Przeglądaj wersję html pliku:

Instrukcja programowania podstawy


SINUMERIK 840D/840Di/810D
Instrukcja programowania Wydanie 03.04

Podstawy

Dokumentacja uŜytkownika

Przegląd dokumentacji SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)
Dokumentacja ogólna Dokumentacja uŜytkownika

Materiał reklamowy

Dokumentacja uŜytkownika

Katalog Safety nr zamów. NC 60*) integrated Podręcznik zastosowania

AutoTurn - Krótka instrukcja - Programowanie/ /ustawianie

Dokumentacja producenta/serwisowa

Instrukcja obsługi - HT 6

Instrukcja diagnozowania *)

Instr. obsł. *) - Krótka instr. - HMI Embedded - HMI Advanced

Instr. programow. - Krótka instrukcja - Podstawy *) - Przyg. pracy. *) - Cykle - Cykle pomiarowe - ISO Turning/Milling

Dokumentacja producenta/serwisowa

Instr. obsługi Przegląd systemu Projektowanie - ManualTurn (HW) *) - Kr. instr. ManualT. - 810D - ShopMill - 840D - Kr. instr. ShopMill - ShopTurn - Kr. instr. ShopTurn

Komponenty obsługi (HW) *)

Opis działania - Manual Turn - ShopMill - ShopTurn

Opis działania Akcje synchroniczne

Opis działania Funkcja napędowa

Opis działania Opis działania - Masz. podstaw. *) Zarządzanie - Funkcje rozszerz. narzędziami - Funkcje specj.

Pakiet projektowy HMI Embedded

Opis działania Projektowanie otoczki obsługowej OP 030

Dokumentacja producenta/serwisowa

MCIS - SprzęŜenie z komputerem - Zapotrzeb. na narzędzia - Zarządzanie danymi NC - Tool Data Communication

Opis działania SINUMERIK Safety Integrated

Opis działania Dygitalizacja

Instr. urucham. *) - 810D - 840D/611D - HMI

Dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja producenta/serwisowa

- Listy *) - Listy zmiennych systemowych

Opis działania Silnik liniowy

Opis działania - Moduł hydr. - Moduł anal.

Wytyczne dot. tolerancji elektromagn.

DOC ON CD *) System SINUMERIK

Opis działania Dialekty ISO dla SINUMERIK

Podręcznik (HW+uruchom.)

Opis działania Diagnoza zdalna

Podręcznik @Event

*) Zalecany minimalny zakres dokumentacji

Podstawy geometryczne Podstawy programowania NC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A

SINUMERIK 840D/840Di/810D Podstawy

Dane dotyczące drogi ruchu Programowanie poleceń wykonania ruchu Zachowanie się w czasie ruchu po konturze Frame

Instrukcja programowania

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona Korekcje narzędzi

Funkcje dodatkowe
Obowiązuje dla Sterowanie wersja oprogramowania SINUMERIK 840D 6 SINUMERIK 840DE (wariant eksport.) 6 SINUMERIK 840D powerline 6 SINUMERIK 840DE powerline 6 SINUMERIK 840Di 2 SINUMERIK 840DiE (wariant eksport.) 2 SINUMERIK 810D 3 SINUMERIK 810DE (wariant eksport.) 3 SINUMERIK 810D powerline 6 SINUMERIK 810D powerline 6

Parametry obliczeniowe i skoki w programie Technika podprogramów i powtarzanie części programu Tablice

Aneks Wydanie 03.04

Dokumentacja SINUMERIK®
Kody wydań Przed wydaniem niniejszym ukazały się wydania podane niŜej.

W kolumnie "Wskazówka" zaznaczono literami, jaki status posiadają wydania, które ukazały się dotychczas. Oznaczenie statusu w kolumnie "Wskazówka": A... B... C... Nowa dokumentacja. Niezmieniony dodruk z nowym numerem zamówieniowym. Zmieniona wersja jako nowe wydanie. JeŜeli przedstawiony na danej stronie techniczny stan rzeczy zmienił się w stosunku do wydania poprzedniego, jest to sygnalizowane przez podanie zmienionego wydania w nagłówku kaŜdej strony. Nr zamówieniowy Uwagi

Wydanie

02.95 6FC5298-2AB00-0AP0 A 08.97 6FC5298-4AB00-0AP0 A 12.95 6FC5298-3AB00-0AP0 C 03.96 6FC5298-3AB00-0AP1 C 08.97 6FC5298-4AB00-0AP0 C 12.97 6FC5298-4AB00-0AP1 C 12.98 6FC5298-5AB00-0AP0 C 08.99 6FC5298-5AB00-0AP1 C 04.00 6FC5298-5AB00-0AP2 C 10.00 6FC5298-6AB00-0AP0 C 09.01 6FC5298-6AB00-0AP1 C 11.02 6FC5298-6AB00-0AP2 C 03.04 6FC5298-7AB00-0AP0 C Niniejszy podręcznik jest częścią składową dokumentacji na CD-ROM (DOCONCD) Wydanie Nr zamówieniowy Uwagi 03.04 6FC5298-7CA00-0AG0 C Marki SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® i SIMODRIVE® są zarejestrowanymi

znakami towarowymi firmy Siemens. Pozostałe określenia w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi, których uŜywanie przez strony trzecie dla swoich celów moŜe naruszać prawa właścicieli.
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: http:/www.aut.siemens.de/sinumerik Sporządzenie niniejszej dokumentacji nastąpiło przy pomocy WinWord 9.0 i Designer V 7.0 Przekazywanie jak teŜ powielanie niniejszej dokumentacji, spoŜytkowywanie jej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie wyraŜono na to wyraźnej zgody. Naruszenia zobowiązują do rekompensaty szkód. Wszystkie prawa zastrzeŜone, w szczególności na wypadek udzielenia patentu albo zarejestrowania wzoru uŜytkowego. © Siemens AG 1995 - 2001. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Nr zam. 6FC5298-6AB00-0AP1 Printed in the Federal Republic of Germany W sterowaniu mogą funkcjonować dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego urządzenia wzgl. w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego materiału na zgodność z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to rozbieŜności nie moŜna wykluczyć tak, Ŝe nie przejmujemy gwarancji na całkowitą zgodność. Dane zawarte w niniejszym materiale są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty są zawarte w kolejnych wydaniach. Za propozycje korekt będziemy wdzięczni. Zmiany techniczne zastrzeŜone. Siemens-Aktiengesellschaft.

0

03.04

Budowa podręcznika

Słowo wstępne

0

Słowo wstępne
Podział dokumentacji
Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny: • Dokumentacja ogólna • Dokumentacja uŜytkownika • Dokumentacja producenta/serwisowa

Adresat

Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla uŜytkownika maszyny. Podręcznik szczegółowo opisuje stany rzeczy, których znajomość jest niezbędna uŜytkownikowi do programowania sterowania SINUMERIK 840D/840Di/810D.

Zakres standardowy

W niniejszej instrukcji programowania opisano funkcje zakresu standardowego. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane. BliŜsze informacje na temat dalszej dokumentacji dotyczącej SINUMERIK 840D/840Di/810D jak teŜ dokumentacji, która obowiązuje dla wszystkich sterowań SINUMERIK (np. interfejs uniwersalny, cykle pomiarowe ...), otrzymacie od właściwej filii firmy SIEMENS. W sterowaniu mogą być moŜliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

v

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika
Obowiązywanie

03.04

0

Niniejsza instrukcja programowania obowiązuje dla sterowań:

SINUMERIK 840D powerline SINUMERIK 840DE powerline (wariant eksportowy)

7 7 3 3 7 7

SINUMERIK 840Di SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy SINUMERIK 810D powerline SINUMERIK 810DE powerline (wariant eksportowy)

z pulpitami obsługi OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 albo OP 15 (PCU 20 albo PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

Od 09.2001 sterowania • SINUMERIK 840D powerline i • SINUMERIK 840DE powerline (wariant eksportowy) są dostępne z lepszymi właściwościami. Wyszczególnienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w opisie sprzętu /PHD/ w punkcie 1.1.

SINUMERIK 810D powerline

Od 12.2001 sterowania • SINUMERIK 810D powerline i • SINUMERIK 810DE powerline (wariant eksportowy) są dostępne z lepszymi właściwościami. Wyszczególnienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w opisie sprzętu /PHC/ w punkcie 1.1.

vi

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Budowa podręcznika

Słowo wstępne

0

Hotline

W przypadku zapytań proszę zwrócić się do następującej hotline: A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222 Fax: +49 (0) 180 5050 – 223 E-Mail: adsupport@siemens.com W przypadku zapytań dot. dokumentacji (propozycji, korekt) proszę wysłać telefaks na następujący numer albo e-mail: Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176 E-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de Formularz telefaksowy: patrz arkusz zgłoszenia odwrotnego na końcu niniejszej dokumentacji.

Adres internetowy

http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Wariant eksportowy

Następujące funkcje nie są zawarte w wariancie eksportowym: Funkcja Pakiet obróbkowy dla 5 osi Pakiet transformacyjny Handling (5 osi) Interpolacja wieloosiowa (> 4 osi) Interpolacja linii śrubowej 2D+6 Akcje synchroniczne stopień 2 Pomiar stopień 2 Sterowanie adaptacyjne Obciąganie ciągłe UŜywanie cykli kompilacyjnych (OEM) Kompensacja zwisu wielowymiarowa

810DE − − − − − − − − − − funkcja niemoŜliwa 1) działanie ograniczone −

840DE − − − O1) O1) O1) O1) O1) − −

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

vii

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika
Podstawy Niniejsza instrukcja programowania "Podstawy" jest przeznaczona dla fachowca pracującego przy maszynie i zakłada odpowiednią znajomość obróbki wiertarskiej, frezarskiej i tokarskiej. Na prostych przykładach programowania zostaną objaśnione równieŜ znane według DIN 66025 polecenia i instrukcje. Przygotowanie pracy Instrukcja programowania "Przygotowanie pracy" słuŜy technologowi wiedzą o wszystkich moŜliwościach programowania. SINUMERIK 840D/810D umoŜliwia przy pomocy specjalnego języka programowania sporządzenie skomplikowanego programu obróbki (np. powierzchnie dowolne, koordynacja kanałów, ...) i ułatwia technologowi pracochłonne programowanie. Polecenia i instrukcje, które są opisane w niniejszej instrukcji programowania, są niezaleŜne od technologii. Mogą być stosowane np. do: • szlifowania • maszyn pracujących cyklicznie (pakowarki, obróbka drewna) • laserowego sterowania wydajnością

03.04

0

viii

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Budowa podręcznika

Słowo wstępne

0

Budowa opisów

Wszystkie cykle i moŜliwości programowania zostały opisane - na ile jest to sensowne i moŜliwe - według takiej samej struktury wewnętrznej. W wyniku podziału na róŜne płaszczyzny informacyjne moŜecie w sposób celowy sięgać do informacji, których właśnie potrzebujecie.

1. Szybki przegląd

JeŜeli chcecie przeczytać o rzadko uŜywanym poleceniu albo znaczeniu parametru, widzicie na pierwszy rzut oka, jak funkcja jest programowana i znajdujecie objaśnienie do poleceń i parametrów. Te informacje znajdują się zawsze na początku strony Wskazówka: Z powodu ilości miejsca nie jest moŜliwe podanie dla poszczególnych poleceń i parametrów wszystkich rodzajów przedstawienia, które są moŜliwe przy pomocy języka programowania. Dlatego programowanie poleceń zostało zawsze podane w zestawieniu, w jakim najczęściej występuje na warsztacie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

ix

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika
2. Szczegółowe objaśnienia

03.04

0

W części teoretycznej znajdziecie szczegółowy opis: Do czego jest potrzebne polecenie? Co powoduje polecenie? Jak wygląda przebieg? Co powodują parametry? Co naleŜy jeszcze szczególnie uwzględnić? Przede wszystkim dla osoby początkującej w dziedzinie NC części teoretyczne są podstawą nauki. Co najmniej jeden raz przestudiujcie cały podręcznik, aby wyrobić sobie pogląd na zakres działania i moŜliwości Waszego sterowania .

3. Od teorii do praktyki

Jak naleŜy stosować polecenie w kontekście wykonywania programu odczytacie z przykładu programowania. Praktycznie dla wszystkich poleceń znajdziecie po części teoretycznej przykład zastosowania .

x

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Budowa podręcznika

Słowo wstępne

0

Objaśnienie symboli Kolejność czynności obsługowych

Objaśnienie

Funkcja

Parametr Przykład programowania

Programowanie

Dalsze wskazówki

Odesłania do innych dokumentacji i rozdziałów

Wskazówki i zagroŜenia

Producent maszyny (MH n)

n = numer wskazówki, na który moŜe się powołać producent maszyny

Uzupełnienie danych zamówieniowych

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

xi

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika
Zasada Wasze sterowanie SINUMERIK 840D/840Di/810D jest wykonane według aktualnego stanu techniki i uznanych technicznych zasad, norm i przepisów bezpieczeństwa. Urządzenia dodatkowe

03.04

0

Dzięki specjalnym, oferowanym przez firmę SIEMENS przyrządom dodatkowym, urządzeniom dodatkowym i stopniom rozbudowy moŜna rozbudowywać sterowania SIEMENS odpowiednio do dziedziny ich zastosowania. Personel Wolno jest angaŜować tylko właściwie wykształcony, autoryzowany, niezawodny personel. Bez wymaganego wykształcenia nie wolno jest nikomu nawet przez krótki czas pracować przy sterowaniu. Odpowiednie kompetencje personelu angaŜowanego do ustawiania, obsługi i konserwacji muszą być klarownie ustalone a ich przestrzeganie kontrolowane. Zachowanie się

Przed uruchomieniem sterowania naleŜy zagwarantować, by instrukcje eksploatacji zostały przez właściwy personel przeczytane i zrozumiane. Poza tym na zakładzie spoczywa obowiązek stałej obserwacji technicznego stanu całkowitego sterowania (zewnętrznie rozpoznawalne braki i uszkodzenia jak teŜ zmiana zachowywania się podczas pracy). Serwis

Naprawy wolno jest wykonywać tylko zgodnie z danymi zawartymi w instrukcji konserwacji i utrzymania i tylko przez osoby wykształcone i kwalifikowane w danej dziedzinie. NaleŜy przy tym przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów bezpieczeństwa.

xii

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Budowa podręcznika

Słowo wstępne

0

Wskazówka

wszelką odpowiedzialność producenta uwaŜa się:

Za niezgodne z przeznaczeniem i wykluczające

KaŜde stosowanie odbiegające od wyŜej wymienionych punktów albo wykraczające poza nie. Gdy sterowanie jest eksploatowanie w nie nienagannym stanie, bez świadomości bezpieczeństwa i zagroŜeń i przestrzegania wszystkich instrukcji zawartych w odnośnych dokumentacjach .

Gdy usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, nie zostały usunięte przed uruchomieniem sterowania.

MoŜe dojść do nieprzewidywalnych zagroŜeń dla:

KaŜda zmiana, mostkowanie albo wyłączenie urządzeń w sterowaniu, które słuŜą nienagannemu funkcjonowaniu, nieograniczonemu korzystaniu jak teŜ aktywnemu i pasywnemu bezpieczeństwu. • zdrowia i Ŝycia osób, • sterowania, maszyny i dalszych wartości majątkowych zakładu i uŜytkownika.

W dokumentacji są stosowane następujące wskazówki o znaczeniu specjalnym: Wskazówki Ten symbol ukazuje się w niniejszej dokumentacji zawsze wtedy, gdy jest podawany dalej idący stan rzeczy i gdy waŜnego stanu rzeczy naleŜy przestrzegać. W niniejszej dokumentacji znajdziecie ten symbol ze wskazaniem na uzupełnienie danych zamówieniowych. Opisana funkcja działa tylko wtedy, gdy sterowanie zawiera określoną opcję.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

xiii

0

Słowo wstępne

Budowa podręcznika

03.04

0

Wskazówki ostrzegawcze W niniejszym materiale są stosowane następujące wskazówki ostrzegawcze o znaczeniu stopniowanym. Niebezpieczeństwo Ten symbol ukazuje się zawsze wtedy, gdy nastąpi śmierć, cięŜkie skaleczenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa w przypadku, gdy odpowiednie przedsięwzięcia dla ostroŜności nie zostaną poczynione. OstrzeŜenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, Ŝe grozi śmierć, cięŜkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa w przypadku, gdy odpowiednie przedsięwzięcia dla ostroŜności nie zostaną poczynione. OstroŜnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, Ŝe moŜe nastąpić lekkie skaleczenie ciała w przypadku, gdy odpowiednie przedsięwzięcia dla ostroŜności nie zostaną poczynione. OstroŜnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta ostrzegawczego) oznacza, Ŝe moŜe nastąpić szkoda rzeczowa, gdy odpowiednie przedsięwzięcia dla ostroŜności nie zostaną poczynione. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, Ŝe moŜe wystąpić niepoŜądany wynik albo niepoŜądany stan, gdy odpowiednie wskazówki nie będą przestrzegane.

xiv

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja Programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0
Treść

03.04

Treść

0
1-21

Podstawy geometryczne

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu ...................................................................... 1-22 1.1.1 Układy współrzędnych obrabianego przedmiotu ................................................... 1-22 1.1.2 Określenie pozycji obrabianego przedmiotu ......................................................... 1-23 1.1.3 Współrzędne biegunowe ...................................................................................... 1-25 1.1.4 Wymiar absolutny ................................................................................................ 1-26 1.1.5 Wymiar łańcuchow............................................................................................... 1-27 1.1.6 Określenia płaszczyzn.......................................................................................... 1-28 1.2 1.3 PołoŜenie układów współrzędnych ............................................................................. 1-29 1.3.1 Przegląd róŜnych układów współrzędnych............................................................ 1-29 1.3.2 Układ współrzędnych maszyny............................................................................. 1-31 1.3.3 Bazowy układ współrzędnych ............................................................................... 1-33 1.3.4 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ..................................................... 1-34 1.3.5 Koncepcja frame.................................................................................................. 1-34 1.3.6 Przyporządkowanie układu współrzędnych obr. przedmiotu do osi maszyny......... 1-36 1.3.7 Aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ....................................... 1-36 PołoŜenie punktów zerowych ..................................................................................... 1-29

1.4 Osie........................................................................................................................... 1-37 1.4.1 Osie główne / osie geometryczne......................................................................... 1-38 1.4.2 Osie dodatkowe ................................................................................................... 1-39 1.4.3 Wrzeciono główne, wrzeciono prowadzące .......................................................... 1-39 1.4.4 Osie maszyny ...................................................................................................... 1-39 1.4.5 Osie kanału.......................................................................................................... 1-39 1.4.6 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu .............................................................. 1-40 1.4.7 Osie uczestniczące w pozycjonowaniu ................................................................. 1-40 1.4.8 Osie synchroniczne.............................................................................................. 1-42 1.4.9 Osie rozkazowe ................................................................................................... 1-42 1.4.10 Osie PLC ............................................................................................................. 1-42 1.4.11 Osie link (od wersji opr. 5).................................................................................... 1-43 1.4.12 Osie lead-link (od w. opr. 6) ................................................................................. 1-45 1.5 Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu......................................... 1-48 Budowa i zawartość programu NC ............................................................................. 2-52

Podstawy programowania NC
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2-51

Elementy językowe języka programowania ................................................................ 2-53 Programowanie przykładowego obrabianego przedmiotu ........................................... 2-74 Drugi przykład programowania, frezowanie ................................................................ 2-77 Pierwszy przykład programowania, frezowanie........................................................... 2-76 Przykład programowania, toczenie............................................................................. 2-80

Dane dotyczące drogi ruchu

3-83

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

xv

0

Treść

03.04

0

3.1

3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91........................................................ 3-85 3.2.1 Rozszerzenie G91 (od w. opr. 4.3) ....................................................................... 3-88 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 Dane wymiarowe dla osi obrotowych w wymiarze absolutnym, DC, ACP, ACN .......... 3-89 Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710 ...................................... 3-91 Przesun. punktu zerow. (Frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA..... 3-94 Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19................................................................. 3-98 Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26........................................... 3-101 Bazowanie do punktu odniesienia, G74.................................................................... 3-104

Wskazówki ogólne ..................................................................................................... 3-84

Programowanie poleceń wykonania ruchu
4.2

Wskazówki ogólne ................................................................................................... 4-108

4-107

4.3 4.4 4.5

Polecenia ruchu ze współrzędnymi biegunowymi, G110, G111, G112, AP, RP ........ 4-110 Interpolacja prostoliniowa, G1.................................................................................. 4-118 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP .............................................................................. 4-121 Interpolacja linii śrubowej, G2/G3, TURN................................................................. 4-134 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW .......................................................... 4-136

Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)............................................ 4-114

4.6 4.7

4.8 Zarysy konturów ...................................................................................................... 4-140 4.8.1 Prosta z kątem................................................................................................... 4-140 4.8.2 Dwie proste........................................................................................................ 4-141 4.8.3 Trzy proste......................................................................................................... 4-142 4.8.4 Programowanie punktu końcowego z kątem ...................................................... 4-143

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33..................................................................... 4-144 4.9.1 Programowana droga wejścia i wyjścia (od w. opr. 5)......................................... 4-150 4.10 Liniowa progresywna/degresywna zmiana skoku gwintu, G34, G35 (od w. opr. 5.2) . 4-152 4.12 Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą, G63 ................................................. 4-156 4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS.............. 4-158 4.14 Dosunięcie do punktu stałego, G75.......................................................................... 4-162 4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW ........................................................ 4-163

4.16 Specjalne funkcje toczenia ...................................................................................... 4-169 4.16.1 PołoŜenie obrabiane go przedmiotu ................................................................... 4-169 4.16.2 Podanie wymiaru dla: promienia, średnicy, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 ........... 4-170 4.17 Fazka, zaokrąglenie................................................................................................. 4-172 5.1

Zachowanie się w ruchu po torze

Zatrzymanie dokładne, G60, G9, G601, G602, G603............................................... 5-178

5-177

xvi

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Treść

0

5.2

5.3 Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE.................................... 5-189 5.3.1 Tryby przyspieszenia ......................................................................................... 5-189 5.3.2 Sterowanie przyspieszeniem w przypadku osi holowanych................................. 5-190 5.4 5.5 Przegląd róŜnych prowadzeń prędkości ................................................................... 5-193 Wygładzanie prędkości ruchu po torze..................................................................... 5-194

Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644 .................................................... 5-180

5.6 5.7 5.8

Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym, FFWON, FFWOF ...................................... 5-195 Czas oczekiwania, G4.............................................................................................. 5-197

Programowana dokładność konturu, CPRECON, CPRECOF ................................... 5-196 Przebieg programu: wewnętrzne zatrzymanie przebiegu.......................................... 5-198

5.9

Frame
6.1 6.2

Ogólnie .................................................................................................................... 6-200 Instrukcje frame ....................................................................................................... 6-201

6-199

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego......................................................... 6-203 6.3.1 TRANS, ATRANS .............................................................................................. 6-203 6.3.2 G58, G59. osiowe programowane przesunięcie punktu zerowego (od w. opr. 5). 6-207 6.4 6.5 Programowany obrót, ROT, AROT........................................................................... 6-210 Programowane obrócenia frame z kątami przestrz., ROTS, AROTS, CROTS.......... 6-218

6.6

6.7 6.8 6.9

Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE .............................................. 6-219 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT........ 6-226

Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR........................................... 6-222 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF................................ 6-229

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF ................................................ 7-234 Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP ............................................... 7-242 Praca wrzeciona z regulacją połoŜenia, SPCON, SPCOF ........................................ 7-245 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regul. połoŜ.): SPOS, M19 i SPOSA ..... 7-246 Obróbka frezarska na częściach toczonych: TRANSMIT.......................................... 7-252 Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF ................ 7-255

7-233

7.7

Transformacja pobocznicy walca: TRACYL.............................................................. 7-254 Procentowa korekcja posuwu, OVR, OVRA.............................................................. 7-258 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA .......................................... 7-259

7.8 7.9

7.10 Procentowa korekcja przyśpieszenia: ACC (opcja)................................................... 7-263 7.11 Optymalizacja posuwu na zakrzywionych torach ruchu, CFTCP, CFC, CFIN ........... 7-265

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

xvii

0

Treść

03.04

0

7.12 Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5.............. 7-267 7.13 Stała prędkość skrawania, G96, G961, G97, G971, LIMS ........................................ 7-270 7.14 Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF ..................................... 7-272 7.15 Stała prędkość obrot. obrab. przedmiotu dla szlifow. bezkłowego, CLGON, CLGOF 7-275 7.16 Programowane ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona, G25, G26 .................. 7-277

7.17 Wiele wartości posuwu w jednym bloku: F.., FMA.................................................... 7-278 7.18 Posuw pojedynczymi blokami: FB... (od w. opr. 5.3) ................................................ 7-280

Korekcje narzędzi
8.1 8.2

Wskazówki ogólne ................................................................................................... 8-284

8-283

8.3 Wybór narzędzia/wywołanie narzędzia T ................................................................. 8-291 8.3.1 Zmiana narzędzi przy pomocy M06 (frezowanie) ............................................... 8-291 8.3.2 Zmiana narzędzia przy pomocy poleceń T (toczenie)......................................... 8-293 8.4 8.5 Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi ............................................. 8-296 8.5.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym............................................................... 8-296 8.5.2 Frezarka z magazynem łańcuchowym ............................................................... 8-297 8.6 Wywołanie korekcji narzędzia D przy pomocy menedŜera narzędzi ......................... 8-299 8.6.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym............................................................... 8-299 8.6.2 Frezarka z magazynem łańcuchowym ............................................................... 8-300 8.7 8.8 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia ..................... 8-301 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42 ........................................................ 8-302 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT ................ 8-309 Korekcja narzędzia D............................................................................................... 8-294

Lista typów narzędzi ................................................................................................ 8-287

8.9

8.10 Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451............................................... 8-315 8.11 Miękkie dosunięcie i odsun. G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ..... 8-318 8.11.1 Zachowanie się przy dosunięciu i odsunięciu, G460 i rozszerzenia (od w. opr. 5) G461, G462 ................................................................................. 8-326 8.12 Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2 .............................................................. 8-330 8.13 Korekcja narzędzia 2 1/2, CUT2D, CUT2DF ............................................................ 8-333 8.15 Specyficzny dla szlifowania nadzór narzędzia w programie obróbki TMON, TMOF.. 8-338

8.14 Korekcja długości narz. dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR ..... 8-335 8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5) ........................................................................... 8-340 8.16.1 Wybór korekcji (poprzez numery DL) ................................................................. 8-340 8.16.2 Ustalenie wartości zuŜycia i ustawiania .............................................................. 8-341 8.16.3 Skasowanie korekcji addytywnych (DELDL) ....................................................... 8-343

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od wersji opr. 5) ..................................... 8-344 8.17.1 Lustrzane odbicie długości narzędzia ................................................................. 8-345 8.17.2 Reakcja na znak wartości zuŜycia narzędzia...................................................... 8-345

xviii

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

0

03.04

Treść

0

8.18 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5) ............................ 8-352

8.17.3 8.17.4

Ustalenie układu współrzędnych dla wart. zuŜycia, TOWSTD, TOWMCS/WCS . 8-346 Długość narzędzia i zmiana płaszczyzny............................................................ 8-349

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych ..................................................................... 9-356 9.1.1 Funkcje M .......................................................................................................... 9-361 9.1.2 Funkcje H .......................................................................................................... 9-364 10.1 Parametry obliczeniowe R ..................................................................................... 10-366 10.2 Bezwarunkowe skoki w programie.......................................................................... 10-369 10.3 Warunkowe skoki w programie............................................................................... 10-371

9-355

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10-365

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.1 Zastosowanie podprogramów................................................................................. 11-374 11.2 Wywołanie podprogramu ....................................................................................... 11-377 11.3 Podprogram z powtórzeniem programu.................................................................. 11-379 11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3) ........................................................ 11-380

11-373

Tablice

12.1 Lista instrukcji ........................................................................................................ 12-390

12-389

12.2 Lista adresów......................................................................................................... 12-406 12.2.1 Litery adresowe................................................................................................ 12-406 12.2.2 Adresy stałe ..................................................................................................... 12-407 12.2.3 Adresy stałe z rozszerzeniem osi ..................................................................... 12-408 12.2.4 Adresy nastawne.............................................................................................. 12-410 12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych.................................................................... 12-413 12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów ..................................................... 12-425 12.4.1 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów.......................................... 12-426 12.4.2 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów w akcjach synchron. ruchu 12-436 12.4.3 Funkcje zdefiniowane domyślnie...................................................................... 12-437 12.4.4 Typy danych .................................................................................................... 12-441

Aneks
A B

Skróty ......................................................................................................................A-444 Literatura .................................................................................................................A-477 Polecenia, identyfikatory ........................................................................................... I-495 Pojęcia.....................................................................................................................A-454

A-443

C E

D

Indeks....................................................................................................................... I-489

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

xix

0

Treść

03.04

0

xx

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1

Podstawy geometryczne
1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu ...................................................................... 1-22 1.1.1 Układy współrzędnych obrabianego przedmiotu ................................................... 1-22 1.1.2 Określenie pozycji obrabianego przedmiotu ......................................................... 1-23 1.1.3 Współrzędne biegunowe ...................................................................................... 1-25 1.1.4 Wymiar absolutny ................................................................................................ 1-26 1.1.5 Wymiar łańcuchowy ............................................................................................. 1-27 1.1.6 Określenia płaszczyzn.......................................................................................... 1-28 1.2 1.3 PołoŜenie układów współrzędnych ............................................................................. 1-29 1.3.1 Przegląd róŜnych układów współrzędnych............................................................ 1-29 1.3.2 Układ współrzędnych maszyny............................................................................. 1-31 1.3.3 Bazowy układ współrzędnych ............................................................................... 1-33 1.3.4 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ..................................................... 1-34 1.3.5 Koncepcja frame.................................................................................................. 1-34 1.3.6 Przyporządkowanie układu współrz. obrabianego przedmiotu do osi maszyny...... 1-36 1.3.7 Aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ....................................... 1-36 PołoŜenie punktów zerowych ..................................................................................... 1-29

1.4 Osie........................................................................................................................... 1-37 1.4.1 Osie główne / osie geometryczne......................................................................... 1-38 1.4.2 Osie dodatkowe ................................................................................................... 1-39 1.4.3 Wrzeciono główne, wrzeciono prowadzące .......................................................... 1-39 1.4.4 Osie maszyny ...................................................................................................... 1-39 1.4.5 Osie kanału.......................................................................................................... 1-39 1.4.6 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu .............................................................. 1-40 1.4.7 Osie biorące udział w pozycjonowaniu ................................................................. 1-40 1.4.8 Osie synchroniczne.............................................................................................. 1-42 1.4.9 Osie rozkazowe ................................................................................................... 1-42 1.4.10 Osie PLC ............................................................................................................. 1-42 1.4.11 Osie link (od w. opr. 5) ......................................................................................... 1-43 1.4.12 Osie lead-link (od w. opr. 6) ................................................................................. 1-45 1.5 Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu......................................... 1-48

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-21

1
1.1

Słowo wstępne

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

03.04

1

Opis punktów obrabianego przedmiotu

1.1.1 Układy współrzędnych obrabianego przedmiotu
Aby maszyna wzgl. sterowanie mogło pracować Frezowanie: z podanymi pozycjami, dane te muszą być podawane w układzie odniesienia, który odpowiada kierunkom ruchu sań. W tym celu jest uŜywany układ współrzędnych o osiach X, Y i Z. XZgodnie z DIN 66217 dla obrabiarek są uŜywane prawoskrętne, prostokątne (kartezjańskie) układy współrzędnych. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu jest środkiem układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Czasami ma sens a nawet jest konieczne pracowanie z ujemnymi danymi dotyczącymi pozycji. Dlatego pozycje, które znajdują się kaŜdorazowo na lewo od punktu zerowego, mają znak ujemny (-). Y-

Z+ Y+
90°

W

90°

90°

X+ Z-

Toczenie:
Y+ Z90°

X+

W X-

90°

90°

Z+ Y-

1-22

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

Podstawy geometryczne

1

1.1.2 Określenie pozycji obrabianego przedmiotu
Na osiach współrzędnych musicie jeszcze tylko (w wyobraźni) umieścić podziałkę. Przez to moŜecie kaŜdy punkt w układzie współrzędnych jednoznacznie opisać przez kierunek (X, Y i Z) i trzy wartości liczbowe. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu ma zawsze współrzędne X0, Y0 i Z0. Przykład: Dla uproszczenia rozpatrujemy w niniejszym przykładzie tylko jedną płaszczyznę układu współrzędnych, płaszczyznę X/Y. Punkty P1 do P4 posiadają wówczas następujące współrzędne: P1 P2 P3 P4 odpowiada odpowiada odpowiada odpowiada X100 Y50 X-50 Y100 X-105 Y-115 X70 Y-75
X115 70

Y+ P2 50
100 100

P1
50

P3 105 Y-

W przypadku tokarek wystarczy jedna płaszczyzna, aby opisać kontur. Przykład: Punkty P1 do P4 są określane przez następujące współrzędne: P1 P2 P3 P4 odpowiada odpowiada odpowiada odpowiada X25 X40 X40 X60 Z-7.5 Z-15 Z-25 Z-35
35

75

X+

P4

X

P4 P3 P2
Ø 25 Ø 40 Ø 60 Z

P1

25

15

7,5

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-23

1

Słowo wstępne

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu
Przykład: Punkty P1 i P2 są określane przez następujące współrzędne: P1 P2 odpowiada odpowiada X-20 Y-20 Z23 X13 Y-13 Z27
13 Y+ P2

03.04

1

X+

X+

P2

Z+

20

P1 13 20

P1 P1 23

27

W przypadku obróbki frezarskiej musi zostać równieŜ opisana głębokość dosuwu. W tym celu musimy równieŜ trzeciej współrzędnej (w tym przypadku Z) przyporządkować wartość liczbową. Przykład: Punkty P1 do P3 są określane przez następujące współrzędne: P1 P2 P3 odpowiada odpowiada odpowiada X10 Y45 Z-5 X30 Y60 Z-20 X45 Y20 Z-15

Y+

Y+

P2 P1

P2 P1 P3 X+ P3 Z+ 15 20 5

20 10

45

60

30 45

1-24

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

Podstawy geometryczne

1

1.1.3 Współrzędne biegunowe
Dotychczas opisany sposób określania punktów w układzie współrzędnych nazywa się "współrzędnymi kartezjańskimi". Jest jednak jeszcze dalsza moŜliwość podawania współrzędnych, a mianowicie "współrzędne biegunowe". Współrzędne biegunowe mają sens wtedy, gdy obrabiany przedmiot albo jego część jest zwymiarowana przez podanie promienia i kąta. Punkt, od którego wychodzi wymiarowanie, nazywa się "biegunem". Przykład: Punkty P1 i P2 moŜna by wówczas - w odniesieniu do bieguna - opisać następująco: P1 odpowiada promień =100 plus kąt =30° P2 odpowiada promień =60 plus kąt =75°

Y

P2

P1

6 0

75°

0 1 0

30°

Pol 30 X

15

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-25

1

Słowo wstępne

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

03.04

1

1.1.4 Wymiar absolutny
W przypadku wymiaru bezwzględnego wszystkie dane dotyczące pozycji odnoszą się do właśnie obowiązującego punktu zerowego. W odniesieniu do ruchu narzędzia oznacza to: Podanie wymiaru bezwzględnego opisuje pozycję, do której narzędzie powinno się przesunąć. Przykład frezowanie: Dane dotyczące pozycji dla punktów P1 do P3 w wymiarze absolutnym brzmią w odniesieniu do punktu zerowego: P1 odpowiada P2 odpowiada P3 odpowiada X20 Y35 X50 Y60 X70 Y20
60

Y

P2 P1
35

P3
X 50 70

20

20

Ø 25 Ø 40 Ø 60 Z

Przykład toczenie: Dane dot. pozycji dla punktów P1 do P4 w wymiarze absolutnym brzmią w odniesieniu do punktu zerowego: P1 odpowiada X25 Z-7,5 P2 odpowiada X40 Z-15 P3 odpowiada X40 Z-25 P4 odpowiada X60 Z-35

X

P4 P3 P2 P1

35

25

15

7,5

1-26

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

Podstawy geometryczne

1

1.1.5 Wymiar łańcuchowy
Występują jednak często rysunki wykonawcze, w przypadku których wymiary odnoszą się nie do punktu zerowego lecz do innego punktu obrabianego przedmiotu. Aby nie musieć przeliczać wymiarów w takim przypadku, jest moŜliwość podawania wymiarów łańcuchowych (przyrostowych). Przy podawaniu wymiaru łańcuchowego dane dot. pozycji odnoszą się kaŜdorazowo do poprzedniego punktu. W odniesieniu do ruchu narzędzia oznacza to:

Wymiar łańcuchowy opisuje o ile narzędzie powinno się przesunąć. Przykład frezowanie: Dane pozycji dla punktów P1 do P3 w wymiarze łańcuchowym brzmią: P1 odpowiada X20 Y35 ;(w odniesieniu do punktu zerowego) P2 odpowiada X30 Y20 ;(w odniesieniu do P1) P3 odpowiada X20 Y-35 ;(w odniesieniu do P2)
20

Y

P2

P1 P3

20

15

X 20 30 20

Przykład toczenie: Dane pozycji dla punktów P1 do P4 w wymiarze łańcuchowym brzmią: G90 P1 odpowiada X25 Z-7,5 ;(w odniesieniu do punktu zerowego) G91 P2 odpowiada X15 Z-7,5 ;(w odniesieniu do P1) G91 P3 odpowiada Z-10 ;(w odniesieniu do P2) G91 P4 odpowiada X20 Z-10 ;(w odniesieniu do P3)

X

P4 P3 P2
Ø 60 Z

P1

10

10

7,5

7,5

Przy obowiązującym DIAMOF albo DIAM90 droga zadana w przypadku G91 jest programowana jako wymiar w promieniu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

Ø 25 Ø 40

1-27

1

Słowo wstępne

1.1 Opis punktów obrabianego przedmiotu

03.04

1

1.1.6 Określenia płaszczyzn
KaŜdorazowo dwie osie współrzędnych ustalają płasz- Frezowanie: czyznę. KaŜdorazowo dwie osie współrzędnych ustalają Z płaszczyznę. Trzecia oś jest zawsze prostopadła do tej płaszczyzny i określa kierunek dosuwu narzędzia (np. dla obróbki 11/2 D). Przy programowaniu jest wymagane poinformowanie sterowania, w której płaszczyźnie odbywa się obróbka, aby wartości korekcji narzędzia były prawidłowo brane do obliczeń. Płaszczyzna ta ma równieŜ znaczenie dla określonych rodzajów programowania okręgu i w przypadku współrzędnych biegunowych.

9 G 1

Y

G1 8

G1 7
X

Toczenie:
Y

7 G 1

X

G1 9
G1 8
Z

Płaszczyzny pracy są w programie NC określane przez G17, G18 i G19 w sposób następujący: Płaszczyzna X/Y Z/X Y/Z Określenie G17 G18 G19 Kierunek dosuwu Z Y X

1-28

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1
1.2

03.04

1.1 PołoŜenie punktów zerowych

Podstawy geometryczne

1

PołoŜenie punktów zerowych
W maszynie NC są definiowane róŜne punkty zerowe i punktu odniesienia. Są punkty odniesienia • do których maszyna powinna wykonać ruch i • do których odnosi się programowanie zwymiarowania obrabianego przedmiotu. Są to: M = punkt zerowy maszyny

X B M A W

R

Z

A = punkt zamocowania. MoŜe pokrywać się z punktem zerowym obrabianego przedmiotu (tylko tokarki) W = punkt zerowy obrabianego przedmiotu = punkt zerowy programu B = Punkt startowy. Ustalany w programie. Tutaj pierwsze narzędzie rozpoczyna obróbkę. R = Punkt odniesienia. Pozycja ustalona przez zderzak i system pomiarowy. Odstęp do punktu zerowego maszyny M musi być znany, tak by pozycja osi w tym miejscu mogła zostać nastawiona dokładnie na tę wartość. Szkice obok objaśniają punkty zerowe i punkty odniesienia dla tokarek i wiertarek/frezarek.

Y

W1 M X

W2

1.3

PołoŜenie układów współrzędnych
RozróŜniamy następujące układy współrzędnych: • układ współrzędnych maszyny z punktem zerowym maszyny M • bazowy układ współrzędnych (moŜe teŜ być układem współrzędnych obrabianego przedmiotu W) • układ współrzędnych obrabianego przedmiotu z punktem zerowym obrabianego przedmiotu W

1.3.1 Przegląd róŜnych układów współrzędnych

• aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu z aktualnie przesuniętym punktem zerowym obrabianego przedmiotu Wa W przypadku gdy są róŜne układy współrzędnych maszyny (np. transformacja 5-osiowa), wówczas przez wewnętrzną transformację kinematyka maszyny jest odwzorowywana na układ współrzędnych, w którym następuje programowanie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-29

1

Słowo wstępne

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych
Objaśnienia do poszczególnych określeń osi znajdziecie w punkcie "Typy osi" w niniejszym rozdziale.

03.04

1

Zm
Ym

Zw

Za

Yw

Ya Xa

M
Xm

W

Wa

Xw

Y+ M W X+

Z+

1-30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

Podstawy geometryczne

1

1.3.2 Układy współrzędnych maszyny
Układ współrzędnych maszyny jest tworzony ze wszystkich fizycznie istniejących osi maszyny. W układzie współrzędnych maszyny są zdefiniowane punkty odniesienia, punkty zmiany narzędzia i palety (stałe punkty maszyny). Gdy programowanie następuje bezpośrednio w układzie współrzędnych maszyny (moŜliwe w przypadku niektórych funkcji G), wówczas następuje sterowanie bezpośrednio osiami fizycznymi maszyny. Ewentualne mocowanie obrabianego przedmiotu nie jest przy tym uwzględniane. Jak układ współrzędnych jest połoŜony w stosunku do maszyny, jest zaleŜne od typu maszyny. Kierunki osi są zgodne z tak zwaną "regułą trzech palców" prawej ręki (według DIN 66217). Gdy stoimy przed maszyną a palec środkowy prawej ręki jest skierowany przeciwnie do kierunku dosuwu wrzeciona, wówczas wskazują: • kciuk kierunek +X • palec wskazujący kierunek +Y • palec środkowy kierunek +Z W przypadku róŜnych typów maszyn moŜe to za kaŜdym razem wyglądać inaczej. Oto kilka przykładów układów współrzędnych maszyny w przypadku róŜnych maszyn.
M

Zm

Ym

Xm

+Z

+Y

+X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-31

1

Słowo wstępne

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

03.04

1

+Z -B -Y -Y C+ C+X Y+

+Z

+X

X+ Z+ +Z
B - +A -A B +

+X

+Y

1-32

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

Podstawy geometryczne

1

1.3.3 Bazowy układ współrzędnych
Bazowy układ współrzędnych jest układem kartezjańskim, który przez transformację kinematyczną (np. transformacja 5-osiowa albo poprzez transmit w przypadku pobocznicy walca) jest odwzorowany na układzie współrzędnych maszyny. JeŜeli nie ma transformacji kinematycznej, wówczas bazowy układ współrzędnych róŜni się od układu współrzędnych maszyny tylko określeniem osi. Przy włączeniu transformacji mogą powstać odchylenia od równoległego połoŜenia osi. Układ współrzędnych nie musi być pod kątem prostym. Przesunięcia punktu zerowego, skalowania itd. są zawsze wykonywane w bazowym układzie współrzędnych. RównieŜ przy ustalaniu ograniczenia pola roboczego dane dotyczące współrzędnych odnoszą się do bazowego układu współrzędnych.
YMKS YBKS YBNS YENS YWKS WKS

Bazowy układ współrz. dla strony czo³owej

X

Układ wsp. obrab. przedm dla płaszcz. toczenia

X

Y

W

Z

Y
Bazowy układ współrz. dla pow. pobocznicowej

Z

Zaprogramowany FRAME ENS G54...G599 nastawne FRAME XBNS

BNS Przesunięcie bazowe (frame bazowy)

Transformacja kinematyczna MKS MKS = układ współrz. maszyny BNS = układ bazowego punktu zer.

BKS

Przesunięcie DRF, zewnętrzne przesun. punktu zerowego X BKS X MKS BKS = bazowy układ współrzędnych

WKS = układ współrzędnych obrabianego przedmiotu

ENS = nastawny układ pkt. zerowego

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-33

1

Słowo wstępne

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

03.04

1

1.3.4 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu
W układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu jest opisywana jego geometria. Mówiąc inaczej: dane w programie NC odnoszą się do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu jest zawsze kartezjańskim układem współrzędnych i jest przyporządkowany do określonego obrabianego przedmiotu.

Z

Y

X

1.3.5 Koncepcja frame
Frame jest zamkniętą w sobie instrukcją obliczeniową, która zmienia jeden kartezjański układ współrzędnych w inny kartezjański układ współrzędnych. Jest to: przestrzenny opis układu współrzędnych obrabianego przedmiotu W ramach frame są do dyspozycji następujące komponenty: • • przesunięcie punktu zerowego obrót

Obrót wokół osi Z

Z1=Z2

Y1 Y2

Z0

p k tu . z e r .

P r ze su n iê c ie

Y0 X2

X1

• lustrzane odbicie • skalowanie Komponenty te mogą być stosowane pojedynczo albo dowolnie kombinowane.

X0

1-34

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

Podstawy geometryczne

1
X

Lustrzane odbicie osi Z.

X

Z M W

Z W1 M1

Przes. pktu. zer.

Przes. pktu. zer.

W celu obróbki konturów połoŜonych skośnie moŜecie albo przy pomocy odpowiedniego urządzenia ustawić obrabiany przedmiot skośnie do osi maszyny .

Z

Y

Z

Y

X

... albo na odwrót, utworzyć układ współrzędnych, który jest odniesiony do obrabianego przedmiotu. Przy pomocy programowanych frame moŜna układ współrzędnych obrabianego przedmiotu przesunąć i/albo obrócić. Przez to moŜecie • przesunąć punkt zerowy do dowolnej pozycji na obrabianym przedmiocie i

X Z0 Y1 Y0

Z1

• przez obrót ustawić osie współrzędnych równolegle do poŜądanej płaszczyzny roboczej, • a przez to w jednym zamocowaniu obrabiać skośne powierzchnie, wykonywać otwory pod róŜnymi kątami albo • prowadzić obróbkę na wielu stronach.

X1

X0

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-35

1

Słowo wstępne

1.3 PołoŜenie układów współrzędnych

03.04

1

Płaszczyzna robocza, korekcje narzędzi W celu obróbki w skośnie połoŜonych płaszczyznach roboczych - zaleŜnie od kinematyki maszyny - muszą być uwzględniane konwencje płaszczyzny roboczej i korekcji narzędzi. Więcej informacji na ten temat patrz Kapitel 3.6 “Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19”.

1.3.6 Przyporządkowanie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu do osi maszyny
PołoŜenie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu w stosunku do bazowego układu współrzędnych (wzgl. układu współrzędnych maszyny) jest określane przez nastawne frame. W programie NC takie nastawne frame są uaktywniane przy pomocy odpowiednich poleceń, np. G54.
M ZM B =Z YM B =Y YW

ZW

XW XM B =X

1.3.7 Aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu
Czasami jest sensowne wzgl. konieczne, by w ramach programu przesunąć pierwotnie wybrany punkt zerowy obrabianego przedmiotu w inne miejsce, dokonać lustrzanego odbicia i/albo skalowania. Przy pomocy programowanych frame moŜna przesunąć aktualny punkt zerowy w odpowiednie miejsce w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (obrót, lustrzane odbicie, skalowanie) i uzyskuje się przez to aktualny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. W ramach programu jest moŜliwych wiele przesunięć punktu zerowego.
Y2 Aktualny układ wsp. obrabianego przedm. Z2 Y1 YB Frame 1 Z1 ZB XB X1 Układ współrz. obrab. przedmiotu Frame 2 X2

Frame 1...nastawne przesuniêcie i obrót Frame 2...programowane przesuniêcie i obrót

1-36

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1
1.4

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

Osie
Przy programowaniu rozróŜnia się następujące osie: • • • • • • • • • osie maszyny osie kanału osie geometryczne osie dodatkowe osie uczestniczące w tworzeniu konturu osie synchroniczne osie pozycjonowania osie rozkazowe (synchronizacje ruchu) osie PLC

• osie link • osie prowadzące link

Programowane są osie geometryczne, synchroniczne i pozycjonowania. Osie uczestniczące w tworzeniu konturu wykonują ruch z posuwem F odpowiednio do zaprogramowanych poleceń wykonania ruchu. Osie synchroniczne wykonują ruch synchronicznie do osi biorących udział w tworzeniu konturu i dla przebycia drogi ruchu potrzebują takiego samego czasu co wszystkie takie osie. Osie pozycjonowania wykonują ruchy asynchroniczne do wszystkich pozostałych osi. Te ruchy postępowe przebiegają niezaleŜnie od ruchów tworzenia konturu i ruchów synchronicznych. Osie rozkazowe wykonują ruchy asynchronicznie do wszystkich pozostałych osi. Te ruchy postępowe przebiegają niezaleŜnie od ruchów tworzenia konturu i ruchów synchronicznych. Osie PLC są sterowanie przez PLC i mogą wykonywać ruchy asynchronicznie do wszystkich pozostałych osi. Wszystkie ruchy postępowe przebiegają niezaleŜnie od ruchów po konturze i ruchów synchronicznych.

Osie geometr.

Osie pozycjon.

Osie maszyny

Osie geometryczne

Osie dodatkowe

Osie kanału

Osie uczestn. w tw. konturu
Osie synchron.

Osie pozycjonow.

Osie rozkazowe

Osie PLC

Transformacja

kinematyczna

Osie maszyny

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-37

1

Słowo wstępne

1.4 Osie

03.04

1

1.4.1 Osie główne / osie geometryczne
Osie główne określają prostokątny, prawoskrętny układ współrzędnych. W tym układzie współrzędnych są programowane ruchy narzędzi. W technice NC osie główne są określane jako osie geometryczne. To pojęcie jest równieŜ stosowane w niniejszej instrukcji programowania. Dla tokarek obowiązuje: osie geometryczne X i Z, ew. Y Dla frezarek obowiązuje: osie geometryczne X, Y i Z. Maksymalnie trzy osie geometryczne są uŜywane do programowania frame i geometrii obrabianego przedmiotu (konturu). Określenie: X, Y, Z Identyfikatory osi geometrycznych i osi kanału mogą być takie same, o ile odwzorowanie jest moŜliwe. Nazwy osi geometrycznych i osi kanału mogą być w kaŜdym kanale takie same, tak Ŝe mogą być wykonywane te same programy.
Wrzeciono gł. (prowadzące) oś C X

Oś obrotu rewolweru Narzędzia Wrzeciono dodatkowe

Z KoOsienik geometryczne

Oś dodatkowa

Przy pomocy funkcji "przełączane osie geometryczne" (patrz przygotowanie pracy) moŜna z programu obróbki zmienić konfigurowany poprzez daną maszynową układ osi geometrycznych. Przy tym oś kanału zdefiniowana jako synchroniczna oś dodatkowa moŜe zastąpić dowolną oś geometryczną.

1-38

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

1.4.2 Osie dodatkowe
W przeciwieństwie do osi geometrycznych w przypadku osi dodatkowych nie jest zdefiniowany związek geometryczny między osiami. Przykład: pozycja rewolweru U, konik V

1.4.3 Wrzeciono główne, wrzeciono prowadzące
Które wrzeciono jest wrzecionem głównym, decyduje kinematyka maszyny. To wrzeciono jest poprzez daną maszynową deklarowane jako wrzeciono prowadzące. Z reguły wrzeciono główne jest deklarowane jako wrzeciono prowadzące. To przyporządkowanie moŜna zmienić przy pomocy polecenia programowego SETMS (numer wrzeciona, patrz rozdział 7). Dla wrzeciona prowadzącego obowiązują specjalne funkcje jak np. nacinanie gwintu. Określenie: S albo S0

1.4.4 Osie maszyny
Identyfikatory osi moŜna nastawiać poprzez daną maszynową. Określenie w nastawieniu standardowym: X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

Poza tym są stałe identyfikatory osi, które zawsze mogą być stosowane: AX1, AX2, …, AXn

1.4.5 Osie kanału
Wszystkie osie, które wykonują ruch w kanale. Określenie: X, Y, Z, A, B, C, U, V

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-39

1

Słowo wstępne

1.4 Osie

03.04

1

1.4.6 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu
Osie uczestniczące w tworzeniu konturu opisują drogę a przez to ruch narzędzia. Zaprogramowany posuw działa wzdłuŜ tego toru. Osie uczestniczące w tej drodze uzyskują swoją pozycję równocześnie. Z reguły są to osie geometryczne. Które osie są osiami uczestniczącymi w tworzeniu konturu a przez to określają prędkość, ustala się jednak przez nastawienie domyślne. W programie NC moŜna podać osie uczestniczące w tworzeniu konturu przy pomocy FGROUP (patrz rozdział 5).

1.4.7 Osie uczestniczące w pozycjonowaniu
Osie pozycjonowania są interpolowane oddzielnie, tzn. kaŜda taka oś ma własny interpolator i własny posuw. RozróŜniać naleŜy osie pozycjonowania z synchronizacją na końcu bloku i poprzez wiele bloków: Osie POS: zmiana bloku następuje na jego końcu, gdy wszystkie zaprogramowane w nim osie uczestniczące w tworzeniu konturu i osie pozycjonowania osiągnęły swój punkt końcowy. Osie POSA: Ruchy tych osi pozycjonowania mogą przebiegać poprzez wiele bloków. Osie POSP: Ruch tych osi pozycjonowania w celu dojścia do pozycji końcowej następuje odcinkami. Więcej informacji do POS, POSA i POSP w punkcie “Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP”.

1-40

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

Dalsze wskazówki

Osie pozycjonowania stają się osiami synchronicznymi, gdy wykonują ruch bez specjalnego identyfikatora POS/POSA.

Ruch osi uczestniczących w tworzeniu konturu z płynnym przechodzeniem między blokami (G64) jest moŜliwy tylko wtedy, gdy osie pozycjonowania (POS) osiągnęły swoją pozycję końcową przed osiami uczestniczącymi w tworzeniu konturu. Osie uczestniczące w tworzeniu konturu, które są programowane z POS/POSA, są dla tego bloku wyłączane z układu osi uczestniczących w tworzeniu konturu. Osie pozycjonowania są uruchamiane z programu NC albo z PLC. W przypadku gdy ruch w osi ma być wykonany równocześnie z programu NC i PLC, ukazuje się komunikat błędu. Typowymi osiami pozycjonowania są: • manipulatory do podawania obrabianych przedmiotów • manipulatory do odbierania obrabianych przedmiotów • magazyn / rewolwer narzędziowy

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-41

1

Słowo wstępne

1.4 Osie

03.04

1

1.4.8 Osie synchroniczne
Osie synchroniczne wykonują ruch synchronicznie do drogi po konturze od pozycji początkowej do zaprogramowanej pozycji końcowej. Posuw zaprogramowany pod F obowiązuje dla wszystkich zaprogramowanych w bloku osi uczestniczących w tworzeniu konturu, ale nie dla osi synchronicznych. Osie synchroniczne potrzebują dla przebycia swojej drogi takiego samego czasu, co osie uczestniczące w tworzeniu konturu. Oś synchroniczna moŜe np. być osią obrotową, która wykonuje ruch synchronicznie do interpolacji konturu.

1.4.9 Osie rozkazowe
Osie rozkazowe są uruchamiane z akcji synchronicznych na podstawie wydarzenia (polecenia). Mogą one być pozycjonowane, uruchamiane i zatrzymywane całkowicie asynchronicznie do programu obróbki. Ruchu w osi nie moŜna wykonać równocześnie z programu obróbki i z akcji synchronicznych. Osie rozkazowe są interpolowane oddzielnie, tzn. kaŜda oś rozkazowa ma własny interpolator i własny posuw. Literatura: /FBSY/, Akcje synchroniczne

1.4.10 Osie PLC
Ruchy osi PLC są wykonywane przez PLC poprzez specjalne moduły funkcyjne i mogą być asynchroniczne w stosunku do wszystkich pozostałych osi. Wszystkie ruchy postępowe przebiegają niezaleŜnie od ruchów po konturze i ruchów synchronicznych.

1-42

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

1.4.11 Osie link (od w. opr. 5)
Osie link są to osie, które są fizycznie przyłączone do innej NCU i podlegające regulacji połoŜenia przez nią. Osie link mogą być dynamicznie przyporządkowywane innej NCU. Z punktu widzenia określonej NCU osie link nie są osiami lokalnymi. Do dynamicznej zmiany przyporządkowania do NCU dłuŜy koncepcja pojemnika osi. Zmiana osi przy pomocy GET i RELEASE z programu obróbki jest dla osi link niedostępna. Warunki: • Uczestniczące NCU, NCU1 i NCU2 muszą być połączone poprzez moduł link z szybką komunikacją link. Literatura: /PHD/, Podręcznik projektowania NCU 571-573.2, moduł link • Oś musi być odpowiednio skonfigurowana przez dane maszynowe. • Musi być opcja oś link.

NCU 1 Kanał 1 Kanał 2

611D 1 A 1 A 2 A 3

NCU 2 Kanał 1

611D 2 B 1 B 2

Moduł link (HW)

Komunikacja Link

Moduł link (HW)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-43

1

Słowo wstępne

1.4 Osie

03.04

1

Działanie

Regulacja połoŜenia następuje na NCU, do której napędy osi są fizycznie przyłączone. Tam znajduje się teŜ przynaleŜny interfejs VDI osi. Wartości zadane połoŜenia są w przypadku osi link wytwarzane na innej NCU i komunikowane poprzez link NCU. Komunikacja link musi zapewniać współpracę między interpolatorami z regulatorem połoŜenia wzgl. interfejsem PLC. Obliczone przez interpolatory wartości zadane muszą zostać przesłane do obwodu regulacji połoŜenia we własnej NCU, wzgl. wartości rzeczywiste muszą zostać przesłane z powrotem. Dalsze szczegóły na temat osi link znajdziecie w Literatura: /FB/ B3, Wiele pulpitów obsługi i NCU

Pojemnik osi (od w. opr. 5) Pojemnik osi jest strukturą danych bufora pierścieniowego, w której następuje przyporządkowanie osi lokalnych i/albo osi link do kanałów. Wpisy w buforze pierścieniowym są przesuwane cyklicznie. Konfiguracja osi link dopuszcza w logicznym odwzorowaniu osi maszyny obok bezpośredniego odesłania do osi lokalnych albo osi link równieŜ odesłanie do pojemnika osi. Takie odesłanie składa się z: • numer pojemnika i • slot (miejsce w buforze pierścieniowym w ramach odpowiedniego pojemnika) Wpisem w miejscu w buforze pierścieniowym jest: • oś lokalna albo

• oś link Wpisy w pojemniku osi zawierają lokalne osie maszyny albo osie link z punktu widzenia poszczególnych NCU. Wpisy w logicznym obrazie osi maszyny MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB danej NCU są stałe. Funkcja pojemnika osi jest opisana w Literatura: /FB/ B3 Wiele pulpitów obsługi i NCU

1-44

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

1.4.12 Osie lead-link (od w. opr. 6)
Prowadząca oś link jest to oś, która jest przez jedną NCU interpolowana i przekazywana jednej lub wielu NCU jako oś prowadząca w celu prowadzenia dalszych osi. Prowadząca oś link jest to oś, która jest przez jedną NCU interpolowana i przekazywana jednej lub wielu NCU jako oś prowadząca w celu prowadzenia dalszych osi. NCU zaleŜne od osi prowadzącej link mogą uŜywać następujących sprzęŜeń z tą osią:

- wartość prowadząca (wartość prowadząca zadana, rzeczywista, symulowana - holowanie - śledzenie styczne

- przekładnia elektroniczna (ELG) - wrzeciono synchroniczne Warunki: • Uczestniczące NCU, NCU1 do NCUn (n = max 8) muszą poprzez moduł link być połączone z szybką komunikacją link. Literatura: /PHD/, Podręcznik projektowania NCU 571-573.2, moduł Link • Oś musi być odpowiednio skonfigurowana przez dane maszynowe. • Musi być opcja oś link. • Dla wszystkich uczestniczących NCU musi być skonfigurowany taki sam takt interpolacji.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-45

1

Słowo wstępne

1.4 Osie

03.04

1
NCU n

NCU1

Wartości zadane A1 Sterowanie przez oś (osie) nadąŜną Wart. rzeczywiste A1

NCU 2

...

Interpolator

Interpolator

Servo

Servo

611 D A1 Moduły link NCU

611 D B1 B2

Ograniczenia:

• Oś prowadząca jako prowadząca oś link nie moŜe być osią link, tzn. nie moŜe być sterowana przez inną niŜ własna NCU. • Oś prowadząca jako prowadząca oś link nie moŜe być osią pojemnika, tzn. nie moŜe być sterowana na przemian przez róŜne NCU. • Prowadząca oś link nie moŜe być programowaną osią prowadzącą struktury gantry. • SprzęŜenia z prowadzącymi osiami link nie mogą być wielostopniowo kolejno kaskadowane. • Zamiana osi jest moŜliwa tylko w ramach własnej NCU prowadzącej osi link. Programowanie: Prowadząca NCU: Tylko NCU, której jest fizycznie przyporządkowana oś wartości prowadzącej, moŜe programować ruchy dla tej osi. Programowanie nie musi ponadto uwzględniać Ŝadnych cech szczególnych. NCU osi nadąŜnych: Programowanie w NCU osi nadąŜnych nie moŜe zawierać Ŝadnych poleceń ruchu dla prowadzącej osi link (osi wartości prowadzącej). Naruszenie tej reguły wyzwala alarm. Dostęp do osi prowadzącej następuje w zwykły sposób poprzez identyfikator kanału. Stany osi lead-link są dostępne przez wybrane zmienne systemowe.

1-46

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

1

03.04

Podstawy geometryczne

1.4 Osie

1

Zmienne systemowe: Następujące zmienne systemowe mogą być uŜywane z identyfikatorem osi kanału dla prowadzącej osi link: $AA_LEAD_SP; symuluje pozycję wartości prowadzącej SAA_LEAD_SV; symuluje prędkość wartości prowadzącej Gdy te zmienne systemowe są aktualizowane przez NCU osi prowadzącej, wówczas nowe wartości są przenoszone równieŜ do NCU, które chcą sterować osiami nadąŜnymi w zaleŜności od tej osi prowadzącej. Literatura: /FB/ B3 Wiele pulpitów obsługi i NCU

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-47

1
1.5

Słowo wstępne

1.5 Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu

03.04

1

Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu
Związek między poleceniami ruchu ze współrzędnych obrabianego przedmiotu i wynikającymi ruchami maszyny

Ruch w osi programowany w układzie wsp. obrabianego przedmiotu Opis geometrii obrabianego przedmiotu przez osie geometryczne (np. X, Y, Z) Obliczenie frame: •przesunięcie (TRANS) •obrót (ROT)(SCALE) •skalowanie Opis orientacji narzędzia przez wektor orientacji / kąt Eulera Pozostałe instrukcje ruchu przez tzw. osie dodatkowe (np. C, U, V)

Kontur w kartezjańskim układzie współrzędnych Kanału (BCS)

Kor. dług. narzędzia

Korekcja prom. narz. Ruch punktu zerowego narzędzia w BCS
Osie obr. przy trafo 5-osiowym

Obliczenie frame: • przesuniêcie •skalowanie

Transformacja kinemat. (gdy jest aktywna)

Ruch osi maszyny kanału abc

Obliczenia drogi Układ obliczania drogi oblicza odcinek drogi będący do przebycia w jednym bloku przy uwzględnieniu wszystkich przesunięć i korekcji.
X

Ogólnie obowiązuje: Droga = wartość zadana - wartość rzeczywista + przesunięcie punktu zerowego (NV) + korekcja narzędzia (WK)

T
WK Pozycja bezwzgl.

M

W

NV

Wart. zad. WK

Pozycja bezwzględna

1-48

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

Wart. zad.

Z

1

03.04

1.5 Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu

Podstawy geometryczne

1

JeŜeli w nowym bloku programu zostanie zaprogramowane nowe przesunięcie punktu zerowego i nowa korekcja narzędzia, wówczas obowiązuje: • przy wprowadzeniu wymiaru odniesienia: droga = (wymiar odniesienia P2 - wymiar odniesienia P1) + (NV P2 - NV P1) + (WK P2 - WK P1). • przy wprowadzeniu wymiaru łańcuchowego: droga = wymiar łańcuchowy + (NV P2 - NV P1) + (WK P2 - WK P1).
Wymiar odniesienia (wart. zadana) dla P2 WK P2

NV P2

NV P1

Wymiar odnies. (wart. zadana) dla P1 W Wart. rzeczyw. 1

WK P1

Droga

M

P1

Ruch

P2

Wart. rzeczyw. 2

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

1-49

1

Słowo wstępne

1.5 Układy współrzędnych a obróbka obrabianego przedmiotu

03.04

1

Notatki

1-50

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

Podstawy programowania NC

2

Podstawy programowania NC
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Budowa i zawartość programu NC ............................................................................. 2-52 Elementy językowe języka programowania ................................................................ 2-53 Programowanie przykładowego obrabianego przedmiotu ........................................... 2-74 Drugi przykład programowania frezowanie ................................................................ 2-77 Pierwszy przykład programowania frezowanie............................................................ 2-76 Przykład programowania toczenie.............................................................................. 2-80

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-51

2
2.1

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Budowa i zawartość programu NC
Wytyczną dotycząca budowy programu obróbki jest DIN 66025. Program NC / program obróbki składa się z szeregu bloków NC (patrz poniŜsza tablica). KaŜdy blok przedstawia jeden krok obróbczy. W bloku są pisane instrukcje w formie słów. Ostatni blok w ciągu obróbkowym zawiera specjalne słowo oznaczające koniec programu: M2, M17 wzgl. M30. Blok Blok Blok Blok Blok Blok Słowo N10 N20 N30 N40 N50 G0 G2 Słowo Słowo ... ... ... X20 Z37 ... ... ... ;Komentarz ;1. blok ;2. blok ;...

G91 ... M30

... ... ...

;koniec programu (ostatni blok)

Nazwy programów KaŜdy program ma własną nazwę, która przy sporządzaniu programu moŜe zostać dowolnie wybrana przy przestrzeganiu następujących warunków (oprócz formatu taśmy dziurkowanej): • pierwsze dwa znaki muszą być literami (równieŜ podkreślnik jest literą) • ponadto litery i cyfry _MPF100 albo WAŁEK albo WAŁEK_2 Tylko pierwsze 24 znaki identyfikatora programu są wyświetlane na NC. Przykład:

2-52

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

A...Z, a ... Z albo _ i mogą mieć długość maksymalnie 24 znaki. 2. Nazwy plików muszą posiadać rozszerzenie o długości 3 znaków (_xxx). 3. Dane w formacie taśmy dziurkowanej mogą być sporządzane na zewnątrz i opracowywane przy pomocy edytora. Nazwa pliku, która jest wewnętrznie zapisana w pamięci NC, rozpoczyna się od "_N_".

Format taśmy dziurkowanej Nazwy plików: 1. Nazwy plików mogą zawierać znaki 0...9,

Plik w formacie taśmy dziurkowanej rozpoczyna się od %<nazwa>, "%" musi znajdować się w pierwszej kolumnie pierwszego wiersza. = program obróbki WAŁEK123 = program obróbki kołnierz3

Przykłady: %_N_WAŁEK123_MPF albo %kołnierz3_MPF

Dalsze informacje o przesyłaniu, sporządzaniu i zapisywaniu programów obróbki znajdziecie w: /BA/, Instrukcja obsługi, punkt "Zakres czynności obsługowych program" i "Zakres czynności obsługowych usługi"

2.2

Elementy językowe języka programowania
Zasób znaków W celu sporządzania programów NC są do dyspozycji następujące znaki: DuŜe litery A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z NaleŜy przy tym przestrzegać: litery "O" nie mylić z cyfrą "0". Małe litery a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-53

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie
Małe i duŜe litery nie są rozróŜniane.

03.04

2

Znaki specjalne % Znak początku programu (tylko do sporządzania programu na zewnętrznym PC) ( Branie w nawiasy parametrów albo w wyraŜeniach ) [ ] < > : = / * + " ´ $ _ Branie w nawiasy parametrów albo w wyraŜeniach Branie w nawiasy adresów albo indeks tablicy Branie w nawiasy adresów albo indeks tablicy Mniejsze niŜ Większe niŜ

Blok główny, zakończenie etykiety, operator powiązania Przyporządkowanie, część równania

? ! . , ; & LF

Dzielenie, maskowanie bloku MnoŜenie Dodawanie Odejmowanie, znak ujemny Cudzysłów, identyfikator łańcucha znaków Przecinek górny, identyfikator specjalnych wartości liczbowych: heksadecymalnych, binarnych Własne oznaczenie zmiennych systemu Podkreślnik, zaliczany do liter zarezerwowano zarezerwowano Kropka dziesiętna Przecinek, znak rozdzielający parametry Początek komentarza Znak formatowania, takie samo działanie jak spacja Koniec bloku Znak rozdzielający Znak rozdzielający (pusty)

Tabulator Spacja

Nie dające się przedstawić znaki specjalne są traktowane jak spacje.

2-54

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Słowa Programy NC składają się z bloków, bloki składają się ze słów. Słowo "języka NC" składa się z jednego znaku adresowego i cyfry wzgl. ciągu cyfr, który przedstawia wartość arytmetyczną. Znakiem adresowym słowa jest zazwyczaj litera. Ciąg znaków moŜe zawierać znak liczby i kropkę dziesiętną, przy czym znak liczby znajduje się zawsze między literą adresową i ciągiem cyfr. Znak dodatni (+) nie musi być pisany. Bloki i ich budowa Program NC składa się z poszczególnych bloków, blok składa się z reguły z (wielu) słów. Blok powinien zawierać wszystkie dane do wykonania

Słowo
Ciąg cyfr

Słowo
Ciąg cyfr

Słowo
Adresse Ciąg cyfr

Adres

G01 X-50 S2000
Blok

kroku roboczego a kończy się znakiem "LF" (LINE FEED = nowy wiersz).

Znak "LF" nie musi być pisany; jest on automatycznie wytwarzany przez przełączenie wiersza. Długość bloku Blok moŜe • do wersji oprogramowania 3.x zawierać maksymalnie 242 znaki • od wersji oprogramowania 4 maksymalnie 512 znaków (łącznie z komentarzem i znakiem końca bloku "LF")

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

Adres

2-55

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Zazwyczaj na aktualnym wyświetleniu bloków na ekranie są pokazywane maksymalnie trzy bloki po maksymalnie 66 znaki. Komentarze są równieŜ wyświetlane. Komunikaty są wyświetlane we własnym oknie komunikatów. Kolejność słów w bloku Aby budowa bloku była przejrzysta, słowa powinny być uporządkowane następująco: Przykład: N10 G… X… Y… Z… F… S… T… D… M… H… Adres N 10 G S T D M H X,Y,Z F Znaczenie Adres numeru bloku Numer bloku Warunek drogowy Informacja o drodze Posuw

Prędkość obrotowa Narzędzie Numer korekcji narzędzia Funkcja dodatkowa Funkcja pomocnicza

Niektóre adresy mogą w ramach jednego bloku być stosowane równieŜ wielokrotnie (np.: G…, M…, H…). Blok główny/blok pomocniczy RozróŜnia się dwa rodzaje bloków: • • bloki główne i

bloki pomocnicze

W bloku głównym muszą być podane wszystkie słowa, które są wymagane, aby móc uruchomić przebieg pracy od odcinka programu rozpoczynającego się od bloku głównego.

2-56

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Bloki główne mogą znajdować się zarówno w programach głównych jak i w podprogramach. Sterowanie nie sprawdza, czy blok główny zawiera potrzebne informacje. Numer bloku Bloki główne są oznakowywane numerem bloku głównego. Numer bloku głównego składa się ze znaku ":" i dodatniej liczby całkowitej (numer bloku). Numer bloku znajduje się zawsze na jego początku. Numery bloków głównych muszą być jednoznaczne w ramach programu, aby przy poszukiwaniu uzyskać jednoznaczny wynik. Przykład: :10 D2 F200 S900 M3

Bloki uboczne są oznakowywane przez numer bloku ubocznego. Numer taki składa się ze znaku "N" i dodatniej liczby całkowitej (numer bloku). Numer bloku znajduje się zawsze na jego początku. Przykład: N20 G1 X14 Y35 N30 X20 Y40

Numery bloków pomocniczych muszą być jednoznaczne w ramach programu, aby przy poszukiwaniu uzyskać jednoznaczny wynik. Kolejność numerów bloków jest dowolna, zalecana jest jednak numeracja rosnąca. MoŜna programować bloki NC równieŜ bez numerów.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-57

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Adresy Adresy są stałym albo nastawnym określeniem osi (X,Y, ...), prędkości obrotowej wrzeciona (S), posuwu (F), promienia okręgu (CR) itd. Przykład: N10 X100 WaŜne adresy Adres A=DC(...) A=ACP(...) A=ACN(...) ADIS B=DC(...) B=ACP(...) B=ACN(...) C=DC(...) C=ACP(...) C=ACN(...) CHR=... D... F... FA[oś]=... wzgl. FA[wrzeciono]=... wzgl. [SPI(wrzeciono)]=... G... H... H=QU(...) I... J... K... L... M... M=QU(...) N... P... OVR=... Adres POS[oś]=... Znaczenie (nastawienie standardowe) Uwagi nastawny Oś obrotowa Odstęp ścięcia dla funkcji ruchu po konturze Oś obrotowa Oś obrotowa Sfazowanie naroŜnika konturu Numer ostrza Posuw Posuw osiowy (tylko gdy nr wrzeciona jest zadawany poprzez zmienną) stały nastawny nastawny stały stały stały stały

stały Warunek drogowy Funkcja pomocnicza stały Funkcja pomocnicza bez zatrzymywania odczytu nastawny Parametry interpolacji Parametry interpolacji Parametry interpolacji nastawny nastawny stały Wywołanie podprogramu Funkcja dodatkowa stały Funkcja dodatkowa bez zatrzymywania odczytu stały Blok uboczny Ręczna zmiana ruchu po konturze Liczba przebiegów programu stały stały

POSA[oś]=...

Znaczenie (nastawienie standardowe) Uwagi stały Oś pozycjonowania Oś pozycjonowania poza granicę bloku stały

2-58

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie
Pozycja wrzeciona stały

Podstawy programowania NC

2

SPOS=... SPOS[n]=... SPOSA=... SPOSA[n]=... Q... R... RND

Pozycja wrzeciona poza granicę bloku stały Oś • Parametr obliczeniowy, n jest nastawne poprzez daną maszynową (standard 0 - 99) • Oś (od wersji opr. 5.1) dalnie) Oś Oś Oś Oś Oś Oś Kąt rozwarcia " " absolutnie przyrostowo Zaokrąglenie naroŜnika konturu Prędkość obrotowa wrzeciona Numer narzędzia Zaokrąglenie naroŜnika konturu (monastawny stały nastawny stały stały stały stały nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny nastawny stały

R0=... do Rn=...

RNDM S... T... U... V... W... X... X=AC(...) X=IC(...) Y... Y=AC(...) Y=IC(...) Z... Z=AC(...) Z=IC(...) AR+=... AP=... CR=... RP=... :...

Kąt biegunowy Blok główny

Promień okręgu

Promień biegunowy

"stały"

Te identyfikatory adresowe są do dyspozycji dla określonej funkcji.

Producent maszyny (MH2.1)

"nastawny" Tym adresom producent maszyny moŜe poprzez daną maszynową przyporządkować inną nazwę.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-59

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Adresy działające modalnie / pojedynczymi blokami Adresy działające modalnie zachowują z zaprogramowaną wartością tak długo swoją waŜność (we wszystkich następnych blokach), aŜ pod tym adresem zostanie zaprogramowana nowa wartość. Adresy działające pojedynczymi blokami obowiązują tylko w tym bloku, w którym są zaprogramowane. Przykład: N10 G01 F500 X10 N20 X10 ;posuw działa tak długo, aŜ zostanie wprowadzony nowy. Adresy z rozszerzeniem osiowym W przypadku adresów z osiowym rozszerzeniem nazwa osi jest w nawiasach kwadratowych po adresie, który ustala przyporządkowanie do osi. Przykład: FA[U]=400; posuw specyficzny dla osi U Adresy rozszerzone Rozszerzony sposób pisania adresów stwarza moŜliwość uporządkowania w ramach systematyki duŜej ilości osi i wrzecion. Adres rozszerzony składa się z rozszerzenia numerycznego albo z pisanego w nawiasach kwadratowych identyfikatora zmiennej i wyraŜenia arytmetycznego przyporządkowanego przy pomocy znaku "=". Przykład: X7 X4=20 CR=7.3 S1=470 M3=5 ; "=" nie jest wymagane, 7 jest wartością, znak "=" jest jednak równieŜ tutaj moŜliwy ;oś X4 ("=" wymagane) ;2 litery ("=" wymagane) ;prędkość obrotowa dla 1. wrzeciona 470 obr./min ;zatrzymanie wrzeciona dla 3. wrzeciona

2-60

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Rozszerzony sposób pisania adresów jest moŜliwy tylko dla następujących prostych adresów: X, Y, Z, … I, J, K M H T F S SPOS, SPOSA Adresy osi Parametry interpolacji Prędkość obrotowa wrzeciona Pozycja wrzeciona Funkcje dodatkowe Funkcje pomocnicze Numer narzędzia Posuw

Liczbę (indeks) przy rozszerzonym pisaniu adresów moŜna w przypadku adresów M, H, S jak teŜ SPOS i SPOSA zastąpić zmienną. Identyfikator zmiennej znajduje się przy tym w nawiasach kwadratowych. Przykład: S[SPINU]=470 ;Prędkość obrotowa dla wrzeciona, którego numer jest zapisany w zmiennej SPINU M[SPINU]=3 ;Obroty w prawo wrzeciona, którego numer jest zapisany w zmiennej SPINU T[SPINU]=7 ;Wybór wstępny narzędzia dla wrzeciona, którego numer jest zapisany w zmiennej SPINU Adresy stałe Następujące adresy są ustalone na stałe: Adres D F G H L M N P R S T : Znaczenie (nastawienie standardowe) Numer ostrza Posuw Warunek drogowy Funkcja pomocnicza

Wywołanie podprogramu Funkcja dodatkowa Blok pomocniczy Liczba przebiegów programu Parametr obliczeniowy Prędkość obrotowa wrzeciona Numer narzędzia Blok główny

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-61

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Przykład programowania: N10 G54 T9 D2 Adresy stałe z rozszerzeniem osi Adres AX ACC FA FDA FL IP Znaczenie (nastawienie standardowe) Wartość osi (zmienne programowanie osi) Przyśpieszenie osiowe

Posuw osiowy Posuw osiowy ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym Osiowe ograniczenie posuwu Parametr interpolacji (zmienne programowanie osi) Override osiowy Współczynnik wielomianowy Oś pozycjonowania

OVRA PO POS POSA

Oś pozycjonowania poza granicę bloku

Przykład: N10 POS[X]=100 W przypadku programowania z rozszerzeniem osi oś, w której ma zostać wykonany ruch, znajduje się w nawiasach kwadratowych. Kompletną listę adresów nastawionych na stałe znajdziecie w aneksie. Adresy nastawne Adresy mogą być definiowane albo jako litera adresowa (ewent. z numerycznym rozszerzeniem) albo jako dowolny identyfikator. Adresy nastawne muszą być jednoznaczne w ramach sterowania, tzn. ten sam identyfikator adresu nie moŜe być stosowany dla róŜnych typów adresów. Jako typy adresów rozróŜnia się przy tym: • • • • • • • wartości osi i punkty końcowe parametry interpolacji posuwy kryteria ścięcia naroŜnika ...

pomiar ruch w osi i ruch wrzeciona

Nastawne litery adresowe to: A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z

2-62

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Nazwy adresów nastawnych mogą być zmieniane przez uŜytkownika poprzez dane maszynowe. Przykład: X1, Y30, U2, I25, E25, E1=90, … Rozszerzenie numeryczne ma jedno lub dwa miejsca i jest zawsze dodatnie. Identyfikator adresowy: Sposób pisania adresów moŜe zostać rozszerzony przez dodanie dalszych liter. Przykład: CR XPOS + * / DIV MOD : np. dla promienia okręgu

Operatory/funkcje obliczeniowe
Dodawanie Odejmowanie

MnoŜenie Dzielenie Uwaga: (typ INT)/(typ INT)=(typ REAL); np. 3/4 = 0.75 Dzielenie, dla typu zmiennej INT i REAL Uwaga: (typ INT)DIV(typ INT)=(typ INT); np. 3 DIV 4 = 0 Operator powiązania (w przypadku zmiennych FRAME) Sinus Cosinus

Dzielenie modulo (tylko dla typu INT) daje resztę z dzielenia INT, np. 3 MOD 4=3

Sin() COS() TAN() ASIN() ACOS() SQRT() ABS() POT() ATAN2()

Tangens

Arcus sinus

Arcus cosinus

Arcus tangens2

Pierwiastek kwadratowy Wartość bezwzględna 2. potęga (kwadrat) Część całkowitoliczbowa Zaokrąglenie do liczby całkowitej Logarytm naturalny Funkcja wykładnicza

TRUNC() ROUND() LN() EXP()

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-63

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Operatory porównania i operatory logiczne
== <> > < >= <= AND OR NOT XOR równe nierówne większe od mniejsze od większe albo równe mniejsze albo równe I LUB

Negacja ALBO

W wyraŜeniach arytmetycznych moŜna przy pomocy nawiasów okrągłych ustalić kolejność wykonywania wszystkich operatorów a przez to czynić odstępstwa od normalnych zasad pierwszeństwa. Przyporządkowania wartości Adresom mogą być przyporządkowywane wartości. Przyporządkowanie wartości następuje zaleŜnie od rodzaju identyfikatora adresu. Znak "=" między identyfikatorem adresu i wartością musi być pisany, gdy • • identyfikator adresu składa się z więcej niŜ jednej litery wartość składa się z więcej niŜ jednej stałej.

Znaku "=" moŜna nie pisać, gdy identyfikator adresu jest jedną literą a wartość składa się tylko z jednej stałej. Znaki plus i minus są dozwolone, znak rozdzielający po literze adresowej jest dopuszczalny. Przykłady: X10 X1=10 FGROUP(X1, Y2) AXDATA[X1] AX[X1]=10 X=10*(5+SIN(37.5)) ;Przyporządkowanie wartości (10) do adresu X, "=" nie wymagane ;Przyporządkowanie wartości (10) do adresu (X) z rozszerzeniem numerycznym (1), "=" wymagane ;Nazwy osi z parametrów przekazania ;Nazwa osi jako indeks przy dostępie do danych osi ;Pośrednie programowanie osi ;Przyporządkowanie wartości poprzez wyraŜenie numeryczne, "=" wymagane

2-64

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Po rozszerzeniu numerycznym musi zawsze następować jeden ze znaków specjalnych "=", "(", "[", ")", "]", "," albo operator, aby rozróŜnić identyfikator adresowy z rozszerzeniem numerycznym od litery adresowej z wartością. Identyfikatory Słowa (według DIN 66025) są uzupełniane przez identyfikatory (nazwy). Te uzupełnienia posiadają w ramach bloku NC takie samo znaczenie jak słowa. Identyfikatory muszą być jednoznaczne. Tych samych identyfikatorów nie wolno jest stosować do róŜnych obiektów. Identyfikatory mogą oznaczać: • zmienną - zmienną systemową - zmienną uŜytkownika • podprogramy • • • słowa kluczowe etykiety adresy DIN z wieloma literami

Budowa Identyfikatory są tworzone z maksymalnie 32 znaków. Jako znaki wolno stosować: • • • litery podkreślniki cyfry

Dwa pierwsze znaki muszą być literami albo podkreślnikami, między poszczególnymi znakami nie moŜe być znaków rozdzielających (patrz następne strony). Przykład: CMIRROR, CDON Zarezerwowanych słów kluczowych nie wolno uŜywać jako identyfikatorów. Znaki rozdzielające między poszczególnymi znakami są niedozwolone. Liczba znaków dla poszczególnych identyfikatorów: nazwa programu: identyfikator osi identyfikator zmiennej 24 znaki 8 znaków 31 znaków

• • •

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-65

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Zasady nadawania nazw identyfikatorów W celu uniknięcia kolizji nazw przyjmuje się następujące uregulowanie: • Wszystkie identyfikatory, które rozpoczynają się od "CYCLE” albo "_” , są zarezerwowane dla cykli SIEMENS. • Wszystkie identyfikatory, które rozpoczynają się od "CCS” są zarezerwowane dla cykli kompilacyjnych SIEMENS. • Cykle kompilacyjne uŜytkownika rozpoczynają się od "CC”. • UŜytkownikom zalecamy wybieranie nazw identyfikatorów, które rozpoczynają się od "U" (user) albo zawierają podkreślniki, poniewaŜ takie identyfikatory nie są uŜywane przez system, cykle kompilacyjne ani cykle SIEMENS. Dalsze rezerwacje • Identyfikator "RL" jest zarezerwowany dla tokarek konwencjonalnych. • Identyfikatory, które rozpoczynają się od "E_ ", są zarezerwowane w przypadku programowania EASYSTEP. Identyfikatory zmiennych W przypadku zmiennych, które są uŜywane przez system, pierwsza litera jest zastępowana przez znak "$". Dla zmiennych definiowanych przez uŜytkownika nie wolno jest uŜywać tego znaku. Przykłady (patrz “Przygotowanie pracy”): $P_IFRAME, $P_F W przypadku zmiennych z rozszerzeniem numerycznym zera na początku nie mają znaczenia (R01 odpowiada R1). Przed rozszerzeniem numerycznym są dozwolone znaki rozdzielające.

2-66

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Identyfikator pola Dla identyfikatorów tablicy obowiązują te same zasady co dla zmiennych elementarnych . Adresowanie zmiennych obliczeniowych jako tablicy jest moŜliwe. Przykład: R[10]=… Typy danych Za zmienną moŜe kryć się wartość liczbowa (wzgl. wiele wartości), np. litera adresowa. Jaki typ danych jest dopuszczalny dla danej zmiennej jest ustalane przy jej definiowaniu. Dla zmiennych systemowych i zmiennych zdefiniowanych domyślnie typ jest ustalony. Elementarnymi typami zmiennych/danych są: Typ INT REAL BOOL CHAR STRING AXIS FRAME Liczby całkowite ze znakiem (integer) ±(231 - 1) Liczby real (liczby ułamkowe z kropką ±(10-300 … 10+300) dziesiętną, LONG REAL wg. IEEE) Wartości logiczne: TRUE (1) i 1, 0 FALSE (0) 1 znak ASCII, odpowiednio do kodu Ciąg znaków, liczba znaków w […], maksymalnie 200 znaków Tylko nazwy osi (adresy osi) Znaczenie Zakres wartości

0 … 255 Ciąg wartości z 0 … 255

Dane geometryczne dla przesunięcia, obrotu, skalowania, lustrzanego odbicia

Wszystkie istniejące w kanale identyfikatory osi

Takie same typy elementarne moŜna zestawić do tablic. Są moŜliwe tablice maksymalnie dwuwymiarowe. Stałe Stałe integer Wartość całkowitoliczbowa ze znakiem lub bez, np. jako przyporządkowanie wartości do adresu Przykłady: X100 X-100 ;Przyporządkowanie wartości +100 do adresu X ;Przyporządkowanie wartości –100 do adresu X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-67

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Stałe real: Liczba rzeczywista, np. z kropką dziesiętną, ze znakiem lub bez, np. jako przyporządkowanie wartości do adresu Przykład: X10.25 X-10.25 X0.25 X.25 X=-.1EX-3 ;Przyporządkowanie wartości +10.25 do adresu X ;Przyporządkowanie wartości –10.25 do adresu X ;Przyporządkowanie wartości +0.25 do adresu X ;Przyporządkowanie wartości +0.25 do adresu X, bez "0" na początku ;Przyporządkowanie wartości –0.1*10-3 do adresu X

JeŜeli w przypadku adresu z dopuszczalnym wprowadzeniem kropki dziesiętnej zostanie po tej kropce napisanych więcej cyfr niŜ jest to przewidziane dla tego adresu, wówczas następuje zaokrąglenie do przewidzianej liczby miejsc. X0 nie moŜe zostać zastąpione przez X. Przykład: G01 X0 nie zastępować przez G01 X! Stałe heksadecymalne MoŜliwe są równieŜ stałe, które są interpretowane heksadecymalnie. Przy tym litery "A" do "F" obowiązują jako cyfry heksadecymalne od 10 do 15. Stałe heksadecymalne są umieszczane między przecinkami górnymi i rozpoczynają się od litery "H", po której następuje wartość pisana heksadecymalnie. Znaki rozdzielające między literami i cyframi są dozwolone. Przykład dla danej maszynowej (patrz teŜ "przygotowanie pracy"): $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H3C7F' ;Przyporządkowanie liczb heksadecymalMaksymalna liczba znaków jest ograniczona przez zakres wartości całkowitoliczbowego typu danych. nych do danych maszynowych

2-68

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Stałe binarne MoŜliwe są teŜ stałe, które są interpretowane binarnie. Są przy tym stosowane tylko cyfry "0" i "1". Stałe binarne są pisane między przecinkami górnymi i rozpoczynają się od litery "B", po której następuje wartość pisana binarnie. Znaki rozdzielające między cyframi są dozwolone. Przykład dla danej maszynowej (patrz teŜ "przygotowanie pracy"): $MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001' Przyporządkowanie stałych binarnych do danych maszynowych Bity 0 i 7 są nastawione

Maksymalna liczba znaków jest ograniczona przez zakres wartości całkowitoliczbowego typu danych. Segment programu Segment programu składa się z jednego bloku głównego i wielu bloków pomocniczych. Przykłady: :10 D2 F200 S900 M3 N20 G1 X14 Y35 N30 X20 Y40 N40 Y-10 ... N100 M30 Maskowanie bloków Bloki, które nie w przypadku kaŜdego programu mają być wykonywane (np. przy wdraŜaniu programu), mogą być maskowane. Bloki, które mają być maskowane, są oznaczane znakiem "/" (ukośnik) przed numerem bloku. MoŜna teŜ maskować wiele kolejnych bloków. Instrukcje zawarte w blokach maskowanych nie są wykonywane, program jest kontynuowany od kaŜdorazowo najbliŜszego nie maskowanego bloku.
N10 ... /N20 ... N30 ... /N40 ... /N50 ... /N60 ... N70 ... N80 ... N90 ... N100 ... N110 ... N120

Przebieg programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-69

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Przykłady: N10 … /N20 … N30 … /N40 … N70 …

;jest wykonywany ;maskowany

; jest wykonywany ; maskowany ; jest wykonywany

/ ...

Od w. opr. 5 MoŜna zaprogramować do 8 płaszczyzn maskowania. Dla bloku programu obróbki moŜna podać tylko 1 płaszczyznę maskowania:

/0 ... /1 N010... /2 N020... ... /7 N100...

;Blok jest maskowany (1. płaszcz. mask.) ;Blok jest maskowany (1. płaszcz. mask.) ;Blok jest maskowany (2. płaszcz. mask.) ;Blok jest maskowany (3. płaszcz. mask.) ;Blok jest maskowany (8. płaszczyzna maskowania)

Od w. opr. 6.3 MoŜna zaprogramować do 10 płaszczyzn maskowania. Dla bloku programu obróbki moŜna podać tylko 1 płaszczyznę maskowania: /8 N080... ;Blok jest maskowany 9. płaszcz. mask.

Producent maszyny (MH2.2)

/9 N090...

;Blok jest maskowany 10. płaszcz. mask.

Ile jest dostępnych płaszczyzn maskowania, zaleŜy od danej maszynowej wyświetlania. Maskowanie bloków płaszczyzn maskowania /0 do /9 jest uaktywniane przez obsługę (patrz /BA/ Instrukcja obsługi, menu sterowanie programem w zakresie czynności obsługowych maszyna) albo sterowanie adaptacyjne. Zmienne przebiegi programów mogą być wytwarzane równieŜ przez zastosowanie zmiennych systemowych i zmiennych uŜytkownika dla skoków warunkowych. Cele skoków (etykiety) Przez definicję celów skoków (etykiet) moŜna programować rozgałęzienia w ramach programu. Dalsze informacje na ten temat znajdziecie w instrukcji programowania "Przygotowanie pracy". Nazwy etykiet obejmują co najmniej 2 a co najwyŜej 32 znaki (litery, cyfry, podkreślniki). Pierwsze dwa znaki muszą być literami albo podkreślnikami. Po nazwie etykiety następuje dwukropek (":").

2-70

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Etykiety muszą być jednoznaczne w ramach programu. Etykiety znajdują się zawsze na początku bloku. Gdy jest numer bloku, etykieta znajduje się bezpośrednio za tym numerem. Komentarze Aby ukształtować program NC w sposób zrozumiały równieŜ dla programistów innych (!) niŜ autor, jest celowe wstawianie do programu sensownych komentarzy.

Komentarze znajdują się na końcu bloku i są oddzielone średnikiem (";") od części programowej bloku NC. Przykłady: N10 G1 F100 X10 Y20 ; komentarz dla objaśnienia bloku NC

oder N10 ; Firma G&S, zlecenie nr 12A71 N20 ; Program sporządził Pan Müller, dział. TV 4, dnia 21.11.94 N50 ; Część nr 12, obudowa pompy zanurzeniowej typ TP23A Komentarze są zapisywane w pamięci i w czasie przebiegu programu ukazują się w aktualnym wyświetlaniu bloku.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-71

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Programowanie komunikatów Komunikaty mogą być programowane, aby podczas przebiegu programu dawać osobie obsługującej wskazówki dotyczące aktualnej sytuacji przy obróbce. Komunikat jest tworzony w ten sposób, Ŝe po słowie kluczowym "MSG" w okrągłych nawiasach "()" i cudzysłowie jest pisany tekst komunikatu. Komunikat moŜna skasować przez "MSG ()". Przykład: N10 MSG ("Obróbka zgrubna konturu") N20 X… Y… N … N90 MSG () Tekst komunikatu moŜe mieć długość maksymalnie 124 znaki i jest wyświetlany w dwóch wierszach (2*62 znaki). W ramach tekstu komunikatu mogą być teŜ wyświetlane treści zmiennych. Przykłady: N10 R12=$AA_IW [X] ;Aktualna pozycja osi X w R12 N20 MSG (″Sprawdzić aktualną pozycję osi X″<<R12<<) N … N90 MSG () ;Skasowanie komunikatu z N20 N20 MSG (″Sprawdzić pozycję osi X″<<$AA_IW[X]<<) albo ;Uaktywnienie komunikatu ;Skasowanie komunikatu z N10

2-72

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Nastawianie alarmów Obok komunikatów mogą w programie NC być równieŜ nastawiane Alarmy. Są one pokazywane na ekranie w specjalnym polu. Z alarmem jest kaŜdorazowo związana reakcja sterowania odpowiednio do kategorii alarmu. Alarmy są programowane w ten sposób, Ŝe jest pisane słowo kluczowe "SETAL" a następnie w nawiasach okrągłych numer alarmu. Obowiązujący zakres numerów alarmów wynosi między 60 000 i 69 999, z czego 60 000 do 64 999 zarezerwowano dla cykli SIEMENS a 65 000 do 69 999 jest do dyspozycji uŜytkownika. Alarmy są programowane zawsze we własnym bloku. Przykład: N100 SETAL (65000) Jakie reakcje są związane z określonym alarmem, znajdziecie w instrukcji uruchomienia. Tekst alarmu musi zostać zaprojektowany w MMC. Parametryzowane alarmy cykli (od w. opr. 6.4) Do wstępnie zdefiniowanego podprogramu SETAL moŜna oprócz numeru alarmu podać dodatkowo łańcuch znaków zawierający do 4 parametrów. Przykład: SETAL(<numer alarmu> , <łańcuch znaków>) W tych parametrach mogą być definiowane zmienne teksty uŜytkownika. Są jednak do dyspozycji równieŜ wstępnie zdefiniowane parametry o następującym znaczeniu: %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = indeks tekstowy dla alarmów cykli %4 = dodatkowe parametry alarmów ;Nastawienie alarmu nr 65000

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-73

2
2.3

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Programowanie przykładowego obrabianego przedmiotu
Planowanie przebiegu obróbki Przy sporządzaniu programu NC właściwe programowanie, a więc przełoŜenie poszczególnych kroków roboczych na język NC, jest najczęściej tylko małą częścią pracy programisty. Przed właściwym programowaniem powinno nastąpić planowanie i przygotowanie kroków roboczych. I im dokładniej z góry przemyślicie, jak program NC ma zostać ustawiony i zbudowany, tym szybciej i prościej będzie przebiegać właściwe programowanie i tym bardziej przejrzysty i mniej podatny na błędy będzie gotowy program NC. Przejrzyste programy okazują się korzystnymi szczególnie wówczas, gdy później są dokonywane zmiany. PoniewaŜ kaŜda obrabiana część wygląda inaczej, nie ma naturalnie sensu sporządzanie programów według tej samej metody. Są jednak określone sposoby postępowania, które w większości przypadków okazują się celowe. PoniŜej przedstawiono pewien rodzaj listy kontrolnej.

2-74

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

1. Przygotowanie rysunku obrabianego przedmiotu • Ustalenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu • Wrysowanie układu współrzędnych

• Obliczenie ewentualnie brakujących współrzędnych 2. Ustalenie przebiegu obróbki • Jakie narzędzia i kiedy będą uŜywane do obróbki którego konturu? • W jakiej kolejności będą wykonywane poszczególne elementy obrabianego przedmiotu? • Które elementy powtarzają się (ewent. równieŜ w obróceniu) i powinny zostać zapisane w podprogramie?

• Czy w innych programach obróbki wzgl. podprogramach są ewent. takie albo podobne kontury, których moŜna by uŜyć? Gdzie jest celowe albo konieczne przesunięcie punktu zerowego, obrót, lustrzane odbicie, skalowanie (koncepcja frame)? 3. Sporządzenie planu pracy Ustalenie kroków wszystkich procesów obróbkowych w maszynie, np.: • przesuwy szybkie przy pozycjonowaniu • • odsunięcie narzędzia w celu przeprowadzenia pomiaru • włączenie / wyłączenie wrzeciona, chłodziwa • • • • • • wywołanie danych narzędzi dosuw korekcja toru ruchu itd. dosunięcie do konturu odsunięcie od konturu zmiana narzędzia

4. Przetłumaczenie kroków roboczych na język programowania Zapisanie kaŜdego kroku jako blok (wzgl. bloki) NC. 5. Połączenie wszystkich kroków w jeden program

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-75

2
2.4

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Pierwszy przykład programowania, frezowanie
Aby przetestować poniŜszy przykład programowania, postępujcie w NC następująco (patrz instrukcja obsługi): • • • • • Edycja programu obróbki Wybór programu

Utworzenie nowego programu obróbki (nazwa) Uaktywnienie pojedynczego bloku

Uruchomienie wykonywania programu obróbki

Przy testowaniu programu mogą wystąpić alarmy. Alarmy te muszą być najpierw cofnięte.

Producent maszyny (MH2.3)

Aby program mógł być wykonywany na maszynie, muszą być odpowiednio nastawione dane maszynowe. Literatura: /FB/ K2, "Osie, układy współrzędnych,.." Przykład programowania _FRAES1_MPF
N10

MSG(”TO JEST MÓJ PROGRAM NC NC”)

; Przykład programowania

:10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N100

F200 S900 T1 D2 M3 G0 X100 Y100 G1 X150 Y120 X100 G0 X0 Y0 M30 Y100

;Posuw, wrzeciono, narzędzie, ;korekcja narzędzia, wrzeciono w prawo ;Dosuw do pozycji przesuwem szybkim ;Prostokąt z posuwem, prosta w X ;Prosta w Y ;Prosta w X ;Prosta w Y ;Powrót przesuwem szybkim ;Koniec bloku

; MSG = wyprowadzenie komunikatu w wierszu alarmów

2-76

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2
2.5

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

Drugi przykład programowania, frezowanie
Ten przykład programowania obejmuje frezowanie powierzchni górnej i boków jak teŜ wiercenie. • Obrabiany przedmiot jest przewidziany do obróbki na frezarce pionowej. • Zwymiarowanie jest w calach.

Producent maszyny (MH2.4)

Aby program mógł być wykonywany na maszynie, muszą być odpowiednio nastawione dane maszynowe. Literatura: /FB/ K2, "Osie, układy współrzędnych,.." Przykład programowania %_N_RAISED_BOSS_MPF N005 MSG ("Ruch w osiach do pozycji zmiany narzędzia") N010 N015 N025 N030 N035 N040 N045 N050 N055 ;********************Zmiana narzędzia******************** N020 MSG ("Zmiana narzędzia aktywna") T1 M6 MSG () ; kasuje komunikat z bloku N020 MSG ("Frezowanie czoła Z=0 pow. obrabianego przedmiotu") G0 G54 X-2 Y.6 S800 M3 M8 Z1 D1 G1 Z0 F50 X8 F25 ; d = 3 calowy frez czołowy START01:SUPA G0 G70 Z0 D0 SUPA X0 Y0

N060 G0 Y3.5 N065 G1 X-2 N070 SUPA G0 Z0 D0 M5 M9 ;********************Zmiana narzędzia******************** N075 T2 M6 MSG ("Obróbka boków") N080 G0 X-1 Y.25 S1200 M3 M8 N085 N090 N095 N100 N105 N110 N115 N120 N125 Z1 D1 G1 Z-.5 F50 G42 X.5 F30

; d = 1 calowy frez do płaszczyzn

X5.5 RNDM=-.375 Y3.625 X.5 Y.25

; Zaokrąglenie modalnie promień=0.375

X=IC(.375) RNDM=0 G40 G0 Y-1 M5 M9

; Potrzebne dla zaokrąglenia krawędzi

; Przesuw szybki do pozycji kasowania 2-77

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie
Z1

03.04

2

N130 N135 N140

;********************Dalej stosowanie frezu 1 cal******************* MSG ("Side Cut Top Boss") N145 G01 G41 X1 Y2 N150 N155 N160 N165 N170 N175 N180 G2 X1.5476 Y3.375 CR=2 G3 X4.4524 CR=3 G2 Y.625 CR=2 G3 X1.5476 CR=3 G2 X1 Y2 CR=2 G0 G40 X0

X-1 Y0 Z-.25

N185 SUPA X0 Y0 ; X i Y do pozycji zmiany narzędzia ;********************Zmiana narzędzia******************** N190 T3 M6 MSG ("Wiercenie 3 otworów") N195 N200 N205 N210 N215 N220 ; 27/64 wiertło

SUPA G0 Z0 D0 M5 M9

; Z wykonuje ruch do pozycji zmiany narzędzia

G0 X1.75 Y2 S1500 M3 M8 Z1 D1 X3

; Dosunięcie do pierwszego wiercenia ; Wiercenie pierwszego otworu ; Wiercenie drugiego otworu ; Wiercenie trzeciego otworu

MCALL CYCLE81 (1,0,.1,-.5,) X4.25 MCALL

N221 SUPA Z0 D0 M5 M9 zerowego maszyny N225 SUPA X0 Y0 MSG () N230 M30

; Kasowanie modalne wywołania. Oś Z wykonuje ruch do punktu

; Koniec programu

2-78

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

6.0

5.0 1.4524

1/2-13 X 1.0 DP

4.0

1.25

1.375 2.0

3.5 2.0 R 0.75

2.5

0.75 0.25

0.5 Zwymiarowanie jest w calach

3.0 R

0.375 R

Rysunek wymiarowy obrabianego przedmiotu "The Raised Boss" (nie w skali).

0.25 0.25

Widok z boku Zwymiarowanie w calach

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-79

2
2.6

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Przykład programowania, toczenie
Przykład programowania obejmuje programowanie w promieniu i korekcję promienia narzędzia. Przykład programowania %_N_1001_MPF N5 N10 N15 N20 N25 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N75 N80 N85 N90 N95 N100 N105 N110 N115 N120 N125 N130 N135 G0 G53 X280 Z380 D0 TRANS X0 Z250 LIMS=4000 G96 S250 M3 G90 T1 D1 M8 ;Nazwa programu ;Punkt startowy ;Przesunięcie punktu zerowego ;Ograniczenie prędkości obrotowej (G96)

G0 G42 X-1.5 Z1 G1 X0 Z0 F0.25 G3 X16 Z-4 I0 K-10 G1 Z-12 G2 X22 Z-15 CR=3 G1 X24 G3 X30 Z-18 I0 K-3 G1 Z-20 X35 Z-40 Z-57

;Wybór posuwu stałego ;Wybór narzędzia i korekcji ;PrzyłoŜenie narzędzia z korekcją promienia narzędzia ;Toczenie promień 10 ; Toczenie promień 3 ; Toczenie promień 3

G2 X41 Z-60 CR=3 G1 X46 X52 Z-63 G0 G40 G97 X100 Z50 M9 T2 D2 G96 S210 M3

; Toczenie promień 3 ;Cofnięcie wyboru korekcji promienia narzędzia i dosunięcie do punktu zmiany narzędzia ;Wywołanie narzędzia i wybór korekcji ;Wybór stałej prędkości skrawania ; PrzyłoŜenie narzędzia z korekcją promienia narzędzia ; Toczenie średnica 50 ; Toczenie promień 8 ;Cofnięcie narzędzia i cofnięcie wyboru korekcji promienia narzędzia ;Ruch do punktu zmiany narzędzia ;Koniec programu

G0 G42 X50 Z-60 M8 G1 Z-70 F0.12 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5 G0 G40 X100 Z50 M9 G0 G53 X280 Z380 D0 M5 M30

2-80

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

2

03.04

2.6 Przykład programowania, toczenie

Podstawy programowania NC

2

4 5 °

R8 R3 R3

X

Ø 16

Ø 30

Ø 35

Ø 50

R3

R10

Z

15 18 20 40 57 60 62 70 80

12

4

Aby program mógł być wykonywany na maszynie, muszą być odpowiednio nastawione dane maszynowe. Literatura: /FB/ K2, "Osie, układy współrzędnych,.."

Producent maszyny (MH2.5)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) –Wydanie 03.04

2-81

2

Podstawy programowania NC

2.6 Przykład programowania, toczenie

03.04

2

Notatki

2-82

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) – Wydanie 03.04

3

03.04

Dane dot. drogi ruchu

3

Dane dotyczące drogi ruchu
3.1 3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91........................................................ 3-85 3.2.1 Rozszerzenie G91 (od w. opr. 4.3) ....................................................................... 3-88 3.3 3.4 Dane wymiarowe dla osi obrotowych w wymiarze absolutnym, DC, ACP, ACN .......... 3-89 Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710 ...................................... 3-91 Przesun. punktu zer. (Frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA ......... 3-94 Wybór płaszczyzny roboczej, G17 bis G19 ................................................................ 3-98 Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26........................................... 3-101 Bazowanie do punktu odniesienia, G74.................................................................... 3-104 Wskazówki ogólne ..................................................................................................... 3-84

3.5

3.6 3.7 3.8

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-83

3
3.1

Dane dot. drogi ruchu

3.1 Wskazówki ogólne

03.04

3

Wskazówki ogólne

W tym rozdziale znajdziecie opisy poleceń, które w większości przypadków znajdują się na początku programu NC. Zestawienie tych funkcji nie powinno być podnoszone do rangi opatentowanej recepty. Na przykład wybór płaszczyzny roboczej moŜe mieć sens równieŜ w innym miejscu w programie NC. Niniejszy rozdział, a takŜe wszystkie następne, powinien Wam słuŜyć raczej jako przewodnik, którego osnowa opiera się na "klasycznej" strukturze programu NC.

3-84

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3
3.2

03.04

3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91

Dane dot. drogi ruchu

3

Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91 Programowanie
Wprowadzanie wymiarów absolutnych G90 X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…) Wprowadzanie wymiarów łańcuchowych G91 albo X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)

Objaśnienie parametrów
X Y Z =AC =IC Określenia osi, w których jest wykonywany ruch Podanie wymiaru absolutnego (działa pojedynczymi blokami)

Podanie wymiaru łańcuchowego (działa pojedynczymi blokami)

Działanie

Przy pomocy poleceń G90/G91 wzgl. działających pojedynczymi blokami danych AC/IC moŜecie ustalić systematykę opisu dla dosuwu do pozycji zadanych.

Przebieg
Wprowadzenie wymiaru absolutnego, G90 Podanie wymiaru absolutnego odnosi się do punktu zerowego aktualnie obowiązującego układu współrzędnych. Programujecie dokąd narzędzie powinno wykonać ruch, np. w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. Wprowadzenie wymiaru łańcuchowego Podanie wymiaru odnosi się do ostatnio osiągniętego punktu. Programujecie o ile narzędzie powinno wykonać ruch. Działające pojedynczymi blokami wprowadzenie wymiaru absolutnego albo łańcuchowego AC, IC Przy pomocy AC moŜna przy wstępnie nastawionym G91 nastawiać pojedynczymi blokami dla poszczególnych osi wprowadzenie wymiaru absolutnego. Przy pomocy IC moŜna przy wstępnie nastawionym G90 nastawiać pojedynczymi blokami dla poszczególnych osi wprowadzenie wymiaru łańcuchowego.

Y

30

85 G90 20

35 G91

X 10 50 G91 60 G90

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-85

3

Dane dot. drogi ruchu

3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91

03.04

3

Dalsze wskazówki

W tokarkach konwencjonalnych jest normalne traktowanie przyrostowych bloków ruchu w osi poprzecznej jako wartości w promieniu, podczas gdy dane w średnicy obowiązują dla wymiarów odniesienia. To przestawienie dla G90/G91 następuje przy pomocy poleceń DIAMON, DIAMOF wzgl. DIAM90. Patrz na ten temat "Specjalne funkcje toczenia" (punkt 4.13) w niniejszej instrukcji programowania.

G91 Ø 25 G90 G91 G90 7,5 Z Z 5 X Y 35 25 X 20 25

Polecenia G90 wzgl. G91 działają generalnie dla wszystkich osi, które zostały zaprogramowane w następnych blokach NC. Obydwa polecenia działają modalnie.

X

Przykład programowania

Drogi ruchu są wprowadzane we współrzędnych absolutnych w odniesieniu do punktu zerowego obrabianego przedmiotu. Współrzędne punktu środkowego I i J dla interpolacji kołowej są wprowadzane pojedynczymi blokami we współrzędnych absolutnych, poniewaŜ punkt środkowy okręgu jest standardowo - niezaleŜnie od G90/G91 – programowany w wymiarze łańcuchowym.

N10 N20 N30 albo N30 N40 N50

G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3 G1 Z-5 F500

Wprowadzenie wymiaru absolutnego, przesuwem szybkim do pozycji XYZ, narzędzie, wrzeciono wł. w prawo W posuwie dosuw narzędzia Punkt środkowy okręgu w wymiarze absolutnym Punkt środkowy okręgu w wymiarze łańcuchowym Wykonanie Koniec programu

G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35) G2 X20 Y35 I0 J-25 G0 Z2 M30

3-86

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91
X

Dane dot. drogi ruchu

3

2,5

Ø 11 W 15 27 21

Z

N5 N10 N20 N30 albo N30 N40 N50

T1 D1 S2000 M3 G0 G90 X11 Z1 G1 Z-15 F0.2 G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21) G3 X11 Z-27 I-8 K-6 G1 Z-40 M30

Narzędzie, wrzeciono w prawo Wprowadzenie wymiaru absolutnego, przesuwem szybkim do pozycji XYZ W posuwie dosuw narzędzia Punkt środkowy okręgu w wymiarze absolutnym Punkt środkowy okręgu w wymiarze łańcuchowym Wykonanie Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-87

3

Dane dot. drogi ruchu

3.2 Dane wymiarowe absolutne/względne, G90/G91

03.04

3

3.2.1 Rozszerzenie G91 (od w. opr. 4.3) Programowanie
Wprowadzenie wymiaru łańcuchowego G91 albo X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)
SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0

• bez zrealizowania aktywnej korekcji narzędzia • bez zrealizowania aktywnego przesunięcia punktu zerowego
SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0

Objaśnienie parametrów
SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0 Aktywne przesunięcie punktu zerowego nie jest realizowane. SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0 Aktywna korekcja narzędzia nie jest realizowana.

Działanie

Dla takich zastosowań jak draśnięcie jest wymagane, by w wymiarze łańcuchowym wykonać ruch tylko na zaprogramowanej drodze. Aktywne przesunięcie punktu zerowego albo korekcja narzędzia nie są wykonywane. MoŜna to nastawić oddzielnie poprzez daną nastawczą (SD) FRAME_OFFSET_INCR_PROG (punkt zerowy) i TOOL_OFFSET_INCR_PROG (korekcja narzędzia).

Przykład programowania

• niech G54 zawiera przesunięcie w X o 25 • SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0 (bez realizacji aktywnego przesunięcia punktu zerowego) N10 N20 N30 G90 G0 G54 X100

G1 G91 X10 G90 X50

Ruch X o 10 mm, korekcja nie jest realizowana

Ruch do pozycji X75, korekcja jest wykonywana

3-88

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3
3.3

03.04

3.3 Dane wymiarowe dla osi obrotowych w wymiarze absolutnym, DC, ACP, ACN

Dane dot. drogi ruchu

3

Dane wymiarowe dla osi obrotowych w wymiarze absolutnym, DC, ACP, ACN Programowanie
A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…) albo A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…) albo A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…)

Objaśnienie parametrów
A B C DC ACP ACN Określenie osi obrotowej, w której ma zostać wykonany ruch Podanie wymiaru absolutnego, bezpośrednie dosunięcie do pozycji

Podanie wymiaru absolutnego, dosunięcie do pozycji w kierunku dodatnim Podanie wymiaru absolutnego, dosunięcie do pozycji w kierunku ujemnym

Działanie

Przy pomocy wymienionych parametrów moŜecie dla pozycjonowania osi obrotowych zadać poŜądaną strategię dosuwu.

Przebieg
Wprowadzenie wymiaru absolutnego przy pomocy DC Oś obrotowa wykonuje ruch do pozycji zaprogramowanej we współrzędnych absolutnych po bezpośredniej, najkrótszej drodze. Oś obrotowa wykonuje ruch maksymalnie w zakresie 180°. Wprowadzenie wymiaru absolutnego przy pomocy ACP Oś obrotowa wykonuje ruch do pozycji zaprogramowanej we współrzędnych absolutnych w kierunku obrotów dodatnich (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Wprowadzenie wymiaru absolutnego przy pomocy ACN Oś obrotowa wykonuje ruch do pozycji zaprogramowanej we współrzędnych absolutnych w kierunku obrotów ujemnych (kierunku ruchu wskazówek zegara).

DC

maksymalny zakres ruchu

ACP

ACN

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-89

3

Dane dot. drogi ruchu

3.3 Dane wymiarowe dla osi obrotowych w wymiarze absolutnym, DC, ACP, ACN
W celu pozycjonowania z podaniem kierunku (ACP, ACN) musi w danej maszynowej być nastawiony zakres ruchu między 0° i 360° (zachowanie się modulo). Aby móc w jednym bloku wykonywać ruch osi modulo o więcej niŜ 360°, naleŜy zaprogramować G91 wzgl. IC. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na poprzednich stronach.

03.04

3

Dodatni kierunek obrotów (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie) jest nastawiany w danej maszynowej.

Dalsze wskazówki

Wszystkie polecenia działają pojedynczymi blokami . DC, ACP i ACN moŜecie wykorzystywać równieŜ przy pozycjonowaniu wrzeciona ze stanu zatrzymanego. Przykład: SPOS=DC(45)

Przykład programowania

Obróbka na stole obrotowym: Narzędzie stoi, stół obraca się o 270° w kierunku ruchu wskazówek zegara. Powstaje przy tym rowek kołowy.

Z 5

X

Y

X 270°

N10 N20 N30 N40 N50

G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1 G1 Z-5 F500 C=ACP(270) G0 Z2 M30

SPOS=0

Wrzeciono w regulacji połoŜenia Absolutnie, dosuw w przesuwie szybkim

ObniŜenie w posuwie Stół obraca się o 270 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara (dodatnim), narzędzie frezuje rowek kołowy Wycofanie narzędzia, koniec programu

3-90

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3
3.4

03.04

3.4 Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710

Dane dot. drogi ruchu

3

Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710 Programowanie
Wywołanie G70 wzgl. G71 G700 wzgl. G710 od w. opr. 5

Objaśnienie poleceń
G70 G71 G700 G710 Podanie wymiaru w calach (długość [cali]) Metryczne podanie wymiaru (długość [mm])

Podanie wymiaru w calach (długość [cali]; posuw [cali/min] Metryczne podanie wymiaru(długość [mm]; posuw [mm/min])

Działanie

W zaleŜności od podania wymiarów na rysunku wykonawczym moŜecie odnoszące się do obrabianego przedmiotu dane geometryczne programować w wymiarach metrycznych albo calowych. Od wersji opr. 5 działanie G70/G71 jest rozszerzone przez G700/G710. Przy tym dodatkowo do danych geometrycznych równieŜ dane technologiczne, jak posuwy F, są podczas wykonywania programu obróbki interpretowane w systemie miar nastawianym poprzez G700/G710.

Przebieg
G70 wzgl. G71 MoŜecie spowodować przeliczenie przez sterowanie następujących danych geometrycznych (z niezbędnymi odstępstwami) na nie nastawiony system miar, a przez to bezpośrednio wprowadzić (przykłady): informacje dot. drogi X, Y, Z, … współrzędne punktu pośredniego I1, J1, K1 parametry interpolacji I, J, K i promień okręgu CR przy programowaniu okręgu skok gwintu programowane przesunięcie punktu zerowego (TRANS) promień biegunowy RP

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-91

3

Dane dot. drogi ruchu

3.4 Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710

03.04

3

Wszystkie pozostałe dane jak np. posuwy, korekcje narzędzi albo nastawne przesunięcia punktu zerowego są (przy stosowaniu G70/G71) interpretowane w nastawieniu podstawowym systemu miar (MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC). Przedstawienie zmiennych systemowych i danych maszynowych jest równieŜ niezaleŜne od kontekstu G70/G71. G700 wzgl. G710 Od wersji oprogramowania 5 przy stosowaniu G700/G710 wszystkie posuwy są w przeciwieństwie od = G70/G71 interpretowane w zaprogramowanym systemie miar. G700/G710 Codes znajdują się w tej samej grupie co G70/G71. Sposób oddziaływania G70/G71 i G700/G710 na adresy NC odczytajcie z punktu 12.2. “Lista adresów”. Zaprogramowana wartość posuwu działa modalnie, nie zmienia się przez to automatycznie przy przełączeniach G70/G71/G700/G710. JeŜeli posuw ma działać w kontekście G70/G71/G/700/G710, wówczas musi specjalnie zostać zaprogramowana nowa wartość F. Dla G700/G710 wszystkie zawierające długości dane NC, dane maszynowe i nastawcze są zawsze czytane i pisane w zaprogramowanym kontekście G700/G710. Literatura: /FB, G2/, Punkt 2.2 “Metryczny/calowy system miar”

3-92

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.4 Dane wymiarowe calowe/metryczne, G70/G700, G71/G710

Dane dot. drogi ruchu

3

Akcje synchroniczne JeŜeli w akcjach synchronicznych są rozwiązywane zadania pozycjonowania i w samych tych akcjach nie zaprogramowano G70/G71/G700/G710, wówczas aktywny w momencie wykonania kontekst G70/G71/G700/G710 decyduje o stosowanym systemie miar. Literatura: ruchu /PGA/ Pkt.10, Akcje synchroniczne /FBSY/, Akcje synchroniczne
Y

Przykład programowania

Przełączenie między wprowadzeniem w calach i metrycznym podaniem wymiarów przy nastawieniu podstawowym metrycznym (G70/G71).
3.54" 3.22"

G70

G71

G70

G71 20 X

30

1.18"

2.75" 90

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70

G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1 G1 Z-5 F500 X90 G70 X2.75 Y3.22 X1.18 Y3.54

Nastawienie podstawowe metryczne W posuwie w Z [mm/min] Wprowadzenie pozycji w calach, G70 działa do wybrania przy pomocy G71 albo końca programu Wprowadzenie pozycji w mm Wycofanie w przesuwie szybkim, koniec programu

G71 X 20 Y30 G0 Z2 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-93

3
3.5

Dane dot. drogi ruchu

3.5 Przesunięcie punktu zerowego (frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA

03.04

3

Przesunięcie punktu zerowego (frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA Programowanie
Wywołanie G54 albo G55 albo G56 albo G57 albo G505 … G599

Wyłączenie G53 albo G500 albo SUPA albo G153

Objaśnienie poleceń
G53 G54 do G57 G153 G500 Wyłączanie pojedynczymi blokami aktualnego nastawnego przesunięcia punktu zerowego i programowanego ppz Wywołanie drugiego do piątego nastawnego ppz/frame Maskowanie pojedynczymi blokami nastawnego, programowanego i całkowitego frame bazowego

SUPA G505 ... G599

• G500=frame zerowy, nastawienie standardowe, (nie zawiera przesunięcia, obrotu, lustrzanego odbicia ani skalowania) • Wyłączenie nastawnych przesunięć punktu zerowego / frame (G54 do G599) aŜ do następnego wywołania, • Uaktywnienie całkowitego frame bazowego ($P_ACTBFRAME). • G500 nierówne 0 • Uaktywnienie pierwszego nastawnego ppz/frame ($P_UIFR[0]) i • Uaktywnienie całkowitego frame bazowego ($P_ACTBFRAME) wzgl. jest uaktywniany ewent. zmieniony frame bazowy. Wyłączanie pojedynczymi blokami, łącznie z zaprogramowanymi przesunięciami, przesunięciami pokrętłem (DRF), zewnętrznym przesunięciem punktu zerowego i przesunięciem PRESET. Wywołanie 6. do 99. nastawnego przesunięcia punktu zerowego

3-94

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.5 Przesunięcie punktu zerowego (frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA
Frezowanie:
Z Z Y

Dane dot. drogi ruchu

3

Działanie

Poprzez nastawne przesunięcie punktu zerowego jest we wszystkich osiach ustawiany punkt zerowy obrabianego przedmiotu w odniesieniu do punktu zerowego bazowego układu współrzędnych. Dzięki temu jest moŜliwe np. wywoływanie poleceniem G punktów zerowych dla róŜnych przyrządów w róŜnych programach.

Y

G 5 4

X

X

Przy toczeniu jest w G54 wpisywana np. wartość korek- Toczenie: cji dla dokręcenia mocowadła.

X

Z M W

G54

Przebieg
Nastawienie wartości przesunięcia Poprzez pulpit obsługi albo interfejs uniwersalny moŜecie wprowadzić do wewnętrznej w sterowaniu tablicy przesunięć punktu zerowego następujące wartości:

Y Skalowanie
Y X

• współrzędne dla przesunięcia, • kąt przy zamocowaniu w pozycji obróconej i jeŜeli to konieczne - współczynniki skalowania. Sposób postępowania patrz instrukcja obsługi.

O br ót

Przesunięcie

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-95

3

Dane dot. drogi ruchu

3.5 Przesunięcie punktu zerowego (frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA

03.04

3

Włączenie przesunięcia punktu zerowego W programie NC przez wywołanie jednego z poleceń G54 do G57 punkt zerowy jest przesuwany z układu współrzędnych maszyny do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. W najbliŜszym bloku z zaprogramowanym ruchem wszystkie dane dot. pozycji a przez to ruchy narzędzia odnoszą się do teraz obowiązującego punktu zerowego obrabianego przedmiotu. Przy pomocy 4 będących do dyspozycji przesunięć punktu zerowego - np. w celu obróbki wielokrotnej moŜna równocześnie opisać 4 zamocowania obrabianych przedmiotów i wywoływać je w programie. Dalsze nastawne przesunięcia punktu zerowego, G505 bis G599 W tym celu są do dyspozycji numery poleceń G505 bis G599. I tak moŜecie w razie potrzeby, oprócz 4 wstępnie nastawianych przesunięć punktu zerowego G54 do G57, utworzyć poprzez daną maszynową w pamięci przesunięć punktu zerowego w sumie 100 takich przesunięć. Więcej informacji na ten temat w rozdziale 4. Wyłączenie przesunięcia punktu zerowego Przy pomocy polecenia G500 jest włączane pierwsze nastawne przesunięcie punktu zerowego łącznie z przesunięciem bazowym, tzn. przy wstępnym nastawieniu jako frame zerowy aktualne nastawialne ppz ulega wyłączeniu. G53 maskuje pojedynczymi blokami programowane i nastawne przesunięcie. G153 działa jak G153 a ponadto maskuje całkowity frame bazowy. SUPA działa jak G153 a ponadto maskuje przesunięcie DRF, zmiany prędkości ruchów i zewnętrzne przesunięcia punktu zerowego. Więcej informacji do programowanych przesunięć punktu zerowego w rozdziale 6 (frame).

Y
Y X

Y

X

Y

X X

Dalsze wskazówki

Nastawienie podstawowe na początku programu, np. G54 albo G500 moŜe zostać dokonane poprzez daną maszynową.

3-96

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.5 Przesunięcie punktu zerowego (frame), G54 do G57, G505 do G599, G53, G500/SUPA

Dane dot. drogi ruchu

3

Przykład programowania

W tym przykładzie są kolejno obrabiane 3 przedmioty, które są umieszczone na palecie odpowiednio do wartości przesunięcia punktu zerowego G54 do G56. Ciąg czynności obróbkowych jest zapisany w podprogramie L47.

Y M

Y X Y X Y X

G 5 6

G

5 4

G 5 5

X TRANS X10 M0

M

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80

G0 G90 X10 Y10 F500 T1 G54 S1000 M3 L47 G55 G0 Z200 L47 G56 L47 G53 X200 Y300 M30

Wywołanie przesunięcia punktu zerowego, wrzeciono w prawo Wywołanie programu, tutaj jako podprogram Wywołanie drugiego przesunięcia punktu zerowego Z nad przeszkodą Przebieg programu jako podprogramu Wywołanie trzeciego przesunięcia punktu zerowego Przebieg programu jako podprogramu Maskowanie przesunięcia punktu zerowego, koniec programu

Dosunięcie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-97

3
3.6

Dane dot. drogi ruchu

3.6 Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19

03.04

3

Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19 Programowanie
Wywołanie G17 albo G18 albo G19 Objaśnienie poleceń G17, G18, G19, Płaszczyzna robocza X/Y Płaszczyzna robocza Z/X Płaszczyzna robocza Y/Z Kierunek dosuwu Y Kierunek dosuwu X Kierunek dosuwu Z

WyŜej wymienione przyporządkowanie osi w przypadku G17, G18, G19 wynika z tego, Ŝe w danych maszynowych 1. osi geometrycznej przyporządkowano X, drugiej Y a trzeciej Z.

Działanie

Przez podanie płaszczyzny roboczej, w której ma być wykonywany poŜądany kontur, są jednocześnie ustalane następujące funkcje: Płaszczyzna dla korekty promienia narzędzia. Kierunek dosuwu dla korekcji długości narzędzia w zaleŜności od typu narzędzia. Płaszczyzna dla interpolacji kołowej.

Frezowanie:
Dosuw Z

X

Y

D o

w su

D o su w

3-98

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.6 Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19
Toczenie:
Y

Dane dot. drogi ruchu

3

Przebieg

Zaleca się ustalenie płaszczyzny roboczej juŜ na początku programu. Z wywołaniem korekcji toru narzędzia G41/G42 (patrz punkt “Korekcje narzędzi”) płaszczyzna robocza musi być podana, aby sterowanie mogło korygować długość i promień narzędzia. W nastawieniu podstawowym jest dla frezowania nastawione wstępnie G17 (płaszczyzna X/Y) a dla toczenia G18 (płaszczyzna Z/X).

7 G 1

X

G 1 9
G1 8

Z

Obróbka w płaszczyznach połoŜonych skośnie Przez obrót układu współrzędnych przy pomocy ROT (patrz punkt “Przesunięcie układu współrzędnych”) ustalacie osie współrzędnych na skośnie połoŜonej płaszczyźnie. Powierzchnie robocze ulegają równocześnie odpowiedniemu obróceniu. Korekcja długości narzędzia na skośnie połoŜonych płaszczyznach Korekcja długości narzędzia jest generalnie obliczana zawsze w odniesieniu do stałej w przestrzeni, nie obróconej płaszczyzny roboczej.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-99

3

Dane dot. drogi ruchu

3.6 Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19

03.04

3

Wskazówka

Przy pomocy funkcji dotyczących "korekcji długości narzędzia dla narzędzi orientowanych" komponenty długości narzędzia mogą być obliczane odpowiednio do obróconych płaszczyzn roboczych. BliŜszy opis tej moŜliwości obliczania patrz punkt "Korekcje narzędzi". Wybór płaszczyzny korekcji następuje przy pomocy CUT2D, CUT2DF. BliŜsze informacje na ten temat patrz punkt "Korekcje narzędzi”.

Dalsze wskazówki

Dla przestrzennego ustalenia płaszczyzny roboczej sterowanie oferuje komfortowe moŜliwości transformacji współrzędnych. Więcej informacji na ten temat patrz w punkcie "Przesunięcie układu współrzędnych".

Przykład programowania

"Klasyczny" sposób postępowania: Zdefiniowanie płaszczyzny roboczej, wywołanie typu narzędzia i wartości korekcji narzędzia, włączenie korekcji toru ruchu narzędzia, zaprogramowanie ruchów narzędzia. Przykład, narzędzie frezarskie: N10 G17 T5 D8 G17 wywołanie płaszczyzny roboczej, tutaj X/Y T, D wywołanie narzędzia. Korekcja długości następuje w kierunku Z. N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500 Korekcja promienia następuje w płaszczyźnie X/Y. N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40 Interpolacja kołowa / korekcja promienia narzędzia w płaszczyźnie X/Y.

3-100

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3
3.7

03.04

3.7 Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26

Dane dot. drogi ruchu

3

Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26 Programowanie

G25 G26 WALIMON, WALIMOF

X…Y…Z… X…Y…Z…

(Programowanie we własnym bloku NC) (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń
G25, X Y Z G26, X Y Z WALIMON, WALIMOF, Dolne ograniczenie pola roboczego, przyporządkowanie wartości w osiach kanału* Górne ograniczenie pola roboczego, przyporządkowanie wartości w osiach kanału* Włączenie ograniczenia pola roboczego Wyłączenie ograniczenia pola roboczego

*Przyporządkowanie wartości w bazowym układzie współrzędnych

Działanie

Przy pomocy G25/G26 moŜna ograniczyć we wszystkich osiach kanału obszar roboczy, w którym narzędzie na się poruszać. Dzięki temu moŜna w przestrzeni roboczej ustalać strefy ochrony, które są zablokowane dla ruchów narzędzia. Obok programowanego wprowadzenia wartości poprzez G25/G26 jest równieŜ moŜliwe wprowadzenie poprzez obsługę w danych nastawczych. W osiowych danych nastawczych jest ustalone, dla których osi ograniczenie pola roboczego ma obowiązywać. Ograniczenie pola roboczego dla wszystkich nastawionych osi musi być programowane przy pomocy polecenia WALMON. Przy pomocy WALIMOF ograniczenie pola roboczego jest wyłączane. Dalsze informacje dot. wprowadzania w danych nastawczych poprzez obsługę HMI jak teŜ dot. tej funkcji patrz: Literatura: /BAD/, Zakres czynności obsługowych parametry, /FB1/, A3, Nadzory, obszary ochrony
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

X

Strefa ochrony Obszar ochrony

M

W

Z

3-101

3

Dane dot. drogi ruchu

3.7 Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26

03.04

3

Przebieg
Punkty odniesienia na narzędziu Przy aktywnej korekcji długości narzędzia punktem odniesienia jest wierzchołek narzędzia, w przeciwnym przypadku - punkt odniesienia nośnika narzędzia. W przypadku gdy narzędzie znajduje się poza podanym obszarem albo opuszcza ten obszar, przebieg programu jest zatrzymywany. Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26 Dla kaŜdej osi moŜna ustalić górne (G26) i dolne (G25) ograniczenie pola roboczego. Wartości te obowiązują natychmiast i pozostają zachowane po zresetowaniu i ponownym załączeniu. Przy pomocy specyficznej dla kanału danej maszynowej $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (patrz “Przygotowanie pracy”) moŜna teŜ wpływać na promień narzędzia (frezu). Dane dot. współrzędnych dla poszczególnych osi obowiązują w bazowym układzie współrzędnych! Włączenie / wyłączenie ograniczenia pola roboczego Przy pomocy polecenia WALIMON jest włączane ograniczenie pola roboczego dla wszystkich osi z wartościami zaprogramowanymi przez G25/G26. WALIMON jest nastawieniem standardowym. Dlatego musi być ono programowane tylko wtedy, gdy przedtem wyłączono ograniczenie pola roboczego. Wyłączenie następuje dla wszystkich osi poleceniem WALIMOF.

Z
G2 6Z G2 5 Y

Y

5 X G 2 G2 5Z

G2

6 Y

G2

Bazowy układ współrzędnych

5 Y

6 X G 2

X

Dalsze wskazówki
W instrukcji programowania "Przygotowanie pracy" znajdziecie opisany podprogram CALCPOSI, przy pomocy którego moŜna przed wykonaniem ruchów technologicznych sprawdzić z góry, czy moŜna przejść po przewidzianej drodze z uwzględnieniem ograniczeń pola roboczego i obszarów ochrony. 3-102
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.7 Programowane ograniczenie pola roboczego, G25/G26

Dane dot. drogi ruchu

3

Dalsze wskazówki

Przy pomocy G25/G26 moŜna pod adresem SS równieŜ programować wartości graniczne prędkości obrotowej wrzeciona. Więcej informacji na ten temat w punkcie “Regulacja posuwu i ruch wrzeciona”.

Przykład programowania

W przestrzeni roboczej tokarki jest definiowana strefa ochronna. Są przez to chronione przed uszkodzeniem sąsiadujące urządzenia jak rewolwer, stacja pomiarowa itd. Nastawienie podstawowe: WALIMON

X

B

Strefa ochrony

80

X+ Przestrzeñ robocza M W Z B

80

X30 300

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N110 N10 N20

G0 G90 F0.5 T1 G25 X-80 Z30 G26 X80 Z330 X0 WALIMOF L22 G0 G90 Z102 T2

Ustalenie dolnego ograniczenia dla poszczególnych osi współrzędnych Ustalenie górnego ograniczenia Program skrawania warstwowego Do punktu zmiany narzędzia

Wyłączenie ograniczenia pola roboczego Wiercenie Powrót Włączenie ograniczenia pola roboczego Koniec programu Ustalenie dolnego ograniczenia dla poszczególnych osi współrzędnych

G1 Z-2 F0.5 G0 Z200 WALIMON X70 M30

G0 G90 F0.5 T1 G25 X-80 Z30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-103

3
3.8

Dane dot. drogi ruchu

3.8 Bazowanie do punktu odniesienia, G74

03.04

3

Bazowanie do punktu odniesienia, G74 Programowanie
G74

X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 … (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń
G74, X1=0 Y1=0… Bazowanie do punktu odniesienia sienia.

Oś maszyny o podanym adresie X1, Y1… wykonuje ruch do punktu odnie-

Działanie

Po włączeniu maszyny wszystkie sanie osi muszą (w przypadku zastosowania przyrostowych systemów pomiaru drogi) wykonać ruch do swojego znacznika odniesienia. Dopiero wówczas mogą być programowane ruchy. Przy pomocy G74 moŜna przeprowadzić bazowanie do punktu odniesienia w programie NC.

Przebieg

Prędkość, z jaką poruszają się dane sanie maszyny, jest zadana w danej maszynowej a przez to nie moŜe być programowana. Kierunek ruchu sterowanie rozpoznaje automatycznie.

3-104

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3

03.04

3.8 Bazowanie do punktu odniesienia, G74

Dane dot. drogi ruchu

3

Programowane są adresy osi maszyny (X1, Y1, Z1 itd.)! Przed bazowaniem do punktu odniesienia nie moŜe być zaprogramowana transformacja dla osi, która przy pomocy G74 ma wykonać ruch do znacznika odniesienia.

Przykład programowania

Wyłączenie transformacji poleceniem TRAFOOF.

Przy zmianie systemu miar następuje ruch do punktu odniesienia i ustawienie punktu zerowego obrabianego przedmiotu.

N10 N20 N30 N40 N50

SPOS=0 G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0 G54 L47 M30

Regulacja połoŜenia

Bazowanie do punktu odniesienia dla osi liniowych i obrotowych Przesunięcie punktu zerowego Program skrawania Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

3-105

3

Dane dot. drogi ruchu

3.8 Bazowanie do punktu odniesienia, G74

03.04

3

Notatki

3-106

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Wskazówki ogólne ................................................................................................... 4-108 Polecenia ruchu ze współrzędnymi biegunowymi, G110, G111, G112, AP, RP ........ 4-110 Interpolacja prostoliniowa, G1 .................................................................................. 4-118 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP .............................................................................. 4-121 Interpolacja linii śrubowej, G2/G3, TURN ................................................................. 4-134 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW .......................................................... 4-136

Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)............................................ 4-114

4.6

4.7

4.8 Zarysy konturów....................................................................................................... 4-140 4.8.1 Prosta z kątem................................................................................................... 4-140 4.8.2 Dwie proste........................................................................................................ 4-141 4.8.3 Trzy proste......................................................................................................... 4-142 4.8.4 Programowanie punktu końcowego z kątem....................................................... 4-143 4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33 ..................................................................... 4-144 4.9.1 Programowana droga wejścia i wyjścia (od w. opr. 5) ......................................... 4-150 4.10 Liniowa progresywna/degres. zmiana skoku gwintu, G34, G35 (od w. opr. 5.2) ........ 4-152 4.12 Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą, G63 ................................................. 4-156 4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS.............. 4-158 4.14 Dosunięcie do punktu stałego, G75 .......................................................................... 4-162 4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW ........................................................ 4-163

4.16 Specjalne funkcje toczenia....................................................................................... 4-169 4.16.1 PołoŜenie obrabiane go przedmiotu ................................................................... 4-169 4.16.2 Podanie wymiaru dla: promienia, średnicy, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 ........... 4-170 4.17 Fazka, zaokrąglenie................................................................................................. 4-172

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-107

4
4.1

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.1 Wskazówki ogólne

03.04

4

Wskazówki ogólne
Programowanie poleceń dot. drogi W niniejszym rozdziale znajdziecie opisy do wszystkich poleceń ruchu, które będziecie stosować do wykonywania konturów obrabianych przedmiotów. Programowane są proste i łuki koła. Przez nakładanie tych obydwu elementów mogą być równieŜ wykonywane linie śrubowe. Kolejno wykonywane, elementy konturu dają kontur obrabianego przedmiotu. Przed rozpoczęciem przebiegu obróbki musicie tak wstępnie wypozycjonować narzędzie, by uszkodzenie narzędzia i obrabianego przedmiotu było wykluczone. Frezowanie: Punkt startowy - punkt docelowy Ruch przebiega zawsze od ostatnio osiągniętej pozycji do zaprogramowanej pozycji docelowej. Ta pozycja docelowa jest natomiast pozycją startową dla następnego polecenia ruchu. Liczba wartości osi W jednym bloku ruchu moŜna - zaleŜnie od konfiguracji sterowania - zaprogramować ruchy dla maksymalnie 8 osi. Zaliczają się do tego osie uczestniczące w tworzeniu konturu, osie synchroniczne, osie uczestniczące w pozycjonowaniu i ruch wahliwy.
5 6 1

4 3

2

4-108

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.1 Wskazówki ogólne

4

Toczenie:

5 4 3

X

2

1
Z

Adres osi wolno w jednym bloku zaprogramować tylko jeden raz. Programować moŜna we współrzędnych kartezjańskich albo biegunowych.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-109

4
4.2

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.2 Polecenia ruchu ze współrz. biegun. G110, G111, G112, AP, RP

03.04

4

Polecenia ruchu ze współrzędnymi biegunowymi, G110, G111, G112, AP, RP Programowanie
Ustalenie bieguna: G110, G111, G112 X… Y… Z… G110, G111, G112 AP=… RP=… Polecenia ruchu ze współrzędnymi biegunowymi: W stosunku do bieguna jest ustalany nowy G0 AP=… RP=… punkt końcowy G1 AP=… RP=… G2 AP=… RP=… G3 AP=… RP=…

Objaśnienie poleceń i parametrów
G110 G111 G112 AP= RP= Podanie bieguna, w odniesieniu do ostatniej osiągniętej pozycji Podanie bieguna, bezwzględne w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu Podanie bieguna, w odniesieniu do ostatnio obowiązującego bieguna Kąt biegunowy, zakres wartości ±0…360°, odniesienie kąta do poziomej osi płaszczyzny roboczej Promień biegunowy w mm albo calach

Polecenia do podania bieguna muszą być programowane we własnym bloku NC

Działanie

Często wymiarowanie obrabianego przedmiotu rozpoczyna się od punktu centralnego a wymiary są podane z uŜyciem kątów i promieni, np. w przypadku układów otworów. Takie wymiary moŜna programować bezpośrednio według rysunku przy pomocy współrzędnych biegunowych.

Y 90°

162°

18°

n

234° m

306°

X

4-110

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.2 Polecenia ruchu ze współrz. biegun. G110, G111, G112, AP, RP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przebieg
Polecenia ruchu Do pozycji podanych przez współrzędne biegunowe moŜna wykonać ruch przy pomocy G0, G1, G2 i G3. Płaszczyzna robocza Współrzędne biegunowe obowiązują w płaszczyźnie roboczej wybranej przy pomocy G17 do G19. Współrzędne walcowe Prostopadła do płaszczyzny roboczej 3. oś geometrii moŜe zostać dodatkowo podana jako współrzędna kartezjańska. Dzięki temu moŜna programować dane przestrzenne we współrzędnych walcowych. Przykład: G17 G0 AP… RP… Z…
RP

Z

AP

Ustalenie bieguna G110, G111, G112 Podanie bieguna moŜe nastąpić we współrzędnych kartezjańskich albo biegunowych. Polecenia G110 do G112 jednoznacznie ustalają punkt odniesienia dla danych wymiarowych. Bezwzględne albo łańcuchowe podawanie wymiarów (AC/IC) nie ma dlatego Ŝadnego wpływu na systematykę ustaloną w poleceniu G. Gdy biegun nie zostanie podany, obowiązuje punkt zerowy aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu.

Y

G112 (X)

60° 90.

Pol 3 G112 (Y) G110 (Y) 30° X

Pol 2

Pol 1 G111(Y) G111(X) G110 (X)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-111

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.2 Polecenia ruchu ze współrz. biegun. G110, G111, G112, AP, RP

03.04

4

Kąt biegunowy AP Zakres wartości 0…±360°. Odniesienie kąta wychodzi przy wprowadzaniu bezwzględnym od poziomej osi płaszczyzny roboczej, np. osi X w przypadku G17. Dodatni kierunek obrotu przebiega przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przy wprowadzaniu w wymiarze łańcuchowym (AP=IC…) jako odniesienie obowiązuje ostatnio zaprogramowany kąt. Kąt biegunowy pozostaje tak długo zapisany w pamięci, aŜ zostanie zdefiniowany nowy biegun albo zmieniona płaszczyzna robocza. Promień biegunowy RP Promień biegunowy jest podawany w mm albo calach w dodatnich wartościach bezwzględnych. RP pozostaje zachowany w pamięci aŜ do wprowadzenia nowej wartości. Od w. opr. 4.1 Gdy modalnie działający promień biegun. RP = 0 Promień biegunowy jest obliczany z odstępu między wektorem punktu startowego w płaszczyźnie bieguna i aktywnym wektorem bieguna. Następnie obliczony promień biegunowy jest zapisywany modalnie. Obowiązuje to niezaleŜnie od wybranej definicji bieguna G110, G111, G112. JeŜeli obydwa punkty są zaprogramowane identycznie, wówczas ten promień = 0 i jest generowany alarm 14095. Gdy przy RP = 0 jest zaprogramowany kąt biegunowy AP Gdy w aktualnym bloku nie jest zaprogramowany promień biegunowy RP lecz kąt biegunowy AP, wówczas w przypadku róŜnicy między aktualną pozycją i biegunem we współrzędnych obrabianego przedmiotu ta róŜnica jest wykorzystywana jako promień biegunowy i zapisywana w pamięci modalnie. JeŜeli róŜnica = 0, są ponownie zadawane współrzędne bieguna a modalny promień biegunowy pozostaje na zerze. Generalnie obowiązuje: W blokach NC z biegunowymi danymi punktu końcowego nie wolno dla wybranej płaszczyzny roboczej programować Ŝadnych współrzędnych kartezjańskich jak parametry interpolacji, adresy osi ....

Y

20° 30° X

4-112

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A A P P = 5 = I 0 C (2 0 )
0 = 3 A P

4

03.04

4.2 Polecenia ruchu ze współrz. biegun. G110, G111, G112, AP, RP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Dalsze wskazówki

W programie NC moŜecie pojedynczymi blokami przełączać między biegunowym i kartezjańskim podawaniem wymiarów.

Przykład programowania

Wykonanie układu otworów: Pozycje otworów są podane we współrzędnych biegunowych. KaŜdy otwór jest wykonywany z tym samym przebiegiem czynności obróbkowych: wiercenie wstępne, wiercenie na wymiar, rozwiercanie ... Ciąg czynności obróbkowych jest zapisany w podprogramie.
38

Y

72°
3 0

72°

18°

72° 72° 43 X

N10 N20 N30 N40 N50

G17 G54 G111 X43 Y38 G0 RP=30 AP=18 Z5 L10 G91 AP=72

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Ustalenie bieguna Dosuw do punktu startowego, podanie współrzędnych walcowych

N60 N70 N80

N90 N100 N110 N120 N130

AP=IC(72) L10

L10 AP=IC(72) L10

Wywołanie podprogramu Dosunięcie przesuwem szybkim do następnej pozycji, kąt biegunowy w wymiarze łańcuchowym, promień biegunowy z bloku N30 pozostaje zapisany i nie musi być podawany Wywołanie podprogramu … … … … Odsunięcie narzędzia, koniec programu

AP=IC(72) L10 G0 X300 Y200 Z100 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-113

4
4.3

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.3 Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)

03.04

4

Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1) Programowanie

G0 X… Y… Z … G0 AP=… RP=… RTLIOF, RTLION (od w. opr. 6.1)

Objaśnienie parametrów
X Y Z AP= RP= RTLIOF przy G0 RTLION przy G0 Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj kąt biegunowy Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj promień biegunowy Interpolacja liniowa (osie uczestniczące w tworzeniu konturu interpolują wspólnie)

Interpolacja nieliniowa (kaŜda oś uczestnicząca w tworzeniu konturu interpoluje jako oddzielna oś)

Działanie

Przesuwy szybkie są stosowane do szybkiego pozycjonowania narzędzia, obejścia obrabianego przedmiotu albo do dosuwu do punktu zmiany narzędzia. Ta funkcja nie nadaje się do prowadzenia obróbki!

Przebieg

Zaprogramowany przy pomocy G0 ruch narzędzia jest wykonywany z maksymalnie moŜliwą prędkością (przesuw szybki). Prędkość przesuwu szybkiego jest ustalana w danej maszynowej oddzielnie dla kaŜdej osi. JeŜeli przesuw szybki jest wykonywany równocześnie w wielu osiach, wówczas jego prędkość jest określana przez tę oś, która dla przebycia swojego udziału w drodze potrzebuje najwięcej czasu

Z

Y
w u e s u p rz h u ru c o T o r b k ie g s z y

Udział w drodze (Z)

Udział w drodze (Y) Udział w drodze (X) X

Dalsze wskazówki
G0 działa modalnie.

4-114

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.3 Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Działanie
Od w. opr. 6.1 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu wykonują w przypadku G0 ruch jako osie pozycjonowania Przy przesuwie szybkim osie uczestniczące w tworzeniu konturu mogą do wyboru poruszać się w dwóch róŜnych trybach: Interpolacja liniowa: (dotychczasowe zachowanie się). Osie uczestniczące w tworzeniu konturu są interpolowane wspólnie. Interpolacja nieliniowa: (od w. opr. 6) KaŜda oś uczestnicząca w tworzeniu konturu interpoluje jako oddzielna oś (oś pozycjonowania) niezaleŜnie od innych osi przesuwu szybkiego. Przy pomocy poleceń programu obróbki: RTLIOF jest uaktywniana interpolacja nieliniowa RTLION jest uaktywniana interpolacja liniowa Zawsze interpolacja liniowa w następujących przypadkach: W przypadku kombinacji G-Code z G0 która nie dopuszcza ruchu pozycjonowania (np. G40/41/42). Przy kombinacji G0 z G64 Przy aktywnym kompresorze Przy aktywnej transformacji W przypadku interpolacji nieliniowej obowiązuje odnośnie szarpnięcia osiowego nastawienie dla kaŜdorazowej osi pozycjonowania BRISKA, SOFTA, DRIVEA. PoniewaŜ przy interpolacji nieliniowej moŜe być wykonywany inny kontur, akcje synchroniczne, które odnoszą się do współrzędnych pierwotnego toru ruchu, są ew. nieaktywne

Przebieg

Osie uczestniczące w tworzeniu konturu wykonują w przypadku G0 ruch jako osie pozycjonowania Przykład: G0 X0 Y10 G0 G40 X20 Y20 G0 G95 X100 Z100 m3 s100 Ruch następuje jako POS[X]=0 POS[Y]=10 i w ruchu po konturze. W przypadku ruchu POS[X]=100 POS[Z]=100, posuw na obrót nie jest aktywny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-115

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.3 Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)

03.04

4

Dalsze wskazówki
Od w. opr. 6.2 Punkt zmiany bloku nastawny przy G0 Dla interpolacji pojedynczych osi nowe kryterium końca ruchu FINEA, COARSEA albo IPOENDA w celu zmiany bloku moŜe zostać nastawione juŜ w ramach charakterystyki hamowania. Z kombinacją "zmiany bloku nastawnej w charakterystyce hamowania w interpolacji poszczególnych osi" i "ruchu osi uczestniczących w tworzeniu konturu przy przesuwie szybkim G0 jako osie pozycjonowania" wszystkie osie mogą niezaleŜnie od siebie wykonać ruch do swojego punktu końcowego. W ten sposób dwie kolejno zaprogramowane osie X i Z w przypadku G0 są traktowane jak osie pozycjonowania. Zmiana bloku po osi Z moŜe zaleŜnie od nastawionego momentu charakterystyki hamowania (100-0%) być inicjowana przez oś X. Podczas gdy oś X jeszcze wykonuje ruch, oś Z juŜ zaczyna wykonywać ruch. Obydwie osie wykonują niezaleŜnie od siebie ruch do swojego punktu końcowego. Więcej informacji na ten temat w rozdziale 7.

Przykład programowania, frezowanie:

G0 jest stosowane do dosuwu do pozycji startowych albo punktów zmiany narzędzia, odsunięcia narzędzia itd.

Frezowanie:
Y
N6 0

N2 0

20

65

X 30 80

N10 N20 N30 N40 N50 N60

G90 S400 M3 G0 X30 Y20 Z2 G1 Z-5 F1000 X80 Y65

Wprowadzenie wymiaru bezwzględnego, wrzeciono w prawo Dosunięcie do pozycji startowej Dosunięcie narzędzia Ruch po prostej

G0 Z2 G0 X-20 Y100 Z100 M30

Odsunięcie narzędzia, koniec programu

4-116

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.3 Przesuw szybki, G0, RTLION, RTLIOF (od w. opr. 6.1)

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania, toczenie:

Toczenie:
X
N 8 0

N 2 0

Ø 25

Ø 60 7,5 35 50 Z

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90

G90 S400 M3 G0 X25 Z5 G1 G94 Z0 F1000 G95 Z-7.5 F0.2 X60 Z-35 Z-50 G0 X62 G0 X80 Z20 M30

Wprowadzenie wymiaru bezwzględnego, wrzeciono w prawo Dosunięcie do pozycji startowej Dosunięcie narzędzia Ruch po prostej Odsunięcie narzędzia Koniec programu

G0 nie daje się zastąpić przez G.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-117

4
4.4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.4 Interpolacja prostoliniowa, G1

03.04

4

Interpolacja prostoliniowa, G1 Programowanie
G1 G1

X… Y… Z … F… AP=… RP=… F…

Objaśnienie parametrów
X Y Z AP= RP= F Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj kąt biegunowy

Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj promień biegunowy Prędkość posuwu w mm/min

Działanie

Przy pomocy G1 narzędzie porusza się po prostej równoległej do osi, skośnej albo dowolnie połoŜonej w przestrzeni. Interpolacja prostoliniowa umoŜliwia wykonywanie powierzchni trójwymiarowych, rowków, i wiele innych.

Przebieg

Narzędzie wykonuje ruch z posuwem F po prostej od aktualnego punktu startowego do zaprogramowanego punktu docelowego. Na tym torze następuje obróbka. Punkt docelowy moŜecie wprowadzić we współrzędnych kartezjańskich albo biegunowych. Przykład: G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100 Dosunięcie do punktu końcowego X, Y, Z następuje z posuwem 100 mm/min, oś obrotowa A jako oś synchroniczna wykonuje ruch w ten sposób, Ŝe wszystkie cztery ruchy ulegają zakończeniu w tym samym czasie.

4-118

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.4 Interpolacja prostoliniowa, G1

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Dalsze wskazówki

G1 działa modalnie. W celu prowadzenia obróbki musi być podana prędkość obrotowa wrzeciona S i kierunek jego obrotów M3/M4. Przy pomocy FGROUP moŜna ustalić grupy osi, dla których obowiązuje posuw po konturze F. Więcej informacji na ten temat w rozdziale 5. Frezowanie:
Y Y

Przykład programowania

Wykonanie rowka: narzędzie porusza się od punktu startowego do punktu końcowego w kierunku X/Y. Równocześnie następuje dosuw w kierunku Z.

80 20 20 80 X 15

2

Z

N10 N20 N30 N40 N50

G17 S400 M3 G0 X20 Y20 Z2 G1 Z-2 F40 X80 Y80 Z-15 G0 Z100 M30

Wybór płaszczyzny roboczej, wrzeciono w prawo Dosunięcie do pozycji startowej Dosunięcie narzędzia Ruch po prostej skośnej

Odsunięcie w celu zmiany narzędzia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-119

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.4 Interpolacja prostoliniowa, G1

03.04

4

Przykład programowania

Toczenie:
X+ X+

20 Y-

6

Y+ 6

Z+

20 X-

3 X-

N10 N20 N30 N40 N50

G17 S400 M3 G0 X40 Y-6 Z2 G1 Z-3 F40 X12 Y-20 G0 Z100 M30

Wybór płaszczyzny roboczej, wrzeciono w prawo Dosunięcie do pozycji startowej Dosunięcie narzędzia Ruch po prostej skośnej

Odsunięcie w celu zmiany narzędzia

4-120

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4
4.5

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP Programowanie
G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3 CIP CT X… Y… Z… I… J… K… AP=… RP=… X… Y… Z… CR=… AR=… I… J… K… AR=… X… Y… Z… X… Y… Z… I1=… J1=… K1=… X… Y… Z…

Objaśnienie poleceń i parametrów
G2 G3 Ruch po torze kołowym w kierunku ruchu wskazówek zegara Ruch po torze kołowym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Interpolacja kołowa poprzez punkt pośredni Okrąg z przejściem stycznym Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Punkt środkowy okręgu we współrzędnych kartezjańskich (w kierunku X, Y, Z) Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj kąt biegunowy Punkt końcowy we współrzędnych biegunowych, tutaj promień biegunowy odpowiednio do promienia okręgu Promień okręgu Kąt rozwarcia Punkt pośredni we współrzędnych kartezjańskich (w kierunku X, Y, Z)

CIP CT X Y Z I J K AP= RP= CR= AR= I1= J1= K1=

Nie ma praktycznego ograniczenia wielkości dającego się programować maksymalnego promienia.

Funkcja

Interpolacja kołowa umoŜliwia wykonywanie pełnych okręgów albo łuków koła.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-121

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

03.04

4

Przebieg
Podanie płaszczyzny roboczej Do obliczenia kierunku obrotu okręgu - G2 w kierunku ruchu wskazówek zegara / G3 przeciwnie - sterowanie wymaga podania płaszczyzny roboczej (G17 do G19). Zaleca się generalne podawanie płaszczyzny roboczej. Wyjątek: MoŜecie wykonywać okręgi równieŜ poza wybraną płaszczyzną roboczą (nie przy podaniu kąta rozwarcia i linii śrubowej). W tym przypadku adresy osi, które podajecie jako punkt końcowy okręgu, określają jego płaszczyznę.

Z

X

Y G3 G2

G2 G3 G3 G2

Dalsze wskazówki

G2/G3 działa modalnie. Przy pomocy FGROUP moŜna ustalić, jakie osie mają wykonywać ruch z zaprogramowanym posuwem. Für mehr Informationen siehe Kapitel 5. Sterowanie stwarza szereg róŜnych moŜliwości programowania ruchów kołowych. Dzięki temu moŜecie bezpośrednio programować kaŜdy rodzaj zwymiarowania rysunku. Szczegółowy opis patrz następne strony.

Y

7 G 1

X

G 1 9
G1 8

Z

Programowanie okręgu z punktem środkowym

i punktem końcowym Ruch kołowy jest opisywany przez: • punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z i punkt środkowy okręgu pod adresami I, J, K. Oznaczają przy tym: I: współrzędna punktu środkowego okręgu w kierunku X J: współrzędna punktu środkowego okręgu w kierunku Y K: współrzędna punktu środkowego okręgu w kierunku Z Gdy jednak okrąg zostanie zaprogramowany z punktem środkowym ale bez punktu końcowego, powstaje pełny okrąg.
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-122

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Wprowadzenie w wymiarze bezwzględnym i łań-

cuchowym Nastawienia wstępne G90/G91 wymiaru bezwzględnego albo łańcuchowego obowiązują tylko dla punktu końcowego okręgu. Współrzędne punktu środkowego I, J, K są standardowo wprowadzane w wymiarze łańcu- Frezowanie: chowym w odniesieniu do punktu początkowego okręgu. Y Bezwzględne podanie punktu środkowego w odniesieniu do punktu zerowego obrabianego przedmiotu moŜecie programować pojedynczymi blokami przy pomocy: I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…) Przykład, wymiar łańcuchowy: N10 G0 X67.5 Y80.211 N20 G3 X17.203 Y38.029 I–17.5 J–30.211 F500 Przykład, wymiar absolutny: N10 G0 X67.5 Y80.211 N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50) J=AC(50) Parametr interpolacji I, J, K o wartości 0 moŜna pominąć, przynaleŜny drugi parametr musi w kaŜdym przypadku zostać podany. Przykład, wymiar łańcuchowy: N120 G0 X12 Z0 N125 G1 X40 Z-25 F0.2 N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25 N135 G1 Z-95 Przykład, wymiar absolutny: N120 G0 X12 Z0 N125 G1 X40 Z-25 F0.2 N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) N135 G1 Z-95 Toczenie:

Punkt początkowy okręgu 30.211

J

J = AC(...)

50.000 38.029

.

Punkt końcowy okręgu 50.000 17.203

I

17.500

X

I = AC(...)

X

95

75

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-123

Ø 70

Ø 40

3 0

25

Z

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

03.04

4

Programowanie okręgu z promieniem i punktem końcowym Ruch kołowy jest opisywany przez: promień okręgu CR= i punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z.

Frezowanie:
Y
CR = -...
C R = 3 4. 91 3

38.029

Oprócz promienia okręgu musicie jeszcze przez znak +/- podać, czy kąt ruchu ma być większy czy mniejszy od 180°. Znak dodatni moŜna pominąć. Oznaczają przy tym: CR=+…: kąt mniejszy lub równy 180° CR=–…: kąt większy od 180° Przykład: N10 G0 X67.5 Y80.211 N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500 |Przy tym sposobie postępowania punktu środkowego nie musicie podawać. Pełne okręgi (kąt ruchu 360°) naleŜy programować nie przy pomocy CR= lecz poprzez punkt końcowy okręgu i parametry interpolacji. Przykład: N125 G1 X40 Z-25 F0.2 N130 G3 X70 Z-75 CR=30 N135 G1 Z-95

80.511

CR = +... 17.203

X
67.500

Toczenie:

X

95

75

4-124

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Ø 70

Ø 40

30

25

Z

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Programowanie okręgu z kątem rozwarcia i punktem środkowym albo końcowym Ruch kołowy jest opisywany przez: • kąt rozwarcia AR= i • punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z albo punkt środkowy okręgu pod adresami I, J, K Oznaczają przy tym: AR=: kąt rozwarcia, zakres wartości 0° do 360° Znaczenie I, J, K patrz na poprzednich stronach. Okręgi pełne (kąt ruchu 360°) nie mogą być programowane przy pomocy AR= lecz poprzez punkt końcowy okręgu i parametry interpolacji. Przykład: N10 G0 X67.5 Y80.211 N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500 oder N20 G3 I–17.5 J–30.211 AR=140.134 F500 Przykład: N125 G1 X40 Z-25 F0.2 N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944 albo N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944 albo N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944 N135 G1 Z-95
50.000

Frezowanie:
Y
1 0. 14 ° 3 4
Punkt początkowy okręgu

J

I
Kąt rozwarcia

38.029

17.203

Toczenie:

50.000

17.500

X
2 , 32 6 ° 1 4
3 0

30.211

X

95

54,25

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Ø 33,33 Ø 40

25

Z

4-125

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP
Frezowanie:
Y

03.04

4

Programowanie okręgu ze współrzędnymi biegunowymi Ruch kołowy jest opisywany przez: • kąt biegunowy AP= i promień biegunowy RP

Obowiązuje przy tym następujące uzgodnienie: Biegun leŜy w punkcie środkowym okręgu. Promień biegunowy odpowiada promieniowi okręgu. Przykład: N10 G0 X67.5 Y80.211 N20 G111 X50 Y50 N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500 Przykład: N125 G1 X40 Z-25 F0.2 N130 G111 X33.33 Z-54.25 N135 G3 RP=30 AP=142.326 N140 G1 Z-95
80.211 80.511

50.000

G

11 1

R P = 3 4 .9 1 3

0 0

.0 5 2 °

A P = 2

50.000

X

67.500

Toczenie:

X
2 , 32 6 ° 1 4
3 0

95

54,25

4-126

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Ø 33,33 Ø 40

25

Z

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania

W poniŜszych wierszach programu znajdziecie przykład wprowadzania dla kaŜdej moŜliwości programowania okręgu. Niezbędne do tego dane wymiarowe znajdziecie na rysunku wykonawczym obok.

Frezowanie:
Y 25,52

50
269,3° J

44,48

70

113,3

I 90 X 115 133

N10 N20 N30 albo N30 albo N30 albo N30 albo N30 N40

G0 G90 X133 Y44.48 S800 M3 G17 G1 Z-5 F1000 G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52 G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70) G2 X115 Y113.3 CR=-50 G2 AR=269.31 I-43 J25.52 G2 AR=269.31 X115 Y113.3 M30

Dosunięcie do punktu startowego Dosunięcie narzędzia Punkt końcowy okręgu, punkt środkowy w wymiarze łańcuchowym Punkt końcowy okręgu, punkt środkowy w wymiarze bezwzględnym Punkt końcowy okręgu, promień okręgu Kąt rozwarcia, punkt środkowy w wymiarze łańcuchowym Koniec programu Kąt rozwarcia, punkt końcowy okręgu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-127

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

03.04

4

Toczenie:

X
2 , 32 6 ° 1 4 5 , 9 4 4° 1 3
3 0

95

75

54,25

N..

N120 N125 N130 albo N130 albo N130 albo N130 albo N130 albo N130 albo N130 N135 N140 N..

G0 X12 Z0 G1 X40 Z-25 F0.2 G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25 G3 X70 Y-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) G3 X70 Z-75 CR=30 G3 X70 Z-75 AR=135.944 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944 G111 X33.33 Z-54.25 G3 RP=30 AP=142.326 G1 Z-95 ...

...

Punkt końcowy okręgu, punkt środkowy w wymiarze łańcuchowym Punkt końcowy okręgu, punkt środkowy w wymiarze bezwzględnym Punkt końcowy okręgu, promień okręgu Kąt rozwarcia, punkt końcowy okręgu Kąt rozwarcia, punkt środkowy w wymiarze łańcuchowym Kąt rozwarcia, punkt środkowy w wymiarze bezwzględnym Współrzędne biegunowe Współrzędne biegunowe

Programowanie okręgu z punktem pośrednim i końcowym Przy pomocy CIP moŜecie programować łuki koła, które mogą równieŜ być połoŜone skośnie w przestrzeni. W tym przypadku opisujecie punkt pośredni i punkt końcowy przy pomocy trzech współrzędnych.

4-128

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Ø 12 Ø 33,33 Ø 40

Ø 70

25

Z

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Ruch kołowy jest opisywany przez: punkt pośredni pod adresami I1=, J1=, K1= i punkt pośredni pod adresami I1=, J1=, K1= i. Oznaczają przy tym: I1=: współrzędna punktu pośredniego w kierunku X J1=: współrzędna punktu pośredniego w kierunku Y K1=: współrzędna punktu pośredniego w kierunku Z Wprowadzenie w wymiarze bezwzględnym i łańcuchowym Nastawienia wstępne G90/G91 wymiar bezwzględny albo łańcuchowy obowiązują dla punktu pośredniego i końcowego okręgu. W przypadku G91 punkt początkowy okręgu jest odniesieniem dla punktu pośredniego i końcowego.
Y Y

I1

Punkt pośredni

J1 X K1 Z

CIP działa modalnie. Kierunek ruchu wynika z kolejności punkt początkowy, pośredni i końcowy.

Przykład programowania dla CIP

W celu wykonania rowka kołowego połoŜonego skośnie w przestrzeni okrąg jest opisywany przez podanie punktu pośredniego z 3 parametrami interpolacji i punktu końcowego z równieŜ 3 współrzędnymi.

Frezowanie:
Y 85,35 Y

120

60

35,35

X 80 130

Z 2 6 10

N10 G0 G90 X130 Y60 S800 M3 N20 G17 G1 Z-2 F100 N30 CIP X80 Y120 Z-10 I1= IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Dosunięcie do punktu startowego

Dosunięcie narzędzia Punkt końcowy i pośredni okręgu: współrzędne dla wszystkich 3 osi geometrii Współrzędne dla wszystkich 3 osi geome4-129

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP
trycznych

03.04

4

N40 M30

Koniec programu Toczenie:

X

Ø 40

Ø 70

Ø 93,33
E E

95

75

54,25

25

Z

N125 G1 X40 Z-25 F0.2

N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665) K1=IC(-29.25) albo N130 CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25 N135 G1 Z-95 Programowanie okręgu z przejściem stycznym Funkcja okrąg styczny jest rozszerzeniem programowania okręgu. Okrąg jest przy tym definiowany przez • punkt startowy i końcowy i kierunek stycznej w punkcie startowym. Przy pomocy G-Code CT jest wytwarzany łuk koła, który łączy się stycznie z poprzednim zaprogramowanym elementem konturu.
Tor kołowy S-E łączący się stycznie z elementem prostej 1-2 S 1 2

Tory kołowe przyłączone stycznie zaleŜą od poprzedzającego elementu konturu L1 L2 L3 S CT3 CT1 CT2

CT działa modalnie. Z reguły kierunek stycznej jak teŜ punkt startowy i końcowy jednoznacznie określają okrąg. PołoŜenie płaszczyzny okręgu PołoŜenie płaszczyzny okręgu jest zaleŜne od aktywnej płaszczyzny (G17-G19).
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-130

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

JeŜeli styczna z poprzedzającego bloku nie leŜy w aktywnej płaszczyźnie, wówczas jest stosowany jej rzut na płaszczyznę aktywną. JeŜeli punkt startowy i końcowy nie mają takiej samej składowej pozycji prostopadle do aktywnej płaszczyzny, wówczas zamiast okręgu jest wytwarzana linia śrubowa. Przez podanie TURN=... jest moŜliwe programowanie okręgów z więcej niŜ jednym pełnym obrotem.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-131

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

03.04

4

Określenie kierunku stycznej Kierunek stycznej w punkcie startowym bloku CT jest określany ze stycznej końcowej programowanego konturu dla ostatniego poprzedzającego bloku zawierającego ruch postępowy. Między tym blokiem i blokiem aktualnym moŜe znajdować się dowolna liczba bloków bez informacji dot. ruchu postępowego. W przypadku splines kierunek stycznej jest określany przez prostą przechodzącą przez dwa ostatnie punkty. Ten kierunek w przypadku splines A i C przy aktywnym ENAT albo EAUTO z reguły nie jest identyczny z kierunkiem w punkcie końcowym splines. Przejście z B-splines jest zawsze styczne, przy czym kierunek stycznej jest definiowany jak w przypadku Asplines albo C-splines i aktywnego ETAN. Zmiana frame JeŜeli między blokiem definiującym styczną i blokiem CT następuje zmiana frame, wówczas styczna podlega tej zmianie. Przypadek graniczny JeŜeli przedłuŜenie stycznej startowej przechodzi przez punkt końcowy, wówczas zamiast tego okręgu zostanie wytworzona prosta (przypadek graniczny okręgu o nieskończenie wielkim promieniu). W tym specjalnym przypadku TURN albo nie moŜe być programowane albo musi być TURN=0.

Dalsze wskazówki

Przy zbliŜaniu się do tego przypadku granicznego powstają okręgi o dowolnie duŜym promieniu, tak Ŝe przy TURN nierównym 0 obróbka jest z reguły przerywana z alarmem z powodu przekroczenia limitu programowego.

4-132

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.5 Interpolacja kołowa, G2/G3, CIP

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania dla CT

Frezowanie łuku koła następującego po prostej:

Frezowanie:
Y z WRK

30

X 30

15

50

60

70

80

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70

G0 X0 Y0 Z0 G90 T1 D1 G41 X30 Y30 G1 F1000 CT X50 Y15 X60 Y-5 G1 X70 G0 G40 X80 Y0 Z20 M30

Włączenie korekcji promienia narzędzia (WRK) Programowanie okręgu z przejściem stycznym

Toczenie:

X

Z Ø 23,293 Ø 58,146 Ø 40 Ø 70 30 42

N110 G1 X23.293 Z0 F10 N115 X40 Z-30 F0.2 N120 CT X58.146 Z-42 N125 G1 X70

Programowanie okręgu z przejściem stycznym

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-133

4
4.6

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.6 Interpolacja linii śrubowej, G2/G3, TURN

03.04

4

Interpolacja linii śrubowej, G2/G3, TURN Programowanie
G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3 G2/G3

X… Y… Z… I… J… K… TURN= X… Y… Z… I… J… K… TURN= AR=… I… J… K… TURN= AR=… X… Y… Z… TURN= AP… RP=… TURN=

Objaśnienie poleceń i parametrów
G2 G3 AR X Y Z I J K TURN= AP= RP= Ruch po torze kołowym w kierunku ruchu wskazówek zegara Ruch po torze kołowym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Punkt środkowy okręgu we współrzędnych kartezjańskich Kąt rozwarcia Liczba dodatkowych przejść okręgu w zakresie 0 do 999 Kąt biegunowy Promień biegunowy

Działanie

Interpolacja linii śrubowej (Interpolacja linii spiralnej) umoŜliwia na przykład wykonywanie gwintów albo rowków smarowych.

Przebieg

Przy interpolacji linii śrubowej są nakładane na siebie i równolegle wykonywane dwa ruchy:

• ruch kołowy w płaszczyźnie, na który jest nałoŜony prostopadły ruch liniowy. Ruch kołowy jest wykonywany w osiach, które są ustalone przez podanie płaszczyzny roboczej. Przykład: płaszczyzna robocza G17, osie do interpolacji kołowej X i Y. Ruch dosuwu w prostopadłej do tej płaszczyzny osi dosuwu, tutaj Z.

4-134

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.6 Interpolacja linii śrubowej, G2/G3, TURN

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Kolejność ruchów 1. Dosunięcie do punktu startowego 2. Wykonanie okręgów pełnych programowanych przy pomocy TURN= 3. Dojście do punktu końcowego okręgu, np. jako obrót częściowy 4. Wykonywanie punktów 2 i 3 na głębokości dosuwu. Z liczby pełnych okręgów plus zaprogramowany punkt końcowy okręgu - wykonanych na głębokości dosuwu - wynika skok, z jakim linia śrubowa ma zostać wykonana. Programowanie punktu końcowego interpolacji linii śrubowej Szczegółowe objaśnienia parametrów interpolacji patrz interpolacja kołowa.
Punkt docelowy

Punkt startowy 1. pełny okrąg 2. pełny okrąg 3. pełny okrąg

Punkt końcowy obrotu częściowego

Dalsze wskazówki

Przy interpolacji linii śrubowej zaleca się podanie programowanej korekcji posuwu (CFC). Więcej informacji na ten temat w rozdziale 5.

Przykład programowania
Interpolacja linii śrubowej
Y Y

32,99 20

5

X 20 27,5 -20 -5

Z

N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3 N20 G1 Z-5 F50

Dosunięcie do pozycji startowej Dosunięcie narzędzia Linia śrubowa z danymi: od pozycji startowej wykonać 2 okręgi, następnie dojście do punktu końcowego Koniec programu

N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2 N40 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-135

4
4.7

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.7 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW

03.04

4

Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW Programowanie

INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=... INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=... INVCW I... J... K... CR=... AR=... INVCCW I... J... K... CR=... AR=...

Objaśnienie poleceń i parametrów
INVCW I J K CR= AR= INVCCW X Y Z Ruch po ewolwencie w kierunku ruchu wskazówek zegara Ruch po ewolwencie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Punkt środkowy okręgu podstawowego we współrzędnych kartezjańskich Promień okręgu podstawowego Kąt rozwarcia (kąt obrotu)

Działanie

Ewolwenta okręgu jest krzywą, która jest opisywana przez punkt na prostej toczącej się po okręgu. Interpolacja ewolwentowa umoŜliwia tory ruchu wzdłuŜ ewolwenty. Przy dodatkowym zadaniu dróg ruchu prostopadle do aktywnej płaszczyzny (porównywalnie z interpolacją linii śrubowej w przypadku okręgu) moŜna wykonywać ewolwentę w przestrzeni.

Dalsze wskazówki

Dalsze informacje dotyczące danych maszynowych i warunków brzegowych mających znaczenie w związku z interpolacją ewelwentową znajdziecie w Literatura: /FB1/, A2 Pkt. 2.12.2 Nastawy dla interpolacji ewolwentowej.

4-136

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.7 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przebieg

Interpolacja ewolwentowa jest wykonywana w płaszczyźnie, w której jest zdefiniowany okrąg podstawowy. JeŜeli punkt startowy i końcowy nie leŜą w tej płaszczyźnie, następuje analogicznie do interpolacji linii śrubowej w przypadku okręgów przełoŜenie na krzywą w przestrzeni.

Y

(X,Y) R

M: (X 0,Y0)

Punkt startowy
X

Warunek brzegowy

φ

φ 0

Zarówno punkt startowy jak i punkt końcowy muszą leŜeć poza płaszczyzną okręgu podstawowego ewolwenty (okrąg o promieniu CR wokół punktu środkowego ustalonego przez I, J, K). JeŜeli ten warunek nie jest spełniony, jest generowany alarm i wykonywanie programu jest przerywane.

Okrąg podstawowy

Punkt końcowy

Rodzaje programowania 1. Bezpośrednie programowanie punktu końcowego przy pomocy X, Y wzgl. X, Y, Z 2. Programowanie kąta obrotu między wektorem startowym i końcowym z kątem AR (porównaj do niniejszego równieŜ programowanie kąta rozwarcia przy programowaniu okręgu). Gdy kąt obrotu jest dodatni (AR > 0) ruch po torze odbywa się po ewolwencie z oddalaniem się od okręgu podstawowego, dla ujemnego kąta obrotu (AR < 0) ruch odbywa się po ewolwencie w kierunku okręgu podstawowego. Dla AR < 0 maksymalny kąt obrotu jest ograniczony przez to, Ŝe punkt końcowy musi zawsze leŜeć na zewnątrz okręgu podstawowego. MoŜliwości 1. i 2. wzajemnie wykluczają się. W jednym bloku wolno jest uŜyć dokładnie jednej tylko jednej z notacji.
Punkty końcowe

2

1

2

1

AR

2 1
Punkt startowy

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-137

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.7 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW

03.04

4

Dalsze wskazówki

Przy programowaniu kąta obrotu z AR są dalsze moŜliwości. Przez podanie promienia i punktu środkowego okręgu podstawowego jak teŜ punktu startowego i kierunku obrotu (INVCW/INVCCW) są moŜliwe dwie róŜne ewolwenty (patrz rysunek). Wybór poŜądanego toru ruchu musi zostać jednoznacznie dokonany przy pomocy znaku kąta. Na powyŜszym rysunku przedstawiono obydwie ewolwenty, które są ustalone przez punkt startowy i okrąg podstawowy. Przy tym przy zaprogramowaniu AR > 0 następuje dojście do punktu końcowego 1 a przy zaprogramowaniu AR < 0 - do punktu końcowego 2.

Dokładność

W przypadku gdy programowany punkt końcowy nie leŜy dokładnie na ewolwencie ustalonej przez punkt startowy i okrąg podstawowy, interpolacja następuje między obydwoma ewolwentami, które są zdefiniowane przez punkt startowy wzgl. punkt końcowy (patrz rysunek). Maksymalne odchylenie punktu końcowego jest ustalane przez daną maszynową. JeŜeli odchylenie zaprogramowanego punktu końcowego w kierunku promieniowym jest większe niŜ wartość ustalona przez tą daną maszynową, jest generowany alarm i wykonywanie programu jest przerywane.

R

Punkt startowy Punkt końcowy Max odchylenie

Okrąg podstawowy

Przykłady programowania
Przykład 1:

Ewolwenta skierowana w lewo według formy programowania 1 od punktu startowego do punktu końcowego i z powrotem (ewolwenta skierowana w prawo) Dosunięcie do pozycji startowej Wybór płaszczyzny X/Y

N10 G1 X10 Y0 F5000 N15 G17

N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0

N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77

...

Ewolwenta skierowana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, punkt końcowy, promień, punkt środkowy w stosunku do punktu startowego Punkt startowy jest punktem końcowym z N20 Punkt końcowy jest punktem startowym z N20, promień, punkt środkowy odniesiony do nowego punktu startowego jest równy staremu punktowi środkowemu

4-138

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.7 Interpolacja ewolwentowa, INVCW, INVCCW

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład 2:
N10 G1 X10 Y0 F5000 N15 G17 N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360 ...

Podanie punktu końcowego poprzez kąt obrotu Dosunięcie do pozycji startowej Wybór płaszczyzny X/Y Ewolwenta skierowana w lewo, droga od okręgu podstawowego (podanie kąta dodatniego) z jednym pełnym obrotem

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-139

4
4.8

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.8 Przebiegi konturów

03.04

4

Przebiegi konturów

4.8.1 Prosta z kątem Programowanie
X2… ANG…

Objaśnienie poleceń i parametrów
X2= albo Z2 ANG Punkt końcowy współrzędnych w X albo Z Kąt

Producent maszyny

Nazwę kąta (ANG), promienia (RND) i fazki (CHR) moŜna nastawić poprzez daną maszynową, patrz /FBFA/ FB ISO-Dialekty, rozdział. 6.

Działanie

Punkt końcowy jest definiowany przez podanie • kąta ANG i • jednej z obydwu współrzędnych X2 albo Z2

X

X2, Z2

ANG

X1, Z1 Z

Przykład programowania
N10 X5 Z70 F1000 G18 N20 X88.8 ANG=110 albo (Z39.5 ANG=110) N30 ... Dosunięcie do pozycji startowej Prosta z podaniem kąta

4-140

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.8 Przebiegi konturów

4

4.8.2 Dwie proste Programowanie
ANG1… X3… Z3 ANG2…

albo

X1… Z1… X3… Z3…

Objaśnienie poleceń i parametrów
ANG1 ANG2 CHR Kąt pierwszej prostej Kąt drugiej prostej Fazka Współrzędne początkowe Punkt przecięcia obydwu prostych Punkt końcowy drugiej prostej

X1, Z1 X2, Z2 X3, Z3

Producent maszyny

Nazwę kąta (ANG), promienia (RND) i fazki (CHR) moŜna nastawić poprzez daną maszynową, patrz /FBFA/ FB ISO-Dialekty, rozdz. 6.

Działanie

Punkt przecięcia obydwu prostych moŜna wykonać jako naroŜnik, zaokrąglenie albo jako fazkę. Punkt końcowy pierwszej z obydwu prostych moŜna zaprogramować przez zaprogramowanie współrzędnych albo przez podanie kąta.

X

X3, Z3 ANG2 MoŜe byc teŜ promień albo fazka X2, Z2 ANG1 X1, Z1 Z albo CHR

Przykład programowania
N10 X10 Z80 F1000 G18 N20 ANG1=148.65 CHR=5.5 N30 X85 Z40 ANG2=100 N40 ... Ruch do pozycji startowej Prosta z podaniem kąta i fazki

Prosta z podaniem kąta i punktu końcowego

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-141

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.8 Przebiegi konturów

03.04

4

4.8.3 Trzy proste Programowanie
X2… Z2… X3… Z3… X4… Z4…

albo

ANG1… X3… Z3… ANG2… X4… Z4…

Objaśnienie poleceń i parametrów
ANG, ANG2= CHR RND X1, Z1 X2, Z2 X3, Z3 X4=, Z4= Kąt pierwszej/drugiej prostej w stosunku do odciętej Fazka Zaokrąglenie Współrzędne początkowe pierwszej prostej

Współrzędne punktu końcowego pierwszej prostej wzgl. punkt początkowy drugiej prostej Współrzędne punktu końcowego drugiej prostej wzgl. punkt początkowy trzeciej prostej Współrzędne punktu końcowego trzeciej prostej

Producent maszyny

Nazwę kąta (ANG), promienia (RND) i fazki (CHR) moŜna nastawić poprzez daną maszynową, patrz /FBFA/ FB ISO-Dialekty, rozdział. 6.

Funkcja RND

Punkt przecięcia prostych moŜe zostać wykonany jako naroŜnik, zaokrąglenie albo jako fazka. Punkt końcowy trzeciej prostej musi być zawsze zaprogramowany w układzie kartezjańskim.

X

MoŜe byc teŜ promień albo fazka X3, Z3 ANG2 albo RND

X4, Z4

X2, Z2

albo CHR ANG1 X1, Z1 Z

Przykład programowania

N10 X10 Z100 F1000 G18

N20 ANG1=140 CHR=7,5 N30 X80 Z70 ANG2=95.824 RND=10

Dosunięcie do pozycji startowej

N40 X70 Z50

Prosta z podaniem kąta i fazki Prosta na punkt pośredni z podaniem kąta i zaokrąglenia Prosta na punkt końcowy

4-142

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.8 Przebiegi konturów

4

4.8.4 Programowanie punktu końcowego z kątem Działanie
JeŜeli w bloku NC ukaŜe się litera adresowa A, wówczas moŜe być dodatkowo zaprogramowana Ŝadna, jedna albo obydwie osie aktywnej płaszczyzny. JeŜeli Ŝadna oś aktywnej płaszczyzny nie jest zaprogramowana, wówczas chodzi albo o pierwszy albo o drugi blok przebiegu konturu, który składa się z dwóch bloków. JeŜeli jest to drugi blok takiego przebiegu konturu, wówczas oznacza to, Ŝe punkt startowy i końcowy w aktywnej płaszczyźnie są identyczne. Przebieg konturu składa się wówczas w kaŜdym razie z ruchu prostopadłego do aktywnej płaszczyzny. JeŜeli jest zaprogramowana jedna oś aktywnej płaszczyzny, wówczas chodzi albo o pojedynczą prostą, której punkt końcowy jest jednoznacznie ustalony z kąta i zaprogramowanej współrzędnej kartezjańskiej, albo o drugi blok przebiegu konturu składającego się z dwóch bloków. W drugim przypadku brakująca współrzędna jest nastawiana jako równa ostatnio osiągniętej pozycji (modalnie). JeŜeli są zaprogramowane dwie osie aktywnej płaszczyzny, chodzi o drugi blok przebiegu konturu, który składa się z dwóch bloków. JeŜeli aktualny blok nie był poprzedzony blokiem z zaprogramowaniem kąta bez zaprogramowania osi aktywnej płaszczyzny, wówczas taki blok jest niedopuszczalny. Kąt A wolno jest programować tylko w przypadku interpolacji liniowej albo interpolacji spline.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-143

4
4.9

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

03.04

4

Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33 Programowanie na przykładzie tokarki o osi wzdłuŜnej Z i osi poprzecznej X
Gwint walcowy G33 Z… K … SF=…*

Gwint stoŜkowy G33 X… Z… K… SF=…* G33 X… Z… I… SF=…* Gwint poprzeczny G33 X… I… SF=…* * SF= musi być programowane tylko w celu wykonywania gwintów wielozwojnych

(K dla gwintu stoŜkowego <45°) (I dla gwintu stoŜkowego >45)

Objaśnienie parametrów
X Z I K SF== Punkt końcowy we współrzędnych kartezjańskich Skok gwintu (w kierunku X, Z) Przesunięcie punktu startowego, konieczne tylko przy gwintach wielozwojnych

Działanie

Przy pomocy G33 dają się wykonywać następujące rodzaje gwintów: walcowy, stoŜkowy i poprzeczny, jedno- lub wielozwojny, jako gwint prawy lub lewy. Warunek techniczny: wrzeciono z regulacją prędkości obrotowej i systemem pomiaru drogi.

4-144

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przebieg

Zasadniczy sposób postępowania Z zaprogramowanej prędkości obrotowej wrzeciona i skoku gwintu sterowanie oblicza niezbędny posuw, z którym nóŜ tokarski porusza się na długości gwintu w kierunku wzdłuŜnym i/albo poprzecznym. Posuw F nie jest w przypadku G33 uwzględniany, ograniczenie do maksymalnej prędkości osi (przesuw szybki) jest nadzorowane przez sterowanie.

o k S k

Po su

w

Gwint walcowy Gwint walcowy jest opisywany przez jego długość i skok. Długość gwintu jest wprowadzana przy pomocy jednej ze współrzędnych kartezjańskich X, Y albo Z w wymiarze bezwzględnym albo łańcuchowym – przy obróbce na tokarkach przewaŜnie w kierunku Z. Dodatkowo naleŜy uwzględnić drogi wejścia i wyjścia, na których posuw przyśpiesza wzgl. zwalnia. Skok gwintu jest wprowadzany pod adresami I, J, K, w przypadku tokarek najlepiej pod K. Oznaczają przy tym: I Skok gwintu w kierunku X J Skok gwintu w kierunku Y K Skok gwintu w kierunku Z Przykład: K4 oznacza skok 4 mm na obrót Zakres wartości skoku: 0.001 bis 2000.00 mm/obrót

Prędkośc obrotowa

X

Droga wyjścia

Z K

Droga wejścia

Z

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-145

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

03.04

4

Gwint poprzeczny Gwint poprzeczny jest opisywany przez średnicę gwintu, najlepiej w kierunku X i skok gwintu, najlepiej przy pomocy I. Ponadto sposób postępowania jest jak w przypadku gwintu walcowego.

X

Gwint stoŜkowy Gwint stoŜkowy jest opisywany przez punkt końcowy w kierunku wzdłuŜnym i poprzecznym (kontur stoŜkowy) i skok gwintu. Kontur stoŜkowy jest wprowadzany we współrzędnych kartezjańskich X, Y, Z w wymiarze odniesienia albo łańcuchowym – przy obróbce na tokarkach najlepiej w kierunku X i Z. Dodatkowo naleŜy uwzględnić drogi wejścia i wyjścia, na których posuw przyśpiesza wzgl. zwalnia. Skok gwintu jest wprowadzany pod adresami I, J, K. Znaczenie I, J, K patrz gwint walcowy. Podanie skoku zaleŜy od kąta stoŜka (licząc od osi wzdłuŜnej do pobocznicy stoŜka). Dla kąta stoŜka <45°: skok w kierunku wzdłuŜnym, np. K Dla kąta stoŜka >45°: skok w kierunku poprzecznym, np. I W przypadku kąta stoŜka = 45° moŜecie podać I albo K.

I Skok
X

K <45° Z

X

>45°

I

Średnica
Z
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone.

4-146

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przesunięcie punktu startowego SF - wykony-

wanie gwintów wielozwojnych Gwinty o przesuniętych bruzdach są programowane w bloku G33 przez podanie przesuniętych w stosunku do siebie punktów startowych. Punkt startowy jest podawany pod adresem SF= jako bezwzględna pozycja kątowa. PrzynaleŜna dana nastawcza jest odpowiednio zmieniana. Przykład: SF=45 Oznacza: przesunięcie punktu startowego 45° Zakres wartości: 0.0000 do 359.999 stopni W przypadku gdy przesunięcie punktu startowego nie jest podane, jest stosowany ustalony w danych nastawczych „kąt startowy dla gwintu“. Gwint prawy/lewy Gwint prawy albo lewy jest nastawiany poprzez kierunek obrotów wrzeciona: M3: prawy M4: lewy Dodatkowo jest pod adresem S programowana poŜądana prędkość obrotowa. Pozycji przełącznika korekcyjnego prędkości obrotowej wrzeciona nie wolno zmieniać podczas wykonywania gwintu przy pomocy G33 (dynamiczna zmiana prędkości obrotowej). Przełącznik korekcyjny posuwu nie ma w bloku G33 Ŝadnej funkcji. Zastosowanie wrzeciona o regulowanym połoŜeniu Przy pomocy polecenia SPCON przed G33 moŜna wykonywać gwint z regulacją połoŜenia. Więcej informacji do SPCON w rozdziale 7.

X
Przesunięcie punktu startowego w °

Kąt startowy dla gwintu (dane nastawcze)

Z

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-147

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

03.04

4

Łańcuchy gwintów Przy pomocy wielu, kolejno programowanych bloków G33 moŜecie uszeregować wiele bloków nacinania gwintu w jeden łańcuch. Przy pomocy G64 przejście płynne bloki są przez wyprzedzające prowadzenie prędkości tak łączone ze sobą, Ŝe nie powstają skoki prędkości. Więcej informacji do G64 w rozdziale 7.

X

3 . z G b lo k 3 3

2. blok z G33

1. blok z G33

Z

Przykład programowania

Wykonanie gwintu stoŜkowego

X

Ø 50

Ø 110 60 Z

N10 N20 N30

G1 X50 Z0 S500 F100 M3 G33 X110 Z-60 K4 G0 Z0 M30

Dosunięcie do punktu startowego, włączenie wrzeciona Gwint stoŜkowy: punkt końcowy w X i Z, skok K w kierunku Z, poniewaŜ kąt <45° Odsunięcie, koniec programu

4-148

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania

Wykonanie dwuzwojnego gwintu walcowego o przesunięciu punktów startowych bruzd 180°.

X

Punkt startowy 0° Ø 100 Z

100

10

Punkt startowy 180°

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90

G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3 G0 X102 G0 Z10 G1 X99 G33 Z-100 K4 SF=180 G0 X110 G0 Z10 M30 G33 Z-100 K4

Przesunięcie punktu startowego, dosunięcie do punktu startowego, włączenie wrzeciona Gwint walcowy: punkt końcowy w Z Wycofanie do pozycji startowej

2. bruzda: przesunięcie punktu startowego 180° Odsunięcie narzędzia Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-149

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

03.04

4

4.9.1 Programowana droga wejścia i wyjścia (od w. opr. 5) Programowanie
DITS=wartość DITE=wartość

Objaśnienie parametrów
DITS DITE Wartość Droga wejścia gwintu Droga wyjścia gwintu Podanie drogi wejścia wzgl. wyjścia: -1,0,...n

Działanie

Start) i DITE (Displacement Thread End) moŜna zadać charakterystykę ruchu przy przyśpieszaniu i hamowaniu, aby przy zbyt krótkim wejściu i wyjściu narzędzia posuw mógł zostać odpowiednio dopasowany: • zbyt krótka droga wejścia: Z powodu kołnierza przy wejściu gwintu jest mało miejsca dla charakterystyki startowej narzędzia – dlatego musi ona zostać zadana poprzez DITS jako krótsza. • zbyt krótka droga wyjścia: Z powodu kołnierza na wylocie gwintu jest mało miejsca dla charakterystyki hamowania narzędzia, przez ci występuje niebezpieczeństwo kolizji między obrabianym przedmiotem i ostrzem. MoŜna poprzez DITE zadać krótszą charakterystykę hamowania; mimo to moŜe dojść do kolizji. Rozwiązanie: zaprogramować krótszy gwint, zmniejszyć prędkość obrotową wrzeciona. Pod DITS i DITE są programowane wyłącznie drogi a nie pozycje.

Przy pomocy poleceń DITS (Displacement Thread

x

z

Droga wejścia wzgl. wyjścia zaleŜnie od kierunku obróbki

Producent maszyny (MH4.1)

Z poleceniami DITS i DITE koresponduje dana nastawcza THREAD_RAMP_DISP[0,1], w którą są wpisywane programowane drogi: patrz /FB/ V1 Posuwy. Przy bardzo małej drodze wejścia i/albo wyjścia oś
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-150

4

03.04

4.9 Nacinanie gwintu o stałym skoku, G33

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

gwintowania przyśpiesza szybciej, niŜ to przewiduje projekt. Oś jest wówczas przeciąŜana odpowiednio do przyśpieszenia. Dla wejścia gwintu jest wówczas wyświetlany alarm 22280 "Zaprogramowana droga wejścia zbyt krótka" (przy odpowiednim zaprojektowaniu w MD 11411 ENABLE_ALARM_MASK). Alarm ma charakter czysto informacyjny nie ma wpływu na wykonywanie programu obróbki.

Dalsze wskazówki
DITE działa na koniec gwintu jako odstęp ścięcia naroŜnika. Uzyskuje się przez to wolną od szarpnięcia zmianę ruchu w osi.Przez wstawienie bloku z poleceniem DITS i/albo DITE do interpolatora droga zaprogramowana pod DITS jest przejmowana do SD 42010 THREAD_RAMP_DISP[0] a droga zaprogramowana pod DITE – do SD 42010 THREAD_RAMP_DISP[1]. Zaprogramowana droga wejścia jest traktowana odpowiednio do aktualnego nastawienia (calowe, metryczne).

Producent maszyny (MH4.2)

JeŜeli przed albo w pierwszym bloku gwintowania nie zostanie zaprogramowana droga wejścia/hamowania, jest ona określana z aktualnej zawartości SD 42010; patrz literatura: /FB/ V1 Posuwy. Poprzez MD 10710: PROG_SD_RESET_SAVE_TAB moŜna nastawić, Ŝe wartość zapisana przez program obróbki jest przy zresetowaniu zapisywana do korespondującej danej nastawczej. Wartości pozostają przez to zachowane po power on.

Przykład programowania
N... N40 N50 N60 G90 G33 G0 Z100 X10 SOFT M3 Z50 K5 SF=180 DITS=1 S500 DITE=3

G0 X20

;Początek ścinania przy Z=53

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-151

4
4.10

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.10 Liniowa progr./degr. zmiana skoku gwintu, G34, G35

03.04

4

Liniowo progresywna/degresywna zmiana skoku gwintu, G34, G35 (od w. opr. 5.2) Programowanie
G34 G35

X… Y… Z… I… J… K… F… X… Y… Z… I… J… K… F…

Progresywna zmiana skoku gwintu (nacinanie gwintu o liniowo rosnącym skoku) Degresywna zmiana skoku gwintu (nacinanie gwintu o liniowo zmniejszającym się skoku)

Objaśnienie parametrów
X Y Z I J K F Punkty końcowe we współrzędnych kartezjańskich Skok gwintu (w kierunku X, Y, Z) Zmiana skoku gwintu (w mm/obr2)

Działanie

Funkcje G34/G35 mogą być stosowane do wykonywania gwintów samonacinających. Obydwie funkcje G34 i G35 implikują działanie G33 i zapewniają dodatkowo moŜliwość zaprogramowania pod F zmiany skoku.

Przebieg

JeŜeli początkowy i końcowy skok gwintu jest znany, wówczas będąca do zaprogramowania zmiana skoku moŜe zostać obliczona z następującego wzoru: F =  [mm/U2] 2*IG Oznaczają: ke skok gwintu we współrzędnej punktu docelowego osi [mm/obr.] ka początkowy skok gwintu (pod I, J, K progr.) [mm/obr.] IG długość gwintu w [mm] |k2e - k2a|

4-152

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.10 Liniowa progr./degr. zmiana skoku gwintu, G34, G35

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania
N1608 M3 N1609 G0 G64 Z40 X216 N1610 G33 Z0 K100 SF=R14 N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455 N1612 G33 N1613 G0 X218 Z-240 K50 S10 ;Prędkość obrotowa wrzeciona ;Dosun. do pkt. startowego i gwint

;o stałym skoku 100mm/obr. 2 ;Zmniejsz. skoku 17.0454 mm/obr ;Skok na końcu bloku 50mm/obr. ;Wyk. bloku gwint. bez szarpnięcia ; ; ;

N1614 G0 Z40 N1615 M17

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-153

4
4.11

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.11 Gwintowanie otworu bez oprawki wyrównawczej, G331, G332

03.04

4

Gwintowanie otworu bez oprawki wyrównawczej, G331, G332

Programowanie
G331 G332

X… Y… Z… I… J… K… X… Y… Z… I… J… K…

(gwintowanie otworu) (gwintowanie otworu, wycofanie)

Objaśnienie parametrów
X Y Z I J K Głębokość gwintowania (punkt końcowy) we współrzędnej kartezjańskiej Skok gwintu (w kierunku X, Y, Z)

Działanie

Przy pomocy G331/G332 moŜecie gwintować otwory bez oprawki wyrównawczej. Warunek techniczny: wrzeciono z regulacją połoŜenia i systemem pomiaru drogi

Przebieg

Wrzeciono musi przy pomocy SPOS/SPOSA być przygotowane do gwintowania otworu. Więcej informacji na ten temat w rozdziale 7. G331: Gwintowanie otworu Otwór jest opisywany przez głębokość gwintowania (punkt końcowy gwintu) i skok gwintu. G332: Ruch wycofania Ruch ten jest opisywany przy pomocy tego samego skoku co w przypadku ruchu G331. Odwrócenie kierunku obrotów wrzeciona następuje automatycznie. Głębokość gwintowania, skok gwintu Otwór w kierunku X, skok gwintu I Otwór w kierunku Y, skok gwintu J Otwór w kierunku Z, skok gwintu K Zakres wartości skoku: ±0.001 do 2000.00 mm/obrót Gwint prawy/lewy Gwint prawy albo lewy są w pracy osi ustalane przez znak skoku: Skok dodatni, obroty w prawo (jak M3) Skok ujemny, obroty w lewo (jak M4) Dodatkowo jest pod adresem S programowana poŜądana prędkość obrotowa.

Z

X

K

4-154

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.11 Gwintowanie otworu bez oprawki wyrównawczej, G331, G332

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Dalsze wskazówki

Obydwie funkcje działają modalnie. Wrzeciono nie pracuje jako oś lecz jako wrzeciono o regulowanym połoŜeniu. Informacje na temat posługiwania się takim wrzecionem znajdziecie w rozdziale 5.

Przykład programowania
Po G332 (wycofanie) moŜna przy pomocy G331 wykonywać następny gwint. N10 N20 N30 N40 N50 N60 SPOS[n]=0 G0 X0 Y0 Z2 Przygotowanie gwintowania otworu Dosunięcie do punktu startowego

G331 Z-50 K-4 S200 G332 Z3 K-4 M30

Gwintowanie otworu, głębokość gwintowania 50, skok K ujemny = kierunek obrotów wrzeciona w lewo Wycofanie, automatyczna zmiana kierunku Wrzeciono pracuje ponownie w trybie wrzeciona Koniec programu

G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-155

4
4.12

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.12 Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą, G63

03.04

4

Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą, G63 Programowanie
G63

X… Y… Z…

Objaśnienie parametrów
X Y Z Głębokość gwintowania (punkt końcowy podać we współrzędnych kartezjańskich)

Działanie

Przy pomocy G63 moŜecie gwintować otwór z uŜyciem oprawki wyrównawczej. Oprawka wyrównawcza wyrównuje występujące róŜnice drogi.

Przebieg

Gwintowanie otworu Są programowane • głębokość gwintowania we współrzędnych kartezjańskich • prędkość obrotowa i kierunek wrzeciona posuw Ruch wycofania Programowanie równieŜ przy pomocy G63 ale z odwrotnym kierunkiem obrotów wrzeciona. Prędkość posuwu Zaprogramowany posuw musi pasować do stosunku prędkości obrotowej i skoku gwintu gwintownika. Wzór przybliŜony: Posuw F w mm/min = prędkość obrotowa wrzeciona S w obr./min x skok gwintu w mm/obr. Zarówno przełącznik korekcyjny posuwu jak i prędkości obrotowej wrzeciona są przez G63 ustawiane na 100%.

Z

X

4-156

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.12 Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą, G63

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Dalsze wskazówki

G63 działa pojedynczymi blokami. Po bloku z zaprogramowanym G63 jest ponownie aktywny ostatnio zaprogramowane polecenie interpolacji G0, G1, G2...

Przykład programowania

Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą: W tym przykładzie ma być wykonywany gwint otworu M5. Skok gwintu M5 wynosi 0,8 (według tablicy). Przy wybranej prędkości obrotowej 200 obr./min posuw F wynosi 160 mm/min. N10 N20 N30 N40 G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3 G63 Z-50 F160 G63 Z3 M4 M30 Dosunięcie do punktu startowego, włączenie wrzeciona Gwintowanie otworu, głębokość gwintowania 50 Wycofanie, programowana zmiana kierunku Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-157

4
4.13

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

03.04

4

Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS Programowanie
LFON LFOF LFTXT LFWP LFPOS DILF POLF[nazwa osi geometrycznej | nazwa osi maszyny]= POLFMASK(nazwa_osi1, ...) POLFMLIN

; ze stycznej do toru (standard) ; z aktywnej płaszczyzny roboczej ; osi POLFMASK od w. opr. 5 ; wiele od w. opr. 6 ; od w. opr. 7

Objaśnienie parametrów
LFON LFOF DILF Zezwolenie na szybkie wycofanie przy nacinaniu gwintu (G33) Zablokowanie szybkiego wycofania przy nacinaniu gwintu (G33) Ustalenie drogi wycofania (długości)

ALF LFWP LFPOS POLF POLFMASK POLFMLIN

Ustalenie kierunku wycofania dla płaszczyzny do wykonania (LFTXT) Kierunek wycofania w płaszczyźnie roboczej G17, G18, G19 Kierunek wycofania do pozycji zaprogramowanej przy pomocy POLF absolutna pozycja wycofania osi, z IC (wartość) równieŜ przyrostowo) Zezwolenie dla osi na niezaleŜne wycofanie do pozycji absolutnej Zezwolenie dla osi na wycofanie do pozycji absolutnej w zaleŜności liniowej. Patrz teŜ FB3, M3

Działanie

Funkcja ta powoduje nie powodujące zniszczenia przerwanie nacinania gwintu (G33). Funkcji nie moŜna stosować przy gwintowaniu otworu (G33). Przy mieszanym stosowaniu obydwu funkcji G33 sposób zachowania się w przypadku stopu/zresetowania NC moŜna parametryzować poprzez daną maszynową. Kryteria wyzwalające wycofanie Szybkie wejścia, programowane przy pomocy SETINT LIFTFAST (jeŜeli opcja LIFTFAST jest udostępniona) NC-Stop/NC-Reset JeŜeli zezwolenie na szybkie wycofanie zostanie udzielone poprzez LFON, działa ono przy kaŜdym ruchu wycofania Droga wycofania (DILF) Droga wycofania moŜe zostać ustalona przez daną maszynową albo programowanie. Po zresetowaniu NC jest zawsze aktywna wartość w MD 21200: LIFTFAST_DIST.

4-158

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Kierunek wycofania (ALF od w. opr. 4.3) Kierunek wycofania jest sterowany w połączeniu z ALF przy pomocy następujących słów kluczowych:

Kierunek wycofania (ALF do w. opr. 4.2) Kierunek wycofania jest określany w ramach wykonywania gwintu. Wycofanie następuje zawsze prostopadle do kierunku obróbki. ALF nie działa.

LFTXT Płaszczyzna, w której jest wykonywany ruch szybkiego cofnięcia, jest obliczana ze stycznej do toru ruchu i kierunku narzędzia (nastawienie standardowe). LFWP Płaszczyzna, w której jest wykonywany ruch szybkiego cofnięcia, jest aktywną płaszczyzną roboczą. LFPOS (od w. opr. 5) Wycofanie osi podanej przy pomocy POLFMASK do absolutnej pozycji osi zaprogramowanej przy pomocy POLF. Patrz teŜ prowadzone przez NC wycofanie w: Opis działania M3. Wiele osi (od w. opr. 6), wielu osi w zaleŜności liniowej (od w. opr. 7). ALF nie ma tu Ŝadnego wpływu na kierunek odsunięcia. W płaszczyźnie ruchu wycofania jest jak dotychczas przy pomocy ALF programowany kierunek w krokach nieciągłych 45 stopni. W przypadku LFTXT jest dla ALF=1 ustalone wycofanie w kierunku narzędzia. W przypadku LFWP kierunek na płaszczyźnie roboczej wynika z następującego przyporządkowania: • G17: płaszcz. X/Y ALF=1 wycof. w kierunku X ALF=3 wycof. w kierunku Y • G18: płaszcz. Z/X ALF=1 wycof. w kierunku Z ALF=3 wycof. w kierunku X • G19: płaszcz. Y/Z ALF=1 wycof. w kierunku Z ALF=3 wycof. w kierunku Z Prędkość wycofania Wycofanie z maksymalną prędkością osi. Projektowana poprzez daną maszynową. Ruch następuje z maksymalnie dopuszczalnymi wartościami przyśpieszenia / szarpnięcia; moŜna je projektować poprzez daną maszynową.

Dalsze wskazówki

Nastawienia domyślne dla zresetowania NC i/albo startu NC w MD 20150: GCODE_RESET_VALUES

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-159

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

03.04

4

LFON wzgl. LFOF moŜna zawsze programować, reakcja następuje wyłącznie przy nacinaniu gwintu (G33).

POLF z POLFMASK/POLFMLIN nie są ograniczone do zastosowania przy nacinaniu gwintu. Patrz M3.

Przykłady programowania
Przykład 1 N55 M3 S500 G90 G18 ... N65 MSG ("nacinanie gwintu") MM_THREAD: N67 $AC_LIFTFAST=0 N68 N68 N70 Aktywna płaszczyzna obróbki

Cofnięcie przed rozpoczęciem gwintu G0 Z5 X10 G33 Z30 K5 LFON DILF=10 LFWP ALF=3 Zezwolenie na szybkie wycofanie przy nacinaniu gwintu Droga wycofania =10mm , płaszczyzna wycofania Z/X (z powodu G18) Kierunek wycofania -X (z ALF=3 kierunek wycofania +X) G33 Z55 X15 K5 G1 Cofnięcie wyboru nacinania gwintu IF $AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD Gdy nacinanie gwintu zostało przerwane MSG("")

N71 N72 N69 N90 ... N70 M30

Przykład 2 N55 M3 S500 G90 G0 X0 Z0 ... N87 MSG ("gwintowanie otworu") N88 LFOF N89 N90 ... N99 CYCLE... MSG ("") M30

Przed gwintowaniem otworu wyłączenie szybkiego wycofania. Cykl gwintowania otworu z G33

4-160

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.13 Zatrzymanie przy nacinaniu gwintu, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład 3

N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3 N20 G0 G90 X170 N22 POLF[X]=210 LFPOS N23 POLFMASK(X)

Tutaj przy zatrzymaniu interpolacja ruchu po konturze w osi X jest wyłączana a zamiast tego jest interpolowany ruch z max prędkością do pozycji POLF[X]. Ruch drugiej osi jest nadal określany przez zaprogramowany kontur wzgl. skok gwintu i prędkość obrotową wrzeciona.

N25 N30 N40 N50 N55 N60 N70 M30

G33 X100 I10 LFON X135 Z-45 K10 X155 Z-128 K10 X145 Z-168 K10 X210 I10 G0 Z0 LFOF POLFMASK()

Uaktywnienie (zezwolenie) szybkiego cofnięcia osi X

Zablokowanie odsunięcia dla wszystkich osi

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-161

4
4.14

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.14 Dosunięcie do punktu stałego, G75

03.04

4

Dosunięcie do punktu stałego, G75 Programowanie
G75 FP=

X1=0 Y1=0 Z1=0 U1=0Objaśnienie parametrów
FP= X1= Y1= Z1= Numer punktu stałego, do którego ma nastąpić dosunięcie Osie maszyny, które mają wykonać ruch do punktu stałego

Działanie
Przy pomocy G75 moŜna dokonywać dosunięć do punktów stałych jak punkty zmiany narzędzia, punkty załadowania, punkty zmiany palety itd. Pozycje poszczególnych punktów są określone w układzie współrzędnych maszyny i zapisane w parametrach maszyny. Z kaŜdego programu NC moŜecie dokonywać dosunięć do tych pozycji, niezaleŜnie od aktualnej pozycji narzędzia i obrabianego przedmiotu.

Przebieg

Dosuwanie do punktów stałych jest opisywane przez punkt stały i osie, które mają wykonać ruch do tego punktu.

Numer punktu stałego FP=… W przypadku gdy numer punktu stałego nie jest podany, następuje automatycznie dosunięcie do punktu 1. Na oś maszyny moŜna określić w parametrach maszyny 2 pozycje punktów stałych. Adresy osi maszyny X1, Y1 … Tutaj podajecie z wartością 0 osie, w których ma równocześnie nastąpić dosunięcie do punktu. KaŜda oś wykonuje ruch z maksymalną prędkością.

Dalsze wskazówki

G75 działa pojedynczymi blokami. Przy dosuwaniu do punktu odniesienia musi być cofnięty wybór transformacji kinematycznej.

4-162

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Przykład programowania

Punkt zmiany narzędzia jest stałym punktem, który jest ustalany przy pomocy danych maszynowych. Mit G75 kann dieser Punkt aus jedem NC-Programm angefahren werden. N10 N20 N30 G75 FP=2 X1=0 Y1=0 Z1=0 G75 X1=0 M30 Dosunięcie do punktu stałego 2 w X, Y i Z, np. w celu zmiany narzędzia Dosunięcie do punktu stałego X1 Koniec programu

Dalsze wskazówki

Od w. opr. 5.3: W przypadku G75 "dosunięcie do punktu stałego" są realizowane wszystkie wartości korekcji (DRF, zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego i zmieniona prędkość ruchu). Punkt stały odpowiada wartości rzeczywistej w układzie współrzędnych maszyny. Zmiany DRF i zewnętrznego przesunięcia punktu zerowego, podczas gdy blok G75 jest w trakcie przebiegu wstępnego i głównego, nie są realizowane. UŜytkownik powinien temu zapobiec przy pomocy STOPRE przed blokiem G75.

4.15

Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW Programowanie
FXS[oś]=… FXST[oś]=… FXSW[oś]=…

Objaśnienie
FXS FXST FXSW [oś] Wybór / cofnięcie wyboru funkcji „ruch do oporu sztywnego” 1 = wybór; 0 = cofnięcie wyboru Nastawienie momentu zacisku Podanie w % maksymalnego momentu napędu; podanie opcjonalne; podanie opcjonalne Szerokość okna dla nadzoru oporu stałego w mm, calach albo stopniach; podanie opcjonalne Nazwy osi maszyny

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-163

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

03.04

4

Działanie

Przy pomocy funkcji ”ruch do oporu stałego” (FXS = Fixed Stop) jest moŜliwe wytwarzanie zdefiniowanych sił zaciskania obrabianego przedmiotu, jak np. jest to konieczne w przypadku koników, tulei zaciskowych i chwytaków. Poza tym moŜna przy pomocy tej funkcji dokonywać dosunięcia do mechanicznych punktów odniesienia. Przy wystarczająco zredukowanym momencie są równieŜ moŜliwe proste czynności pomiarowe bez konieczności przyłączania czujnika. Funkcja „ruch do oporu sztywnego” moŜe być stosowana dla osi i dla wrzecion pracujących jako oś.

Pozycja rzeczywista po "ruchu do oporu sztywnego" Pozycja startowa

Progr. pozycja końcowa

Okno nadzoru oporu sztywnego

Od w. opr. 5

W aplikacjach alarm oporu moŜe być tłumiony od strony programu obróbki w ten sposób, Ŝe w danej maszynowej alarm jest maskowany a działanie danej maszynowej jest nastawiane przy pomocy NEWCONF. Polecenia ruchu do oporu sztywnego mogą być wywoływane z akcji synchronicznych / cykli technologicznych. Uaktywnienie moŜe nastąpić równieŜ bez ruchu, moment jest natychmiast ograniczany. Gdy tylko oś ulegnie poruszeniu po stronie wartości zadanej, następuje nadzór na opór.

Charakterystyka wzrostu, wersja opr. 5

Poprzez daną maszynową moŜna zdefiniować charakterystykę wzrostu dla nowej granicy momentu, aby uniknąć skokowego nastawiania granicy momentu (np. przy wciskaniu tulei zaciskowej).

Osie link i osie pojemnikowe, wersja opr. 5

Ruch do oporu sztywnego jest równieŜ dopuszczalny dla - osi link - osi pojemnikowych. Stan przyporządkowanej osi maszyny pozostaje zachowany poza containerswitch. Literatura: /FB/ B3, Wiele pulpitów obsługi i NCU. Dotyczy to równieŜ modalnego ograniczenia momentu przy pomocy FOCON. (Patrz ruch z ograniczonym momentem / siłą)

Przebieg

Polecenia działają modalnie. Adresy FXST i FXSW są opcjonalne: jeŜeli nie nastąpi podanie, obowiązuje kaŜdorazowo ostatnia zaprogramowana wartość wzgl. wartość nastawiona w odpowiedniej danej maszynowej. 4-164
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Producent maszyny (MH4.3)

Programowane są osie maszynowe (X1, Y1, Z1 itd.). (Patrz dane producenta maszyny.) Uaktywnienie ruchu do oporu sztywnego FXS=1 Ruch do punktu docelowego moŜe być opisany jako ruch po torze albo ruch pozycjonowania. W przypadku osi pozycjonowania funkcja jest moŜliwa równieŜ poza granicami bloku. Ruch do oporu stałego moŜe odbywać się równieŜ dla wielu osi równocześnie i równolegle do ruchu innych osi. Opór sztywny musi leŜeć między pozycją startową i docelową. Przykład: X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2 Oznacza to: Oś X1 porusza się z posuwem F100 (podanie opcjonalne) do pozycji docelowej X=250 mm. Moment zacisku wynosi 12.3% maksymalnego momentu napędu, nadzór następuje w oknie o szerokości 2 mm. Gdy tylko funkcja „ruch do oporu stałego” została uaktywniona dla osi / wrzeciona, nie wolno jest dla tej osi zaprogramować nowej pozycji. Przed wyborem tej funkcji wrzeciona muszą zostać przełączone na pracę z regulacją połoŜenia. Po dojściu do oporu sztywnego, • reszta drogi nie jest kasowana a wartość zadana połoŜenia jest dopasowywana, • moment napędu rośnie do zaprogramowanej wartości granicznej FXSW i następnie pozostaje stały, uaktywnia się nadzór oporu sztywnego w ramach danej szerokości okna.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-165

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

03.04

4

Uaktywnienie z akcji synchronicznych (wersja opr. 5)
Przykład: Gdy nastąpi oczekiwane wydarzenie ($R1) i nie przebiega juŜ ruch do oporu stałego, powinno nastąpić uaktywnienie FXS dla osi Y. Moment powinien wynosić 10% momentu nominalnego. Dla szerokości okna nadzoru obowiązuje wartość domyślna. N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10 Normalny program obróbki musi zadbać o to, by $R1 w odpowiednim momencie zostało nastawione. Wyłączenie aktywności funkcji FXS=0 Cofnięcie wyboru funkcji wyzwala zatrzymanie przebiegu. W bloku z FXS=0 mogą i powinny znajdować się ruchy postępowe. Przykład: X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0 Oznacza to: Oś X1 jest wycofywana z oporu stałego do pozycji X= 200 mm. Wszystkie dalsze dane są opcjonalne. Ruch postępowy do pozycji wycofania musi być skierowany od oporu stałego, w przeciwnym przypadku jest moŜliwe uszkodzenie ogranicznika albo maszyny. Zmiana bloku następuje po osiągnięciu pozycji wycofania. JeŜeli pozycja wycofania nie jest podana, wówczas zmiana bloku następuje natychmiast po wyłączeniu ograniczenia momentu.

4-166

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Wyłączenie aktywności z akcji synchronicznych (wersja opr. 5)
Cofnięcie wyboru moŜe nastąpić z akcji synchronicznej. Przykład: Gdy ma miejsce oczekiwane wydarzenie ($R3) i jest stan „najechano na opór” (zmienna systemowa $AA_FXS), powinien zostać cofnięty wybór FXS. N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1)) DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0 Moment zacisku FXST, okno nadzoru FXSW Programowane ograniczenie momentu FXST działa od początku bloku, tzn. równieŜ najechanie na opór następuje ze zredukowanym momentem. Okno musi być tak wybrane, by tylko jedno wyłamanie zderzaka prowadziło do zadziałania nadzoru oporu sztywnego. FXST i FXSW mogą być programowane i zmieniane w programie w dowolnym czasie. Przykład: FXST[X1]=34.57 FXST[X1]=34.57 FXSW[X1]=5 FXSW[X1]=5

Zmiany działają przed ruchami postępowymi, które są w tym samym bloku. JeŜeli zostanie zaprogramowane nowe okno nadzoru oporu stałego, wówczas zmienia się nie tylko jego szerokość lecz równieŜ punkt odniesienia dla środka okna, gdy przedtem oś wykonała ruch. Pozycja rzeczywista osi maszyny przy zmianie okna jest nowym środkiem okna.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-167

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.15 Ruch do oporu sztywnego, FXS, FXST, FXSW

03.04

4

Dalsze wskazówki

MoŜliwość kombinowania ”Pomiaru z kasowaniem pozostałej drogi” (polecenie ”MEAS”) i ”ruchu do oporu sztywnego” nie moŜna programować równocześnie w jednym bloku. Wyjątek: Jedna funkcja działa na oś uczestniczącą w tworzeniu konturu a druga na oś pozycjonowania, albo obydwie działają na osie pozycjonowania. Nadzór konturu Podczas gdy jest aktywny "ruch do oporu sztywnego", nie ma nadzoru konturu. Osie pozycjonowania Przy "ruchu do oporu sztywnego" z osiami POSA zmiana bloku jest przeprowadzana niezaleŜnie od tego ruchu. Ograniczenie Ruch do oporu stałego jest niemoŜliwy • w przypadku osi wiszących (od wersji. opr. 2.2 w przypadku 840D z 611D jest moŜliwy) • osi gantry, • dla konkurujących osi pozycjonowania, które są sterowane wyłącznie przez PLC (wybór FXS musi nastąpić z programu NC).

• JeŜeli granica momentu zostanie za bardzo obniŜona, oś nie jest juŜ w stanie nadąŜyć za zadaną wartością, regulator połoŜenia dochodzi do ograniczenia a odchylenie od konturu rośnie. W tym stanie roboczym moŜe przy zwiększeniu granicy momentu dochodzić do szarpnięć. Aby zagwarantować, Ŝe oś będzie jeszcze mogła nadąŜać, naleŜy skontrolować, czy odchylenie od konturu jest nie większe niŜ w przypadku momentu nie ograniczonego.

4-168

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4
4.16

03.04

4.16 Specjalne funkcje toczenia

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Specjalne funkcje toczenia

4.16.1 PołoŜenie obrabiane go przedmiotu
Układ współrzędnych
Oś poprzeczna M

Dwie prostopadłe do siebie osie geometryczne są zazwyczaj określane jako: • oś wzdłuŜna = oś Z (odcięta) oś poprzeczna = oś X (rzędna)

X

Dla osi poprzecznej podawanie wymiarów następuje z reguły jako średnica (podwójna miara drogi w stosunku do innych osi). Która oś geometryczna słuŜy jako oś poprzeczna, naleŜy ustalić w danej maszynowej. Punkty zerowe Zarówno punkt zerowy maszyny jak i punkt zerowy obrabianego przedmiotu leŜą w osi toczenia. Nastawiane przesunięcie w osi X wynika przez to w wielkości zero. Podczas gdy punkt zerowy maszyny jest na stałe zadany, moŜecie dowolnie wybrać połoŜenie punktu zerowego obrabianego przedmiotu na osi wzdłuŜnej. Z reguły punkt zerowy obrabianego przedmiotu leŜy na jego przedniej albo tylnej stronie. Wywołanie dla połoŜenia punktu zerowego obrabianego przedmiotu następuje przy pomocy poleceń G54 do G599 wzgl. TRANS.

W D1 D2

Z

Oś wzdłuŜna

X

Maszyna

X Obrabiany przedmiot W Z Obrabiany przedmiot

Punkt zerowy obrabianego przedmiotu z przodu

M

G54...G599 o. TRANS X Maszyna

X Obr. przedmiot

Punkt zerowy obrabianego przedmiotu z tyłu

M

Z

G54...G599 o. TRANS

Z Obrab. przedm.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-169

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

03.04

4

4.16.2 Podanie wymiaru dla: promienia, średnicy, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 Programowanie

DIAMON DIAMOF DIAM90 (od w. opr. 4.4)

Objaśnienie
Podanie wymiaru odniesienia (G90) DIAMOF DIAMON DIAM90 Promień (nastawienie podstawowe patrz producent maszyny) średnica średnica Podanie wymiaru łańcuchowego (G91) promień średnica promień

Działanie

Dzięki dowolnemu wyborowi między podaniem średnicy i promienia moŜecie bez przeliczania przejmować wymiary bezpośrednio z rysunku. Po włączeniu DIAMON/DIAM90 podanie wymiaru dla ustalonej osi poprzecznej następuje jako średnica. Wartości w średnicy obowiązują dla następujących danych: • wartości rzeczywiste osi poprzecznej w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu • praca JOG: przyrosty dla wymiaru krokowego i sterowania kółkiem ręcznym • Programowanie: pozycje końcowe, niezaleŜne od G90/G91 parametry interpolacji przy G2/G3, w przypadku gdy są one zaprogramowane przy pomocy AC jako bezwzględne. Czytanie wartości rzeczywistych w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu przy MEAS, MEAW, $P_EP[X], $AA_IW[X] (patrz ”Przygotowanie pracy”)

DIAMON

X

DIAMOF

X

R15

W D30 D20

R10

Z

W

Z

Przez zaprogramowanie DIAMOF moŜecie w kaŜdym czasie przełączyć na podawanie wymiaru w promieniu.

4-170

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

4.16 Specjalne funkcje toczenia

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4

Dalsze wskazówki

Od wersji. opr. 4.4 jest przy pomocy polecenia DIAM90 dla G90 nastawiane programowanie w średnicy a dlaG91 programowanie w promieniu. Po włączeniu DIAM90 wartość rzeczywista w osi poprzecznej jest niezaleŜnie od rodzaju ruchu (G90/G91) wyświetlana zawsze jako średnica. Obowiązuje to równieŜ dla czytania wartości rzeczywistych w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu przy MEAS, MEAW, $P_EP[x] i $AA_IW[x].

Przykład programowania
N10 G0 X0 Z0 N20 DIAMOF N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7 N40 N50 N60 N70 DIAMON G1 X70 Z-20 Z-30 DIAM90 Dosunięcie do punktu startowego Wyłączenie wprowadzania średnicy Oś X = oś poprzeczna; aktywne podanie promienia Ruch do pozycji w promieniu X30 Aktywne podanie średnicy Ruch do pozycji w średnicy X70 i Z–20 Programowanie średnicy dla wymiaru odniesienia i programowanie promienia dla wymiaru łańcuchowego Wymiar łańcuchowy Wymiar odniesienia Koniec programu

N80 G91 X10 Z-20 N90 G90 X10 N100 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-171

4
4.17

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

03.04

4

Fazka, zaokrąglenie Programowanie
CHF=… CHR=… RND=… RNDM=… FRC=… FRCM=…

Objaśnienie poleceń
CHF=… CHR=… RND=… RNDM=… Sfazowanie naroŜnika konturu Wartość = długość fazki (jednostka miary odpowiednio do G70/G71) Sfazowanie naroŜnika konturu (od w. opr. 3.5). Programowanie fazki w pierwotnym kierunku ruchu. Wartość = szerokość fazki w kierunku ruchu (jednostka miary jak wyŜej) Zaokrąglenie naroŜnika konturu Wartość = promień zaokrąglenia (jednostka miary odpowiednio do G70/G71) Zaokrąglenie modalne: tego samego rodzaju zaokrąglenie wielu kolejnych naroŜników konturu. Wartość = promień zaokrągleń (jednostka miary odpowiednio do G70/G71) 0: Wyłączenie zaokrąglenia modalnego Posuw pojedynczymi blokami dla fazki/zaokrąglenia Wartość = posuw w mm/min (G94) wzgl. mm/obr. (G95); FRC > 0 Posuw modalny dla fazki/zaokrąglenia Wartość = posuw w mm/min (G94) wzgl. mm/obr.(G95) 0: Posuw zaprogramowany pod F dla fazki/zaokrąglenia aktywny

FRC=… FRCM=…

Działanie

W naroŜnik konturu moŜecie wstawić następujące elementy:

• fazka albo zaokrąglenie JeŜeli chcecie wiele kolejnych naroŜników konturu zaokrąglić w ten sam sposób, wówczas uzyskacie to przy pomocy RNDM "zaokrąglenie modalne". Posuw dla fazki/zaokrąglenia moŜecie programować przy pomocy FRC (pojedynczymi blokami) albo FRCM (modalnie). JeŜeli FRC/FRCM nie zaprogramowano, obowiązuje normalny posuw po torze F.

4-172

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

4

Przebieg
Fazka, CHF/CHR W celu stępienia krawędzi moŜecie między liniowymi i kołowymi elementami konturu w dowolnej kombinacji wstawić kolejny element liniowy, fazkę. Fazka jest wstawiana po tym bloku, w którym jest zaprogramowana. Fazka leŜy przy tym zawsze w płaszczyźnie włączonej przy pomocy G17 do G19. Przykład: N30 G1 X… Z… F… CHR=2 N40 G1 X… Z… albo
CHR
C H F

G1 α Fazka

G 1

X

Dwusieczna kąta

N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos α ·2) N40 G1 X… Z…

np. G18:

Z

Zaokrąglenie, RND Między liniowymi i kołowymi elementami konturu w dowolnej kombinacji moŜna z przyłączeniem stycznym wstawić kołowy element konturu. Zaokrąglenie leŜy przy tym zawsze w płaszczyźnie włączonej przy pomocy G17 do G19. Rysunek obok pokazuje zaokrąglenie między dwoma prostymi.

G1

Zaokrąglenie

RND=...
G 1

X

np. G18:

Z

Przykład:

N30 G1 X… Z… F… RND=2
G1 Zaokrąglenie

Na tym rysunku widzicie zaokrąglenie między prostą i okręgiem. N30 G1 X… Z… F… RND=2 N40 G3 X… Z… I… K…

RND=...

G 3

X

np. G18:

Z

Zaokrąglenie modalne, RNDM Przy pomocy tego adresu moŜecie po kaŜdym bloku
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4-173

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

03.04

4

ruchu wstawiać zaokrąglenie między liniowymi i kołowymi elementami konturu. Na przykład w celu ogratowywania ostrych krawędzi obrabianego przedmiotu. Przykład: N30 G1 X… Z… F… RNDM=2

Przy pomocy RNDM=0 zaokrąglenie jest wyłączane. Posuw FRC (pojedynczymi blokami), FRCM (modalnie) W celu optymalizacji jakości powierzchni moŜna dla elementów konturu fazka/zaokrąglenie programować własny posuw. • FRC działa przy tym pojedynczymi blokami, • FRCM działa modalnie. Przykłady patrz niŜej

Wskazówki dot. fazki/zaokrąglenia

JeŜeli zaprogramowane wartości fazki (CHF/CHR) albo zaokrąglenia(RND/RNDM) są dla odnośnych elementów konturu zbyt duŜe, wówczas automatycznie ulegają zmniejszeniu do odpowiedniej wartości. Fazka / zaokrąglenie nie ulega wstawieniu, gdy w płaszczyźnie nie ma prostoliniowego albo kołowego elementu konturu, ruch odbywa się poza płaszczyzną, zostanie dokonana zmiana płaszczyzny albo przekroczona jest ustalona w danej maszynowej liczba bloków, które nie zawierają Ŝadnych informacji dot. ruchu postępowego (np. tylko wyprowadzenia poleceń).

4-174

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

4

03.04

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

4

Wskazówki do FRC/FRCM
• FRC/FRCM nie działa, gdy fazka jest wykonywana z G0; programowanie jest moŜliwe odpowiednio do wartości F bez komunikatu błędu. • Odniesienie do bloków uczestniczących w fazce i zaokrągleniu jak teŜ technologia jest nastawiana poprzez daną maszynową. • FRC działa tylko wtedy, gdy w bloku jednocześnie zaprogramowano fazę/zaokrąglenie, wzgl. gdy uaktywniono RNDM. • FRC zastępuje w aktualnym bloku wartość F wzgl. FRCM. • Posuw zaprogramowany pod FRC musi być większy od zera. • FRCM=0 uaktywnia zaprogramowany pod F posuw dla zaokrąglenia/fazki. • Gdy FRCM jest zaprogramowane, musi ekwiwalentnie do F zostać na nowo zaprogramowana wartość FRCM przy zmianie G94 <-> G95. JeŜeli tylko F zostanie na nowo zaprogramowane i znajduje się przed zmianą typu posuwu FRCM > 0, następuje komunikat błędu 10860 (nie zaprogramowano posuwu).

Przykłady
Przykład 1: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 0: przejęcie technologii od następnego bloku (domyślne) N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94 N20 G1 X10 CHF=2 N30 N40 N50 N60 Y10 CHF=4 X20 CHF=3 FRC=200 RNDM=2 FRCM=50 Y20 ; fazka N20-N30 mit F=100 mm/min

; fazka N30-N40 mit FRC=200 mm/min ; fazka N40-N60 mit FRCM=50 mm/min ; zaokrąglenie modalne N60-N70 z FRCM=50 mm/min z FRCM=100 mm/min

N70 X30 N80 Y30 CHF=3 FRC=100 N90 X40 N100 Y40 FRCM=0
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

; zaokrąglenie modalne N70-N80 ; Fase N80-N90 mit FRC=50 mm/min (modalnie) ; zaokrąglenie modalne N90-N100 ; zaokrąglenie modalne N100-N120 z F=100 mm/min (cofnięcie wyboru FRCM)

4-175

4

Programowanie poleceń wykonania ruchu

4.17 Fazka, zaokrąglenie

03.04

4

N110 S1000 M3 ... M02

z G95 FRC=1 mm/obr.

N120 X50 G95 F3 FRC=1

Przykład 2: MD CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 1: przejęcie technologii od poprzedniego bloku (zalecane) N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94 N20 N30 N40 N50 G1 X10 CHF=2 Y10 CHF=4 FRC=120 X20 CHF=3 FRC=200 RNDM=2 FRCM=50 ; fazka N20-N30 mit F=100 mm/min ; fazka N30-N40 mit FRC=120 mm/min ; zaokrąglenie modalne N60-N70 z FRCM=50 mm/min ; zaokrąglenie modalne N70-N80 z FRCM=50 mm/min ; fazka N40-N60 mit FRCM=200 mm/min

N60 Y20 N70 X30

N80 Y30 CHF=3 FRC=100 N90 X40 N100 Y40 FRCM=0 N110 S1000 M3 N130 Y50 N140 X60 ... M02 N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1

; Fase N80-N90 mit FRC=100 mm/min ; zaokrąglenie modalne N90-N100 z FRCM=50 mm/min ; zaokrąglenie modalne N100-N120 z F=100 mm/min ; fazka N120-N130 z G95 FRC= 1 mm/obr.

; zaokrąglenie modalne N130-N140 z F=3 mm/obr.

4-176

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Zachowanie się w ruchu po torze
5.1 5.2 Zatrzymanie dokładne, G60, G9, G601, G602, G603 ............................................... 5-178 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644 .................................................... 5-180

5.3 Zachowanie się przy przyspieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE.................................... 5-189 5.3.1 Tryby przyspieszenia ......................................................................................... 5-189 5.3.2 Sterowanie przyspieszeniem w przypadku osi holowanych................................. 5-190 5.4 5.5 Przegląd róŜnych prowadzeń prędkości ................................................................... 5-193 Wygładzanie prędkości ruchu po torze..................................................................... 5-194

5.6 5.7 5.8

Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym, FFWON, FFWOF ...................................... 5-195 Czas oczekiwania, G4.............................................................................................. 5-197

Programowana dokładność konturu, CPRECON, CPRECOF ................................... 5-196 Przebieg programu: wewnętrzne zatrzymanie przebiegu.......................................... 5-198

5.9

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-177

5
5.1

Zachowanie się w ruchu po torze

5.1 Zatrzymanie dokładne, G60, G9, G601, G602, G603

03.04

5

Zatrzymanie dokładne, G60, G9, G601, G602, G603 Objaśnienie poleceń
G60, G9, G601, G602, G603, Zatrzymanie dokładne, działające modalnie Zatrzymanie dokładne, działające pojedynczymi blokami

Przełączenie na następny blok, gdy jest osiągnięte okno pozycjonowania dokładnego Przełączenie na następny blok, gdy jest osiągnięte okno pozycjonowania zgrubnego

Przełączenie na następny blok, gdy jest osiągnięta wartość zadana (koniec interpolacji)

Działanie

Funkcje zatrzymania dokładnego są stosowane, gdy mają być wykonywane ostre naroŜniki zewnętrzne albo gdy naroŜniki wewnętrzne mają być obrabiane na gotowo na wymiar.

Przebieg

Zatrzymanie dokładne, G60, G9 G9 wytwarza w aktualnym bloku zatrzymanie dokładne, G60 w aktualnym bloku i we wszystkich następnych. Przy pomocy funkcji przejścia płynnego G64 albo G641 następuje wyłączenie G60. Okno pozycjonowania. G601, /G602 Ruch jest hamowany i zatrzymywany na krótko w punkcie naroŜnym. Przy pomocy kryteriów zatrzymania dokładnego G601 i G602 określacie, jak dokładnie ma nastąpić dosunięcie do punktu naroŜnego i kiedy następuje przełączenie na następny blok. Granice zatrzymania dokładnego dokładnie i zgrubnie są dla kaŜdej osi nastawiane poprzez daną maszynową.
Przełączenie bloku

G601

G602

Wskazówka: Nastawiajcie granice zatrzymania dokładnego tylko na tyle wąskie, na ile to konieczne. Im węŜsze są granice, tym dłuŜej trwa kompensacja

5-178

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.1 Zatrzymanie dokładne, G60, G9, G601, G602, G603

Zachowanie się w ruchu po torze

5

połoŜenia i dochodzenie do pozycji docelowej. Koniec interpolacji, G603 Zmiana bloku następuje, gdy sterowanie obliczyło dla uczestniczących osi prędkość zadaną zero. W tym momencie wartość rzeczywista - zaleŜnie od dynamiki osi i prędkości ruchu po torze - jest cofnięta o wielkość wybiegu. Przez to dają się ścinać naroŜniki obrabianego przedmiotu. Wyprowadzanie poleceń We wszystkich trzech przypadkach obowiązuje: Zaprogramowane w bloku NC funkcje pomocnicze są włączane/wyłączane po zakończeniu ruchu.
Zmiana bloku

Zaprogramowany tor

Przebyty tor ruchu z F1 Przebyty tor ruchu z F2 F1 < F2

G601, G602 i G603 działają tylko przy aktywnym G60 albo G9. Przykład: N10 G601 … N50 G1 G60 X… Y… Od wersji oprogramowania 6 moŜna w danej maszynowej zapisać specyficznie dla kanału, Ŝe odmiennie od zaprogramowanych kryteriów zatrzymania dokładnego są automatycznie stosowane kryteria nastawione domyślnie. Mają one ewent. pierwszeństwo przed kryteriami programowanymi. Oddzielnie mogą zostać zapisane kryteria dla G0 i pozostałych poleceń G 1. grupy G-Code. Patrz opis działania część 1, B1.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-179

5
5.2

Zachowanie się w ruchu po torze

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

03.04

5

Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644 Programowanie
G64 G641 G641 G642 G642 G643 G643 G644 ADIS=… ADISPOS=… ADIS=… ADISPOS=… ADIS=… ADISPOS=…

Objaśnienie poleceń
G64, G641, G642, G643=, G644=, ADIS, = Praca z płynnym przechodzeniem między blokami Ścinanie naroŜników z tolerancją osiową Ścięcie naroŜnika wewnętrzne w bloku Praca z płynnym przechodzeniem między blokami z programowanym ścinaniem naroŜników Ścięcie naroŜnika z maksymalnie moŜliwą dynamiką Odstęp ścięcia dla przesuwu szybkiego G0

ADISPOS, =

Odstęp ścięcia dla funkcji ruchu po konturze G1, G2, G3, …

Działanie

W pracy z płynnym przechodzeniem między blokami kontur jest wykonywany ze stałą prędkością po torze. Równomierny przebieg skrawania powoduje lepsze warunki skrawania, polepsza jakość powierzchni i skraca czas obróbki.

W pracy z płynnym przechodzeniem między blokami nie następuje dokładny dosuw do zaprogramowanych przejść konturu. Ostre naroŜniki moŜecie tworzyć przy pomocy G60 wzgl. G09. Praca z przechodzeniem płynnym jest przerywana przez wyprowadzenia tekstu "MSG" i bloki, które specjalnie wyzwalają zatrzymanie przebiegu (np. dostęp do określonych danych o stanie maszyny ($A...)). Analogicznie jest dla wyprowadzania funkcji pomocniczych, patrz rozdział 9 Funkcje dodatkowe.

5-180

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Przebieg

Praca z płynnym przechodzeniem między blokami, G64 W pracy z przechodzeniem płynnym narzędzie porusza się przy stycznych przejściach konturu z moŜliwie stałą prędkością po torze (nie ma hamowania na granicach bloków). Przed naroŜnikami (G09) i blokami z zatrzymaniem dokładnym następuje wyprzedzające hamowanie (look ahead, patrz dalsze strony). NaroŜniki równieŜ są obchodzone ze stałą prędkością. W celu zmniejszenia błędu konturu prędkość jest odpowiednio zmniejszana przy uwzględnieniu granicy przyśpieszenia i współczynnika przeciąŜenia, patrz Literatura: /FB/ B1 Praca z przejściem płynnym

a ał St pr ęd ś ko c

Współczynnik przeciąŜenia moŜna nastawić w danej maszynowej 32310 (patrz /FB/ B1, Praca z przejściem płynnym). W jakim stopniu przejścia konturów są ścinane, zaleŜy od prędkości posuwu i współczynnika przeciąŜenia. Przy pomocy G64 moŜecie wyraźnie podać poŜądany zakres ścinania (patrz następne strony). Ścinanie naroŜników nie moŜe i nie powinno zastępować funkcji do zdefiniowanego wygładzania: RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE. Praca z przejściem płynnym z programowanym

ścinaniem przejść, G641 W przypadku G641 sterowanie wstawia elementy przejściowe na przejściach między elementami konturu. Przy pomocy ADIS=… wzgl. ADISPOS=… moŜecie podać, jak silnie naroŜniki są ścinane. G641 działa podobnie jak RNDM, nie jest jednak ograniczone do osi płaszczyzny roboczej. Przykład: N10 G641 ADIS=0.5 G1 X… Y…

max 0,5 mm

Zarogramowany koniec konturu ADIS/ADISPOS max 0,5 mm

Blok ścięcia moŜe zaczynać się co najwcześniej 0,5 mm przed zaprogramowanym końcem bloku i musi być zakończony 0,5 mm po końcu bloku. To nastawienie działa modalnie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-181

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

03.04

5

G641 pracuje równieŜ z wyprzedzającym prowadzeniem prędkości (look ahead, patrz dalsze strony). ZbliŜanie do bloków ścięcia o duŜej krzywiźnie następuje ze zmniejszoną prędkością.

Dalsze wskazówki

Ścinanie naroŜników nie zastępuje ich zaokrąglania (RND). UŜytkownik nie powinien przyjmować Ŝadnych załoŜeń, jak wygląda kontur w miejscu ścięcia. W szczególności rodzaj ścięcia moŜe zaleŜeć od warunków dynamicznych, np. od prędkości w punkcie. Ścięcia konturu mają dlatego sens tylko przy małych wartościach ADIS. Gdy na naroŜniku ma być we wszystkich okolicznościach wykonywany zdefiniowany kontur, musi być uŜyte RND. ADISPOS jest stosowane między blokami G0. Przy pozycjonowaniu moŜna przez to silnie wygładzić przebieg osi i skrócić czas ruchu. Gdy ADIS/ADISPOS nie zaprogramowano, obowiązuje wartość zero a przez to zachowanie się w czasie ruchu tak, jak w przypadku G64. Przy krótkich drogach ruchu odstęp ścięcia jest automatycznie zmniejszany (do max 36%). Praca z przejściem płynnym G64/G641 przez wiele bloków Aby uniknąć niepoŜądanego zatrzymania ruchu po konturze (podcięcie) naleŜy uwzględnić:

• Wyprowadzenia funkcji pomocniczych prowadzą do zatrzymania (wyjątek: szybkie funkcje pomocnicze i funkcje pomocnicze podczas ruchów) • Zaprogramowane bloki zawierające tylko komentarze, bloki obliczeniowe albo wywołania podprogramów natomiast nie przeszkadzają.

5-182

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Rozszerzenie ścinania

JeŜeli nie wszystkie osie uczestniczące w tworzeniu konturu są zawarte w FGROUP, na przejściach bloków będzie dla tych nie zawartych osi często występować skok, który sterowanie obniŜa przez zmniejszenie prędkości przy zmianie bloków do wartości dozwolonej przez MD 32300: MAX_AX_ACCEL i MD 32310: _MAX_ACCEL_OVL_FACTOR. Tego wyhamowania moŜna uniknąć, gdy przez ścinanie dokona się "zmiękczenia" zadanej zaleŜności pozycji osi uczestniczących w tworzeniu konturu. Ścinanie przy pomocy G641 Przy pomocy G641 i podania promienia ścięcia ADIS (wzgl. ADISPOS w przesuwie szybkim) dla funkcji ruchu po torze jest włączane ścinanie modalne. W ramach tego promienia wokół punktu zmiany bloku sterowanie moŜe dowolnie uniewaŜnić zaleŜność między osiami i zastąpić ją dynamicznie optymalną drogą. Wada: Dla wszystkich osi jest do dyspozycji tylko jedna wartość ADIS.

Ścięcie z dokładnością osiową mit G642 Przy pomocy G642 jest włączane modalnie ścinanie z tolerancjami osiowymi. Ścinanie odbywa się nie w ramach zdefiniowanego zakresu ADIS, lecz gwarantuje tolerancje osiowe zdefiniowane przy pomocy MD 33100: COMRESS_POS_TOL. Poza tym sposób działania jest dokładnie taki jak w przypadku G641. W przypadku G642 droga ścięcia jest określana z najkrótszej drogi ścięcia wszystkich osi. Ta wartość jest uwzględniana przy wytwarzaniu bloku ścięcia. Ścięcie wewnętrzne w bloku mit G643 (od w.

opr. 5.3) Maksymalne odchylenia od dokładnego konturu są przy ścinaniu przy pomocy G643 ustalane przez dane maszynowe MD 33100: COMRESS_POS_TOL[...] dla kaŜdej osi. Przy pomocy G643 nie jest tworzony własny blok ścięcia, lecz są specyficznie dla osi wstawiane wewnętrzne w blokach ruchy ścięcia. W przypadku G643 droga ścięcia dla kaŜdej osi moŜe być róŜna. Przykład ścięcia przy pomocy G643 patrz teŜ:
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-183

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

03.04

5

Rozszerzenie ścięcia w wersji opr. 6

Literatura /PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, Rozdz. 5, Nastawne odniesienie toru ruchu, SPATH, UPATH

Przy pomocy opisanych dalej rozszerzeń zachowanie się G642 i G643 uczyniono bardziej dokładnym i wprowadzono ścięcie z tolerancją konturu. Przy ścinaniu z G642 i G643 są normalnie zadawane dopuszczalne odchylenia kaŜdej osi. Przy pomocy MD 20480: SMOOTHING_MODE moŜna tak skonfigurować ścinanie przy pomocy G642 i G643, Ŝe w miejsce tolerancji specyficznych dla osi moŜna zadać tolerancję konturu i tolerancję orientacji. Przy tym tolerancja konturu i orientacji jest nastawiana przy pomocy dwóch niezaleŜnych danych nastawczych, które moŜna programować w programie NC a przez to inaczej zadawać dla kaŜdego z przejść między blokami. Dane nastawcze: SD 42465: SMOOTH_CONTUR_TOL Przy pomocy tej danej nastawczej moŜna ustalić dla konturu maksymalną tolerancję przy ścięciu. SD 42466: SMOOTH_ORI_TOL Przy pomocy tej danej nastawczej ustala się maksy-

malną tolerancję dla orientacji narzędzia przy ścinaniu. (odchylenie kątowe). Ta dana działa tylko wtedy, gdy jest aktywna transformacja orientacji. Bardzo róŜne zadane tolerancje konturu i tolerancje orientacji narzędzia mogą działać tylko w przypadku G643.

5-184

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Ścięcie naroŜnika z maksymalnie moŜliwą dy-

namiką Funkcja jest dostępna od wersji opr. 7.1. Ścięcie z maksymalnie moŜliwą dynamiką jest uaktywniane przy pomocy G644 i przy pomocy MD 20480 konfigurowane na miejscach tysięcznych. Są moŜliwości: 0: Zadanie maksymalnych osiowych odchyleń przy pomocy MD 33100: COMPRESS_POS_TOL 1: Zadanie maksymalnej drogi ścięcia przez zaprogramowanie ADIS=... wzgl. ADISPOS=... 2: Zadanie maksymalnie występujących częstotliwości kaŜdej osi w obrębie ścięcia przy pomocy MD 32440: LOOKAH_FREQUENCY. Obszar ścięcia jest tak ustalany, Ŝe przy ruchu ścięcia nie występują Ŝadne częstotliwości przekraczające zadaną częstotliwość maksymalną. 3: Przy ścinaniu nie ma nadzoru ani na tolerancję ani na odstęp ścięcia. KaŜda oś wykonuje ruch wokół naroŜnika z maksymalnie moŜliwą dynamiką. W przypadku SOFT jest przy tym przestrzegane zarówno maksymalne przyspieszenie jak teŜ maksymalne szarpnięcie kaŜdej osi. W przypadku BRISK szarpnięcie nie jest ograniczane, lecz kaŜda z osi wykonuje ruch z maksymalnie moŜliwym przyspieszeniem. Literatura: /FB/, B1, Przejście płynne, zatrzymanie dokładne i LookAhead

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-185

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644

03.04

5

Brak bloku ścięcia/

brak ruchu ścięcia W następujących3 konstelacjach ścięcie naroŜnika nie jest wykonywane: 1. Między obydwoma blokami następuje zatrzymanie. Występuje to, gdy ... • wyprowadzenie funkcji pomocniczej znajduje się przed ruchem w następnym bloku . • kolejny blok nie zawiera ruchu po torze. • dla kolejnego bloku po raz pierwszy jako oś uczestnicząca w tworzeniu konturu wykonuje ruch oś, które przedtem była osią pozycjonowania. • dla kolejnego bloku po raz pierwszy jako oś pozycjonowania wykonuje ruch oś, które przedtem była osią uczestnicząca w tworzeniu konturu. • poprzedzający blok wykonuje ruch w osiach geometrycznych a następny juŜ nie (juŜ nie od wersji opr. 4). • przed nacinaniem gwintu: kolejny blok ma G33 jako warunek drogowy a blok poprzedni nie. • następuje zmiana między BRISK i SOFT. • osie znaczące dla transformacji nie są całkowicie przyporządkowane ruchowi po torze (np. w przypadku ruchu wahliwego, osie pozycjonowania). 2. Blok ścięcia powodowałby spowolnienie wykonywania programu obróbki. Występuje to, gdy ... • między bardzo krótkimi blokami jest wstawiany blok ścięcia. PoniewaŜ kaŜdy blok potrzebuje co najmniej jednego taktu interpolacji, wstawiony blok pośredni zwiększyłby wówczas dwukrotnie czas wykonywania. • przejście między blokami z G64 (praca z przejściem płynnym bez ścięcia) wolno jest przebyć bez redukcji prędkości. Ścięcie zwiększyłoby czas obróbki. Oznacza to, Ŝe wartość dozwolonego współczynnika przeciąŜenia (MD 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR) ma wpływ na to, czy na przejściu między blokami następuje ścięcie czy nie. Współczynnik przeciąŜenia jest uwzględniany tylko przy ścinaniu z G641/G642. Przy ścinaniu z G643 współczynnik przeciąŜenia nie ma Ŝadnego wpływu.

• Od wersji opr. 6 moŜna nastawić to zachowanie

5-186

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644
się równieŜ dla G641 i G642, przez nastawienie MD 20490: IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE.

Zachowanie się w ruchu po torze

5

3. Ścięcie nie jest parametryzowane. Występuje to, gdy w przypadku G641...

• w blokach G0 jest ADISPOS == 0. (nastawienie domyślne!) • w blokach nie G0 jest ADIS == 0. (nastawienie domyślne!) • przy przejściu między G0 i nie G0 wzgl. nie G0 i G0 obowiązuje mniejsza wartość z ADISPOS i ADIS. W przypadku G642/G643, gdy wszystkie tolerancje specyficzne dla osi są równe zeru.

Osie pozycjonowania Osie pozycjonowania pracują zawsze według zasady zatrzymania dokładnego, okno pozycjonowania dokładnego (jak G601). W przypadku gdy w bloku NC konieczne jest oczekiwanie na osie pozycjonowania, praca z przejściem płynnym osi uczestniczących w tworzeniu konturu jest przerywana. Wyprowadzanie poleceń Funkcje pomocnicze, które są włączane/wyłączane po zakończeniu ruchu albo przed następnym ruchem, przerywają pracę z przejściem płynnym. Wyprzedzające prowadzenie prędkości, Look Ahead W pracy z przejściem płynnym z G64 albo G641 sterowanie oblicza automatycznie prowadzenie prędkości z góry dla wielu bloków NC. Dzięki temu moŜna przy w przybliŜeniu stycznych przejściach przyśpieszać albo hamować w skali wielu bloków. Przede wszystkim łańcuchy ruchów, które składają się z krótkich dróg ruchu, dają się wykonywać z wyprzedzającym prowadzeniem prędkości przy wysokich prędkościach posuwu po torze. Liczba bloków NC, którą moŜna maksymalnie czytać z wyprzedzeniem, daje się nastawić poprzez daną maszynową. Wyprzedzenie obejmujące więcej niŜ jeden blok jest opcją. Praca z przejściem płynnym w przesuwie szybZachowanie się pod względem prędkości przy G60/G64 v Zaprogramowany posuw G64 z Look Ahead

Np. G64 z nie wystarczającym Look Ahead G60, G603 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-187

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.2 Przejście płynne, G64, G641, G642, G643, G644
kim G0

03.04

5

RównieŜ dla ruchu przesuwem szybkim musi zostać podana jedna z wymienionych funkcji G60/G9 albo G64/G641. W przeciwnym przypadku działa nastawienie domyślne wprowadzone poprzez daną maszynową. W wyniku nastawienia MD 20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS przejścia między blokami są ścinane zawsze niezaleŜnie od nastawionego współczynnika przeciąŜenia.

Przykład programowania

W przypadku tego obrabianego przedmiotu następuje dokładne dosunięcie do obydwu naroŜników zewnętrznych na rowku, ponadto wykonywanie następuje z przejściem płynnym.
70

Y Zatrzymanie dokładne dokładnie

Y

10

50 40

10 60 80 100

X 7

Z

N05 N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80

DIAMOF

G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3 G1 Z-7 F8000 G641 ADIS=0.5 Y40 X60 Y70 G60 G601 Y50 X80 Y70

Podanie wymiaru w promieniu

Dosunięcie do pozycji startowej, włączenie wrzeciona, korekcja toru ruchu Dosunięcie narzędzia Przejścia na konturze są ścinane Dosunięcie do pozycji z zatrzymaniem dokładnym dokładnie

N90 N100 N110 N120 N130

G641 ADIS=0.5 X100 Y40 X80 Y 10 X10 G40 G0 X-20 Z10 M30

Przejścia na konturze są ścinane Wyłączenie korekcji toru ruchu Odsunięcie narzędzia, koniec programu

5-188

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5
5.3

03.04

5.3 Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE

5.3.1 Tryby przyspieszenia Objaśnienie poleceń
BRISK, BRISKA, (oś1,oś2,…) SOFT, SOFTA(oś,oś2,…) DRIVE, Skokowe przyśpieszenie osi uczestniczących w tworzeniu konturu

DRIVEA(oś1,oś2,…) , (oś1,oś2,…)

Włączenie przyśpieszenia osi programowanych, z ograniczeniem szarpnięcia Redukcja przyśpieszenia powyŜej nastawianej poprzez $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT prędkości osi uczestniczących w tworzeniu konturu (obowiązuje tylko dla FM-NC)) Redukcja przyśpieszenia powyŜej nastawianej poprzez $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT prędkości osi programowanych (obowiązuje tylko dla FM-NC) Nastawione poprzez daną maszynową $MA_POS_AND JOG_JERK_ENABLE albo $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE

Włączenie skokowego przyśpieszenia osi dla osi programowanych Przyśpieszenie osi uczestniczących w tworzeniu konturu, z ograniczeniem szarpnięcia

zachowanie się przy przyśpieszaniu działa dla osi programowanych.

Działanie
BRISK, BRISKA Sanie osi poruszają się z maksymalnym przyśpieszeniem aŜ do uzyskania prędkości posuwu. BRISK umoŜliwia pracę optymalną pod względem czasowym, jednak ze skokami w przebiegu przyśpieszenia. SOFT, SOFTA Sanie osi poruszają się ze stałym przyśpieszeniem aŜ do osiągnięcia prędkości posuwu. Dzięki wolnemu od szarpnięć przebiegowi przyśpieszenia SOFT umoŜliwia większą dokładność ruchu po torze i mniejsze obciąŜenie maszyny. Przykład: N10 G1 X… Y… F900 SOFT N20 BRISKA(AX5,AX6)
Prędkośc po torze BRISK (optymalizacja czasu) Czas

Wartośc zadana

SOFT (oszczędzanie mechaniki)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-189

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.3 Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE

03.04

5

Dalsze wskazówki

Zmiana miedzy BRISK i SOFT powoduje zatrzymanie na przejściu między blokami. Poprzez daną maszynową moŜna nastawić zachowanie się przy przyśpieszaniu dla osi biorących udział w tworzeniu konturu.

Działanie

DRIVE, DRIVEA Sanie osi poruszają się z maksymalnym przyśpieszeniem aŜ do granicy prędkości nastawionej poprzez daną maszynową. Następnie następuje redukcja przyśpieszenia odpowiednio do danych maszynowych aŜ do osiągnięcia prędkości posuwu. Przez to jest moŜliwe optymalne dopasowanie przebiegu przyśpieszenia do zadanej charakterystyki silnika, na przykład dla napędów krokowych. Przykład: N05 DRIVE N10 G1 X… Y… F1000 N20 DRIVEA (AX4, AX6)

P rę d k o ś c ru c h u p o to rz e

Wartośc zadana
Granica stałego przyśpieszenia

Czas

5.3.2 Sterowanie przyspieszeniem w przypadku osi holowanych Programowanie
VELOLIMA[AX4]=75 ACCLIMA[AX4]=50 JERKLIMA[AX4]=50 75% osiowej prędkości maksymalnej zapisanej w danej maszynowej 50 % osiowego przyspieszenia maksymalnego zapisanego w danej maszynowej 50 % przyspieszenia drugiego stopnia zapisanego w danej maszynowej przy ruchu po torze

5-190

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5

03.04

5.3 Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Objaśnienie poleceń
VELOLIMA[Ax], ACCLIMA[Ax], JERKLIMA[Ax], Zmiana granicy prędkości maksymalnej w przypadku osi holowanej Zmiana granicy przyspieszenia maksymalnego w przypadku osi holowanej Zmiana granicy maksymalnego przyspieszenia drugiego stopnia w przypadku osi holowanej

Działanie
Opisane w "Instrukcji programowania, Przygotowanie pracy", Rozdz. 9 i pkt. 13.3, 13.4 sprzęŜenia osi: nadąŜanie styczne, holowanie, sprzęŜenie wartości prowadzącej i przekładnia elektroniczna mają tę właściwość, Ŝe w zaleŜności od jednej albo wielu osi/wrzecion prowadzących wykonują ruch holowane osie/wrzeciona. Polecenia korekcji ograniczeń dynamiki osi holowanej mogą być wprowadzane z programu obróbki albo z akcji synchronicznych. Polecenia korekcji ograniczeń osi holowanej mogą być zadawane przy juŜ aktywnym sprzęŜeniu osi.

Dalsze wskazówki
Szczegóły dot. działania są opisane w Literatura: /FB/, M3 SprzęŜenia osi i ESR /FB/, S3 Wrzeciona synchroniczne

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-191

5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.3 Zachowanie się przy przyśpieszaniu, BRISK, SOFT, DRIVE

03.04

5

Przykład programowania 1

Przekładnia elektroniczna

Oś 4 jest poprzez sprzęŜenie przekładnią elektroniczną sprzęŜona z osią X. Zdolność przyspieszenia osi holowanej jest ograniczona do 70% przyspieszenia maksymalnego. Maksymalna dopuszczalna prędkość jest ograniczona do 50% prędkości maksymalnej. Po dokonanym włączeniu sprzęŜenia maksymalna dopuszczalna prędkość jest ponownie nastawiana na 100%. ... N120 ACCLIMA[AX4]=70 zredukowane przyspieszenie maksymalne N130 VELOLIMA[AX4]=50 zredukowana prędkość maksymalna ... N150 EGON(AX4, "FINE", X, 1, 2) włączenie sprzęgła EG ... N200 VELOLIMA[AX4]=100 pełna prędkość maksymalna

Przykład programowania 2

Oś 4 jest sprzęgana z osią X przez sprzęŜenie z wartością prowadzącą. Przyspieszenie jest poprzez statyczną akcję synchroniczną 2 od pozycji 2 ograniczone do 80 procent. ... N1220 IDS=2 WHENEVER $AA_IM[AX4] > 100 akcja synchroniczna DO ACCLIMA[AX4]=80 N130 LEADON(AX4, X, 2) włączenie sprzęŜenia wartości prowadzącej

SprzęŜenie wartości prowadzącej ze sterowaniem przez statyczną akcję synchroniczną

5-192

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5
5.4

03.04

5.4 Przegląd róŜnych prowadzeń prędkości

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Przegląd róŜnych prowadzeń prędkości
X N1, G 1

P rzebieg kon turu

N5, G 2 N 6, G1 N 7, G0 Z

N2, G 3

N3, G 1

N4, G 3

V tor

= p rę d k o śc p o to rze

G60 G601

(czas oczekiwania z G 60)

F

N1 V tor

N2

N3

N4

N5

N6

N7

t

G60 G603

(b ez czasu oczekiwania)

F

N1 V tor

N2

N3

N4

N5

N6

N7

t

G64 B R ISK

F

N1 V tor

N2

N3

N4

N5

N6

N7

t

G64 S OFT Przesuw szybki

F

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

t

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-193

5
5.5

Zachowanie się w ruchu po torze

5.5 Wygładzanie prędkości ruchu po torze

03.04

5

Wygładzanie prędkości ruchu po torze Działanie
Prowadzenie prędkości wykorzystuje zadaną dynamikę osi. Gdy zaprogramowanego posuwu nie moŜna uzyskać, prędkość po torze jest prowadzona na sparametryzowanych osiowych wartościach granicznych i wartościach granicznych toru ruchu (prędkość, przyśpieszenie, szarpnięcie). Przez to moŜe dochodzić do częstych hamowań i przyśpieszeń na torze ruchu. JeŜeli przy obróbce z duŜą prędkością po torze następuje krótkotrwałe przyśpieszenie, które po bardzo krótkim czasie prowadzi znów do hamowania, wówczas czas obróbki nie ulega przez to znaczącemu skróceniu. Te procesy przyśpieszenia mogą jednak prowadzić do niepoŜądanych zjawisk, np. wzbudzania rezonansu maszyny. Dzięki metodzie "wygładzania prędkości po torze", która uwzględnia specjalne dane maszynowe i charakter programu obróbki, moŜna uzyskać bardziej spokojny ruch po torze.

Dalsze wskazówki

Literatura: /FB/, B1, "Wygładzanie prędkości ruchu po torze (od w. opr. 5.3)"

5-194

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5
5.6

03.04

5.6 Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym, FFWON, FFWOF

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym, FFWON, FFWOF Objaśnienie poleceń
FFWON, FFWOF, Włączenie sterowania wyprzedzającego Wyłączenie sterowania wyprzedzającego

Działanie

W wyniku sterowania wyprzedzającego zaleŜna od prędkości droga wybiegu jest przy ruchu po konturze redukowana do zera. Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym umoŜliwia wyŜszą dokładność ruchu po torze a przez to lepsze wyniki produkcyjne. Przykład: N10 FFWON N20 G1 X… Y… F900 SOFT

Poprzez dane maszynowe ustala się rodzaj sterowania wyprzedzającego i które osie uczestniczące w tworzeniu konturu mają wykonywać ruch z takim sterowaniem. Standard: Opcja: sterowanie wyprzedzające zaleŜne od prędkości. sterowanie wyprzedzające zaleŜne od przyśpieszenia (niemoŜliwe w przypadku FM-NC, 810D)

Dalsze wskazówki

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-195

5
5.7

Zachowanie się w ruchu po torze

5.7 Programowana dokładność konturu, CPRECON, CPRECOF

03.04

5

Programowana dokładność konturu, CPRECON, CPRECOF Objaśnienie poleceń
CPRECON, CPRECOF, Włączenie programowanej dokładności konturu Wyłączenie programowanej dokładności konturu

Działanie

Przy obróbce bez sterowania wyprzedzającego (FFWON) mogą w przypadku zakrzywionych elementów konturu występować błędy konturu w wyniku zaleŜnych od prędkości róŜnic między pozycjami zadanymi i rzeczywistymi. Programowana dokładność konturu CPRCEON umoŜliwia zapisanie w programie NC maksymalnego błędu konturu, którego nie wolno przekroczyć. Wartość błędu konturu jest podawana przy pomocy danej nastawczej $SC_CONTPREC. Z niej i ze współczynnika KV (stosunek prędkości do uchyb nadąŜania) odnośnych osi geometrycznych sterowanie oblicza maksymalną prędkość po torze, przy której wynikający z wybiegu błąd konturu nie przekracza wartości minimalnej zapisanej w danej nastawczej. Przy pomocy Look Ahead moŜna wykonać ruch po całym konturze z zaprogramowaną dokładnością konturu.

Przykład:

N10 X0 Y0 G0 N20 CPRECON N30 F10000 G1 G64 X100 N40 G3 Y20 J10 N50 X0

;Włączenie dokładności konturu ;Obróbka z 10 m/min w pracy z przejściem płynnym ;Automatyczne ograniczenie posuwu w bloku wykonywania okręgu ;Posuw bez ograniczenia 10 m/min

Dalsze wskazówki

Poprzez daną nastawczą $SC_MINFEED moŜna zdefiniować prędkość minimalną, poniŜej której zejście nie następuje.

5-196

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5
5.8

03.04

5.8 Czas oczekiwania, G4

Zachowanie się w ruchu po torze

5

Czas oczekiwania, G4 Programowanie

G4 F… G4 S… (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń
G4, F… Włączenie czasu oczekiwania Podanie w sekundach

S…,

Podanie w obrotach wrzeciona prowadzącego

Działanie

Przy pomocy G4 moŜecie między dwoma blokami NC przerwać obróbkę na zaprogramowany czas. Np. w celu uwolnienia narzędzia.

Przebieg

Przykład: N10 G1 F200 Z-5 S300 M3 ;posuw F, prędkość obrotowa wrzeciona S N20 G4 F3 ;czas oczekiwania 3s N30 X40 Y10 N40 G4 S30 ;czekanie 30 obrotów wrzeciona, odpowiada przy S=300 obr./min i 100% override prędkości obrotowej: t=0,1min N40 X... ;posuw i prędkość obrotowa wrzeciona działają nadal

Tylko w bloku z G4 słowa z F... i S... są uŜywane do podawania czasu. Przedtem zaprogramowany posuw F i prędkość obrotowa S pozostają zachowane.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

5-197

5
5.9

Zachowanie się w ruchu po torze

5.9 Przebieg programu: wewnętrzne zatrzymanie przebiegu

03.04

5

Przebieg programu: wewnętrzne zatrzymanie przebiegu Działanie

Przy dostępie do danych o stanie maszyny ($A…) sterowanie wytwarza wewnętrzne zatrzymanie przebiegu. Wird in einem nachfolgenden Satz ein Befehl gelesen, der implizit Vorlaufstop erzeugt, wird der nachfolgende Satz erst dann ausgeführt, wenn alle vorher aufbereiteten und gespeicherten Sätze vollständig abgearbeitet sind. Poprzedni blok jest zatrzymywany w zatrzymaniu dokładnym (jak G9). Przykład: N40 POSA[X]=100 N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1 N60 G0 Y100 N70 WAITP(X) N80 MARKE1: Obróbka jest zatrzymywana w bloku N50.

; Dostęp do danych o stanie maszyny ($A…), sterowanie wytwarza wewnętrzne zatrzymanie przebiegu

5-198

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

Frame

6

Frame
6.1 6.2 Ogólnie .................................................................................................................... 6-200 Instrukcje frame ....................................................................................................... 6-201

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego......................................................... 6-203 6.3.1 TRANS, ATRANS .............................................................................................. 6-203 6.3.2 G58, G59. osiowe programowane przesunięcie punktu zerowego (od w. opr. 5). 6-207 6.4 6.5 Programowany obrót, ROT, AROT........................................................................... 6-210 Programowane obrócenia frame z kątami przestrz., ROTS, AROTS, CROTS.......... 6-218

6.6

6.7 6.8 6.9

Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE .............................................. 6-219 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT........ 6-226

Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR........................................... 6-222 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF................................ 6-229

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-199

6
6.1

Frame

6.1 Ogólnie

03.04

6

Ogólnie
Co to jest frame? Frame jest potocznym pojęciem wyraŜenia geometrycznego, które opisuje instrukcję obliczania, jak np. przesunięcie i obrót. Przy pomocy frame, przez podanie współrzędnych albo kątów, wychodząc od aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, opisuje się połoŜenie docelowego układu współrzędnych. MoŜliwe frame • frame bazowy (przesunięcie bazowe) • frame nastawiany (G54...G599) • Frame programowany Literatura: /PG/, Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy
Z1=Z2 Obrót wokół osi Z

Y1 Y2

ZM

p k tu . z e r .

YM X2

P r z e s u n i ę

X1

c ie

XM

Producent maszyny (MH6.1)

Frame nastawiany: patrz dane producenta maszyny. Komponenty frame Frame moŜe składać się z następujących instrukcji obliczania: • przesunięcie punktu zerowego, TRANS, ATRANS • skręt, ROT, AROT • skalowanie, SCALE, ASCALE • lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR Frezowanie:
Y Y

TRANS, ATRANS Y

X

X ROT AROT Y

Wymienione instrukcje frame są programowane kaŜdorazowo we własnym bloku NC i wykonywane w zaprogramowanej kolejności.

SCALE, ASCALE

X

X MIRROR,AMIRROR

6-200

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.2 Instrukcje frame
Toczenie:
X X

Frame

6

TRANS, ATRANS X

Z

Z ROT AROT X

SCALE, ASCALE

Z

Z MIRROR,AMIRROR

6.2

Instrukcje frame
Frame bazowy (przesunięcie bazowe) Frame bazowy opisuje transformację współrzędnych z bazowego układu współrzędnych (BKS) na bazowy układ punktu zerowego (BNS) i działa jak frame nastawiany. Instrukcje nastawiane Nastawiane instrukcje są to przesunięcia punktu zerowego wywoływane przy pomocy poleceń G54 do G599 z kaŜdego dowolnego programu. Wartości przesunięcia są wstępnie nastawiane przez osobę obsługującą i zapisywane w pamięci punktu zerowego w sterowaniu. Przy ich pomocy jest ustalany układ współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Instrukcje programowane Instrukcje programowane (TRANS, ROT, …) obowiązują w aktualnym programie NC i odnoszą się do instrukcji nastawianych. Przy pomocy programowanego frame jest ustalany układ współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Instrukcje zastępujące TRANS, ROT, SCALE i MIRROR są instrukcjami zastępującymi. Oznacza to, Ŝe kaŜda z tych instrukcji kasuje wszystkie zaprogramowane przedtem instrukcje frame.

TRANS

TRANS

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-201

6

Frame

6.2 Instrukcje frame

03.04

6

G599. Instrukcje addytywne ATRANS, AROT, ASCALE, AMIRROR są instrukcjami addytywnymi. Jako odniesienie słuŜy aktualnie nastawiony albo ostatnio zaprogramowany poprzez instrukcje frame punkt zerowy obrabianego przedmiotu. Wymienione instrukcje bazują na juŜ istniejących frame. Wskazówka: Instrukcje addytywne są często stosowane w podprogramach. Instrukcje bazowe zdefiniowane w programie głównym pozostają zachowane po zakończeniu podprogramu, gdy podprogram został zaprogramowany z atrybutem SAVE.
ATRANS TRANS

Jako odniesienie obowiązuje ostatnio wywołane nastawne przesunięcie punktu zerowego G54 do

Literatura

/PGA/ Instrukcja programowania, rozdział "Technika podprogramów, technika makr"

6-202

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6
6.3

03.04

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

Frame

6

Programowane przesunięcie punktu zerowego

6.3.1 TRANS, ATRANS Programowanie

TRANS X… Y… Z… (Programowanie we własnym bloku NC) ATRANS X… Y… Z… (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń i parametrów
TRANS ATRANS X Y Z Przesunięcie punktu zerowego bezwzględne, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego, nastawionego przy pomocy G54 do G599 punktu zerowego obrabianego przedmiotu Jak TRANS, ale addytywne przesunięcie punktu zerowego obrabianego przedmiotu Wartość przesunięcia w kierunku podanej osi geometrycznej Frezowanie:
Z ZM Y
T R AN S

Działanie

Przy pomocy TRANS/ATRANS moŜna dla wszystkich osi uczestniczących w tworzeniu konturu i osi pozycjonowania programować przesunięcia punktu zerowego w kierunku kaŜdorazowo podanej osi. Dzięki temu moŜecie pracować z róŜnymi punktami zerowymi. Na przykład w przypadku powtarzających się operacji obróbkowych w róŜnych punktach obrabianego przedmiotu.

YM

X
G 5 4

XM

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-203

6

Frame

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego
Toczenie:

03.04

6

X

Z M
TRANS

W

G54

Przebieg

Instrukcja zastępująca, TRANS X Y Z Przesunięcie punktu zerowego o programowane wartości w kaŜdorazowo podanych kierunkach osi (osie uczestniczące w tworzeniu konturu, synchroniczne i pozycjonowania). Jako odniesienie słuŜy ostatnio podane nastawne przesunięcie punktu zerowego (G54 do G599). Polecenie TRANS cofa wszystkie komponenty frame przedtem nastawionego frame programowanego. Przesunięcie, które ma bazować na juŜ istniejących frame, programujcie przy pomocy ATRANS.

TRANS

TRANS

6-204

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

Frame

6

Instrukcja addytywna, ATRANS X Y Z Przesunięcie punktu zerowego o wartości zaprogramowane w kaŜdorazowo podanych kierunkach osi. Jako odniesienie obowiązuje aktualnie nastawiony albo ostatnio zaprogramowany punkt zerowy. Wyłączenie programowanego przesunięcia punktu zerowego Dla wszystkich osi: TRANS (bez podania osi)
TRANS

TRANS

Przy tym przedtem zaprogramowane frame są kaso-

wane. Nastawiane przesunięcie punktu zerowego pozostaje zachowane.

Przykład programowania

W przypadku tego obrabianego przedmiotu pokazane kształty występują w programie wielokrotnie. Kolejność czynności obróbkowych dla tego kształtu jest zapisana w podprogramie. Przez przesunięcie punktu zerowego nastawiacie tylko kaŜdorazowo wymagane punkty zerowe obrabianego przedmiotu i wywołujecie podprogram.

Frezowanie:
Y M Y X

50

Y X

Y X

10

X 10 50

5 4

M

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70

G1 G54 G0 X0 Y0 Z2 TRANS X10 Y10 L10 TRANS X50 Y10 L10 M30

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Dosunięcie do punktu startowego Przesunięcie absolutne Wywołanie podprogramu Przesunięcie absolutne Wywołanie podprogramu Koniec podprogramu Toczenie:

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

G

6-205

6

Frame

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

03.04

6

X

Z
M W

130

140

150

N.. N10 N15 N20 N25

... TRANS X0 Z150 L20 TRANS X0 Z140 (albo ATRANS Z-10) L20 TRANS X0 Z130 (albo ATRANS Z-10) L20 ...

Przesunięcie absolutne

Wywołanie podprogramu Przesunięcie absolutne Wywołanie podprogramu Przesunięcie absolutne Wywołanie podprogramu

N30 N35 N..

6-206

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

Frame

6

6.3.2 G58, G59. Osiowe programowane przesunięcie punktu zerowego (od w. opr. 5) Programowanie

G58 X… Y… Z… A… (Programowanie we własnym bloku NC) G59 X… Y… Z… A… (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń i parametrów
G58, zastępuje bezwzględną część translacyjną programowanego przesunięcia punktu zerowego dla podanej osi, przesunięcie programowane addytywnie pozostaje zachowane, (w odniesieniu do punktu zerowego obrabianego przedmiotu nastawionego przy pomocy G54 do G599)

G59, X Y Z

zastępuje addytywną część translacyjną programowanego przesunięcia punktu zerowego dla podanej osi, przesunięcie programowane bezwzględnie pozostaje zachowane Wartość przesunięcia w kierunku podanej osi geometrycznej

Działanie

Przy pomocy G58 i G59 mogą być zastępowane dla osi części translacyjne programowanego przesunięcia punktu zerowego (frame). Translacja składa się z następujących części • składowa absolutna (G58, przesunięcie zgrubne) • składowa addytywna (G59, przesunięcie dokładne) Te funkcje mogą być stosowane tylko wtedy, gdy przesunięcie dokładne jest zaprojektowane. JeŜeli G58 albo G59 zostanie zastosowane bez zaprojektowanego przesunięcia dokładnego, jest wyprowadzany alarm "18312 kanał %1 blok %2 frame: Przesunięcie dokładne nie zaprojektowane".

Z ZM

T r a n s la c ja

YM Y

T ra n s la c ja b e G 5 8 z w z g T R A l. N S

X

G

5 4

XM

Tra. addyt. G59 ATRANS

Producent maszyny (MH6.2)

Dla tej funkcji naleŜy poprzez daną maszynową zaprojektować przesunięcie dokładne.

Wskazówka

MD24000:FRAME_ADD_COMPONENTS=1, w przeciwnym razie w przypadku G58, G59 zostanie wyprowadzony alarm.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-207

6

Frame

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

03.04

6

Absolutna składowa translacji jest modyfikowana przez następujące polecenia: • TRANS, • G58 • CTRANS • CFINE • $P_PFRAME[X,TR] Addytywna składowa translacji jest modyfikowana przez następujące polecenia: • ATRANS, • G59 • CTRANS • CFINE

• $P_PFRAME[X,FI] PoniŜsza tablica opisuje wpływ róŜnych poleceń programowych na przesunięcie absolutne i addytywne. Wpływ przesunięcia addytywnego/bezwzględnego:
Polecenie TRANS X10 G58 X10 Przesunięcie zgrub- Przesunięcie doKomentarz ne wzgl. absolutne kładne wzgl. addytywne 10 Bez zmian Przesunięcie bezwzględne dla X 10 Bez zmian

$P_PFRAME[X,TR] = 10 10 ATRANS X10 G59 X10

Bez zmian

Bez zmian Bez zmian

Dokł. (stare) + 10 10

Bez zmian

Zastąpienie przesunięcia bezwzględnego dla X Przesunięcie addytywne dla X Przesunięcie programowane w X

$P_PFRAME[X,FI] = 10 CTRANS(X,10) CTRANS() CFINE(X,10)

10 0 10

Zastąpienie przesunięcia addytywnego dla X

0

10 0

Programowane przesunięcie dokładne w X Cofnięcie wyboru przesunięcia (łącznie ze składową przesunięcia dokładnego) Przesunięcie dokładne w X Przesunięcie dla X

0

6-208

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.3 Programowane przesunięcie punktu zerowego

Frame

6

Przykład programowania
N... N50 TRANS X10 Y10 Z10 ; Bezwzględna składowa translacji X10 Y10 Z10 N60 ATRANS X5 ; Addytywna składowa translacji X5 Y5 Y5 = przesunięcie całkowite X15 Y15 Z10 ; Bezwzględna składowa translacji X20 + addyt. X5 Y5 N70 G58 X20 = przesunięcie całkowite X25 Y15 Z10 ; Addytywna składowa translacji X10 Y10 + bezwzgl. X20 N80 G59 X10 Y10 Y 10 = przesunięcie całkowite X30 Y20 Z10

N...

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-209

6
6.4

Frame

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

03.04

6

Programowany obrót, ROT, AROT Programowanie
ROT X… Y… Z… ROT RPL=… AROTX… Y… Z… AROT RPL=… Wszystkie instrukcje muszą być programowane we własnym bloku NC. Objaśnienie poleceń i parametrów ROT, AROT, X Y Z RPL, Skręt bezwzględny, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego punktu zerowego obrabianego przedmiotu, nastawionego przy pomocy G54 do G599 Skręt addytywny, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego nastawionego albo zaprogramowanego punktu zerowego

Skręt w przestrzeni: osie geometrii, wokół których następuje skręt Skręt w płaszczyźnie: kąt, o który następuje skręt układu współrzędnych (płaszczyzna nastawiona przy pomocy G17-G19)

Działanie

Przy pomocy ROT/AROT moŜna obrócić układ współrzędnych obrabianego przedmiotu do wyboru wokół kaŜdej z trzech osi geometrycznych X, Y, Z albo wokół kąta RPL w wybranej płaszczyźnie roboczej G17 do G19 (wzgl. wokół prostopadłej osi dosuwu). Dzięki temu moŜna obrabiać w jednym zamocowaniu skośnie połoŜone powierzchnie albo wiele stron obrabianego przedmiotu.

6-210

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

Frame

6

Przebieg: skręt w przestrzeni

Instrukcja zastępująca, ROT X Y Z Układ współrzędnych jest obracany wokół podanych osi o zaprogramowany kąt. Jako punkt obrotu obowiązuje ostatnio podane nastawne przesunięcie punktu zerowego (G54 do G599). Polecenie ROT wyłącza wszystkie składowe przedtem nastawionego frame programowanych. Nowy skręt, który ma bazować na juŜ istniejących frame, programujecie przy pomocy AROT.

Y

X

Instrukcja addytywna, AROT X Y Z Skręt o wartości kątowe zaprogramowane w kaŜdorazowo podanych kierunkach osi. Jako punkt obrotu obowiązuje aktualnie nastawiony albo ostatnio zaprogramowany punkt zerowy.

Y

R OT
O T AR

X

Wskazówka

W przypadku obydwu instrukcji przestrzegajcie kolejności i kierunku obrotu, w którym skręty są wykonywane (patrz następna strona)!

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-211

6

Frame

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

03.04

6

Kierunek obrotu Jako dodatni kierunek obrotu ustalono: Kierunek patrzenia w kierunku dodatniej osi współrzędnych i obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Z Y

+

-

+

Kolejność obrotów MoŜecie w jednym bloku NC dokonać równocześnie obrotu wokół maksymalnie trzech osi geometrycznych. Kolejność notacji RPY (= Roll, Pitch, Yaw) albo kąta Eulera, w której są wykonywane obroty, moŜna ustalić w danej maszynowej w sposób następujący: MD 10600: FRAME_ANGLE_INPUT_MODE = • 1: notacja RPY • 2: kąt Eulera W nastawieniu standardowym obowiązuje notacja RPY. Według niej kolejność Z, Y, Z obrotów jest ustalona następująco: 1. obrót wokół 3. osi geometrycznej (Z) 2. obrót wokół 2. osi geometrycznej (Y) 3. obrót wokół 1. osi geometrycznej (X) Ta kolejność obowiązuje, gdy osie geometryczne są zaprogramowane w jednym bloku. Obowiązuje ona równieŜ niezaleŜnie od kolejności wprowadzenia. Gdy ma nastąpić obrót tylko dwóch osi, moŜna 3. osi nie podawać (wartość zero). Zakres wartości z kątem RPY Kąty są definiowane jednoznacznie tylko w następujących zakresach wartości Obrót wokół 1. osi geometrycznej: –180° ≤ X ≤ +180° Obrót wokół 3. osi geometrycznej: –180° ≤ Z ≤ +180° Przy pomocy tego zakresu wartości moŜna przedstawić wszystkie moŜliwe skręty. Wartości poza tym zakresem są przez sterowanie normalizowane na wyŜej wymieniony zakres. Ten zakres wartości obowiązuje takŜe dla 6-212 Obrót wokół 2. osi geometrycznej: –90° < Y < +90°

+

X

Z Y

0 1

2

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

Frame

6

zmiennych frame. Przykłady czytania zwrotnego w przypadku RPY $P_UIFR[1] = CROT(X, 10, Y, 90, Z, 40) daje przy czytaniu zwrotnym $P_UIFR[1] = CROT(X, 0, Y, 90, Z, 30) $P_UIFR[1] = CROT(X, 190, Y, 0, Z, -200) daje przy czytaniu zwrotnym $P_UIFR[1] = CROT(X, -170, Y, 0, Z, 160) Przy zapisie i odczycie składowych obrotu frame muszą być przestrzegane granice zakresu wartości, aby przy zapisie i odczycie albo przy ponownym zapisie zostały uzyskane te same wyniki. Zakres wartości z kątem Eulera Kąty są definiowane jednoznacznie tylko w następujących zakresach wartości Obrót wokół 1. osi geometrycznej: 0° < X < +180° Obrót wokół 2. osi geometrycznej: –180° ≤ Y ≤ +180° Obrót wokół 3. osi geometrycznej: –180° ≤ Z ≤ +180° Przy pomocy tego zakresu wartości moŜna przedstawić wszystkie moŜliwe skręty. Wartości spoza tego zakresu są normalizowane przez sterowanie na wyŜej wymieniony zakres. Ten zakres wartości obowiązuje takŜe dla zmiennych frame. Aby zapisane kąty były jednoznacznie czytane zwrotnie, jest niezbędnie konieczne przestrzeganie zdefiniowanych zakresów wartości. JeŜeli chcecie indywidualnie nastawić kolejność obrotów, zaprogramujcie kolejno dla kaŜdej osi z AROT poŜądany skręt.

Literatura

/FB1/ Opis działania maszyny podstawowej, rozdział "Frame"

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-213

6

Frame

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

03.04

6

Płaszczyzna robocza ulega jednoczesnemu skrętowi Przy obrocie przestrzennym obraca się jednocześnie płaszczyzna robocza ustalona przy pomocy G17, G18 albo G19. Przykład: Płaszczyzna robocza G17 X/Y, układ współrzędnych obrabianego przedmiotu leŜy na górnej powierzchni obrabianego przedmiotu. W wyniku translacji i obrotu układ współrzędnych jest przesuwany na jedną z powierzchni bocznych. Płaszczyzna robocza G17 równocześnie obraca się. Dzięki temu pozycje docelowe na płaszczyźnie mogą być nadal programowane we współrzędnych X/Y a dosuw w kierunku Z. Warunek: Narzędzie musi być ustawione prostopadle do płaszczyzny roboczej, dodatni kierunek osi dosuwu wskazuje w kierunku uchwytu narzędzia. Przez podanie CUT2DF korekcja promienia narzędzia działa w obróconej płaszczyźnie. Więcej informacji na ten temat w rozdziale “Korekcja narzędzia 2 1/2 D, CUT2D CUT2DF”.

Z Y
7 G 1 Y

X

Z

7 G 1

X

Przebieg: obrót w płaszczyźnie

Układ współrzędnych jest obracany w płaszczyźnie wybranej przy pomocy G17 do G19. Instrukcja zastępująca, ROT RPL Instrukcja addytywna, AROT RPL Układ współrzędnych jest obracany w aktualnej płaszczyźnie o kąt zaprogramowany przy pomocy RPL=. Odnośnie dalszych objaśnień patrz obrót w przestrzeni.
Z

ROT
Y Y

7 G 1

9 G1
Z

G 1 7

G 1 9

X

G 1 8
X Z

8 G 1

6-214

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

Frame

6

Zmiana płaszczyzny JeŜeli po skręcie zaprogramujecie zmianę płaszczyzny (G17 do G19), zaprogramowane kąty obrotu dla poszczególnych osi pozostaną zachowane i obowiązują wówczas równieŜ w nowej płaszczyźnie roboczej. Dlatego zalecane jest, by przez zmianą płaszczyzny wyłączyć obrót. Wyłączenie obrotu Dla wszystkich osi: ROT (bez podania osi) W obydwu przypadkach są wyłączane wszystkie komponenty poprzednio zaprogramowanego frame.

Przykład programowania: obrót w płaszczyźnie
W przypadku tego obrabianego przedmiotu pokazane kształty występują w programie wielokrotnie. Dodatkowo do przesunięcia punktu zerowego muszą być przeprowadzane skręty, poniewaŜ kształty nie są usytuowane osiowo-równolegle.

Y

60°

45° 7 8 12

r7

40 35

10

20

30 55

X

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N110

G17 G54 TRANS X20 Y10 L10 TRANS X55 Y35 AROT RPL=45 L10 TRANS X20 Y40 AROT RPL=60 L10 G0 X100 Y100 M30

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Przesunięcie bezwzględne Wywołanie podprogramu Przesunięcie bezwzględne

Obrót układu współrzędnych o 45° Wywołanie podprogramu Przesunięcie bezwzględne (cofa wszystkie dotychczasowe przesunięcia) Obrót addytywny o 60° Wywołanie podprogramu Odsunięcie Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-215

6

Frame

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

03.04

6
30° X

Przykład programowania: obrót przestrzenny
W tym przykładzie mają być obrabiane w jednym zamocowaniu powierzchnie obrabianych przedmiotów połoŜonych osiowo-równolegle i skośnie. Warunek: Narzędzie musi być ustawione prostopadle do skośnej powierzchni w obróconym kierunku Z.

Z

5

Y

7 8 12
r7

20

10

30 10 45

X

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80

G17 G54 TRANS X10 Y10 L10 ATRANS X35 AROT Y30 ATRANS X5 L10 G0 X300 Y100 M30

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Przesunięcie bezwzględne Wywołanie podprogramu Przesunięcie addytywne Obrót wokół osi Y Przesunięcie addytywne Wywołanie podprogramu Odsunięcie, koniec programu

Przykład programowania: obróbka wielu stron
W tym przykładzie na dwóch równoległych do siebie powierzchniach obrabianego przedmiotu są poprzez podprogramy wykonywane identyczne kształty. W nowym układzie współrzędnych na prawej powierzchni obrabianego przedmiotu kierunek dosuwu, płaszczyzna robocza i punkt zerowy są tak ustawione, jak na powierzchni górnej. Przez to obowiązują nadal warunki niezbędne dla podprogramu: płaszczyzna robocza G17, płaszczyzna współrzędnych X/Y, kierunek dosuwu Z. N10 N20 N30 G17 G54 L10 TRANS X100 Z-100

Z Y
7 G 1

X Y
7 G 1

X Z

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Wywołanie podprogramu Przesunięcie absolutne

6-216

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.4 Programowany obrót, ROT, AROT

Frame

6

Z Y

100 -10 0
Z

X Y

X

N40

AROT Y90

Obrót układu współrzędnych wokół Y
Z Y Y

X

AROT Y90
X

Z

N50

AROT Z90

Obrót układu współrzędnych wokół Z
Y Z

Y X

AROT Z90

Z

N60 N70

L10 G0 X300 Y100 M30

Wywołanie podprogramu Odsunięcie, koniec programu

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-217

6
6.5

Frame

6.5 Programowane obrócenia frame z kątami przestrzennymi, ROTS, AROTS, CROTS

03.04

6

Programowane obrócenia frame z kątami przestrzennymi, ROTS, AROTS, CROTS Programowanie
ROTS X... Y... AROTS X... Y... CROTS X... Y... ROTS Z... X... AROTS Z... X... CROTS Z... X... ROTS Y... Z... AROTS Y... Z... CROTS Y... Z... Objaśnienie poleceń i parametrów ROTS, Obroty frame z kątami przestrzennymi przy bezwzględnej orientacji płaszczyzny w przestrzeni, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego frame z nastawionym punktem zerowym obrabianego przedmiotu dla G54 do G599. Obroty frame z kątami przestrzennymi przy addytywnej orientacji płaszczyzny w przestrzeni, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego frame z nastawionym albo programowanym punktem zerowym. Obroty frame z kątami przestrzennymi przy orientacji płaszczyzny w przestrzeni, w odniesieniu do obowiązującego frame w zapisie danych z obrotem w podanych osiach. Maksymalnie wolno jest podać dwa kąty przestrzenne Obrót w płaszczyźnie: Kąt, o który układ współrzędnych jest obracany (płaszczyzna nastawiona przy pomocy G17-G19) Przy programowaniu kątów przestrzennych X i Y nowa oś X leŜy w starej płaszczyźnie Z-X (od w. opr. 5.3). Przy programowaniu kątów przestrzennych Z i X nowa oś Z leŜy w starej płaszczyźnie Y-Z (od w. opr. 5.3). Przy programowaniu kątów przestrzennych Y i Z nowa oś Y leŜy w starej płaszczyźnie X-Y (od w. opr. 5.3).

AROTS, CROTS, X Y Z RPL

Działanie

Orientacje w przestrzeni mogą być ustalane poprzez obroty frame z kątami przestrzennymi ROTS, AROTS, CROTS. Polecenia programowe ROTS i AROTS zachowują się analogicznie do ROT i AROT.

6-218

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6
6.6

03.04

6.6 Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE

Frame

6

Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE Programowanie

SCALE X… Y… Z… (Programowanie we własnym bloku NC) ASCALE X… Y… Z… (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń i parametrów
SCALE, ASCALE, X Y Z Powiększenie/pomniejszenie bezwzględne, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego układu współrzędnych, nastawionego przy pomocy G54 do G599 Powiększenie/pomniejszenie addytywne, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego nastawionego albo programowanego układu współrzędnych Współczynnik skali w kierunku podanej osi geometrycznej

Działanie

Przy pomocy SCALE/ASCALE moŜna dla wszystkich osi uczestniczących w tworzeniu konturu, osi synchronicznych i osi pozycjonowania programować współczynniki skali w kierunku kaŜdorazowo podanej osi. Przez to moŜna zmieniać wielkość kształtu. MoŜecie dzięki temu programować np. kształty geometrycznie podobne albo róŜne stopnie zmniejszenia.

Przebieg

Instrukcja zastępująca, SCALE X Y Z Dla kaŜdej osi moŜe zostać podany własny współczynnik skali, o który ma nastąpić powiększenie albo zmniejszenie. Skalowanie odnosi się do układu współrzędnych nastawionego przy pomocy G54 do G57. Polecenie SCALE cofa wszystkie składowe frame przedtem nastawionego frame programowanego.

Z Y

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-219

6

Frame

6.6 Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE

03.04

6

Instrukcja addytywna, ASCALE X Y Z Zmianę skali, która ma bazować na juŜ istniejących frame, programujcie przy pomocy ASCALE. W tym przypadku ostatnio obowiązujący jest mnoŜony przez nowy współczynnik skali. Jako odniesienie dla zmiany skali obowiązuje aktualnie nastawiony albo ostatnio zaprogramowany układ współrzędnych. Wyłączenie współczynnika skali Dla wszystkich osi: SCALE (bez podania osi) Są cofane wszystkie komponenty przedtem zaprogramowanego frame.
TRANS

A S C A L E

AROT

Dalsze wskazówki

JeŜeli po SCALE zaprogramujecie przesunięcie przy pomocy ATRANS, są równieŜ skalowane wartości przesunięcia. OstroŜnie z róŜnymi współczynnikami skali! Przykład: Interpolacje kołowe mogą być skalowane tylko przy pomocy takich samych współczynników MoŜecie jednak w sposób celowy zastosować róŜne współczynniki skali, na przykład do programowania zniekształconych okręgów.

6-220

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.6 Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE

Frame

6

Przykład programowania

W przypadku tego obrabianego przedmiotu obydwie wnęki występują dwukrotnie, jednak o róŜnych wielkościach i obrócenie w stosunku do siebie. Kolejność czynności obróbkowych jest zapisana w podprogramie. Przez przesunięcie punktu zerowego i obrót nastawiacie kaŜdorazowo potrzebne punkty zerowe obrabianego przedmiotu, przez skalowanie zmniejszacie kontur a następnie ponownie wywołujecie podprogram.

Y

35° 20 15

15

X 40

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80

G17 G54 TRANS X15 Y15 L10 TRANS X40 Y20 AROT RPL=35 ASCALE X0.7 Y0.7 L10

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Przesunięcie bezwzględne Wykonanie duŜej wnęki Przesunięcie bezwzględne Obrót w płaszczyźnie o 35° Współczynnik skali dla małej wnęki Wykonanie małej wnęki Odsunięcie, koniec programu

G0 X300 Y100 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-221

6
6.7

Frame

6.7 Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR

03.04

6

Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR Programowanie
MIRROR X0 Y0 Z0 AMIRROR X0 Y0 Z0

(Programowanie we własnym bloku NC) (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń i parametrów
MIRROR, AMIRROR, X Y Z Lustrzane odbicie bezwzględne, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego układu współrzędnych, nastawionego przy pomocy G54 bis G599

Lustrzane odbicie addytywne, w odniesieniu do aktualnie obowiązującego nastawionego albo programowanego układu współrzędnych Oś geometryczna, której kierunek ma zostać zamieniony. Podaną tutaj wartość moŜna dowolnie wybrać, np. X0 Y0 Z0.

Działanie

Przy pomocy MIRROR/AMIRROR moŜna kształty obrabianych przedmiotów poddawać lustrzanemu odbiciu na osiach współrzędnych. Wszystkie ruchy posuwowe, które są zaprogramowane po wywołaniu lustrzanego odbicia, np. w podprogramie, są wykonywane w lustrzanym odbiciu.

Przebieg

Instrukcja zastępująca, MIRROR X Y Z Lustrzane odbicie jest programowane poprzez osiową zmianę kierunku w wybranej płaszczyźnie roboczej. Przykład: płaszczyzna robocza G17 X/Y Lustrzane odbicie (na osi Y) wymaga zmiany kierunku w X i jest przez to programowane przy pomocy MIRROR X0. Kontur jest wówczas obrabiany w sposób lustrzany na przeciwległej stronie osi Y.

MIRROR X

Y

MIRROR Y

X

6-222

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.7 Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR

Frame

6

Lustrzane odbicie odnosi się do osi współrzędnych nastawionych przy pomocy G54 do G57. Polecenie MIRROR kasuje wszystkie przedtem nastawione frame programowane. Instrukcja addytywna, AMIRROR X Y Z Lustrzane odbicie, które ma bazować na juŜ istniejących transformacjach, programujecie przy pomocy AMIRROR. Jako odniesienie obowiązuje aktualnie nastawiony albo ostatnio zaprogramowany układ współrzędnych. Wyłączenie lustrzanego odbicia Dla wszystkich osi: MIRROR (bez podania osi) Są przy tym cofane wszystkie komponenty przedtem zaprogramowanych frame.

TRANS

AMIRROR

Dalsze wskazówki

Z poleceniem lustrzanego odbicia sterowanie automatycznie przestawia polecenia korekty toru ruchu (G41/G42 wzgl. G42/G41) odpowiednio do zmienionego kierunku obróbki. To samo dotyczy kierunku obrotu okręgu (G2/G3 wzgl. G3/G2). Gdy po MIRROR zaprogramujecie przy pomocy AROT dodatkowy obrót, musicie od przypadku do przypadku pracować z odwrotnymi kierunkami obrotów (dodatni/ujemny wzgl. ujemny/dodatni). Lustrzane odbicia w osiach geometrycznych są przez sterowanie samoczynnie przeliczane na obroty i ew. lustrzane odbicia osi odbicia nastawianej przez daną maszynową. Dotyczy to równieŜ nastawianych przesunięć punktu zerowego

Y

G03

G02

G41 MIRROR X

G42

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-223

6

Frame

6.7 Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR

03.04

6

Producent maszyny (MH 6.3)
Od w. opr. 5 • Poprzez daną maszynową moŜna nastawić, wokół której osi następuje lustrzane odbicie. MD10610 = 0: Następuje lustrzane odbicie wokół zaprogramowanej osi (negowanie wartości). MD10610 = 1 albo 2 albo 3: W zaleŜności od wprowadzonej wartości lustrzane odbicie jest odwzorowywane na lustrzane odbicie jednej określonej osi odniesienia (1= oś X; 2= oś Y; 3= oś Z) i obrót dwóch innych osi geometrycznych. • Przy pomocy MD10612 MIRROR_TOGGLE = 0 moŜna ustalić, Ŝe reakcja na zaprogramowane wartości zawsze następuje. W przypadku wartości 0, jak przy MIRROR X0, lustrzane odbicie osi ulega wyłączeniu a przy wartościach nierównych zeru oś podlega lustrzanemu odbiciu, jeŜeli nie zostało to jeszcze dokonane.

Przykład programowania

Pokazany tutaj kontur programujecie raz jako podprogram. Trzy dalsze kontury tworzycie przez lustrzane odbicie. Punkt zerowy obrabianego przedmiotu jest umieszczany centralnie w stosunku do konturów.

Frezowanie:
Y Y

X

2

1 X

X 3 4

X

Y

Y

N10 N20 N30 N40 N50

G17 G54 L10 MIRROR X0 L10 AMIRROR Y0

Płaszczyzna robocza X/Y, punkt zerowy obrabianego przedmiotu Wykonanie pierwszego konturu po prawej u góry. Lustrzane odbicie osi X (w X następuje zmiana kierunku). Wykonanie drugiego konturu po lewej u góry. Lustrzane odbicie osi Y (w Y następuje zmiana kierunku).
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-224

6

03.04

6.7 Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR
L10 MIRROR Y0 L10 MIRROR G0 X300 Y100 M30

Frame

6

N60 N70 N80 N90 N100

Wykonanie trzeciego konturu po lewej u dołu MIRROR cofa poprzednie FRAME. Lustrzane odbicie osi Y (w Y następuje zmiana kierunku). Wykonanie czwartego konturu po prawej u dołu. Wyłączenie lustrzanego odbicia. Odsunięcie, koniec programu

Toczenie:
X
Wrzeciono 1 Wrzeciono 2

X

Z M W

Z W1 M1

140

600

120

N10 N.. N30 N40 N50 N..

TRANS X0 Z140 ... TRANS X0 Z600 AMIRROR Z0 ATRANS Z120 ...

Przesunięcie punktu zerowego na W Obróbka 1. strony wrzecionem 1 Przesunięcie punktu zerowego na wrzeciono 2 Lustrzane odbicie osi Z Przesunięcie punktu zerowego na W1 Obróbka 2. strony wrzecionem 2

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-225

6
6.8

Frame

6.8 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT

03.04

6

Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT Programowanie
TOFRAME, TOFRAMEZ, TOFRAMEY, TOFRAMEX TOROTOF TOROT, TOROTZ, TOROTY, TOROTX PAROT, PAROTOF

Objaśnienie
TOFRAME od w. opr. 6.1 TOFRAMEZ TOFRAMEY TOFRAMEX TOROTOF TOROT od w. opr. 6.1 TOROTZ TOROTY TOROTX PAROT PAROTOF Po bloku z TOFRAME obowiązuje nowy frame, którego oś Z jest skierowana w kierunku narzędzia. Przy pomocy TOROTOF jest wyłączany obrót frame w kierunku narzędzia. Obrót definiowany przez TOROT jest taki sam jak w przypadku TOFRAME. Przy pomocy PAROT obrabiany przedmiot jest ustawiany na układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS). Translacje, skalowania i lustrzane odbicia w aktywnym frame pozostają zachowane. Obrót frame odniesiony do obrabianego przedmiotu, uaktywniony przy pomocy PAROT, jest wyłączany przy pomocy PAROTOF. Obrót frame w kierunku narzędzia Oś Z równolegle do orientacji narzędzia Oś Z równolegle do orientacji narzędzia Oś Y równolegle do orientacji narzędzia Oś X równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame w kierunku narzędzia WYŁ. Obrót frame wł. Oś Z równolegle do orientacji narzędzia Oś Z równolegle do orientacji narzędzia Oś Y równolegle do orientacji narzędzia Oś X równolegle do orientacji narzędzia Ustawienie układu wsp. obr. przedmiotu (WKS) na obrabianym przedmiocie Wyłączenie obrotu frame odniesionego do obrabianego przedmiotu

6-226

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.8 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT

Frame

6

Działanie

TOFRAME wytwarza frame prostokątny, którego oś Z jest zgodna z aktualnym ustawieniem narzędzia. Dzięki temu moŜecie np. po pęknięciu narzędzia w przypadku programu 5-osiowego dokonać bezkolizyjnego odsunięcia przez wycofanie w osi Z. Wynikowy frame, który opisuje orientację, znajduje się w zmiennych systemowych dla frame programowanego $P_PFRAME. Przy pomocy TOROT jest we frame programowanym zastępowany tylko obrót. Wszystkie pozostałe komponenty pozostają bez zmian. PołoŜenie obydwu osi X i Y moŜna ustalić w MD21110: X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE; przy tym X jest obracana wokół Z do dotychczasowej płaszczyzny X-Z. Przykład: N100 G0 G53 X100 Z100 D0 N120 TOFRAME N140 G91 Z20 N160 X50 ...

Wycofanie narzędzia wzdłuŜ osi Z Z
Baza

Z' YBaza

Y'

Z' YBaza

45°

Utworzony frame X

Baza

X'' X'

Zmienione przez MD 21110: X'' leŜy znów w dot. płaszczyźnie X-Z

; Frame TOFRAME jest wliczany, wszystkie programowane ; ruchy osi geometrycznych odnoszą się do TOFRAME

Obróbka frezarska w przypadku płaszczyzny roboczej G17 Przy pomocy TOFRAME albo TOROT są definiowane frame, których kierunek Z jest skierowany w kierunku narzędzia. Ta definicja jest przeznaczona dla obróbek frezarskich, w przypadku których typowa jest aktywność płaszczyzny roboczej G17 X/Y 1.-2. osi geometrii. Obróbka tokarska w przypadku płaszczyzny roboczej G18 albo G19 W szczególności przy obróbkach tokarskich albo ogólnie przy aktywnej G18 albo G19 są potrzebne frame, w przypadku których ustawienie narzędzia następuje w osi X albo Y. Przy pomocy G-Code TOFRAMEX TOROTX TOFRAMEY TOROTY TOFRAMEZ TOROTZ moŜna zdefiniować odpowiedni frame. To działanie TOFRAME i TOFRAMEZ bądź teŜ TOROT i TOROZ jest kaŜdorazowo identyczne.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-227

6

Frame

6.8 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT

03.04

6

JeŜeli w miejsce TOFRAME(Z) albo TOROT(Z) zostanie zaprogramowany jeden z G-Code TOFRAMEX, TOFRAMEY, TOROTX, TOROTY, wówczas obowiązują przyporządkowania kierunków osi odpowiednio do niniejszej tablicy:
TOFRAME (Z), TOROT (Z) X Y Z TOFRAMEY, TOROTY Y Z TOFRAMEX, TOROTX X Z Y kierunek narzędzia (aplikata)

X

2. oś pomocnicza (rzędna)

1. oś pomocnicza (odcięta)

Dalsze wskazówki

Po ustawieniu narzędzia przy pomocy TOFRAME wszystkie programowane ruchy w osiach współrzędnych odnoszą się do wytworzonego w ten sposób frame. Od w. opr. 6.1 Własny frame systemowy dla TOFRAME albo TOROT Frame powstałe przez TOFRAME albo TOROT mogą być pisane we własny frame systemowy $P_TOOLFRAME. W tym celu musi zostać nastawiony bit 3 w danej maszynowej MD 28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK. Frame programowany pozostaje przy tym zachowany bez zmian. RóŜnica wynikają, gdy frame programowany jest dalej opracowywany. Przy pomocy polecenia językowego TOROT uzyskuje się zwarte programowanie przy aktywnych orientowanych nośnikach narzędzi dla kaŜdego typu kinematyki. Analogicznie do sytuacji przy obrotowym nośniku narzędzi, moŜna przy pomocy PAROT uaktywnić obrót stołu narzędziowego. Jest przez to definiowany frame, który tak zmienia połoŜenie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, Ŝe nie dochodzi do ruchu wyrównawczego maszyny. Polecenie językowe PAROT nie jest odrzucane, gdy nie jest aktywny orientowany nośnik narzędzi.

Literatura

Dalsze objaśnienia dot. maszyn z orientowanym nośnikiem narzędzi patrz: /PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, rozdział "Orientacja narzędzia" /FB/ Opis działania, W1 "Orientowane nośniki narzędzi"

6-228

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6
6.9

03.04

6.9 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

Frame

6

Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF Programowanie
CORROF(oś,łańcuch znaków[oś,łańcuch znaków])albo CORROF(oś,łańcuch znaków) albo CORROF(oś) albo CORROF()

Objaśnienie poleceń
Wyłączenie transformacji współrzędnych NaleŜy przy tym rozróŜniać • wyłączanie pojedynczymi blokami i • wyłączenie działające modalnie.

Wyłączanie pojedynczymi blokami: wszystkich programowanych i nastawianych frame wszystkich programowanych, nastawianych i bazowych frame wszystkich programowanych, nastawianych frame przesunięć kółkiem ręcznym DRF, zewnętrznych przesunięć punktu zerowego i przesunięcia preset Wyłączenie modalne: G500 Wyłączenie wszystkich nastawianych frame, gdy w G500 nie ma wartości DRFOF Wyłączenie (cofnięcie wyboru) przesunięć kółkiem ręcznym DRF dla wszystkich aktywnych osi kanału CORROF(oś,DRF[OŚ,A Wyłączenie (cofnięcie wyboru) osiowych przesunięć DRF i przesunięcia pozycji dla poszczególnych osi na podstawie $AA_OFF (od wersji opr. 6) A_OFF]) CORROF(oś) Cofane są wszystkie aktywne zmiany ruchu (od wersji opr. 6) CORROF() Cofane są wszystkie aktywne zmiany ruchu dla wszystkich osi kanału (od wersji opr. 6) TRAFOOF Wyłączenie transformacji G53 G153 SUPA

Objaśnienie parametrów
Oś ciąg_znaków == DRF ciąg_znaków == AA_OFF

Identyfikator osi dla (osi kanału, geometrii albo maszyny) Jest cofane przesunięcie DRF osi Wybór przesunięcia pozycji osi jest cofany na podstawie j $AA_OFF Są moŜliwe następujące rozszerzenia: Jest cofany wybór jednego aktywnego przesunięcia punktu zerowego Działa jak FTOCOF (wyłączenie korekcji narzędzia online) Skasowanie frame programowanych bez podania osi

łańcuch_znaków == ETRANS łańcuch_znaków == FTOCOF TRANS, ROT, SCALE, MIRROR

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-229

6

Frame

6.9 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

03.04

6

Przebieg

Od w. opr. 6 CORROF Jest wyzwalane zatrzymanie przebiegu a składowa pozycji cofniętej zmiany ruchu (przesunięcie DRF wzgl. przesunięcie pozycji) jest przejmowana do pozycji w bazowym układzie współrzędnych. PoniewaŜ w Ŝadnej osi nie jest wykonywany ruch, wartość $AA_IM[oś] nie zmienia się. Ze względu na cofnięty wybór zmiany ruchu jest teraz zmieniana wartość zmiennej systemowej $AA_IW[oś]. Po cofnięciu wyboru przesunięcia pozycji przez $AA_OFF np. dla jednej osi, zmienna systemowa $AA_OFF_VAL tej osi wynosi zero. RównieŜ w rodzaju pracy JOG moŜna przy pomocy bitu 2 = 1 danej maszynowej MD 36750: AA_OFF_MODE przy zmianie $AA_OFF uruchomić interpolację przesunięcia pozycji jako nałoŜony ruch.

Dalsze wskazówki

CORROF jest moŜliwe tylko z programu obróbki, nie poprzez akcje synchroniczne. JeŜeli przy cofnięciu wyboru przesunięcia pozycji poprzez polecenie programu obróbki CORROF(oś,“AA_OFF“) jest aktywna akcja synchroniczna, jest sygnalizowany alarm 21660. Równocześnie następuje cofnięcie wyboru $AA_OFF i nie następuje ponowne nastawienie. JeŜeli akcja synchroniczna staje się aktywna później w bloku po CORROF, wówczas $AA_OFF pozostaje nastawione i jest interpolowane przesunięcie pozycji. Gdy dla osi zaprogramowano CORROF a oś ta jest aktywna w innym kanale, wówczas przy pomocy zmiany osi oś ta jest przy pomocy MD 30552: AUTO_GET_TYPE = 0 przenoszona do innego kanału. Przez to następuje cofnięcie wyboru przesunięcia DRF jak teŜ ewentualnie występującego przesunięcia pozycji. Programowane frame kasujecie przez podanie składowej TRANS, ROT, SCALE, MIRROR bez podania osi. Dalsze informacje dot. TRAFOOF patrz /PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, rozdział 7 "5 -transformacja osi".

6-230

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6

03.04

6.9 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

Frame

6

Przykłady programowania
• Osiowe cofnięcie wyboru DRF Poprzez ruch kółkiem ręcznym DRF jest wytwarzane przesunięcie DRF w osi X. Dla wszystkich innych osi kanału nie działają Ŝadne inne przesunięcia DRF. N10 CORROF(X,“DRF“) działa jak DRFOF( )

Poprzez ruch kółkiem ręcznym DRF jest wytwarzane przesunięcie DRF w osi X i Y. Dla wszystkich innych osi kanału nie działają Ŝadne inne przesunięcia DRF. N10 CORROF(X,“DRF“)

Następuje tylko cofnięcie wyboru przesunięcia DRF osi X, nie następuje ruch w osi X

Przesunięcie DRF osi Y pozostaje zachowane W przypadku DRFOF( ) wybór obydwu przesunięć zostałby cofnięty Osiowe cofnięcie wyboru DRF i cofnięcie wyboru $AA_OFF Poprzez ruch kółkiem ręcznym DRF jest wytwarzane przesunięcie DRF w osi X. Dla wszystkich innych osi kanału nie działają Ŝadne inne przesunięcia DRF. • N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5 N70 CORROF(X,“DRF“,X,“AA_OFF“) Dla osi X jest interpolowane przesunięcie pozycji == 10

Następuje tylko cofnięcie wyboru przesunięcia DRF osi X, nie następuje ruch w osi X Przesunięcie DRF osi Y pozostaje zachowane

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

6-231

6

Frame

6.9 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

03.04

6Cofnięcie wyboru $AA_OFF

Wybór przesunięcia pozycji w osi X jest cofany przy pomocy: CORROF(X,“AA_OFF“) przy $AA_OFF[X] = 0 i doliczany do aktualnej pozycji w osi X. Następujący przykład programowania pokazuje odnośne polecenia programowe dla osi X, która przedtem była interpolowana z przesunięciem pozycji wynoszącym 10: N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5 N80 CORROF(X,“AA_OFF“) Dla osi X jest interpolowane przesunięcie pozycji == 10

Skasowanie przesunięcia pozycji w osi X, oś X nie wykonuje ruchu

6-232

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

6.9 Cofnięcie wyboru frame SUPA, DRFOF,CORROF, TRAFOOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF ................................................ 7-234 Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP ............................................... 7-242 Praca wrzeciona z regulacją połoŜenia, SPCON, SPCOF ........................................ 7-245 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regul. połoŜ.): SPOS, M19 i SPOSA ...... 7-246 Obróbka frezarska na częściach toczonych: TRANSMIT.......................................... 7-252 Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF ................ 7-255

7.7 7.8 7.9

Transformacja pobocznicy walca: TRACYL.............................................................. 7-254 Procentowa korekcja posuwu, OVR, OVRA.............................................................. 7-258 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA .......................................... 7-259

7.10 Procentowa korekcja przyspieszenia: ACC (opcja) ................................................... 7-263 7.11 Optymalizacja posuwu na zakrzywionych torach ruchu, CFTCP, CFC, CFIN ........... 7-265 7.12 Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5 .............. 7-267

7.13 Stała prędkość skrawania, G96, G961, G97, G971, LIMS ........................................ 7-270 7.14 Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF ..................................... 7-272 7.15 Stała prędkość skrawania dla szlifowania bezkłowego, CLGON, CLGOF ................. 7-275

7.16 Programowane ograniczenie prędkości obrotowej, G25, G26................................... 7-277

7.17 Wiele wartości posuwu w jednym bloku: F.., FMA.. .................................................. 7-278

7.18 Posuw pojedynczymi blokami: FB... (od w. opr. 5.3)................................................. 7-280

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-233

7
7.1

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF

03.04

7

Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF Programowanie

G93, albo G94 albo G95 F… FGROUP(X, Y, Z, A, B, …) FL[oś]=… FGREF[nazwa_osi]=promień odniesienia (od wersji opr. 5)

Objaśnienie poleceń
G93 G94 G95 F… FGROUP FGREF FL Oś ZaleŜny od czasu posuw w 1/min (od w. opr. 5.2 orzy 840D NCU 572/573 i od w. opr. 3.2 przy 810D CCU2)

Posuw w mm/min wzgl. calach/min albo w stopniach/min Posuw w mm/obr. wzgl. calach/obr. Wartość posuwu, obowiązuje jednostka nastawiona przy pomocy G93, G94, G95 Wartość posuwu F obowiązuje dla wszystkich osi podanych pod FGROUP Promień efektywny (promień odniesienia) dla osi obrotowych notowanych w FGROUP(od w. opr. 5) Prędkość graniczna dla osi synchronicznych; obowiązuje jednostka nastawiona przy pomocy G94 (max przesuw szybki) Osie kanału albo osie geometryczne albo osie orientacji
Y

Działanie

Przy pomocy wymienionych poleceń nastawiacie w programie NC prędkości posuwu dla wszystkich osi uczestniczących w ciągu czynności obróbkowych. Z reguły posuw po torze ruchu składa się z poszczególnych składowych prędkości wszystkich uczestniczących w ruchu osi geometrycznych i odnosi się do punktu środkowego frezu wzgl. do wierzchołka noŜa tokarskiego.

Ruch w Y

F

X

Wskazówka: ZaleŜny od czasu posuw 1/min G93 nie jest przewidziany dla 802D a do wersji opr. 3.1 dla 810D CCU1.

Ruch w X

7-234

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Przebieg

Jednostki miar dla posuwu F Przy pomocy poniŜszych poleceń G moŜecie ustalać jednostki miar dla podawania posuwu. Wszystkie polecenia działają modalnie. W zaleŜności od nastawienia domyślnego w danych maszynowych obowiązuje wprowadzanie w mm albo calach. G70/G71 nie wpływają na podawanie posuwu. Od wersji opr. 5 przy pomocy G700/G710 dodatkowo do danych geometrycznych równieŜ posuwy F są podczas wykonywania programu obróbki interpretowane w systemie miar nastawionym poprzez funkcję G (G700: [cali/min]; G710: [mm/min]). Posuw G93 Jednostka 1/min. Posuw zaleŜny od czasu podaje czas trwania wykonania jednego bloku. Przykład: N10 G93 G01 X100 F2 oznacza: zaprogramowana droga ruchu zostaje przebyta w ciągu 0,5 min. Wskazówka: W przypadku gdy długości toru ruchu są z bloku na blok bardzo róŜne, naleŜałoby w przypadku G93 określić w kaŜdym bloku nową wartość F. W celu obróbki z uŜyciem osi obrotowych moŜna podać posuw równieŜ w stopniach/obrót. Posuw G94 mm/min albo cali/min i stopni/min Posuw G95 mm/obrót albo cali/obrót w odniesieniu do obrotów wrzeciona prowadzącego - z reguły do wrzeciona frezarskiego albo do wrzeciona głównego tokarki.
Y

G93 X... F2 X

0,5 min

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-235

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF
JeŜeli polecenie G posuwu zostanie przełączone między G93, G94 albo G95, wówczas wartość posuwu po torze ruchu naleŜy zaprogramować na nowo. W celu obróbki z uŜyciem osi obrotowych moŜna podać posuw równieŜ w stopniach/obrót. Posuw F dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu Prędkość posuwu jest podawana pod adresem F. W jednym bloku NC wolno jest zaprogramować jedną wartość F. Jednostkę prędkości posuwu ustalacie poprzez jedno z wymienionych poleceń G. Posuw F działa tylko na osie uczestniczące w tworzeniu konturu i obowiązuje tak długo, aŜ zostanie zaprogramowana nowa wartość posuwu. Po adresie F są dopuszczalne znaki rozdzielające. Przykład: F100 albo F 100 albo F.5 albo F=2*FEED Posuw dla osi synchronicznych Posuw zaprogramowany pod adresem F obowiązuje dla wszystkich zaprogramowanych w bloku osi uczestniczących w tworzeniu konturu, ale nie dla osi synchronicznych. Osie synchroniczne są tak sterowane, Ŝe do przebycia swojej drogi potrzebują takiego samego czasu co osie uczestniczące w tworzeniu konturu i wszystkie osie osiągają swój punkt końcowy w tym samym czasie. Ruch osi synchronicznych z prędkością F w punkcie, FGROUP Przy pomocy FGROUP ustalacie, czy oś uczestnicząca w tworzeniu konturu ma wykonywać ruch z posuwem w punkcie czy jako oś synchroniczna. Przy interpolacji linii śrubowej moŜecie np. ustalić, Ŝe tylko dwie osie geometryczne X i Y mają wykonywać ruch z zaprogramowanym posuwem. Oś dosuwu Z byłaby wówczas osią synchroniczną. Przykład: N10 FGROUP(X, Y)

03.04

7

7-236

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Zmiana FGROUP 1. Przez ponowne zaprogramowanie innej instrukcji FGROUP. Przykład: FGROUP(X, Y, Z) 2. Bez podania osi przy pomocy FGROUP() Dalej obowiązuje nastawiony w danej maszynowej stan podstawowy - osie geometryczne wykonują teraz ruch ponownie w zespole osi uczestniczących w tworzeniu konturu. W przypadku FGROUP musicie zaprogramować nazwy osi kanału.

Producent maszyny (MH7.1)

Przestrzegajcie danych producenta maszyny. Jednostka miary dla osi obrotowych i liniowych Dla osi liniowych i obrotowych, które są ze sobą powiązane przy pomocy FGROUP i razem realizują jeden tor ruchu, obowiązuje posuw w jednostce miary osi liniowych. W zaleŜności od nastawienia domyślnego przy pomocy G94/G95 w mm/min albo calach/min wzgl. mm/obrót albo calach/obrót. Prędkość styczna osi obrotowej w mm/min albo calach/min jest obliczana według następującego wzoru: F[mm/min] = F: F’: π: D:
F' [stopni/min] * π * D[mm] 360 [stopni]
F

F'
D

prędkość styczna prędkość kątowa stała okręgu średnica

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-237

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF
Ruch osi obrotowych z prędkością F w punkcie,

03.04

7

FGREF (od w. opr. 5) Dla procesów obróbkowych, w przypadku których narzędzie i/albo obrabiany przedmiot jest poruszane przez oś obrotową, skuteczny posuw obróbkowy po torze ruchu powinien być moŜliwy do programowania w zwykły poprzez wartość F sposób jako posuw w punkcie. W tym celu dla kaŜdej z uczestniczących osi obrotowych musi zostać podany efektywny promień (promień odniesienia) FGREF. Jednostka promienia odniesienia jest zaleŜna od nastawienia G70/G71/G700/G710. Aby wziąć udział w obliczeniu posuwu w punkcie, wszystkie uczestniczące osie muszą jak dotychczas zostać ujęte w poleceniu FGROUP. Aby pozostała kompatybilność z zachowaniem się bez programowania FGREF, po załadowaniu systemu i po zresetowaniu działa wartość 1 stopień = 1 mm. Odpowiada to promieniowi odniesienia FGREF=360 mm/(2π)=57.296 mm. To nastawienie podstawowe jest niezaleŜne od aktywnego systemu podstawowego MD 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC i od aktualnie działającego G-Code calowy/metryczny. Cechy szczególne: Przy następującym zaprogramowaniu N100 FGROUP(X,Y,Z,A) N110 G1 G91 A10 F100 N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100 zaprogramowana wartość F w N110 jest rozumiana jako posuw osi obrotowej w stopniach/min, podczas gdy rozumienie posuwy w N120 zaleŜnie od aktualnie działającego nastawienia calowego/metrycznego jest albo 100 cali/min albo 100 mm/min.

7-238

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Czynniki odniesienia toru dla osi orientacji

z FGREE (od w. opr. 6.4) W przypadku osi orientacji sposób działania czynników FGREF[] jest zaleŜny od tego, czy zmiana orientacji narzędzia następuje przez oś obrotową czy interpolację wektorową. W przypadku interpolacji osi obrotowej poszczególne czynniki FGREF osi orientacji są wliczane dla dróg osi jak w przypadku osi obrotowych pojedynczo jako promień odniesienia. W przypadku interpolacji wektorowej działa efektywny czynnik FGREF, który jest określany jako geometryczna wartość średnia z poszczególnych czynników FGREF FGREF[eff] = gdzie: A: B: C: n:
n

(FGREF[A] * FGREF[B] * ...)

identyfikator 1. osi orientacji identyfikator 2. osi orientacji identyfikator 3. osi orientacji liczba osi orientacji

Przykład: Dla standardowej transformacji 5-osiowej są dwie osie orientacji a przez to efektywny czynnik jako pierwiastek iloczynu obydwu czynników osiowych: FGREF[eff] =

(FGREF[A] * FGREF[B] )

Przy pomocy efektywnego czynnika dla osi orientacji FGREF moŜna przez to ustalić punkt odniesienia na narzędziu, do którego odnosi się programowany posuw po torze.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-239

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF
Przetwarzanie FGREF działa równieŜ, gdy w bloku są zaprogramowane tylko osie obrotowe. Zwykła interpretacja wartości F jako stopni/min obowiązuje w tym przypadku tylko wtedy, gdy odniesienie promienia jest odpowiednie do nastawienia domyślnego FGREF, przy • G71/G710: FGREF[A]=57.296 • G70/G700: FGREF[A]=57.296/25.4 PoniŜszy przykład powinien unaocznić sposób działania FGROUP na drogę i posuw po torze ruchu. Zmienna $AC_TIME zawiera czas od początku bloku w sekundach. MoŜe być ona stosowana tylko w akcjach synchronicznych. S. /FBSY/, Akcje synchroniczne Przykład N100 G0 X0 A0 N110 FGROUP(X,A) N120 G91 G1 G710 F100
N130 DO $R1=$AC_TIME

03.04

7

Posuw=100 mm/min wzgl. 100 stopni/min Posuw=100 mm/min Posuw=100 mm/min Posuw=100 stopni/min Posuw=100 mm/min droga po torze ruchu=10 mm R1=ok. 6 s droga po torze ruchu=14.14 mm R2=ok. 8 s droga po torze ruchu=10 stopni R3=ok. 6 s droga po torze ruchu=10 mm R4=ok. 6 s

N140 X10

N150 DO $R2=$AC_TIME

N160 X10 A10 N180 A10

N170 DO $R3=$AC_TIME

N190 DO $R4=$AC_TIME

N200 X0.001 A10 N210 G700 F100 N230 X10

N220 DO $R5=$AC_TIME

Posuw=2540 mm/min wzgl. 100 stopni/min Posuw=2540 mm/min Posuw=2540 mm/min Posuw=100 stopni/min Posuw=2540 mm/min droga po torze ruchu=254 mm R5=ok. 6 s droga po torze ruchu=254,2 mm R6=ok. 6 s droga po torze ruchu=10 stopni R7=ok. 6 s droga po torze ruchu=10 mm R8=ok. 0.288 s

N240 DO $R6=$AC_TIME

N250 X10 A10 N270 A10

N260 DO $R7=$AC_TIME

N280 DO $R8=$AC_TIME

N290 X0.001 A10

N300 FGREF[A]=360/(2*$PI)
N310 DO $R9=$AC_TIME

1 stopień=1 cal nastawić poprzez efektywny promień Posuw=2540 mm/min droga po torze ruchu=254 mm R9=ca. 6 s

N320 X0.001 A10 N330 M30

7-240

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.1 Posuw G93, G94, G95 albo F..., FGROUP, FGREF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Ruch osi synchronicznych z prędkością gra-

niczną FL Przy pomocy tego polecenia jest wykonywany ruch osi synchronicznych / osi uczestniczących w tworzeniu konturu z ich prędkością graniczną FL. Prędkość w punkcie osi uczestniczących w tworzeniu konturu jest zmniejszana, w przypadku gdy oś synchroniczna osiągnie swoją prędkość graniczną. Przykład, Z jest osią synchroniczną: N10 G0 X0 Y0 N20 FGROUP(X) N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500 N40 Z-50 Na oś moŜna zaprogramować jedną wartość FL. Jako identyfikatorów osi naleŜy uŜywać identyfikatorów bazowego układu współrzędnych (osie kanału, osie geometryczne). Nastawiona dla F poprzez polecenie G (G70/G71) jednostka miary obowiązuje równieŜ dla FL. W przypadku gdy FL nie programuje się, obowiązuje prędkość przesuwu szybkiego. Wybór FL jest cofany przez przyporządkowanie do MD $MA_AX_VELO_LIMIT.

Przykład programowania

Interpolacja linii śrubowej. Osie uczestniczące w tworzeniu konturu X i Y wykonują ruch z zaprogramowanym posuwem, oś dosuwu Z jest osią synchroniczną.

Y

Y

20

10 25

X

15

Z

N10 G17 G94 G1 Z0 F500 N20 X10 Y20 N25 FGROUP(X, Y) N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200 ... N100 FL[Z]=$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z] N110 M30

Dosuw narzędzia Dosuw do pozycji startowej

Osie X/Y są osiami uczestniczącymi w tworzeniu konturu, Z jest osią synchroniczną Na torze kołowym obowiązuje posuw 1000 mm/min. W kierunku Z następuje ruch synchroniczny. Przez odczyt prędkości z danej maszynowej następuje cofnięcie wyboru prędkości granicznej

Koniec programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-241

7
7.2

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.2 Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP

03.04

7

Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP Programowanie

POS[oś]=… POSA[oś]=… POSP[oś]=(…,…,…) FA[oś]=… WAITP(oś)=… (Programowanie we własnym bloku NC) WAITMC(znacznik)=…

Objaśnienie poleceń
POS [oś]= POSA [oś]= POSP [oś]=(,,) FA [oś]= WAITP (oś) WAITMC (znacznik) Oś Znacznik, , Pozycjonowanie osi, blok NC jest przełączany dopiero wtedy, gdy pozycja jest osiągnięta

Pozycjonowanie osi, blok NC jest przełączany równieŜ wtedy, gdy pozycja nie jest osiągnięta Dosuw do pozycji końcowej odcinkami częściowymi. Pierwsza wartość podaje pozycję końcową, druga długość odcinka. W trzeciej wartości jest przy pomocy 0 albo 1 ustalane dosunięcie do pozycji docelowej Posuw dla osi pozycjonowania, max 5 danych na blok NC

Podczas charakterystyki hamowania przy wpłynięciu znacznika WAIT następuje przy pomocy WAIITMC natychmiastowe przełączenie na następny blok NC. Osie kanału albo osie geometryczne Oś jest hamowana tylko wtedy, gdy znacznik nie został jeszcze osiągnięty albo gdy inne kryterium zmiany bloku uniemoŜliwia tę zmianę.

Oczekiwanie na koniec ruchu osi, WAITP musi być pisane we własnym bloku NC

Działanie

Osie pozycjonowania wykonują ruch z własnym specyficznym dla osi posuwem, niezaleŜnie od osi uczestniczących w tworzeniu konturu. Nie obowiązują Ŝadne polecenia interpolacji. Przykład osi pozycjonowania: urządzenie doprowadzające palety, stacje pomiarowe itp.

7-242

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.2 Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Przebieg

Przy pomocy poleceń POS/POSA/POSP są wykonywane ruchy w osiach pozycjonowania i równocześnie przebiegi ruchów są koordynowane. Ruch przy pomocy POSA[…]= Oś podana w nawiasach kwadratowych wykonuje ruch do pozycji końcowej. POSA nie wpływa na przełączenie na następny blok wzgl. przebieg programu. Ruch do punktu końcowego moŜe zostać przeprowadzony równolegle do wykonywania następnych bloków NC. Wewnętrzne zatrzymanie przebiegu JeŜeli w następnym bloku zostanie przeczytane polecenie, które specjalnie wytwarza zatrzymanie przebiegu, kolejny blok jest wykonywany dopiero wtedy, gdy wszystkie przedtem przetworzone i zapisane w pamięci bloki będą całkowicie wykonane. Poprzedni blok jest zatrzymywany w zatrzymaniu dokładnym (jak G9). Przykład: N40 POSA[X]=100 N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARKE1

N60 G0 Y100 N70 WAITP(X) N80 MARKE1: N..

; Przy dostępie do danych o stanie maszyny ($A…) sterowanie wytwarza wewnętrzne zatrzymanie przebiegu, obróbka jest zatrzymywana, aŜ wszystkie przedtem przetworzone i zapisane w pamięci bloki będą całkowicie wykonane.

Ruch przy pomocy POS[…]= Przełączenie na następny blok jest wykonywane dopiero wtedy, gdy wszystkie osie zaprogramowane pod POS osiągnęły swoje pozycje końcowe. Ruch przy pomocy POSP[…]= POSP jest stosowane specjalnie do programowania ruchów wahliwych (patrz /PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, rozdz. 11).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-243

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.2 Ruch w osiach pozycjonowania, POS, POSA, POSP

03.04

7

Oczekiwanie na koniec ruchu przy pomocy

WAITP(…) Przy pomocy WAITP moŜna • w programie NC oznaczyć miejsce, w którym następuje oczekiwanie tak długo, aŜ oś zaprogramowana we wcześniejszym bloku pod POSA dojdzie do swojego punktu końcowego. • zezwolić na pracę osi jako osi wahliwej. • zezwolić na ruch osi jako konkurującej osi pozycjonowania (przez PLC). Po WAITP oś jest tak długo uwaŜana za nie zajętą przez program NC, aŜ zostanie ponownie zaprogramowana. Ta oś moŜe być wykorzystywana przez PLC jako oś pozycjonowania albo przez program NC/PLC albo MMC jako oś wahliwa.

Przykład programowania

Oś U: pojemnik palet, transport palety z obrabianymi przedmiotami do przestrzeni roboczej Oś V: system transportu do stacji pomiarowej, w której są przeprowadzane towarzyszące procesowi kontrole losowe. N10 FA[U]=100 FA[V]=100 N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70 N50 WAITP(U) N60 … Zmiana bloku w charakterystyce hamowania przy pomocy IPOBRKA i WAITMC(…) Od w. opr. 6.4 moŜna przy pomocy WAITMC • przy wpłynięciu znacznika wait natychmiast przełączyć na następny blok. • zahamować oś tylko wtedy, gdy znacznik nie został jeszcze osiągnięty, albo gdy inne kryterium końca bloku uniemoŜliwia zmianę bloku. Po WAITMC osie natychmiast startują, o ile inne kryterium końca bloku nie uniemoŜliwia zmiany bloku.
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Specyficzne dla osi dane dot. posuwu dla poszczególnych osi pozycjonowania U i V Ruch osi pozycjonowania i osi uczestniczących w tworzeniu konturu Przebieg programu jest kontynuowany dopiero wtedy, gdy oś U osiągnęła punkt końcowy zaprogramowany w N20.

7-244

7
7.3

03.04

7.3 Praca wrzeciona z regulacją połoŜenia, SPCON, SPCOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Praca wrzeciona z regulacją połoŜenia, SPCON, SPCOF Programowanie

SPCON albo SPCON(n) SPCOF albo SPCOF(n)

Objaśnienie poleceń
SPCON SPCON(n) SPCOF SPCOF(n) SPCON SPCON(n, m, 0) SPCOF SPCOF(n, m, 0) n m Przełączenie wrzeciona prowadzącego albo wrzeciona o numerze n z regulacji prędkości obrotowej na regulację połoŜenia Przełączenie wrzeciona prowadzącego albo wrzeciona o numerze n z powrotem z regulacji połoŜenia na regulację prędkości obrotowej

Od w. opr. 3.5: MoŜna w jednym bloku przełączyć wiele wrzecion o numerze n z regulacji prędkości obrotowej na regulację połoŜenia Od w. opr. 3.5: MoŜna w jednym bloku przełączyć wiele wrzecion o numerze n z powrotem z regulacji połoŜenia na regulację prędkości Liczby całkowite 1 ... n Liczby całkowite 1 ... m

Działanie

W niektórych przypadkach moŜe mieć sens praca wrzeciona z regulacją połoŜenia. Np. przy nacinaniu gwintu przy pomocy G33 i duŜym skoku moŜna uzyskać lepszą jakość. Wskazówka: Polecenie to wymaga max 3 taktów interpolacji.

Przebieg
Prędkość obrotowa jest podawana przy pomocy S.... Dla kierunków obrotów i zatrzymania wrzeciona obowiązują M3, M4 i M5. SPCON działa modalnie i pozostaje zachowane do SPCOF.

Dalsze wskazówki

W przypadku sprzęŜenia wartości zadanej wrzeciona synchronicznego wrzeciono prowadzące musi mieć regulację połoŜenia.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-245

7
7.4

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA

03.04

7

Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA Programowanie

SPOS=… albo SPOS[n]=… M19 albo M[n]=19 SPOSA=… albo SPOSA[n]=… M70 albo Mn=70 FINEA=… albo FINEA[n]=… COARSEA=… albo COARSEA[n]=… IPOENDA=… albo IPOENDA[n]=… IPOBRKA=… albo IPOBRKA(oś[,REAL]) WAITS albo WAITS(n,m)

(Programowanie we własnym bloku NC) (Programowanie we własnym bloku NC)

Objaśnienie poleceń
SPOS= SPOS[n]= M19 M[n]=19 SPOSA= SPOSA[n]= M70 Mn=70 FINEA= FINEA[Sn]= Pozycjonowanie wrzeciona prowadzącego (SPOS) albo wrzeciona o numerze n (SPOS[n]), przełączenie na następny blok NC następuje dopiero wtedy, gdy pozycja jest osiągnięta. Pozycjonowanie wrzeciona prowadzącego (M19) albo wrzeciona o numerze n (M[n]=19), przełączenie na następny blok NC następuje dopiero wtedy, gdy pozycja jest osiągnięta. (od w. opr. 5.3) Pozycjonowanie wrzeciona prowadzącego przy pomocy SPOSA albo wrzeciona o numerze n (SPOSA[n]), przełączenie na następny blok NC następuje równieŜ wtedy, gdy pozycja nie jest osiągnięta Przełączenie wrzeciona prowadzącego (M70) albo wrzeciona o numerze n (Mn=70) na pracę jako oś. Nie następuje dosunięcie do Ŝadnej zdefiniowanej pozycji. Przełączenie na następny blok NC następuje, gdy przełączenie wrzeciona zostało wykonane. Koniec ruchu przy osiągnięciu „zatrzymania dokładnego dokładnie“ (od w. opr. 5.1) Koniec ruchu przy osiągnięciu "zatrzymania dokładnego zgrubnie" (od w. opr. 5.1) Koniec ruchu przy osiągnięciu zatrzymania interpolacji „IPO-Stop“ (od w. opr. 5.1)

COARSEA= COARSEA[Sn]= IPOENDA= IPOENDA[Sn]= IPOBRKA= IPOBRKA(oś [,Real])= WAITS WAITS(n,m) n m Sn oś

Kryterium końca ruchu od momentu początkowego charakterystyki hamowania

Real

przy 100% do jej końca przy 0% i jest identyczne z IPOENDA (od w. opr. 6) IPOBKRA musi być programowane w nawiasach okrągłych „()“. Czekanie na osiągnięcie: pozycji wrzeciona, zatrzymania wrzeciona po M5, prędkości obrotowej wrzeciona po M3/M4 WAITS obowiązuje dla wrzeciona prowadzącego, WAITS( ..., ...) dla podanych numerów wrzecion Liczby całkowite 1 ... n Liczby całkowite 1 ... m n. numer wrzeciona, 0... max numer wrzeciona Identyfikator kanału Podanie w procentach 100-0% w odniesieniu do charakterystyki hamowania dla zmiany bloku. Gdy brak jest podania, wówczas działa aktualna wartość w danej nastawczej.

7-246

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA
Pozycja kątowa

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Działanie

Przy pomocy SPOS, M19 i SPOSA wrzeciona mogą być pozycjonowane w określonych pozycjach kątowych, np. przy wymianie narzędzia. Wrzeciono moŜe równieŜ wykonywać ruch pod adresem określonym w jego danej maszynowej jako oś uczestnicząca w tworzeniu konturu, oś synchroniczna albo oś pozycjonowania. Z podaniem identyfikatora osi wrzeciono znajduje się w pracy jako oś. Przy pomocy M70 wrzeciono jest przełączane bezpośrednio na pracę jako oś. Przykład: N10 M3 S500 ... N90 SPOS[2]=0 albo M2=70 X50 C180 Z20 SPOS[2]=90

N100 N110

Włączenie regulacji połoŜenia, wrzeciono 2 wypozycjonowane na 0, w następnym bloku moŜna wykonać ruch jako oś Wrzeciono 2 przechodzi na pracę jako oś Wrzeciono 2 (oś C) wykonuje ruch w interpolacji liniowej synchronicznie z X. Wrzeciono 2 jest pozycjonowane na 90 stopni.

Przebieg

Warunek Wrzeciono musi być w stanie pracować z regulacją połoŜenia. Pozycjonowanie przy pomocy SPOSA=, SPOSA[n]= SPOSA nie wpływa na przełączenie na następny blok wzgl. przebieg programu. Pozycjonowanie wrzeciona moŜe być przeprowadzane równolegle do wykonywania kolejnych bloków NC. Zmiana bloku następuje, gdy wszystkie funkcje zaprogramowane w bloku (poza funkcjami wrzeciona) osiągnęły swoje kryterium końca bloku. Pozycjonowanie wrzeciona moŜe przy tym rozciągać się przez wiele bloków (patrz WAITS). JeŜeli w następnym bloku zostanie przeczytane polecenie, które specjalnie wytwarza zatrzymanie przebiegu, wówczas wykonywanie zostaje w tym bloku zatrzymane na tak długo, aŜ wszystkie pozycjonujące wrzeciona będą zatrzymane.

a

aa

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-247

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA
Pozycjonowanie przy pomocy SPOS=, SPOS[n]= i pozycjonowanie przy pomocy M19=, M19[n]= Przełączenie na następny blok jest wykonywane dopiero wtedy, gdy wszystkie funkcje zaprogramowane w bloku osiągnęły swoje kryterium końca bloku (np. wszystkie funkcje pomocnicze zostały przez PLC pokwitowane, wszystkie osie osiągnęły punkt końcowy) a wrzeciono osiągnęło zaprogramowaną pozycję. Prędkość ruchów Prędkość wzgl. zachowanie się pod względem zwłoki przy pozycjonowaniu jest zapisane w danej maszynowej i moŜe być programowane. Podanie pozycji wrzeciona Pozycja wrzeciona jest podawana w stopniach. PoniewaŜ polecenia G90/G91 tutaj nie działają, obowiązują następujące specjalne dane: AC(…) podanie wymiaru bezwzględnego IC(…) podanie wymiaru przyrostowego DC(…) dosuw na drodze bezpośredniej do wartości bezwzględnej ACN(…) podanie wymiaru bezwzględnego, dosuw w kierunku ujemnym ACP(…) podanie wymiaru bezwzględnego, dosuw w kierunku dodatnim W przypadku IC jest moŜliwe pozycjonowanie wrzeciona poprzez wiele obrotów.

03.04

7

X

AC (250)

250°DC (250)

Przykład: Wrzeciono 2 ma być pozycjonowane na 250° w ujemnym kierunku obrotów. N10 SPOSA[2]=ACN(250) Wrzeciono jest ewent. hamowane i przyśpiesza w kierunku przeciwnym w celu pozycjonowania (od w. opr. 4) W przypadku braku danych ruch następuje automatycznie jak w przypadku podania DC. W jednym bloku NC są moŜliwe 3 podania pozycji wrzeciona. Zakres wartości Wymiar absolutny AC: 0…359,9999 stopni Wymiar łańcuchowy IC: 0…±99 999,999 stopni

7-248

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Koniec pozycjonowania (od w. opr. 5.1) Programowanie poprzez następujące polecenia: FINEA[Sn], COARSEA[Sn], IPOENDA[Sn]. Nastawiany punkt czasowy zmiany bloku (od w. opr. 6) W celu interpolacji pojedynczej osi moŜna do dotychczasowego kryterium końca ruchu przy pomocy FINEA, COARSEA, IPOENDA nastawić dodatkowo nowy koniec ruchu juŜ w obrębie charakterystyki hamowania (100-0%) przy pomocy IPOBRKA.. JeŜeli kryteria końca ruchu dla wszystkich występujących w bloku wrzecion wzgl. osi i poza tym kryterium zmiany bloku dla interpolacji konturowej są spełnione, wówczas następuje zmiana bloku. Przykład: N10 POS[X]=100 N20 IPOBRKA(X,100) N30 POS[X]=200 N40 POS[X]=250 N50 POS[X]=0 N60 X10 F100 N70 M30 Zmiana bloku następuje, gdy oś X osiągnęła pozycję 100 i zatrzymanie dokładne dokładnie. Uaktywnić kryterium zmiany bloku IPOBRKA charakterystyka hamowania. Zmiana bloku następuje, gdy tylko oś X zacznie hamować. Oś X nie hamuje w pozycji 200 lecz porusza się dalej do pozycji 250; gdy tylko oś X zacznie hamować, następuje przełączenie bloku. Oś X hamuje i powraca do pozycji 0, zmiana bloku następuje przy pozycji 0 i zatrzymaniu dokładnym dokładnie.

Wyłączenie SPOS, M19 i SPOSA powodują czasowe przełączenie na pracę z regulacją połoŜenia aŜ do następnego M3 albo M4 albo M5 albo M41 do M45. JeŜeli przed SPOS włączono regulację połoŜenia przy pomocy SPCON, pozostaje ona zachowana do SPCOF.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-249

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA
Synchronizacja ruchów wrzecion, WAITS, WAITS(n,m) Przy pomocy WAITS moŜna w programie NC oznaczyć miejsce, w którym następuje oczekiwanie tak długo, aŜ jedno albo wiele wrzecion zaprogramowanych we wcześniejszym bloku NC pod SPOSA osiągną swoją pozycję. Przykład: N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0 N20…N30 N40 WAITS(2,3)

03.04

7

W bloku następuje oczekiwanie tak długo, aŜ wrzeciona 2 i 3 osiągną pozycje podane w bloku N10. Po M5 moŜna przy pomocy WAITS poczekać, by wrzeciono(a) zatrzymało(y) się. Od w. opr. 7.1: Po M3/M4 moŜna przy pomocy WAITS poczekać, by wrzeciono(a) uzyskało(y) zadaną prędkość obrotową/kierunek obrotów. Pozycjonowanie wrzeciona z obrotów (M3/M4) Przy włączonym M3 albo M4 wrzeciono zatrzymuje się na zaprogramowanej wartości. Między podaniem DC i AC nie ma róŜnicy. W obydwu przypadkach następuje w kierunku wybranym przez M3/M4 dalszy obrót aŜ do bezwzględnej pozycji końcowej. W przypadku ACN i ACP następuje ewentualnie hamowanie i jest przestrzegany odpowiedni kierunek zbliŜenia. W przypadku podania IC następuje, wychodząc od aktualnej pozycji wrzeciona, obrót dalej o podaną wartość. Przy aktywnym M3 albo M4 następuje ewentualnie hamowanie i przyśpieszenie w zaprogramowanym kierunku obrotów. Pozycjonowanie wrzeciona ze stanu zatrzymanego Zaprogramowana droga jest przebywana ściśle ze stanu zatrzymanego (M5) odpowiednio do zadanych da-

Kierunek obr.

Kierunek obr.

DC = AC

Zaprogramowany kąt

Zaprogramowany kąt

DC = AC

7-250

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.4 Pozycjonowanie wrzecion (praca jako oś z regulacją połoŜenia): SPOS, M19 i SPOSA

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

nych. JeŜeli wrzeciono nie jest jeszcze zsynchronizowane ze znacznikami synchronizacyjnymi, wówczas jest z danej maszynowej pobierany dodatni kierunek obrotów (stan przy dostawie).

Przykład programowania

W tej części toczonej mają być wykonane otwory poprzeczne. BieŜące wrzeciono robocze (wrzeciono prowadzące) jest zatrzymywane na zero stopniach i następnie kaŜdorazowo obracane o 90°, zatrzymywane itd.

X

X

Z

....
N110 N120 N125 N130 N135

S2=1000 M2=3 SPOSA=DC(0) G0 X34 Z-35 WAITS G1 G94 X10 F250

; Włączenie urządzenia do wiercenia poprzecznego bloku następuje natychmiast

; Pozycjonowanie wrzeciona głównego bezpośrednio na 0°, przełączenie ; Włączenie wiertła podczas pozycjonowania wrzeciona ; Czekanie, aŜ wrzeciono główne osiągnie pozycję ; Posuw w mm/min (G96 jest moŜliwe tylko dla urządzenia do wiercenia wielokątnego i wrzeciona synchronicznego, nie dla narzędzi napędzanych na saniach poprzecznych) ; Pozycjonowanie następuje z zatrzymaniem czytania a mianowicie w kierunku dodatnim o 90°

N140 N145 N150 N155 N160 N165 N170 N175 N180 N185 ...

G0 X34 SPOS=IC(90) G1 X10 G0 X34 SPOS=AC(180) G1 X10 G0 X34 SPOS=IC(90) G1 X10 G0 X50

; Pozycjonowanie następuje w odniesieniu do punktu zerowego wrzeciona na pozycję 180°

; Od pozycji bezwzględnej 180° wrzeciono porusza się w kierunku dodatnim o 90°, następnie jest zatrzymane na pozycji bezwzględnej 270°.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-251

7
7.5

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.5 Obróbka frezarska na częściach toczonych: TRANSMIT

03.04

7

Obróbka frezarska na częściach toczonych: TRANSMIT Programowanie
TRANSMIT albo TRANSMIT(n) TRAFOOF Objaśnienie poleceń TRANSMIT TRANSMIT(n) TRAFOOF Uaktywnia pierwszą uzgodnioną funkcję TRANSMIT Uaktywnia n-tą uzgodnioną funkcję TRANSMIT; n moŜe wynosić maksymalnie 2 (TRANSMIT(1) odpowiada TRANSMIT). Wyłącza aktywną transformację

Aktywna transformacja TRANSMIT jest równieŜ wyłączana, gdy w danym kanale zostanie uaktywniona jedna z pozostałych transformacji (np. TRACYL, TRAANG, TRAORI). Funkcja TRANSMIT daje następujące moŜliwości: • Obróbka na stronie czołowej części toczonych w zamocowaniu dla toczenia (otwory, kontury). • Do programowania tej obróbki moŜna uŜywać kartezjańskiego układu współrzędnych. • Sterowanie transformuje zaprogramowane ruchy postępowe w kartezjańskim układzie współrzędnych na ruchy postępowe realnych osi maszyny (przypadek standardowy): – oś obrotowa – oś dosuwu prostopadła do osi obrotu – oś podłuŜna równoległa do osi obrotu Osie liniowe są prostopadłe do siebie. • Przesunięcie środka narzędzia w stosunku do osi obrotu jest dopuszczalne. • Prowadzenie prędkości uwzględnia ograniczenia zdefiniowane dla ruchów obrotowych.

7-252

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.5 Obróbka frezarska na częściach toczonych: TRANSMIT

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Przykład programowania

Y

Z

N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94 N20 G0 X20 Z10 SPOS=45 N30 TRANSMIT N40 ROT RPL=–45 N50 ATRANS X–2 Y10 N60 G1 X10 Y–10 G41 N70 X–10 N80 Y10 N90 X10 N100 Y–10 N110 ...

Wybór narzędzia

Dosunięcie do pozycji wyjściowej Uaktywnienie funkcji TRANSMIT Nastawienie frame Obróbka zgrubna czopu kwadratowego

Literatura

/PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, Kapitel "Transformacje"

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-253

X

7
7.6

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.6 Transformacja pobocznicy walca: TRACYL

03.04

7

Transformacja pobocznicy walca: TRACYL Programowanie

TRACYL(d) albo TRACYL(d,t) TRAFOOF Objaśnienie poleceń TRACYL (d) d Uaktywnia pierwszą uzgodnioną funkcję TRACYL Wartość aktualnej średnicy obrabianego walca. Transformacja wył.

TRACYL(d,n) TRAFOOF

Uaktywnia n-tą uzgodnioną funkcję TRACYL. N moŜe wynosić maksymalnie 2, TRACYL(d,1) odpowiada TRACYL(d).

Aktywna transformacja TRACYL jest równieŜ wyłączana, gdy w danym kanale zostanie uaktywniona jedna z pozostałych transformacji (np. TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funkcja

Transformacja krzywej na pobocznicy walca TRACYL Transformacja krzywej na pobocznicy walca TRACYL daje następujące moŜliwości: Obróbka • rowków wzdłuŜnych na elementach walcowych, • rowków poprzecznych na elementach walcowych, • dowolnie przebiegających rowków na elementach walcowych.

X

Y

Z

Przebieg rowków jest programowany w odniesieniu do Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu rozwiniętej, równej powierzchni pobocznicy walca.

Literatura

/PGA/ Instrukcja programowania Przygotowanie pracy, rozdział "Transformacje"

7-254

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.7

03.04

7.7 Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF Programowanie

FPRAON(SPI(wrzeciono),SPI(wrzeciono)) albo FPRAON(S…,S…) albo FPRAOF(oś,SPI(wrzeciono),…) albo FPRAOF(oś,S…,…)

FPRAON(oś,SPI(wrzeciono)) albo FPRAON(oś,S…) albo FPRAON(SPI(wrzeciono),oś_obrotowa) albo FPRAON(S…,oś_obrotowa) albo

FA[oś]=… FA[SPI(wrzeciono)]=… albo FA[S…]=… FPR (oś_obrotowa) albo FPR(SPI(wrzeciono)) albo FPR(S…) FPRAON (oś,oś_obrotowa) albo

Objaśnienie poleceń
FA[oś] FA[SPI(wrzeciono)] FA[S…] FPR Posuw dla podanych osi pozycjonowania w mm/min wzgl. calach/min albo w stopniach/min

FPRAON

Prędkość pozycjonowania (posuw osiowy) dla podanych wrzecion w stopniach/min. Oznaczenie osi obrotowej albo wrzeciona, od której ma być wyprowadzony zaprogramowany pod G95 posuw na obrót dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu i osi synchronicznych.

FPRAOF SPI Oś

Włączenie posuwu na obrót dla osi pozycjonowania i wrzecion osiowo. Pierwsza dana oznacza oś pozycjonowania/wrzeciono, które ma wykonywać ruch z posuwem na obrót. Druga dana oznacza oś obrotową / wrzeciono, od której posuw na obrót ma być wyprowadzony. Wyłączenie posuwu na obrót. Podanie osi albo wrzeciona, która nie ma juŜ pracować z posuwem na obrót. Konwertuje numer wrzeciona na identyfikator osi; parametr przekazania musi zawierać obowiązujący numer wrzeciona. SPI słuŜy do pośredniego nadania numeru wrzeciona. Osie pozycjonowania albo osie geometryczne

Działanie

Osie pozycjonowania, jak np. systemy transportu obrabianych przedmiotów, rewolwery, podtrzymki, wykonują ruch niezaleŜnie od osi uczestniczących w tworzeniu konturu i osi synchronicznych. Dlatego dla kaŜdej osi pozycjonowania jest definiowany własny Przykład: posuw. FA[A1]=500

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-255

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.7 Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF
W przypadku sprzęŜenia wrzeciona synchronicznego prędkość pozycjonowania wrzeciona nadąŜnego moŜe być programowana niezaleŜnie od wrzeciona prowadzącego. Przykład: FA[S2]=100 Identyfikatory wrzeciona SPI(…) i S… są identyczne pod względem działania.

03.04

7

Przebieg

Posuw FA[…] Zaprogramowany posuw działa modalnie. Obowiązuje zawsze rodzaj posuwu G94. JeŜeli jest aktywne G70/G71, wówczas nastawienie jednostki miary metryczne/calowe zaleŜy od nastawienia domyślnego w danej maszynowej. Przy pomocy G700/G710 moŜna jednostkę miary zmienić w programie. JeŜeli FA nie zostanie zaprogramowany, wówczas obowiązuje wartość nastawiona w danej maszynowej. W jednym bloku NC moŜna zaprogramować max 5 posuwów dla osi pozycjonowania / wrzecion. Zakres wartości 0,001…999 999,999 mm/min, stopni/min 0,001…39 999,9999 cali/min Posuw FPR(…) Przy pomocy FPR moŜna jako rozszerzenie polecenia G95 (posuw na obrót odniesiony do wrzeciona prowadzącego) wyprowadzić posuw na obrót równieŜ od dowolnego wrzeciona albo osi obrotowej. G95 FPR(...) obowiązuje dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu i osi synchronicznych. W przypadku gdy oznaczona przez FPR oś obrotowa / wrzeciono pracuje z regulacją połoŜenia, obowiązuje sprzęŜenie wartości zadanej, w przeciwnym wypadku sprzęŜenie wartości rzeczywistej. Wyprowadzony posuw jest obliczany z następującego wzoru: Wyprowadzony posuw = posuw zaprogramowany * wartość bezwzględna posuwu prowadzącego

7-256

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.7 Posuw dla osi pozycjonowania / wrzecion: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Przykład: Osie uczestniczące w tworzeniu konturu X, Y mają pracować z posuwem na obrót, wyprowadzonym z osi obrotowej A: N40 FPR(A) N50 G95 X50 Y50 F500 Posuw FPRAON(…,…), FPRAOF(…,…) Przy pomocy FPRAON moŜna osiami dla osi pozycjonowania i wrzecion wyprowadzić posuw na obrót od chwilowego posuwu innej osi obrotowej albo wrzeciona. Pierwsza dana oznacza oś/wrzeciono, które ma pracować z posuwem na obrót. Druga dana oznacza oś obrotową / wrzeciono, od której posuw ma być wyprowadzony. Drugą daną moŜna równieŜ pominąć, wówczas posuw jest wyprowadzany od wrzeciona prowadzącego. Przy pomocy FPRAOF moŜna wyłączyć posuw na obrót dla jednej albo równocześnie wielu osi / wrzecion. Obliczenie posuwu następuje jak w przypadku FPR(…). Przykłady: Posuw na obrót dla wrzeciona prowadzącego 1 ma być wyprowadzony od wrzeciona 2. N30 FPRAON(S1,S2) N40 SPOS=150 N50 FPRAOF(S1) Posuw na obrót dla osi pozycjonowania X ma być wyprowadzony od wrzeciona prowadzącego. Oś pozycjonowania wykonuje ruch 500 mm/obrót wrzeciona prowadzącego. N30 FPRAON(X) N40 POS[X]=50 FA[X]=500 N50 FPRAOF(S1)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-257

7
7.8

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.8 Procentowa korekcja posuwu, OVR, OVRA

03.04

7

Procentowa korekcja posuwu, OVR, OVRA Programowanie

OVR=… OVRA[oś]=… OVRA[SPI(wrzeciono)]=… albo OVRA[S…]=…

Objaśnienie poleceń
OVR OVRA SPI Oś Zmiana posuwu w procentach dla posuwu po torze F Zmiana posuwu w procentach dla posuwu pozycjonowania FA wzgl. prędkości obro-

towej wrzeciona S Konwertuje numer wrzeciona na identyfikator osi; parametr przekazania musi zawierać obowiązujący numer wrzeciona. Identyfikatory wrzeciona SPI(…) i S… są identyczne pod względem działania. Osie pozycjonowania albo osie geometrii

Działanie

Przy pomocy programowanej korekcji posuwu moŜna poprzez polecenie w programie NC zmienić prędkość osi uczestniczących w tworzeniu konturu, osi pozycjonowania i wrzecion. Przykład: N10 OVR=25 OVRA[A1]=70 ; Posuw po torze ruchu 25%, posuw pozycjonowania dla A1 70%. N20 OVRA[SPI(1)]=35 ; prędkość obrotowa dla wrzeciona 1 35%. albo N20 OVRA[S1]=35

Przebieg

Programowana zmiana posuwu odnosi się do wzgl. nakłada się override posuwu nastawiony na pulpicie sterowniczym maszyny. Przykład: Nastawiony override posuwu 80% Zaprogramowana korekcja posuwu OVR=50 Programowany posuw po torze F1000 jest zmieniany w F400 (1000 * 0,8 * 0,5).

7-258

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.9 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Zakres wartości 1…200%, liczby całkowite; Przy korekcie ruchu po torze i korekcie przesuwu szybkiego nie są przekraczane prędkości maksymalne nastawione w danych maszynowych.

7.9

Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA

Programowanie

FD=… FDA[oś]=0 albo FDA[oś]=…

Objaśnienie poleceń
FD=… FDA [oś]=0 FDA[oś]=… Oś Ruch kółkiem ręcznym dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu z nałoŜeniem ruchu kółkiem ręcznym Ruch kółkiem ręcznym dla osi pozycjonowania według zadanej drogi Ruch kółkiem ręcznym dla osi pozycjonowania ze zmianą posuwu Osie pozycjonowania albo osie geometryczne

Działanie

Przy pomocy tych funkcji moŜecie podczas przebiegu programu wykonywać kółkiem ręcznym ruchy w osiach uczestniczących w tworzeniu konturu i osiach pozycjonowania (zadana droga) albo zmieniać prędkość ruchu (ręczna zmiana prędkości). Ręczna zmiana prędkości kółkiem ręcznym jest często stosowana przy szlifowaniu. Przykład zadania drogi: Ściernica wykonująca ruch wahliwy w kierunku Z jest przy pomocy kółka ręcznego przesuwana w kierunku obrabianego przedmiotu. Osoba obsługująca moŜe przy tym dokonywać ręcznego dosunięcia aŜ do uzyskania równomiernego powstawania iskier. Przez uaktywnienie "skasowania pozostałej drogi" następuje przełączenie na następny blok NC i dalsza praca NC. Dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu jest moŜliwa tylko zmiana prędkości.

Z

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-259

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.9 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA

03.04

7

Przebieg

Warunki Dla funkcji kółka ręcznego do osi wykonujących ruch musi zostać przyporządkowane kółko ręczne. Sposób postępowania patrz instrukcja obsługi. Liczba impulsów kółka ręcznego na jedną działkę jest ustalana w danych maszynowych. Działanie pojedynczymi blokami Funkcja kółka ręcznego działa pojedynczymi blokami. W kolejnym bloku NC funkcja jest wyłączana a program NC jest wykonywany dalej. Ruch kółkiem ręcznym z zadaniem drogi w przypadku osi pozycjonowania, FDA[oś]=0 W bloku NC z zaprogramowanym FDA[oś]=0 posuw jest nastawiany na zero, tak Ŝe ze strony programu nie następuje Ŝaden ruch posuwowy. Zaprogramowany ruch do pozycji docelowej jest teraz wyłącznie sterowany przez osobę obsługującą przez pokręcanie kółka ręcznego. Przykład: N20 POS[V]=90 FDA[V]=0 W bloku N20 automatyczny ruch posuwowy jest zatrzymywany. Osoba obsługująca moŜe teraz ręcznie sterować osią przy pomocy kółka ręcznego. Kierunek ruchu, prędkość ruchu Osie wykonują ruch odpowiednio do znaku dokładnie na drodze zadanej kółkiem ręcznym. W zaleŜności od kierunku obrotu moŜecie wykonywać ruchy do przodu i do tyłu - im szybciej obracacie kółkiem ręcznym, tym większa jest prędkość ruchu. Zakres ruchu Droga ruchu jest ograniczona przez pozycję startową i punkt końcowy zaprogramowany przy pomocy polecenia pozycjonowania.

7-260

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.9 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Ruch kółkiem ręcznym z ręczną zmianą prędko-

ści, FDA[oś]=… W bloku NC z zaprogramowanym FDA[…]=… posuw ulega przyśpieszeniu wzgl. zwolnieniu z ostatnio zaprogramowanej wartości FA do wartości zaprogramowanej pod FDA. Wychodząc od aktualnego posuwu FDA moŜecie zaprogramowany ruch do pozycji docelowej przez pokręcanie kółkiem ręcznym przyśpieszyć albo zwolnić do zera. Jako prędkość maksymalna obowiązują wartości ustalone w danej maszynowej. Przykład: N10 POS[U]=10 FDA[U]=100 POSA[V]=20 FDA[V]=150 Ruch w osiach uczestniczących w tworzeniu konturu ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym, FD Dla funkcji kółka ręcznego dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu obowiązują następujące warunki: W bloku NC z zaprogramowaną funkcją kółka ręcznego musi • działać polecenie drogowe G1, G2 albo G3, • być włączone zatrzymanie dokładne G60 i • podany posuw po torze przy pomocy G94 mm/min wzgl. cale/min. Posuwu po torze F i funkcji kółka ręcznego FD nie wolno programować w jednym bloku NC. Override posuwu Zmiana posuwu działa tylko na zaprogramowany posuw, nie na ruchy postępowe wytwarzane kółkiem ręcznym (wyjątek: override posuwu = 0). Przykład: N10 G1 X… Y… F500… N50 X… Y… FD=700

W bloku N50 następuje przyśpieszenie do posuwu 700 mm/min. ZaleŜnie od kierunku obrotu na pokrętle prędkość ruchu po torze moŜe ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ruch w kierunku przeciwnym jest niemoŜliwy.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-261

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.9 Posuw ze zmianą prędkości kółkiem ręcznym. FD, FDA

03.04

7

Wskazówka Przy ręcznej zmianie prędkości osi uczestniczących w tworzeniu konturu prędkością sterujecie zawsze przy pomocy kółka ręcznego pierwszej osi geometrycznej. Zakres ruchu Droga ruchu jest ograniczana przez pozycję startową i zaprogramowany punkt końcowy. Funkcja kółka ręcznego w automatyce Funkcja kółka ręcznego w automatyce dla osi POS/A dzieli się na 2 róŜne sposoby działania, z których obydwa naśladują funkcję Jog. 1.Zmiana drogi: FDA [ax] = 0 Nie ma ruchu w osi. Impulsy od kółka ręcznego przychodzące na jeden takt interpolacji są w zaleŜności od kierunku dokładnie wykonywane pod względem drogi. Przy zgodności z pozycją docelową oś jest hamowana. 2.Zmiana prędkości: FDA [ax] > 0 W osi jest wykonywany ruch do pozycji docelowej z zaprogramowaną prędkością. Przez to pozycja ta jest osiągana równieŜ bez impulsów od kółka ręcznego. Na takt interpolacji przychodzące impulsy są zamieniane w addytywną zmianę istniejącej prędkości. Impulsy w kierunku ruchu zwiększają prędkość, następuje ograniczenie do MAX_AX_VELO. Impulsy przeciwne do kierunku ruchu zmniejszają prędkość. Następuje ograniczenie do minimalnej prędkości 0.

7-262

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.10

03.04

7.10 Procentowa korekcja przyśpieszenia: ACC (opcja)

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Procentowa korekcja przyśpieszenia: ACC (opcja) Programowanie
ACC[oś]=… ACC[SPI(wrzeciono)]=… albo ACC(S…)

Objaśnienie poleceń
ACC SPI Oś Zmiana przyśpieszenia w procentach dla podanej osi uczestniczącej w tworzeniu konturu wzgl. zmiana prędkości obrotowej podanego wrzeciona.

Konwertuje numer wrzeciona na identyfikator osi; parametr przekazania musi zawierać obowiązujący numer wrzeciona. Identyfikatory wrzeciona SPI(…) i S… są identyczne pod względem działania. Nazwa osi kanału biorącej udział w tworzeniu konturu

Działanie

W krytycznych fragmentach programu moŜe być konieczne ograniczenie przyśpieszenia do poniŜej maksymalnie moŜliwych wartości, np. aby uniknąć drgań mechanicznych.

Przebieg

Przy pomocy programowanej korekcji przyśpieszenia moŜna dla kaŜdej osi uczestniczącej w tworzeniu konturu albo dla wrzeciona zmienić przyśpieszenie rozkazem w programie NC. Ograniczenie to działa we wszystkich rodzajach interpolacji. Jako przyśpieszenie 100% obowiązują wartości ustalone w danych maszynowych. Przykład: Oznacza: Sanie osi w kierunku X powinny poruszać się tylko z 80% przyśpieszenia. N60 ACC[SPI(1)]=50 albo ACC[S1]=50 N50 ACC[X]=80

Oznacza: Wrzeciono 1 powinno przyśpieszać wzgl. hamować tylko z 50% zdolności przyśpieszania. Identyfikatory wrzeciona SPI(…) i S… są identyczne pod względem działania. Zakres wartości: 1…200%, liczby całkowite Wyłączenie: ACC[oś]=100, start programu, reset

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-263

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.10 Procentowa korekcja przyśpieszenia: ACC (opcja)
Dalsze wskazówki

03.04

7

Pamiętajcie, Ŝe przy większym przyśpieszeniu mogą zostać przekroczone wartości dopuszczone przez producenta maszyny. Od w. opr. 5.1 Zadane przyśpieszenie moŜna zmienić równieŜ poprzez akcje synchroniczne. S. /FBSY/, Akcje synchroniczne Przykład: N100 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140 Po RESET pozostaje ostatnia wartość. Aktualną wartość przyśpieszenia moŜna sprawdzić przy pomocy zmiennej systemowej $AA_ACC[<oś>]. Zaprogramowana przy pomocy ACC[] korekcja przyspieszenia jest zawsze, jak opisano wyŜej, uwzględniana w zmiennej systemowej $AA_ACC przy wyprowadzaniu. Wyprowadzenie w programie obróbki i w akcjach synchronicznych odbywa się w róŜnych momentach czasu. Wartość zapisana w programie obróbki jest tylko wówczas uwzględniana w zmiennej systemowej $AA_ACC tak, jak zapisano w programie obróbki, gdy ACC w międzyczasie nie została zmieniona przez akcję synchroniczną. Odpowiednio obowiązuje: Wartość zapisana w akcji synchronicznej jest tylko wówczas uwzględniana w zmiennej systemowej $AA_ACC tak, jak zapisano w akcji synchronicznej, gdy ACC w międzyczasie nie została zmieniona przez program obróbki.

7-264

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.11

03.04

7.11 Optymalizacja posuwu na zakrzywionych torach ruchu, CFTCP, CFC, CFIN

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Optymalizacja posuwu na zakrzywionych torach ruchu, CFTCP, CFC, CFIN Programowanie
CFTCP CFC CFIN

Objaśnienie poleceń
CFTCP CFC CFIN Stały posuw po torze punktu środkowego frezu Stały posuw po konturze (ostrze narzędzia) Stały posuw na ostrzu narzędzia tylko na elementach konturu z zakrzywieniem wewnętrznym, ponadto po torze punktu środkowego frezu

Działanie

Zaprogramowany posuw odnosi się przy włączonej pracy z korekcją G41/G42 promienia frezu najpierw do toru punktu środkowego frezu (por. rozdz. 6). Gdy frezujecie okrąg - to samo dotyczy interpolacji wieloboku i interpolacji spline - posuw na brzegu frezu zmienia się w pewnych okolicznościach tak bardzo, Ŝe traci na tym wynik obróbki. Przykład: Frezujecie mały promień zewnętrzny przy uŜyciu duŜego narzędzia. Droga, którą musi przebyć zewnętrzna strona frezu, jest o wiele większa niŜ droga wzdłuŜ konturu. Przez to kontur jest wykonywany z bardzo małym posuwem. Aby zapobiec takim zjawiskom, powinniście w przypadku konturów zakrzywionych odpowiednio regulować posuw.

Kontur Tor narzędzia

Przebieg

Stały posuw po torze punktu środkowego, wyłączenie korekcji posuwu, CFTCP Sterowanie utrzymuje stałą prędkość posuwu, korekcje posuwu ulegają wyłączeniu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-265

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.11 Optymalizacja posuwu na zakrzywionych torach ruchu, CFTCP, CFC, CFIN
Stały posuw po konturze, CFC Prędkość posuwu jest zmniejszana w przypadku promieni wewnętrznych a zwiększana przy zewnętrznych. Przez to prędkość na ostrzu narzędzia a przez to na konturze pozostaje stała. Ta funkcja jest standardowo nastawiona jako domyślna. Posuw stały tylko na zaokrągleniach wewnętrznych, CFIN Prędkość posuwu jest zmniejszana w przypadku promieni wewnętrznych, w przypadku promieni zewnętrznych zwiększenie nie następuje - obowiązuje punkt środkowy frezu.
stała

03.04

7

zmniejszona zwiększona

Przykład programowania

W tym przykładzie jest najpierw wykonywany kontur z posuwem konfigurowanym przy pomocy CFC. Przy obróbce wykańczającej dno frezowanego elementu jest dodatkowo obrabiane przy pomocy CFIN. MoŜna przez to zapobiec uszkadzaniu dna na promieniach zewnętrznych w wyniku zbyt wysokiej prędkości posuwu.

Y

10

40

st a

ła

10 20 55

X 20 30

N10 N20 N30 N40 N50 N40 N50 N60 N70

G17 G54 G64 T1 M6 G0 X-10 Y0 Z-10 KONTUR1 CFIN Z-25 KONTUR1 Y120 X200 M30

S3000 M3 CFC F500 G41 Dosuw na pierwszą głębokość skrawania Wywołanie podprogramu Dosuw na drugą głębokość skrawania Wywołanie podprogramu

7-266

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.12

03.04

7.12 Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5 Programowanie

M3 albo M4 albo M5 M1=3 albo M1=4 albo M1=5 S… Sn=… SETMS(n) albo SETMS

Objaśnienie poleceń
M1=3 M1=4 M1=5 M3 M4 M5 Sn=… S… SETMS (n) SETMS Kierunek obrotów wrzeciona w prawo / w lewo, zatrzymanie wrzeciona 1. Dla dalszych wrzecion obowiązuje odpowiednio M2=… M3=… Kierunek obrotów wrzeciona prowadzącego w prawo Kierunek obrotów wrzeciona prowadzącego w lewo Zatrzymanie wrzeciona master Prędkość obrotów wrzeciona n w obrotach/min Prędkość obrotów wrzeciona prowadzącego w obrotach/min

Wrzeciono podane pod n powinno pracować jako wrzeciono prowadzące Przełączenie z powrotem na wrzeciono prowadzące ustalone w danej maszynowej

Działanie

Przy pomocy wymienionych funkcji • włączacie wrzeciono, • ustalacie potrzebny kierunek obrotów wrzeciona i • definiujecie np. w przypadku tokarek wrzeciono przechwytujące albo narzędzie napędzane jako wrzeciono prowadzące Następujące polecenia programowe obowiązują dla wrzeciona prowadzącego: G95, G96/G961, G97/G971, G33, G331. (patrz teŜ punkt 1, „Wrzeciono główne, wrzeciono prowadzące").

Producent maszyny (MH7.2)

Definicja jako wrzeciono prowadzące jest równieŜ moŜliwa poprzez daną maszynową (nastawienie domyślne).

Przebieg

Domyślnie nastawione polecenia M, M3, M4, M5 W bloku z poleceniami dla osi wymienione funkcje są włączane zanim rozpoczną się ruchy w osi (nastawienie podstawowe sterowania).
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-267

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.12 Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5
Przykład: N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3 N100 G0 Z150 M5

03.04

7

N10: Wrzeciono rozpędza się do 270 obr./min, następnie są wykonywane ruchy w X i Y. N100: Zatrzymanie wrzeciona przed ruchem wycofania w Z. Poprzez daną maszynową moŜna nastawić, czy ruchy w osi mają być wykonywane dopiero po rozpędzeniu wrzeciona do zadanej prędkości obrotowej wzgl. zatrzymaniu wrzeciona czy teŜ natychmiast po zaprogramowanych czynnościach łączeniowych. Prędkość obrotowa wrzeciona S Prędkość obrotowa podana przy pomocy S… albo S0=… obowiązuje dla wrzeciona prowadzącego. Dla dodatkowych wrzecion podajecie odpowiedni numer: =…, S2=… Na blok NC wolno jest zaprogramować 3 wartości S. Praca z wieloma wrzecionami W jednym kanale moŜe być jednocześnie 5 wrzecion wrzeciono prowadzące plus 4 dodatkowe wrzeciona, w przypadku SIMUMERIK FM-NC 2 wrzeciona. Jedno wrzeciono jest definiowane poprzez daną maszynową jako wrzeciono prowadzące. Dla tego wrzeciona obowiązują funkcje specjalne jak np. nacinanie gwintu, gwintowanie otworu, posuw na obrót, czas oczekiwania. Dla pozostałych wrzecion, np. drugie wrzeciono robocze i narzędzie napędzane, muszą w przypadku prędkości i kierunku obrotów / zatrzymania wrzeciona być podawane odpowiednie numery. Przykład: N10 S300 M3 S2=780 M2=4

Wrzeciono prowadzące 300 obr./min, obroty w prawo 2. wrzeciono 780 obr./min, obroty w lewo

7-268

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.12 Prędkość obrotowa wrzeciona S, kierunek obrotów wrzeciona M3, M4, M5

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Programowane przełączanie wrzeciona prowadzącego, SETMS(n) Poprzez polecenie moŜecie w programie NC zdefiniować kaŜde wrzeciono jako wrzeciono prowadzące. Przykład: N10 SETMS(2) ; SETMS musi znajdować się we własnym bloku Wrzeciono 2 jest teraz wrzecionem prowadzącym. Dla tego wrzeciona obowiązuje teraz podana z S prędkość obrotowa jak teŜ M3, M4, M5. Wyłączenie Przy pomocy SETMS bez podania wrzeciona przełączacie z powrotem na ustalone w danej maszynowej wrzeciono prowadzące.

Przykład programowania

S1 jest wrzecionem prowadzącym, S2 drugim wrzecionem roboczym. Część toczona ma być obrabiana z 2 stron. W tym celu jest konieczny podział kroków roboczych. Po odcięciu urządzenie synchroniczne (S2) (S2) przejmuje obrabiany przedmiot w celu obróbki po stronie obcięcia. W tym celu wrzeciono S2 jest definiowane jako wrzeciono prowadzące, dla tego wrzeciona obowiązuje wówczas G95. N10 S300 M3 N20…N90 N100 SETMS(2) N120…N150 N160 SETMS N110 S400 G95 F…

S2

Prędkość obrotowa i kierunek obrotów dla wrzeciona napędowego = domyślnie nastawione wrzeciono prowadzące Obróbka prawej strony obrabianego przedmiotu S2 jest teraz wrzecionem prowadzącym Prędkość obrotowa dla nowego wrzeciona prowadzącego Obróbka lewej strony obrabianego przedmiotu Przełączenie z powrotem na wrzeciono prowadzące S1

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-269

7
7.13

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.13 Stała prędkość skrawania, G96, G961, G97, G971, LIMS

03.04

7

Stała prędkość skrawania, G96, G961, G97, G971, LIMS

Programowanie
G96 S… G961 G97 G971 LIMS=…

Objaśnienie poleceń
G96 G97 G961= S G971= LIMS Włączenie stałej prędkości skrawania (jak w przypadku G95) Włączenie stałej prędkości skrawania (jak w przypadku G94) Prędkość skrawania w m/min, działa zawsze na wrzeciono prowadzące Wyłączenie stałej prędkości skrawania (jak w przypadku G95)

Wyłączenie stałej prędkości skrawania (jak w przypadku G94) Ograniczenie prędkości obrotowej działa przy aktywnym G96, G961 dla wrzeciona prowadzącego (przy G971 LIMS nie działa).
Zmniejszenie prędk. obr. wrzeciona

Działanie

Przy włączonym G96 prędkość obrotowa wrzeciona kaŜdorazowo zaleŜnie od średnicy obrabianego przedmiotu - jest automatycznie tak zmieniana, Ŝe prędkość skrawania S w m/min na ostrzu narzędzia pozostaje stała. Dzięki temu uzyskujecie równomierny wygląd toczonego przedmiotu a przez to lepszą jakość powierzchni i oszczędzacie narzędzie. Przy pomocy polecenia LIMS jest zadawane ograniczenie maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona prowadzącego. Graniczna prędkość obrotowa zaprogramowana przy pomocy G26 albo ustalona poprzez daną nastawczą nie moŜe zostać przekroczona przez LIMS i przy nie przestrzeganiu prowadzi do komunikatu błędu.

Prędkość skrawania stała Zwiększenie prędk. obr. wrzeciona

Przebieg

Stała prędkość skrawania

Włączenie, G96/G961 Przy pierwszym wybraniu G96/G961 w programie obróbki musi, a przy ponownym wybraniu moŜe, zostać wprowadzona stała prędkość skrawania w m/min wzgl. stopach/min.

7-270

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.13 Stała prędkość skrawania, G96, G961, G97, G971, LIMS

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Zakres wartości prędkości skrawania S Dokładność jest nastawiana poprzez daną maszynową. Zakres prędkości skrawania moŜe leŜeć w zakresie 0.1 m/min ... 9999 9999.9 m/min. W przypadku G70/G700: prędkość skrawania w stopach/min. Dostosowanie posuwu F Przy włączonym G96 jest automatycznie włączane G95 posuw w mm/obrót. W przypadku gdy G95 jeszcze nie był włączony, musicie przy wywołaniu G96 podać nową wartość posuwu F (np. przestawienie wartości F z mm/min na mm/obrót). Górne ograniczenie prędkości obrotowej LIMS JeŜeli obrabiacie przedmiot wykazujące duŜe róŜnice średnic, zalecane jest podanie ograniczenia prędkości obrotowej wrzeciona. MoŜna przez to wykluczyć niedopuszczalnie wysokie prędkości obrotowe przy małych średnicach. LIMS działa przy G96 i G97. Przykład: N10 SETMS(3) N20 G96 S100 LIMS=2500 Ograniczenie prędkości obrotowej do 2500 obr./min Ruch przesuwem szybkim Przy ruchu przesuwem szybkim nie są dokonywane Ŝadne zmiany prędkości obrotowej. Wyjątek: Gdy dosunięcie do konturu następuje przesuwem szybkim a następny blok NC zawiera polecenie ruchu po torze G1, G2, G3…, wówczas juŜ w bloku dosuwu G0 jest nastawiana prędkość obrotowa dla takiego polecenia. Wyłączenie stałej prędkości skrawania, G97/G971 Po G97/G971 sterowanie interpretuje słowo S ponownie jako prędkość obrotową wrzeciona w obrotach/min. JeŜeli nie podacie nowej prędkości obrotowej wrzeciona, zachowa ono prędkość ostatnio nastawioną przez G96.
LIMS

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-271

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.14 Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF
Dalsze wskazówki

03.04

7

• Funkcja G96 moŜe zostać równieŜ wyłączona przy pomocy G94 albo G95. W tym przypadku dla dalszego przebiegu obróbki obowiązuje ostatnio zaprogramowana prędkość obrotowa S. • Od wersji oprogramowania 4.2 moŜna programować G97 bez uprzedniego G96. Funkcja działa wówczas jak G95, dodatkowo moŜna zaprogramować LIMS. • Od wersji opr. 5.3 moŜna przy pomocy G961 i G971 włączyć/wyłączyć stałą prędkość skrawania. Oś poprzeczna musi być zdefiniowana poprzez daną maszynową.

7.14

Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF Programowanie
GWPSON(nr T) GWPSOF(nr T) S... S1…

Objaśnienie poleceń i parametrów
GWPSON (nr T) GWPSOF (nr T) S… S1… Wybór stałej prędkości obwodowej ściernicy SUG Podanie numeru T jest konieczne tylko wtedy, gdy narzędzie o tym numerze nie jest aktywne. Cofnięcie wyboru SUG; Podanie numeru T jest konieczne tylko wtedy, gdy narzędzie o tym numerze nie jest aktywne. Programowanie SUG; wartość prędkości obwodowej w m/s wzgl. ft/s S…: SUG dla wrzeciona prowadzącego; S1…: SUG dla wrzeciona 1

Działanie

Poprzez funkcję "Stała prędkość obwodowa ściernicy" (=SUG) tak jest ustawiana prędkość obrotowa ściernicy, by przy uwzględnieniu aktualnego jej promienia wynikała stała prędkość obwodowa. SUG moŜna wybierać tylko dla narzędzi szlifierskich (Typ 400-499).

7-272

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.14 Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Dalsze wskazówki

Aby móc uaktywnić funkcję "stała prędkość obwodowa", muszą zostać odpowiednio nastawione specyficzne dla narzędzia dane szlifowania $TC_TPG1, $TC_TPG8 i $TC_TPG9. Przy włączonej SUG są uwzględniane wartości korekcji online (= parametry zuŜycia; por. rozdz. 6 PUTFTOC, PUTFTOCF) przy zmianie prędkości obrotowej! Wybór SUG: programowanie GWPSON, SUG Po wybraniu SUG przy pomocy GWPSON kaŜda następna wartość S dla tego wrzeciona jest interpretowana jako prędkość obwodowa ściernicy. Wybór SUG przy pomocy GWPSON nie prowadzi do automatycznego uaktywnienia korekcji długości narzędzia albo nadzoru narzędzia. SUG moŜe być równocześnie aktywna dla wielu wrzecion kanału z kaŜdorazowo róŜnym numerem narzędzia. JeŜeli dla wrzeciona, dla którego SUG jest juŜ aktywna, musi zostać wybrana SUG z nowym narzędziem, wówczas musi najpierw zostać cofnięty wybór aktywnej SUG przy pomocy GWPSOF. Wyłączenie SUG: GWPSOF Przy cofnięciu wyboru SUG przy pomocy GWPSOF jest jako wartość zadana zachowywana ostatnio obliczona prędkość obrotowa. Na końcu programu obróbki albo przy zresetowaniu zaprogramowane SUG są cofane. Odpytanie na aktywne SUG: $P_GWPS[Nr wrzeciona] Przy pomocy tej zmiennej systemowej moŜna odpytać z programu obróbki, czy jest aktywna SUG dla określonego wrzeciona. TRUE: SUG jest włączona. FALSE: SUG jest wyłączona.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-273

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.14 Stała prędkość obwodowa ściernicy, GWPSON, GWPSOF

03.04

7

Przykład programowania

Dla narzędzi szlifierskich T1 i T5 ma obowiązywać stała prędkość obwodowa ściernicy. T1 jest aktywnym narzędziem.

Programowanie
N20 T1 D1 N25 S1=1000 M1=3 N30 S2=1500 M2=3 … N40 GWPSON N45 S1 = 60 … Wybór T1 i D1 1000 obr./min dla wrzeciona 1 1500 obr./min dla wrzeciona 2 Wybór SUG dla aktywnego narzędzia T1 na 60 m/s

Nastawienie SUG dla aktywnego narzędzia Wybór SUG dla narzędzia 5 (2. wrzeciono) Nastawienie SUG dla wrzeciona 2 na 40 m/s Wyłączenie SUG dla aktywnego narzędzia

N50 GWPSON(5) N55 S2 = 40 … N60 GWPSOF N65 GWPSOF(5) …

Wyłączenie SUG dla narzędzia 5 (wrzeciono 2)

7-274

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.15

03.04

7.15 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu dla szlifowania bezkłowego, CLGON, CLGOF

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

CLGON, CLGOF

Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu dla szlifowania bezkłowego,

Programowanie
CLGON(zadana) CLGOF

Objaśnienie poleceń
CLGON (zadana) CLGOF Włączenie funkcji „stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu przy szlifowaniu bezkłowym“; podanie zadanej prędkości obrotowej (Soll) obrabianego przedmiotu w 1/min Wyłączenie funkcji

Działanie

Przy aktywnej funkcji „stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu przy szlifowaniu bezkłowym“ jest utrzymywana stała prędkość obrotowa szlifowanej części. Prędkość obrotowa tarczy prowadzącej zmniejsza się ze zmniejszaniem się średnicy szlifowanej części.

n1= const rcz.szlif.

Część szlifowana Ściernica
R1

Tarcza prowadząca

A

Przebieg

Warunki dla CLGON Osie tarczy prowadzącej i ściernicy jak teŜ liniału muszą znajdować się w pozycji, w której część szlifowana moŜe być szlifowana z wymiaru początkowego na końcowy. CLGON działa tylko wtedy, gdy wrzeciono tarczy prowadzącej znajduje się w trybie regulacji prędkości obrotowej. Nie jest potrzebny czujnik wartości rzeczywistej połoŜenia. Równocześnie z CLGON mogą być aktywne funkcje G: G94, G95, G96 i G97 które nie wywierają Ŝadnego wpływu na wrzeciono tarczy prowadzącej. JeŜeli tarcza prowadząca pracuje jako wrzeciono prowadzące, wówczas G96 i CLGON wykluczają się.

n2

r tarcz.prow.

Liniał

Y X

Q1 Q2

Dalsze wskazówki

W specyficznych dla kanału danych maszynowych są zapisane ($MC_TRACLG…): • numery wrzecion tarczy prowadzącej i ściernicy • parametry określające geometrię(numery osi, wektor kierunku liniału …)
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-275

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.15 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu dla szlifowania bezkłowego, CLGON, CLGOF
• zachowanie się przy zresetowaniu i w programach Obliczenie prędkości obrotowej tarczy prowa-

03.04

7

dzącej Prędkość obrotowa tarczy prowadzącej jest obliczana z zadanej prędkości obrotowej obrabianego przedmiotu: Starcza prowadz. = rczęść_szlifow./rtarcza prowadz. • Sprog promień okręgu styku na ściernicy, tarczy prowadzącej i liniale. Dane korekcyjne w przypadku CLGON Promienie ściernicy i tarczy prowadzącej są brane z aktualnych danych korekcji dla T1, D1 (ściernica) i T2, D1 (tarcza prowadząca). Zmiany korekcji narzędzia online (PUTFTOCF, FTOCON, FTOCOF) są uwzględniane. Zachowanie się przy przechodzeniu bloków ruchu CLGON jest aktywny tylko w przypadku bloków ruchu bez G0 (ruch z posuwem po torze). JeŜeli nastąpi przejście z bloku z G0 do bloku ruchu bez G0, wówczas prędkość obrotowa tarczy prowadzącej podczas bloku z G0 jest nastawiana na poŜądaną początkową prędkość obrotową w następnym bloku. JeŜeli po bloku ruchu bez G0 nastąpi blok z G0, wówczas prędkość obrotowa na końcu bloku przed G0 ulega zamroŜeniu. Nie dotyczy to, gdy po bloku z G0 następuje blok bez G0, w którym jest zaprogramowana nowa zadana prędkość obrotowa. Stopień przekładni Stopnie przekładni muszą być tak wybrane, by tarcza prowadząca mogła przejść przez Ŝądany zakres prędkości obrotowej. Nadzory Nadzory prędkości obrotowej zdefiniowane przy pomocy G25, G26 są aktywne. Nadzorowany jest zakres liniału, w którym musi leŜeć obliczony punkt styku z częścią szlifowaną. Jest on ustalany poprzez daną maszynową. Promień części szlifowanej rczęść_szlif. jest obliczany jako

n1= const rcz.szlif.

Część szlifowana Ściernica
R1

Tarcza prowadząca

A

n2

r tarcz.prow.

Liniał

Y X

Q1 Q2

7-276

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7
7.16

03.04

7.16 Programowane ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona, G25, G26

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Programowane ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona, G25, G26 Programowanie

G25 S… S1=… S2=… G26 S… S1=… S2=…

Objaśnienie poleceń
G25 G26 S S1=… S2=…

Dolne ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona Górne ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona Minimalna wzgl. maksymalna prędkość obrotowa

Działanie

W programie NC moŜecie w drodze polecenia zmienić ustalone w danych maszynowych wzgl. danych nastawczych min i max prędkości obrotowe wrzeciona.

Przebieg

Programowane ograniczenia prędkości obrotowej wrzeciona są moŜliwe dla wszystkich wrzecion kanału. Przykład: N10 G26 S1400 S2=350 S3=600 Górna graniczna prędkość obrotowa dla wrzeciona prowadzącego, wrzeciona 2 i wrzeciona 3. Zakres wartości Przyporządkowanie wartości dla prędkości obrotowej wrzeciona moŜe nastąpić w zakresie 0.1 obr./min ... 9999 9999.9 obr/min. Zaprogramowane przy pomocy G25 albo G26 ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona zastępuje graniczne prędkości obrotowe w danych nastawczych i pozostaje przez to zapisane w pamięci równieŜ po zakończeniu programu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-277

7
7.17

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.17 Wiele wartości posuwu w jednym bloku: F.., FMA..

03.04

7

Wiele wartości posuwu w jednym bloku: F.., FMA.. Programowanie

F2=... do F7=... ST=... SR=... FMA[2,x]=... do FMA[7,x]=... STA=... SRA=...

Wiele ruchów po torze w 1 bloku

Wiele ruchów osiowych w 1 bloku

Objaśnienie poleceń
F2==... do F7==... Dodatkowo do posuwu po torze moŜna zaprogramować w bloku do 6 dalszych posuwów; działa pojedynczymi blokami ST=... Czas oczekiwania (w technologii szlifowania: czas wyiskrzania); działa SR=... FMA[2,x]=... do FMA[7,x]=... STA=... SRA=... pojedynczymi blokami Droga wycofania; działa pojedynczymi blokami Dodatkowo do posuwu po torze moŜna zaprogramować w bloku do 6 dalszych posuwów na oś; działa pojedynczymi blokami Czas oczekiwania specyficzny dla osi (w technologii szlifowania: czas wyiskrzania); działa pojedynczymi blokami Specyficzna dla osi droga wycofania; działa pojedynczymi blokami

Działanie

Przy pomocy funkcji "wiele posuwów w jednym bloku" moŜna w zaleŜności od zewnętrznych wejść cyfrowych i/albo analogowych uaktywnić synchronicznie do ruchu • 6 róŜnych wartości posuwu w jednym bloku NC, • 1 czas oczekiwania oraz 1 wycofanie. Sprzętowe sygnały wejściowe są ujęte w jednym bajcie wejściowym, opis patrz: /FB/ A2, RóŜne sygnały interfejsowe.

Programowanie ruchu po torze Pod adresem F jest programowany posuw po torze, który obowiązuje jak długo nie ma sygnału wejściowego. Rozszerzenie numeryczne podaje numer bitu wejścia, przez którego zmianę posuw staje się aktywny:

Przebieg

7-278

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.17 Wiele wartości posuwu w jednym bloku: F.., FMA..

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

np. F7=1000 ; 7 odpowiada bitowi wejścia 7. F2=20 ; 2 odpowiada bitowi wejścia 2. ST=1 ; czas oczekiwania (s) bit wejścia 1 SR=0,5 ; droga wycofania (mm) bit wejścia 0 Programowanie ruchu osiowego Pod adresem FA jest programowany osiowy posuw po torze, który obowiązuje tak długo, dopóki nie ma sygnału wejściowego. Przy pomocy FMA[7,x]=... do FMA[2,x]=... moŜna zaprogramować w bloku do 6 dalszych posuwów na oś. Pierwsze wyraŜenie w nawiasach kwadratowych podaje numer bitu wejścia, drugie oś, dla której posuw ma obowiązywać: Np. FMA[3,y]=1000 ; Posuw osiowy o wartości 1000 dla osi Y, 3 odpowiada bitowi wejściowemu 3. Czas oczekiwania i droga wycofania są programowane pod dodatkowymi adresami STA[x]=... czas oczekiwania (s) bit 1 i SRA[x]=... droga wycofania (mm) bit 0.

Dalsze wskazówki

• Osiowy posuw / posuw po torze (wartość F) odpowiada posuwowi 100%. Przy pomocy funkcji "wiele posuwów w jednym bloku" moŜna realizować posuwy, które są mniejsze albo równe osiowemu posuwowi / posuwowi po torze. • Gdy dla osi są zaprogramowane posuwy, czas oczekiwania albo droga wycofania na podstawie zewnętrznego wejścia, osi tej nie wolno w tym bloku programować jako osi POSA (oś pozycjonowania poza granice bloku). • Gdy zostanie uaktywnione wejście bit 1 dla czasu oczekiwania wzgl. drogi wycofania bit 0, pozostała droga dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu albo odnośnych pojedynczych osi jest kasowana i jest uruchamiany czas oczekiwania wzgl. wycofanie. • Jednostka dla drogi wycofania odnosi się do aktualnie obowiązującej jednostki miary (mm albo cale). • Look-Ahead działa równieŜ w przypadku wielu posuwów w jednym bloku. Przez to aktualny posuw moŜe zostać ograniczony przez Look-Ahead.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-279

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7.18 Posuw pojedynczymi blokami: FB... (od w. opr. 5.3)

03.04

7

Programowanie
Pozycja wyjściowa N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR= 0.5 ; N20 T1 D1 F500 G0 X100

Posuw normalny z F, obróbka zgrubna z F7, obróbka wykańczająca z F3, obróbka wykańczająca dokładna z F2, czas oczekiwania 1.5 s, droga wycofania 0.5 mm N30 ... …

7.18

Posuw pojedynczymi blokami: FB... (od w. opr. 5.3) Programowanie
FB=... Ruch posuwowy tylko w 1 bloku

Objaśnienie poleceń
FB==... W miejsce posuwu działającego modalnie w poprzednim bloku moŜna zaprogramować oddzielny posuw dla tego bloku; w następnym bloku działa ponownie poprzednio aktywny posuw modalny.

Działanie

Przy pomocy funkcji "posuw pojedynczymi blokami" moŜna dla pojedynczego bloku zadać oddzielny posuw.

Przebieg

Pod adresem FB jest zadawana wartość posuwu tylko dla aktualnego bloku. Po tym bloku ponownie jest aktywny przedtem działający posuw modalny. Wartość posuwu jest interpretowana odpowiednio do aktywnego typu posuwu: • G94: posuw w mm/min albo °/min • G95: posuw w mm/obr. albo calach/obr. • G96: stała prędkość skrawania Literatura: Opis działania V1 Posuwy

7-280

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7

03.04

7.18 Posuw pojedynczymi blokami: FB... (od w. opr. 5.3)

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

7

Dalsze wskazówki

• Zaprogramowana wartość FB=<wartość> musi być większa od zera.

• JeŜeli w bloku nie jest zaprogramowany ruch posuwowy (np. blok obliczeniowy), FB pozostaje bez działania. • JeŜeli zaprogramowano specjalny posuw dla fazki / zaokrąglenia, wartość FB obowiązuje równieŜ dla znajdującego się w tym bloku elementu konturu fazka / zaokrąglenie. • Interpolacje posuwu FLIN, FCUB, ... są bez ograniczenia moŜliwe. • Równoczesne programowanie FB i FD (ruch kółkiem ręcznym ze zmianą posuwu) albo F (modalny posuw po torze) jest niemoŜliwe.

Programowanie
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94; N20 G1 X10; N30 X20 FB=80; N40 X30; N50 ... … Pozycja wyjściowa Posuw 100 mm/min Posuw 80 mm/min Posuw wynosi ponownie 100 mm/min

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

7-281

7

Regulacja posuwu i ruch wrzeciona

03.04

7

Notatki

7-282

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

Korekcje narzędzi

8

Korekcje narzędzi
8.1 8.2 Wskazówki ogólne ................................................................................................... 8-284 Lista typów narzędzi................................................................................................. 8-287

8.3 Wybór narzędzia/wywołanie narzędzia T.................................................................. 8-291 8.3.1 Zmiana narzędzia przy pomocy M06 (frezowanie).............................................. 8-291 8.3.2 Zmiana narzędzia przy pomocy poleceń (toczenie) ............................................ 8-293 8.4 8.5 Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi ............................................. 8-296 8.5.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym............................................................... 8-296 8.5.2 Frezarka z magazynem łańcuchowym................................................................ 8-297 Korekcja narzędzia D............................................................................................... 8-294

8.6 Wywołanie korekcji narzędzia D przy pomocy menedŜera narzędzi ......................... 8-299 8.6.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym............................................................... 8-299 8.6.2 Frezarka z systemem łańcuchowym................................................................... 8-300 8.7 8.8 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia ..................... 8-301 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42 ........................................................ 8-302

8.9

8.10 Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451............................................... 8-315 8.11 Miękkie dosunięcie i odsun. G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ..... 8-318 8.11.1 Zachowanie się przy dosunięciu i odsunięciu, G460 i rozszerzenia (od w. opr. 5) G461, G462................................................................................... 8-326 8.12 Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2 .............................................................. 8-330 8.13 Korekcja narzędzia 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF......................................................... 8-333

Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT................. 8-309

8.14 Korekcja długości narz. dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR ..... 8-335 8.15 Specyficzny dla szlifowania nadzór narz. w programie obróbki TMON, TMOF ......... 8-338 8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5) ........................................................................... 8-340 8.16.1 Wybór korekcji (poprzez numery DL) ................................................................. 8-340 8.16.2 Ustalenie wartości zuŜycia i ustawiania .............................................................. 8-341 8.16.3 Skasowanie korekcji addytywnych (DELDL) ....................................................... 8-343

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5) ........................................... 8-344 8.17.1 Lustrzane odbicie długości narzędzia ................................................................. 8-345 8.17.2 Reakcja na znak wartości zuŜycia narzędzia ...................................................... 8-345 8.17.3 Ustalenie układu współrzędnych dla wart. zuŜycia, TOWSTD, TOWMCS/WCS . 8-346 8.17.4 Długość narzędzia i zmiana płaszczyzny............................................................ 8-349 8.18 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5) ............................ 8-352

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-283

8
8.1

Korekcje narzędzi

8.1 Wskazówki ogólne

03.04

8

Wskazówki ogólne Do czego słuŜą korekcje narzędzi?
Przy sporządzaniu programu nie musicie uwzględniać średnicy frezu, połoŜenia ostrza noŜa tokarskiego (nóŜ prawy/lewy) i długości narzędzia. Wymiary obrabianego przedmiotu programujecie bezpośrednio, np. według rysunku wykonawczego. W czasie obróbki drogi narzędzia są w zaleŜności od kaŜdorazowej geometrii narzędzia tak sterowane, by przy kaŜdym uŜytym narzędziu moŜna było wykonać zaprogramowany kontur.

Droga narzędzia

Kontur

Sterowanie koryguje drogę ruchu
Dane narzędzi wprowadzacie oddzielnie do tablicy narzędzi w sterowaniu. W programie wywołujecie tylko potrzebne narzędzie z jego danymi korekcyjnymi. Podczas wykonywania programu sterowanie pobiera potrzebne dane korekcyjne z plików narzędzi i dla róŜnych narzędzi indywidualnie koryguje tor ruchu narzędzia.

Zaprogramowany kontur

Skorygowana droga narzędzia

8-284

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.1 Wskazówki ogólne

Korekcje narzędzi

8

Jakie korekcje narzędzi znajdują się w pamięci korekcji w sterowaniu?
Do pamięci korekcji wpisujecie: • wielkości geometryczne: długość, promień. Wielkości te składają się z wielu komponentów (geometria, zuŜycie). Z komponentów tych sterowanie oblicza wielkość wynikową (np. długość całkowita 1, promień całkowity). KaŜdorazowy wymiar całkowity działa przy uaktywnieniu pamięci korekcji. Jak te wartości są przeliczane w osiach, decyduje typ narzędzia i aktualna płaszczyzna G17, G18, G19. • Typ narzędzia Typ określa, jakie dane geometryczne są wymagane i jak są one uwzględniane w obliczeniach (wiertło albo frez albo narzędzia tokarskie). • PołoŜenie ostrza Parametry narzędzi W poniŜszym rozdziale "Lista typów narzędzi" są opisane poszczególne parametry narzędzi na rysunku. Pola wprowadzania z "DP..." naleŜy wypełnić parametrami narzędzi. Niepotrzebne parametry narzędzi naleŜy wyposaŜyć w wartość "zero".

F

Promień

P = wierzchołek narzędzia R = promień S = punkt środkowy ostrza

Długość

F

L1

R S P

L2

OstroŜnie

Wartości raz wpisane do pamięci korekcji są brane do obliczeń dla kaŜdego wywołanego narzędzia.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-285

8

Korekcje narzędzi

8.1 Wskazówki ogólne

03.04

8

Korekcja długości narzędzia Przy pomocy tej wartości są wyrównywane róŜnice długości między stosowanymi narzędziami. Za długość narzędzia jest uwaŜana odległość między punktem odniesienia nośnika narzędzi i wierzchołkiem narzędzia. Ta długość jest mierzona i razem z zadawanymi wartościami zuŜycia wprowadzana do sterowania. Sterowanie oblicza z tego ruchy postępowe w kierunku dosuwu.

F

F

F

F

Dalsze wskazówki

Wartość korekcji długości narzędzia jest zaleŜna od przestrzennego zorientowania narzędzia. Patrz do niniejszego rozdz. "Zorientowanie narzędzia i korekcja długości narzędzia". Korekcja promienia narzędzia Kontur i droga narzędzia nie są identyczne. Punkt środkowy frezu wzgl. punkt środkowy promienia ostrza musi poruszać się po równoległej do konturu. W tym celu zaprogramowany tor ruchu punktu środkowego narzędzia - zaleŜnie od promienia i kierunku obróbki - jest tak przesuwany, by ostrze narzędzia poruszało się dokładnie po poŜądanym konturze. Podczas wykonywania programu sterowanie odczytuje potrzebne promienie i oblicza z nich tor narzędzia. Korekcja promienia narzędzia działa odpowiednio do nastawienia domyślnego CUT2D albo CUT2DF. Więcej informacji na ten temat dalej w niniejszym rozdziale.

Równoległa

Równoległa

8-286

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8
8.2

03.04

8.2 Lista typów narzędzi

Korekcje narzędzi

8

Lista typów narzędzi
Kody typów narzędzi frezarskich Grupa typu 1xy (frez): 100 narzędzie frezarskie według CLDATA 110 frez z głowicą kulistą (frez walcowy do matryc) 111 frez z głowicą kulistą (frez stoŜkowy do matryc) 120 frez palcowy (bez zaokrąglenia naroŜników) 121 frez palcowy (z zaokrąglonymi naroŜnikami) 130 frez z głowicą kątową (bez zaokrąglenia naroŜników) 131 frez z głowicą kątową (z zaokrąglonymi naroŜnikami) 140 frez do płaszczyzn 145 frez do gwintów 150 frez tarczowy 151 piła 155 frez w kształcie stoŜka ściętego (bez zaokrąglenia naroŜników) 156 frez w kształcie stoŜka ściętego (z zaokrąglonymi naroŜnikami) 160 frez do wiercenia otworu z frezowaniem gwintu
Wpisy w parametrach narzędzi

DP1 DP3

1xy
Długość 1 -geometria Długość 1

F'

F

DP6 Promień-geometria
uchwyt DP21 Długość

Długość 1 uchwytu

Długość 1 razem

Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości naleŜy nastawić na 0

Działanie

F- punkt odniesienia uchwytu (przy wetkniętym narzędziu=punkt odniesienia nośnika narz.)
Długość 1 w Z

G17: Promień w X/Y G18: Promień w Z/X G19: Promień w Y/Z
Długość 1 w X Długość 1 w Y

F´- punkt odniesienia uchwytu narzędzia

Od w. opr. moŜliwe stałe przyporządkowanie przy G17, G18, G19 np. długość1=X, długość2=Z, długość3=Y (patrz /FB1/ W1 Kor. narzędzi)

Wpisy w parametrach narzędzi DP1 DP3 DP6 DP21 DP22 DP23 1xy Dług. 1 Prom. Dług. 1 Dług. 2 Dług. 3
- geometria - geometria - baza - baza - baza

Wymiar bazowy Długość 2

F Wym. baz. Długość 1

F'

Wymiar bazowy Długość 3

F´- punkt odniesienia uchwytu narzędzia F - punkt odniesienia nośnika narzędzi
Promień

Działanie
G17:

Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu Pozostałe wartości naleŜy nastawić na 0

G18:

Długość 1 w Z Długość 2 w Y Długość 3 w X Promień/WRK w X/Y

Z X Y Y X X Z

G19:

Długość 1 w Y Długość 2 w X Długość 3 w Z Promień/WRK w Z/X

Długość 1 w X Długość 2 w Z Długość 3 w Y Promień/WRK w Y/Z

Z

Y

Od w. opr. jest moŜliwe stałe przyporządkowanie przy G17, G18, G19, np. długość 1=X, długość 2=Z, długość 3=Y (patrz /FB1/ W1 Werkzeugkorretur)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-287

8

Korekcje narzędzi

8.2 Lista typów narzędzi
Wpisy do parametrów narzędzia DP1 2xy DP3 Długość 1 Długość 1

03.04

8

Kody typów narzędzi wiertarskich Grupa typu 2xy (wiertła): 200 wiertło spiralne 205 wiertło do wiercenia z pełnego 210 drąŜek wiertarski 220 wiertło do nakiełków 230 pogłębiacz stoŜkowy 231 pogłębiacz noŜowy 240 gwintownik z gwintem normalnym 241 gwintownik z gwintem drobnozwojnym 242 250

F

Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu

Kody typów narzędzi szlifierskich Grupa typu 4xy (narzędzia szlifierskie): 400 ściernica do szlifowania obwodowego 401 ściernica do szlifowania obwodowego z nadzorem 403 ściernica do szlifowania obwodowego z nadzorem bez wymiaru bazowego dla prędkości obwodowej ściernicy SUG 410 ściernica płaska 411 ściernica płaska z nadzorem 413 490 ściernica płaska z nadzorem bez wymiaru bazowego dla prędkości obwodowej SUG SUG obciągacz

gwintownik z gwintem Withworth`a rozwiertak

Pozostałe wartości G17: Długość 1 w Z naleŜy nastawić G18: Długość 1 w Y na 0 G19: Długość 1 w X

Działanie

F - punkt odniesienia nośnika narzędzi

Wpisy do parametrów narzędzia DP1 403 DP2 Dług. *) DP3 Dług. 1 DP4 Dług. 2 Promień DP6
*) PołoŜenie ostrza Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu

TPG1 TPG2 TPG3 TPG4 TPG5 TPG6 TPG7 TPG8 TPG9

Działanie G17: G18: G19:

Pozostałe wartości naleŜy nastawić na 0

F - punkt odniesienia nośnika narzędzi

Numer wrzeciona Instrukcja powiązania Minimalny promień ściernicy Minimalna szerokość ściernicy Aktualna szerokość ściernicy Maksymalna prędkość obrotowa Maksymalna prędkość obwodowa Kąt ściernicy skośnej Nr parameteru dla oblicz. promienia

Dług. 1 w Y Dług 2 in X Prom. w X/Y Dług. 1 w X Dług. 2 w Z Radius in Z/X Dług. 1 w Z Dług. 2 w Y Prom. w Y/Z


F' Promień F

Baza Długość 1

Baza długość 2 Geometria Długość 2

8-288

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Geometria Długość 1

8

03.04

8.2 Lista typów narzędzi

Korekcje narzędzi

8

Kody typów narzędzi tokarskich Podział typów narzędzi tokarskich Grupa typu 5xy (narzędzia tokarskie): 500 nóŜ zdzierak 510 nóŜ wykańczak 520 nóŜ do toczenia poprzecznego 530 nóŜ przecinak 540 nóŜ do gwintowania 550 nóŜ grzybkowy / kształtowy 580 czujnik pomiarowy z parametrem połoŜenia ostrza

NóŜ tokarski np. G18: płaszczyzna Z/X X

F - punkt odnies. uchwytu narz. F R P S

Długość 1 (X)

R - promień ostrza (narzędzia) S - połoŜenie punktu Długość 2 (Z) środkowego ostrza

Wierzch. narzędzia P (ostrze 1 = Dn )

Z

Parametr narzędzia DP2 podaje połoŜenie ostrza. MoŜliwa jest wartość połoŜenia 1 do 9. X połoŜenie ostrza DP2 1 2 P 3 4 5 Z

X

6

7

8

9

P=S

Z

Wskazówka: Dane długość 1, długość 2 odnoszą się do punktu P przy połoŜeniu ostrza 1-8; ale przy 9 do S (S=P) Wpisy do parametrów narzędzi DP1 5xy DP2 1...9 DP3 długość d DP4 1ługość 2 DP6 promień Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu Długość 1 w Y Długość 2 w X Długość 1 w X Pozostałe wartości G18: Długść 2 w Z naleŜy nastawić Długość 1 w Z na 0 G19: Długość 2 w Y G17: Działanie

• Instrukcja powiązania Korekcje długości geometria, zuŜycie i wymiar bazowy mogą kaŜdorazowo zostać powiązane dla lewej i prawej korekcji ostrza, tzn. jeŜeli zostaną zmienione korekcje długości dla lewego ostrza, wówczas wartości są automatycznie wpisywane równieŜ dla prawego ostrza i na odwrót. Patrz na ten temat opis funkcjonowania /FB II/, W4 "Szlifowanie".

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-289

8

Korekcje narzędzi

8.2 Lista typów narzędzi

03.04

8

Kody typów narzędzi Grupa typu 7xy (narzędzia specjalne) 700 piła do rowków 710 czujnik pomiarowy trójwymiarowy 730 Zderzak
Szerokość rowka b

Piła do rowków Grupa z typem: 700 piła do rowków

Wpisy do parametrów narzędzi DP3 Dług. 1 -baza DP4 Dług. 2 -

Wymiar baz. Dług. 2

Dalsze wskazówki

Parametry do typów narzędzi są opisane w: Literatura: FB, W1 Korekcja narzędzi i na obrazach pomocy w sterowaniu

Wartości zuŜycia odpowiednio do wymogu

Działanie
G17: Pół średnicy (L1) w X wybór płaszczyzny Występ w (L2) Y 1.-2. oś (X-Y) Brzeszczot piły w (R) X/Y G17: Pół średnicy (L1) w Y wybór płaszczyzny Występ w (L2) X 1.-2. oś (X-Z) Brzeszczot piły w (R) Z/X G17: Pół średnicy (L1) w Z wybór płaszczyznyl Występ w (L2) Z 1.-2. oś (Y-Z) Brzeszczot piły w (R) Y/Z

Pozostałe wartości naleŜy nastawić na zero

8-290

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Długość 1

DP8 Występ -

geometria

Wymiar bazowy

Średnica d

DP7 Szer. zer. - geometria

DP6 Średnica- geometria

baza

Występ k

8
8.3

03.04

8.3 Wybór narzędzia / wywołanie narzędzia T

Korekcje narzędzi

8

Wybór narzędzia / wywołanie narzędzia T

8.3.1 Zmiana narzędzi przy pomocy M06 (frezowanie) Programowanie
Tx albo T=x albo Ty=X T0 M06

Objaśnienie parametrów
Tx albo T=x albo Ty=x x T0= M06 Wybór narzędzia przy pomocy nr T x oznacza nr T: 0-32000 Cofnięcie wyboru narzędzia Zmiana narzędzia, następnie jest aktywne narzędzie T… razem z korekcją D Liczba narzędzi: 600, od w. opr. 5: 1200 (zaleŜnie od zaprojektowania przez producenta maszyny)

Działanie

Z zaprogramowaniem słowa T jest wybierane narzędzie. 1. Wybór narzędzia bez menedŜera narzędzi • Dowolny wybór nr D (płaski nr D) w odniesieniu do ostrzy T... [8miejscowy] D1 • D2 D3 D3 D3 D3 ••• D32000 D8

Tabelaryczne nr D: D1 ... D8 T1 D1 D2 T2 T3 T6 T9 • T... • D1 D1 D1 D1 D2 D2

•••

D1

D1

D2

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-291

8

Korekcje narzędzi

8.3 Wybór narzędzia / wywołanie narzędzia T

03.04

8

2. Wybór narzędzia z menedŜerem narzędzi

• Wybór narzędzia z menedŜerem narzędzi • Stałe przyporządkowanie nr D do ostrzy Narzędzie staje się aktywne dopiero przy pomocy M06 (razem z odpowiednim numerem D).

Producent maszyny (MH 8.1)

Działanie numeru T jest ustalane poprzez daną maszynową. Uwzględnijcie zaprojektowanie przez producenta maszyny.

Objaśnienie

Od w. opr. 4 Dowolny wybór nr D, "Płaskie numery D", jest stosowany, gdy zarządzanie narzędziami następuje poza NC. W tym przypadku numeru D z przynaleŜnymi zestawami korekt narzędzia są zakładane bez przyporządkowania do narzędzi. W programie obróbki moŜna dalej programować T. To T nie ma jednak odniesienia do zaprogramowanego numeru D. Przykład: Magazyn rewolwerowy o 12 miejscach i 12 narzędziach jednoostrzowych.

T4 D4

T1 D1 T2 D2 T3 D3

Producent maszyny (MH 8.5)

ZaleŜnie od nastawienia w MD 18102 moŜna w programie obróbki programować T albo nie.

Przebieg

Utworzenie nowego numeru D Utworzenie numeru D z przynaleŜnym zestawem danych korekcyjnych następuje tak samo jak w przypadku normalnego numeru D poprzez parametry narzędzia $TC_DP1 do $TC_DP25. Podanie numeru T odpada.

8-292

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.3 Wybór narzędzia / wywołanie narzędzia T

Korekcje narzędzi

8

Producent maszyny (MH 8.6)

Rodzaj zarządzania numerami D jest ustalany poprzez daną maszynową. Dla "płaskiej struktury numerów D" są przy tym do dyspozycji dwie moŜliwości nastawienia (do programowania numerów D): • płaska struktura numerów D z programowaniem bezpośrednim • płaska struktura numerów D z programowaniem pośrednim (od wersji opr.5)

8.3.2 Zmiana narzędzia przy pomocy poleceń T (toczenie) Programowanie
Tx albo T=x albo Ty=X
T0

Objaśnienie parametrów
Tx albo T=x albo Ty=x x T0 Wybór narzędzia przy pomocy nr T razem ze zmianą narzędzia (aktywne narzędzie), korekcja narzędzia staje się aktywna x oznacza nr T: 0-32000 Cofnięcie wyboru narzędzia Liczba narzędzi: 600, od wersji opr. 5: 1200 (zaleŜnie od zaprojektowania przez producenta maszyny)

Działanie

Z zaprogramowaniem słowa T następuje bezpośrednia zmiana narzędzia. 1. Wybór narzędzia bez menedŜera narzędzi • Dowolny wybór nr D (płaski nr D) w odniesieniu do ostrzy • Tabelaryczny nr D: D1 ... D8 2. Wybór narzędzia z menedŜerem narzędzi • •

Dowolny wybór nr D (płaski nr D) w odniesieniu do ostrzy Stałe przyporządkowanie nr D do ostrzy

Producent maszyny (MH 8.1)

Działanie wywołania numeru T jest ustalane poprzez daną maszynową. Uwzględnijcie zaprojektowanie przez producenta maszyny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-293

8
8.4

Korekcje narzędzi

8.4 Korekcja narzędzia D

03.04

8

Korekcja narzędzia D Programowanie
D... D0 Dx x D0

Objaśnienie parametrów
Numer korekcji narzędzia: bez menedŜera narzędzi z menedŜerem narzędzi (od wersji opr.5) 1... 8 wzgl. 1...12

x oznacza nr D: 0-32000 Cofnięcie korekcji narzędzia, Ŝadne korekcje nie działają

Działanie

Określonemu narzędziu moŜna kaŜdorazowo przyporządkować 1 do 8 (12) ostrzy z róŜnymi zestawami korekcji. Przez to moŜna dla jednego narzędzia zdefiniować róŜne ostrza i odpowiednio do potrzeby wywoływać w programie NC. Na przykład róŜne wartości korekcji dla lewego i prawego ostrza w przypadku noŜa do toczenia poprzecznego. Korekcja długości specjalnego ostrza jest uaktywniana przez wywołanie D. Przy zaprogramowaniu D0 korekcje narzędzia nie działają. Gdy słowo D nie jest zaprogramowane, wówczas przy zmianie narzędzia jest aktualne nastawienie standardowe z danej maszynowej. Korekcje długości narzędzia działają, gdy numer D jest zaprogramowany. Korekcja promienia narzędzia musi zostać dodatkowo włączona przez G41/G42.

N10 T2 N20 G0 X35 Z-20 N30 G1 D1 X10

N40...D6 Z-5
X

10

-20

-5

Z

8-294

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.4 Korekcja narzędzia D

Korekcje narzędzi

8

Producent maszyny (MH 8.10)

Nastawienie domyślne przez producenta maszyny, np. D1, tzn. bez zaprogramowania D ze zmianą narzędzia (M06) jest uaktywniane/wybierane D1. Narzędzia stają się aktywne przez zaprogramowanie T (patrz dane producenta maszyny). Korekcja jest realizowana w ramach pierwszego zaprogramowanego ruchu postępowego przynaleŜnej do osi korekcji długości narzędzia. W celu wyboru korekcji długości musi zawsze zostać zaprogramowany poŜądany numer D. Korekcja długości działa równieŜ, gdy nastawiono korekcję poprzez daną maszynową. Praca bez korekcji narzędzia, D0 D0 jest standardowo nastawione domyślnie po załadowaniu programu sterowania. Gdy nie podacie numeru D, pracujecie bez korekcji narzędzia. Zmienione wartości działają po ponownym zaprogramowaniu T albo D. Przykład programowania (toczenie: zmiana narzędzia poleceniem T) N10 T1 D1 N50 T4 D2 ...

N11 G0 X... Z...

Narzędzie T1 jest wprowadzane do pozycji roboczej i uaktywniane przynaleŜnym D1 Korekcje długości są realizowane Wprowadzenie narzędzia T4 do pozycji roboczej, D2 z T4 staje się aktywny

N70 G0 Z... D1

Jest uaktywniane inne ostrze D1 dla narzędzia T4

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-295

8
8.5

Korekcje narzędzi

8.5 Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi

03.04

8

Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi Przykład

Magazyn ma miejsca 1 do 20: Miejsce 1 zajęte przez wiertło, nr duplo=1, T15, zablokowane Miejsce 2 nie zajęte Miejsce 3 zajęte przez wiertło, nr duplo=2, T10, zwolnione Miejsce 4 zajęte przez wiertło, nr duplo=3, T1, aktywne Miejsce 5 do 20 nie zajęte 1. Zaprogramowanie T1 wzgl. T=1: Jest wybierane miejsce magazynowe z numerem 1 magazynu połączonego z uchwytem narzędzia.

5 4

3

20 1 2

2. Jest określany identyfikator "wiertło" znajdującego się tam narzędzia. Proces wybierania jest zakończony. 3. Następuje proces zmiany narzędzia: Według strategii poszukiwania narzędzia "weź pierwsze dostępne narzędzie z grupy" do pozycji roboczej jest wprowadzane T10, poniewaŜ T15 jest zablokowane. 4. Według strategii "weź pierwsze narzędzie z grupy o statusie `aktywne`" do pozycji roboczej jest wprowadzane T1.

8.5.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym Programowanie
In der Regel gilt der folgende Ablauf : Z reguły obowiązuje następujący przebieg: T = miejsce albo T = identyfikator D... D0: nie działają Ŝadne korekcje!

przy pomocy T jest wyzwalana zmiana narzędzia numer korekcji narzędzia: 1...32000 (max, patrz producent maszyny)

8-296

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.5 Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi

Korekcje narzędzi

8

Przebieg

Z reguły obowiązuje następujący przebieg: T = miejsce, przy T jest wyzwalana zmiana narzędzia D = Korekcja 1 do n (n ≤ 32000) Przy stosowaniu względnej struktury numerów D z wewnętrznym odniesieniem do odnośnych narzędzi jest np. moŜliwe zarządzanie narzędziami siostrzanymi i funkcja nadzoru. Wskazówka: Z wywołaniem narzędzia muszą: • zostać uaktywnione wartości korekcji narzędzia zapisane pod numerem D.

• zaprogramowana odpowiednia płaszczyzna robocza (nastawienie systemowe: G18). Jest przez to zagwarantowane, Ŝe korekcja długości jest przyporządkowana prawidłowej osi. JeŜeli w magazynie narzędzi wybrane miejsce nie jest zajęte, polecenie narzędziowe działa jak T0. Wybór nie zajętego miejsca w magazynie moŜe zostać uŜyty do pozycjonowania pustego miejsca.

Producent maszyny (MH 8.2)

MenedŜer narzędzi: patrz zaprojektowanie przez producenta maszyny.

8.5.2 Frezarka z magazynem łańcuchowym Przebieg
In der Regel gilt der folgende Ablauf : T = „Ident“ wzgl. T = nr wzgl. T=nr duplo, przy pomocy M06 jest wyzwalana zmiana narzędzia D = Korekcja 1 do n-tego numeru ostrza (n ≤ 8, od wersji opr. 5:12) Wybór

• przy pomocy zintegrowanego menedŜera narzędzi (w ramach NC) względna struktura numerów D ze zintegrowanym odniesieniem do przynaleŜnych narzędzi (np. zarządzanie narzędziami siostrzanymi i funkcja nadzoru) • bez zintegrowanego menedŜera narzędzi (poza NC) Płaska struktura nr D bez wewnętrznego odniesienia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-297

8

Korekcje narzędzi

8.5 Wybór narzędzia T przy pomocy menedŜera narzędzi
do przynaleŜnych narzędzi.

03.04

8

Producent maszyny (MH 8.3)

MenedŜer narzędzi: patrz zaprojektowanie przez producenta maszyny. Magazyn narzędzi Numer T powoduje preselekcję narzędzia, np. pozycjonowanie magazynu w pozycji zmiany narzędzia. Właściwa zmiana narzędzia jest wyzwalana przy pomocy M6. Numer M dla zmiany narzędzia moŜna nastawić poprzez daną maszynową. (patrz teŜ punkt "Funkcje dodatkowe M"). Dopiero wówczas działają nowe korekcje narzędzia. Wskazówka: Z wywołaniem narzędzia muszą: • zostać uaktywnione zapisane pod numerem D wartości korekcji narzędzia. • zaprogramowana odpowiednia płaszczyzna robocza (nastawienie systemowe: G17). Jest przez to zagwarantowane, Ŝe korekcja długości jest przyporządkowana do właściwej osi. JeŜeli w magazynie narzędzi wybrane miejsce nie jest zajęte, polecenie narzędziowe działa jak T0. Wybór nie zajętego miejsca w magazynie moŜe zostać uŜyty do pozycjonowania pustego miejsca.

8-298

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.6 Wywołanie korekcji narzędzia D przy pomocy menedŜera narzędzi

Korekcje narzędzi

8

8.6

Wywołanie korekcji narzędzia D przy pomocy menedŜera narzędzi Producent maszyny (MH 8.4)

Uwzględnijcie zaprojektowanie przez producenta maszyny.

8.6.1 Tokarka z magazynem rewolwerowym
Z reguły obowiązuje następujący przebieg: T = miejsce albo T = identyfikator wzgl. T=nr. duplo, przy pomocy T jest wyzwalana zmiana narzędzia D... numer korekcji narzędzia: 1...32000 (max, patrz producent maszyny) D0: nie działają Ŝadne korekcje!

Programowanie

Programowanie bezpośrednie (bezwzględne)

Programowanie następuje pod strukturą numerów D. Przeznaczone do uŜycia zestawy danych korekcyjnych są wywoływane bezpośrednio poprzez numery D. Przyporządkowanie numeru do konkretnego narzędzia następuje nie w NCK.

Producent maszyny (MH 8.7)

Poprzez daną maszynową jest ustalane bezpośrednie programowanie.

Przykład programowania

$MC_TOOL_CHANGE_MODE=0 ... D92 ... T17 ... D16 ... D32000 ... D1

MD20270 CUTTING_EDGE_DEFAULT = 1 Ruch z korekcjami z D92 Wybór T17, ruch z korekcjami z D92 Ruch z korekcjami z D16 Ruch z korekcjami z D32000 Wybór T29000500 , ruch z korekcjami z D32000 Ruch z korekcjami z D1

... T29000500

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-299

8

Korekcje narzędzi

8.6 Wywołanie korekcji narzędzia D przy pomocy menedŜera narzędzi

03.04

8

8.6.2 Frezarka z system łańcuchowym Przebieg
Z reguły obowiązuje następujący przebieg : T= identyfikator wzgl. T= identyfikator wzgl. rzędzia D = Korekcja 1 n-tego nr ostrza Wybór

T= nr duplo, Przy pomocy M06 jest wyzwalana zmiana na(n ≤ 8 wzgl. 12, od wersji opr. 5)

• przy pomocy zintegrowanego menedŜera narzędzi (w ramach NC) • bez zintegrowanego menedŜera narzędzi (poza NC) Płaska struktura nr D bez wewnętrznego odniesienia do przynaleŜnych narzędzi

Producent maszyny (MH 8.9)

Zarządzanie narzędziami: patrz dane producenta maszyny.

Działanie

Określonemu narzędziu moŜna kaŜdorazowo przyporządkować 1 do 8 (12) ostrzy z róŜnymi zestawami korekcji. Korekcja długości specjalnego ostrza jest uaktywniana przez wywołanie D. Przy zaprogramowaniu D0 korekcje narzędzia nie działają. Gdy słowo D nie jest zaprogramowane, wówczas przy zmianie narzędzia jest aktualne nastawienie standardowe z danej maszynowej. Korekcje długości narzędzia działają, gdy numer D jest zaprogramowany. Korekcja promienia narzędzia musi zostać dodatkowo włączona przez G41/G42.

8-300

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8
8.7

03.04

8.7 Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia

Korekcje narzędzi

8

Nastawienie natychmiastowego działania aktywnej korekcji narzędzia Działanie

Poprzez MD $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA moŜna ustalić, Ŝe moŜna nastawić natychmiastowe działanie aktywnej korekcji narzędzia, gdy program obróbki znajduje się w "stanie stop". FB/, Opis działania Podstawy, K2 Osie, układy współrzędnych...

Niebezpieczeństwo

Z następnym startem programu obróbki korekcja jest realizowana.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-301

8
8.8

Korekcje narzędzi

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

03.04

8

Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42 Programowanie
G40 G41 G42 OFFN=

Objaśnienie poleceń
G40 G41 G42 OFFN= Wyłączenie korekcji promienia narzędzia Włączenie korekcji promienia narzędzia, narzędzie pracuje w kierunku obróbki na lewo od konturu Włączenie korekcji promienia narzędzia, narzędzie pracuje w kierunku obróbki na prawo od konturu Naddatek do programowanego konturu (offset kontur normal)
Równoległa

Działanie

Przy włączonej korekcji promienia narzędzia sterowanie oblicza kaŜdorazowo równoległe drogi narzędzia dla róŜnych narzędzi. Przy pomocy OFFN moŜecie wytworzyć tor równoległy, np. w celu obróbki wykańczającej wstępnej.

Równoległa

Przebieg

Do obliczenia dróg narzędzi sterowanie potrzebuje następujących informacji: 1. Nr narzędzia T/nr ostrza D W razie potrzeby równieŜ numer korekcji narzędzia D. Z promieni frezu wzgl. promieni ostrza oraz danych dot. połoŜenia ostrza jest obliczany odstęp między torem ruchu narzędzia i konturem obrabianego przedmiotu. W przypadku płaskiej struktury numerów D musi zostać zaprogramowany tylko numer D.

G41 G42 G41

G42

G41

8-302

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

Korekcje narzędzi

8

2. Kierunek obróbki G41, G42

Sterowanie rozpoznaje z niego kierunek, w którym tor ruchu narzędzia ma zostać przesunięty. Wskazówka: Ujemna wartość korekcji jest równoznaczna ze zmianą strony korekcji (G41, G42).

3. Płaszczyzna robocza G17 do G19

Sterowanie rozpoznaje stąd płaszczyznę a przez to kierunki osi, w których następuje korygowanie.

Frezowanie:

Przykład dla narzędzi frezarskich: N10 G17 G41 … Korekcja promienia narzędzia następuje w płaszczyźnie X/Y, korekcja długości narzędzia w kierunku Z. Wskazówka: W przypadku maszyn 2-osiowych korekcja promienia narzędzia jest moŜliwa tylko w "prawdziwych" płaszczyznach, z reguły przy G18 (patrz tablica Korekcja promienia narzędzia).
+Z
ść g o D łu

Promień
e ń m i P ro

P r o m ie ń

+X
D łu g o ś ć

+Y

Toczenie: Korekcja długości narzędzia Parametr zuŜycia przyporządkowany osi średnicy przy wyborze narzędzia moŜe (MD) zostać zdefiniowany jako wartość w średnicy. Przy następnej zmianie płaszczyzny przyporządkowanie to nie jest automatycznie zmieniane. W tym celu narzędzie musi zostać ponownie wybrane po zmianie płaszczyzny.

Y

Długość

D ługość 1

X

Prom ień D ługość 2 D ługość P ień rom Z

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-303

8

Korekcje narzędzi

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

03.04

8

Włączenie/wyłączenie korekcji promienia narzędzia Frezowanie: W bloku NC z G40, G41 albo G42 musi być zaprogramowane polecenie ruchu przy pomocy G0 albo G1. W tym poleceniu ruchu musi być podana co najmniej Y jedna oś wybranej płaszczyzny roboczej. Korekcja w X Gdy przy włączeniu podacie tylko jedną oś, ostatnia pozycja drugiej osi jest automatycznie uzupełniana i obydwie osie wykonują ruch. Wskazówka: 50 Obydwie osie muszą jako GEOAX być aktywne w kanale. MoŜna to zapewnić przez programowanie z GEOAX. Przykład: N10 G0 X50 T1 D1 N20 G1 G41 Y50 F200 N30 Y100 W bloku N10 jest włączana tylko korekcja promienia narzędzia. Dosuw do X50 następuje bez korekcji. W bloku N20 jest włączana korekcja promienia, dosuw do punktu X50/Y50 następuje z korekcją. Przykład: N20 T1 D1 N30 G0 X100 Z20 N40 G42 X20 Z1 N50 G1 Z-20 F0.2 W bloku N20 jest włączana tylko korekcja długości narzędzia. W bloku N30 dosunięcie do X100 Z20 następuje bez korekcji. W bloku N40 jest włączana korekcja promienia, dosunięcie do punktu X20/Z1 następuje z korekcją.

N2 0 N10 50

Korekcja w Y

X

Toczenie:
X

20

Ø 20

Ø 100 Z 20 1
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone.

Przy pomocy NORM i KONT moŜecie ustalić tor ruchu narzędzia przy włączaniu i wyłączaniu pracy z korekcją (patrz punkt 8.10, Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, G450, G451).

8-304

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

Korekcje narzędzi

8

Wybór punktu przecięcia przy pomocy SD 42496: CUTCOM_CLSD_CONT FALSE: JeŜeli przy (prawie) zamkniętym konturze, który składa się z dwóch kolejnych bloków okręgów albo jednego bloku okręgu i jednego bloku liniowego, przy korekcie na stronie wewnętrznej wynikną dwa punkty przecięcia, wówczas zgodnie z procedurą standardową jest wybierany ten punkt, który na pierwszym konturze częściowym leŜy bliŜej końca bloku. Kontur jest wówczas uwaŜany za (prawie) zamknięty, gdy odstęp między punktem startowym pierwszego bloku i punktem końcowym drugiego bloku jest mniejszy niŜ 10% skutecznego promienia korekcji ale nie większy niŜ 1000 przyrostów drogi (odpowiada to 1mm przy 3 miejscach po przecinku). TRUE: W takiej samej sytuacji jak opisano wyŜej jest wybierany punkt przecięcia, który leŜy na pierwszej części konturu bliŜej początku bloku. Zmiana kierunku korekcji G41/G42, G42/G41 moŜna programować bez umieszczania G40 między nimi. Zmiana płaszczyzny roboczej Zmiana płaszczyzny roboczej G17 do G19 jest przy włączonym G41/G42 niemoŜliwa.

G41

G42

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-305

8

Korekcje narzędzi

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

03.04

8

Zmiana numeru korekcji D Numer korekcji D moŜe zostać zmieniony w pracy z korekcją. Zmieniony promień narzędzia obowiązuje juŜ od bloku, w którym znajduje się nowy numer D. Zmiana promienia wzgl. ruch wyrównawczy rozciąga się na cały blok i dopiero w punkcie końcowym osiąga nowy odstęp równoległy. W przypadku ruchu liniowego narzędzie porusza się po torze skośnym między punktem początkowym i końcowym, przy interpolacji kołowej powstają ruchy spiralne. Zmiana promienia narzędzia Na przykład przy pomocy zmiennych systemowych. Odnośnie przebiegu obowiązuje to samo co przy zmianie numeru korekcji D. Zmienione wartości działają dopiero po ponownym zaprogramowaniu T albo D. Zmiana obowiązuje dopiero w następnym bloku.
Blok NC ze zmienioną kor. promienia Droga ruchu Zaprogramowany tor

Podczas pracy z korekcją Praca z korekcją moŜe zostać przerwana tylko przez określoną liczbę następujących po sobie bloków albo poleceń M, które nie zawierają Ŝadnych poleceń ruchu wzgl. danych dot. drogi w płaszczyźnie korekcji: standard 3.

Producent maszyny (MH 8.14)

Liczbę kolejnych bloków albo poleceń M moŜna nastawić poprzez daną maszynową 20250 (patrz dane producenta maszyny). Blok z drogą ruchu po torze wynoszącą zero liczy się równieŜ jako przerwanie!

8-306

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

Korekcje narzędzi

8

Przykład programowania

"Klasyczny" sposób postępowania: Wywołanie narzędzia, wprowadzenie narzędzia do pozycji roboczej, włączenie płaszczyzny roboczej i korekcji promienia narzędzia.

Frezowanie:

Y

Y

20

40

50

70

20

40

X 80 7

Z

N10 G0 Z100 N20 G17 T1 M6 N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1 N40 Z-7 F500 N50 G41 X20 Y20 N60 Y40 N70 X40 Y70 N80 X80 Y50 N90 Y20 N100 X20 N110 G40 G0 Z100 M30

Wycofanie narzędzia w celu zmiany narzędzia Zmiana narzędzia Wywołanie wartości korekcji narzędzia, wybór korekcji narzędzia Dosuw narzędzia Włączenie korekcji promienia narzędzia, narzędzie pracuje na lewo od konturu Frezowanie konturu

Odsunięcie narzędzia, koniec programu Toczenie:
4 5 °

R8 R3 R3

X

Ø 16

Ø 30

Ø 35

Ø 50

R3

R10

Z

15 18 20 40 57 60 62 70 80

12

4

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-307

8

Korekcje narzędzi

8.8 Korekcja promienia narzędzia, G40, G41, G42

03.04

8

%_N_1001_MPF N5 N10 N15 N20 N25 N30 N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N75 N80 N85 N90 N95 N100 N105 N110 N115 N120 N125 N130 N135

G0 G53 X280 Z380 D0 TRANS X0 Z250 LIMS=4000 G96 S250 M3 G90 T1 D1 M8 G0 G42 X-1.5 Z1 G1 X0 Z0 F0.25 G3 X16 Z-4 I0 K-10 G1 Z-12 G2 X22 Z-15 CR=3 G1 X24 G3 X30 Z-18 I0 K-3 G1 Z-20 X35 Z-40 Z-57

;Nazwa programu ;Punkt startowy ;Przesunięcie punktu zerowego ;Ograniczenie prędkości obrotowej (G96) ;Wybór posuwu stałego ;Wybór narzędzia i korekcji narzędzia ;Dosunięcie narzędzia z korekcją promienia narzędzia ;Toczenie promienia 10 ;Toczenie promienia 3 ; Toczenie promienia 3

G2 X41 Z-60 CR=3 G1 X46

; Toczenie promienia 3 ;Cofnięcie wyboru korekcji promienia narzędzia i dosunięcie do punktu zmiany narzędzia ;Wywołanie narzędzia i wybór korekcji ;Wybór stałej prędkości skrawania ; Dosuw narzędzia z korekcją promienia narzędzia ;Toczenie średnicy 50 ;Toczenie promienia 8 ;Cofnięcie narzędzia i korekcji promienia narzędzia ;Dosunięcie do punktu zmiany narzędzia ;Koniec programu

X52 Z-63 G0 G40 G97 X100 Z50 M9 T2 D2 G96 S210 M3 G0 G42 X50 Z-60 M8 G1 Z-70 F0.12 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5 G0 G40 X100 Z50 M9 G0 G53 X280 Z380 D0 M5 M30

8-308

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8
8.9

03.04

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Korekcje narzędzi

8

Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT Programowanie
NORM KONT KONT KONTC KONTC KONTT KONTT

Objaśnienie parametrów
NORM KONT KONTC

Narzędzie wykonuje ruch po prostej i jest ustawione prostopadle do punktu na konturze Narzędzie obchodzi punkt konturu według zaprogramowanego zachowania się na naroŜniku G450 wzgl. G451 Narzędzie dochodzi/odchodzi do/od punktu konturu po stałym zakrzywieniu. Stałe zakrzywienie obejmuje stałą styczność. Patrz niŜej. Stałe zakrzywienie oznacza stałe przyspieszenie. Narzędzie dochodzi/odchodzi do/od punktu konturu po stałej stycznej. Stała styczność powszechnie nie oznacza stałe przyspieszenie.

KONTT

Działanie

Przy pomocy tych funkcji moŜecie dopasować drogi dosuwu i odsuwu np. do poŜądanego przebiegu konturu albo kształtu półfabrykatu.

Przebieg

Bezpośrednie dosunięcie do pozycji prostopadłej, G41, G42, NORM Narzędzie wykonuje ruch bezpośrednio po prostej do konturu i w punkcie początkowym jest ustawiane prostopadle do stycznej do toru ruchu. Wybór punktu dosunięcia Przy włączonym NORM narzędzie porusza się, niezaleŜnie od kąta dosuwu zadanego przez zaprogramowany ruch, bezpośrednio do skorygowanej pozycji startowej (patrz rysunek).

Promień Styczna G42 Skorygowana droga narzędzia G42

Skorygowana droga narzędzia

Producent maszyny (MH 8.15)

Stan przy włączeniu patrz dane producenta maszyny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-309

8

Korekcje narzędzi

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT

03.04

8

Wyłączenie pracy z korekcją, G40, NORM Narzędzie jest ustawione w pozycji prostopadłej do ostatniego skorygowanego punktu końcowego na torze ruchu a następnie porusza się po prostej bezpośrednio do następnej, nie skorygowanej pozycji, np. do punktu zmiany narzędzia. Wybór punktu dosunięcia Przy włączonym NORM narzędzie porusza się, niezaleŜnie od kąta dosuwu zadanego przez zaprogramowany ruch, bezpośrednio do pozycji nie skorygowanej (patrz rysunek). Dla ruchu dosunięcia i odsunięcia obowiązuje: Przy programowaniu uwzględnijcie zmienione kąty ruchu, aby uniknąć ewentualnych kolizji.
G41

Promień Styczna G41

Obejście konturu w punkcie początkowym, G41, G42, KONT NaleŜy przy tym rozróŜnić dwa przypadki: Punkt początkowy leŜy przed konturem Strategia dosuwu jak w przypadku NORM. Styczna do toru ruchu w punkcie początkowym jest uwaŜana za linię rozdzielającą przed i za konturem.
Za konturem Styczna do toru ruchu

Przed konturem

Punkt początkowy

8-310

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Korekcje narzędzi

8

Punkt początkowy leŜy za konturem Narzędzie obchodzi punkt początkowy - zaleŜnie od zaprogramowanego zachowania się na naroŜnikach G450/G451 - po torze kołowym albo poprzez punkt przecięcia stycznej. Polecenia G450/G451 obowiązują dla przejścia od aktualnego bloku do następnego bloku.

G450

G451

G450

G451

Generowanie drogi dosuwu W obydwu przypadkach (G450/G451) jest wytwarzana następująca droga dosuwu: Od nie skorygowanego punktu początkowego jest prowadzona prosta, która jest styczna do okręgu o promieniu równym promieniowi narzędzia. Punkt środkowy okręgu leŜy w punkcie początkowym.

Punkt dosunięcia

Punkt początkowy

Droga dosuwu

Promień narzędzia

Wyłączenie pracy z korekcją, G40, KONT JeŜeli punkt odsunięcia leŜy przed konturem, obowiązuje dla ruchu odsunięcia to samo co w przypadku NORM. JeŜeli punkt dosunięcia leŜy za konturem, obowiązuje w kolejności odwrotnej - to samo co przy dosunięciu.

Objaśnienie
KONTC Dojście/odejście do/od punktu na konturze następuje po stałym zakrzywieniu. W punkcie konturu nie występuje skok przyspieszenia. Tor od punktu wyjściowego do punktu konturu jest interpolowany jako wielomian. Dojście/odejście do/od konturu następuje po stałej stycznej. W punkcie na konturze moŜe nastąpić skok przyspieszenia. Tor od punktu wyjściowego do punktu konturu jest interpolowany jako wielomian.

KONTT

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-311

8

Korekcje narzędzi

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT
Działanie

03.04

8

Obydwie funkcje są do dyspozycji, gdy w sterowaniu jest dostępna interpolacja wielomianowa. Jako oryginalne bloki dosunięcia/odsunięcia są dopuszczalne tylko bloki G1. Są one zastępowane przez sterowanie przez wielomiany dla odpowiednich torów ruchu dosunięcia/odsunięcia. Warunki stałości są dotrzymywane we wszystkich trzech osiach. Przez to jest dopuszczalne równoczesne zaprogramowanie składowej drogi prostopadle do płaszczyzny korekcji. Wykluczenie: KONTT i KONTC nie są dostępne w przypadku wariantów 3D korekcji promienia narzędzia (CUT3DC, CUT3DCC, CUT3DF). Gdy zostaną jednak zaprogramowane, następuje wewnętrznie w sterowaniu, bez komunikatu błędu, przełączenie na NORM.

8-312

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Korekcje narzędzi

8

Przykład programowania
Rozpoczynając w środku okręgu, następuje dosunięcie do okręgu. Przy tym w punkcie końcowym bloku dosunięcia jego kierunek i jego promień zakrzywienia są równe wartościom następnego okręgu. W obydwu blokach dosunięcia/odsunięcia następuje równocześnie dosunięcie w kierunku Z. Rysunek obok pokazuje rzut prostopadły toru. PrzynaleŜny segment programu NC wygląda następująco:

Programowanie
$TC_DP1[1,1]=121 $TC_DP6[1,1]=10 N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000 N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0 N30 G2 I-70 N40 G40 G1 X0 Y0 Z60 N50 M30 Frez Promień 10 mm Dosunięcie Okrąg Odsunięcie

Prezentacja przestrzenna: Równocześnie z dopasowaniem krzywizny do toru po okręgu następuje przy pomocy Z60 ruch do płaszczyzny okręgu Z0.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-313

8

Korekcje narzędzi

8.9 Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu, NORM, KONT, KONTC, KONTT

03.04

8

RóŜnica KONT, KONTC: Na rysunku obok przedstawiono róŜne zachowanie się przy dosunięciu/odsunięciu w przypadku KONTT i KONTC. Okrąg o promieniu 20 mm zaczepionym w punkcie środkowym X0 Y-40 jest korygowany narzędziem o promieniu 20 mm na stronie zewnętrznej. Wynika dlatego ruch kołowy punktu środkowego narzędzia o promieniu 40 mm. Punkt końcowy bloku odsunięcia leŜy na X40 Y30. Przejście między blokiem okręgu i blokiem odsunięcia leŜy w punkcie zerowym. Z powody wymaganej stałości zakrzywienia przy KONTC blok odsunięcia wykonuje najpierw ruch z ujemną składową Y. Jest to często niepoŜądane. Blok odsunięcia z KONTT nie pokazuje tego zachowania się. Jednak w tym przypadku na przejściu między blokami następuje skok przyspieszenia. JeŜeli blok KONTT wzgl. KONTC nie jest blokiem odsunięcia lecz dosunięcia, uzyskuje się dokładnie taki sam kontur, tyle Ŝe przebiegający w odwrotnym kierunku. Zachowania się przy dosunięciu i odsunięciu są symetryczne.

8-314

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8
8.10

03.04

8.10 Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451

Korekcje narzędzi

8

Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451 Programowanie
G450 DISC=… G451

Objaśnienie parametrów G450 DISC= G451 Okrąg przejścia, narzędzie obchodzi naroŜniki obrabianego przedmiotu po torze kołowym o promieniu równym promieniowi narzędzia Elastyczne programowanie instrukcji dosunięcia i odsunięcia. W krokach jedynkowych od okręgu DISC=0 do punktu przecięcia DISC=100 Punkt przecięcia, narzędzie wychodzi z materiału

Działanie

Przy pomocy G450/G451 ustalacie co następuje: Z jednej strony drogę dosuwu przy aktywnym KONT i punkt dosuwu za konturem (patrz poprzednie strony). Z drugiej strony skorygowany tor ruchu narzędzia przy obchodzeniu naroŜników zewnętrznych. Zachowanie się na naroŜnikach, okrąg przejścia, G41, G42, G450 Punkt środkowy narzędzia obchodzi naroŜnik obrabianego przedmioty po łuku koła o promieniu równym promieniowi narzędzia. W punkcie pośrednim P* sterowanie wykonuje instrukcje, jak np. ruchy dosuwowe albo funkcje łączeniowe. Te instrukcje są programowane w blokach, które leŜą między obydwoma blokami, które tworzą naroŜnik. Okręg przejścia naleŜy pod względem danych technicznych do kolejnego polecenia ruchu.
G450

P*

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-315

8

Korekcje narzędzi

8.10 Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451

03.04

8

Zachowanie się na naroŜnikach, przejścia wybierane G41, G42, G450 DISC=… Przy pomocy DISC moŜecie zniekształcić okrąg przejścia a przez to wykonywać ostre naroŜniki konturu. Oznaczają przy tym: DISC=0 okrąg przejścia DISC=100 punkt przecięcia równoległych (wartość teoretyczna) Programowanie wartości DISC następuje w krokach jedynkowych. Przy podawaniu wartości DISC większych niŜ 0 okręgi przejścia ą przestawiane z przewyŜszeniem - powstają przy tym elipsy przejścia wzgl. parabole albo hiperbole. Poprzez daną maszynową moŜna ustalić górną wartość graniczną – z reguły DISC=50. DISC=… działa tylko z wywołaniem G450, moŜe jednak zostać zaprogramowany w poprzednim bloku bez G450. Obydwa polecenia działają modalnie. Zachowanie się w czasie ruchu, zaleŜne od wartości DISC i kąta konturu W zaleŜności od będącego do obejścia kąta konturu narzędzie jest odsuwane od konturu na jego naroŜnikach w przypadku ostrych kątów konturu i wysokich wartości DISC. W przypadku naroŜników ostrych od 120° kontur jest równomiernie obchodzony (patrz tablica obok).

DISC 100

DISC 0

S/R 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 30 60 90 120 150 DISC=100 DISC= 50 40 30 20 10

Kąt konturu (stopni)

180

R - promień narzędzia

S/R - przewyŜszenie znozmalizowane (odniesione do promienia narzędzia)

S - realizowane przewyŜszenie

8-316

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.10 Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych, G450, G451

Korekcje narzędzi

8

Zachowanie się na naroŜnikach, punkt przecięcia, G41, G42, G451 Narzędzie dochodzi do punktu przecięcia obydwu równoległych, które znajdują się w odstępie od zaprogramowanego konturu równym promieniowi narzędzia. G451 obowiązuje tylko dla prostych i okręgów. W punkcie pośrednim P* sterowanie wykonuje instrukcje, jak np. ruchy dosuwowe albo funkcje łączeniowe. Te instrukcje są programowane w blokach, które leŜą między obydwoma blokami, które tworzą naroŜnik. W przypadku ostrych kątów konturów mogą w wyniku ruchów odsuwania powstawać zbędne drogi jałowe narzędzia. Poprzez daną maszynową moŜna ustalić, Ŝe w takich przypadkach następuje automatyczne przełączenie na okrąg przejścia.

G451 P*

Przykład programowania

W tym przykładzie przy wszystkich naroŜnikach zewnętrznych jest wstawiany promień przejścia (progr. w bloku N30). Unika się przez to zatrzymania narzędzia w celu zmiany kierunku i jego wyjścia z materiału.
60

Y

Y

30 10

10

50

X 5

Z

N10 N20 N30 N40 N50 N60 N80 N90 N100

G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500 G1 Z-5 G41 KONT G450 X10 Y10 Y60 X50 Y30 X10 Y10 G40 X-20 Y50 G0 Y100 X200 M30

Warunki startu Dosuw narzędzia Włączenie pracy z korekcją Frezowanie konturu

Wyłączenie pracy z korekcją, odsunięcie na okrąg przejścia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-317

8
8.11

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

03.04

8

Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 Programowanie

G140 do G143, G147, G148 G247, G248, G347, G348G340, G341 DISR=..., DISCL=...FAD=... Objaśnienie parametrów G140 G141 G142 G143 G147 G148 G247 G248 G347 G348 G340 G341 DISR Kierunek dosunięcia i odsunięcia zaleŜnie od aktualnej strony korekcji (wartość nastawienia podstawowego) Dosunięcie od lewej wzgl. odsunięcie w lewo Dosunięcie od prawej wzgl. odsunięcie na prawo Kierunek dosunięcia wzgl. odsunięcia zaleŜnie od względnego połoŜenia punktu startowego albo końcowego w stosunku do kierunku stycznej Dosunięcie po prostej Odsunięcie po prostej Dosunięcie po ćwierćokręgu Odsunięcie po ćwierćokręgu Dosunięcie po półokręgu

Odsunięcie po półokręgu Dosunięcie i odsunięcie przestrzenne (wartość nastawienia podstawowego) Dosunięcie i odsunięcie w płaszczyźnie • Dosunięcie i odsunięcie po prostej (G147/G148) Odstęp krawędzi frezu od punktu startowego konturu • Dosunięcie i odsunięcie po okręgach (G247, G347/G248, G348) Promień toru ruchu punktu środkowego Uwaga: w przypadku REPOS z półokręgiem DISR określa średnicę okręgu DISCL=... Odstęp punktu końcowego szybkiego ruchu dosuwu końcowego szybkiego ruchu dosuwu Prędkość powolnego ruchu dosuwu FAD=... Zaprogramowana wartość działa odpowiednio do G-Code grupa 15 (posuw; G93, G94 itd.) FAD=PM(...) zaprogramowana wartość jest interpretowana niezaleŜnie od aktywnego G-Code grupy 15 jako posuw liniowy (jak G94) FAD=PR(...) zaprogramowana wartość jest interpretowana niezaleŜnie od aktywnego G-Code grupy 15 jako posuw na obrót (jak G95) od płaszczyzny obróbki DISCL=AC(...) Podanie bezwzględnego połoŜenia punktu

DISCL

FAD

8-318

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348
G1 G0

Korekcje narzędzi

8

Działanie

Funkcja miękkiego dosunięcia i odsunięcia (WAB) słuŜy do tego, by w punkcie startowym konturu niezaleŜnie od połoŜenia punktu wyjściowego dosuw nastąpił stycznie. Funkcja jest stosowana w połączeniu z korekcją promienia narzędzia, nie jest to jednak konieczne.
DISR G247

progr. kontur

Przebieg

Ruch dosuwu i odsuwu składa się z maksymalnie 4 ruchów częściowych • Punkt startowy ruchu P0 • Punkty pośrednie P1, P2 i P3 • Punkt końcowy P4 Punkty P0, P3 i P4 są zawsze definiowane. Punkty pośrednie P1 i P2 mogą być zbędne zaleŜnie od parametryzacji i warunków geometrycznych. Wybór konturu dosunięcia wzgl. odsunięcia Przy pomocy odpowiedniego polecenia G moŜna dokonać dosunięcia wzgl. odsunięcia po prostej (G147, G148), ćwierćokręgu (G247, G248) albo półokręgu (G347, G348). Wybór kierunku dosunięcia wzgl. odsunięcia Określenie kierunku dosunięcia i odsunięcia przy pomocy korekcji promienia narzędzia (G140, wartość nastawienia podstawowego). Przy dodatnim promieniu narzędzia: G41 aktywne → dosunięcie od lewej

P0 Narzędzie P3 przydosunięciu / odsunięciu po prostej(G147)

Tor punktu środkowego narzędzia P4 DISR Kontur

P0 P3 przy dosunięciu/odsunięciu po ćwierćokręgu (G247)

DISR Tor punktu środk. narzędzia Narzędzie P4 Kontur

P0 P3 przy dosunięciu/odsunięciu po półokręgu (G347)

G42 aktywne → dosunięcie od prawej Dalsze moŜliwości dosuwu stwarzają G141, G142 i G143.

DISR Tor punktu środkowego narzędzia Narzędzie P4 Kontur

Ruchy dosunięcia i odsunięcia, przedstawione z punktem pośrednim P3 (przy równoczesnym uaktywnieniu korekcji promienia narzędzia)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-319

8

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

03.04

8

Te G-Code mają znaczenie tylko wtedy, gdy kontur dosunięcia jest ćwierćokręgiem albo półokręgiem. Podział ruchu od punktu startowego do końcowego (G340 i G341) Charakterystyczne dosuwanie do od P0 do P4 jest przedstawione na rysunku obok.
Ruch dosuwu P0 P1 P0 Prosta, okrąg albo linia spiralna P4 P1 Prosta albo okrąg P4

W przypadkach, w których ma znaczenie połoŜenie aktywnej płaszczyzny G17 do G19 (płaszczyzna okręgu, oś linii śrubowej, ruch dosuwu prostopadle do aktywnej płaszczyzny), jest ewentualnie uwzględniany aktywny obrotowy FRAME. Długość prostej dosuwu wzgl. promień w przypadku okręgów dosuwu (DISR) (patrz rysunek przy przebiegu) • Dosunięcie/odsunięcie po proste DISR podaje odstęp krawędzi frezu od punktu startowego konturu, tzn. długość prostej jest przy aktywnej korekcji promienia narzędzia sumą promienia narzędzia i zaprogramowanej wartości DISR. Promień narzędzia jest uwzględniany tylko wtedy, gdy jest dodatni. Wynikająca długość prostej musi być dodatnia, tzn. ujemne wartości DISR są dopuszczalne, o ile wartość bezwzględna DISR jest mniejsza niŜ promień narzędzia. • Dosunięcie/odsunięcie po okręgu DISR podaje promień toru punktu środkowego narzędzia. JeŜeli korekcja promienia narzędzia jest uaktywniona, jest tworzony okrąg o takim promieniu, Ŝe równieŜ w tym przypadku uzyskuje się tor ruchu punktu środkowego narzędzia o zaprogramowanym promieniu. Odstęp punktu od płaszczyzny obróbki (DISCL) (patrz rysunek przy przebiegu) JeŜeli pozycja punktu P2 na osi prostopadłej do płaszczyzny okręgu ma być podana bezwzględnie, wartość naleŜy programować w formie DISCL=AC(...). W przypadku DISCL=0 obowiązuje: • W przypadku G340: Cały ruch dosuwu składa się juŜ

DISCL

P2, P3

P2 DISCL P3

G340

Płaszczyzna obróbki G341

Ruch dosuwu zaleŜnie od G340/G341

8-320

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Korekcje narzędzi

8

tylko z dwóch bloków (P1, P2 i P3 pokrywają się). • W przypadku G341: Cały ruch dosuwu składa się P4 leŜą w tej samej płaszczyźnie, powstają tylko Kontur dosuwu jest tworzony od P1 do P4. z trzech bloków (P2 i P3 pokrywają się). JeŜeli P0 i

przez DISCL leŜy między P1 i P3 , tzn. w przypadku

dwa bloki (ruch dosuwu od P1 do P3 odpada). Ma miejsce nadzorowanie, czy punkt zdefiniowany

wszystkich ruchów, które mają składową prostopadłą do płaszczyzny obróbki składowa ta musi mieć taki sam znak. Przy rozpoznaniu odwrócenia kierunku jest dopuszczona tolerancja zdefiniowana przez daną maszynową WAB_CLEARANCE_TOLERANCE.

Programowanie punktu końcowego P4 przy dosuwaniu wzgl. P0 przy odsuwaniu Punkt końcowy jest z reguły programowany przez X... Y... Z.... • Programowanie przy dosuwaniu - P4 w bloku WAB - P4 jest określane przez punkt końcowy następnego bloku ruchu Między blok WAB i następny blok ruchy mogą być wstawiane dalsze bloki bez ruchu w osiach geometrii. Przykład: $TC_DP1[1,1]=120 ;narzędzie frezarskie T1/D1 $TC_DP6[1,1]=7 ;narzędzie o promieniu 7mm N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1 N20 X10 N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000 N40 G1 X40 Y-10 N50 G1 X50 ... ... N30/N40 moŜna zastąpić przez: 1. N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10 Z0 F1000 albo 2. N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000 N40 G1 X40 Y-10 Z0

Y Z=30 0 -10 20

Z=3

Obróbka do tego punktu przy pomocy G0, następnie G1 F1000 Z=0

10

30

40 P4 DISR=13

50

X Kontur

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-321

8

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

03.04

8

• Programowanie przy odsuwaniu - W przypadku bloku WAB bez zaprogramowanej

osi geometrii kontur kończy się w P2. Pozycja w osiach, które tworzą płaszczyznę obróbki, wynika z konturu odsunięcia. Prostopadła składowa osiowa jest definiowana przez DISL. JeŜeli DISL=0 ruch przebiega całkowicie w płaszczyźnie. - JeŜeli w bloku WAB jest zaprogramowana tylko oś prostopadła do płaszczyzny obróbki, kontur kończy

Kolejny blok (bez korekcji) P0 P1

Tor punktu końcowego narzędzia Narzędzie

się w P1. Pozycja pozostałych osi wynika jak opisano przedtem. JeŜeli blok WAB jest równocześnie blokiem wyłączającym aktywność korekcji promienia narzędzia, wówczas dodatkowa droga od P1 do P0 jest tak wstawiana, Ŝe przy wyłączeniu aktywności korekcji promienia narzędzia na końcu konturu nie powstaje Ŝaden ruch. - JeŜeli jest zaprogramowana tylko jedna oś płaszczyzny obróbki, wówczas brakująca długa oś jest modalnie uzupełniana ze swojej ostatniej pozycji w poprzedzającym bloku.

Kontur (poprzedzający blok) Odsunięcie przy pomocy WAB przy jednoczesnym wyłączeniu aktywności korekcji promienia narzędzia

P4 Blok WAB (G248 G40 ...)

8-322

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Korekcje narzędzi

8

Prędkość dosunięcia wzgl odsunięcia:

• {rędkość bloku poprzedzającegos (G0): Z tą prędkością są wykonywane wszystkie ruchy z P0 do P2 , tzn. ruch równolegle do płaszczyzny obróbki i część ruchu dosuwu na odstępbezpieczeństwa. • Programowanie przy pomocy FAD: Podanie prędkości posuwu przy - G341: ruch dosuwu prostopadle do płaszczyzny obróbki od P2 do P3 - G340: od punktu P2 wzgl. P3 do P4 Gdy FAD nie zostanie zaprogramowane, ta część konturu jest wykonywana równieŜ z modalnie działającą prędkością z bloku poprzedzającego, w przypadku gdy w bloku WAB nie jest zaprogramowane słowo F. Przykład: $TC_DP1[1,1]=120 T1/D1 $TC_DP6[1,1]=7 7mm ;narzędzie frezarskie ;narzędzie o promieniu
-10 Z 20 10 5 G0 P0 P1 P2 P3 G0 F500 F2000 Y

0

N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1 N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13 FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200 N30 X50 N40 X60 ...

10

20

30

40

50

60

X

0

P4

F2000

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-323

8

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348
Ta wartość posuwu działa od P3 wzgl. P2, w przypadku gdy FAD nie jest zaprogramowane. JeŜeli w bloku WAB nie zostanie zaprogramowane słowo F, działa prędkość z bloku poprzedzającego.
P0 P1 P2 /P3 P4

03.04

8

• Zaprogramowany posuw F:

Prędkość nie zaprogramow. Zapr. tylko F Zapr. tylko FAD Zprogramowane F i FAD

Przy odsuwaniu role modalnie działającego posuwu z bloku poprzedzającego i wartości posuwu zaprogramowanej w bloku WAB są zamienione, tzn. właściwy kontur odsunięcia jest przebywany ze starym posuwem, nowa prędkość zaprogramowana przy pomocy słowa F obowiązuje odpowiednio od P2 do P0. Czytanie pozycji Punkty P3 i P4 mogą przy dosuwaniu być czytane jako zmienna systemowa w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. • $P_APR: czytanie od P3 (punkt startowy)

Wejście gdy G0 jest aktywne, w innym przyp. ze starym wzgl. nowym słowem F Prędkość bloku poprzedniego (stare słowo F) Program. przy pom. FAD prędkość dosuwu Program. przy pom. F nowa modalnie działająca prędkość Prędkość w blokach częściowych WAB przy dosuwaniu z G340 P0 P1 P2 P3 P4 Prędkość nie zaprogramow.

Zaprogr. tylko F Zapr. tylko FAD Zaprogramow. F i FAD Wejście gdy G0 jest aktywne, w innym przyp. ze starym wzgl. nowym słowem F Prędkość bloku poprzedniego (stare słowo F) Program. przy pom. FAD prędkość dosuwu Program. przy pom. F nowa modalnie działająca prędkość Prędkość w blokach częściowych WAB przy dosuwaniu z G341 P4 P3 P2 P1 P0

• $P_AEP: czytanie od P4 (punkt początkowy konturu) • $P_APDV: czytanie, czy $P_APR i $P_AEP zawierają obowiązujące wartości

Prędkość nie zaprogramow. Zaprogr. tylko F Zapr. tylko FAD Zaprogramow. F i FAD

Ruch przes. szybkim gdy jest aktywne G0, w innym przyp. ze star. wzgl. now. słowem F Prędkość bloku poprzedniego (stare słowo F) Program. przy pom. FAD prędkość wycofania Program. przy pom. F nowa modalnie działająca prędkość

Prędkości w blokach częściowych WAB przy odsunięciu

8-324

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348
y

Korekcje narzędzi

8

Przykład programowania

Narzędzie • miękkie dosunięcie (uaktywniony blok N20) • ruch dosunięcia z ćwierćokręgiem (G247) P3dos Półokrąg Linia spiralna 20 • kierunek dosunięcia nie zaprogramowany, działa P3ods G140, tzn. korekcja promienia narzędzia jest ak5 tywna (G41) x • przesunięcie konturu OFFN=5 (N10) 50 20 30 40 60 80 P0dos P0ods • aktualny promień narzędzia=10, przez to efektywny promień korekcji dla korekcji promienia P4ods P4dos Kontur narzędzia =15, promień konturu WAB=25, tak Ŝe promień toru punktu środkowego narzędzia staje się równy DISR=10 • Punkt końcowy okręgu wynika z N30, poniewaŜ w N20 jest zaprogramowana tylko pozycja Z. • Ruch dosuwu - od Z20 do Z7 (DISCL=AC(7)) przesuwem szybkim - następnie do Z0 z FAD=200 - okrąg dosuwu w płaszczyźnie X-Y i następne bloki z F1500 (aby prędkość w następnych blokach działała, aktywne G0 w N30 musi zostać zastąpione przez G1, w przeciwnym przypadku kontur byłby obrabiany nadal z G0) • miękkie dosunięcie (blok N60 uaktywniony) • ruch odsuwu po ćwierćokręgu (G248) i linii spiralnej (G340) • FAD nie jest zaprogramowane, poniewaŜ w przypadku G340 nie ma znaczenia • Z=2 w punkcie startowym; Z=8 w punkcie końcowym, poniewaŜ DISCL=6 • w przypadku DISR=5 promień konturu WAB=20, promień toru punktu środkowego narzędzia=5 • Warunki odsunięcia od Z8 do Z20 i ruch równolegle do płaszczyzny X-Y do X70 Y0. $TC_DP1[1,1]=120 Definicja narzędzia T1/D1 $TC_DP6[1,1]=10 Promień N10 G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN = 5 (P0an)

Tor punktu środk. narzędzia

N20 N30 N40 N50 N60 N70 N80

G41 G247 G341 Z0 DISCL = AC(7) DISR = 10 F1500 FAD=200 G1 X30 Y-10

Dosunięcie

(P3an) (P4an)

X40 Z2 X50 G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL = 6 DISR = 5 G40 F10000 X80 Y0 M 30

Odsunięcie

(P4ab) (P3ab) (P0ab)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-325

8

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

03.04

8

8.11.1 Zachowanie się przy dosunięciu i odsunięciu, G460 i rozszerzenia (od w. opr. 5) G461, G462

Programowanie
G460 G461 G462

Objaśnienie
G460 G461 Jak dotychczas (włączenie nadzoru na kolizję dla bloku dosunięcia i odsunięcia) Wstawienie okręgu w bloku z korekcją promienia narzędzia, gdy punkt przecięcia nie jest moŜliwy, którego punkt środkowy leŜy w punkcie końcowym nie skorygowanego bloku i którego promień jest równy promieniowi narzędzia. Wstawienie prostej w bloku z korekcją promienia narzędzia, gdy punkt przecięcia nie jest moŜliwy, blok jest przedłuŜany przez swoją styczną końcową (nastawienie standardowe)

G462

Działanie

W określonych geometrycznych przypadkach specjalnych są w stosunku do dotychczasowej realizacji potrzebne rozszerzone strategie dosunięcia i odsunięcia przy uaktywnieniu wzgl. wyłączeniu aktywności korekcji promienia narzędzia (patrz poniŜszy rysunek). PoniŜej jest zawsze przedstawiana tylko sytuacja przy wyłączeniu aktywności korekcji promienia narzędzia. Zachowanie się przy dosuwie jest w pełni analogiczne. Przykład: G42 D1 T1 ; promień narzędzia 20mm ... G1 X110 Y0 N10 X0 N20 Y10 N30 G40 X50 Y50

N30 Prom. narzędzia

Y X

Tor punktu środkowego z korekcją prom. narzędzia

10 N20 10 20 50

N10

Zaprogramowany kontur 100

Ostatni blok z aktywną korekcją promienia narzędzia (N20) jest tak krótki, Ŝe przy aktualnym promieniu narzędzia nie istnieje juŜ punkt przecięcia krzywej prze8-326

Zachowanie się przy odsunięciu przy G460 (identyczne do zachowania się do w. opr. 4.x)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Korekcje narzędzi

8

sunięcia z poprzedzającym blokiem (albo wcześniejszym blokiem). Dlatego jest poszukiwany punkt przecięcia między krzywymi przesunięcia bloków następnego i poprzedzającego, tzn. w przykładzie między N10 i N30. Krzywa zastosowana dla bloku odsunięcia nie jest przy tym rzeczywistą krzywą przesunięcia lecz prostą od punktu przesunięcia w punkcie końcowym bloku N20 do zaprogramowanego punktu końcowego bloku N30. JeŜeli punkt przecięcia zostanie znaleziony, następuje dosuniecie do niego. Obszar zaznaczony na rysunku na ciemno nie jest wówczas obrabiany, co przy uŜyciu zastosowanego narzędzia właściwie byłoby moŜliwe. G461 Gdy punkt przecięcia ostatniego bloku z korekcją promienia narzędzia z blokiem poprzedzającym jest moŜliwy, krzywa przesunięcia tego bloku jest przedłuŜana okręgiem, którego punkt środkowy leŜy w punkcie końcowym nie skorygowanego bloku i którego promień jest równy promieniowi narzędzia. Sterowanie próbuje przeciąć ten okrąg z jednym z bloków poprzedzających. Przy tym przy aktywnym CDOF (patrz punkt 8.12) poszukiwanie jest przerywane, gdy punkt przecięcia został znaleziony, tzn. nie następuje sprawdzenie, czy istnieją jeszcze równieŜ punkty przecięcia z blokami połoŜonymi dalej w przeszłości. Przy aktywnym CDON równieŜ wówczas, gdy juŜ znaleziony został punkt przecięcia, następuje poszukiwanie dalszych takich punktów. Tak znaleziony punkt przecięcia jest nowym punktem końcowym bloku poprzedzającego i punktem startowym bloku wyłączającego aktywność. Wstawiony okrąg słuŜy tylko do obliczenia punktu przecięcia i jego skutkiem nie jest Ŝaden ruch postępowy. JeŜeli punkt przecięcia nie zostanie znaleziony, jest wyprowadzany alarm 10751 (niebezpieczeństwo kolizji).

Krzywa pomocnicza

N30

Y XX Tor punktu środkowego z korekcją prom. narzędzia

10 N20 0 10 20 50

N10

Zaprogramowany kontur 100

Zachowanie się przy odsuwaniu w przypadku G461 (patrz przykład na końcu niniejszego punktu)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-327

8

Korekcje narzędzi

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

03.04

8

G462 Gdy nie jest moŜliwy punkt przecięcia ostatniego bloku z korekcją promienia narzędzia z blokiem poprzedzającym, jest przy odsuwaniu przy pomocy G462 (pozycja podstawowa) w punkcie końcowym ostatniego bloku z korekcją promienia narzędzia wstawiana prosta (blok jest przedłuŜany przez swoją styczną końcową). Poszukiwanie punktu przecięcia przebiega wówczas identycznie do poszukiwania w przypadku G461. W przypadku G462 naroŜnik utworzony w przykładowym programie przez N10 i N20 nie jest na tyle wykonywany, na ile jest to moŜliwe przy pomocy zastosowanego narzędzia. To zachowanie się moŜe jednak mimo to być konieczne, gdy kontur części (odmiennie od zaprogramowanego konturu) w przykładzie na lewo od N20 równieŜ przy większych wartościach y niŜ 10 mm nie moŜe zostać naruszony. Gdy KONT jest aktywne (obejście konturu w punkcie startowym albo końcowym), następuje rozróŜnienie, czy punkt końcowy leŜy przed czy za konturem. Punkt końcowy przed konturem JeŜeli punkt końcowy leŜy przed konturem, zachowanie się przy odsunięciu jest takie samo jak w przypadku NORM. Ta właściwość równieŜ nie zmienia się, gdy ostatni blok konturu jest w przypadku G451 przedłuŜany przy pomocy prostej albo okręgu. Dodatkowe strategie obejścia, aby uniknąć naruszenia konturu w pobliŜu punktu końcowego konturu, nie są dlatego potrzebne. Punkt końcowy za konturem JeŜeli punkt końcowy leŜy za konturem, jest zawsze zaleŜnie od G450/G451 wstawiany okrąg wzgl. prosta. G460 - G462 nie ma wówczas znaczenia. JeŜeli ostatni blok ruchu w tej sytuacji nie ma punktu przecięcia z blokiem poprzedzającym, moŜe teraz wyniknąć punkt przecięcia ze wstawionym elementem konturu albo z odcinkiem od punktu końcowego okręgu obejścia do zaprogramowanego punktu końcowego. JeŜeli wstawiony element konturu jest okręgiem (G450) a ten tworzy punkt przecięcia z blokiem poprzedzającym, jest on równy punktowi przecięcia, który wynikłby równieŜ w przypadku NORM i G461. Zazwyczaj jednak

Krzywa pomocnicza

N30

Y X

Tor pktu. środkowego (skorygowany)

N20

10 0 10 20 50

N10

Zaprogramowany kontur 100

Zachowanie się przy odsuwie przy G462 (patrz przykład na końcu punktu)

8-328

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.11 Miękkie dosunięcie i odsunięcie G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Korekcje narzędzi

8

pozostaje do przebycia jeszcze dodatkowy fragment okręgu. Dla liniowej części bloku odsunięcia obliczenie punktu przecięcia nie jest juŜ konieczne. W drugim przypadku (gdy nie zostanie znaleziony punkt przecięcia wstawionego elementu konturu z blokami poprzedzającymi) następuje dosunięcie do punktu przecięcia między prostą odsunięcia i blokiem poprzedzającym. Es kann sich somit bei aktivem G461 bzw. G462 nur dann ein gegenüber G460 verändertes Verhalten ergeben, wenn entweder NORM aktiv ist, oder das Verhalten bei KONT geometrisch bedingt identisch zu dem bei NORM ist.

Dalsze wskazówki

Zachowanie się przy dosunięciu jest symetryczne do zachowania się przy odsunięciu. Zachowanie się przy dosunięciu wzgl. odsunięciu jest określane przez stan polecenia G w bloku dosunięcia wzgl. odsunięcia. Zachowanie się przy dosunięciu moŜna dlatego nastawić niezaleŜnie od zachowania się przy odsunięciu.

Przykład programowania

G461 przy dosunięciu N10 $TC_DP1[1,1]=120 N20 $TC_DP6[1,1]=10 N30 X0 Y0 F10000 T1 D1 N40 Y20 N50 G42 X50 Y5 G461 N60 Y0 F600 N70 X30 N80 X20 Y-5

; typ narzędzia frez ; promień

N90 X0 Y0 G40 N100 M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-329

8
8.12

Korekcje narzędzi

8.12 Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2

03.04

8

Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2 Programowanie
CDON CDOF CDOF2

Objaśnienie poleceń
CDON CDOF

Włączenie rozpoznawania "szyjki"

CDOF2 (od w. opr. Określenie kierunku korekcji narzędzia z sąsiednich części bloków. 6.4) CDOF2 działa tylko przy frezowaniu obwodowym 3D.

Wyłączenie rozpoznawania "szyjki"

Działanie

Przy włączonym CDON (Collision Detection ON) i aktywnej korekcji promienia narzędzia sterowanie przez wyprzedzające obliczanie konturu nadzoruje drogi narzędzia. Przez to moŜna we właściwym czasie rozpoznać moŜliwe kolizje i sterowanie moŜe im aktywnie zapobiec.

Przy wyłączonym rozpoznawaniu szyjki (CDOF) następuje dla aktualnego bloku przy poprzedzającym bloku ruchu (na naroŜnikach wewnętrznych) poszukiwanie wspólnego punktu przecięcia - ewentualnie równieŜ we wcześniejszych blokach. JeŜeli równieŜ przy pomocy tej metody punkt przecięcia nie został znaleziony, następuje komunikat błędu. Przy pomocy CDOF moŜna uniknąć moŜna uniknąć błędnego rozpoznania wąskich gardeł, które np. wynikają z braku informacji, których nie ma w programie NC.

Producent maszyny (MH 8.16)

Liczba bloków NC, która jest uwzględniana w nadzorze, jest nastawiana poprzez daną maszynową (patrz producent maszyny).

Przebieg

PoniŜej znajdziecie kilka przykładów krytycznych sytuacji przy obróbce, które zostaną przez sterowanie rozpoznane i skompensowane przez zmianę toru ruchu narzędzia.

8-330

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.12 Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2

Korekcje narzędzi

8

Aby uniknąć zatrzymań programu, powinniście przy testowaniu narzędzi wybierać z szeregu narzędzi zawsze narzędzie o największym promieniu. We wszystkich poniŜszych przykładach wybrano do wykonania konturu narzędzie o zbyt duŜym promieniu. Rozpoznanie "szyjki" PoniewaŜ wybrano zbyt duŜy promień narzędzia do wykonania tego konturu wewnętrznego, nastąpi obejście "szyjki". Zostanie wyprowadzony alarm. Droga po konturze krótsza niŜ promień narzędzia Narzędzie obchodzi naroŜnik obrabianego przedmiotu po okręgu przejściowym i w dalszym przebiegu konturu porusza się dokładnie po zaprogramowanym torze.

Droga Dro na ga rzę narzędziadzia

Zaprogramowany kontur Z p gram anykontur a ro ow

Droga narzędzia

D narzędzia roga

Zkontur ow kontur aprogram any

Zaprogramowany

Promień narzędzia zbyt duŜy dla obróbki wewnętrznej W tym przypadku kontury są wykonywane tylko na tyle, na ile jest to moŜliwe bez naruszenia konturu.
Zaprogramoprogrammierte Kontur kontur wany

Droga narzędzia Werkzeugweg

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-331

8

Korekcje narzędzi

8.12 Nadzór na kolizję, CDON, CDOF i CDOF2

03.04

8

Działanie

Przy aktywnym CDOF2 w blokach albo ich częściach, w których róŜnica kątowa między kierunkiem toru i orientacją narzędzia jest mniejsza od zdefiniowanego kąta granicznego, nie następuje obliczanie • wartości korekcji i równieŜ • kierunku korekcji Kierunek korekcji jest określany z dwóch odpowiednich sąsiednich bloków. JeŜeli • pierwszy blok po bloku korekcji promienia narzędzia i • ostatni blok przed blokiem korekcji promienia narzędzia niemoŜliwy do korekcji, wówczas jest wyprowadzany alarm. CDOF2 działa tylko przy frezowaniu obwodowym 3D.

Przykład: Program NC opisuje tor punktu środkowego narzędzia znormalizowanego. Kontur dla aktualnie uŜywanego narzędzia daje naddatek, który tylko dla unaocznienia warunków geometrycznych jest przedstawiony jako nierealistycznie duŜy. PoniŜej przyjęto uproszczone załoŜenie, Ŝe sterowanie widzi tylko trzy bloki. PoniewaŜ punkt przecięcia między krzywymi offsetu obydwu bloków N10 i N40 istnieje, obydwa bloki N20 i N30 musiałyby zostać pominięte. W tym przypadku blok N40 jest jeszcze nieznany sterowaniu, gdy N10 musi zostać do końca wykonany. Przez to moŜe zostać pominięty tylko jeden blok. Przy aktywnym CDOF2 pokazany na rysunku ruch wyrównawczy jest wykonywany i nie zatrzymywany. W tej sytuacji aktywne CDOF albo CDON prowadziłoby do alarmu.

Ruch wyrównawczy przy braku punktu przecięcia

Wym. norm.

P2 N20 N30

Ruch wyrównawczy

Programowany tor oryginalny (narz. normalne) Punkt offs. w punkcie końc. N10
N40

8-332

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Podwymiar

Punkt offsetu w punkcie start. N20

N10

P1

Kontur obr. części Skorygowany tor zadany (krzywa offsetu)

8
8.13

03.04

8.13 Korekcja narzędzia 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF

Korekcje narzędzi

8

Korekcja narzędzia 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF Programowanie
CUT2D CUT2DF

Objaśnienie
CUT2D CUT2DF Uaktywnienie korekcji promienia 2 1/2 D (nastawienie standardowe) Uaktywnienie korekcji promienia 2 1/2 D, korekcja promienia narzędzia w stosunku do aktualnego frame wzgl. do płaszczyzn skośnych

Działanie

Przez podanie CUT2D wzgl. CUT2DF ustalacie w przypadku obróbki w płaszczyznach skośnych, jak korekcja promienia narzędzia ma działać wzgl. być brana do obliczeń.

Przebieg

Korekcja długości narzędzia Korekcja długości narzędzia jest generalnie zawsze obliczana w odniesieniu do stałej w przestrzeni, nie obróconej płaszczyzny roboczej. Korekcja promienia narzędzia, CUT2D Jak w przypadku wielu zastosowań, korekcja długości i korekcja promienia narzędzia jest obliczana w stałej w przestrzeni płaszczyźnie roboczej podanej przy pomocy G17 do G19. Przykład G17 (płaszczyzna X/Y): Korekcja promienia narzędzia działa w nie obróconej płaszczyźnie X/Y, korekcja długości narzędzia w kierunku Z.

Z

Z

X

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-333

8

Korekcje narzędzi

8.13 Korekcja narzędzia 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF

03.04

8

W celu obróbki w płaszczyznach skośnych, wartości korekcji narzędzia muszą zostać odpowiednio zdefiniowane albo obliczone przy zastosowaniu funkcji do "korekcji długości narzędzia dla narzędzi orientowanych". BliŜszy opis tej moŜliwości obliczenia patrz punkt "Orientacja narzędzia i korekcja długości narzędzia". CUT2D ma sens wtedy, gdy ustawienia narzędzia nie moŜna zmienić i w celu obróbki powierzchni połoŜonych skośnie obrabiany przedmiot jest odpowiednio obracany. CUT2D obowiązuje generalnie jako nastawienie standardowe i z tego powodu nie musi być wyraźnie podawane. Korekcja promienia narzędzia, CUT2DF W tym przypadku jest w maszynie moŜliwość nastawienia zorientowania narzędzia prostopadle do skośnie połoŜonej płaszczyzny roboczej. Gdy zostanie zaprogramowany frame, który zawiera obrót, wówczas w przypadku CUT2FF płaszczyzna korekcji ulega równoczesnemu obróceniu. Korekcja promienia narzędzia jest obliczana w obróconej płaszczyźnie obróbki. Korekcja długości narzędzia działa nadal w stosunku do nie obróconej płaszczyzny roboczej.

Z

Z

X

X

8-334

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8
8.14

03.04

8.14 Korekcja długości narzędzia dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR

Korekcje narzędzi

8

Korekcja długości narzędzia dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR
Programowanie

TCARR=[m] TCOABS TCOFR TCOFRZ, TCOFRY, TCOFRX Objaśnienie
TCARR=[m] TCOABS TCOFR TCOFRZ TCOFRY TCOFRX ZaŜądanie nośnika narzędzi o numerze "m" śnika narzędzi. me. Obliczenie składowej długości narzędzia z aktualnego zorientowania noOkreślenie składowej długości narzędzia ze zorientowania aktywnego fraOrientowany nośnik narzędzi z aktywnego frame, którego narzędzie jest skierowane w kierunku Z. Orientowany nośnik narzędzi z aktywnego frame, którego narzędzie jest skierowane w kierunku Y.. Orientowany nośnik narzędzi z aktywnego frame, którego narzędzie jest skierowane w kierunku X..
Z Z«

Działania

Ze zmienioną orientacją narzędzia w przestrzeni zmieniają się równieŜ jego składowe długości. Po przezbrojeniu, np. przez ręczne nastawienie albo zmianę nośnika narzędzi o stałym ustawieniu przestrzennym, muszą dlatego zostać na nowo obliczone składowe długości narzędzia. Następuje to przy pomocy poleceń drogowych TCOABS i TCOFR. Od wersji opr. 6.1 dla orientowanego nośnika narzędzi aktywnego frame moŜna przy wyborze narzędzia przy pomocy TCOFRZ, TCOFRY i TCOFRX określić kierunek, w którym narzędzie ma być skierowane.

l

a

b
l

l

V

U
X« X

Y
X

Z

Przebieg

ZaŜądanie nośnika narzędzi TCARR Przy pomocy TCARR następuje przy pomocy numeru nośnika narzędzi m zaŜądanie jego danych geometrycznych (pamięć korekcji). Przy pomocy m=0 następuje cofnięcie wyboru.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-335

8

Korekcje narzędzi

8.14 Korekcja długości narzędzia dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR

03.04

8

Dalsze wskazówki

Dane geometryczne nośnika narzędzi stają się aktywne dopiero po wywołaniu narzędzia. Wybrane narzędzie pozostaje aktywne po zmianie nośnika narzędzi. Aktualne dane geometryczne nośnika narzędzi mogą być równieŜ definiowane w programie obróbki poprzez odpowiednie zmienne systemowe.

Odnośnie definicji kinematyki nośnika narzędzi przy pomocy zmiennych systemowych patrz Literatura: /PGA/, „Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy“, punkt "Kinematyka nośnika narzędzi“

Korekcja długości narzędzia z orientacji nośnika, TCOABS
TCOABS oblicza korekcję promienia narzędzia z aktualnych kątów orientacji nośnika narzędzi; zapisanych w zmiennych systemowych $TC_CARR13 i $TC_CARR14. W celu ponownego obliczenia korekcji długości narzędzia przy zmianie frame, wrzeciono musi zostać jeszcze raz wybrane.

Dalsze wskazówki

Orientacja narzędzia musi zostać ręcznie dopasowana do aktywnego frame. Przy obliczaniu korekcji długości narzędzia są w ramach kroku pośredniego obliczane równieŜ kąty obrotu nośnika narzędzi. PoniewaŜ w przypadku nośników narzędzi o dwóch osiach obrotu istnieją z reguły dwie pary kątów obrotu, przy pomocy których orientacja narzędzia moŜe zostać dopasowana do aktywnego frame, wartości kątów obrotu zapisane w zmiennych systemowych muszą przynajmniej w przybliŜeniu odpowiadać mechanicznie nastawionym kątom obrotu.

8-336

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.14 Korekcja długości narzędzia dla narzędzi orientowanych TCARR, TCOABS, TCOFR

Korekcje narzędzi

8

Dalsze wskazówki

Kątów skrętu obliczonych poprzez zorientowanie frame sterowanie nie jest w stanie sprawdzić pod względem moŜliwości ustawienia na maszynie. JeŜeli osie obrotu nośnika narzędzi są konstrukcyjnie tak usytuowane, Ŝe orientacja narzędzia, obliczona poprzez orientację frame, nie moŜe zostać osiągnięta, zostaje wyprowadzony alarm. Przełączenie między TCOFR i TCABS powoduje ponowne obliczenie korekcji długości narzędzi. Kombinacja korekcji dokładnej narzędzia i funkcji dotyczących korekcji długości narzędzia przy ruchomych nośnikach narzędzi jest niedopuszczalna. Przy próbie równoczesnego wywołania obydwu funkcji następuje komunikat błędu. Przy pomocy TOFRAME jest moŜliwe zdefiniowanie frame na podstawie kierunku zorientowania wybranego nośnika narzędzi. Dokładniejsze informacje patrz "Instrukcja programowania, Podstawy", punkt "Frames". Przy aktywnej transformacji zorientowania (transformacja 3-, 4-, 5-osiowa) moŜna wybrać nośnik narzędzi o orientacji odbiegającej od połoŜenia zerowego, bez wyprowadzenia przy tym alarmu.

Kierunek narzędzia z aktywnego frame

Od wersji opr. 6.1 orientowany nośnik narzędzi moŜe zostać tak ustawiony, Ŝe narzędzie przy pomocy TCOFR wzgl. TCOFRZ wskazuje w kierunku Z. TCOFRY wskazuje w kierunku Y. TCOFRX wskazuje w kierunku X. Przy obróbce na powierzchni skośnej korekcje narzędzia są tak uwzględniane, jakby narzędzie było ustawione prostopadle do tej powierzchni. Orientacja narzędzia stosowana do obliczenia długości narzędzia jest przy aktywnych G-Code TCOFR itd. przy zmianie narzędzia obliczana zawsze od nowa z frame aktywnego w tym momencie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-337

8
8.15

Korekcje narzędzi

8.15 Specyficzny dla szlifowania nadzór narzędzia w programie obróbki TMON, TMOF

03.04

8

Specyficzny dla szlifowania nadzór narzędzia w programie obróbki TMON, TMOF
Zajętość parametrów specyficznych dla narzędzia Dalsze parametry specyficzne dla narzędzia mogą być ustawiane poprzez daną maszynową i zajmowane przez uŜytkownika.

Parametr

Znaczenie

Typ danych

Parametry specyficzne dla narzędzia $TC_TPG1 $TC_TPG2 Numer wrzeciona Przepis powiązania Parametry są automatycznie utrzymywane takie same dla lewej i prawej strony ściernicy Minimalny promień ściernicy Minimalna szerokość ściernicy Aktualna szerokość ściernicy Maksymalna prędkość obrotowa Kąt ściernicy skośnej

Liczba całk.

Liczba całk.

$TC_TPG3 $TC_TPG4 $TC_TPG5 $TC_TPG6 $TC_TPG7 $TC_TPG9 $TC_TPG8

Real

Real

Maksymalna prędkość obwodowa Numer parametru do obliczenia promienia

Real

Real

Real

Real

Liczba całk.

Programowanie
TMON (nr T) TMOF (nr T)

Objaśnienie poleceń
TMON (nr T) TMOF (nr T) Wybór nadzoru narzędzia Podanie numeru T jest konieczne Cofnięcie wyboru nadzoru narzędzia tylko wtedy, gdy narzędzie o tym numerze nie jest aktywne. T-Nr. = 0: wyłączenie nadzoru dla wszystkich narzędzi

8-338

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.15 Specyficzny dla szlifowania nadzór narzędzia w programie obróbki TMON, TMOF

Korekcje narzędzi

8

Działanie

Przy pomocy polecenia TMON moŜecie dla narzędzi szlifierskich (typ 400 - 499) uaktywnić w programie NC nadzór geometrii i prędkości obrotowej. Nadzór pozostaje aktywny, aŜ zostanie wyłączony przez polecenie TMOF.

Dalsze wskazówki

Nadzór narzędzia moŜecie uaktywnić tylko wtedy, gdy są nastawione specyficzne dla narzędzia dane szlifowania $TC_TPG1 do $TC_TPG9 (patrz "Przygotowanie pracy"). W zaleŜności od danej maszynowej moŜna dla narzędzi szlifierskich (typ 400 - 499) włączać nadzór narzędzia razem z jego wyborem. W kaŜdym momencie czasu moŜe dla kaŜdego wrzeciona być aktywny tylko jeden nadzór. Nadzór geometrii Nadzorowana jest aktualny promień ściernicy i jej aktualna szerokość. Nadzorowanie wartości zadanej prędkości obrotowej na wartość graniczną następuje cyklicznie przy uwzględnieniu override wrzeciona. Za wartość graniczną prędkości obrotowej jest uwaŜana mniejsza wartość, która wynika z porównania maksymalnej prędkości obrotowej z obliczoną prędkością obrotową z maksymalnej prędkości obwodowej ściernicy i jej aktualnego promienia. Praca bez numeru T i numeru D Poprzez daną maszynową moŜna nastawić numer standardowy i numer D, który nie musi juŜ być programowany i działa po załączeniu lub zresetowaniu zasilania. Przykład: Praca z tą samą ściernicą Poprzez daną maszynową moŜna nastawić, Ŝe aktywne narzędzie pozostaje zachowane po zresetowaniu; patrz /PGA/ Instr. progr.. „Przygotowanie pracy“.

Producent maszyny (MH 8.11)

Przestrzegajcie danych producenta maszyny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-339

8
8.16

Korekcje narzędzi

8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5)

03.04

8

Korekcje addytywne (od w. opr. 5)
Korekcje addytywne moŜna traktować jako korekcje procesu programowane podczas obróbki. Odnoszą się one do danych geometrycznych ostrza i są przez to częścią składową danych ostrza narzędzia. Dostęp do danych korekcji addytywnej następuje poprzez numer DL (DL: Location dependend; korekcje odnośnie kaŜdorazowego miejsca uŜycia) i wprowadzane w zakresie czynności obsługowych parametry poprzez obraz parametrów korekcja narzędzia.

8.16.1 Wybór korekcji (poprzez numery DL) Programowanie
DL=x

addytywny wybór korekcji, x = 1 bis 6

Objaśnienie

• Na jeden numer D moŜna uaktywnić do 6 korekcji addytywnych (zapisanych pod poszczególnymi numerami DL). • MoŜna rozróŜniać między wartością ustawiania i wartością zuŜycia. • Z wywołaniem numeru staje się aktywna DL=1.

Działanie

Wartość ustawiania: Wartość ustawiania jest ustalana opcjonalnie przez producenta maszyny poprzez daną maszynową. To samo ostrze: To samo ostrze jest stosowane do dwóch miejsc w łoŜysku (patrz przykład). MoŜe być kompensowany zaleŜny od miejsca błąd wymiarowy, wynikający np. z sił występujących przy obróbce. Korekcja dokładna: W zaleŜności od miejsca uŜycia moŜe być korygowane odchylenie wymiaru w górę / w dół.

Miejsce uŜycia 2

Miejsce uŜycia 1

X

D7 DL=2

D7 10

-20

-15

-5

Z

8-340

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

Producent maszyny (MH 8.13)

Ustalenie liczby i uaktywnienie korekcji addytywnych następuje poprzez dane maszynowe. Przestrzegajcie do niniejszego danych producenta maszyny.

Przykład programowania
N110 T7 D7 N120 G0 X10 Z1 N130 G1 Z-6 Rewolwer jest pozycjonowany na miejscu 7. D7 i DL=1 są uaktywniane i w następnym bloku N120 realizowane Dodatkowo do D7 jest uaktywniane DL=2 i realizowane w następnym bloku Dosunięcie do punktu zmiany narzędzia

N140 G0 DL=2 Z-14 N150 G1 Z-21 N160 G0 X200 Z200 ...

8.16.2 Ustalenie wartości zuŜycia i ustawiania
Wartości zuŜycia i wartości ustawiania mogą być czytane i zapisywane poprzez parametry systemowe i odpowiednie usługi BTSS. Logika orientuje się przy tym według logiki odpowiednich parametrów systemowych dla narzędzi i ostrzy.

Programmierung
$TC_SCPxy[t,d] $TC_ECPxy[t,d]

Wartości zuŜycia Wartości ustawiania

Objaśnienie parametrów
$TC_SCPxy $TC_ECPxy t d Wartości zuŜycia, które poprzez xy są przyporządkowane kaŜdorazowemu parametrowi geometrycznemu, przy czym numer x odpowiada numerowi wartości zuŜycia a y stanowi odniesienie do parametrów geometrycznych, Wartości ustawiania, które poprzez xy są przyporządkowane kaŜdorazowemu parametrowi geometrycznemu, przy czym numer x odpowiada numerowi ustawiania a y stanowi odniesienie do parametrów geometrycznych, Numer T narzędzia Numer D ostrza narzędzia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-341

8

Korekcje narzędzi

8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5)

03.04

8

Działanie

Poprzez parametry systemowe $TC_DP3 - $TC_DP11 jest opisywana geometria narzędzia. Obok parametrów dla zuŜycia fizycznego ($TC_DP12 - $TC_DP20) moŜna kaŜdemu parametrowi geometrycznemu przypisać do sześciu wartości zuŜycia ($TC_SCP1y $TC_SCP6y) i do sześciu wartości ustawiania ($TC_ECP1y - $TC_ECP6y). Przykład: Parametry: $TC_DP3 (długość 1, w przypadku narzędzi tokarskich) Wartości zuŜycia: $TC_SCP13 - $TC_SCP63 Wartości ustawiania: $TC_ECP13 - $TC_ECP63 $TC_SCP43 [t, d] = 1.0 Wartość zuŜycia długości 1 dla ostrza (numer D d) narzędzia (t) jest ustalana na wartość 1.0.

Wskazówka

Ustalone wartości zuŜycia i ustawiania są dodawane do parametrów geometrycznych i pozostałych parametrów korekcyjnych (numery D).

8-342

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.16 Korekcje addytywne (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

8.16.3 Skasowanie korekcji addytywnych (DELDL) Programowanie

status = DELDL[t,d]

Objaśnienie parametrów
DELDL [t,d] DELDL[t] DELDL status Są kasowane wszystkie korekcje addytywne ostrza o numerze D d narzędzia t. Są kasowane wszystkie korekcje addytywne wszystkich ostrzy narzędzia t. Są kasowane wszystkie korekcje addytywne ostrzy wszystkich narzędzi jednostki TO (dla kanału, w którym jest programowane polecenie). 0: Skasowanie zostało przeprowadzone z powodzeniem. –1: Skasowanie nie zostało przeprowadzone (gdy parametryzowanie określa dokładnie jedno ostrze), albo jest niekompletne (gdy parametryzowanie określa wiele ostrzy).

Działanie

Przy pomocy DELDL są kasowane korekcje addytywne dla ostrza narzędzia (zwolnienie pamięci). Są przy tym kasowane zarówno ustalone wartości zuŜycia jak teŜ wartości ustawiania.

Dalsze wskazówki

Wartości zuŜycia i wartości ustawiania aktywnych narzędzi nie mogą zostać skasowane (analogicznie do zachowania się przy kasowaniu korekcji D wzgl. danych narzędzi).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-343

8
8.17

Korekcje narzędzi

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

03.04

8

Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5) Działanie

Przy pomocy danych nastawczych SD 42900 - SD 42940 moŜna sterować reakcją na znaki wartości długości narzędzia i zuŜycia. Dotyczy to równieŜ zachowania się składowych zuŜycia przy lustrzanym odbiciu osi geometrycznych albo przy zmianie płaszczyzny obróbki. Gdy dalej odnosimy się do wartości zuŜycia, naleŜy pod tym kaŜdorazowo rozumieć sumę właściwych wartości zuŜycia ($TC_DP12 do $TC_DP20) i sumarycznych korekcji obejmujących wartości zuŜycia ($SCPX3 bis $SCPX11) i wartości ustawiania ($ECPX3 do $ECPX11). BliŜsze dane na temat korekcji sumarycznych znajdziecie w /FBW/, Opis funkcjonowania, Zarządzanie narzędziami. Patrz teŜ: • /PGA/, Instrukcja programowania, Przygotowanie pracy, rozdział 8 • Opis działania Maszyna podstawowa (część 1), Korekcja narzędzia (W1)

Wymagane dane nastawcze
SD42900 MIRROR_TOOL_LENGTH SD42910 MIRROR_TOOL_WEAR SD42920 WEAR_SIGN_CUTPOS SD42930 WEAR_SIGN SD42935 WEAR_TRANSFORM SD42940 TOOL_LENGTH_CONST SD42950 TOOL_LENGTH_TYPE SD42960 TOOL_TEMP_COMP Lustrzane odbicie składowych długości narzędzia i składowych wymiaru bazowego Lustrzane odbicie wartości zuŜycia składowych długości narzędzia

Reakcja na znak składowej zuŜycia w zaleŜności od połoŜenia ostrza Odwraca znak wymiarów zuŜycia Transformacja wartości zuŜycia Przyporządkowanie komponentów długości narzędzia do osi geometrii Przyporządkowanie komponentów długości narzędzia niezaleŜnie od typu narzędzia Wartość kompensacji temperatury w kierunku narzędzia. Działa równieŜ przy istniejącej orientacji narzędzia.

8-344

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

8.17.1 Lustrzane odbicie długości narzędzia
SD 42900 MIRROR_TOOL_LENGTH Dana nastawcza nierówna zeru: RównieŜ są poddawane lustrzanemu odbiciu składowe długości narzędzia ($TC_DP3, $TC_DP4 i $TC_DP5) składowe wymiarów bazowych ($TC_DP21, $TC_DP22 i $TC_DP23), których odnośne osie są poddane lustrzanemu odbiciu – przez odwrócenie znaki. Wartości zuŜycia nie podlegają równoczesnemu lustrzanemu odbiciu. JeŜeli powinny równieŜ lustrzanemu odbiciu podlegać, musi być nastawiona dana nastawcza $SC_MIRROR_TOOL_WEAR. SD 42910 MIRROR_TOOL_WEAR Dana nastawcza nierówna zeru: Wartości zuŜycia w składowych długości narzędzia, których odnośne osie są poddane lustrzanemu odbiciu, równieŜ podlegają lustrzanemu odbiciu przez odwrócenie znaków.

X

D13

X

Z M W
WKS 1 D13 z SL3

Z W1
WKS 2 D13 z SL4

M1

8.17.2 Reakcja na znak wartości zuŜycia narzędzia

SD 42920 WEAR_SIGN_CUTPOS Dana nastawcza nierówna zeru: W przypadku narzędzi o mającym znaczenie połoŜeniu ostrza (narzędzia tokarskie i szlifierskie - typy 400 - 599) reakcja na znak składowych zuŜycia w płaszczyźnie obróbki zaleŜy od połoŜenia ostrza. W przypadku typów narzędzi bez mającego znaczenie połoŜenia ostrza ta dana nastawcza nie ma znaczenia. W poniŜszej tablicy są przez X zaznaczone wymiary, których znak jest odwracany poprzez SD 42920 (nierówna zeru):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 X PołoŜenie ostrza Długość 1 Długość 2

X X

X

X

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-345

8

Korekcje narzędzi

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

03.04

8

Dalsze wskazówki

Reakcje na znak przez SD 42920 i 42910 są niezaleŜne od siebie. JeŜeli np. zostanie zmienione podanie znaku wymiaru przez obydwie dane nastawcze, znak wynikowy pozostaje nie zmieniony. SD 42930 WEAR_SIGN Dana nastawcza nierówna zeru: Znak wszystkich wymiarów zuŜycia jest odwracany. Działa on zarówno na długość narzędzia jak równieŜ na pozostałe wielkości promienia narzędzia, promień zaokrąglenia itd. Gdy zostanie wprowadzony dodatni wymiar zuŜycia, narzędzie staje się "krótsze" i "cieńsze". Przykład: patrz poniŜej punkt "Początek działania zmienionych danych nastawczych".

8.17.3 Ustalenie układu współrzędnych dla wartości zuŜycia, TOWSTD, TOWMCS/WCS Programowanie
TOWSTD TOWMCS TOWWCS TOWBCS TOWTCS TOWKCS

Wartość nastawienia podstawowego korekcji w długości narzędzia Wartość zuŜycia w układzie współrzędnych maszyny w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu w bazowym układzie współrzędnych na punkcie odnies. nośnika narzędzi (orientowany nośnik narzędzi) głowicy narzędziowej (transformacji kinematycznej)

Układy współrzędnych aktywnej obróbki Z poniŜszych układów współrzędnych mogą wynikać offsety długości narzędzia, które zuŜycie jako składową długości narzędzia poprzez odpowiedni G-Code z grupy 56 wliczają do aktywnego narzędzia. 1. 2. 3. 4. układ współrzędnych maszyny (MKS) bazowy układ współrzędnych (BKS) układ współrzędnych obr. przedmiotu (WKS) układ współrzędnych narzędzia transformacji kinematycznej (KCS) 5. układ współrzędnych narzędzia (TCS)

8-346

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

W poniŜszej tablicy są przedstawione najwaŜniejsze cechy rozróŜniające
TOWSTD G-Code Wartość pozycji podstawowej, długość narzędzia Wartość zuŜycia

Wartości zuŜycia podlegają obrotowi

aktywny orientowany nośnik narzędzi

TOWMCS

TOWWCS

Wartość zuŜycia w ukł. wsp. maszyny. TOWMCS jest identyczne z TOWSTD gdy nie jest aktywny Ŝaden orientowany nośnik narzędzi. Wartość zuŜycia jest w ukł. wsp. obr. przedm. przeliczana na układ wsp. maszyny.

Obraca się tylko wektor wynikowej długości narzędzia bez uwzględnienia zuŜycia. Wektor narzędzia jest obliczany bez uwzględnienia zuŜycia jak w przypadku TOWMCS. TOWMCS.

TOWBCS

Wartość zuŜycia jest w bazowym ukł. Wektor narzędzia jest obliczany bez wsp. przeliczana na układ wsp. maszyny. uwzględnienia zuŜycia jak w przypadku

TOWTCS

Wartość zuŜycia jest w układzie wsp. Wektor narzędzia jest obliczany bez narzędzia przeliczana na układ wsp. ma- uwzględnienia zuŜycia jak w przypadku szyny. TOWMCS.

TOWWCS , TOWBCS, TOWTCS Wektor zuŜycia jest dodawany do wektora narzędzia.

Działanie

Przyporządkowanie układu współrzędnych ZaleŜnie od kinematyki maszyny albo od występowania orientowanego nośnika narzędzi wartości zuŜycia zmierzone w tym układzie współrzędnych są przeliczane wzgl. transformowane na odpowiedni układ współrzędnych. JeŜeli nie jest aktywna ani transformacja kinematyczna ani orientowany nośnik narzędzi, wówczas oprócz układu wsp. obr. przedmiotu pokrywają się wszystkie dalsze cztery układy współrzędnych. Przez to tylko układ współrzędnych obrabianego przedmiotu róŜni się od pozostałych. PoniewaŜ znaczenie mają wyłącznie długości narzędzi, translacje między układami współrzędnych są bez znaczenia. Transformacja liniowa Długość narzędzia jest moŜliwa tylko wtedy do sensownego zdefiniowania w układzie wsp. maszyny, gdy układ ten wynika z bazowego układu wsp. przez transformację liniową. Transformacja nie liniowa JeŜeli np. przy pomocy TRANSMIT jest aktywna transformacja nieliniowa, wówczas przy podaniu układu wsp. maszyny jako poŜądanego układu współrzędnych jest automatycznie stosowany bazowy układ współrzędnych

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-347

8

Korekcje narzędzi

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

03.04

8

Przebieg

Wliczenie wartości zuŜycia Dana nastawcza SD 42935 WEAR_TRANSFORM ustala, która z trzech składowych zuŜycia 1. zuŜycie 2. korekcje sumaryczne dokładne 3. korekcje sumaryczne zgrubne ma zostać poddana obrotowi przez transformację dostosowawczą albo orientowany nośnik narzędzi, gdy jest aktywny jeden z poniŜszych G-Code. • • • • • TOWSTD nastawienie podstawowe dla korekcji w długości narzędziaTOWMCS wartości zuŜycia w układzie wsp. maszyny (MKS) TOWWCS wartości zuŜycia w układzie wsp. obrabianego przedmiotu (WKS) TOWBCS wartości zuŜycia w bazowym układzie współrzędnych (BKS) TOWTCS wartości zuŜycia w układzie wsp. narzędzia na uchwycie oprawki narzędziowej (T odniesienie nośnika narzędzi) TOWKCS wartości zuŜycia w układzie współrz. głowicy narzędziowej przy transformacji kinetycznej

Dalsze wskazówki

Na reakcję na poszczególne składowe zuŜycia (przyporządkowanie do osi geometrycznych, reakcja na znak) wpływanie następuje przez aktywną płaszczyznę transformację dostosowawczą i następujące dane nastawcze: SD 42910: MIRROW_TOOL_WEAR SD 42920: WEAR_SIGN_CUTPOS SD 42930: WEAR_SIGN SD 42940: TOOL_LENGTH_CONST SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE

Literatura

Dalsze informacje dot. korekcji narzędzi proszę przeczytać w: /FB/, Opis działania Maszyna podstawowa (część 1), Korekcja narzędzi (W1)

8-348

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

8.17.4 Długość narzędzia i zmiana płaszczyzny
SD 42940 TOOL_LENGTH_CONST Dana nastawcza nierówna zeru: Przyporządkowanie składowych długości narzędzia (długość, zuŜycie i wymiar bazowy) do osi geometrycznych przy zmianie płaszczyzny obróbki (G17–G19) nie ulega zmianie. PoniŜsza tablica pokazuje przyporządkowanie składowych długości narzędzia do osi geometrii dla narzędzi tokarskich i szlifierskich (typ narzędzia 400 do 599):
Treść Długość 1 Długość 2 Długość 3

17 19

18*) -17 -18 -19
*)

X Z

Y

Z

X

X Z Y

Y

Y Z

Z

X Z

Y

X

Y X

z sześciu wymienionych wartości, jest traktowana jako wartość 18.

KaŜda wartość nierówna 0, która jest nierówna jednej

PoniŜsza tablica pokazuje przyporządkowanie składowych długości narzędzia do osi geometrii dla wszystkich innych narzędzi (typ narzędzia <400 wzgl. >599):
Płaszczyzna obróbki Długość 1 Długość 2 Długość 3 17*) 18 19 Z Y Z X Y Z

Y X

X

-17 -18 -19
*)

Z

Y X

X Z Y

Y X Z

z sześciu wymienionych wartości, jest traktowana jako wartość 17.

KaŜda wartość nierówna 0, która jest nierówna jednej

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-349

8

Korekcje narzędzi

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

03.04

8

Dalsze wskazówki

Przy przedstawianiu w tablicach zakłada się, Ŝe osie geometrii 1 do 3 są oznaczane przez X, Y, Z. Dla przyporządkowania korekcji do osi jest miarodajny nie identyfikator osi lecz ich kolejność. Początek działania zmienionych danych nastawczych

Działanie

Nowa reakcja na składowe narzędzia przy zmianie opisanych danych nastawczych działa dopiero wtedy, gdy następny raz zostanie wybrane ostrze narzędzia. JeŜeli narzędzie jest juŜ aktywne i ma zacząć działać zmieniona reakcja na dane tego narzędzia, narzędzie to musi zostać wybrane ponownie. Odpowiednio jest w przypadku, gdy zmienia się wynikowa długość narzędzia, poniewaŜ zmieniony został stan lustrzanego odbicia osi. Po poleceniu lustrzanego odbicia narzędzie musi zostać ponownie wybrane, aby zaczęły działać zmienione składowe długości narzędzia.

8-350

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.17 Traktowanie specjalne korekcji narzędzia (od w. opr. 5)

Korekcje narzędzi

8

Orientowane nośniki narzędzi i nowe dane nastawcze

Działanie

Dane nastawcze SD 42900 - SD 42940 nie działają na składowe ewentualnie aktywnego orientowanego nośnika narzędzi. Narzędzie wchodzi jednak zawsze ze swoją całą wynikową długością (długość narzędzia + zuŜycie + wymiar bazowy) do obliczenia z orientowanym nośnikiem narzędzi. Przy obliczaniu wynikającej długości całkowitej są uwzględniane wszystkie zmiany, które zostały spowodowane przez dane nastawcze; tzn. wektory orientowanego nośnika narzędzi są niezaleŜne od płaszczyzny obróbki.

Dalsze wskazówki

Często przy stosowaniu orientowanych nośników narzędzi będzie sensowne zdefiniowanie wszystkich narzędzi dla nie poddanego lustrzanemu odbiciu systemu podstawowego, równieŜ tych, które są stosowane tylko do obróbki w lustrzanym odbiciu. Przy obróbce z osiami poddanymi lustrzanemu odbiciu nośnik narzędzi jest wówczas tak obracany, Ŝe rzeczywiste połoŜenie narzędzia jest prawidłowo opisywane. Wszystkie składowe długości narzędzia działają wówczas automatycznie we właściwym kierunku, tak Ŝe zbędne staje się sterowaniem reakcją poszczególnych składowych poprzez dane nastawcze zaleŜnie od stanu lustrzanego odbicia poszczególnych osi. Zastosowanie funkcji orientowanych nośników narzędzi moŜe mieć sens równieŜ wtedy, gdy w maszynie nie jest fizycznie przewidziana Ŝadna moŜliwość skręcania narzędzi, ale są one na stałe zainstalowane z róŜnym zorientowaniem. Zwymiarowania narzędzi moŜna wówczas dokonać jednolicie w zorientowaniu podstawowym a wymiary mające znaczenie dla obróbki wynikają wówczas z obrócenia wirtualnego nośnika narzędzi.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-351

8
8.18

Korekcje narzędzi

8.18 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5)

03.04

8

Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5) Działanie

do w. opr. 4.x W przypadku narzędzi z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (narzędzia tokarskie i szlifierskie – typy 400–599; patrz punkt 8.17.2) zmiana z G40 na G41/G42 wzgl. na odwrót jest traktowana jako zmiana narzędzia. Przy aktywnej transformacji (np. TRANSMIT) prowadzi to do zatrzymania przebiegu (zatrzymanie dekodowania) a przez to ewent. do odchyleń od zamierzonego konturu obrabianych części. od w. opr. 5 Wynikają następujące zmiany:

1. Zmiana z G40 na G41 / G42 i na odwrót nie jest juŜ traktowana jako zmiana narzędzia. W przypadku Transmit nie dochodzi z tego powodu do zatrzymania przebiegu. 2. Do obliczenia punktów przecięcia z blokiem dosunięcia albo odsunięcia jest stosowana prosta między punktami środkowymi ostrza na początku i na końcu bloku. RóŜnica między punktem odniesienia ostrza i jego punktem środkowym jest nakładana na ten ruch. Przy dosuwaniu wzgl. odsuwaniu przy pomocy KONT (narzędzie obchodzi punkt konturu; patrz punkt 8.9) nałoŜenie to następuje w liniowym bloku częściowym ruchu dosunięcia wzgl. odsunięcia. Warunki geometryczne są dlatego w przypadku narzędzi z i bez mającego znaczenie połoŜenia ostrza identyczne. RóŜnice w stosunku do dotychczasowego zachowania się wynikają tylko w stosunkowo rzadkich przypadkach, gdy blok dosunięcia wzgl. odsunięcia tworzy punkt przecięcia z nie sąsiednim blokiem ruchu postępowego, patrz poniŜszy rysunek.

8-352

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8

03.04

8.18 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5)
letzte Position des Schneidenmittelpunktes Ostatnia pozycja punktu środkowego an der Kontur (ab SW5)

Korekcje narzędzi

8

ostrza na konturze (od w. opr. 5) Programowany blok odsunięcia

Programmierter Abfahrsatz

Schneidenmittelpunkt Punkt środkowy ostrza

Satz ohne Schnittpunkt Blok bez punktu mit Vorgängersatz

Punkt odniesienarzędzia nia ostrza Schneidenbezugspunkt

Werkzeugendlage końcowe

PołoŜenie

przecięcia z blokiem poprzedzającym

letzte Position des Schneidenmittelpunktes Ostatnia pozycja punktu środkowego ostrza

Mittelpunktsbahn Tor punktu środkowego

Punkt odniesienia ostrza Schneidenbezugspunkt

3. Zmiana narzędzia przy aktywnej korekcji promienia narzędzia, przy której zmienia się odstęp między punktem środkowym ostrza i jego punktem odniesienia, jest zabroniona w blokach tworzenia okręgu i w blokach ruchu postępowego z wymiernymi wielomianami o stopniu mianownika > 4. W przypadku innych rodzajów interpolacji zmiana w przeciwieństwie do stanu dotychczasowego jest moŜliwa równieŜ przy aktywnej transformacji (np. Transmit). 4. Przy korekcji promienia narzędzia ze zmiennym zorientowaniem narzędzia transformacja z punktu odniesienia ostrza na punkt środkowy ostrza nie jest juŜ moŜliwa do realizacji przez zwykłe przesunięcie punktu zerowego. Narzędzia o mającym znaczenie połoŜeniu ostrza są dlatego zabronione przy frezowaniu obwodowym trójwymiarowym (alarm).

Dalsze wskazówki

Do frezowania czołowego ten temat nie odnosi się, poniewaŜ tutaj i tak są dopuszczalne jak dotychczas tylko zdefiniowane typy narzędzi bez mającego znaczenie połoŜenia ostrza. (Narzędzia o nie dopuszczonym wyraźnie typie narzędzia są traktowane jako frez z głowicą kulistą o podanym promieniu. Podanie połoŜenia ostrza jest ignorowane.)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

8-353

8

Korekcje narzędzi

8.18 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza (od w. opr.5)

03.04

8

Notatki

8-354

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9

03.04

Funkcje dodatkowe

9

Funkcje dodatkowe
9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych ..................................................................... 9-356 9.1.1 Funkcje M .......................................................................................................... 9-361 9.1.2 Funkcje H .......................................................................................................... 9-364

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9-355

9
9.1

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

03.04

9

Wyprowadzenia funkcji pomocniczych Działanie

Przy pomocy wyprowadzania funkcji pomocniczych PLC otrzymuje we właściwym czasie informacje, kiedy program obróbki chce spowodować dokonanie przez PLC określonych działań łączeniowych w obrabiarce. Dzieje się to przez przekazanie odpowiednich funkcji pomocniczych z ich parametrami do interfejsu PLC. Przetworzenie przekazanych wartości i sygnałów musi nastąpić przez aplikację PLC. Wyprowadzanie funkcji Następujące funkcje mogą być wyprowadzane do sterowania programowanego w pamięci: • wybór narzędzia T • korekcja narzędzia D, DL (od wersji opr. 5.2) • posuw F / FA • prędkość obrotowa wrzeciona S • funkcje H • funkcje M Dla wymienionych funkcji moŜna ustalić, czy są one przesyłane podczas przebiegu obróbki i jakie reakcje mają być wyzwalane. Dla kaŜdej grupy funkcji albo pojedynczej funkcji ustala się przy pomocy danych maszynowych, czy wyprowadzenie jest wyzwalane: • przed ruchem postępowy, • jednocześnie z ruchem postępowym • po wykonaniu ruchu postępowego. MoŜna spowodować róŜne zachowania się przez PLC odnośnie kwitowania dla wyprowadzania funkcji pomocniczych.

9-356

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9

03.04

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

Funkcje dodatkowe

9

Programowanie
Symbol literowy[rozszerzenie adresu]=wartość

Objaśnienie
Dopuszczalnymi literami identyfikacyjnymi dla funk- DL od w. opr. 5.2 cji pomocniczych są: M, S, H, T, D, DL, F. W poniŜszej tablicy znajdziecie dane dotyczące znaczenia i zakresów wartości dla rozszerzeń adresów i wartość przy wyprowadzeniu funkcji pomocniczej. Poza tym jest podawana dopuszczalna liczba funkcji pomocniczych jednego typu na blok.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9-357

9

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

03.04

9

Funkcja

Przegląd funkcji pomocniczych, programowanie Rozszerzenie adresu (całkowitoliczbowe) Znaczenie Zakres włącznie 0 Zakres 0-99 1-99 Wartość Typ INT Znaczenie Funkcja Funkcja Dla zakresu wartości między 00 i 99 5 rozszerzeniem adresy jest 0. Koniecznie bez rozszerzenia adresu M0, M1, M2, M17, M30 M3, M4, M5, M19, M70 z rozszerzeniem adresu nr wrzeciona np. M5 dla wrzeciona 2: M2=5. Bez podania wrzeciona zostaje uŜyte wrzeciono prowadzące. Funkcja M uŜytkownika 3 Objaśnienia Liczba na blok

M

-

Nr wrzeciona 1- 12

Dowolne S H

0 - 99

Nr wrzeciona 1- 12 Dowolne 0-99

100- (max wartość INT)

Funkcja REAL

0-±3.4028 ex 38

±(max. wartość INT INT) (SW 5) REAL ±3.4028 ex 38 0-32000 INT (równieŜ nazwy narz. przy aktywnym menedŜerze narzędzi) INT 0-9 ±3.4028 ex 38 REAL 0,001999 999,999 0,001999 999,999 REAL

Prędkość obroto- Bez nr wrzeciona dla wrzeciona wa prowadzącego Dowolne

Funkcje nie mają w NCK Ŝadnego 3 działania, do realizowania wyłącznie przez PLC.

T

Nr wrzeciona 1-12 (przy aktywnym menedŜerze narzędzi)

Wybór narzędzia Nazwy narzędzi nie są przekazywane 1 do interfejsu PLC.

D DL F (FA) Korekcja zaleŜna od miejsca Nr osi Posuw po torze 1-6 0 1-31

Wybór korekcji narzędzia

Posuwy po torze

Patrz wybór Odnosi się do przedtem wybranego dokładnej korekcji numeru D narzędzia /FBW/

Cofnięcie wyboru D0, nastawienie domyślne D1

1 1 6

Posuwy w osiach

Liczba wyprowadzeń funkcji na blok NC W jednym bloku NC moŜna zaprogramować maksymalnie 10 wyprowadzeń funkcji. Funkcje pomocnicze mogą równieŜ zostać wyprowadzone z części akcyjnej akcji synchronicznych. P. /FBSY/ Grupowanie Wymienione funkcje mogą być łączone w grupy. Dla niektórych poleceń M podział na grupy jest juŜ zadany. Z grupowaniem moŜna ustalić zachowanie się pod względem kwitowania.

Maksymalna liczba typu według tablicy nie moŜe zostać przekroczona.

9-358

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9

03.04

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

Funkcje dodatkowe

9

Kwitowania Szybkie wyprowadzenia funkcji, QU Funkcje, które nie zostały zaprojektowane jako szybkie wyprowadzenia, mogą dla poszczególnych wyprowadzeń zostać zdefiniowane jako szybkie wyprowadzenia. Przebieg programu jest kontynuowany bez oczekiwania na pokwitowanie dla wykonania funkcji dodatkowej (następuje poczekanie na pokwitowanie transportu). Przez to moŜna uniknąć niepotrzebnych punktów zatrzymania i przerwań ruchów.

Producent maszyny (MH9.1)

Dla funkcji "szybkie wyprowadzenia funkcji" muszą zostać nastawione odpowiednie dane maszynowe (Patrz /FB/, H2, FB Wyprowadzanie funkcji pomocniczych).

Programowanie
M=QU(…) H=QU(…)

Przykłady: N10 H=QU(735) N10 G1 F300 X10 Y20 G64 N20 X8 Y90 M=QU(7) M7 zaprogramowano jako szybkie wyprowadzenie, tak Ŝe praca z płynnym przechodzeniem między blokami (G64) nie jest przerywana. Stosujcie tę funkcję tylko w pojedynczych przypadkach, gdyŜ np. we współdziałaniu z innymi wyprowadzeniami funkcji jest zmieniane uzgodnienie czasowe.

;Szybkie wyprowadzenie dla H735

Wyprowadzenia funkcji przy ruchach postępowych Przesyłanie informacji jak teŜ oczekiwanie na odpowiednie reakcje wymaga czasu i z tego powodu równieŜ ma wpływ na ruchy postępowe.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9-359

9

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

03.04

9

Szybkie pokwitowanie bez zwłoki zmiany bloku Od wersji oprogramowania 5 moŜna poprzez daną maszynową wpływać na zachowanie się przy zmianie bloku. Przy pomocy nastawienia "bez zwłoki zmiany bloku" uzyskuje się dla szybkich funkcji pomocniczych następujące zachowanie się: Wyprowadzenie funkcji Zachowanie się pomocniczej przed ruchem

podczas ruchu

po ruchu

Przejście między blokami z szybkimi funkcjami pomocniczymi następuje bez zmniejszenia prędkości. Wyprowadzenie funkcji pomocniczych następuje w pierwszym takcie interpolacji w bloku. Kolejny blok jest wykonywany bez zwłoki z powodu kwitowania. Przejście między blokami z szybkimi funkcjami pomocniczymi następuje bez zmniejszenia prędkości. Wyprowadzenie funkcji pomocniczych następuje podczas bloku. Kolejny blok jest wykonywany bez zwłoki z powodu kwitowania. Ruch zatrzymuje się na końcu bloku. Wyprowadzenie funkcji pomocniczych następuje na końcu bloku. Kolejny blok jest wykonywany bez zwłoki z powodu kwitowania.

Wyprowadzenia funkcji w pracy z przechodzeniem płynnym Wyprowadzenia funkcji przed ruchami postępowymi przerywają pracę z płynnym przechodzeniem między blokami (G64/G641) i wytwarzają zatrzymanie dokładne dla poprzedniego bloku. Wyprowadzenia funkcji po ruchach postępowych przerywają pracę z płynnym przechodzeniem między blokami (G64/G641) i wytwarzają zatrzymanie dokładne dla aktualnego bloku. Oczekiwanie na brakujący sygnał pokwitowania od PLC moŜe równieŜ prowadzić do przerwania pracy z przechodzeniem płynnym, np. ciągi poleceń M w blokach z ekstremalnie małymi długościami ruchu po torze.

9-360

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9

03.04

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

Funkcje dodatkowe

9

9.1.1 Funkcje M Programowanie

M... moŜliwe wartości. 0 bis 9999 9999, całkowitoliczbowe (max wartość INT od w. opr. 5)

Działanie

Przy pomocy funkcji M są wyzwalane w maszynie np. działania łączeniowe, jak "Chłodziwo WŁ/WYŁ" i pozostałe funkcje. Niewielka część funkcji M jest zajęta przez producenta sterowania na potrzeby stałych funkcji (patrz poniŜsza lista). Lista domyślnie zdefiniowanych funkcji M M0* M1* M2* M30* M17* M3 M4 M5 M6 M70 M40 M41 M42 M43 M44 M45 Zatrzymanie programowane Zatrzymanie do wyboru Koniec podprogramu Koniec programu głównego z cofnięciem do początku programu Koniec programu, jak M2

Obroty wrzeciona w prawo Obroty wrzeciona w lewo Zatrzymanie wrzeciona Zmiana wrzeciona (nastawienie standardowe) Wrzeciono jest przełączana na pracę jako oś Automatyczne przełączanie przekładni Stopień przekładni 1 Stopień przekładni 2 Stopień przekładni 3 Stopień przekładni 5 Stopień przekładni 4

Dla funkcji oznaczonych * rozszerzony sposób pisania adresów jest niedopuszczalny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9-361

9

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

03.04

9

Producent maszyny (MH9.2)

Wszystkie wolne funkcje M mogą być zajmowane przez producenta maszyny. Np. dla funkcji łączeniowych do sterowania urządzeniami mocującymi albo do włączania/wyłączania dalszych funkcji maszyny.

Producent maszyny (MH9.3)
Patrz dane producenta maszyny

Polecenie M0, M1, M2, M17 i M30 są zawsze wyzwalane po ruchu postępowym. Domyślnie zdefiniowane polecenia M Niektóre funkcje M waŜne dla przebiegu programu są juŜ zajęte domyślnie w standardowym zakresie sterowania: Zatrzymanie programowane, M0 W bloku NC z M0 obróbka jest zatrzymywana. Teraz moŜecie np. usunąć wióry, przeprowadzić pomiary itd. Zatrzymanie programowane 1 Zatrzymanie do wyboru, M1 M1 moŜna nastawić poprzez • MMC/Dialog "Sterowanie programem" albo • interfejs VDI. Wykonywanie programu NC jest kaŜdorazowo zatrzymywane przy zaprogramowanych blokach. Zatrzymanie programowane 2 Funkcja pomocnicza skojarzona z M1 z zatrzymaniem w przebiegu programu (od NCK w. opr. 6.4, HMI w. opr. 6.3) Zatrzymanie programowane 2 moŜna nastawić poprzez HMI/Dialog "Sterowanie programem" i pozwala w kaŜdym czasie na przerwanie przebiegów technologicznych na końcu obrabianej części. Dzięki temu osoba obsługująca moŜe ingerować w bieŜącą produkcję, np. aby usunąć wióry wstęgowe.

9-362

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9

03.04

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

Funkcje dodatkowe

9

Koniec programu, M2, M17,M30 Program jest kończony przez M2, M17 albo M30 i cofany do początku. JeŜeli program główny jest wywoływany z innego programu (jako podprogram), M2/M30 działa jak M17 i na odwrót, tzn. M17 działa w programie głównym jak M2/M30 Funkcje wrzeciona, M3, M4, M5, M19, M70 Dla wszystkich funkcji wrzeciona obowiązuje rozszerzony sposób pisania adresów z podaniem numeru wrzeciona. Przykład: M2=3 oznacza kierunek obrotów wrzeciona w prawo dla drugiego wrzeciona. Gdy nie zaprogramowano rozszerzenia adresu, funkcja obowiązuje dla wrzeciona prowadzącego. Przykład programowania N10 S... N20 X... M3 N180 M789 M1767 M100 M102 M376

Funkcja M w bloku z ruchem w osi, wrzeciono rozpędza się przed ruchem w osi X max 5 funkcji M w bloku

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

9-363

9

Funkcje dodatkowe

9.1 Wyprowadzenia funkcji pomocniczych

03.04

9

9.1.2 Funkcje H Programowanie

N10 G0 X20 Y50 H3=–11.3

Działanie

Przy pomocy funkcji H informacje mogą być przesyłane do PLC (sterowanie programowane w pamięci), aby wyzwolić określone działania łączeniowe. Funkcje H są wartościami rzeczywistymi.

Producent maszyny (MH9.4)

Znaczenie funkcji ustala producent maszyny.

Przebieg

Liczba funkcji na blok NC W jednym bloku NC moŜna zaprogramować maksymalnie 3 funkcje H.

9-364

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10

03.04

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10

Parametry obliczeniowe i skoki w programie
10.1 Parametry obliczeniowe R ..................................................................................... 10-366 10.2 Bezwarunkowe skoki w programie.......................................................................... 10-369 10.3 Warunkowe skoki w programie............................................................................... 10-371

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10-365

10
10.1

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10.1 Parametry obliczeniowe R

03.04

10

Parametry obliczeniowe R Programowanie
Rn=...

Objaśnienie
R n Parametr obliczeniowy Numer parametru obliczeniowego, n= 0 do max. Max patrz dana maszynowa wzgl. producent maszyny, standard: max = 0-99

Producent maszyny (MH10.1)

Liczba parametrów R jest nastawiana poprzez daną maszynową wzgl. patrz dane producenta maszyny.

Działanie

JeŜeli program NC ma obowiązywać nie tylko dla raz ustalonych wartości, albo gdy wartości musicie obliczać, wówczas mogą w tym celu być stosowane parametry obliczeniowe. Potrzebne wartości mogą przy przebiegu programu być obliczane albo nastawiane przez sterowanie. Inna moŜliwość polega na nastawianiu wartości parametrów obliczeniowych przez osobę obsługującą. JeŜeli parametry obliczeniowe są wyposaŜone w wartości, wówczas mogą w programie być przyporządkowywane innym adresom NC, które mają pod względem wartości być elastyczne. Przyporządkowanie wartości Parametrom obliczeniowym moŜecie przyporządkowywać wartości w następującym zakresie: ±(0.000 0001 ... 9999 9999) (8 miejsc dziesiętnych i znak oraz kropka dziesiętna). • W przypadku wartości całkowitoliczbowych moŜna kropkę pominąć. • Znak dodatni moŜna zawsze pominąć.

10-366

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10

03.04

10.1 Parametry obliczeniowe R

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10

Przykład: R0=3.5678 R1=-37.3 R2=2 R3=-7 R4=-45678.1234 Przez wykładniczy sposób pisania moŜna przyporządkować rozszerzony zakres wartości: ± (10 ... 10 ) Wartość wykładników jest pisana po znaku EX; maksymalna łączna liczba znaków: 10 (łącznie ze znakiem i kropką) Zakres wartości EX: -300 do +300
-300 +300

Przykład:

Przykład: R0=-0.1EX-5

R1=1.874EX8 ;znaczenie: R1 = 187 400 000

;znaczenie: R0 = -0,000 001

Wskazówka: • W jednym bloku moŜe nastąpić wiele przyporządkowań; równieŜ przyporządkowania wyraŜeń obliczeniowych. • Przyporządkowanie wartości musi nastąpić w oddzielnym bloku. Przyporządkowania do innych adresów Elastyczność programu NC wynika z tego, Ŝe innym adresom NC są przyporządkowywane te parametry albo wyraŜenia obliczeniowe. Wszystkim adresom mogą być przyporządkowywane wartości, wyraŜenia albo parametry obliczeniowe; wyjątek: adres N, G i L.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10-367

10

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10.1 Parametry obliczeniowe R

03.04

10

Przy przyporządkowywaniu piszecie po znaku adresu znak " = ". Przyporządkowanie ze znakiem ujemnym jest moŜliwe. Gdy przyporządkowania następują na adresach osi (instrukcje ruchów), wówczas jest do tego potrzebny własny blok. Przykład: N10 G0 X=R2 ;przyporządkowanie do osi X Operacje/funkcje obliczeniowe Przy stosowaniu operatorów / funkcji obliczeniowych naleŜy zachować zwykły matematyczny sposób pisania. Priorytety wykonywania są wyznaczane przez nawiasy okrągłe. Poza tym obowiązuje zasada "kropka przed kreską". Dla funkcji trygonometrycznych obowiązuje podawanie w stopniach.

Przykład programowania: parametry R
N10 R1= R1+1 N20 R1=R2+R3 R4=R5-R6 R10=R11/R12 N30 R13=SIN(25.3) N40 R14=R1*R2+R3 N50 R14=R3+R2*R1 N60 R15=SQRT(R1*R1+R2*R2) Nowe R1 wynika ze starego R1 plus 1 R13 daje sinus z 25,3 stopnia Kropka ma pierwszeństwo przed kreską R14=(R1*R2)+R3

R7=R8* R9

Wynik, jak blok N40 Znaczenie: R15=pierwiastek kwadratowy z R12+R22

Przykład programowania:

przyporządkowanie wartości osi
N10 G1 G91 X=R1 Z=R2 F300 N20 Z=R3 N30 X=-R4 N40 Z=-R5 ...

10-368

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10
10.2

03.04

10.2 Bezwarunkowe skoki w programie

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10

Bezwarunkowe skoki w programie Programowanie

GOTOB <podanie celu skoku> GOTOF <podanie celu skoku> GOTO/GOTOC <zmienna celu skoku>

Objaśnienie
GOTOB GOTOF GOTO "Instrukcja skoku" z celem skoku do tyłu (w kierunku początku programu) Instrukcja skoku z celem do przodu (w kierunku końca programu) do tyłu (kierunek najpierw do końca a następnie do początku programu) Instrukcja skoku z poszukiwaniem celu najpierw do przodu a następnie Maskowanie alarmu 14080 "Cel skoku nie znaleziony". Instrukcja skoku z poszukiwaniem celu najpierw do przodu a następnie do tyłu (kierunek najpierw do końca a następnie do początku programu)

GOTOC

<Podanie celu skoku> Parametr celu skoku dla etykiety, numeru bloku albo zmiennej string Etykieta Cel skoku przy poleceniu skoku Etykieta: Numer bloku Zmienna string Zaznaczenie celu skoku w ramach programu

Cel skoku jako numer bloku głównego albo pomocniczego (np. : 200, N300) Zmienna typu string, która zawiera etykietę albo numer bloku.

Działanie

Standardowo programy główne, podprogramy, cykle i procedury przerwania wykonują bloki w takiej kolejności, w jakiej zostały zaprogramowane. Przez skoki w programie moŜna zmienić tę kolejność.

Przebieg

W programie mogą być ustalane cele skoku o nazwach ustalonych przez uŜytkownika. Z innych dowolnych miejsc w ramach tego programu moŜna przy pomocy polecenia GOTOF wzgl. GOTOB dokonać rozgałęzienia do celu skoku. Program kontynuuje wówczas wykonywanie z instrukcją, która następuje bezpośrednio po celu skoku.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10-369

10

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10.2 Bezwarunkowe skoki w programie

03.04

10

Cel skoku nie znaleziony JeŜeli cel skoku nie zostanie znaleziony, wykonywanie programu jest przerywane z alarmem 10080 "Cel skoku nie znaleziony". Przy pomocy polecenia GOTOC alarm ten jest maskowany. Wykonywanie programu jest kontynuowane od wiersza następującego po poleceniu GOTOC. Cel skoku wstecz 1. Skok z etykietą Etykieta_1: .... GOTOB etykieta_1

;cel skoku

Cel skoku do przodu 2. Skok z numerem bloku GOTOF N100 .... N100 ;cel skoku Skoki pośrednie 3. Skok na numer bloku N5 R10=100 N10 GOTOF "N"<<R10 ;Skok na blok, którego numer jest w R10 N90 N100 ;Cel skoku N110 4. Skok na etykiety DEF STRING[20] CEL ZIEL = "Znacznik2" ;Skok ze zmiennym GOTOF CEL celem Znacznik1: T="wiertło1" .... Znacznik2: T="wiertło2" ;cel skoku

Dalsze wskazówki

Skok bezwarunkowy musi być programowany w osobnym bloku. W przypadku programów ze skokami bezwarunkowymi niekonieczne jest umieszczanie M2/M30 na końcu programu.

10-370

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10

03.04

10.3 Warunkowe skoki w programie

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10

Przykłady programowania
N10 … N20 N30 N40 N50 N60 GOTOF ZNACZNIK_0 … ZNACZNIK_1: R1=R2+R3 … ZNACZNIK_0: ;Skok do przodu do ZNACZNIK_0 ;Cel skoku ZNACZNIK_1 ;Cel skoku ZNACZNIK_0 ;Skok wstecz do ZNACZNIK_1

N70 … N80 GOTOB ZNACZNIK_1 N90 …

10.3

Warunkowe skoki w programie Programowanie

IF wyraŜenie GOTOB <podanie celu skoku> IF wyraŜenie GOTOF <podanie celu skoku> IF wyraŜenie GOTO/GOTOC <podanie celu skoku

Objaśnienie poleceń
IF GOTOB GOTOF GOTO Słowo kluczowe dla warunku Instrukcja skoku z celem skoku do tyłu (w kierunku początku programu) Instrukcja skoku z poszukiwaniem celu najpierw do przodu a następnie do tyłu (kierunek najpierw do końca a następnie do początku programu)

Instrukcja skoku z celem skoku do przodu (w kierunku końca programu)

GOTOC <Podanie celu skoku> Etykieta Etykieta:

Maskowanie alarmu 14080 "Cel skoku nie znaleziony". Instrukcja skoku z szukaniem celu najpierw do przodu a następnie do tyłu (kierunek najpierw do końca a następnie do początku programu) Parametr celu skoku dla etykiety, numeru bloku albo zmiennej string Cel skoku przy poleceniu skoku N300) Zaznaczenie celu skoku w ramach programu

Numer bloku Zmienna string

Cel skoku jako numer bloku głównego albo pomocniczego (np. : 200, Zmienna typu string, która zawiera etykietę albo numer bloku.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

10-371

10

Parametry obliczeniowe i skoki w programie

10.3 Warunkowe skoki w programie

03.04

10

Operatory porównań i logiczne
== <> > < >= <= równe nierówne

mniejsze od większe lub równe mniejsze lub równe

większe od

Dalsze informacje na ten temat, patrz pod /PGA/ rozdział 1 „Elastyczne programowanie NC“

Działanie

Przy zastosowaniu instrukcji IF mogą być formułowane warunki skoku. Skok do zaprogramowanego celu skoku następuje tylko wtedy, gdy warunek skoku jest spełniony.

Przebieg
Warunek skoku dopuszcza wszystkie operacje porównywania i logiczne (wynik: TRUE albo FALSE). Skok w programie jest wykonywany, gdy wynik tej operacji jest TRUE. Celem skoku moŜe być tylko jeden blok z etykietą, który leŜy w ramach programu. W jednym bloku moŜna sformułować wiele skoków warunkowych.

Przykład programowania
N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20 N41 MA1: G0 X=R2*COS(R1)+R5 -> -> Y=R2*SIN(R1)+R6 N42 R1=R1+R3 R4=R4-1 N43 IF R4>0 GOTOB MA1 N44 M30 Przyporządkowanie wartości początkowych Obliczenie i przyporządkowanie do adresu osi Podanie zmiennych Instrukcja skoku z etykietą Koniec programu

10-372

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu
11.1 Zastosowanie podprogramów................................................................................. 11-374 11.2 Wywołanie podprogramu ....................................................................................... 11-377 11.3 Podprogram z powtórzeniem programu.................................................................. 11-379 11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3) ........................................................ 11-380

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-373

11
11.1

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.1 Zastosowanie podprogramów

03.04

11

Zastosowanie podprogramów
Co to jest podprogram?
Program główny

W zasadzie podprogram jest zbudowany tak, jak program obróbki. Składa się on z bloków NC z poleceniami ruchu i poleceniami wykonania czynności łączeniowych. W zasadzie między programem głównym i podprogramem nie ma róŜnicy. Podprogram zawiera albo przebiegi czynności roboczych albo odcinki robocze, które mają być wielokrotnie wykonywane.

ra m ro g d p P o

Zastosowanie podprogramów

Ciągi czynności obróbkowych, które się ciągle powtarzają, programuje się tylko jeden raz w podprogramie. Np. określone kształty konturu, które się ciągle powtarzają albo teŜ cykle obróbkowe. Podprogram ten moŜna wówczas wywołać w kaŜdym dowolnym programie i wykonać.

Podprogram

Budowa podprogramu Budowa podprogramu jest identyczna z budową programu głównego (patrz punkt „Budowa i treść programu NC“). Podprogramy są wyposaŜane w M17 - koniec programu. Oznacza to tutaj powrót do wywołującej płaszczyzny programu.

11-374

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

11.1 Zastosowanie podprogramów

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Objaśnienie

Poprzez daną maszynową moŜna maskować ten koniec programu M17 (np. aby uzyskać korzyści odnośnie czasu przebiegu). Dalsze wskazówki

Dodatkowo moŜna w podprogramie zaprogramować nagłówek z definicjami parametrów. To programowanie opisuje instrukcja programowania w części "Przygotowanie pracy". Koniec programu przy pomocy RET

Zamiast końca programu M17moŜna w podprogramie równieŜ uŜyć instrukcji końca RET. RET wymaga własnego bloku. Instrukcji RET naleŜy uŜyć wtedy, gdy praca z płynnym przechodzeniem między blokami nie ma być przerwana przez powrót. Warunkiem jest, by podprogram nie miał atrybutu SAVE. Gdy M17 zostanie zaprogramowane we własnym bloku, G64 jest przerywane i jest wytwarzane zatrzymanie dokładne. Pomoc: Nie pisać M17 w oddzielnym bloku podprogramu lecz np. z drogą ruchu postępowego: G1 X=YY M17 Poprzez daną maszynową musi być nastawione: "bez M17 z PLC". Nazwa podprogramu

Aby z wielu podprogramów móc wybrać określony, programowi jest nadawana nazwa. Nazwę moŜna wybrać dowolnie przy sporządzaniu programu przy przestrzeganiu następujących ustaleń: • dwa pierwsze znaki muszą być literami • ponadto litery, cyfry i podkreślniki • stosować maksymalnie 31 znaków • nie stosować znaków rozdzielających (patrz punkt „Elementy językowe języka programowania“) Obowiązują te same zasady co dla nazw programów.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-375

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.1 Zastosowanie podprogramów
Przykład: N10 WNĘKA1 Dodatkowo w przypadku podprogramów istnieje moŜliwość stosowania słowa adresowego L.... Dla wartości jest moŜliwych 7 miejsc dziesiętnych (tylko liczby całkowite). Pamiętajcie: zera na początku mają znaczenie dla rozróŜniania w przypadku adresu L... Przykład: N10 L123 N20 L0123 N30 L00123 W tym przykładzie są trzy róŜne podprogramy.

03.04

11

Głębokość kaskadowania

Podprogramy moŜna wywoływać nie tylko w programie głównym, lecz równieŜ w podprogramie. W sumie dla tego rodzaju kaskadowego wywoływania jest do dyspozycji12 płaszczyzn programowania; łącznie z płaszczyzną programu głównego. Oznacza to: Z programu głównego moŜe wychodzić 11 kaskadowanych wywołań podprogramu.

Progr. główny Podprogr. Podprogr. Płaszcz. program.

max.11

Podprogr. Powrót Powrót

Wskazówka: Gdy pracujecie z uŜyciem cykli obróbkowych i pomiarowych SIEMENS, wówczas potrzebne są 3 płaszczyzny. JeŜeli cykl ma zostać wywołany przez podprogram, wówczas wywołanie moŜe nastąpić maksymalnie w płaszczyźnie 9.

Powrót

11-376

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11
11.2

03.04

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.2 Wywołanie podprogramu

11

Wywołanie podprogramu
Wywołanie podprogramu W programie głównym wywołujecie podprogram albo przy pomocy adresu L i numeru podprogramu albo przez podanie nazwy programu. Przykład: ... N120 L100

Wywołanie podprogramu „L100.SPF“: N10 MSG (podprogram DIN“) N20 G1 G91... ... N60 M17 ;koniec podprogramu Koniec programu głównego

N160

M30

Przykład z przekazaniem parametrów R: N10 N20 N30 G0 X0 Y0 G90 T1 R10=10 R11=20 PROSTOKĄT Narzędzie T1 przesuwem szybkim do pierwszej pozycji, bezwzględne podanie wymiaru Zapis parametrów obliczeniowych R10 i R11 Wywołanie podprogramu wykonania prostokąta „PROSTOKĄT.SPF“ z przekazaniem parametrów R: N15 G1 X=R10 G91 F500 N25 Y=R11 N35 X=-R10 N45 Y=-R11 N55 M17 ;koniec podprogramu Ruch narzędzia do następnej pozycji obróbkowej Wywołanie podprogramu wykonania prostokąta „PROSTOKĄT.SPF“ z przekazaniem parametrów R Koniec programu głównego

N40 N50 N60

G0 X50 Y50 G90 PROSTOKĄT M30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-377

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.2 Wywołanie podprogramu

03.04

11

Wywołanie programu głównego jako podpro-

gramu RównieŜ program główny moŜe zostać wywołany jako podprogram. Reakcja na umieszczony w programie głównym koniec programu M30 następuje w tym przypadku jak na M17 (koniec programu z powrotem do programu wywołującego). Wywołanie programujecie przez podanie nazwy programu. Przykład: N10 MPF739 albo N10 WAŁEK3 Odpowiednio podprogram moŜe równieŜ zostać uruchomiony jako program główny. Dalsze wskazówki

Program główny

N10 MPF739 albo N10WELLE3

Następny program główny

N10... . . . N50 M30

Strategia poszukiwania przez sterowanie: 1. Czy jest *_MPF ? 2. Czy jest *_SPF ? Wynika z tego: w przypadku gdy nazwa wywoływanego podprogramu jest identyczna z nazwą programu głównego, wówczas jest ponownie wywoływany wywołujący program główny. Tego z reguły nie poŜądanego zjawiska naleŜy uniknąć przez jednoznaczny wybór nazw programów i podprogramów. Wywoływanie podprogramów przy pomocy pliku INI Z pliku inicjalizacyjnego mogą być wywoływane podprogramy, które nie wymagają przekazania parametrów: Przykład: N10 MYINISUB1 ;Wywołanie podprogramu bez parametrów

11-378

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11
11.3

03.04

11.3 Podprogram z powtórzeniem programu

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Podprogram z powtórzeniem programu
Powtórzenie programu, P JeŜeli podprogram ma być wiele razy kolejno wykonany, moŜna w bloku z wywołaniem podprogramu pod adresem P zaprogramować poŜądaną liczbę powtórzeń programu. Przykład: N40 RAMKA P3 Podprogram "ramka" ma zostać wykonany kolejno 3 razy. Zakres wartości P: 1…9999 Dla kaŜdego wywołania podprogramu obowiązuje: Podprogram musi zawsze być programowany we własnym bloku NC. Wywołanie podprogramu z powtórzeniem programu i przekazaniem parametrów Parametry są przekazywane tylko przy wywołaniu programu wzgl. pierwszym przebiegu. Dla dalszych powtórzeń parametry pozostają bez zmian. W przypadku gdy przy powtórzeniach programu chcecie zmieniać parametry, musicie w podprogramie ustalić odpowiednie uzgodnienia.
Program glowny

N40 RAHMEN P3

Podprogram
1 2 3

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-379

11
11.4

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

03.04

11

Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3) Działanie

W porównaniu do techniki podprogramów powtarzanie programów umoŜliwia powtarzanie juŜ napisanych części programu w ramach programu w dowolnym składzie. Jest przy tym przy pomocy etykiet oznaczany blok albo fragmenty programu, które mają być powtarzane. Odnośnie etykiet patrz: Literatura: /PG/, Instrukcja programowania Podstawy, Pkt. 2.2 /PGA/, Program. Przygotowanie pracy Pkt. 1.11, 1.12

Objaśnienie
ETYKIETA: REPEAT REPEATB Cel skoku; po nazwie celu skoku następuje dwukropek Powtórz (powtórz wiele wierszy) Powtórz blok (powtórz tylko jeden wiersz)

Programowanie

Powtórzenie bloku ETYKIETA: xxx yyy REPEATB ETYKIETA P=n zzz Wiersz programu oznaczony dowolną etykietą jest powtarzany P=n razy. JeŜeli P nie podano, blok jest powtarzany dokładnie jeden raz. Po ostatnim powtórzeniu program jest kontynuowany od wiersza zzz następującego po wierszy REPEATB. Blok oznaczony etykietą moŜe znajdować się przed albo za instrukcją REPEATB. Poszukiwanie następuje najpierw w kierunku początku programu. Gdy etykieta nie zostanie w tyk kierunku znaleziona, wówczas szukanie następuje w kierunku końca programu.

11-380

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Przykład programowania

Powtarzanie pozycji N10 POSITION1: X10 Y20

N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8) N30 ... N40 REPEATB POSITION1 P=5 N50 REPEATB POSITION2 N60 ... N70 M30

Cykl pozycji Wykonaj BLOK N10 pięć razy Wykonaj BLOK N20 jeden raz

Programowanie

Powtórzenie zakresu od etykiety ETYKIETA: xxx yyy REPEAT ETYKIETA P=n zzz Fragment programu między etykietą o dowolnej nazwie i instrukcją REPEAT jest powtarzany P=n razy. JeŜeli blok z etykietą zawiera dalsze instrukcje, wówczas są one ponownie wykonywane przy kaŜdym powtórzeniu. JeŜeli P nie podano, fragment programu jest powtarzany dokładnie jeden raz. Po ostatnim powtórzeniu program jest kontynuowany od wiersza zzz następującego po wierszu z REPEAT. Etykieta musi znajdować się przed instrukcją REPEAT. Szukanie następuje tylko w kierunku początku programu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-381

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

03.04

11

Przykład programowania

Jest wykonywanych 5 kwadratów o rosnącej szerokości N5 R10=15 N10 Begin: R10=R10+1 Szerokość N20 N30 N40 N50 N60 Z=10-R10 G1 X=R10 F200 Y=R10 X=-R10 Y=-R10

N70 Z=10+R10 N80 REPEAT BEGIN P=4 N90 Z10 N100 M30

Wykonaj zakres N10 do N70 cztery razy

Powtórzenie zakresu między dwoma etykietami START_ETYKIETA: xxx ooo END_ETYKIETA: yyy ppp REPEAT START_ETYKIETA END_ETYKIETA P=n zzz Zakres między dwoma etykietami jest wykonywany P=n razy. Etykiety mogą być definiowane dowolnymi nazwami. Pierwszy wiersz powtórzenia zawiera etykietę startową, ostatni wiersz etykietę końcową. JeŜeli wiersz z etykietą początkową albo końcową zawiera dalsze instrukcje, wówczas przy kaŜdym przebiegu są one ponownie wykonywane. JeŜeli nie podano P, wówczas fragment programu jest wykonywany dokładnie jeden raz. Po ostatnim powtórzeniu program jest kontynuowany od wiersza zzz następującego po wierszu z REPEAT.

Programowanie

11-382

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Powtarzany fragment programu moŜe znajdować się przed albo za instrukcją REPEAT. Poszukiwanie następuje najpierw w kierunku początku programu. Gdy etykieta startowa nie zostanie w tym kierunku znaleziona, wówczas instrukcja REPEAT jest poszukiwana do dołu w kierunku końca programu. Wzięcie instrukcji REPEAT w nawias obydwu etykiet jest niemoŜliwe. JeŜeli etykieta startowa zostanie znaleziona przed instrukcją REPEAT i etykieta końcowa nie zostanie osiągnięta przed tą instrukcją, wówczas jest wykonywane powtórzenie między etykietą startową i instrukcją REPEAT.

Przykład programowania

Powtórzenie fragmentu programu od BEGIN do END N5 R10=15 N10 Begin: R10=R10+1 N20 Z=10-R10 N30 G1 X=R10 F200 N40 Y=R10 N50 X=-R10 N60 Y=-R10 N70 END:Z=10 N80 Z10 N90 CYCLE(10,20,30) N100 REPEAT BEGIN END P=3 N110 Z10 N120 M30

Szerokość

Zakres N10 do N70 wykonaj trzy razy

Programowanie

Powtórzenie zakresu między znacznikiem i znacznikiem końcowym ETYKIETA: xxx ooo ETYKIETA_KOŃCOWA: yyy REPEAT ETYKIETA P=n zzz

ETYKIETA KOŃCOWA jest domyślnie zdefiniowaną etykietą o stałej nazwie. ETYKIETA_KOŃCOWA oznacza koniec fragmentu programu i moŜe być wielokrotnie stosowana w programie. Blok zaznaczony ETYKIETĄ KOŃCOWĄ moŜe zawierać dalsze instrukcje.
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-383

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

03.04

11

Obszar między etykietą i następną ETYKIETĄ KOŃCOWĄ jest powtarzana z P=n razy. Etykieta początkowa moŜe być zdefiniowana przy pomocy dowolnej nazwy. JeŜeli blok z etykietą startową albo ETYKIETĄ KOŃCOWĄ zawiera dalsze instrukcje, wówczas są one wykonywane przy kaŜdym powtórzeniu. JeŜeli od etykiety początkowej do bloku z wywołaniem REPEAT nie zostanie znaleziona ETYKIETA KOŃCOWA, wówczas pętla kończy się przed wierszem REPEAT. Ta konstrukcja działa przez to jak wyŜej opisane "powtórzenie zakresu od znacznika". JeŜeli nie podano P, wówczas fragment programu jest wykonywany dokładnie jeden raz. Po ostatnim powtórzeniu program jest kontynuowany od wiersza zzz następującego po wierszu z REPEAT.

Przykład programowania
N10 G1 F300 Z-10 N20 BEGIN1: N30 X10 N40 Y10 N50 BEGIN2: N60 X20 N70 Y30 N100 Z-10

N80 ETYKIETA_KOŃCOWA: Z10 N90 X0 Y0 Z0 N110 BEGIN3: X20 N120 Y30

N130 REPEAT BEGIN3 P=3 N140 REPEAT BEGIN2 P=2 N150 M100 N160 N170 N180 N190 REPEAT BEGIN1 P=2 Z10 X0 Y0 M30

Wykonaj trzy razy zakres N110 do N120 Wykonaj dwa razy N50 do N80 Wykonaj dwa razy zakres N20 do N80

11-384

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Warunki brzegowe

• Powtarzanie części programu moŜna wywoływać w sposób kaskadowy. KaŜde wywołanie zajmuje jedną płaszczyznę podprogramu.

• JeŜeli podczas wykonywania powtarzania części programu jest zaprogramowane M17 albo RET, wówczas powtarzanie części programu jest przerywane. Program jest kontynuowany od bloku następującym po wierszu REPEAT.

• W aktualnym wyświetleniu programu jest wyświetlane powtórzenie części programu jako własna płaszczyzna podprogramu.

• JeŜeli podczas wykonywania części programu zostanie wyzwolone anulowanie płaszczyzny, wówczas program jest kontynuowany po wywołaniu wykonywania części programu. Przykład: N5 R10=15 N10 BEGIN: R10=R10+1 N20 Z=10-R10 N30 G1 X=R10 F200 N40 Y=R10 N50 X=-R10 N60 Y=-R10 N70 END: Z10 N80 Z10 N90 CYCLE(10,20,30) N100 REPEAT BEGIN END P=3 N120 Z10 N130 M30 • Struktur kontrolnych i powtarzania części programu moŜna uŜywać w sposób kombinowany. Nie powinno być jednak krzyŜowania się. Powtórzenie części programu powinno leŜeć w ramach gałęzi struktury kontrolnej wzgl. struktura kontrolna w ramach powtórzenia części programu.

Szerokość Anulowanie płaszczyzny

Kontynuacja wykonywania programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-385

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

03.04

11

• Przy pomieszaniu skoków i powtórzenia części programu bloki są wykonywane czysto sekwencyjnie. JeŜeli np. skok następuje z powtórzenia części programu, wówczas obróbka trwa tak długo, aŜ zaprogramowany koniec części programu zostanie znaleziony. Przykład: N10 G1 F300 Z-10 N20 BEGIN1: N30 X10 N40 Y10 N50 GOTOF BEGIN2 N60 ETYKIETA_KOŃCOWA: N70 BEGIN2: N80 X20 N90 Y30 N100 ETYKIETA_KOŃCOWA: Z10 N110 X0 Y0 Z0 N120 Z-10 N130 REPEAT BEGIN1 P=2 N140 Z10 N150 X0 Y0 N160 M30 Uaktywnienie Powtórzenie części programu jest uaktywniane przez zaprogramowanie. Instrukcja REPEAT powinna znajdować się za blokami ruchu.

11-386

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11

03.04

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11

Przykład programowania

Obróbka frezarska: obróbka w pozycjach wiercenia przy pomocy róŜnych technologii N10 EIERTŁO_DO_NAKIEŁKÓW() N20 POS_1: N30 X1 Y1 N40 X2 N50 Y2 N60 X3 Y3 N70 ETYKIETA KOŃCOWA: N80 POS_2: N90 X10 Y5 N100 X9 Y-5 N110 X3 Y3

ZałoŜenie wiertła do nakiełków Pozycje wiercenia 1

Pozycje wiercenia 2

N120 ETYKIETA KOŃCOWA: N130 WIERTŁO() N140 GWINT(6)

N150 REPEAT POS_1 N160 WIERTŁO() N170 GWINT(8) N180 REPEAT POS_2 N190 M30

Zmiana wiertła i cykl wiercenia ZałoŜenie gwintownika M6 i cykl gwintowania Powtórz fragment programu od POS_1 jeden raz do ETYKIETA_KOŃCOWA ZałoŜenie wiertła i cykl wiercenia ZałoŜenie gwintownika M8 i cykl gwintowania Powtórz fragment programu od POS_2 jeden raz do ETYKIETA_KOŃCOWA

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

11-387

11

Technika podprogramów i powtarzanie części programu

11.4 Powtórzenie części programu (od w. opr. 4.3)

03.04

11

Notatki

11-388

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

Tablice

12

Tablice
12.1 Lista instrukcji ........................................................................................................ 12-390 12.2 Lista adresów......................................................................................................... 12-406 12.2.1 Litery adresowe................................................................................................ 12-406 12.2.2 Adresy stałe ..................................................................................................... 12-407 12.2.3 Adresy stałe z rozszerzeniem osi ..................................................................... 12-408 12.2.4 Adresy nastawne.............................................................................................. 12-410 12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych.................................................................... 12-413 12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów ..................................................... 12-425 12.4.1 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów.......................................... 12-426 12.4.2 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów w akcjach synchron. ruchu 12-436 12.4.3 Funkcje zdefiniowane domyślnie...................................................................... 12-437 12.4.4 Typy danych .................................................................................................... 12-441

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-389

12
12.1

Tablice

12.1 Lista instrukcji

03.04

12

Lista instrukcji

Legenda:
1 2 3

Jako punkty środkowe okręgu parametry interpolacji (IPO) działają przyrostowo. Przy pomocy AC mogą być programowane jako bezwzględne. Przy innych znaczeniach (np. skok gwintu) modyfikacja adresu jest ignorowana. 5 Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D
4 6 7 8 9

Bezwzględne punkty końcowe: modalne; przyrostowe punkty końcowe: pojedynczymi blokami; poza tym modalnie / pojedynczymi blokami w zaleŜności od określenia składni funkcji G

Numeracja grup odpowiada tablicy “Lista funkcji G / warunków drogowych" w punkcie 12.3

Nastawienie standardowe na początku programu (w stanie przy dostawie sterowania, o ile nie zaprogramowano inaczej).

Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571 Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK 810D

UŜytkownik OEM moŜe wnieść dwa dodatkowe rodzaje interpolacji. UŜytkownik OEM moŜe zmieniać nazwy. Słowo kluczowe obowiązuje tylko dla SINUMERIK FM-NC Dla tej funkcji rozszerzony sposób pisania adresów jest niedopuszczalny. Znaczenie Przyporząd- Opis, komentarz kowanie wartości 0 ... 9999 9999 tylko całkowitoliczb., bez znaku Składnia Modal- Gru 2 nie/poj. pa blok.

10

Nazwa

:

Nr bloku - blok główny (patrz N)

A 5 A2 5 A3 A4 5 A5
5

AC ACC
5 5

Oś Orient. narzędzia: kąt Eulera Orient. narzędzia: składowa wektorowa kierunku Orient. narzędzia dla początku bloku Orient. narzędzia dla końca bloku; składowa wektorowa normalnej Bezwzględne podanie wymiaru Przyśpieszenie osiowe (acceleration axial) Redukcja albo przewyŜszenie maksymalnego przyspieszenia osiowego (acceleration axial) Absol. podanie wymiaru dla osi obrotowych, dosuwnięciedo pozycji w kierunku ujemnym Absol podanie wymiaru, dla osi obrotowych dosun. do pozycji w kierunku dodatnim Odstęp ścięcia naroŜnika dla funkcji torowych G1, G2, G3, ... Odstęp ścięcia naroŜnika dla przesuwu szybkiego G0 Kąt odsunięcia szybkiego (angle tilt fast)

Real Real Real Real Real 0, ..., 359.9999° Real, bez znaku 1, ..., 200

szczególne oznanp. :20 czanie bloków zamian N... ; ten blok powinien zawierać wszystkie instrukcje dla kompletnego następnego kroku obróbki

m,s s s s s

3

X=AC(100)

s m

ACCLIMA ACN ACP ADIS

Zakres obowiązywania wynosi 1 do 200

ACCLIMA[X]=...[%] A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...) A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)

m s s m m m

ADISPOS ALF AMIRROR ANG AP

Programowane lustrz. odbicie (additive mirror) Kąt zarysu konturu

L. całk., bez znaku

Real, bez znaku Real, bez znaku

AMIRROR X0 Y0 Z0 ; własny blok

s s

3

Kąt biegunowy (angle polar)

0, ..., ± 360°

m,s

3

12-390

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
Nazwa

03.04

12.1 Lista instrukcji
Znaczenie Przyporząd- Opis, komentarz kowanie wartości 0, ..., 360° Składnia

Tablice

12

Modal- Gru 2 nie/poj. pa blok. m,s s
3

AR

AROT

Obrót programowany (additive rotation)

Kąt rozwarcia (angle circular)

AROTS

Programowany obrót frame z kątami przestrzennymi (additive rotation) Programowane skalowanie (additive scale) addytywne programowane przesunięcie (additive translation) Przełączenie osi pojemnikowej Orientacja narzędzia: kąt Eulera Oś Zmienny identyfikator osi Akima-Spline

Obr. wokół 1. osi geom.: o -180 .. 180° 2. osi geom.: -89.999° ... 90° 3. osi geom.: -180° .. 180°

AROT X... Y... Z... ;własny AROT RPL= blok

3

ASCALE ASPLINE ATRANS AX B B2 B3 B4 B5

ASCALE X... Y... Z... ; własny blok ATRANS X... Y... Z... ; własny blok

AROTS X... Y... AROTS Z... X... AROTS Y... Z... AROTS RPL=

s ;własny blok

3

s m s m,s m,s s s s s
3

3 1 3

AXCTSWE
5 5 5 5

Real Real Real Real Real Real

AXCTSWE(CTn,CTn+1,...)

3

25

Orientacja narzędzia: składowa wektorowa kierunku

BAUTO BNAT
1 1

Orientacja narzędzia dla końca bloku; składowa wektorowa normalnej

Orientacja narzędzia dla początku bloku

Ustalenie pierwszego odcinka spline przez kolejne 3 punkty (begin not a knot) Naturalne przejście do pierwszego bloku spline (begin natural) Skokowe przyśpieszenie ruchu po torze B-Spline

m m m m m m,s s s

19 19 21 1

BRISK

BRISKA BSPLINE BTAN C C2 5 C3
5

Włączenie skokowego przyśpieszenia ruchu po torze dla osi programowanych Przejście styczne do pierwszego bloku Spline (begin tangential)

19
3

C4 5 C5
5

CDOF CDON CDOF2 1 CFC CFTCP CFIN

1

Orientacja narzędzia: kąt Eulera Real Orientacja narzędzia: Real składowa wektora kierunku Orientacja narzędzia dla początku bloku Real Orientacja narzędzia dla końca bloku; Real składowa wektora normalnej Nadzór na kolizję WYŁ (collision detection OFF) Nadzór na kolizję WŁ (collision detection ON) Nadzór na kolizję WYŁ (collision detection OFF) Stały posuw po konturze (constant feed at contour) Stały posuw w punkcie odniesienia ostrza narzędzia (tor punktu środkowego) (constant feed in tool-center-point) Stały posuw tylko przy zakrzywieniu wewnętrznym, nie przy zakrzywieniu zewnętrznym (constant feed at internal radius) Fazka; wartość = długość fazki Fazka ; wartość = szerokość fazki w kierunku ruchu (chamfer)Real

s s m m m m m m S 23 23 23 16 16 16

Tylko dla CUT3DC

CHF os w. opr. 3.5 CHR

Real, bez znaku

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-391

12
Nazwa

Tablice

12.1 Lista instrukcji
Znaczenie Przyporząd- Opis, komentarz kowanie wartości Składnia

03.04

12

Modal- Gru 2 nie/poj. pa blok.

CHKDNO CIP

Kontrola jednoznaczności numerów D

Interpolacja kołowa przez punkt pośredni

CLGOF

CLGON

COMPOF

Stała prędkość obr. obr. przedm. przy szlif. bezkł. WŁ.
1,6 6

Stała prędkość obr. obr. przedm. przy szlif. bezkł. WYŁ Kompresor WYŁ

CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...

m

1

COMPON

COMPCURV

COMPCAD CP
CPRECOF
1,6

Kompresor WŁ.: wielomiany ze stałym zakrzywieniem continuos path; ruch po torze Kompresor WŁ.: jakość powierzchni program CAD

Kompresor WŁ.

m m m

30 30 30

m

CPRECON CR

6

Programowana dokładność konturu WYŁ (contour precision OFF) Promień okręgu (circle radius) Programowana dokładność konturu WŁ. (contour precision ON) Real, bez znaku

m

30

m m S

49

39 39

CROTS

Programowane obroty frame z kątami przestrzennymi (obrót w podanych osiach) Spline sześcienny

CSPLINE CT CUT2D
1

CROTS X... Y... CROTS Z... X... CROTS Y... Z... CROTS RPL= CT X... Y.... Z...

S

;własny blok

Okrąg z przejściem stycznym

CUT2DF CUT3DC
5

Korekcja narzędzia 2 ½D (Cutter compensation type 2dimensional frame); korekcja narzędzia działa w stosunku do aktualnego frame (płaszczyzna skośna) Korekcja narzędzia 3D frezowanie obwodowe (Cutter compensation type 3dimensional circumference) Korekcja narzędzia 3D frezowanie obwodowe z powierzchniami ograniczającymi (Cutter compensation type 3dimensional circumference) Korekcja narzędzia 3D frezowanie obwodowe z powierzchniami ograniczającymi z narzędziem róŜnicowym (Cutter compensation type 3dimensional circumference) Korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe (Cutter compensation type 3dimensional face)

Korekcja narzędzia 2 ½D (Cutter compensation type 2dimensional)

m

m m m m m m m m m

22 22 22 22 22 22 22 22 40

1

1

CUT3DCC

5

CUT3DCCD CUT3DF
5 5

5

CUT3DFF CUT3DFS

5

CUTCONOF

1

CUTCONON

Korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe o stałej orientacji narzędzia zaleŜnie od aktywnego frame(Cutter compensation type 3dimensional face frame) Korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe ze stałą orientacją narzędzia niezaleŜnie od aktywnego frame (Cutter compensation type 3dimensional face) Stała korekcja promienia WYŁ Stała korekcja promienia WŁ. Numer korekcji narzędzia 1, ..., 9 Zawiera dane korekcyjne dla okreod w. opr. ślonego narzędzia 3.5 T... ; D0 → dane 1, ... 32 000 korekcyjne dla narzędzia D...

m

m

40

D

DC

Podanie wymiaru bezwzględnego dla osi obrotowych, bezpośrednie dosunięcie do pozycji

A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)

s

12-392

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
Nazwa

03.04

12.1 Lista instrukcji
Znaczenie Przyporząd- Opis, komentarz kowanie wartości Progr. w promieniu, ostatnio akt. GCode Programowanie w promieniu dla G90/G91 Programowanie w średnicy dla G90/G91 Składnia

Tablice

12

Modal- Gru 2 nie/poj. pa blok. m m m m 29 29 29 29

DIAMCYCOF DIAMOF
1

Programowanie w promieniu dla G90/G91: WŁ. Dla wyświetlania pozostaje aktywny ostatnio aktywny G-Code tej grupy Programowanie w średnicy: WYŁ (Diametral programming OFF) Programowanie w średnicy: WŁ. (Diametral programming ON) Program. w średnicy dla G90, pr. w promieniu dla G91 Długość szybkiego odsunięcia PrzewyŜszenie okręgu przejścia korekcja promienia narzędzia Repos-róŜnica toru Repos-odstęp Droga wyjścia gwintu Droga wejścia gwintu 0, ..., 100 Real, bez znaku Real, bez znaku Real INT Real

DIAMON DIAM90 DILF DISC

m m S S m m

DISPR DISR DITE DITS DL DRFOF DRIVE ENAT ETAN F

Korekcja sumaryczna narzędzia

EAUTO
1

9

Wyłączenie przesunięć kółkiem ręcznym (DRF) Przyśpieszenie torowe zaleŜne od prędkości

m

m

FA

FCUB FD FDA

6

Ustalenie ostatniego odcinka spline przez ostatnie 3 punkty (end not a knot) Naturalne przejście krzywej do następnego bloku ruchu (end natural) Styczne przejście krzywej do następnego bloku ruchu na początku Spline (end tangential) Wartość posuwu 0.001, ..., Prędk. torowa naF=100 G1 ... (w połączeniu z G4 jest pod F równieŜ 99 999.999 rzędzie / obr. programowany czas oczekiwania) przedm.; jedn. miary w mm/min albo mm/obr zaleŜnie od G94 albo G95 Posuw osiowy (feed axial) 0.001, ..., FA[X]=100 999999.999 mm/min, stopni/min; 0.001, ..., 39999.9999 cali/min Posuw zmienny wg Spline sześciennego (feed cubic) Posuw po torze dla zmiany kółkiem ręcznym Real, bez (feed DRF) znaku Zwłoka na naroŜniku WYŁ Posuw osiowy dla zmiany kółkiem ręcznym (feed DRF axial) Real, bez znaku

m

m m m

21

20 20 20

m

m S S m m

37

FENDNORM FFWOF FGREF
1

FFWON

Sterowanie wyprzedzające WŁ. (feed forward ON)

Sterowanie wyprzedzające WYŁ (feed forward OFF) Wielkość odniesienia, wartość efektywna

FGROUP

Promień odniesienia przy osiach obrotowych albo współczynniki odniesienia toru przy osiach orientacji (interpolacja wektorowa) Ustalenie osi z posuwem po torze

m

m

24

24

57

FIFOCTRL FL

Sterowanie buforem przebiegu wyprzedzającego Prędkość graniczna dla osi synchronicznych

F obowiązuje dla wszystkich osi podanych pod FGROUP

FGROUP (oś1, [oś2], ...)

m FL [oś] =... m

4

Real, bez

Obowiązuje jednostka nastawiona

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-393

12
Nazwa

Tablice

12.1 Lista instrukcji
Znaczenie Przyporząd- Opis, komentarz kowanie wartości znaku przy pomocy G93, G94, G95 (max przesuw szybki) Składnia

03.04

12

Modal- Gru 2 nie/poj. pa blok.

(feed limit) FLIN FMA
6

FNORM FORI1 FORI2 FP FPR

1,6

Wiele posuwów osiowych (feed multiple axial)

Posuw liniowy zmienny (feed linear)

Posuw dla ruchu wahliwego wektora orientacji na duŜym okręgu Punkt stały: nr punktu stałego, do którego następuje dosunięcie Oznaczenie osi obrotowej Wyłączenie posuwu na obrót

Posuw normalny wg DIN66025 (feed normal)

Real, bez znaku

m

m

37

m

m m

37

Posuw dla nałoŜonego obrotu wokół skręconego wektora orientacji

FPRAOF FRC

0.001 ... 999999.999

L. całk., bez znaku

G75 FP=1 FPR (oś obrotowa)

S

FPRAON FRCM

FTOCOF FTOCON FXS FXST FXSW

Posuw dla promienia i fazki modalnie
1,6

Posuw dla promienia i fazki

Włączenie posuwu na obrót

6

Działająca online korekcja dokładna narzędzia WYŁ (fine tool offset OFF) Działająca online korekcja dokładna narzędzia WŁ. (fine tool offset ON) Granica momentu dla ruchu do oporu sztywnego (fixed stop torque) Ruch do oporu sztywnego wł. (fixed stop) % L. całk., bez 1 = wybór, znaku 0 = cofnięcie

m

s

m m

33 33

m m

Podanie opcjonalne

Okno nadzoru dla ruchu do oporu sztywnego (fixed stop window)

mm, cale Podanie opcjonalne albo stopnie

12-394

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
G

03.04

12.1 Lista instrukcji

Tablice

12

Funkcje G

G0 G1 G2
1

Interpolacja liniowa z przesuwem szybkim (ruch przesuwem Polecenia szybkim) Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara Interpolacja liniowa z posuwem (interpol. prostoliniowa) ruchu

Funkcja G (warunek drogowy) Funkcje G są podzielone na grupy G. W jednym bloku moŜna pisać tylko jedną funkcję G danej grupy. Funkcja G moŜe działać modalnie (do odwołania przez inną funkcję tej samej grupy), albo działa ona tylko dla tego bloku, w którym się znajduje (działanie pojed. blokami).

Tylko całkowitoliczbowe, zadane wartości

G...

G0 X... Z... G1 X... Z... F... G2 X... Z... I... K... F... ; punkt środkowy i końcowy G2 X... Z... CR=... F... ; promień i punkt końcowy G2 AR=... I... K... F... ; kąt rozwarcia i punkt środkowy G2 AR=... X... Z... F... ; kąt rozwarcia i punkt końcowy G3 ... ; ponadto jak G2 G4 F... ; czas oczekiw. w s albo G4 S... ;czas oczekiwania obr. wrzeciona ; własny blok

m m m

1 1 1

G3 G4

Interpolacja kołowa przeciwnie do ruchy wsk. zegara Czas oczekiwania, z góry określony czasowo

Ruch specjalny

m s

1

2

G5 G7 G9 1 G17 G18 G19 G25 G26 G33

Szlifowanie wcinające skośne Ruch wyrównawczy przy szlifowaniu wcinającym skośnym Zatrzymanie dokładne - zmniejszenie prędkości Wybór płaszczyzny roboczej X/Y Wybór płaszczyzny roboczej Z/X Wybór płaszczyzny roboczej Y/Z Dolne ograniczenie pola roboczego Górne ograniczenie pola roboczego Interpolacja gwintu o stałym skoku 0.001, ..., 2000.00 mm/U

Wcięcie skośne Pozycja startowa

G34 G35 1 G40 G41 G42 G53

Liniowo degresywna zmiana prędkości [mm/obr ] 2 Liniowo progresywna zmiana prędkości [mm/obr ] Korekcja promienia narzędzia WYŁ Korekcja promienia narzędzia na lewo od konturu Korekcja promienia narzędzia na prawo od konturu
2

Kierunek dosuwu Z Kier. dosuwu Y Kier. dosuwu X Przyporządkowanie G25 X.. Y.. Z.. ;własny blok wartości w osiach G26 X.. Y.. Z..; własny blok kanału G33 Z... K... SF=... ; gwint Polecenie ruchu walcowy G33 X... I... SF=... ; gwint poprzeczny G33 Z... X... K... SF=... ; gwint stoŜkowy (droga w osi Z większa niŜ w Xosi) G33 Z... X... I... SF=... ; gwint stoŜkowy (w osi X droga większa niŜ w osi Z) Polecenie ruchu G34 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F.. Polecenie ruchu G35 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..

s s s m m m s m s

2 2 11 6 6 6 3 3 1

Maskowanie aktualnego przesunięcia punktu zerowego (pojedynczymi blokami) 1. nastawne przesunięcie punktu zerowego

łącznie z programowanymi przesunięciami

m m m m m s

1 1 7 7 7

9

G54

m

8

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-395

12
G55 G56 G57 G58 G59 G60 G63 G64 G70 G71 G74 G75 G90
1 1 1

Tablice

12.1 Lista instrukcji
2. nastawne przesunięcie punktu zerowego 3. nastawne przesunięcie punktu zerowego 4. nastawne przesunięcie punktu zerowego

03.04

12
m m m s s 8 8 8 3 3

Osiowe program. przesunięcie punktu zerowego bezwzgl. Osiowe program. przesunięcie punktu zer. addytywne Gwintowanie otworu z oprawką wyrównawczą Podanie wymiaru w calach Zatrzymanie dokładne - zmniejszenie prędkości

Zatrzymanie dokładne - praca z przejściem płynnym Metryczne podanie wymiaru

G63 Z... G1

m m s

10

Bazowanie do punktu odniesienia Ruch do punktu stałego

Osie maszyny

Bezwzględne podanie wymiaru

G75 FP=.. X1=... Z1=...; własny blok G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) albo X=AC Z=AC(...)

G74 X... Z...; własny blok

m s s

m

13 2

13

10

2

2

m s m s

14

G91 G94 G95 G96 G97 G110 G111 G112 G140 G141 G142 G143 G147 G148 G153 G247 G248 G290 G291 G331 G332 G340 G341 G347 G348 G450
1 1 1 1

Przyrostowe podanie wymiaru Posuw liniowy F w mm/min albo calach/min i °/min

G91 X... Y... Z... albo X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)

14 15 15

Posuw na obrót F w mm/obr albo calach/obr

m

Stała prędkość skrawania (jak przy G95) WŁ.

Programowanie bieguna w stosunku do ostatniej zaprogramowanej pozycji zadanej

Stała prędkość skrawania (jak przy G95) WYŁ

G96 S... LIMS=... F... G110 X.. Y.. Z.. G110 X.. Y.. Z.. G110 X.. Y.. Z..

m s s s

m

m

15

15

3 3 3

Programowanie bieguna w stosunku do punktu zerowego aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu Programowanie bieguna w stosunku do ostatniego obowiązującego bieguna Kierunek dosuwu WAB ustalony przez G41/G42 Kierunek dosuwu WAB na lewo od konturu Kierunek dosuwu WAB na prawo od konturu Kierunek dosuwu WAB zaleŜnie od stycznej Miękkie dosunięcie po prostej Miękkie odsunięcie po prostej Maskowanie aktualnego frame łącznie z frame bazowym Miękkie dosunięcie po ćwierćokręgu Miękkie odsunięcie po ćwierćokręgu Przełączenie na tryb SINUMERIK WŁ. Przełączenie na tryb FANUC WŁ. Gwintowanie otworu Wycofanie (gwintowanie otworu) Blok dosuwu przestrzennego (głębokość i równocześnie w płaszczyźnie (linia śrubowa) Najpierw dosuw w osi prostopadłej (z), następnie dosuw w płaszczyźnie Miękkie dosunięcie po półokręgu Miękkie odsunięcie po półokręgu Okręg przejścia

Łącznie z frame systemowym

m m m m s s s s s m m m m m m s

43 43 43 43 2 2 9 2 2 47 47 1 1 44 44 2

±0.001, ..., 2000.00 mm/obr

Polecenia ruchu Działa przy miękkim dosunięciu/ odsunięciu Działa przy miękkim dosunięciu/odsunięciu

s

2

Zachowanie się

m

18

12-396

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
G451 G460 G461 G462 G500
1

03.04

12.1 Lista instrukcji
w naroŜnikach przy korekcji promienia narzędzia Brak punktu przecięcia w bloku korekcji promienia narzędzia

Tablice

12
m m m m m 18 48 48 8 8 12

Punkt przecięcia stycznej Nadzór na kolizję dla bloku dosuwu i odsuwu wł.

PrzedłuŜenie bloku brzegowego łukiem koła, gdy PrzedłuŜenie bloku brzegowego prostą, gdy

m

48

1

G505 .... G599 G601 G602 G603 G641 G642 G643 G644 G621
1

Wyłączenie wszystkich nastawnych frame, gdy w G500 brak jest wartości 5. ... 99. nastawne przesunięcie punktu zerowego

Zmiana bloku przy zatrzymaniu dokładnym zgrubnie Zmiana bloku na końcu bloku interpolacji

Zmiana bloku przy zatrzymaniu dokładnym dokładnie

aktywnym G60

Działa tylko przy

Zatrzymanie dokładne - praca z przejściem płynnym Ścięcie naroŜnika z dokładnością osiową Ścięcie naroŜnika wewnętrzne dla bloku Zwłoka na wszystkich naroŜnikach

mowanym ścięciem przejścia

albo G9 z progra-

G641 ADIS=...

m

m

m

m

12

12

m

10

Ścięcie naroŜnika z podaniem dynamiki osi

G700 G710
1 1

Podanie wymiaru w calach i calach/min

Tylko razem z płynnym przechodzeniem między blokami

G621 ADIS=...

m

m m

10

10

10 57

G810 , ..., G819 G820 , ..., G829
1

Grupa G zarezerwowana dla uŜytkownika OEM Grupa G zarezerwowana dla uŜytkownika OEM Zadanie posuwu przez czas ruchu Posuw liniowy i zamroŜenie stałej prędkości skrawania albo prędkości obrotowej wrzeciona Posuw na obrót i zamroŜenie stałej prędkości skrawania albo prędkości obrotowej wrzeciona Stała prędkość skrawania (jak przy G94) WŁ. Czas ruchu

Metryczne podanie wymiaru w mm i mm/min

m

m

13

13 31 32

G931 G942 G952 G961 G962 G971 G972

m m m

15 15 15 15 15 15

Posuw liniowy albo posuw na obrót i stała prędkość skrawania Stała prędkość skrawania (jak przy G94) WYŁ. Posuw liniowy albo posuw na obrót i zamroŜenie stałej prędkości obrotowej wrzeciona Instrukcja skoku do przodu (kierunek do końca programu) Instrukcja skoku do tyłu (kierunek do początku programu) Cofnięcie wyboru stałej prędkości obwodowej ściernicy (SUG) Wybór stałej prędkości obwodowej ściernicy (SUG)

Typ posuwu

G961 S... LIMS=... F...

m

m

Typ posuwu

m

m

15

GOTOF GOTOB GWPSOF GWPSON

GWPSOF (nr T) GWPSON (nr T)

s s

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-397

12
H...

Tablice

12.1 Lista instrukcji

03.04

12

Wyprowadzenie funkcji pomocniczej do PLC

I

4

I1

IC INCW

Współrzędna punktu pośredniego Podanie wymiaru przyrostowego

Parametr interpolacji

Real

Real

Real/INT Nastawianie poProgram: przez daną maszyREAL : ±3,4028ex38 nową (prod. masz.) INT: -2147483648 +2147483648 Wyświetl.: ±999 999 999,9999

H100 albo H2=100

0, ...,

INCCW

Ruch po ewolwencie koła w kierunku ruchu wskazówek zegara z interpolacją ewolwenty przez G17/G18/G19

Real

±99999.999°

X=IC(10) Punkt końcowy: Punkt środkowy: Promień o CR > 0: Kąt obrotu w stopniach między wektorem start. i końcowym INCW/INCCW X... Y... Z... INCW/INCCW I... J... K... INCW/INCCW CR=... AR... Programowanie bezpośr.: INCW/INCCW I... J... K... CR=... AR=...

s

s s 1

m

Ruch po ewolwencie koła przeciwnie do ruchu Real wsk. zegara z interpolacją ewolwenty przez G17/G18/G19 Parametr interpolacji Głębokość zagłębienia (insertion depth) Real Real Real 1, ..., 200

m

1

ISD J
4

m s s

J1

JERKLIMA K
4

Współrzędna punktu pośredniego
5

Zmniejszenie albo przewyŜszenie max osiowego przysp. drugiego stopnia (jerk axial) Parametr interpolacji

K1 KONT KONTC KONTT L LEAD 1 LFOF LFON LFPOS 1 LFTXT LFWP
5

LIMS M...

M0 10 M1
10

M2 M3 M4 M5

10

Współrzędna punktu pośredniego Real Obejście konturu przy korekcji narzędzia Dosunięcie/odsunięcie z wielomianem stałego zakrzywienia Dosunięcie/odsunięcie z wielomianem stałej stycznej Numer podprogramu L. całk., do 7 miejsc Kąt wyprzedzenia Real Przerwanie nacinania gwintu WYŁ Przerwanie nacinania gwintu WŁ. Osiowe wycofanie do pozycji Kierunek narzędzia przy wycof. stycznym Kierunek narzędzia przy wycofaniu nie stycznym Ograniczenie prędkości obrotowej (Limit 0.001 ... Spindle Speed) przy G96 99 999.999 Działania łączeniowe INT Wyświetl.: 0, ..., 999 999 999 Program: 0;...; 2147483647 Zatrzymanie programowane Zatrzymanie do wyboru Koniec programu głównego z powrotem do początku programu Kierunek obrotów wrzeciona prowadzącego w prawo Kierunek obrotów wrzeciona prowadzącego w lewo Zatrzymanie wrzeciona prowadzącego

Real

Zakres obowiąz. wynosi 1 do 200%

JERKLIMA[X]=...[%]

m s

s m m m L10 s m m m m m m m Max 5 wolnych funkcji do ustalenia przez producenta maszyny

17 17 17

41 41 46 46 46

12-398

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
M6 M17 M19 M30 M40 M70
10 10

03.04

12.1 Lista instrukcji

Tablice

12

Zmiana narzędzia

Przy SSL nagromadzone zaprogramowania wrzeciona Automatyczne przełączanie przekładni Przejście na pracę jako oś Koniec programu, jak M2

Koniec podprogramu

M41... M45 MEAC MEAS MEASA MEAW

Stopień przekładni 1, ..., 5

Pomiar ciągły bez kasowania pozostałej drogi Pomiar czujnikiem przełączającym (measure) Pomiar z kasowaniem pozostałej drogi

L. całk., bez znaku

L. całk., bez znaku

S S s

MEAWA

Pomiar czujnikiem przełączającym bez kasowania pozostałej drogi (measure without deleting distance to go) Programowane lustrzane odbicie Pomiar bez kasowania pozostałej drogi

L. całk., bez znaku

S s

MIRROR MOV N

MIRROR X0 Y0 Z0 ; własny blok MSG("Komunikat") np. N20

s

3

MSG

Numer bloku - blok pomocniczy

Komunikaty programowane

NORM

1

OEMIPO1 OEMIPO2

Nastawienie normalne w punkcie początkowym, końcowym przy korekcji narzędzia
6,8 6,8

0, ..., 9999 9999 tylko całkowitoliczbowe, bez znaku

MoŜna go uŜywać do oznaczania bloków numerem; znajduje się na początku bloku

m

m m OFFN=5 m m m m m m m m m m

17 1 1

OEM - interpolacja 1 OEM - interpolacja 2 OEM - adres 1 OEM - adres 3 OEM - adres 4 OEM - adres 5

OFFN

OMA1 OMA2 OMA3 OMA4 OMA5 OFFN
ORIC ORID

Naddatek do zaprogramowanego konturu OEM - adres 2

6 6 6 6 6

Real Real Real Real Real

Real

m

1,6

6

Zmiany orientacji na naroŜnikach zewnętrznych są nakładane na wstawiany blok zawierający okręg Zmiany orientacji są wykonywane przed blokiem zawierającym okręg (orientation change discontinuously) Kąt orientacji poprzez wirtualne osie orientacji z pozycjami osi obrotowej Kąt orientacji poprzez kąt Eulera

Korekcja przesunięcia - normalna

27 27 50 50

ORIAXPOS

ORIEULER

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-399

12

Tablice

12.1 Lista instrukcji

03.04

12
m m m m m m m m m m m m m 51 51 51 51 51 51 51 51 54 54 54 50

ORIAXES

ORICONC W

Interpolacja liniowa osi maszyny albo osi orientacji

ORICONCC Interpolacja na powierzchni pobocznicy okręgu przeciwnie W do kierunku ruchu wskazówek zegara

Interpolacja na powierzchni pobocznicy okręgu w kierunku ruchu wskazówek zegara

Orient. końcowa: podanie wektor A3, B3, C3 albo kąt Eulera/RPY A2, B2, C2 Dane dodatkowe: wektory obrotu A6, B6, C6

Parametryzowanie jak następuje: Wektory kierunku normowane A6=0 B6=0 C6=1 Kąt rozwarcia następuje jako kąt ruchu z NUT=... NUT=+... przy ≤ 180° NUT= -... przy ≥ 180°

ORI CONIO Interpolacja na powierzchni pobocznicy okręgu z podaniem orientacji pośredniej ORICONTO Interpolacja na powierzchni pobocznicy okręgu w przejściu stycznym ORICURVE Interpolacja orientacji z zadaniem ruchu dwóch punktów stykowych narzędzia ORIPLANE ORIPATH ORIROTA ORIROTR ORIROTT ORIRPY 5 ORIS

Interpolacja w jednej płaszczyźnie(odpowiada ORIVECT) Interpolacja duŜego okręgu ŚcieŜka orientacji narzędzia w odniesieniu do toru ruchu

Kąt rozwarcia stoŜka w stopniach 0 < NUT<180 stopni Wektory pośrednie A7, B7, C7 2. punkt stykowy narzędzia XH, YH, ZH, Pakiet transformacyjny Handling, patrz /FB/, TE4

Orientacja pośrednia normowana A7=0 B7=0 C7=1

Kąt obrotu w stosunku do zmiany wektora orientacji Kąt orientacji poprzez kąt RPY Zmiana orientacji (orientation smoothing factor)

Kąt obrotu do bezwzględnie zadanego kierunku obrotu Kąt obrotu w stosunku do płaszczyzny między orientacją startową i końcową Real

ORIVECT

ORIVIRT1 ORIVIRT2 ORIMKS
6

Kąt orient. poprzez wirtualne osie orientacji (definicja 1)

Interpolacja duŜego okręgu (identyczna z ORIPLANE)

W odniesieniu do toru ruchu

ORIWKS OS OSC OSCILL
6

1,6

OSCTRL OSE OSNSC OSOF OSP1 OSP2 OSS 6 OSSE OST1
6 1,6

OST2 OVR OVRA

Orientacja narzędzia w układzie współrzędnych maszyny (tool orientation in machine coordinate system) Orientacja narzędzia w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (tool orientation in workpiece coordinate system) Ruch wahliwy wł./wył. L. całk., bez znaku Wygładzanie stałe orientacji narzędzia Przyporządkowanie osi dla ruchu wahliwego Axis: 1 - 3 osi dowłączenie ruchu wahliwego suwu Opcje ruchu wahliwego L. całk., bez znaku Ruch wahliwy: punkt końcowy Ruch wahliwy: liczba cykli wyiskrzania (oscillating: number spark out cycles) Wygładzanie orientacji narzędzia WYŁ Ruch wahliwy: lewy punkt nawrotny Real (oscillating: Position 1) Ruch wahliwy: prawy punkt nawrotny Real (oscillating: Position 2) Wygładzanie orientacji narzędzia na końcu bloku Wygładzanie orientacji narzędzia na początku i końcu bloku Ruch wahliwy: punkt zatrzymania w lewym Real punkcie nawrotnym Ruch wahliwy: punkt zatrzymania w prawym Real punkcie nawrotnym Korekcja prędkości obrotowej (Override) 1, ..., 200% Osiowa korekcja prędkości obrotowej (Overri- 1, ..., 200% de)

Kąt orient. poprzez wirtualne osie orientacji (definicja 1)

m

m

m

50

51

m m

50

25 25

m m m m m m m m m m m m m m

34

34

34 34

12-400

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
P

03.04

12.1 Lista instrukcji
1 ... 9999, L. całk. bez znaku np. L781 P... ; własny blok

Tablice

12
m m m m S m m 35 1 52 52 36 36

Liczba przebiegów podprogramu

PAROTOF PAROT
6

Wyłączenie odniesionego do obrabianego przedmiotu obrotu frame Ustawienie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu na obrabianym przedmiocie Zwłoka przy wytłaczaniu WŁ. (punch with delay ON) Długość przedziału parametru Interpolacja wielomianowa Dziurkowanie WŁ. (punch ON) Pozycjonowanie osi Real, bez znaku

PDELAY-OF Zwłoka przy wytłaczaniu WYŁ (punch with delay OFF) PDELAY1,6 ON PL POLY PON POS
6 6 5

PONS POSA POLF

Dziurkowanie WŁ. w takcie IPO (punch ON slow) Pozycjonowanie osi poza granicę bloku

PRESETON

Nastawienie wartości rzeczywistej dla osi programowanych

Pozycja LIFTFAST

POSA[Y]=20 KaŜdorazowo jest PRESETON(X,10,Y,4.5) programowany identyfikator osi a w następnym parametrze przynaleŜna wartość. MoŜliwych jest do 8 osi. Oś synchroniczna

POS[X]=20

m

35

m

PTP

PTPG0

point to point; ruch punkt do punktu

PUTFTOC
PUTFTOCF

PW R...

REPOSA REPOSH REPOSHA REPOSL REPOSQ REPOSQA RET

PutFineToolCorrection: Korekcja dokładna narzędzia dla obciągania równoległego (Continous Dressing) PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Korekcja dokładna narzędzia w zaleŜności od funkcji ustalonej przy pomocy FCtDEF dla obciągania równoległego (Continous Dressing) Waga punktu (point Wright) Real, bez znaku Parametr obliczeniowy ±0.0000001, od wersji opr. 5: ..., równieŜ jako nastawny ident. osi i z nume9999 9999 rycznym rozszerzeniem Repozycjonowanie linear all axes: Ponowne dosunięcie do konturu liniowe wszystkimi osiami Repozycjonowanie semi circle: Ponowne dosunięcie do konturu po półokręgu Repozycjonowanie semi circle all axes: Ponowne dosunięcie do konturu we wszystkich osiach; osie geometryczne po półokręgu Repozycjonowanie linear: Ponowne dosunięcie do konturu liniowo Repozycjonowanie quarter circle: Ponowne dosunięcie do konturu po ćwierćokręgu Repozycjonowanie quarter circle all axes: Ponowne dosunięcie do konturu liniowo we wszystkich osiach; osie geometryczne po ćwierćokręgu Koniec podprogramu

Ruch punkt do punktu tylko przy G0, poza tym CP

Oś synchroniczna

m

m

49

49

S Liczba parametrów R jest nastawiana poprzez daną maszynową R10=3 ; przyporz. parametrów R X=R10 ;wartość osi R[R10]=6 ;progr. pośr.

s s s s s s

2 2 2 2 2 2

Stosowanie zaRET miastM2 - dla utrzymania pracy z przejściem płynnym

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-401

12
RMB RME RMI
1

Tablice

12.1 Lista instrukcji

03.04

12
m m m m 26 26 26 26

Ponowne dosunięcie do punktu początkowego bloku (Repos mode begin of block) Ponowne dosunięcie do punktu końcowego bloku (Repos mode end of block) Ponowne dosunięcie do punktu przerwania (Repos mode interrupt)

RMN RND RNDM ROT

Ponowne dosunięcie do nalbliŜszego punktu toru (Repos mode of nearest orbital block) Zaokrąglenie naroŜnika konturu

Zaokrąglenie modalne Obrót programowany (rotation)

Real, bez znaku

RND=... RNDM=... RNDM=0: wyłączenie zaokr. modalnego ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; własny blok

s m s 3

Real, bez znaku

ROTS RP RPL RTLION RTLIOF S

Obrót wokół 1. osi geometrii: -180° .. 180° 2. osi geom.: -89.999°, ..., 90° 3. osi geom.: -180° .. 180° Programowane obroty frame z kątami przestrzennymi (rotation) Promień biegunowy (radius polar) Obrót w płaszczyźnie (rotation plane) Real Real, bez znaku

ROTS X... Y... ROTS Z... X... ROTS Y... Z... ROTS RPL=

s ;własny blok m,s S

3

3

G0 z interpolacją liniową G0 bez interpolacji liniowej (interpolacja w pojedynczej osi) Prędkość obrotowa wrzeciona albo REAL (przy G4, G96) inne znaczenie Wyświetl.: ±999 999 999.9999 Program: ±3,4028ex38 Skalowanie programowane (scale) L. całk., bez znaku Przełączenie z powrotem na wrzeciono prowadzące ustalone w danej maszynowej Wrzeciono n ma być wrzecionem prowadzącym Przesunięcie punktu startowego przy nacina- 0.0000, ..., niu gwintu (spline offset) 359.999° Ograniczone przyśpieszenie ruchu po torze Wycinanie WŁ. (stroke ON) Wycinanie WŁ. w takcie interpolacji (stroke ON slow) Odniesieniem toru dla osi FGROUP jest długość łuku Przełączenie wrzeciona prowadzącego albo wrzecion(a) z regulacji prędkości obrotowej na regulację połoŜenia Przełączenie wrzeciona prowadzącego albo wrzecion(a) z regulacji połoŜenia na regulację prędkości obrotowej Szybkie wejścia/wyjścia NCK dla dziurkowania/wycinania bajt 1 (stroke/punch interface 1) Szybkie wejścia/wyjścia NCK dla dziurkowania/wycinania bajt 2 (stroke/punch interface 2) Ustalenie struktury Spline Skok WYŁ, dziurkowanie, wycinanie WYŁ. (stroke/punch Stopień spline (spline degree)

SCALE SD SETMS SETMS(n) SF SOFT 6 SON 6 SONS 1 SPATH SPCOF SPCON SPIF1 SPIF2
1,6

Prędkość obr. wrze- S...: Prędkość obrotowa ciona w obr/min dla wrzeciona G4: czas oczekiwaprowadzącego nia w obrotach S1...: Prędkość obrotowa wrzeciona G96: dla wrzeciona 1 prędkość skrawania w m/min SCALE X... Y... Z... ; własny blok

m m m,s

55 55

s S

3

m m m m m 21 35 35 45

SPCON SPCON (n) SPCON SPCON (n)

m m

38 38

6

SPLINEPATH SPOF

max 8 osi m 35

1,6

12-402

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
SPN SPP
6 6

03.04

12.1 Lista instrukcji
L. całk. L. całk. SPOS=10 albo SPOS[n]=10 SPOSA=5 albo SPOSA[n]=5 SRA[Y]=0.2

Tablice

12
s m m m S m S m m m s s 4 4 9

SPOS SPOSA SR SRA ST STA STAT
STARTFIFO
1

Liczba odcinków częściowych na blok (stroke/punch number) Długość odcinka częściowego (stroke/punch path) Pozycja wrzeciona Pozycja wrzeciona poza granice bloku Droga wycofania (sparking out retract path) Droga wycofania przy zewnętrznym wejściu osiowo (sparking out retract) Czas wyiskrzania (sparking out time) Czas wyiskrzania osiowo (sparking out time axial) Pozycja przegubów

OFF)

Real, bez znaku Real, bez znaku L. całk.

STOPFIFO SUPA

Wykonywanie; równolegle do tego wypełnianie bufora przebiegu Zatrzymanie obróbki; napełnianie bufora przebiegu, aŜ zostanie rozpoznane STARTFIFO, pełny bufor albo koniec programu

T TCARR TCOABS TCOFR TCOFRX TCOFRY TCOFRZ TILT TMOF
5 1

TMON

Wywołanie poprzez np. T3 wzgl. T=3 nr T.: albo poprzez identy- np. T="WIERTŁO" fikator narzędzia: m=0: cofnięcie TCARR=1 wyboru aktywnego nośn. narzędzi Określenie składowych długości narzędzia z jego aktualnej Konieczne po przeorientacji zbrojeniu np. Określenie składowych długości narzędzia ze zorientowania przez nastawienie aktualnego frame ręczne Określenie orientacji narzędzia aktywnego frame przy wybo- Narzędzie prostorze narzędzia, narzędzie pokazuje w kierunku X padłe do powierzchni skośnej Określenie orientacji narzędzia aktywnego frame przy wybo- Narzędzie prostorze narzędzia, narzędzie pokazuje w kierunku Y padłe do powierzchni skośnej Określenie orientacji narzędzia aktywnego frame przy wybo- Narzędzie prostorze narzędzia, narzędzie pokazuje w kierunku Z padłe do powierzchni skośnej Kąt w kierunku bocznym Real Cofnięcie wyboru nadzoru narzędzia Nr T jest konieczny TMOF (nr T) tylko wtedy, gdy narzędzie o tym numerze nie jest aktywne Wybór nadzoru narzędzia nr T = 0: wyłączenie TMON (nr T) nadzoru dla wszystkich narzędzi

Maskowanie aktualnego przesunięcia punktu zerowego, łącznie z zaprogramowanymi przesunięciami, frame systemowymi, przesunięciami kółkiem ręcznym (DRF), zewnętrznym przesunięciem punktu zerowego i ruchem nałoŜonym Wywołanie narzędzia 1 ... 32 000 (zmieniać tylko wtedy, gdy ustalono to w danej maszynowej, w przeciwnym przypadku konieczne jest polecenie M6) ZaŜądanie nr narzędzia (numer “m”) L. całk.

m m m m m m

42 42 42 42 42

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-403

12

Tablice

12.1 Lista instrukcji

03.04

12
m m m m m 53 53 53 53 53

TOFRAME

TOFRAMEX Oś X równolegle do kierunku narzędzia, oś pomocnicza Y, Z TOFRAMEY Oś Y równolegle do kierunku narzędzia, oś pomocnicza Z, X TOFRAMEZ Oś Z równolegle do kierunku narzędzia, oś pomocnicza X, Y TOROTOF TOROT TOROTX TOROTY TOROTZ TOWSTD TOWBCS TOWKCS TOWMCS TOWTCS TOWWCS TRAFOOF TRANS TU TURN UPATH VELOLIMA WAITM WAITMC WAITP WAITS WALIMOF WALIMON X Y Z
1 5

Nastawienie aktualnego programowanego frame na układ współrzędnych narzędzia

Obrót frame w kierunku narzędzia

Obroty frame s kierunku narzędzia WYŁ Oś Z równolegle do orientacji narzędzia

Oś X równolegle do orientacji narzędzia Oś Y równolegle do orientacji narzędzia Oś Z równolegle do orientacji narzędzia

Wartość połoŜenia podstawowego dla korekcji w długości Wliczenie zuŜycia narzędzia narzędzia Wartości zuŜycia w bazowym układzie współrzędnych (BKS) Wartości zuŜycia w układzie współrzędnych głowicy narzędziowej przy transformacji kinetycznej (róŜni się od MKS przez obrót narzędzia) Wartości zuŜycia w układzie współrzędnych maszyny (MKS) Wartości zuŜycia w układzie współrzędnych narzędzia (punkt odniesienia nośnika narzędzi T na zamocowaniu oprawki narzędziowej) Wartości zuŜycia w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) Wyłączenie transformacji Przesunięcie programowane (translacja) Kąt osi Liczba zwojów dla linii śrubowej Odniesieniem toru dla osi FGROUP jest parametr krzywej Zmniejszenie albo przewyŜszenie maksymalnej prędkości osiowej (velocitu axial) Oczekiwanie na znacznik w podanym kanale; zakończenie poprzedniego bloku z zatrzymaniem dokładnym Oczekiwanie na znacznik w podanym kanale; zatrzymanie dokładne tylko wtedy, gdy inne kanały jeszcze nie osiągnęły znacznika Czekanie na koniec ruchu Czekanie na osiągnięcie pozycji wrzeciona L. całk. 0, ..., 999 1, ..., 200 Zakres obowiązywania 1 do 200%

Obrócenia frame WŁ. udział rotacji programowanego frame

m m m m m m m m m m

53 53 53 53 56 56 56 56 56 56 3

TRAFOOF( ) TRANS X... Y... Z... ; własny blok TU=2

s s s m m

45

VELOLIMA[X]=...[%] WAITM(1,1,2) WAITMC(1,1,2) WAITP(X) ; własny blok WAITS (wrzec. główne) WAITS (n,n,n) ; własny blok ; własny blok

Ograniczenie pola robocz. WYŁ (working area limitation OFF) Oś Oś Real Real Real

m m,s m,s m,s m

28 28
3 3 3

Ograniczenie pola robocz. WŁ. (working area limitation ON)12-404

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
Legenda:
1 2 3

03.04

12.1 Lista instrukcji

Tablice

12

Bezwzględne punkty końcowe: modalne; przyrostowe punkty końcowe: pojedynczymi blokami; poza tym modalnie / pojedynczymi blokami w zaleŜności od określenia składni funkcji G Jako punkty środkowe okręgu parametry interpolacji (IPO) działają przyrostowo. Przy pomocy AC mogą być programowane jako bezwzględne. Przy innych znaczeniach (np. skok gwintu) modyfikacja adresu jest ignorowana.
4 5 6 7 8 9

Numeracja grup odpowiada tablicy “Lista funkcji G / warunków drogowych" w punkcie 12.3

Nastawienie standardowe na początku programu (w stanie przy dostawie sterowania, o ile nie zaprogramowano inaczej).

Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK 810D

Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571 UŜytkownik OEM moŜe wnieść dwa dodatkowe rodzaje interpolacji. UŜytkownik OEM moŜe zmieniać nazwy. Słowo kluczowe obowiązuje tylko dla SINUMERIK FM-NC Dla tej funkcji rozszerzony sposób pisania adresów jest niedopuszczalny.

10

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-405

12
12.2

Tablice

12.2 Lista adresów

03.04

12

Lista adresów

12.2.1 Litery adresowe
Litera A C D E F B Znaczenie Nastawiany identyfikator adresowy Nastawiany identyfikator adresowy Nastawiany identyfikator adresowy Rozszerzenie numeryczne x x

Wybór/cofnięcie korekcji długości narzędzia, ostrze narzędzia Posuw czas oczekiwania w sekundach Funkcja H Nastawiany identyfikator adresowy

x

x

G H J I

Funkcja G

K M O Q R S T P N L

Nastawiany identyfikator adresowy Podprogramy, -wywołanie Funkcja M Wolna

Nastawiany identyfikator adresowy Nastawiany identyfikator adresowy

x x x x

Numer bloku pomocniczego Liczba przebiegów programu

x

Nastawiany identyfikator adresowy

Identyfikator zmiennej (parametr obliczeniowy) / nastawiany identyfikator adresowy bez numeru. Rozszerzenie Wartość wrzeciona Czas oczekiwania w obrotach wrzeciona Nastawiany identyfikator adresowy

x x x x

U W X Y % : / Z V

Numer narzędzia

x x x x x x

Nastawiany identyfikator adresowy

Nastawiany identyfikator adresowy

x

Nastawiany identyfikator adresowy Nastawiany identyfikator adresowy Nastawiany identyfikator adresowy Numer bloku głównego

Znak początkowy i rozdzielający przy przenoszeniu plików

Identyfikator maskowania

12-406

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.2 Lista adresów

Tablice

12

12.2.2 Adresy stałe
Identyfikator adresu Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie / G71 G710 G91 pojedynczy mi blokami s s AC DC, ACN, ACP CIC, CAC, CDC, CACN, CACP Qu Typ danych

L P

Numer podprogramu

N G F OVR S

Numer bloku Funkcja G

Liczba przebiegów podprogramu

bez znaku L. całk. bez znaku L. całk.

bez znaku L. całk.

s p. lista funkcji G m, s m

Posuw, czas oczekiwania Wrzeciono, czas oczekiwania Pozycja wrzeć. poza granice bloku Pozycja wrzec. Override

x

x

bez znaku L. całk.

bez znaku Real

m,s m x x x

x

bez znaku Real

bez znaku Real Real

SPOSA

SPOS

m

x

x

x

Real

T D M, H,

Numer narzędzia Numer korekcji Funkcje pomocnicze

m m s

x x x

bez znaku L. całk.

bez znaku L. całk.

M: bez znaku L. całk. H: Real

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-407

12

Tablice

12.2 Lista adresów

03.04

12

12.2.3 Adresy stałe z rozszerzeniem osi
Identyfikator adresu Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie/ poj. G71 G7100 G91 blokami AC DC, ACN, ACP CIC, CAC, CDC, CACN, CACP Qu Typ danych

AX: Axis IP: Interpolation parameter

Zmienny identyfikator osi Zmienny parametr interpolacji Oś pozycjonowania

*) s

x x

x x

x x

x x

x x

x

Real Real

POS: Positioning axis POSA: Positioning axis above end of block

m m

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Real Real

Oś pozycjonowana poza granice bloku

POSP: Position- Pozycjonowania ing axis in parts częściami (ruch wahliwy) PO: Polynom
1)

m

x

x

x

x

x

x

FA: Feed axial FL: Feed limit

Współczynnik wielomianowy

s m

x

x x x

Real: poz. końc./Real: dł. część. L. całk.: opcja

ACC : Acceleration axial
2)

OVRA: Override Osiowy Override Przyśpieszenie osiowe

Osiowy posuw graniczny

Posuw osiowy

Bez znaku Real 1 - 8 razy Bez znaku Real

m m

x

Bez znaku Real

m m m m m m m m m m m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bez znaku Real

Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku Real

FMA: Feed multiple axial STA: Sparking out time axial SRA: Sparking out retract

Posuw synchroniczny osiowo Czas wyiskrzania osiowo Droga wycofania przy zewn. przes. szybkim osiowo OS: Ruch wahliwy Oscillating on/off wł./wył. OST1: Oscillat- Czas zatrz. w ing lewym pkt. nawr. time 1 (ruch wahl.) OST2: Oscillat- Czas zatrzymaing nia w lewym pkt. time 2 nawrotnym (ruch wahliwy) OSP1: Oscillat- Lewy pkt. naing Position 1 wrotny (ruch wahliwy) OSP2: Oscillat- Prawy pkt. naing Position 2 wrotny (ruch wahliwy) OSE: Oscillating Ruch wahliwy end position pkt. końcowy OSNSC: Oscil- Liczba cykli lating: number wyiskrzania ruch spark out cycles wahliwy

Bez znaku L. całk. Real Real Real Real Real Bez znaku L całk.

12-408

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.2 Lista adresów
Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie/ poj. G71 G7100 G91 blokami AC DC, ACN, ACP CIC, CAC, CDC, CACN, CACP Qu

Tablice

12

Identyfikator adresu

Typ danych

OSCTRL: Oscillating control

Opcje ruch wahliwy

m

OSCILL: Oscilla- Przyporz. osi dla ting ruchu wahliwego, wł. ruchu wahl. FDA: Feed DRF axial FGREF POLF FXS: Fixed stop Posuw osiowy dla zmiany kółkiem ręcznym

m

Bez znaku L. całk.: opcje nastaw., Bez znaku L. całk.: opcje cofnięcia nastawienia Axis: 1 - 3 osie dosuwu

s

x

Bez znaku Real

Promień odniesienia Pozycja LIFTFAST

m m m m

x x

x x

Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku L. całk. Real

FXST: Granica momenFixed stop torque tu dla ruchu do oporu stałego FXSW: Fixed stop window Okno nadzoru dla ruchu do oporu stałego

Ruch do oporu stałego wł.

m

Real

W przypadku tych adresów jest w nawiasach kwadratowych podawana oś albo wyraŜenie typu oś. Typem danych w prawej kolumnie jest typ przyporządkowanej wartości. *) Bezwzględne punkty końcowe: modalnie, przyrostowe punkty końcowe: pojedynczymi blokami, w innym przypadku modalnie/pojedynczymi blokami w zaleŜności od określenia składni funkcji G. 1) Słowo kodowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC. 2) Słowo kodowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-409

12

Tablice

12.2 Lista adresów

03.04

12

12.2.4 Adresy nastawne
Identyfikator adresu Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie/ G71 G710 G91 poj. blokami *) x x x x x x x AC DC, ACN, ACP CIC, Qu CAC, CDC, CACN, CACP Max liczba Typ danych

Wartości osi i punkty końcowe X, Y, Z, A, B, C AP: Angle polar Kąt biegunowy Oś

RP: Radius polar Promień biegunowy Orientacja narzędzia A2, B2, C2 A3, B3, C3
1) 1)

m/s*

m/s*

x

x

x

x

x

x

x

1

8

1

Real

Real

Bez znaku Real

A4, B4, C4 dla 1) początku bloku A5, B5, C5 dla 1) końca bloku LEAD: 1) Lead Angle TILT: Kąt w kier. bocz1) Tilt Angle nym 1) ORIS: Zmiana orientacji Orientation (w odniesieniu do Smoothing Fac- toru) tor Parametry interpolacji I, J, K** Parametry interpolacji, współI1, J1, K1 rzędna punktu pośredniego RPL: Obrót w płaszRotation plane czyźnie CR: Promień okręgu Circle – Radius AR: Kąt rozwarcia Angle circular TURN Liczba zwojów linii śrubowej PL: Parameter - Długość przeInterval - Length działu parametru PW: Point – Waga punktu Weight SD: Spline – Stopień spline Degree TU: Turn STAT: State SF: Spindle offset Turn State Przesunięcie punktu startowego przy nacin. gwintu Odstęp repos

Składowa wektora kierunkowego Składowa wektora normalnej Składowa wektora normalnej Kąt wyprzedzenia

Kąt Eulera

s

s

3 3

3

Real Real

Real

m s m m m

3 1 1 1

Real Real Real Real

s s s s

x x

x x x

x** x

x** x

3 3 1

Real Real Real Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku L. całk. Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku L. całk.

x

x

1 1

s s s s m

1 1 1 1

m m s s x x x x

Bez znaku. Int 1 1 1

Bez znaku. Int Real

DISR: Distance for repositioning DISPR: RóŜnica torowa Distance path for repos repositioning ALF: Kąt szybkiego

Bez znaku Real Bez znaku Real

m

1

Bez znaku L.

12-410

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.2 Lista adresów
Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie/ G71 G710 G91 poj. blokami m s m s s s s m m m m m s m s s m m x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x AC DC, ACN, ACP CIC, Qu CAC, CDC, CACN, CACP Max liczba

Tablice

12

Identyfikator adresu

Typ danych

Angle lift fast

DILF: Distance lift fast FP

odsunięcia

RNDM: Round modal RND: Round CHF: Chamfer CHR: Chamfer ANG: Angle ISD: Insertion depth DISC: Distance OFFN DITS DITE Cięcie/tłoczenie SPN: Stroke/Punch 2) Number SPP: Stroke 2) /Punch Path Szlifowanie ST: Sparking out time

Punkt stały: nr pktu stałego, do którego nast. dosun. Zaokrąglenie modalnie Zaokrąglenie poj. blokami Fazka poj. blokami Fazka w pierw. kier. ruchu Kąt zarysu konturu Głębokość zagłębienia PrzewyŜsz. okręgu przejścia Korekcja prom. narzędzia Korekcja przesunięcia - normalna Droga wejścia gwintu Droga wyjścia gwintu Liczba odcinków częściowych na blok Długość odcinka częściowego Czas wyiskrzania

Długość szybkiego odsunięcia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

całk. Real

Bez znaku L. całk. Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku Real Bez znaku Real Real Real Bez znaku Real Real Real Real INT Real bez znaku Real bez znaku Real bez znaku Real bez znaku Real

SR: Sparking out Droga wycofania retract path Kryteria ścinania naroŜników ADIS ADISPOS Pomiary Odstęp ścięcia Odstęp ścięcia dla przesuwu szybkiego

MEAS: Measure Pomiar czujnikiem przełączającym MEAW: Measure without deleting distance to go

s s

1 1

bez znaku L. całk. bez znaku L. całk.

Pomiar czujnikiem przełączającym bez kasowania pozostałej drogi

Zachowanie się jako oś, jako wrzeciono

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-411

12

Tablice

12.2 Lista adresów
Typ adresu Modal- G70/ G700/ G90/ IC nie/ G71 G710 G91 poj. blokami m AC DC, ACN, ACP CIC, Qu CAC, CDC, CACN, CACP Max liczba

03.04

12

Identyfikator adresu

Typ danych

LIMS: Limit spindle speed Posuwy FAD

Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona Prędkość powolnych ruchów dosuwu Posuw po torze dla zmiany kółkiem ręcznym

1

bez znaku Real

s

x

1

bez znaku Real

FD: Feed DRF FORI1

s

x

1

bez znaku Real

FORI2

Posuw dla obrócenia wektora orientacji na duŜym okręgu

m

1

bez znaku Real

FRC FRCM

Posuw dla nałoŜonego obrotu wokół obróconego wektora orientacji Posuw dla promienia i fazki

m

1

bez znaku Real

s m

x x

bez znaku Real bez znaku Real

Posuw dla promienia i fazki modalnie

Adresy OEM

OMA1: OEM – 2) Adress 1 OMA2: OEM – Adress 2 2) OMA3: OEM – 2) Adress 3 OMA4: OEM – 2) Adress 4 OMA5: OEM – 2) Adress 5

OEM – adres 1 OEM – adres 2 OEM – adres 3 OEM – adres 4 OEM – adres 5

m m m m m

x x x x x

x x x x x

x x x x x

1 1 1 1 1

Real Real Real Real Real

*) Bezwzględne punkty końcowe: modalnie, przyrostowe punkty końcowe: pojedynczymi blokami, w innym przypadku modalnie/pojedynczymi blokami w zaleŜności od określenia składni funkcji G. **) Jako punkty środkowe okręgu działają przyrostowo parametry interpolacji. Przy pomocy AC mogą być programowane bezwzględnie. W przypadku innych znaczeń (np. skok gwintu) modyfikacja adresu jest ignorowana. 1) Słowo kodowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810 D. 2) Słowo kodowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

12-412

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
12.3
Nr.:

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12

Legenda dla opisu grup G

Lista funkcji G / warunków drogowych

numer wewnętrzny dla np. m: modalnie Std.: nast. standardowe Siemens AG (SAG) Interfejs PLC s: poj. blokami F : frezowanie, D : toczenie albo inne ustalenia X: nr dla GCODE_RESET_VALUES nie dozwolony MH.: nastawienie standardowe patrz dane producenta maszyny

Grupa 1: Modalnie działające polecenia ruchu Nazwa G0 G1 G2 G3 CIP Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Ruch przesuwem szybkim Znaczenie X m/s m m SAG Std. MH

Interpolacja liniowa (prostoliniowa)

Interpolacja kołowa w kierunku ruchu wskazówek zegara

Interpolacja kołowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara Akima-Spline B-Spline

ASPLINE BSPLINE POLY # G33 G331 G332 OEMIPO1 ## OEMIPO2 ## CT G34 G35 INVCW CSPLINE

6. 7.

Circle through points: interpolacja kołowa przez punkt pośredni

m

m

m

m m m m m m m m m m m

11. 12.

10.

9.

8.

Gwintowanie otworu

Nacinanie gwintu o stałym skoku

Wielomian: interpolacja wielomianowa

Spline sześcienny

13. 14. 15.

Wycofanie (gwintowanie otworu) Interpolacja OEM 1 *) Interpolacja OEM 2 *)

16. 17.

Przyrost skoku gwintu (zmiana progresywna)

Okrąg z przejściem stycznym

JeŜeli w przypadku modalnych funkcji G nie jest zaprogramowana Ŝadna funkcja z grupy, wówczas działa nastawienie standardowe, które moŜna zmienić poprzez daną maszynową: $MC_GCODE_RESET_VALUES # Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC. ## Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

INVCCW

18.

Zmniejszenie skoku gwintu (zmiana degresywna)

19.

Interpolacja ewolwentowa w kier. ruchu wskazówek zegara

m

Interpolacja ewolwentowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

m

m

Grupa 2: ruchy obowiązujące pojedynczymi blokami, czas oczekiwania G4 1. Czas oczekiwania, czasowo z góry określony G63 2. Wiercenie gwintu bez synchronizacji G74 3. Bazowanie do punktu odniesienia z synchronizacją G75 4. Ruch do punktu stałego REPOSL 5. Repositioning linear: ponowne liniowe dosunięcie do konturu REPOSQ 6. Repositioning quarter circle: ponowne dosunięcie do konturu po ćwierćokręgu REPOSH 7. Repositioning semi circle: ponowne dosunięcie do konturu po półokręgu REPOSA 8. Repositioning linear all axis: ponowne dosunięcie do konturu po liniowo po wszystkich osiach REPOSQA 9. Repositioning Quarter Circle All Axis: ponowne dosunięcie do konturu przy pomocy wszystkich osi, osie geometrii po ćwierćokręgu REPOSHA 10. Repositioning Semi Circle All Axis: ponowne dosunięcie do konturu przy pomocy wszystkich osi, osie geometrii po półokręgu G147 11. Miękkie dosunięcie po prostej G247 12. Miękkie dosunięcie po ćwierćokręgu G347 13. Miękkie dosunięcie po półokręgu

X X X X X X X X X X X X X

s s s s s s s s s s s s s

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-413

12
G148 G248 G348 G05 G07

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12

Grupa 2: ruchy obowiązujące pojedynczymi blokami, czas oczekiwania 14. 15. 16. 17. 18. Miękkie odsunięcie po prostej Miękkie odsunięcie po ćwierćokręgu Miękkie odsunięcie po półokręgu Szlifowanie wcinające skośne

X X X X X

s s s s s

Ruch wyrównawczy przy szlifowaniu wcinającym skośnym

Grupa 3: frame programowany, ograniczenie pola roboczego i programowanie biegunowe Nazwa ROT TRANS SCALE Nr. 2. 4. 1. Znaczenie TRANSLATION: przesunięcie programowane SCALE: skalowanie programowane X X X X X X X X m/s s s s s s s s SAG MH

MIRROR AROT

3. 5. 7.

ROTATION: obrót programowany

ATRANS ASCALE

MIRROR: programowane lustrzane odbicie Additive ROTATION: obrót programowany

6. 8.

Additive TRANSLATION: addytywne programowane przesunięcie Additive SCALE: skalowanie programowane

AMIRROR G25 G26 G110 G111 G112 G58 G59

10. 11. 12. 13. 14.

9.

Additive MIRROR: programowane lustrzane odbicie Wolny

X

s

Minimalne ograniczenie pola roboczego/ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona X Maksymalne ograniczenie pola roboczego/ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona X X X X

s s s s

s

Programowanie biegunowe w stosunku do ostatnio zaprogramowanej pozycji zadanej Programowanie biegunowe w stosunku do punktu zerowego aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu Programowanie biegunowe w stosunku do ostatniego obowiązującego bieguna Przesunięcie programowane, zastępujące bezwzględnie osiowo Przesunięcie programowane, zastępujące addytywnie osiowo Rotacja z kątami przestrzennymi Rotacja addytywna z kątami przestrzennymi

15. 16. 17.

X

ROTS

X

s

AROTS

18.

X X

s

s s

Grupa 4: FIFO STARTFIFO STOPFIFO 1. 2. Start FIFO Wykonywanie i równolegle napełnianie bufora przebiegu m m Std.

FIFOCTRL

3.

FIFO CTRL, Sterowanie pamięcią przebiegu wyprzedzającego

STOP FIFO, Zatrzymanie obróbki; napełnienie bufora przebiegu, aŜ zostanie rozpoznane STARTFIFO, nastąpi napełnienia bufora albo koniec programu

m

12-414

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
Nazwa G17 G18 G19

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12
MH

Grupa 6: wybór płaszczyzny Nr. 1. 2. 3. Wybór płaszczyzny 1. - 2. oś geometrii Wybór płaszczyzny 3. - 1. oś geometrii Wybór płaszczyzny 2. - 3. oś geometrii Znaczenie X m/s m m m SAG Std.

Grupa 7: korekcja promienia narzędzia G40 G41 G42 1. 2. 3. Bez korekcji promienia narzędzia Korekcja promienia narzędzia na lewo od konturu X m m Std.

Korekcja promienia narzędzia na prawo od konturu

X

m

Grupa 8: nastawiane przesunięcie punktu zerowego G500 G54 G55 G56 G57 G505 G5xx G599 1. 2. 3. 4. 6. 5. n+1 Wyłączenie wszystkich nastawianych frame, gdy w G500 brak jest wartości 1. nastawiane przesunięcie punktu zerowego 2. nastawiane przesunięcie punktu zerowego 3. nastawiane przesunięcie punktu zerowego 5. nastawiane przesunięcie punktu zerowego 4. nastawiane przesunięcie punktu zerowego n. nastawiane przesunięcie punktu zerowego m m m m m m m m Std.

100.

99. nastawiane przesunięcie punktu zerowego

Przy pomocy funkcji G tej grupy jest kaŜdorazowo uaktywniany nastawiany frame uŜytkownika $P_UIFR[ ]. G54 odpowiada frame $P_UIFR[1], G505 odpowiada frame $P_UIFR[5]. Liczba nastawianych frame uŜytkownika a przez to liczba funkcji G w tej grupie moŜe być parametryzowana poprzez daną maszynową $MC_MM_NUM_USER_FRAMES.

G53

Grupa 9: maskowanie frame 1

SUPA G153

2. 3.

Maskowanie aktualnego frame: X frame programowany łącznie z frame systemowym dla TOROT i TOFRAME i aktywnym nastawianym frame G54 ... G599 Maskowanie jak G153 i łącznie X z frame systemowymi do nastawienia wartości rzeczywistej, draśnięcia, zewn. przes. punktu zerowego, PAROT łącznie z przesunięciami kółkiem ręcznym (DRF), [zewnętrzne przes. punktu zerowego], ruchem nałoŜonym Maskowanie jak G53 i X łącznie ze wszystkimi specyficznymi dla kanału i/albo globalnymi dla NCU frame bazowymi

s s s

Grupa 10: zatrzymanie dokładne - praca z płynnym przechodzeniem między blokami G60 1. Zmniejszenie prędkości, zatrzymanie dokładne G64 2. Praca z przejściem płynnym G641 3. Praca z przejściem płynnym z programowanym odstępem ścięcia G642 4. Ścinanie naroŜników z dokładnością osiową G643 5. Wewnętrzne dla bloku ścinanie osiowe G644 6. Ścinanie naroŜników z zadaniem dynamiki osi Grupa 11: zatrzymanie dokładne pojedynczymi blokami Nazwa Nr. Znaczenie G9 1. Zmniejszenie prędkości, zatrzymanie dokładne X X

m m m m m m m/s s

Std.

SAG

MH

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-415

12
G601 G602 G603

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12

Grupa 12: kryteria zmiany bloku przy zatrzymaniu dokładnym (G60/G09) 1. 2. 3. Zmiana bloku przy zatrzymaniu dokładnym dokładnie Zmiana bloku przy zatrzymaniu dokładnym zgrubnie Zmiana bloku na końcu bloku IPO m m m Std.

Grupa 13: zwymiarowanie obrabianego przedmiotu calowe/metryczne G70 G71 G700 G710 1. 3. 4. 2. System wprowadzania calowy System wprowadzania metryczny m m m m Std.

system wprowadzania calowy; calowy/min

System wprowadzania metryczny; mm; mm/min

Grupa 14: zwymiarowanie obrabianego przedmiotu bezwzględne/przyrostowe G90 1. Wprowadzenie wymiaru odniesienia G91 2. Wprowadzenie wymiaru łańcuchowego Grupa 15: typ posuwu G93 G94 G95 G96 G97 G931 G961 G971 G942 G952 G962 G972 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 5. Posuw zaleŜny od czasu 1/min Posuw liniowy mm/min, cali/min

m m

Std.

m m m m

Posuw na obrót w mm/obr, calach/obr

Std.

Stała prędkość skrawania (typ posuwu jak przy G95) WŁ.

Zadanie posuwu przez czas ruchu, wyłączenie stałej prędkości ruchu po torze Stała prędkość skrawania (typ posuwu jak przy G94) WŁ. Stała prędkość skrawania (typ posuwu jak przy G94) WYŁ.

Stała prędkość skrawania (typ posuwu jak przy G95) WYŁ

m

m

Posuw na obrót i zamroŜ. stałej prędk. skrawania albo prędk. obr. wrzeciona Posuw liniowy albo posuw na obrót i stała prędkość skrawania Posuw liniowy albo zamroŜ. posuwu na obrót i stałej prędk. obr. wrzeciona

Posuw liniowy i zamroŜ. stałej prędk. skrawania albo prędk. obr. wrzeciona

m m

m

m m

m

Grupa 16: korekcja posuwu na zakrzywieniu wewnętrznym i zewnętrznym CFC 1. Constant feed at contour Stały posuw po konturze CFTCP 2. Constant feed in tool-center-point Stały posuw w punkcie odniesienia ostrza narzędzia (tor punktu środkowego) CFIN 3. Constant feed at internal radius, acceleration at external radius Stały posuw przy zakrzywieniu wewnętrznym, przyśpieszenie przy zakrzywieniu zewnętrznym Grupa 17: zachowanie się przy dosunięciu, odsunięciu, korekcja narzędzia NORM 1. Nastawienie normalne w punkcie początkowym, końcowym KONT KONTT 2. 3. 4. Obejście konturu w punkcie początkowym, końcowym Dosunięcie/odsunięcie z wielomianem stałej stycznej

m m m

Std.

m m

m

Std.

KONTC

Dosunięcie/odsunięcie z wielomianem stałego zakrzywienia

m

12-416

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12

G450 G451

Grupa 18: zachowanie się w naroŜnikach, korekcja narzędzia 1. 2.

Okrąg przejścia(narzędzie obchodzi naroŜniki obrabianego przedmiotu po torze kołowym)

m m

Std.

Punkt przecięcia równoległej (narzędzie wychodzi z materiału na naroŜniku obrabianego przedmiotu)

BNAT BTAN

Grupa 19: przejście krzywej na początku spline 1. 2.

Begin natural: naturalne przejście do pierwszego bloku spline

BAUTO

3.

Begin not a knot: (nie węzeł) początek wynika z połoŜenia 1. punktu

Begin tangential: styczne przejście krzywej do pierwszego bloku spline

m

m

Std.

m

ENAT ETAN

Grupa 20: przejście krzywej na końcu spline 1. 2.

EAUTO

3.

End tangential: styczne przejście krzywej do następnego bloku ruchu na początku spline End not a knot: (nie węzeł) koniec wynika z połoŜenia ostatniego punktu

End natural: naturalne przejście krzywej do następnego bloku ruchu

m

m

Std.

m

BRISK SOFT

Grupa 21: profil przyśpieszenia 2. 1.

DRIVE ##

3.

Przyśpieszenie ruchu po torze zaleŜne od prędkości

Przyśpieszenie ruchu po torze z ograniczeniem szarpnięcia

Skokowe przyśpieszenie ruchu po torze

m

m

Std.

m

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-417

12

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12

Grupa 22: typy korekcji narzędzia CUT2D 1. Cutter – compensation – type 2dimensional: korekcja narzędzia 2 1/2D określana przez G17 – G19 CUT2DF 2. Cutter – compensation – type 2dimensional frame – relative: korekcja narzędzia 2 1/2D określana przez frame Korekcja narzędzia działa w stosunku do aktualnego frame (płaszczyzna skośna) CUT3DC # 3. Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: korekcja narzędzia 3D frezowanie obwodowe CUT3DF # 4. Cutter – compensation – type 3dimensional face: korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe z nie stałą orientacją narzędzia CUT3DFS # 5. Cutter – compensation – type 3dimensional face: korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe ze stałą orientacją narzędzia niezaleŜnie od aktywnego frame CUT3DFF # 6. Cutter – compensation – type 3dimensional face frame: korekcja narzędzia 3D frezowanie czołowe ze stałą orientacją narzędzia zaleŜnie od aktywnego frame CUT3DCC# 7. Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: 3D korekcja narzędzia, frezowanie obwodowe z powierzchniami ograniczającymi CUT3DCCD# 8. Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: 3D korekcja narzędzia, frezowanie obwodowe z powierzchniami ograniczającymi z narzędziem róŜnicowym Grupa 23: nadzór na kolizję na konturach wewnętrznych Nazwa CDOF CDON Nr. 2. 1. Collision detection off: nadzór na kolizję wył. Znaczenie X

m m m m m m m m

Std.

m/s m m

SAG Std.

MH

CDOF2

3.

Collision detection off: nadzór na kolizję wył. (obecnie tylko dla CUT3DC)

Collision detection on: nadzór na kolizję wł.

m

Grupa 24: sterowanie wyprzedzające FFWOF FFWON 2. 1. Feed forward off: sterowanie wyprzedzające wł. Feed forward off: sterowanie wyprzedzające wył. m m Std.

Grupa 25: odniesienie orientacji narzędzia ORIWKS # ORIMKS # 1. 2. Tool – orientation in workpiece coordinate system: orientacja narzędzia w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) m m Std.

Tool – orientation in machine coordinate system: orientacja narzędzia w układzie współrzędnych maszyny (MKS)

Grupa 26: punkt ponownego dosunięcia dla REPOS RMB RMI RME 2. 4. 1. 3. Repos – Mode interrupt: ponowne dosunięcie w punkcie przerwania Repos – Mode begin of block: ponowne dosunięcie w punkcie początkowym bloku Repos – Mode end of block: ponowne dosunięcie w punkcie końcowym bloku m m m Std.

RMN

Repos – Mode end of nearest orbital block: dosunięcie do najbliŜej połoŜonego punktu toru

m

12-418

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12

Grupa 27: korekcja narzędzia przy zmianie orientacji na naroŜnikach zewnętrznych ORIC # ORID # 1. 2. Orientation change continuously: zmiany orientacji na naroŜnikach zewnętrznych są nakładane na wstawiany blok okręgu m m Std.

Orientation change discontinuously: zmiany orientacji są wykonywane przed blokiem okręgu

Grupa 28: ograniczenie pola roboczego wł./wył. WALIMON WALIMOF 1. 2. Working area limitation on: ograniczenie pola roboczego wł. Working area limitation off: ograniczenie pola roboczego wył. m m Std.

Grupa 29: promień - średnica DIAMOF DIAMON DIAM90 1. 2. Diametral programming off: programowanie w średnicy wył.; programowanie w promieniu dla G90/G91 m m Std.

3.

DIAMCYCOF

4.

Diametral programming G90: programowanie w średnicy dla G90; programowanie w promieniu dla G91 Diametral programming off: programowanie w promieniu dla G90/G91 włączone. Dla wyświetlania pozostaje aktywny ostatnio aktywny G-Code tej grupy

Diametral programming on: programowanie w średnicy wł. dla G90/G91

m

m

Grupa 30: kompresor wł./wył. Nazwa COMPOF # Nr. 2. 1. Compressor wył. Compressor wł.: wielomiany o stałym zakrzywieniu Znaczenie X m/s m m SAG Std. MH

COMPON #

COMPCURV # 3. COMPCAD #

Compressor wł.

4.

Compressor wł.: zoptymalizowana jakość powierzchni program CAD (od w. opr. 6)

m

m

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-419

12

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12

Grupa 31: OEM - grupa G G810 # G811 # G812 # G813 # G814 # G815 # G816 # G817 # G818 # G819 # 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G OEM – funkcja G Std.

Dwie grupy G są zarezerwowane dla uŜytkownika OEM. Przez to wyprowadza on programowanie wprowadzonych przez siebie funkcji do programowania na zewnątrz. # Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

Grupa 32: OEM grupa G G820 # G821 # G822 # G823 # G824 # G825 # G826 # G828 # G829 # G827 # 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 8. OEM – funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G OEM – Funkcja G Std.

10.

OEM – Funkcja G

Dwie grupy G są zarezerwowane dla uŜytkownika OEM. Przez to wyprowadza on programowanie wprowadzonych przez siebie funkcji do programowania na zewnątrz.

Grupa 33: Nastawiana korekcja narzędzia FTOCOF # FTOCON # 1. 2. Fine – Tool – Offset – Compensation off: działająca online dokładna korekcja narzędzia wył. m X m Std.

Fine – Tool – Offset – Compensation on: działająca online dokładna korekcja narzędzia wł.

Grupa 34: wygładzanie orientacji narzędzia OSOF# OSC# OSS# 2. 1. 3. Stałe wygładzanie orientacji narzędzia Wygładzanie orientacji narzędzia wył. m m m

OSSE

4.

Wygładzanie orientacji narzędzia na końcu bloku

Wygładzanie orientacji narzędzia na początku i końcu bloku

m

12-420

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12

Grupa 35: wycinanie i dziurkowanie SPOF # SON # PON # 2. 3. 1. Stroke On: wycinanie wł. Stroke/Punch Off: skok wył., wycinanie, dziurkowanie wył. m m m Std.

SONS # PONS #

4. 5.

Punch On: dziurkowanie wł.

Stroke On Slow: wycinanie w takcie IPO

Punch On Slow: dziurkowanie w takcie IPO

X X

m m

Grupa 36: dziurkowanie ze zwłoką PDELAYON # PDELAYOF # 1. 2. Punch with Delay On: zwłoka dziurkowania wł. Punch with Delay Off: zwłoka dziurkowania wył. m m Std.

# Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

Grupa 37: profil posuwu FNORM # FLIN # FCUB # 1. 2. Feed Normal: posuw normalne wg DIN66025 Feed Linear: posuw liniowy zmienny Feed Cubic: posuw wg spline sześciennego zmienny m m m Std.

3.

Grupa 38: przyporządkowanie szybkich wejść, wyjść dla dziurkowania/wycinania SPIF1 # SPIF2 # 1. 2. Stroke/Punch Interface 1: szybkie wejścia-wyjścia NCK dla dziurkowania/wycinania bajt 1 Stroke/Punch Interface 2: szybkie wejścia-wyjścia NCK dla dziurkowania/wycinania bajt 2 m m Std.

Grupa 39: programowana dokładność konturu CPRECOF CPRECON 2. 1. Contour Precision On: programowana dokładność kontury wł. Contour Precision Off: programowana dokładność kontury wył. m m Std.

# Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/NCU571.

Grupa 40: stała korekcja promienia narzędzia CUTCONOF CUTCONON 2. 1. Stała korekcja promienia narzędzia wł. Stała korekcja promienia narzędzia wył. m m Std.

Nazwa LFOF LFON

Grupa 41: przerwanie nacinania gwintu Nr. 2. 1. Przerwanie nacinania gwintu wył. Znaczenie

X

m/s m m

SAG Std.

MH

Przerwanie nacinania gwintu wł.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-421

12

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12

Grupa 42: nośnik narzędzi TCOABS TCOFR TCOFRZ 2. 4. 5. 1. Orientacja nośnika narzędzi frame ustawienie narzędzia w osi Z Orientacja nośnika narzędzi bezwzględna m m Std.

TCOFRY TCOFRX

3.

Orientowany nośnik narzędzi odniesiony do frame (narzędzie w osi Y) Orientowany nośnik narzędzi odniesiony do frame (narzędzie w osi X)

Orientowany nośnik narzędzi odniesiony do frame (narzędzie w osi Z)

m m

m

Grupa 43: kierunek dosuwu WAB G140 G141 G142 G143 1. 2. 3. 4. Kierunek dosuw WAB ustalony przez G41/G42 Kierunek dosuwu WAB na lewo od konturu Kierunek dosuwu WAB na prawo od konturu Kierunek dosuwu WAB zaleŜny od stycznej m m m m Std.

Grupa 44: podział drogi WAB G340 G341 1. 2. Blok dosuwu przestrzennego (głębokość i równocześnie w płaszczyźnie (linia spiralna)) Najpierw dosuw w osi prostopadłej (Z), następnie dosuw w płaszczyźnie m m Std.

Grupa 45: odniesienie toru dla osi FGROUP SPATH UPATH 2. 1. Odniesieniem toru dla osi FGROUP jest parametr krzywej Odniesieniem toru dla osi FGROUP jest długość łuku m m Std.

Grupa 46: definicja płaszczyzny szybkiego osunięcia: LFTXT LFWP 1. 2.

Kierunek narzędzia przy odsunięciu stycznym Osiowe odsunięcie do pozycji

LFPOS

3.

Kierunek narzędzia przy odsunięciu nie stycznym

m

m m

Std.

Grupa 47: przełączenie trybu dla zewnętrznego NC-Code G290 G291 1. 2.

Przełączenie na tryb SINUMERIK (uaktywnienie trybu językowego SINUMERIK) Przełączenie na tryb ISO (uaktywnienie trybu językowego ISO)

m

m

Std.

Grupa 48: Zachowanie się korekcji promienia narzędzia (WRK) przy dosunięciu/odsunięciu G460 G461 G462 1. 2. 3. Nadzór na kolizję dla bloku dosuwu/odsuwu wł. Gdy nie ma punktu przecięcia w bloku WRK, przedłuŜenie bloku brzegowego przez łuk koła

m m m

Std.

Gdy nie ma punktu przecięcia w bloku WRK, przedłuŜenie bloku brzegowego przez prostą

12-422

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
Nazwa CP PTP

03.04

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

Tablice

12
MH

Grupa 49: ruch punkt do punktu Nr 1. 2. Znaczenie continuos path; ruch po torze X m/s m m m SAG Std.

PTPG0

3.

point to point; ruch punkt do punktu (synchroniczny ruch osi)

point to point; ruch punkt do punktu tylko przy G0, poza tym ruch po torze CP

Grupa 50: programowanie orientacji ORIEULER ORIRPY ORIVIRT1 ORIVIRT2 ORIAXPOS 2. 1. Kąt orientacji poprzez kąt RPY Kąt orientacji poprzez kąt Eulera m m m m Std.

3. 4.

Kąt orientacji poprzez wirtualne osie orientacji (definicja 1) Kąt orientacji poprzez wirtualne osie orientacji (definicja 2) Kąt orientacji poprzez wirtualne osie orientacji z pozycjami osi obrotowych

5.

m

ORIVECT ORIAXES ORIPATH

Grupa 51: interpolacja orientacji 1. 2.

Interpolacja duŜego okręgu (identyczna z ORIPLANE) ŚcieŜka orientacji narzędzia odniesiona do toru Interpolacja liniowa osi maszyny albo osi orientacji

m

ORIPLANE

3. 5.

m

Std.

ORICONCW

4.

ORICONCCW 6. ORICONIO 7. 9.

Interpolacja na powierzchni pobocznicowej okręgu w kier. ruchu wskazówek zegara Interpolacja na powierzchni pobocznicowej okręgu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Interpolacja w płaszczyźnie (identyczna z ORIVECT)

m

m

m

m

ORICONTO ORICURVE

8.

Interpolacja na powierzchni pobocznicowej okręgu z przejściem stycznym Interpolacja z dodatkową krzywą przestrzenną dla orientacji

Interpolacja na powierzchni pobocznicowej okręgu z podaniem orientacji pośredniej

m

m

m

PAROTOF PAROT

Grupa 52: odniesiony do obrabianego przedmiotu WKS 1. 2.

Ustawienie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) na obrabianym przedmiocie

Wyłączenie odniesionego do obrabianego przedmiotu obrotu frame

m

m

Std.

TOROTOF TOROT TOROTZ TOROTY TOROTX TOFRAME TOFRAMEZ TOFRAMEY TOFRAMEX

Grupa 53: obroty frame w kierunku narzędzia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Obrót frame w kierunku narzędzia WYŁ. Obrót frame wł. oś Z równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame wł. oś Z równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame wł. oś Y równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame wł. oś X równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame w kierunku narzędzia oś Z równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame w kierunku narzędzia oś Z równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame w kierunku narzędzia oś Y równolegle do orientacji narzędzia Obrót frame w kierunku narzędzia oś X równolegle do orientacji narzędzia

m m m m m m m m m

Std.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-423

12
Nazwa

Tablice

12.3 Lista funkcji G / warunków drogowych

03.04

12
MH

Grupa 54: interpolacja wektora obrotu ORIROTA Nr 2. 3. 1. Znaczenie Orientation Rotation Absolute: kąt obrotu zadanego bezwzględnie kierunku obrotu X m/s m m SAG Std.

ORIROTR ORIROTT

Orientation Rotation Tangential: kąt obrotu względnie do zmiany wektora orientacji

Orientation Rotation Relative: kąt obrotu względnie do płaszczyzny między orientacją startową i końcową

m

Grupa 55: ruch przesuwem szybkim z/bez interpolacji liniowej RTLION RTLIOF 1. 2. Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation On: G0 z interpolacją liniową Rapid Traverse (G0) mit Linear-Interpolation Off: G0 bez interpolacji liniowej (interpolacja w pojedynczej osi) m m Std.

Grupa 56: wliczenie zuŜycia narzędzia TOWSTD TOWMCS 1. 2. Tool Wear Standard: podstawowa wartość nastawcza dla korekcji w długości narzędzia m m Std.

TOWWCS TOWBCS TOWTCS

3. 4.

Tool WearCoard MCS: wartości zuŜycia w układzie współrzędnych maszyny (MKS) Tool WearCoard WCS: wartości zuŜycia w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS) Tool WearCoard BCS: wartości zuŜycia w bazowym układzie wsp. (BKS)

m

5.

TOWKCS

6.

Tool WearCoard TCS: wartości zuŜycia w układzie wsp. narzędzia (punkt odniesienia nośnika narzędzi T na zamocowaniu oprawki narzędziowej)

m

m m

Wartości zuŜycia w układzie wsp. głowicy narzędziowej przy transformacji kinetyczne (róŜni się od MKS obrotem narzędzia)

Grupa 57: Automatyczny override naroŜnika FENDNORM G621 G62 1. 2. Zwłoka na naroŜnikach wewnętrznych przy aktywnej korekcji promienia narzędzia Zwłoka na naroŜniku wyłączona m m m Std.

3.

Zwłoka na wszystkich naroŜnikach

12-424

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12
12.4

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Niektóre funkcje sterowania są uaktywniane przez składnię wywoływaną przez podprogram.

1. Układ współrzędnych Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji PRESETON 2. parametr 3.-15. parametr 4.-16. parametr Objaśnienie

AXIS*: identyfikator osi oś maszyny

REAL: Preset – przesunięcie

3. – 15. parametr jak 1 ...

G700/G7100 Kontekst

DRFOF

4. – 16. Parametr Nastawienie wartości rzeczywistej dla projak gramowanych osi. 2 ... KaŜdorazowo jest programowany jeden identyfikator osi i w następnym parametrze przynaleŜna wartość. Przy pomocy PRESETON moŜna programować przesunięcia preset do 8 osi.

Skasowanie przesunięcia DRF dla wszystkich osi przyporządkowanych do kanału.

*) W miejscu identyfikatorów osi mogą generalnie znajdować się równieŜ identyfikatory osi geometrycznych i dodatkowych, o ile jednoznaczne odwzorowanie jest moŜliwe.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-425

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

12.4.1 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów
2. Zespoły osi FGROUP CLGON # CLGOF # SPLINEPATH BRISKA SOFTA DRIVEA ### JERKA Identyfikator osi kanału REAL: max prędkość obr. tarczy prowadzącej 1.-8. parametr Objaśnienie Zmienne odniesienie wartości F: ustalenie osi, do których odnosi się posuw po torze. Maksymalna liczba osi: 8 Przy pomocy FGROUP ( ) bez podania parametrów jest uaktywniane nastawienie standardowe dla odniesienia wartości F. Centerless grinding off: szlifowanie bezkłowe wł.

# Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/810D/NCU571. ## Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK 810D. ### Słowo kluczowe obowiązuje tylko dla SINUMERIK FM-NC.

Centerless grinding off: szlifowanie bezkłowe wył. 1.-8. parametr 2.-9. parametr Objaśnienie INT: struktura AXIS: Ustalenie struktury Spline spline (musi być 1) identyfikator osi maksymalna liczba osi: 8 geometrycznej albo dodatkowej AXIS Włączenie skokowego przyśpieszenia w osi dla zaprogramowanych osi AXIS Włączenie przyśpieszenia w osi z ograniczeniem szarpnięcia dla zaprogramowanych osi AXIS Włączenie załamanej charakterystyki przyśpieszenia dla zaprogramowanych osi AXIS Zachowanie się przy przyśpieszeniu nastawione poprzez daną maszynową $MA_AX_JERK_ENABLE działa dla zaprogramowanych osi.

3. Holowanie Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator podprogramu TANG # 2. parametr 3. parametr 4. parametr REAL: współczynnik sprzęŜenia 5. parametr CHAR: Opcja: "B": nadąŜanie w bazowym układzie współrzędnych "W": nadąŜanie w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu Objaśnienie

AXIS: nazwa osi holowanej

REAL: AXIS: oś prowadzą- oś prowaca 1 dząca 2

Instrukcja przygotowawcza dla definicji nadąŜania stycznego: z obydwu podanych osi prowadzących jest określana styczna dla nadąŜania. Współczynnik sprzęŜenia podaje zaleŜność między zmianą kąta stycznej i osi nadąŜnej. Wynosi on z reguły 1. Tangential follow up mode on: tryb nadąŜania stycznego wł.

TANGON # TANGOF # TLIFT # TRAILON TRAILOF

AXIS: nazwa osi oś holowana

AXIS: oś holowana AXIS: oś holowana AXIS: oś prowadząca AXIS: oś holowana AXIS: oś prowadząca

AXIS: nazwa osi oś nadąŜna

REAL: kąt przesunięcia

REAL: dystans

Tangential follow up mode off: tryb nadąŜania stycznego wył.

REAL: wsp. sprzęŜenia

Tangential lift: nadąŜanie styczne wł. Trailing on: holowanie asynchroniczne wł.

# Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/NCU571.

Trailing off: holowanie asynchroniczne wł.

12-426

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

6. posuw na obrót Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji FPRAON AXIS: oś, dla której jest włączany posuw na obrót 2. parametr Objaśnienie

FPRAOF

FPR

AXIS: oś/wrzeciono, od którego Feedrate per Revolution axial On: posuw na obrót osiowo wł. jest wyprowadzany posuw na obrót. Gdy oś nie jest zaprogramowana, wówczas posuw na obrót jest wyprowadzany od wrzeciona prowadzącego. AXIS: osie, dla których Feedrate per Revolution axial Off: posuw na obrót posuw na obrót jest wyłąosiowy wył. czany Posuw na obrót moŜna wyłączyć równocześnie dla wielu osi. MoŜna zaprogramować tyle osi, ile jest maksymalnie dopuszczalnych na blok.. AXIS: oś/wrzeciono, od Feedrate per Revolution: wybór osi obrotowej/wrzeciona, którego jest wyprowadzany od którego jest wyprowadzany posuw na obrót dla toru w posuw na obrót. przypadku G95. Gdy oś/wrzeciono nie jest zaprogramoGdy oś nie jest zaprograwane, wówczas posuw na obrót jest wyprowadzany od mowana, wówczas posuw wrzeciona prowadzącego. na obrót jest wyprowadzany Nastawienie dokonane przy pomocy FPR działa modalod wrzeciona prowadzącenie. go.

Zamiast osi moŜna kaŜdorazowo równieŜ zaprogramować wrzeciono: FPR(S1) albo FPR(SPI(1))

7. Transformacje Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji TRACYL REAL: średnica robocza TRANSMIT TRAANG # INT: numer transformacji REAL: kąt 2. parametr Objaśnienie INT: numer Walec: transformacja powierzchni walca transformacji MoŜna nastawić wiele transformacji na kanał. Numer transformacji podaje, która transformacja ma zostać uaktywniona. JeŜeli 2. parametr odpada, wówczas jest uaktywniany system transformacji nastawiony poprzez daną maszynową. Transmit: transformacja biegunowa MoŜna nastawić wiele transformacji na kanał. Numer transformacji podaje, która transformacja ma zostać uaktywniona. JeŜeli parametr odpada, wówczas jest uaktywniany system transformacji nastawiony poprzez daną maszynową. INT: numer Transformacja osi skośnej: transformacji MoŜna nastawić wiele transformacji na kanał. Numer transformacji podaje, która transformacja ma zostać uaktywniona. JeŜeli 2. parametr odpada, wówczas jest uaktywniany system transformacji nastawiony poprzez daną maszynową. Gdy kąt nie zostanie zaprogramowany: TRAANG ( ,2) albo TRAANG, wówczas działa modalnie ostatni kąt. Transformation orientated: transformacja 4-, 5-osiowa MoŜna nastawić wiele transformacji na kanał. Numer transformacji podaje, która transformacja ma zostać uaktywniona. REAL: dalTransformation Concentrated: transformacja kaskadowa, znaczenie parametru sze parame- zaleŜy od rodzaju kaskadowania. try zaleŜnie od MD. Wyłączenie transformacji

TRAORI # TRACON

INT: Numer transformacji INT: Numer transformacji

TRAFOOF

Dla kaŜdego typu transformacji jest jedno polecenia dla transformacji na kanał. JeŜeli jest wiele transformacji tego samego typu na kanał, wówczas moŜna przy pomocy kaŜdorazowego parametryzowanego polecenia wybrać odpowiednią transformację. Cofnięcie wyboru transformacji jest moŜliwe przez zmianę transformacji albo specjalne cofnięcie jej wyboru. #)Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC/NCU571

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-427

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

8. Wrzeciono Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator podprogramu SPCON SPCOF SETMS 2. parametr i dalsze INT: nr wrzeciona INT: nr wrzeciona Objaśnienie

INT: nr wrzeciona INT: nr wrzeciona INT: nr wrzeciona

Spindle position control on: przełączenie na pracę wrzeciona z regulowanym połoŜeniem

Spindle position control off: przełączenie na pracę wrzeciona z regulowaną prędkością obrotową

Set master-spindle: zadeklarowanie wrzeciona jako wrzeciono prowadzące dla aktualnego kanału. Przy SETMS( ) bez podania parametrów działa nastawienie domyślne dokonane poprzez dane maszynowe.

9. Szlifowanie Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator podprogramu GWPSON Objaśnienie

INT: nr wrzeciona

GWPSOF

INT: nr wrzeciona

Grinding wheel peripherical speed on: Stała prędkość obwodowa ściernicy wł. Gdy numer wrzeciona nie zostanie zaprogramowany, wówczas stała prędkość obwodowa jest wybierana dla wrzeciona aktywnego narzędzia. Grinding wheel peripherical speed off: Stała prędkość obwodowa ściernicy wył. Gdy numer wrzeciona nie zostanie zaprogramowany, wówczas następuje cofnięcie wyboru stałej prędkości obwodowej dla wrzeciona aktywnego narzędzia/

TMON TMOF

INT: nr wrzeciona INT: numer T

Tool monitoring off: nadzór narzędzia wył. JeŜeli nr T nie zostanie zaprogramowany, wówczas jest wyłączany nadzór dla aktywnego narzędzia

Tool monitoring on: nadzór narzędzia wł. JeŜeli nr T nie zostanie zaprogramowany, wówczas jest włączany nadzór dla aktywnego narzędzia.

12-428

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

10. Skrawanie Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator podprogramu CONTPRON REAL [ , 11]: tablica konturu 2. parametr 3. parametr 4. parametr INT: status obliczania 0: jak dotychczas 1: Obliczanie do przodu i wstecz Objaśnienie Contour preparation on: włączenie przygotowania odniesienia. Wywoływane dalej programy konturu wzgl. bloki NC są dzielone na poszczególne ruchy i zapisywane w tablicy konturu. Liczba podcięć jest przekazywana z powrotem.

CONTDCON EXECUTE

REAL [ , 6]: tablica konturu INT: status błędu

CHAR: metoda INT: liczba skraw. warstw. podcięć "L": toczenie wzdłuŜne: obróbka zewn. "P": Tocz. poprz.: obróbka zewn. "N": tocz. poprz.: obróbka wewn. "G": tocz. wzdł.: obróbka wewn. INT: 0: w zaprogramowanym kierunku

Dekodowanie konturu Bloki konturu są z jednym wierszem tablicy na blok w zakodowaniu korzystnym dla zapisu w pamięci zapisywane w tablicy. EXECUTE: włączenie wykonywania programu. Następuje przez to przełączenie z powrotem z trybu przygotowania odniesienia albo po zbudowaniu obszaru ochrony na normalne wykonywanie programu.

11. Wykonywanie tablicy Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator podprogramu EXECTAB REAL [ 11]: element z tablicy ruchów Objaśnienie Execute table: wykonanie elementu z tablicy ruchów.

12. Obszary ochrony Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji CPROTDEF 2. parametr 3. parametr 4. parametr 5. Parameter Objaśnienie

INT: Numer obszaru ochrony

BOOL: TRUE: obszar ochrony zorientowany na narzędzie

NPROTDEF

INT: numer obsza- BOOL: ru ochrony TRUE: obszar ochrony zorientowany na narzędzie

CPROT

INT: 0: brak reakcji na 4. i 5. parametr 1: jest reakcja na 4. parametr 2: jest reakcja na 5. parameter 3: jest reakcja na 4. i 5. parametr INT: numer obsza- INT: opcja REAL: przesunięru ochrony 0: obszar ochrony cie obszaru ochrowył. ny w 1. osi kanału

INT: REAL: ogranicze- REAL: ogranicze0: brak reakcji na nie w kierunku plus nie w kierunku 4. i 5. parametr minus 1: jest reakcja na 4. parametr 2: jest reakcja na 5. parametr 3: jest reakcja na 4. i 5. parametr REAL: ogranicze- REAL: ograniczenie w kierunku plus nie w kierunku minus

Channel-specific protection area definition:

Definicja obszaru ochrony specyficznego dla kanału

NCK-specific protection area definition: Definicja obszaru ochrony specyficznego dla maszyny

REAL: przesunię- REAL: przesunię- Specyficzny dla cie obszaru ochro- cie obszaru ochro- kanału obszar ny w 2. osi kanału ny w 3. osi kanału ochrony wł./wył.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-429

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

12. Obszary ochrony Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji 2. parametr 3. parametr 4. parametr 5. Parameter Objaśnienie

NPROT

EXECUTE

1: wstępne uaktyw. (= oś, na której są obsz. ochrony odwzorowywane 2: obszar ochrony osie geometryczwł. ne) INT: numer obsza- INT: opcja REAL: przesunię- REAL: przesunię- REAL: przesunię- Specyficzny dla ru ochrony 0: obszar ochrony cie obszaru ochro- cie obszaru ochro- cie obszaru ochro- maszyny obszar wył. ny w 1. osi kanału ny w 2. osi kanału ny w 3. osi kanału ochrony wł./wył. 1: wstępne uaktyw. (= oś, na której są obsz. ochrony odwzorowywane 2: obszar ochrony osie geometryczwł. ne) VAR INT: status EXECUTE: włączenie wykonywania programu. Przez to następuje przełączenie z powrotem błędu z trybu przygotowania odniesienia, albo po zbudowaniu obszaru ochrony, na normalne wykonywanie programu.

13. Przebieg / pojedynczymi blokami STOPRE Stop processing: zatrzymanie przebiegu, aŜ wszystkie przygotowane bloki przebiegu głównego będą wykonane

14. Przerwania Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji ENABLE # Objaśnienie Włączenie przerwania: procedura przerwania, która jest przyporządkowana do wejścia sprzętowego o podanym numerze, jest wykonywana "na ostro". Po instrukcji SETINT ma miejsce interrupt enabled.

INT: numer wejścia przerwania INT: numer wejścia przerwania

DISABLE #

CLRINT #

INT: numer wejścia przerwania

Wyłączenie przerwania: jest wyłączana aktywność procedury przerwania, która jest przyporządkowana do wejścia sprzętowego o podanym numerze. RównieŜ szybkie odsunięcie nie jest wykonywane. Poczynione przy pomocy SETINT przyporządkowanie między wejściem sprzętowym i procedurą przerwania pozostaje zachowane i moŜe zostać ponownie uaktywnione przy pomocy ENABLE.

Wybranie przerwania: skasowanie przyporządkowania procedur przerwania i atrybutów do wejścia. Następuje przez to cofnięcie wyboru procedury przerwania. Przy przybyciu przerwania nie następuje Ŝadna reakcja.

# Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/810D.

15. Synchronizacja ruchów CANCEL INT: numer akcji synchronicznej Anulowanie modalnej synchronizacji ruchów przy pomocy podanego Id

12-430

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

16. Definicja funkcji FCTDEF 1. parametr 2. parametr INT: numer funkcji REAL: dolna wartość graniczna 3. parametr 4.-7. parametr Objaśnienie REAL: górna REAL: współczyn- Definicja wielomianu. Reakcja na niego wartość graniczna niki a0 – a3 następuje w SYNFCT albo PUTFTOCF.

#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC.

17. Komunikacja Słowo klu1. parametr czowe/ identyfikator podprogramu MMC # STRING: polecenie 2. parametr CHAR: ** tryb kwitowania "N": bez kwitowania "S": kwitowanie synchroniczne "A": kwitowanie asynchroniczne Objaśnienie MMC-Command: polecenie do interpretera poleceń MMC do projektowania okien poprzez program NC patrz /AM/ IM1Funkcje uruchomieniowe dla MMC

#)Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/810D. **)Tryb kwitowania: Polecenia są na Ŝądanie kwitowane przez wykonujące komponenty (Kanał, NC …). Bez kwitowania: wykonywanie programu jest kontynuowane po wysłaniu polecenia. Nadawca nie jest zawiadamiany, gdy polecenia nie moŜna pomyślnie wykonać.

18. Koordynacja programu Słowo klu1. parametr czowe/ identyfikator podprogramu INIT # INT: numer kanału START # INT: numer kanału 2. parametr 3. parametr 4. parametr 5. parametr 6.-8. parametr Objaśnienie Wybór modułu do wykonywania w jednym kanale Uruchomienie wybranych programów z bieŜącego programu równocześnie w wielu kanałach. Polecenie nie działa na własny kanał 1 : 1. kanał; 2 : 2. kanał.

STRING: CHAR: podanie ścieŜki tryb kwitowania** INT: numer kanału

WAITE # WAITM #

INT: numer kanału INT: numer znacznika 0 – 9

INT: numer kanału INT: numer kanału INT: numer kanału INT: numer kanału

Wait for end of program: oczekiwanie na koniec programu w innym kanale

WAITP WAITS

AXIS: identyfi- AXIS: identyfi- AXIS: identyfi- AXIS: identyfi- AXIS: AXIS: Wait for positioning axis: oczekiwakator osi kator osi kator osi kator osi identyfik. identyfik. nie, aŜ osie pozycjonowania osiągną osi osi swój zapr. punkt końcowy. INT: numer wrzeciona INT: numer wrzeciona INT: numer wrzeciona INT: numer wrzeciona INT: numer wrzeciona

Wait: oczekiwanie na osiągnięcie znacznika w innych kanałach. Następuje tak długie oczekiwanie, aŜ w innym kanale równieŜ jest osiągnięte WAITM z odnośnym znacznikiem. RównieŜ numer własnego kanału moŜe zostać podany.

RET GET # AXIS AXIS AXIS AXIS

Wait for positioning spindle: oczekiwanie, aŜ wrzeciona, które przedtem zostały zapr. przy pomocy SPOSA, osiągną swój zapr. punkt końcowy. Koniec podprogramu bez wyprowadzenia funkcji do PLC Bezpośrednie zajęcie osi maszyny Zajęcie osi maszyny

GETD#

AXIS

AXIS

AXIS

AXIS

AXIS

AXIS

AXIS

AXIS

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-431

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

18. Koordynacja programu Słowo klu1. parametr czowe/ identyfikator podprogramu RELEASE # PUTFTOC # AXIS 2. parametr 3. parametr 4. parametr 5. parametr AXIS 6.-8. parametr AXIS Objaśnienie

PUTFTOCF # INT: VAR REAL: INT: numer nr funkcji wartość odnie- parametru Przy FCTDEF sienia *) naleŜy podać uŜyty tutaj numer.
#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dlaSINUMERIK FM-NC/NCU571.

REAL: INT: wartość korek- numer pacji rametru

AXIS

INT: numer kanału

AXIS

INT: numer wrzeciona INT: numer kanału

AXIS

Put fine tool correction: dokładna korekcja narzędzia Put fine tool correction function dependant: zmiana korekcji narzędzia online w zaleŜności od funkcji ustalonej przy pomocy FCTDEF (wielomian max 3. stopnia)

Zwolnienie osi maszyny

INT: numer wrzeciona

Zamiast osi moŜna przy pomocy funkcji SPI kaŜdorazowo równieŜ zaprogramować wrzeciono: GET(SPI(1))

**) Tryb kwitowania: Na Ŝądanie polecenia są kwitowane przez wykonujący komponent (kanał, NC, …). Bez kwitowania: Wykonywanie programu jest kontynuowane po wysłaniu polecenia. Strona wykonawcza nie jest zawiadamiana, gdy polecenia nie moŜna z powodzeniem wykonać. Tryb kwitowania "N" albo "n". Kwitowanie synchroniczne: Wykonywanie programu jest zatrzymywane na tak długo, aŜ komponent odbierający polecenie pokwituje. Przy pozytywnym pokwitowaniu jest wykonywane następne polecenie. Przy negatywnym pokwitowaniu jest wyprowadzany błąd. Tryb kwitowania "S", "s" albo pominąć. Dla niektórych poleceń zachowanie się odnośnie kwitowania jest ustalone, dla innych programowane. Zachowanie się odnośnie kwitowania jest dla poleceń koordynacji programu zawsze synchroniczne. Gdy podanie trybu kwitowania odpada, wówczas następuje kwitowanie synchroniczn.

19. Dostępy do danych CHANDATA 1. parametr INT: numer kanału Nastawienie numeru kanału dla dostępów do danych kanału (dopuszczalne tylko w module inicjalizacyjnym); kolejne dostępy odnoszą się do kanału nastawionego przy pomocy CHANDATA. Objaśnienie

20. Komunikaty MSG CIĄG ZNAKÓW: komunikat 1. parametr 2. parametr Objaśnienie Message modal: wyświetlanie tak długo, aŜ ukaŜe się następny komunikat

12-432

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

22. Alarmy SETAL INT: numer alarmu (alarmy cykli) 1. parametr 2. parametr Objaśnienie Set alarm: nastawienie alarmu

23. Kompensacja Słowo klu1. parametr czowe/ 4. parametr identyfikator podprogramu QECLRNON # AXIS: numer osi QECLRNOF #
#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC.

Objaśnienie Quadrant error compensation learning on: uczenie się kompensacji błędu kwadrantu wł. Quadrant error compensation learning off: uczenie się kompensacji błędu kwadrantu wył.

24. Zarządzanie narzędziami DELT # GETSELT # SETPIECE # STRING [32]: identyfikator narzędzia VAR INT: numer T (wartość zwrotu) INT: liczba sztuk 1. parametr 2. parametr INT: numer wrzeciona INT: numer wrzeciona INT: numer duplo 3. parametr Objaśnienie Skasowanie narzędzia. Numer duplo moŜna pominąć. Dostarcz wstępnie wybrany numer T. Bez podania numeru wrzeciona polecenie obowiązuje dla wrzeciona prowadzącego. Uwzględnienie liczby sztuk wszystkich narzędzi, które są przyporządkowane do wrzeciona. Odpada numer wrzeciona, wówczas polecenie obowiązuje dla wrzeciona prowadzącego Ponowne nastawienie nr narzędzia (T) i jego ostrza Cofnięcie waŜności nr D wszystkich narzędzi jednostki TO przyporządkowanej do kanału Skasowanie wszystkich korekcji sumarycznych ostrza (albo narzędzia, gdy D nie jest podane) Nastawienie nr uchwytu narzędzia Pozycjonowanie magazynu Wyłączenie aktywności narzędzia w systemie zuŜycia Włączenie aktywności narzędzia w systemie zuŜycia Nastawienie wartości rzeczywistej narzędzia na wartość zadaną

SETDNO DZERO DELDL SETMTH POSM SETTIA SETTA RESETMON

INT: nr narzędzia T

INT: nr ostrza

INT: nr D

INT: nr narzędzia T INT: nr uchwytu narzędzia INT: nr miejsca, w którym ma nastąpić pozycjonowanie VAR INT: Status=wynik operacji (wartość zwrotu) VAR INT: Status= wynik operacji (wartość zwrotu)

INT: nr D

INT: nr magazynu, który ma zostać poruszony INT: nr magazynu INT: nr magazynu

INT: nr miejsca INT: nr magamagazynu zynu wewewnętrznego wnętrznego INT: nr systemu zuŜycia INT: nr systemu zuŜycia

VAR INT: Status= INT: wewnętrzny INT: nr D wynik operacji (wartość nr. T narzędzia zwrotu)

#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC.

25. Wrzeciono synchroniczne 1. parametr 2. para- 3. parametr metr AXIS: oś REAL: 4. parametr REAL: 5. parametr STRING[8]: procedura zmiany bloku: 6. parametr Objaśnienie STRING[2]: Couple definition:

COUPDEF #

AXIS: oś

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-433

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

25. Wrzeciono synchroniczne 1. parametr 2. para- 3. parametr metr 4. parametr 5. parametr 6. parametr Objaśnienie "DV": sprzę- definicja systemu Ŝenie warto- wrzecion synści zadanej chronicznych "AV": sprzęŜenie wartości rzeczywistej

nadąŜna

prowadząca

COUPDEL #

AXIS: oś nadąŜna

AXIS: oś prowadząca

stosunek stosunek "NOC": brak sterowania zmianą bloku, przełoŜenia przełoŜenia następuje natychmiastowe zezwolenie na licznika licznika zmianę bloku, "FINE": zmiana bloku przy "praca synchroniczna dokładna", "COARSE": zmiana bloku przy pracy synchronicznej zgrubnej i "IPOSTOP": zmiana bloku przy zakończeniu ruchu nałoŜonego po stronie wartości zadanej. JeŜeli zachowanie się odnośnie zmiany bloku nie zostanie podane, wówczas nie następuje zmiana nastawionego zachowania się.

COUPRES #

AXIS: oś nadąŜna

AXIS: oś prowadząca

Couple delete: skasowanie systemu wrzecion synchronicznych

Couple reset: cofnięcie systemu wrzecion synchronicznych. Zaprogr. wartości tracą waŜność. Obowiązują wartości z MD.

Dla wrzeciona synchronicznego programowanie parametrów osi następuje przy pomocy SPI(1) albo S1.

26. Instrukcje strukturalne w edytorze kroków (wsparcie programowania) SEFORM STRING[128]: nazwa fragmentu 1. parametr 2. parametr INT: płaszczyzna STRING[128]: icon 3. parametr Objaśnienie Aktualna nazwa fragmentu dla edytora kroków

12-434

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK 810 D.

COUPON #

Słowo klu1. parametr czowe/ identyfikator podprogramu

2. parametr

3. parametr

4. parametr

Objaśnienie

AXIS: oś nadąŜna

AXIS: Oś prowadząca

REAL: pozycja włączenia osi nadąŜnej

COUPOF #

AXIS: oś nadąŜna

AXIS: oś prowadząca

REAL: Pozycja wyłączenia osi nadąŜnej (bezwzględna)

REAL: Pozycja wyłączenia osi prowadzącej (bezwzględna)

Couple on: Włączenie systemu ELG/pary wrzecion synchronicznych. JeŜeli pozycje włączenia nie zostaną podane, wówczas następuje jak najszybsze sprzęŜenie (charakterystyka). JeŜeli jest podana pozycja włączenia dla osi/wrzeciona nadąŜnego, wówczas odnosi się ona bezwzględnie albo przyrostowo do osi/wrzeciona prowadzącego. Tylko gdy zostanie podany 3. parametr, muszą być równieŜ zaprogramowane parametry 4 i 5.

WAITC #

AXIS: Oś/wrzeciono

STRING[8]: Kryterium zmiany bloku

AXIS: Oś/wrzeciono

STRING[8]: Kryterium zmiany bloku

Couple off: Włączenie systemu ELG/pary wrzecion synchronicznych. Parametry sprzęŜenia pozostają zachowane. Gdy pozycje zostaną podane, sprzęŜenie zostaje wyłączone dopiero wtedy, gdy wszystkie podane pozycje zostaną minięte. Wrzeciono nadąŜne obraca się dalej z ostatnią prędkością obrotową przed wyłączeniem sprzęŜenia. Wait for couple condition: Czekanie, aŜ kryterium zmiany bloku sprzęŜenia dla osi/wrzeciona będzie spełnione. MoŜna zaprogramować do 2 osi/wrzecion. Kryterium zmiany bloku: "NOC": brak sterowania zmianą bloku, następuje natychmiastowe zezwolenie na zmianę bloku, "FINE": zmiana bloku przy "praca synchroniczna dokładna", "COARSE": zmiana bloku przy pracy synchronicznej zgrubnej i "IPOSTOP": zmiana bloku przy zakończeniu ruchu nałoŜonego po stronie wartości zadanej. JeŜeli zachowanie się odnośnie zmiany bloku nie zostanie podane, wówczas nie następuje zmiana nastawionego zachowania się. Przełączenie dalej osi pojemnikowej

AXCTSWE

AXIS: oś/ wrzeciono

#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK 810D.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-435

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

12.4.2 Domyślnie zdefiniowane wywołania podprogramów w akcjach synchronicznych ruchu

Następujące domyślnie zdefiniowane podprogramy znajdują się wyłącznie w akcjach synchronicznych ruchu.

27. Procedury synchroniczne Słowo kluczowe/ 1. parametr identyfikator funkcji STOPREOF 2. parametr 3. parametr do 5. parametr Objaśnienie

RDISABLE DELDTG

Stop preparation off: wyłączenie zatrzymania przebiegu Akcja synchroniczna z poleceniem STOPREOF powoduje zatrzymanie przebiegu po następnym bloku wyprowadzenia (= blok w przebiegu głównym). Zatrzymanie przebiegu jest wyłączane na końcu bloku wyprowadzenia albo gdy jest spełniony warunek STOPREOF. Wszystkie instrukcje akcji synchronicznych z poleceniem STOPREOF są wówczas uwaŜane za wykonane. Delete distance to go: skasowanie pozostałej drogi Akcja synchroniczna z poleceniem DELDTG powoduje zatrzymanie przebiegu po następnym bloku wyprowadzenia (= blok w przebiegu głównym). Zatrzymanie przebiegu jest wyłączane na końcu bloku wyprowadzenia albo gdy jest spełniony pierwszy warunek DELDTG. In $AA_DELT[<oś>] moŜna znaleźć osiową odległość do punktu docelowego przy osiowym kasowaniu pozostałej drogi, w $AC_DELT pozostałą drogę po torze. Read in disable: blokada wczytywania

AXIS: oś dla osiowego skasowania pozostałej drogi (opcjonalnie). JeŜeli oś odpada, jest uruchamiane skasowanie pozost. drogi po torze INT: nr funkcji VAR REAL: VAR REAL: wielomianowej, zmienna wynikowa zmienna wejścioktóra została zdef. *) wa **) przy pomocy FCTDEF

SYNFCT

FTOC

INT: nr funkcji VAR REAL: wielomianowej, zmienna wejścioktóra została zdef. wa **) przy pomocy FCTDEF

INT: długość 1,2,3 Zmiana korekcji dokładnej narzędzia w zaleŜności od funkcji ustalonej przy pomocy FCTDEF (wielomian max 3. stopINT: nr kanału nia). INT: nr wrzeciona W przypadku FCTDEF musi zostać podany zastosowany tutaj numer.

Gdy w akcji synchronicznej ruchu warunek jest spełniony, jest brany do obliczeń wielomian na zmiennej wejściowej określony przez pierwsze wyraŜenie. Wartość jest następnie ograniczana do dołu i do góry i przyporządkowywana do zmiennej wynikowej.

*) **)

Jako zmienne wynikowe są dopuszczalne tylko zmienne systemowe. Są one opisane w instrukcji programowania "Przygotowaniu pracy" pod hasłem "zapis zmiennych przebiegu głównego". Jako zmienne wejściowe są dopuszczalne tylko specjalne zmienne systemowe. Są one opisane w instrukcji programowania "Przygotowaniu pracy" na liście zmiennych systemowych.

12-436

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

12.4.3 Funkcje zdefiniowane domyślnie
Przez wywołanie funkcji jest uruchamiane wykonywanie domyślnie zdefiniowanej funkcji. Wywołania funkcja przesyłają z powrotem wartość. Wartości te mogą znajdować się w wyraŜeniu jako argumenty.

1. Układ współrzędnych Słowo kluczowe/ Wynik identyfikator funkcji CTRANS 1. parametr 2. parametr Objaśnienie Translation: przesunięcie punktu zerowego dla wielu osi. Jest kaŜdorazowo programowany identyfikator osi i w następnym parametrze odnośna wartość. Przy pomocy CTRANS mogą być programowane przesunięcia dla do 8 osi. Rotation: obrót aktualnego układu współrzędnych. Maksymalna liczba parametrów: 6 (po jednym identyfikatorze osi i wartości na oś geometryczną). Scale: współczynnik skali dla wielu osi. Maksymalna liczba parametrów wynosi 2* maksymalna liczba osi (kaŜdorazowo identyfikator osi i wartość). Jest kaŜdorazowo programowany identyfikator osi i w następnym parametrze odnośna wartość. Przy pomocy CSCALE mogą być programowane współczynniki skali dla do 8 osi. Mirror: lustrzane odbicie na jednej osi współrzędnych Obliczenie frame z 3 punktów pomiarowych w przestrzeni

FRAME

AXIS

REAL: przesu- 3. – 15. parametr nięcie jak 1 ...

4. – 16. parametr jak 2 ...

CROT

FRAME

AXIS

REAL: obrót

3./5. parametr jak 1 ...

4./6. parametr jak 2 ...

CSCALE

FRAME

AXIS

REAL: współczynnik skali

3. – 15. parametr jak 1 ...

4. – 16. parametr jak 2 ...

CMIRROR MEAFRAME

FRAME FRAME

AXIS 2-wym. pole REAL 2-wym. pole REAL

2. – 8. parametr jak 1 ... 3. parametr: zmienna REAL

Funkcje frame CTRANS, CSCALE, CROT i CMIRROR słuŜą do generowania wyraŜeń frame.

2. Funkcje geometryczne Słowo kluczowe/ Wynik identyfikator funkcji CALCDAT 1. parametr VAR REAL [,2]: tablica z punktami wprowadzania (kaŜdorazowo odcięta i rzędna dla 1., 2., 3. itd. punktu) 2. parametr INT: liczba punktów wprowadzania dla obliczania (3 albo 4) 3. parametr VAR REAL [3]: wynik: odcięta, rzędna i promień osiągniętego punktu środkowego okręgu Objaśnienie CALCDAT: Calculate circle data Oblicza promień i punkt środkowy okręgu z 3 albo 4 punktów (według parametru 1), które mają leŜeć na okręgu. Punkty muszą być róŜne.

BOOL: status błędu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-437

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

Identyfikator CALCPOSI

Wynik

INT: Status 0 OK -1 DLIMIT neg. -2 Trafo. wg. def. 1 gran. progr. 2 pole robocze 3 obszar ochr. Dalej p. PGA

1. parametr

REAL: Pozycja wyjściowa w WCS [0] odcięta [1] rzędna [2] aplokata

2. parametr

REAL: Przyrostowe zadanie drogi [0] odcięta [1] rzędna [2] aplikata w odniesieniu do pozycji wyjściowej.

REAL: minimalne odstępy granic do zachowania [0] odcięta [1] rzędna [2] aplikata [3] lin. oś masz. [4] oś obrotowa

3. parametr

4. parametr

REAL: wartość zwrotna moŜliwa droga przyrostowa, gdy droga z parametru 3 nie moŜe być w pełni przebyta bez naruszenia granicy

5. parametr

BOOL: 0: reakcja na GCode Grupa 13 (cale/mm) 1: odniesienie do systemu podstawowego sterowania, niezaleŜnie od akt. G-Code grupa 13

6. parametr

Objaśnienie: CALCPOSI

Przy pomocy CALCPOSI moŜna sprawdzić, czy wychodząc od danego punktu startowego osie geometryczne mogą przebyć zadaną drogę bez naruszenia granic osi (granice programowe), ograniczeń pola roboczego albo obszarów ochrony. W przypadku, gdy zadanej drogi nie moŜna przebyć bez naruszenia granicy, jest zwracana maksymalna dopuszczalna wartość. VAR REAL [11]: pierwszy element konturu VAR REAL [11]: drugi element konturu VAR REAL [2]: wektor wynikowy: współrzędna punktu przecięcia, odcięta i rzędna

kodow. bin. do nadzorowania 1 granice programowe 2 pole robocze 4 aktywny obszar ochrony 8 poprzednio aktywny obszar ochrony

INTERSEC

BOOL: status błędu

Intersection: obliczenie punktu przecięcia. Jest obliczany punkt przecięcia dwóch elementów konturu. Współrzędne punktu przecięcia są wartościami zwracanymi. Status błędu podaje, czy punkt przecięcia został znaleziony.

3. Funkcje osi AXNAME AXIS: identyfikator osi Wynik 1. parametr STRING [ ]: wejściowy ciąg znaków INT: numer osi 2. parametr Objaśnienie AXNAME: Get axname Konwertuje wejściowy ciąg znaków na identyfikator osi. JeŜeli wejściowy ciąg znaków nie zawiera obowiązującej nazwy osi, jest nastawiany alarm.

SPI

AXIS: identyfikator osi

ISAXIS

AXSTRING

BOOL TRUE: oś jest: w innym przypadku: FALSE STRING

INT: numer osi geometrycznej (1 do 3)

SPI: Convert spindle to axis Konwertuje numer wrzeciona na identyfikator osi. JeŜeli parametr przekazania nie zawiera obowiązującego numeru wrzeciona, wówczas jest nastawiany alarm. Sprawdź, czy podana jako parametr oś geometrii 1 do 3 istnieje zgodnie z daną maszynową $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB.

AXIS

Zamień identyfikator osi w ciąg znaków

4. Zarządzanie narzędziami NEWT # GETT # INT: numer T INT: numer T Wynik STRING [32]: nazwa narzędzia STRING [32]: nazwa narzędzia 1. parametr 2. parametr INT: numer duplo INT: numer duplo Objaśnienie Utworzenie nowego narzędzia (udostępnienie danych narzędzia). Numer duplo moŜna pominąć. Określ numer T do nazw narzędzi

12-438

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

4. Zarządzanie narzędziami GETACTT # TOOLENV DELTOOLENV INT: status INT: status INT: status Wynik INT: numer T nazwa nazwa 1. parametr 2. parametr STRING [32]: nazwa narzędzia Objaśnienie Określ aktywne narzędzie z grupy narzędzi o takiej samej nazwie

STRING:

Zapisanie otoczenia narzędzia w SRAM pod podaną nazwą

STRING:

GETTENV

INT: status

nazwa

STRING:

INT:

Skasowanie otoczenia narzędzia w SRAM pod podaną nazwą. Wszystkie otoczenia narzędzia, gdy nazwa nie jest podana. Odczyt: numer T

Numer[0]

Numer [1] Numer [2]

numer D,

numer DL

#) Słowo kluczowe nie obowiązuje dla SINUMERIK FM-NC.

z otoczenia narzędzia pod podaną nazwą

GETTCOR

INT: status REAL: długość [11]

Wynik

1. Par.

2. Par.

STRING: składowe : układ współrzędnych

3. Par.

STRING: otoczenie narzędzia / ""

4. P. 5. P. 6. P. Objaśnienie INT: wew. numer T INT: numer D

INT: Odczyt długości składowych długości narzędzia z otoczenia nu- narzędzia mer Szczegóły: p. Opis działania W1 DL

SETTCOR

REAL: STRING: INT: INT: INT: STRING: INT: INT: INT: wektor kompokomporodzaj indeks nazwa wew. numer numer D numer DL kor. nent(y) nent(y) do operacji osi geo- otoczenia T [0-3] skoryg. zapisu metr. narzędzia Objaśnienie Zmiana komponentów narzędzia przy uwzględnieniu wszystkich warunków brzegowych, które wchodzą do oceny poszczególnych komponentów. Szczegóły: p. Opis działania W1 Wynik 1. parametr INT: indeks osi [0-2] 2. parametr 3. parametr Objaśnienie

INT: status

Wynik

1. par.

2. par.

3. par.

4. par.

5. par.

6. par.

7. par.

8. par.

9. par.

LENTOAX

INT: status

REAL: L1, L2, L3 dla odciętej, rzędnej, aplikaty [3], [3] matryca

STRING: układ współrzędnych dla przyporządkowania

Funkcja daje informacje o przyporządkowaniu długości L1, L2, L3 aktywnego narzędzia do odciętej, rzędnej, aplikaty. Na przyporządkowanie do osi geometrycznych mają wpływ frame i aktywna płaszczyzna (G17 -G19). Szczegóły: p. Opis działania W1

5. Arytmetyka SIN ASIN COS ACOS TAN ATAN2 SQRT POT TRUNC ROUND ABS REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL Wynik 1. parametr REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL 2. parametr Objaśnienie Sinus Arcus sinus Cosinus Arcus cosinus Tangens Arcus tangens 2 Pierwiastek kwadratowy Kwadrat Odcięcie miejsc po przecinku Zaokrąglenie miejsc po przecinku

REAL

REAL

REAL

Utworzenie wartości bezwzględnej

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-439

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

5. Arytmetyka LN REAL Wynik REAL 1. parametr REAL REAL 2. parametr Objaśnienie Logarytm naturalny

EXP

Funkcja wykładnicza e

x

6. Funkcje na ciągach znaków Wynik ISNUMBER BOOL 1. parametr STRING 2. parametr do 3. parametr Objaśnienie Sprawdź, czy wejściowy ciąg znaków moŜe zostać zmieniony w liczbę. Wynikiem jest TRUE, gdy zmiana jest moŜliwa. Zmień wszystkie litery wejściowego ciągu znaków na litery duŜe Zmień wejściowy ciąg znaków w liczbę.

NUMBER TOUPER

REAL

STRING

STRING STRING STRING STRING

STRING

TOLOWER STRLEN INDEX

STRING INT INT

Zmień wszystkie litery wejściowego ciągu znaków na litery małe

CHAR

Wynikiem jest długość wejściowego ciągu znaków do końca ciągu (0) Znajdź znak (2. parametr) w wejściowym ciągu znaków (1. parametr). Odwrotnie jest podawane miejsce, w którym znak został znaleziony po raz pierwszy. Poszukiwanie następuje od lewej do prawej. 1. znak ciągu ma indeks 0. Znajdź znak (2. parametr) w wejściowym ciągu znaków (1. parametr). Odwrotnie jest podawane miejsce, w którym znak został znaleziony po raz pierwszy. Poszukiwanie następuje od prawej do lewej. 1. znak ciągu ma indeks 0.

RINDEX

INT

STRING

CHAR

MINDEX

INT

STRING

STRING

SUBSTR

STRING

STRING

INT

Daje odwrotnie ciąg częściowy wejściowego ciągu znaków (1. parametr), opisany przez początek (2. parametr)i liczbę znaków (3. parametr). Przykład: SUBSTR("Hallo Welt",1,5) daje "allo"

Poszukiwanie jednego ze znaków podanych w 2. parametrze w wejściowym ciągu znaków (1. parametr). Odwrotnie jest podawane miejsce, w którym znaleziony został jeden ze znaków. Poszukiwanie następuje od lewej do prawej. 1. znak ciągu wejściowego ma indeks 0.

12-440

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12

03.04

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

Tablice

12

12.4.4 Typy danych
Typy danych Typ INT REAL BOOL Wartości całkowitoliczbowe ze znakiem Uwaga ± (2 Zasób wartości
31

CHAR AXIS

Wartość logiczna TRUE, FALSE albo 1, 0 1 znak ASCII – odpowiednio do kodu Tylko nazwy osi (adresy osi)

Liczby rzeczywiste (liczby ułamkowe z kropką dziesiętną, LONG REAL wg IEEE)

± (10

–1)

–300

... 10

+300

)

STRING FRAME

Łańcuch znaków, liczba znaków w [...] (max 200 znaków) Dane geometryczne dla przesunięcia, obrotu, skalowania, lustrzanego odbicia

Ciąg wartości z 0 ... 255 —

0 ... 255

1, 0

Wszystkie identyfikatory osi występujące w kanale

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

12-441

12

Tablice

12.4 Lista domyślnie zdefiniowanych podprogramów

03.04

12

Notatki

12-442

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
Aneks

03.04

Aneks

A

A

B

Skróty ......................................................................................................................A-444 Literatura .................................................................................................................A-477 Pojęcia.....................................................................................................................A-454

C

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-443

A
A

Aneks

A

Skróty

03.04

A

Skróty
A AS ASCII ASIC ASUP AV AWL BA BAG BB BuB, B&B BCD BHG BIN BIOS BKS BOF BOT BT BTSS CAD Wyjście System automatyzacyjny American Standard Code for Information Interchange: amerykańska norma kodowania dla wymiany informacji Application Specific Integrated Circuit: obwód uŜytkownika Podprogram asynchroniczny Przygotowanie pracy Lista instrukcji Rodzaj pracy Grupa rodzajów pracy Gotowy do pracy Obsługa i obserwacja Binary Coded Decimals: liczby dziesiętne zakodowane w kodzie binarnym Ręczny przyrząd obsługowy Pliki binarne (Binary Files) Basic Input Output System Bazowy układ współrzędnych Otoczka graficzna Boot Files: pliki inicjalizacyjne do SIMODRIVE 611 D Pulpit obsługi Interfejs pulpitu obsługi Computer-Aided Design: projektowanie wspomagane komputerem

A-444

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

A

Skróty

Aneks

A

CAM CNC COM CO CPU CR CRT CSB CTS CUTOM DAU DB DBB DBW DBX DC DCD DDE DEE DIN DIO DIR

Computer-Aided Manufacturing: produkcja wspomagana komputerem Computerized Numerical Control: sterowanie numeryczne wspomagane komputerem Communication Communication Processor Central Processing Unit: centralna jednostka komputerowa Carriage Return Cathode Ray Tube: lampa kineskopowa Central Service Board: zespół konstrukcyjny PLC Clear To Send: komunikat gotowości do wysyłania w przypadku szeregowych interfejsów danych Cutterradiuscompensation: korekcja promienia narzędzia Przetwornik cyfrowo-analogowy Moduł danych PLC Bajt modułu danych w PLC Słowo modułu danych w PLC Bit modułu danych w PLC Direct Control: ruch osi obrotowej po najkrótszej drodze do pozycji bezwzględnej w ramach obrotu Carrier Direct Dynamic Data Exchange: dynamiczna wymiana danych Urządzenie terminalowe danych Niemiecka Norma Przemysłowa Data Input/Output: sygnalizacja przesyłania Directory: katalog

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-445

A

Aneks

A

Skróty

03.04

A

DLL

Dynamic Link Library: Moduł, do którego program moŜe sięgać w czasie przebiegu. Zawiera często części programu, które są potrzebne dla róŜnych programów. Urządzenie do transmisji danych Disk Operating System: system operacyjny Dual Port Memory: pamięć dwuwejściowa Dual-Port-RAM: pamięć dwuwejściowa do zapisu i odczytu Dynamic Random Access Memory: pamięć dynamiczna do zapisu i odczytu Differential Resolver Function: funkcja selsynu obrotowego róŜnicowego (kółko ręczne) Dry Run: posuw w pracy próbnej Słowo danych Wejście

DOE DOS DPM DPR DRAM DRF DRY DW E

DSB

Decoding Single Block: pojedynczy blok dekodowania

E/A

E/R EIA-Code ENC EPROM ERROR FB FBS FC FDB FDD

Jednostka zasilania / zwrotu energii (zasilanie elektryczne) w SIMODRIVE 611(D)

Wejście / wyjście

Specjalny kod taśmy perforowanej, liczba otworów na znak zawsze nieparzysta Encoder: przetwornik wartości rzeczywistej

Erasable Programmable Read Only Memory (kasowana, elektrycznie programowana pamięć tylko do odczytu) Error from printer Moduł funkcyjny Ekran płaski Function Call: moduł funkcyjny w PLC Bank danych o wyrobach Floppy Disk Drive: stacja dyskietek

A-446

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

A
Flash-EPROM: pamięć do odczytu i zapisu

Skróty

Aneks

A

FEPROM FIFO FIPO FM FM-NC FPU FRA FRAME FRK FST FUP GP GUD HD

First In First Out: pamięć, która pracuje bez podania adresu, i której dane są czytane w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane Interpolator dokładny Moduł funkcyjny Moduł funkcyjny - sterowanie numeryczne Floating Point Unit: jednostka zmiennoprzecinkowa Moduł frame Zestaw danych (ramka) Korekcja promienia frezu Feed Stop: zatrzymanie posuwu Plan funkcji (metoda programowania dla PLC) Program podstawowy Global User Data: globalne dane uŜytkownika Hard Disk: dysk twardy

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-447

A

Aneks

A

Skróty

03.04

A

HEX HiFu HMS HSA HW IBN IF IK (GD) IKA IM IMR IMS INC INI IPO ISA ISO ISO-Code JOG K1 .. K4

Skrótowe określenie liczby szesnastkowej Funkcja pomocnicza System pomiarowy o wysokiej rozdzielczości Napęd wrzeciona głównego Hardware Uruchomienie Zezwolenie dla impulsów modułu napędowego Włącznie z komunikacją (dane globalne) Interpolative Compensation: kompensacja interpolacyjna Interface-Modul: zespół konstrukcyjny przyłączeniowy Interface-Modul Receive: zespół konstrukcyjny przyłączeniowy dla odbioru Interface-Modul Send: zespół konstrukcyjny przyłączeniowy dla wysyłania Increment: wymiar krokowy Initializing Data: dane inicjalizacyjne Interpolator International Standard Architecture International Standard Organisation Specjalny kod taśmy dziurkowanej, liczba otworów na znak zawsze parzysta Jogging: ustawianie (tryb pracy) Kanał 1 do kanał 4

A-448

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

A

Skróty

Aneks

A

K-Bus KD KOP Kv KÜ LCD LF LMS LR LUD MB MD MDA MK MKS MLFB MMC

Magistrala komunikacyjna Obrót współrzędnych Plan styków (metoda programowania dla PLC) Współczynnik wzmocnienia obwodu Stosunek przełoŜenia Liquid-Ceystal Display: wyświetlacz ciekłokrystaliczny Line Feed System pomiaru połoŜenia Regulator połoŜenia Local User Data: lokalne dane uŜytkownika Megabajt Dane maszynowe Manual Data Automatic: wprowadzanie ręczne Obwód pomiarowy Układ współrzędnych maszyny Oznaczenie wyrobu czytane przez maszynę Human Machine Communication: otoczka graficzna numeryki do obsługi, programowania i symulowania. Znaczenie MMC jest identyczne z HMI. Main Program File: program obróbki NC (program główny) Multi Port Interface: interfejs wielopunktowy

MPF MPI

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-449

A

Aneks

A

Skróty

03.04

A

MSMSTT NC NCK NCU NRK NST NURBS NV OB OEM OP OPI OPT OSI P-Bus PC PCIN PCMCIA PG

Microsoft (producent oprogramowania) Pulpit maszyny Numerical Control: sterowanie numeryczne Numerical Control Kernel: rdzeń numeryki z przetwarzaniem bloków, zakresem ruchów itd. Numerical Control Unit: jednostka sprzętowa NCK Określenie systemu operacyjnego NCK Sygnał interfejsowy Non Uniform Rational B-Spline: racjonalne krzywe B-Spline Przesunięcie punktu zerowego Moduł organizacyjny w PLC Original Equipment Manufacturer: producent, którego produkty są sprzedawane pod obcymi nazwami firm. Operation Panel: urządzenie obsługowe Operation Panel Interface: przyłącze pulpitu obsługi Options: opcje Open Systems Interconnection: normalizacji komunikacji między komputerami Magistrala peryferyjna Personal Computer Nazwa oprogramowania do wymiany danych ze sterowaniem Personal Computer Memory Card International Association: normalizacja kart wtykowych pamięci Urządzenie do programowania

A-450

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

A

Skróty

Aneks

A

PLC POS RAM REF REPOS RISC ROV RPA RPY RTS SBL SD SDB SEA SFB SFC SK SKP SM

Programmable Logic Control: sterowanie adaptacyjne Pozycjonowanie Random Access Memory: pamięć danych, którą moŜna czytać i zapisywać Funkcja bazowania do punktu odniesienia Funkcja repozycjonowania Rediced Instruktion Set Computer: typ procesora o małym zestawie poleceń i szybkim ich wykonywaniu Rapid Override: korekcja wejścia R-Parameter Active: obszar pamięci w NCK dla R- NCK dla numerów parametrów R Roll Pitch Yaw: rodzaj obrotu układu współrzędnych Request To Send: włączenie części wysyłającej, sygnał sterujący od szeregowych interfejsów danych Single Block: pojedynczy blok Dana nastawcza Moduł danych systemowych Setting Data Active: identyfikacja (typ pliku) danych nastawczych Moduł funkcji systemowych System Function Call: wywołanie funkcji systemowych Przycisk programowany Skip: maskowanie bloku Silnik krokowy

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-451

A

Aneks

A

Skróty

03.04

A

SPF SPS SRAM SRK SSFK SSI SW SYF TEA TO TOA TRANSMIT UFR UP VSA V.24 WKS WKZ WLK

Sub Program File: podprogram Sterowanie programowane w pamięci Pamięć statyczna (buforowana) Korekcja promienia ostrza Kompensacja błędu skoku śruby pociągowej Serial Synchron Interface: interfejs szeregowy synchroniczny Oprogramowanie System Files: pliki systemowe Testing Data Aktive: oznaczenie danych maszynowych Tool Offset: korekcja narzędzia Tool Offset Active: oznaczenie(typ pliku) dla korekcji narzędzi Transform Milling into Turning: przeliczenie współrzędnych na tokarkach dla obróbki frezarskiej User Frame: przesunięcie punktu zerowego Podprogram Napęd posuwu Interfejs szeregowy (definicja przewodów wymiany między DEE i DÜE) Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Narzędzie Korekcja długości narzędzia

A-452

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

A

Skróty

Aneks

A

WOP WDP WRK WZK WZW ZOA µC

Programowanie zorientowane na warsztat Work Piece Directory: katalog obrabianych przedmiotów Korekcja promienia narzędzia Korekcja narzędzia Zmiana narzędzia Zero Offset Active: oznaczenie (typ pliku) dla danych przesunięcia punktu zerowego Mikro-Controller

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-453

A
B

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Pojęcia

Istotne pojęcia są podane w kolejności alfabetycznej. Na pojęcia, które występują w części objaśniającej i dla których jest oddzielna opozycja, wskazano strzałką ( -> ).

A
Adres Adres osi chu
Adres jest oznaczeniem określonego argumentu albo zakresu argumentów, np. wejście, wyjście itd. Patrz -> identyfikator osi ką. Przez warunek (np. stan wejścia PLC, czas od początku bloku) jest definiowany czas rozpoczęcia tej akcji. Start akcji synchronicznych ruchu nie jest związany z granicami bloków. Typowe akcje synchroniczne ruchu to np.: przekazanie do PLC funkcji M i funkcji pomocniczych H albo specyficzne dla osi skasowanie pozostałej drogi.

Akcja synchroniczna ru- Funkcja daje moŜliwość uruchamiania akcji synchronicznych z obrób-

Akcje synchroniczne

Akcje synchroniczne dają się łączyć w programy (cykle technologiczne). Programy osi moŜna np. uruchamiać przez odpytywanie wejść cyfrowych w takim samym takcie IPO.

1. Wyprowadzenie funkcji pomocniczej Podczas obróbki mogą z programu CNC być wyprowadzane do PLC funkcje technologiczne (-> funkcje pomocnicze). Poprzez te funkcje są np. sterowane urządzenia dodatkowe obrabiarki, jak tuleja wrzecionowa, chwytak, uchwyt tokarski, itd. 2. Szybkie wyprowadzenie funkcji pomocniczej Dla krytycznych pod względem czasu funkcji łączeniowych moŜna zminimalizować czasy kwitowania dla -> funkcji pomocniczych i uniknąć niepotrzebnych punktów zatrzymania w procesie obróbki.

Alarmy

Wszystkie → komunikaty i alarmy są na pulpicie obsługi wyświetlane tekstem jawnym z podaniem daty i czasu zegarowego oraz odpowiedniego symbolu kryterium kasowania. Wyświetlane są osobno alarmy i komunikaty. 1. Alarmy i komunikaty w programie obróbki Alarmy i komunikaty mogą bezpośrednio z programu obróbki być wyświetlane tekstem jawnym. 2. Alarmy i komunikaty z PLC Alarmy i komunikaty maszyny mogą być wyświetlane tekstem jawnym z programu PLC. Do tego nie są potrzebne Ŝadne dodatkowe pakiety modułów funkcyjnych.

A-454

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

Analogowy zespół wejścia/wyjścia

Analogowe zespoły wejścia/wyjścia są zespołami kształtującymi sygnały dla potrzeb analogowych sygnałów procesu. Analogowe zespoły wejścia zamieniają analogowe wielkości pomiarowe na wartości cyfrowe, które mogą być przetwarzane w CPU. Analogowe zespoły wyjścia zamieniają wartości cyfrowe na analogowe wielkości nastawcze. Wyprowadzanie plików i/albo katalogów na zewnętrzne urządzenie zapisujące. Akima-Spline przebiega zawsze stycznie przez zaprogramowane punkty oparcia (wielomian 3. stopnia) Rodzaj pracy sterowania (praca z ciągiem bloków według DIN): rodzaj pracy w przypadku systemów NC, w którym -> program obróbki jest wybierany w sposób ciągły wykonywany.

Archiwizowanie A-Spline Automatyka

B
Back up
Wyprowadzenie treści czynnika pamięciowego (dysk twardy) do zewnętrznego urządzenia zapisującego w celu zabezpieczenia i/albo archiwizowania danych. Bateria buforująca gwarantuje, Ŝe -> program uŜytkownika w -> CPU jest zapisany w sposób odporny na przerwy zasilania a ustalone obszary danych i znaczniki, czasy i liczniki są utrzymywane. JeŜeli zastosowanym systemem pomiaru drogi nie jest przetwornik bezwzględny, wówczas jest wymagane bazowanie do punktu odniesienia, aby zapewnić zgodność wartości rzeczywistych dostarczanych przez układ pomiarowy z wartościami układu współrzędnych maszyny. Kartezjański układ współrzędnych, jest przez transformację odwzorowywany na układ współrzędnych maszyny. W -> programie obróbki programista uŜywa nazw osi bazowego układu współrzędnych. Istnieje on, gdy -> transformacja nie jest aktywna, równolegle do -> układu współrzędnych maszyny. RóŜnica polega na identyfikatorach osi. Część → programu obróbki, odgraniczona znakiem zmiany wiersza. RozróŜnia się -> bloki główne i -> bloki pomocnicze. Oznaczony przez ":" blok, który zawiera wszystkie dane, aby móc uruchomić przebieg pracy w -> programie obróbki.

Bateria buforująca

Bazowanie do punktu odniesienia

Bazowy układ współrzędnych

Blok Blok główny

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-455

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Bloki pośrednie

Ruchy postępowe z wybraną korekcją narzędzia (G41/G42) mogą być przerywane przez ograniczoną liczbę bloków pośrednich (bloki bez ruchów w osiach w płaszczyźnie korekcji), przy czym korekcja narzędzia moŜe być jeszcze prawidłowo obliczana. Dopuszczalną liczbę bloków pośrednich, które sterowanie czyta wyprzedzająco, moŜna nastawić poprzez parametry systemowe. Rozpoczynający się od "N" blok zawierający informacje dot. kroku obróbkowego np. podanie pozycji. W przypadku B-Spline zaprogramowane pozycje nie są punktami oparcia lecz tylko "punktami" kontrolnymi. Tworzona krzywa nie przebiega bezpośrednio przez punkty kontrolne, lrcz tylko w ich pobliŜu (do wyboru wielomiany 1., 2. albo 3. stopnia). Bloki ruchu są przetwarzane przed wykonaniem i zapisywane w "buforze przebiegu". Wykonywanie z bufora moŜe przebiegać z bardzo szybkim następowanie bloków jeden po drugi. Bufor jest podczas obróbki na bieŜąco doładowywany.

Blok pomocniczy B-Spline

Bufor przebiegu, dynamiczny

C
Calowy system miar CNC COM CPU C-Spline Cyfrowy zespół wejścia/wyjścia Cykl Cykle standardowe
System miar, który definiuje odległości w calach i ich ułamkach. -> NC Komponent sterowania NC do realizacji i koordynacji komunikacji. Central Processor Unit, -> sterowanie programowane w pamięci

C-Spline jest najbardziej znanym i najczęściej stosowanym spline. Przejścia w punktach oparcia są stale styczne lub zakrzywione. Są stosowane wielomiany 3. stopnia. Cyfrowe zespoły konstrukcyjne formują binarne sygnały procesowe. Chroniony podprogram do wykonywania powtarzającej się operacji Dla często powtarzających się zadań obróbkowych są do dyspozycji cykle standardowe: • dla technologii wiercenia/frezowania

obróbkowej na → obrabianym przedmiocie.

• dla mierzenia narzędzi i obrabianych przedmiotów • dla technologii toczenia (SINUMERIK FM-NC) W zakresie czynności obsługowych "Program" są w menu "Wspieranie cykli" wyszczególnione dostępne cykle. Po wyborze poŜądanego

A-456

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

cyklu obróbkowego są tekstem jawnym wyświetlane niezbędne parametry dla przyporządkowania wartości.

D
Dane nastawcze
Dane, które informują sterowanie NC p właściwościach obrabiarki w sposób zdefiniowany przez oprogramowanie systemowe. W przeciwieństwie do -> danych maszynowych osoba obsługująca moŜe je zmieniać. Definicja zmiennej obejmuje ustalenie typu danych i nazwy zmiennej. Przy pomocy nazwy zmiennej moŜna sięgać do jej wartości. 1. Zakres czynności obsługowych sterowania 2. Sterowanie posiada zarówno program samodiagnozy jak równieŜ pomocnicze moŜliwości testowe dla serwisu: wyświetlenia statusu, alarmu, serwisowe. Obrabiarki mogą w sposób zdefiniowany dokonywać dosunięcia do punktów stałych jak punkt zmiany narzędzia, punkt załadunku, punkt zmiany palety itd. Współrzędne tych punktów są zapisane w sterowaniu. Sterowanie wykonuje ruch w odnośnych osiach, jeŜeli to moŜliwe, → przesuwem szybkim. Ruch do jednego z wcześniej zdefiniowanych -> punktów stałych maszyny. Differential Resolver Funktion: funkcja NC, która w połączeniu z elektronicznym kółkiem ręcznym wytwarza przyrostowe przesunięcie punktu zerowego w pracy automatycznej.

Definicja zmiennej Diagnoza

Dosunięcie do punktu stałego

Dosunięcie do punktu stałego maszyny DRF

E
Edytor Edytor tekstów Elektroniczne kółko ręczne
Edytor umoŜliwia sporządzenie, zmianę, uzupełnienie, łączenie i wstawianie programów/tekstów/bloków programu. -> Edytor Przy pomocy elektronicznych kółek ręcznych moŜna równocześnie wykonywać ruchy w wybranych osiach w pracy ręcznej. Wartość działek kółek ręcznych jest ustalana poprzez ustalenie wartości wymiaru krokowego.

F

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-457

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Frame

Frame jest to instrukcja obliczeniowa, która zmienia kartezjański układ współrzędnych w inny kartezjański układ współrzędnych. Frame zawiera komponenty -> przesunięcie punktu zerowego, -> obrót, -> skalowanie, -> lustrzane odbicie. nia w -> CNC, sterowaniu adaptacyjnym (-> PLC) i maszynie na tyle wcześnie, Ŝe są w duŜym stopniu wykluczone uszkodzenia obrabianego przedmiotu, narzędzia albo maszyny. W przypadku zakłócenia przebieg obróbki jest przerywany a napędy są zatrzymywane, przyczyna zakłócenia jest zapisywana w pamięci i jest wyświetlany alarm. Równocześnie PLC otrzymuje informację, Ŝe jest alarm CNC. zywać → parametry do → PLC, które tam wyzwalają reakcje zdefiniowane przez producenta maszyny.

Funkcje bezpieczeństwa Sterowanie zawiera stale aktywne nadzory, które rozpoznają zakłóce-

Funkcje pomocnicze

Przy pomocy funkcji pomocniczych moŜna w → programach przeka-

G
Geometria
Opis → obrabianego przedmiotu w → układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. tylko jeden raz pod swoją nazwą. Tę samą nazwę moŜna powtarzać w róŜnych katalogach. granicę zatrzymania dokładnego, wówczas sterowanie zachowuje się tak, jakby dokładnie osiągnęło punkt docelowy. Następuje przełączenie na następny blok -> programu obróbki.

Globalny program głów- KaŜdy program główny / podprogram moŜe występować w katalogu ny / podprogram

Granica zatrzymania do- Gdy wszystkie osie uczestniczące w tworzeniu konturu osiągną swoją kładnego

Graniczna prędkość ob- Maksymalna / minimalna prędkość obrotowa (wrzeciona): przez zarotowa

danie w danych maszynowych, -> PLC albo -> danych nastawczych moŜna ograniczyć maksymalną prędkość obrotową wrzeciona. W danym momencie kaŜda z osi/wrzecion jest przyporządkowana do dokładnie jednego kanału. KaŜdy kanał jest przyporządkowany do grupy rodzajów pracy. Kanałom grupy rodzajów pracy jest zawsze przyporządkowany taki sam -> rodzaj pracy. wyrównawczej. Dzięki interpolującemu ruchowi wrzeciona jako osi obrotowej i ruchowi osi gwintowania gwint jest wykonywany dokładnie na głębokość końcową, np. gwint w otworze nieprzelotowym (warunek: praca wrzeciona jako osi).

Grupa rodzajów pracy

Gwintowanie otworu bez Przy pomocy tej funkcji moŜna gwintować otwory bez uŜycia oprawki oprawki wyrównawczej

A-458

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

H
HOGHSTEP
Podsumowanie moŜliwości programowania dla -> PLC systemu AS300/AS400.

I
Identyfikator
Słowa według DIN 66025 są uzupełniane przez identyfikatory (nazwy) zmiennych (obliczeniowych, systemowych, uŜytkownika), podprogramów, słów kluczowych i słów o wielu literach adresowych. Znaczenie tych uzupełnień jest pod względem znaczenia równowaŜne słowom przy budowie bloków. Identyfikatory muszą być jednoznaczne. Tego samego identyfikatora nie wolno jest uŜyć dla róŜnych obiektów. Osie są według DIN 66217 dla prawoskrętnego, prostokątnego -> układu współrzędnych określane przez X, Y, Z. Obracające się wokół X, Y, Z -> osie obrotowe otrzymują identyfikatory A, B, C. Dodatkowe osie, równoległe do podanych, mogą być oznaczane dalszymi literami adresowymi. Ładowanie programu systemowego po power on • module MMC 100 interfejs szeregowy V.24 (RS232) a w • modułach MMC101 i MMC102 dwa interfejsy V.24. Poprzez te interfejsy mogą być ładowane i zapisywane programy obróbki jak teŜ dane producenta i uŜytkownika. Do interfejsu wielopunktowego moŜna przyłączać parametryzowaną liczbę urządzeń i mogą się one ze sobą komunikować: • • • dalsze systemy automatyzacji Blok parametrów "Multipoint Interface MPI" w CPU zawiera -> parametry, które ustalają właściwości interfejsu wielopunktowego. urządzenia do programowania systemy obsługi i obserwacji

Identyfikator osi

Inicjalizacja

Interfejs szeregowy V24 Dla wprowadzania/wyprowadzania danych znajduje się

Interfejs wielopunktowy Interfejs wielopunktowy (MPI) jest 9-biegunowym interfejsem D-Sub.

Interpolacja kołowa

-> narzędzie powinno poruszać się po okręgu między ustalonymi punktami konturu z zadanym posuwem i prowadzić przy tym obróbkę. nywania gwintów wewnętrznych i zewnętrznych przy pomocy frezów kształtowych i do frezowania rowków smarowych. Linia śrubowa składa si przy tym z dwóch ruchów: 1. ruch kołowy w płaszczyźnie

Interpolacja linii śrubowejInterpolacja linii śrubowej nadaje się szczególnie do prostego wyko-

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-459

A

Aneks

B

Pojęcia
2. ruch liniowy prostopadle do tej płaszczyzny

03.04

A

Interpolacja prostolinio- Ruch narzędzia następuje po prostej do punktu docelowego i jest przy wa
tym prowadzona obróbka.

Interpolacja spline

Przy pomocy interpolacji spline sterowanie moŜe z tylko niewielu zadanych punktów oparcia zadanego konturu utworzyć gładki przebieg krzywej. róŜniejsze przebiegi krzywych, jak funkcje prostoliniowe, paraboliczne, wykładnicze, potęgowe (SINUMERIK 840D/810D).

Interpolacja wielomiano- Przy pomocy interpolacji wielomianowej mogą być wytwarzane najwa

Interpolator

Jednostka logiczna -> NCK, która po podaniu pozycji docelowych w programie obróbki określa wartości pośrednie dla ruchów będących do wykonania w poszczególnych osiach.

J
Języki
Teksty komunikatów do prowadzenia osoby obsługującej i komunikatów systemowych oraz alarmów są dostępne w pięciu językach systemowych (dyskietka): niemiecki, angielski, francuski, włoski i hiszpański. W sterowaniu są dostępne kaŜdorazowo dwa z wymienionych języków. Bazą języka programowania CNC jest DIN 66025 z rozszerzeniami języka wysokiego poziomu. -> JeŜyk wysokiego poziomu CNC i programowanie pozwala między innymi na definiowanie makropoleceń (połączenie pojedynczych instrukcji). domyślnie definiowane zmienne uŜytkownika, -> zmienne systemowe, -> programowanie pośrednie, -> funkcje obliczeniowe i kątowe, -> operacje porównywania i operacje logiczne, -> skoki w programie i rozgałęzienia programu, koordynacja programu (SINUMERIK 840D), -> technika makr. Rodzaj pracy sterowania (ustawianie): w rodzaju pracy Jog moŜna ustawiać maszynę. Poszczególnymi osiami i wrzecionami moŜna poprzez przyciski kierunkowe wykonywać ruch impulsowy. Dalsze funkcje w rodzaju pracy Jog to -> bazowanie do punktu odniesienia, > repos jak teŜ -> Preset (nastawienie wartości rzeczywistej).

Język programowania CNC

Język wysokiego pozio- Język wysokiego poziomu udostępnia: -> zmienne uŜytkownika, -> mu CNC

Jog

K

A-460

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

Kabel łączący

Kable łączące są prefabrykowanymi wzgl. wykonanymi przez uŜytkownika przewodami dwudrutowymi o 2 wtyczkach przyłączeniowych. Kable te łączą -> CPU poprzez interfejs wielopunktowy (MPI) z -> PG wzgl. innymi CPU. Dzięki strukturze kanałowej moŜna przez równoległe wykonywanie ruchów skrócić czasy uboczne, np. ruch manipulatora załadowczego równocześnie z obróbką. Kanał CNC naleŜy przy tym traktować jako oddzielne sterowanie CNC z dekodowaniem, przetwarzaniem bloków i interpolacją. Znaki i ciągi znaków, które w języku programowania mają dla -> programu obróbki ustalone znaczenie (patrz instrukcja programowania). Błędy konturu na przejściach między ćwiartkami, które powstają w wyniku zmieniających się warunków tarcia na prowadnicach, dają się w duŜym stopniu wyeliminować przez kompensację błędu ćwiartki. Parametryzowanie kompensacji błędu ćwiartki następuje w drodze testu kształtu kołowego. suwie śruby pociągowej tocznej przez sterowanie na podstawie zapisanych wartości pomiarowych odchyleń. runkowane wykonawczo błędy skoku śruby pociągowej i błędy systemu pomiarowego (SSFK, MSFK). Kompensacja mechanicznych luzów maszyny, np. luzy nawrotu w śrubach pociągowych tocznych. Dla kaŜdej osi moŜna kompensację luzu wprowadzić oddzielnie. Podczas fazy ruchu z prędkością stałą w osiach CNC następuje automatyczna kompensacja znosu analogowej regulacji prędkości obrotowej (SINUMERIK FM-NC). Wszystkie zaprogramowane w programie komunikaty i rozpoznane przez system → alarmy są wyświetlane pulpicie obsługi tekstem jawnym z datą i czasem zegarowym i odpowiednim symbolem kryterium kasowania. Wyświetlane są osobno alarmy i komunikaty. Konfiguracja S7 jest narzędziem, przy pomocy którego zespoły konstrukcyjne są parametryzowane. Przy pomocy konfiguracji S7 są nastawiane na -> PG róŜne -> bloki parametrów -> CPU i peryferyjnych zespołów konstrukcyjnych. Te parametry są przenoszone do CPU. Obrys → obrabianego przedmiotu.

Kanał wykonywania

Klucze programowania Kompensacja błędu ćwiartki

Kompensacja błędu sko- Wyrównywanie niedokładności mechanicznych uczestniczącej w poku śruby pociągowej

Kompensacja interpola- Przy pomocy kompensacji interpolacyjnej moŜna kompensować uwacyjna

Kompensacja luzów

Kompensacja znosu

Komunikaty

Konfiguracja S7

Kontur

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-461

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Kontur części gotowej Kontur obrabianego przedmiotu Korekcja narzędzia

Kontur części obrobionej na gotowo. Patrz teŜ -> półfabrykat. Kontur zadany wykonywanego/obrabianego przedmiotu -> obrabiany przedmiot. Przez zaprogramowanie funkcji T (5 dekad całkowitoliczbowych) w bloku następuje wybór narzędzia. KaŜdemu numerowi T moŜna przyporządkować do dziewięciu ostrzy (adresów D). Liczba narzędzi zarządzanych w sterowaniu jest nastawiana w ramach projektowania. Korekcja długości narzędzia jest wypierana przez programowanie D. Aby móc bezpośrednio programować poŜądany → kontur obrabianego przedmiotu, sterowanie musi przy uwzględnieniu promienia uŜytego narzędzia wykonywać ruch po torze równoległym do zaprogramowanego konturu. Przy programowaniu konturu zakłada się, Ŝe narzędzie jest szpiczaste. PoniewaŜ jest to w praktyce nie do zrealizowania, promień zakrzywienia uŜytego narzędzia jest podawany sterowaniu i przez nie uwzględniany. Przy tym punkt środkowy zakrzywienia jest prowadzony wokół konturu z przesunięciem o promień zakrzywienia. Stosunek przełoŜenia. Współczynnik wzmocnienia obwodu, techniczno-regulacyjna wielkość obwodu regulacji.

Korekcja promienia narzędzia

Korekcja promienia ostrza

KÜ KV

L
Look ahead
Przy pomocy funkcji look ahead jest przez "wyprzedzające czytanie" sparametryzowanej liczby bloków zawierających ruch postępowy uzyskiwane optimum prędkości obróbki. Przy lustrzanym odbiciu są zamieniane znaki wartości współrzędnych konturu odnośnie osi. Lustrzanego odbicia moŜna dokonać równocześnie wokół wielu osi.

Lustrzane odbicie

M
Magistrala S7-300
Magistrala S7-300 jest szeregową magistralą do przesyłania danych, poprzez którą zespoły konstrukcyjne komunikują się ze sobą i poprzez którą są zasilane w potrzebne napięcia. Połączenie między zespołami konstrukcyjnymi jest wykonywane przy pomocy złączy magistralnych.

A-462

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

Masa

Za masę uwaŜa się całość połączonych ze sobą nieaktywnych części środka pracy, które równieŜ w przypadku błędu nie mogą uzyskać niebezpiecznego napięcia dotykowego. Zakres czynności obsługowych sterowania. Rodzaj pracy sterowania: Manual Data Automatic. W rodzaju pracy MDA poszczególne bloki programu albo ich ciągi mogą bez odniesienia do programu głównego albo podprogramu być wprowadzane a następnie natychmiast wykonywane przez naciśnięcie przycisku NCStart. Znormalizowany system jednostek: dla długości np. mm milimetr, m metr. Jako moduły są określane wszystkie pliki, które są potrzebne do sporządzenia i wykonania programu. 1. Jednostka danych -> PLC, do której mogą sięgać programy -> HIGHSTEP. 2. Jednostka danych -> NC: moduły danych zawierają definicje danych dla globalnych danych uŜytkownika. Dane mogą przy definicji być bezpośrednio inicjalizowane. 3. Moduły inicjalizacyjne są specjalnymi -> modułami programu. Zawierają one przyporządkowania wartości, które są dokonywane przed wykonywaniem programu. Moduły inicjalizacyjne słuŜą przede wszystkim do inicjalizacji domyślnie definiowanych danych albo globalnych danych uŜytkownika.

Maszyna MDA

Metryczny system miar Moduł Moduł danych

Moduł inicjalizacyjny

N
Nadzór konturu
Jako miara zgodności z konturem jest nadzorowany błąd propagowany w ramach definiowanego pasma tolerancji. Niedopuszczalnie wysoki błąd moŜe wynikać np. z przeciąŜenia napędu. W takim przypadku następuje alarm i osie są zatrzymywane. • • SINUMERIK FM-NC posiada interfejs analogowy ±10V do systemu przetwornicowego SIMODRIVE 611A. System sterowania SINUMERIK 840D jest szybką magistralą cyfrową połączony z systemem przetwornicowym SIMODRIVE 611D.

Napęd

Narzędzie Nazwa osi

Działająca w obrabiarce część obrabiająca, np. frez, wiertło, ... Patrz -> identyfikator osi

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-463

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

NC

sterowania obrabiarki → NCK, → PLC, → MMC, → COM. Wskazówka: Dla sterowań SINUMERIK 840D wzgl. FM-NC bardziej prawidłowe byłoby sterowanie CNC: computerized numerical control.

Numerical Control: sterowanie NC obejmuje wszystkie komponenty

NCK

Numerical Control Kernel: komponent sterowania NC, który wykonuje → programy i w istotnej części koordynuje przebiegi ruchów w obrabiarce. Numeric Robotic Kernel (system operacyjny -> NCK)

NRK Numer uŜytkownika

Numer uŜytkownika jest "adresem" -> CPU wzgl. -> PG albo innego inteligentnego peryferyjnego zespołu konstrukcyjnego, gdy te komunikują się ze sobą poprzez sieć. Numer uŜytkownika jest przyporządkowywany CPU wzgl. PG przy pomocy S7-Tool -> "S7-Konfiguration". Wewnętrzne w sterowaniu prowadzenie prędkości i interpolacja torowa jest prowadzone na bazie NURBS (Non Uniform Rational BSplines). W ten sposób wewnętrznie w sterowaniu jest dla wszystkich interpolacji do dyspozycji jednolita metoda (SINUMERIK 840D).

NURBS

O
Obrabiany przedmiot Obróbka powierzchni skośnej
Cześć wykonywana / obrabiana przez obrabiarkę. Obróbka wiertarska i frezarska przedmiotów, które nie leŜą w płaszczyznach współrzędnych maszyny, moŜe być prowadzona przy wsparciu przez funkcję "obróbka powierzchni skośnej". PołoŜenie skośnej powierzchni w przestrzeni moŜe zostać zdefiniowane poprzez obrót układu współrzędnych (patrz programowanie FRAME). Komponent programowanego przesunięcia, który definiuje obrót układu współrzędnych o określony kąt. Trójwymiarowa przestrzeń w ramach -> przestrzeni roboczej, do której narzędzie nie moŜe wejść (ustalana poprzez MD). • SINUMERIK FM-NC: niezbędne obwody pomiarowe dla osi i wrzecion są standardowo zintegrowane w module sterowania. W sumie moŜna zrealizować maksymalnie 4 osie i wrzeciona, przy

Obrót

Obszar ochrony

Obwody pomiarowe

A-464

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B
czym są moŜliwe maksymalnie 2 wrzeciona.

Pojęcia

Aneks

ASINUMERIK 840D: przetwarzanie sygnałów od przetworników pomiarowych odbywa się w modułach napędowych SIMODRIVE 611D. Maksymalna konfiguracja obejmuje w sumie 8 osi i wrzecion, przy czym jest dopuszczalnych do 5 wrzecion.

OEM

Dla producentów maszyn, którzy chcą sporządzać swoje własne otoczki graficzne albo umieszczać w sterowaniu funkcje specyficzne dla technologii, są przewidziane przestrzenie dla indywidualnych rozwiązań (aplikacje OEM) dla SINUMERIK 840D.

Ograniczenie pola robo- Przy pomocy ograniczenia pola roboczego moŜna dodatkowo do wyczego łączników krańcowych ograniczyć zakres ruchu osi. Dla kaŜdej osi
jedna para wartości słuŜy do opisu chronionej przestrzeni roboczej. RETTOOL: Przy przerwaniu pracy (np. przy pęknięciu narzędzia) narzędzie moŜe poprzez polecenie programowe zostać cofnięte o zdefiniowaną drogę przy zadanej orientacji.

Orientowane wycofanie narzędzia

Orientowane zatrzymanie Zatrzymanie wrzeciona obrabianego przedmiotu w zadanym połoŜewrzeciona

niu kątowym, np. aby w określonym miejscu przeprowadzić dodatkową obróbkę.

Osie

Osie CNC są odpowiednio do zakresu swojego funkcjonowania podzielone na: • •

osie: interpolujące osie biorąca udział w tworzeniu konturu osie pomocnicze: nie interpolujące osie dosuwu i pozycjonowania z posuwem specyficznym dla osi. Osie pomocnicze nie biorą udziału we właściwej obróbce, np. urządzenie podające narzędzia, magazyn narzędzi.

Osie maszyny Osie synchroniczne Oś bazowa Oś C Oś geometryczna

Osie fizycznie istniejące w obrabiarce. Osie synchroniczne potrzebują dla przebycia swojej drogi takiego samego czasu co osie geometryczne dla swojego ruchu po torze. Oś, której wartość zadana albo rzeczywista jest brana do obliczenia wartości kompensacji. Oś, wokół której następuje sterowany ruch obrotowy i pozycjonowanie przy pomocy wrzeciona obrabianego przedmiotu. Osie geometryczne słuŜą do opisu obszaru 2- albo 3-wymiarowego w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-465

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Oś kompensacji Oś liniowa Oś obrotowa

Oś, której wartość zadana albo rzeczywista jest modyfikowana przez wartość kompensacji. Oś liniowa jest to oś, która w przeciwieństwie do osi obrotowej opisuje prostą. Osie obrotowe powodują obrót obrabianego przedmiotu albo narzędzia do zadanego połoŜenia kątowego. obrotowej zostać wybrana wartość modulo (nastawiana poprzez MD) albo obrót bez końca w obydwu kierunkach. Osie obrotowe obracające się bez końca są np. stosowane przy obrabianiu przedmiotów nieokrągłych, obróbkach szlifierskich i zadaniach nawijania.

Oś obrotowa obracająca W zaleŜności od przypadku zastosowania moŜe dla zakresu ruchu osi się bez koca

Oś pozycjonowania

Oś, która wykonuje ruch pomocniczy w obrabiarce (np. magazyn narzędzi, transport palet). Osie pozycjonowania są to osie, które nie interpolują z -> osiami uczestniczącymi w tworzeniu konturu. Osie rozkazowe są uruchamiane z akcji synchronicznych na podstawie wydarzenia (rozkazu). Mogą one być pozycjonowane, uruchamiane i zatrzymywane całkowicie asynchronicznie w stosunku do programu obróbki. Interpolacja stałokątowa z uwzględnieniem skośnej osi dosuwu albo ściernicy przez wprowadzenie kąta. Osie są programowane i wyświetlane w kartezjańskim układzie współrzędnych. które są przez -> interpolator tak prowadzone, Ŝe równocześnie rozpoczynają ruch, przyśpieszają, zatrzymują się i osiągają punkt końcowy.

Oś rozkazowa

Oś skośna

Oś uczestnicząca w wy- Takimi osiami są wszystkie osie -> kanału uczestniczące w obróbce, konywaniu konturu

Oś zaokrągleniowa

Osie zaokrągleniowe powodują obrót obrabianego przedmiotu albo narzędzia do połoŜenia kątowego odpowiadającego rastrowi podziałowemu. Po osiągnięciu rastra oś zaokrągleniowa jest "w pozycji". Otoczka graficzna (BOF) jest mającym postać ekranu medium do wyświetlania dla sterowania CNC. Jest ona wyposaŜona w osiem poziomych i osiem pionowych przycisków programowanych. Ręczna wzgl. programowa moŜliwość ingerencji, która pozwala osobie obsługującej na zmianę zaprogramowanych posuwów albo prędkości obrotowych, a celu ich dopasowania do określonego obrabianego przedmiotu albo materiału.

Otoczka graficzna Override

A-466

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

P
Pamięć korekcji
Obszar danych w sterowaniu, w którym są zapisane dane korekcyjne narzędzi. SINUMERIK FM-NC: W pamięci uŜytkownika PLC w CPU 314 program uŜytkownika PLC i dane uŜytkownika są zapisywane razem z programem podstawowym PLC. W przypadku S&-CPU314 jest w tym celu do dyspozycji pamięć uŜytkownika 24 kByte. SINUMERIK 840D: W pamięci uŜytkownika PLC program uŜytkownika PLC i dane uŜytkownika są zapisywane razem programem podstawowym PLC. Pamięć uŜytkownika PLC moŜna poprzez rozszerzenia pamięci dokonać zwiększenia do 128 kByte. SINUMERIK 810D: W pamięci uŜytkownika PLC w CPU 314 program uŜytkownika PLC i dane uŜytkownika są zapisywane razem z programem podstawowym PLC. W przypadku S7-CPU314 w zakresie podstawowym jest pamięć uŜytkownika o wielkości 64 kByte i moŜe jako opcja zostać rozszerzona do 128 kByte.

Pamięć programów PLC •

Pamięć robocza Pamięć uŜytkownika

Pamięć robocza jest pamięcią RAM w -> CPU, do której sięga procesor podczas wykonywania programu uŜytkownika. Wszystkie programy i dane jak programy obróbki, podprogramy, komentarze, korekcje narzędzi, przesunięcia punktu zerowego / frame jak teŜ dane uŜytkownika dla kanału i programu mogą być zapisywane we wspólnej pamięci uŜytkownika w CNC. Parametr obliczeniowy, moŜe być przez programistę -> programu obróbki być nastawiany i odpytywany w programie dla dowolnych celów. 1. S7-300: rozróŜniamy 2 rodzaje parametrów: parametry instrukcji STEP 7 Parametr instrukcji STEP 7 jest adresem przetwarzanego argumentu albo stałą. parametry -> bloku parametrów Parametr bloku parametrów określa zachowanie się zespołu konstrukcyjnego. 840D/810D/FM-NC: zakres czynności obsługowych sterowania parametr obliczeniowy, moŜe być przez programistę programu obróbki dowolnie nastawiany i odpytywany dla dowolnych celów w programie.

Parametr R

Parametry

2.

Peryferyjny zespół kon- Peryferyjne zespoły konstrukcyjne stanowią połączenie między CPU i strukcyjny procesem. Peryferyjnymi zespołami konstrukcyjnymi są:
• → cyfrowe zespoły konstrukcyjne wejścia / wyjścia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-467

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

• •

→ symulatorowe zespoły konstrukcyjne

→ analogowe zespoły konstrukcyjne wejścia / wyjścia

PG PLC

Przyrząd do programowania ci. Komponent → sterowania NC: sterowanie adaptacyjne do obsługi logiki kontroli obrabiarki. Programmable Logic Control: → sterowanie programowane w pamię-

Plik inicjalizacyjny

Do kaŜdego -> obrabianego przedmiotu jest moŜliwe utworzenie pliku inicjalizacyjnego. Mogą w nim zostać zapisane róŜne instrukcje wartości zmiennych, które obowiązują specjalnie dla tego obrabianego przedmiotu. W programie obróbki wartości pozycji i skoku moŜna programować w calach. NiezaleŜnie od programowanego podawania wymiarów (G70 / G71) sterowanie jest nastawiane na system podstawowy. Ciąg poleceń → programu, który po wyposaŜeniu w róŜne parametry, moŜe być w sposób powtarzany wywoływany, Wywołanie podprogramu następuje z programu. KaŜdy podprogram moŜna zablokować przed nie autoryzowanym odczytem i wyświetleniem. → Cykle są formą podprogramów. • Program obróbki, który moŜe zostać uruchomiony (do wersji opr. pakiet 3) asynchronicznie (niezaleŜnie) podczas aktywnego programu obróbki przez sygnał przerwania (np. sygnał "szybkie wejście NC"). Program obróbki, który moŜe zostać uruchomiony (do wersji opr. pakiet 4) asynchronicznie (niezaleŜnie) od aktualnego stanu programu przez sygnał przerwania (np. sygnał "szybkie wejście NC").

Podawanie wymiarów metryczne i calowe Podprogram

Podprogram asynchronicznyPosuw na obrót

W zaleŜności od prędkości obrotowej wrzeciona prowadzącego w kanale jest dopasowywany posuw osi (programowanie przy pomocy G95). Posuw po torze działa na -> osie uczestniczące w tworzeniu konturu. Stanowi on sumę geometryczną posuwów uczestniczących osi. posuwu dla prędkości w osi zaprogramować czas, którego powinien wymagać posuw po torze w ramach bloku (G93).

Posuw po torze

Posuw zaleŜny od czasu W przypadku SINUMERIK FM-NC i 840D moŜna w zamiast prędkości

Poszukiwanie bloku

W celu testowania programów obróbki albo po przerwaniu obróbki moŜna poprzez funkcję poszukiwania bloku wybrać dowolne miejsce w programie obróbki, od którego obróbkę moŜna uruchomić albo kon-

A-468

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B
tynuować.

Pojęcia

Aneks

A

Power on Półfabrykat nym

Wyłączenie i ponowne włączenie sterowania. Część, od której jest rozpoczynana obróbka. nięcie większego hamowania -> osi uczestniczących w tworzeniu konturu na granicach bloków programu obróbki a przez to przechodzenie do następnego bloku z moŜliwie taką samą prędkością ruchu po torze. Moduły programowe CNC i dane są chronione przez 7-stopniową procedurę dostępu: • •

Praca z przejściem płyn- Celem pracy z płynnym przechodzeniem między blokami jest unik-

Prawa dostępu

trzy stopnie ochrony hasłem dla producenta systemu, producenta maszyny i uŜytkownika jak teŜ cztery połoŜenia przełącznika z zamkiem, których znaczenie moŜna ustalić poprzez PLC.

Preset

Przy pomocy funkcji Preset moŜna na nowo zdefiniować punkt zerowy sterowania w układzie współrzędnych maszyny. W przypadku Preset nie odbywa si ruch w osiach, dla aktualnych pozycji w osiach jest tylko wpisywana nowa wartość pozycji. jest zaleŜna od dokładności wprowadzania. Przy rozdzielczości np. 0,1 mm maksymalna moŜliwa do zaprogramowania prędkość ruchu po torze wynosi 1000 m/min.

Prędkość ruchu po torze Maksymalnie moŜliwa do zaprogramowania prędkość ruchu po torze

Procedura przerwania

Procedury przerwania są specjalnymi -> podprogramami, które mogą być uruchamiane przez wydarzenia (sygnały zewnętrzne) od procesu obróbki. Wykonywany blok programu obróbki jest przerywany, pozycja przerwania w osiach jest automatycznie zapisywana w pamięci. Patrz -> ASUP 1. Zakres czynności obsługowych sterowania 2. Ciąg instrukcji pod adresem sterowania Oznaczony numerem albo identyfikatorem -> program obróbki, w którym mogą być wywoływane dalsze programy główne, podprogramy albo -> cykle. Ciąg poleceń pod adresem sterowania NC, które w sumie powodują wykonanie określonego -> obrabianego przedmiotu, czyli wykonanie określonej obróbki -> półfabrykatu. Przy pomocy programowanych -> frame mogą dynamicznie, w trakcie

Program Program główny

Program obróbki

Programowane frame

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-469

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

wykonywania programu obróbki, być definiowane nowe punkty wyjściowe układu współrzędnych. RozróŜnia się ustalenie bezwzględne na podstawie nowego frame i ustalenie addytywne w odniesieniu do istniejącego punktu wyjściowego.

Programowane ograniczenie pola roboczego Programowanie PLC

Ograniczenie przestrzeni ruchów narzędzia do przestrzeni zdefiniowanej przez programowane ograniczenia.

PLC jest programowane przy pomocy oprogramowania STEP 7. Oprogramowanie do programowania STEP 7 bazuje na standardowym systemie operacyjnym WINDOWS i zawiera innowacyjnie rozwinięte funkcje programowania STEP 5. Programowe wyłączniki Programowe wyłączniki krańcowe ograniczają zakres ruchu w osi i zapobiegają najechaniu sań na sprzętowy wyłącznik krańcowy. Na krańcowe kaŜdą oś moŜna zadać 2 pary wartości, które moŜna oddzielnie uaktywniać poprzez PLC. Program przesyłania da- PCIN jest programem pomocniczym do wysyłania i odbierania danych uŜytkownika CNC poprzez interfejs szeregowy, jak np. programy obnych PCIN róbki, korekcje narzędzi, itd. Program PCIN moŜe być wykonywany pod MS-DOS na standardowym przemysłowym PC. -> program obróbki Program uŜytkownika Aby w przypadku ruchów postępowych o bardzo małej długości na blok móc uzyskać akceptowalną prędkość ruchu, moŜna nastawić reakcję wyprzedzającą na wiele bloków do przodu (-> look ahead). W "przebiegu głównym" następuje wykonywanie bloków programu Przebieg główny dekodowanych i przetwarzanych w "przebiegu". Przełącznik z zamkiem 1. S7-300: Przełącznik z zamkiem jest przełącznikiem rodzajów pracy -> CPU. Przełącznik jest obsługiwany przy pomocy wyjmowanego klucza. 2. 840D/FM-NC: Przełącznik z zamkiem na pulpicie sterowniczym maszyny posiada 4 połoŜenia, które mają funkcje ustalone w systemie operacyjnym sterowania. Ponadto przełącznik ten posiada trzy róŜne klucze, które mogą być wyjmowane w podanych połoŜeniach. Przestrzeń trójwymiarowa, w której moŜe poruszać się wierzchołek Przestrzeń robocza narzędzia, ze względu na konstrukcję obrabiarki. Patrz teŜ → obszar ochrony. Zadanie nowego punktu odniesienia dla układu współrzędnych przez Przesunięcie punktu zeodniesienie do istniejącego punktu zerowego i -> frame rowego 1. Nastawne SINUMERIK FM-NC: MoŜna wybrać cztery niezaleŜne przesunięcia punktu zerowego na oś CNC. SINUMERIK 840D: Do dyspozycji jest projektowana liczba nastawianych przesunięć punktu zerowego dla kaŜdej osi CNC. Przesunięcia wybierane poprzez funkcje G działają alternatywnie. 2. Zewnętrzne Dodatkowo do wszystkich przesunięć, które ustalają połoŜenie

Prowadzenie prędkości

A-470

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

punktu zerowego obrabianego przedmiotu, moŜna nałoŜyć na nie zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego - kółkiem ręcznym (przesunięcie DRF) albo - od PLC. 3. Programowane Przy pomocy instrukcji TRANS moŜna programować przesunięcia punktu zerowego dla wszystkich osi uczestniczących w tworzeniu konturu i osi pozycjonowania. Najszybszy ruch w osi. Jest on np. stosowany, gdy narzędzie jest Przesuw szybki dosuwane z połoŜenia spoczynkowego do → konturu obrabianego przedmiotu albo odsuwane od konturu. Przycisk programowany Przycisk, którego napis jest reprezentowany przez pole na ekranie, które dynamicznie dopasowuje się do aktualnej sytuacji obsługowej. Dowolnie wykorzystywane przyciski funkcyjne (przyciski programowane) są przyporządkowywane do funkcji definiowanych programowo. Przyśpieszenie z ograni- W celu uzyskania optymalnego zachowania się przy przyśpieszeniu w maszynie przy jednoczesnym oszczędzaniu mechaniki moŜna czeniem szarpnięcia w programie obróbki przełączać między przyśpieszeniem skokowym i stałym (bezskokowym). Pulpit obsługi obrabiarki z elementami obsługi jak przyciski, przełączPulpit sterowniczy maniki obrotowe itd. i prostymi elementami sygnalizacyjnymi jak diody. szyny SłuŜy on do bezpośredniego wpływania na maszynę poprzez PLC. Punkt w obrabiarce, do którego odnosi się układ pomiarowy → osi Punkt odniesienia maszyny. Punkt jednoznacznie definiowany przez maszynę, np. punkt odniesiePunkt stały maszyny nia. Punkt zerowy maszyny Stały punkt obrabiarki, do którego moŜna sprowadzić wszystkie (wyprowadzone) systemy pomiarowe.

Punkt zerowy obrabiane- Punkt zerowy obrabianego przedmiotu tworzy punkt wyjściowy dla → go przedmiotu
układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Jest on definiowany przez odstępy od punktu zerowego maszyny.

R

Ręczna zmiana prędkościNa zaprogramowaną prędkość jest nakładane aktualnie nastawienie posuwu

prędkości poprzez pulpit obsługi maszyny albo od PLC (0-200 %). Prędkość posuwu moŜe dodatkowo w programie obróbki być korygowana przez programowany współczynnik procentowy (1 - 200 %). Korekcja jest moŜliwa równieŜ przez akcje synchroniczne ruchu, asynchronicznie do bieŜącego programu. W zaleŜności od zmierzonej wielkości procesowej (np. prąd wrzecioRegulacja AC (adaptive na) moŜna sterować drugą wielkością procesową (np. posuw specycontrol) ficzny dla toru ruchu albo osi). Zastosowanie do utrzymywania stałej objętości skrawania przy szlifowaniu. Regulacja odstępu (3D), W zaleŜności od zmierzonej wielkości procesowej (np. wejście analoprowadzona czujnikiem gowe, prąd wrzeciona ...) moŜna specyficznie dla osi regulować przesunięcie pozycji. Funkcja ta umoŜliwia automatyczne utrzymywanie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-471

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

REPOS

Rodzaj pracy Ruch do oporu stałego

1. Ponowne dosunięcie do konturu w drodze czynności obsługowej Przy pomocy funkcji Repos moŜna przyciskami kierunkowymi dokonać ponownego dosunięcia do miejsca przerwania. 2. Ponowne dosunięcie do konturu poprzez program Poprzez polecenia programowe jest do wyboru wiele strategii dosuwu: dosunięcie do punktu przerwania, dosunięcie do punktu początkowego bloku, dosunięcie do punktu końcowego bloku, dosunięcie do punktu na konturze między początkiem bloku i miejscem przerwania. Koncepcja przebiegu pracy sterowania SINUMERIK. Są zdefiniowane rodzaje pracy -> Jog, -> MDA, -> automatyka. Funkcja ta umoŜliwia ruch w osiach (koniki, tuleje wrzecionowe) do oporu stałego aby np. zamocować obrabiany przedmiot. Siłę nacisku moŜna zdefiniować w programie obróbki.

stałego odstępu technologicznie wymaganego przy obróbce.

S

Safety-Integrated

Sieć Skalowanie Skasowanie pozostałej drogi Słowa kluczowe Słowo danych SPS Sterowanie programowane w pamięci

Zintegrowana w sterowaniu skuteczna ochrona osób i maszyny według dyrektywy WE >>89/392/EWG<< w >>kategorii bezpieczeństwa 3<< według EN-954-1 (w tej normie są zdefiniowane kategorie B. 1-4) dotyczącej bezpiecznego ustawiania i testowania. Zabezpieczenie przed pojedynczymi błędami jest zagwarantowane. Gdy wystąpi pojedynczy błąd, bezpieczeństwo pozostaje ciągle jeszcze zachowane. Sieć jest połączeniem wielu S7-300 i dalszych urządzeń końcowych, np. PG, poprzez -> kabel łączący. Poprzez sieć następuje wymiana danych między przyłączonymi urządzeniami. Komponent → frame, który powoduje specyficzną dla osi zmianę skali. Polecenie, które w programie obróbki powoduje zatrzymanie obróbki i kasuje drogę będącą jeszcze do wykonania. Słowa o ustalonej pisowni, które w języku programowania mają dla -> programów obróbki zdefiniowane znaczenie. Jednostka danych o wielkości dwóch bajtów w ramach -> modułu danych PLC. -> Sterowanie programowane w pamięci

Sterowanie wyprze-

dzające, dynamiczne

Sterowania programowane w pamięci (SPS) są to sterowania elektroniczne, których działanie jest zapisane jako program w urządzeniu sterującym. Budowa i okablowanie urządzenia nie zaleŜą więc od jego funkcji. Sterowanie programowane w pamięci ma strukturę komputera; składa się ono z CPU (centralny zespół konstrukcyjny) z pamięcią, zespołów wejścia/wyjścia i wewnętrznego systemu przewodów magistralnych. Peryferia i język programowania są dostosowane do wymogów techniki sterowania. Niedokładności konturu, uwarunkowane błędem propagowanym dają się prawie całkowicie wyeliminować przez dynamiczne, zaleŜne od

A-472

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

Struktura kanałowa Synchronizacja Szybkie odsunięcie od konturu

Szybkie wej-

ścia/wyjścia cyfrowe

przyśpieszenia sterowanie wyprzedzające. Wynika z tego równieŜ przy duŜych prędkościach ruchu po torze znakomita dokładność obróbki. Sterowanie wyprzedzające moŜe zostać włączone i wyłączone poprzez program obróbki tylko wspólnie dla wszystkich osi. Struktura kanałowa pozwala na wykonywanie -> programów poszczególnych kanałów równocześnie i asynchronicznie. Instrukcje w -> programach obróbki słuŜące do koordynacji przebiegów w róŜnych -> kanałach w określonych miejscach obróbki. Przy wpłynięciu przerwania moŜna poprzez program obróbki CNC uruchomić ruch, który umoŜliwia szybkie cofnięcie narzędzia od właśnie obrabianego konturu. Dodatkowo moŜna zaprogramować kąt wycofania i wielkość drogi. Po szybkim odsunięciu moŜna dodatkowo wykonać procedurę przerwania (SINUMERIK FM-NC, 810D, 840D). Poprzez wejścia cyfrowe mogą np. być uruchamiane szybkie procedury programowe CNC (procedury przerwania). Poprzez wyjścia cyfrowe CNC mogą być uruchamiane szybkie, sterowane przez program funkcje łączeniowe (SINUMERIK 840D). Szybkość transmisji danych (bitów/s). Szyna profilowa słuŜy do mocowania zespołów konstrukcyjnych S7300.

Szybkość transmisji Szyna profilowa

T

Tablica kompensacji Takt interpolacji

Teach In

Tablica punktów przerwania. Dla wybranych pozycji osi bazowej wyznacza ona wartości kompensacji w osi kompensacji. Takt interpolacji jest wielokrotnością taktu podstawowego systemu. Podaje on czas cyklu, w którym jest aktualizowany interfejs wartości zadanej do regulatorów połoŜenia. Takt interpolacji określa dokładność profili prędkości. Przy pomocy Teach In moŜna sporządzać i korygować programy obróbki. Poszczególne programy moŜna wprowadzać poprzez klawiaturę i natychmiast wykonywać. Mogą być zapisywane w pamięci równieŜ pozycje, do których dosunięcie nastąpiło przy pomocy przycisków kierunkowych albo pokrętła. Dodatkowe dane jak funkcje G, posuwy albo funkcje M mogą zostać wprowadzone w tym samym bloku. • SINUMERIK FM-NC jest włączony w szereg CPU urządzenia SIMATIC S7-300. Mający szerokość 200 mm, całkowicie obudowany moduł odpowiada pod względem budowy zewnętrznej zespołom konstrukcyjnym SIMATIC S7-300. SINUMERIK 840D jest jako zwarty moduł włączony w system przetwornicowy 611D. Wymiary odpowiadają modułowi SIMODRIVE 611D o szerokości 50 mm. Moduł SINUMERIK 840D składa się z zespołu konstrukcyjnego NCU i skrzynki NCU. SINUMERIK 810D jest zrealizowany w technice budowy

Technika budowy

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-473

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Technika makr

Tool

Transformacja Transmit

Programowanie w kartezjańskim układzie współrzędnych, wykonywanie w nie kartezjańskim układzie współrzędnych (np. z osiami maszyny jako osiami obrotowymi). Funkcja ta umoŜliwia obróbkę frezarską konturów zewnętrznych na częściach toczonych, np. czop kwadratowy (oś liniowa z osią obrotową). Interpolacja 3D z dwoma osiami liniowymi i jedną osią obrotową jest moŜliwa. Zalety to uproszczenie programowania i lepsza efektywność maszyny dzięki obróbce kompletnej: toczenie i frezowanie na jednej maszynie w jednym zamocowaniu.

SIMODRIVE 611D przy szerokości 150 mm. Są zintegrowane: SIMATIC S7-CPU, 5 cyfrowych regulacji napędu i 3 moduły mocowe urządzenia SIMODRIVE 611D. Poszczególne instrukcje języka programowania moŜna połączyć w instrukcję łączną. Ten skrócony ciąg instrukcji jest wywoływany w programie CNC pod dowolnie definiowaną nazwą a makrorozkaz jest wykonywany odpowiednio do poszczególnych instrukcji. Narzędzie. Narzędzie potrzebne do obróbki (wiertło, frez, ...).

U

Układ współrzędnych Układ współrzędnych maszyny Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Usługi

Patrz → układ współrzędnych maszyny, → układ współrzędnych obrabianego przedmiotu Układ współrzędnych, który jest odniesiony do osi obrabiarki. Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu ma swój punkt początkowy w → punkcie zerowym obrabianego przedmiotu. Przy programowaniu w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu wymiary i kierunki odnoszą się do tego układu. Zakres czynności obsługowych sterowania.

W

Wartość kompensacji Wrzeciona

RóŜnica między zmierzoną przez przetwornik pomiarowy pozycją w osi a pozycją poŜądaną, zaprogramowaną. RozróŜnia się dwa stopnie sprawności w działaniu wrzecion; 1. Wrzeciona: napędy wrzecion z regulowaną prędkością obrotową albo połoŜeniem analogowe ±10V (SINUMERIK FM-NC) cyfrowe (SINUMERIK 840D) 2. Wrzeciona pomocnicze: napędy wrzecion z regulowaną prędkością obrotową bez przetwornika wartości rzeczywistej połoŜenia (np. dla napędzanych narzędzi). Pakiet funkcyjny "wrzeciono pomocnicze" np. dla narzędzi napę-

A-474

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

B

Pojęcia

Aneks

A

Wrzeciono synchroniczne

Wspieranie cykli

Współrzędne biegunowe Wymiar bezwzględny Wymiar krokowy Wymiar łańcuchowy Wyprzedzające rozpoznawanie naruszeń konturu

dzanych. Dokładna pod względem kątowym praca synchroniczna wrzeciona prowadzącego i jednego albo wielu wrzecion nadąŜnych. W przypadku tokarki umoŜliwia płynne przekazanie obrabianego przedmiotu z wrzeciona 1 na wrzeciono 2. Oprócz synchronicznych obrotów moŜna równieŜ zadać względne połoŜenie kątowe wrzecion w stosunku do siebie, np. płynne, zorientowane pod względem połoŜenia przekazywanie nieokrągłych obrabianych przedmiotów. Jest moŜliwa realizacja wielu par wrzecion synchronicznych. W zakresie czynności obsługowych "Program" są pod menu "Wspieranie cykli" wyszczególnione dostępne cykle. Po wybraniu poŜądanego cyklu obróbkowego są wyświetlane tekstem jawnym niezbędne parametry dla przyporządkowania wartości. Układ współrzędnych, który ustala połoŜenie punktu na płaszczyźnie przez jego odległość od punktu zerowego i kąt, który tworzą wektor promieniowy i ustalona oś. Podanie celu ruchu w osi przez wymiar, który odnosi się do punktu zerowego aktualnie obowiązującego układu współrzędnych. Patrz teŜ → wymiar przyrostowy. Podanie długości ruchu poprzez liczbę przyrostową (wymiar krokowy). Liczba przyrostowa moŜe być zapisana jako -> dana nastawcza wzgl. wybrana przez odpowiednio opisane przyciski 10, 100, 1000, 10 000. Podanie celu ruchu w osi przez będący do przebycia odcinek drogi i kierunek w odniesieniu do juŜ uzyskanego punktu. Patrz → wymiar bezwzględny. Sterowanie rozpoznaje i komunikuje następujące przypadki kolizji: 1. Droga po torze jest krótsza niŜ promień narzędzia. 2. Szerokość naroŜnika wewnętrznego jest mniejsza niŜ średnica narzędzia.

Z

Zakres ruchu

Maksymalny dopuszczalny zakres ruchu w przypadku osi liniowych wynosi ±9 dekad. Wartość bezwzględna jest zaleŜna od wybranej dokładności wprowadzania i regulacji połoŜenia oraz systemy jednostek (calowy albo metryczny). Oś/wrzeciono jest poprzez daną maszynową przyporządkowane określonemu kanałowi. Przy pomocy poleceń programowych jest moŜliwe zwolnienie osi/wrzeciona i przyporządkowanie innemu kanałowi. Zarządzanie programami obróbki moŜe być zorganizowane według -> obrabianych przedmiotów. Liczba zarządzanych programów i danych jest zaleŜna od rozbudowy pamięci w sterowaniu a ponadto moŜna na nią wpływać poprzez MD. KaŜdemu plikowi (nazwa programu i dane) moŜna nadać nazwę obejmującą maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych.

Zamiana oś/wrzeciono Zarządzanie programami obróbki

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-475

A

Aneks

B

Pojęcia

03.04

A

Zatrzymanie dokładne

Zatrzymanie przebiegu Zewnętrzne przesugo

nięcie punktu zeroweZłącze magistralne

Przy programowanej instrukcji zatrzymania dokładnego dosunięcie do pozycji podanej w bloku jest dokonywane dokładnie i ew. bardzo powoli. W celu redukcji czasy zbliŜania są dla przesuwu szybkiego i posuwu definiowane -> granice zatrzymania dokładnego. Polecenie programowe. Następny blok w programie obróbki jest wykonywany dopiero wtedy, gdy wszystkie przedtem przetworzone i zapisane bloki są całkowicie wykonane. Patrz teŜ "bufor przebiegu". Przesunięcie punktu zerowego zadane przez -> PLC.

Zmienna definiowana przez uŜytkownika

Złącze magistralne jest częścią wyposaŜeniową S7-300, które jest dostarczane razem z -> peryferyjnymi zespołami konstrukcyjnymi. Złącze magistralne rozszerza magistralę S7-300 od -> CPU wzgl. peryferyjnego zespołu konstrukcyjnego do kaŜdorazowo sąsiedniego peryferyjnego zespołu konstrukcyjnego. UŜytkownicy mogą dla dowolnego uŜycia w -> programie części albo module danych (globalne dane uŜytkownika) uzgodnić zmienne definiowane przez uŜytkownika. Definicja zawiera podanie typu danych i nazw zmiennych. Patrz teŜ -> zmienna systemowa. Zmienna istniejąca bez udziału programisty -> programu obróbki. Jest ona zdefiniowana przez typ danych i nazwę, która rozpoczyna się od znaku $. Patrz teŜ -> zmienne definiowane przez uŜytkownika. Przy zresetowaniu całkowitym są kasowane następujące pamięci -> CPU • pamięć robocza • obszar zapisu i odczytu pamięci ładowania • pamięć systemu • pamięć rezerwowa

Zmienna systemowa

Zresetowanie całkowite

A-476

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
C

03.04

C

Literatura

Aneks

A

Literatura
Dokumentacja ogólna

/BU/

/IKPI/

SINUMERIK & SIMODRIVE, Systemy automatyzacyjne dla maszyn obróbkowych Katalog NC 60 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A9 Numer zamówieniowy: E86060-K4460-A101-A9-7600 (angielski) Komunikacja przemysłowa i urządzenia polowe Katalog IK PI Numer zamówieniowy: E86060-K6710-A101-B2 Numer zamówieniowy: E86060-K6710-A101-B2-7600 (angielski) SIMATIC Produkty dla Totally Integrated Automation i Micro Automation Katalog ST 70 Numer zamówieniowy: E86060-K4670-A111-A8 Numer zamówieniowy: E86060-K4670-A111-A8-7600 (angielski)

/ST7/

/Z/

MOTION-CONNECT Technika połączeń & komponenty systemu dla SIMATIC, SINUMERIK, MASTERDRIVES i SIMOTION Katalog NC Z Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-B1 Numer zamówieniowy: E86060-K4490-A001-B1-7600 (angielski) Dokumentacja elektroniczna

/CD1/

System SINUMERIK (Wydanie 03. 04) DOC ON CD (z całą dokumentacją SINUMERIK 840D/840Di/810D/802 i SIMODRIVE) Numer zamówieniowy: 6FC5298-7CA00-0AG0

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-477

A
/AUK/ /AUP/

Aneks

C

Literatura
Dokumentacja uŜytkownika

03.04

A

SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja Obsługa AutoTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-4AA30-0AP2

(Wydanie 09.99)

/BA/ /BAD/ /BAH/ /BAK/ /BAM/ /BAS/ /BAT/ /BEM/ /BNM/ /BTDI/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 02.02) Instrukcja obsługi Graficzny system programowania AutoTurn Programowanie / ustawianie Numer zamówieniowy: 6FC5298-4AA40-0AP3 SINUMERIK 840D/810D Instrukcja obsługi MMC Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA00-0AP0

(Wydanie 10.00) (Wydanie 03.04) (Wydanie 03.04) (Wydanie 02.01)

SINUMERIK 840D/840Di/810D Krótka instrukcja obsługi Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA10-0AP0

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja obsługi HT 6 Numer zamówieniowy: 6FC5298-0AD60-0AP3

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja obsługi HMI Advanced Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AF00-0AP3

SINUMERIK 840D/840Di/810D Obsługa/orogramowanie ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD10-0AP2 SINUMERIK 840D/810D Obsługa/programowanie ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD50-0AP2 SINUMERIK 840D/810D Instrukcja obsługi HMI Embedded Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC00-0AP3 SINUMERIK 840D840Di//810D Instrukcja uŜytkownika Cykle pomiarowe Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA70-0AP3

SINUMERIK 810D/840D Obsługa/programowanie ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AD00-0AP0

(Wydanie 08.02) (Wydanie 11.03) (Wydanie 06.03) (Wydanie 03.04) (Wydanie 03.04) (Wydanie 04.03)

/CAD/ /DA/

SINUMERIK 840D840Di//810D Motion Control Information System (MCIS) Podręcznik uŜytkownika Tool Data Information Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE01-0AP0

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.02) Instrukcja obsługi CAD-Reader Numer zamówieniowy: (jest częścią składową pomocy online) SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AA20-0AP4 (Wydanie 03.04)

A-478

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
/KAM/ /KAS/ /KAT/ /PG/ /PGA/ /PGK/ /PGM/ /PGT/ /PGZ/ /PI/

03.04

C
SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-5AD40-0AP0

Literatura

Aneks

A

(Wydanie 04.01) (Wydanie 04.01) (Wydanie 07.01) (Wydanie 03.04) (Wydanie 03.04) (Wydanie 03.04) (11.02 Edition) (11.02 Edition) (Wydanie 03.04)

SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5298-5AD30-0AP0 SINUMERIK 840D/810D Krótka instrukcja ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AF20-0AP0

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy Numer zamówieniowy: 6FC5298-7AB00-0AP0

SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Przygotowanie pracy Numer zamówieniowy: 6FC5298-7AB10-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D Krótka instrukcja Programowanie Numer zamówieniowy: 6FC5298-7AB30-0AP0

SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Milling Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC20-0BP2 SINUMERIK 840D/840Di/810D Programming Guide ISO Turning Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AC10-0BP2 SINUMERIK 840D840Di//810D Instrukcja programowania Cykle Numer zamówieniowy: 6FC5298-7AB40-0AP0

/SYI/

SINUMERIK 840Di Przegląd systemu Numer zamówieniowy: 6FC5298-6AE40-0AP0

PCIN 4.4 Software do przesyłania danych do/od MMC-Modul Numer zamówieniowy: 6FX2060-4AA00-4XB0 (niem., ang., fr.) Miejsce zamawiania: WK Fürth

(Wydanie 02.01)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-479

A
a) Listy /LIS/

Aneks

C

Literatura
Dokumentacja producenta/serwisowa SINUMERIK 840D/840Di/810D SIMODRIVE 611D Listy Numer zamówieniowy: 6FC5297-7AB70-0AP0 (Wydanie 03.04)

03.04

A

b) Hardware /ASAL/ /APH2/ /APH4/ /APH7/ /APL6/ /BH/ /BHA/ /EMV/

SIMODRIVE (Wydanie 10.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH2 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC63-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 10.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH4 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC64-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 12.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PH7 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC65-0AP0

SIMODRIVE (Wydanie 10.03) Instrukcja projektowania Część ogólna dla silników asynchronicznych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC62-0AP0

SIMODRIVE (Wydanie 12.03) Instrukcja projektowania Silniki asynchroniczne 1PL6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC66-0AP0 SINUMERIK 840D840Di//810D Podręcznik Komponenty obsługi Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AA50-0AP3 (Wydanie 11.03)

SIMODRIVE Sensor (Wydanie 03.03) Podręcznik uŜytkownika (HW) Przetwornik bezwzględny z Profibus-DP Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB10-0YP2 SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Wydanie 06.99) Instr. projektowania Wytyczne do budowy wg. zasad toler. elektrom. Numer zamówieniowy: 6FC5297-0AD30-0AP1 Aktualną deklarację zgodności znajdziecie w internecie pod http://www4.ad.siemens.de

/GHA/

/PFK6/ /PFK7/

SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Wydanie 05.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FK6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD05-0AP0 SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Wydanie 01.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FK7 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD06-0AP0

SINUMERIK/ SIMOTION ADI4 - Analogowy interfejs napędu dla 4 osi Podręcznik urządzenia Numer zamówieniowy: 6FC5297-0BA01-0AP1

Proszę wprowadzić tam nr ident.: 15257461 w polu "Szukanie" (po prawej u góry) i kliknąć "go". (Wydanie 02.03)

A-480

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
/PFS6/ /PFT5/ /PFT6/

03.04

C

Literatura

Aneks

A

SIMOVERT MASTERDRIVES (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FS6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD08-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 05.03) Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FT5 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD01-0AP0 SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe 1FT6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD02-0AP0 SINAMICS, SIMOVERT MASTERDRIVES, MICROMASTER Silniki SIEMOSYN 1FU8 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC80-0AP0 SINUMERIK 810D Podręcznik Projektowanie (HW) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD10-0AP1 SINUMERIK 840D Podręcznik Projektowanie (HW) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC10-0AP3

(Wydanie 12.03)

/PFU/

(Wydanie 09.03)

/PHC/ /PHD/ /PJAL/

(Wydanie 11.02) (Wydanie 11.03) (Wydanie 01.03)

/PJFE/

SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES Instrukcja projektowania Serwomotory trójfazowe Część ogólna dla silników 1FT- / 1FK Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD07-0AP0

/PJF1/

SIMODRIVE (Wydanie 02.03) Instrukcja projektowania Silniki synchroniczne do wbudowania 1FE1 Silniki trójfazowe do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC00-0AP4

/PJLM/

SIMODRIVE (Wydanie 12.02) Instrukcja montaŜu Silniki synchr. do wbudow. 1FE1 051.-1FE1 147. Silniki trójfazowe do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 610.43000.02 SIMODRIVE Instrukcja projektowania Silniki liniowe 1FN1, 1FN3 ALL Ogólnie na temat silnika liniowego 1FN1 Silnik liniowy trójfazowy 1FN1 1FN3 Silnik liniowy trójfazowy 1FN3 CON Technika przyłączeniowa Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB70-0AP3

(Wydanie 06.02)

/PJM/

/PJM2/

SIMODRIVE 611, SIMOVERT MASTERDRIVES (Wydanie 11.00) Instrukcja projektowania Servomotoren Silniki trójfazowe do napędu posuwów i wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA20-0AP4 SIMODRIVE (Wydanie 07.03) Instrukcja projektowania Serwomotory Silniki trójfazowe do napędu posuwów i wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC20-0AP0

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-481

A
/PJTM/ /PJU/ /PMH/

Aneks

C

Literatura
SIMODRIVE (Wydanie 05.03) Instrukcja projektowania Silniki momentowe do wbudowania 1FW6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD00-0AP1 SIMODRIVE 611 Instrukcja projektowania Falowniki Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA00-0AP6

03.04

A

(Wydanie 02.03)

/PMHS/

/PMS/

SIMODRIVE (Wydanie 12.00) Instrukcja montaŜu System pomiarowy dla napędów wrzecion głównych Przetwornik na kole zębatym SIZAG2 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB00-0YP3 SIMODRIVE (Wydanie 02.03) Instrukcja projektowania Elektrowrzeciono ECO do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD04-0AP0 SIMODRIVE (Wydanie 12.01) Instrukcja projektowania 1PH2-/1PH4-/1PH7-Motoren Silniki asynchroniczne trójfazowe do napędu wrzecion głównych Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AC60-0AP0

SIMODRIVE Sensor Instrukcja projektowania/montaŜu System pomiaru wałków drąŜonych SIMAG H Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB30-0AP1

(Wydanie 07.02)

/PPH/

/PPM/

SIMODRIVE (Wydanie 11.01) Instrukcja projektowania Silniki z wałkiem drąŜonym do napędu wrzecion głównych 1PM4 i 1PM6 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AD03-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.04) Opis działania Maszyna podstawowa (część 1) (NiŜej wymieniono zawarte ksiąŜki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-7AC20-0AP0 A2 RóŜne sygnały interfejsowe A3 Nadzory osi, zakresy ochrony B1 Praca z przejściem płynnym, zatrzymanie dokładne i Look Ahead B2 Przyśpieszenie D1 Diagnostyczne środki pomocnicze D2 Programowanie dialogowe F1 Dosunięcie do oporu sztywnego G2 Prędkości, systemy wartości zadanej / rzeczywistej, regulacja H2 Wyprowadzenie funkcji pomocniczej do PLC K1 Grupa rodzajów pracy, kanał, programowanie K2 Układy współrzędnych, typy osi, konfiguracje osi, zbliŜony do obrabianego przedmiotu system wartości rzeczywistych, zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego K4 Komunikacja N2 WYŁĄCZENIE AWARYJNE P1 Osie poprzeczne P3 Program podstawowy PLC R1 Bazowanie do punktu odniesienia S1 Wrzeciona V1 Posuwy W1 Korekcja narzędzia

c) Software /FB1/

A-482

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
/FB2/

03.04

C

Literatura

Aneks

A

/FB3/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.04) Opis działania Funkcje rozszerzające (część 2) łącznie z FM-NC: toczenie, silnik krokowy (NiŜej wymieniono zawarte ksiąŜki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-7AC30-0AP0 A4 Cyfrowe i analogowe peryferia NCK B3 Wiele pulpitów obsługi i NCU B4 Obsługa poprzez PG/PC F3 Diagnoza zdalna H1 Obsługa ręczna i obsługa kółkiem ręcznym K3 Kompensacje K5 Grupy rodzajów pracy (BAG), kanały, zamiana osi L1 Magistrala lokalna FM-NC M1 Transformacja kinematyczna M5 Pomiar N3 Zderzaki programowe, sygnały wyłączające N4 Tłoczenie i wycinanie P2 Osie pozycjonowania P5 Ruch wahliwy R2 Osie obrotowe S3 Wrzeciono synchroniczne S5 Akcje synchroniczne (do wersji oprogr. 3) S6 Sterowanie silnikiem krokowym S7 Konfiguracja pamięci T1 Osie podziału W3 Zmiana narzędzia W4 Szlifowanie

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.04) Opis działania Funkcje specjalne (część 3) (NiŜej wymieniono zawarte ksiąŜki) Numer zamówieniowy: 6FC5297-7AC80-0AP0 F2 Transformacja 3- d0 5-osiowa G1 Osie Gantry G3 Czasy taktowania K6 Nadzór na tunel w konturze M3 SprzęŜenie osi i ESR (dotychczas wleczenie i sprzęŜenie wartości prowadzącej) S8 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu przy szlifowaniu bezkłowym S9 Układ wartości zadanej (S9) T3 Sterowanie styczne TE0 Instalacja i uaktywnienie cykli kompilacyjnych TE1 Regulacja odstępu TE2 Oś analogowa TE3 SprzęŜenie prędkość obr. / moment obr. Master-Slave TE4 Pakiet transformacyjny Handling TE5 Przełączenie wartości zadanej TE6 SprzęŜenie MKS TE7 Ponowne przyłoŜenie – Retrace Support TE8 NiezaleŜne od taktu torowo-synchroniczne wyprowadzenie sygnału łączeniowego V2 Przetwarzanie wyprzedzające W5 Trójwymiarowa korekcja promienia narzędzia

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-483

A
/FBA/

Aneks

C

Literatura
SIMODRIVE 611D/SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 03.04) Opis działania Funkcje napędowe (NiŜej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA80-1AP1 DB1 Komunikaty robocze / reakcje alarmowe DD1 Funkcje diagnostyczne DD2 Obwód regulacji prędkości obrotowej DE1 Rozszerzone funkcje napędowe DF1 Zezwolenia DG1 Parametryzowanie przetworników DM1 Parametry silnika / zespołu przetwornikowego i obliczanie danych regulatora DS1 Obwód regulacji prądu DÜ1 Nadzory / ograniczenia (Wydanie 02.00)

03.04

A

/FBAN/ /FBD/

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 DIGITAL Opis działania ANA-MODUL Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB80-0AP0

/FBDM/

SINUMERIK 840D (Wydanie 07.99) Opis działania Digitalizacja Numer zamówieniowy: 6FC5297-4AC50-0AP0 DI1 Uruchomienie DI2 Skanowanie czujnikiem dotykowym (scancad scan) DI3 Skanowanie laserem (scancad laser) DI4 Sporządzenie programu frezowania (scancad mill) SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis działania zarządzania programami NC Maszyny DNC Numer zamówieniowy: 6FC5297-1AE81-0AP0

(Wydanie 09.03)

/FBDN/

/FBFA/ /FBFE/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.03) Motion Control Information System (MCIS) Opis działania Zarządzanie programami NC DNC Numer zamówieniowy: 6FC5297-1AE80-0AP0 DN1 DNC Plant / DNC Cell DN2 DNC IFC SINUMERIK, przesyłanie danych NC poprzez sieć SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis działania Dialekty ISO dla SINUMERIK Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE10-0AP3 SINUMERIK 840D/810D Opis działania Diagnoza zdalna Numer zamówieniowy: 6FC5297-0AF00-0AP2 FE1 Diagnoza zdalna ReachOut FE3 Diagnoza zdalna pcAnywhere (Wydanie 11.02)

(Wydanie 04.03)

/FBH/

SINUMERIK 840D/840Di/810D Pakiet programowy HMI (Wydanie 11.02) Numer zamówieniowy: (jest częścią składową dostawy oprogramowania) Część 1 Część 2 Instrukcja dla uŜytkownika Opis działania

/FBH1/

SINUMERIK 840D/840Di/810D Pakiet programowy HMI (Wydanie 03.03) ProTool/Pro Option SINUMERIK Numer zamówieniowy: (jest częścią składową dostawy oprogramowania)
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-484

A
/FBHL/ /FBIC/

03.04

C

Literatura

Aneks

A

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611 digital Opis działania HLA-Modul Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB60-0AP3 SINUMERIK 840D/840Di/810D Motion Control Information System (MCIS) Opis działania TDI Ident Connection Numer zamówieniowy: 6FC5297-1AE60-0AP0

(Wydanie 10.03) (Wydanie 06.03)

/FBMA/ /FBO/

/FBP/ /FBR/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 09.01) Opis działania Projektowanie Otoczka graficzna OP 030 (PoniŜej wymieniono zawarte rozdziały) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC40-0AP0 BA Instrukcja obsługi EU Otoczenie rozwojowe (pakiet projektowy) PSE Wprowadzenie do projektowania otoczki graficznej IK Pakiet instalacyjny: aktualizacja oprogramowania i konfiguracja SINUMERIK 840D Opis działania Programowanie C-PLC Numer zamówieniowy: 6FC5297-3AB60-0AP0 (Wydanie 03.96)

SINUMERIK 840D/810D Opis działania ManualTurn Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD50-0AP0

(Wydanie 08.02)

/FBSI/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 09.01) Opis działania SprzęŜenie komputera (SinCOM) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD60-0AP0 NFL Interfejs do technologicznego komputera prowadzącego NPL Interfejs do PLC/NCK SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 11.03) Opis działania SINUMERIK Safety Integrated Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AB80-0AP2

(Wydanie

/FBSP /FBST/ /FBSY/ /FBT/ /FBTC/

SIMATIC Opis działania FM STEPDRIVE/SIMOSTEP Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA70-0YP4 SINUMERIK 840D/810D Opis działania Akcje synchroniczne Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD40-0AP2 SINUMERIK 840D/810D Opis działania ShopTurn Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD70-0AP1 SINUMERIK 840D/810D IT-Solutions

SINUMERIK 840D/840Di/810D Opis działania ShopMill Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD80-0AP1

(Wydanie 08.03) (Wydanie 01.01) (Wydanie 10.02) (Wydanie 01.02) (Wydanie 01.02)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-485

A
/FBTD/

Aneks

C

Literatura
Opis działania Tool Data Communication SinTDC Numer zamówieniowy: 6FC5297-5AF30-0AP0

03.04

A

/FBTP/

SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 02.01) IT-Solutions Opis działania Obliczenie zapotrzebowania na narzędzia (SinTDI) z pomocą Online Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE00-0AP0

/FBU/

SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 01.03) Motion Control Information System (MCIS) Opis działania Konserwacja zapobiegawcza TPM Numer zamówieniowy: Dokument jest częścią składową oprogramowania

/FBU2/ /FBW/ /HBA/ /HBI/ /INC/ /PJE/

SIMODRIVE 611 universal/universal E (Wydanie 07.03) Opis działania Komponenty regulacyjne do regulacji prędkości obrotowej i pozycjonowania Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AB20-0AP8 SIMODRIVE 611 universal (Wydanie 04.02) Instrukcja montaŜu (jest dołączona do kaŜdego SIMODRIVE 611 universal) SINUMERIK 840D/810D Opis działania Zarządzanie narzędziami Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AC60-0AP1 SINUMERIK 840D/840Di/810D Podręcznik @Event Numer zamówieniowy: 6AU1900-0CL20-0AA0

(Wydanie 03.04) (Wydanie 03.02)

SINUMERIK 840Di Podręcznik SINUMERIK 840Di Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE60-0AP2

(Wydanie 09.03)

SINUMERIK 840D840Di//810D (Wydanie 06.03) Opis systemu Narzędzie uruchomieniowe SINUMERIK SinuCOM NC Numer zamówieniowy: (część składowa pomocy Online dla IBN-Tools) SINUMERIK 840D/810D (Wydanie 08.01) Opis działania Pakiet projektowy HMI Embedded Aktualizacja oprogramowania, konfiguracja, instalacja Numer zamówieniowy: 6FC5297-6EA10-0AP0 (druk PS składnia projektowa jest częścią składową dostawy oprogramowania i jest dostępna w formacie pdf)

/POS1/

/POS2/ /POS3/

SIMODRIVE POSMO A 05.03) Instrukcja montaŜu (jest dołączona do kaŜdego POSMO A)

SIMODRIVE POSMO A (Wydanie 08.03) Podręcznik uŜytkownika Decentralny silnik pozycjonujący na PROFIBUS DP Numer zamówieniowy: 6SN2197-0AA00-0AP6 (Wydanie

SIMODRIVE POSMO SI/CD/CA (Wydanie 07.03) Podręcznik uŜytkownika Technika decentralnych serwonapędów Numer zamówieniowy: 6SN2197-0AA20-0AP5

A-486

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
/POS4/ /POS5/ /S7H/

03.04

C

Literatura

Aneks

A

SIMODRIVE POSMO SI (Wydanie 04.02) Instrukcja montaŜu (jest dołączona do kaŜdego POSMO SI) SIMODRIVE POSMO CD/CA (Wydanie 04.02) Instrukcja montaŜu (jest dołączona do kaŜdego POSMO CD/CA) SIMATIC S7-300 (Wydanie 2002) Podręcznik instalacji Funkcje technologiczne Numer zamówieniowy: 6ES7398-8AA03-8AA0 Podręcznik referencyjny: dane CPU (opis sprzętu) Podręcznik referencyjny: dane zespołów konstrukcyjnych SIMATIC S7-300 Podręcznik STEP 7, Wiedza podstawowa, V. 3.1 Numer zamówieniowy: 6ES7810-4CA02-8AA0

/S7HT/ /S7HR/ /S7S/ /S7L/ /S7M/

(Wydanie 03.97)

SIMATIC S7-300 (Wydanie 03.97) Podręczniki STEP 7, Podręczniki referencyjne, V. 3.1 Numer zamówieniowy: 6ES7810-4CA02-8AR0 SIMATIC S7-300 (Wydanie 04.02) Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 353 dla napędu krokowego Zamawianie razem z pakietem projektowym

SIMATIC S7-300 (Wydanie 04.02) Zespół konstrukcyjny pozycjonowania FM 354 dla serwonapędu Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMATIC S7-300 Wielokrotny zespół konstrukcyjny FM 357 dla serwonapędów albo napędów krokowych Zamawianie razem z pakietem projektowym SIMODRIVE 611-A/611-D SimoPro 3.1 Program do projektowania napędów obrabiarek Numer zamówieniowy: 6SC6111-6PC00-0AAt Miejsce zamawiania: WK Fürth

(Wydanie 01.03)

/SP/

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-487

A

Aneks

C

Literatura

03.04

A

d) Uruchomienie /BS/

/IAA/ /IAC/

SIMODRIVE 611A Instrukcja uruchomienia Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA60-0AP6

SIMODRIVE 611 analog (Wydanie 10.00) Opis Oprogramowanie uruchomieniowe dla modułów wrzeciona głównego i silnika asynchronicznego wersja 3.20 Numer zamówieniowy: 6SN1197-0AA30-0AP1

(Wydanie 10.00)

/IAD/

SINUMERIK 810D (Wydanie 11.02) Instrukcja uruchomienia (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AD20-0AP1

/IAM/

SINUMERIK 840D/SIMODRIVE 611D (Wydanie 03.04) Instrukcja uruchomienia (łącznie z opisem oprogramowania uruchomieniowego SIMODRIVE 611D) Numer zamówieniowy: 6FC5297-7AB10-0AP0 SINUMERIK 840D/840Di/810D (Wydanie 03.04) Instrukcja uruchomienia HMI/MMC Numer zamówieniowy: 6FC5297-6AE20-0AP3 AE1 Aktualizacje/uzupełnienia BE1 Uzupełnienie otoczki graficznej HE1 Pomoc online IM2 Uruchomienie HMI Embedded IM4 Uruchomienie HMI Advanced (PCU 50) TX1 Wstawianie tekstów w językach obcych

A-488

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A
D

03.04

D

Indeks

Aneks

A

Indeks

$ $AA_ACC 7-264 $AA_OFF cofnięcie wyboru 6-232 $P_GWPS 7-273 $TC_ECPxy 8-341 $TC_SCPxy 8-341 $TC_TPG1, ..., ...9 8-339 $TC_TPG1/...8/...9 7-273 2 2 proste 4-141 3 3 proste A Adres numeru bloku N 2-56 Adresy 2-58 Adresy działające modalnie/pojedynczymi blokami 2-60 Adresy nastawiane 2-62 Adresy rozszerzone 2-60 Adresy stałe 2-61, 12-407 Adresy stałe z rozszerzeniem osi 2-62 z rozszerzeniem osiowym 2-60 Przyporządkowanie wartości 2-64 Alarm Numer alarmu 2-73 Tekst alarmu 2-73 ATRANS 6-203, 6-207, 10-366 B Bazowanie do punktu odniesienia 3-104 Bazowy układ współrzędnych 1-33 Biegunowy Kąt AP 2-59 Promień RP 2-59 Blok główny 2-56, 2-59 Blok pomocniczy N 2-58 Bloki 2-55 Blok główny/pomocniczy 2-56 Budowa bloku 2-55 Długość bloku 2-55 Kolejność słów w bloku 2-56 Komentarze 2-71 Maskowanie bloku/bloków 2-69 Numer bloku 2-57 C
© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Cele skoku 2-70 Ciąg poleceń M 9-360 COARSEA 7-249 Cofnięcie wyboru frame 6-229 Collision Detection ON (CDON)/OFF (CDOF) 8330 CORROF 6-230 Cykle SIEMENS 2-73 Czas oczekiwania 5-197 D Dane wymiarowe 3-91 Absolutne/względne 3-85, 3-88 Metryczne/calowe, G70/G71/G700/G710 3-91 Osie obrotowe i wrzeciona 3-89 Wprowadzenie wymiaru absolutnego 3-85 Wprowadzenie wymiaru łańcuchowego 3-85, 3-88 Długości narzędzi Komponenty 8-335 Korekcja 8-335 Z orientacji nośnika narzędzi, TCOABS 8-336 Dokładność konturu, programowana 5-196 Dosunięcie do punktu stałego 4-162 Droga Warunek dot. drogi ruchu G 2-56 Informacja o drodze ruchu X, Y, Z 2-56 Droga jałowa 8-317 Drogi dosunięcia, odsunięcia 8-309 Drogi wejścia i wyjścia, programowane 4-150 F Fazka 4-172 FINEA 7-249 Frame zerowy 3-94 Funkcja dodatkowa M 2-56, 2-58 Funkcja pomocnicza H 2-56, 2-58 Funkcje H 9-364 Szybkie wyprowadzenia funkcji, QU 9-359 Funkcje M 9-361 Koniec programu, M2, M17, M30 9-363 Zatrzymanie do wyboru 9-362 Zatrzymanie programowane, MO 9-362 Funkcje toczenia Fazka, zaokrąglenie 4-173 Podanie wymiaru dla osi poprzecznej 4-170 G G34 4-152 G35 4-152

A-489

A

Aneks

D

Indeks

03.04

A

G642 5-180, 5-183 G643 5-180, 5-183 G644 5-180 G70 3-91 G700 3-92 G71 3-91 G710 3-92 Gwint poprzeczny 4-146 Gwint stoŜkowy 4-146 Gwint walcowy 4-145 Gwintowanie otworu Bez oprawki wyrównawczej 4-154 Z oprawką wyrównawczą 4-156 Gwint prawy/lewy 4-154 I Identyfikator 2-65 Identyfikator tablicy 2-67 Nazwa identyfikatora 2-66 Identyfikator zmiennej 2-60 Instrukcja skoku 10-369, 10-371 Instrukcje frame Instrukcje addytywne 6-202 Instrukcje nastawiane i programowane 6-201 Obrót programowany 6-210 Programowane lustrzane odbicie 6-222 Programowane przesunięcie punktu zerowego 6-203, 6-207 Programowany współczynnik skali 6-219 Interpolacja kołowa 4-121 Interpolacja linii śrubowej 4-134 Podanie płaszczyzny roboczej 4-122 Programowanie okręgu Z punktem środkowym i końcowym 4-122 Z kątem rozwarcia i punktem środkowym 4-125 Ze współrzędnymi biegunowymi 4-126 Z promieniem i punktem końcowym 4-124 Z przejściem stycznym 4-130 Z punktem pośrednim i końcowym 4-128 Interpolacja linii spiralnej 4-134 Interpolacja linii śrubowej 4-134, 4-136 Sekwencja ruchów 4-135, 4-137 Programowanie punktu końcowego 4-135 Interpolacja liniowa: 4-115 Interpolacja nieliniowa 4-115 Interpolacja prostoliniowa 4-118 INVCCW 4-136

INVCW 4-136 IPOENDA 7-249 J Język programowania Adresy 2-58 Bloki 2-55 Identyfikatory 2-65 Identyfikatory zmiennych 2-60 Słowa 2-55 Typy danych 2-67 Zasób znaków 2-53 J Kąt rozwarcia AC 2-59 Kierunek wycofania 4-158 Kolizje 8-310 Komentarze 2-71 Komunikaty 2-72 Koncepcja frame 1-34, 6-200 Koniec bloku LF 2-54 Koniec programu, M2, M17, M30 2-52, 9-363 Kontur Dosunięcie, odsunięcie 8-309 Naruszenie konturu 8-331 Obróbka zgrubna konturu 2-72 Punkt konturu 8-309 Kontur wewnętrzny 8-331 Korekcja narzędzia Układ współrzędnych dla wartości zuŜycia 8346 Korekcja narzędzia, CUT2D, CUT2DF 8-333 Korekcja posuwu, procentowa, OVR, OVRA 7258 Korekcja promienia narzędzia 8-302, 8-344 CUT2D 8-333 CUT2DF 8-334 Zachowanie się na naroŜnikach Okrąg przejściowy 8-315 Przejścia wybierane 8-316 Punkt przecięcia 8-317 Zmiana Numeru korekcji D 8-306 Kierunku korekcji 8-305 Korekcje addytywne Skasowanie 8-343 Wybór 8-340 Korekcje narzędzi Dosunięcie i odsunięcie do/od konturu 8-309

A-490

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

D

Indeks

Aneks

A

Korekcja na naroŜnikach zewnętrznych 8-315 Korekcja promienia narzędzia 8-286 Miękkie dosunięcie i odsunięcie (WAB) 8-318 Kształt półfabrykatu 8-309 L LINE FEED 2-55 Liniowo progresywna i degresywna zmiana skoku gwintu 4-152 Lista Instrukcji 12-390 Podprogramów predefiniowanych 12-425 Warunków dot. drogi ruchu (funkcje G) 12413 Lista funkcji G 12-413 Lista instrukcji 12-390 Lista podprogramów 12-425 Litery adresowe 12-406 Look Ahead 5-187 Ł Łańcuchy gwintów 4-148 M M6 8-291, 8-293 Magazyn rewolwerowy 8-296 Maskowanie bloku Dziesięć płaszczyzn maskowania 2-70 Osiem płaszczyzn maskowania 2-70 Miękkie dosunięcie i odsunięcie 8-319 Moment zaciskający FXST 4-167 Nacinanie gwintu 4-144, 4-158 Gwint prawy/lewy 4-147 Gwint stoŜkowy 4-146 Gwint walcowy 4-145 Łańcuchy gwintów 4-148 O stałym skoku 4-144 Przesunięcie punktu startowego 4-147 N Nadzór geometrii/prędkości obrotowej 8-339 Nadzór na kolizję 8-330 Nadzór narzędzia Wybór/cofnięcie 8-338 Wyłączenie 8-338 Nadzór narzędzia specyficzny dla szlifowania 8338 NałoŜenie ruchu kółkiem ręcznym 7-259 Narzędzia z mającym znaczenie połoŜeniem ostrza 8-352 Narzędzie

Numer korekcji D 2-56 Numer T 2-59 Narzędzie T 2-56 Nastawiane przesunięcia punktu zerowego 3-94 Nastawianie alarmów 2-73 Nastawienie momentu zaciskającego 4-163 Nastawny moment zmiany bloku przy G0 4-116 Natychmiastowe nastawienie korekcji narzędzia 8-301 Nośnik narzędzi 8-335 ZaŜądanie 8-335 Numer bloku 2-56, 2-57 Numer DL 8-340 Numer ostrza D 2-58 O Obrót frame w kierunku narzędzia 6-226 Obrót frame w kierunku roboczym G18 6-227 G18 albo G19 6-227 Obrót programowany Kierunek obrotu 6-212 ROT, AROT 6-210 W przestrzeni 6-211 Zmiana płaszczyzny 6-215 Odcinek programu 2-69 Odczyt pozycji 8-324 Ograniczenie pola roboczego Punkty odniesienia na narzędziu 3-102 Włączenie/wyłączenie 3-101 Ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona 7277, 7-278, 7-280 Ograniczenie przyspieszenia drugiego stopnia 5189, 5-191 Okno nadzoru FXSW 4-167 Okrąg Promień okręgu CR 2-58 Określenia płaszczyzn 1-28 Określenie nadzoru na kolizję z korekcji z dwóch sąsiednich bloków 8-332 Określenie pozycji 1-23 Operatory 2-63, 2-64 Opór sztywny 4-163 Moment zacisku 4-167 Okno nadzoru 4-167 Ruch do oporu sztywnego 4-163 Osie dodatkowe 1-39 Osie geometryczne 1-38

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-491

A

Aneks

D

Indeks

03.04

A

Przełączane 1-38 Osie główne 1-38 Osie kanału 1-39 Osie maszyny 1-39 Osie PLC 1-42, 1-43, 1-45 Osie pozycjonowania 1-40 Wykonanie ruchu 7-242 Osie rozkazowe 1-42 Osie synchroniczne 1-42 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu 1-40 Ruch z nałoŜeniem ruchu kółkiem ręcznym 7261 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu wykonują przy G0 ruch jako osie pozycjonowania 4-115 Osiowe cofnięcie wyboru DRF 6-231 Osiowe cofnięcie wyboru DRF i cofnięcie wyboru $AA_OFF 6-231 Oś obrotowa A, B, C 2-58 Oś poprzeczna Podanie wymiaru dla osi poprzecznej 4-170 Punkty zerowe 4-169 Układ współrzędnych 4-169 Oś pozycjonowania POS 2-58 Oś Q 2-59 Oś U, V, W, X, Y, Z 2-59 Override ruchu po torze OVR 2-58 Oznaczenie dla łańcucha znaków 2-54 Oznaczenie dla specjalnych wartości liczbowych 2-54 Oznaczenie dla zmiennych własnych systemu 254 Pamięć korekcji 8-335 Parametry interpolacji I, J, K 2-61 Parametry interpolacji IP, J, K 2-58 Parametry obliczeniowe R 2-59, 10-366 Płaszczyzna korekcji 8-334 Płaszczyzna robocza G17 do G19 3-98 Płaszczyzny maskowania 2-70 Podanie celu skoku 10-369, 10-371 Podprogram Wywołanie L 2-58 Podprogram, wywołanie 11-377 Podprogramy 11-374 Powtórzenie programu 11-379 Polecenia wykonania ruchu 4-108 Liczba wartości osi 4-108

Programowanie poleceń wykonania ruchu 4108 Punkt startowy - docelowy 4-108 PołoŜenie ostrza Mające znaczenie 8-352 P Posuw 7-234 Dla osi pozycjonowania 7-255 Dla osi synchronicznych 7-236 Dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu, F 7-236 FPRAON, FPRAOFF 7-257 G95 FPR(...) 7-256 Jednostki miary 7-235 Modalny 4-172 NałoŜenie ruchu kółkiem ręcznym, FD, FDA 7-259 Optymalizacja przy zakrzywionych odcinkach toru, CFTCP, CFC, CFIN 7-265 Override 7-261 Posuw osiowy FA 2-58 Programowany 4-172 Przykład optymalizacji 7-266 Posuw F 2-56, 2-58 Posuw modalny 4-172 Posuw pojedynczymi blokami 4-172 Posuw pojedynczymi blokami 4-172 Powtórzenie części programu 11-380 Powtórzenie programu 11-379 Pozycja wrzeciona poza granicę bloku SPOSA 259 Pozycja wrzeciona SPOS 2-59 Pozycjonowanie wrzecion o regulowanym połoŜeniu Pozycjonowanie wrzeciona ze stanu zatrzymanego 7-250 Pozycjonowanie wrzeciona z obrotu 7-246 Praca z płynnym przechodzeniem między blokami 5-178, 5-180, 5-181 Look Ahead 5-187 Z programowanym ścinaniem naroŜników na przejściach 5-180 Praca z wrzecionem o regulowanym połoŜeniu 7245 Prędkości dosunięcia wzgl. odsunięcia 8-323 Prędkość obrotowa S 2-56 Prędkość obrotowa wrzeciona S 2-59

A-492

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

D

Indeks

Aneks

A

Prędkość obwodowa ściernicy 7-272 Prędkość obwodowa ściernicy, stała 7-272 Prędkość skrawania, stała 7-270, 7-271 Prędkość wycofania 4-159 Program Identyfikator 2-52 Nastawienie alarmów 2-73 Nazwa 2-52 Programowanie komunikatów 2-72 Program NC 2-52 Programowana dokładność konturu 5-196 Programowane lustrzane odbicie, MIRROR, AMIRROR 6-222 Programowane obroty frame z kątami przestrzennymi 6-218 Programowane przesunięcie punktu zerowego G58, G59 6-207 TRANS, ATRANS 6-203 Programowane zatrzymanie, M0 9-362 Programowanie punktu końcowego 8-321 Programowany obrót w płaszczyźnie 6-214 Programowany posuw 4-172 Programowany współczynnik skali, SCALE, ASCALE 6-219 Promień biegunowy RP = 0 4-112 Promień okręgu CR 2-59 Prosta z kątem 4-140 Prowadzenie prędkości 5-193 Przebiegi programu, liczba P 2-58 Przegląd układów współrzędnych 1-29 Przejście blok aktualny/następny 8-311 Przejściowa Elipsa/parabola/hiperbola 8-316 Okrąg 8-315, 8-331 Promień 8-317 Przesunięcie punktu startowego SF 4-147 Przesunięcie punktu zerowego G54 do G599 3-95 Nastawienie wartości przesunięcia 3-95 Włączenie przesunięcia punktu zerowego 396 Wyłączenie przesunięcia punktu zerowego 396 Przesuw szybki 4-114 Punkt odniesienia ostrza 8-352 Punkt zmiany narzędzia 8-310 Punkt/kąt dosunięcia 8-309

Punkty zerowe 1-29 Rozpoznawanie "szyjki" 8-331 R Ruch dosuwowy 8-315 Ruch kółkiem ręcznym Z nałoŜeniem prędkości 7-260 Z zadaniem drogi 7-260 Ruch w osiach uczestniczących w tworzeniu konturu z nałoŜeniem ruchu kółkiem ręcznym 7-261 Ruch ze sterowaniem wyprzedzającym 5-195 S Sfazowanie naroŜnika konturu 4-172 Skoki w programie, bezwarunkowe 10-369 Skoki w programie, warunkowe 10-371 Słowa 2-55 Stała Prędkość obwodowa ściernicy 7-272 Prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu 7-275 Prędkość skrawania 7-270 Stałe 2-68 Stałe binarne 2-69 Stałe heksadecymalne 2-68 Stałe Integer 2-68 Stałe Real 2-68 Sterowanie wyprzedzające 5-195 Struktura płaskich numerów D 8-292 Styczna do toru 8-310 Szerokość okna nadzoru ruchu do oporu sztywnego 4-163 Szlifowanie bezkłowa 7-275 Stała prędkość obrotowa obrabianego przedmiotu 7-275 Szybkie wyprowadzenia funkcji, QU 9-359 Ścięcie naroŜnika 5-183, 5-184 T T0 8-291, 8-293 TOFRAME 8-337 Transformacja krzywej na pobocznicy walca 7254 Transformacja TRACYL 7-254 Transformacja TRANSMIT 7-252 Transformacja TRAORI 6-229 Typ narzędzia Piła do rowków 8-290 Typy danych 2-67

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-493

A

Aneks

D

Indeks

03.04

A

Stałe 2-68 Typy narzędzi 8-287, 8-338 Typy osi Osie dodatkowe 1-39 Osie kanału 1-39 Osie maszyny 1-39 Osie pozycjonowania 1-40 Osie synchroniczne 1-42 Osie uczestniczące w tworzeniu konturu 1-40 Wrzeciono główne 1-39 U Układ współrzędnych a obróbka 1-48 Układ współrzędnych maszyny 1-31 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 134Ustawienie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu na obrabianym przedmiocie 6-226 Układy współrzędnych 1-22 Bazowy układ współrzędnych 1-33 Określenia płaszczyzn 1-28 Przegląd 1-29 Układ współrzędnych maszyny 1-31 Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1-34 Współrzędne biegunowe 1-25 Wymiar absolutny 1-26 Wymiar łańcuchowy 1-27 Układy współrzędnych aktywnej obróbki 8-346 Utworzenie frame według ustawienia narzędzia, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226 W WAITS 7-250 Wartości posuwu w jednym bloku 7-278 Wartość ustawiania 8-341 Wartość zuŜycia 8-341 Warunki wykonania ruchu G 2-58 Wewnętrzne zatrzymanie przebiegu 5-198, 7-243 Wiele wartości posuwu w jednym bloku 7-278 Wprowadzenie wymiaru absolutnego 3-85 Wprowadzenie wymiaru łańcuchowego 3-85, 388 Wrzeciono 7-267 Kierunki obrotów wrzeciona 7-267 Pozycja SPOS, SPOSA 2-61 Pozycjonowanie wrzecion dla pracy jako oś z regulacją połoŜenia 7-246 Praca wrzeciona z regulacją połoŜenia 7-245 Praca z wieloma wrzecionami 7-268

Prędkość obrotowa S 2-58, 2-61, 7-268 Wrzeciono główne 1-39 Wrzeciono prowadzące 1-39 Współrzędne biegunowe 1-25, 4-110 Kąt biegunowy AP 4-112 Płaszczyzna robocza 4-111 Promień biegunowy RP 4-112 Ustalenie bieguna 4-111 Współrzędne walcowe 4-111 Współrzędne walcowe 4-111 Wybór/cofnięcie wyboru ruchu do oporu sztywnego 4-163 Wyłączenie pracy z korekcją G40 8-310 G40, KONT 8-311 Wymiar absolutny 1-26 Wymiar łańcuchowy 1-27 Wyprowadzenia funkcji Przy pracy z płynnym przechodzeniem między blokami 9-360 Przy ruchach postępowych 9-359 Z Zachowanie się na naroŜnikach 8-316 Okręg przejściowy 8-315 Przejścia wybierane 8-316 Punkt przecięcia 8-317 Zachowanie się przy przyspieszaniu 5-189 Zachowanie się w czasie ruchu, zaleŜnie od wartości DISC 8-316 Zakres wartości 2-67 Zaokrąglenie Modalne 4-172 Zaokrąglenie 4-172 Zaokrąglenie modalne 4-172 Zaokrąglenie naroŜnika konturu 4-172 Zarysy konturów 4-140 Zatrzymanie dokładne Koniec interpolacji 5-179 Okno pozycjonowania 5-178 Wyprowadzenie polecenia 5-179 Zatrzymanie na końcu cyklu 9-362 Zatrzymanie przebiegu 7-243 Zestaw znaków 2-53 Zmiana kierunku 8-317 Znaki specjalne 2-54

A-494

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

E

Polecenia, identyfikatory

Aneks

A

E

Polecenia, identyfikatory

:
: 2-59

=
= 2-54

A
A 3-89 AC 2-59, 4-111, 7-248 AC 3-85 ACC 7-263 ACCLIMA 5-191 ACN 3-89, 7-248 ACP 3-89, 7-248 ADIS 5-180 ADISPOS 5-180 ALF 4-159 AMIRROR 6-222 ANG 12-390 ANG1 4-141 ANG2 4-141, 4-142 AP 2-59, 4-110, 4-112, 4-134 AR 4-134, 4-136 AROT 6-210 AROTS 6-218 ASCALE 6-219 ATRANS 6-203, 6-207

CFIN 7-265 CFTCP 7-265 CHF 4-172 CHR 4-172 CIP 4-121 CLGOF 7-275 CLGON 7-275 COARSEA 7-246 CORROF 6-229 CPRECOF 5-196 CPRECON 5-196 CR 2-59, 3-91, 4-136 CROTS 6-218 CT 4-121 CUT2D 3-100, 8-286, 8-333, 8-335 CUT2DF 3-100, 8-286, 8-333, 8-335

D
d 7-254 D 2-56, 8-294, 8-296, 8-299 D0 8-295 DC 3-89, 7-248 DELDL 8-343 DIAM90 4-170 DIAMOF 4-170 DIAMON 4-170 DILF 4-158 DISC 8-315, 8-316 DISCL 8-318 DISR 8-318 DITE 4-150 DITS 4-150 DL 8-340 DRFOF 6-229 DRIVE 5-189 DRIVEA 5-189

B
B 3-89 BRISK 5-189 BRISK/BRISKA 5-189 BRISKA 5-189

E
EX 10-367

F C
F 2-56, 2-61, 4-118, 4-145, 4-156, 5-197, 7-234 F2 7-278 F7 7-278 FA 2-58, 7-242, 7-255 FAD 8-318 FALSE 2-67 FB 7-280 FD 7-259

C 3-89 CALCPOSI 3-102, 12-438 CDOF 8-330 CDOF2 8-330 CDON 8-330 CFC 4-135, 7-265

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-495

A

Aneks

E

Polecenia, identyfikatory

03.04

A

FDA 7-259 FFWOF 5-195 FFWON 5-195 FGREF 7-234 FGROUP 4-122, 7-234 FINEA 7-246 FL 7-234 FMA 7-278, 12-394 FP 4-162 FPR 7-255 FPRAOF 7-255 FPRAON 7-255 FRC 4-172, 12-394 FRCM 4-172, 12-394 FTOCOF 7-276 FTOCON 7-276 FXS 4-163 FXST 4-163 FXSW 4-163

G
G 2-56, 2-58, 10-367 G0 4-113, 4-114, 5-180, 5-188 G1 4-116, 4-117, 4-118 G110 4-110 G111 4-110 G112 4-110 G140 8-318 G141 8-318 G142 8-318 G143 8-318 G147 8-318 G148 8-318 G153 3-94, 6-229 G17 3-98, 3-99, 8-285, 8-303, 8-333 G18 3-98, 8-285 G19 3-98, 8-285, 8-303, 8-333 G2 4-121, 4-134, 4-170 G247 8-318 G248 8-318 G25 3-101, 7-277 G26 3-101, 7-277 G3 4-121, 4-134, 4-170 G33 4-144, 4-147 G331 4-154 G332 4-154 G34 4-152 G340 8-318 G341 8-318 G347 8-318 G348 8-318

G35 4-152 G4 5-197 G40 8-302, 8-310, 8-344 G41 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309 G42 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309, 8-344 G450 8-309, 8-315 G451 8-309, 8-315 G460 8-326 G461 8-326 G462 8-326 G500 3-94, 6-229 G505 3-94, 3-96 G53 3-94, 6-229 G54 3-94 G55 3-94 G56 3-94 G57 3-94 G58 6-207 G59 6-207 G599 3-94, 3-96 G60 5-178 G601 5-178, 5-187 G602 5-178 G603 5-178 G63 4-156 G64 4-148, 5-178, 5-180, 11-375 G64,G641 9-360 G641 5-180 G641 ADIS 5-180 G641 ADISPOS 5-180 G642 5-180 G642 ADIS 5-180 G643 5-180 G644 5-180 G70 3-91 G700 3-91 G71 3-91 G710 3-91 G74 3-104 G75 4-162 G9 5-178 G90 3-85, 4-123 G91 3-85, 3-88, 4-123 G93 7-234 G94 7-234 G95 7-234 G96 7-270 G961 7-270 G97 7-270 G971 7-270 GOTO 10-369, 10-371 GOTOB 10-369, 10-371

A-496

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

E

Polecenia, identyfikatory

Aneks

A

GOTOC 10-369, 10-371 GOTOF 10-369, 10-371 GWPSOF 7-272 GWPSON 7-272

M H
M 2-56, 2-58, 2-61 M... 9-361 M0 9-361 M1 7-267, 9-361 M17 9-361, 11-378 M19 7-246 M2 9-361, 11-374 M3 4-147, 7-249, 7-267, 9-361 M30 9-361, 11-378 M4 4-147, 7-249, 7-267, 9-361 M40 9-361 M41 7-249, 9-361 M42 9-361 M43 9-361 M44 9-361 M45 7-249, 9-361 M5 7-249, 7-267, 9-361 M6 9-361 M7 9-359 M70 7-246, 9-361 MEAS 4-170 MEAW 4-170 MIRROR 6-200, 6-222 MSG 2-72

H 2-56, 2-58, 2-61

I
I 2-58, 3-86, 3-91, 4-144, 4-145 I1 3-91 IC 3-85, 4-111, 7-248 IC 3-90 IF 10-371 INVCCW 4-136 INVCW 4-136 IP 2-62 IPOBRKA 7-246 IPOENDA 7-246

J
J 2-58, 3-86, 3-91, 4-145 J1 3-91 JERKA 5-189 JERKLIMA 5-191

K
K 2-58, 3-91, 4-144, 4-145 K1 3-91 KONT 8-309, 8-315 KONTC 8-311 KONTT 8-311

N
N 2-56, 2-58, 10-367 NORM 8-309, 8-312

O
OFFN 8-302 ORIPATH 12-400 OVR 2-58, 7-258 OVRA 7-258

L
L 2-58, 10-367 L... 11-375 Label 10-369, 10-371 Label: 10-369, 10-371 LF 2-54 LFOF 4-158 LFON 4-158 LFPOS 4-159 LFTXT 4-159 LFWP 4-159 LIFTFAST 4-158 LIMS 7-270

P
P 2-58 PAROT 6-226 PAROTOF 6-226 PM 8-318 POLF 4-158 POLFMASK 4-158 POLFMLIN 4-158 POS 2-58, 7-242, 7-257 POSA 2-58, 7-242 POSP 7-242

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-497

A

Aneks

E

Polecenia, identyfikatory
SUPA 3-94, 6-229

03.04

A

PR 8-318 PUTFTOC 7-273, 7-276 PUTFTOCF 7-273, 7-276

T Q
T 2-56, 2-59, 2-61 T0 8-291 TCARR 8-335 TCOABS 8-335 TCOFR 8-335 TCOFRX 8-335 TCOFRY 8-335 TCOFRZ 8-335 TMOF 8-338 TMON 8-338 TOFRAME 6-226 TOFRAMEX 6-226 TOFRAMEY 6-226 TOFRAMEZ 6-226 TOROT 6-226 TOROTOF 6-226 TOROTX 6-226 TOROTY 6-226 TOROTZ 6-226 TOWBCS 8-348 TOWKCS 8-348 TOWMCS 8-348 TOWSTD 8-348 TOWTCS 8-348 TOWWCS 8-348 TRAANG 7-254 TRACYL 7-252, 7-254 TRAFOOF 3-105, 6-229, 7-252, 7-254 TRANS 3-91, 6-203, 6-207, 10-366 TRANSMIT 7-252 TRUE 2-67 TURN 4-134

Q 2-59 QU 9-359

R
R 2-59 R... 10-366 REPEAT 11-380 REPEATB 11-380 RET 11-375 RND 4-172 RNDM 4-172 ROT 3-99, 6-210 ROTS 6-218 RP 2-59, 3-91, 4-110, 4-134 RPL 6-210 RTLIOF 4-114, 4-115 RTLION 4-114 RTLION 4-115

S
S 2-56, 2-59, 2-61, 4-147, 4-156, 5-197, 7-267, 7-270, 7-272 S1 7-267, 7-268, 7-272, 7-277 S2 7-267, 7-268, 7-269, 7-277 Satznummer 10-369, 10-371 SCALE 6-219 SETAL 2-73 SETMS 7-267 SF 4-144 SOFT 5-189 SOFTA 5-189 SPCOF 7-245 SPCON 4-147, 7-245 SPI 7-255 SPINU 2-61 SPOS 2-59, 3-90, 4-154, 7-246, 7-257 SPOS, SPOSA 2-61 SPOSA 2-59, 4-154, 7-246, 7-248 SR 7-278 SRA 7-278 ST 7-278 STA 7-278 Stringvariable 10-369, 10-371 SUG 7-272, 7-273, 7-274, 8-288

U
U 2-59

V
V 2-59 VELOLIMA 5-191

W
W 2-59 WAITMC 7-242 WAITP 7-242 WAITS 7-246

A-498

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A

03.04

E

Polecenia, identyfikatory

Aneks

A

WALIMOF 3-101 WALIMON 3-101

X
X 2-56, 2-59, 3-85, 3-98, 3-100 X 3-91 X1 3-104, 4-162 X2 4-140 X3 4-141 X4 4-142

Y
Y 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100 Y1 3-104, 4-162

Z
Z 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100 Z1 4-141 Z2 4-141 Z3 4-141 Z4 4-142

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-499

A

Aneks

E

Polecenia, identyfikatory

03.04

A

Notatki

A-500

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

Do SIEMENS AG A&D MC BMS Postfach 3180 D-91050 Erlangen
Nadawca

Propozycje Korekty do druku:

(Tel. 0180 / 5050 - 222 [Hotline] Fax 09131 / 98 - 2176 [dokumentacja] email: motioncontrol.docu@.siemens.de)

Podstawy

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Dokumentacja uŜytkownika Instrukcja programowania

Nazwa/nazwisko Ulica:

Adres Waszej firmy/jednostki Kod pocztowy: Telefon: Telefaks: Miejscowość:

Nr. zamówieniowy: 6FC5298-7AB00-0AP0 Wydanie: 03.04 Gdybyście przy czytaniu niniejszej dokumentacji natknęli się na błędy drukarskie, prosimy o poinformowanie nas na niniejszym formularzu. RównieŜ będziemy wdzięczni za inspiracje i propozycje zmian.

/

/

Propozycji i/albo korekty

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone. SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja programowania Podstawy (PG) - Wydanie 03.04

A-501

 
statystyka