program G-Code

6.3 Edytor G-Code

6

Edytor G-Code
Gdy zmieniacie kolejność bloków w ramach programu G-Code, kasujecie G-Code albo gdy chcecie kopiować z jednego programu do drugiego, używajcie edytora G-Code. Gdy chcecie zmienić G-Code w programie, który właśnie jest wykonywany, możecie zmienić tylko te bloki G-Code, które jeszcze nie zostały wykonane. Bloki te są specjalnie uwydatnione. W edytorze G-Code macie do dyspozycji następujące funkcje: • Zaznacz Możecie zaznaczyć dowolny G-Code. • Kopiuj/wstaw G-Code możecie kopiować i wstawiać w ramach jednego programu albo między różnymi programami. • Wytnij Możecie wyciąć a przez to skasować dowolny G-Code. G-Code pozostaje jednak w schowku, tak możecie go ponownie wstawić w innym miejscu. • Znajdź/zastąp W programie G-Code możecie szukać dowolnego ciągu znaków i zastąpić go innym. • Do początku/końca W programie G-Code możecie łatwo przeskoczyć do początku wzgl. do końca. • Numerowanie Gdy wstawiacie nowy albo skopiowany blok G-Code między dwa istniejące bloki G-Code, wówczas ShopTurn automatycznie nadaje nowy numer bloku. Ten numer bloku może być wyższy od numeru kolejnego bloku. Przy pomocy funkcji "Nowe numerowanie" możecie ponownie ponumerować rosnąco bloki G-Code. Gdy sporządzacie albo otwieracie program G-Code, znajdujecie się automatycznie w edytorze G-Code. Zaznaczenie G-Code Ustawcie kursor w miejscu programu, w którym zaznaczenie ma się rozpocząć.
Zaznacz

Naciśnijcie przycisk programowany „Zaznaczenie”. Ustawcie kursor w miejscu programu, w którym zaznaczenie ma się zakończyć. G-Code jest zaznaczany.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6-313

6

Program G-Code

06.03

6.3 Edytor G-Code

6

Kopiowanie G-Code Zaznaczcie G-Code, który chcecie skopiować.
Kopiuj

Naciśnijcie przycisk programowany „Kopiowanie”. G-Code jest zapisywany w schowku i pozostaje tam również po przełączeniu na inny program.

Wstawienie G-Code Skopiujcie G-Code, który chcecie wstawić.
Wstaw

Naciśnijcie przycisk programowany „Wstaw”. Skopiowany G-Code jest wstawiany ze schowka do tekstu przed pozycją kursora.

Wytnij G-Code Zaznaczcie G-Code, który chcecie wyciąć.
Wytnij

Naciśnijcie przycisk programowany „Wycięcie”. Zaznaczony G-Code jest usuwany i zapisywany w schowku.

Szukanie G-Code
Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Jest wyświetlany nowy pionowy pasek przycisków programowanych. Wprowadźcie ciąg znaków, który chcecie znaleźć. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Program G-Code jest przeszukiwany do przodu na ciąg znaków. Znaleziony ciąg znaków jest zaznaczany kursorem w edytorze.

Znajdź następny

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź następny”, jeżeli chcecie kontynuować poszukiwanie. Jest wyświetlany następny znaleziony ciąg znaków.

6-314

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06/03

6

06.03

Program G-Code

6.3 Edytor G-Code

6

Szukanie i zastąpienie G-Code
Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Jest wyświetlany nowy pionowy pasek przycisków programowanych.

Znajdź/ zastąp

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź/zastąp”. Wprowadźcie ciąg znaków, który chcecie znaleźć, i znaki, które chcecie wstawić w to miejsce. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Program G-Code jest przeszukiwany do przodu na ciąg znaków. Znaleziony ciąg znaków jest zaznaczany kursorem w edytorze.

Zastąp wszystkie

Naciśnijcie przycisk programowany „Zastąp wszystkie”, gdy poszukiwany ciąg znaków chcecie zastąpić w całym programie GCode. -albo-

Znajdź następny

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź następny”, gdy chcecie kontynuować poszukiwanie bez zastąpienia znalezionego ciągu znaków. -albo-

Zastąp

Naciśnijcie przycisk programowany „Zastąp”, gdy znaleziony ciąg znaków chcecie zastąpić w tym miejscu w programie G-Code.

Skok do początku/końca
Dalsze > Do początku Do końca

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Do początku” wzgl. „Do końca”. Jest wyświetlany początek wzgl. koniec programu G-Code.

Nowe numerowanie bloków G-Code
Dalsze > Nowe numerow. >

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Nowe numerowanie”. Wprowadźcie numer pierwszego bloku i skok numerów bloków (np. co 1, co 5, co 10). Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Bloki są od nowa numerowane. Możecie anulować nowe numerowanie, gdy wprowadzicie numer bloku albo wielkość kroku 0.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

6-315

6
6.4

Program G-Code

06.03

6.4 Parametry obliczeniowe

6

Parametry obliczeniowe
Parametry obliczeniowe (parametry R) są to zmienne, które możecie stosować w ramach programu G-Code. Programy G-Code mogą czytać i zapisywać parametry R. Parametrom R, które są czytane, możecie na liście parametrów R przypisać wartości. Wprowadzanie i kasowanie parametrów R może być zablokowane przełącznikiem z zamkiem. Wyświetlenie parametrów R
Narz. ppz Param. R

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia przesunięcie punktu zerowego” albo przycisk „Offset”. Naciśnijcie przycisk programowany „Parametry R „. Jest otwierana lista parametrów R.

Szukanie parametrów R
Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Wprowadźcie poszukiwany numer parametru. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Szukany parametr jest wyświetlany.

Zmiana parametrów R Ustawcie kursor w polu wprowadzania parametru, który chcecie zmienić. Wprowadźcie nową wartość. Nowa wartość parametru jest natychmiast przejmowana.

Kasowanie parametrów R Ustawcie kursor w polu wprowadzania parametru, którego wartość chcecie skasować. Naciśnijcie przycisk "Backspace". Wartość parametru ulega skasowaniu.

6-316

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06/03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7

Zarządzanie narzędziami
7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi ..................................... 7-318 Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi ................................................................... 7-323 Utworzenie nowego narzędzia................................................................................ 7-323 Utworzenie wielu ostrzy dla narzędzia.................................................................... 7-324 Utworzenie narzędzia siostrzanego ........................................................................ 7-325 Sortowanie narzędzi ............................................................................................... 7-326 Kasowanie narzędzi z listy narzędzi ....................................................................... 7-326 Załadowanie wzgl. rozładowanie narzędzia do/z magazynu.................................. 7-327 Przeładowanie narzędzia........................................................................................ 7-329 Wprowadzenie danych zużycia narzędzia.............................................................. 7-331 Uaktywnienie nadzoru narzędzia ............................................................................ 7-332 Zarządzanie miejscami w magazynie ..................................................................... 7-334

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanieShopTurn (BAT) - Wydanie 03.06

7-317

7
7.1

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.1 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi

7

Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi
Przy obróbce są stosowane różne narzędzia. ShopTurn musi znać geometrię i dane technologiczne tych narzędzi, zanim będziecie mogli wykonywać program (patrz punkt "Ustawianie maszyny"). W celu zarządzania narzędziami ShopTurn udostępnia Wam maski "Lista narzędzi", "Lista zużycia narzędzi" i "Lista magazynu". Dzięki nim możecie zarządzać również narzędziami, które nie znajdują się w rewolwerze (magazynie). Różne listy mogą ewent. być zmienione przez producenta maszyny w porównaniu do poniższego opisu. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Lista narzędzi Na listę narzędzi wpisujecie wszystkie narzędzie, przy użyciu których pracujecie na tokarce. Narzędzia, które znajdują się w rewolwerze, przyporządkowujecie określonym miejscom w magazynie. Ponadto macie tutaj możliwość sortowania i kasowania narzędzi.
NARZĘDZIA
Lista narzędzi
Mi Typ Nazwa narzędzia DP 1. ostrze Długość X Długość Z Promień

Alternat.
Długość płytki

ZDZIERAK_80N GRZYBEK_8N

Pomiar narzędzia Skasuj narzędzie

WIERTŁO_5N WYKAŃCZAK_35 GWINTOWNIK PRZECINAK_4N GWINTOWNIK NÓŻ-DO_GW_3N Ostrza FREZ_8N ZDZIERAK_80N WYKAŃCZAK_50 CZUJNIK_TRÓJW. Lista narz. Zużycie narz. Magazyn Przes. pkt.zer. Param. R Sortowanie Rozładuj

Lista narzędzi

Mi.

Numer miejsca w magazynie Numer miejsca narzędzia, które znajduje się w rewolwerze w pozycji roboczej, ma kolor szary. Gdy pracujecie z wieloma magazynami, widzicie tutaj najpierw nr magazynu na następnie nr miejsca w ramach magazynu (np. 1/10). Narzędzia, które aktualnie nie znajdują się w magazynie, są wyświetlane bez numeru miejsca. (Przy sortowaniu według miejsca w magazynie znajdujecie te narzędzia na końcu listy narzędzi.)

7-318

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.1 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi

7

W przypadku magazynów łańcuchowych albo talerzowych mogą dodatkowo być wyświetlane miejsca wrzeciona i chwytaka podwójnego. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Miejsce wrzeciona Miejsca dla chwytaków 1 i 2 Typ Typ narzędzia i położenie ostrza Przy pomocy przycisku „Alternatywa” możecie zmienić położenie ostrza narzędzia. Identyfikacja narzędzia następuje poprzez jego nazwę. Nazwa narzędzia może być podana jako tekst albo numer. Numer duplo narzędzia siostrzanego (zastępczego) (DP 1 = narzędzie oryginalne, DP 2 = pierwsze narzędzie zastępcze, DP 3 = drugie narzędzie zastępcze itd.)

Nazwa narzędzia DP

Dane korekcyjne narzędzia Szczegółowy opis danych korekcyjnych narzędzi znajdziecie w punkcie "Ustawianie maszyny" (punkt "Narzędzia"). (D-Nr.) ostrze Długość X Długość Z Promień wzgl. ∅ Wyświetlane tutaj dane korekcyjne narzędzi obowiązują dla każdorazowo wybranego ostrza narzędzia. Korekcja długości narzędzia w kierunku X Korekcja długości narzędzia w kierunku Z Promień wzgl. średnica narzędzia Dla narzędzi frezarskich i wiertarskich może tutaj być podany promień albo średnica, w przypadku narzędzi tokarskich - zawsze promień ostrza. Przestawienie z promienia na średnicę następuje poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny.

Kierunek odniesienia dla kąta uchwytu Kąt uchwytu narzędzia skrawającego Kąt uchwytu jest uwzględniany przy obróbce podcięć. Kąt płytki narzędzia skrawającego Kąt płytki jest uwzględniany przy obróbce podcięć. Skok ∅ wiercenia Szerokość płytki Skok gwintu gwintownika w mm/obr albo zwojach/” Średnica otworu w przypadku noża do wierceń Szerokość płytki noża przecinaka ShopTurn potrzebuje szerokości płytki do obliczania cykli wytaczania.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-319

7

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.1 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi

7

Długość płytki

Długość płytki narzędzia skrawającego albo przecinaka ShopTurn potrzebuje długości płytki do przedstawiania narzędzi przy symulacji wykonywania programu. Liczba zębów w przypadku frezu Sterowanie wewnętrznie oblicza z tego posuw na obrót, gdy w programie zostanie nastawiony posuw w mm/ząb. Kąt wierzchołka narzędzia w przypadku wiertła Jeżeli przy wierceniu chcecie dokonać zanurzenia do chwytu a nie do wierzchołka narzędzia, sterowanie uwzględnia kąt wierzchołka wiertła.

N

Dane specyficzne dla narzędzia Podanie kierunku obrotów wrzeciona Kierunek obrotów wrzeciona odnosi się w przypadku narzędzi napędzanych (wiertła i frezy) do wrzeciona narzędziowego, w przypadku narzędzi tokarskich do wrzeciona głównego wzgl. przeciwległego. Jeżeli stosujecie wiertło wzgl. frez przy „wierceniu współśrodkowym” albo „gwincie współśrodkowym”, wówczas podany kierunek obrotów odnosi się przez to do kierunku skrawania narzędzia. Wrzeciono główne wiruje wówczas odpowiednio do narzędzia. Kierunek obr. wrzeciona w prawo Kierunek obr. wrzeciona w lewo Wrzeciono nie włączone Dopływ chłodziwa 1 i 2 (np. chłodzenie wewnętrzne i zewnętrzne) wł./wył. przy zastosowaniu tego narzędzia Włączenie chłodziwa Wyłączenie chłodziwa Uwzględnijcie, że niektóre maszyny nie dysponują dopływem chłodziwa. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Lista zużycia narzędzi Na listę zużycia narzędzi wprowadzacie dane zużycia narzędzi. ShopTurn uwzględnia te dane przy obróbce. Poza tym możecie tutaj uaktywnić nadzór narzędzia jak też blokować narzędzia albo oznaczać jako nadwymiarowe.

7-320

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.1 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi

7

NARZĘDZIA
Ostrze narzędzia Mi. Typ Nazwa narzędzia DP 1. ostrze
∆ dług. X ∆ dług. Z ∆ prom.

ZDZIERAK_80N GRZYBEK_8N WIERTŁO_5N WYKAŃCZAK_35 GWINTOWNIK PRZECINAK_4N NÓŻ_DO_WIERCEŃ NÓŻ_DO_GWINT_80N Ostrza FREZ_8N ZDZIERAK_80N WYKAŃCZAK_50 CZUJNIK_TRÓJW. Lista narz. Zuż. narz. Magazyn Przes. pkt.zer. Param. R Sortuj

Lista zużycia narzędzi

Miejsce, typ, nazwa narzędzia, DP (D-Nr.) ostrze ∆ długości X ∆ długości Z ∆ promienia albo ∆ ∅ TC

Wyświetlenie numeru miejsca w magazynie, typu narzędzia i położenia ostrza, określenia tekstowego/numerowego narzędzia i numeru duplo. Wyświetlane dane narzędzia odnoszą się do wybranego ostrza narzędzia. Zużycie w kierunku X Zużycie w kierunku Y Zużycie promienia wzgl. średnicy Nadzór narzędzia przez żywotność (T), liczbę sztuk (C) albo zużycie (W) Granica ostrzegania wstępnego dla żywotności, liczby sztuk albo zużycia Żywotność narzędzia Liczba sztuk obrobionych przedmiotów Maksymalne dopuszczalne zużycie narzędzia Narzędzie jest zablokowane dla obróbki (G) albo nadwymiarowe (U).

Granica ostrzegania wstępnego Żywotność Liczba sztuk Zużycie Stan narzędzia (dwie ostatnie kolumny)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-321

7

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.1 Lista narzędzi, lista zużycia narzędzi i magazyn narzędzi

7

Magazyn narzędzi

Na liście magazynu możecie poszczególne miejsca magazynu blokować wzgl. udostępniać.
NARZĘDZIA
Magazyn Mi. Typ Nazwa narzędzia Zablokowanie miejsca w magazynie DP Blokada Stan miejsca narzędzia Alternatywa

ZDZIERAK_80N GRZYBEK_8N WIERTŁO_5N WYKAŃCZAK_35 GWINTOWNIK PRZECINAK_4N NÓŻ_DO_WIERCEŃ NÓŻ_DO_GWINT_80N Rozładuj wszystkie

FREZ_8N ZDZIERAK_80N WYKAŃCZAK_50 CZUJNIK_TRÓJW. Lista narz. Zuż. narz. Magazyn Przes. pkt.zer. Param. R

Lista magazynu

Miejsce, typ, nazwa narzędzia, DP Blokada miejsca Stan narzędzia

Wyświetlenie numeru miejsca w magazynie, typu narzędzia i położenia ostrza, określenia tekstowego/numerowego narzędzia i numeru duplo Zablokowanie miejsca w magazynie Wyświetlenie stanu narzędzia podanego na liście zużycia narzędzi

7-322

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7
7.2

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.2 Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi

7

Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi
Narzędzia i przynależne dane korekcyjne możecie bezpośrednio wpisać na listę narzędzi albo możecie po prostu wczytać dane narzędzi znajdujące się już poza menedżerem narzędzi (patrz punkt "Zapisanie/wczytanie danych narzędzi / punktu zerowego").

7.2.1 Utworzenie nowego narzędzia
Gdy tworzycie nowe narzędzie, ShopTurn udostępnia Wam szereg powszechnie stosowanych typów narzędzi. Od wybranego typu narzędzia zależy, jakie dane geometryczne musicie wpisać i jak są one brane do obliczeń.
ZDZIERAK WYKAŃCZAK PRZECINAK NÓŻ_DO_GWINTOW. FREZ WIERTŁO GRZYBEK OGRANICZNIK GWINTOWNIK NÓŻ_DO_WIERCEŃ CZUJNIK_TRÓJWYM.
Możliwe typy narzędzi

Nóż do wierceń możecie stosować przy wierceniu współśrodkowym i przy toczeniu. Zamontujcie nowe narzędzie w rewolwerze.
Pkt. zer. narzędzia Lista narzędzi

W zakresie czynności obsługowych „Pkt. zer. narz.” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor w tym miejscu na liście narzędzi, które narzędzie zajmuje w rewolwerze. Miejsce na liście narzędzi musi być jeszcze wolne.

Nowe > narzędzie Zdzierak Czujnik

Naciśnijcie przycisk programowany „Nowe narzędzie”. ... trójwym. Przyciskami programowanymi wybierzcie pożądany typ narzędzia i położenie ostrza. Poprzez przycisk programowany „Dalsze” macie dostęp do dodatkowych typów narzędzi wzgl. położeń ostrza.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-323

7

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.2 Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi

7

Zostaje utworzone nowe narzędzie i nosi automatycznie nazwę wybranego typu narzędzia. Nadajcie jednoznaczną nazwę narzędzia. Możecie nazwę narzędzia dowolnie uzupełnić wzgl. zmienić. Nazwa narzędzia może zawierać maksymalnie 17 znaków. Są dozwolone litery (bez przegłosów), cyfry, podkreślniki „_” , kropki „.” i kreski ukośne „/”. Wprowadźcie dane korekcyjne narzędzia. Jeżeli później chcecie zmienić położenie ostrza narzędzia, ustawcie kursor w kolumnie "Typ" i przyciskiem programowanym "Alternatywa" albo sprzętowym "Select" wybierzcie jedną z zadanych możliwości.

Alternatywa

-albo-

7.2.2 Utworzenie wielu ostrzy dla narzędzia
W przypadku narzędzi o wielu ostrzach każde ostrze otrzymuje własny zestaw danych korekcyjnych. Dla każdego narzędzia możecie utworzyć do 9 ostrzy. Narzędzia o wielu ostrzach tworzycie najpierw na liście narzędzi jak opisano wyżej i wpisujecie dane korekcyjne pierwszego ostrza.
Ostrza > Nowe ostrze

Następnie naciśnijcie przyciski programowane „Ostrza” i „Nowe ostrze”. W miejsce pól wprowadzania dla pierwszego ostrza są na liście narzędzi wyświetlane teraz pola wprowadzania danych korekcyjnych dla drugiego ostrza. Jeżeli jest to pożądane, wybierzcie inne położenie ostrza. Wprowadźcie dane korekcyjne dla drugiego ostrza. Powtarzajcie to postępowanie, gdy chcecie utworzyć dalsze dane korekcyjne ostrzy.

Skasuj ostrze

Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj ostrze”, gdy chcecie skasować dane korekcyjne ostrza. Możecie skasować zawsze tylko dane ostrza o najwyższym numerze.
D-Nr -

D-Nr +

Przy pomocy przycisków programowanych „D-Nr +” wzgl. „D-Nr –” możecie każdorazowo wyświetlić dane korekcyjne dla ostrza o kolejnym wyższym wzgl. niższym numerze.

7-324

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.2 Wpisywanie narzędzi na listę narzędzi

7

7.2.3 Utworzenie narzędzia siostrzanego
Tak zwane "narzędzie siostrzane" jest to narzędzie, którego możecie używać do takiej samej obróbki jak narzędzia już wpisanego. Możecie go np. użyć jako narzędzie zamienne w przypadku pęknięcia narzędzia. Dla każdego narzędzia na liście narzędzi możecie utworzyć wiele narzędzi siostrzanych. Narzędzie siostrzane nosi przy tym zawsze numer duplo 1, narzędzia siostrzane numery duplo 2, 3 itd. Utwórzcie narzędzie siostrzane jako nowe narzędzie. (patrz punkt "Utworzenie nowego narzędzia") Nadajcie narzędziu siostrzanemu nazwę pokrywającą się z nazwą narzędzia oryginalnego. Narzędzie siostrzane otrzymuje automatycznie numer duplo 2. Wprowadźcie dane korekcyjne narzędzia.

Nowe > narzędzie

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-325

7
7.3

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.3 Sortowanie narzędzi

7

Sortowanie narzędzi
Jeżeli pracujecie z większymi albo wieloma magazynami, może być pomocne wyświetlanie narzędzi w różnym posortowaniu. W ten sposób możecie szybciej znajdować na listach określone narzędzia.
Pkt. zer narzędzia Lista narzędzi Lista narzędzi
Sortuj > Według magazynu Według

W zakresie czynności obsługowych „Punkt zerowy narzędzia“ naciśnijcie przycisk programowany "Lista narzędzi" albo "Zużycie narzędzia".

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany "Sortuj". -albo- nazwy
Według

Przyciskiem programowanym wybierzcie kryterium, według którego chcecie sortować. Narzędzia są wyszczególniane w nowym uporządkowaniu.

-albo- typu

7.4

Kasowanie narzędzi z listy narzędzi
Narzędzia, których już nie używacie, możecie usunąć z listy narzędzi, aby zachować jej przejrzystość.
Pkt. zer. narzędzia Lista narzędzi

W zakresie czynności obsługowych „Pkt. zer. narz.” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie skasować.

Skasuj narzędzie Skasuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Skasuj narzędzie". Naciśnijcie przycisk programowany „Skasuj”. Dane wybranego narzędzia są kasowane a miejsce w magazynie jest zwalniane.

7-326

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7
7.5

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.5 Załadowanie wzgl. rozładowanie narzędzia do/z magazynu

7

Załadowanie wzgl. rozładowanie narzędzia do/z magazynu
Narzędzia, których aktualnie nie potrzebujecie w magazynie, możecie wymienić. ShopTurn wówczas automatycznie zapisuje dane narzędzi na liście narzędzi poza magazynem. Jeżeli później ponownie zechcecie użyć narzędzia, załadujcie to narzędzie, a przez to jego dane, po prostu ponownie na odpowiednie miejsce w magazynie. W ten sposób zaoszczędzicie sobie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych narzędzia. Załadowanie wzgl. rozładowywanie narzędzia do/z odpowiednich miejsc w magazynie musi zostać uaktywnione poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Przy ładowaniu ThopTurn automatycznie proponuje miejsce, na które możecie narzędzie załadować. W którym magazynie ShopTurn ma najpierw szukać pustego miejsca, jest zapisane w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Poza tym możecie przy ładowaniu również bezpośrednio podać wolne miejsce albo określić w którym magazynie ShopTurn ma szukać takiego miejsca. Jeżeli Wasza maszyna dysponuje tylko jednym magazynem, musicie przy ładowaniu zawsze tylko podać pożądany numer miejsca a nie numer magazynu. Gdy na liście narzędzi jest wyświetlane miejsce narzędzia, możecie bezpośrednio założyć narzędzie do wrzeciona lub wyjąć je. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Załadowanie narzędzia do magazynu
Pkt. zer. narzędzia Lista narzędzi

W zakresie czynności obsługowych „Pkt. zer. narz.” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie załadować do magazynu (przy sortowaniu według numeru miejsca w magazynie znajdziecie je na końcu listy narzędzi).

Załaduj

Naciśnijcie przycisk programowany „Załaduj”. Jest wyświetlane okno "Wolne miejsce". W polu "Miejsce" znajduje się numer pierwszego wolnego miejsca w magazynie. Naciśnijcie przycisk programowany "OK", jeżeli chcecie załadować narzędzie na zaproponowane miejsce. -albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-327

7

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.5 Załadowanie wzgl. rozładowanie narzędzia do/z magazynu

7

Wprowadźcie pożądany numer miejsca i naciśnijcie przycisk programowany "OK". -alboWrzeciono

Naciśnijcie przyciski programowane "Wrzeciono" i "OK", gdy chcecie założyć narzędzie do wrzeciona. Narzędzie jest ładowane na podane miejsce w magazynie.

Znalezienie wolnego miejsca w magazynie i załadowanie narzędzia
Pkt. zer. narzędzia Lista narzędzi

W zakresie czynności obsługowych „Pkt. zer. narz.” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie załadować do magazynu.

Załaduj

Naciśnijcie przycisk programowany „Załaduj”. Jest wyświetlane okno "Wolne miejsce". W polu "Miejsce" znajduje się numer pierwszego wolnego miejsca w magazynie. Wprowadźcie numer magazynu i "0" jako numer miejsca, gdy w określonym magazynie chcecie znaleźć wolne miejsce. -alboWprowadźcie "0" jako numer magazynu i numer miejsca w magazynie, gdy chcecie szukać wolnego miejsca we wszystkich magazynach. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Jest proponowane wolne miejsce. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Narzędzie jest ładowane na zaproponowane miejsce w magazynie.

Rozładowanie pojedynczego narzędzia z miejsca w magazynie
Pkt. zer. narzędzia Lista narzędzi

W zakresie czynności obsługowych „Pkt. zer. narz.” naciśnijcie przycisk programowany „Lista narzędzi”. Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie rozładować.

Rozładuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Rozładuj". Narzędzie jest rozładowywane z magazynu.

7-328

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.6 Przeładowanie narzędzia

7

Rozładowanie wszystkich narzędzi z magazynu
Pkt. zer. narzędzia
Rozładuj wszystkie

Magazyn

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Magazyn". Naciśnijcie przyciski programowane "Rozładuj wszystkie" i "Rozładuj". Wszystkie narzędzia są rozładowywane z magazynu.

Rozładuj

Anuluj

Przy pomocy przycisku programowanego "Anuluj" możecie w każdym czasie przerwać proces rozładowywania. Aktualne narzędzie zostaje jeszcze rozładowane, następnie proces jest przerywany. Proces rozładowania zostaje również przerwany, gdy wyjdziecie z listy magazynu.

7.6

Przeładowanie narzędzia
Narzędzia możecie przekładać w ramach magazynów a również między magazynami. Oznacza to, że nie musicie rozładowywać narzędzia z magazynu, aby je później załadować na inne miejsce. ShopTurn proponuje automatycznie wolne miejsce, na które możecie przełożyć narzędzie. W którym magazynie ShopTurn ma najpierw szukać pustego miejsca, jest zapisane w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Poza tym możecie również bezpośrednio podać wolne miejsce w magazynie albo określić, w którym magazynie ShopTurn na szukać takiego miejsca. Jeżeli Wasza maszyna dysponuje tylko jednym magazynem, musicie zawsze podać tylko pożądany numer miejsca a nie numer magazynu. Gdy na liście narzędzi jest wyświetlane miejsce narzędzia, możecie bezpośrednio założyć narzędzie do wrzeciona lub wyjąć je. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Podanie wolnego miejsca
Pkt. zer. narzędzia Magazyn

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Magazyn". Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie przenieść w inne miejsce w magazynie.

Przeładuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Przeładuj". Jest wyświetlane okno "Wolne miejsce". W polu "Miejsce" znajduje się numer pierwszego wolnego miejsca w magazynie.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-329

7

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.6 Przeładowanie narzędzia

7

Naciśnijcie przycisk programowany "OK" gdy chcecie umieścić narzędzie na zaproponowanym miejscu. -alboWprowadźcie pożądany numer miejsca i naciśnijcie przycisk programowany "OK". -alboWrzeciono

Naciśnijcie przyciski programowane "Wrzeciono" i "OK", jeżeli chcecie założyć narzędzie do wrzeciona. Narzędzie jest umieszczane na podanym miejscu w magazynie.

Szukanie wolnego miejsca
Pkt. zer. narzędzia Magazyn

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Magazyn". Umieśćcie kursor na narzędziu, które chcecie załadować na inne miejsce w magazynie.

Przeładuj

Naciśnijcie przycisk programowany "Przeładuj". Jest wyświetlane okno "Wolne miejsce". W polu "Miejsce" znajduje się numer pierwszego wolnego miejsca w magazynie. Wprowadźcie numer magazynu i "0" jako numer miejsca, gdy w określonym magazynie chcecie znaleźć wolne miejsce. -alboWprowadźcie "0" jako numer magazynu i numer miejsca w magazynie, gdy chcecie szukać wolnego miejsca we wszystkich magazynach. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Jest proponowane wolne miejsce. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Narzędzie jest ładowane na zaproponowane miejsce w magazynie.

7-330

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7
7.7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.7 Wprowadzenie danych zużycia narzędzia

7

Wprowadzenie danych zużycia narzędzia
Narzędzia, które pracują przez dłuższy czas, mogą się zużyć. To zużycie możecie zmierzyć i wpisać na listę zużycia narzędzi. ShopTurn uwzględnia wówczas te dane przy obliczaniu korekcji długości wzgl. promienia narzędzia. W ten sposób uzyskujecie niezmienną precyzję przy obróbce. Gdy wprowadzacie wartości zużycia, ShopTurn sprawdza, czy wartości nie przekraczają przyrostowej wzgl. absolutnej górnej granicy. Przyrostowa górna granica podaje maksymalną różnicę między dotychczasową i nową wartością zużycia. Absolutna górna granica podaje maksymalną wartość całkowitą, którą możecie wprowadzić. Górne granice są ustalone w danej maszynowej. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Zużycie narzędzia". Ustawcie kursor na narzędziu, którego dane zużycia chcecie wpisać. Wprowadźcie wartości różnicy dla długości (∆ długości X, ∆ długości Z) i promienia/średnicy (∆ promienia/∆ ∅) w odpowiednich kolumnach. Wpisane wartości zużycia są dodawane do promienia a od długości narzędzia odejmowane. Oznacza to, że w przypadku promienia dodatnia wartość różnicy odpowiada naddatkowi (np. dla późniejszej obróbki wykańczającej).

Pkt. zer. narzędzia

Zużycie narz.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-331

7
7.8

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.8 Uaktywnienie nadzoru narzędzia

7

Uaktywnienie nadzoru narzędzia
Czas pracy narzędzi możecie automatycznie nadzorować przy pomocy ShopTurn, aby w ten sposób zagwarantować niezmienną jakość obróbki. Poza tym narzędzia, których nie chcecie już używać, możecie zablokować albo oznaczyć jako nadwymiarowe. Nadzór narzędzi można uaktywnić poprzez daną maszynową. Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Żywotność (T) Przy pomocy czasu żywotności T (Time) jest nadzorowany czas pracy narzędzia z posuwem obróbkowym. Jeżeli pozostały czas żywotności jest ≤ 0, narzędzie jest blokowane. Przy następnej zmianie narzędzie nie jest już brane do użycia. Jeżeli jest, jest zakładane narzędzie siostrzane (zamienne). Nadzór czasu żywotności odnosi się do wybranego ostrza narzędzia. Przy pomocy „liczby sztuk” C (Count) natomiast jest liczona liczba obrobionych przedmiotów. Również w tym przypadku narzędzie jest blokowane, gdy pozostała liczba sztuk uzyskała wartość zero. Przy pomocy „zużycia” W (Wear) jest sprawdzana największa wartość parametrów zużycia ∆ długości X, ∆ długości Z albo ∆ promienia wzgl. ∆ ∅ na liście zużycia. Również tutaj narzędzie jest blokowane, gdy jeden z parametrów zużycia uzyskał wartość W. Granica ostrzegania wstępnego Zablokowane (G) Nadwymiarowe (U) Granica ostrzegania wstępnego podaje czas żywotności, liczbę sztuk wzgl. zużycie, przy którym następuje pierwsze ostrzeżenie. Poszczególne narzędzia możecie również blokować ręcznie, jeżeli nie chcecie ich używać przy obróbce. W przypadku narzędzi nadwymiarowych sąsiednie miejsca w magazynie są każdorazowo zajmowane w połowie. Oznacza to, że następne narzędzie możecie założyć dopiero w miejscu w magazynie następującym po miejscu sąsiednim. (Tam może wówczas ponownie znajdować się narzędzie nadwymiarowe.)

Liczba sztuk (C)

Zużycie (W)

7-332

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

7

06.03

Zarządzanie narzędziami

7.8 Uaktywnienie nadzoru narzędzia

7

Nadzór pracy narzędzia
Pkt. zer. narzędzia Zużycie narzędzia

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Zużycie narzędzia". Ustawcie kursor na narzędziu, które chcecie nadzorować. W kolumnie "T/C" wybierzcie parametr, który chcecie nadzorować (T = czas żywotności, C = liczba sztuk, W = zużycie). Wprowadźcie granicę ostrzegania wstępnego dla czasu żywotności, liczby sztuk albo zużycia. Wprowadźcie planowany czas pracy narzędzia, planowaną liczbę przedmiotów do obrobienia albo maksymalne dopuszczalne zużycie. Przy uzyskaniu czasu żywotności albo liczby sztuk albo zużycia narzędzie jest blokowane. Jeżeli chcecie nadzorować liczbę sztuk, musicie poza tym jeszcze w każdym programie, który wywołuje nadzorowane narzędzia, przed końcem programu wstawić następujące polecenia G-Code: SETPIECE(1) ; zwiększ liczbę sztuk o 1 SETPIECE(0) ; Skasuj Nr T

Wprowadzenie stanów narzędzi
Pkt. zer. narzędzia Zużycie narzędzia

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Zużycie narzędzia". Umieśćcie kursor na narzędziu. W pierwszym polu ostatniej kolumny wybierzcie opcję "G", jeżeli chcecie zablokować narzędzie dla obróbki. -alboW drugim polu ostatniej kolumny wybierzcie opcję "U", jeżeli chcecie oznaczyć narzędzie jako nadwymiarowe. Blokada narzędzia wzgl. miejsca dla sąsiednich miejsc w magazynie jest teraz aktywna.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

7-333

7
7.9

Zarządzanie narzędziami

06.03

7.9 Zarządzanie miejscami w magazynie

7

Zarządzanie miejscami w magazynie
Gdy miejsce w magazynie jest uszkodzone albo gdy narzędzie nadwymiarowe wymaga więcej niż połowy sąsiedniego miejsca, możecie zablokować miejsce w magazynie. Do zablokowanego miejsca w magazynie nie możecie już przyporządkować danych narzędzia. W kolumnach "Stan narzędzia możecie ponadto odczytać, czy narzędzie jest zablokowane (G) czy nadwymiarowe (U). Stany narzędzi możecie zmieniać na liście zużycia narzędzi (patrz punkt "Uaktywnienie nadzoru narzędzi"). Zablokowanie miejsca w magazynie
Pkt. zer. narzędzia Magazyn

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Magazyn". Ustawcie kursor w kolumnie "Blokada miejsca" na wolnym miejscu w magazynie, które chcecie zablokować. Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa”.

Alternatywa

Litera "G" ukazuje się jako znak zablokowania miejsca.

Zwolnienie miejsca w magazynie
Pkt. zer. narzędzia Magazyn

W zakresie czynności obsługowych "Punkt zerowy narzędzia" naciśnijcie przycisk programowany "Magazyn". W kolumnie "Blokada miejsca" ustawcie kursor na zablokowanym miejscu w magazynie. Naciśnijcie przycisk programowany „Alternatywa”.

Alternatywa

Litera "G" nie jest już widoczna i miejsce w magazynie jest ponownie zwolnione.

7-334

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8

Zarządzanie programami
8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 8.2.8 8.2.9 8.2.10 8.2.11 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 Zarządzanie programami przy pomocy ShopTurn.................................................. 8-336 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20..................................................... 8-337 Otwarcie programu ................................................................................................. 8-339 Wykonanie programu.............................................................................................. 8-340 Wykonywanie programu z dyskietki / stacji sieciowej............................................. 8-341 Utworzenie nowego katalogu/programu ................................................................. 8-342 Zaznaczenie wielu programów ............................................................................... 8-343 Kopiowanie/ zmiana nazwy katalogu/programu ..................................................... 8-344 Skasowanie katalogu/programu.............................................................................. 8-345 Wykonanie programu poprzez interfejs V.24.......................................................... 8-346 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24 ................................. 8-347 Wyświetlenie protokołu błędów............................................................................... 8-349 Zapisanie/wczytanie danych narzędzi / punktu zerowego...................................... 8-349 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50..................................................... 8-352 Otwarcie programu ................................................................................................. 8-354 Wykonanie programu.............................................................................................. 8-355 Załadowanie/rozładowanie programu..................................................................... 8-355 Wykonywanie programu z dysku twardego wzgl. stacji dyskietek / st. sieciowej ... 8-356 Utworzenie nowego katalogu/programu ................................................................. 8-358 Zaznaczenie wielu programów ............................................................................... 8-359 Skopiowanie/zmiana nazwy/przesunięcie katalogu/programu ............................... 8-360 Skasowanie katalogu/programu.............................................................................. 8-362 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24 ................................. 8-363 Wyświetlenie protokołu błędów............................................................................... 8-365 Zapisanie/wczytanie danych narzędzi / punktu zerowego...................................... 8-365

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-335

8
8.1

Zarządzanie programami

06.03

8.1 Zarządzanie programami przy pomocy ShopTurn

8

Zarządzanie programami przy pomocy ShopTurn
Wszystkie programy obróbki, które sporządziliście w ShopTurn, są zapisywane w pamięci roboczej NC. Poprzez menedżer programów możecie w każdym czasie sięgać do tych programów, aby uruchamiać ich wykonanie, zmieniać je, kopiować albo zmieniać ich nazwy. Programy, których już nie potrzebujecie, możecie skasować w celu zwolnienia miejsca w pamięci.

W celu wymiany programów i danych z innymi stanowiskami pracy ShopTurn udostępnia Wam różne możliwości: • • • • własny dysk twardy (tylko PCU 50) interfejs V.24 stacja dyskietek połączenie sieciowe

Poniższe punkty objaśniają alternatywnie zarządzanie programami przy pomocy PCU 20 albo PCU 50. Proszę poinformować się na jakiej PCU pracuje Wasz ShopTurn i przeczytać albo punkt ”Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20” albo punkt „Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50”.

8-336

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8
8.2

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20
W przypadku wariantu z PCU 20 wszystkie programy i dane są stale utrzymywane w pamięci roboczej NC. Programy i dane są wczytywane albo wyprowadzane poprzez interfejs V.24. Poza tym można wyświetlić zarządzanie plikami w stacji dyskietek albo na dysku sieciowym.

Otoczka graficzna ShopTurn PCU 20

ShopTurn-Bedienoberfläche PCU 20

V.24 SS

edycja editieren
Progr. ShopTurn

edycja editieren
Progr. ShopTurn

ShopTurn-Prog. Podpr. ShopTurn ShopTurn-Unterprog. G-Code-Prog. Progr. G-Code

ShopTurn-Prog. Podpr. ShopTurn ShopTurn-Unterprog. G-Code-Prog. Progr. G-Code

Netzlaufwerk Sieć
Stacja dyskietek Diskettengerät Pamięć robocza NC-Arbeitsspeicher

Zarządzanie danymi przy pomocy PCU 20

Przegląd wszystkich katalogów i programów znajdziecie w menedżerze programów.
KATALOG
Nazwa Typ Wielkość Data/czas

Nowy

Zmień nazwę

Zaznacz

Kopiuj

Wstaw

Skasuj

Dalsze

Menedżer programów PCU20

Na poziomym pasku przycisków programowanych możecie wybrać nośnik danych, którego katalogi i programy chcecie wyświetlić. Dodatkowo do przycisku programowanego „NC”, poprzez który mogą być

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-337

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

wyświetlane dane pamięci roboczej NC, mogą być zajęte jeszcze 4 dalsze przyciski programowane. Przy ich pomocy możecie wyświetlać katalogi i programy stacji dyskietek i dysków Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Na przeglądzie symbole w lewej kolumnie mają następujące znaczenie: Katalog Program Dane punktu zerowego / narzędzi Katalogi i programy są wyszczególniane zawsze razem z następującymi informacjami: • Nazwa Nazwa może obejmować maksymalnie 24 znaki. Przy przenoszeniu danych do systemów zewnętrznych nazwa jest obcinana po 8 znakach. Typ Katalog: WPD Program: MPF Dane punktu zerowego/narzędzi: INI Wielkość (w bajtach) Data/czas (sporządzenia albo ostatniej zmiany)• •

W katalogu „TEMP” ShopTurn zapisuje programy, które są tworzone wewnętrznie w celu obliczania procesów skrawania. Powyżej poziomego paska przycisków programowanych znajdziecie dane dotyczące zajętości pamięci w NC. Otwarcie katalogu
Program

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Menedżer programów” albo przycisk sprzętowy „Menedżer programów”. Jest wyświetlany przegląd katalogów. Przyciskiem programowanym wybierzcie nośnik danych.

... Ustawcie kursor na katalogu, który chcecie otworzyć. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”. -alboSą teraz wyświetlane wszystkie programy w tym katalogu.

8-338

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

Powrót do nadrzędnej płaszczyzny katalogów Naciśnijcie przycisk „Kursor w lewo”, gdy kursor znajduje się w dowolnym wierszu. -alboUstawcie kursor na wierszu powrotu. -iNaciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w lewo”. -alboJest wyświetlana nadrzędna płaszczyzna katalogów.

8.2.1 Otwarcie programu
Jeżeli chcecie dokładniej przyjrzeć się programowi albo dokonać w nim zmian, wyświetlcie plan pracy programu.
Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Program”. Jest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie otworzyć. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-alboWybrany program jest otwierany w zakresie czynności obsługowych „Program”. Jest wyświetlany plan pracy programu.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-339

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.2 Wykonanie programu
Wszystkie programy, które są zapisane w Waszym systemie, możecie w każdym czasie wybrać, a przez to automatycznie prowadzić obróbkę. • •
Wykonaj

Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na Programie, który chcecie wykonać. Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”.ShopTurn przełącza się teraz na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje program. •
Cycle Start

Następnie naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt „Obróbka”) Jeżeli program jest już otwarty w zakresie czynności obsługowych „Program”, naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”, aby załadować program do rodzaju obsługi „Maszyna Auto”. Tam uruchomcie obróbkę również przyciskiem „Start cyklu”.

Program

8-340

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.3 Wykonywanie programu z dyskietki / stacji sieciowej
Jeżeli pojemność pamięci roboczej w NC jest już w dużym stopniu wykorzystana, wówczas możecie wykonywać programy również ze stacji dyskietek / stacji sieciowej. Wówczas nie cały program jest przed wykonaniem ładowany do pamięci NC, lecz tylko jego pierwsza część. Dalsze bloki programu są wówczas przy wykonywaniu tej pierwszej części ciągle doładowywane. Przy wykonywaniu ze stacji dyskietek / sieciowej program G-Code pozostaje tam zapisany. Nie możecie uruchamiać wykonywania programów ShopTurn ze stacji dyskietek / stacji sieciowej. • • ... • • -alboOtwórzcie menedżer programów. Wybierzcie przyciskiem programowanym stację dyskietek / stację sieciową. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie uruchomić wykonywanie programu G-Code. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

Program

Katalog jest otwierany. • Ustawcie kursor na programie G-Code, którego wykonanie chcecie uruchomić. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wykonanie z dysku twardego”

Dalsze >

Wykonanie z dysk. tw.ShopTurn przełącza teraz na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje program G-Code. •
Cycle Start

Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt "Obróbka"). W miarę postępu obróbki treść programu jest stale doładowywana do pamięci NC.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-341

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.4 Utworzenie nowego katalogu/programu
Struktury katalogowe pomagają Wam w przejrzystym zarządzaniu swoimi programami i danymi. Możecie przy tym w katalogu dowolnie tworzyć podkatalogi. W podkatalogu/katalogu możecie natomiast tworzyć programy a następnie pisać w nich bloki (patrz punkt „Sporządzenie programu ShopTurn”). Nowy program jest automatycznie zapisywany w pamięci roboczej NC. Utworzenie katalogu
Program
Nowy Katalog

• • • •

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przyciski programowane „Nowy” i „Katalog”. Wprowadźcie nową nazwę katalogu. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”.

Pożądany katalog ulega utworzeniu. Utworzenie programu
Program

• • •

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie utworzyć nowy program. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”. Naciśnijcie przycisk programowany „Nowy“. Naciśnijcie teraz przycisk programowany „Program ShopTurn”, jeżeli chcecie utworzyć program ShopTurn. (patrz punkt „Sporządzenie programu ShopTurn”)

-alboNowy

• •

Program ShopTurn

-alboProgram G-CodeNaciśnijcie przycisk programowany „Program G-Code”, jeżeli chcecie utworzyć program G-Code. (patrz punkt „Program G-Code”)

8-342

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.5 Zaznaczenie wielu programów
Aby później wiele programów równocześnie kopiować, kasować itd., możecie zaznaczać wiele programów blokowo albo pojedynczo. Blokowe zaznaczanie wielu programów
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na pierwszym programie, który chcecie zaznaczyć.

Zaznacz

Naciśnijcie przycisk programowany „Zaznacz”. Przy pomocy przycisków kursora wybierzcie dalsze programy w kierunku do góry lub do dołu. Cały blok programów jest zaznaczany.

-albo-

Pojedyncze zaznaczanie wielu programów
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na pierwszym programie, który chcecie zaznaczyć. Naciśnijcie przycisk "Select" Przesuńcie następnie kursor do następnego programu, który chcecie wybrać. Ponownie naciśnijcie przycisk „Select”. Zostają zaznaczone pojedynczo wybrane programy.

-albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-343

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.6 Kopiowanie/ zmiana nazwy katalogu/programu
Gdy chcecie utworzyć nowy katalog albo program, który ma być podobny do już istniejącego, wówczas zaoszczędzicie czas, gdy skopiujecie stary katalog wzgl. program i zmienicie tylko wybrane programy wzgl. bloki. Możliwość kopiowania katalogów i programów oraz wstawiania w innym miejscu wykorzystujcie również do wymiany danych poprzez dyskietkę z innymi urządzeniami ShopTurn. Poza tym możecie zmieniać nazwy katalogów albo programów. Nie możecie zmienić nazwy programu, gdy jest on właśnie załadowany w rodzaju obsługi „Maszyna auto”. Skopiowanie katalogu / programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, który chcecie skopiować. Naciśnijcie przycisk programowany „Kopiuj”. Wybierzcie płaszczyznę katalogów, w którą chcecie wstawić skopiowany katalog/program.

Kopiuj

Wstaw

Naciśnijcie przycisk programowany „Wstaw”. Skopiowany katalog/program jest wstawiany w wybranej płaszczyźnie katalogów. Jeżeli w tej płaszczyźnie istnieje już katalog/program o takiej samej nazwie, ukazuje się pytanie, czy chcecie katalog/program zastąpić czy wstawić pod inną nazwą. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”, jeżeli chcecie zastąpić katalog / program. -alboWprowadźcie inną nazwę, gdy chcecie wstawić katalog/program pod inną nazwą. -iNaciśnijcie przycisk programowany „OK”.

8-344

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

Zmiana nazwy katalogu / programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, którego nazwę chcecie zmienić.

Zmień nazwę

Naciśnijcie przycisk programowany „Zmień nazwę”. W polu „na:” wprowadźcie nową nazwę katalogu albo programu. Nazwa musi być jednoznaczna, tzn. dwa katalogi albo programy nie mogą mieć tej samej nazwy. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Następuje zmiana nazwy katalogu/programu.

8.2.7 Skasowanie katalogu/programu
Kasujcie od czasu do czasu programy albo katalogi, których już nie potrzebujecie, aby utrzymać przejrzystość zarządzania plikami i zwolnić pamięć roboczą NC. Ewentualnie zapiszcie przedtem te dane na zewnętrznym nośniku danych (patrz punkt "Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24"). Pamiętajcie, że przez skasowanie katalogu kasujecie również wszystkie programy, dane narzędzia i dane punktu zerowego jak też wszystkie podkatalogi, które się w nim znajdują. Jeżeli chcecie zwolnić miejsce w pamięci NC, skasujcie zawartość katalogu „TEMP”. Tam ShopTurn zapisuje programy, które są wewnętrznie tworzone w celu obliczania procesów skrawania. Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, który chcecie skasować.
Skasuj

Program

Naciśnijcie przyciski programowane „Skasuj” i „OK”. Wybrany katalog albo program jest kasowany.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-345

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.8 Wykonanie programu poprzez interfejs V.24
Możecie uruchamiać wykonywanie programów zapisanych na zewnętrznych nośnikach danych bezpośrednio poprzez interfejs V.24. Oznacza to, że przed obróbką nie musicie najpierw wczytywać programu. Jeżeli program potrzebuje do wykonania np. więcej miejsca w pamięci, niż udostępnia pamięć robocza NC, wówczas treść programu jest ciągle doładowywana poprzez interfejs V.24. Interfejsy V.24 sterowania i zewnętrznego nośnika danych muszą być do siebie dopasowane. Oznacza to, że w obydwu interfejsach musicie dokonać takich samych ustawień.
Program
Dalsze > Ustawienie V.24 Wykonanie V24

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wykonanie V24”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ustawienie V24”, jeżeli chcecie ustawić interfejs. Wprowadźcie pożądane ustawienia.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Nastawy interfejsu są zapisywane. Na urządzeniu współpracującym wybierzcie program, który chcecie wykonać. Na urządzeniu współpracującym uruchomcie przesyłanie.

Start

Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. ShopTurn teraz przełącza na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje część programu. Następnie naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt "Obróbka"). W miarę postępu obróbki treść programu jest stale doładowywana do pamięci NC. Po wykonaniu poprzez interfejs V.24 program pozostaje nadal zapisany na zewnątrz.

8-346

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.9 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24
Poprzez interfejs V24 można wymieniać programy poprzez zewnętrzny nośnik danych z innymi stanowiskami pracy ShopTurn. Ponadto wykorzystujcie tę możliwość do usuwania danych, przy użyciu których aktualnie nie pracujecie, aby zwolnić pamięć roboczą NC. Gdy tylko będziecie znów potrzebować usuniętych programów, możecie je w każdym czasie ponownie wczytać. Przy wyprowadzaniu i wczytywaniu programu z wzgl. do ShopTurn są zawsze jednocześnie przesyłane wszystkie podprogramy ShopTurn. W jednej operacji możecie wczytać wzgl. wyprowadzić również wiele programów. Interfejsy V.24 sterowania i zewnętrznego nośnika danych muszą być do siebie dopasowane. Oznacza to, że w obydwu interfejsach musicie dokonać takich samych ustawień. Zwracajcie uwagę, by przy wyprowadzaniu nastawić prawidłowy format (binarny / PC, taśmy dziurkowanej wzgl. taśmy dziurkowanej / ISO). W przeciwnym przypadku urządzenie współpracujące nie będzie mogło interpretować wyprowadzonych danych. Wyprowadzanie programów
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie wyprowadzić.

Dalsze > Ustawienie V24

Wyprowadzenie

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wyprowadzenie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ustawienie V24”, jeżeli chcecie ustawić interfejs. Wprowadźcie pożądane ustawienia.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Nastawy interfejsu są zapisywane.

Wszystkie pliki

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie pliki”, jeżeli chcecie wybrać wszystkie wybrane programy. W urządzeniu współpracującym uruchomcie przesyłanie.

Start

Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. Jest wyprowadzany wybrany program i wszystkie zawarte w nim podprogramy ShopTurn. W oknie „Wyprowadzenie” jest wyświetlana nazwa właśnie wyprowadzanego programu i liczba przesłanych bajtów.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-347

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

Stop

Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”, gdy chcecie przerwać wyprowadzanie danych. Następnie naciśnijcie ponownie przycisk programowany „Start”, aby kontynuować przesyłanie danych.

Wczytanie programu
Program
Dalsze > Ustawienie V24 Wczytanie

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wczytanie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ustawienie V24”, jeżeli chcecie ustawić interfejs. Wprowadźcie pożądane ustawienia.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Nastawy interfejsu są zapisywane. Wybierzcie w urządzeniu współpracującym programy, które chcecie wczytać. W urządzeniu współpracującym uruchomcie przesyłanie.

Start

Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. W oknie „Wczytywanie” jest wyświetlana nazwa właśnie wczytywanego programu i liczba przesłanych bajtów. Program jest zapisywany w tym katalogu, który jest zapisany w nagłówku programu.

Stop

Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”, jeżeli chcecie przerwać wczytywanie danych. Następnie naciśnijcie ponownie przycisk programowany „Start”, aby kontynuować przesyłanie danych.

8-348

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

8.2.10 Wyświetlenie protokołu błędów
Jeżeli przy przesyłaniu danych przy pomocy interfejsu V.24 wystąpią błędy, ShopTurn zapisuje je w protokole błędów.
Program
Dalsze > Wyprowadzenie Protokół błędów Wczytanie

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przycisk programowany „Dalsze”. Naciśnijcie przycisk programowany „Wyprowadzenie” albo „Wczytanie”. Następnie naciśnijcie przycisk programowany „Protokół błędów”. Jest wyświetlany protokół transmisji danych.

-albo-

8.2.11 Zapisanie/wczytanie danych narzędzi / punktu zerowego
Oprócz programów możecie zapisywać w pamięci również dane narzędzi i ustawienia punktu zerowego. Możecie wykorzystywać tę możliwość np. aby zapisać wymagane dane narzędzi i punktu zerowego dla określonego programu ShopTurn. Jeżeli będziecie chcieli wykonywać ten program w późniejszym czasie, wówczas możecie powrócić do tych nastaw. Również dane narzędzi, które określiliście na zewnętrznym przyrządzie do nastawiania, możecie w ten sposób łatwo wgrać do menedżera narzędzi. Patrz do niniejszego: Literatura: /FBT/, Opis działania ShopTurn Możecie wybrać, jakie dane chcecie zachować: • • • • • • dane narzędzi zajętość magazynu punkty zerowe bazowy punkt zerowy kompletna lista narzędzi wzgl. wszystkie punkty zerowe wszystkie dane narzędzi wzgl. punkty zerowe stosowane w programie

Poza tym możecie określić zakres zachowania danych:

Wyprowadzenie zajętości magazynu jest możliwe tylko wtedy, gdy Wasz system przewiduje załadunek i rozładunek narzędzi do wzgl. z magazynu (patrz punkt „Zarządzanie narzędziami”, ustęp „Załadowanie narzędzi do magazyny wzgl. rozładowanie”).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-349

8

Zarządzanie programami

06.03

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

Zapisanie danych
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, którego dane narzędzi i punktu zerowego chcecie zapisać.

Dalsze >

Zapisz dane

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Zapisz dane”. Wybierzcie dane, które chcecie zapisać. Jeżeli chcecie, zmieńcie zaproponowaną nazwę. Jako nazwa pliku narzędzi i punktu zerowego jest Wam proponowana nazwa pierwotnie wybranego programu z dodatkiem „..._TMZ”. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Dane narzędzi / punktu zerowego zostaną utworzone w tym samym katalogu, w którym znajduje się wybrany program. Jeżeli plik narzędzi i punktu zerowego o podanej nazwie już istnieje, wówczas zostanie teraz zastąpiony nowymi danymi.

Wczytanie danych
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na zachowanych danych narzędzi / punktu zerowego, które chcecie ponownie wczytać.

Wykonaj

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj” albo przycisk „Input”. Jest otwierane okno „Wczytanie zachowanych danych”. Wybierzcie, jakie dane (dane korekcyjne narzędzi, zajętość magazynu, dane punktu zerowego, bazowe przesunięcie punktu zerowego) chcecie wczytać. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Dane są wczytywane. W zależności od tego, jakie dane wybraliście, ShopTurn zachowuje się następująco: wszystkie dane korekcji narzędzi Wszystkie dane zarządzania narzędziami są kasowane a następnie są wgrywane dane zachowane. wszystkie stosowane w programie dane korekcyjne narzędzi Jeżeli przynajmniej jedno z wczytywanych narzędzi już istnieje w menedżerze narzędzi, możecie wybrać między następującymi możliwościami. Naciśnijcie przycisk programowany „Zastąp wszystkie”, gdy chcecie wgrać wszystkie dane narzędzi. Dalsze już istniejące narzę-

Zastąp wszystkie

8-350

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.2 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 20

8

dzia są teraz zastępowane bez zapytania. -alboNie zastępuj

Naciśnijcie przycisk programowany „Nie zastępuj”, jeżeli chcecie anulować wczytywanie danych. -albo-

Nie

Naciśnijcie przycisk programowany „Nie”, jeżeli chcecie zachować stare narzędzie. Jeżeli stare narzędzie znajduje się na zapisanym miejscu w magazynie, jest tam przeładowywane. -albo-

Tak

Naciśnijcie przycisk programowany „Tak”, jeżeli chcecie zastąpić stare narzędzie. W przypadku menedżera narzędzi bez załadunku / rozładunku stare narzędzie jest kasowane, w przypadku wariantu z załadunkiem / rozładunkiem stare narzędzie jest przedtem rozładowywane. Jeżeli przed przejęciem przez „Tak” zmienicie nazwę narzędzia, wówczas narzędzie jest jako dodatkowe wpisywane na listę narzędzi. Przesunięcia punktu zerowego Istniejące przesunięcia punktu zerowego są przy wczytywaniu zawsze zastępowane. Zajętość magazynu Jeżeli zajętość magazynu nie jest równocześnie wczytywana, narzędzia są wpisywane na listę narzędzi bez numeru miejsca.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-351

8
8.3

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50
W przypadku wariantu ShopTurn z CPU 50 dodatkowo do pamięci roboczej NC jest dysk twardy. Dzięki temu jest możliwe zapisywanie na dysku wszystkich programów, które aktualnie nie są w NC potrzebne. Poza tym można wyświetlać zarządzanie katalogami stacji dyskietek albo dysku sieciowego i możecie wczytywać i wyprowadzać programy i dane również poprzez interfejs V.24.

ShopTurn-Bedienoberfläche PCU Otoczka graficzna ShopTurn PCU 50 50

V.24 SS

edycja editieren

edycja editieren

edycja editieren

Progr. ShopTurn ShopTurn-Prog. Podpr. ShopTurn ShopTurn-Unterprog. G-Code-Prog. Prog. G-Code

edycja

editieren

ShopTurn-Prog. Podpr. ShopTurn ShopTurn-Unterprog. G-Code-Prog.

Progr. ShopTurn Prog. G-Code

ładowanie

laden

ShopTurn-Prog. Podpr. ShopTurn ShopTurn-Unterprog. G-Code-Prog.

Progr. ShopTurn Prog. G-Code

Stacja sieciowa Netzlaufwerk Stacja dyskietek Diskettengerät

rozładow. entladen Katalog przechowyDatenhaltungssichern wania danych na dysku zapisanie verzeichnis twardym der Festplatte

Pamięć robocza NC

NC-Arbeitsspeicher

Zarządzanie danymi przy pomocy PCU 50

Przegląd wszystkich katalogów i programów znajdziecie w menedżerze programów.
KATALOG
Nazwa Typ Załadowany Wielkość Data/czas

Nowy

Zmień nazwę Zaznacz

Kopiuj

Wstaw

Wytnij

Wolna pamięć

Dysk twardy:

Dalsze

Menedżer programów PCU 50

Na poziomym pasku przycisków programowanych możecie wybrać nośnik danych, którego katalogi i programy chcecie wyświetlić. Dodatkowo do przycisku programowanego „NC”, poprzez który mogą być

8-352

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

wyświetlane dane pamięci roboczej i katalogu do przechowywania danych na dysku twardym, mogą być zajęte jeszcze 4 dalsze przyciski programowane. Przy ich pomocy możecie wyświetlać katalogi i programy z następujących nośników danych: • • • dyski sieciowe (wymagana karta sieciowa) stacja dyskietek katalog na dysku twardym

Proszę do niniejszego przestrzegać danych producenta maszyny. Na przeglądzie symbole w lewej kolumnie mają następujące znaczenie: katalog program dane punktu zerowego / narzędzi Katalogi i programy są wyszczególniane zawsze razem z następującymi informacjami: • Nazwa Nazwa może obejmować maksymalnie 24 znaki. Przy przenoszeniu danych do systemów zewnętrznych nazwa jest obcinana po 8 znakach. Typ katalog: WPD program: MPF dane punktu zerowego / narzędzi: INI Załadowany Po krzyżyku w kolumnie „Załadowany” możecie poznać, czy program znajduje się w pamięci roboczej NC (X), czy też czy jest przeniesiony na dysk. Wielkość (w bajtach) Data/czas (sporządzenia albo ostatniej zmiany)

• •

W katalogu „TEMP” ShopTurn zapisuje programy, które są tworzone wewnętrznie w celu obliczania procesów skrawania. Powyżej poziomego paska przycisków programowanych znajdziecie dane dot. zajętości pamięci na dysku twardym i w NC.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-353

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Otwarcie katalogu
Program

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Menedżer programów” albo przycisk sprzętowy „Menedżer programów”. Jest wyświetlany przegląd katalogów. Przyciskiem programowanym wybierzcie nośnik danych.

... Ustawcie kursor na katalogu, który chcecie otworzyć. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”. -alboSą teraz wyświetlane wszystkie programy w tym katalogu.

Powrót do nadrzędnej płaszczyzny katalogów Naciśnijcie przycisk „Kursor w lewo”, gdy kursor znajduje się w dowolnym wierszu. -alboUstawcie kursor na wierszu powrotu. -iNaciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w lewo”. -alboJest wyświetlana nadrzędna płaszczyzna katalogów.

8.3.1 Otwarcie programu
Jeżeli chcecie dokładniej przyjrzeć się programowi albo dokonać w nim zmian, wyświetlcie plan pracy programu.
Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Program”. Jest wyświetlany przegląd katalogów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie otworzyć. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-alboWybrany program jest otwierany w zakresie czynności obsługowych „Program”. Jest wyświetlany plan pracy programu.

8-354

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.2 Wykonanie programu
Wszystkie programy, które są zapisane w Waszym systemie, możecie w każdym czasie wybrać, a przez to automatycznie prowadzić obróbkę. Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na Programie, który chcecie wykonać.
Wykonaj

Program

Naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”. ShopTurn przełącza się teraz na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje program. Następnie naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt „Obróbka”) Jeżeli program jest już otwarty w zakresie czynności obsługowych „Program”, naciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj”, aby załadować program do rodzaju obsługi „Maszyna auto”. Tam uruchomcie obróbkę również przyciskiem „Start cyklu”.

Wykonaj

8.3.3 Załadowanie/rozładowanie programu
Jeżeli jednego albo wielu programów nie chcecie w najbliższym czasie wykonywać, wówczas możecie go rozładować z pamięci roboczej. Programy są wówczas przechowywane na dysku twardym a pamięć robocza NC jest zwalniana. Gdy tylko uruchomicie wykonywanie programu, który został przeniesiony na dysk twardy, jest on automatycznie ponownie ładowany do pamięci roboczej NC. Możecie jednak załadować jeden lub wiele programów ShopTurn ręcznie do pamięci roboczej, bez natychmiastowego uruchamiania ich wykonywania. Programy, które znajdują się w rodzaju obsługi „Maszyna auto”, nie mogą zostać rozładowane z pamięci roboczej NC na dysk twardy. Rozładowanie programu Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie rozładować z pamięci roboczej NC.

Program

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-355

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Dalsze >

Rozładuj ręcznie

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Rozładuj ręcznie”. Wybrany program nie jest już zaznaczony przez „X” w kolumnie „załadowany”. W wierszu, który wyświetla dostępne miejsce w pamięci, widzicie, że pamięć robocza NC została ponownie zwolniona.

Ładowanie programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie załadować do pamięci roboczej NC.

Dalsze >

Ładuj ręcznie

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Ładuj ręcznie”. Wybrany program jest w kolumnie „załadowany” teraz oznaczony znakiem „X”.

8.3.4 Wykonywanie programu z dysku twardego wzgl. stacji dyskietek / st. sieciowej
Jeżeli pojemność pamięci roboczej w NC jest już w dużym stopniu wykorzystana, wówczas możecie wykonywać programy również ze stacji dyskietek / stacji sieciowej. Wówczas nie cały program jest przed wykonaniem ładowany do pamięci NC, lecz tylko jego pierwsza część. Dalsze bloki programu są wówczas przy wykonywaniu tej pierwszej części ciągle doładowywane. Przy wykonywaniu z dysku twardego wzgl. ze stacji dyskietek / sieciowej program pozostaje tam zapisany. Nie możecie uruchamiać wykonywania programów ShopTurn z dysku twardego wzgl. ze stacji dyskietek / stacji sieciowej. Wykonanie programu GCode z dysku twardego
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie uruchomić wykonywanie programu G-Code z dysku twardego. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-albo-

Jest wyświetlany przegląd programów. Ustawcie kursor na programie, którego wykonywanie z dysku twardego chcecie uruchomić (bez „X”).

8-356

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Dalsze >

Wykonanie z dysk. tw.

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wykonane z dysku twardego” ShopTurn przełącza teraz na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje program G-Code. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt "Obróbka"). W miarę postępu obróbki treść programu jest stale doładowywana do pamięci NC.

Wykonywanie programu z dyskietki / stacji sieciowej
Program

Otwórzcie menedżer programów. Wybierzcie przyciskiem programowanym stację dyskietek / stację sieciową. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie uruchomić wykonywanie programu G-Code. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

...

-albo-

Katalog jest otwierany. Ustawcie kursor na programie G-Code, którego wykonanie chcecie uruchomić.

Dalsze >

Wykonanie z dysk. tw.

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wykonanie z dysku twardego” ShopTurn przełącza teraz na rodzaj obsługi „Maszyna auto” i ładuje program G-Code. Naciśnijcie przycisk „Cycle Start”.

Cycle Start

Rozpoczyna się obróbka (patrz też punkt "obróbka"). W miarę postępu obróbki treść programu jest stale doładowywana do pamięci NC.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-357

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.5 Utworzenie nowego katalogu/programu
Struktury katalogowe pomagają Wam w przejrzystym zarządzaniu swoimi programami i danymi. Możecie przy tym w katalogu dowolnie tworzyć podkatalogi. W podkatalogu/katalogu możecie natomiast tworzyć programy a następnie pisać w nich bloki (patrz punkt „Sporządzenie programu ShopTurn”). Nowy program jest automatycznie zapisywany w pamięci roboczej NC. Utworzenie katalogu
Program
Nowy Katalog

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przyciski programowane „Nowy” i „Katalog”. Wprowadźcie nową nazwę katalogu. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Pożądany katalog ulega utworzeniu.

Utworzenie programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu, w którym chcecie utworzyć nowy program. Naciśnijcie przycisk „Input” albo „Kursor w prawo”.

-alboNowy

Naciśnijcie przycisk programowany "Nowy". Naciśnijcie teraz przycisk programowany „Program ShopTurn”, jeżeli chcecie utworzyć program ShopTurn. (patrz punkt „Sporządzenie programu ShopTurn”) -albo-

Program ShopTurn

Program G-Code

Naciśnijcie przycisk programowany „Program G-Code”, jeżeli chcecie utworzyć program G-Code. (patrz punkt „Programowanie w G-Code”)

8-358

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.6 Zaznaczenie wielu programów
Aby później wiele programów równocześnie kopiować, kasować itd., możecie zaznaczać wiele programów blokowo albo pojedynczo. Blokowe zaznaczenie wielu programów
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na pierwszym programie, który chcecie zaznaczyć.

Zaznacz

Naciśnijcie przycisk programowany „Zaznacz”. Przy pomocy przycisków kursora wybierzcie dalsze programy w kierunku do góry lub do dołu. Cały blok programów jest zaznaczany.

-albo-

Pojedyncze zaznaczenie wielu programów
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na pierwszym programie, który chcecie zaznaczyć. Naciśnijcie przycisk „Select” Przesuńcie kursor do następnego programu, który chcecie wybrać. Ponownie naciśnijcie przycisk „Select”. Zostają zaznaczone pojedynczo wybrane programy.

-albo-

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-359

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.7 Skopiowanie/zmiana nazwy/przesunięcie katalogu/programu
Gdy chcecie utworzyć nowy katalog albo program, który ma być podobny do już istniejącego, wówczas zaoszczędzicie czas, gdy skopiujecie stary katalog wzgl. program i zmienicie tylko wybrane programy wzgl. bloki. Poza tym możecie przesuwać katalogi i programy oraz nadawać im inne nazwy. Możliwość kopiowania, wycinania i wstawiania w inne miejsce katalogów i programów wykorzystujcie również do wymiany danych poprzez dyskietkę albo stację sieciową z innymi urządzeniami z ShopTurn. Nie możecie zmienić nazwy programu, gdy jest on właśnie załadowany w rodzaju obsługi „Maszyna auto”. Skopiowanie katalogu / programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, który chcecie skopiować. Naciśnijcie przycisk programowany „Kopiuj”. Wybierzcie płaszczyznę katalogów, w którą chcecie wstawić skopiowany katalog/program.

Kopiuj

Wstaw

Naciśnijcie przycisk programowany „Wstaw”. Skopiowany katalog/program jest wstawiany w wybranej płaszczyźnie katalogów. Jeżeli w tej płaszczyźnie istnieje już katalog/program o takiej samej nazwie, ukazuje się pytanie, czy chcecie katalog/program zastąpić czy wstawić pod inną nazwą. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”, jeżeli chcecie zastąpić katalog / program. -alboWprowadźcie inną nazwę, gdy chcecie wstawić katalog/program pod inną nazwą. -iNaciśnijcie przycisk programowany „OK”.

8-360

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Zmiana nazwy katalogu/programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, którego nazwę chcecie zmienić.

Zmień nazwę

Naciśnijcie przycisk programowany „Zmiana nazwy”. W polu „na:” wprowadźcie nową nazwę katalogu albo programu. Nazwa musi być jednoznaczna, tzn. dwa katalogi albo programy nie mogą mieć tej samej nazwy. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Następuje zmiana nazwy katalogu/programu.

Przesunięcie katalogu/programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, który chcecie przesunąć. Naciśnijcie przycisk programowany „Wycięcie”. Wybrany katalog / program zostaje w tym miejscu wycięty i zapisany w schowku. Wybierzcie płaszczyznę katalogów, w której chcecie wstawić ten katalog / program.

Wytnij

Wstaw

Naciśnijcie przycisk programowany „Wstaw”. Katalog / program jest przesuwany do wybranej płaszczyzny. Jeżeli w tej płaszczyźnie katalogów istnieje już katalog/program o takiej samej nazwie, ukazuje się pytanie, czy chcecie katalog/program zastąpić czy wstawić pod inną nazwą. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”, jeżeli chcecie zastąpić katalog / program. -alboWprowadźcie inną nazwę, gdy chcecie wstawić katalog/program pod inną nazwą. -iNaciśnijcie przycisk programowany „OK”.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-361

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.8 Skasowanie katalogu/programu
Kasujcie od czasu do czasu programy albo katalogi, których już nie potrzebujecie, aby utrzymać przejrzystość zarządzania plikami. Ewentualnie zapiszcie przedtem te dane na zewnętrznym nośniku danych (patrz punkt "Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24"). Pamiętajcie, że przez skasowanie katalogu kasujecie również wszystkie programy, dane narzędzia i dane punktu zerowego jak też wszystkie podkatalogi, które się w nim znajdują. Jeżeli chcecie zwolnić miejsce w pamięci NC, skasujcie zawartość katalogu „TEMP”. Tam ShopTurn zapisuje programy, które są wewnętrznie tworzone w celu obliczania procesów skrawania. Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na katalogu/programie, który chcecie skasować. Naciśnijcie przyciski „Wytnij” i „OK”. Wybrany katalog albo program jest kasowany.

Program

Wytnij

8-362

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.9 Wyprowadzenie/wczytanie programu poprzez interfejs V.24
Poprzez interfejs V24 można wymieniać programy poprzez zewnętrzny nośnik danych z innymi stanowiskami pracy ShopTurn. Ponadto wykorzystujcie tę możliwość do usuwania danych, przy użyciu których aktualnie nie pracujecie, aby zwolnić pamięć roboczą NC. Gdy tylko będziecie znów potrzebować usuniętych programów, możecie je w każdym czasie ponownie wczytać. Przy wyprowadzaniu i wczytywaniu programu z wzgl. do ShopTurn są zawsze jednocześnie przesyłane wszystkie podprogramy ShopTurn. W jednej operacji możecie wczytać wzgl. wyprowadzić również wiele programów. Interfejsy V.24 sterowania i zewnętrznego nośnika danych muszą być do siebie dopasowane. Oznacza to, że w obydwu interfejsach musicie dokonać takich samych ustawień. Zwracajcie uwagę, by przy wyprowadzaniu nastawić prawidłowy format (binarny / PC, taśmy dziurkowanej wzgl. taśmy dziurkowanej / ISO). W przeciwnym przypadku urządzenie współpracujące nie będzie mogło interpretować wyprowadzonych danych. Wyprowadzenie programu
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, który chcecie wyprowadzić.

Dalsze > Ustawienie V24

Wyprowadzenie

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wyprowadzenie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ustawienie V24”, jeżeli chcecie ustawić interfejs. Wprowadźcie pożądane ustawienia.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Nastawy interfejsu są zapisane.

Wszystkie pliki

Naciśnijcie przycisk programowany „Wszystkie pliki”, jeżeli chcecie wybrać wszystkie wybrane programy. W urządzeniu współpracującym uruchomcie przesyłanie.

Start

Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. Jest wyprowadzany wybrany program i wszystkie zawarte w nim podprogramy ShopTurn. W oknie „Wyprowadzenie” jest wyświetlana nazwa właśnie wyprowadzanego programu i liczba przesłanych bajtów.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-363

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Stop

Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”, gdy chcecie przerwać wyprowadzanie danych. Następnie naciśnijcie ponownie przycisk programowany „Start”, aby kontynuować przesyłanie danych.

Wczytanie programu
Program
Dalsze > Ustawienie V24 Wczytanie

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Wczytanie”. Naciśnijcie przycisk programowany „Ustawienie V24”, jeżeli chcecie ustawić interfejs. Wprowadźcie pożądane ustawienia.

Powrót

Naciśnijcie przycisk programowany „Powrót”. Nastawy interfejsu są zapisane. Wybierzcie w urządzeniu współpracującym programy, które chcecie wczytać. W urządzeniu współpracującym uruchomcie przesyłanie.

Start

Naciśnijcie przycisk programowany „Start”. W oknie „Wczytywanie” jest wyświetlana nazwa właśnie wczytywanego programu i liczba przesłanych bajtów. Program jest zapisywany w tym katalogu, który jest zapisany w nagłówku programu.

Stop

Naciśnijcie przycisk programowany „Stop”, jeżeli chcecie przerwać wczytywanie danych. Następnie naciśnijcie ponownie przycisk programowany „Start”, aby kontynuować przesyłanie danych.

8-364

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

8.3.10 Wyświetlenie protokołu błędów
Jeżeli przy przesyłaniu danych przy pomocy interfejsu V.24 wystąpią błędy, ShopTurn zapisuje je w protokole błędów.
Program
Dalsze > Wyprowadzenie Protokół błędów Wczytanie

Otwórzcie menedżer programów. Naciśnijcie przycisk programowany „Dalsze”. Naciśnijcie przycisk programowany „Wyprowadzanie” albo „Wczytanie”. Następnie naciśnijcie przycisk programowany „Protokół błędów”. Jest wyświetlany protokół transmisji danych.

-albo-

8.3.11 Zapisanie/wczytanie danych narzędzi / punktu zerowego
Oprócz programów możecie zapisywać w pamięci/wczytywać również dane narzędzi i ustawienia punktu zerowego. Możecie wykorzystywać tę możliwość np. aby zapisać wymagane dane narzędzi i punktu zerowego dla określonego programu ShopTurn. Jeżeli będziecie chcieli wykonywać ten program w późniejszym czasie, wówczas możecie powrócić do tych nastaw. Również dane narzędzi, które określiliście na zewnętrznym przyrządzie do nastawiania, możecie w ten sposób łatwo wgrać do menedżera narzędzi. Patrz do niniejszego: Literatura: /FBT/, Opis działania ShopTurn Możecie wybrać, jakie dane chcecie zachować: • • • • • • dane narzędzi zajętość magazynu punkty zerowe bazowy punkt zerowy Kompletna lista narzędzi wzgl. wszystkie punkty zerowe Wszystkie zastosowane w programie dane narzędzi wzgl. punkty zerowe

Poza tym możecie określić zakres zachowania danych:

Wyprowadzenie zajętości magazynu jest możliwe tylko wtedy, gdy Wasz system przewiduje załadowanie wzgl. rozładowanie danych narzędzi do wzgl. z magazynu (patrz punkt „Zarządzanie narzędziami”, ustęp „Załadowanie narzędzi do magazyny wzgl. rozładowanie”).

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-365

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Zapisanie danych
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na programie, którego dane narzędzi i punktu zerowego chcecie zapisać.

Dalsze >

Zapisz dane

Naciśnijcie przyciski programowane „Dalsze” i „Zapisz dane”. Wybierzcie dane, które chcecie zapisać. Jeżeli chcecie, zmieńcie zaproponowaną nazwę. Jako nazwa pliku narzędzi i punktu zerowego jest Wam proponowana nazwa pierwotnie wybranego programu z dodatkiem „..._TMZ”. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Dane narzędzi / punktu zerowego zostaną utworzone w tym samym katalogu, w którym znajduje się wybrany program. Jeżeli plik narzędzi i punktu zerowego o podanej nazwie już istnieje, wówczas zostanie teraz zastąpiony nowymi danymi.

Wczytanie danych
Program

Otwórzcie menedżer programów. Ustawcie kursor na zachowanych danych narzędzi / punktu zerowego, które chcecie ponownie wczytać. -albo-alboNaciśnijcie przycisk programowany „Wykonaj” albo przycisk „Input” albo "Kursor w prawo". Jest otwierane okno „Wczytanie zachowanych danych”. Wybierzcie, jakie dane (dane korekcyjne narzędzi, zajętość magazynu, dane punktu zerowego, bazowe przesunięcie punktu zerowego) chcecie wczytać. Naciśnijcie przycisk programowany „OK”. Dane są wczytywane. W zależności od tego, jakie dane wybraliście, ShopTurn zachowuje się następująco: wszystkie dane korekcyjne narzędzi Wszystkie dane zarządzania narzędziami są kasowane a następnie są wgrywane dane zachowane. wszystkie stosowane w programie dane korekcyjne narzędzi Jeżeli przynajmniej jedno z wczytywanych narzędzi już istnieje w menedżerze narzędzi, możecie wybrać między następującymi możliwościami. Naciśnijcie przycisk programowany „Zastąp wszystkie”, gdy chce-

Wykonaj

Zastąp wszystkie

8-366

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8

06.03

Zarządzanie programami

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

cie wgrać wszystkie dane narzędzi. Dalsze już istniejące narzędzia są teraz zastępowane bez zapytania. -alboNie zastępuj

Naciśnijcie przycisk programowany „Nie zastępuj”, jeżeli chcecie anulować wczytywanie danych. -albo-

Nie

Naciśnijcie przycisk programowany „Nie”, jeżeli chcecie zachować stare narzędzie. Jeżeli stare narzędzie znajduje się na zapisanym miejscu w magazynie, jest tam przeładowywane. -albo-

Tak

Naciśnijcie przycisk programowany „Tak”, jeżeli chcecie zastąpić stare narzędzie. W przypadku menedżera narzędzi bez załadunku / rozładunku stare narzędzie jest kasowane, w przypadku wariantu z załadunkiem / rozładunkiem stare narzędzie jest przedtem rozładowywane. Jeżeli przed przejęciem przez „Tak” zmienicie nazwę narzędzia, wówczas narzędzie jest jako dodatkowe wpisywane na listę narzędzi. Przesunięcia punktu zerowego Istniejące przesunięcia punktu zerowego są przy wczytywaniu zawsze zastępowane. Zajętość magazynu Jeżeli zajętość magazynu nie jest równocześnie wczytywana, narzędzia są wpisywane na listę narzędzi bez numeru miejsca.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

8-367

8

Zarządzanie programami

06.03

8.3 Zarządzanie programami przy pomocy PCU 50

8

Notatki

8-368

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika
9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 9.4 Komunikaty ............................................................................................................. 9-370 Alarmy ..................................................................................................................... 9-370 Alarmy cykli ............................................................................................................. 9-371 Alarmy ShopTurn .................................................................................................... 9-376 Dane użytkownika ................................................................................................... 9-388 Wyświetlenie wersji ................................................................................................. 9-390

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-369

9
9.1

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.1 Komunikaty

9

Komunikaty
ShopTurn wyprowadza w wierszu dialogowym komunikaty, które dają Wam wskazówki do obsługi albo informują Was o postępie obróbki. Wyświetlane komunikaty nie przerywają obróbki.

Prosta okrąg

Wiercenie

Tocze

Wiersz dialogowy z komunikatem

9.2

Alarmy
Gdy ShopTurn rozpozna błędne stany, jest wytwarzany alarm a obróbka jest ew. przerywana. Można wyświetlać alarmy z numerem alarmu, datą, tekstem błędu i kryterium kasowania. Tekst błędu pozwala Wam na bliższe wnioskowanie o przyczynie.

Ostrzeżenie
Gdy zignorujecie występujący alarm i nie usuniecie jego przyczyny, może wystąpić niebezpieczeństwo dla maszyny, obrabianego przedmiotu, zapisanych nastaw i ew. dla Waszego zdrowia. Różne numery alarmów są przyporządkowane następującym zakresom: 61000-62999 100000-100999 101000-101999 102000-102999 103000-103999 104000-104999 105000-105999 106000-106999 107000-107999 110000-110999 111000-112999 120000-120999 cykle system bazowy diagnoza usługi maszyna parametry programowanie zarezerwowane OEM zarezerwowane ShopTurn zarezerwowane

W poniższych punktach są objaśnione tylko cykle i specjalne alarmy ShopTurn. Opis wszystkich dalszych alarmów znajdziecie w Literatura: /DA/, Instrukcja diagnostyczna SINUMERIK 840D/840Di/810D

9-370

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

Lista alarmów

Naciśnijcie przycisk programowany "Lista alarmów". Jest wyświetlana lista aktywnych komunikatów i alarmów. Na podstawie opisu alarmu sprawdźcie starannie maszynę. Usuńcie przyczynę alarmu. Naciśnijcie przycisk, który jest pokazany jako symbol obok alarmu, jeżeli chcecie skasować alarm.

Reset

Cycle Start

-alboWyłączcie i włączcie maszynę wzgl. sterowanie, gdy obok alarmu jest wyświetlany symbol wyłącznika głównego (POWER ON).

9.2.1 Alarmy cykli
Nr alarmu 61000 61001 61002 61003 61006 61007 61009 61010 61011 61012 61013 Tekst alarmu Objaśnienie, Pomoc

"Żadna korekta narzędzia nie jest Numer ostrza D narzędzia zaprogramować aktywna" przed wywołaniem cyklu. "Skok gwintu nieprawidłowo zdefiniowany" "Rodzaj obróbki nieprawidłowo zdefiniowany" "W cyklu nie zaprogramowano posuwu" "Za duży promień narzędzia" "Za mały promień narzędzia" "Aktywny numer narzędzia = 0" "Naddatek na obr. wyk. za duży" "Skalowanie niedopuszczalne" "Różne skalowanie w płaszczyźnie" "Podstawowe nastawy zostały zmienione, program niemożliwy do wykonania" Wielkość i skok gwintu są ze sobą sprzeczne. Zmienić rodzaj obróbki. Zmienić posuw. Wybrać mniejsze narzędzie. Wybrać większe narzędzie. Założyć pożądane narzędzie. Zmniejszyć wartość naddatku. Jest aktywny współczynnik skali, który jest niedopuszczalny dla tego cyklu. Wykonywanie cykli jest możliwe tylko z jednolitym skalowaniem. Sprawdzić i ew. zmienić nastawy podstawowe.

61101

"Płaszczyzna odniesienia niepra- Albo przy względnym podaniu głębokości wywidłowo zdefiniowana" brać różną płaszczyznę odniesienia i płaszczyznę wycofania albo dla głębokości zadać wartość absolutną. "Nie zaprogramowano kierunku wrzeciona" "Liczba otworów wynosi zero" "Naruszenie konturu rowków" Brak kierunku wrzeciona. Brak liczby otworów. Położenie rowków na okręgu i ich kształt są

61102 61103 61104

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-371

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

nieprawidłowe. 61105 "Za duży promień frezu" Średnica zastosowanego frezu jest za duża dla kształtu będącego do wykonania. Użyć narzędzia o mniejszym promieniu albo zmienić kontur. Usytuowanie elementów w ramach okręgu jest niemożliwe. Pierwsza głębokość wiercenia jest skierowana przeciwnie do głębokości całkowitej Uwzględnić promień i głębokość dosuwu na obrót przy zagłębianiu po torze spiralnym

61106 61107 61108 61109 61110 61111

"Liczba wzgl. odstęp elementów okręgu" "Pierwsza głębokość wiercenia źle zdefiniowana" "Brak dopuszczalnych wartości dla parametrów _RAD1 i _DP1"

"Parametr _CDIR źle zdefiniowa- Kierunek frezowania jest źle zdefiniowany. ny" "Naddatek na dnie > dosuw na głębokość" "Szerokość dosuwu > średnica narzędzia" "Ujemny promień narzędzia" Ew. zmienić wartość dosuwu na głębokość Zaprogramowana szerokość dosuwu jest większa niż średnica aktywnego narzędzia. Zmniejszyć szerokość dosuwu. Promień aktywnego narzędzia jest ujemny. Jest to niedopuszczalne.

61112 61113 61114 61115

"Parametr _CRAD dla zaokrągle- Zmniejszyć promień narożnika nia narożnika za duży" "Kierunek obróbki G41/G42 nieprawidłowo zdefiniowany" "Tryb dosunięcia albo odsunięcia (prosta/okrąg/płaszczyzna/przestrzeń) nieprawidłowo zdefiniowany" "Droga dosunięcia i odsunięcia = 0" Sprawdzić i zmienić kierunek obróbki korekcji promienia narzędzia w lewo/w prawo Tryb dosunięcia wzgl. odsunięcia do/od konturu został nieprawidłowo zdefiniowany. Sprawdzić parametr tryb dosunięcia/odsunięcia wzgl. strategia dosunięcia/odsunięcia. Jest zadana droga dosunięcia wzgl. odsunięcia równa zeru, musi zostać powiększona.

61116 61117 61118 61119 61120 61121 61122 61124 61125

"Aktywny promień narzędzia <=0" Promień aktywnego narzędzia jest ujemny albo równy zeru. Jest to niedopuszczalne. "Długość albo szerokość = 0" "Średnica nominalna albo śr. rdzenia źle zaprogramowana" "Typ gwintu wewnętrzny, zewnętrzny nie zdefiniowany" "Brak liczby zębów/ostrzy" Długość albo szerokość powierzchni frezowania jest niedopuszczalna. Sprawdzić geometrię gwintu. Typ gwintu wewnętrzny, zewnętrzny musi zostać wprowadzony Wprowadzić na listę narzędzi liczbę zębów/ostrzy aktywnego narzędzia

"Odstęp bezpieczeństwa w płasz- Odstęp bezpieczeństwa jest ujemny albo rówczyźnie źle zdefiniowany" ny zeru. Jest to niedopuszczalne. "Nie zaprogramowano szerokości Przy aktywnej symulacji bez narzędzia zawsze dosuwu" programować wartość szerokości dosuwu. "Wybór technologii w parametrze Sprawdzić nastawy w danych maszynowych _TECHNO źle zdefiniowany" 9855 i 9856.

9-372

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

61126 61127

"Za mała długość gwintu" "Stosunek przełożenia osi gwintowania źle zdefiniowany (dane maszynowe)"

Sprawdzić geometrię gwintu. Sprawdzić nastawy w danych maszynowych 31050 i 31060.

61128

"Kąt zagłębiania = 0 przy zagłęUżyć większego kąta zagłębiania. bianiu ruchem wahliwym albo spiralnym" "Za dużo elementów w bloku obróbkowym" Zmienić blok obróbkowy, ew. skasować elementy

61200 61201 61202 61203 61204 61205 61210 61212 61213 61214 61215

"Nieprawidłowa kolejność w bloku Posortować elementy w bloku obróbkowym obróbkowym" "Brak cyklu technologicznego" "Brak cyklu pozycjonowania" "Nieznany cykl technologiczny" "Nieznany cykl pozycjonowania" "Nie znaleziono szukanego elementu" "Nieprawidłowy typ narzędzia" "Za mały promień okręgu" "Skok nie zaprogramowany" Zaprogramować blok technologiczny. Zaprogramować blok pozycjonowania. Skasować blok technologiczny i zaprogramować na nowo. Skasować blok pozycjonowania i zaprogramować na nowo. Powtórzyć szukanie. Wybrać nowy typ narzędzia Wprowadzić większą wartość promienia okręgu Zaprogramować skok

"Wymiar surowy źle zaprogramo- Sprawdzić wymiary czopa półfabrykatu. Czop wany" półfabrykatu musi być większy od czopa części gotowej. "Posuw/ząb możliwy tylko w przy- Nastawić inny rodzaj posuwu padku frezu" "Zaprogramowano prędkość skrawania przy promieniu narzędzia 0" Wprowadzić wartość prędkości skrawania

61216 61217

61218 61222 61223 61224 61233 61235 61236 61237

Zaprogramowano posuw/ząb, ale Wprowadzić liczbę zębów narzędzia frezarliczba zębów wynosi zero" skiego w menu "Lista narzędzi" "Dosuw w płaszczyźnie większy niż średnica narzędzia" "Za mała droga dosunięcia" "Za mała droga odsunięcia" "Skos gwintu nieprawidłowo zdefiniowany" Zmniejszyć dosuw w płaszczyźnie. Wprowadzić większą wartość drogi dosunięcia Wprowadzić większą wartość drogi odsunięcia Sprawdzić geometrię gwintu.

"Program ShopTurn niemożliwy Program najpierw symulować w ShopTurn albo do wykonania, ponieważ nie prze- przejąć od ShopTurn do rodzaju obsługi "Maszyna auto" testowany przez ShopTurn" "Podprogram ShopTurn niemożli- Podprogram najpierw symulować w ShopTurn wy do wykonania, ponieważ nie albo przejąć od ShopTurn do rodzaju obsługi przetestowany przez ShopTurn" "Maszyna auto" "Kierunek wycofania nieznany. Ręcznie wycofajcie narzędzie z obszaru wycoRęcznie wycofać narzędzie" fania zdefiniowanego w nagłówku programu i

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-373

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

ponownie uruchomcie program 61238 61239 "Nieznany kierunek obróbki" "Punkt zmiany narzędzia leży w obszarze wycofania" Proszę zwrócić się do właściwego oddziału firmy Siemens. Podajcie inny punkt zmiany narzędzia. Punkt zmiany narzędzia musi leżeć tak daleko poza obszarem wycofania, by przy obracaniu rewolweru żadne narzędzie nie mogło sięgnąć w ten obszar. Sprawdzić posuw. Zdefiniować dalsze płaszczyzny wycofania.

61240 61241 61242 61243

"Nieprawidłowy rodzaj posuwu" "Płaszczyzna wycofania dla tego kierunku nie jest zdefiniowana"

"Nieprawidłowy kierunek obróbki" Sprawdzić zaprogramowane parametry. "Skorygować punkt zmiany naPodajcie inny punkt zmiany narzędzia. Punkt rzędzia, wierzchołek narzędzia w zmiany narzędzia musi leżeć tak daleko poza obszarze wycofania" obszarem wycofania, by przy obracaniu rewolweru żadne narzędzie nie mogło sięgnąć w ten obszar. "Zmiana skoku gwintu prowadzi do gwintu niezdefiniowanego" "Za mały promień półfabrykatu" "Za mały dosuw" "Za mała liczba krawędzi" "Za mały rozstaw klucza/długość krawędzi" "Za duży rozstaw klucza/długość krawędzi" "Za duża fazka/zaokrąglenie" Sprawdzić geometrię gwintu.

61244 61246 61247 61248 61249 61250 61251 61252 61253 61254 61255 61257 61258

"Za mały odstęp bezpieczeństwa" Zwiększyć odstęp bezpieczeństwa. Zwiększyć promień półfabrykatu. Zwiększyć dosuw. Zwiększyć liczbę krawędzi. Zwiększyć rozstaw klucza/długość krawędzi. Zmniejszyć rozstaw klucza/długość krawędzi. Zmniejszyć fazkę/zaokrąglenie.

"Nie zaprogramowano naddatku" Zaprogramować naddatek na obróbkę wykańczającą "Błąd przy ruchu do oporu sztyw- Podać inną pozycję Z1 przy chwytaniu przez nego" wrzeciono przeciwległe. "Błąd przy obcięciu: pęknięcie narzędzia?" "Przejęcie przez wrzeciono przeciwległe niekompletne" "Na obrazie wrzecion podać parametry uchwytu tokarskiego wrzeciona przeciwległego" "Przesunięcie środków jest zbyt duże" "Szerokość narzędzia nieprawidłowo zdefiniowana" "Aktywne narzędzie narusza zaprogramowany kontur" Nie można było w pełni wykonać obcięcia. Sprawdźcie narzędzie. Sprawdzić MD wyświetlania 9803, 9851, 9852, 9853 i 9854. W masce "Narzędzia ppz" > "wrzeciona" podać parametry ZL1, ZL2 i ZL3 Przesunięcie środków przy wierceniu współśrodkowym jest większe niż dopuszczalne (patrz MD wyświetlania 9862) Nóż do toczenia poprzecznego jest większy niż zaprogramowana szerokość wytoczenia Naruszenie konturu w elementach podcięć uwarunkowane kątem przyłożenia użytego

61261

61602 61604

9-374

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

narzędzia, tzn. użyć innego narzędzia wzgl. sprawdzić zaprogramowany kontur 61605 61606 "Kontur nieprawidłowo zaprogramowany" Rozpoznano niedopuszczalny element podcięcia

"Błąd przy przygotowaniu konturu" Przy przygotowywaniu konturu znaleziono błąd, ten alarm jest zawsze w związku z alarmem NCK 10930 ... 10934, 15800 albo 15810 (patrz instrukcja diagnozowania) "Nie zaprogramowano głębokości Zaprogramować głębokość dosuwu dosuwu" "Nie jest aktywny cykl wiercenia" "Nieprawidłowy kierunek frezu jest wytwarzane G3" „Nie zaprogramowano naddatku na obróbkę wykańczającą“ "Uruchomić wrzeciono" "Przesunięcie programowane w dodatnim kierunku Z niedopuszczalne" Przed wywołaniem cyklu wiercenia nie jest modalnie wywołany żaden cykl wiercenia Zaprogramowano ruch współbieżny albo przeciwbieżny. Przy wywołaniu cyklu wrzeciono jednak nie obracało się. Zaprogramować naddatek Przed obróbką gwintu uruchomić wrzeciono narzędziowe. ShopTurn nie dopuszcza przesunięcia punktu zerowego w dodatnim kierunku Z poprzez transformację współrzędnych. Zaprogramować przesunięcie punktu zerowego w dodatnim kierunku Z nie poprzez transformację współrzędnych (menu Program Różne Transformacje Przesunięcia), lecz poprzez przesunięcie punktu zerowego (G54...).

61610 62100 62101

62103 62200 62201

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-375

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

9.2.2 Alarmy ShopTurn 111 001
Objaśnienie Reakcja Pomoc Nie interpretowalny krok w wierszu %1 %1 = numer wiersza Ten krok nie jest elementem ShopTurn. Wyświetlenie alarmu. Program nie jest ładowany Skasować krok programu albo zmienić program w zakresie czynności obsługowych PROGRAMY sterowania SINUMERIK 840D wzgl. 810D (praca CNC-ISO). Brak miejsca w pamięci Przerwanie w wierszu %1 %1 = numer wiersza Program zawiera zbyt wiele kroków Wyświetlenie alarmu Program nie jest ładowany Zmienić program w zakresie czynności obsługowych PROGRAMY sterowania SINUMERIK 840D wzgl. 810D (praca CNC-ISO). Brak pliku lub jest błędny: %1 %1 = nazwa pliku/konturu Program nie może zinterpretować kroku z zaprogramowaniem konturu. Konturu nie ma w katalogu. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Załadować kontur do katalogu. Błąd przy interpretowaniu konturu %1 %1 = nazwa konturu Kontur jest błędny Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Sprawdzić łańcuch obróbkowy konturu Przekroczona maksymalna liczba elementów konturu %1 %1 = nazwa konturu Przy interpretowaniu łańcucha obróbkowego konturu została przekroczona max dopuszczalna liczba 50 elementów konturu. Wyświetlenie alarmu Sprawdzić wzgl. zmienić łańcuch obróbkowy konturu. Błąd w wierszu %1 %2 %1 = numer wiersza %2 = opis błędu Wyświetlenie alarmu

111 002
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 004
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 005
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 006
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 007
Objaśnienie Reakcja

9-376

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

Pomoc

Blokada startu NC Usunąć odpowiedni błąd. Wrzeciono nie zsynchronizowane Wrzeciono nie zsynchronizowane Wyświetlenie alarmu Obrócić wrzeciono o co najmniej jeden obrót (M3, M4). Wprowadzić nowe narzędzie do pozycji roboczej: T%1 T%1 = numer narzędzia Program zmiany narzędzi żąda nowego narzędzia Wyświetlenie alarmu NC-Stop Wprowadzić nowe narzędzie do pozycji roboczej Anulowanie Teach In: przepełnienie protokołu Proces Teach In został przerwany. Wyświetlenie alarmu Plik Teach In jest zamykany. W MD 9606: $MM_CTM_SIMULATION_TIME_NEW_POS należy zwiększyć wartość wielkości aktualizacji o 100 do 200ms. Zaprogramowano nieprawidłową pozycję wrzeciona W przypadku osi modulo zaprogramowano pozycję poza zakresem 0 - 359,999. Wyświetlenie alarmu Są nastawiane sygnały interfejsowe Zatrzymanie interpretera Blokada startu NC Zaprogramować pozycję w zakresie 0 - 359,999. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Brak systemu pomiarowego Zaprogramowano SPCON, SPOS albo SPOSA. Te funkcje wymagają co najmniej jednego systemu pomiarowego. Według MD: NUM_ENCS oś maszyny / wrzeciono nie ma systemu pomiarowego. Wyświetlenie alarmu Są nastawiane sygnały interfejsowe Zatrzymanie interpretera Blokada startu NC Zamontować system pomiarowy. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Brak zatrzymania wrzeciona przy zmianie bloku Wyświetlane wrzeciono zostało zaprogramowane jako wrzeciono albo jako oś, chociaż z poprzedniego bloku trwa jeszcze proces pozycjonowania ((przy pomocy SPOSA... pozycjonowanie wrzeciona poza

111 008
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 009
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 010
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 100
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

111 105
Objaśnienie

Reakcja

Pomoc

111 106
Objaśnienie

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-377

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

granice bloków) Przykład: N100 SPOSA [2] = 100 . . N125 S2 = 1000 M2 = 04 Reakcja

;błąd, gdy wrzeciono S2 jest jeszcze ;w ruchu z bloku N100 !

Pomoc

Blokada startu NC Zatrzymanie NC w razie alarmu Wyświetlenie alarmu Są nastawiane sygnały interfejsowe Przed ponownym zaprogramowaniem wrzeciona/osi po instrukcji SPOSA należy przy pomocy polecenia WAITS spowodować czekanie na zaprogramowaną pozycję wrzeciona. Przykład: N100 SPOSA [2] = 100 . . N125 WAITS (2) N126 S2 = 1000 M2 = 04 Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Znacznik odniesienia nie został znaleziony Przy bazowaniu wrzeciono wykonało większy obrót niż w specyficznej dla oso MD 34 060 REFP_MAX_MARKER_DIST, nie otrzymując sygnału znacznika odniesienia. Sprawdzenie następuje przy pozycjonowaniu wrzeciona przy pomocy SPOS albo SPOSA, gdy wrzeciono przedtem nie pracowało ze sterowaniem prędkością obrotową (S=...). Blokada startu NC Zatrzymanie NC w razie alarmu Wyświetlenie alarmu Są nastawiane sygnały interfejsowe Skontrolować MD 34 060 REFP_MAX_MARKER_DIST i prawidłowo ustawić. Wpisana wartość daje odcinek drogi w [mm] albo [stopniach] między 2 znacznikami zerowymi. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Brak przejścia z regulacji prędkości obrotowej na regulację położenia • Zaprogramowano zorientowane zatrzymanie wrzeciona (SPOS/SPOSA) albo regulacja położenia wrzeciona została włączona przy pomocy SPCON, ale przetwornik wrzeciona nie jest zdefiniowany. • Przy włączeniu regulacji położenia prędkość obrotowa wrzeciona jest większa niż graniczna prędkość obrotowa systemu pomiarowego. Blokada startu NC Zatrzymanie NC w razie alarmu Wyświetlenie alarmu

111 107
Objaśnienie

Reakcja

Pomoc

111 108
Objaśnienie

Reakcja

9-378

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

Pomoc

Są nastawiane sygnały interfejsowe Wrzeciono bez zamontowanego przetwornika: Nie wolno stosować elementów języka NC, które zakładają sygnały od przetwornika. Wrzeciono z zamontowanym przetwornikiem: Poprzez MD NUM_ENCS wprowadzić liczbę stosowanych przetworników wrzecion. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Zaprojektowana szybkość pozycjonowania jest za duża patrz opis alarmu 111 107 Prędkość / prędkość obrotowa jest ujemna patrz opis alarmu g 111200 Zadana prędkość obrotowa wynosi zero Zaprogramowana wartość zadana prędkości obrotowej wrzeciona wynosi zero. Wyświetlenie alarmu Nastawić dopuszczalną wartość prędkości obrotowej wrzeciona. Nie obowiązujący stopień przekładni PLC zażądało nieobowiązującego stopnia przekładni. Wyświetlenie alarmu Sprawdzić program PLC i specyficzne dla osi dane maszynowe NC. Zaprogramowana pozycja nie została uzyskana patrz opis alarmu 111200 Wartość absolutna ujemna jest niemożliwa patrz opis alarmu 111200 Wartość absolutna dodatnia jest niemożliwa patrz opis alarmu 111200 Błąd pozycjonowania wrzeciona Alarmy 111110, 111115, 111126, 111127 i 111200 mogą wystąpić przy starcie/zatrzymaniu wrzeciona. Wyświetlenie alarmu Poinformować serwis. Proszę zwrócić się do właściwego oddziału firmy Siemens. Uszkodzony przycisk NC-Start Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że przycisk NCStart jest uszkodzony, tzn. sygnał zestyku ROZWIERNEGO i ZWIERNEGO = 1 Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC

111 109
Wskazówka

111 110
Wskazówka

111 111
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 112
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 115
Wskazówka

111 126
Wskazówka

111 127
Wskazówka

111 200
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 300
Objaśnienie

Reakcja

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-379

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

Pomoc

Wymienić przycisk Uszkodzony przycisk NC-Stop Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że przycisk NCStop jest uszkodzony, tzn. sygnał zestyku ROZWIERNEGO i ZWIERNEGO = 1 Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Wymienić przycisk Uszkodzony przycisk startu wrzeciona Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że przycisk startu wrzeciona jest uszkodzony, tzn. sygnał zestyku ROZWIERNEGO i ZWIERNEGO = 1 Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Wymienić przycisk Uszkodzony przycisk stopu wrzeciona Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że przycisk stopu wrzeciona jest uszkodzony, tzn. sygnał zestyku ROZWIERNEGO i ZWIERNEGO = 1 Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Wymienić przycisk Przerwane połączenie z PLC Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że połączenie z PCU SHOPTURN jest przerwane. Wyświetlenie alarmu Zastępuje zakończenie pracy PLC SHOPTURN Sprawdzić program użytkownika PLC. Podprogram asynchroniczny nie został wykonany W podprogramie asynchronicznym wewnętrzne nastawienia w NC są wyzwalane przez otoczkę graficzną. Gdy występuje jeden z alarmów, 111 306 do 111 310, nastawy te nie mogą zostać wykonane. Wyświetlenie alarmu Nacisnąć NC-Reset. Błąd przy wyborze albo cofnięciu stałej prędkości skrawania Błąd przy kasowaniu przesunięcia kółkiem ręcznym Błąd przy nastawieniu górnej granicy prędkości obrotowej wrzeciona Błąd przy wyborze narzędzia Błąd przy wyborze przesunięcia punktu zerowego

111 301
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 302
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 303
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 304
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 305
Wskazówka

Reakcja Pomoc

111 306 111 307 111 308 111 309 111 310

9-380

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

111 311
Objaśnienie Reakcja

Start NC niemożliwy: cofnąć Single-Block Przy pomocy szukania bloku uaktywniono program, podczas gdy równocześnie było aktywne wykonywanie pojedynczymi blokami. Blokada startu NC Wyświetlenie alarmu Są nastawiane sygnały interfejsowe Cofnąć wykonywanie pojedynczymi blokami Nieznany błąd PLC PLC sygnalizuje błąd, który nie jest znany otoczce graficznej. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Wykonać POWER ON, poinformować firmę Siemens. Utworzono narzędzie Przy rozruchu ShopTurn następuje sprawdzenie, czy są wszystkie narzędzia standardowe. Jeżeli tak nie jest, brakujące narzędzia ulegają automatycznemu utworzeniu. Gdy utworzeniu ulega wiele narzędzi, jest to wyprowadzane w komunikacie zbiorczym. Znaczenie: Przykład: %1 Numer narzędzia, które zostało utworzone, 5 %1 Pierwsze i ostatnie utworzone narzędzie, 5...16 brak brak Narzędzi(a) nie można było utworzyć Przy rozruchu ShopTurn następuje sprawdzenie, czy są wszystkie narzędzia standardowe. Jeżeli tak nie jest, brakujące narzędzia ulegają automatycznemu utworzeniu. Nie można było przy tym utworzyć podanej liczby narzędzi. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Zwiększyć daną maszynową 18082 $MM_NUM_TOOL o podaną wartość. Start możliwy tylko na obrazie podstawowym Program G-Code można uruchomić tylko z obrazu podstawowego rodzaju obsługi / zakresu czynności obsługowych (oprócz RĘCZNIE). Wyświetlenie alarmu Przełączyć na obraz podstawowy rodzaju obsługi / zakresu czynności obsługowych (oprócz RĘCZNIE). Uruchomić pojedynczy krok przy pomocy NC-Start. Kontur jest zawarty w aktualnym programie Brak zezwolenia na wykonywanie

Pomoc

111 400
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 410
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 411
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

111 900
Objaśnienie Reakcja Pomoc

111 901

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-381

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

Objaśnienie Reakcja Pomoc

Kontur jest zawarty w aktualnym programie i dlatego nie wolno go zmienić. Wyświetlenie alarmu Zakończyć wykonywanie. Ponownie załadować program i odpowiednio zmienić. Start tylko z obowiązującym punktem odniesienia Osie nie posiadają obowiązującego punktu odniesienia. Wyświetlenie alarmu Bazować wszystkie osie Wymaganych jest wiele punktów zagłębiania Dla obróbki wnęki konturowej potrzebnych jest wiele punktów zagłębiania narzędzia. Obróbka rozpada się na wiele pojedynczych obróbek. Pozostanie reszta materiału. Wyświetlenie alarmu Ten alarm jest tylko ostrzeżeniem. Program można uruchomić. Przez zastosowanie mniejszego frezu obróbka może ew. nastąpić z jednym punktem zagłębiania. Nie można obejść konturu głównego Po konturze wnęki nie można przejść podanym frezem. Pozostanie reszta materiału. Wyświetlenie alarmu Ten alarm jest tylko ostrzeżeniem. Program można uruchomić. Przy zastosowaniu mniejszego frezu można ew. obejść kontur wnęki. Nie wygenerowano pozostałego materiału Pozostały materiał nie został wygenerowany. Ew. nie ma pozostałego materiału do obróbki. Wyświetlenie alarmu Ten alarm jest tylko ostrzeżeniem. Program można uruchomić. Pomoc nie jest wymagana. Zaprogramowana linia spiralna narusza kontur Punkt startowy zagłębiania spiralnego został tak wybrany, że linia spiralna narusza kontur. Wyświetlenie alarmu Ten alarm jest tylko ostrzeżeniem. Program można uruchomić. Wybrać inny punkt startowy Użyć mniejszego promienia linii spiralnej.

111 902
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 045
Objaśnienie

Reakcja

Pomoc

112 046
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

112 052
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

112 057
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

9-382

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

112 099
Objaśnienie Reakcja

Błąd systemowy wnęki konturowej Przy obliczaniu wnęki konturowej wystąpił błąd. Wyświetlenie alarmu Wnęki konturowej nie można obliczyć. Programu nie można uruchomić. Z tekstem błędu proszę zwrócić się do Siemens AG, A&D MC, Hotline. Błąd przy nowym numerowaniu. Odtworzono stan wyjściowy. W edytorze programów naciśnięto przycisk programowany "Nowe numerowanie". Przy tym przy numerowaniu wystąpił błąd, który uszkodził program w pamięci, tak że program wyjściowy musiał zostać ponownie załadowany do pamięci. Wyświetlenie alarmu Program nie został ponownie ponumerowany. Stworzyć miejsce w pamięci, np. przez skasowanie starego programu. Ponownie nacisnąć "Nowe numerowanie". Kontur jest krokiem w aktualnym łańcuchu programowym. Brak zezwolenia na wykonanie Wybrany kontur jest elementem programu załadowanego pod "Program". Wyświetlenie alarmu Kontur jest elementem z załadowanego programu i nie można go skasować ani zmienić jego nazwy. Usunąć kontur z załadowanego programu. Kontur jest krokiem w aktualnym łańcuchu automatyki. Brak zezwolenia na wykonanie Wybrany kontur jest elementem programu załadowanego pod "Maszyna auto". Wyświetlenie alarmu Kontur jest elementem programu załadowanego w rodzaju obsługi "Maszyna auto" i nie można go skasować ani zmienić jego nazwy. Po starcie programu zawarte w nim kontury nie mogą być zmieniane pod "Program" podczas przebiegu wykonywania. Zatrzymać przebieg programu i załadować program pod "Program". Usunąć kontur z programu.

Pomoc

112 100
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

112 200
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

112 201
Objaśnienie Reakcja

Pomoc

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-383

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

112 210
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

Nie można przełączyć osi narzędzia. Pamięć NC niewystarczająca. Gdy zostanie zmieniony wybór osi narzędzia, program NC musi zostać wygenerowany na nowo. W tym celu stary program NC jest najpierw zapisywany. Następnie jest generowany nowy program. W tym miejscu pamięć NC nie wystarcza do zapisania nowego programu. Wyświetlenie alarmu Zmiana wyboru osi narzędzia nie jest wykonywana. Na NC musi zostać stworzona wolna pamięć a mianowicie co najmniej w wielkości opracowywanego programu (np. przez skasowanie niepotrzebnych już programów). Wstępnego wyboru narzędzia nie można było wykonać. Niewystarczająca pamięć NC. Gdy jest wykonywany wstępny wybór narzędzia, program NC musi zostać wygenerowany na nowo. W tym celu stary program NC jest najpierw zapisywany. Następnie następuje wygenerowanie nowego programu NC. W tym miejscu pamięć NC nie wystarcza do zapisania nowego programu. Wyświetlenie alarmu Wstępny wybór narzędzia nie jest wykonywany. Na NC musi zostać stworzona wolna pamięć a mianowicie co najmniej w wielkości opracowywanego programu (np. przez skasowanie niepotrzebnych już programów). Koncepcja zarządzania narzędziami 2 niemożliwa. Magazyn nie jest w pełni załadowany Magazyn nie jest w pełni załadowany narzędziami. W magazynie koncepcji zarządzania narzędziami 2 musi być utworzona liczba narzędzi ustalona w danej maszynowej 18082 MM_NUM_TOOL. Alarm POWER-ON Uruchomienie: utworzyć prawidłową liczbę narzędzi

112 211
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

112 300
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

112 301
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

Koncepcja zarządzania narzędziami 2 niemożliwa. Magazyn nie posortowany jak lista narzędzi Posortowanie listy magazynu nie odpowiada liście narzędzi. W magazynie koncepcji zarządzania narzędziami 2 kolejność narzędzi musi zostać ustalona odpowiednio do ich numerów T. Alarm POWER-ON Uruchomienie: Zdefiniować narzędzia na miejsca w magazynie odpowiednio do ich numerów T.

9-384

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

112 360
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

Krok nie został przejęty do łańcucha programowego, ponieważ jest aktywny przebieg programu Program, który chcecie zmienić, jest właśnie wykonywany w rodzaju obsługi "Maszyna auto". Możecie zmieniać tylko programy, które nie są równocześnie wykonywane w rodzaju obsługi "Maszyna auto". Wyświetlenie alarmu Zakończyć przebieg programu w rodzaju obsługi "Maszyna auto" Nie występuje w zarządzaniu narzędziami Narzędzie podane w programie nie istnieje. Wyświetlenie alarmu Narzędzie musi być utworzone przed zapisaniem danych. Narzędzia nie można było utworzyć Przy wczytywaniu danych narzędzi nie można było utworzyć narzędzia. Wyświetlenie alarmu Sprawdzić zarządzanie narzędziami. Błąd przy przełączaniu system calowy/metryczny! Skontrolować wszystkie dane! Przełączenie danych prze przełączaniu system calowy/metryczny nie zostało całkowicie zakończone. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Należy sprawdzić następujące dane: • dane maszynowe wyświetlania:
MD9606: $MM_CTM_SIMULATION_TIMT_NEW_POS MD9656: $MM_CMM_CYC_DRILL_RELEASE_DIST MD9658: $MM_CMM_CYC_MIN_COUNT_PO_TO_RAD MD9664: $MM_CMM_MAX_INP_FEED_P_MIN MD9665: $MM_CMM_MAX_INP_FEED_P_ROT MD9666: $MM_CMM_MAX_INP_FEED_P_TOOTH MD9670: $MM_CMM_START_RAD_CONTOUR_POCKET MD10240: $MN_SCALING_SYSTEM_IS_METRIC MD20150 [12]: $MC_GCODE_RESET_VALUES

112 400
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 401
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 420
Objaśnienie Reakcja Pomoc

• dane narzędzi dla różnych ostrzy D: długość Z, promień R, długości zużycia Z i R • przesunięcia punktu zerowego: przesunięcie bazowe pozycja w X, Y, Z , jak też A, C (jeżeli jest) przesunięcie punktu zerowego • nastawy w rodzaju obsługi RĘCZNIE: płaszczyzna wycofania odstęp bezpieczeństwa Ten alarm może wystąpić tylko w przypadku błędów sprzętowych.

Wskazówka

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-385

9

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.2 Alarmy

9

112 502
Objaśnienie Reakcja Pomoc

Brak miejsca w pamięci Przerwanie w wierszu %1 %1 = numer wiersza Program zawiera zbyt wiele bloków Wyświetlenie alarmu Program nie jest ładowany Zmienić program w zakresie czynności obsługowych PROGRAM sterowania SINUMERIK 840D wzgl. 810D (praca CNC-ISO). Brak pliku lub jest on błędny: %1 %1 = nazwa pliku/konturu Program nie może zinterpretować bloku programu z zaprogramowaniem konturu. Konturu nie ma w katalogu. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Załadować kontur do katalogu. Błąd przy interpretacji konturu %1 %1 = nazwa konturu Kontur jest błędny Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Sprawdzić łańcuch obróbkowy konturu Przekroczona maksymalna liczba elementów konturu %1 %1 = nazwa konturu Przy interpretowaniu łańcucha obróbkowego konturu została przekroczona max dopuszczalna liczba 50 elementów konturu. Wyświetlenie alarmu Sprawdzić i ew. zmienić łańcuch obróbkowy konturu. Program nie interpretowalny Program nie może przy ładowaniu zostać zinterpretowany jako ShopTurn, ponieważ brak jest nagłówka programu. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC ShopTurn XXXX Wystąpił błąd systemowy. Wyświetlenie alarmu Z tekstem błędu proszę zwrócić się do Siemens AG, A&D MC, Hotline. Przerwane połączenie z PLC Komunikat zwrotny do programu użytkownika PLC, że połączenie z PCU ShopTurn jest przerwane.

112 504
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

112 505
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 506
Objaśnienie

Reakcja Pomoc

112 541
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 601
Objaśnienie Reakcja Pomoc

112 604
Objaśnienie

9-386

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.2 Alarmy

9

Reakcja Pomoc

Wyświetlenie alarmu Zakończenie pracy PLC ShopTurn Sprawdzić program użytkownika PLC. Podprogram asynchroniczny nie został wykonany Wprowadzone wartości nie mogły zostać prawidłowo przetworzone przez NC. Wyświetlenie alarmu Nacisnąć NC-Reset. Nieznany błąd PLC PLC sygnalizuje błąd, który nie jest znany otoczce graficznej. Wyświetlenie alarmu Blokada startu NC Przeprowadzić POWER ON, poinformować firmę Siemens.

112 605
Wskazówka Reakcja Pomoc

112 650
Objaśnienie Reakcja Pomoc

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-387

9
9.3

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.3 Dane użytkownika

9

Dane użytkownika
Dane użytkownika są zmiennymi, które są wewnętrznie stosowane zarówno przez programu ShopTurn jak i programy G-Code. Te dane użytkownika możecie wyświetlić w postaci listy. Są zdefiniowane następujące różne zmienne: • Globalne dane użytkownika (GUD) GUD obowiązują we wszystkich programach. Wyświetlanie GUD można zablokować poprzez wyłącznik z zamkiem wzgl. hasło. Lokalne dane użytkownika (LUD) LUD obowiązują tylko w tym programie albo podprogramie, w którym zostały zdefiniowane. Przy wykonywaniu programu ShopTurn wyświetla LUD, które znajdują się między aktualnym blokiem i końcem programu. Gdy naciśniecie przycisk "Cycle-Stop", lista LUD jest aktualizowana. Wartości natomiast są aktualizowane na bieżąco. Dane użytkownika globalne dla programu (PUD) PUD są tworzone ze zmiennych lokalnych (LUD) zdefiniowanych w programie głównym. Oznacza to, że PUD obowiązują we wszystkich podprogramach i mogą być tam zapisywane i czytane. Z danymi użytkownika globalnymi dla programu są wyświetlane również lokalne. Dane użytkownika specyficzne dla kanału Dane użytkownika specyficzne dla kanału obowiązują każdorazowi tylko w jednym kanale.ShopTurn nie wyświetla danych użytkownika typu AXIS i FRAME. Jaki typ danych ShopTurn wyświetla, proszę odczytać z danych producenta maszyny. Wyświetlenie danych użytkownika
Pkt. zer narz.

-albo-

Naciśnijcie przycisk programowany „Narzędzia przesunięcie punktu zerowego” albo przycisk „Offset”. Naciśnijcie przycisk „Przedłużenie”.

Dane użytk.
Globalne dane użytk. Dane użyt.

Naciśnijcie przycisk programowany "Dane użytkownika". Przyciskiem programowanym wybierzcie, które dane użytkownika chcecie wyświetlać.

... sp. dla pr.

9-388

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9

06.03

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

9.3 Dane użytkownika

9

GUD +

GUD -

wzgl.

Naciśnijcie przyciski programowane "GUD+" wzgl. "GUD-", gdy chcecie wyświetlić GUD 1 do GUD 9 globalnych i specyficznych dla kanału danych użytkownika.

Szukanie danych użytkownika
Znajdź

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź”. Wprowadźcie tekst, którego chcecie szukać. Możecie szukać dowolnego łańcucha znaków. Naciśnijcie przycisk programowany „Przejęcie”.

Przejęcie

Jest wyświetlana szukana dana użytkownika.
Znajdź następny

Naciśnijcie przycisk programowany „Znajdź następny”, jeżeli chcecie kontynuować poszukiwanie. Jest wyświetlana następna dana użytkownika zawierająca szukany łańcuch znaków.

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

9-389

9
9.4

Komunikaty, alarmy, dane użytkownika

06.03

9.4 Wyświetlenie wersji

9

Wyświetlenie wersji
Wersję ShopTurn i wersję NCU możecie przeczytać na otoczce graficznej CNC-ISO. Wersję PLC ShopTurn odczytajcie z obrazu uruchamiania ShopTurn. Przełączcie na otoczkę graficzną CNC-ISO.
Wyświetl. serwisowe Wersja NCU

Diagnoza

Naciśnijcie przyciski programowane "Diagnoza" i "Wyświetlenia serwisowe". Naciśnijcie przyciski programowane "Wersja" i "Wersja NCU". Wersja NCU ukazuje się u góry w wyświetlonym oknie: xx.yy.zz 810D wzgl. 840D

Wersja

Wersja MMC

Naciśnijcie przycisk programowany "Wersja MMC". Wersję ShopTurn możecie odczytać z wyświetlonej listy. PCU 50: ShopTurn.......... V xx.yy.zz PCU 20: cmm.dll............. V xx.yy.zz

9-390

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10

Przykłady
10.1 10.2 Obróbki standardowe ............................................................................................ 10-392 Frezowanie konturu .............................................................................................. 10-404

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-391

10
10.1

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

Obróbki standardowe
Rysunek obrabianego przedmiotu
FS3 R6 23

4x∅5

X

FS2

5

4° M48x2 R23 FS1 FS1 10 35 ∅32 ∅90 70 80 85 95 3x45° 23 ∅ 34 ∅60

R8

X 5:1
8

4

15° R1

15° R1

Rysunek obrabianego przedmiotu

Półfabrykat

Wymiary: ∅90 x 120 mm Materiał: aluminium

Narzędzia

Zdzierak_80 Zdzierak _55 Wykańczak Przecinak Nóż_do_gwintow_2 Wiertło Frez

80°, R0.6 55°, R0.4 35°, R0.4 szerokość płytki 4 ∅5 ∅8

10-392

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

Program 1. Utworzenie nowego programu W zakresie czynności obsługowych „Menedżer programów“ w pożądanym katalogu nacisnąć przyciski programowane
Nowy

i

Program ShopTurn

.

Wprowadzić nazwę programu (tutaj: Demoteil_1) Nacisnąć przycisk programowany Nagłówek programu Jest wyświetlana maska parametrów „Nagłówek programu“. ustalić półfabrykat: Półfabrykat XA ZA ZI ZB Wycofanie XRA ZRA Punkt zmiany XT ZT SC S1 Jednostka miary Walec 90 abs 0 abs -120 abs -100 abs zwykłe 2 ink 5 ink MKS 160 abs 409 abs 1 ink 4000 obr/min mm

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 2. Cykl skrawania do toczenia poprzecznego
Toczenie
Skrawanie

Nacisnąć przyciski programowane Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Położenie Kierunek X0 Z0 X1 Z1 D UX UZ Zdzierak_80 0.300 mm/obr 300 m/min

Poprzecznie (równolegle do osi X) 60 abs 2 abs -1.6 abs 0 abs 2 ink 0 ink 0.1 ink

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-393

10

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 3. Wprowadzenie konturu półfabrykatu przy pomocy procesora konturu
Toczenie konturu
Nowy kontur

Nacisnąć przyciski programowane

Wprowadzić nazwę konturu (tutaj: Kont_1) Nacisnąć przycisk programowany Ustalić punkt startowy konturu: X Z 60 abs 0 abs
Przejęcie

Nacisnąć przycisk programowany

Wprowadzić następujące elementy konturu i każdorazowo potwierdzić przyciskiem programowanym Przejęcie :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Z -40 abs X 80 abs Z -65 abs X 90 abs Z -95 abs X 0 abs Z 0 abs X 60 abs Z 0 abs Z -70 abs Z -45 abs

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie

10-394

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

Kontur półfabrykatu

4. Wprowadzenie konturu półfabrykatu przy pomocy procesora konturu

Nacisnąć przyciski programowane

Toczenie Nowy konturu kontur

Wprowadzić nazwę konturu (tutaj: Kont_2) Nacisnąć przycisk programowany Ustalić punkt startowy konturu: X 0 abs Z 0 abs Wprowadzić następujące elementy konturu i każdorazowo potwierdzić przyciskiem programowanym Przejęcie :

1. 2. 3.

X 48 abs α2 90°

FS 3

Kierunek obrotów R 23 abs X 60 abs I 80 abs
Wybór dialogowy

K -35 abs
Przejęcie dialogu

FS 2

4. 5. 6.

Z -80 abs X 90 abs Z -95 abs

R 6 Z -85 abs FS 3

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-395

10

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

Nacisnąć przycisk programowany

Przejęcie

Kontur części gotowej

5. Skrawanie (obróbka zgrubna)

Nacisnąć przyciski programowane Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Kierunek skrawania Strona obróbki Kierunek obróbki D Głębokość skraw. UX UZ BL Ograniczenie Podcięcia Zdzierak_80 0.300 mm/obr 200 m/min

Toczenie Skrawanie konturu

Wzdłużnie (równolegle do osi Z) Zewnętrzna ← (od czoła do tyłu) 1.9 ink 0.2 ink 0.1 ink Kontur Nie Nie

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie

10-396

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

Skrawanie

6. Wybieranie pozostałego materiału

Nacisnąć przyciski programowane Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Kierunek skraw. Strona obróbki Kierunek obróbki D Głębokość skra. UX UZ Ograniczenie Podcięcia FR Zdzierak_55 0.200 mm/obr 250 m/min

Toczenie Skrawanie konturu pozost.

Wzdłużny (równolegle do osi Z) Zewnętrzna ← (od czoła do tyłu) 2 ink 0.200 ink 0.100 ink Nie Tak 0.250 mm/obr

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 7. Skrawanie (obróbka wykańczająca)
Toczenie konturu
Skrawanie

Nacisnąć przyciski programowane Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Kierunek skrawania Strona obróbki Wykańczak 0.150 mm/obr 300 m/min

Wzdłużny (równolegle do osi Z) Zewnętrzna

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-397

10

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

Kierunek obróbki Naddatek Ograniczenie Podcięcia

← (od czoła do tyłu) Nie Nie Tak

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 8. Wytoczenie (obróbka zgrubna)
Toczenie Wytoczenie

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Położenie wytocz. Punkt odniesienia X0 Z0 B2 T1 α1 α2 FS1 R2 R3 FS4 D U N 60 abs -70 8 ink 4 ink 15 stopni 15 stopni 1 1 1 1 2 ink 0.100 ink 1 Przecinak 0.150 mm/obr 300 m/min

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie

10-398

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

Wytoczenie

9. Wytoczenie (obróbka wykańczająca)

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T F V Obróbka Położenie wytocz. Pkt. odnies. X0 Z0 B1 T1 α1 α2 FS1 R2 R3 FS4 N 60 abs -70 5.856 ink 4 ink 15 stopni 15 stopni 1 1 1 1 1 Przecinak 0.150 mm/obr 300 m/min

Toczenie

Wytoczenie

Nacisnąć przycisk programowany 10. Gwint podłużny M48x2 (obróbka zgrubna)

Przejęcie

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T P

Toczenie

Gwint

Gwint podłużny

Nóż_do_gwintow_2 2 mm/obr

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-399

10

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

G S Podział na skrawy Rodzaj obróbki Gwint X0 Z0 Z1 W R K α Dosuw AS U V Q

0 400 obr/min Degresywny Zewnętrzny 48 abs 0 abs -25 abs 4 ink 4 ink 1.226 ink 30 stopni 10 0.020 ink 1 ink 0 stopni

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 11. Gwint podłużny M48x2 (obróbka wykańczająca)
Gwint Gwint podłużny

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T P G S Rodzaj obróbki Gwint X0 Z0 Z1 W R K α Dosuw V Q

Toczenie

Nóż_do_gwintow_2 2 mm/obr 0 400 Obr/min Gwint zewnętrzny 48 abs 0 abs -25 abs 4 ink 4 ink 1.226 ink 30 stopni 1 ink 0 stopni

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 12. Wiercenie Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry:
Wiercenie Rozwierc. > Wiercenie

10-400

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

T F S Położenie Wierzchołek/trzpień Z1 DT

Wiertło 200 mm/min 1000 obr/min Czoło Wierzchołek 10 ink 0s

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 13. Pozycjonowanie Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: Położenie Prostok./biegun. Z0 C0 L0 C1 L1 C2 L2 C3 L3 Czoło Biegunowy 0 abs 0 abs 16 abs 90 abs 16 abs 180 abs 16 abs 270 abs 16 abs
Toczenie
Pozycje >

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 14. Frezowanie wnęki prostokątnej
Frezowanie
Wnęka > Wnęka prostokątna

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T F S Położenie Rodzaj obróbki Pozycja X0 Y0 Z0 W L R α0 Z1 DXY Frez 0.030 mm/ząb 1800 obr/min Czoło

Pozycja pojedyncza 0 abs 0 abs 0 abs 23 23 8 4 stopnie 5 ink 50 %

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-401

10

Przykłady

06.03

10.1 Obróbki standardowe

10

DZ UXY UZ Zagłębianie FZ

3 0.1 mm 0.1 Środkowe 50 mm/min
Przejęcie

Nacisnąć przycisk programowany Wynik

Grafika programowa

DEMOTEIL_1 Skrawanie Półfabrykat: Część gotowa: Skrawanie Skraw. pozost. Skrawanie Wytoczenie Wytoczenie Gwint podłużny Gwint podłużny Wiercenie 001: poz. biegun Wnęka prostokątna Koniec programu T=ZDZIERAK_80 F0.3/obr V300m poprzeczne KONT_1 KONT_2 T=ZDZIERAK_80 F0.3/obr V200m T=ZDZIERAK_55 F0.2/obr V250m T=WYKAŃCZAK F0.15/obr V300m T=PRZECINAK F0.15/obr V300m X0=60 Z0=-70 T=PRZECINAK F0.15/obr V300m X0=60 Z0=-70 T=NÓŻ_DO_GW_2 P2mm S400obr zewn T=NÓŻ_DO_GW_2 P2mm S400obr zewn T=WIERTŁO F200/min S1000obr Z1=10ink Z0=0 C0=0 L0=16 C1=90 L1=16 C2=180 T=FREZ F0.03/Z S1000obr X0=0 Y0=0 N=1

Plan pracy

10-402

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.1 Obróbki standardowe

10

Symulacja, model przestrzenny

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-403

10
10.2

Przykłady

06.03

10.2 Frezowanie konturu

10

Frezowanie konturu
Rysunek obrabianego przedmiotu
Ø120

R10

R1 4

R46 R5 0

T=3

R6

Rysunek obrabianego przedmiotu

R10

40 80
T=5

Półfabrykat Narzędzia Program 1. Utworzenie nowego programu

Wymiary: ∅120 x 80 mm Materiał: aluminium Frez: ∅18 Frez: ∅5 W zakresie czynności obsługowych "Menedżer programów" w pożądanym katalogu nacisnąć przyciski programowane
Nowy

i

Program ShopTurn

.

Wprowadzić nazwę programu (tutaj: Kontur) Nacisnąć przycisk programowany 2. Wypełnienie nagłówka programu Jest wyświetlana maska parametrów "Nagłówek programu". Ustalenie półfabrykatu: Półfabrykat XA ZA ZI Walec 120 abs 0 abs -80 abs

10-404

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.2 Frezowanie konturu

10

ZB Wycofanie XRA ZRA Pkt. zmiany narz. XT ZT SC S1 Jednostka miary

-50 abs Zwykłe 125 abs 2 abs WKS 200 abs 200 abs 1 ink 1000 obr/min mm

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 3. Wprowadzenie konturu granicznego
Frezowanie
Frezowanie konturu Nowy kontur

Nacisnąć przyciski programow.

Wprowadzić nazwę konturu (tutaj: Kontur_1) Nacisnąć przycisk programowany Ustalić punkt startowy konturu: Położenie X Y Czoło 0 abs -61 abs
Przejęcie

Nacisnąć przycisk programowany

Wprowadzić następujące elementy konturu i każdorazowo potwierdzić przyciskiem programowanym 1. Kierunek obrotów R 61 abs Y -61 abs
Wybór dialogowy Przejęcie dialogu

Przejęcie

:

I 0 abs

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-405

10

Przykłady

06.03

10.2 Frezowanie konturu

10

Kontur graniczny

Nacisnąć przycisk programowany 4. Wprowadzenie konturu zewnętrznego

Przejęcie

Nacisnąć przyciski programow.

Frezowanie

Frezowanie konturu

Nowy kontur

Wprowadzić nazwę konturu (tutaj: Kontur_2) Nacisnąć przycisk programowany Ustalić punkt startowy konturu: Położenie X Y Czoło 0 abs 50 abs

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie Wprowadzić następujące elementy konturu i każdorazowo potwierdzić przyciskiem programowanym Przejęcie : 1. Kierunek obrotów R 50 abs X 0 abs
Styczna do poprz.

Y -50 abs

2.

R 10 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

3.

Styczna do poprz.

R 10 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

10-406

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.2 Frezowanie konturu

10

4.

Styczna do poprz.

R 10 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

5.

Styczna do poprz.

R 10 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Dialog Übernahme

6.

Styczna do poprz.

R 10 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

Kontur zewnętrzny

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 5. Wybieranie mat. konturu zewnętrznego
Frezowanie
Frezowanie konturu Wybieranie materiału

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T F V Położenie Obróbka Z0 Z1 DXY Frez_18 0.200 mm/ząb 200 m/min Czoło 0 abs 5 ink 50 %

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-407

10

Przykłady

06.03

10.2 Frezowanie konturu

10

DZ UXY UZ Punkt startowy Zagłębianie FZ Tryb odsunięcia

2 0 mm 0 auto Środkowe 0.100 mm/ząb Na płaszczyznę wycofania

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie 6. Wprowadzenie konturu wewnętrznego
Frezowanie
Frezowanie konturu Nowy kontur

Nacisnąć przyciski programow.

Wprowadzić nazwę konturu (tutaj: Kontur_3) Nacisnąć przycisk programowany Ustalić punkt startowy konturu: Płaszcz. obróbki X Y Czoło 0 abs 46 abs

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie Wprowadzić następujące elementy konturu i każdorazowo potwierdzić przyciskiem programowanym Przejęcie : 1. Kierunek obrotów R 46 abs X 0 abs
Styczna do poprz.

Y -46 abs

2.

R 6 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

3.

Styczna do poprz.

R 14 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

4.

Styczna do poprz.

R 6 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

5.

Styczna do poprz.

Kierunek obrotów

10-408

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10

06.03

Przykłady

10.2 Frezowanie konturu

10

R 14 abs
Wybór dialogowy

X 0 abs
Przejęcie dialogu

6.

Styczna do poprz.

R 6 abs
Wybór dialogowy

Kierunek obrotów X 0 abs
Przejęcie dialogu

Kontur wewnętrzny

Nacisnąć przycisk programowany 7. Wybieranie materiału konturu wewnętrznego

Przejęcie

Nacisnąć przyciski programow. Wprowadzić parametry: T F V Położenie Obróbka Z0 Z1 DXY DZ UXY UZ Punkt startowy Zagłębianie FZ Tryb cofnięcia Frez_5 0.200 mm/ząb 250 m/min Czoło

Frezowanie

Frezowanie konturu

Wybieranie materiału

0 abs 3 ink 100 % 2 0 mm 0 Automatycznie Środkowe 0.100 mm/ząb Na płaszczyznę wycofania

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

10-409

10

Przykłady

06.03

10.2 Frezowanie konturu

10

Nacisnąć przycisk programowany Przejęcie Wynik

Grafika programowa

KONTUR KONTUR_1 KONTUR_2 Wybieranie materiału KONTUR_3 Wybieranie materiału Koniec programu T=FREZ_5 F0.2/Z V250m Z0=0 Z1=3ink N=1 T=FREZ_18 F0.2/Z V200m Z0=0

Plan pracy

10-410

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A

06.03

Aneks

A

Aneks
A B C Skróty ...................................................................................................................... A-412 Literatura .................................................................................................................A-415 Indeks....................................................................................................................... I-427

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.00

A-411

A
A

Aneks

06.03

A

Skróty

A

Skróty
ABS COM Wymiar absolutny Communication: komunikacja Komponent sterowania NC, który przeprowadza i koordnuje komunikacji. Computerized Numerical Control: sterowanie numeryczne wspomagane komputerem Ostrze Niemiecka Norma Przemysłowa Differential Resolver Function: funkcja selsynu różnicowego W połączeniu z elektronicznym kółkiem ręcznym funkcja wytwarza przyrostowe przesunięcie punktu zerowego w pracy automatycznej. Dry Run: posuw w pracy próbnej Posuw Global User Data: globalne dane użytkownika Sprzęt Increment: wymiar krokowy Initializing Data: dane inicjalizacyjne Wymiar przyrostowy Light Emitting Diode: dioda świetlna Funkcja M: zatrzymanie programowane Funkcja M: koniec podprogramu Machine Coordinate System Dane maszynowe Manual Data Automatic Układ współrzędnych maszyny Czytane przez maszynę określenie wyrobu

CNC

D DIN DRF

DRY F GUD HW INC INI INK LED M01 M17 MCS MD MDA MKS MLFB

A-412

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A

06.03

Aneks

A

Skróty

A

MPF NC

Main Program File: program główny Numerical Control: Sterowanie numeryczne Sterowanie NC obejmuje komponenty NCK, PLC, PCU i COM. Numerical Control Kernel: rdzeń sterowania numerycznego Komponent sterowania NC, który wykonuje programy i w istocie koordynuje przebiegi ruchów w obrabiarce. Przesunięcie punktu zerowego Operator Panel: pulpit obsługi Personal Computer Personal Computer Unit Komponent sterowania NC, który umożliwia komunikację między osobą obsługującą i maszyną. Programmable Logic Control: sterowanie adaptacyjne Komponent sterowania NC do realizacji logiki sterowania obrabiarki Test programu Bazowanie do punktu odniesienia Repozycjonowanie Rapid Override: korekcja przesuwu szybkiego Prędkość obrotowa wrzeciona Single Block: pojedynczymi blokami Safety Integrated Softkey, przycisk programowany Skip: maskowanie bloku Sub Program File: podprogram Software Narzędzie Tool Magazine Zero Prędkość skrawania

NCK

NPV OP PC PCU

PLC

PRT REF REPOS ROV S SBL SI SK SKP SPF SW T TMZ V

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.00

A-413

A

Aneks

06.03

A

Skróty

A

V.24 WCS WKS WPD WZ

Interfejs szeregowy Work Piece Coordinate System Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Work Piece Directory: katalog obrabianych przedmiotów Narzędzie

A-414

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
B

06.03

Aneks

B

Literatura

A

Literatura
Dokumentacja ogólna

/BU/

SINUMERIK & SIMODRIVE, Systemy automatyzacyjne dla maszyn obróbkowych Katalog NC 60 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A9 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A9-7600 (angielski) Komunikacja przemysłowa u urządzenia polowe Katalog IK PI Numer zamówieniowy: E86060-K6710-A101-B2 Numer zamówieniowy: E86060-K6710-A101-B2-7600 (angielski) SIMATIC Produkty dla Totally Integrated Automation i Micro Automation Katalog ST 70 Numer zamówieniowy: E86060-K4670-A111-A8 Numer zamówieniowy: E86060-K4670-A111-A8-7600 (angielski) MOTION-CONNECT Technika połączeń & komponenty systemu dla SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES i SIMOTION Katalog NC Z Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-B1 Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-B1-7600 (angielski)

/IKPI/

/ST7/

/Z/

Dokumentacja elektroniczna /CD1/ System SINUMERIK (Wydanie 11.02) DOC ON CD (ze wszystkimi drukami SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 i SIMODRIVE) Numer zamówieniowy: 6FC5298-6CA00-0AG3

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-415

A
/AUK/

Aneks

06.03

B

Literatura

A

Dokumentacja użytkownika SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja Obsługa AutoTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-4AA30-0AP2 (Wydanie 09.99)

/AUP/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 02.02) Instrukcja obsługi Graficzny system programowania AutoTurn Programowanie / ustawianie Numer zamówieniowy: 6FC5298-4AA40-0AP3 SINUMERIK 840D/810D Instrukcja obsługi MMC Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA00-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja obsługi HMI Advanced Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AF00-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja obsługi HT 6 Numer zamówieniowy: 6FC5298-0AD60-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Krótka instrukcja Obsługa Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA10-0AP0 SINUMERIK 810D/840D Obsługa/programowanie ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD00-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD10-0AP1 SINUMERIK 840D/810D Obsługa/programowanie ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD50-0AP2 SINUMERIK 840D/810D Instrukcja obsługi HMI Embedded Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC00-0AP2 SINUMERIK 840D840Di//810D Instrukcja użytkownika Cykle pomiarowe Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA70-0AP2 SINUMERIK 840D840Di//810D Motion Control Information System (MCIS) Podręcznik użytkownika Tool Data Information Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE01-0AP0 (Wydanie 10.00)

/BA/

/BAD/

(Wydanie 11.02)

/BAH/

(Wydanie 06.02)

/BAK/

(Wydanie 02.01)

/BAM/

(Wydanie 08.02)

/BAS/

(Wydanie 11.02)

/BAT/

(Wydanie 06.03)

/BEM/

(Wydanie 11.02)

/BNM/

(Wydanie 11.02)

/BTDI/

(Wydanie 04.03)

/CAD/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.02) Instrukcja obsługi CAD-Reader Numer zamówieniowy: (jest częścią składową pomocy Online) SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA20-0AP3 (Wydanie 11.02)

/DA/

A-416

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
/KAM/

06.03

Aneks

B

Literatura

A

SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-5AD40-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5298-5AD30-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AF20-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AB00-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Przygotowanie pracy Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AB10-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Krótka instrukcja Programowaniu Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AB30-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Milling Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC20-0BP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Turning Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC10-0BP2 SINUMERIK 840D840Di//810D Instrukcja programowania Cykle Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AB40-0AP2

(Wydanie 04.01)

/KAS/

(Wydanie 04.01)

/KAT/

(Wydanie 07.01)

/PG/

(Wydanie 11.02)

/PGA/

(Wydanie 11.02)

/PGK/

(Wydanie 10.00)

/PGM/

(11.02 Edition)

/PGT/

(11.02 Edition)

/PGZ/

(Wydanie 11.02)

/PI/

PCIN 4.4 Oprogramowanie przesyłania danych do/z MMC-Modul Numer zamówieniowy: 6FX2060-4AA00-4XB0 (dt., engl., frz.) Miejsce zamawiania: WK Fürth SINUMERIK 840Di Przegląd systemu Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AE40-0AP0 (Wydanie 02.01)

/SYI/

Dokumentacja producenta/serwisowa a) Listy /LIS/ SINUMERIK 840D/840Di/810D SIMODRIVE 611D Listy Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AB70-0AP3 (Wydanie 11.02)

b) Sprzęt /ASAL/

SIMODRIVE (Wydanie 06.03) Instrukcja projektowania Część ogólna dla silników asynchronicznych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC62-0AP0

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-417

A
/APH2/

Aneks

06.03

B

Literatura

A

SIMODRIVE (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH2 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC63-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH4 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC64-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 06.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH7 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC65-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PL6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC66-0AP0 SINUMERIK 840D840Di//810D Podręcznik Komponenty obsługi Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AA50-0AP2 (Wydanie 11.02)

/APH4/

/APH7/

/APL6/

/BH/

/BHA/

SIMODRIVE Sensor (Wydanie 03.03) Podręcznik użytkownika (HW) Przetwornik absolutny z Profibus-DP Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB10-0YP2 SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Wydanie 06.99) Instrukcja projektowania Wytyczne do budowy zgodnie z zasadami tolerancji elektromagnetycznej Numer zamówieniowy: 6FC5297-0AD30-0AP1 Aktualną deklarację zgodności znajdziecie w internecie pod http://www4.ad.siemens.de Proszę wprowadzić tam nr ident.: 15257461 do pola "Suche" (po prawej u góry) i kliknąć na "go".

/EMV/

/GHA/

SINUMERIK/ SIMOTION ADI4 - analogowy interfejs napędowy dla 4 osi Podręcznik urządzenia Numer zamówieniowy: 6FC5297-0BA01-0AP1

(Wydanie 02.03)

/PFK6/

SIMODRIVE (Wydanie 05.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FK6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD05-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 01.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FK7 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD06-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 06.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FS6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD08-0AP0

/PFK7/

/PFS6/

A-418

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
/PFT5/ /PFT6/

06.03

Aneks

B

Literatura

A

SIMODRIVE (Wydanie 05.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FT5 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD01-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 06.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FT6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD02-0AP0 SINUMERIK 810D Podręcznik Projektowanie (sprzęt) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD10-0AP1 SINUMERIK 840D Podręcznik Projektowanie NCU 561.2-573.4 (HW) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC10-0AP2 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe Część ogólna dla silników 1FT / 1FK Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD07-0AP0 (Wydanie 11.02)

/PHC/

/PHD/

(Wydanie 10.02)

/PJAL/

(Wydanie 01.03)

/PJFE/

SIMODRIVE (Wydanie 02.03) Instrukcja projektowania Silniki synchroniczne do wbudowania 1FE1 Silniki trójfazowe do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC00-0AP4 SIMODRIVE (Wydanie 12.02) Instrukcja montażu Silniki synchroniczne do bwudowania 1FE1 051.1FE1 147. Silniki trójfazowe do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 610.43000.02 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Silniki liniowe 1FN1, 1FN3 ALL Ogólnie na temat silnika liniowego 1FN1 Silnik liniowy trójfazowy 1FN1 1FN3 Silnik liniowy trójfazowy 1FN3 CON Technika przyłączeniowa Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB70-0AP3 (Wydanie 06.02)

/PJF1/

/PJLM/

/PJM/

SIMODRIVE (Wydanie 11.00) Instrukcja projektowania Silniki Silniki trójfazowe do napędu posuwów i wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA20-0AP4 SIMODRIVE (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Servomotory Serwomotory trójfazowe do napędu posuwów i wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC20-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 08.02) Instrukcja projektowania Silniki momentowe do wbudowania 1FW6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD00-0AP0 SIMODRIVE 611 Instrukcja projektowania Falowniki Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA00-0AP6 (Wydanie 02.03)

/PJM2/

/PJTM/

/PJU/

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-419

A
/PMH/

Aneks

06.03

B

Literatura

A

SIMODRIVE Sensor (Wydanie 07.02) Instrukcja projektowania/montażu System pomiarowy do wałków drążonych SIMAG H Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB30-0AP1 SIMODRIVE (Wydanie 12.00) Instrukcja montażu System pomiarowy dla napędów wrzecion głównych Przetwornik do kół zębatych SIZAG2 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB00-0YP3 SIMODRIVE (Wydanie 02.03) Instrukcja projektowania Elektrowrzeciono ECO do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD04-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 12.01) Instrukcja projektowania Silniki 1PH2/1PH4/1PH7 Silniki trójfazowe asynchroniczne do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC60-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 11.01) Instrukcja projektowania Silniki z wałkiem drążonym do napędu wrzecion głównych 1PM4 i 1PM6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD03-0AP0

/PMHS/

/PMS/

/PPH/

/PPM/

c) Oprogramow anie /FB1/

SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC (Wydanie 11.02) Opis działania Maszyna podstawowa (część 1) (poniżej wymieniono zawarte podręczniki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC20-0AP2 A2 Różne sygnały interfejsowe A3 Nadzory osi, obszary ochrony B1 Praca z przechodzeniem płynnym między blokami, zatrzymanie dokładne i Look Ahead B2 Przyśpieszenie D1 Pomocnicze środki diagnostyczne D2 Programowanie dialogowe F1 Ruch do oporu sztywnego G2 Prędkości, systemy wartości zadanej/rzeczywistej, regulacja H2 Wyprowadzenie funkcji pomocniczej do PLC K1 Grupa rodzajów pracy, kanał, praca programowa K2 Osie, układy współrzędnych, frame, Zbliżony do obr. przedmiotu system wartości rzeczywistych, zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego K4 Komunikacja N2 NOT AUS P1 Osie poprzeczne P3 Program podstawowy PLC R1 Bazowanie do punktu odniesienia S1 Wrzeciona V1 Posuwy W1 Korekcja narzędzia

A-420

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
/FB2/

06.03

Aneks

B

Literatura

A

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 11.02) Opis działania Funkcje rozszerzające (część 2) łącznie z FM-NC: toczenie, silnik krokowy (poniżej wymieniono zawarte podręczniki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC30-0AP2 A4 Cyfrowe i analogowe peryferia NCK B3 Wiele pulpitów obsługi i NCU B4 Obsługa poprzez PG/PC F3 Diagnoza zdalna H1 Praca ręczna i praca z użyciem kółka ręcznego K3 Kompensacje K5 Grupy rodzajów pracy, kanały, zamiana osi L1 Magistrala lokalna FM-NC M1 Transformacja kinematyczna M5 Pomiar N3 Zderzak programowy, sygnały sterowania drogą N4 Tłoczenie i wycinanie P2 Osie pozycjonowania P5 Ruch wahliwy R2 Osie obrotowe S3 Wrzeciono synchroniczne S5 Akcje synchroniczne (do wersji opr. 3 / potem /FBSY/) S6 Sterowanie silnikiem krokowym S7 Konfiguracja pamięci T1 Osie podziałowe W3 Zmiana narzędzia W4 Szlifowanie SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 11.02) Opis działania Funkcje specjalne (część 3) (poniżej wymieniono zawarte podręczniki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC80-0AP2 F2 Transformacja 3 do 5 osiowej G1 Osie Gantry G3 Czasy taktowania K6 Nadzór na zwężenie w konturze M3 Sprzężenie osi i ESR S8 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu dla szlifowania bezkłowego T3 Sterowanie styczne TE0 Instalacja i uaktywnienie cykli kompilacyjnych TE1 Regulacja odstępu TE2 Oś analogowa TE3 Sprzężenie prędkość obrotowa / moment obrotowy Master-Slave TE4 Pakiet transformacji Handling TE5 Przełączenie wartości zadanej TE6 Sprzężenie MKS TE7 Powrót narzędzia - Retrace Support TE8 Niezależne od taktu, synchroniczne z torem wyprowadzanie sygnałów sterujących V2 Przetwarzanie wyprzedzające W5 Trójwymiarowa korekcja promienia narzędzia

/FB3/

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-421

A
/FBA/

Aneks

06.03

B

Literatura

A

SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 11.02) Opis działania Funkcje napędowe (poniżej wymieniono zawarte podręczniki) Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA80-1AP0 DB1 Komunikaty robocze / reakcje alarmowe DD1 Funkcje diagnostyczne DD2 Obwód regulacji prędkości obrotowej DE1 Rozszerzone funkcje napędowe DF1 Zezwolenia DG1 Parametryzacja przetwornika DL1 Dane maszynowe silnika liniowego DM1 Obliczanie parametrów silnika/mocy i danych regulatora DS1 Obwód regulacji prądu DÜ1 Nadzory/ograniczenia SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL Opis działania ANA-MODUL Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB80-0AP0 (Wydanie 02.00)

/FBAN/

/FBD/

SINUMERIK 840D (Wydanie 07.99) Opis działania Dygitalizacja Numer zamówieniowy: 6FC5297-4AC50-0AP0 DI1 Uruchomienie DI2 Skanowanie czujnikiem dotykowym (scancad scan) DI3 Skanowanie laserem (scancad laser) DI4 Sporządzenie programu frezowania (scancad mill) SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.03) Motion Control Information System (MCIS) Opis działania NC-Programmmagagement DNC Numer zamówieniowy: 6FC5297-1AE80-0AP0 DN1 DNC Plant / DNC Cell DN2 DNC IFC SINUMERIK, Przesyłanie danych NC poprzez sieć SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis działania Dialekty ISO dla SINUMERIK Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE10-0AP3 SINUMERIK 840D/810D Opis działania Diagnoza zdalna Numer zamówieniowy: 6FC5297-0AF00-0AP2 FE1 Diagnoza zdalna ReachOut FE3 Diagnoza zdalna pcAnywhere (Wydanie 11.02)

/FBDN/

/FBFA/

/FBFE/

(Wydanie 04.03)

/FBH/

SINUMERIK 840D/840Di/810D Pakiet programowy HMI (Wydanie 11.02) Numer zamówieniowy: (jest częścią składową dostawy oprogramowania) Część 1 Część 2 Instrukcja użytkownika Opis działania

/FBH1/

SINUMERIK 840D/840Di/810D Pakiet programowyHMI (Wydanie 03.03) Opcja ProTool/Pro SINUMERIK Numer zamówieniowy: (jest częścią składową dostawy oprogramowania) SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Opis działania Moduł HLA Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB60-0AP3 (Wydanie 11.02)

/FBHL/

A-422

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
/FBIC/

06.03

Aneks

B

Literatura

A

SINUMERIK 840D/840Di/810D Motion Control Information System (MCIS) Opis działania TDI Ident Connection Numer zamówieniowy: 6FC5297-1AE60-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Opis działania ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD50-0AP0

(Wydanie 06.03)

/FBMA/

(Wydanie 08.02)

/FBO/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 09.01) Opis działania Projektowanie Otoczka graficzna OP 030 (poniżej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC40-0AP0 BA Instrukcja obsługi EU Otoczenie rozwojowe (pakiet projektowy) PSE Wprowadzenie do projektowania otoczki graficznej IK Pakiet instalacyjny: aktualizacja i konfiguracja oprogramowania SINUMERIK 840D Opis działania Programowanie C-PLC Numer zamówieniowy: 6FC5297-3AB60-0AP0 (Wydanie 03.96)

/FBP/

/FBR/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 09.01) IT-Solutions Opis działania Sprzężenie komputera (SinCOM) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD60-0AP0 NFL Interfejs do produkcyjnego komputera prowadzącego NPL Interfejs do PLC/NCK SINUMERIK 840D/SIMODRIVE Opis działania SINUMERIK Safety Integrated Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AB80-0AP1 SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis działania ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD80-0AP1 SIMATIC Opis działania FM STEPDRIVE/SIMOSTEP Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA70-0YP4 SINUMERIK 840D/810D Opis działania Akcje synchroniczne Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD40-0AP2 SINUMERIK 840D/810D Opis działania ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD70-0AP2 SINUMERIK 840D/810D IT-Solutions Opis działania Tool Data Communication SinTDC Numer zamówieniowy: 6FC5297-5AF30-0AP0 (Wydanie 07.02)

/FBSI/

/FBSP

(Wydanie 05.03)

/FBST/

(Wydanie 01.01)

/FBSY/

(Wydanie 10.02)

/FBT/

(Wydanie 06.03)

/FBTC/

(Wydanie 01.02)

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-423

A
/FBTD/

Aneks

06.03

B

Literatura

A

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 02.01) IT-Solutions Opis działania Obliczenie zapotrzebowania na narzędzia (SinTDI) z pomocą Online Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE00-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 01.03) Motion Control Information System (MCIS) Opis działania Konserwacja zapobiegawcza TPM Numer zamówieniowy: Dokument jest częścią składową oprogramowania SIMODRIVE 611 universal/universal E Opis działania Komponent regulacyjny do regulacji prędkości obrotowej i pozycjonowania Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB20-0AP7 (Wydanie 02.03)

/FBTP/

/FBU/

/FBU2/

SIMODRIVE 611 universal (Wydanie 04.02) Instrukcja montażu (jest dołączona do każdego SIMODRIVE 611 universal) SINUMERIK 840D/810D Opis działania Zarządzanie narzędziami Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC60-0AP1 SINUMERIK 840D/840Di/810D Podręcznik @Event Numer zamówieniowy: 6AU1900-0CL20-0AA0 SINUMERIK 840Di Podręcznik SINUMERIK 840Di Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE60-0AP1 (Wydanie 11.02)

/FBW/

/HBA/

(Wydanie 03.02)

/HBI/

(Wydanie 09.02)

/INC/

SINUMERIK 840D840Di//810D (Wydanie 06.03) Opis systemu Narzędzie uruchomieniowe SINUMERIK SinuCOM NC Numer zamówieniowy: (część składowa pomocy online narzędzia uruchomieniowego) SINUMERIK 840D/810D Opis działania Pakiet projektowy HMI Embedded Aktualizacja oprogramowania, konfiguracja, instalacja Numer zamówieniowy: 6FC5297-6EA10-0AP0 (Wydanie 08.01)

/PJE/

(druk „PS Składnia projektowa” jest częścią składową dostawy oprogramowania i jest dostępna w formacie pdf) /POS1/ SIMODRIVE POSMO A (Wydanie 05.03) Podręcznik użytkownika Decentralny silnik do pozycjonowania na PROFIBUS DP Numer zamówieniowy: 6SN2197-0AA00-0AP5 SIMODRIVE POSMO A (Wydanie 05.03) Instrukcja montażu (dołączona do każdego POSMO A) SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Wydanie 02.03) Podręcznik użytkownika Decentralna technika serwonapędowa Numer zamówieniowy: 6SN2197-0AA20-0AP4

/POS2/ /POS3/

A-424

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

A
/POS4/ /POS5/

06.03

Aneks

B

Literatura

A

SIMODRIVE POSMO SI (Wydanie 04.02) Instrukcja montażu (jest dołączona do każdego POSMO SI) SIMODRIVE POSMO CD/CA (Wydanie 04.02) Instrukcja montażu (jest dołączona do każdego POSMO CD/CA) SIMATIC S7-300 (Wydanie 2002) Podręcznik instalacji Funkcje technologiczne Numer zamówieniowy: 6ES7398-8AA03-8AA0 Podręcznik referencyjny: dane CPU (opis sprzętu) Podręcznik referencyjny: dane zespołów konstrukcyjnych SIMATIC S7-300 Podręcznik STEP 7, Wiedza podstawowa, V. 3.1 Numer zamówieniowy: 6ES7810-4CA02-8AA0 (Wydanie 03.97)

/S7H/

/S7HT/

/S7HR/

SIMATIC S7-300 (Wydanie 03.97) Podręcznik STEP 7, Podręczniki referencyjne, V. 3.1 Numer zamówieniowy: 6ES7810-4CA02-8AR0 SIMATIC S7-300 (Wydanie 04.02) Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 353 dla napędu krokowego Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMATIC S7-300 (Wydanie 04.02) Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 354 dla Serwonapędu Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMATIC S7-300 (Wydanie 01.03) Wielokrotny zespół konstrukcyjny FM 357.2 dla serwonapędu wzgl. napędu krokowego Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMODRIVE 611-A/611-D SimoPro 3.1 Program do projektowania napędów obrabiarek Numer zamówieniowy: 6SC6111-6PC00-0AA❏ Miejsce zamawiania: WK Fürth

/S7S/

/S7L/

/S7M/

/SP/

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

A-425

A

Aneks

06.03

B

Literatura

A

d) Uruchamianie /BS/

SIMODRIVE 611 analog (Wydanie 10.00) Opis Oprogramowanie uruchomieniowe dla modułów wrzecion głównych i silników asynchronicznych Wersja 3.20 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA30-0AP1 SIMODRIVE 611A Instrukcja uruchomienia Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA60-0AP6 (Wydanie 10.00)

/IAA/

/IAC/

SINUMERIK 810D (Wydanie 11.02) Instrukcja uruchomienia (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD20-0AP1 SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Wydanie 11.02) Instrukcja uruchomienia (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AB10-0AP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja uruchomienia HMI/MMC Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE20-0AP2 AE1 Aktualizacje/uzupełnienia BE1 Uzupełnienie otoczki graficznej HE1 Pomoc online IM2 Uruchomienie HMI Embedded IM4 Uruchomienie HMI Advanced TX1 Sporządzanie tekstów w językach obcych (Wydanie 11.02)

/IAD/

/IAM/

A-426

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

I
C

06.03

Aneks

Indeks

I

Index

Kompensacja 2-68 Czujnik trójwymiarowy 2-61 D D 4-136 Dane korekcyjne narzędzi 2-56, 7-319 Dane specyficzne dla narzędzia 7-320 Dane użytkownika 9-388 Dane zużycia narzędzia 7-331 Diagnoza zdalna 1-43 Dosunięcie 4-122 Dosunięcie do cyklu 4-122 DP 2-62 Dysk twardy 8-356 E Edytor G-Code 6-313 Edytor programów 4-141 Element konturu Skasowanie 5-209, 5-263 Sporządzenie 5-202, 5-255 Wstawienie 5-208, 5-262 Zmiana 5-207, 5-261 Element przejściowy konturu 5-202, 5-256 F F 4-137 Frez 2-59 Frezowanie konturowe 5-264 Frezowanie konturu 5-248 Frezowanie płaszczyzny 5-280 Funkcja G 3-105 Funkcja H 3-105 Funkcja M 2-85, 3-105 Funkcja pomocnicza 3-105 G G-Code Do programu ShopTurn 5-304 Kopiowanie 6-314 Maskowanie 3-101 Szukanie 6-314 Wstawienie 6-314

A ABS 4-124 Alarmy 9-370 Cykle 9-371 ShopTurn 9-376 B Bazowe przesunięcie punktu zerowego 2-72 Biegun 4-126,5-154 Blok G-Code Numerowanie 6-315 Blok pozycjonowania 4-119 Blok programu 4-118 Kopiowanie 4-142 Numerowanie 4-143 Powiązany 4-118 Powtórzenie 5-290 Sporządzenie 4-136 Szukanie 4-143 Wstawienie 1-142 Wycięcie 4-142 Wyświetlenie 3-94 Zaznaczenie 4-142 Zmiana 1-140 Blok technologiczny 4-119 Budowa programu 4-118 C Cal 2-52 Chłodziwo 2-64 Chwytanie 5-292 Cykl 0-8 Cykl dosunięcia 5-302 Cykl odsunięcia 5-302 Czas obróbki 3-107 Czoło 4-121 Czoło C 4-121 Czoło Y 4-121 Czop Okrąg 5-232 Prostokąt 5-230 Czop kołowy 5-232 Czop konturowy Frezowanie 5-280 Obróbka wykańczająca 5-284 Czop prostokątny 5-230 Czujnik pomiarowy

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

I- 427

I

Aneks

06.03

Indeks

I

Wycięcie 6-314 Zaznaczenie 6-313 Głębokość skrawania 5-211 Grafika kreskowa 1-38 Grafika programowa 1-28 Granica ostrzegania wstępnego 7-332 Granica prędkości obrotowej 4-134 Grawura 5-244 Grzybek 2-60 Gwint Frezowanie 5-168 Gwintowanie otworu 5-166 Nacinanie 5-190 Obróbka poprawkowa 5-194 Współśrodkowy 5-161 Wielozwojny 5-193 Gwint wewnętrzny 5-168 Gwint zewnętrzny 5-168 Gwintownik 2-61 H Hasło 1-30 I INK 4-125 Interfejs V.24 8-346, 8-363 J Jednostka miary 2-52, 4-132 K Katalog Kopiowanie 8-344, 8-360 Kasowanie 8-345, 8-362 Otwarcie 8-338, 8-354 Przesunięcie 8-361 Utworzenie 8-342, 8-358 Wybranie 8-338 Zmiana nazwy 8-345, 8-361 Kierunek obróbki 5-297 Klasa dokładności 4-129 Klasa tolerancji 4-129 Kompletnie 5-292 Komunikaty 9-370 Komunikaty robocze kanału 1-32 Koniec 6-315 Koniec konturu 5-201, 5-253 Element przejściowy 5-202

Koniec programu 4-119, 4-132, 4-144 Konik 4-123, 4-133 Kontur 0-8 Czop 5-250 Dokładna obróbka 5-203 Kopiowanie 4-142 Przedstawienie 5-199, 5-251 Punkt startowy 5-201 Utworzenie 5-201, 5-253 Wnęka 5-248 Wysepka 5-248 Zmiana nazwy 4-143 Zamknięcie 5-205, 5-258 Zaokrąglenie 5-211 Zmiana 5-207, 5-261 Kontur wewnętrzny 5-256 Kontur zewnętrzny 5-256 Korekcja długości narzędzia 2-56 Korekcja promienia 4-137 Korekcja promienia narzędzia 2-57 Korekcja promienia ostrza 2-57 Korekcja ścianki rowka 5-265 Krawędź ogranicznikowa 2-54 Kształt półfabrykatu Zmiana 3-110 L Liczba obrabianych przedmiotów 4-144 Liczba sztuk 4-144, 7-332 Linia 5-173 Linie obróbki 3-107 Kasowanie 3-116 Lista magazynu 7-322 Lista narzędzi 2-62, 7-318 Lista przesunięć punktu zerowego 2-76 Lista zużycia narzędzi 7-321 Lupa 2-70, 3-116 Lustrzane odbicie 5-300 Ł Łamanie wiórów 5-159,5-161, 5-164, 5-166 Łuk koła 5-178

I- 428

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

I

06.03

Aneks

Indeks

I

M M01 3-101 Magazyn narzędzi 7-322 Małe litery 5-244 Manual Data Automatic 2-87 Maska parametrów 1-39 Maskowanie 3-102 MDA 2-51, 2-87 Menedżer programów 8-337, 8-352 Miejsce w magazynie Zablokowanie 7-334 Zwolnienie 7-334 Milimetr 2-52 MKS 2-53 Model przestrzenny 3-114 N Naddatek na szlifowanie 5-206 Nadzór narzędzia 7-332 Nagłówek programu 4-118, 4-132 Nakiełkowanie 5-162 Narzędzie Pomiar 2-65, 2-67 Przeładowanie 7-329 Rozładowanie 7-328 Skasowanie 7-326 Sortowanie 7-326 Utworzenie 2-57, 7-323 Wiele ostrzy 7-324 Załadowanie 7-327 Narzędzie siostrzane 7-325 Narzędzie zamienne 7-325 Nastawy Zmiana 5-297 Nazwa narzędzia 2-58 Nowe narzędzie 2-57, 7-323 Nowy kontur Frezowanie 5-253 Toczenie 5-201 Nowy program 4-132 Nóż do gwintowania 2-60 Nóż do wierceń 2-58, 2-61, 7-323 Numer duplo 7-325 O Obcięcie 5-195 Obrabiane przedmioty, liczba 4-144 Obraz pomocy 1-40 Obróbka 4-138

Przerwanie 3-92 Symulacja 3-106 Symulacja w czasie rzeczywistym 3-106 Uruchomienie 3-90 Zatrzymanie 3-90 Obróbka kompletna 4-138 Obróbka wykańczająca 4-138 Obróbka zgrubna 4-138 Obrót 5-299 Obrót oś C 5-300 Obsługa 1-33 Obsługa cykli 6-308 Obsługa cykli pomiarowych 6-308 Odstęp bezpieczeństwa 4-134 Odsunięcie 4-122 Ograniczenie obszaru obróbki5-212 Ogranicznik 2-60 Okrąg Biegunowy 5-157 Znany promień 5-152 Znany punkt środkowy 5-150 Okrąg 5-176 Osie Pozycjonowanie 2-82 Pozycjonowanie przywracające 3-95 Ruchy postępowe 2-80 Ostrze 4-136 Oś dodatkowa 0-8 Oś skośna 4-120 Otoczka graficzna 1-31 Otoczka graficzna CNC-ISO 1-43 Override posuwu 1-29 Override przesuwu szybkiego 1-29 Override wrzeciona 1-29 P Parametry Obliczenie 1-42 Przejęcie 1-42 Skasowanie 1-42 Wprowadzenie 1-41 Wybór 1-41 Zmiana 1-42 Parametry obliczeniowe 6-316 Parametry R 6-316 Pasowanie 4-129 Pismo w lustrzanym odbiciu 5-244 Plan pracy 1-38 Płaszczyzna obróbki 4-120

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

I- 429

I

Aneks

06.03

Indeks

I

Pobocznica 4-121 Pobocznica C 4-121 Pobocznica Y 4-121 Początek 6-315 Początek konturu 5-201, 5-253 Podcięcie Gwint 5-188 Kształt E 5-187 Kształt F 5-187 Podcięcie gwintu 5-188 Podprogram 5-288 Podrodzaj obsługi 1-32 Podział na skrawy 5-211 Pojedynczymi blokami 3-93 Pojedynczymi blokami dokładnie 3-93 Pole wprowadzania 1-41 Polecenie dodatkowe 5-203, 5-256 Położenie ostrza Zmiana 2-62 Pomiar Narzędzie 2-65, 2-67 Punkt zerowy obrabianego przedmiotu 2-71 Pomoc online 6-308 Posuw 4-137 Posuw przy obróbce 4-137 Posuw w pracy próbnej 3-109 POWER ON 9-371 Powiązanie 4-118 Powierzchnia czołowa 4-121 Powierzchnia pobocznicowa 4-121 Powtórzenie 5-290 Pozostały materiał Czop konturowy 5-282 Skrawanie 5-214 Toczenie wcinające 5-221 Wcinanie 5-217 Wnęka konturowa 5-274 Pozycja 5-241 Dowolna 5-171 Powtórzenie 5-180 Pozycjonowanie przywracające 3-95 Półfabrykat 4-132 Praca automatyczna 2-51 Praca ręczna 2-51, 2-78 Funkcja M 2-85 Jednostka miary 2-86 Narzędzie 2-78 Pozycjonowanie osi 2-82 Przesunięcie punktu zerowego 2-85

Ruchy postępowe w osiach 2-80 Skrawanie 2-83 Wrzeciono 2-79 Prawa dostępu 1-30 Prędkość obrotowa wrzeciona 4-137 Prędkość skrawania 4-138 Procesor konturu 5-197, 5-248 Program 0-8 Ładowanie 8-356 Kasowanie 8-345, 8-362 Kopiowanie 8-344, 8-360 Korygowanie 3-104 Otwarcie 8-339, 8-354 Przerwanie 3-92 Przesunięcie 8-361 Rozładowanie 8-355 Testowanie 3-103 Uruchomienie 3-92 Utworzenie 4-132, 8-342, 8-358 Wczytanie 8-348, 8-364 Wdrożenie 3-93 Wybranie 3-90 Wykonanie 8-340, 8-346, 8-355 Wyprowadzenie 8-347, 8-363 Zatrzymanie 3-92 Zaznaczenie wielu 8-343, 8-359 Zmiana nazwy 8-345, 8-361 Program G-Code Sporządzenie 6-308 Wykonanie 6-311, 8-341, 8-356 Program główny 5-288 Prosta 5-149 Biegunowa 5-155 Protokół błędów 8-349, 8-365 Przecinak 2-59 Przednia krawędź 2-54 Przednia strona 5-292 Przerwanie posuwu 5-212 Przesunięcia punktu zerowego Wywołanie 5-298 Przesunięcie 5-299 Przesunięcie całkowite 2-72 Przesunięcie DRF 3-102 Przesunięcie kątowe 5-194 Przesunięcie punktu zerowego 2-72 Bazowe 2-72 Całkowite 2-72 Definiowanie 2-75 Nastawienie 2-73

I- 430

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

I

06.03

Aneks

Indeks

I

Transformacja współrzędnych 2-72 Przesuw szybki 2-82 Przycisk osi 1-28 Przycisk programowany Anulowanie 1-36 CNC ISO 1-43 Obsługa 1-33 OK 1-36 Przejęcie 1-36 Przegląd 4-130 Powrót 1-36 Przyciski Obsługa 1-33 Pulpit obsługi OP 010 1-22 OP 010C 1-23 OP 010S 1-23 OP 012 1-24 OP 015 1-24 Pulpit sterowniczy maszyny 1-27 Punkt odniesienia 2-48 Punkt synchronizacji 5-194 Punkt zerowy maszyny 1-21 Punkt zerowy obrabianego przedmiotu 1-21 Pomiar 2-71 Punkt zmiany narzędzia 4-133 Przejęcie 4-135 R Repos 3-95 Reset 1-27 Rodzaj obróbki 4-138 Rowek Kołowy 5-238 Podłużny 5-235 Rowek kołowy 5-238 Rowek kołowy 5-238 Rowek podłużny 5-235 Równoległa 2-57 S S 4-137 S1 0-8, 1-31 S2 0-8, 1-31 S3 0-8, 1-31 Safety Integrated 2-50 ShopTurn Open 1-45 Siatka 5-174 Skala 2-77

Skalowanie 5-300 Skrawanie, 5-181, 5-210 Pozostały materiał 5-214 Praca ręczna 2-83 Stacja dyskietek 8-341, 8-356 Stacja sieciowa 8-341, 8-356 Stan kanału 1-32 Stan posuwu 1-32 Stan wrzeciona 1-32 Sterowanie programem 1-32 Stopień przekładni 2-79 Stopnie ochrony 1-30 Strategia dosunięcia 5-264 Strategia odsunięcia 5-264 Styczna 5-203, 5-256 Symulacja 3-107, 6-311 Symulacja graficzna w czasie rzeczywistym Podczas obróbki 3-110 Przed obróbką 3-109 Szuflada 5-195 Szukanie Blok 3-98 Tekst 3-100 Szukanie bloku 3-96 Szukanie wolnego miejsca 7-328, 7-330 Środek 3-116 T T 4-136 TEMP 8-345, 8-362 Tłumaczenie odwrotne 6-309, 6-310 Toczenie 4-121 Toczenie konturu 5-197 Toczenie wcinające 5-219 Pozostały materiał 5-221 Tor punktu środkowego 5-265 Transformacja współrzędnych 2-72 Definiowanie 5-299 Tryb dosunięcia 5-264 Tryb odsunięcia 5-264 Tryb wstawiania 1-42 Tylna strona 5-292 Typ narzędzia 2-62 U Układ współrzędnych 1-21 Układ współrzędnych maszyny 2-53 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 253

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) - Wydanie 06.03

I- 431

I
V V 4-138

Aneks

06.03

Indeks

I

Usuwanie wiórów 5-159, 5-161, 5-164, 5-166

W Wariant obliczeniowy 3-96 Wcinanie 5-216 Pozostały materiał 5-217 Wczytanie danych narzędzia 8-349, 8-365 Wczytanie danych punktu zerowego 8-349,8-365 Widok boczny 3-112 Widok czołowy 3-113 Widok w 3 oknach 3-115 Wielkość kroku 2-81 Wielobok 5-242 Wiercenie 5-162 Głębokie 5-164 Środkowe 5-159 Wiercenie głębokie 5-164 Wiersz dialogowy 1-31 Wiertło 2-60 WKS 2-53 Włączenie 2-48 Wnęka Okrąg 5-227 Prostokąt 5-224 Wnęka kołowa 5-227 Wnęka konturowa Frezowanie 5-272 Nakiełkowanie 5-268 Obróbka wykańczająca 5-276 Wiercenie wstępne 5-268 Wnęka prostokątna 5-224 Wrzeciono główne 4-137 Nastawy 2-54 Wrzeciono narzędziowe 4-137 Wrzeciono przeciwległe 4-137 Nastawy 2-54 Obróbka 5-292 Wybór dialogowy 5-203, 5-256 Zmiana 5-208, 5-262 Wybór jednostki 1-42 Wyciągnięcie 5-292 Wycofanie 4-133, 5-297 Wykańczak 2-59 Wyłączenie 2-48 Wyłączenie awaryjne 1-27 Wyłącznik z zamkiem 1-30

Wymiar absolutny 4-124 Wymiar krokowy 2-81 Wymiar łańcuchowy 4-125 Wymiar przyrostowy 4-125 Wymiar uchwytu tokarskiego 2-54 Wyświetlenie bloku bazowego 3-94 Wyświetlenie wersji 9-390 Wytaczanie 5-162 Wytoczenie 5-184 Wytoczenie uchwytu tokarskiego 2-83 Wzór pozycji Linia 5-173 Okrąg 5-176 Siatka 5-174 Z Z3 0-8 Zaciśnięcie wrzeciona Frezowanie 5-223 Frezowanie konturu 5-250 Wiercenie 5-158 Zapisanie danych narzędzia 8-349, 8-365 Zapisanie danych punktu zerowego 8-349, 8-365 Zarządzanie programami PCU 20 8-337 PCU 50 8-352 Zatrzymanie programowane 3-101 Zdzierak 2-59 Zespół funkcyjny 4-136 Zezwolenie użytkownika 2-50 Zmiana nastawów programu 5-297 Zmienne 9-388 Znacznik 5-290 Znak specjalny 5-245 Zoom 3-116 Zużycie 7-332 Żywotność 7-332

I- 432

 Siemens AG 2003 All rights reserved. SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/programowanie ShopTurn (BAT) -Wydanie 06.03

I

06.03

Aneks

Indeks

I

 Siemens AG 1999 All rights reserved. ShopTurn

I-433

Do SIEMENS AG A&D MC BMS Postfach 3180 D-91050 Erlangen
Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222 [Hotline] Fax: +49 (0) 9131 98 – 2176 [Dokumentacja] E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de Nadawca Nazwa Adres Waszej firmy/jednostki Ulica: Kod pocztowy: Telefon: Telefax: Miejscowość: / /

Propozycje Korekty do druku: SINUMERIK 840D/840Di/810D ShopTurn Dokumentacja użytkownika

Obsługa/programowanie Nr zamówieniowy: 6FC5298-6AD50-0NP2 Wydanie 06.03
Gdybyście przy czytaniu niniejszej dokumentacji natknęli się na błędy drukarskie, prosimy o poinformowanie nas na niniejszym formularzu. Również wdzięczni będziemy za propozycje ulepszeń.

Propozycje i/albo korekty

Przegląd dokumentacji SINUMERIK 840D/840Di/810D
Dokumentacja ogólna Dokumentacja użytkownika

Materiał reklamowy

Katalog Dok. zam. NC 60*)

Katalog Wyposaż. NC-Z

AutoTurn - Krótka instrukcja - Programowanie/ /ustawianie

Instrukcja obsługi - HT6

Instrukcja diagnozowania *)

Instrukcja obsl. *) - krótka instr. - HMI Embedded - HMI Advanced

Dokumentacja użytkownika

Dokumentacja producenta / serwisowa

Instr. programow. - Krótka instr. - Podstawy *) - Przygot. pracy *) - Cykle - Cykle pomiarowe - ISO Turning/Milling

Instr. obsługi Przegląd systemu - ManualTurn - Kr. instr. ManualTurn - ShopMill - Kr. instr. ShopMill - ShopTurn Kr. instr. ShopTurn

Projektowanie (sprzęt) *) - 810D - 840D

Komponenty obsługi (sprzęt) *)

Opis. funkcjon. - ManualTurn - ShopMill - ShopTurn

Opis funkcjon. Akcje synchroniczne

Dokumentacja producenta / serwisowa

Opis funkcjon. Funkcja napęd. *)

Opis funkcjonow. Opis funkcjonow. - Maszyna podstaw. *) Zarządzanie - Funkcje rozszerz. narzędziami - Funkcje specjalne

Pakiet projektowy HMI Embedded

Opis funkcjonow. Projekt. otoczki graficznej OP 030

IT-Solution - Sprzężenie komp. - Obl. zapotrz. na narz. - Zarz. danymi NC - Przesył. danych NC - Tool Data Communica.

Dokumentacja producenta // serwisowa Dokumentacja producenta serwisowa Dokumentacja producenta / serwisowa

Opis funkcjon. SINUMERIK Safety Integrated

Opis funkcjon. Dygitalizacja

Instr. uruchom. *) - 810D - 840D/611D - HMI

Listy *)

Opis funkcjon. Silnik liniowy

Opis funkcjon. - Moduł hydraul. - Moduł analogowy

Wytyczne dot tolerancj elektromagn.

Dokumentacja elektroniczna Dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja producenta / serwisowa Dokumentacja producenta / serwisowa

DOC ON CD *) System SINUMERIK

Opis funkcjon. Dialekty ISO dla SINUMERIK

Podręcznik (sprzęt + uruchomienie)

Opis funkcjon. Diagnoza zdalna

Podręcznik @ Event

*) Zalecany minimalny zakres dokumentacji

Siemens AG Automatisierungs- und Antriebstechnik Motion Control Systems Postfach 3180, D – 91050 Erlangen Bundesrepublik Deutschland www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2003 Zmiany zastrzeżone Nr zamówieniowy: 6FC5298-6AD50-0NP2

 
statystyka