Przeglądaj wersję html pliku:

Instrukcja diagnostyczna


Instrukcja diagnostyczna wydanie 03/2004

SINIMERIK
SINUMERIK 840D/840Di/810D

Przegląd dokumentacji SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)
Dokumentacja ogólna Dokumentacja uŜytkownika

Materiał reklamowy

Dokumentacja uŜytkownika

Katalog Safety nr zamów. NC 60*) integrated Podręcznik zastosowania

AutoTurn - Krótka instrukcja - Programowanie/ /ustawianie

Instrukcja obsługi - HT 6

Instrukcja diagnozowania *)

Dokumentacja producenta/serwisowa

Instr. obsł. *) - Krótka instr. - HMI Embedded - HMI Advanced

Instr. programow. Instr. obsługi Przegląd systemu Projektowanie - Krótka instrukcja - ManualTurn (HW) *) - Podstawy *) - Kr. instr. ManualT. - 810D - Przyg. pracy. *) - ShopMill - 840D - Cykle - Kr. instr. ShopMill - Cykle pomiarowe - ShopTurn - ISO Turning/Milling - Kr. instr. ShopTurn

Komponenty obsługi (HW) *)

Opis działania - Manual Turn - ShopMill - ShopTurn

Opis działania Akcje synchroniczne

Dokumentacja producenta/serwisowa

Opis działania Funkcja napędowa

Opis działania Opis działania - Masz. podstaw. *) Zarządzanie - Funkcje rozszerz. narzędziami - Funkcje specj.

Pakiet projektowy HMI Embedded

Opis działania Projektowanie otoczki obsługowej OP 030

Dokumentacja producenta/serwisowa

MCIS - SprzęŜenie z komputerem - Zapotrzeb. na narzędzia - Zarządzanie danymi NC - Tool Data Communication

Opis działania SINUMERIK Safety Integrated

Opis działania Dygitalizacja

Instr. urucham. *) - 810D - 840D/611D - HMI

Dokumentacja elektroniczna

Dokumentacja producenta/serwisowa

- Listy *) - Listy zmiennych systemowych

Opis działania Silnik liniowy

Opis działania - Moduł hydr. - Moduł anal.

Wytyczne dot. tolerancji elektromagn.

*) Zalecany minimalny zakres dokumentacji

DOC ON CD *) System SINUMERIK

Opis działania Dialekty ISO dla SINUMERIK

Podręcznik (HW+uruchom.)

Opis działania Diagnoza zdalna

Podręcznik @Event

Alarmy Skróty / literatura

1 2

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Instrukcja diagnostyczna

Obowiązuje dla
Sterowanie Wersja oprogramowania SINUMERIK 840D powerline 7 SINUMERIK 840DE powerline (wariant eksportowy) 7 SINUMERIK 840Di 3 SINUMERIK 840DiE (wariant eksportowy) 3 SINUMERIK 810D powerline 7 SINUMERIK 810DE powerline (wariant eksportowy) 7

Wydanie: 03.04

Dokumentacja SINUMERIK Klucz wydań

®

PoniŜej wymienione wydania ukazały się przed niniejszym wydaniem. W kolumnie "Uwagi" zaznaczono literami, jaki status mają dotychczasowe wydania. Oznaczenie statusu w kolumnie „Uwagi”: A .... Nowa dokumentacja B .... Niezmieniony dodruk z nowym numerem zamówieniowym C .... Zmieniona wersja jako nowe wydanie. JeŜeli na stronie dokonano zmian w stosunku do ostatniego wydania, jest to zaznaczone nowym kodem wydania w nagłówku strony. Wydanie 02.95 04.95 09.95 03.96 08.97 12.97 12.98 08.99 04.00 10.00 09.01 02.02 11.02 03.04 Nr zamówieniowy Uwagi

6FC5 298–2AA20–0AP0 6FC5 298–2AA20–0AP1 6FC5 298-3AA01-0AP0 6FC5 298-3AA20-0AP0 6FC5 298-4AA20-0AP0 6FC5 298-4AA20-0AP1 6FC5 298-5AA20-0AP0 6FC5 298-5AA20-0AP1 6FC5 298-5AA20-0AP2 6FC5 298-6AA20-0AP0 6FC5 298-6AA20-0AP1 6FC5 298-6AA20-0AP2 6FC5 298-6AA20-0AP3 6FC5 298-7AA20-0AP0 Nr zamówieniowy 6FC5 298-7CA00-0AG0

A C Opis róŜnic C C C C C C C C C C C Uwagi C

Niniejszy podręcznik jest częścią składową dokumentacji na CD-ROM (DOCONCD) Wydanie 03.04

Marki SIMATIC®, SIMATIC HMI® i SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® i SIMODRIVE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi SIEMENS AG. Pozostałe określenia uŜyte w niniejszej dokumentacji mogą być znakami towarowymi, których uŜywanie przez strony trzecie do swoich celów moŜe naruszać prawa właścicieli.
Dalsze informacje znajdziecie w internecie pod: http://www.ad.sinumerik.de/sinumerik Niniejsza dokumentacja została sporządzona przy uŜyciu FrameMaker V 7.0. W sterowaniu mogą funkcjonować dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego urządzenia wzgl. w przypadku usługi serwisowej. Sprawdziliśmy treść niniejszego materiału na zgodność z opisywanym sprzętem i oprogramowaniem. Mimo to rozbieŜności nie moŜna wykluczyć tak, Ŝe nie przejmujemy gwarancji na całkowitą zgodność. Dane zawarte w niniejszym materiale są jednak regularnie sprawdzane i niezbędne korekty są zawarte w kolejnych wydaniach. Za propozycje korekt będziemy wdzięczni. Zmiany techniczne zastrzeŜone. Siemens Aktiengesellschaft

Przekazywanie jak teŜ powielanie niniejszej dokumentacji, spoŜytkowywanie jej i informowanie o jej treści jest niedozwolone, o ile nie udzielono na to wyraźnej zgody. Naruszenia zobowiązują do rekompensaty szkód. Wszystkie prawa zastrzeŜone, w szczególności na wypadek udzielenia patentu albo zarejestrowania wzoru uŜytkowego. © Siemens AG 1995-2004. Wszystkie prawa zastrzeŜone Nr zamówieniowy: 6FC5 298-7AA20-0AP0

4

03.04

Słowo wstępne

Słowo wstępne
Podział dokumentacji Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na 3 płaszczyzny • Dokumentacja ogólna • Dokumentacja uŜytkownika • Dokumentacja producenta / serwisowa

Zakres

PoniŜszy opis naleŜy stosować jako podręcznik. UmoŜliwia on osobie obsługującej maszynę: - prawidłowo oceniać przypadki specjalne przy obsłudze maszyny - poinformowanie się o reakcji urządzenia na przypadek specjalny - poinformowanie się o moŜliwościach dalszej pracy po wystąpieniu przypadku specjalnego - postępowanie według wskazówek dot. dalej idącej dokumentacji.

Opis wymienia alarmy z zakresu rdzenia NC (NCK), PLC i napędu SIMODRIVE 611. Mogą wystąpić dalsze alarmy z zakresów MMC (Man Machine Communication). UŜytkownik przy pulpicie obsługi jest o nich informowany poprzez samoobjaśniające się wiersze alarmowe. Są one dalej udokumentowane jako komunikaty MMC. W odniesieniu do przypadków specjalnych w związku ze zintegrowanym PLC odsyłamy do literatury systemu SIMATIC S7-300. BliŜsze informacje dotyczące dokumentacji SINUMERIK 840D/810D jak teŜ dokumentacji dotyczącej wszystkich sterowań SINUMERIK, otrzymacie od właściwego oddziału firmy SIEMENS.

Adresat Hotline

Niniejsza dokumentacja jest przeznaczona dla producentów obrabiarek ze sterowaniem SINUMERIK 840D wzgl. SINUMERIK 810D i SIMODRIVE 611D. W przypadkach zapytań prosimy zwracać się do następującej hotline: A&D Technical Support tel: +49 (0) 180 5050-222 fax: +49 (0) 180 5050-223 e-mail: adsupport@siemens.com

Adres internetowy

fax: +49 (0) 9131 98-2176 e-mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de Formularz telefaksu: patrz arkusz na końcu podręcznika. http://www.ad.siemens.de/sinumerik

W przypadkach zapytań dotyczących dokumentacji (propozycje, korekty) prosimy o wysłanie wiadomości na następujący numer telefaksu lub adres e-mailowy:

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

V

Słowo wstępne
SINUMERIK 840D powerline

03.04
Od 09.2001 • SINUMERIK 840D powerline i • SINUMERIK 840DE powerline jest dostępny z lepszymi właściwościami. Wyszczególnienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHD/ Podręcznik projektowania SINUMERIK 840D

SINUMERIK 810D powerline

!

Od 12.2001 • SINUMERIK 810D powerline i • SINUMERIK 810DE powerline jest dostępny z lepszymi właściwościami. Wyszczególnienie dostępnych zespołów konstrukcyjnych powerline znajdziecie w następującym opisie sprzętu: Literatura: /PHC/ Podręcznik projektowania SINUMERIK 810D WaŜne

Niniejsza dokumentacja obowiązuje dla: • sterowania SINUMERIK 840D powerline, wersja oprogramow. 7 • sterowania SINUMERIK 810D powerline, wersja oprogramow. 7 • sterowania SINUMERIK 840Di, wersja oprogramowania 3
Podane w dokumentacji wersje oprogramowania odnoszą się do sterowania SINUMERIK 840D powerline i do sterowania 810D powerline z równolegle obowiązującą wersją oprogramowania. Na ile funkcje w sterowaniu są udostępnione, nie jest kaŜdorazowo podawane, patrz do niniejszego /BU/, Katalog NC 60. Przy tym obowiązuje: SINUMERIK 840D powerline 7.1 SINUMERIK 810D powerline 7.1 SINUMERIK 810D powerline 3.1

Odpowiednio do wersji oprogramowania NC

odpowiada

VI

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

Słowo wstępne

Wariant eksportowy

Następujące funkcje nie są zawarte w wariancie eksportowym: Funkcja Pakiet obróbkowy 5 osi Pakiet transformacji handling (5 osi) Interpolacja wieloosiowa (> 4 osi) Interpolacja linii śrubowej 2D+6 Akcje synchroniczne stopień 2 Pomiar stopień 2 Sterowanie adaptacyjne Continous dressing Wykorzystanie cykli kompilacyjnych (OEM) Kompensacja zwisu wielowymiarowa 810E -

Posortowanie Budowa opisu alarmu

W kaŜdym rozdziale alarmy są uporządkowane w kolejności rosnących numerów. Numery nie są kolejne. KaŜdy alarm, składający się z numeru i tekstu alarmu, jest opisywany przy pomocy 4 kategorii: • Wyjaśnienie • Reakcja • Pomoc • Kontynuacja programu

840E O1) O1) O1) O1) O1)

BliŜsze wyjaśnienia do kategorii "Reakcja" znajdziecie w punkcie "Reakcje systemowe w przypadku alarmu". BliŜsze objaśnienia do kategorii "Kontynuacja programu" znajdziecie w punkcie: "Kryteria kasowania alarmów". Alarmy NCK Tablica 1_1 Zakresy numerów alarmów Alarmy ogólne Alarmy kanału

000 000 - 009 999 010 000 - 019 999 020 000 - 029 999 030 000 - 099 999 060 000 - 064 999 065 000 - 069 999 070 000 - 079 999

Alarmy osi/wrzeciona Alarmy funkcjonalne Alarmy cykli SIEMENS

Alarmy cykli uŜytkownika

Cykle kompilacyjne producenta i OEM

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

VII

Słowo wstępne

03.04

Alarmy/komunikaty HMI

Tablica 1_2

100000 – 100999 101000 – 101999 102000 – 102999 103000 – 103999 104000 – 104999 105000 – 105999 106000 – 106999 107000 – 107999 109000 – 109999 110000 - 110999 111000 - 111999

Zakresy numerów alarmów, ciąg dalszy System bazowy Diagnoza Usługi Maszyna

Parametry Reserwa OEM

Programowanie

Komunikaty HMI Embedded Komunikaty HMI Advanced

Systemy decentralne (M do N)

120000 – 120999 Alarmy 611D Tablica 1_3

ManualTurn, ShopMill, ShopTurn

300000 - 399999

Zakresy numerów alarmów, ciąg dalszy Napęd

Alarmy/komunikaty PLC

Tablica 1_4

400000 – 499999 500000 – 599999 600000 – 699999 700000 – 799999 800000 – 899999
1)

Zakresy numerów alarmów, ciąg dalszy Alarmy ogólne Alarmy kanału 2)

Alarmy osi/wrzeciona2) Zakres uŜytkownika 2) Łańcuchy przebiegu / grafy2)

(810001 – 810009

BliŜsze informacje uzyskacie poprzez funkcję diagnozy (bufor diagnozy) sterowania SIMATIC STEP 7. 2) Alarmy PLC w zakresie 500000 – 899999 są projektowane i opisywane przez producenta maszyny.

Komunikaty błędów systemowych od PLC1) )

VIII

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

Słowo wstępne

Lista akcji

Pomoc przy poszukiwaniu Bezpieczeństwo

Akcje wymienione w tekstach alarmów („akcja %---„) są objaśnione w tablicy w rozdziale "Lista akcji". Dla lepszej orientacji jest Wam udostępniany spis treści jak teŜ załączniki: • Skróty • Wykaz literatury

Niebezpieczeństwo Proszę starannie sprawdzać sytuację urządzenia na podstawie opisu występujących alarmów. Usuńcie przyczyny występujących alarmów i pokwitujcie je w podany sposób. Przy nie przestrzeganiu niniejszego występuje niebezpieczeństwo dla maszyny, obrabianego przedmiotu, zapisanych nastawów i ewentualnie dla zdrowia obsługi. WaŜne Ta wskazówka oznacza, Ŝe naleŜy przestrzegać waŜnego stanu rzeczy. Uzupełnienie danych zamówieniowych Ten symbol ukazuje się w niniejszej dokumentacji zawsze wtedy, gdy opisana funkcja nie jest zawarta w zakresie standardowym i naleŜy ją zamówić jako opcję.

Objaśnienie symboli

!

Koncepcja zagroŜeń i ostrzeŜeń

W niniejszym materiale są stosowane następujące wskazówki ostrzegawcze o znaczeniu stopniowanym: Niebezpieczeństwo Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, Ŝe nastąpi śmierć, cięŜkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, jeŜeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostroŜności. OstrzeŜenie Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, Ŝe moŜe nastąpić śmierć, cięŜkie uszkodzenie ciała albo znaczna szkoda rzeczowa, jeŜeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostroŜności. OstroŜnie Ta wskazówka ostrzegawcza (z trójkątem ostrzegawczym) oznacza, Ŝe moŜe nastąpić lekkie uszkodzenie ciała albo szkoda rzeczowa, jeŜeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostroŜności.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

IX

Słowo wstępne

03.04

OstroŜnie Ta wskazówka ostrzegawcza (bez trójkąta ostrzegawczego) oznacza, Ŝe moŜe wystąpić szkoda rzeczowa, jeŜeli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostroŜności. Uwaga Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, Ŝe moŜe wystąpić niepoŜądane wydarzenie albo niepoŜądany stan, gdy nie będzie przestrzegana odpowiednia wskazówka.

X

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

Słowo wstępne

Treść
Alarmy
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Przegląd alarmów błędów systemowych.............................................................1-13 Przegląd alarmów ..............................................................................................1-13 Lista numerów akcji .........................................................................................1-659 Kody błędów alarmu 300500 ............................................................................1-673 Reakcje systemowe w przypadku alarmu..........................................................1-683 Kryteria kasowania alarmów.............................................................................1-685 Skróty..............................................................................................................1-687 Literatura .........................................................................................................1-693

Aneks
A

1) BliŜsze informacje uzyskacie poprzez funkcję diagnozy (bufor diagnozy) systemu SIMATIC STEP 7.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

XI

Słowo wstępne

03.04

XII

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

Alarmy
1.1

1
Przegląd alarmów błędów systemowych
W przypadku następujących alarmów chodzi o błędy systemowe: 1000 1001 1002 1003 1005 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1160

1 Alarmy

Błędy systemowe

Te alarmy błędów systemowych nie są bliŜej opisywane. Gdyby u Was wystąpił taki błąd systemowy, proszę podając numer i tekst błędu zwrócić się do SIEMENS AG, A&D MC, opieka nad systemem Hotline Tel 0180 / 5050- 222 (Niemcy) Fax 9131 / 98 - 2176 Tel +49-180 / 5050 - 222 (zagranica) Fax +49 - 9131 / 98- 2176

1.2

Przegląd alarmów

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 13

1 Alarmy

03.04
Nie ma (kolejnego) alarmu - Nie ma reakcji na alarm. Wewnętrznie

0

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

JeŜeli komunikacja (usługa zmiennych) Ŝąda więcej alarmów niŜ jest aktualnie na liście alarmów, wówczas następuje ten alarm jako identyfikator końca.

1000

Parametry Reakcja

Błąd systemowy %1

Wyjaśnienie

%1 = numer błędu systemowego

Pomoc

Kontynuacja programu

- Brak gotowości NC - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Wyświetlenie alarmu - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Proszę podając tekst błędu do Siemens A&D MC, Hotline Tel 0180 / 5050-222 (Niemcy) Fax 0180 / 5050-223 Tel +49-180 /5050 (zagranica) Fax +49-180 / 5050-223 e-mail techsupport@ad.siemens.de Wyłączyć i włączyć sterowanie. Błąd systemowy %1

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania.

1001

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

%1 = numer błędu systemowego

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. Wyświetlenie alarmu Nastawiane są sygnały interfejsowe Brak gotowości grupy rodzajów pracy Brak gotowości kanału

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Błąd systemowy %1

1002

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

%1 = numer błędu systemowego Wyświetlenie alarmu.

Alarm ten sygnalizuje wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

1 - 14

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 Alarmy

1003

Parametry

Zerowy wskaźnik alarmowy dla tego samokasującego się alarmu %1 %1 = błędny numer alarmu W systemie nie jest dozwolony adres (wskaźnik zerowy) stosowany dla alarmów samokasujących przez producenta cykli kompilacyjnych lub przez system operacyjny. - Wyświetlenie alarmu. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). Sprawdzić wywołanie setCCAlarm/setAlarm (...). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Parametry Reakcja

1004

Błędnie zaprojektowana reakcja alarmowa do alarmu NCK %1 = błędny numer alarmu Reakcja alarmowa zaprojektowana przez system operacyjny lub producenta cykli kompilacyjnych jest błędna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału.

Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel.: patrz opis alarmu 1000). Zmienić reakcję alarmową. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

1005

Parametry

Błąd systemu operacyjnego %1 parametry %2 %3 %4 %1 = numer błędu systemu operacyjnego %2 = parametr błędu systemu operacyjnego 1 %3 = parametr błędu systemu operacyjnego 2 %4 = parametr błędu systemu operacyjnego 3

Wyjaśnienie Reakcja

Alarm ten wskazuje fakt wykrycia przez system operacyjny waŜkiego błędu systemowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

1010

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 błąd systemowy %2 akcja %3 %1 = numer kanału %2 = numer błędu systemowego %3 = numer / nazwa akcji

Alarm ten wskazuje na wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu informują o przyczynie i miejscu błędu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 15

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Kanał nie jest gotowy do pracy. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu. - Zatrzymanie interpretera. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

1011

Parametry

Kanał %1 %3 %4 błąd systemowy %2 %1 = numer kanału %2 = numer błędu systemowego %3 = parametry: numer bloku, etykieta %4 = parametry: numer akcji, ... - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Wyjaśnienie Reakcja

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania.

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1012

Parametry

Kanał %1 błąd systemowy %2 %3 %4 %1 = numer kanału %2 = numer błędu systemowego %3 = parametr 1 %4 = parametr 2 - Wyświetlenie alarmu.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1013

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 błąd systemowy %2

%1 = numer kanału %2 = numer błędu systemowego

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 - 16

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel.: patrz opis alarmu 1000). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 błąd systemowy %2

1014

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer błędu systemowego

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. - Wyświetlenie alarmu. -Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja alarmowa. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 błąd systemowy %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = numer błędu systemowego

1015

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. Specjalnie dla parametru %3 (nr błędu systemowego)=840001=problem z zarządzaniem narzędziami, parametr %2 zawiera nie identyfikator osi lecz dalsze informacje do diagnozy ( status przechowywania danych/ nr magazynu /nr miejsca/ Nr T) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalne reakcje alarmowe. - Brak gotowości kanału.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę zwrócić się z pełnym opisem błędu do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1016

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 oś %2 błąd systemowy %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = numer błędu systemowego

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja alarmowa. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 17

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000).

Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 błąd systemowy %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = numer błędu systemowego - Wyświetlenie alarmu.

1017

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm ten wyświetla wewnętrzne stany błędów, które łącznie z podanym numerem błędu są informacją o jego przyczynie i miejscu powstania. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1018

Parametry

Błąd obliczenia zmiennoprzecinkowego w kanale %1 zadanie %2 stacja %3 status FPU: %4 %1 = numer kanału %2 = identyfikator zadania %3 = priorytet stacji %4 = status FPU

Wyjaśnienie Reakcja

Jednostka zmiennoprzecinkowa procesora wykryła błąd arytmetyczny.

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Błąd obliczenia zmiennoprzecinkowego przy adresie %3 w kanale %1 zadanie %2 status FPU: %4 %1 = numer kanału %2 = identyfikator zadania %3 = adres kodowy operacji powodującej błąd %4 = status FPU

1019

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Jednostka zmiennoprzecinkowa procesora na podstawie błędu arytmetycznego wywołała stan wyjątkowy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ w pojedynczych osiach. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

1 - 18

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000). © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Błąd systemowy w module Link kod błędu %1 typ błędu %2 %1 = Liczba Hex błąd Link %2 = Liczba Hex typ błędu Link Ten alarm nie jest błędem uŜytkownika. W oprogramowaniu modułu Link wystąpił błąd wewnętrzny. W celu usunięcia błędu wyświetlane są dwa parametry wskazujące na przyczynę i miejsce błędu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

1030

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000)

1031

Parametry

Modul Link daje niewyspecyfikowany błąd %1 NCU %2 %3 %4 %1 = Liczba Hex określającą status w module StateOfLink %2 = Numer NCU %3 = Polecenie z modułu Link do NCK %4 = Status własnego Linku

Wyjaśnienie

Reakcja

Ten alarm nie jest błędem uŜytkownika. • Jeśli NCU== 0 -> nie znaleziono parametru nierównego zero • Jeśli NCU nie jest równe ZERO -> w połączeniu z tym NCU został stwierdzony błąd, dla którego NC nie ma tłumaczenia. Błąd został wyprowadzony jako liczba. Jest moŜliwe, Ŝe moduł Link zawiera nowszy stan oprogramowania niŜ NC. Dalsze parametry słuŜą do znalezienia błędu w oprogramowaniu modułu NC/LINK. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000)

1100
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja Kontynuacja programu

Brak aktualnego oprogramowania sprzętowego. - Wyświetlenie alarmu

Brak karty pamięci, lub włoŜona karta posiada nieaktualne oprogramowanie sprzętowe (licencję). Podając tekst błędu proszę zwrócić się do Siemens AG A&D MC, Hotline (tel./fax: patrz opis alarmu 1000) Wyłączyć i włączyć sterowanie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 19

1 Alarmy

03.04
Kontrolny błąd systemowy w %1 : %2

1160

Parametry Wyjaśnienie

%1 = łańcuch znaków (ścieŜka z nazwą programu) %2 = łańcuch znaków (numer wiersza)

Reakcja

Alarm ten powstaje wyłącznie na etapie projektowania systemu i nie pojawi się w dostarczonej wersji oprogramowania. Dla klienta OEM alarm ten mógłby wskazywać wystąpienie alarmu w oprogramowaniu systemowym. Tryb ‘kontrolny’ umoŜliwia zdefiniowanie warunków błędu oprogramowania systemowego w fazie projektowania, których wystąpienie prowadzi do wywołania tego alarmu. Po zakończeniu fazy projektowania alarm ten nie jest juŜ aktywny. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm. - Wszystkie specyficzne dla kanału reakcje alarmowe ze zwłoką w przypadku alarmu, wyświetlenie alarmu.

Pomoc Kontynuacja programu

Sprawdzić przyczynę błędu w podanej części oprogramowania w przekazanym numerze wiersza. Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach. Ponownie uruchomić program obróbki. Kontrola znaku Ŝycia PLC

2000

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

PLC musi w określonym przedziale czasowym (dana maszynowa 10100 PLC_CYCLIC_TIMEOUT) dać znak Ŝycia. JeŜeli to nie nastąpi, wówczas jest wyprowadzany alarm. Znak Ŝycia to wartość licznika na wewnętrznym złączu NC/PLC, która jest powiększana z PLC w kolejnym takcie alarmu czasowego co 10 ms. NCK sprawdza równieŜ cyklicznie, czy zmienił się stan licznika. - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Lokalna reakcja alarmowa. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować raster czasowy nadzoru w MD NCK 10100 PLC_CYCLIC_TIMEOUT (wartość orientacyjna: 100ms). Ustalić i usunąć przyczynę błędu w PLC (Analiza USTACK. JeŜeli układ nadzoru zadziałał z powodu istniejącej pętli w programie uŜytkownika, a nie poprzez PLC-Stop, wówczas w obrazie USTACK nie będzie Ŝadnej informacji). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

2001

Wyjaśnienie Reakcja

PLC nie zostało uruchomione

PLC musi w ustalonym w danej maszynowej 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT przedziale czasowym (ustawienie: 1 sek.) dać przynajmniej 1 znak Ŝycia. - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Lokalna reakcja alarmowa - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 - 20

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc

1 Alarmy
• Proszę zawiadomić autoryzowany personel/serwis. NaleŜy skontrolować czas nadzoru w MD 10120 PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT i dopasować do pierwszego cyklu OB1. • Ustalić i usunąć przyczynę błędu w PLC (pętla lub stop w programie uŜytkownika).

Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

2100

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Osiągnięty próg ostrzegawczy dla baterii NCK

Kontrola napięcia baterii NCK osiągnęła poziom wstępnego ostrzeŜenia. Mieści się on między 2,7-2,9 V (napięcie znamionowe baterii wynosi 3,0 -3,1 V przy 950 mAh). Wyświetlenie alarmu. Zawiadomić autoryzowany personel/serwis. Baterię naleŜy wymienić w ciągu następnych 6 tygodni. Potem moŜe dojść do przekroczenia granicy alarmowej 2,4 - 2,6 V przy wysokim poborze prądu buforowanych RAM’ów. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Alarm baterii NCK

Kontynuacja programu

2101
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

Kontrola napięcia baterii NCK (2,4 - 2,6 V) zareagowała w trakcie pracy cyklicznej. - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli bateria NCK zostanie wymieniona bez przerwania zasilania, nie dojdzie do utraty danych. MoŜna wówczas kontynuować obróbkę bez dalszych działań. (Kondensator bufora na NCK utrzymuje zasilanie przez minimum 30 min. - w tym czasie moŜna wymienić baterię takŜe przy wyłączonym sterowaniu). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Alarm baterii NCK

Kontynuacja programu

2102

Wyjaśnienie Reakcja

Reakcja kontroli napięcia baterii NCK (2,4 - 2,6 V) została rozpoznana przy rozruchu programu systemowego. - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na śledzenie.

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Zawiadomić autoryzowany personel/serwis. Wyjąć baterię / wkładkę wentylatora w module NC i wymienić baterię (typ: bateria litowa z przewodem przyłączeniowym, wielkość 1/2 AA, 850 mAh, min. 3,2 V). Następnie naleŜy przeprowadzić ponowną inicjalizację systemu, poniewaŜ naleŜy załoŜyć, Ŝe z powodu zbyt małego zasilania w trakcie ostatniej fazy wyłączania nastąpiła utrata danych w buforowanej pamięci RAM (sposób postępowania - patrz instrukcja uruchomienia, rozdz. 2.2). Mogło dojść ewentualnie do zafałszowania względnie całkowitej utraty następujących danych: • dane maszynowe NC • dane maszynowe napędu • dane opcji • dane nastawcze • zmienne uŜytkownika • podprogramy globalne • cykle i makra, jak równieŜ

1 - 21

1 Alarmy

03.04
• dane maszynowe PLC • program podstawowy PLC • program uŜytkownika PLC i wszystkie • dane uŜytkownika PLC Dane uŜytkownika w NCK i PLC, które od ostatniego zapisania danych zostały zmienione przez bieŜący proces obróbki (np. dane narzędzia i obrabianego przedmiotu) naleŜy ręcznie dopasować do aktualnego stanu maszyny! Wyłączyć i włączyć sterowanie. Alarm temperatury NCK - Wyświetlenie alarmu.

Kontynuacja programu

2110
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

Czujnik temperatury osiągnął poziom zadziałania 60°C ± 2,5°C. Dla wyłączenia czujnika konieczne jest zmniejszenie temperatury o 7 °C. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Alarm wentylatora NCK

Kontynuacja programu

2120

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wentylator składa się z silnika prądu stałego 26V z elektronicznym komutatorem (znamionowa prędkość obrotowa: ok. 8700 obr./min.). Sygnał komutatora dopasowany jest do kontroli liczby obrotów; zadziałanie: < 7500 obr./min. - Wyświetlenie alarmu. Zawiadomić autoryzowany personel/serwis. NaleŜy wymienić wkładkę z wentylatorem i baterią NCK. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. ObniŜone napięcie przetwornika 5V/24V lub przetwornika cyfrowoanalogowego 15V

2130

Wyjaśnienie Reakcja

Brak napięcia zasilania przetwornika (5V/24V) albo przetwornika cyfrowoanalogowego (+/-15V) (FM357-2).

Pomoc Kontynuacja programu

- Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na poszczególne osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Ponownie bazować osie tego kanału.

Zawiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić przetwornik pomiarowy i kabel, czy nie wystąpiło zwarcie (odłączyć kabel, wówczas błąd musi zniknąć). Skontrolować przewodzenie napięcia. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Aktualne połoŜenie przełącznika serwisowego wymusza kasowanie SRAM przy następnym POWER ON (aktywne zresetowanie całkowite) Przełącznik inicjalizacyjny ustawiony jest aktualnie na zresetowanie całkowite. Oznacza to, Ŝe przy następnym zresetowaniu zespołu konstrukcyjnego zostanie skasowana jego pamięć SRAM. Zostaną przy tym utracone dane w pamięci NC. - Wyświetlenie alarmu. - Brak gotowości NC. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

2140

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Przełącznik inicjalizacyjny ustawić ponownie na zero.

1 - 22

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Wyświetlenie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe.

03.04

1 Alarmy
Brak modułu sprzętowego dla komunikacji z urządzeniem dygitalizacyjnym

2190

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Poprzez MD $MN_ASSIGN_DIGITIZE_TO_CHAN funkcja dygitalizacji została przyporządkowana do kanału i tym samym uaktywniona. Funkcja wymaga modułu hardware’owego (RS422 umieszczony w NCU) dla komunikacji z urządzeniem dygitalizacyjnym. Moduł ten nie został znaleziony przy rozruchu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Zawiadomić autoryzowany personel/serwis. Wetknąć moduł komunikacji lub cofnąć przyporządkowanie kanału.

2192

Parametry

Brak modułu NCU-Link, MD %1 cofnięta

Wyjaśnienie Reakcja

%1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej (MD)

Ma zostać uruchomiona funkcja NCU-Link, chociaŜ nie zostały spełnione wymagania sprzętowe. Dana maszynowa została cofnięta. Błąd występuje tylko przy systemie NCU-Link. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zainstalować niezbędny sprzęt i ponownie uaktywnić funkcję (MD)

2193

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

%1 = indeks osi maszynowej

Dla osi link %1 funkcja "Safety Integrated" nie jest dostępna

Funkcja "Safety integrated" jest niedostępna dla osi link. Występuje tylko w przypadku systemu NCU-Link. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

Stosować funkcję "Safety Integrated" tylko dla osi lokalnych.

2194

Wyjaśnienie Reakcja

Oś link aktywna i $MN_SERVO_FIFO_SIZE !=3

JeŜeli co najmniej jedna oś ma zostać rozdzielona poprzez NCU-Link, wówczas musi być dana maszynowa $MN_SERVO_FIFO_SIZE == 3. Występuje tylko w przypadku systemu NCU-Link. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

Nastawić $MN_SERVO_FIFO_SIZE == 3

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 23

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 oś %2 niemoŜliwe szybsze tłoczenie / cięcie poprzez link

2195

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = nazwa osi, nazwa wrzeciona

Próbowano aktywować szybsze tłoczenie lub cięcie dla osi, która jest programowana na innej NCU, niŜ jej napęd. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc

Kontynuacja programu

Szybsze tłoczenie i cięcie moŜliwe jest tylko w jednej NCU.

Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Aktywna oś link a $MN__MM_SERVO_FIFO_SIZE!= %1 •

2196

Wyjaśnienie

Parametry

%1 = wymagana wartość w MD $MN_MM_SERVO_FIFO_SIZE

• Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Ustawić daną maszynową $MN_MM_SERVO_FIFO_SIZE na wartość wskazaną w alarmie. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 szybkie tłoczenie/cięcie w wielu kanałach niemoŜliwe %1 = numer kanału Próbowano uaktywnić szybkie tłoczenie albo cięcie w kanale, podczas gdy jest ono juŜ aktywne w innym kanale. Szybkie tłoczenie i cięcie jest równocześnie moŜliwe tylko w jednym kanale. - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją

- Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Występuje tylko w systemie NCU-Link MoŜliwe przyczyny błędów: JeŜeli co najmniej jedna oś ma być rozdzielona poprzez NCU-Link, to dana maszynowa $MN_MM_SERVO_FIFO_SIZE=3 lub 4 JeŜeli ta NCU ma szybszy takt interpolatora od taktu komunikacyjnego Link, wówczas dana maszynowa $MN_MM_SERVO_FIFO_SIZE musi zostać nastawiona na wartość wskazaną w alarmie

2200

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Szybkie cięcie i tłoczenie równocześnie tylko w 1 kanale

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 24

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Zrestartowanie następuje ze zwłoką

2900

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Alarm wskazuje na zwłokę zrestartowania. Alarm występuje tylko wtedy, gdy zrestartowanie zostało przeprowadzone przez MMC poprzez PI-"_N_IBN_SS" a MD 11410 $MN_REBOOT_DELAY wybrano większą od zera. Alarm daje się maskować przy pomocy $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK BIT 20 - NC przełącza się na śledzenie - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zwłoka reakcji na alarm jest wyłączana - Wszystkie specyficzne dla kanału reakcje na alarm ze zwłoką, wyświetlenie alarmu Patrz $MN_REBOOT_DELAY_TIME i $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK Wyłączyć i włączyć sterowanie.

3000

Wyjaśnienie Reakcja

Wyłączenie awaryjne (NOT AUS) śądanie wyłączenia awaryjnego pojawiło się na złączu NCK/PLC (DB 10, DBX 56.1). - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Usunąć przyczynę wyłączenia awaryjnego i pokwitować je przez złącze PLC/NCK (DB 10, DBX 56, Bit 2). We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Wewnętrzne wyłączenie awaryjne

3001

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Alarm ten nie jest wyświetlany. - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Lokalna reakcja alarmowa. Pomoc nie jest potrzebna. We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki Kanał %1 dana maszynowa %2 zawiera lukę w przyporządkowaniu osi %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD

4000

Parametry Wyjaśnienie

Przyporządkowanie osi maszynowej do kanału poprzez MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED musi następować bez Ŝadnych luk. Przy rozruchu systemu (Power On) luki są rozpoznawane i wyświetlane jako alarm. - Wyświetlenie alarmu. Reakcja - Nastawiane są sygnały interfejsowe. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 - 25 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 Alarmy

03.04
- Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na poszczególne osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. Oznaczenia osi maszynowych stosowanych w kanale muszą być zdefiniowane bez luk w tablicy $MC_AXCONF_MACHAX_USED. Luki w kanałach muszą uzyskać zezwolenie za pomocą $MN_ENABLE_CHAN_AX_GAP. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4001

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 oś %2 w danej maszynowej %3 zdefiniowana dla kilku kanałów %1 = numer kanału %2 = indeks: numer osi maszyny %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD

W specyficznej dla kanału MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED [CHn, AXm]=x (n ... numer kanału, m ... numer osi kanału, x ... numer osi maszyny) oś maszyny została przyporządkowana do kilku kanałów, bez zdefiniowania dla tej osi kanału Master. Przyporządkowywanie osi maszyny kilku kanałom zazwyczaj nie ma nensu. W wyjątkowych przypadkach moŜna dokonać kilkukrotnego przyporządkowania, jeŜeli dla tej osi ustali się kanał prowadzący. Przyporządkowanie kanału moŜna przeprowadzić przez słowo kluczowe (dopiero w późniejszych stanach produktu!) w programie obróbki NC zgodnie z wymaganiami obróbki. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę zawiadomić autoryzowany personel/serwis. W specyficznej dla osi MD 30550 AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN [AXm]=n (m ... numer osi maszyny, n ... numer kanału) zadać kanał prowadzący dla osi, które poprzez program NC mają być przyporządkowane na zmianę do jednego lub drugiego kanału. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4002

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 dana maszynowa %2[%3] zawiera oś niezdefiniowaną w kanale %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = indeks: tablica MD

Tylko te osie, które zostały uaktywnione w kanale poprzez daną maszynową MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED [kx]=m moŜna zadeklarować jako osie geometryczne lub osie trafo poprzez MD 20050 AX_CONF_GEOAX_ASSIGN_TAB [gx]=k. Obowiązuje to takŜe dla $MC_FGROUP_DEFAULT_AXES (gx: indeks osi geometrycznej, k:. nr osi kanału, kx:indeks osi kanału, m: nr osi maszynowej)

1 - 26

Przyporządkowanie osi geometrycznej do osi kanału AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB (zawiera nr osi kanału k): • indeks osi geometrycznej: 0, 1. kanał: 1, 2. kanał: 1 • indeks osi geometrycznej: 1, 1. kanał: 2, 2. kanał: 0 • indeks osi geometrycznej: 2, 1. kanał: 3, 2. kanał: 3 AXCONF_MACHAX_USED (zawiera nr osi maszyny m): • indeks osi kanału: 0, 1. kanał: 1, 2. kanał: 4 • indeks osi kanału: 1, 1. kanał: 2, 2. kanał: 5 © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
• • • • • • indeks osi kanału: 2, indeks osi kanału: 3, indeks osi kanału: 4, indeks osi kanału: 5, indeks osi kanału: 6, indeks osi kanału: 7, 1. kanał: 3, 1. kanał: 7, 1. kanał: 8, 1. kanał: 0, 1. kanał: 0, 1. kanał: 0, 2. kanał: 6 2. kanał: 0 2. kanał: 0 2. kanał: 0 2. kanał: 0 2. kanał: 0

1 Alarmy

Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. Albo skorygować • $MC_GEOAX_ASSIGN_TAB • $MC_TRAFO_AXES_IN_X • $MC_TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_X • $MC_FGROUP_DEFAULT_AXES • $MC_AXCONF_MACHAX_USED Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

4003

Parametry Wyjaśnienie

Oś %1 błędne przyporządkowanie kanału prowadzącego w danej maszynowej %2 %1 = oś %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD Dla niektórych rodzajów zastosowań sensowne jest uŜywanie osi w kilku kanałach (oś C albo wrzeciono w maszynach jednowrzecionowych / dwusaniowych).

Reakcja

Dla osi uaktywnionych tylko w jednym kanale naleŜy wprowadzić jako kanał prowadzący numer tego kanału lub zero. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Do osi maszynowych, które zdefiniowane są w kilku kanałach poprzez specyficzną dla kanału daną maszynową 20 070 AXCONF_MACHAX_USED naleŜy przyporządkować kanał prowadzący za pomocą specyficznej dla osi danej maszynowej 30 550 AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować MD 20 070: AXCONF_MACHAX_USED lub MD 30 550: AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4004

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 dana maszynowa %2 oś %3 zdefiniowana wielokrotnie jako oś geometryczna %1 = numer kanału %2 = ciąg znaków: identyfikator MD %3 = indeks osi Oś moŜe zostać jedynie raz zdefiniowana jako oś geometryczna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 27

1 Alarmy
- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować $MC_GEOAX_ASSIGN_TAB.

4005

Parametry

Wyjaśnienie

Przy pomocy danej maszynowej $MC_AXCONF_MACHAX_USED następuje ustalenie, których osi maszynowych wolno jest uŜywać w tym kanale. Przez to jest teŜ określana liczba aktywnych osi w kanale. Została przekroczona granica górna. Uwaga: w wyniku luk w osiach kanału określone indeksy AXCONF_MACHAX_USED mogą pozostać nie uŜywane i przez to nie liczą się jako aktywna oś kanału. Przykład: CHANDATA(2) $MC_AXCONF_MACHAX_USED[0] = 7 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[1] = 8 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[2] = 0 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[3] = 3 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[4] = 2 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[5] = 0 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[6] = 1 $MC_AXCONF_MACHAX_USED[7] = 0 Ten kanał uŜywa pięć osi maszynowych 1, 2, 3, 8, 7. tzn. posiada 5 aktywnych osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

%1 = numer kanału %2 = górna graniczna liczby osi w kanale

Przekroczona maksymalna liczba osi na kanał %1. Limit %2

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Dopasować $MC_AXCONF_MACHAX_USED. Oś %1 błędne przyporządkowanie prowadzącej NCU w danych maszynowych %2 %1 = Oś. %2 = Ciąg znaków: identyfikator MD. Osie maszynowe, które poprzez $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB są uaktywnione na wielu NCK, muszą mieć w $MA_AXCONF_ASSIGN_ MASTER_NCU przyporządkowane NCU prowadzące. Dla osi, która jest uaktywniona tylko na jednej NCU, naleŜy jak dla NCU prowadzącego określić numer tej NCU lub wprowadzić 0. Przyporządkowanie przez $MA_AXCONF_ASSIGN_ MASTER_NCU jest dozwolone tylko wtedy, gdy oś maszyny jest poprzez kanał ($MC_AXCONF_MACHAX_USED+$MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB) takŜe zaadresowana.

4007
Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 28

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu Skorygować $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_NCU i/albo $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

1 Alarmy

4010

Parametry Wyjaśnienie

Dana maszynowa %1[%2] zawiera nie obowiązujący identyfikator %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = indeks: tablica MD Przy ustalaniu nazw w tablicach NCK (Arrays) dla: osi maszynowych, kątów Eulera, wektorów biegunowych, wektorów normalnych, parametrów interpolacji i współrzędnych punktów wewnętrznych naruszona została jedna z następujących reguł składniowych wprowadzanego identyfikatora: • Identyfikator musi być literą adresową NC (A, B, C, I, J, K, U, V, W, X, Y, Z), ewentualnie z rozszerzeniem numerycznym (840D: 1 - 99, FM-NC: 1 9). • Identyfikator musi rozpoczynać się 2 dowolnymi duŜymi literami, ale nie znakiem $ (zarezerwowany dla zmiennej systemowej). • Identyfikator nie moŜe być słowem kluczowym języka NC (np. POSA).

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. Identyfikator dla nazw definiowanych przez uŜytkownika wprowadzić prawidłowo pod względem składni w wyświetlonej MD. • Osie maszynowe: AXCONF_MACHAX_NAME_TAB • Kąty Eulera: EULER_ANGLE_NAME_TAB • Wektory normalnych: NORMAL_VECTOR_NAME_TAB • Wektory biegunowe: 10640 DIR_VECTOR_NAME_TAB • Parametry interpolacji: 10650 IPO_PARAM_NAME_TAB • Współrzędne punktów pośr.: 10660 INTERMEDIATE_POINT_NAME_TAB Wyłączyć i włączyć sterowanie.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

4011

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 dana maszynowa %2[%3] zawiera nie obowiązujący identyfikator %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = indeks: tablica MD

Przy ustalaniu nazw w tablicach specyficznych dla kanału dla osi geometrycznych i osi kanału naruszona została jedna z następujących reguł składniowych dla wprowadzanego identyfikatora:

Reakcje

• Identyfikator musi być literą adresową NC (A, B, C, I, J, K, U, V, W, X, Y, Z), ewentualnie z rozszerzeniem numerycznym (840D: 1 - 99, FM-NC: 1 - 9). • Identyfikator musi rozpoczynać się 2 dowolnymi duŜymi literami, ale nie znakiem $ (zarezerwowany dla zmiennej systemowej). • Identyfikator nie moŜe być słowem kluczowym języka NC (np. POSA).

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. W wyświetlonej MD prawidłowo wprowadzić składnię dla nazw definiowanych przez uŜytkownika.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 29

1 Alarmy
Osie geometryczne: Osie kanału: 20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB

03.04

Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4012

Parametry Wyjaśnienie

Dana maszynowa %1[%2] zawiera nie obowiązujący identyfikator %1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej (MD) %2 = indeks: tablica MD Wybrany identyfikator jest nie obowiązujący. Dopuszczalne są: • AX1 - AXn: identyfikator osi maszynowej • N1AX1 - NnAXm: Identyfikator osi Link (NCU + oś maszyny), tylko w przypadku opcji z 'Link NCU'! • C1S1 - CnSm: identyfikator osi pojemnika (pojemnik + miejsce w pojemniku), tylko w przypadku opcji z 'pojemnikiem osi'! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Zastosować poprawne identyfikatory Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

4013
Parametry Wyjaśnienie

Błędna konfiguracja NCU-Link przez daną maszynową %1 = %2, na NCU_1 = %3 %1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej (MD) %2 = Index: tablica MD %3 = MD_wartość dla prowadzącej NCU

Reakcja

W lokalnej NCU stwierdzono do prowadzącej NCU klastra NCU róŜną projekcję modułu Link. Poprzez projekcję modułu Link jest ustalany takt systemowy, szybkość transmisji i max moŜliwość powtórzeń telegramów. Stosowane są do tego następujące dane maszynowe: • SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO, • IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO, • LINK_RETRY_CTR, • LINK_BAUDRATE_SWITCH, • SYSCLOCK_CYCLE_TIME Te dane maszynowe muszą posiadać taką samą wartość we wszystkich NCU. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Brak gotowości NC. Brak gotowości kanału. Blokada startu NC w tym kanale. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

Dane maszynowe uŜywane do projekcji modułu Link muszą być identyczne we wszystkich NCU klastra.

1 - 30

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Oś %1 w %2 zdefiniowana wielokrotnie

4014

Parametry Wyjaśnienie

%1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej (MD) %2 = łańcuch znaków: dana maszynowa Tutaj oś została przyporządkowana wielokrotnie. Jako oś rozumie się tutaj: • oś maszyny • oś Link • oś na miejscu w pojemniku - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Dokonać właściwego, jednoznacznego przyporządkowania osi.

4016

Wyjaśnienie

Oś %1 jest juŜ uŜywana przez NCU %2 %1 = indeks osi maszyny %2 = numer NCU Tutaj oś ma otrzymywać wartości zadane od wielu NCU. Błąd ten występuje tylko dla systemu NCU-Link. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Dokonać właściwego, jednoznacznego przyporządkowania osi.

4017

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer pojemnika osi %2 = miejsce w pojemniku osi %3 = numer NCU

Pojemnik osi %1, miejsce %2 uŜywany jest właśnie przez NCU %3

Reakcja

Miejsce w pojemniku osi jest od strony logicznej (dana maszynowa: MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB) bazowane wielokrotnie. W przypadku NCU-Link moŜe dojść do bazowania wielokrotnego takŜe przez inną NCU albo zespół NCU. Przykład: pojemnik 1 miejsce 1 zostało błędnie dwukrotnie bazowane • MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB[0] = CT1_SL1 • MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB[6] = CT1_SL1 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc Kontynuacja programu

Dokonać właściwego i pełnego przyporządkowania miejsc w pojemniku. Sprawdzić dane maszynowe odpowiedzialne za przyporządkowanie logiczne. (MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB ) Wyłączyć i włączyć sterowanie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 31

1 Alarmy

03.04
Pojemnik osi %1, miejsce %2 nie jest uŜywany przez Ŝaden kanał %1 = numer pojemnika osi %2 = miejsce w pojemniku osi Miejsce w pojemniku osi nie jest uŜywane przez Ŝaden kanał. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

4018

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Dokonać właściwego i pełnego przyporządkowania miejsc w pojemniku. Sprawdzić dane maszynowe MC_AXCONF_MACHAX_USED i MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4019
Parametry Wyjaśnienie

Pojemnik osi %1 przełączenie w aktualnym stanie NCU %2 jest niedozwolone Ten błąd występuje tylko przy bezpośrednim przełączeniu pojemnika. Przy bezpośrednim przełączeniu pojemnika tylko jeden kanał musi uaktywnić polecenie językowe NC do przełączenia pojemnika. Aby być tego pewnym, pozostałe kanały muszą znajdować się w stanie Reset ew. nie wolno wykonywać w tym momencie ruchów w osiach. %1 = numer NCU %2 = numer pojemnika osi

Reakcja

Parametry błędów: • 1: brak gotowości NC • 16: jest aktywny co najmniej jeden inny kanał • 35: oś AXCT jest aktywną osią lub wrzecionem holowanym • 36: oś AXCT jest aktywną osią prowadzącą • 39: aktywne blokowanie osi/ wrzeciona • 40:aktywny ruch nałoŜony dla osi AXCT • 41:aktywny tryb zamiany osi dla osi AXCT • 42:aktywny interpolator dla jednej z osi pojemnika osi • 46:obracające się wrzeciono w przypadku NC o róŜnych taktach interpolatora • 47:Uaktywniona nowa konfiguracja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

W przypadku NCU-Link powyŜszy warunek obowiązuje dla wszystkich kanałów zespołu NCU.

Pomoc Kontynuacja programu

Program musi być przerwany przez Reset ew. wszystkie inne kanały muszą równieŜ zostać wprowadzone w stan Reset.

4020

Parametry Wyjaśnienie

%1 = łańcuch znaków: identyfikator %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD

Identyfikator %1 wielokrotnie zastosowany w danej maszynowej %2

Przy ustalaniu nazw w tablicach NCK (Arrays) dla: osi maszynowych, kątów Eulera, wektorów biegunowych, wektorów normalnych, parametrów interpolacji i współrzędnych punktów wewnętrznych zastosowano identyfikator, który znajduje się juŜ w sterowaniu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 32

03.04
Reakcja

1 Alarmy
- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Powiadomić autoryzowany personel/serwis. Dla wprowadzanego identyfikatora wybrać taką kolejność znaków, która jeszcze nie jest zastosowana w systemie (maks. 32 znaki).

Pomoc Kontynuacja programu

We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 identyfikator %2 wielokrotnie zastosowany w danej maszynowej %3 %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD

4021

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przy ustalaniu nazw w specyficznych dla kanału tablicach dla osi geometrycznych i kanału zastosowano identyfikator, który znajduje się juŜ w sterowaniu.

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedynczych osiach. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Dla wprowadzanego identyfikatora wybrać taką kolejność znaków, która jeszcze nie jest zastosowana w systemie (maks. 32 znaki). Wyłączyć i włączyć sterowanie. Pojemnik osi %3 przełączenie niedopuszczalne: aktywne zewn. przesunięcie punktu zerowego kanał %1 oś %2 %1 = kanał %2 = oś / wrzeciono %3 = numer pojemnika osi

4022

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

NiemoŜliwe zezwolenie na dalsze przełączanie pojemnika osi, poniewaŜ jest aktywne zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Program naleŜy przerwać za pomocą RESET, przed przełączeniem pojemnika osi cofnąć wybór zewnętrznego przesunięcia punktu zerowego. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Pojemnik osi %,1 przełączenie niedozwolone, pojemnik osi %2 właśnie przełącza %1 = pojemnik osi. %2 = pojemnik osi.

4023
Parametry Wyjaśnienie Reakcja

MoŜliwe jest jednoczesne przełączanie tylko jednego pojemnika osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 33

1 Alarmy
- Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Program naleŜy przerwać przez zresetowanie wzgl. przebiegi programu (NCU, kanały) naleŜy tak zsynchronizować, by w danym czasie był aktywny tylko jeden przełącznik pojemnika osi. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

4024

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Konfiguracja osi jest błędna z powodu brakujących danych maszynowych pojemnika osi Nie moŜna stworzyć konfiguracji osi, poniewaŜ brakuje danych maszynowych pojemnika osi. Błąd taki moŜliwy jest tyko na skutek błędu w komunikacji. Brak komunikacji musi być dodatkowo sygnalizowany przez dalsze alarmy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości NC. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = numer NCU %2 = numer pojemnika osi

Pomoc Kontynuacja programu

Usunięcie problemów komunikacyjnych (patrz dalsze aktywne komunikaty alarmowe).

4025

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przełączenie pojemnika osi %3 jest niedopuszczalne: Master-Slave aktywny, kanał %1 oś %2 %1 = kanał %2 = oś / wrzeciono %3 = nr pojemnika osi

Zezwolenie na przełączenia pojemnika osi nie jest moŜliwe, poniewaŜ aktywne jest sprzęŜenie Master-Slave. - Wyświetlenie alarmu. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Program musi być przerwany przez zresetowanie. W razie potrzeby zakończyć sprzęŜenie Master-Slave. Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki.

4026

Parametry

Dana maszynowa %1[%2], oś link NC%3_AX%4 nie jest uŜywana w Ŝadnym kanale %1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej (MD) %2 = indeks: tablica MD %3 = numer NCU %4 = numer osi maszyny Oś link nie jest bazowana w Ŝadnym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Wyjaśnienie Reakcja

1 - 34

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Dokonać właściwego i pełnego przyporządkowania logicznej warstwy osi. Sprawdzić dane maszynowe MC_AXCONF_MACHAX_USED i MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB Wyłączyć i włączyć sterowanie. Uwaga: MD %1 została zmieniona takŜe dla innych osi pojemnika %2

4027

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = ciąg znaków: identyfikator MD %2 = numer pojemnika osi

Informacja dla obsługi, Ŝe zmiana danej maszynowej nastąpiła równieŜ dla wszystkich osi pojemnika, w którym oś się znajduje. - Wyświetlenie alarmu brak

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Uwaga: dane maszynowe osi w pojemniku zostały dopasowane - Wyświetlenie alarmu Brak

4028
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja Kontynuacja programu

Informacja dla obsługi iŜ dane maszynowe osi w pojemnikach osi zostały dopasowane.

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Uwaga: przy następnym uruchomieniu dopasowane zostaną dane maszynowe osi w pojemniku osi %1 %1 = numer pojemnika osi Informacja dla obsługi, iŜ przy następnym uruchomieniu zostaną dopasowane dane maszynowe osi w pojemniku. Pojemnik osi umoŜliwia dowolną wymianę osi pomiędzy kanałami i między NCU. By uniknąć konfliktów poszczególne osi w ramach jednego pojemnika muszą zachowywać się podobnie. Dane maszynowe pierwszej osi określają parametry, które muszą obowiązywać takŜe dla pozostałych osi pojemnika. - Wyświetlenie alarmu. Brak

4029

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. Kanał %1 brakujący identyfikator w danej maszynowej %2[%3] %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = indeks: tablica MD

4030

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Na podstawie konfiguracji osi w MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED i 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB oczekiwany jest identyfikator osi dla wyświetlonej MD. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 35

1 Alarmy
Pomoc

03.04
Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić konfigurację osi i wprowadzić brakujący identyfikator do MD lub, jeśli oś nie istnieje, do specyficznej dla kanału MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED podać oś maszynową 0 dla tej osi kanału. JeŜeli chodzi o oś geometryczną, która nie ma być uŜywana (przy obróbce wyłącznie 2-osiowej, np. w tokarkach) naleŜy dodatkowo w specyficznej dla kanału MD 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB wprowadzić oś kanałową 0 dla odpowiedniej osi geometrycznej. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

4031

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 oś link %2 w danej maszynowej %3 zdefiniowana dla wielu kanałów %1 = numer kanału %2 = indeks: numer osi dla logicznego przypisania osi %3 = ciąg znaków: identyfikator MD

Reakcja

Występuje tylko w systemie NCU-Link. Podana oś została w danej maszynowej $MC_AXCONF_MACHAX_USED zdefiniowana wielokrotnie lub w wielu kanałach. Jeśli ma nastąpić zdefiniowanie w wielu kanałach, wówczas naleŜy odnośnej osi poprzez daną maszynową osi $MA_AXCONF_ASSIGN_ MASTER_CHAN przypisać kanał prowadzący. Ten błąd moŜe wystąpić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z osią NCULink. Przyczyną błędu definicji moŜe być takŜe brak komunikacji NCU-Link. Brak komunikacji Link musi być dodatkowo sygnalizowany przez dalsze alarmy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

4032

Kontynuacja programu

Skorygować daną maszynową $MC_AXCONF_MACHAX_USED lub przyporządkować kanał prowadzący. Przy zaniku komunikacji Link naleŜy najpierw usunąć przyczyny powstania błędu. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 błędny identyfikator dla osi poprzecznej w %2

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD Na podstawie konfiguracji osi w $MC_GCODE_RESET_VALUES wzgl. $MC_DIAMETER_AX_DEF w podanej pozycji oczekiwany jest identyfikator osi poprzecznej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Uzupełnić prawidłowy identyfikator. Uwaga: Nie moŜna było nawiązać komunikacji NCU-Link.

4033

Wyjaśnienie

Reakcja

Z powodu innych alarmów nie moŜna było nawiązać komunikacji w NCU-Link. Taka sytuacja moŜe wystąpić, jeśli np. w stanie rozruchu rozpoznano, Ŝe ustawione czasy taktu nie pasują i dlatego zostały zmodyfikowane. (patrz alarm 4110) - Wyświetlenie alarmu. - Są nastawiane sygnały interfejsowe.

1 - 36

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
- Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Proszę usunąć przyczyny innych alarmów i ponownie uruchomić sterowanie Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

4034

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Lokalna oś link %1 nie jest dopuszczalna przy róŜnych taktach interpolacji = %2/%3 %1 = nazwa osi, %2 = lokalny takt interpolacji %3 = max takt interpolacji

Lokalne osie link dopuszczalne są tylko na jednej NCU, gdy ustawiony takt interpolacji odpowiada najwolniejszemu taktowi w zespole NCU. - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu

Pomoc Kontynuacja programu

Usunąć lokalną oś link (patrz MN_AXCONF_MACHAX_NAZWA_TAB i MN_AXCT_AXCONF_ASSIGN_TAB1) lub dopasować takt interpolatora. (MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO) Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4035

Parametry

Takt interpolacji w NCU%1 = %2 nie pasuje do NCU%3 = %4

Wyjaśnienie

Reakcja

%1 = NCU_numer1 %2 = wartość MD z NCU_numer1 %3 = NCU_numer2 (z najwolniejszym taktem interpolatora) %4 = wartość MD z NCU_numer2 Występuje tylko przy systemowym NCU-Link. Takty interpolatora w NCU podanych w alarmie nie pasują wzajemnie do siebie. Najwolniejszy takt interpolatora w zespole NCU-Link musi być całkowitoliczbową wielokrotnością innych zaprojektowanych taktów interpolatora. - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

Odpowiednio ustawić MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO na wszystkich NCU zespołu Link

4036

Parametry

W MD %1 zdefiniowano błędną konfigurację NCU-Link Występuje tylko w systemie NCU-Link. W NCU zespołu LINK nastawiono róŜne takty interpolacji wzgl. takty regulatora połoŜenia. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy uaktywniono funkcję FAST-IPO-LINK w danej MD $MN_MM_NKU_LINK_MASK Uwaga: Łącznie z alarmem są w celach diagnostycznych wyprowadzane jeszcze dwa inne parametry alarmowe • parametr: czas taktu regulatora połoŜenia albo interpolatora tej NCU • 2. parametr: czas taktu regulatora połoŜenia albo interpolatora innej NCU %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD

Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 37

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu • •

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

uaktywnić funkcję FAST_IPO_LINK w MN_MN_NCU_LINK_MASK lub nie ustawiać nierównych czasów taktu interpolatora wzgl. regulatora połoŜenia w NCU (patrz takŜe MN_IPO_SYSLOCK_TIME_RATIO i MN_POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO)

4040

Parametry

Kanał %1 identyfikator osi %2 niezgodny z daną maszynową %3 %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator osi %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD 4% = w wyświetlonej MD wpisano za mało osi kanału

Wyjaśnienie

Reakcja

Zastosowanie podanego identyfikatora osi w wyświetlonej MD jest niezgodne z konfiguracją osi kanału podaną w MD: 20070 AXCONF_MACHAX_USED i 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB. Tylko w aktywnym cyklu kompilatora „transformacja OEM”: w wyświetlonej danej MD wpisano za mało osi kanału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Tylko gdy aktywny jest cykl kompilatora „OEM transformacja”: dodatkowo oprócz podanej danej MD sprawdzić i skorygować MD 24110 TRAFO_AXES_IN_1[n] aktywnej transformacji OEM na podstawie opisu działania. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Prosimy powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić i skorygować zastosowany identyfikator w MD 10000 AXCONF_ MACHAX_NAME_TAB, 20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB i/albo 20050 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB.

4045

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD

Kanał %1 konflikt między daną maszynową %2 i daną maszynową %3

Kontynuacja programu

Pomoc

Zastosowanie podanej danej maszynowej %1 prowadzi do konfliktu z daną maszynową %2. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. Skorygować zastosowanie podanych danych maszynowych. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

1 - 38

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Identyfikator kodu NC %1 nie został przeprojektowany w %2 %1 = łańcuch znaków: stary identyfikator %2 = łańcuch: nowy identyfikator Zmiana nazwy kodu NC nie była moŜliwa z jednego z następujących powodów: • stary identyfikator w ogóle nie istnieje • nowy identyfikator znajduje się w innym zakresie typu. Kody NC / słowa kluczowe moŜna przeprojektowywać przez dane maszynowe, o ile nie wykracza to poza zakres typu. Typ 1: ”prawdziwe” G-Code: G02, G17, G33, G64, ... Typ 2: mianowane G-Code: ASPLINE, BRISK, TRANS, ... Typ 3: adresy ustawialne: X, Y, A1, A2, I, J, K, ALF, MEAS, ... - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Listę naleŜy utworzyć w następujący sposób: np.:

4050

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Skorygować daną maszynową 10712: NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB (stopień ochrony 1). adres parzysty: zmieniany identyfikator następujący po nim adres nieparzysty: nowy identyfikator

Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB [10] = ”ROT” NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB [11] = ” ” wykasowuje funkcję ROT ze sterowania

4060

Wyjaśnienie

Zostały załadowane standardowe dane maszynowe • zanikło napięcie buforowe MD albo - Wyświetlenie alarmu.

Przy następnym rozruchu systemu zostaną załadowane standardowe MD poprzez specyficzną dla systemu MD 11 200 INIT_MD, jeśli • po inicjalizacji dla ładowania standardowych danych maszynowych. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Po automatycznym załadowaniu standardowych MD muszą być wprowadzone / załadowane indywidualne MD kaŜdego urządzenia. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Została załadowana kopia bezpieczeństwa danych - Wyświetlenie alarmu.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

4062
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja Kontynuacja programu

Dane uŜytkownika zachowane w pamięci błyskowej zostały załadowane do SRAM. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Ponownie załadować własne dane maszynowe.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 39

1 Alarmy

03.04
Buforowane dane w pamięci odtworzono z kopii bezpieczeństwa (moŜliwa utrata danych!)

4065

Wyjaśnienie

Reakcja

Tylko w przypadku PC-NC. Przy uruchamianiu rozpoznano moŜliwy brak zgodności danych w pamięci. Dane w buforowanej pamięci zostały zainicjalizowane z ostatniej kopii bezpieczeństwa. Tym samym utracone są zmiany w pamięci buforowanej, które zostały przeprowadzone po ostatniej aktualizacji kopii bezpieczeństwa. Kopia bezpieczeństwa buforowanej pamięci jest uaktualniana przy kaŜdorazowej prawidłowej procedurze zamykania systemu sterowania ( na dysku). !! Tylko dla 802D: Przyczyna tego sposobu postępowania leŜy w przekroczeniu czasu buforowania. Proszę zwracać uwagę na niezbędny czas włączenia sterowania zgodnie ze instrukcją uruchomienia. Aktualna kopia bezpieczeństwa buforowanej pamięci została utworzona przez ostatnie wykonane wewnętrzne zapisanie danych przyciskiem programowanym „ Zapisz dane” na HMI. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. Uruchomić na nowo sterowanie. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

4066

Wyjaśnienie

Buforowane dane w pamięci FFS odtworzono z kopii bezpieczeństwa (moŜliwa utrata danych!)

Reakcja

Dla PC-NC: Przy uruchamianiu rozpoznano moŜliwy brak zgodności danych w pamięci FFS. Dane w buforowanej pamięci FFS zostały zainicjalizowane z ostatniej kopii bezpieczeństwa. Tym samym utracone są zmiany w pamięci FFS, które zostały przeprowadzone po ostatniej aktualizacji kopii bezpieczeństwa. !!Tylko w przypadku PC-NC: Kopia bezpieczeństwa buforowanej pamięci jest uaktualniona przy kaŜdorazowej prawidłowej procedurze zamykania sterowania ( na dysku). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Blokada startu NC w tym kanale. Ponownie uruchomić sterowanie. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

4070

Wyjaśnienie

Zmieniona normalizująca dana maszynowa

Sterowanie pracuje z wewnętrznymi wielkościami fizycznymi (mm, stopień, s, dla drogi, prędkości, przyspieszenia i in.). Jednostki dla wprowadzania i wyprowadzania tych wartości przy programowaniu lub zapisywaniu danych są częściowo inne (obr./min., m/s2, itd.). Przeliczanie następuje za pomocą wprowadzanych współczynników normalizowania (specyficzna dla systemu tablica MD 10 230 SCALING_FACTORS USER_DEF[n] (n ... numer indeksu 0 - 10), jeśli odpowiedni bit maskowania ustawiony jest na ”1”. JeŜeli bit maskowania ustawiony jest na ”0”, normalizowanie następuje poprzez wewnętrzne współczynniki standardowe. Następujące dane maszynowe wpływają na normalizowanie innych MD: • 10 220: SCALING_USER_DEF_MASK • 10 230: SCALING_FACTORS_USER_DEF • 10 240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC • 10 250: SCALING_VALUE_INCH • 30 300: IS_ROT_AX Po zmianie tych danych musi nastąpić ponowne uruchomienie NCK. Dopiero wtedy wprowadzenie zaleŜnych danych będzie prawidłowo wykonane. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 40

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu.

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. JeŜeli alarm wyświetlił się po Download zgodnego w sobie pliku MD, naleŜy powtórzyć Download poprzez ponowne uruchomienie NCK. (Dane maszynowe zaleŜne od normalizowania znajdują się w pliku przed współczynnikami normalizowania). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. Sprawdzić pozycję przetwornika absolutnego

4071

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmieniono daną maszynową, która ma wpływ na wartość pozycji przetwornika absolutnego. Proszę sprawdzić wartości pozycji. - Wyświetlenie alarmu Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START Wielokrotna definicja numeru danych maszynowych %1 przez funkcje cykli kompilacjnych %1 = numer danych maszynowych Występuje tylko przy uruchomieniu funkcji cykli kompilacyjnych. Jeden numer danych maszynowych uŜywany jest przez dwie róŜne aplikacje cykli kompilacyjnych. Podwójnie zdefiniowana dana maszynowa zostaje przesunięta do wolnego obszaru numerów powyŜej 64000. - Wyświetlenie alarmu. Błąd nie ma Ŝadnego wpływu na moŜliwości obsługi danych maszynowych i funkcję cykli kompilacyjnych aplikacji. By osiągnąć zgodność z dokumentacją danych maszynowych cykli kompilacyjnych naleŜy skontaktować się z producentem tych cykli. Usunięcie błędu jest moŜliwe jedynie poprzez zmianę oprogramowania przez producenta. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4073

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

4075

Parametry Wyjaśnienie

Dana maszynowa %1 (i ewent. inne) nie została zmieniona z powodu brakujących prawa dostępu %2 %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = poziom ochrony przed zapisem MD Przy wykonywaniu pliku TOA wzgl. przy zapisywaniu danych maszynowych z programu obróbki nastąpiła próba zapisania danej, której poziom ochrony jest wyŜszy niŜ uprawnienie do dostępu ustawione aktualnie w sterowaniu. Dana ta nie została zapisana, wykonywanie programu jest kontynuowane. Alarm ten występuje tylko przy pierwszym rozpoznanym naruszeniu prawa zapisu. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Poprzez przełącznik z zamkiem lub podanie hasła ustawić potrzebny poziom dostępu wzgl. wykasować odpowiednie dane maszynowe z pliku MD / programu obróbki. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 Dane maszynowe nie mogą być zmienione poprzez prawo dostępu %2 Przy opracowywaniu pliku TOA wzgl. przy zapisywaniu danych maszynowych z programu obróbki nastąpiła próba zapisania danych, których poziomy ochrony są wyŜsze niŜ prawo do dostępu ustawione aktualnie w sterowaniu. Dane nie zostały zapisane, wykonywanie programu jest bez przeszkód kontynuowane. %1 = liczba MD %2 = ustawione prawo dostępu

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

4076

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 41

1 Alarmy

03.04
Alarm ten ukazuje się przy pokwitowaniu alarmu EXBSAL_MD_PERMISSION_DENIED. MoŜna go skasować tylko przez Power-On. - Wyświetlenie alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Poprzez przełącznik z zamkiem lub podanie hasła ustawić potrzebny poziom dostępu wzgl. wykasować odpowiednie dane maszynowe z pliku MD / programu obróbki. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Nowa wartość %1 dla MD %2 nie jest ustawiona. Wymaga za duŜo o %3 bajtów pamięci %4 %1 = nowa wartość danej maszynowej %2 = nr danej maszynowej %3 = liczba bajtów, które przekraczają moŜliwość wykonania %4 = rodzaj pamięci

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

4077

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Próbowano wpisać nową wartość do wymienionej, skonfigurowanej w pamięci, danej maszynowej. Zmiana nie zostanie wykonana, gdyŜ spowodowałaby skasowanie pamięci uŜytkownika, poniewaŜ wymagałaby więcej wolnej pamięci niŜ jest do dyspozycji. Trzeci parametr podaje liczbę bajtów o jaką przekroczono max pamięć uŜytkownika. Czwarty parametr podaje rodzaj odnośnej pamięci , w której przekroczono tę graniczną wartość. • „D” oznacza dynamiczną wzgl. nie buforowaną pamięć uŜytkownika ( tu zapisane są przykładowo zmienne LUD, tutaj jest zawarta wielkość bufora dla IPO) Wielkości tego typu pamięci definiuje się przez jej aktualną wielkość i wartość MD : MM_USER_MEM_DYNAMIC(18210) • „S” oznacza statyczną wzgl. buforowaną pamięć uŜytkownika (tutaj są zazwyczaj przechowywane programy obróbki, ale takŜe dane korekcyjne, parametry R, dane narzędzi) Ten typ pamięci jest ustalany przez aktualną wielkość pamięci i wartość danej maszynowej MM_USER_MEM_BUFFERED (18230) - Wyświetlenie alarmu. Gdy zmiana była niezamierzona, moŜna po prostu kontynuować. Alarm nie ma negatywnych skutków. MoŜliwość usunięcia jest uzaleŜniona od uprawnień dostępu i aktualnej wielkości pamięci w NCK. • Zamierzona zmiana niemoŜliwa -> spróbować jeszcze raz z mniejszą wartością. Obserwować jednocześnie jak zmienia się liczba bajtów • Kupić większą pamięć? Taka moŜliwość zaleŜy od zastosowanego modelu. • Pamięć uŜytkownika NCK ustawiono ew. na mniejszą wielkość, niŜ to moŜliwe. MoŜna zmienić MD posiadając odpowiednie prawo dostępu (patrz wyŜej). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Błędna konfiguracja dla osi podziału w MD %1

4080

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = łańcuch znaków: identyfikator MD Przyporządkowanie tablicy pozycji do osi podziału lub zawartość tablicy pozycji jest błędna, wzgl. długość tablicy pozycji sparametryzowano jako 0. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy) © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 42

03.04

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

1. $MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB (specyficzna dla osi MD 30 500): błąd polega na wielokrotnym przyporządkowaniu tablicy pozycji (NCK-MD 10 910/10 930 INDEX_AX_POS_TAB_n) do osi róŜnego typu (oś liniowa/obrotowa). 2. $MN_INDEX_AX_POS_TAB_n (NCK-MD 10 910/10 930): zawartości wyświetlanych tablic są błędne. • Wprowadzane pozycje naleŜy uporządkować według rosnącej wielkości. • Określonej pozycji nie moŜna wielokrotnie ustawiać. • JeŜeli tablica jest przyporządkowana do jednej lub kilku osi modulo, zawartość moŜe znajdować się jedynie w przedziale 0 do <360 stopni. 3. $MN_INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_n (NCK-MD 10 900/10 920): długość wyświetlonej tablicy pozycji n podano jako 0. Skasować alarm przyciskiem kasowania. Ponownie uruchomić program obróbki.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. ZaleŜnie od rodzaju błędu są wyprowadzane 3 identyfikatory MD.

4090
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

Za duŜo błędów podczas rozruchu - Wyświetlenie alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Podczas rozruchu sterowania wystąpiło więcej błędów niŜ <n> . Ustawić poprawnie dane maszynowe

Kontynuacja programu

4100

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygowane zostały dane maszynowe 10 050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME (takt podstawowy systemu) i/albo MD 10 080 SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO (współczynnik podziału taktu regulacji połoŜenia dla odczytu wartości rzeczywistej). Takt próbkowania, wg którego synchronizuje się napęd cyfrowy (takt podstawowy napędu) musi być 4-, 8-, 16lub 32-krotnością z 31,25 µs. Zmiany wprowadza się w taki sposób, Ŝe na podstawie wyboru taktu podstawowego systemu w MD 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME programowalny dzielnik hardware’owy 1 jest tak przestawiany, iŜ uzyskuje się wybrany czas i takt podstawowy napędu w rastrze 31,25 ms. JeŜeli to wymaganie nie daje się spełnić przy wprowadzonych wartościach (np. poniewaŜ takt podstawowy systemu nie jest wielokrotnością z 31,25 ms), takt podstawowy systemu jest automatycznie na tyle powiększany, by takt podstawowy napędu znalazł się w rastrze 31,25 ms. Nową wartość SYSCLOCK_CYCLE_TIME moŜna znaleźć w MD 10050. Ustawienie taktu regulacji połoŜenia moŜna przeprowadzić poprzez następujące stopniowania: do 4 ms: stopniowanie 125 µs do 8 ms: stopniowanie 250 µs do 16 ms: stopniowanie 0,5 ms do 32 ms: stopniowanie 1 ms - Wyświetlenie alarmu. Pomoc nie jest potrzebna. Wyświetlenie alarmu moŜna skasować przez Reset. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Skorygowany dzielnik czasu taktu/próbkowania systemu dla napędu cyfrowego

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 43

1 Alarmy

03.04
%1 = łańcuch znaków (czas w ms) Takt regulacji połoŜenia dla napędu cyfrowego zredukowany do %1 ms

4101

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dzielnik taktu regulacji połoŜenia w NCK-MD 10 060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO został tak ustawiony, Ŝe takt regulacji połoŜenia jest większy niŜ 16 ms. Jednak wartość graniczna dla nastawnika napędu 611D to 16 ms. - Wyświetlenie alarmu. Pomoc nie jest potrzebna. Alarm kasujemy przez Reset. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4102

Wyjaśnienie Reakcja

RóŜniące się takty standardowe napędów

Zewnętrzne moduły regulacyjne na magistrali 611D i regulacje wewnątrz zespołu konstrukcyjnego CCU3 posiadają róŜne wartości standardowe taktów obwodów regulacji prądu i prędkości obrotowej. - Wyświetlenie alarmu. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera

Pomoc

Kontynuacja programu

Zewnętrzne moduły regulacyjne na magistrali 611D i regulacje wewnątrz zespołu konstrukcyjnego CCU3 posiadają róŜne wartości standardowe taktów obwodów regulacji prądu i prędkości obrotowej. Sprawdźcie nastawione wartości i odpowiednio skorygujcie je (patrz MD_CURRCTRL_CYCLE_TIME i MD_SPEEDCTRL_CYCLE_TIME). Wyłączyć i włączyć sterowanie. Zwiększono takt IPO do %1

4110

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = łańcuch znaków (nowy takt IPO)

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dzielnik taktu interpolatora był nastawiony na wartość, która nie była całkowitoliczbową wielokrotnością dzielnika taktu regulatora połoŜenia. Dzielnik (MD 10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO) został powiększony. W przypadku systemów z Profibus-DP zmodyfikowano IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO na podstawie zmienionego taktu DP (MD 10050 SYSCLOCK_TIME) w SDB1000. - Wyświetlenie alarmu. Dana maszynowa 10070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO została dopasowana. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Takt PLC zwiększono do %1 ms

4111

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = łańcuch znaków (nowy takt PLC)

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dzielnik taktu PLC został ustawiony na taką wartość, która nie była całkowitoliczbową wielokrotnością dzielnika taktu IPO. Dzielnik ( $MN_PLC_IPO_TIME_RATIO ) został zwiększony. W systemach z łączem Profibus-DP zmodyfikowano 10074 PLC_IPO_TIME_RATIO na podstawie zmienionego taktu DP (MD 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME) w SDB 1000. - Wyświetlenie alarmu. Dana maszynowa 10074 PLC_IPO_TIME_RATIO została dopasowana.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Uruchomić ponownie program obróbki. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 44

03.04

1 Alarmy
Takt serwo zwiększono do %1 ms %1 = łańcuch znaków (nowy takt serwo)

4112

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W systemach ze złączem Profibus-DP dana 10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO została zmodyfikowana na skutek zmiany taktu DP (10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME) w SDB 1000. - Wyświetlenie alarmu. Dana maszynowa 10060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO została dopasowana. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Takt systemowy zmieniono na %1 ms %1 = łańcuch znaków (nowy takt PLC) - Wyświetlenie alarmu.

4113

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

W systemach ze złączem Profibus-DP dana 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME została zmodyfikowana na skutek zmiany taktu DP w SDB 1000. Dana maszynowa 10050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME została dopasowana. Błąd w takcie DP w SDB 1000

Kontynuacja programu

4114

Skasować alarm przyciskiem RESET. Wystartuj ponownie program obróbki. %1 = łańcuch znaków (nowy takt PLC) - Wyświetlenie alarmu.

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Zawarty w SDB 1000 takt DP jest błędny i nie moŜe zostać ustawiony. Obowiązuje wartość domyślna z $MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME. Skorygować SDB 1000

Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie Zmieniono stosunek czasowy zadania komunikacyjnego do Ipo na %1 %1 = łańcuch znaków (nowy takt PLC) Została dopasowana wartość danej maszynowej MD 10072.To moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy wartość danej maszynowej jest mniejsza od jeden i tym samym wyliczony czas nie jest wielokrotnością czasu regulatora połoŜenia. - Wyświetlenie alarmu. Dopasowano daną maszynową $MN_COM_IPO_TIME_RATIO. Prosimy sprawdzić , czy sprawdzona wartość jest odpowiednia.

4115

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm skasować przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 zaprojektowane nieprawidłowe wywołanie podprogramu funkcją M %1 = Numer kanału. W danej maszynowej $MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] lub $MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR zaprojektowano nieprawidłowe dane.

4150

Parametry

Wyjaśnienie

W danej maszynowej $MN_M_NO_FCT_CYCLE[n] przeznaczonej do zaprojektowania wywołania podprogramu poprzez funkcję M została uŜyta funkcja M, która zajęta jest przez system i nie moŜe być uŜyta do wywołania podprogramu: • • • • M0 do M5, M17,M30, M19, M40 do M45, Funkcja M do przełączania napędu wrzeciona / osi według $MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR (domyślnie: M70),

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 45

1 Alarmy


03.04
Funkcja M do tłoczenia / cięcia według zaprojektowania w $MC_NIBBLE_PUNCH_CODE jak teŜ w $MC_PUNCHNIB_ACTIVATION. • Przy stosowanym zewnętrznym języku ($MN_MM_EXTERN_LANGUAGE) dodatkowo M96 do M99. Dana maszynowa $MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR zawiera nie obowiązujący indeks tablicy $MN_M_NO_FCT_CYCLE[n].Obecnie są dopuszczalne tylko wartości od 0 do 9. Odnośna dana maszynowa jest cofana ponownie na wartość -1. Przez to aktywność funkcji zostaje wyłączona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Zaprojektować w danej maszynowej $MN_M_NO_FCT_CYCLE funkcję M nie zajętą przez system lub zaprojektować dozwolony indeks tablicy w danej maszynowej $MN_M_NO_FCT_CYCLE_PAR Wyłączyć i włączyć sterowanie. Niedopuszczalne zaprojektowanie funkcji "wyświetlanie bloków z wartościami absolutnymi"

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

4152

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Funkcja "wyświetlanie bloków z wartościami absolutnymi" została niedopuszczalnie sparametryzowana: - Przy pomocy $MC_MM_ABSBLOCK została nastawiona niedopuszczalna długość bloku: Dana maszynowa jest przy ładowaniu programu sprawdzana na następujący zakres wartości: 0, 1, 128 do 512 - Przy pomocy $MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[ ] nastawiono nie obowiązujący zakres wyświetlania. Dana maszynowa jest przy ładowaniu programu sprawdzana na następującą górną/dolną granicę: • 0 <= $MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[0]<=8 • 0<=$MC_MM_ABSBLOCK_BUFFER_CONF[1] <= ($MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE + $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP). Przy naruszeniu granic jest generowany alarm 4152. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Zwymiarować długość bloku / zakres wyświetlania w ramach dozwolonych granic. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 zaprojektowany nie obowiązujący numer funkcji M do przełączania wrzeciona %1 = numer kanału. W danej maszynowej $MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR do projektowania numeru funkcji M do przełączania wrzeciona na pracę jako oś została podana funkcja M, która uŜywana jest przez system i nie moŜe być wykorzystana do przełączania. (M1 do M5, M17, M30, M40 do M45). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

4160

Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 46

03.04

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

W danej maszynowej $MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR zaprojektować funkcję M nieuŜywaną przez system (M1 do M5, M17, M30, M40 do M45 ). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4170

Wyjaśnienie

Nie obowiązujący nr funkcji M do synchronizacji kanałów

Reakcja

W danej maszynowej $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_NR_MIN albo $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_NR_MAX do projektowania zakresu numerów M do synchronizacji kanałów w trybie ISO 2/3 podano numer M w zakresie 0-99 lub dana maszynowa $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_MAX jest mniejsza od $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_NR_MIN. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie

Pomoc Kontynuacja programu

Sprawdzić dane maszynowe $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_NR_MIN i $MN_EXTERN_CHAN_SYNC_M_NR_MAX

4180

Wyjaśnienie

Reakcja

Zaprojektowano nie obowiązujący nr funkcji M do aktywizacji ASUP. W danej maszynowej $MN_EXTERN_M_NO_SET_INT albo $MN_EXTERN_M_NO_DISABLE_INT do projektowania zakresu numerów M do uaktywnienia/wyłączenia programu przerwania zaprojektowano niedopuszczalny numer M. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie

Nie obowiązujący nr funkcji M dla programu przerwania (ASUP)

Pomoc Kontynuacja programu

Skontrolować daną maszynową $MN_EXTERN_M_NO_SET_INT i $MN_EXTERN_M_NO_DISABLE_INT

4181

Parametry

Kanał %1 nie obowiązujące przyporządkowanie nr funkcji pomocniczej M %1 = numer kanału W danej maszynowej $MC_AUXFU_ASSOC_M0_VALUE albo $MC_AUXFU_ASSOC_M1_VALUE do projektowania nowej, domyślnie definiowanej funkcji M podano numer, który jest juŜ wykorzystany w systemie i nie moŜna go zastosować do takiego przyporządkowania (M0 do M5, M17, M30, M40, do M45) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

W danej maszynowej $MC_AUXFU_ASSOC_M0_VALUE albo $MC_AUXFU_ASSOC_M1_VALUE zaprojektować funkcję M nie zajętą przez system (M1 do M5, M17, M30 ,M40 do M45) Wyłączyć i włączyć sterowanie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 47

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 niedopuszczalny numer funkcji pomocniczej M w %2%3, MD cofnięta %1 = numer kanału %2 = identyfikator danej maszynowej %3 = ew. indeks danej maszynowej

4182

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

W podanej danej maszynowej w celu zaprojektowania funkcji M podano numer, który jest zajęty przez system i nie moŜe zostać uŜyty dla przyporządkowania (M0 do M5, M17, M30, M40 do M45 a w przypadku zastosowanego dialektu ISO równieŜ M98, M99). Wartość uŜyta przez uŜytkownika została cofnięta przez system do wartości domyślnej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc Kontynuacja programu

W podanej danej maszynowej zaprojektować funkcję M nie zajętą przez system (M0 do M5, M17, M30, M40 do M45 a w przypadku zastosowanego dialektu ISO równieŜ M98, M99). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 numer funkcji pomocniczej M uŜyty wielokrotnie (%3 i %4) %1 = numer kanału %2 = numer funkcji pomocniczej M %3 = identyfikator danej maszynowej %4 = identyfikator danej maszynowej

4183

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

W podanych danych maszynowych uŜyto wielokrotnie jednego numeru do projektowania funkcji M.

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Skontrolować podane dane maszynowe i stworzyć jednoznaczne przyporządkowanie numerów funkcji pomocniczych M. Wyłączyć i włączyć sterowanie

4184

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 niedopuszczalna predefiniowana funkcja pomocnicza w %2%3, MD cofnięta %1 = numer kanału %2 = identyfikator danej maszynowej %3 = ew. indeks danej maszynowej

Reakcja

W podanej danej maszynowej nieprawidłowo wprowadzono zaprojektowanie predefiniowanej funkcji pomocniczej. Wartość uŜyta przez uŜytkownika została cofnięta przez system na wartość domyślną. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

W podanej danej maszynowej zaprojektować obowiązującą wartość. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 48

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 niedopuszczalne zaprojektowanie funkcji pomocniczej %2 %3 %4 %1 = numer kanału %2 = typ funkcji pomocniczej %3 = rozszerzenie %4 = wartość funkcji pomocniczej

4185

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Zaprojektowanie funkcji pomocniczej jest nieprawidłowe. Predefiniowane funkcje pomocnicze nie mogą być przeprojektowane przez funkcje pomocnicze definiowane przez uŜytkownika. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Przeprojektować funkcję pomocniczą

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 Oś geometryczna %2 nie moŜe być zadeklarowana jako oś obrotowa %1 = numer kanału %2 = nazwa osi Osie geometryczne tworzą kartezjański układ współrzędnych, dlatego zadeklarowanie osi geometrycznej jako obrotowej prowadzi do konfliktu definicji. - Brak gotowości NC - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

4200

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Usunąć deklarację osi obrotowej dla tej osi maszyny. W tym celu naleŜy poprzez specyficzną dla kanału tablicę danych maszynowych 20 060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB ustalić indeks osi geometrycznej dla wyświetlanej osi geometrycznej. Z tym samym indeksem jest w specyficznej dla kanału tablicy MD 20050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB zapisany numer osi kanału. Numer osi kanału minus 1 daje indeks osi kanału, pod którym w specyficznej dla kanału tablicy MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED jest znajdowany numer osi maszyny. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4210

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 wrzeciono %2 brakuje deklaracji osi obrotowej %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona JeŜeli oś maszynowa ma pracować jako wrzeciono, naleŜy ją zadeklarować jako obrotową. - Brak gotowości NC - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 49

1 Alarmy

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

4215

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Deklarację osi obrotowej dla tej osi maszynowej ustawić w specyficznej dla osi MD 30 300 IS_ROT_AX. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 wrzeciono %2 brakuje deklaracji osi modulo %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Działanie wrzeciona wymaga osi modulo (pozycje w [stopniach]). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Ustawić MD "ROT_IS_MODULO". Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

4220

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 wrzeciono %2 wielokrotnie zadeklarowane %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Numer wrzeciona wielokrotnie występuje w kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. W specyficznej dla osi tablicy MD 35 000 SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX jest zapisywany numer wrzeciona. Z indeksu osi maszynowej moŜna odczytać, do którego kanału przyporządkowana jest ta oś maszynowa / wrzeciono. (Numer osi maszynowej znajduje się w specyficznej dla kanału tablicy MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4225

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 oś %2 brakuje deklaracji osi obrotowej %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer osi Funkcja modulo zakłada oś obrotową (pozycje w [stopniach],.).

Pomoc Kontynuacja programu

4230

- Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Ustawić MD "IS_ROT_AX". Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Parametry Wyjaśnienie

1 - 50

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kanał %1 niemoŜliwa zmiana danych z zewnątrz w aktualnym stanie kanału %1 = numer kanału Wprowadzanie tej danej jest niedopuszczalne w trakcie wykonywania programu obróbki (np. dane nastawcze dla ograniczenia pola obróbki lub dla posuwu w pracy próbnej).

03.04
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
- Wyświetlenie alarmu. Wprowadzaną daną naleŜy zmienić przed uruchomieniem programu obróbki. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. Przekroczenie czasu obliczania na płaszczyźnie IPO lub regulacji połoŜenia, IP %1

4240

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

%1 = pozycja programu Ustawienia dla taktu interpolacji i regulacji połoŜenia zostały przed ostatnim rozruchem tak zmienione, Ŝe teraz jest do dyspozycji zbyt mało czasu obliczeniowego dla odpowiednich cyklicznych zadań. Alarm występuje natychmiast po rozruchu, gdy jest do dyspozycji zbyt mało czasu dla zadania nawet przy stojących osiach i nie uruchomionym programie NC. Do przekroczenia czasu zadania moŜe dojść jednak równieŜ dopiero przy wywołaniu intensywnych obliczeniowo funkcji NC w trakcie wykonywania programu. - Brak gotowości NC - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. OstroŜniej podejmować optymalizację czasów taktu NCK-MD 10 050 SYSCLOCK_CYCLE_TIME, MD 10 060 POSCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO i/albo MD 10 070 IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO. Test naleŜy przeprowadzić przy pomocy programu NC przedstawiającego ”najgorszy przypadek”. W celu uzyskania rezerwy bezpieczeństwa wyliczone w ten sposób czasy trzeba powiększyć o 15 - 25%. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Funkcja FastPicCom jest niedostępna - Wyświetlenie alarmu.

4250

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy pomocy tego alarmu następuje sygnalizacja, Ŝe PLC przy ładowaniu programu nie udostępnia funkcji FastPicCom, chociaŜ NCK Ŝąda jej. WyposaŜyć PLC w funkcję FastPicCom albo wyłączyć aktywność funkcji FastPicCom poprzez dane maszynowe NCK. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. PLCIO błąd odczytu: %1 %1 = kod błędu PLCIO - Wyświetlenie alarmu. Przy pomocy tego alarmu następuje sygnalizacja, Ŝe wystąpiły błędy przy wczytywaniu z PLCIO przy pomocy funkcji FastPicCom. Sprawdzić dane maszynowe MD 10394/10395 albo sprawdzić konfigurację sprzętu PLC. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. PLCIO błąd zapisu: %1 %1 = kod błędu PLCIO Przy pomocy tego alarmu następuje sygnalizacja, Ŝe wystąpiły błędy przy zapisie na PLCIO przy pomocy funkcji FastPicCom. - Wyświetlenie alarmu.

4252

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

4254

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 51

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Sprawdzić dane maszynowe MD 10396/103947 albo sprawdzić konfigurację sprzętu PLC. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Niedopuszczalna dana maszynowa %1 %1 = ciąg znaków: identyfikator MD. Wybrana para zderzaków nie została aktywowana przez MD $MN_SW_ASSIGN_TAB lub teŜ wybranych zostało wiele par zderzaków. - Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Brak gotowości grupy rodzajów pracy. Blokada startu NC w tym kanale. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4260

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Aktywować parę krzywek wzgl. wybrać tylko jedną parę krzywek. Dana maszynowa %1 zawiera przyporządkowanie do nieaktywnego bajtu we / wy %2 NCK %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = indeks - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Podana dana maszynowa przyporządkowuje do funkcji NC cyfrowy bajt we/wy wzgl. analogowy sygnał we/wy, reakcja na który nie została uaktywniona.

4270

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować daną maszynową. Uaktywnić potrzebne wejścia / wyjścia poprzez MD: • $MN_FASTIO_DIG_NUM_INPUTS • $MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS • $MN_FASTIO_ANA_NUM_INPUTS • $MN_FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS

Uaktywnienie szybkich wejść / wyjść nie wymaga odpowiedniej rozbudowy sprzętowej sterowania. Wszystkie funkcje, które stosują szybkie wejścia / wyjścia, mogą - przy odpowiednio zredukowanych wymogach pod adresem czasy reakcji - być obsługiwane równieŜ przez zdefiniowane w interfejsie VDI dane / sterowanie PLC. Uaktywnione wejścia / wyjścia zwiększają przez cykliczne przetwarzanie sygnałów manipulacji PLC zapotrzebowanie na czas obliczeniowy taktu IPO. Wskazówka: dezaktywować nieuŜywane wejścia / wyjścia. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

4275

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Dana maszynowa %1 i %2 Nr bajta wyjściowego NCK %3 wielokrotnie przyporządkowana %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = nr wyjścia - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Podane dane maszynowe przyporządkowują dwie funkcje NC do tego samego wyjścia cyfrowego / analogowego. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 52

03.04

1 Alarmy
- Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Skorygować daną maszynową. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Przyporządkowanie bajta wyjściowego NCK w MD %1[%2] nie pasuje do wersji sprzętu

Pomoc Kontynuacja programu

4280

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = indeks: tablica MD W podanym w MD miejscu wtykowym nie znaleziono przy rozruchu odpowiedniego modułu we / wy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić sprzęt względnie skorygować odpowiednią MD. Wskazówka: Kontrola wersji sprzętu następuje niezaleŜnie od liczby uaktywnionych wejść / wyjść (MD 10300 - 10360 FASTIO_ANA(DIG)_NUM_INPUTS(OUTPUTS)). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4282

Wyjaśnienie Reakcja

Wielokrotna zajętość sprzętu zewnętrznych wyjść NCK Zaprojektowano wiele wyjść na ten sam bajt sprzętu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić dane maszynowe MD 10368 HW_ASSIGN_DIG_FASTOUT albo MD 10364 HW_ASSIGN_ANA_FASTOUT. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Błąd bloku terminalowego %1, kod błędu %2

Pomoc Kontynuacja programu

4285

Parametry Wyjaśnienie

%1 = Numer bloku terminalowego (1 ... 4) %2 = kod błędu Na bloku terminalowym nr %1 wystąpił błąd (brak znaku Ŝycia, moduł we/wy wyjęty przy bieŜącej pracy itd.). Wszystkie moŜliwe błędy prowadzące do tego alarmu dzisiaj jeszcze nie są znane (zostaną uzupełnione później). Podobnie opis kodu błędu i jego znaczenie. kod błędu: 1 - brak znaku Ŝycia bloku terminalowego kod błędu: 10 - brak znaku Ŝycia NC - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić sprzęt.

Reakcja

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 53

1 Alarmy
Kontynuacja programu Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kontrola znaku Ŝycia lokalnej magistrali P

03.04

4290

Wyjaśnienie Reakcja

Komputer COM musi w kaŜdym takcie SERVO zmienić znak Ŝycia na lokalnej magistrali P. Kontrola zmiany odbywa się w takcie IPO. JeŜeli znak Ŝycia nie zmieni się, wywołany zostanie ten alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić sprzęt.

4291

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Moduł w podanym miejscu wtykowym zasygnalizował alarm diagnostyczny. Zgłoszony kod błędu odpowiada dokumentacji AS300. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

%1 = numer miejsca wtykowego %2 = kod błędu %3 = kod błędu %4 = kod błędu

Moduł na lokalnej magistrali P miejsce wtykowe %1 kod błędu: %2 %3 %4

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić sprzęt. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Niedopuszczalna deklaracja w MD %1 dla osi geometrycznej/wrzeciona %2 %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Osie geometryczne i wrzeciona nie mogą być uŜywane jako konkurencyjne osie pozycjonowania. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Cofnąć MD 30450 IS_CONCURRENT_POS_AX odnośnej osi. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

4300

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

4310

Parametry Wyjaśnienie

Niedopuszczalna deklaracja w MD %1 indeks %2

%1 = łańcuch znaków: identyfikator MD %2 = indeks: tablica MD Wartości danej maszynowej w tablicy muszą być ustawione w kolejności rosnącej. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 54

03.04
Reakcja - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Skorygować daną maszynową.

4320

We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 funkcja %2%3 i %4 jest nie dopuszczona %1 = łańcuch znaków: identyfikator osi %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = łańcuch znaków: bit %4 = łańcuch znaków: identyfikator MD Funkcje zadeklarowane przez podane dane maszynowe nie mogą zostać jednocześnie aktywowane dla jednej osi. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Za.trzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć aktywność jednej z obydwu funkcji. Wyłączyć i włączyć sterowanie Kanał %1 wielkość korekcji dokładnej w parametrze %2 orientowanego nośnika narzędzi jest za duŜa %1 = numer kanału %2 = nie obowiązujący parametr orientowanego nośnika narzędzi %3 = numer orientowanego nośnika narzędzi

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

4334
Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Maksymalnie dopuszczalna wartość korekcji dokładnej w orientowanym nośniku narzędzi jest ograniczona przez daną maszynową $MC_TOCARR_FINE_LIM_LIN dla wielkości liniowych i przez daną maszynową $MC_TOCARR_FINE_LIM_ROT dla wielkości dot. rotacji. Ten alarm moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy dana nastawcza $SC_TOCARR_FINE jest nierówna zeru. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Wprowadzić obowiązującą wartość korekcji dokładnej.

Pomoc

Kontynuacja programu

4336

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Parametry

Kanał %1 orientowany nośnik narzędzi nr %2 dla transformacji orientacji %3 nie istnieje

Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer orientowanego nośnika narzędzi %3 = numer transformacji orientacji, która ma być parametryzowana z orientowanym nośnikiem narzędzi.

Orientowany nośnik narzędzi, przy pomocy danych którego ma być parametryzowana transformacja orientacji (patrz dana maszynowa $MC_TRAFO5_TCARR_NO_1/2) nie istnieje.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 55

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Wprowadzić obowiązujący numer narzędzia.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 nie obowiązujący typ transformacji `%2` w nośniku narzędzi %3 dla transformacji orientacji %4 %1 = numer kanału %2 = typ transformacji %3 = numer orientowanego nośnika narzędzi %4 = numer transformacji orientacji, która ma być parametryzowana z orientowanym nośnikiem narzędzi Parametry transformacji orientacji są przejmowane z danych orientowanego nośnika narzędzi. Ten orientowany nośnik narzędzi zawiera nieobowiązujący typ transformacji (dopuszczalne są typy T, P i M). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Wprowadzić obowiązujący typ transformacji.

4338

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący typ transformacji w transformacji nr %3. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %2 = numer transformacji

4340

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

W danej maszynowej TRAFO_TYPE_1 ... TRAFO_TYPE_8 podano nie obowiązujący, tzn. nie zdefiniowany numer. Alarm ten występuje takŜe, jeśli określony rodzaj transformacji niemoŜliwy jest tylko dla pewnego rodzaju sterowań (np. transformacja 5-osiowa w SINUMERIK 802D). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Wprowadzić obowiązujący rodzaj transformacji.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 brak zestawu danych dla transformacji nr %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer transformacji

4341

Parametry Wyjaśnienie

KaŜdej grupie transformacji (np. transformacje orientacji, Transmit, Tracyl itd. przypisana jest ograniczona liczba zestawów danych maszynowych (z reguły 2). Alarm jest wyprowadzany, gdy nastąpi próba nastawienia większej liczby transformacji jednej grupy.

Przykład: Dopuszczalne są dwie transformacje orientacji. Dane maszynowe przedstawiają się następująco:: TRAFO_TYPE_1 = 16 ; 1. transformacja orientacji

1 - 56

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
TRAFO_TYPE_2 = 33 TRAFO_TYPE_3 = 256 TRAFO_TYPE_4 = 20 dzi do alarmu

1 Alarmy
; 2. transformacja orientacji ; 1. transformacja Transmit ; 3. transformacja orientacji ==> to polecenie prowa-

Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Wprowadzić obowiązujące dane maszynowe. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 nie obowiązujące dane maszynowe dla ogólnej transformacji pięcioosiowej błąd nr %2 Dane maszynowe opisujące kierunki osi i orientację podstawową wzgl. osie wejściowe przy ogólnej transformacji 5-osiowej są nie obowiązujące. Wyświetlony parametr błędu opisuje dokładniej przyczynę alarmu: • 1: Pierwsza oś (TRAFO5_AXIS1_*) nie jest zdefiniowana (wszystkie trzy wartości wektora wynoszą 0) • 2: Druga oś (TRAFO5_AXIS2_*) nie jest zdefiniowana (wszystkie trzy wartości wektora wynoszą 0) • 3: Orientacja podstawowa (RAFO5_BASE_ORIEN_*) nie jest zdefiniowana (wszystkie trzy wartości wektora wynoszą 0) • 4: Pierwsza i druga oś są (prawie) równoległe • 5: W przypadku TRAFO_TYPE = 56 (obrotowe narzędzie i obracający się obrabiany przedmiot) nie ma transformacji 4-osiowej, tzn. muszą być zawsze 2 osie obrotowe (patrz MD TRAFO_AXES_IN_X) - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Ustawić obowiązujące dane maszynowe %1 = numer kanału %2 = typ błędu

Kontynuacja programu

4342

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Uruchomić ponownie program obróbki. Kanał %1 próba zmiany danych maszynowych aktywnej transformacji. %1 = numer kanału Próbowano zmienić dane maszynowe aktywnej transformacji i uaktywnić je przez RESET wzgl. NEWCONFIG. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Ustawić obowiązujące dane maszynowe.

4343

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 błędna parametryzacja w łańcuchu transformacji nr %2

4345

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer transformacji

Łańcuch ransformacji jest błędnie sparametryzowany (dana maszynowa $MC_TRACON_CHAIN_1 lub $MC_TRACON_CHAIN_2). MoŜliwe są następujące przyczyny błędu:

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 57

1 Alarmy


03.04
Lista łańcucha transformacji rozpoczyna się od 0 (jest wymagany co najmniej jeden wpis róŜny od zera) • Lista łańcucha transformacji zawiera numer transformacji, która nie istnieje. • Numer transformacji na liście jest wyŜszy lub równy numerowi powiązanej transformacji. Przykład: Transformacja kaskadowa jest czwartą transformacją w systemie, to znaczy $MC_TRAFO_TYPE_4 = 8192. W tym przypadku na przynaleŜnej liście (np. $MC_TRACON_CHAIN_1[...]) mogą być wprowadzone tylko wartości 1, 2 albo 3. • Ustawiono niedopuszczalne powiązanie. Obecnie obowiązują następujące ograniczenia: MoŜna powiązać max dwie transformacje. Pierwsza transformacja musi być transformacją orientacji, Transmit, transformacją krzywej pobocznicowej lub osią skośną. Druga transformacja musi być transformacją osi skośnej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Ustawić obowiązujące powiązanie transformacji. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 błędne przyporządkowanie osi geometrycznej w danej maszynowej %2 [%3] %1 = numer kanału %2 = nazwa danej maszynowej %3 = numer transformacji

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

4346
Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dana maszynowa TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_X zawiera nie obowiązujący wpis. MoŜliwe są następujące przyczyny błędu: • Wpis odsyła do nie istniejącą osi kanału • Wpisano zero (brak osi), mimo iŜ transformacja wymaga odnośnej osi jako osi geometrycznej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. na końcu bloku. Skorygować wpis w TRAFO_GEOAX_ASSIGN_TAB_X wzgl. TRAFO_AXES_IN_X Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 błędne przyporządkowanie osi kanału w danej maszynowej %2[%3]

4347

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

%1 = numer kanału %2 = nazwa danej maszynowej. %3 = numer transformacji. Dana maszynowa TRAFO_AXIS_IN_X zawiera nie obowiązujący wpis. MoŜliwe są następujące przyczyny błędu: • Wpis odsyła do nie istniejącej osi kanału • Wpisano wartość zero (brak osi), mimo iŜ transformacja wymaga odnośnej osi jako osi kanału.

Skorygować wpis w TRAFO_AXES_IN_X. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 58

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 identyfikator osi %2 dana maszynowa %3 niezgodna z daną maszynową %4 %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator osi %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD %4 = łańcuch znaków: identyfikator MD

4350

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Dla osi zdefiniowana jest MD 32410 JOG_AND_POS_JERK_ENABLE (ograniczenie przyspieszenia drugiego stopnia) i MD 35240 ACCEL_TYPE_DRIVE (redukcja przyspieszenia) jako ustawienie podstawowe. Obie funkcje nie mogą być jednak uaktywnione jednocześnie dla jednej osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Cofnąć 32410 JOG_AND_POS_JERK_ENABLE albo $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE.

4400

Wyjaśnienie

Zmiana MD powoduje reorganizację buforowanej pamięci (utrata danych!) Zmieniono daną maszynową, która konfiguruje buforowaną pamięć. Rozruch NCK ze zmienioną daną powoduje reorganizację buforowanej pamięci i tym samym utratę wszystkich buforowanych danych uŜytkownika (programy obróbki, dane narzędzia, GUD, SSFK, ...). - Wyświetlenie alarmu.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. JeŜeli sterowanie zawiera nie zapisane dane uŜytkownika, przed następnym rozruchem NCK naleŜy przeprowadzić zapisanie danych. Dzięki ręcznemu cofnięciu zmienionej MD do wartości przy ostatnim rozruchu moŜna uniknąć reorganizacji pamięci. Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał%1 anachronizm %2(%3) -> %4

4502

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD %3 = łańcuch znaków: identyfikator MD %4 = łańcuch znaków: identyfikator MD

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dotychczas poprzez bit 4 i bit 5 w $MC_RESET_MODE_MASK zdefiniowano przebieg resetowania w 6-tej i 8-mej grupie funkcji G. To ustawienie realizowane jest teraz w $MC_GCODE_RESET_MODE Aby zachować kompatybilność „starych” zapisów danych , są pobierane „stare” wartości z $MC_RESET_MODE_MASK i wpisywane do $MC_GCODE_RESET_MODE. - Wyświetlenie alarmu. -

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 59

1 Alarmy

03.04
W jednostce TO %1 numer H %1 nadany wielokrotnie. Numer H ponownie powiązany. %1 = jednostka TO %2 = numer H %3 = %4 =

4503

Parametry

Objaśnienie

Reakcja Pomoc

Ten błąd moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy jest nastawiona MD $MN_MM_EXTERN_CNC_SYSTEM=1 wzgl. 2. Przez Power-On cofnięto działający bit danej maszynowej 10890, $MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE, bit 3. Przy rekonstrukcji przechowywania danych po Power-On stwierdzono, Ŝe róŜne ostrza tej samej jednostki TO mają ten san sam numer H. Były one przedtem ze sobą powiązane. Zostaną ponownie ze sobą powiązane a bit MD $MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE, bit 3, zostanie ponownie nastawiony. - Wyświetlenie alarmu Numery H naleŜy w ramach jednostki TO nadawać tylko jeden raz. Wówczas moŜe zostać nastawiony bit danej maszynowej 10890, $MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE, bit 3 = 0 i przeprowadzony start ciepły. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START Nie moŜna wykonać zlecenia komunikacji %1 %1 = wskazanie na to, jakich zasobów zabrakło. Nie moŜna wykonać zlecenia komunikacji (wymiana danych między NCK i MMC, np.: ładowanie programu obróbki) z powodu braku miejsca w pamięci. Przyczyna: zbyt duŜo równoległych zleceń komunikacji. - Wyświetlenie alarmu. • • Zredukować liczbę równoległych w czasie zleceń komunikacji albo zwiększyć $MN_MM_NUM_MMC_UNITS. Ponownie uruchomić zlecenie komunikacji.

Kontynuacja programu

5000

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. JeŜeli pomoc nie jest moŜliwa - czynność obsługowa, która doprowadziła do alarmu musi zostać powtórzona. Wyświetlenie alarmu kasujemy przy pomocy Cancel. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6000

Wyjaśnienie

Podział pamięci nastąpił poprzez standardowe dane maszynowe

Reakcja

Zarządzanie pamięcią nie mogło dokonać podziału pamięci uŜytkownika NC poprzez wartości w danych maszynowych, poniewaŜ będąca do dyspozycji pamięć całkowita jako pamięć dynamiczna i statyczna jest do dyspozycji uŜytkownika NC (np. dla: definicji makr, zmiennych uŜytkownika, liczby korekcji narzędzi, liczby katalogów i plików i. in.) i dlatego jest niewystarczająca. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Ponowne ustalenie podziału pamięci NC! Nie moŜna podać określonej danej maszynowej dla rozdziału pamięci uŜytkownika NC jako przyczyny błędu. Dlatego wychodząc od wartości domyślnych w danych maszynowych, przez krokową zmianę podziału pamięci specyficznego dla uŜytkownika musi zostać określona dana maszynowa wywołująca alarm. Najczęściej jest wybrana za duŜa nie tylko jedna dana maszynowa, dlatego zalecamy redukcję obszaru pamięci o określoną część dla wielu danych maszynowych.

1 - 60

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki.

6010

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 moduł danych %2 nie został utworzony w ogóle lub częściowo, numer błędu %3 %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków (nazwa modułu) %3 = wewnętrzny identyfikator błędu

Zarządzanie danymi stwierdziło błąd przy rozruchu. Podany moduł danych ewent. nie został utworzony. Numer błędu informuje o rodzaju przypadku błędu. Nieusuwalny błąd systemowy występuje wtedy, gdy numer błędu wynosi > 100000. W innym przypadku ustalono zbyt mały obszar pamięci uŜytkownika. W tym przypadku numery błędów (uŜytkownika) mają następujące znaczenie: • numer błędu 1: nie ma miejsca w pamięci • numer błędu 2: przekroczona liczba max moŜliwych symboli • numer błędu 3: indeks 1 poza obowiązującym zakresem wartości • numer błędu 4: nazwa w kanale juŜ istnieje • numer błędu 5: nazwa w NCK juŜ istnieje JeŜeli alarm wystąpił po wprowadzeniu programów cykli, definicji makr lub definicji dla globalnych danych uŜytkownika (GUD), wówczas błędnie ustalono dane maszynowe dla konfiguracji pamięci uŜytkownika. We wszystkich innych przypadkach zmiany juŜ prawidłowych danych maszynowych prowadzą do błędów w konfiguracji pamięci uŜytkownika.

Następujące nazwy modułów (2. parametr) są znane w NCK (moduły danych systemowych i moduły uŜytkownika razem; tylko problemy w modułach danych uŜytkownika mogą być z reguły usunięte przez interwencję uŜytkownika): • • • • • • • • • • • • • • • • • _N_NC_OPT - wewn. w systemie: dane opcjonalne, NCK globalnie _N_NC_SEA - wewn. w systemie: dane nastawcze, NCK globalnie _N_NC_TEA - wewn. w systemie: dane maszynowe, NCK globalnie _N_NC_CEC - wewn. w systemie: 'cross error compensation' _N_NC_PRO - wewn. w systemie: zakresy ochrony, NCK globalnie _N_NC_GD1 - uŜytkownik: 1. GUD moduł określony przez _N_SGUD_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD2 - uŜytkownik: 2. GUD moduł określony przez _N_MGUD_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD3 - uŜytkownik: 3. GUD moduł określony przez _N_UGUD_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD4 - uŜytkownik: 4. GUD moduł określony przez _N_GUD4_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD5 - uŜytkownik: 5. GUD moduł określony przez _N_GUD5_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD6 - uŜytkownik: 6. GUD blok określony przez _N_GUD6_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD7 - uŜytkownik: 7. GUD blok określony przez _N_GUD7_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD8 - uŜytkownik: 8. GUD blok określony przez _N_GUD8_DEF, NCK globalnie _N_NC_GD9 - uŜytkownik: 9. GUD blok określony przez _N_GUD9_DEF, NCK globalnie _N_NC_MAC - uŜytkownik: definicje makr _N_NC_FUN - uŜytkownik: programy cykli _N_CHc_OPT - wewn. w systemie: dane opcji, specyficzne dla kanału

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 61

1 Alarmy
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

03.04
_N_CHc_SEA - wewn. w systemie: dane nastawcze, specyficzne dla kanału _N_CHc_TEA- wewn. w systemie: dane maszynowe, specyficzne dla kanału _N_CHc_PRO - wewn. w systemie: obszary ochrony, specyficzne dla kanału. _N_CHc_UFR - wewn. w systemie: frame, specyficzne dla kanału _N_CHc_RPA - wewn. w systemie: parameter oblicz., specyficzne dla kanału. _N_CHc_GD1 - uŜytkownik: 1. GUD moduł określony przez _N_SGUD_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD2 - uŜytkownik: 2. GUD moduł określony przez _N_MGUD_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD3 - uŜytkownik: 3. GUD moduł określony przez _N_UGUD_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD4 - uŜytkownik: 4. GUD moduł określony przez _N_GUD4_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD5 - uŜytkownik: 5. GUD moduł określony przez _N_GUD5_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD6 - uŜytkownik: 6. GUD moduł określony przez _N_GUD6_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD7 - uŜytkownik: 7. GUD moduł określony przez _N_GUD7_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD8 - uŜytkownik: 8. GUD moduł określony przez _N_GUD8_DEF, specyficznie dla kanału _N_CHc_GD9 - uŜytkownik: 9. GUD moduł określony przez _N_GUD9_DEF, specyficznie dla kanału _N_AXa_OPT - wewn. w systemie: dane opcji, osiowe

Reakcja

_N_AXa_SEA - wewn. w systemie: dane nastawcze, osiowe _N_AXa_TEA - wewn. w systemie: dane maszynowe, osiowe _N_AXa_EEC - wewn. w systemie: dane korekcji błędu skoku wrzeciona, osiowe • _N_AXa_QEC - wewn. w systemie: dane korekcji błędów ćwiartki koła , osiowe • _N_TOt_TOC - wewn. w systemie: dane nośnika narzędzi, specyficzne dla TOA • _N_TOt_TOA - wewn. w systemie: dane narzędzia, specyf. dla TOA • _N_TOt_TMA - wewn. w systemie: dane magazynu, specyf. dla TOA c = numer kanału a = numer osi maszyny t = numer jednostek TOA Istnieją równieŜ inne wewnętrzne moduły danych systemowych z identyfikatorem. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Skorygować dane maszynowe lub cofnąć zmiany. Dla programów cykli istnieją dwie określone dane maszynowe: • $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES = maks. liczba wszystkich programów cykli, numer błędu = 2 wskazuje, Ŝe wartość ta jest zbyt mała • $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM = max liczba wszystkich parametrów zdefiniowanych w programach cykli, numer błędu = 2 wskazuje, Ŝe wartość ta jest zbyt mała (przy zmianie tych MD buforowanie pamięci jest utrzymane) Dla definicji makr obowiązuje: • $MN_MM_NUM_USER_MACROS = maks. liczba wszystkich definicji makr, numer błędu = 2 wskazuje, Ŝe wartość ta jest zbyt mała. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 62

03.04
(przy zmianie tych MD buforowanie pamięci jest utrzymane) Dla zmiennych GUD obowiązuje: •

1 Alarmy

Kontynuacja programu

$MN_MM_NUM_GUD_MODULES = max liczba modułów danych GUD na zakres (NCK / kanał) (jeŜeli mają zostać zdefiniowane GD1, GD2, GD3, GD9, wówczas wartość musi być =9 - a nie np. =4) • $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK = maks. liczba wszystkich NCK globalnych zmiennych GUD, numer błędu = 2 wskazuje, Ŝe wartość ta jest zbyt mała • $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN = maks. liczba wszystkich specyficznych dla kanału zmiennych GUD w kanale, numer błędu = 2 wskazuje, Ŝe wartość ta jest zbyt mała] • $MN_MM_GUD_VALUES_MEM = całkowita pamięć wartości wszystkich zmiennych GUD, numer błędu = 1 wskazuje, Ŝe ta wartość ta jest zbyt mała Wyłączyć i włączyć sterowanie. Zmienione dane maszynowe - dokonany ponowny podział pamięci

6020

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu Wyjaśnienie

Zmieniono dane maszynowe, które ustalają podział pamięci uŜytkownika NC. Zarządzanie danymi przeprowadziło ponowny podział zgodnie ze zmienionymi danymi maszynowymi. - Wyświetlenie alarmu. Pomoc nie jest potrzebna. NaleŜy ponownie wprowadzić potrzebne dane uŜytkownika. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Dopasowano limit pamięci uŜytkownika

6030

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zarządzanie danymi sprawdza przy ładowaniu programu rzeczywiście istniejącą, fizyczną pamięć uŜytkownika (DRAM, DPRAM i SRAM) z wartościami w specyficznych dla systemu danych maszynowych 18210 MM_USER_MEM_DYNAMIC, MD 18 220 MM_USER_MEM_DPR i MD 18 230 MM_USERMEM_BUFFERED. - Wyświetlenie alarmu. Pomoc nie jest potrzebna. Ze zredukowanej danej maszynowej moŜna odczytać nową, maksymalną dopuszczalną wartość. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. System ma zamiast %1 kB tylko %2 kB wolnej pamięci uŜytkownika rodzaju %3 %1= wolna pamięć w kB zdefiniowana dla danego modelu sterowania %2= faktyczna max wielkość wolnej pamięci w kB %3= rodzaj pamięci, „D” nie buforowana, „S” buforowana Alarm moŜe wystąpić tylko po tzw. "zimnym starcie”(rozruch NCK ze standardowymi danymi maszynowymi). Alarm to tylko wskazówka. Nie ma wpływu na Ŝadne funkcje NCK. Wskazuje natomiast , Ŝe w NCK jest mniejszy obszar wolnej pamięci dla uŜytkownika, aniŜeli firma Siemens przewidziała to dla tego wariantu budowy sterowania. Faktyczną wartość wolnej pamięci uŜytkownika moŜna równieŜ odczytać w danej maszynowej $MN_INFO_FREE_MEM_DYNAMIC, $MN_INFO_FREE_MEM_STATIC. Siemens dostarcza NCK z nastawieniami wstępnymi, które w zaleŜności od modelu przewiduje odpowiednią (wolną) pamięć dla specjalnych ustawień w konkretnych zastosowaniach. Fabryczne ustawienia oryginalnych systemów NCK są tak dobrane, Ŝe alarm taki przy „zimnym starcie” nie występuje. - Wyświetlenie alarmu. Przyczyną komunikatu moŜe być • Ŝe NCK zawiera cykle kompilacyjne, które stały się tak duŜe, Ŝe sprzęt nie moŜe udostępnić niezbędnej pamięci. • Ŝe NCK pracuje w oparciu o wyposaŜenie sprzętowe, którego nie przewidziano dla tej wersji NCK (tzn. jest zbyt mało pamięci)

6035

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 63

1 Alarmy
• •

03.04
JeŜeli dla konkretnej aplikacji pozostająca wolna pamięć uŜytkownika wystarcza (tzn. jest moŜliwe bezbłędne uruchomienie), komunikat moŜna po prostu zignorować. JeŜeli konkretnego zastosowania nie moŜna skonfigurować - z powodu braku pamięci - albo musi zostać zmniejszony moŜliwie istniejący cykl kompilacyjny albo - o ile pozwala na to sprzęt - musi zostać powiększona pamięć.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Błąd przy utworzeniu %1, numer błędu %2 %3 %1 = nazwa symbolu %2 = numer błędu %3 = ew. wewnętrzne oznaczenie błędu

6100

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Przy tworzeniu danej maszynowej cyklu kompilacyjnego stwierdzono błąd. Numer błędu pozwala wnioskować o rodzaju przypadku błędu. • Numer błędu 1: brak wystarczającej pamięci • Numer błędu 2: symbol juŜ jest w NCK • Numer błędu 3: liczba maksymalnie moŜliwych symboli przekroczona • Numer błędu 4: nie obowiązujący przedrostek nazwy • Numer błędu 5: niedopuszczalna wielkość tablicy Wskazówka: Mogą występować dalsze błędy tego rodzaju, które jednak nie zostały wyświetlone. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. •

Pomoc

• • • • Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Numer błędu 1: Pamięć zarezerwowaną przez daną maszynową 12328 $MN_MM_CC_MD_MEM_SIZE naleŜy zwiększyć. JeŜeli błąd wystąpi w związku z wgrywaniem archiwum, wówczas dana maszynowa musi zostać zwiększona "ręcznie". W tym celu naleŜy albo przy pomocy 'arcedit' edytować archiwum albo zastąpić daną maszynową na obrazie danych maszynowych i zapobiec skasowaniu danych maszynowych przy zapisywaniu archiwum (MMC: w 'dino.ini' nastawić Ask_for_CFG_RESET.INI = 1). Do niniejszego patrz równieŜ: aktualizacja P6.x. Numer błędu 2: Błąd przy kombinacji wzgl. przy doładowywaniu cykli kompilacyjnych: nie uaktywniać cyklu kompilacyjnego. Numer błędu 3: Błąd przy kombinacji wzgl. przy doładowywaniu cykli kompilacyjnych: nie uaktywniać cyklu kompilacyjnego. Numer błędu 4: Błąd w cyklu kompilacyjnym: nie uaktywniać cyklu kompilacyjnego. Numer błędu 5: Błąd w cyklu kompilacyjnym: nie uaktywniać cyklu kompilacyjnego.

6401

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 zmiana narzędzia nie jest moŜliwa: nie ma wolnego miejsca dla narzędzia %2 nr duplo %3 w magazynie %4 %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) %3 = numer duplo %4 = numer magazynu

Nie moŜna przesunąć narzędzia do wybranego magazynu narzędzi. Nie ma odpowiedniego miejsca dla tego narzędzia. Odpowiednie miejsce określane jest w znaczący sposób przez stan.

1 - 64

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Musi on potwierdzić, Ŝe miejsce jest wolne, nie zablokowane, nie zarezerwowane, nie współzajęte przez narzędzie nadwymiarowe. WaŜne jest równieŜ, aby typ narzędzia pasował do typu ewentualnie wolnych miejsc w magazynie (np. jeŜeli wszystkie miejsca magazynowe są typu ‘B’ i wolne, a narzędzie jest typu ‘A’, wówczas narzędzie to nie moŜe być umieszczone w tym magazynie). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. • • •

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 zmiana narzędzia niemoŜliwa, nr magazynu %2 nie istnieje %1 = identyfikator kanału %2 = numer magazynu PoŜądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Magazyn o podanym numerze nie istnieje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. • •

Sprawdzić, czy dane magazynu są prawidłowo zdefiniowane. Sprawdzić, czy magazyn z powodu procesów obsługowych nie ma po prostu juŜ miejsca do przyjęcia następnego narzędzia. Sprawdzić, czy jest zdefiniowana hierarchia typów miejsc, i czy np. nie zabrania ona umieszczenia narzędzia typu ‘A’ w wolnym miejscu typu ‘B’.

6402

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 zmiana narzędzia niemoŜliwa, nr miejsca %2 w magazynie %3 nie istnieje %1 = identyfikator kanału %2 = numer magazynu %3 = numer miejsca w magazynie

Sprawdzić, czy dane magazynowe są prawidłowo zdefiniowane. Sprawdzić, czy magazyn połączony jest z poŜądanym uchwytem narzędzia/wrzecionem poprzez związek odległości.

6403

Parametry

Reakcja

PoŜądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Nie ma podanego miejsca w wymienionym magazynie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

- Sprawdzić, czy dane magazynowe są prawidłowo zdefiniowane.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 Zmiana narzędzia niemoŜliwa, narzędzie %2 nie istnieje lub nie moŜna go zastosować %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch (identyfikator) PoŜądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Podane narzędzie nie istnieje lub nie moŜna go uŜyć. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

6404

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 65

1 Alarmy
- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. • • •

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 polecenie %2 zawiera nie obowiązujący parametr kwitowania PLC %3 - oznaczenie %4 %1 = identyfikator kanału %2 = nr polecenia %3 = parametr kwitowania PLC %4 = oznaczenie błędu

Sprawdzić, czy program obróbki został prawidłowo napisany. Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane. Sprawdzić, czy dla podanego narzędzia istnieje dające się uŜyć narzędzie zastępcze.

6405

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Na wymienione polecenie odpowiedziano w aktualnym kontekście nie obowiązującym pokwitowaniem od PLC. Dla "nr polecenia" są zdefiniowane następujące przyporządkowania: 1 Ruch narzędzia, załadowanie albo rozładowanie do/z magazynu 2 Przygotowanie zmiany narzędzia 3 Wykonanie zmiany narzędzia 4 Przygotowanie zmiany narzędzia i wykonanie poleceniem T 5 Przygotowanie zmiany narzędzia i wykonanie poleceniem M 7 Zakończenie przerwanego polecenia narzędziowego 8 Sprawdzenie ruchu narzędzia z rezerwacją 9 Sprawdzenie ruchu narzędzia 0 Pokwitowanie transportu Parametry 2 i 3 określają polecenie PLC i numer statusu pokwitowania Przykład: parametr 4 komunikatu alarmowego = 10. Nie jest zdefiniowana rezerwacja miejsca pamięci pośredniej przy asynchronicznych ruchach narzędzia. Parametr w przykładzie jest ignorowany przez NCK. Dalsze moŜliwe przyczyny alarmu: Zdefiniowana przez polecenie zmiana narzędzia nie jest moŜliwa. Miejsce w magazynie, wskazane w zakwestionowanym parametrze nie istnieje w tym magazynie. • Trzeci parametr - oznaczenie błędu - to dalsze objaśnienie alarmu. Znaczenia: 0 = nie zdefiniowane • 1 = status obecnie niedopuszczalny lub otrzymano niezdefiniowany status z PLC • 2 = nieznany numer miejsca/magazynu źródłowego i/albo docelowego • 3 = nie zdefiniowane • 4 = nr magazynu docelowego i/albo miejsca przy poleceniu ruchu narzędzia nie jest celem końcowym • 5 = nie zdefiniowane • 6 = nr miejsca / nr magazynu docelowego i/albo źródłowego przy wymianie narzędzia nieznany • 7 = komunikacja z PLC z niespójnymi danymi: albo adresy magazynu w VDI są niespójne albo polecenie NCK nie jest równe pokwitowaniu PLC, lub i jedno i drugie 8 = komunikacja z PLC z niespójnymi danymi: przy odrzuceniu narzędzia asynchronicznie rozładowano odrzucone narzędzie. NCK nie moŜe przeprowadzić nowego wyboru • 9 = komunikacja z PLC z niespójnymi danymi: dane kwitowania polecenia chcą umieścić narzędzie w miejscu, w którym znajduje się inne narzędzie. • 10= nie jest zdefiniowana rezerwacja miejsca pamięci pośredniej przy asynchronicznych ruchach narzędzia. - Wyświetlenie błędu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu.

1 - 66

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Błędna komunikacja z PLC: skorygować program PLC.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 brakuje pokwitowania PLC w przypadku polecenia %2

6406

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Brakuje jeszcze pokwitowania ze strony PLC dla wymiany narzędzia. Bez tego pokwitowania dla podanego numeru polecenia NCK nie moŜe dalej pracować. MoŜliwe wartości numerów poleceń są opisane przy alarmie 6405. - Wyświetlenie błędu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

%1 = identyfikator kanału %2 = nr polecenia

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

MoŜliwe jest wyprowadzenie NCK ze stanu oczekiwania poleceniem PLC 7. Prowadzi to do anulowania polecenia oczekującego.

Błędna komunikacja z PLC: skorygować program PLC.

6407

Parametry

Kanał %1 narzędzie %2 nie moŜe zostać umieszczone w magazynie %3 na miejscu %4. Niedopuszczalna definicja magazynu! %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) %3 = numer magazynu %4 = numer miejsca w magazynie

Wyjaśnienie

Reakcja

Narzędzie przy pomocy zlecenia zmiany narzędzia albo zlecenia sprawdzenia ma zostać umieszczone w miejscu, którego definicja nie spełnia załoŜeń co do wypełnienia. Przyczyny błędu są następujące: • miejsce jest zablokowane lub zajęte! • typ narzędzia i typ miejsca nie pasują do siebie! • narzędzie jest ewent. zbyt duŜe, miejsca obok są zajęte! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. • •

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Jednostka TO %1 narzędzie %2 / nr duplo %3 osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego z D=%4 %1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia (nazwa) %3 = numer duplo %4 = numer D

Sprawdzić, czy dane magazynu są prawidłowo zdefiniowane (zwłaszcza typ miejsca). Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane (zwłaszcza typ miejsca).

6410

Parametry

Wyjaśnienie

Nadzór narzędzia: Wskazówka, Ŝe podana korekcja D narzędzia o nadzorowanym czasie, liczbie sztuk albo zuŜyciu osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego. Jeśli to jest moŜliwe, podawany jest nr D. Jeśli nie, to 4. parametr ma wartość 0.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 67

1 Alarmy

03.04
W przypadku, gdy aktywna jest funkcja ‘korekcja sumaryczna’, wówczas zamiast nadzoru zuŜycia moŜe być aktywny równieŜ nadzór korekcji sumarycznej. Konkretny rodzaj nadzoru narzędzia jest cechą narzędzia (patrz $TC_TP9). Jeśli nie pracuje się narzędziem zapasowym, to wartość numeru duplo nie ma znaczenia. Alarm wywoływany jest przez MMC albo PLC (= interfejs BTSS). Kontekst kanału nie jest zdefiniowany. Dlatego podana jest jednostka TO (patrz $MC_MM_LINK_TOA_UNIT). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. SłuŜy tylko dla informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

6411

Parametry

Kanał %1 narzędzie %2 / nr duplo %3 osiągnął granicę ostrzegania wstępnego z D=%4 %1 = numer kanału %2 = identyfikator narzędzia (nazwa) %3 = numer duplo %4 = numer D

Wyjaśnienie

Nadzór narzędzia: Wskazówka, Ŝe podana korekcja D narzędzia o nadzorowanym czasie, liczbie sztuk albo zuŜyciu osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego. Jeśli to jest moŜliwe, podawany jest nr D. Jeśli nie, to 4. parametr ma wartość 0.

W przypadku, gdy aktywna jest funkcja ‘korekcja sumaryczna’, wówczas zamiast nadzoru zuŜycia moŜe być aktywny równieŜ nadzór korekcji sumarycznej. Konkretny rodzaj nadzoru narzędzia jest cechą narzędzia (patrz $TC_TP9). Jeśli nie pracuje się narzędziem zapasowym, to wartość numeru duplo nie ma dalszego znaczenia. Reakcja Pomoc Kontynuacja programu Alarm jest powodowany w ramach wykonywania programu NC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

SłuŜy tylko dla informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6412

Parametry

Jednostka TO %1 narzędzie %2 / nr duplo %3 osiągnęła granicę nadzoru %1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia (nazwa) %3 = numer duplo %4 = numer D

Wyjaśnienie

Nadzór narzędzia: Wskazówka, Ŝe podana korekcja D narzędzia o nadzorowanym czasie, liczbie sztuk albo zuŜyciu osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego. Jeśli to jest moŜliwe, podawany jest nr D. Jeśli nie, to 4. parametr ma wartość 0. W przypadku, gdy aktywna jest funkcja ‘korekcja sumaryczna’, wówczas zamiast nadzoru zuŜycia moŜe być aktywny równieŜ nadzór korekcji sumarycznej. Konkretny rodzaj nadzoru narzędzia jest cechą narzędzia (patrz $TC_TP9). Jeśli nie pracuje się narzędziem zapasowym, to wartość numeru duplo nie ma dalszego znaczenia. Alarm jest wywoływany poprzez MMC albo PLC (interfejs =BTSS). Kontekst kanału nie jest zdefiniowany. Dlatego podawana jest jednostka TO (patrz $MC_MM_LINK_TOA_UNIT).

1 - 68

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 Alarmy

SłuŜy tylko dla informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6413

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nadzór narzędzia: Wskazówka, Ŝe podana korekcja D narzędzia o nadzorowanym czasie, liczbie sztuk albo zuŜyciu osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego. Jeśli to jest moŜliwe, podawany jest nr D. Jeśli nie, to 4. parametr ma wartość 0. W przypadku, gdy aktywna jest funkcja ‘korekcja sumaryczna’, wówczas zamiast nadzoru zuŜycia moŜe być aktywny równieŜ nadzór korekcji sumarycznej. Konkretny rodzaj nadzoru narzędzia jest cechą narzędzia (patrz $TC_TP9). Jeśli nie pracuje się narzędziem zapasowym, to wartość numeru duplo nie ma dalszego znaczenia. Alarm jest powodowany w ramach wykonywania programu NC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. SłuŜy tylko dla informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

%1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia (nazwa) %3 = numer duplo %4 = numer D

Kanał %1 narzędzie %2 / nr duplo %3 osiągnął granicę nadzoru z D=%4

6415

Parametry Wyjaśnienie

Jednostka TO %1 narzędzie %2 z nr ostrza %3 osiągnęła granicę ostrzegania wstępnego dla narzędzia %1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer ostrza

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Jest to wskazanie na to, Ŝe co najmniej jedno ostrze narzędzia nadzorowanego pod względem czasu albo liczby sztuk osiągnęło swoją granicę ostrzegania wstępnego. Alarm został wyzwolony poprzez interfejs BTSS (mmc, plc). Kontekst kanału nie jest zdefiniowany. Dlatego została podana jednostka TO. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe SłuŜy tylko do informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6416

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 narzędzie %2 z nr ostrza %3 osiągnął granicę ostrzegania wstępnego dla narzędzia %1 = numer kanału %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer ostrza

Reakcje Pomoc Kontynuacja programu

Jest to wskazanie na to, Ŝe co najmniej jedno ostrze narzędzia nadzorowanego pod względem czasu albo liczby sztuk osiągnęło swoją granicę ostrzegania wstępnego. Granica została rozpoznana w kontekście kanału. Alarm został spowodowany w ramach wykonywania programu NC. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe SłuŜy tylko do informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 69

1 Alarmy

03.04
Jednostka TO %1 narzędzie %2 z nr ostrza %3 osiągnęła granicę nadzoru narzędzia %1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer ostrza

6417

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Jest to wskazanie na to, Ŝe co najmniej jedno ostrze narzędzia nadzorowanego pod względem czasu albo liczby sztuk osiągnęło swoją granicę nadzoru. Alarm został wyzwolony poprzez interfejs BTSS (MMC, PLC). Kontekst kanału nie jest zdefiniowany. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe SłuŜy tylko do informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6418

Parametr Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer narzędzia

Kanał %1 narzędzie %2 z nr ostrza %3 osiągnął granicę nadzoru narzędzia

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Jest to wskazanie na to, Ŝe co najmniej jedno ostrze narzędzia nadzorowanego pod względem czasu albo liczby sztuk osiągnęło swoją granicę nadzoru. Granica została rozpoznana w kontekście kanału. Alarm został spowodowany w ramach wykonywania programu NC. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe SłuŜy tylko do informacji. UŜytkownik decyduje, co naleŜy zrobić. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 ruch narzędzia nie jest moŜliwy. Nie ma wolnego miejsca dla narzędzia %2 nr duplo %3 w magazynie %4 %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) %3 = numer duplo %4 = numer magazynu

6421

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Polecenie ruchu narzędzia – pochodzące z MMC lub PLC - nie jest moŜliwe. Nie moŜna przesunąć narzędzia do podanego magazynu narzędzi. Nie ma odpowiedniego miejsca dla tego narzędzia. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Blokada startu NC w tym kanale. • • • •

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Sprawdzić, czy dane magazynowe są prawidłowo zdefiniowane (np. magazyn nie moŜe być zablokowany). Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane (np. typ miejsca narzędzia musi pasować do dozwolonych typów miejsc w magazynie). Sprawdzić, czy magazyn poprzez procesy obsługowe nie ma po prostu miejsca do przyjęcia następnego narzędzia. Sprawdzić, czy zdefiniowana jest hierarchia typów miejsc, i czy np. nie zabrania ona umieszczenia narzędzia typu ‘A’ w wolnym miejscu typu ‘B’.

1 - 70

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 ruch narzędzia nie jest moŜliwy. Magazyn nr %2 nie istnieje %1 = identyfikator kanału %2 = numer magazynu Polecenie ruchu narzędzia – pochodzące z MMC lub PLC - nie jest moŜliwe. Magazyn o podanym numerze nie istnieje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. • • •

6422

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania. wzgl. NC-START.

Sprawdzić, czy dane magazynowe są prawidłowo zdefiniowane. Jeśli polecenie ruchu pochodzi z PLC: sprawdzić, czy program PLC jest prawidłowy. Jeśli polecenie ruchu pochodzi z MMC: sprawdzić, czy polecenie MMC otrzymało prawidłowe parametry.

6423

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 ruch narzędzia nie jest moŜliwy. Nr miejsca w magazynie %2 w magazynie %3 nie istnieje %1 = identyfikator kanału %2 = numer miejsca w magazynie %3 = numer miejsca w magazynie

Polecenie ruchu narzędzia – pochodzące z MMC lub PLC - nie jest moŜliwe. Podane miejsce w wymienionym magazynie nie istnieje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

- Sprawdzić, czy dane magazynu są prawidłowo zdefiniowane. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6424

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 ruch narzędzia nie jest moŜliwy. Narzędzie %2 nie istnieje / nie moŜna go uŜyć %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) Polecenie ruchu narzędzia – pochodzące z MMC lub PLC - nie jest moŜliwe. Stan wymienionego narzędzia nie pozwala na jego ruch. Wymienione narzędzie nie jest zdefiniowane wzgl. nie dopuszczone do tego polecenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. •

• • • Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Sprawdzić, czy jest nastawiony stan narzędzia `w trakcie zmiany` (`H20`). JeŜeli tak, wówczas musi najpierw ulec zakończeniu odpowiednie polecenie zmiany narzędzia pochodzące od PLC. Następnie powinien być moŜliwy ruch narzędzia. Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane. Czy został podany prawidłowy numer I? Sprawdzić, czy polecenie ruchu zostało prawidłowo sparametryzowane. Czy w miejscu źródłowym jest poŜądane narzędzie? Czy miejsce docelowe nadaje się do przyjęcia narzędzia? Sprawdzić, czy narzędzie jest juŜ załadowane (w przypadku gdy alarm wystąpił przy ładowaniu narzędzia).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 71

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 narzędzie %2 nie moŜe być umieszczone w magazynie %3 na miejscu %4. Niedopuszczalna definicja magazynu %1 = identyfikator kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) %3 = numer magazynu %4 = numer miejsca w magazynie

6425

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Polecenie ruchu narzędzia – pochodzące z MMC lub PLC - nie jest moŜliwe. Narzędzie, poprzez zlecenie ruchu, ma być umieszczone w miejscu, którego definicja nie spełnia załoŜeń co do wypełnienia. Przyczyny błędu są następujące: • Miejsce jest zablokowane lub zajęte! • Typ narzędzia nie jest zgodny z typem miejsca! • Narzędzie jest ewent. zbyt duŜe, miejsca obok są zajęte! • Jeśli narzędzie jest załadowywane / rozładowywane – miejsce załadunku / rozładunku musi być rodzaju `miejsce załadunku`. • Jeśli narzędzie jest załadowywane / rozładowywane – czy uczestniczący magazyn jest połączony z miejscem „miejsce załadunku/rozładunku”? Patrz teŜ $TC_MDP1, $TC_MDP2. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

Kontynuacja programu

Sprawdzić, czy dane magazynowe są prawidłowo zdefiniowane. Sprawdzić, czy magazyn poprzez procesy obsługowe nie ma po prostu innego miejsca do przyjęcia następnego narzędzia. • Sprawdzić, czy zdefiniowana jest hierarchia typów miejsc, i czy np. nie zabrania ona umieszczenia narzędzia typu ‘A’ w wolnym miejscu typu ‘B’. • Sprawdzić, czy uczestniczący magazyn jest połączony z miejscem załadunku/rozładunku wzgl. czy ma zdefiniowaną odległość. • Sprawdzić, czy miejsce załadunku/rozładunku jest rodzaju `miejsce załadunku`. Patrz takŜe $TC_MPP1. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6430

Wyjaśnienie

Licznik liczby sztuk: przepełniona tablica nadzorowanych ostrzy

Reakcja Pomoc

Nie jest moŜliwe wprowadzanie następnych ostrzy do tablicy licznika liczby sztuk. MoŜna w sumie zapisać tyle ostrzy dla licznika obrabianych przedmiotów, ile ostrzy moŜliwych jest w NCK. Oznacza to, Ŝe jeśli z kaŜdego narzędzia kaŜde ostrze zostanie uŜyte do obróbki dokładnie jeden raz, granica zostanie osiągnięta. JeŜeli w wielu uchwytach narzędzi / wrzecionach wykonywanych jest jednocześnie wiele obrabianych przedmiotów, wtedy moŜna dla wszystkich obrabianych przedmiotów 18100 MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA zapamiętać ostrza dla licznika liczby sztuk Wystąpienie alarmu oznacza, Ŝe ostrza stosowane od tej chwili nie podlegają juŜ kontroli liczby sztuk, a mianowicie tak długo, aŜ tablica zostanie ponownie opróŜniona, np. poprzez polecenie językowe NC SETPIECE lub odpowiednie polecenie z MMC, PLC (usługa PI). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

Czy nie zapomniano o pomniejszeniu stanu licznika liczby sztuk? Wówczas w programie obróbki zaprogramować SETPIECE, lub w programie PLC umieścić w tym celu prawidłowo polecenie. Gdy program obróbki wzgl. program PLC jest prawidłowy, naleŜy przez daną maszynową $MN_MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA utworzyć więcej pamięci dla ostrzy narzędzia (mogą to zrobić tylko osoby posiadające uprawnienie do dostępu!).

1 - 72

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start.

1 Alarmy

6431

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Funkcja niedozwolona. Zarządzanie narzędziami / nadzór narzędzi nie jest uaktywniony %1 = identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta Wywołano funkcję zarządzania danymi, która jest niedostępna z powodu wyłączonego zarządzania narzędziami albo nadzoru narzędzi, np. polecenia językowe GETT, SETPIECE, GETSELT, NEWT, DELT. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. • • •

• •

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program. Nie moŜna wykonać funkcji. Nie ma narzędzia na wrzecionie - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Upewnić się, jak powinno być skonfigurowane sterowanie NC! MoŜe potrzebne jest zarządzanie narzędziami albo nadzór narzędzi, a nie zostało uaktywnione? Czy zastosowano program obróbki, który jest przewidziany dla sterowania NC z zarządzaniem narzędziami/nadzorem narzędzi? Uruchomienie tego programu w sterowaniu NC bez zarządzania/nadzoru narzędzi jest niemoŜliwe. Albo uruchomić program NC na pasującym do niego NC albo zmienić ten program. Uaktywnić zarządzanie/nadzór narzędzi przez ustawienie odpowiednich danych maszynowych. Patrz $MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK, $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK. Sprawdzić, czy ustawiona jest potrzebna do tego opcja.

6432

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy próbie wykonania operacji, która wymaga, aby we wrzecionie znajdowało się narzędzie. MoŜe to być np. funkcja nadzoru liczby sztuk. - Wybrać inną funkcję, inny uchwyt narzędzia/wrzeciono albo umieścić narzędzie w uchwycie/wrzecionie. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6433

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 blok %2 %3 niedostępny przy pomocy zarządzania narzędziami %1=nr kanału %2=nr bloku, etykieta %3= symbol źródłowy

Nie ma dostępu do zmiennej systemowej wyszczególnionej w %3, gdy aktywne jest zarządzanie narzędziami. W przypadku $P_TOOL powinna być stosowana funkcja GELSELT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program. JeŜeli zaprogramowano $P-TOOLP, naleŜy zastosować funkcję GETSELT

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 73

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 polecenie językowe SETMTH jest niedozwolone, poniewaŜ funkcja uchwytu narzędzia jest nieaktywna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie zdefiniowano prowadzącego uchwytu narzędzia dla stanu podstawowego ($MC_TOOL_MANAGEMENT_TOOLHOLDER=0) a przez to nie ma do dyspozycji Ŝadnych uchwytów narzędzia. Polecenie językowe SETMTH jest przez to równieŜ nie zdefiniowane. Zmiana narzędzia jest w tym nastawieniu przeprowadzana odnośnie wrzeciona prowadzącego. Wrzeciono prowadzące jest nastawiane przy pomocy SETMS. - Lokalna reakcja alarmowa. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

6434

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu Wyjaśnienie Reakcja

Albo skorygować program NC (usunąć wzgl. zastąpić SETMHT) albo poprzez daną maszynową dać zezwolenie dla funkcji uchwytu narzędziowego. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Niedozwolony zapis $P_USEKT Próbowano zapisać wartość $P-USEKT. Nie jest to moŜliwe, poniewaŜ aktywne jest programowanie T=`nr miejsca` z automatycznym ustawieniem $P-USEKT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

6441

Pomoc

• Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Upewnić się, jak powinno być skonfigurowane sterowanie NC! (patrz bit 16 i 22 w $MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK) Czy jest stosowany program obróbki, który jest zaprojektowany dla sterowania NC bez T=`nr miejsca` z automatycznym nastawieniem $P_USEK Uruchomienie tego programu w sterowaniu NC z T=`nr miejsca` z automatycznym nastawieniem $P_USEKT jest niemoŜliwe. Albo uruchomić wykonywanie programu obróbki na pasującym sterowaniu NC albo zmienić program obróbki.

6442

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 funkcja niemoŜliwa do wykonania. W poŜądanym magazynie/miejscu %2 nie ma narzędzia %1 = identyfikator kanału %2 = numer magazynu / miejsca w magazynie Logika PLC przypuszczalnie nieprawidłowa. Jest skonfigurowana zmiana narzędzia z odrzuceniem narzędzia. Jest polecenie przygotowania. Wybrane narzędzie jest rozładowywane ze swojego miejsca (np. z PLC). PLC kwituje polecenie przygotowania przez `powtórz wybór narzędzia` (np. status=7). NCK nie znajduje narzędzia w miejscu w magazynie wymienionym w poleceniu PLC. Albo: Nastąpiła niedozwolona ingerencja obsługi w trwający wybór narzędzia (rozładowanie wybieranego narzędzia). Dlatego pokwitowanie PLC nie udaje się. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja Pomoc

Programista PLC powinien przestrzegać co następuje: • Dbać o to, by narzędzie nie zostało usunięte z wymienionego magazynu (np. w wyniku nieprawidłowego programu PLC). • Zaprogramowanej zmianie narzędzia nie zabrać narzędzia (= rozładować) przed pokwitowaniem końca polecenia. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 74

03.04

1 Alarmy
!!Jest jednak dozwolona zmiana miejsca narzędzia przeznaczonego do wprowadzenia do pozycji roboczej. Z tą sytuacją NCK jest w stanie sobie poradzić. Ten alarm uzupełnia alarm 6405, jeŜeli tamten zawiera oznaczenie 8. Ma to ułatwić diagnozę. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr miejsca w magazynie Kanał %1 blok%2 nie moŜna zmienić narzędzia. Nie obowiązujący nr miejsca w magazynie. %3 w magazynie pośrednim

6450

Kontynuacja programu Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

NiemoŜliwa jest Ŝądana wymiana narzędzia. Wymienione miejsce w magazynie to albo uchwyt narzędzi/wrzeciono albo miejsce puste. Poleceniem językowym TCI wolno jest zaprogramować tylko numery magazynu pośredniego, które nie są uchwytem narzędzia/wrzecionem; tzn. np. nr miejsca chwytaka jest dozwolony, - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. • •

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok2 niemoŜliwa zmiana narzędzia. Nie zdefiniowano magazynu pośredniego %1=identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta śądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Nie zdefiniowano magazynu pośredniego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Sprawdzić, czy prawidłowo zdefiniowano dane magazynu ($TC_MPP1) sprawdzić czy przyczynowe polecenie programowe – np. TCI - jest prawidłowo sparametryzowane.

6451

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić czy prawidłowo zdefiniowano dane magazynu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować programu. Kanał %1 blok %2 niemoŜliwa zmiana narzędzia. Numer uchwytu narzędziowego / wrzeciona =%3 nie jest zdefiniowany. %1 = identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr uchwytu narzędziowego / wrzeciona - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

6452

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nie moŜna wykonać zmiany narzędzia. Nie zdefiniowano numeru uchwytu narzędzia / wrzeciona.

Sprawdzić czy prawidłowo zdefiniowano numer uchwytu narzędziowego / wrzeciona i dane magazynu (patrz do niniejszego zmienne systemowe $TC_MPP1, $TC_MPP5 magazynu pośredniego).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 75

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 niemoŜliwa zmiana narzędzia. Nie ma przyporządkowania pomiędzy numerem uchwytu narzędziowego / nr wrzeciona=%3 i miejscem w magazynie pośrednim %4. %1=identyfikator kanału %2=nr bloku, etykieta %3=nr wrzeciona %4 = LocNo Nie moŜna wykonać Ŝądanej zmiany narzędzia. Nie ma zdefiniowanej zaleŜności pomiędzy numerem uchwytu narzędziowego / wrzeciona i miejscem LocNo w magazynie pośrednim. - Blok korekcyjny z reorganizacją - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Wyświetlenie alarmu. • • Sprawdzić, czy prawidłowo zdefiniowano dane magazynu ($TC_MLSR) Sprawdzić, czy prawidłowo sparametryzowano przyczynowe polecenie programowe – np. TCI.

6453
Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

6454

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować programu.

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 zmiana narzędzia niemoŜliwa. Nie jest dostępna zaleŜność odległościowa. %1=identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta PoŜądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Ani wrzeciono ani miejsce w magazynie pośrednim nie dysponują zaleŜnością odległościową. - Blok korekcyjny z reorganizacją - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Wyświetlenie alarmu. • •

6455

Sprawdzić, czy prawidłowo zdefiniowano dane magazynu ($TC_MDP2) Sprawdzić, czy prawidłowo sparametryzowano przyczynowe polecenie programowe – np. TCI Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmiana narzędzia niemoŜliwa. Nr miejsca %3 nie ma w magazynie %4 %1 = ID kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer miejsca w magazynie %4 = numer magazynu PoŜądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Wymienionego miejsca nie ma w podanym magazynie. - Blok korekcyjny z reorganizacją - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Wyświetlenie alarmu •

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6500

Kontynuacja programu Wyjaśnienie

Sprawdzić, czy przyczynowe polecenie programowe, np. TCI, jest prawidłowo sparametyryzowane. • Sprawdzić, czy dane magazynu są prawidłowo zdefiniowane ($TC_MAP6 i $TC_MAP7 magazynu miejsca pośredniego) Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Osiągnięta wartość graniczna pamięci NC Alarm moŜe wystąpić podczas zapisu do pliku cc_resu.mpf , gdy będąca do dyspozycji pamięć buforowana nie wystarcza. Wskazówka: Podczas 1-go uruchomienia moŜe to dotyczyć plików z systemu plików NC np. dane napędowe, pliki MMC, pliki FIFO, Programy NC, ... - Wyświetlenie alarmu

Reakcja

1 - 76

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc

1 Alarmy
Dopasować wielkość buforowanej pamięci ($MN_MM_USER_MEM_BUFFERED) lub powiększyć dostępny obszar buforowanej pamięci, np. przez rozładowanie nie uŜywanych programów obróbki lub pomniejszyć bufor pierścieniowy (patrz $MC_RESU_RING_BUFFER_SIZE). Skasować alarm przyciskiem kasowani wzgl. NC-Start. Zbyt wiele programów obróbki w pamięci NC

6510

Kontynuacja programu

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Skasować względnie rozładować pliki (np. programy obróbki) albo zwiększyć $MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Wartość danej maszynowej %1%2 jest za mała

- Wyświetlenie alarmu.

Liczba plików w systemie plików NC (część pamięci NC) osiągnęła maksimum. Wskazówka: Przy pierwszym uruchomieniu moŜe to dotyczyć plików systemu plików NC, np. dane napędu, pliki MMC, pliki FIFO, programy NC, ...

6520

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = łańcuch znaków: identyfikator danej maszynowej %2 = ew. indeks: tablica MD

Dana maszynowa $MN_MM_PROTOC_NUM_FILES nastawia liczbę plików protokołowych dla uŜytkowników protokołowania. UŜywanych jest jednak więcej niŜ skonfigurowano. - Wyświetlenie alarmu. Zwiększyć daną maszynową $MN_MM_PROTOC_NUM_FILES. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Zbyt wiele plików w jednym katalogu - Wyświetlenie alarmu.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6530

Ilość zbiorów w katalogu NCK osiągnęła maksimum. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. W odnośnym katalogu skasować względnie rozładować pliki (np. programy obróbki) albo zwiększyć $MM_NUM_FILES_PER_DIR. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Zbyt wiele katalogów w pamięci NC - Wyświetlenie alarmu. • •

Kontynuacja programu

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6540

Liczba katalogów w systemie plików NCK osiągnęła maksimum. Skasować względnie rozładować katalog (np. obrabiany przedmiot) lub zwiększyć $MM_NUM_DIR_IN_FILESYSTEM.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Zbyt wiele podkatalogów - Wyświetlenie alarmu.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6550

Liczba podkatalogów w katalogu NCK osiągnęła maksimum. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. • W odnośnym katalogu skasować względnie rozładować podkatalogi lub

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 77

1 Alarmy
• Kontynuacja programu zwiększyć - $MM_NUM_SUBDIR_PER_DIR.

03.04

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. Niedozwolony format danych

6560

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba wprowadzenia niedopuszczalnych danych do pliku NCK. Błąd ten moŜe wystąpić zwłaszcza wtedy, gdy spróbujemy załadować do NCK dane binarne jako pliki ASCII. Błąd moŜe wystąpić równieŜ przy wstępnym przetwarzaniu cykli (patrz $MN_PREPROCESSING_LEVEL), gdy program obróbki jest bardzo długi. W takim przypadku naleŜy podzielić ten program. - Wyświetlenie alarmu. Oznaczyć plik jako dane binarne (np. rozszerzenie: .BIN).

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Osiągnięto granicę pamięci NC

6570

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

System plików w pamięci DRAM w NCK jest zapełniony. Zlecenie nie moŜe zostać zrealizowane. Utworzono zbyt wiele plików systemowych w pamięci DRAM. - Wyświetlenie alarmu. Uruchomić mniejszą ilość zleceń “wykonywanie z zewnątrz”. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Osiągnięto granicę pamięci NC - Wyświetlenie alarmu.

6580
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja Kontynuacja programu

System plików w pamięci DRAM w NCK jest zapełniony. Zlecenia nie moŜna wykonać. Załadowano zbyt wiele plików. Skasować wzgl. rozładować pliki (np. programy obróbki). Osiągnięto granicę pamięci karty NC (NC-Card) - Wyświetlenie alarmu

6600
Pomoc

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. System plików karty NC w NCK jest zapełniony. Dalsze zapisywanie danych na karcie NC jest niemoŜliwe. Skasować dane na karcie PCMCIA.

Wyjaśnienie Reakcja Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Na karcie NC otwarto zbyt wiele plików - Wyświetlenie alarmu

6610
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

Za duŜo plików jednocześnie odwołuje się do karty NC. Powtórzyć działanie później.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Karta NC ma błędny format - Wyświetlenie alarmu Wymienić kartę NC. Brak jest dostępu do karty NC, poniewaŜ format jej nie jest w porządku.

6620 Wyjaśnienie
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

1 - 78

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

03.04

1 Alarmy
Karta NC (sprzęt) jest uszkodzona - Wyświetlenie alarmu Brak jest dostępu do karty NC, poniewaŜ jest ona uszkodzona. Wymienić kartę PCMCIA.

6630
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

6640

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Karta NC nie jest włoŜona - Wyświetlenie alarmu WłoŜyć kartę NC. Brak jest dostępu do karty NC, poniewaŜ karta nie jest włoŜona.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6650

Kontynuacja programu Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Karta NC chroniona jest przed zapisem - Wyświetlenie alarmu Nie moŜna dokonać zapisu na karcie NC, poniewaŜ jest aktywna ochrona przed zapisem. Wyłączyć aktywność ochrony przed zapisem.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Opcja ‘Flash File System’ nie jest ustawiona - Wyświetlenie alarmu Kupić opcję. Nie moŜna dokonać zapisu na karcie NC, poniewaŜ nie jest ustawiona opcja.

6660

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

6670

Kontynuacja programu Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Aktywny odczyt karty NC - Wyświetlenie alarmu. Wystąpił alarm podczas odczytu zawartości karty NC. W tym czasie nie ma dostępu do FFS. Odczekać do zakończenia odczytu.

6671

Alarm znika wraz z jego przyczyną. śadne dalsze czynności obsługowe nie są wymagane. Trwa zapis karty NC Alarm jest wyświetlany podczas zapisu na karcie NC. W tym czasie nie ma dostępu do FFS. Jeśli przy wystąpieniu alarmu wystąpi zanik napięcia, zawartość karty PCIMCIA zostaje zniszczona! - Wyświetlenie alarmu Odczekać do zakończenia zapisu.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

6690

Wyświetlanie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Dalsza obsługa nie jest wymagana. Cykle z NC –Card nie mogą zostać skopiowane do biernego systemu plików

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Brak wystarczającego miejsca w systemie plików do tego, aby móc przejąć katalogi podane w $PCMCIA_FUNKTION_MASK z NC_Card do biernego systemu plików - Wyświetlenie alarmu Skasować dane w systemie plików.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 - 79

1 Alarmy

03.04
Cykle w pasywnym systemie plików nie mogą zostać zapisane na NC –Card

6691

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Na karcie NC nie ma juŜ wystarczającego miejsca, aby móc zapisać katalogi podane w $PCMCIA_FUNKTION_MASK . Dlatego cykle mogą zostać utracone przy następnym ładowaniu programu. - Wyświetlenie alarmu Skasować dane na karcie NC lub skasować nie uŜywane cykle Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Cykl %1 został utracony %1=nazwa cyklu Zmieniono cykl, ale ze względu na przerwę w zasilaniu wykonanie kopii zapasowej nie mogło zostać doprowadzone do końca. Cykl został utracony. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC - Blokada startu NC w tym kanale. Wgrać na nowo cykl Wyłączyć i włączyć sterowanie. Plik %1 został utracony %1=nazwa pliku

6692

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

6693

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Ze względu na przerwę w zasilaniu zmiany pliku nie moŜna było naleŜycie doprowadzić do końca. Plik został utracony. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC - Blokada startu NC w tym kanale. Ponownie wgrać plik. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Nieznana karta NC (%1/%2). Zapis nie jest moŜliwy

Pomoc

Kontynuacja programu

6698

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = actManufactorCode (kod producenta czytany z karty) %2 = actDeviceCode (kod modułu pamięci czytany z karty) - Wyświetlenie alarmu.

Nie jest moŜliwy zapis na karcie NC, poniewaŜ brak obowiązującego algorytmu zapisu dla pamięci fleszowej. Zastosować kompatybilną kartę NC lub po konsultacji z firmą SIEMENS wpisać nowy ManufactorCode / DeviceCode do MD $MN_PERMISSIVE_FLASH_TAB. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

6700

Parametry

Kanał %1 wartość danej maszynowej %2%3 jest za mała %1 = numer kanału %2 = identyfikator danej maszynowej %3 = ew. indeks tablicy

Wyjaśnienie Reakcja

Dana maszynowa $MC_MM_PROTOC_NUM_ETP_STD_TYP nastawia liczbę typów wydarzeń standardowych dla uŜytkowników protokołowania. UŜyto ich jednak więcej niŜ skonfigurowano. - Wyświetlenie alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 80

03.04
Pomoc Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 Alarmy
Zwiększyć daną maszynową $MC_MM_PROTOC_NUM_ETP_STD_TYP. Zdefiniowano zbyt wiele alarmów CC

7000

Kontynuacja programu

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

W przypadku cykli kompilacyjnych zarezerwowano zbyt wiele alarmów. Ta liczba została przekroczona przy rozruchu przy definiowaniu nowego alarmu CC. - Wyświetlenie alarmu. Poza zredukowaniem ilości alarmów CC nie jest obecnie moŜliwa inna pomoc (kontakt z SIEMENS AG, Opieka nad systemem dla Produktów MC A&D, Hotline (tel. p. alarm 1000)). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Przekroczony zakres numerów MMC

Kontynuacja programu

7010

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W przypadku cykli kompilacyjnych zarezerwowana jest stała ilość numerów alarmów (100). Została ona przekroczona przy definiowaniu nowego alarmu CC. (Obowiązujący zakres leŜy między 0 a 4 999). - Wyświetlenie alarmu. Zdefiniować numery alarmów CC w aktualnym zakresie od 0 do 4 999. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Nie nadano numeru alarmu CC

7020

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Identyfikator alarmu zastosowany przez producenta cykli kompilacyjnych nie jest znany w systemie. Przy tworzeniu alarmów cykli kompilacyjnych nie został on nadany. - Wyświetlenie alarmu. • • Alarm moŜe mieć 2 przyczyny:

Kontynuacja programu

7100

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Numer alarmu nie został zdefiniowany. Definicja musi nastąpić. Zastosowano inny parametr wywoławczy, niŜ ten przekazany z NCK.

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Cykle kompilacyjne zakresu VDI: %1 bajtów dla wejść i %2 bajtów dla wyjść. Maksymalnie jest dostępnych %3 bajtów %1 = łańcuch znaków (dana maszynowa) %2 = łańcuch znaków (dana maszynowa) %3 = maks. długość dla interfejsu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Suma bajtów wejściowych i wyjściowych na interfejsie uŜytkownika VDI dla cykli kompilacyjnych przekracza maksymalną liczbę 400 bajtów.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Dane maszynowe dla podziału interfejsu uŜytkownika VDI cykli kompilacyjnych (DB 9) w bajtach wejściowych i wyjściowych ustawić odpowiednio do funkcji w cyklach kompilacyjnych. Maksymalna liczba 400 bajtów nie moŜe zostać przekroczona - podział na bajty wejściowe i wyjściowe jest dowolny. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 81

1 Alarmy

03.04
Problemy z zewnętrznymi, połączonymi cyklami kompilacyjnymi %1%2 %1 = numer wewnętrzny %2 = could be - Wyświetlenie alarmu. Problem z zewnętrznymi połączonymi cyklami kompilacyjnymi. Patrz opis działania cyklu kompilacyjnego!.

7200

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Błąd asercji w %1 wiersz %2

7201

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = łańcuch znaków (ścieŜka z nazwą programu) %2 = łańcuch znaków (numer wiersza) - NC przełącza się na śledzenie. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm.

Ten alarm jest alarmem wyłącznie dla potrzeb prac rozwojowych. Występuje on tylko w przypadku zewnętrznie połączonych cykli kompilacyjnych.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zapytanie zwrotne do autora cyklu kompilacyjnego.

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach. Ponownie uruchomić program obróbki. Brak bitu opcji do %1: %2 <hex> %1 = (łańcuch znaków) nazwa pliku .elf specyficznego dla CC %2 = (int) potrzebny bit opcji (hex) - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Jest wyłączana zwłoka reakcji na alarm.

7202

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Alarm dla cykli kompilacyjnych firmy SIEMENS. Ten alarm ukazuje się, gdy dla cyklu kompilacyjnego SIEMENS potrzebny bit opcji nie jest nastawiony.

Pomoc Kontynuacja programu

Nastawić wymagany bit opcji albo skasować plik .elf z systemu plików fleszowych.

7500

Parametry

Blok %1 nie obowiązujący stopień ochrony dla polecenia %2 (stopień ochr. akt.: %3 prog. %4) %1 = numer bloku %2 = zaprogramowane polecenie %3 = aktualny stopień ochrony polecenia %4 = zaprogramowany stopień ochrony polecenia

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach. Ponownie uruchomić program obróbki.

Wyjaśnienie

1 - 82

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Przy przyporządkowaniu stopnia ochrony do polecenia programu obróbki przy pomocy polecenia REDEF • zaprogramowano niedozwolone polecenie programu obróbki • zaprogramowano stopień ochrony, który jest logicznie mniejszy (liczbowo większy) niŜ stopień ochrony aktualnie obowiązujący dla tego polecenia • kaŜdorazowy plik definicji nie wyposaŜono w wystarczającą ochronę przed zapisem. Ochrona pliku przed zapisem musi być co najmniej tak wysoka, jak najwyŜszy stopień ochrony, który w tym pliku definicji jest przyporządkowywany poleceniu programu obróbki

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Skorygować pliki definicji /_N_DEF_DIR/_N_MACCESS_DEF wzgl. /_N_DEF_DIR/_N_UACCESS_DEF. Polecenia językowe dopuszczalne dla kaŜdorazowej konfiguracji systemu naleŜy przeczytać z instrukcji programowania Siemens wzgl. dokumentacji producenta. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału Kanał %1 opcja 'procedury przerwania' nie jest ustawiona

8000

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Dla wywołania procedur przerwania i szybkiego odsunięcia od konturu konieczne są sygnały wejściowe szybkich wejść NCK. Funkcja ta nie znajduje się w wykonaniu podstawowym i w razie konieczności naleŜy ją uzupełnić. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Proszę nie stosować szybkich wejść przerwań lub skontaktować się z producentem maszyny w celu uzupełnienia tej funkcji! Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Nie ustawiono opcji ‘Uaktywnienie więcej niŜ %1 osi’ %1 = liczba osi Poprzez specyficzną dla kanału MD 20 070 AXCONF_MACHAX_USED zdefiniowano więcej osi maszynowych, niŜ jest to dopuszczone w systemie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Suma wszystkich osi skonfigurowanych przez specyficzną dla kanału MD 20 070 AXCONF_MACHAX_USED nie moŜe przekraczać maksymalnej liczby osi (zaleŜnie od stopnia rozbudowy -> opcji, wykonanie podstawowe: 4 osie). Wyłączyć i włączyć sterowanie.

8010

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

8020

Parametry Reakcja Pomoc

Nie ustawiono opcji ‘uaktywnienie więcej niŜ %1 kanałów’ %1 = liczba kanałów Podano 2. kanał, chociaŜ nie ma odpowiedniej opcji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

W specyficznej dla systemu MD 10 010 ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP zredukować liczba kanałów do 1 lub uzupełnić opcję dla 2. kanału.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 83

1 Alarmy

03.04
Nie jest nastawiona opcja ‘uaktywnienie więcej niŜ %1 grup rodzajów pracy‘ %1 = liczba grup rodzajów pracy Opcja liczby grup rodzajów pracy nie odpowiada liczbie grup uaktywnionych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = wielkość pamięci

8021

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

8022

Kontynuacja programu

Doinstalować opcję dla większej liczby grup rodzajów pracy. Zmniejszyć liczbę aktualnie uaktywnionych grup rodzajów pracy. Opcja ‘aktywacja więcej niŜ %1 kB SRAM’ nie jest ustawiona Opcja rozbudowy pamięci nie odpowiada uaktywnionej SRAM. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. • Kupić opcję • Uaktywnić mniej pamięci SRAM Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

8030

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kanał %1 blok %2 nie ustawiono opcji ‘Interpolacja więcej niŜ 4 osi’

Opcja dla ilości osi interpolujących nie zgadza się z liczbą zaprogramowanych osi w układzie interpolacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera.

Pomoc Kontynuacja programu

Uzupełnić opcję: ”Interpolacja więcej niŜ 4 osi” (moŜe być tam ustawiona dopuszczalna liczba osi) lub w programie obróbki zaprogramować maksymalnie tyle osi, by odpowiadało to stopniowi rozbudowy sterowania. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Opcja 'aktywacja więcej niŜ %1 osi Link' nie jest ustawiona

8032

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

%1 = liczba osi

Opcja liczby osi Link nie zgadza się z liczbą osi zaprojektowanych w danej maszynowej MD $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera. • • Kupić opcję Zaprojektować mniej osi Link.

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 84

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Opcja 'Aktywacja pojemników osi' nie jest ustawiona - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera. • • Kupić opcję Nie projektować pojemników

8034

Wyjaśnienie Reakcja

Opcja 'Aktywacja funkcji pojemnika osi' nie jest ustawiona w MD $MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB.

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Opcja : W przypadku NCU-Link nie wolno jest nastawiać róŜniących się taktów interpolatora wzgl. taktów regulatora połoŜenia.

8036

Wyjaśnienie Reakcja

Nie nastawiono opcji dla „uaktywnienie FAST_IPO_LINK”. W przypadku NCULink, wszystkie takty interpolatora wzgl. regulatora połoŜenia muszą być wówczas równe (patrz opis FAST-IPO-LINK). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu • •

Pomoc

Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kupić opcję albo nie uaktywniać róŜnych czasów taktów interpolatora wzgl. regulatora połoŜenia (patrz MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO i MN_POSTCTRL_SYSCLOCK_TIME_RATIO)

8038

Parametry Reakcja

Nie nastawiona opcja 'uaktywnienie więcej niŜ %1 osi Lead- Link' %1= liczba osi Opcja dla liczby osi Lead Link nie zgadza się z ilością zaprojektowanych osi w danej MD: $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_NCU - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera. • •

Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki Cofnięta MD %1, przynaleŜna opcja nie jest ustawiona %1 = łańcuch znaków: identyfikator MD - Wyświetlenie alarmu. Ustawiono daną maszynową, która jest zablokowana przez daną opcji. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Proszę zwrócić się w celu uzupełnienia opcji do producenta maszyny względnie pracownika słuŜb sprzedaŜy firmy A&D MC SIEMENS AG. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kupić opcję Zaprojektować mniej osi Lead-Link

8040

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 85

1 Alarmy

03.04
Oś %1: MD %2 cofnięta, przynaleŜna opcja jest niewystarczająca %1 = numer osi %2 = łańcuch znaków: identyfikator MD Ilość osi wybranych w przynaleŜnej danej maszynowej opcji została wyczerpana. W podanych osiowych danych maszynowych wybrano dla zbyt wielu osi funkcje naleŜące do opcji. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Brak gotowości kanału. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Opcja dla taktu interpolatora %1 ms nie jest nastawiona

8041

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

8044

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Nie jest nastawiona opcja uaktywnienia taktu interpolatora %1 ms Opcja - dopuszczalny takt interpolatora: • bez opcji >=8ms • 1 stopień>=6ms. • 2 stopień >=4ms • 3 stopień >=2ms • 4 stopień <2ms - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera • •

%1 = niedopuszczalny takt interpolatora

Pomoc Kontynuacja programu

8045

Kupić opcję Powiększyć takt interpolatora np. przez MD: IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO) Wyłączyć i włączyć sterowanie

Wyjaśnienie

Opcja dla wybranego nastawienia taktu nie jest nastawiona

Reakcja

Opcja dla 810D-Powerline do uaktywnienia tych samych rastrów taktów regulatora prądu / prędkości obrotowej / połoŜenia / interpolatora jak w przypadku 840D nie jest nastawiona. Bez opcji są dopuszczalne tylko wartości nastawcze z 810D-Standard. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera. • •

Pomoc Kontynuacja programu

Wyłączyć i włączyć sterowanie

Kupić opcję Nastawić takty (regulatora prądu / prędkości obrotowej) na wartości standardowe 810D

1 - 86

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Ustawiono %1 opcji, ale nie wprowadzono klucza licencji %1 = liczba opcji bez licencji - Wyświetlenie alarmu. Nastawiono opcję , ale nie wprowadzono prawidłowego klucza jako dowód zakupu. Wygenerować klucz poprzez internet i wprowadzić go. Skasować przyciskiem kasowania wzgl NC-START. %1 = liczba opcji nie licencjonowanych - Wyświetlenie alarmu. Ustawiono %1 opcji które nie są licencjonowane poprzez klucza licencji Nastawiono opcje , które nie są licencjonowane przez wprowadzony klucz licencji. Wygenerować klucz poprzez internet i wprowadzić go. Skasować przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

8080

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie Pomoc

Kontynuacja programu

8081

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

8082
Pomoc

Wyjaśnienie Reakcja

Klucz licencji wprowadzono trzykrotnie, przed ponownym wprowadzeniem przeprowadzić POWER-ON Klucz licencyjny moŜna wprowadzić trzykrotnie (dobrze lub błędnie). - Wyświetlenie alarmu.

Kontynuacja programu

Wykonać POWER-ON NCK i ponownie (prawidłowo) wpisać kod licencyjny. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Niedopuszczalna kombinacja opcji (%1)

8098

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

%1 = Maska bitowa opcji %1 = Bit0 (LSB) cięcie %1 = Bit1 język zewnętrzny %1 = Bit2 neuronalna kompensacja błędu ćwiartki koła %1 = Bit3 pomiary stopień 2

Dla tej NCU obowiązują ograniczenia w kombinacjach opcji: Opcja "2 kanał" i opcje "język zewnętrzny", "wycinanie", "kompensacja błędu ćwiartki koła", "pomiary stopień 2" wykluczają się wzajemnie! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. Odpowiednio ustawić opcje. Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • •

Pomoc

Kontynuacja programu

8100

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2: funkcja nie jest moŜliwa Nie jest moŜliwe z powodu ograniczeń embargowych.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1. Akcje synchroniczne Zapis posuwu, override i offsetu osiowego ($AA_VC, $AC_VC, $AA_OVR, $AA_VC i $AA_OFF) z akcji synchronicznych, jak teŜ Continous Dressing moŜna zaprogramować tylko jeden raz w bloku.

1 - 87

1 Alarmy
• • Reakcja

03.04
2. Pomiar rozszerzony: ‘pomiar cykliczny’ (MEAC) i ‘pomiar z akcji synchronicznej’ nie jest moŜliwy.

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki detalu.

3. Interpolacja osi: liczba osi, które ze sobą interpolują nie moŜe przekroczyć 4 (do tego zalicza się takŜe synchroniczne prowadzenie osi przez akcje synchroniczne "DO POS[X]=$A..." "DO FA[X]=$A...").

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [do w. opr. 3.x] Kanał %1 NC-Start przy aktywnym alarmie niedozwolony %1 = numer kanału Jest aktywny alarm, którego wewnętrzną reakcją jest odmowa wykonania NCStart. - Wyświetlenie alarmu Stwierdzić i usunąć przyczynę alarmu

10200
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Przyciskiem NC-START albo RESET skasować alarm i kontynuować program. [do w. opr. 3.x] Kanał %1 NC-Start niemoŜliwy %1 = numer kanału NC-Start nie jest chwilowo akceptowany, poniewaŜ np. • jest jeszcze aktywne REORG • jest jeszcze aktywne kasowanie pozostałej drogi • konieczne jest czekanie na inny kanał, i in. - Wyświetlenie alarmu Jeszcze raz nacisnąć NC-Start

10202

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program Kanał %1 NC-Start bez punktu bazowego (akcja%2<ALNX>) %1 = numer kanału %2 = numer/nazwa akcji Naciśnięto przycisk NC-Start w trybie MDA lub AUTOMATIC a przynajmniej jedna oś nie doszła do punktu bazowego. Wyświetlenie alarmu. Są nastawiane sygnały interfejsowe Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Przez specyficzną dla kanału MD 20700: REFP_NC_START_LOCK (NC-Start bez punktu bazowego) moŜna zdecydować, czy oś przed NC-Start oś musi być bazowana czy nie. Start bazowania moŜna wywołać specyficznie dla kanału lub osi.

10203

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

• Bazowanie specyficzne dla kanału: rosnące zbocze sygnału interfejsowego

1 - 88

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

”Uaktywnienie bazowania” (DB 21 - 28, DBX 1.0) rozpoczyna automatyczny przebieg, który uruchamia osie kanału w kolejności podanej w specyficznej dla osi MD: 34110 REFP_CYCLE_NR (bazowanie osi w kolejności specyficznej dla kanału). 0: Oś nie bierze udziału w bazowaniu specyficznym dla kanału, musi być jednak bazowana dla startu NC, -1: oś nie bierze udziału w bazowaniu specyficznym dla kanału i nie musi być bazowana dla NC-Start, 18: kolejność startu dla bazowania specyficznego dla kanału (jednoczesny start przy takim samym numerze), 1-31: typ CPU.

03.04


1 Alarmy
Bazowanie specyficzne dla osi: nacisnąć przycisk kierunkowy, który odpowiada kierunkowi dosuwu w specyficznej dla osi MD: 34010 REFP_CAM_MDIR_IS_MINUS (dosunięcie do punktu bazowego w kierunku ujemnym).

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 błąd ogólny %1 = numer kanału W kanale wystąpił błąd ogólny. - Wyświetlenie alarmu. Jest to wskazanie na sprzeczności wewnętrzne, które nie mają skutków. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 błąd wewnętrzny w %2 %1 = numer kanału &2 = łańcuch znaków W kanale wystąpił błąd wewnętrzny

10204
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

10205
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Brak gotowości kanału Nacisnąć RESET. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 błąd ogólny generatora funkcji %1 = numer kanału

Kontynuacja programu

10206
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Przy uaktywnieniu / wyłączeniu aktywności generatora funkcji wystąpił błąd. Wyświetlenie alarmu. Nacisnąć RESET.

Kontynuacja programu

10207
Reakcja Pomoc

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału

Parametry

Kanał %1 Błąd przy uaktywnieniu / wyłączeniu funkcji digitalizacji Błąd wystąpił przy uaktywnieniu / wyłączeniu aktywności modułu digitalizacji, np. nie będący w stanie channel-ready, juŜ uaktywniony itp. Wyświetlenie alarmu. Nacisnąć RESET.

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 dla kontynuacji programu zadać NC-Start %1 = numer kanału Po poszukiwaniu bloku z obliczaniem sterowanie znajduje się w poŜądanym stanie. Teraz moŜna uruchomić program przez NC-Start lub najpierw zmienić stan przez zmianę zapisu w pamięci / Jog. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Zatrzymanie interpretera. Nacisnąć NC-Start.

10208

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 89

1 Alarmy
Kontynuacja programu

03.04
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 wewnętrzny stop NC po szukaniu bloku %1 = numer kanału Wewnętrzny alarm, który słuŜy do wywołania stopu NC jako reakcji na alarm. Alarm jest generowany, gdy $MN_SEARCH_RUN_MODE == 1 i nastąpiło przełączenie na ostatni blok akcji po szukaniu bloku w przebiegu głównym. Alarm 10208 jest wtedy uaktywniany w zaleŜności od sygnału VDI PLC -> kanał NCK DBB1.6. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Zatrzymanie interpretera. NC-Start

10209

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 aktywny %1 = numer kanału Dla tego kanału zostało zaŜądane polecenie wewnętrzne "Skasowanie bloków programu obróbki przygotowanych w przebiegu wyprzedzającym z następnym nowym przygotowaniem (REORG)". Jest ono wyzwalane np. przez zmianę zapisu w pamięci, nie wolno go jednak wykonać w bieŜącym kanale. - Wyświetlenie alarmu Zatrzymać kanał (NC-Stop) i powtórzyć czynność obsługową. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10220

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

10221
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Nowe przygotowanie bloków programu obróbki od aktualnego bloku obróbki (REORG) jest moŜliwe tylko na końcu bloku. - Wyświetlenie alarmu Zatrzymać kanał (NC-Stop) i powtórzyć czynność obsługową. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 Komunikacja kanał-kanał nie jest moŜliwa %1 = numer kanału

%1 = numer kanału

[tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 nie zatrzymany na końcu bloku

Kontynuacja programu

10222

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał otrzymał negatywne kwitowanie komunikacji kanał-kanał, poniewaŜ numer kanału docelowego nie jest znany. Np.: START(x) lub WAITE(x), ale kanał x nie został zainicjalizowany. Wyświetlenie alarmu. Jest to wskazówka odnośnie moŜliwych niezgodności. Program jest kontynuowany, jeśli nie jest wymagane pokwitowanie. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1: polecenie %2 jest juŜ zajęte %1 = numer kanału %2 = nazwa wydarzenia Kanał otrzymał negatywne pokwitowanie komunikacji kanał-kanał, poniewaŜ to polecenie jest juŜ aktywne wzgl. nie zostało jeszcze zakończone. Np.: INIT(x,"ncprog"), ale dla kanału x istnieje juŜ Ŝądanie wyboru programu. Wyświetlenie alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

10223

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

1 - 90

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Jest to wskazówka odnośnie moŜliwych niezgodności. Program jest kontynuowany, jeśli nie jest wymagane pokwitowanie. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1: polecenie odrzucone %1 = numer kanału Kanał otrzymał polecenie, które w tej chwili nie moŜe zostać wykonane, np. uaktywnienie testu programu jest dozwolone tylko w automatyce w stanie Reset. Wyświetlenie alarmu. Nacisnąć RESET i ponownie wydać polecenie.

10224

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1: polecenie odrzucone %1 = numer kanału Kanał otrzymał polecenie. Nie moŜe być ono wykonane. - Wyświetlenie alarmu. Nacisnąć RESET.

10225
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x]Kanał %1: resetowanie przerwane %1 = numer kanału Podczas resetowania wystąpił błąd, tak Ŝe sekwencja nie mogła być kontynuowana - Wyświetlenie alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy - Brak gotowości kanału - Blokada startu NC w tym kanale Ponownie nacisnąć RESET.

10226
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

10227
Reakcja Pomoc

Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1: polecenie przerwane %1 = numer kanału

Parametry

Wyjaśnienie

Podczas aktywnego polecenia wystąpił błąd, tak Ŝe sekwencja nie mogła być kontynuowana. - Wyświetlenie alarmu. Ponownie wydać polecenie.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1: przerwanie programu nie pozwala na zmianę rodzaju pracy %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy Ze "stanu przerwania programu" (sygnał interfejsowy DB 21 - 28, DBX 35.3) wyzwolony przez NC-Stop z następnym przełączeniem rodzaju pracy na JOG wolno przełączyć tylko na poprzedni rodzaj pracy (AUTOMATYKA albo MDA). - Wyświetlenie alarmu.

10230

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 91

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
JeŜeli poŜądana jest zmiana rodzaju pracy, naleŜy poprzez "stan przerwania programu" (sygnał interfejsowy DB 21 - 28, DBX 35.4) - wyzwalany przez "Reset" - przejść na nowy rodzaj pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10231

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

[tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1 zatrzymanie programu nie pozwala na zmianę rodzaju pracy %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy Ze "stanu przerwania programu" (sygnał interfejsowy DB 21 - 28, DBX 35.2) wyzwolony przez NC-Stop) wolno jest ponownie podjąć tylko ciągłą pracę programową (przyciskiem NC-Start). - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli poŜądana jest zmiana rodzaju pracy, naleŜy poprzez "stan przerwania programu" (sygnał interfejsowy DB 21 - 28, DBX 35.4) - wyzwalany przez "Reset" - przejść na nowy rodzaj pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

10232

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

[tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1 nie pozwala na zmianę rodzaju pracy %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy - Wyświetlenie alarmu. Zmiana na poŜądany rodzaj pracy jest niedopuszczalna. Przełączenia moŜna dokonać tylko w stanie "reset". JeŜeli jest poŜądana zmiana rodzaju pracy, naleŜy nacisnąć przycisk Reset i powtórzyć wybór rodzaju pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10240

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

[tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1 zmiana rodzaju pracy jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy Zmiana rodzaju pracy pociągnęłaby za sobą "reorganizację". Jest ona jednak chwilowo niemoŜliwa, poniewaŜ jest obrabiany skomplikowany odcinek geometrii. - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli jest poŜądana zmiana rodzaju pracy, naleŜy nacisnąć przycisk Reset i powtórzyć wybór rodzaju pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 zmiana rodzaju pracy w aktywnym kanale %1 jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzaju pracy - Wyświetlenie alarmu. Kanał nie znajduje się w stanie zatrzymanym. Przez to reorganizacja jest niemoŜliwa. Nacisnąć NC-Stop i ponownie uruchomić poŜądaną akcję.

10241

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 92

03.04

1 Alarmy
[tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 zmiana rodzaju pracy w kanale %1 chwilowo jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzaju pracy Wyświetlany kanał znajduje się w stanie wewnętrznie nie jednoznacznie zdefiniowanym (np. w trybie inicjalizacji albo oczekiwania na pokwitowanie sterowania przebiegiem). - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli jest poŜądana zmiana rodzaju pracy, naleŜy nacisnąć przycisk Reset i powtórzyć wybór rodzaju pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 nie moŜe zmienić rodzaju pracy %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzaju pracy - Wyświetlenie alarmu. ZaŜądana zmiana rodzaju pracy nie zostanie wykonana, poniewaŜ w innym kanale jeszcze przebiegają funkcje NC, np. wykonywanie programu obróbki. JeŜeli jest poŜądana zmiana rodzaju pracy, naleŜy nacisnąć przycisk Reset i powtórzyć wybór rodzaju pracy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. [tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1: polecenie zmiany rodzaju pracy anulowane Podczas aktywnego polecenia zmiany rodzaju pracy wystąpił błąd, tak Ŝe sekwencja nie mogła być kontynuowana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy

10242

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

10243

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

10249

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć RESET i powtórzyć wybór rodzaju pracy.

10250
Reakcja

Parametry

[tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 reorganizacja przetwarzania bloków jest chwilowo niemoŜliwa %1 = numer kanału REORG jest chwilowo niemoŜliwe

Skasować alarm przyciskiem kasowania we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki.

Wyjaśnienie

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Kontynuacja programu

10251

Parametry

[tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 %1 = numer kanału

Wyjaśnienie

REORG jest chwilowo niemoŜliwe

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 93

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Nacisnąć RESET.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału Błąd wewnętrzny łańcucha kroków. REORG jest chwilowo niemoŜliwe. Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Nacisnąć RESET.

10252
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału Błąd wewnętrzny łańcucha kroków. REORG jest chwilowo niemoŜliwe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Nacisnąć RESET.

10253
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału REORG została negatywnie pokwitowana przez interpreter. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości kanału Nacisnąć RESET.

10254
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału Błąd wewnętrzny łańcucha kroków. REORG jest chwilowo niemoŜliwe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości kanału. Nacisnąć RESET.

10255
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 94

03.04

1 Alarmy
[tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału Błąd wewnętrzny łańcucha kroków. REORG jest chwilowo niemoŜliwe - anulowanie programu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości kanału. Nacisnąć RESET.

10256
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 łańcuch kroków Reorg anulowany %1 = numer kanału Błąd wewnętrzny łańcucha kroków. REORG jest chwilowo niemoŜliwe - anulowanie programu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości kanału. Nacisnąć RESET.

10257
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Grupa rodzajów pracy %2 kanał %1: identyfikator niedopuszczalny albo nadany dwukrotnie %1 = numer kanału W rozruchu stwierdzono niedopuszczalne przyporządkowanie kanał / grupa rodzajów pracy - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału.

10258

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić daną maszynową ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 %1 = numer kanału REORG jest chwilowo niemoŜliwe.

10259
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Brak gotowości NC. Brak gotowości kanału Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 95

1 Alarmy

03.04
[tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 %1 = numer kanału REORG jest chwilowo niemoŜliwe

10260
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału. Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 komunikacje z przygotowaniem bloków jest przeciąŜona %1 = numer kanału Wewnętrzna komunikacja między modułami NCK, które przetwarzają specyficzne dla kanału sygnały VDI (START/STOP/RESET/kasowanie pozostałej drogi/ASUPS/...) i przygotowaniem bloków jest przeciąŜona. Moduły przygotowania bloków otrzymują za mało czasu obliczeniowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości kanału.

Kontynuacja programu

10261

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Dla przygotowania bloków musi zostać postawiony do dyspozycji czas obliczeniowy. W tym celu moŜna zwiększyć nastawienie danej maszynowej $MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO albo $MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME. Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = numer kanału. Kanał %1 Nie udostępniona funkcja Auto-Repos W kanale wybrana została funkcja (rodzaj pracy) Auto-Repos, która nie jest dostępna. - Wyświetlenie alarmu. To tylko wskazówka.

10299
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 funkcja pomocnicza w trakcie aktywnego nacinania gwintu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta - Wyświetlenie alarmu. W bloku nacinania gwintu zaprogramowano wyprowadzenie funkcji pomocniczej. Mogą wystąpić błędy następcze, jeśli odcinek obróbki bloku gwintowania jest zbyt krótki i następują dalsze bloki (bloki gwintowania), w których nie moŜe mieć miejsca zatrzymanie obróbki.

10600

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

MoŜliwa pomoc: • zaprogramować dłuŜszy odcinek drogi i/lub mniejszą prędkość ruchu • polecenie funkcji pomocniczej umieścić w innym bloku (odcinku programu). © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 - 96

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 prędkość na końcu bloku w trakcie nacinania gwintu wynosi zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm ten ma miejsce tylko wtedy, gdy następuje po sobie kilka bloków z G33. Prędkość na końcu podanego bloku wynosi zero, chociaŜ następuje jeszcze następny blok nacinania gwintu. Przyczyną tego moŜe być np.: • • • G09 funkcja pomocnicza po wykonaniu ruchu wyprowadzenie funkcji pomocniczej przed ruchem w następnego bloku oś pozycjonująca w bloku.

10601

Parametry Wyjaśnienie

ReakcjaPomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić program obróbki NC, gdy nie jest zaprogramowane ”zatrzymanie na końcu bloku” G09. Zmienić ogólną daną maszynową 11 110 AUXFU_GROUP_SPEC [n] dla wyboru punktu czasowego wyprowadzenia grupy funkcji pomocniczych z ”Wyprowadzenie funkcji pomocniczej przed/po ruchu” na ”Wyprowadzenie funkcji pomocniczej w trakcie ruchu”. Bit 5 = 1: wyprowadzenie funkcji pomocniczej przed ruchem Bit 6 = 1: wyprowadzenie funkcji pomocniczej w trakcie ruchu Bit 7 = 1: wyprowadzenie funkcji pomocniczej po ruchu Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 ograniczenie prędkości podczas nacinania gwintu

10602

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

W wyświetlanym bloku gwintowania oś przekroczyłaby swoją prędkość maksymalną, gdy override wrzeciona byłby w połoŜeniu maksymalnym. Gdy prędkość osi nie jest ograniczana (gwint bezbłędny), nie jest potrzebny środek zaradczy. W innym przypadku naleŜy dla bloku gwintowania zaprogramować mniejszą prędkość obrotową wrzeciona. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 za duŜy przyrost skoku gwintu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przyrost skoku gwintu prowadzi do przeciąŜenia osi. Podczas kontroli przyjęto override wrzeciona = 100%. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Wyświetlenie alarmu. - Lokalna reakcja na alarm.

10604

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

W programie obróbki zmniejszyć obroty wrzeciona, wzrost skoku gwintu lub długość toru.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 97

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 za duŜe zmniejszenie skoku gwintu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmniejszanie skoku gwintu prowadzi do zatrzymania osi w bloku gwintowania. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10605
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 gwint z Frame niewykonalny %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta.

W programie obróbki zredukować zmniejszenie skoku gwintu lub długość toru.

10607

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przez aktualny Frame zafałszowany zostaje stosunek między długością gwintu a skokiem gwintu. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Lokalna reakcja na alarm. Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Blokada startu NC w tym kanale. • •

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 nie jest zatrzymana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Wykonać nacinanie gwintu funkcjami G33, G34, G35 bez frame Zastosować G63 lub G331/G332.

10610

Parametry Wyjaśnienie

Oś / wrzeciono są pozycjonowane przez polecenie POSA/SPOSA na przestrzeni wielu bloków NC. Zaprogramowana pozycja docelowa nie została jeszcze osiągnięta (okno ”zatrzymania dokładnego dokładnie”), gdy juŜ ponownie zaprogramowano oś/wrzeciono. Przykład: N100 POSA[U]=100 : N125 X... Y... U... ; np.: oś U wykonuje jeszcze ruch z N100! - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja

Pomoc

Sprawdzić i skorygować program obróbki (przeanalizować, czy ruch poza granice bloku jest tutaj w ogóle sensowny). Przez słowo kluczowe WAITP tak długo unikać zmiany bloku, aŜ osie pozycjonowania osiągną swoją pozycję docelową. Przykład: N100 POSA[U]=100 : N125 WAITP[U] N130 X... Y... U...

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 98

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %3 oś %2 osiągnięty krańcowy wyłącznik programowy %4 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta %4 = łańcuch znaków

10620

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

W trakcie ruchu postępowego rozpoznano, Ŝe doszłoby do przekroczenia programowego wyłącznika krańcowego w sygnalizowanym kierunku. Przekroczenia zakresu ruchu nie moŜna było rozpoznać przy przygotowywaniu bloku, poniewaŜ albo nastąpiło nałoŜenie ruchu poprzez kółko ręczne albo nastąpiło zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego albo aktywna jest transformacja współrzędnych. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. - JeŜeli przy wygenerowaniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

Pomoc

ZaleŜnie od przyczyny wywołania alarmu naleŜy podjąć następuje kroki zaradcze: • • NałoŜenie kółka ręcznego wzgl. zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego: cofnąć nałoŜenie ruchu i unikać go / zmniejszyć przy powtórzeniu programu.

Kontynuacja programu

10621

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = łańcuch znaków - Wyświetlenie alarmu.

Transformacja: sprawdzenie ustawionych / zaprogramowanych przesunięć punktu zerowego (aktualny frame). JeŜeli wartości są prawidłowe, naleŜy przestawić mocowanie narzędzia (przyrządu), aby przy powtórzeniu programu uniknąć takiego samego alarmu (z ponownym przerwaniem programu).

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 oś %2 znajduje się na programowym wyłączniku krańcowym %3

Podana oś znajduje się juŜ na wyświetlonym programowym wyłączniku końcowym. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować dane maszynowe programowych wyłączników krańcowych: 36110 POS_LIMIT_PLUS / 36130 POS_LIMIT_PLUS2 i 36100 POS_LIMIT_MINUS / 36120 POS_LIMIT_MINUS2. W rodzaju pracy JOG dokonać odsunięcia od programowego wyłącznika krańcowego. Dane maszynowe: Skontrolować specyficzne dla osi sygnały interfejsowe: ”2. programowy wyłącznik krańcowy plus” (DB 31 - 61, DBX 12.3) wzgl. ”2. programowy wyłącznik krańcowy minus” (DB 31 - 61, DBX 12.2), czy 2. wyłącznik krańcowy jest wybrany. Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %2 oś %3 osiągnęła ograniczenie pola roboczego %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś, numer wrzeciona %4 = łańcuch (+ albo -)

Kontynuacja programu

10630

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 99

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja

03.04
Podana oś narusza ograniczenie pola roboczego. Zostało to wykryte dopiero w przebiegu głównym, poniewaŜ albo przed transformacją minimalne wartości osi nie były moŜliwe do obliczenia albo ma miejsce ruch nałoŜony.

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Blokada startu NC w tym kanale. Zaprogramować inny ruch albo nie przeprowadzać ruchu nałoŜonego. Kanał %1 oś %2 znajduje się na ograniczeniu pola roboczego %3 %1 = numer kanału %2 = oś, wrzeciono %3 = łańcuch znaków (+ albo -) - Wyświetlenie alarmu. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Kontynuacja programu

10631

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Podana oś dochodzi w rodzaju pracy JOG ograniczenie pola roboczego. Dane nastawcze: 43420 WORKAREA_LIMIT_PLUS i 43430 WORKAREA_LIMIT_MINUS skontrolować pod względem ograniczenia pola roboczego.

Kontynuacja programu

10640

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. [tylko do w. opr. 3.x] Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 zatrzymanie podczas zmiany stopnia przekładni jest niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wrzeciono znajduje się w pracy wahliwej dla zmiany stopnia przekładni i czeka na komunikat zwrotny PLC, Ŝe zmiana stopnia nastąpiła (sygnał interfejsowy: przekładnia jest przełączona DB 31 - 48, DBX 16.3). Podczas tego czasu nie jest moŜliwe zatrzymanie wrzeciona, spowodowane przez Reset (DB 21 - 28, DBX 7.7) albo NC-Stop osie plus wrzeciona (DB 21 - 28, DBX 7.4). - Wyświetlenie alarmu śaden środek zaradczy nie jest wymagany. Specyficzny dla wrzeciona sygnał interfejsowy reset wrzeciona (DB 31 - 48, DBX 2.2) przerwie ruch wahliwy. Kanał %1 błędne dane maszynowe Gantry oś %2 nr błędu %3 %1 = numer kanału %2 = oś %3 = nr błędu

10650

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe.

Parametry Wyjaśnienie

Do specyficznej dla Gantry danej maszynowej osi wprowadzono błędną wartość. Dalsze wskazówki moŜna odczytać wg numeru błędu. • Nr błędu = 2 => wielokrotne podanie osi prowadzącej.

Nr błędu = 1 => albo podano błędną jednostkę Gantry albo oznaczenie osi holowanej jest błędne.

Reakcja- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 100

03.04
- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Ustawić prawidłowo dane maszynowe: 37100 GANTRY_AXIS_TYPE 0: brak osi Gantry, 1: oś prowadząca zespół 1, 11: oś holowana zespół 1, 2: oś prowadząca zespół 2, 12: oś holowana zespół 2, 3: oś prowadząca zespół 3, 13: oś holowana zespół 3 Wyłączyć i włączyć sterowanie sterowanie.

10651

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 błąd konfiguracji Gantry. Nr błędu %2 Konfiguracja Gantry ustawiona poprzez daną maszynową jest błędna. Jednostkę Gantry i powód zakwestionowania moŜna znaleźć w parametrze przekazania. Parametr przekazania ma następujący skład. • %2 = oznaczenie błędu + jednostka Gantry (XX). • %2 = 10XX => oś prowadząca nie zadeklarowana • %2 = 20XX => oś holowana nie zadeklarowana • %2 = 30XX => róŜne wartości danej MD 30550 osi holowanej i prowadzącej • %2 = 40XX => róŜne przyporządkowanie osi Gantry do kanału albo NCU • %2 = 10000 =>błąd oś holowana jest osią geometryczną • %2 = 11000 => błąd konkurująca oś pozycjonowania jako oś holowana • %2 = 12000 => błąd oś z cyklu kompilacyjnego jako oś holowana • %2 = 13000 => błąd oś Gantry jest wrzecionem • %2 = 14000 => błąd oś Gantry ma zazębienie Hirtha np. błąd nr 1001 = oś prowadząca nie zadeklarowana, jednostka Gantry 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy, działa równieŜ na pojedyncze osie. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Prosimy powiadomić autoryzowany personel/ service Skorygować dane maszynowe: 37100 GANTRY_AXIS_TYPE 0: brak osi Gantry 1: oś prowadząca zespół 1 11: oś holowana zespół 1 2: oś prowadząca zespół 2 12: oś holowana zespół 2 3: oś prowadząca zespół 3 13: oś holowana zespół 3 Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = numer kanału %2 = przyczyna

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

10652

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 oś %2 przekroczona granica ostrzegania Gantry %1 = numer kanału %2 = oś Oś holowana Gantry przekroczyła granicę ostrzegania zadaną w MD 37110 GANTRY_POS_TOL_WARNING. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -101

1 Alarmy

03.04
1. Skontrolować oś (funkcjonuje nieprawidłowo mechanicznie?). 2. MD jest błędnie ustawiona (37110 GANTRY_POS_TOL_WARNING). Zmiany w tej MD działają po RESET.

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 przekroczona granica błędu gantry %1 = numer kanału %2 = oś

10653

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Oś holowana Gantry przekroczyła granicę błędu podaną w MD 37120 GANTRY_POS_TOL_ERROR (tolerancja wartości rzeczywistej).

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. 1. Skontrolować oś (funkcjonuje nieprawidłowo mechanicznie?). 2. MD jest błędnie ustawiona, 37120 GANTRY_POS_TOL_ERROR. JeŜeli MD zostanie zmieniona, konieczne jest POWER ON. JeŜeli osie nie są jeszcze bazowane, wówczas MD GANTRY_POS_TOL_REF jest kryterium wyzwolenia komunikatu błędu.

Kontynuacja programu

10654

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 czekaj na start synchronizacji. Jednostka Gantry %2 %1 = numer kanału %2 = jednostka Gantry

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zgłoszenie alarmu pojawia się przy gotowości osi do synchronizacji. Zespół Gantry moŜna teraz zsynchronizować. RóŜnica wartości rzeczywistych między osią prowadzącą i holowaną jest większa niŜ granica ostrzegania Gantry MD 37110 GANTRY_POS_POL_WARNING. Synchronizacja musi zostać specjalnie uruchomiona przy pomocy sygnału interfejsowego "Uruchomienie przebiegu synchronizacji Gantry" (DB31-48, DBX 29.4). - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Patrz opis działania (Funkcje specjalne), G1 Oś Gantry. Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 synchronizacja trwa, jednostka Gantry %2 %1 = numer kanału %2 = jednostka Gantry - Wyświetlenie alarmu. Nie ma dalszych wyjaśnień.

10655
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 oś holowana Gantry dynamicznie przeciąŜona %1 = numer kanału %2 = oś

10656

Parametry Wyjaśnienie

1 - 102

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Podana oś holowana Gantry jest dynamicznie przeciąŜona, tzn. oś holowana nie moŜe dynamicznie podąŜać za osią prowadzącą.

03.04
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm - Brak gotowości grupy rodzajów pracy - Brak gotowości kanału

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Dane maszynowe osi holowanej Gantry porównać z danymi osi prowadzącej Gantry. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 Blok %2 Obszar chroniony NCK %3 naruszony w automatyce albo MDA %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = numer obszaru ochrony

10700

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Naruszony został obszar ochrony NCK odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy pamiętać, Ŝe aktywny jest jeszcze obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Przez obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po ponownym NC-Start. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Przejście obszaru ochrony moŜliwe po ponownym NC-Start.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 naruszony specyficzny dla kanału obszar ochrony %3 w automatyce albo MDA %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = numer obszaru ochrony

10701

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Naruszony został specyficzny dla kanału obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy pamiętać, Ŝe aktywny jest jeden obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po ponownym NC- Start. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Przejście obszaru ochrony jest moŜliwe po ponownym NC-Start.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 naruszony obszar ochrony NCK %2 w pracy ręcznej %1 = numer kanału %2 = numer obszaru ochrony

10702

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Naruszony został obszar ochrony NCK odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy pamiętać, Ŝe aktywny jest jeszcze obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po ponownym NC-Start. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

Kontynuacja programu

Przejście obszaru ochrony moŜliwe po ponownym NC-Start.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe.

1 -103

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 naruszony specyficzny dla kanału obszar ochrony %2 w pracy ręcznej %1 = numer kanału %2 = numer obszaru ochrony Naruszony został specyficzny dla kanału obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy pamiętać, Ŝe aktywny jest jeszcze obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po ponownym NC-Start. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

10703

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Przejście obszaru ochrony jest moŜliwe po ponownym NC-Start.

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %2 nie jest zapewniony nadzór obszaru ochrony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

10704

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Doszły dodatkowe ruchy osi geometrycznej, które nie mogły być uwzględnione przy przygotowywaniu bloku. Dlatego nie ma pewności, Ŝe obszary ochrony nie zostaną naruszone. Jest to tylko wskazówka ostrzegawcza bez dalszej reakcji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Poprzez inne środki zapewnić zabezpieczenie obszarów chronionych przed naruszeniem przez ruch osi geometrycznych łącznie z ruchem dodatkowym (mimo to ostrzeŜenie pojawi się) albo wykluczyć dodatkowe ruchy.

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 obszar ochrony NCK %2 w osi %3 osiągnięty w pracy ręcznej %1 = numer kanału %2 = numer obszaru ochrony %3 = nazwa osi Osiągnięty został w podanej osi obszar ochrony NCK odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe aktywny jest jeszcze obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po uzyskaniu zezwolenia poprzez PLC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

10706

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Przejście obszaru ochrony jest moŜliwe po uzyskaniu zezwolenia poprzez PLC. Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 osiągnięty specyficzny dla kanału obszar ochrony %2 w osi %3 w pracy ręcznej %1 = numer kanału %2 = numer obszaru chronionego %3 = nazwa osi Osiągnięty został w podanej osi specyficzny dla kanału obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu. NaleŜy pamiętać, Ŝe aktywny jest jeszcze obszar ochrony odnoszący się do narzędzia. Obszar ochrony odnoszący się do obrabianego przedmiotu moŜna przejść po uzyskaniu zezwolenia poprzez PLC.

10707

Parametry Wyjaśnienie

1 - 104

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

1 Alarmy

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Obszar ochrony moŜna przejść po uzyskaniu zezwolenia poprzez PLC.

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %2 konflikt przy szlifowaniu bezkłowym Szlifowanie bezkłowe jest aktywne i nastąpiło wykonanie bloku spełniającego przynajmniej jeden z następujących warunków: • G96 jest aktywne i wrzeciono tarczy prowadzącej jest wrzecionem prowadzącym • wrzeciono tarczy prowadzącej znajduje się w zespole zaleŜności • osie transformacji szlifowania bezkłowego przecinają się z aktywną transformacją i narzędzie jest aktywne. • aktywna jest stała prędkość obwodowa tarczy prowadzącej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program. %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona

10710

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 oś %2 programowy wyłącznik krańcowy %4 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta %4 = łańcuch znaków (+ lub -)

10720

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowany tor narusza w osi aktualnie działający programowy wyłącznik krańcowy. Alarm uaktywnia się przy przygotowywaniu bloku programu obróbki. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować program NC. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić podanie pozycji osi w programie obróbki. Skontrolować dane maszynowe wyłączników krańcowych: 36100 POS_LIMIT_MINUS/36120 POS_LIMIT_MINUS2 i 36110 POS_LIMIT_PLUS/36130 POS_LIMIT_PLUS2. Skontrolować specyficzne dla osi sygnały interfejsowe: ”2. programowy wyłącznik krańcowy plus / minus” (DB 31 - 61, DBX 12.2 i 12.3), czy jest wybrany 2. programowy wyłącznik krańcowy. Skontrolować aktualnie działające przesunięcia punktu zerowego poprzez aktualny Frame.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %3 oś %2 programowy wyłącznik krańcowy %4 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta %4 = łańcuch znaków (+ albo -)

10721

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -105

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

03.04
Zaplanowany ruch narusza programowy wyłącznik krańcowy w osi. Alarm jest uaktywniany przy przetwarzaniu bloków dosuwu albo bloków pozostałych przy REPOS. - Lokalna reakcja na alarm. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

W programie NC i sprawdzić aktualną pozycję. Skontrolować specyficzne dla osi sygnały interfejsowe "2.programowy wyłącznik krańcowy plus/minus" (DB31-61, DBX 12.2 wzgl. 12.3), czy 2. programowy wyłącznik krańcowy jest wybrany. Aktualnie działające przesunięcie punktu zerowego skontrolować poprzez aktualny frame. Skontrolować dane maszynowe programowych wyłączników krańcowych (36100 POS_LIMIT_MINUS / 36120 POS_LIMIT_MINUS2 wzgl. 36110 POS_LIMIT_PLUS / 36130 POS_LIMIT_PLUS2). Przerwać program NC przyciskiem NC-Reset. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta %4 = łańcuch znaków (+ lub -) Kanał %1 blok %3 oś %2 ograniczenie pola roboczego %4

Kontynuacja programu Parametry

10730

Wyjaśnienie Reakcja

Alarm ten jest generowany, jeŜeli przy przygotowywaniu bloku zostanie stwierdzone, Ŝe zaprogramowany tor prowadzi oś przez ograniczenie pola roboczego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm - Blok korekcyjny z reorganizacją. a)

Pomoc

Kontynuacja programu

sprawdzić program NC pod względem prawidłowego podania pozycji i ew. skorygować b) skontrolować przesunięcia punktu zerowego (aktualny frame) c) prawidłowo ustawić ograniczenie pola roboczego przez G25 albo d) skorygować ustawienie ograniczenie pola roboczego poprzez dane nastawcze albo e) wyłączyć aktywność ograniczenie pola roboczego przy pomocy danej nastawczej 43410 WORKAREA_MINUS_ENABLE=FALSE. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %3 oś %2 ograniczenie pola roboczego %4 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta %4 = łańcuch znaków (+ albo -)

10731

Parameyty

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zaplanowany ruch narusza w osi ograniczenie pola roboczego. Alarm jest uaktywniany przy przetwarzaniu bloków dosuwu albo pozostałych bloków przy REPOS. - Lokalna reakcja na alarm. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. Anulować program obróbki przyciskiem Reset Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 106

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 za duŜo pustych bloków przy programowaniu WAB %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pomiędzy blokiem WAB i tym blokiem, w którym wyznacza się styczną dosunięcia wzgl. odsunięcia nie wolno programować więcej bloków niŜ jest to podane w danej maszynowej MC_WAB_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

10740

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem start NC albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmiana kierunku przy dosuwie miękkim (WAB) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano odstęp bezpieczeństwa, który w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obróbki nie jest połoŜony między punktem startowym i końcowym konturu WAB - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - NC-Stop przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10741

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 dystans dosuwu miękkiego (WAB) nie obowiązujący lub nie zaprogramowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta MoŜliwe przyczyny to: • •

10742

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

W bloku WAB nie został podany parametr DISR, lub jego wartość jest mniejsza albo równa 0 Przy dosunięciu albo odsunięciu po okręgu i aktywnym promieniu narzędzia promień wewnętrznie utworzonego konturu WAB jest ujemny. Wewnętrznie utworzony kontur WAB jest okręgiem o takim promieniu, Ŝe prze jego korekcji z aktualnym promieniem korekcji (suma promienia narzędzia i wartości offsetu OFFN) uzyskuje się tor punktu środkowego narzędzia o zaprogramowanym promieniu DIRS.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 dosuw miękki (WAB) zaprogramowany wielokrotnie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Próbowano uaktywnić ruch WAB zanim zakończył się poprzednio uaktywniony ruch WAB

10743

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -107

1 Alarmy
Reakcja - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - NC-Stop przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zdefiniowano obowiązującego kierunku dosuwu miękkiego (WAB) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie zdefiniowano kierunku stycznej przy miękkim dosunięciu albo odsunięciu. MoŜliwe przyczyny: • W programie po bloku dosunięcia nie ma bloku z informacjami o ruchu. • W programie przed blokiem odsunięcia nie ma bloku z informacjami o ruchu. • Styczna, która ma być zastosowana dla ruchu WAB, jest prostopadła do aktualnej płaszczyzny obróbki. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - NC-Stop przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10744

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 pozycja końcowa dosuwu miękkiego (WAB) nie jednoznaczna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku WAB i następującym zaprogramowano pozycję w kierunku prostopadłym do kierunku obróbki a w bloku WAB nie podano Ŝadnej pozycji w płaszczyźnie obróbki. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - NC-Stop przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku.

10745

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Usunąć dane dot. pozycji osi dosuwu albo z bloku WAB albo z następnego bloku albo w bloku WAB równieŜ zaprogramować pozycję w płaszczyźnie obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 stop do przodu przy dosuwie miękkim (WAB)

10746

Wyjaśnienie Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Między blokiem dosuwu WAB i następnym blokiem, który definiuje kierunek stycznej, albo blokiem WAB i blokiem następnym, który definiuje pozycję końcową, wstawiono zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 - 108

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zdefiniowany kierunek odsunięcia w przypadku odsunięcia miękkiego (WAB) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku odsunięcia po ćwierćokręgu albo po półokręgu (G248 albo G348) nie zaprogramowano punktu końcowego w płaszczyźnie obróbki i jest aktywne G143 lub G140 bez korekcji promienia narzędzia. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. • • • •

10747

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Zmienić program obróbki. Są moŜliwe następujące zmiany:

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna płaszczyzna wycofania w przypadku odsunięcia miękkiego (WAB) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy pomocy DISRP zaprogramowano pozycję płaszczyzny wycofania, która nie leŜy między odstępem bezpieczeństwa (DISCL) i punktem startowym (w przypadku dosunięcia) wzgl. punktem końcowym (w przypadku odsunięcia) ruchu WAB. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Lokalna reakcja na alarm. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

Podać punkt końcowy w płaszczyźnie obróbki w bloku WAB Uaktywnić korekcję promienia narzędzia (tylko działa przy G140, ale nie w przypadku G143) Przy pomocy G 141 albo G142 wyraźnie podać stronę odsunięcia Zamiast po okręgu, dokonać odsunięcia po prostej.

10748

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

10750

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 uaktywnienie korekcji promienia narzędzia bez numeru narzędzia NaleŜy wybrać narzędzie T..., aby sterowanie mogło uwzględnić odpowiednie wartości korekcji.

Do kaŜdego narzędzia (numer T) przyporządkowywany jest automatycznie zestaw danych korekcyjnych (D1), który zawiera wartości korekcji (parametry P1 - P25). Do jednego narzędzia moŜna przydzielić maksymalnie do 9 bloków danych korekcyjnych przez podanie poŜądanego zestawu danych z numerem D (D1 - D9).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Korekcja promienia frezu (FRK) jest uwzględniona, jeŜeli zaprogramowano funkcję G41 lub G42. Wartości korekcji znajdują się w parametrze P6 (wartość geometryczna) i P15 (wartość zuŜycia) aktywnego zestawu danych korekcji Dx.

1 -109

1 Alarmy
Reakcja - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera.

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Przed wywołaniem FRK przez G41/G42 zaprogramować pod adresem T... nr narzędzia.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niebezpieczeństwo kolizji przy korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta ”Rozpoznanie szyjki butelki” (obliczenie punktu przecięcia następnych, skorygowanych bloków ruchu postępowego) nie mogło wyliczyć punktu przecięcia dla moŜliwej do uwzględnienia liczby bloków ruchu. Stwarza to moŜliwość, Ŝe jeden z równoległych torów naruszy kontur obrabianego przedmiotu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

10751

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić program obróbki i jeśli to moŜliwe tak zmienić zaprogramowanie, aby uniknąć naroŜników wewnętrznych z drogami mniejszymi od wartości korekcji. (NaroŜniki zewnętrzne nie są krytyczne, gdyŜ następuje przedłuŜenie równoodległych lub wprowadzenie bloków pośrednich, dzięki czemu punkt przecięcia zawsze jest uzyskiwany). Zwiększyć liczbę wyprzedzająco czytanych bloków ruchu postępowego przez daną maszynową 20240 CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS (wartość standardowa: 3), przy czym wzrasta nakład na obliczenia, a co za tym idzie równieŜ czas cyklu blokowego. Kanał %1 blok %2 przepełnienie lokalnego bufora bloków przy korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Korekcja promienia frezu musi buforować zmienną liczbę bloków pośrednich, aby móc obliczyć dla kaŜdego bloku NC równoodległy tor narzędzia. Nie moŜna w prosty sposób określić wielkości pamięci bufora. ZaleŜy ona od liczby bloków bez informacji o ruchu w płaszczyźnie korekcji, liczby wprowadzanych elementów konturu i przebiegu krzywizny w interpolacji krzywej składanej i wielomianowej. Wielkość pamięci buforowej ustalona jest na stałe przez system i nie moŜna jej zmieniać przez MD. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10752

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmniejszenie pamięci buforowej, która została zajęta przez zmianę programu NC, przez unikanie: • • bloków z elementami konturu, które wykazują zmienną krzywiznę (np. elipsy) i z promieniami krzywizny, które są mniejsze od promienia korekcji. (Bloki takie zostaną podzielone na kilka bloków częściowych). bloków bez informacji o ruchu w płaszczyźnie korekcji

1 - 110

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Zredukować liczbę bloków czytanych z wyprzedzeniem dla potrzeb nadzoru na kolizję (MD 20240 CUTCOM_MAXNUM_CHECK_BLOCKS). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wybór korekcji promienia narzędzia moŜliwy tylko w bloku liniowym %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wybór korekcji promienia frezu przez G41/G42 moŜe nastąpić tylko w tych blokach, w których aktywna jest funkcja G: G00 (przesuw szybki) lub G01 (posuw).

Kontynuacja programu

10753

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

W bloku z G41/G42 musi być wpisana przynajmniej jedna oś płaszczyzny G17 do G19; zaleca się zawsze obie osie, poniewaŜ przy wyborze korekcji z reguły równieŜ obie osie wykonują ruch. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program NC, wywołanie korekcji umieścić w bloku z interpolacją liniową. Kanał %1 blok %2 odwołanie korekcji promienia narzędzia jest moŜliwe tylko w bloku liniowym %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10754

Parametry Wyjaśnienie

Odwołanie korekcji promienia frezu przez G40 moŜe nastąpić tylko w tych blokach, w których działa funkcja G: G00 (przesuw szybki) lub G01 (posuw).

Reakcja

W bloku z G40 naleŜy wpisać przynajmniej jedną oś płaszczyzny G17 do G19; zaleca się zawsze obie osie, poniewaŜ przy odwołaniu korekcji z reguły równieŜ obie osie wykonują ruch. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program NC, wybór korekcji umieścić w bloku z interpolacją liniową. Kanał %1 blok %2 wybór korekcji promienia narzędzia przez KONT w aktualnym punkcie startowym nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10755

Parametry Wyjaśnienie

Przy uaktywnieniu korekcji promienia frezu przez KONT punkt startowy bloku dosunięcia znajduje się w obrębie okręgu korekcji i przez to juŜ narusza kontur.

JeŜeli korekcja promienia frezu wybrana jest przez G41/G42, wówczas sposób dosuwu (NORM lub KONT) określa ruch korekcji, jeśli chwilowa pozycja rzeczywista znajduje się za konturem. W przypadku KONT zaprogramowany punkt początkowy (= punkt końcowy bloku dosunięcia) otaczany jest okręgiem z promieniem frezu. Styczna, która prowadzi przez chwilową pozycję rzeczywistą i nie narusza konturu jest kierunkiem dosunięcia. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 JeŜeli punkt startowy znajduje się w obrębie okręgu korekcji wokół punktu docelowego, Ŝadna styczna nie przechodzi przez ten punkt.

1 -111

1 Alarmy
Reakcja - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

03.04

Pomoc

Wybór korekcji promienia frezu (FRK) ustalić w taki sposób, aby punkt startowy ruchu dosunięcia znalazł się poza okręgiem korekcji wokół punktu docelowego (zaprogramowany ruch postępowy > promienia korekcji). Do dyspozycji mamy następujące moŜliwości: • • • wybór w poprzednim bloku wstawienie bloku pośredniego

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 odwołanie korekcji promienia narzędzia przez KONT w zaprogramowanym punkcie końcowym nie jest moŜliwe Przy odwołaniu korekcji promienia frezu zaprogramowany punkt końcowy znajduje się w ramach okręgu korekcji. JeŜeli dosunięcie do tego punktu nastąpiłby rzeczywiście bez korekcji, doszłoby do naruszenia konturu. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

wybranie sposobu dosunięcia NORM.

10756

Parametry Wyjaśnienie

JeŜeli korekcja promienia frezu zostanie odwołana przez G40, wówczas sposób odsunięcia (NORM albo KONT) określa ruch korekcji, jeśli zaprogramowany punkt końcowy znajduje się za konturem. Przy KONT ostatni punkt, przy którym działa jeszcze korekcja zostaje otoczony okręgiem z promieniem frezu. Styczna przechodząca przez zaprogramowaną pozycję końcową i nie naruszająca konturu jest ruchem odsunięcia. Reakcja JeŜeli zaprogramowany punkt końcowy znajduje się w obrębie okręgu korekcji wokół punktu docelowego, Ŝadna styczna nie przechodzi przez ten punkt. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc

Tak ustalić odwołanie FRK, aby zaprogramowany punkt końcowy znalazł się poza okręgiem korekcji wokół ostatniego aktywnego punktu korekcji. Mamy do dyspozycji następujące moŜliwości: • • • odwołanie w następnym bloku wstawienie bloku pośredniego wybranie sposobu odsunięcia NORM.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmiana płaszczyzny korekcji przy aktywnej korekcji promienia narzędzia nie jest moŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla zmiany płaszczyzny korekcji (G17, G18 lub G19) konieczne jest najpierw odwołanie korekcji promienia frezu przez G40. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

10757

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

1 - 112

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Do programu obróbki wprowadzić blok pośredni z odwołaniem korekcji. Po zmianie płaszczyzny naleŜy wybrać korekcję promienia frezu w bloku dosuwu z interpolacją liniową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 promień krzywizny ze zmienną wartością korekcji jest zbyt mały %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Aktualna korekcja promienia frezu (uŜywany frez) jest zbyt duŜa dla zaprogramowanego promienia toru.

10758

Parametry Wyjaśnienie

W bloku ze zmienną korekcją promienia narzędzia korekcja musi być moŜliwa albo w kaŜdym albo w Ŝadnym miejscu konturu z najmniejszą i największą wartością korekcji z zaprogramowanego zakresu. Na konturze nie moŜe być punktu, w którym promień krzywizny znajduje się w zmiennym zakresie korekcji. Reakcja JeŜeli wartość korekcji zmieni w ramach bloku swój znak liczby, obie strony konturu są sprawdzane, w innym przypadku tylko strona korekcji. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc Kontynuacja programu

Zastosować mniejszy frez lub uwzględnić część promienia frezu juŜ przy programowaniu konturu. Kanał %1 blok %2 tor równoległy do ustawienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10759

Parametry Wyjaśnienie

W bloku z interpolacją krzywej składanej (Spline) lub wielomianową skorygowany tor przebiega w przynajmniej jednym punkcie równolegle do orientacji narzędzia, tzn. tor ma styczną prostopadłą do płaszczyzny korekcji.

Reakcja

Proste, które przebiegają równolegle do orientacji narzędzia, są jednak dopuszczalne, jak równieŜ okręgi, których płaszczyzna leŜy prostopadle do płaszczyzny korekcji (zastosowanie przy miękkim wyjściu z rowka). - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc Kontynuacja programu

Odcinek konturu opisać nie przez krzywe składane i wielomiany, lecz przez proste i okręgi. Podzielić geometrię obrabianego przedmiotu i między poszczególnymi odcinkami odwołać korekcję promienia frezu.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś linii śrubowej nie jest równoległa do ustawienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy aktywnej korekcji promienia narzędzia linia śrubowa jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy oś tej linii leŜy równolegle do narzędzia, tzn. płaszczyzna okręgu i płaszczyzna korekcji muszą być identyczne.

10760

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -113

1 Alarmy
Reakcja - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Oś linii śrubowej ustawić prostopadle do płaszczyzny obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 korekcja promienia narzędzia przy elipsie z więcej niŜ jednym obrotem jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy obróbce wewnętrznej strony elipsy promienie krzywizny są częściowo większe a częściowo mniejsze od korekcji promienia frezu.

10761

Parametry Wyjaśnienie

Przy elipsach nastąpiłby w tym przypadku podział na 4 bloki częściowe, z promieniami krzywizny, które są większe i mniejsze od promienia korekcji. Przy większej liczbie obrotów doszłoby w wyniku nieograniczonej liczby powstających bloków częściowych do ogromnego wzrostu procesów obliczeniowych, tak Ŝe przypadek ten zostałby odrzucony z komunikatem błędu. Reakcja JeŜeli korekcja moŜliwa jest wszędzie lub nigdzie na elipsie, dopuszczalne są równieŜ elipsy obejmujące więcej niŜ jeden pełny obrót. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc Kontynuacja programu

Zastosować frez z mniejszym promieniem lub podzielić blok ruchu na bloki z maksymalnie jednym obrotem. Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele pustych bloków między blokami ruchu postępowego przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dopuszczalna maksymalna liczba pustych bloków ograniczona jest przez daną maszynową. - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • •

10762

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Zmienić program obróbki. Zmienić daną maszynową. Sprawdzić, czy wybrane jest SBL2. Przy SBL2 z kaŜdego wiersza programu obróbki generowany jest jeden blok, w wyniku czego dopuszczalna liczba pustych bloków między dwoma blokami ruchu moŜe zostać przekroczona.

1 - 114

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 Blok %2 składowa toru w bloku w płaszczyźnie korekcji uzyskuje wartość zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W wyniku kontroli na kolizję przy aktywnej korekcji promienia narzędzia składowa toru w bloku w płaszczyźnie korekcji uzyskuje wartość zero zero. JeŜeli blok oryginalny nie zawiera informacji o ruchu prostopadłym do płaszczyzny korekcji, wówczas blok ten jest pomijany. - Wyświetlenie alarmu. • • • • Postępowanie jest prawidłowe w wąskich miejscach, których nie moŜna obrabiać aktywnym narzędziem. W razie konieczności zmienić program obróbki. Jeśli jest to konieczne, zastosować narzędzie o mniejszym promieniu. Zaprogramować CDOF.

10763

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10764

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 brak ciągłości toru przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm ten występuje wtedy, gdy przy aktywnej korekcji promienia narzędzia punkt startowy zastosowany do obliczenia korekcji nie równa się punktowi końcowemu poprzedniego bloku. Przypadek taki moŜe wystąpić np. wówczas, gdy oś geometryczna między dwoma blokami wykonuje ruch jako oś pozycjonowania, albo gdy przy aktywnej transformacji kinematycznej (np. transformacja 5-osiowa) zostanie zmieniona korekcja długości narzędzia. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 trójwymiarowa korekcja promienia narzędzia jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm ten występuje przy próbie uaktywnienia trójwymiarowej korekcji promienia narzędzia, chociaŜ niezbędna do tego opcja nie jest zawarta w sterowaniu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

10765

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Zastosować inną wersję oprogramowania. Nie moŜna uaktywnić opcji przez zmianę danych maszynowych, poniewaŜ niezbędny kod fizycznie nie istnieje.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -115

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 niedopuszczalna zmiana orientacji płaszczyzny między blokiem %2 i blokiem %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer bloku, etykieta

10766

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Alarm ten występuje w trakcie frezowania czołowego trójwymiarowego, gdy przy przejściu między blokami płaszczyzna zdefiniowana w pierwszym bloku w drugim bloku kontynuowana jest odwrotną stroną zdefiniowanej tam płaszczyzny. Numer bloku w alarmie oznacza drugi blok. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 obróbka z kątem bocznym nierównym 0 nie jest moŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy frezowaniu czołowym frezem torusowym kąt boczny musi być równy 0, jeśli kąt pomiędzy wektorem normalnym powierzchni i kierunkiem zorientowania narzędzia jest mniejszy od kąta granicznego podanego w danej maszynowej 21082 CUTCOM_PLANE_ORI_LIMIT, tzn. w tym przypadku róŜny od 0 moŜe być tylko kąt wyprzedzenia. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

10767

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Ewentualnie zastosować inne narzędzie (frez z głowicą kulową).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna orientacja narzędzia przy trójwymiarowej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm ten moŜe pojawić się przy frezowaniu czołowym trójwymiarowym: kąt między normalną obrabianej powierzchni a największym wektorem normalnym powierzchni narzędzia jest mniejszy od wartości granicznej podanej przez daną maszynową 21080 CUTCOM_PARALLEL_ORI_LIMIT, względnie narzędzie jest tak zorientowane, Ŝe obróbka musiałaby nastąpić od odwrotnej strony powierzchni. Największy wektor normalny powierzchni jest przy tym wektorem, którego kierunek najbardziej odbiega od kierunku ostrza narzędzia (tzn. równolegle do osi wzdłuŜnej narzędzia). W narzędziach cylindrycznych lub kończących się częścią cylindryczną (np. normalny frez torusowy) wektor ten ustawiony jest prostopadle na wektorze narzędzia. Dla narzędzi tego typu alarm oznacza, Ŝe kąt między osią wzdłuŜną narzędzia wzgl. tworzącą cylindra i obrabianą powierzchnią jest niedopuszczalnie mały. W przypadku narzędzi, których (obowiązująca) powierzchnia nie kończy się częścią cylindryczną lecz stoŜkową (np. frez w kształcie stoŜka ściętego lub frez torusowy, w którym torus zdefiniowany jest na mniej niŜ 90 stopni) alarm oznacza, Ŝe kąt między tworzącą stoŜka a obrabianą powierzchnią jest niedopuszczalnie mały. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu.

10768

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 116

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Ewentualnie zastosować inne narzędzie.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny wektor normalny powierzchni przy trójwymiarowej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wektor normalny powierzchni i wektor stycznej toru muszą teoretycznie przy trójwymiarowym frezowaniu czołowym być prostopadłe do siebie, tzn. muszą tworzyć kąt 90 stopni. PoniewaŜ oba wektory mogą być programowane niezaleŜnie od siebie, odchylenia od tego kąta są moŜliwe i dopuszczalne. Alarm pojawi się wtedy, gdy kąt między wektorem normalnej powierzchni i wektorem stycznej toru będzie mniejszy od kąta granicznego podanego przez daną maszynową 21084 CUTCOM_PLANENOMAL_PATH_LIMIT. - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10769

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmiana typu naroŜnika w następstwie zmiany orientacji przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Typ naroŜnika (wewnętrzny albo zewnętrzny) zaleŜy oprócz zaprogramowanego toru takŜe od orientacji narzędzia. W tym celu jest wykonywany rzut zaprogramowanego toru na płaszczyźnie prostopadle do aktualnego ustawienia narzędzia i tam określany jest typ naroŜnika. JeŜeli między dwoma blokami ruchu postępowego zostanie zaprogramowana zmiana ustawienia (w jednym albo wielu blokach), która prowadzi do tego, Ŝe typ naroŜnika na końcu pierwszego pliku ruchu jest inny niŜ w punkcie startowym drugiego bloku, jest wyprowadzany powyŜszy komunikat błędu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10770

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przepełnienie lokalnego bufora bloków przy wygładzaniu orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Błąd ten występuje wtedy, gdy w pamięci pośredniej naleŜy zapamiętać więcej bloków niŜ pozwala na to miejsce w pamięci. Błąd ten moŜe wystąpić tylko przy nieprawidłowo skonfigurowanym oprogramowaniu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu.

10771

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -117

1 Alarmy
- Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zwiększyć lokalny obszar bufora.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna zmiana orientacji przy uaktywnieniu lub deaktywacji frezowania czołowego trójwymiarowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Między blokiem uaktywnienia a pierwszym blokiem korekcyjnym względnie między ostatnim blokiem korekcyjnym a blokiem wyłączenia aktywności we frezowaniu czołowym (trójwymiarowa korekcja promienia narzędzia) niedopuszczalne są bloki pośrednie z tylko zmianą orientacji. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10772

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 niedopuszczalne ustawienie narzędzia w bloku %2 na naroŜnik wewnętrzny z blokiem %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer bloku, etykieta

10773

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Na naroŜnikach wewnętrznych skracany jest tor uczestniczących bloków ruchu, jednak zmiana ustawienia zaprogramowana pierwotnie w bloku pozostaje i jest teraz wykonywana synchronicznie do skróconego toru. Z powodu zmienionego w ten sposób stosunku między styczną toru, normalną powierzchni i ustawieniem narzędzia mogą we frezowaniu czołowym trójwymiarowym powstać pojedyncze punkty lub punkty z niedopuszczalnym kątem bocznym. Jest to niedopuszczalne. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 niedopuszczalne wymiary narzędzia przy frezowaniu czołowym w bloku %2 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm występuje wtedy, gdy przy frezowaniu czołowym zaprogramowano niedopuszczalne wymiary narzędzia, np. ujemny promień narzędzia, promień zaokrąglenia zero lub ujemny przy typach narzędzi, które wymagają promienia zaokrąglenia, kąt stoŜka zero lub ujemny przy narzędziach stoŜkowych. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

10774

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

1 - 118

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 niedopuszczalna zmiana narzędzia przy frezowaniu czołowym w bloku %2 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm występuje wtedy, gdy przy aktywnej trójwymiarowej korekcji promienia narzędzia we frezowaniu czołowym zaprogramowano zmianę narzędzia, przez co zmienił się typ narzędzia albo przy niezmienionym typie narzędzia jego przynajmniej jeden istotny wymiar w stosunku do odwołanego narzędzia. Istotnymi wymiarami mogą być zaleŜnie od typu narzędzia jego średnica, promień zaokrąglenia lub kąt stoŜka. Zmiany długości narzędzia są dopuszczalne. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10775

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 musi być przy korekcji promienia narzędzia osią geometryczną %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

10776

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Alarm występuje, gdy oś konieczna dla korekcji promienia narzędzia nie jest osią geometryczną. Przy CUT2DF oś moŜe prostopadła do płaszczyzny obróbki moŜe być osią pozycjonowania, przy wszystkich innych rodzajach korekcji (CUT2DF, CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFF) wszystkie osie geometryczne muszą być jako takie uŜywane. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Przy wyborze G41/G42 uczestniczące osie jako GEOAX muszą być znane w kanale. Jest to moŜliwe przez zaprogramowanie GEOAX() albo G91 G0 X0 Y0 w bloku przed G41/42.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 korekcja promienia narzędzia: zbyt wiele bloków z maskowaną korekcją %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Maksymalna dopuszczalna ilość bloków z aktywnym maskowaniem korekcji przy korekcji promienia narzędzia ograniczona jest przez daną maszynową CUTCOM_MAXNUM_SUPPRESS_BLOCKS. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • zmienić program obróbki zmienić daną maszynową

10777

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -119

1 Alarmy


03.04
Sprawdzić, czy wybrane jest SBL2. Przy SBL2 z kaŜdego wiersza programu obróbki generowany jest blok, w wyniku czego moŜe zostać przekroczona dopuszczalna liczba pustych bloków między dwoma blokami ruchu postępowego.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10778

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 Zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta JeŜeli przy aktywnej korekcji promienia narzędzia zostanie rozpoznane zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego (albo zaprogramowane przez uŜytkownika albo powstałe wewnętrznie) i jest nastawiona dana nastawcza $SC_STOP_CC_STOPRE, wówczas następuje to ostrzeŜenie, poniewaŜ w takiej sytuacji mogą wystąpić ruchy maszyny, których uŜytkownik nie zamierzał (zakończenie korekcji promienia lub ponowny początek ruchu). - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • • Kontynuacja obróbki za pomocą CANCEL i Start. Zmiana programu obróbki. Ustawienie danej nastawczej $SC_STOP_CC_STOPRE na FALSE.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10779

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta JeŜeli przy aktywnej korekcji promienia narzędzia zostanie rozpoznane zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego (zaprogramowane przez uŜytkownika lub utworzone wewnętrznie) a dana nastawcza $SC_STOP_CUTCOM_STOPRE jest nastawiona, wówczas następuje ostrzeŜenie, gdyŜ w tej sytuacji mogą wystąpić ruchy w maszynie, których uŜytkownik nie zamierzał (zakończenie korekcji promienia i ponowne rozpoczęcie ruchu).Obróbkę moŜna kontynuować przez naciśnięcie przycisku CANCEL i ponowny start. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • •

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna zmiana narzędzia tokarskiego albo szlifierskiego przy aktywnej korekcji promienia narzędzia Zmiana narzędzia, przy której zmienia się offset ostrza (róŜnica między punktem środkowym ostrza i jego punktem odniesienia), jest dopuszczalna tylko w blokach prostoliniowych i wielomianowych. Jest ona niedopuszczalna w blokach ruchu kołowego, ewolwentowego i blokach, które zawierają wielomiany wymierne o maksymalnym dopuszczalnym stopniu licznika i mianownika. - Lokalna reakcja na alarm - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuować obróbkę przez naciśnięcie CANCEL i Start. Zmienić programu obróbki. Nastawić daną nastawczą $SC_STOP_CC_STOPRE na FALSE.

10780

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 120

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Blok korekcyjny z reorganizacją - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku • • •

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenta z niedopuszczalną orientacją przy korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Korekcja narzędzia przy ewolwencie jest moŜliwa tylko wtedy, gdy płaszczyzna korekcji jest zgodna z płaszczyzną ewolwenty. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku - Zmienić programu obróbczy detalu.

Kontynuować obróbkę przez naciśnięcie CANCEL i Start Zmienić program obróbki Nastawić daną nastawczą $SC_STOP_CC_STOPRE na FALSE.

10781

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny typ krzywej przy korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Ten typ alarmu powstaje przy próbie zastosowania korekcji promienia narzędzia do typu krzywej, dla którego ta funkcja nie jest przewidziana. Obecnie jedyna przyczyna: ewolwenta przy aktywnej trójwymiarowej korekcji promienia narzędzia. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. - Zmienić programu obróbki.

10782

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -121

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 typ korekcji promienia narzędzia zakłada transformację orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Ten alarm występuje przy próbie uaktywnienia typu korekcji promienia narzędzia, w przypadku którego zmiana ustawienia narzędzia musi być moŜliwa a opcja "Transformacja orientacji" nie istnieje. Alarm moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy grupie 22 G-Code jest aktywny jeden z następujących G-Code: • • • CUT3DC CUT3DCC CUT3DCCD

10783

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

- Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalne narzędzie przy korekcji promienia narzędzia z płaszczyznami ograniczającymi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy uaktywnieniu korekcji promienia narzędzia z płaszczyznami ograniczającymi jest aktywne narzędzie o nie obowiązującym typie. Dopuszczalne są tylko narzędzia frezarskie typów 1 do 399 z następującymi wyjątkami: • 111 frez z kulistym zaokrągleniem wierzchołka • 155 frez w kształcie stoŜka ściętego • 156 frez w kształcie stoŜka ściętego • 157 frez w kształcie stoŜka ściętego - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Są nastawiane sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zastosować inne narzędzie. Zmienić program obróbki. Zainstalować opcję "transformacja orientacji"

10784

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

10790

Skasować alarm przy pomocy NC-Start albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmiana płaszczyzny przy programowaniu prostych z podaniem kątów %1 = numer kanału %2 = numer bloku , etykieta

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Podczas programowania dwóch prostych z podaniem kątów zmieniono aktywną płaszczyznę pomiędzy pierwszym i drugim blokiem częściowym. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo reset i kontynuować program.

1 - 122

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący kąt przy programowaniu prostych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu zarysu konturu złoŜonego z dwóch prostych z podaniem kąta nie moŜna było znaleźć punktu pośredniego - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

10791

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kontynuacja programu

Pomoc

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny typ interpolacji dla prostych z podaniem kątów %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu dwóch prostych z podaniem kąta jest dopuszczalna tylko interpolacja krzywej składanej lub liniowa. Interpolacja kołowa i wielomianowa są niedopuszczalne. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

10792

Wyjaśnienie Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Alarm skasować przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 brakuje drugiego bloku przy interpolacji prostoliniowej z podaniem kątów %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu dwóch prostych z podaniem kątów brakuje drugiego bloku Taki przypadek jest wtedy, gdy pierwszy blok częściowy jest jednocześnie ostatnim blokiem programu, albo gdy po pierwszym bloku częściowym następuje blok z zatrzymaniem przebiegu wyprzedzającego. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenia alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

10793

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 w drugim bloku przy interpolacji prostoliniowej brak podania kąta %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu dwóch prostych z podaniem kątów w drugim bloku brakuje podania kąta. Błąd moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy w poprzednim bloku zaprogramowano kąt, ale nie zaprogramowano osi w aktywnej płaszczyźnie. Przyczyną błędu moŜe dlatego być równieŜ, Ŝe zamierzano w poprzedzającym bloku zaprogramować jedną pojedynczą prostą z kątem. Wówczas w tym bloku jednak (dokładnie) musi być zaprogramowana oś aktywnej płaszczyzny.

10794

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -123

1 Alarmy
Reakcja - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały internetowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

03.04

Kontynuacja programu

Pomoc

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 sprzeczne podanie punktu końcowego przy programowaniu kąta %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu prostej podano zarówno obydwie pozycje w aktywnej płaszczyźnie jak teŜ kąt (pozycja punktu końcowego jest nadokreślona) lub teŜ w oparciu o podany kąt nie moŜna uzyskać pozycji zaprogramowanej współrzędnej. JeŜeli ma zostać zaprogramowany zarys konturu składający się z dwóch prostych z podaniem kątów, dopuszcza się to podawanie dwóch pozycji osi w płaszczyźnie i kąta w drugim bloku. Błąd moŜe dlatego powstać równieŜ wtedy, gdy blok poprzedzający z powodu błędnego zaprogramowania nie mógł być interpretowany jako pierwszy blok częściowy takiego zarysu konturu. Blok jest wówczas interpretowany jako pierwszy z dwóch bloków zarysu konturu składającego się z dwóch bloków, gdy zaprogramowano kąt a nie zaprogramowano osi w aktywnej płaszczyźnie, i gdy nie jest on juŜ ze swojej strony drugim blokiem zarysu konturu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić programu obróbki.

10795

Parametry

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %3 oś %2 nie jest osią geometryczną %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

10800

Parametry Wyjaśnienie

Przy aktywnej transformacji lub Frame z komponentem rotacyjnym do przetwarzania bloku są uŜywane osie geometryczne. JeŜeli przedtem był wykonywany ruch w osi geometrycznej jako osi pozycjonowania, pozostaje ona w statusie “oś pozycjonowania”, aŜ zostanie ponownie zaprogramowana jako oś geometryczna.

Przez ruch POSA poza granice bloku nie moŜna w przebiegu wyprzedzającym rozpoznać, czy oś osiągnęła juŜ swoją pozycję docelową, gdy blok zaczyna być wykonywany. Jest to jednak konieczny warunek do obliczenia składowej ROT we frame względnie do obliczenia transformacji. JeŜeli osie geometryczne uŜywane są jako osie pozycjonowania, wówczas: 1. w aktualnym frame całkowitym nie moŜe być podana rotacja 2. nie moŜna wybrać transformacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Po wyborze transformacji lub wyborze frame oś geometryczną uŜywaną jako oś pozycjonowania zaprogramować jeszcze raz (np. po WAITP), aby ponownie przywrócić jej status “oś geometryczna”. Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program.

1 - 124

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 repozycjonowanie po przełączeniu geometrii albo transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W ASUP zmieniono przyporządkowanie osi geometrycznych do osi kanału lub aktywną transformację. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC. Zmienić program obróbki.

10805

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 wrzeciono prowadzące nie jest zdefiniowane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano funkcję “posuw na obrót” (przez G95 lub G96) albo “Gwintowanie otworu bez oprawki wyrównawczej” (przez G331/G332), chociaŜ nie zostało zdefiniowane wrzeciono prowadzące, od którego moŜna by pobrać informację o prędkości obrotowej. Dla potrzeb definicji jest do dyspozycji MD 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND dla ustawienia wstępnego (wartość domyślna) lub słowo kluczowe SETMS w programie obróbki, przy pomocy którego kaŜde wrzeciono kanału moŜe być przedefiniowane na wrzeciono prowadzące. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10810

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Poprzez MD 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND[n]=m (n ... indeks kanału, m ... nr wrzeciona) ustawić wstępnie wrzeciono prowadzące lub w programie obróbki NC zdefiniować przez identyfikator, przed zaprogramowaniem funkcji G wymagającej wrzeciona prowadzącego.

Kontynuacja programu

Oś maszynowa, która ma pracować jako wrzeciono, musi w MD 35000 SPIND_ASSIGN_TO_MACHAX[n]=m (n ... indeks osi maszynowej, m ... nr wrzeciona) być wyposaŜona w numer wrzeciona. Poza tym musi ona przy pomocy MD 20070 AXCONF_MACHAX_USED[n]=m (n ... indeks osi kanału, m ... indeks osi maszynowej) być przyporządkowana do kanału (indeks osi kanału 1 albo 2). Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 brak definicji osi obrotowej/wrzeciona %2 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Dla osi uczestniczących w tworzeniu konturu i synchronicznych względnie dla osi/wrzeciona zaprogramowano posuw na obrót, oś obrotowa / wrzeciono, z którego posuw ma być wyprowadzony, jest jednak niedostępne. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10820

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki lub prawidłowo ustawić daną nastawczą 43300 ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -125

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowany posuw %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przyczyna: W wyświetlonym bloku aktywny jest inny rodzaj interpolacji niŜ G00 (przesuw szybki). Brakuje zaprogramowania wartości F. Posuw po torze F jest aktywny, przy przełączeniu między posuwem liniowym i posuwem na obrót nie zaprogramowano ponownie F. Modalny posuw dla zaokrąglenia/fazki (FRCM) jest aktywny, przy przełączeniu między posuwem liniowym i posuwem na obrót nie zaprogramowano ponownie FRCM. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm - Blok korekcyjny z reorganizacją. • • • •

10860

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Zaprogramować wartość posuwu odpowiednio do rodzaju interpolacji.

G93: posuw podawany jest jako odwrotna wartość czasowa pod adresem F w [1/min]. G94 i G97: posuw programowany jest pod adresem F w [mm/min] albo [m/min]. G96: posuw programowany jest jako prędkość skrawania pod adresem S w [m/min]. Jest on wynikową aktualnej prędkości obrotowej wrzeciona. G95: posuw programowany jest jako posuw na obrót pod adresem F w [mm/obrót].

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 prędkość osi pozycjonowania %3 zaprogramowano jako zero %1 = numer kanału %2 = oś %3 = numer bloku, etykieta

10861

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Nie zaprogramowano prędkości osi a prędkość pozycjonowania nastawiona w danej maszynowej wynosi zero. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. W danej maszynowej 32060 MA_POS_AX_VELO ustawić inną prędkość. Kanał %1 blok %2 wrzeciono prowadzące uŜywane równieŜ jako oś uczestnicząca w tworzeniu konturu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10862

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowano tor, który zawiera równieŜ wrzeciono prowadzące jako oś uczestniczącą w tworzeniu konturu. Prędkość ruchu po torze wyprowadzana jest jednak z prędkości obrotowej wrzeciona prowadzącego (np. G95). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program, tak aby niemoŜliwe było odniesienie do siebie samego.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 126

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 oś poprzeczna nie jest zdefiniowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wyborze stałej prędkości skrawania funkcją G96 prędkość obrotowa wrzeciona jest tak sterowana przez pozycję osi poprzecznej, Ŝe na wierzchołku narzędzia wynika prędkość skrawania zaprogramowana pod S [mm/min]. W specyficznej dla kanału MD 20100 DIAMETER_AX_DEF[n,m]=x (n ... indeks kanału, m ... indeks wrzeciona, x ... nazwa osi) moŜna dla kaŜdego z 5 wrzecion podać nazwę osi poprzecznej [łańcuch znaków], która potrzebna jest do obliczenia prędkości obrotowej. S [1/min] = (SG96 [m/min] x 1000) : (D oś poprzeczna [mm] x pi) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10870

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Dla zastosowanych wrzecion podać nazwę osi poprzecznej w specyficznej dla kanału danej maszynowej 20100 DIAMETER_AX_DEF. Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program.

10880

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 zbyt duŜo pustych bloków między 2 blokami ruchu postępowego przy wprowadzaniu fazek lub zaokrągleń %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Między 2 blokami, które zawierają elementy konturu i mają być połączone fazką lub zaokrągleniem (CHF, RND) zaprogramowano więcej bloków bez informacji o konturze, niŜ jest to przewidziane w danej maszynowej 20200 CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić program obróbki, aby nie została przekroczona dopuszczalna ilość pustych bloków lub specyficzną dla kanału daną maszynową 20200 CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS (puste bloki przy fazce / zaokrągleniu) dopasować do maksymalnej liczby pustych bloków. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przepełnienie lokalnego bufora bloków przy fazkach lub zaokrągleniach %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Między 2 blokami, które zawierają elementy konturu i mają być połączone fazką lub zaokrągleniem (CHF, RND) zaprogramowano tak duŜo bloków bez informacji o konturze, Ŝe wewnętrzna pamięć buforowa jest zbyt mała. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10881

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kontynuacja programu.

Pomoc

Tak zmienić program obróbki, aby zmniejszyła się liczba pustych bloków.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -127

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 uaktywnienie fazek lub zaokrągleń (nie modalnie) bez ruchu postępowego w bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Między 2 konturami liniowymi lub kołowymi nie została wprowadzona fazka lub zaokrąglenie (ścięcie krawędzi), poniewaŜ: • w płaszczyźnie nie ma prostych lub konturu kołowego • ruch znajduje się poza płaszczyzną • dokonano zmiany płaszczyzny • została przekroczona dopuszczalna liczba pustych bloków bez informacji o ruchu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10882

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować program obróbki odpowiednio do opisanego wyŜej błędu względnie w specyficznej dla kanału MD CHFRND_MAXNUM_DUMMY_BLOCKS dopasować do programu liczbę dopuszczalnych pustych bloków. Kanał %1 blok %2 naleŜy skrócić fazkę albo zaokrąglenie

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

10883

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Ten alarm jest generowany , gdy przy wstawianiu fazek albo zaokrągleń co najmniej jeden z uczestniczących bloków jest takt krótki, Ŝe wstawiany element konturu musi zostać pomniejszony w stosunku do jego właściwej zaprogramowanej wartości. Alarm powstaje tylko wtedy, gdy nastawiony jest BIT 4 w danej maszynowej $MN_ENABLE_ALARM_MASK. W przeciwnym wypadku fazka lub zaokrąglenie dopasowywane są bez alarmu - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program NC albo kontynuować program po naciśnięciu CANCEL i Start albo tylko Start. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 przepełnienie lokalnego bufora bloków przy obliczaniu krzywej składanej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dopuszczalna maksymalna liczba pustych bloków ograniczona jest przez daną maszynową. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Blokada startu NC. • • • Zmienić program obróbki. Zmienić daną maszynową.

10890

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Sprawdzić, czy wybrana jest SBL2. Przy SBL2 z kaŜdego wiersza programu obróbki generowany jest blok, w wyniku czego moŜe zostać przekroczona dopuszczalna liczba pustych bloków między dwoma blokami ruchu.

1 - 128

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 wielokrotność węzła jest większa os stopnia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy Spline B zbyt duŜą liczbę razy zaprogramowano kolejno wielkość zero następujących po sobie odstępów węzłów PL (węzeł = punkt na krzywej składanej, w którym spotykają się 2 wielomiany) (tzn. „wielokrotność” punktu węzłowego jest zbyt duŜa). - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

10891

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

W przypadku kwadratowego B-Spline wolno 2x kolejno podać odstęp węzłów = 0, w przypadku sześciennego B-Spline maksymalnie 3x.

Pomoc Kontynuacja programu

Odstęp węzłów PL = 0 zaprogramować po sobie tylko tyle razy, jak odpowiada to stopniowi zastosowanego Spline B. Kanał %1 blok %2 wartość S dla stałej prędkości skrawania nie jest zaprogramowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta JeŜeli G96 jest aktywna, brakuje stałej prędkości skrawania pod adresem S. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10900

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Pod S [m/min.] zaprogramować stałą prędkość skrawania lub odwołać funkcję G96. Np. przy G97 utrzymany jest poprzedni posuw - wrzeciono obraca się jednak nadal z aktualną prędkością obrotową. Kanał %1 blok %2 nieregularny przebieg prędkości w osi uczestniczącej w tworzeniu konturu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

10910

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy analizie ruchów w osiach uczestniczących w tworzeniu konturu w trakcie przygotowania stwierdzono duŜe lokalne odchylenie przebiegu prędkości jednej lub wielu takich osi w stosunku do prędkości ruchu po torze. Tego rodzaju sytuacja jest typowa w pobliŜu osobliwych miejsc kinematyki maszyny. MoŜe być jednak spowodowana równieŜ przez szczególny kontur albo przez niekorzystne w stosunku do konturu ustalenie FGROUP. Dalszą moŜliwością jest niekorzystnie zaprogramowana transformacja OEM. Aby niezawodnie uniknąć przeciąŜeń osi, prędkość ruchu po torze jest z reguły bardzo obniŜana. Ew. moŜe dojść do pozornego zatrzymania maszyny. Gdy nastąpi dojście do osobliwego miejsca, występują nagle duŜe odchylenia. - Wyświetlenie alarmu. - Lokalna reakcja na alarm. Często podział bloku na wiele mniejszych pozwala na uzyskanie poprawy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

10911

Parametry

Kanał %1 blok %2 Transformacja nie pozwala na przejście przez biegun %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -129

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Zadany przebieg krzywej prowadzi przez biegun transformacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 przebieg wyprzedzający nie jest juŜ niezawodnie zsynchronizowany z przebiegiem głównym %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie jest moŜliwe niezawodne obliczenie zadanego przebiegu krzywej. MoŜliwe przyczyny: osie biorące udział w transformacji wykonują ruch jako osie pozycjonowania albo krzywa zbyt wiele razy przebiega wokół bieguna transformacji. Kontrola prędkości następuje od tego bloku w przebiegu głównym. Jest ona bardziej „zachowawcza” niŜ przy obliczeniu wyprzedzającym. Następuje wyłączenie aktywności wyprzedzenia. JeŜeli nie moŜna przejąć kontroli prędkości do przebiegu głównego, wówczas następuje przerwanie wykonywania programu obróbki. - Wyświetlenie alarmu. Z reguły ingerencja nie jest potrzebna. Prowadzenie prędkości pracuje jednak efektywniej, gdy zmieni się program obróbki. • JeŜeli krzywa wielokrotnie obiega biegun transformacji, wtedy pomocne będzie podzielenie bloku. • JeŜeli przyczyną jest oś pozycjonowania, wówczas naleŜy sprawdzić, czy oś nie moŜe równieŜ wykonywać ruchu jako oś uczestnicząca w tworzeniu konturu. Wyłączenie aktywności przebiegu wyprzedzającego utrzymuje się tak długo, aŜ przebieg wyprzedzający ponownie będzie się mógł wyjść ze zdefiniowanego załoŜenia (np. wskutek zmiany JOG->AUTO, zmiany narzędzia lub ostrza). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %2 ujemny profil posuwu jest ignorowany Zadany profil posuwu jest po części ujemny. Ujemny posuw po torze ruchu jest jednak niedozwolony. Profil posuwu jest ignorowany. Zadana wartość końcowa w bloku posuwu jest zachowywana przez cały blok. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. Z reguły ingerencja nie jest potrzebna. Alarm zwraca jednak uwagę na błędne zaprogramowanie, które naleŜałoby usunąć. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Ruch nie jest moŜliwy przy aktywnej transformacji - w kanale %1, bloku %2 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kinematyka maszyny nie pozwala na zadany ruch. Przyczyny błędów zaleŜne od transformacji mogą być następujące: TRANSMIT: Jest obszar (w kształcie okręgu) wokół bieguna, w którym nie moŜna wykonać pozycjonowania. Obszar ten powstaje w wyniku tego, Ŝe punkt odniesienia narzędzia nie moŜe wykonać ruchu aŜ do narzędzia. Obszar ten jest ustalany przez: © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 • dane maszynowe ($MC_TRANSMIT_BASE_TOOL...)

10912

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

10913

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

10914

Parametry Wyjaśnienie

1 - 130

03.04
• Reakcja •

1 Alarmy
aktywną korekcję długości narzędzia (patrz $TC_DP...). Wliczenie korekcji długości narzędzia zaleŜy od wybranej płaszczyzny roboczej (patrz G17) maszyna zatrzymuje się przed błędnym blokiem.

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale.

Zmienić programu obróbki. Zmienić błędnie zadaną korekcję długości narzędzia.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony rodzaj interpolacji w konturze skrawania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W programie skrawania warstwowego są dozwolone następujące rodzaje interpolacji: G00, G01, G02, G03, CIP, CT. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

10930

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

W podprogramie konturu zaprogramować tylko elementy toru, które składają się z prostych i łuków.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 błędny kontur skrawania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta pełny okrąg W podprogramie konturu są przy skrawaniu warstwowym zawarte następujące błędy: • • • przecinające się elementy konturu błędna pozycja startowa.

10931

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

- Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

WyŜej wymienione błędy naleŜy skorygować w podprogramie konturu skrawania warstwowego. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 ponownie uruchomiono przygotowanie konturu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pierwsze przygotowanie/dekodowanie konturu musi być zakończone słowem kluczowym EXECUTE. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale.

10932

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -131

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
W programie obróbki naleŜy przed ponownym wywołaniem przygotowania konturu (słowo kluczowe CONTPRON) zaprogramować słowo kluczowe EXECUTE kończące poprzednie przygotowanie.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 program konturu zawiera zbyt mało bloków konturowych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • Program konturu zawiera w przypadku •

10933

Parametry Wyjaśnienie

CONTPRON mniej niŜ 3 bloki konturowe

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Powiększyć podprogram z konturem skrawania warstwowego do minimum 3 bloków NC z ruchami w obu osiach aktualnej płaszczyzny obróbki.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale.

CONTDCON Ŝadnego bloku konturowego

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 jest zwymiarowana za mała tablica do podziału konturu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Podczas podziału konturu (uaktywnionego słowem kluczowym CONTPRON) rozpoznano, Ŝe zostało zdefiniowane zbyt małą tablicę. Dla kaŜdego dopuszczonego elementu konturu (okrąg albo prosta) musi być jeden rząd w tablicy konturu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

10934

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zadeklarować definicję zmiennych tablicy konturu odpowiednio do oczekiwanych elementów konturu. Podział konturu dzieli niektóre bloki NC na maksymalnie 3 skrawy obróbkowe. Przykład: N100 DEF TABNAME_1 [30, 11] Zmienne tablicy konturu przygotowane na 30 skrawów. Liczba kolumn 11 jest wielkością stałą. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: skasowanie/zastąpienie nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10940

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Tablicę krzywej moŜna skasować tylko wtedy, gdy nie jest ona aktywna w sprzęŜeniu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

NaleŜy wyłączyć aktywność wszystkich sprzęŜeń, które stosuje kasowana tablica krzywej.

1 - 132

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: osiągnięta granica pamięci NC %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10941

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przy definicji tablicy krzywej wyczerpana została wolna pamięć dynamiczna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Proszę skasować niepotrzebne juŜ tablice krzywych lub ponownie skonfigurować miejsce w pamięci dla tych tablic. Definicję tablicy krzywej naleŜy potem powtórzyć; patrz dane maszynowe MD MN_MM_NUM_CURVE_TABS, MD MN_MM_NUM_CURVE_SEGMENTS, MD MN_MM_NUM_CURVE_POLYNOMS Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: niedozwolona instrukcja podczas definicji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10942

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Do alarmu tego prowadzą róŜne niedozwolone kolejności rozkazów przy definicji tablicy krzywej. Na przykład niedozwolone jest zakończenie definicji tablicy krzywej przez M30, zanim nie zostanie zaprogramowany rozkaz CTABEND. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę skorygować program obróbki i uruchomić go ponownie.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: zmiana kierunku wartości prowadzącej w bloku nie jest dozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10943

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W bloku tym nie są spełnione warunki do przekształcenia zaprogramowanego konturu w tablicę krzywej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę skorygować program obróbki i uruchomić go ponownie.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: niedozwolona transformacja %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10944

Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -133

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja

03.04
Zastosowanie transformacji jest w tablicy krzywej niedozwolone, jeśli oś prowadząca lub holowana, które zaprogramowane są w CTABDEF wchodzą do transformacji. Wyjątek: TRAANG. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Skorygować program obróbki NC.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: niedozwolone sprzęŜenie osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10945

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Dla osi prowadzącej i holowanej, zaprogramowanych w CTABDEF, nie wolno programować sprzęŜenia osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Skorygować program obróbki NC.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: niezdefiniowany Ŝaden kontur %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10946

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Pomiędzy CTABDEF i CTABEND nie zaprogramowano ruchu dla osi prowadzącej. Tablica krzywej bez konturu jest niedopuszczalna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Skorygować program obróbki i uruchomić go od nowa. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: kontur nieciągły %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

Kontynuacja programu

10947

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Linia konturu w tablicy krzywej musi być ciągła. Nieciągłości powstają np. przy włączaniu transformacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki i uruchomić od nowa.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 134

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: skok pozycji na krawędź okresu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10948

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Została zdefiniowana tablica krzywej, w której oś holowana ma na końcu tablicy inną pozycję aniŜeli na jej początku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

Pomoc

Skorygować program obróbki i uruchomić od nowa.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: brak ruchu osi prowadzącej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

10949

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowano ruch osi holowanej bez ruchu osi prowadzącej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC i uruchomić od nowa.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 za duŜa niedokładność wyliczenia funkcji długości łuku %1 = numer kanału Wyliczenie funkcji długości łuku nie mogło zostać zrealizowane z wymaganą dokładnością. - Wyświetlenie alarmu. - Wyświetlenie ostrzeŜenia. Wyliczenie funkcji długości łuku przy aktywnej interpolacji wielomianowej nie mogło zostać zrealizowane z wymaganą dokładnością. NaleŜy albo zwiększyć MD SPLINE_FEED_PRECISION, lub zarezerwować więcej pamięci dla wielomianów długości łuku. Przy pomocy MD MM_ARCLENGTH_SEGMENTS ustala się, ile moŜe być stosowanych segmentów wielomianowych na blok, aby zbliŜyć się do funkcji długości łuku. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok%2 tablica krzywej %3: okres kolejnych wartości wynosi zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej - Wyświetlenie alarmu.

10950
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

10951

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Upewnijcie się do prawidłowości specyfikacji tablicy.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -135

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3: brak ruchu w osi prowadzącej

10955

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zaprogramowano ruch osi holowanej bez ruchu osi prowadzącej. MoŜe to powstać równieŜ w wyniku tego, Ŝe przy aktywnej korekcji promienia powstaje blok, w przypadku którego oś holowana wykonuje ruch a oś prowadząca nie. Alarm jest tylko wskazówką i moŜe być maskowany przez nastawienie MD $MC_CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION=2. - Wyświetlenie alarmu. Alarm moŜna wyłączyć poprzez MD $MC_CTAB_ENABLE_NO_LEADMOTION=2.

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET. Kanał %1 blok%2 tablica krzywej %3: osiągnięta granica pamięci DRAM

10956

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

Przy definicji tablicy krzywej została wyczerpana wolna pamięć DRAM. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasujcie nie potrzebne juŜ tablice krzywych w DRAM albo ponownie skonfigurujcie miejsce w pamięci dla tablic krzywych. Definicja tablicy krzywej musi następnie zostać powtórzona. Dane maszynowe do konfiguracji pamięci dla tablic krzywych w DRAM: MN_MM_NUM_CURVE_TABS_DRAM, MN_MM_NUM_CURVE_SEGMENTS_DRAM, MN_MM_NUM_CURVE_POLYNOMS_DRAM Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

10960

Parametry

Kanał %1 blok %2 COMPCURV/COMPCAD i korekcji promienia nie moŜna uŜywać jednocześnie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kompresorów typu COMPCURV i COMPCAD nie moŜna stosować razem z korekcją promienia narzędzia. Przy aktywnej korekcji promienia narzędzia moŜna uaktywnić tylko kompresor typu COMPON. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przy aktywnej korekcji promienia narzędzia dopuszczalne są wielomiany max trzeciego stopnia. %1 = numer kanału. %2 = nr bloku, etykieta.

10961

Parametry

1 - 136

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja

1 Alarmy
Przy aktywnej korekcji promienia narzędzia dopuszczalne są dla osi geometrycznych wielomiany max trzeciego stopnia. Nie moŜna więc w tym przypadku programować wielomianów 4 i 5 stopnia. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Przez start NC skasować alarm i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 funkcja %3 nie moŜliwa z korekcją toru %1 = numer kanału. %2 = nr bloku, etykieta. %3 = nazwa funkcji

10962

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Podanej funkcji nie moŜna jeszcze zastosować łącznie z korekcją promienia narzędzia dla tej wersji oprogramowania. Prosimy zmienić program obróbki lub uzyskać informacje o nowej wersji oprogramowania. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 adres %3 wielokrotnie zaprogramowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków adresu

12000

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Większość adresów (typy adresów) moŜna zaprogramować w bloku NC tylko jeden raz, aby zachowana była jednoznaczna informacja o bloku (np. X... T... F... itd. - wyjątek: funkcje G, M). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję ”Blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku, który naleŜy skorygować. • • W programie NC usunąć wielokrotnie występujące adresy (oprócz tych, w przypadku których dozwolone są kilkakrotne przyporządkowania wartości). Skontrolować, czy adres (np. nazwa osi) został podany przez zmienną definiowaną przez uŜytkownika (ewent. trudne do zauwaŜenia, jeśli przypisanie nazwy osi do zmiennej następuje dopiero w programie poprzez operacje obliczeniowe).

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 adres %3 zbyt wiele razy zaprogramowano typ adresu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków adresu

12010

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -137

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

03.04
Dla kaŜdego typu adresu jest wewnętrznie ustalone, ile razy moŜe on występować w bloku DIN (i tak np. wszystkie osie stanowią razem jeden typ adresu, który równieŜ podlega limitowi liczby bloków). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję ”Blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Informację zawartą w programie podzielić na wiele bloków (naleŜy jednak zwrócić uwagę na funkcje działające pojedynczymi blokami!). Kanał %1 blok %2 niedozwolona modyfikacja adresu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Obowiązujące typy adresów to 'IC', 'AC', 'DC', 'CIC', 'CAC', 'ACN', 'ACP', 'CACN', 'CACP'. Nie kaŜdą z tych modyfikacji adresów moŜna zastosować do kaŜdego typu adresu. W instrukcji programowania znajdziemy informacje, które z nich moŜna zastosować dla poszczególnych typów adresów. JeŜeli modyfikację adresu wykona się na niedozwolonych typach adresów, wywołany zostanie alarm, np.: Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

12020

Parametry

Reakcja Pomoc

N10 G02 X50 Y60 I=DC(20) J30 F100 Parametr interpolacji z DC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję ”Blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Modyfikacje adresów działające pojedynczymi blokami stosować tylko dla dopuszczalnych adresów, zgodnie z instrukcją programowania. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący parametr lub typ danych przy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12030

Parametry Wyjaśnienie

Przy interpolacji wielomianowej moŜliwe są maksymalnie wielomiany 3. stopnia (patrz instrukcja programowania). Współczynniki a0 (punkty początkowe) są końcowymi punktami poprzedniego bloku i nie trzeba ich programować. W bloku wielomianowym dopuszczalne są dlatego maksymalnie 3 współczynniki na oś (a1, a2, a3). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. f(p) = a0 + a1 p + a2 p2 + a3 p3

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję ”Blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wyraŜenie %3 jest inne niŜ typ danych 'AXIS' %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

12040

Parametry

1 - 138

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
%3 = źródłowy łańcuch znaków w bloku

1 Alarmy

Wyjaśnienie

Niektóre słowa kluczowe wymagają przy następnym podawaniu parametrów danych w zmiennej typu "AXIS". I tak np. w przypadku słowa kluczowego PO w wyraŜeniu w nawiasie naleŜy podać identyfikator osi, który musi być zdefiniowany jako zmienna typu AXIS. W następujących słowach kluczowych dopuszczalne są jedynie parametry typu AXIS: AX[..], FA[..], FD[..], FL[..], IP[..], OVRA[..], PO[..], POS[..], POSA[..] Przykład: N5 DEF INT ZUSTELL=Z1 błędnie, przyporządkowanie nie tworzy identyfikatora osi, lecz liczbę ”26 161” N5 DEF AXIS ZUSTELL=Z1 prawidłowo : N10 POLY PO[X]=(0.1,0.2,0.3) PO[Y]=(22,33,44) &PO[ZUSTELL]=(1,2,3) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skorygować program obróbki zgodnie ze wskazówkami w instrukcjach programowania. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 adres DIN %3 nie został zaprojektowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = adres DIN w bloku tekstu źródłowego

Kontynuacja programu

12050

Parametry Wyjaśnienie

W sterowaniu nie zdefiniowano nazwy adresu DIN (np. X, U, X1). Oprócz stałych adresów DIN sterowanie zawiera równieŜ adresy ustawiane. Patrz ”Adresy ustawiane” w instrukcji programowania. Nazwy tych adresów moŜna zmieniać poprzez dane maszynowe. np.: identyfikator DIN -> identyfikator projektowany G01 -> PROSTA, G04 -> CZEKAJ...

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Przestudiować instrukcję programowania i dane maszynowe odnośnie rzeczywiście zaprojektowanych adresów i ich znaczenia i odpowiednio skorygować blok DIN.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wielokrotnie zaprogramowana ta sama grupa G %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Funkcje G stosowane w programie obróbki są podzielone na grupy, które określają składnię lub nie określają składni. Z kaŜdej grupy G moŜna zaprogramować kaŜdorazowo tylko jedną funkcję G. Funkcje jednej grupy wzajemnie się wykluczają. Alarm odnosi się jedynie do funkcji G nie określających składni. JeŜeli w bloku NC wywołamy więcej funkcji G z tych grup, wówczas działać będzie kaŜdorazowo ostatnia z grupy (poprzednie zostaną zignorowane). Funkcje G określające składnię: grupa 1. do 4. Funkcje G nie określające składni: grupa 5. do n.

12060

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -139

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

03.04

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Pomoc nie jest potrzebna: naleŜy jednak sprawdzić, czy ostatnio zaprogramowana funkcja G jest rzeczywiście tą, której potrzebujemy. Skasować alarm przyciskiem NC-Startalbo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele funkcji G określających składnię %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Funkcje G z określające składnię określają budowę bloku programu obróbki i zawartych w nim adresów. W jednym bloku NC wolno zaprogramować tylko jedną funkcję G określającą składnię. Określającymi składnię są funkcje G z grup G 1. - 4. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

12070

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Przeanalizować blok NC i podzielić funkcje G na wiele bloków NC. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd składni w tekście %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = obszar tekstu źródłowego Przykład 1: N10 IF GOTOF ...

12080

Parametry Wyjaśnienie

W wyświetlonym miejscu tekstu naruszona jest gramatyka bloku. Nie moŜna podać dokładniejszej przyczyny, gdyŜ jest zbyt wiele moŜliwości błędu. Przykład 2: N10 DEF INT VARI=5 N11 X VARI ; brakuje operacji dla zmiennych X i VARI - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. ; brakuje warunku dla skoku!

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Przeanalizować blok i prawidłowo ustawić w oparciu o grafy składniowe w instrukcji programowania. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 parametr %3 nieoczekiwany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = niedozwolony parametr w tekście

12090

Parametry Wyjaśnienie

1 - 140

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Zaprogramowana funkcja jest predefiniowana i nie zezwala na parametry w jej wywołaniu. Wyświetlany jest pierwszy nieoczekiwany parametr.

03.04

1 Alarmy
Przykład: Podczas wywołania predefiniowanego podprogramu TRAFOF (wyłączenie transformacji) przekazano jednak parametry (jeden lub wiele). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zaprogramować funkcję bez przekazania parametrów. Kanał %1 blok %2 liczba przebiegów %3 niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = liczba przebiegów

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

12100

Parametry Wyjaśnienie

Podprogramy wywołane funkcją MCALL działają modalnie, tzn. po kaŜdym bloku z informacjami o ruchu następuje automatycznie jednokrotny przebieg podprogramu. Dlatego zaprogramowanie liczby przebiegów pod adresem P jest niedozwolone. Wywołanie modalne jest aktywne do chwili ponownego zaprogramowania MCALL; z nową nazwą podprogramu lub bez (funkcja kasowania). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zaprogramować wywołanie podprogramu MCALL bez liczby przebiegów. Kanał %1 blok %2 nie moŜna zinterpretować składni bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowane w bloku adresy są niedozwolone z określającą składnię funkcją G, np. G1 I10 X20 Y30 F1000. W bloku liniowym nie wolno programować parametru interpolacyjnego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

12110

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Sprawdzić budowę bloku i skorygować zgodnie z wymaganiami programu. Kanał %1 blok %2 funkcja G nie została zaprogramowana jako jedyna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

12120

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Zaprogramowana w tym bloku funkcja G musi być jedyną w bloku. W tym samym bloku nie mogą występować adresy ogólne czy akcje synchroniczne. Takimi funkcjami G są: G25, G26: ograniczenie pola roboczego, ogr. prędkości obrotowej wrzeciona G110, G111, G112: programowanie bieguna przy współrzędnych biegunowych G92: ograniczenie prędkości obrotowej wrzeciona przy stałym v STARTFIFO, STOPFIFO: sterowanie bufora przebiegu wyprzedzającego.

1 -141

1 Alarmy
Np. G4 F1000 M100: w bloku G4 niedozwolona jest funkcja M. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

03.04

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zaprogramować funkcję G jako jedyną w bloku.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolone zorientowanie narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zorientowanie narzędzia moŜe się znajdować tylko w modalnym bloku ruchu lub w bloku dosunięcia miękkiego (ponowne dosunięcie do kontur).

12130

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

MoŜe być ono zaprogramowane przez kąt Eulera (A1, B1, C1), składowe wektora normalnej (A2, B2, C2), wektory biegunowe (A3, B3, C3) lub wartości końcowe osi. JeŜeli zorientowanie narzędzia zaprogramowane jest w połączeniu z funkcjami: G04 (czas oczekiwania), G33 (nacinanie gwintu ze stałym skokiem), G74 (bazowanie do punktu odniesienia) albo REPOSL, REPOSQ, REPOSH (ponowne dosunięcie do konturu), wówczas przy kącie Eulera, wektorach biegunowych i składowych wektorów normalnych dochodzi do alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zaprogramować zorientowanie narzędzia poprzez końcowe wartości osi lub zastosować w tym celu własny blok. Kanał %1 blok %2 funkcja %3 nie została zrealizowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = konstrukcja oprogramowania w tekście źródłowym - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

12140

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy pełnej rozbudowie sterowania moŜliwe są funkcje, które nie są uwzględnione w obecnej wersji.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Wyświetloną funkcję naleŜy usunąć z programu. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 operacja %3 niezgodna z typem danych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków (błędny operator) Przykład 1: operacja arytmetyczna N10 DEF INT OTTO

Kontynuacja programu

12150

Parametry Wyjaśnienie

Typy danych są niezgodne z wymaganą operacją (w wyraŜeniu arytmetycznym lub przy przyporządkowywaniu wartości).

1 - 142

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
N11 DEF STRING[17] ANNA N12 DEF INT MAX : N50 MAX = OTTO + ANNA Przykład 2: Przyporządkowanie wartości N10 DEF AXIS BOHR N11 DEF INT OTTO : N50 OTTO = BOHR

1 Alarmy

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zmienić definicję zastosowanych zmiennych tak, aby moŜna było przeprowadzić poŜądane operacje. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przekroczony zakres wartości %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

12160

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zaprogramowana stała dla zmiennej przekracza zakres wartości, który był wcześniej ustalony przez definicję typu danych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKCJA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skorygować wartość stałej lub dopasować typ danych. JeŜeli wartość dla stałej całkowitoliczbowej (Integer) jest zbyt duŜa, wówczas moŜna ją podać jako stałą rzeczywistą (Real) poprzez dołączenie kropki dziesiętnej. Przykład: R1 = 9 876 543 210 skorygować na: R1 = 9 876 543 210. Zakres wartości INTEGER: 231 - 1 Zakres wartości REAL: 2-1022 do 2+1023 Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nazwa %3 wielokrotnie zdefiniowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol w bloku Symbol wyświetlony w komunikacie błędu został juŜ zdefiniowany w bieŜącym programie obróbki. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zdefiniowane przez uŜytkownika identyfikatory mogą kilkakrotnie występować wtedy, gdy definicja wielokrotna następuje w innych (pod-)programach, tzn. zmienne lokalne mogą być ponownie zdefiniowane z tą samą nazwą, gdy nastąpiło wyjście z programu (podprogramu) lub został on juŜ zakończony. Obowiązuje to zarówno dla symboli definiowanych przez uŜytkownika (etykiety, zmienne), jak i dla danych maszynowych (osie, adresy DIN i funkcje G). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12170

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Wyświetlany jest symbol, który zarządzanie danymi juŜ zna. Symbol ten naleŜy znaleźć za pomocą edytora programów w części definicyjnej aktualnego programu. 1. lub 2. symbol naleŜy oznaczyć inną nazwą. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 -143

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 niedozwolony łańcuch operatorów %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = operatory powiązane

12180

Parametry Wyjaśnienie

Pod pojęciem powiązania operatorów naleŜy rozumieć zapis jeden po drugim operatorów podwójnych i pojedynczych, bez zastosowania nawiasów. Przykład: N10 ERG = VARA - (- VARB) N10 ERG = VARA - - VARB ; prawidłowy sposób zapisu ; błąd!

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Prawidłowo i jednoznacznie sformułować wyraŜenie posługując się nawiasami; zwiększa to przejrzystość i czytelność programu. Kanał %1 blok %2 Zbyt wiele wymiarów przy zmiennej typu TABLICA %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować obróbkę.

12190

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Tablice ze zmiennymi typu STRING mogą być maksymalnie 1-wymiarowe, ze wszystkimi innymi zmiennymi maksymalnie 2-wymiarowe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skorygować definicję tablicy, w tablicach wielowymiarowych ewent. zdefiniować 2. tablicę dwuwymiarową i operować tym samym indeksem tablicy. Kanał %1 blok %2 symbol %3 nie moŜe zostać utworzony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol w bloku źródłowym Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

12200

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Symbol deklarowany instrukcją DEF nie moŜe zostać utworzony, gdyŜ: • jest juŜ zdefiniowany (np. jako zmienna lub funkcja) • wewnętrzny obszar pamięci jest niewystarczający (np. przy duŜych tablicach). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Przeprowadzić następujące kontrole: •

Kontynuacja programu

sprawdzić edytorem tekstów, czy podana nazwa nie została juŜ zastosowana w bieŜącym cyklu programu (program główny i wywoływane podprogramy) • ocenić wielkość pamięci potrzebnej dla zdefiniowanych juŜ symboli i ewent. zredukować ją przez wykorzystywanie mniejszej liczby globalnych, a większej lokalnych zmiennych. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować obróbkę. Kanał %1 blok %2 łańcuch %3 zbyt długi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

12210

Parametry

1 - 144

03.04
%3 = łańcuch w bloku źródłowym •

1 Alarmy

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KORKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • Wybrać krótszy łańcuch znaków lub łańcuch znaków podzielić na 2 łańcuchy. • Zdefiniować większą zmienną string. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 stała binarna %3 zbyt długa w łańcuchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = stała binarna

Przy definicji zmiennej typu STRING nastąpiła próba zainicjalizowania więcej niŜ 100 znaków. • Podczas przyporządkowywania okazało się, Ŝe łańcuch nie pasuje do podanej zmiennej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12220

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy inicjalizacji lub przyporządkowaniu wartości do zmiennej typu STRING stwierdzono jako stałą binarną więcej niŜ 8 bitów. DEF STRING[8] OTTO = ”ABC'H55''B000011111'DEF” - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. W oknie komunikatu alarmowego wyświetlane są zawsze pierwsze znaki stałej binarnej, chociaŜ nadliczbowe bity występują ewent. dopiero dalej. Dlatego naleŜy zawsze skontrolować całą stałą binarną w celu znalezienia błędnej wartości. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 stała heksadecymalna %3 zbyt duŜa w łańcuchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = stała szesnastkowa

12230

Parametry Wyjaśnienie

Łańcuch znaków moŜe zawierać równieŜ bajty, które nie są zgodne z Ŝadnym dającym się wprowadzić znakiem, względnie nie są dostępne przy klawiaturze z minimalną liczbą przycisków. Znaki te moŜna wprowadzić jako stałe w postaci binarnej lub szesnastkowej. Mogą one jednak zajmować tylko jeden bajt - muszą więc być <256, np.: N10 DEF STRING[2] OTTO=” `HCA` `HFE` ” - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować obróbkę. Kontynuacja programu © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 -145 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAM wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. W oknie komunikatu alarmowego wyświetlane są zawsze pierwsze znaki stałej szesnastkowej, chociaŜ nadliczbowe wartości dziesiętne występują ewent. dopiero dalej. Dlatego naleŜy zawsze skontrolować całą stałą w kodzie szesnastkowym w celu znalezienia błędnej wartości.

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 wielokrotnie zdefiniowane zorientowanie narzędzia %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = tekst W bloku DIN moŜna zaprogramować tylko 1 zorientowanie narzędzia. MoŜe być ono zdefiniowane przez 3 kąty Eulera albo punkty końcowe osi albo przez wektory biegunowe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku.

12240

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

PoniewaŜ zorientowanie narzędzia moŜna ustawić na 3 róŜne sposoby, naleŜy wybrać ten najkorzystniejszy. Dla tego rodzaju podawania naleŜy programować adresy i przyporządkowania wartości - wszystkie inne parametry orientacyjne naleŜy usunąć. Kontynuacja programu Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 kaskadowane makro %3 niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków Technika makr wyposaŜa poprzez słowo kluczowe DEFINE 1-wierszową instrukcję lub szereg instrukcji w nowy identyfikator. W szeregu instrukcji nie wolno wpisać dalszego makra (kaskadowanie). Przykład: N10 DEFINE MAKRO1 AS G01 G91 X123 MAKRO2 F100 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Kaskadowane makra zastąpić przez rozpisaną informację programową. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 podano zbyt wiele wartości inicjalizacyjnych %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków Punkty końcowe osi (osie dodatkowe): A, B, C, identyfikatory osi, kąty Eulera A2, B2, C2, wektory biegunowe: A3, B3, C3

12250

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

12260

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

1 - 146

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Przy inicjalizacji tablicy (definicja tablicy i przyporządkowanie wartości do poszczególnych elementów tablicy) jest więcej wartości inicjalizacyjnych niŜ elementów tablicy. Przykład: N10 DEF INT OTTO[2,3]=(..., ..., {więcej niŜ 6 wartości}) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skontrolować program NC, czy: 1. przy definicji tablicy prawidłowo podano liczba elementów tablicy (n,m) (DEF INT FELDNAME[n,m] np. tablica z 2 wierszami i 3 kolumnami: n=2, m=3) 2. przy inicjalizacji prawidłowo zostało przeprowadzone przyporządkowanie wartości (wartości poszczególnych elementów tablicy oddzielone przecinkiem, kropka dziesiętna przy zmiennych typu REAL).

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 inicjalizacja z %3 niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12261

Parametry Wyjaśnienie

Przy definicji nie moŜna inicjalizować zmiennych typu Frame. Przykład: DEF FRAME LOCFRAME = CTRANS(X,200). - Blok korekcyjny. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Reakcja Pomoc

Podobnie niemoŜliwe jest programowanie wartości domyślnych przy inicjalizacji tablicy przez SET w przebiegu programu w przypadku osi.

Przeprowadzić inicjalizację w oddzielnym bloku w części obróbczej programu: DEF FRAME LOCFRAME LOCFRAME = CTRANS(X,200) Przy zastosowaniu dla zmiennych osiowych: DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = SET (X, , Y) zastąpić przez: DEF AXIS AXIS_VAR [10] AXIS_VAR [5] = X AXIS_VAR [7] = Y

Kontynuacja programu

JeŜeli przy pomocy REDEF ... INIRE, INIPO, INICF, PRLOC jest zmieniane zachowanie GUD, LUD itd., dana maszynowa $MN_DEFAULT_VALUES_MEM_MASK musi być równa 1. Kanał %1 blok %2 nazwa makra %3 juŜ zdefiniowana

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków nazwa makro Nazwa makra, które ma być wybierane poleceniem DEFINE jest juŜ zdefiniowana w sterowaniu jako: nazwa makra słowo kluczowe zmienna projektowany identyfikator. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12270

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Polecenie DEFINE wybrać inną nazwą makro. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna długość makra z %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków Szereg instrukcji po prawej stronie makra ograniczony jest do 256 znaków. Alarm zostanie wyświetlony, jeŜeli nastąpi próba zdefiniowania większej liczby znaków pod jednym makro (moŜliwe tylko przez wprowadzenie V.24 z bloków NC, gdyŜ komunikacja między pulpitem obsługi i NCK ogranicza długość bloku do 242 znaków).

Kontynuacja programu

12280

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -147

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

03.04

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Funkcje, które mają być zdefiniowane pod makro, podzielić na 2 makra. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmienna arytmetyczna %3 nie jest zdefiniowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków zmiennej arytmetycznej

Kontynuacja programu

12290

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Predefiniowane są tylko parametry R jako zmienne obliczeniowe - wszystkie pozostałe zmienne obliczeniowe muszą być przed ich uŜyciem zdefiniowane instrukcją DEF. Liczba parametrów obliczeniowych definiowana jest przez dane maszynowe. Nazwy muszą być jednoznaczne i nie mogą pojawiać się ponownie w sterowaniu (wyjątek: zmienne lokalne). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku.

Kontynuacja programu

W części definicyjnej programu ustalić poŜądaną zmienną (ewent. w wywołującym programie, jeśli ma to być zmienna globalna).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 Brakuje parametru Call-by-Reference przy wywołaniu podprogramu %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12300

Parametry Wyjaśnienie

W definicji podprogramu podany został formalny parametr REF (call-byreference), któremu przy wywołaniu nie przyporządkowano Ŝadnego aktualnego parametru. Przyporządkowanie następuje przy wywołaniu podprogramu na podstawie pozycji nazwy zmiennej, a nie na podstawie samej nazwy! Przykład: Podprogram: (2 parametry call-by-value X i Y, 1 parametr call-by-reference Z)

PROC XYZ (INT X, INT Y, VAR INT Z) : M17 ENDPROC Program główny:

N10 DEF INT X N11 DEF INT Y N11 DEF INT Z : N50 XYZ (X, Y) ; brakuje parametru REF Z albo N50 XYZ (X, Z) ; brakuje parametru REF Y!

1 - 148

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

1 Alarmy

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku.

Kontynuacja programu

Wszystkim parametrom REF (call-by-reference) podprogramu przyporządkować przy wywołaniu zmienną. Nie jest to konieczne przy „normalnych” parametrach formalnych (call-by-value); są one domyślnie ustawione na 0. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 brakuje parametru osi przy wywołaniu procedury %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12310

Parametry Wyjaśnienie

Przy wywołaniu podprogramu brakuje parametru AXIS, który zgodnie z deklaracją EXTERN powinien istnieć.

Dzięki poleceniu EXTERN ”rozpoznawane” są podprogramy (procedury) definiowane przez uŜytkownika, wykazujące przekazywanie parametrów. Procedury bez przekazywania parametrów nie potrzebują deklaracji EXTERN. Przykład: Podprogram XYZ (z formalnymi parametrami): PROC XYZ (INT X, VAR INT Y, AXIS A, AXIS B) Polecenie EXTERN (z typami zmiennych): EXTERN XYZ (INT, VAR INT, AXIS, AXIS) wywołanie podprogramu (z aktualnymi parametrami): N10 XYZ (, Y1, R_TISCH) zmienna X otrzymuje wartość domyślną 0 zmienna Y otrzymuje wartość zmiennej Y1 i po przebiegu podprogramu przekazuje wynik z powrotem do programu wywołującego do zmiennej A jest wpisywana oś w R_TISCH brakuje zmiennej B! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zaprogramować w wywołaniu brakujący parametr AXIS. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 parametr %3 nie jest zmienną %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

Kontynuacja programu

12320

Parametry Wyjaśnienie

Do parametru REF przy wywołaniu podprogramu przyporządkowano nie zmienną, lecz stałą albo wynik wyraŜenia arytmetycznego, chociaŜ dozwolone są jedynie identyfikatory zmiennych. Przykłady: N10 XYZ (NAME_1, 10, OTTO) albo N10 XYZ (NAME_1, 5 + ANNA, OTTO)

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -149

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

03.04

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Usunąć z bloku NC stałą lub wyraŜenie arytmetyczne. Kanał %1 blok %2 błędny typ parametru %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

12330

Kontynuacja programu

Parametry Wyjaśnienie

Przy wywołaniu procedury (podprogramu) stwierdzono, Ŝe typ parametru aktualnego nie moŜe być przekształcony na typ parametru formalnego. NaleŜy rozpatrzyć 2 przypadki: • • parametr call-by-value: parametry aktualny i formalny właściwie mogłyby się róŜnić, jeśli zasadniczo moŜliwe byłoby przekształcenie. W przedstawionym przypadku typy są jednak generalnie niezgodne, np. STRING → REAL. Przegląd typów konwersji: • • • • • • z REAL na: REAL: tak, INT: tak*, BOOL: tak1), CHAR: tak*, STRING: -, AXIS: -, FRAME: parametr call-by-reference: parametry aktualny i formalny muszą być dokładnie tego samego typu, np. STRING, STRING.

z INT na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak1), CHAR: gdy wartość 0 ... 255, STRING: -, AXIS: -, FRAME: z CHAR na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak1), CHAR: tak, STRING: tak, AXIS: -, FRAME: ze STRING na: REAL: -, INT: -, BOOL: tak2), CHAR: tylko gdy 1 znak, STRING: tak, AXIS: -, FRAME: z AXIS na: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: tak, FRAME: -,

z BOOL na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak, CHAR: tak, STRING: -, AXIS: -, FRAME: -

1) Wartość <> odpowiada TRUE, wartość ==0 odpowiada FALSE. 2) Długość łańcucha znaków 0=> FALSE, poza tym TRUE. Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

*) Przy zmianie typu z REAL na INT w przypadku wartości ułamkowej wartość >=0.5 jest zaokrąglana do góry, poza tym do dołu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skontrolować parametry przekazywania wywołania podprogramu i zgodnie z zastosowaniem zdefiniować jako parametry call-by-value względnie call-byreference. Kanał %1 blok %2 zbyt duŜa liczba parametrów %3

12340

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków Przy wywołaniu funkcji lub procedury (zdefiniowanej wstępnie lub przez uŜytkownika) przekazano więcej parametrów, niŜ ustalono. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Parametry

Wyjaśnienie

1 - 150

03.04
Domyślnie zdefiniowane funkcje i procedury: liczba parametrów jest na stałe zdefiniowana w NCK. Reakcja Pomoc

1 Alarmy

Funkcje i procedury definiowane przez uŜytkownika: ustalenie liczby parametrów (przez typ lub nazwę) następuje przy definicji.

Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Sprawdzić, czy wywołana została prawidłowa procedura/ funkcja. Zaprogramować liczbę parametrów odpowiednio do procedury/ funkcji. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 parametr %3 nie jest juŜ moŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12350

Parametry Wyjaśnienie

Nastąpiła próba przekazania aktualnego parametru, chociaŜ nie zostały przyporządkowane wcześniejsze parametry osi. Przy wywołaniu procedury lub funkcji moŜna pominąć przyporządkowanie niepotrzebnych parametrów osiowych, o ile potem nie ma potrzeby przekazania następnych parametrów. Przykład: N10 FGROUP(X, Y, Z, A, B); moŜliwych maks. 8 osi. Następne parametry call-byvalue otrzymałyby wówczas wartość zero, poniewaŜ z powodu brakujących parametrów osiowych utracone zostało przyporządkowanie zaleŜne od miejsca. Osie, które moŜna pominąć a następne parametry nie występują przy wstępnie zdefiniowanych procedurach i funkcjach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Przy wstępnie zdefiniowanych procedurach i funkcjach albo usunąć następne parametry albo przekazać wcześniejsze parametry osiowe. Przy procedurach i funkcjach definiowanych przez uŜytkownika przekazywanie parametrów naleŜy zaprogramować według wskazówek w instrukcji programowania wydanej przez producenta maszyny. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędny wymiar parametru %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków • • •

12360

Parametry Wyjaśnienie

NaleŜy sprawdzić następujące moŜliwości błędu:

Reakcja Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Skorygować program obróbki NC w zaleŜności od wyŜej podanej przyczyny błędu.

parametr aktualny jest tablicą, ale parametr formalny jest zmienną parametr aktualny jest zmienną, ale parametr formalny jest tablicą parametry aktualny i formalny są tablicami, jednak z niezgodnymi wymiarami.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 -151

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 niedozwolony zakres wartości dla %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12370

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zmienna otrzymała zakres wartości poza blokiem inicjalizacji. Definicja globalnych zmiennych programowych dozwolona jest jedynie w specjalnych blokach inicjalizacji. MoŜna im przy tym przydzielać zakres wartości. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku.

Kontynuacja programu

Usunąć podanie zakresu wartości (rozpoczęte słowem kluczowym OF) lub w bloku inicjalizacji zdefiniować zmienną jako zmienną globalną i przydzielić jej zakres wartości.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 osiągnięta maksymalna wielkość pamięci %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie moŜna przeprowadzić definicji danych tego bloku, poniewaŜ wyczerpana została maksymalnie dostępna pamięć pozwalająca na przechowywanie danych lub moduł danych nie moŜe przyjąć dalszych danych. Alarm moŜe wystąpić równieŜ wtedy, gdy obrabianych jest kolejno kilka wywołań podprogramu, a nie utworzono bloku z oddziaływaniem na maszynę (ruch, czas oczekiwania, funkcja M). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12380

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Ograniczyć liczbę zmiennych, zmniejszyć tablice lub zlecić rozszerzenie pojemności przechowywania danych. • • •

Jeśli naleŜy wprowadzić nowe definicje makro -> zwiększyć daną maszynową 18160 MM_NUM_USER_MACROS.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna przekształcić wartości inicjalizacji %3

Jeśli naleŜy wprowadzić nowe definicje GUD -> sprawdzić dane maszynowe 18150 MM_GUD_VALUES_MEM, 18130 MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN, 18120 MM_NUM_GUD_NAMES_NCK. Jeśli błąd występuje przy wykonywaniu programu NC z definicjami LUD lub przy zastosowaniu programów cykli (parametry liczą się jako zmienne LUD programu cykli), naleŜy sprawdzić następujące dane maszynowe: 28040 MM_LUD_VALUES_MEM, 18242 MM_MAX_SIZE_OF_LUD_VALUE, 18260 MM_LUD_HASH_TABLE_SIZE, 28020 MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL, 28010 MM_NUM_REORG_LUD_MODULES

12390

Parametry

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

1 - 152

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Przy inicjalizacji do zmiennej przyporządkowano wartość, która nie odpowiada typowi zmiennej - nie moŜe być równieŜ przekształcona na typ danej zmiennej. Przegląd typów konwersji: • • • • • z REAL na: REAL: nie, INT: tak1), BOOL: tak, CHAR: tak2), STRING: z INT na: REAL: tak, INT: nie, BOOL: tak, CHAR: tak2), STRING: z BOOL na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: nie, CHAR: tak, STRING: -

1) Wartość <> odpowiada TRUE, wartość ==0 odpowiada FALSE. 2) Długość łańcucha znaków 0=> FALSE, poza tym TRUE. 3) Gdy tylko 1 znak Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

ze STRING na: REAL: -, INT: -, BOOL: tak, CHAR: tak3), STRING: nie

z CHAR na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak, CHAR: nie, STRING: tak

Nie moŜna przekształcać z typu AXIS i FRAME i na typ AXIS i FRAME.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • wybrać wartość inicjalizacji odpowiednio do definicji zmiennej.

Kontynuacja programuTak zdefiniować typ zmiennej, aby moŜliwe było przyporządkowanie wartości inicjalizacji albo

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 tablica %3 brak elementu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12400

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

MoŜliwe są następujące przyczyny: • Niedopuszczalna lista indeksów; brakuje indeksu osi • Indeks tablicy nie pasuje do definicji zmiennej • Nastąpiła próba sięgnięcia do zmiennej przy inicjalizacji tablicy inaczej niŜ w dostępie standardowym poprzez SET względnie REP. Dostęp do pojedynczych znaków, części frame, opuszczone indeksy nie są moŜliwe. Przy inicjalizacji tej tablicy zaadresowano nieistniejący element. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. •

W 2. rzędzie jest adresowany 4. element zostaje więc indeksem [1,3] (indeksy rozpoczynają się od zera). •

Inicjalizacja tablicy: skontrolować indeks tablicy zaadresowanego elementu. 1. element tablicy zawiera indeks [0,0], 2. [0,1] itd. Prawy indeks tablicy (indeks kolumny) zostaje najpierw powiększony. Definicja tablicy: skontrolować wielkość tablicy. 1. liczba podaje liczbę elementów w 1. wymiarze (liczba rzędów), 2. liczba liczbę elementów w 2. wymiarze (liczba kolumn).

Kontynuacja programu

Tablica z 2 rzędami i 3 kolumnami naleŜy zdefiniować przez podanie [2,3].

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -153

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 Blok %2 błędny typ indeksu przy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12410

Parametry Wyjaśnienie

Przy przyporządkowywaniu wartości do elementu zmiennej tablicy indeks tablicy podano w niedozwolony sposób. Jako indeks tablicy (w nawiasach kwadratowych) dopuszczalne są tylko: • wartości całkowite przy innych typach danych. identyfikatory osi, o ile zmienna tablicy została zdefiniowana jako typ danej FRAME

Reakcja Pomoc- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Prawidłowo ustawić indeksy elementu tablicy odnośnie definicji zmiennej lub inaczej zdefiniować zmienną tablicy. Kanał %1 blok %2 zbyt długi identyfikator %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Definiowany symbol względnie podany cel skoku wykazuje nazwę, która jest dłuŜsza od dopuszczalne 32 znaki. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

12420

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Tworzony symbol lub cel skoku przy skokach programu (etykieta) naleŜy wybrać zgodnie z uzgodnieniami systemowych, tzn. nazwa musi się rozpoczynać 2 literami (ale 1. znak nie moŜe być znakiem ”paragraf”) i moŜe zawierać najwyŜej 32 znaki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 podany indeks jest nie obowiązujący %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy podawaniu indeksu tablicy (przy definicji tablicy) zastosowano indeks, który leŜy poza dopuszczalnym zakresem. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12430

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Podać indeks tablicy w dopuszczalnym zakresie. Zakres wartości na wymiar tablicy: 1 - 32 767.

12440

Parametry

Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna liczba parametrów formalnych © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 154

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Przy definicji procedury (podprogramu) lub przy poleceniu EXTERN podano więcej niŜ 127 parametrów formalnych. Przykład: PROC ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, ... FORMPARA127, FORMPARA128, ...) EXTERN ABC (FORMPARA1, FORMPARA2, ... FORMPARA127, FORMPARA128, ...) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku.

Kontynuacja programu

NaleŜy sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie parametry muszą zostać przekazane. JeŜeli tak, wówczas redukcja parametrów formalnych moŜe nastąpić przez zastosowanie zmiennych globalnych lub parametrów R, albo poprzez umieszczenie jednego rodzaju parametrów w jednej tablicy i takie ich przekazanie. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 etykieta podwójnie zdefiniowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Etykieta tego bloku juŜ istnieje.

12450

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

JeŜeli program NC kompiluje się off-line, wówczas cały program tłumaczony jest blok po bloku. Rozpoznawane są przy tym z pewnością oznaczenia wielokrotne, co przy kompilacji on-line niekoniecznie musi mieć miejsce. (Kompilowany jest tutaj tylko aktualny przebieg programu, tzn. rozgałęzienia programu, które aktualnie są nieaktywne, nie są równieŜ uwzględniane i dlatego mogą wykazywać błąd programowania). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcji ustawi się na bloku, w którym wyświetlana etykieta występuje po raz drugi. Za pomocą edytora sprawdzić program obróbki, gdzie szukane oznaczenie występuje po raz pierwszy i zmienić jedną z dwóch nazw. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna liczba symboli przez %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

Kontynuacja programu

12460

Parametry Wyjaśnienie

Max liczba definicji zmiennych (GUD, LUD), definicji makr, programów cykli, parametrów cykli, która moŜe zostać przyjęta przez sterowanie, została przekroczona. JeŜeli alarm występuje w połączeniu z alarmem 15175 (cykle zostały wgrane na nowo), wówczas jest brak wystarczającego miejsca w pamięci. MoŜna ją powiększyć przez zmianę danych maszynowych. JeŜeli alarm występuje w połączeniu z alarmem 15180 (ładowanie initial.ini nie powiodło się), wówczas w alarmie tym moŜna znaleźć nazwę modułu powodującego błąd. (Lista nazw i ich znaczenie -> patrz dokumentacja alarmu 6010). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Prosimy powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zredukować symbole w module (ewent. takŜe przez wykorzystanie techniki tablic lub zastosowanie parametrów R), lub dopasować dane maszynowe (o ile istnieje prawo dostępu). $MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL przy błędzie w module LUD (tzn. jeśli © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 -155 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 Alarmy

03.04
w aktywnych programach obróbki stworzono więcej definicji zmiennych, niŜ dopuszcza to MD). Bloki danych GUD mogą powodować błąd tylko w ramach procesu ładowania 'initial.ini'. Makra i definicje programu cykli są ponownie ładowane przy kaŜdym POWER ON/NCK-RESET. Tzn. bloki mogą powodować błąd tylko w połączeniu z tym procesem. Patrz równieŜ wyjaśnienia do alarmu 6010. Szczególnie przy pierwszym wgraniu programów cykli moŜna odczytać z parametru %3 (przy wystarczającej wiedzy): • • czy powodem błędu jest nazwa parametru wywołania cyklu – wtedy naleŜy powiększyć wartość danej maszynowej $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM czy powodem błędu jest nazwa programu cykli – wtedy naleŜy powiększyć wartość danej maszynowej $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, lub

Kontynuacja programu

Jeśli z parametru wskazanego w %3 nie wynika, co jest przyczyną błędu, to naleŜy powiększyć obie wartości danych maszynowych lub spróbować zwiększać sukcesywnie najpierw jedną, potem drugą.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 funkcja G %3 jest nieznana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12470

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

W przypadku programowanych pośrednio funkcji G zaprogramowano nie obowiązujący albo niedozwolony numer grupy. Dozwolony numer grupy = 1. i 5 max liczba grup G. W wyświetlanym bloku zaprogramowano niezdefiniowaną funkcję G. Sprawdzane są tylko ”prawdziwe” funkcje G, rozpoczynające się adresem G, np. G555. Funkcje G ”mianowane”, jak CSPLINE, BRISK i in. interpretowane są jako nazwy podprogramów. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Na podstawie instrukcji programowania wydanej przez producenta maszyny naleŜy zdecydować, czy wyświetlana funkcja G zasadniczo nie istnieje wzgl. nie jest moŜliwa, lub czy przeprowadzono przeprojektowanie standardowej funkcji G (wzgl. wprowadzenie OEM). Funkcję G usunąć z programu obróbki lub zaprogramować wywołanie funkcji zgodnie z instrukcją programowania wydaną przez producenta maszyny.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano nie obowiązujący numer funkcji G %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12475

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Przy pośrednim programowaniu kodu G zaprogramowano z grupy G nie dozwolony nr funkcji G (parametr 3) Dozwolone są tylko te nr funkcji G , które podano w instrukcji programowania ”Podstawy” rozdz.12.3 ”Lista funkcji G/ warunki drogowe „ - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 156

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 podprogram %3 jest juŜ zdefiniowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12480

Parametry Wyjaśnienie

Nazwa zastosowana w poleceniu PROC lub EXTERN jest juŜ zdefiniowana w innym opisie wywołania (np. dla cykli). Przykład: EXTERN CYCLE85 (VAR TYP1, VAR TYP2, ...) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. NaleŜy wybrać nazwę programu, która nie jest jeszcze zastosowana jako identyfikator. (Teoretycznie moŜliwe byłoby równieŜ dopasowanie deklaracji parametru polecenia EXTERN do istniejącego juŜ podprogramu, aby uniknąć alarmu. Miałaby wtedy jednak miejsce 2x identyczna definicja).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 Blok %2 niedozwolone prawo dostępu %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12490

Parametry Wyjaśnienie

PoŜądane uprawnienie dostępu, zaprogramowane słowem kluczowym REDEF, nie zostało ustawione. śądany poziom ochrony znajduje się poza dopuszczalnym zakresem wartości lub zmiana poziomu ochrony jest niedozwolona. (Polecenie REDEF w SINUMERIK 840D, P1 (6/94) działa tylko w modułach INITIAL_INI). Zmiana poziomu ochrony jest dozwolona tylko wtedy, gdy: 1. 2.

Reakcja Pomoc

Większe wartości liczbowe obrazują niŜsze stopnie ochrony. Dolne 4 stopnie (od 7 do 4) odpowiadają pozycjom przełącznika z zamkiem - wyŜsze 4 poziomy sprzęŜone są z 4 hasłami. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

aktualny stopień ochrony jest taki sam lub większy od poprzednio ustalonego, i nowy stopień ochrony ma być niŜszy od poprzednio ustalonego.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • • • • Aktualny poziom ochrony ustawić poprzez pulpit obsługi przynajmniej na ten poziom, który wskazuje zmienne z najwyŜszym poziomem Zaprogramować poziom ochrony w dopuszczalnym zakresie wartości Nowe stopnie ochrony zaprogramować tylko poniŜej starych wartości. Polecenie REDEF stosować tylko w bloku INITIAL_INI

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 w bloku tym %3 nie jest moŜliwy

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 Parametry

12500

1 -157

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Wyświetlone słowo kluczowe nie moŜe być stosowane w tym rodzaju bloku i na tej pozycji (jako moduły określane są wszystkie pliki występujące w NCK). Rodzaje modułów: Moduł programowy zawiera program główny lub podprogram Moduł danych zawiera definicje makr lub zmiennych i ewent. funkcję M, H lub E Moduł inicjalizacji

Reakcja Pomoc

zawiera jedynie wybrane elementy językowe do inicjalizacji danych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Wyświetlany element językowy (słowo kluczowe) wraz z jego parametrami usunąć z tego modułu i umieścić w module do tego przewidzianym. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele danych maszynowych %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy Przykład: N ... N 100

Kontynuacja programu

12510

Parametry Wyjaśnienie

W programie obróbki, pliku danych maszynowych (..._TEA) i w pliku inicjalizacji (..._INI) moŜna stosować maksymalnie 2 dane maszynowe na blok. $MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [10] = 15, $MN_OVR_FACTOR_FEEDRATE [11] = 20

Reakcja Pomoc

N ...

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • • Ewentualnie zastosować zmienną lokalną do zapamiętania wyników pośrednich. Blok programu obróbki podzielić na kilka bloków.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele danych narzędzia %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12520

Parametry Wyjaśnienie

W programie obróbki, w pliku korekcji narzędzia (..._TOA) i w pliku inicjalizacji (..._INI) wolno jest stosować maksymalnie 5 parametrów korekcji narzędzia na blok. Przykład: N ... N 100 N ... $TC_DP1 [5,1] = 130, $TC_DP3 [5,1] = 150.123, $TC_DP4 [5,1] = 223.4, $TC_DP5 [5,1] = 200.12, $TC_DP6 [5,1] = 55.02

1 - 158

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

1 Alarmy

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • • Ewentualnie zastosować zmienną lokalną do zapamiętania wyników pośrednich. Blok programu obróbki podzielić na wiele bloków.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący indeks przy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12530

Parametry Wyjaśnienie

Przy definicjach makr nastąpiła próba zdefiniowania jako identyfikatora makro więcej niŜ 3-dekadowej funkcji G lub więcej niŜ 2-dekadowej funkcji M. Przykład: _N_UMAC_DEF DEFINE G4444 AS G01 G91 G1234 DEFINE M333 AS M03 M50 M99 : M17 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Zmienić definicję makra zgodnie z instrukcją programowania. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 blok zbyt długi lub zbyt skomplikowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

12540

Parametry

Reakcja Pomoc

Maksymalna, wewnętrzna długość bloku po obróbce przez translator nie moŜe przekraczać 256 znaków. Po wywołaniu np. kilku makr w bloku lub wielokrotnym kaskadowaniu moŜe dojść do przekroczenia tej granicy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Podzielić blok programowy na kilka bloków częściowych. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nazwa %3 nie zdefiniowana lub brakuje opcji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

Kontynuacja programu

12550

Parametry Wyjaśnienie

Wyświetlony identyfikator nie został jeszcze zdefiniowany przed jego zastosowaniem. Makro: słowo kluczowe, ustalane poleceniem DEFINE ... AS ... nie istnieje w jednym z plików: _N_SMAC_DEF

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -159

1 Alarmy
_N_MMAC_DEF _N_UMAC_DEF _N_SGUD_DEF _N_MGUD_DEF _N_UGUD_DEF Zmienna: brakuje instrukcji DEF Program: brakuje deklaracji PROC.

03.04

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. • • • • • Skorygować zastosowaną nazwę (błąd pisowni) Sprawdzić definicję zmiennych, podprogramów i makr Zadeklarować program przez EXTERN, załadować program do SPF-Dir Sprawdzić definicję wywołania podprogramu Sprawdzić opcje.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zdefiniowane parametry OEM narzędzia/magazynu). Opcja nie jest aktywna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowana zmienna systemowa $TC_...Cx nie jest znana w sterowaniu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją • • • •

12552

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

• Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nazwa %3 funkcja nie jest aktywna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 =źródłowy łańcuch znaków

Skorygować zastosowaną nazwę (błąd pisowni) $TC_DPCx, $TC_TPCx $TC_MOPCx, $TC_MAPCx $TC_MPPCx $TC_DPCSx $TC_DPCSx, $TC_MOPCSx, $TC_MAPCSx, $TC_MPPCSx z x=1,....10 to są parametry OEM narzędzi, magazynu odpowiednia wartość danej maszynowej ustawiona <10 lub opcja „parametry WZV OEM” nie jest nastawiona. Zastosować prawidłowe numery parametrów albo – o ile musi być to taka nazwa - ustawić korekcyjną daną maszynową (patrz $MN_MM_NUM_CC_TOA_PARAM,.... $MN_MM_NUM_CCS_TOA_PARAM,....) Sprawdzić opcję (dane maszynowe mogą działać tylko z dopuszczonymi opcjami)

12553

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Funkcja NC, która naleŜy do tego polecenia językowego, nie jest aktywna. Nazwa polecenia językowego jest jednak znana. KaŜde zaprogramowanie tego polecenia językowego jest odrzucane z tym alarmem. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję "blok korekcyjny". Wskaźnik korekty ustawia się na błędnym bloku. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 160

03.04
• • Skorygować uŜytą nazwę (błąd pisarski) Uaktywnić funkcję NC.

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nazwa %3 nazwa jest juŜ znana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 =symbol źródłowy

12556

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Nazwa symbolu, który ma zostać utworzony, jest częścią składową obszaru językowego NC i dlatego jest juŜ znana. ChociaŜ funkcja NC nie jest aktywna, nazwy tej nie moŜna juŜ uŜywać dla definicji GUD, makr i PROC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję "Blok korekcyjny". Wskaźnik korekty ustawia się na błędnym bloku. • •

Kontynuacja programu

12560

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %2 zaprogramowana wartość %3 poza dopuszczalnymi granicami %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Skorygować uŜytą nazwę (błąd pisarski) Przy pomocy danej maszynowej $MN_NC_LANGUAGE_CONFIGURATION = 2 są tworzone tylko polecenia językowe, których funkcja jest aktywna.

Przy przyporządkowywaniu wartości został przekroczony dopuszczalny zakres wartości dla typu danych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU ”wybrać funkcję „blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcyjny ustawi się na błędnym bloku. Przyporządkowanie wartości przeprowadzić w ramach zakresu wartości dla poszczególnych typów danych, ewent. zastosować inny typ, aby zwiększyć zakres wartości, np. INT → REAL. Zakresy wartości poszczególnych typów zmiennych • REAL: właściwość: liczby ułamkowe z kropką dziesiętną, zakres wartości: +/-(2-1022-2+1023) • INT: właściwość: liczby całkowite ze znakiem, zakres wartości: +/-(231-1) • BOOL: właściwość: wartość logiczna TRUE, FALSE, zakres wartości: 0,1 • CHAR: właściwość: 1 znak ASCII, zakres wartości: 0-255 • STRING: właściwość: ciąg znaków (max 100 wartości), zakres wartości: 0255 • AXIS: właściwość: adresy osi, zakres wartości: tylko nazwy osi • FRAME: właściwość: dane geometryczne, zakres wartości: jak drogi w osi Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele akcji synchronicznych ruchu przy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12570

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -161

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

03.04
W bloku ruchów synchronicznych dopuszczalnych jest maksymalnie 16 akcji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Zmniejszyć liczbę zaprogramowanych akcji.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 %3 niedopuszczalny w akcji synchronicznej ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12571

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Podane predefiniowane polecenie programowe %3 jest niedopuszczalne w bloku z akcją synchroniczną ruchu. MoŜe ono występować jedynie oddzielnie w ”normalnym” bloku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 Blok %2 %3 dopuszczalny tylko w akcji synchronicznej ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12572

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Podany predefiniowane polecenie programowe %3 jest dopuszczalne tylko w blokach z akcją synchroniczną ruchu. Nie moŜe on występować w ”normalnym” bloku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 %3 niedopuszczalny do przyporządkowania w akcji synchronicznej ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12580

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Wyświetlana zmienna nie moŜe być wpisana do akcji synchronicznej ruchu. Dopuszczalne są tu tylko niektóre zmienne, np. DO $AA_IW[X]=10 jest niedopuszczalna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić program obróbki. W akcji synchronicznej ruchu dopuszczalne są tylko określone zmienne. Np. $AA_IM, $AC_DTGPB.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 162

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna próba odczytu %3 w akcji synchronicznej ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12581

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Wyświetlona zmienna nie moŜe znajdować się w akcji synchronicznej ruchu jako zmienna czytana online, tzn. 1. Wyświetlana zmienna nie moŜe znajdować się w akcji synchronicznej ruchu po lewej stronie porównania. Dopuszczalne są tutaj tylko niektóre zmienne, np. WHEN $AA_OVR == 100 DO .... 2. Wyświetlana zmienna nie moŜe być stosowana w akcji synchronicznej ruchu jako zmienna $$, np. WHEN $AA_IM[X] >= $$P_AD[1] DO ... DO $AC_VC = $$P_F 3. Wyświetlana zmienna nie moŜe być programowana jako parametr procedury synchronizacji z reakcją online, np. DO SYNFCT(1, $AC_PARAM[0], $SA_OSCILL_REVERSE_POS2[Z]) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędny indeks tablicy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12582

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Reakcja na zmienne $A lub $V następuje w akcjach synchronicznych ruchu w czasie rzeczywistym, tzn. w takcie interpolacji. Wszystkie inne zmienne (np. definiowane przez uŜytkownika) wyliczane są nadal przy przygotowaniu bloku. Nie jest dozwolone indeksowanie indeksu zmiennej dla przygotowania bloku przez zmienną czasu rzeczywistego. Przykład: DEF INT INPUT[3] WHEN $A_IN[1] == INPUT[$A_INA[1]] DO ... Zmienna INPUT definiowana lokalnie nie moŜe być indeksowana przez zmienną czasu rzeczywistego. Korekta programu: WHEN $A_IN[1] == $AC_MARKER[$A_INA[1]] DO .... - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Zmienić program: proszę zastosować zmienną czasu rzeczywistego.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmienna %3 nie jest zmienną systemową %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12583

Parametry Wyjaśnienie

W akcjach synchronicznych ruchu po lewej stronie porównania, w przypadku przyporządkowanej zmiennej jako zmiennej wejściowej i wynikowej dla SYNFCT jak równieŜ jako zmiennej wejściowej przy PUTFTOCF dopuszczalne są tylko specjalne zmienne systemowe. MoŜliwy jest w ich przypadku dostęp synchroniczny z czasem rzeczywistym. Zaprogramowana zmienna nie jest zmienną systemową. Przykład:

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -163

1 Alarmy

03.04
DEF REAL OTTO, BERTA[2] DO SYNFCT(2,OTTO, $MN_...); zmienne lokalne lub dane maszynowe nie są; dopuszczalne jako parametry przy SYNFCT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki. Zmienne lokalne lub dane maszynowe nie są dopuszczalne jako parametry przy SYNFCT. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmienna %3 nie daje się czytać synchronicznie do ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

12584

Parametry Wyjaśnienie

W akcjach synchronicznych ruchu po lewej stronie porównania jako zmienne wejściowe dla SYNFCT jak równieŜ jako zmienne wejściowe przy PUTFTOCF dopuszczalne są jedynie specjalne zmienne. MoŜliwy jest w ich przypadku dostęp synchroniczny z ruchem. Przykład: PUTFTOCF(1, $AA_OVR, 2, 1, 2) Zmienna $AA_OVR jest tutaj niedozwolona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Dla funkcji SYNFCT i PUTFTOCF dozwolone są tylko określone zmienne, np. $AC_DTGPW.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zmienna %3 nie moŜe być zmieniona synchronicznie do ruchu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

12585

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy przyporządkowywaniu w akcjach synchronicznych ruchu i zmiennej wynikowej SYNFCT dopuszczalne są tylko specjalne zmienne. W ich przypadku moŜliwy jest dostęp synchroniczny z czasem rzeczywistym. Przykład: WHEN $AA_IM[AX1]>= 100 DO $AC_TIME=1000 Zmienna $AC_TIME, (czas od początku bloku) nie moŜe być zapisana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Zmienić program obróbki. Dla funkcji SYNFCT dopuszczalne są tylko określone zmienne, przy których moŜliwy jest dostęp synchroniczny z czasem rzeczywistym. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: konflikt typu przy zmiennej %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = symbol źródłowy

12586

Parametry Wyjaśnienie

1 - 164

Dla zmiennych online $A.. lub $V.., przetwarzanych lub zapisywanych w takcie interpolacji nie jest moŜliwa konwersja typów. Tylko zmienne tego samego typu moŜna łączyć ze sobą lub przyporządkowywać. Przykład 1: WHENEVER $AA_IM[X] > $A_IN[1] DO ... © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Zmienna online typu REAL (wartość rzeczywista) nie moŜe być porównywana ze zmienną typu BOOL (wejście cyfrowe). Przebieg moŜliwy jest dzięki następującej zmianie: WHENEVER $AA_IM[X] > $A_INA[1] DO ... Przykład 2: WHENEVER ... DO $AC_MARKER[1]=$AA_IM[X]-$AA_MM[X] Korekta: WHENEVER ... DO $AC_PARAM[1]=$AA_IM[X]-$AA_MM[X] - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki: zastosować zmienną tego samego typu.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchronizacji ruchu: operacja / funkcja %3 nie jest dozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = operator / funkcja

12587

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Podana funkcja / operator nie są dozwolone do połączenia zmiennych czasu rzeczywistego w akcjach synchronicznych ruchu. Dopuszczalne są następujące operatory / funkcje: == >= <= > < <> + - * / • DIV MOD • AND OR XOR NOT • B_AND B_OR B_XOR B_NOT • SIN COS TAN ATAN2 SQRT POT TRUNC ROUND ABS EXP LNX SPI - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: niedozwolony adres %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = adres • •

12588

Parametry Wyjaśnienie

Podany adres nie moŜe być programowany w akcjach synchronicznych ruchu. Przykład: ID = 1 WHENEVER $A_IN[1]==1 DO D3.

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

Ostrze narzędzia nie moŜe być zmieniane z akcji synchronicznych ruchu.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -165

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: zmienna %3 niedozwolona przy modalnym ID %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = nazwa zmiennej

12589

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

ID modalny w akcjach synchronicznych ruchu nie moŜe być tworzony przez zmienną online. Przykłady: ID=$AC_MARKER[1] WHEN $a_in[1] == 1 DO $AC_MARKER[1] = $AC_MARKER[1]+1 MoŜna to skorygować w następujący sposób: R10 = $AC_MARKER[1] ID=R10 WHEN $a_in[1] == 1 DO $AC_MARKER[1] = $AC_MARKER[1]+1 ID akcji synchronicznej jest zawsze stały, nie moŜna go zmieniać w takcie interpolacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Zmienić program obróbki: proszę zamienić zmienną online na zmienną obliczeniową. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 ie moŜna utworzyć globalnych danych uŜytkownika %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

12590

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

W danej maszynowej $MC_NUM_GUD_MODULES definiowana jest liczba globalnych modułów danych uŜytkownika. Przy tym _N_SGUD_DEF odpowiada modułowi 1, _N_MGUD_DEF modułowi 2, _N_UGUD_DEF modułowi 3, _N_GUD4_DEF modułowi 4 itd. W katalogu _N_DEF_DIR znajduje się plik z definicjami globalnych danych uŜytkownika, których numer modułu jest większy od liczby modułów podanej w MD. Przyczyną alarmu moŜe być jednak równieŜ, Ŝe jedna z danych maszynowych $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK, $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN ma wartość zero i w jednym z plików definicji GUD jest zdefiniowana zmienna z NCK wzgl. CHAN. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zwiększyć daną maszynową 18118 MM_NUM_GUD_MODULES wzgl., gdy ma ona juŜ prawidłową wartość, sprawdzić, czy 18120 $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_NCK (gdy jest zdefiniowana zmienna z atrybutem NCK) wzgl. 18130 $MN_MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN (gdy jest zdefiniowana zmienna z atrybutem CHAN) nie ma wartości zero.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązująca suma kontrolna wierszy %1 = numer kanału %2 = numer bloku Przy przetwarzaniu pliku INI względnie pliku TEA rozpoznano nie obowiązującą sumę kontrolną wierszy.

12600

Wyjaśnienie Wyjaśnienie

1 - 166

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować plik INI lub MD i utworzyć nowy plik INI (poprzez 'upload').

12610

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 dostęp do pojedynczych znaków przy parametrze CallBy-Reference niemoŜliwy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

Nastąpiła próba zastosowania dostępu do pojedynczych znaków dla parametru Call-By-Reference. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Dokonać pośredniego zapisu pojedynczych znaków w definiowanej przez uŜytkownika zmiennej CHAR i przekazać je. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 NiemoŜliwy dostęp do pojedynczych znaków w tej zmiennej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12620

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienna nie jest zmienną definiowaną przez uŜytkownika. Dostęp do pojedynczych znaków dozwolony jest tylko dla zmiennych definiowanych przez uŜytkownika (LUD/GUD). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

Dokonać pośredniego zapisu zmiennej w definiowanej przez uŜytkownika zmiennej STRING, dokonać jej obróbki i ponownie zapisać w pamięci.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 charakterystyka maskowania / etykieta niedozwolona w strukturze kontroli %1 = numer kanału %2 = numer bloku Bloki ze strukturami kontroli (FOR, ENDIF, itd.) nie mogą być maskowane i nie mogą zawierać etykiet. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12630

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki: odtworzyć charakterystykę maskowania poprzez polecenie IF. Samą etykietę wpisać w bloku przed blokiem ze strukturą kontroli. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 konflikt kaskadowania przy strukturach kontroli %1 = numer kanału %2 = numer bloku

12640

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -167

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Błąd w przebiegu programu: otwarte struktury kontroli (IF-ELSE-ENDIF, LOOPENDLOOP itd.) nie ulegają zakończeniu lub nie ma początku pętli do zaprogramowanego końca pętli. Przykład: LOOP ENDIF ENDLOOP. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Tak skorygować program obróbki, aby zakończone zostały równieŜ wszystkie otwarte struktury kontroli. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna głębokość kaskadowania struktur kontroli %1 = numer kanału %2 = numer bloku Przekroczona maks. głębokość kaskadowania struktur kontroli (IF-ELSEENDIF, LOOP-ENDLOOP itd.). Maks. głębokość kaskadowania wynosi obecnie 8. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

12641

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki. Ew. umieścić części w podprogramie. Kanał %1 blok %2 identyfikator osi %3 inny w kanale %4

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = symbol źródłowy %4 = numer kanału z odmienną definicją osi

12650

Parametry

Wyjaśnienie

W cyklach wstępnie przetwarzanych przy PowerOn mogą być stosowane tylko identyfikatory osi geometrycznych i kanałowych, które we wszystkich kanałach mają takie samo znaczenie. Identyfikator osi otrzymuje w róŜnych kanałach inne indeksy osiowe. Definicja identyfikatorów osi następuje przez dane maszynowe 20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB i 20080 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB. Przykład: C jest w kanale 1 4. a w kanale 2 5. osią kanału. JeŜeli identyfikator osi C zastosowany jest w cyklu wstępnie przetwarzanym przy PowerOn, wówczas alarm ten zostanie wywołany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc

1 - 168

Proszę poinformować autoryzowany personel/serwis. 1. Zmienić dane maszynowe: identyfikatory dla osi geometrycznych i kanału wybrać takie same we wszystkich kanałach. Przykład: osie geometryczne nazywają się we wszystkich kanałach X, Y, Z. MoŜna je wówczas bezpośrednio programować równieŜ we wstępnie przetwarzanych cyklach. 2. Nie programować osi bezpośrednio w cyklu, lecz zdefiniować jako parametr typu AXIS. Przykład: definicja cykli: PROC WIERC(AXIS OŚ_WIERCENIA) G1 AX[OŚ_WIERCENIA]=10 F1000 M17. Wywołanie z programu głównego: WIERC(Z) © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 Blok %2 akcja synchroniczna ruchu: zmienna %3 zarezerwowana dla akcji synchronicznych ruchu i cykli technologicznych %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = nazwa zmiennej

12660

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Wyświetlona zmienna moŜe być stosowana tylko w akcjach synchronicznych ruchu lub cyklach technologicznych. Np. '$R1' moŜe występować tylko w akcjach synchronicznych ruchu. W normalnym programie obróbki parametry R programowane są przez R1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 cykl technologiczny %3: dalsze wywołanie podprogramu nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = nazwa wywołania cykli technologicznych - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

12661

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

W cyklu technologicznym nie jest moŜliwe wywołanie podprogramu wzgl. dalszego cyklu technologicznego.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolone programowanie zarysu konturu, gdyŜ jest aktywny podprogram modalny %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W zewnętrznym trybie językowym zaprogramowano blok z zarysem konturu a jednocześnie uaktywniony jest cykl modalny. W zewnętrznym trybie językowym nie wolno z powodu nie jednoznacznego przyporządkowania adresów (np. R= promień zarysu konturu lub płaszczyzna wycofania dla cyklu wiercenia) stosować programowania zarysu konturu, gdy jest aktywny cykl modalny. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

12700

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program obróbki. Kanał %1 blok % aktywny jest niedopuszczalny tryb interpolacji dla zarysu konturu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku zarysu konturu G01 nie jest aktywna jako funkcja interpolacji. W bloku zarysu konturu przy pomocy G01 musi być wybierana zawsze interpolacja prostoliniowa. Niedozwolone są funkcje G00, G02,G03,G33 itd.

12701

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -169

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

03.04

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Zaprogramować interpolację prostoliniową G01. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny element językowy w zewnętrznym trybie językowym %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. Zaprogramowany element językowy jest w trybie zewnętrznym niedopuszczalny lub nieznany. W trybie zewnętrznym dopuszczalne są tylko elementy językowe z trybu SIEMENS, które są uŜywane do wywołania podprogramów (z wyjątkiem Lxx) i konstrukcje programowe powtarzające fragmenty programu przy pomocy REPEAT (UNTIL). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

12710

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdź, czy polecenie językowe jest w trybie SIEMENS. Funkcją G290 przełączyć na tryb SIEMENS. W następnym bloku zaprogramuj rozkaz i w kolejnym bloku przełącz ponownie zewnętrzny tryb językowy. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Kanał %1 blok % brakuje nr programu do wywołania makra (G65/G66)

12720

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wywołaniu makro funkcją G65/G66 nie zdefiniowano numeru programu. Numer programu musi być programowany z adresem „P” . - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 w bloku jest wiele wywołań makr ISO_2/3 lub cykli W jednym bloku w mieszany sposób zaprogramowano wywołania cykli i makr np. wywołanie cyklu przez G81-G89 razem z makro M w bloku albo wywołanie makra G65/G66 łącznie z makrami M w bloku. Funkcje (tryb ISO) G05, G08,G22, G23, G27, G28, G29, G30, G50.1, G51.1, G72.1, G72.2 równieŜ wykonują wywołania podprogramów. W jednym bloku moŜna zapisać tylko jedno wywołanie makra albo cyklu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta.

12722

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wyłączyć aktywność cykli modalnych lub modalnych wywołań makr, gdy zaprogramowano jedną z wyŜej wymienionych funkcji G.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 170

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 przy wyborze / odwołaniu interpolacji walcowej nie zaprogramowano promienia %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. Przy programowaniu G07.1 (interpolacja walcowa TRACYL) nie zaprogramowano promienia walca. Wybór interpolacji walcowej (TRACYL) funkcją G07.1C <promień walca> odwołanie funkcją G07.1 C0. Dla „C” musi być w danych maszynowych TRACYL zaprogramowana zdefiniowana nazwa osi obrotowej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12724

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W bloku G07.1 zaprogramować promień walca pod nazwą osi obrotowej dla interpolacji walcowej

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny wybór płaszczyzny z równoległymi osiami %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. W bloku z wyborem płaszczyzny (G17-G19) nie wolno programować osi bazowej układu współrzędnych łącznie z przyporządkowaną do niej osią równoległą. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny. Przy wyborze płaszczyzny funkcjami G17, G18, G19 albo zaprogramować oś bazową układu współrzędnych albo przynaleŜną oś równoległą Kanał %1 blok %2 nie nastawiony odstęp dla rewolweru podwójnego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Odstęp narzędzi dla podwójnej głowicy rewolwerowej w danej nastawczej $SC_EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST wynosi 0. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12726

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

12728

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Odstęp narzędzi rewolweru podwójnego wprowadzić do danej nastawczej $SC_EXTERN_DOUBLE_TURRET_DIST.

Skasować alarm przyciskiem NC-Start wzgl. RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie sparametryzowano obowiązujących danych maszynowych transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dane maszynowe $MC_TRAFO_TYPE_1, $MC_TRAFO_AXES_IN_1[1], $MC_TRAFO_AXES_IN_2[1] są dla G07.1, G12.1 źle nastawione. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny.

12730

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wpisać obowiązujący identyfikator transformacji dla TRACYL w $MC_TRAFO_TYPE_1 i numer osi obrotowej w $MC_TRAFO_AXES_IN_1[1] albo $MC_TRAFO_AXES_IN_2[1]. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -171

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 modalne wywołanie makra %3 niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = źródłowy łańcuch znaków

12740

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy wywołaniu modalnego makra nie moŜe być aktywne modalne makro, modalny cykl albo modalny podprogram. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 Blok %2 niedopuszczalny koniec pliku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Program obróbki nie został zakończony przez M30, M02 albo M17. Na urządzeniu głównym błąd ten jest równieŜ sygnalizowany, gdy zmienne środowiskowe NCPROG wzgl. NCUPROG są nastawione na nie istniejący plik. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14000

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Zakończyć program obróbki przez M30, M02 albo M17 i uruchomić go. Sprawdzić zmienne środowiskowe NCPROG i NCUPROG na urządzeniu głównym. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny koniec bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14001

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Po manipulacji danymi wewnątrz systemu (np. przy doładowywaniu z zewnątrz) moŜe zakończyć się plik częściowy, bez wykazania LF jako ostatniego znaku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Sczytać program obróbki, zmienić za pomocą edytora tekstów (np. przed wyświetlanym blokiem wprowadzić znak pusty lub komentarz, aby po ponownym wczytaniu pojawiła się w pamięci zmieniona budowa programu obróbki). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 nie obowiązująca ścieŜka programu %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = ścieŜka programu

14009

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Polecenie programu obróbki CALLPATH zostało wywołane przy pomocy parametru (ścieŜka programu), który wskazuje na katalog nie istniejący w systemie plików NCK. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. •

Tak zmienić instrukcję CALLPATH, by parametr zawierał kompletną nazwę ścieŜki załadowanego katalogu.

1 - 172

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
• Załadować zaprogramowany katalog do systemu plików.

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony parametr domyślny przy wywołaniu podprogramu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wywołaniu podprogramu z przekazaniem parametrów pominięto parametry, które nie mogą być zastąpione parametrami domyślnymi (parametry Callby-reference lub parametry typu AXIS). Pozostałe brakujące parametry otrzymują wartość 0 lub w przypadku frame otrzymują frame jednostkowy). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14010

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy wywołaniu podprogramu naleŜy brakującym parametrom przydzielić wartości. Kanał %1 blok %2 program %3 nie istnieje albo jest edytowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14011

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

W programie obróbki znaleziono nieznany identyfikator (łańcuch znaków). Dlatego przyjęto, Ŝe chodzić tutaj o nazwę programu. Podany przy wywołaniu podprogramu lub poleceniem SETINT program obróbki nie istnieje. Od wersji oprogramowania SW5 wprowadzono, Ŝe o ile w MMC wykonywana jest edycja programu, to nie moŜna wykonać NC-Start. Alarm występuje, gdy PI FB-4 jest stosowany do nie istniejącego programu. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. Istnieją róŜne przyczyny tego alarmu: • • • •

Błąd zapisu w parametrze 3 wymienionego identyfikatora. Sprawdzić wywołanie podprogramu / instrukcję SETINT wzgl. PROC Załadować ponownie program obróbki i dać zezwolenie na wykonanie albo zamknąć edytor MMC PI"_N_ASUP_" FB4 analogiczny do instrukcji SETINT moŜe chcieć wywołać nie istniejący program. Błędne podanie ścieŜki w wywołaniu podprogramu, gdy podprogram jest wywoływany nie poprzez ścieŜką wyszukiwania. Przykłady pełnego podania ścieŜki dostępu : /_N_nazwa_katalogu_DIR/_N_nazwa_programu_SPF albo /_N_WKS_DIR/_N_nazwa_wpd_WPD/_N_nazwa_programu_SPF. nazwakatalogu: MPF, SPF, CUS, CMA, CST (zdefiniowane katalogi) nazwa_wpd: identyfikator specyficzny uŜytkownika dla katalogów obrabianych przedmiotów (max 24 znaki) nazwa_programu: Nazwa podprogramu (max 24 znaki) Parametr 3 moŜe być nazwą makra. Plik definicji makro moŜe zawierać nie pasującą zawartość lub nie znajduje się w katalogu DEF_DIR albo nie został uaktywniony (przez POWERON albo przez czynność obsługową MMC wzgl. usługę PI ‘F_COPY’). Parametr 3 moŜe być zmienną GUD. Brak jest pliku definicji GUD, który definiuje tę zmienną lub nie istnieje on w katalogu DEF_DIR albo nie jest nastawiony jako aktywny (przez przebieg INITIAL_INI, lub przez czynność obsługową MMC wzgl. usługę PI ‘F_COPY’.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -173

1 Alarmy
• • Kontynuacja programu

03.04
Program obróbki mógł równieŜ zostać uruchomiony z CPU (ASUP). Wskazówka: MoŜe równieŜ chodzić o program uruchomiony z PLC PROG_EVENT_DESK.

Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14012

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna głębokość kaskadowania Została przekroczona maksymalna głębokość kaskadowania wynosząca 8 płaszczyzn programowych.

Z poziomu programu głównego moŜna wywołać podprogramy, które ze swojej strony mogą wykazywać 7-krotne kaskadowanie. Reakcja W przypadku procedur przerwania (maksymalna liczba płaszczyzn wynosi 4! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki tak, aby zmniejszyć głębokość kaskadowania, np. przy pomocy edytora przekopiować podprogram do programu wywołującego i wykasować wywołanie podprogramu. Redukuje to głębokość kaskadowania o jedną płaszczyznę.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie wystartować program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna liczba przebiegów podprogramu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wywołaniu podprogramu zaprogramowana liczba przebiegów P wynosi zero lub jest ujemna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14013

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zaprogramować liczbę przebiegów od 1 do 9 999.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 wybrany program %3 nie istnieje albo jest edytowany %1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta %3 = nazwa programu

14014

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Alarm jest równieŜ generowany gdy dla definicji GUD albo makra został wybrany inny plik niŜ przewidziane do tego pliki definicji. - Wyświetlenie alarmu. PoŜądany program ponownie załadować do pamięci NCK lub skontrolować i poprawić nazwę katalogu (przegląd obrabianych przedmiotów) i programu (przegląd programów) i powtórzyć wybór. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Na etapie tworzenia programu otrzymał on aktualny wówczas w sterowaniu stopień ochrony. Od wersji oprogramowania 5 program, który jest edytowany na HMI, nie moŜe juŜ zostać uruchomiony przy pomocy NC-Start.

Wybrany program obróbki nie istnieje w pamięci NCK lub uprawnienie do dostępu do wyboru programu znajduje się na wyŜszym poziomie niŜ odpowiada to aktualnemu stanowi sterowania.

Kontynuacja programu

1 - 174

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Skasować alarm.

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2: program %3 nie ma zezwolenia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa programu

14015

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

UŜytkownik nie ma Ŝadnych praw wykonawczych w stosunku do pliku, plik nie ma zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić prawa uŜytkownika, dać zezwolenie dla pliku.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd w wywołaniu podprogramu funkcją M/T %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wywołaniu podprogramu poprzez funkcję M albo T stwierdzono następujący konflikt: W bloku bazowym oznaczonym parametrem %2 • • • • • • jest juŜ uaktywnione zastąpienie funkcji M albo T aktywne jest modalne wywołanie programu zaprogramowany jest powrót z podprogramu zaprogramowane jest zakończenie programu obróbki aktywne jest wywołanie podprogramu M98 (tylko w zewnętrz. trybie językowym) zastąpienie funkcji T przez zaprogramowanie funkcji D w tym samym wierszu programu obróbki jest przy aktywnej korekcji długości narzędzia (G43/G44) w systemie ISO2 niemoŜliwe

14016

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zasadniczo moŜliwe jest zastąpienie funkcji M lub T tylko wtedy, gdy z powodu innej struktury programu nie jest juŜ wykonywany podprogram lub skok powrotny z podprogramu. Program obróbki musi zostać odpowiednio skorygowany. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program obróbki. Kanał %1 blok %2 błąd składni przy wywołaniu podprogramu funkcją M %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14017

Parametry Wyjaśnienie

Podczas wywołania podprogramu funkcją M z przekazaniem parametrów wykryto nie dozwolony błąd składni: • rozszerzenie adresu nie zaprogramowano jako stałej • wartość funkcji M nie zaprogramowano jako stałej

Reakcja Pomoc

Wskazówka: JeŜeli poprzez MD $MN_ND_FCT_CYCLE_PAR zaprojektowano przekazanie parametrów dla zastąpienia funkcji M, to dla tej funkcji M obowiązuje takie ograniczenie, Ŝe zarówno rozszerzenie adresu, jak teŜ wartość funkcji M podczas takiego zastąpienia muszą być programowana jako stałe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić zaprogramowaną funkcję M.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -175

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 polecenie programu obróbki niemoŜliwe do wykonania (stopień ochrony powinien być: %4, jest: %5) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = zaprogramowane polecenie %4 = stopień ochrony polecenia %5 = aktualny stopień ochrony

14018

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Poleceniu programu obróbki %3 jest przyporządkowany stopień ochrony, który jest logicznie wyŜszy (liczbowo niŜszy) niŜ aktualne prawo dostępu albo polecenie nie istnieje w aktualnej konfiguracji sterowania. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją

Skorygować program obróbki. Polecenia językowe dopuszczalne dla danej konfiguracji systemu naleŜy przeczytać z instrukcji programowania Siemens wzgl. dokumentacji producenta.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowa wartość albo nieprawidłowa liczba parametrów przy wywołaniu funkcji albo procedury %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • Przy wywołaniu funkcji lub procedury podano niedopuszczalną wartość parametru. Przy wywołaniu funkcji lub procedury zaprogramowano niedopuszczalną liczbę aktualnych parametrów.

14020

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowa wartość albo liczba parametrów przy wywołaniu funkcji lub procedury %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • Przy wywołaniu funkcji albo procedury podano niedopuszczalną wartość parametru. Przy wywołaniu funkcji lub procedury zaprogramowano niedopuszczalną liczba parametrów aktualnych.

14021

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: niedopuszczalna modalny ID %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14025

Parametry

1 - 176

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja

1 Alarmy
Przy modalnych akcjach synchronicznych ruchu nadano niedopuszczalny numer ID. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: nie obowiązujący nr wielomianu w rozkazie FCTDEF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Rozkaz FCTDEF zaprogramowano z numerem wielomianu, który przekracza maksimum podane w $MC_MM_NUM_FCTDEF_ELEMENTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

14026

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 przy ruchu wahliwym z dosuwem kombinować OSCILL z POSP %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W przypadku ruchu wahliwego sterowanego poprzez akcje synchroniczne przyporządkowanie osi wahań i osi dosuwu (OSCILL) i ustalenie dosuwu (POSP) musi nastąpić w jednym bloku NC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14030

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenta: nie zaprogramowano punktu końcowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie zaprogramowano punktu końcowego ewolwenty. Taki stan jest moŜliwy albo w wyniku bezpośredniego zaprogramowania identyfikatorów osi geometrycznych albo przez podanie kąta między wektorem startowym i końcowym. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14033

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 Ewolwenta: za duŜy kąt obrotu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14034

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -177

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Przy programowaniu kąta obrotu (przy pomocy AR) przy interpolacji ewolwentowej maksymalny moŜliwy do zaprogramowania kąt obrotu jest ograniczony, w przypadku gdy ewolwenta porusza się w kierunku okręgu podstawowego. Kąt maksymalny jest uzyskany wtedy, gdy ewolwenta natrafi na okrąg podstawowy. Przy pomocy MD_INVOLUTE AUTO_ANGLE_RESTRICTION=TRUE kaŜdy kąt jest akceptowany bez alarmu, ewentualnie jest on przy interpolacji automatycznie ograniczany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenta: nie obowiązujący punkt startowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Podczas interpolacji ewolwenty punkt startowy musi być połoŜony poza okręgiem podstawowym. Dlatego teŜ naleŜy odpowiednio dopasować punkt środkowy względnie promień. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14035

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenta: nie obowiązujący punkt końcowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Podczas interpolacji ewolwenty punkt końcowy musi być połoŜony poza okręgiem podstawowym. Programowany punkt środkowy względnie promień albo punkt końcowy musi być odpowiednio dopasowany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14036

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenta: nie obowiązujący promień %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14037

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy interpolacji ewolwenty zaprogramowany promień okręgu podstawowego musi być większy od zera. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ewolwenty nie moŜna określić : błąd punktu końcowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14038

Parametry

1 - 178

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Zaprogramowany punkt końcowy nie jest połoŜony na ewolwencie zdefiniowanej przez punkt startowy, promień i środek okręgu podstawowego. Efektywny promień końcowy odbiega od zaprogramowanej wartości o więcej niŜ dopuszczalna wartość w MD_INVOLUTE_RADIUS_DELTA - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program obróbki. Kanał %1 blok %2 ewolwenta: punkt końcowy zaprogramowano wielokrotnie

14039

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Podczas interpolacji ewolwenty moŜe być programowany albo punkt końcowy z identyfikatorami osi geometrycznych albo kąt obrotu z wartością AR. Nie wolno programować jednocześnie w jednym bloku punktu końcowego i kąta obrotu, gdyŜ nie moŜna wtedy jednoznacznie wyznaczyć punktu końcowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji kołowej promienie okręgu dla punktu początkowego i końcowego lub punkty środka okręgu są od siebie bardziej oddalone, niŜ to wynika z danych maszynowych. 1. Przy programowaniu promienia punkty startowy i końcowy są identyczne, z którego to powodu połoŜenie okręgu nie jest określone przez punkt startowy lub końcowy. 2. Promienie: NCK oblicza promienie dla punktów startowego i końcowego z aktualnego punktu startowego i pozostałych zaprogramowanych parametrów okręgu. Do wywołania alarmu dochodzi wówczas, gdy róŜnica promieni okręgu jest albo • większa od wartości w MD 21000 CIRCLE_ERROR_CONST (przy małych promieniach, gdy zaprogramowany promień jest mniejszy od ilorazu danej maszynowej CIRCLE_ERROR_CONST podzielonej przez 21010 CIRCLE_ERROR_FACTOR) albo • większa od zaprogramowanego promienia pomnoŜonego przez MD CIRCLE_ERROR_FACTOR (przy duŜych promieniach, gdy zaprogramowany promień jest większy od ilorazu danej maszynowej CIRCLE_ERROR_CONST podzielonej przez CIRCLE_ERROR_FACTOR). 3 Punkty środkowe: poprzez promień okręgu do punktu startowego wyliczany jest nowy punkt środkowy okręgu. LeŜy on na osi symetrii odcinka, która została utworzona na prostej łączącej z punktu początkowego i końcowego okręgu. Kąt w mierze łukowej między obiema prostymi od punktu startowego do obecnie wyliczonego wzgl. zaprogramowanego punktu środkowego musi być mniejszy od pierwiastka z 0.001 (odpowiada to około 1,8 stopnia). Kanał %1 blok %2 błąd punktu końcowego okręgu

14040

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować MD 21000 CIRCLE_ERROR_CONST i 21010 CIRCLE_ERROR_FACTOR. JeŜeli wartości leŜą w rozsądnych granicach, naleŜy dokładniej zaprogramować punkt końcowy wzgl. punkt środkowy okręgu bloku programu obróbki.

1 -179

1 Alarmy
Kontynuacja programu

03.04
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd przy programowaniu okręgu stycznego

14045

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm moŜe być spowodowany następującymi przyczynami: Przy programowaniu okręgu stycznego nie jest zdefiniowany kierunek stycznej, np. poniewaŜ przed aktualnym blokiem nie został jeszcze zaprogramowany Ŝaden blok ruchu postępowego. Z punktu startowego i końcowego oraz kierunku stycznej nie moŜna utworzyć okręgu, poniewaŜ punkt końcowy, patrząc od punktu startowego, leŜy w przeciwnym kierunku, który jest podawany przez styczną. Nie moŜna utworzyć okręgu stycznego, poniewaŜ styczna jest prostopadła do aktywnej płaszczyzny. W specjalnym przypadku, gdy okrąg styczny przechodzi w prostą, zostało przy pomocy TURN zaprogramowanych wiele pełnych obrotów okręgu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC przy wystąpieniu alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowa liczba obrotów przy programowaniu okręgu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu okręgu podano ujemną liczbę pełnych obrotów. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki

14048

Parametry Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 przekroczona głębokość kaskadowania przy operacjach obliczeniowych Dla obliczania wyraŜeń arytmetycznych w blokach NC stosuje się stos argumentów o na stałe nastawionej wielkości. W przypadku bardzo skomplikowanych wyraŜeń stos ten moŜe ulec przepełnieniu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14050

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skomplikowane wyraŜenia arytmetyczne podzielić na wiele prostszych bloków obliczeniowych. Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program.

1 - 180

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 błąd arytmetyczny w programie obróbki %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • Przy obliczaniu wyraŜenia arytmetycznego wystąpiło przepełnienie (np. dzielenie przez zero). W przypadku typu danych przekroczony został zakres wartości moŜliwy do przedstawienia.

14051

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Analiza programu i korekta jego błędnej miejsca.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna płaszczyzna maskowania przy kaskadowanym maskowaniu bloków %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy kaskadowanym maskowaniu bloków podano płaszczyznę maskowania większą od 7. (W pakiecie 1 podanie wartości dla płaszczyzny maskowania jest odrzucane juŜ przez program konwersji jako błąd składni, tzn. moŜliwa jest tylko jedna płaszczyzna ”maskowanie bloków” WŁ./WYŁ.). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14060

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Płaszczyznę maskowania (liczba po kresce ukośnej) podać mniejszą od 8.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niewystarczająca pamięć zmiennych dla wywołania podprogramu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie jest moŜliwe wykonanie (otwarcie) wywołanego podprogramu, poniewaŜ albo niewystarczająca jest generalnie ustawiana wewnętrzna pamięć danych albo dostępny obszar pamięci dla lokalnych zmiennych programowych jest zbyt mały. Alarm moŜe wystąpić tylko przy MDA. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. 1. 2.

Parametry Wyjaśnienie

14070

Reakcja

Pomoc

Przeanalizować fragment programu obróbki:

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 cel skoku nie został znaleziony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = cel skoku

Czy przy definicjach zmiennych wybierano zawsze najbardziej celowy typ danych? (źle np. REAL dla bitów danych - lepiej: BOOL). Czy zmienne lokalne moŜna zastąpić zmiennymi globalnymi?

14080

Parametry Wyjaśnienie

Przy skokach warunkowych i bezwarunkowych cel skoku musi być blokiem z etykietą zawartym w programie (nazwa symboliczna zamiast numeru bloku). JeŜeli przy szukaniu w zaprogramowanym kierunku nie zostanie znaleziony cel skoku z podaną etykietą, wówczas wystąpi alarm.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -181

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

03.04

Sprawdzić program obróbki NC co do następujących moŜliwości błędu: 1. Skontrolować, czy określenie celu jest identyczne z etykietą. 2. Czy zgadza się kierunek skoku? 3. Czy etykieta została zakończona dwukropkiem?

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 etykieta %3 nie znaleziono fragmentu programu

14082

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = etykieta startowa albo końcowa

Nie znaleziono punktu startowego dla powtórzenia fragmentu programu z CALL <nazwa programu> BLOK <etykieta startowa> TO <etykieta końcowa> albo to samo powtórzenie programu wywołano rekursywnie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Sprawdzić w programie uŜytkownika etykietę startową i końcową powtórzenia części programu.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna instrukcja %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Instrukcję ‘TML()’ wolno stosować tylko w podprogramie, który zastępuje polecenie T - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

14085

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 pozycja wątpliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

14088

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zaprogramowano pozycję osi, która jest większa od 3.40e+38 przyrostów. Ten alarm moŜna wyłączyć bitem 11 w $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 182

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny numer D %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pod adresem D zaprogramowano wartość mniejszą od zera.

14090

Parametry Wyjaśnienie

Do kaŜdego aktywnego narzędzia przyporządkowywany jest automatycznie zestaw parametrów z 25 wartościami korekcji. KaŜde narzędzie moŜe wykazywać 9 zestawów parametrów (D1 - D9, pozycja podstawowa to D1). Zmiana numeru D powoduje uaktywnienie nowego zestawu parametrów (D0 słuŜy do odwołania wartości korekcji). N10 G.. X... Y... T15 N50 G.. X... D3 M.. N60 G.. X.. T20 ; aktywny zestaw parametrów D1 z T15 ; aktywny zestaw parametrów D3 z T15 ; aktywny zestaw parametrów D1 z T20

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zaprogramować numery D w dopuszczalnym zakresie wartości (D0, D1 do D9). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 funkcja niedopuszczalna, indeks: %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = Indeks

14091

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Zaprogramowano lub uruchomiono taką funkcję, która jest niedopuszczalna w aktualnym kontekście programu. Funkcja ta bliŜej opisana jest w parametrze ‘Indeks’: Indeks == 1: Zostało zaprogramowane polecenie “RET“ w głównej płaszczyźnie programowej Indeks == 2: konflikt “anulowanie płaszczyzny“/“skasuj liczbę przebiegów“ i "samoczynne GET" Indeks == 3: konflikt startu Asup bezpośrednio po wybraniu zmiany zapisu w pamięci (do P3) Indeks == 4: zaprogramowana MD MN_G53_TOOLCORR = 1 : SUPA/G153/G53 w przypadku G53 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Indeks == 1: Polecenie “RET“ zastąpić przez M17/M30 Indeks == 2: Po wywołaniu podprogramu, do którego odnosi się “anulowanie płaszczyzny“/“skasuj liczbę przebiegów, wstawić blok pomocniczy (np. M99) Indeks == 3: Zmiana zapisu bloku pomocniczego (np. M99), następnie uruchomić Asup (do P3) Indeks == 4: W przypadku MD MN_G53_TOOLCORR = 1 : SUPA/G53/G153 w bloku G75 nie uaktywniać Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 oś %3 jest nieprawidłowym typem osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

14092

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1. Słowo kluczowe WAITP(x) ”Czekaj ze zmianą bloku, aŜ podana oś pozycjonowania osiągnie swój punkt końcowy” zostało zastosowane dla osi, która w ogóle nie jest osią pozycjonowania. 2. G74 ”Bazowanie do punktu odniesienia z programu” zostało zaprogramowane dla wrzeciona. (Dopuszczalne są tylko adresy osi). 3. Słowo kluczowe POS/POSA zastosowano dla wrzeciona. (Dla pozycjonowania wrzeciona naleŜy zaprogramować słowa kluczowe SPOS i SPOSA).

Wystąpił jeden z 3 następujących błędów programowania:

1 -183

1 Alarmy
4. Reakcja Pomoc

03.04
Gdy alarm wystąpi z funkcją gwintowania otworu, wówczas jest moŜliwa następująca przyczyna: wrzeciono prowadzące nie znajduje się w stanie regulacji połoŜenia.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki zaleŜnie od wyŜej opisanego błędu.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %2 przedział toru <= 0 przy interpolacji wielomianowej

14093

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję “blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcji ustawi się na błędnym bloku. Skorygować podawanie wartości pod PL = ... Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 stopień wielomianu został zaprogramowany większy od 3 dla interpolacji wielomianowej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Stopień wielomianu przy interpolacji wielomianowej wynika z liczby zaprogramowanych współczynników osi. Maksymalny moŜliwy stopień wielomianu wynosi 3, tzn. osie zaleŜne są od funkcji: f(p) = a0 + a1 p + a2 p2 + a3 p3 Współczynnik a0 jest pozycją rzeczywistą przy starcie interpolacji i nie jest programowany! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Przy interpolacji wielomianowej POLY zaprogramowano pod słowem kluczowym dla długości wielomianu Stop interpretatora wartość ujemną albo 0.

14094

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Zredukować liczbę współczynników. Blok wielomianu moŜe mieć maksymalnie postać: N1 POLY PO[X]=(1.11, 2.22, 3.33) PO[Y]=(1.11, 2.22, 3.33) N1 PO[n]=... PL=44 n ... identyfikator osi, maks. 8 osi torowych na blok. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 za mały promień przy programowaniu okręgu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

14095

Parametry Wyjaśnienie

Podano zbyt mały promień okręgu przy programowaniu promienia tzn. zaprogramowany promień jest mniejszy od połowy odstępu między punktem startowym i końcowym. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

1 - 184

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 niedopuszczalne przekształcenie typu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W trakcie przebiegu programu w wyniku przyporządkowania wartości do zmiennych albo operacji arytmetycznej dane zostały tak powiązane, Ŝe muszą zostać przekonwertowane na inny typ. Doszłoby przy tym do przekroczenia zakresu wartości.

14096

Parametry Wyjaśnienie

Zakresy wartości poszczególnych typów zmiennych: • REAL: właściwość: liczby ułamkowe z kropką dziesiętną, zakres wartości: +/-(2-1022-2+1023) • INT: właściwość: liczby całkowite ze znakiem, zakres wartości: +/-(231-1) • BOOL: właściwość: wartość logiczna TRUE, FALSE, zakres wartości: 0,1 • CHAR: właściwość: 1 znak ASCII, zakres wartości: 0-255 • STRING: właściwość: ciąg znaków (max 100 wartości), zakres wartości: 0255 • AXIS: właściwość: adresy osi, zakres wartości: tylko nazwy osi • FRAME: właściwość: dane geometryczne, zakres wartości: jak drogi w osi Przegląd typów konwersji: • z REAL na: REAL: tak, INT: tak*, BOOL: tak1), CHAR: tak*, STRING: -, AXIS: -, FRAME: • z INT na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak1), CHAR: gdy wartość 0 ... 255, STRING: -, AXIS: -, FRAME: • z BOOL na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak, CHAR: tak, STRING: -, AXIS: -, FRAME: • z CHAR na: REAL: tak, INT: tak, BOOL: tak1), CHAR: tak, STRING: tak, AXIS: -, FRAME: • ze STRING na: REAL: -, INT: -, BOOL: tak2), CHAR: tylko gdy 1 znak, STRING: tak, AXIS: -, FRAME: • z AXIS na: REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: tak, FRAME: -, • z FRAME na REAL: -, INT: -, BOOL: -, CHAR: -, STRING: -, AXIS: -, FRAME: tak 1) Wartość <> odpowiada TRUE, wartość ==0 odpowiada FALSE. 2) Długość łańcucha znaków 0=> FALSE, poza tym TRUE. 3) Gdy tylko 1 znak Nie moŜna dokonywać przekształceń z typu AXIS i FRAME na typ AXIS i FRAME. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Tak zmienić część programu, aby uniknąć przekroczenia zakresu wartości, np. przez zmienioną definicję zmiennej.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna przekształcić łańcucha znaków na typ AXIS %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wywołana funkcja AXNAME - przekształcenie przekazanego parametru z typu STRING na nazwę osi (wartość zwrotna) typu AXIS - nie znalazła tego identyfikatora osi w danych maszynowych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14097

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Prosimy powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzenie przekazanego parametru (nazwa osi) funkcji AXNAME, czy oś geometryczna, kanału lub maszyny o tej nazwie została zaprojektowana (skonfigurowana) przez dane maszynowe:

1 -185

1 Alarmy
10 000: AXCONF_MACHAX_NAME_TAB 20 070: AXCONF_GEOAX_NAME_TAB 20 080: AXCONF_CHANAX_NAME_TAB.

03.04

Kontynuacja programu

Przekazywany łańcuch znaków wybrać odpowiednio do nazwy osi, ewent. zmienić nazwę osi w danych maszynowych. (JeŜeli zmiana nazwy ma nastąpić przez program obróbki NC, naleŜy najpierw tę zmianę uaktywnić poprzez ”Power-On”). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd konwersji: nie znaleziono obowiązującej liczby %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Łańcuch znaków nie przedstawia aktualnej liczby INT względnie REAL. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14098
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. JeŜeli chodzi tu o wprowadzanie, istnieje moŜliwość sprawdzenia poprzez predefiniowaną funkcję ISNUMBER (z takim samym parametrem), czy łańcuch znaków przedstawia liczbę. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zbyt długi wynik przy powiązaniu łańcuchów znaków %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wynik powiązania łańcuchów znaków daje łańcuch, który jest większy od maksymalnej długości łańcucha akceptowanej przez system. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14099

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Dopasować program obróbki. Za pomocą funkcji STRLEN moŜna sprawdzić wielkość łańcucha sumarycznego, zanim zostanie przeprowadzone powiązanie.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 transformacja orientacji nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla jednego kanału moŜna ustawić poprzez dane maszynowe 4 zespoły transformacji (rodzaje transformacji). Alarm wystąpi wówczas, gdy słowem kluczowym TRAORI(n) (n ... numer zespołu transformacji) wywołamy zespół transformacji, dla którego nie są jednak ustawione dane maszynowe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14100

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Nacisnąć przycisk NC-Stop i przyciskiem programowanym KOREKTA PROGRAMU wybrać funkcję “blok korekcyjny”. Wskaźnik korekcji ustawi się na błędnym bloku. • Kontrola numeru zespołu transformacji przy wywołaniu w programie obróbki słowem kluczowym TRAORI(n) (n ... numer zespołu transformacji).

1 - 186

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
• Kontynuacja programu

1 Alarmy
Wprowadzenie danych maszynowych dla tego zespołu transformacji z następnym uaktywnieniem poprzez ”Power On”.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 transformacja orientacji nie jest aktywna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przez kąty Eulera lub wektor zaprogramowano zorientowanie, a transformacja orientacji nie jest aktywna, tzn. brakuje słowa kluczowego TRAORI(n) (n ... numer zespołu transformacji). Przykład prawidłowego zaprogramowania transformacji: N100 ... TRAORI(1) N110 G01 X... Y... ORIWKS N120 A3... B3... C3... N130 A3... B3... C3... : N200 TAFOOF - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14101

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przed zastosowaniem transformacji naleŜy słowem kluczowym TRAORI(n) podać numer zespołu transformacji (n między 1 a 4).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok % zaprogramowany stopień wielomianu większy od 5 dla kąta wektora orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji wielomianowej zaprogramowano dla wektora orientacji stopień wielomianu większy niŜ pięć. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14102

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano kąt Eulera i składowe wektora orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano jednocześnie kąt Eulera i składowe wektora orientacji.

14110

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przykład: N50 TRAORI (1) N55 A2=10 B2=20 C3=50 ; alarm, poniewaŜ kąt Eulera i wektor orientacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Programować ”zgodność rodzajową”, tzn. przy włączonej transformacji programować tylko kąty Eulera lub tylko wektory orientacji (biegunowe).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -187

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 zaprogramowano kąt Eulera, wektor orientacji i osie transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano jednocześnie zorientowanie kątami Eulera albo składowymi wektora orientacji i osie maszyny zaleŜne od zorientowania. Przykład: N50 TRAORI (1) N55 A2=70 B2=10 C2=0 X50 Eulera i osie ; alarm, poniewaŜ zaprogramowano kąt

14111

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zaprogramować ”zgodność rodzajową”, tzn. przy włączonej transformacji programować albo tylko kąty Eulera albo tylko wektory orientacji (biegunowe) albo wyłączyć transformację (TRAFOOF) i zorientowanie narzędzia ustawić przez zaprogramowanie osi dodatkowych. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowana droga orientacji nie jest moŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy transformacji 5-cio osiowej obie osie orientacji tworzą układ współrzędnych składający się z "południków i równoleŜników" na powierzchni kuli.

14112

Parametry Wyjaśnienie

JeŜeli interpolacja biegnie przez punkt biegunowy, ruch następuje tylko w 5. osi, oś 4. utrzymuje swoją pozycję startową. Jeśli zaprogramowano ruch, który nie przebiega dokładnie przez punkt biegunowy lecz blisko obok niego, nastąpi odchyłka od zadanej interpolacji, gdy droga przecina okrąg zdefiniowany przez daną maszynową: 24530 TRAFO5_NON_POLE_LIMIT_1 (kąt przełączenia, odnoszący się do 5. osi). Interpolowany kontur przebiega wówczas przez biegun (w bezpośredniej bliskości bieguna 4. oś musiałaby w przeciwnym wypadku gwałtownie przyspieszyć a następnie znowu hamować). W wyniku tego w punkcie końcowym dla 4. osi powstaje odchyłka pozycji w stosunku do zaprogramowanej wartości. Maksymalnie dopuszczalny kąt a, który mogą wyznaczać tor zaprogramowany i interpolowany, jest zapisany w MD 24540 TRAFO5_POLE_LIMIT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W pobliŜu bieguna stosować zawsze programowanie osi. NaleŜy zasadniczo zaniechać programowania orientacji narzędzia w pobliŜu bieguna, poniewaŜ prowadzi to zawsze do problemów z dynamiką.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowany kąt wyprzedzenia jest zbyt duŜy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie ma dalszych wyjaśnień.

14113
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

1 - 188

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowany kąt boczny jest zbyt duŜy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie ma dalszych wyjaśnień.

14114
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna definicja powierzchni obrabianego przedmiotu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowane wektory normalnych powierzchni na początku i na końcu bloku są przeciwne skierowane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

14115

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 programowanie absolutne orientacji przy aktywnym ORIPATH %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Orientację podano jako absolutną (np. przez wektor biegunowy), chociaŜ aktywne jest ORIPATH. Przy aktywnym ORIPATH orientacja określana jest z kąta wyprzedzenia i kąta bocznego w stosunku do stycznej toru i wektora normalnej powierzchni. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14116

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano kąta lub kierunku stoŜka %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji pobocznicy stoŜka orientacji (ORICONCW i ORICONCC) musi zostać zaprogramowany albo kąt rozwarcia albo wektor kierunkowy stoŜka. W przeciwnym przypadku zmiana orientacji nie będzie jednoznacznie zdefiniowana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14117

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 -189

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano orientacji końcowej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji orientacji na powierzchni bocznej stoŜka nie zaprogramowano orientacji końcowej. Tym samym zmiana orientacji nie jest jednoznacznie zdefiniowana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14118

Parametry

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano orientacji pośredniej

14119

Parametry

Reakcja Pomoc

Przy interpolacji orientacji na powierzchni bocznej stoŜka funkcją ORICONIO musi obok orientacji końcowej zostać zaprogramowana równieŜ orientacja pośrednia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 określenie płaszczyzn dla programowanej orientacji jest niemoŜliwe Zaprogramowane wektory orientacji (biegunowe) w punkcie początkowym i końcowym bloku tworzą kąt 180 stopni. Dlatego nie moŜna określić płaszczyzny interpolacji. Przykład: N50 TRAORI (1) N55 A3=0 B3=0 C3=1 N60 A3=0 B3=0 C3=-1 ; wektor tego bloku jest ustawiony dokładnie w przeciwnym kierunku w stosunku do wektora w poprzedzającym bloku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14120

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Tak zmienić program obróbki, aby wektory orientacji bloku nie były ustawione w dokładnie przeciwnym kierunku - np. podzielić blok na 2 bloki częściowe. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano kąt i kierunek stoŜka %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14122

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przy interpolacji powierzchni bocznej stoŜka funkcjami ORICONCW i ORICC wolno zaprogramować tylko albo kąt rozwarcia albo kierunek stoŜka. Nie wolno natomiast jednego i drugiego zaprogramować jednocześnie w jednym bloku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

1 - 190

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Zmienić program obróbki.

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 za mały kąt rozwarcia stoŜka %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji powierzchni bocznej stoŜka zaprogramowany kąt rozwarcia stoŜka musi być większy od połowy kąta między orientacją startową i końcową. W innym przypadku stoŜka nie moŜna zdefiniować. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

14123

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 styczna startowa dla orientacji wynosi zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy interpolacji powierzchni bocznej stoŜka z kontynuacją styczną (ORICONTO) styczna startowa orientacji musi być nierówna zeru. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14124

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

- Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowany obrót jest niemoŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowany obrót orientacji narzędzia nie moŜe zostać wykonany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14125
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano osie orientacji i składowe wektora orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano jednocześnie kąt orientacji i składowe wektora orientacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14129

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -191

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 podano zbyt wiele wartości inicjalizacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy przyporządkowywaniu tablicy za pomocą SET podano w przebiegu programu więcej wartości inicjalizacji, niŜ istnieje elementów tablicy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14130

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zredukować liczbę wartości inicjalizacyjnych.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano osie orientacji oraz kąt wyprzedzenia / boczny Jednocześnie zaprogramowano kąt orientacji oraz kąt wyprzedzenia lub kąt boczny. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14131

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędnie zaprojektowano osie orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprojektowanie osi orientacji nie pasuje do kinematyki maszyny. Np. równieŜ gdy system pomiaru długości dla osi obrotowych nie jest nastawiony. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. Dopasować dane maszynowe.

14132

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony kod G dla definicji orientacji Programowanie funkcji G z grupy 50. jest niedopuszczalne tylko wtedy, gdy dana maszynowa ORI_DEF_WITH_G_CODE ustawiona jest na TRUE. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Dopasować dane maszynowe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14133

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 192

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 niedozwolony kod G dla interpolacji orientacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Programowanie funkcji G z grupy 51. jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dana maszynowa ORI_DEF_WITH_G_CODE ustawiona jest na TRUE. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Dopasować dane maszynowe.

14134

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 wielomian orientacji jest niedozwolony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14136

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Programowanie wielomianów orientacji zarówno dla kątów (PO[PHI], PO[PHI] jak równieŜ dla współrzędnych punktu odniesienia na narzędziu (PO[XH], PO[YH], PO[ZH] jest niedozwolone. Wielomiany orientacji mogą być programowane tylko wtedy, gdy transformacja orientacji jest aktywna i zmiana orientacji następuje przez interpolację wektora (ORIVECT, ORICONxxx, ORICURVE), tzn. zmiana orientacji nie moŜe następować poprzez interpolację osi (ORIAXES). - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją - Zatrzymanie interpretera Zmienić program NC

Pomoc

Kontynuacja programu

14137

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wielomiany PO[PHI] i PO[PSI] są niedppuszczalne %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Wielomian dla kątów PHI i PSI wolno jest zaprogramować tylko wtedy, gdy interpolacja orientacji następuje w płaszczyźnie między orientacją startową i końcową (ORIVECT, ORIPLANE) albo na stoŜku (ORICONxxx). JeŜeli jest aktywny rodzaj interpolacji ORICURVE, nie mogą być programowane wielomiany dla kątów PHI i PSI. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją - Zatrzymanie interpretera Zmienić program NC.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wielomiany PO[XH], PO[YH] i PO[ZH] %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wielomiany dla współrzędnych punktu odniesienia na narzędziu (PO[XH], PO[YH], PO[ZH]) mogą być programowane tylko wtedy, gdy jest aktywny rodzaj interpolacji ORICURVE. JeŜeli jest aktywne ORIVECT, ORIPLANE, ORICONxxx, nie mogą być programowane wielomiany dla współrzędnych XH, YH i ZH.

14138

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -193

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją - Zatrzymanie interpretera Zmienić program NC.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wielomian dla kąta obrotu PO[THT] jest niedozwolony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wielomian dla kąta obrotu orientacji (PO[THT]) moŜe być programowany tylko wtedy, gdy aktywna transformacja to obsługuje. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją - Zatrzymanie interpretera Zmienić program NC

14139

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolone zaprogramowanie połoŜenia bez transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Do pozycji osi została zaprogramowana informacja o połoŜeniu bez aktywnej transformacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Dopasować program

14140

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kontynuacja programu

Pomoc

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony ruch PTP %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla ruchu, który nie jest G0 lub G1, został zaprogramowany kod G PTP. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Dopasować program

14144
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony ruch CP albo PTP bez transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla ruchu zaprogramowany został kod G CP lub PTP bez aktywnej transformacji. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

14146

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

1 - 194

03.04
- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie interpretera. Dopasować program

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 System odniesienia dla ruchu ręcznego w układzie kartezjańskim jest niedozwolony %1 = numer kanału W danej nastawczej SC_CART_JOG_MODE wpisano niedozwoloną wartość dla systemu odniesienia przy ruchu ręcznym w układzie kartezjańskim. - Wyświetlenie alarmu. Wpisać dopuszczalną wartość w danej nastawczej SC_CART_JOG_MODE Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 numer nośnika narzędzi został w niedopuszczalny sposób zaprogramowany lub uzgodniony (MD) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano numer nośnika narzędzi, który jest ujemny lub większy od danej maszynowej MC_MM_NUM_TOOL_CARRIER. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14148

Parametry Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

14150

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zaprogramować obowiązujący numer nośnika narzędzi wzgl. dopasować daną maszynową MC_MM_NUM_TOOL_CARRIER. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny obrót nośnika narzędzi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14151

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Uaktywniono nośnik narzędzi, w przypadku którego kąt obrotu jest nierówny zeru, chociaŜ nie została zdefiniowana przynaleŜna oś. Oś obrotu jest wówczas nie zdefiniowana, gdy wszystkie trzy składowe kierunkowe wynoszą zero. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Kąt obrotu ustawić na zero wzgl. zdefiniować przynaleŜną oś obrotu.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nośnik narzędzia: nie obowiązująca orientacja. Kod błędu: %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = kod błędu

14152

Parametry Wyjaśnienie

Za pomocą aktywnego frame próbowano zdefiniować orientację narzędzia , która jest nieosiągalna przy aktualnej kinematyce nośnika narzędzi. Przypadek taki moŜe wystąpić zawsze wtedy, gdy obie osie obrotu nośnika narzędzi nie są prostopadłe do siebie, lub gdy nośnik narzędzi ma mniej niŜ dwie osie obrotu, albo gdy muszą zostać nastawione pozycje osi obrotowych, które naruszają odnośne granice osi. Z alarmem jest wyprowadzany kod błędu, który dokładniej specyfikuje przyczynę:

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -195

1 Alarmy

03.04
Kod błędu ma następujące znaczenie: 1: 1. oś obrotowa pierwszego rozwiązania narusza dolną granicę 2: 1. oś obrotowa pierwszego rozwiązania narusza górną granicę 10: 2. oś obrotowa pierwszego rozwiązania narusza dolną granicę 20: 2. oś obrotowa pierwszego rozwiązania narusza górną granicę 100: 1. oś obrotowa drugiego rozwiązania narusza dolną granicę 200: 1. oś obrotowa drugiego rozwiązania narusza górną granicę 1000: 2. oś obrotowa drugiego rozwiązania narusza dolną granicę 2000: 2. oś obrotowa drugiego rozwiązania narusza górną granicę 3: śądanej orientacji nie da się nastawić z daną konfiguracją osi MoŜe jednocześnie wystąpić wiele kodów błędów, które sygnalizują naruszenie granic osi. PoniewaŜ przy naruszeniu granicy osi próbuje się, przez dodawanie wzgl. odejmowanie wielokrotności 360 stopni, uzyskać obowiązującą pozycję w ramach dozwolonych granic osi, nie jest jednoznacznie zdefiniowane, o ile jest to niemoŜliwe, czy jest naruszona dolna czy górna granica osi. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki (TOABS zamiast TCOFR, uaktywnić inny frame, zmienić dane nośnika narzędzi, zmienić płaszczyznę obróbki G17-G19)

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieznany typ nośnika narzędzi: %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = Typ nośnika narzędzi

14153

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W $TC_CARR23[] podany został nie obowiązujący typ nośnika narzędzi. Dopuszczalne są tylko: t, T, p, P, m, M. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić treść danych nośnika narzędzi.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wielkość korekcji dokładnej w parametrze %3 orientowanego nośnika narzędzi %4 jest za duŜa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nie obowiązujący parametr orientowanego nośnika narzędzi %4 = numer orientowanego nośnika narzędzi

14154

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Maksymalna dopuszczalna wartość korekcji dokładnej w orientowanym nośniku narzędzi jest ograniczona przez daną maszynową $MC_TOCARR_FINE_LIM_LIN dla wielkości liniowych i przez daną maszynową $MC_TOCARR_FINE_LIM_ROT dla wielkości rotacyjnych. Alarm moŜe wystąpić tylko wtedy, gdy dana nastawcza $SC_TOCARR_FINE_CORRECTION jest nierówna zeru. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Pomoc

Podać obowiązującą wartość korekcji dokładej.

1 - 196

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązująca definicja frame bazowego dla offsetu nośnika narzędzi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Jeśli wybór nośnika narzędzi prowadzi do zmiany offsetu stołu, musi zostać zdefiniowany obowiązujący frame bazowy dla uwzględnienia tego przesunięcia, patrz do niniejszego równieŜ dana maszynowa 20184 (TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera.

14155

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki lub daną maszynową 20184 (TOCARR_BASE_FRAME_NUMBER).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 błąd wyboru nośnika narzędzi przy resetowaniu %1 = numer kanału Przez nastawienia w RESET_MODE_MASK zaŜądano, by aktywny orientowany nośnik narzędzi pozostał zachowany po zresetowaniu. W tym celu wybór starego orientowanego nośnika jest cofany i następuje ponowny wybór z ewentualnie zmienionymi danymi. JeŜeli przy ponownym wyborze nastąpi błąd, jest wyprowadzany ten alarm (jako wskazówka ostrzegawcza) i następuje próba wybrania orientowanego nośnika narzędzi w połoŜeniu podstawowym. Gdy ta druga próba zakończy się pomyślnie, cykl zresetowania jest kontynuowany bez dalszych alarmów. Typowe jest występowanie alarmu tylko wtedy, gdy wybór starego orientowanego nośnika narzędzi został wybrany przy pomocy TCOFR i przed zresetowaniem zostały zmienione kierunki jego osi w ten sposób, Ŝe ustawienie odpowiednio do przynaleŜnego frame jest juŜ niemoŜliwe. JeŜeli ten alarm zostanie wywołany przez inną przyczynę, wówczas będzie ona równieŜ przy próbie wyboru w połoŜeniu podstawowym prowadzić do alarmu, który jest wówczas dodatkowo wyświetlany tekstem jawnym. - Wyświetlenie alarmu. Sprawdzić program.

14156

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Kontynuacja programu Pomoc

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony typ interpolacji w przypadku MOVT %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla MOVT musi być aktywna interpolacja liniowa lub spline (G0, G1, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera. Zmienić program. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano więcej niŜ dwa kąty ROTS lub AROTS %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14157

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

14159

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -197

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja

03.04
Przy pomocy poleceń językowych ROTS wzgl. AROTS są opisywane obroty frame przy pomocy kątów przestrzennych. Przy tym wolno zaprogramować maksymalnie 2 kąty. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie interpretera. Zmienić program.

Pomoc

14160

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 wybór długości narzędzia bez podania osi geometrycznej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Jeśli przy korekcji długości narzędzia słowem H i G43/G44 w trybie ISO_2 jest poprzez daną maszynową $MC_TOOL_CORR_MODE uaktywniony wariant C (długość narzędzia działa w zaprogramowanej osi), musi być zawsze jednocześnie podana minimum jedna oś geometryczna. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić daną maszynową $MC_TOOL_CORR_MODE lub program obróbki.

14165

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 aktywny numer T nie pasuje do wybranego narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer H/D trybu ISO %4 = numer narzędzia

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

JeŜeli w trybie ISO_2 jest programowany numer H albo D, musi on być w aktywnym narzędziu. Aktywnym narzędziem musi być równieŜ narzędzie wprowadzone jako ostatnie do pozycji roboczej na wrzecionie prowadzącym albo prowadzącym nośniku narzędzi. JeŜeli numeru H wzgl. D nie ma na tym narzędziu, jest wyzwalany ten alarm. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - - Lokalna reakcja na alarm. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Prawidłowo nastawić numer H

Pomoc

Kontynuacja programu

14170

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony typ interpolacji przy korekcji długości narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

1 - 198

- Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Jeśli w trybie ISO_2 aktywowana jest korekcja narzędzia (G43/G44), musi być aktywna interpolacja liniowa.

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 numer H nie jest zdefiniowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer H trybu ISO

14180

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Podany numer H nie jest przyporządkowany do Ŝadnego narzędzia (ISO_2) - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 numer D nie jest zdefiniowany %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer D trybu ISO

14185

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Podany numer D nie jest przyporządkowany do Ŝadnego narzędzia (tryb językowy ISO_2) - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 Numer H z G49 %1 = numer kanału . %2 = numer bloku, etykieta. Równocześnie zaprogramowano funkcję G49 (wybór korekcji długości narzędzia) i słowo H z wartością róŜną od 0. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

14190

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 numer D równocześnie z G49 %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. Równocześnie zaprogramowano funkcję G49 (wybór korekcji długości narzędzia) i słowo D z wartością róŜną od D0. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

14195

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -199

1 Alarmy
- Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd %3 przy interpretacji $SC_CUTDIRMOD %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer błędu

14196

Parametry Wyjaśnienie

Przy interpretacji łańcucha znaków zawartego w danej nastawczej $SC_CUTDIRMOD wystąpił błąd. Ta dana nastawcza jest zawsze czytana przy nowym wyborze ostrza. Numer błędu podaje jego przyczynę: 1: Łańcuch znaków zawiera tylko znaki puste albo znak liczby 2: Nieznana nazwa frame po $P_ 3: Brak dwukropka po pierwszej obowiązującej nazwie frame 4: Brak miejsca w pamięci przy wewnętrznym utworzeniu frame 5: Nie obowiązujący indeks frame 6: Po kompletnym łańcuchu znaków rozpoznano dalsze znaki 7: Po dwukropku brakuje drugiej nazwy frame 8: Niedopuszczalny obrót frame (normalne powierzchni są obrócone w stosunku do siebie o 90 stopni albo więcej) 9: Nie obowiązujący łańcuch frame (pierwszy frame musi w łańcuchu frame leŜeć przed drugim frame) 10: Nie obowiązująca nazwa osi 11: Oś nie jest osią obrotową 20: Nie obowiązujące podanie kąta (wartość liczbowa) 30: Nie obowiązujący kąt obrotu (nie całkowitoliczbowa wielokrotność 90 stopni) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Do danej nastawczej $SC_CUTDIRMOD wpisać obowiązujący łańcuch znaków. Kanał %1 blok %2 równocześnie zaprogramowano numer D i numer H %1 = numer kanału . %2 = numer bloku, etykieta. Równocześnie zaprogramowano słowo D i słowo H

14197
Reakcja

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

- Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić program obróbki Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna zmiana kierunku narzędzia przy TOOL Offset %1 = numer kanału . %2 = numer bloku, etykieta.

Kontynuacja programu

14198

Parametry

1 - 200

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
JeŜeli aktywny jest offset w kierunku narzędzia , to nie wolno jest przełączyć na blok, w którym zmienia się przyporządkowanie osi offsetu do osi kanału (zmiana płaszczyzny, zmiana narzędzia narzędzie frezarskie <=> narzędzie tokarskie , zmiana osi geometrycznych) - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • Zmienić program obróbki Wyzerować offset w kierunku narzędzia

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna zmiana płaszczyzny dla narzędzia ze składową średnicową %1 = numer kanału . %2 = numer bloku, etykieta. Jeśli narzędzie posiada składową zuŜycia albo długości, które dla osi poprzecznej traktowana jest jako wartość średnicy (nastawiony jest bit 0 i/albo bit 1 w MD $MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK) i nastawiony jest dodatkowo bit 2 w tej danej maszynowej, wówczas odnośne narzędzie moŜe być uŜywane tylko w płaszczyźnie aktywnej przy wyborze narzędzia. Zmiana płaszczyzny prowadzi do alarmu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • Zmienić program obróbki.

14199

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 ujemny promień biegunowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Cofnąć bit 2 w MD $MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK

14200

Parametry Wyjaśnienie

Przy podawaniu punktu końcowego bloku ruchu z G00, G01, G02 lub G03 we współrzędnych biegunowych, promień biegunowy podany pod słowem kluczowym RP=... jest ujemny. Definicja pojęcia: • • Podawanie punktu końcowego bloku poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową, w odniesieniu do aktualnego bieguna (warunki drogowe: G00/G01/G02/G03).

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Ponowne ustalenie bieguna poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową, w odniesieniu do punktu odniesienia wybranego przez warunek G. G110 ... ostatni zaprogramowany punkt płaszczyzny, G111 ... punkt zerowy aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, G112 ... ostatni biegun.

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC - dopuszczalne jest podawanie dla współrzędnej promieniowej tylko dodatnich, absolutnych wartości, które wyznaczają odległość między aktualnym biegunem a punktem końcowym bloku. (Kierunek ustalany jest przez współrzędną biegunową AP=...).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -201

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 Zbyt duŜa współrzędna kątowa Przy podawaniu punktu końcowego bloku ruchu postępowego z G00, G01, G02 lub G03 we współrzędnych biegunowych przekroczony został zakres wartości współrzędnej biegunowej, zaprogramowany pod słowem kluczowym AP=.... Obejmuje on zakres od -360 do +360 stopni z rozdzielczością 0.001 stopnia. Definicja pojęć: • Podanie punktu końcowego bloku poprzez współrzędną biegunową i współrzędną promieniową w odniesieniu do aktualnego bieguna (warunki drogowe: G00/G01/G02/G03). • Ponowne ustalenie bieguna poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową w odniesieniu do punktu odniesienia wybranego przez warunek G. G110 ...do ostatniego zaprogramowanego punktu płaszczyzny, G111 ...do punktu zerowego aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, G112 ...do ostatniego bieguna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14210

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC - dopuszczalny zakres wprowadzania dla współrzędnej kątowej znajduje się między wartościami -360 i +360 stopni z rozdzielczością 0.001 stopnia. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14250

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %2 ujemny współrzędna promieniowa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy ponownym ustalaniu bieguna przez G110, G111 albo G112 we współrzędnych biegunowych, współrzędna promieniowa podany pod słowem kluczowym RP=... jest ujemna. Dopuszczalne są jedynie dodatnie, absolutne wartości. Definicja pojęć: • Podanie punktu końcowego bloku poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową w odniesieniu do aktualnego bieguna (warunki drogowe: G00/G01/G02/G03). • Ponowne ustalenie bieguna poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową w odniesieniu do punktu odniesienia wybranego przez warunek G. G110 ... ostatni zaprogramowany punkt płaszczyzny, G111 ... punkt zerowy aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, G112 ... ostatni biegun. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Skorygować program obróbki NC - dopuszczalne jest podawanie dla współrzędnej promieniowej tylko dodatnich, absolutnych wartości, które wyznaczają odległość między punktem odniesienia a nowym biegunem. (Kierunek ustalany jest przez współrzędną kątową AP=...). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Kontynuacja programu

14260

Parametry Wyjaśnienie

1 - 202

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kanał %1 blok %2 zbyt duŜa współrzędna kątowa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy ponownym ustalaniu bieguna przez G110, G111 albo G112 we współrzędnych biegunowych, przekroczony został zakres wartości współrzędnej kątowej podany pod słowem kluczowym AP=.... Obejmuje on zakres od -360 do +360 stopni z rozdzielczością 0.001 stopnia. Definicja pojęć: • Podanie punktu końcowego bloku poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową, w odniesieniu do aktualnego bieguna (warunki drogowe: G00/G01/G02/G03).

03.04


1 Alarmy
Ponowne ustalenie bieguna poprzez współrzędną kątową i współrzędną promieniową, w odniesieniu do punktu odniesienia wybranego przez warunek G. G110 ... ostatni zaprogramowany punkt płaszczyzny, G111 ... punkt zerowy aktualnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, G112 ... ostatni biegun.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC - dopuszczalny zakres wprowadzania dla współrzędnej kątowej leŜy między wartościami -360 i +360 stopni z rozdzielczością 0.001 stopnia.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędnie zaprogramowany biegun %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy ustalaniu bieguna zaprogramowano oś, która nie zalicza się do wybranej płaszczyzny obróbki. Programowanie we współrzędnych biegunowych odnosi się zawsze do płaszczyzny włączonej przez G17 do G19. Obowiązuje to takŜe dla ustalania nowego bieguna za pomocą G110, G111 lub G112. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14270

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC - programować wolno tylko obie osie geometryczne tworzące aktualną płaszczyznę obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędnie zaprogramowane współrzędne biegunowe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Punkt końcowy wyświetlanego bloku został zaprogramowany zarówno w układzie współrzędnych biegunowych (przez AP=..., RP=...), jak i w kartezjańskim układzie współrzędnych (adresy osi X, Y, ...). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14280

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki NC - ruch w osi wolno podawać tylko jednym w układzie współrzędnych.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 W interpolacji wielomianowej zaprogramowano wielomian o stopniu wyŜszym niŜ 5 %1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta W interpolacji wielomianowej zaprogramowano wielomian o stopniu wyŜszym niŜ piąty. MoŜna programować wielomiany o stopniu max 5. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14290

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

- Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -203

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 błędne uaktywnienie nałoŜenia kółka ręcznego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • • • • • • • NałoŜenie ruchu kółkiem ręcznym zostało błędnie wywołane: 1. w przypadku osi pozycjonowania: nie zaprogramowano pozycji, nałoŜenie kółka ręcznego zaprogramowane dla osi podziałowej, FA i FDA zaprogramowane dla tej samej osi w bloku nie zaprogramowano pozycji, G60 nie jest aktywne, 2. w przypadku osi uczestniczących w tworzeniu konturu:

14300

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

grupa G jest błędna (tylko G01 do CIP).

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kółko ręczne %1 konfiguracja błędna lub nie aktywna %1 = numer kółka ręcznego • • • Z wejść zastosowano napęd z nie istniejącym numerem lub nieaktywny napęd dla przyporządkowania kółka ręcznego (ENC_HANDWHEEL_MODULE_NR) względnie zastosowano obwód pomiarowy osi, który pod względem sprzętowym nie istnieje w napędzie.

14310

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić konfigurację wejść (dane maszynowe) i/albo sprzęt napędu. Rozruch zostaje przerwany. Kanał %1 blok %2 aktywna korekcja promienia narzędzia przy zmianie transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana transformacji przy aktywnej korekcji promienia narzędzia jest niedozwolona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14400

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Korekcji promienia narzędzia w programie obróbki NC dokonać poprzez G40 (w bloku z G00 albo G01) przed zmianą transformacji. Kanał %1 blok %2 transformacja nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta śądana transformacja jest niedostępna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14401
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

1 - 204

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • Kontynuacja programu

1 Alarmy

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 aktywna spline przy zmianie transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Zmienić program obróbki, zaprogramować tylko zdefiniowane transformacje. Sprawdzić MD 24100 TRAFO_TYPE_n (czy transformacja przyporządkowuje polecenia programu obróbki).

14402

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmiana transformacji w przebiegu krzywej spline jest niedozwolona. NaleŜy zakończyć ciąg bloków spline. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 przebieg wyprzedzający nie jest niezawodnie zsynchronizowany z przebiegiem głównym

14403

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie jest moŜliwe całkowicie niezawodne wyprzedzające obliczanie przebiegów ruchów w osiach pozycjonowania. Przez to równieŜ pozycja w układzie współrzędnych maszyny nie jest dokładnie znana. MoŜe to spowodować zmianę wieloznaczności transformacji w przebiegu głównym, nie przewidzianą przez przebieg wyprzedzający. - Wyświetlenie alarmu. Zmienić program obróbki. Zsynchronizować przebieg wyprzedzający i przebieg główny. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %2 niedozwolona parametryzacja transformacji

14404

Parametry Wyjaśnienie

Wystąpił błąd przy wyborze transformacji. Zasadniczo moŜliwe są następujące przyczyny błędu: • Jedna z osi wykonujących ruch w transformacji nie ma zezwolenia: • jest zajęta przez inny kanał (-> udzielić zezwolenia) • znajduje się w trybie wrzeciona (->udzielić zezwolenia przez SPOS) • znajduje się w trybie POSA (->udzielić zezwolenia przez WAITP) • jest konkurencyjną osią pozycjonowania (->udzielić zezwolenia przez WAITP) • Parametryzacja poprzez dane maszynowe jest błędna • Przyporządkowanie osi wzgl. osi geometrycznych do transformacji jest błędne • Dana maszynowa jest błędna (-> zmienić dane maszynowe, zimny start) Uwaga: osie nie mające zezwolenia ew. nie są zgłaszane poprzez EXINAL_TRANSFORM_PARAMETER = 14404 lecz poprzez EXINAL_ILLEGAL_AXIS = 14092 wzgl. BSAL_SYSERRCHAN_RESET = 1011. Przyczynami błędu zaleŜnymi od transformacji mogą być przy: TRAORI: TRANSMIT: • Aktualna pozycja osi maszynowej nie nadaje się do wybrania (np. wybór w biegunie) (-> zmienić nieco pozycję) © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 -205 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 Alarmy
• •

03.04
Parametryzacja przez dane maszynowe jest błędna Nie został spełniony specjalny warunek dla osi maszynowej (np. oś obrotowa nie jest osią modulo) (-> zmienić dane maszynowe, zimny start).

TRAANG: • Zaprogramowany parametr przy wyborze transformacji jest niedopuszczalny • Parametryzacja przez dane maszynowe jest błędna • Tylko w przypadku aktywnego cyklu kompilacyjnego "transformacja OEM": • Osie uczestniczące w transformacji muszą być bazowane! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Parametr jest błędny (np. TRAANG: niekorzystna wartość kątowa) (-> zmienić dane maszynowe, zimny start).

TRACYL: • Zaprogramowany parametr przy wyborze transformacji jest niedopuszczalny.

Reakcja Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić program obróbki względnie dane maszynowe. Tylko w przypadku aktywnego cyklu kompilacyjnego "transformacja OEM": Przed wyborem transformacji najpierw bazować osie w niej uczestniczące.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 aktywna spline przy przełączaniu osi geometrycznych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14410

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zmiana przyporządkowania osi geometrycznych do kanałowych jest niedozwolona w przebiegu krzywej spline. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 aktywna korekcja promienia narzędzia przy przełączaniu osi geometrycznych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana przyporządkowania osi geometrycznych do kanałowych jest niedozwolona przy aktywnej korekcji promienia narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14411

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 aktywna transformacja przy przełączaniu osi geometrycznych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana przyporządkowania osi geometrycznych do kanałowych jest niedozwolona przy aktywnej transformacji.

14412

Parametry Wyjaśnienie

1 - 206

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 dokładna korekcja narzędzia: przełączanie osi geometrycznej / kanałowej jest niedozwolone %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana przyporządkowania osi geometrycznych do kanałowych jest niedozwolona przy aktywnej dokładnej korekcji narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14413

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 funkcja GEOAX: błędne wywołanie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Parametry przy wywołaniu GEOAX(...) są błędne. MoŜliwe przyczyny to: • Liczba parametrów jest nieparzysta. • Podano więcej niŜ 6 parametrów. • Zaprogramowano numer osi geometrycznej, który jest mniejszy od 0 lub większy od 3. • Numer osi geometrycznej został wielokrotnie zaprogramowany. • Identyfikator osi został wielokrotnie zaprogramowany. • Nastąpiła próba przyporządkowania osi kanału do osi geometrycznej, która ma taką samą nazwę jak oś kanału. • Próbowano usunąć z zespołu osi geometrycznych oś, która ma taką samą nazwę jak oś kanału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14414

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki lub blok korekcyjny.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 sterowanie styczne: przełączenie oś geometryczna / oś kanału jest niedozwolone %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana przyporządkowania osi geometrycznych do osi kanału przy aktywnym sterowaniu stycznym jest niedozwolone. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14415

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki, przy pomocy TANGDEL skasować sterowanie styczne. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -207

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 oś podziałowa %3 frame jest niedopuszczalny

14420

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Oś ma wykonywać ruch jako oś podziałowa, aktywny jest jednak frame. Zabronione jest to jednak przez daną maszynową FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić program obróbki. Zmienić daną maszynową CORR_FOR_AXIS_NOT_ALLOWED. Kanał %1 blok %2 oś styczna %3 nie moŜe wykonywać ruchu jako oś pozycjonowania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14430

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W osi nadąŜnej stycznie nie moŜna wykonywać ruchu jako w osi pozycjonowania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcji z reorganizacją.

Zmienić program obróbki, aktywne sterowanie styczne skasować przy pomocy TANGDEL. Kanał %1 blok %2 długość ścięcia naroŜnika dla osi stycznej %3 wynosi zero. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14432

Parametry Wyjaśnienie

Reakcje Pomoc Kontynuacja programu

Dla osi stycznej, która w przygotowaniu jest sprzęgana, musi zostać podana długość ścięcia naroŜnika przy uaktywnieniu sterowania stycznego przy pomocy TANGON), w przeciwnym przypadku ew. występujące nierównomierności osi stycznej nie mogą być wygładzane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcji z reorganizacją.

Zmienić program obróbki Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wzgl. droga odsunięcia dla osi stycznej %3 nie obowiązująca %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

14434

Parametry Wyjaśnienie Reakcje Pomoc

Zaprogramowany w przypadku TLIFT współczynnik r dla względnej drogi odsunięcia musi mieścić się w zakresie 0 =< r < 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcji z reorganizacją. Zmienić program obróbki

Kontynuacja programu

1 - 208

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 niedozwolone polecenie DEF lub PROC w programie obróbki %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Programy obróbki NC z elementami języka wyŜszego rzędu dzielą się na wstępną część definicyjną i następującą po niej część programową. Przejście nie jest oznaczone w szczególny sposób - po 1. poleceniu programowym nie moŜe nastąpić polecenie definicyjne. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14500

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Polecenia definicyjne i PROC ustawić na początku programu.

- Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 brakuje polecenia PROC przy wywołaniu podprogramu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wywoływaniu podprogramu z przekazaniem parametrów (”call-by-value” lub ”call-by-reference”) wywołany podprogram musi rozpoczynać się poleceniem PROC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14510

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Definicję podprogramu przeprowadzić odpowiednio do zastosowanego typu. 1. Zwykła budowa podprogramu (bez przekazania parametrów): % SPF 123456 : M17

2. Budowa podprogramu ze słowem kluczowym i nazwą podprogramu (bez przekazania parametrów): PROC UPNAME : M17 ENDPROC

3.Budowa podprogramu ze słowem kluczowym i nazwą podprogramu (z przekazaniem parametrów ”call-by-value”): PROC UPNAME (VARNAME1, VARNAME2, ...) : M17 ENDPROC

Kontynuacja programu

4. Budowa podprogramu ze słowem kluczowym i nazwą podprogramu (z przekazaniem parametrów ”call-by-reference”): PROC UPNAME (Typ1 VARNAME1, Typ2 VARNAME2, ...) : M17 ENDPROC

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolona instrukcja PROC w części definicyjnej danych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Polecenie PROC moŜe znajdować się tylko na początku podprogramu.

14520

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -209

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

03.04

Kontynuacja programu

Zmienić odpowiednio program obróbki NC.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 instrukcje EXTERN i PROC nie są zgodne

14530

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Podprogramy z przekazywaniem parametrów muszą być znane w programie przed ich wywołaniem. JeŜeli podprogramy występują ciągle (cykle stałe), wówczas sterowanie określa miejsca wywołania przy ładowaniu programu systemowego.. W innym przypadku naleŜy w programie wywołującym zaprogramować instrukcję EXTERN. Przykład: N123 EXTERN UPNAME (TYP1, TYP2, TYP3, ...) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Typ zmiennej musi być tutaj koniecznie taki sam lub zgodny z typem ustalonym w definicji (instrukcja PROC); nazwa moŜe być inna.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Sprawdzić i skorygować typy zmiennych polecenia EXTERN i PROC pod względem wzajemnej zgodności.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: min. kąt graniczny został zaprogramowany więcej niŜ jeden raz (ostrze D%3) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14540

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kąt graniczny narzędzia konturowego moŜe być nierówny zeru tylko w jednym uczestniczącym ostrzu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić definicję narzędzia

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: max kąt graniczny został zaprogramowany więcej niŜ jeden raz (ostrze D%3) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14541

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kąt graniczny narzędzia konturowego moŜe być nierówny zeru tylko w jednym uczestniczącym ostrzu. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 - 210

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić definicję narzędzia

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: min kąt graniczny nie został zaprogramowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy definicji narzędzia konturowego albo nie wolno podać kąta granicznego albo zarówno minimalny jak i maksymalny kąt graniczny musi zostać zaprogramowany dokładnie jeden raz. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić definicję narzędzia

14542

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: max kąt graniczny nie został zaprogramowany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy definicji narzędzia konturowego albo nie wolno podać kąta granicznego albo zarówno minimalny jak i maksymalny kąt graniczny musi zostać zaprogramowany dokładnie jeden raz. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić definicję narzędzia.

14543

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: ostrze D%3 nie leŜy między obydwoma ostrzami skrajnymi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14544

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przy definicji narzędzia kształtowego z ograniczeniem przy obiegu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wszystkie ostrza muszą leŜeć między ostrzem z minimalnym i ostrzem z maksymalnym kątem granicznym. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić definicję narzędzia

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -211

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: ostrze D%3 w pełni obejmuje ostrze D%4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta %4 = numer ostrza, etykieta

14545

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Przy definicji narzędzia konturowego są przykładane styczne do kolejnych ostrzy kołowych. Jest to niemoŜliwe, gdy jedno ostrze jest całkowicie otaczane przez inne. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić definicję narzędzia.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok narzędzie konturowe: ostrze D%3 definiuje naroŜnik wklęsły %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14546

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kontur narzędzia konturowego musi być wszędzie wypukły, tzn. nie mogą występować naroŜniki zakrzywione 'do wewnątrz". - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić definicję narzędzia.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: suma kontrolna błędna albo brak jest jej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy nastawionej danej maszynowej $MC_SHAPED_TOOL_CHECKSUM nie znaleziono ostrza, w przypadku którego składowe długości narzędzia i promień narzędzia są kaŜdorazowo równe ujemnej sumie ostrzy poprzedzających. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku

14547

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić definicję narzędzia. Musi istnieć ostrze, którego składowe długości narzędzia i którego promień narzędzia są równe sumie ujemnej ostrzy poprzedzających. Nie są przy tym uwzględniane składowe długości narzędzia pierwszego ostrza. Przy porównaniu składowych są kaŜdorazowo porównywane ze sobą sumy wartości podstawowej i zuŜycia a nie same składowe częściowe.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 212

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: ujemny promień w ostrzu D%3 niedopuszczalny %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14548

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W przypadku narzędzi konturowych promienie ujemne są niedopuszczalne, tzn. suma promienia podstawowego i wartości zuŜycia musi wynosić co najmniej 0. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku

Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić definicję narzędzia. Zmienić promień ostrza.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: niedopuszczalne zaprogramowanie. Nr kodowy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = kod błędu

14549

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Przy aktywnej korekcji promienia narzędzia dla narzędzi konturowych znaleziono niedopuszczalne zaprogramowanie. Przyczyna błędu jest bliŜej określana przez jego kod. 1: W grupie G-Code 17 jest przy uaktywnieniu aktywne KONT 2: W grupie G-Code 17 jest przy wyłączeniu aktywności aktywne KONT 3: W grupie G-Code 40 nie jest aktywne CUTCONF 10: Nowe zaprogramowanie G41/G42 przy juŜ aktywnej korekcji promienia narzędzia jest niedopuszczalne 20: Okrąg o więcej niŜ jednym obrocie jest niedopuszczalny 21: Elipsa (okrąg nie leŜy w płaszczyźnie korekcji) 23: Ewolwenta jest niedopuszczalna 24: Wiele wielomianów w jednym bloku jest niedopuszczalnych. Takie bloki mogą powstawać np. przez COMPCAD albo G643. 30: Zatrzymanie przebiegu jest niedopuszczalne 41: Punkt startowy pierwszego bloku korekcyjnego nie moŜe zostać osiągnięty Ŝadnym ze zdefiniowanych ostrzy. 42: Punkt końcowy ostatniego bloku korekcyjnego nie moŜe zostać osiągnięty Ŝadnym ze zdefiniowanych ostrzy. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić program NC

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: niedopuszczalna zmiana konturu narzędzia. Nr kodowy %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = kod błędu

14550

Parametry Wyjaśnienie

Przy aktywnej korekcji promienia narzędzia dla narzędzi konturowych uaktywniono nowe narzędzie o odmiennym konturze.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -213

1 Alarmy

03.04
Przyczyna błędu jest bliŜej określana przez jego kod. JeŜeli kod błędu jest liczbą dodatnią, wówczas trzy miejsca najniŜszego rzędu określają numer ostrza, w którym rozpoznano błąd, miejsce tysięcy dokładniej opisuje przyczynę. -1: Narzędzie zostało skasowane. -2: Liczba elementów konturu (ostrzy), które opisują narzędzie, zmieniła się. 1000: Punkt środkowy ostrza zmienił się 2000: Promień ostrza zmienił się. 3000: Kąt początkowy zmienił się 4000: Kąt końcowy zmienił się - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić program NC

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 narzędzie konturowe: zakres kąta ostrza D%3 większy od 359 stopni %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer ostrza, etykieta

14551

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Jedno ostrze moŜe pokrywać maksymalnie zakres kątowy 359 stopni. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Sprawdzić definicję narzędzia

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna utworzyć bufora doładowywania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa pliku

14600

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Nie moŜna było utworzyć bufora doładowywania dla “pracy z zewnątrz”. MoŜliwe przyczyny: • za mało miejsca w pamięci (minimum patrz MD $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE) • brak zasobów dla komunikacji MMC-NCK (patrz MD $MN_MM_EXT_PROG_NUM) • plik juŜ istnieje - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Stworzyć wolne miejsce w pamięci np. przez skasowanie programów obróbki Dopasować MD $MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE wzgl. $MN_MM_EXT_PROG_NUM

1 - 214

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 nie moŜna skasować bufora doładowywania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie moŜna skasować bufora doładowywania dla “pracy z zewnątrz”. MoŜliwa przyczyna: Komunikacja MMC-PLC nie została zakończona - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14601

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Przy POWER ON wszystkie bufory doładowywania są kasowane.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 timeout przy EXTCALL %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy doładowywaniu zewnętrznych podprogramów (EXTCALL) nie moŜna było utworzyć połączenia z MMC w czasie ustawionym w danej $MN_MMC_CMD_TIMEOUT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14602

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

ZałoŜenie: MMC102/103 ze stanem oprogramowania >= P4 • Sprawdzić połączenie z MMC102/103 • Zwiększyć $MN_MMC_CMD_TIMEOUT

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 blok korekcyjny nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Został wygenerowany alarm, który zasadniczo mógłby zostać usunięty przez korektę programu. PoniewaŜ jednak błąd wystąpił w programie, który wykonywany jest z ‘zewnątrz, blok korekcyjny / korekta programu jest niemoŜliwa. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • •

14610

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Przerwać program przez RESET Skorygować program w MMC lub PC Ponownie uruchomić proces doładowywania (ew. znaleźć miejsce przerwania procedurą szukania bloku). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 instrukcja SETINT z nie obowiązującym wejściem ASUP %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Podprogramy asynchroniczne (ASUP) są podprogramami, których wykonywanie jest uruchamiane na podstawie wejścia sprzętowego (procedura przerwania, uruchamiana przez szybkie wejście NCK).

14650

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -215

1 Alarmy

03.04
Numer wejścia NCK musi znajdować się między 1 i 8. Otrzymuje on w instrukcji SETINT przy pomocy słowa kluczowego PRIO = ... priorytet 1 - 128 (1 odpowiada najwyŜszemu priorytetowi). Przykład: Gdy wejście NCK 5 przełącza się na sygnał 1, wówczas podprogram ABHEB_Z naleŜy uruchomić z najwyŜszym priorytetem. N100 SETINT (5) PRIO = 1 ABHEB_Z - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wejście NCK polecenia SETINT zaprogramować jako nie mniejsze od 1 i nie większe od 8. Kanał %1 blok %2 Polecenie SETINT z niewaŜnym priorytetem %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14660

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Numer wejścia NCK musi znajdować się między 1 i 8. Otrzymuje on w instrukcji SETINT przy pomocy słowa kluczowego PRIO = ... priorytet 1 - 128 (1 odpowiada najwyŜszemu priorytetowi). Przykład: Gdy wejście NCK 5 przełącza się na sygnał 1, wówczas podprogram ABHEB_Z naleŜy uruchomić z najwyŜszym priorytetem. N100 SETINT (5) PRIO = 1 ABHEB_Z - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Priorytet wejścia NCK zaprogramować jako nie mniejszy od 1 i nie większy od 128. Kanał %1 blok %2 timeout przy rozkazie do interpretera %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

14700

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Nastąpiło przekroczenie czasu przebiegu przy wewnętrznych rozkazach sterowania takich jak ANWAHL (wybór programu obróbki), RESET (zresetowanie kanału), REORG (ponowne przygotowanie bufora przebiegu wyprzedzającego) i NEWCONFIG (zmiana danych maszynowych specyficznych pod względem konfiguracji = gorący start). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. JeŜeli błąd czasu przebiegu nastąpił w wyniku zbyt duŜego, chwilowego przeciąŜenia systemu (np. w obszarze MMC lub przy zastosowaniach OEM), wówczas prawidłowy przebieg moŜe być moŜliwy przy powtórzeniu programu / czynności obsługowej. W innym przypadku naleŜy skontaktować się z opiekunem systemu A&D MC, podając moŜliwie dokładny opis błędu Siemens AG, opieka nad systemem dla produktów A%D MC, hotline (tel: patrz alarm 1000) Wyłączyć i włączyć sterowanie. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %2 liczba dostępnych bloków NC zredukowana o %3

Kontynuacja programu

14701

Parametry

1 - 216

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
%3 = liczba niedostępnych bloków

1 Alarmy

Wyjaśnienie

Reakcja

Po reset stwierdzono, Ŝe liczba dostępnych bloków zmniejszyła się w stosunku do ostatniego zresetowania. Przyczyną jest tutaj błąd systemowy. Wykonywanie programu obróbki moŜna kontynuować po pokwitowaniu alarmu. JeŜeli liczba niedostępnych juŜ bloków spadnie poniŜej 28060 MM_IPO_BUFFER_SIZE, wówczas wystąpi alarm POWERON 14700. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Postępowanie jak przy błędzie systemowym.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 Błąd przy generowaniu bloku INIT w funkcji %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oznaczenie funkcji będącej przyczyną

14710

Parametry Wyjaśnienie

Po załadowaniu programu sterowania, RESET (programu) i START (programu), w zaleŜności od danej maszynowej $MC_RESET_MODE_MASK i $MC_START_MODE_MASK tworzone są (albo i nie) bloki inicjalizacji. Mogą przy tym wystąpić błędy spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami danych maszynowych. Błędy te będą miały takie same komunikaty jak te, które powstają przy nieprawidłowym zaprogramowaniu funkcji w programie obróbki. Aby definitywnie ustalić, Ŝe błąd odnosi się do sekwencji inicjalizacji, pojawia się dodatkowo ten alarm. Parametr %3 podaje, która funkcja spowodowała uruchomienie alarmu: Rozruch sterowania i RESET(programu): Wartość: wartość 0: błąd przy synchronizacji przebieg wyprzedzający / przebieg główny wartość 1: błąd przy wyborze korekcji długości narzędzia wartość 2: błąd przy wyborze transformacji wartość 3: błąd przy wyborze przesunięcia punktu zerowego

Przy ładowaniu programu wczytywane są dodatkowo definicje makr i interfejsy cykli. JeŜeli wystąpi tutaj błąd, zostanie on zasygnalizowany wartością = 4 lub 5. START(programu): Wartość: 100: błąd przy synchronizacji przebieg wyprzedzający / przebieg główny 101: błąd przy wyborze korekcji długości narzędzia 102: błąd przy wyborze transformacji 103: błąd przy wyborze wrzeciona synchronicznego 104: błąd przy wyborze przesunięcia punktu zerowego Szczególnie przy aktywnym zarządzaniu narzędziami jest moŜliwe, Ŝe zablokowane narzędzie jest we wrzecionie wzgl. uchwycie, ale mimo to ma zostać uaktywnione. Przy RESET narzędzia takie są uaktywniane bez dalszych warunków. w przypadku START moŜna dodatkowo nastawić poprzez daną maszynową $MC_TOOL_CHANGE_ERROR_MODE, czy alarm powinien być generowany, czy powinna zostać wybrana automatycznie strategia obejściowa.

JeŜeli parametr 3 zawiera wartości od 200 do 203, wówczas oznacza to, Ŝe w przypadku określonych poleceń (start ASUP, wybór zmiany zapisu w pamięci, przejęcie) nie ma do dyspozycji wystarczającej liczby bloków NC do przygotowania bloku NC. Pomoc: zwiększyć daną maszynową $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -217

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym, kanale. - Brak gotowości kanału. Dla wartości parametru %3= 0 - 3:

03.04

Pomoc

Proszę porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. jeśli alarm/alarmy występują przy RESET: sprawdzić ustawienie danych maszynowych: $MC_RESET_MODE_MASK, $MC_TOOL_RESET_VALUE, $MC_TOOL_PRESEL_RESET_VALUE, $MC_TOOL_RESET_NAME (tylko przy aktywnej korekcji narzędzia), $MC_CUTTING_EDGE_RESET_VALUE, $MC_SUMCORR_RESET_VALUE, $MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE, $MC_GCODE_RESET_VALUES, $MC_EXTERN_GCODE_RESET_VALUES, $MC_TRAFO_RESET_VALUE, $MC_COUPLE_RESET_MODE_1, $MC_CHBFRAME_RESET_MASK. Dla wartości parametry %3 = 100 - 104: Sprawdzić ustawienie danej maszynowej: $MC_START_MODE_MASK oraz danych maszynowych ‘..._RESET_...’ wymienionych pod RESET. Przy aktywnym zarządzaniu narzędziami ew. rozładować narzędzie wskazane w przynaleŜnym alarmie z uchwytu/wrzeciona lub cofnąć dla nich deklarację ‘zablokowane’. Dla wartości parametru %3= 4 albo 5: Sprawdzić definicje makr w _N_DEF_DIR. Sprawdzić katalogi cykli _N_CST_DIR i _N_CUS_DIR. Dla wartości parametru %3 = 200 do 203. Zwiększyć daną maszynową $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 brakuje osi do transformacji dla szlifowania bezkłowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W kanale nie ma wszystkich osi / wrzecion, które zostały zdefiniowane przez dane maszynowe dla szlifowania Centerless. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14720

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis 1. Zmienić program obróbki. 2.Zmienić dane maszynowe: 24110 TRAFO_AXES_IN_n 21522 TRACLG_GRINDSPI_NR 21524 TRACLG_CTRLSPI_NR.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 konflikt przy uaktywnieniu szlifowania bezkłowego

14730

Parametry

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

1 - 218

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie • • • • • Reakcja •

1 Alarmy
Transformacji dla szlifowania bezkłowego nie wolno uaktywnić, gdy: aktywna jest G96, a wrzeciono tarczy prowadzącej jest jednocześnie wrzecionem prowadzącym wrzeciono tarczy prowadzącej znajduje się w zespole zaleŜności osie transformacji dla szlifowania bezkłowego przecinają się z aktywną transformacją i narzędzie jest aktywne dla wrzeciona ściernicy lub wrzeciona tarczy prowadzącej aktywne są narzędzia nie będące narzędziami do szlifowania bezkłowego (T1, T2) aktywna jest stała prędkość obwodowa tarczy prowadzącej.

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • • Skorygować program obróbki. Sprawdzić dane narzędzia. Sprawdzić dane maszynowe.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 nie ma danych narzędziowych dla szlifowania bezkłowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla szlifowania bezkłowego dane narzędzia muszą znajdować się w T1, D1 (ściernica) względnie T2, D1 (tarcza prowadząca). Tutaj został wykryty błąd. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • • Zmienić program obróbki. Sprawdzić dane narzędzia.

14740

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 szlifowanie bezkłowe nie jest aktywne %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nastąpiła próba wyłączenia szlifowania bezkłowego, chociaŜ nie było ono aktywne. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

Sprawdzić dane maszynowe.

14745

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano zbyt wiele funkcji pomocniczych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku NC zaprogramowano więcej niŜ 10 funkcji pomocniczych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14750
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -219

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Skontrolować, czy wszystkie funkcje pomocnicze w bloku są potrzebne - funkcje działające modalnie nie muszą być powtarzane. Utworzyć oddzielny blok funkcji pomocniczych lub podzielić funkcje pomocnicze na kilka bloków.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt mało zasobów w akcjach synchronicznych ruchu (oznaczenie: %3) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oznaczenie

14751

Parametry Wyjaśnienie

Dla wykonania akcji synchronicznych ruchu potrzebne są zasoby projektowane za pomocą danych maszynowych $MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE, $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP i $MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS. JeŜeli zasoby te nie wystarczają do wykonania programu obróbki, jest to sygnalizowane tym alarmem. Parametr %3 podaje przy tym, których zasobów zabrakło. Zwiększyć oznaczenie <= 2: $MC_MM_IPO_BUFFER_SIZE względnie $MC_MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP. Zwiększyć oznaczenie > 2: $MC_MM_NUM_SYNC_ELEMENTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki względnie zwiększyć zasoby.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 konflikt DELDTG | STOPREOF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku akcji synchronicznych ruchu, które odnoszą się do bloku ruchu, zaprogramowano zarówno DELDTG (skasowanie pozostałej drogi), jak i STOPREOF (zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14752

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Funkcje DELDTG i STOPREOF wykluczają się wzajemnie w jednym bloku.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcje synchroniczne ruchu z niedopuszczalnym rodzajem interpolacji Aktywny rodzaj interpolacji (np. interpolacja 5-osiowa) jest niedopuszczalny dla akcji synchronicznej ruchu względnie funkcji ”wiele posuwów”. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14753

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 - 220

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 akcje synchroniczne ruchu i nieprawidłowy typ posuwu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Aktywny typ posuwu jest niedopuszczalny dla akcji synchronicznej ruchu względnie funkcji ”wiele posuwów”. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14754

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcje synchroniczne ruchu bez ruchu postępowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowana akcja synchroniczna ruchu względnie funkcja ”wiele posuwów” wymaga ruchu postępowego wzgl. wartość ruchu postępowego wynosi 0. Od P3.2 alarm nie jest juŜ stosowany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

14755

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu i nieprawidłowa wartość %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Wartość akcji synchronicznej względnie funkcji ”wiele posuwów” jest niedopuszczalna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14756

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Sprawdzić, czy w akcji synchronicznej zadano ujemną wartość.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 Akcja synchroniczna ruchu i nieprawidłowy typ %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowana kombinacja między akcją a typem akcji synchronicznej ruchu jest niedopuszczalna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

14757

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowana wartość nie jest dostępna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14758

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -221

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Zmienne synchroniczne $AA_LOAD, $AA_TORQUE, $AA_POWER i $AA_CURR dostępne są tylko w przypadku napędzie 611D. Uaktywniane są one przez daną maszynową MDC 36730 DRIVE_SIGNAL_TRACKING. Zmienna systemowa $VA_IS: bezpieczna pozycja rzeczywista jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawiona jest dana maszynowa $MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE, jak równieŜ gdy jest nastawiona wystarczająco duŜa opcja $ON_NUM_SAFE_AXES. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program lub dane maszynowe. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu i błędny typ osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wielu posuwach, jednym czasie wyiskrzania albo jednym skoku powrotnym dla ruchów po torze musi być zaprogramowana przynajmniej jedna oś geometryczna. JeŜeli w bloku znajdują się dodatkowo osie synchroniczne, wówczas przy wielu posuwach jest równieŜ samoczynnie dopasowywany posuw dla osi synchronicznych. Dla osi synchronicznych nie następuje skok powrotny. Po skoku powrotnym lub czasie wyiskrzania jest jednak takŜe dla osi synchronicznych w bloku wykonywane kasowanie pozostałej drogi. Od P3.2 alarm nie jest juŜ stosowany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

14759

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zaprogramować oś jako oś pozycjonowania z posuwem osiowym, skokiem powrotnym albo czasem wyiskrzania.

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 funkcja pomocnicza grupy wielokrotnie zaprogramowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Funkcje M i H moŜna zaleŜnie od potrzeb róŜnorodnie dzielić na grupy za pomocą danych maszynowych. Funkcje pomocnicze są tak grupowane, aby kilka pojedynczych funkcji pomocniczych jednej grupy wzajemnie się wykluczało. W jednej grupie sensowna i dopuszczalna jest jeszcze tylko jedna funkcja pomocnicza. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14760

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zaprogramować tylko jedną funkcję pomocniczą z grupy. (Podział na grupy - patrz instrukcja programowania wydana przez producenta maszyny). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: funkcja DELDTG niedozwolona przy aktywnej korekcji promienia narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Szybkie kasowanie pozostałej drogi z akcji synchronicznych za pomocą DELDTG jest niedozwolone przy aktywnej korekcji promienia narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

14761

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

1 - 222

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc •

1 Alarmy
Odwołać korekcję promienia narzędzia przed szybkim skasowaniem pozostałej drogi a następnie ponownie ją wybrać albo • od wersji opr. 4.3: "skasowanie pozostałej drogi bez przygotowania”.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano zbyt wiele zmiennych PLC %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Liczba zaprogramowanych zmiennych PLC funkcji pomocniczych przekroczyła maksymalnie dopuszczalną liczbę. Liczba ustalana jest przez MD 28150 $MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

14762

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki lub daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano za duŜo zmiennych link %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14763

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Liczba zaprogramowanych zmiennych NCU-Link przekracza dopuszczalną wartość. Jest ona określona przez daną maszynową MD $MC_MM_NUM_LINKVAR_ELEMENTS. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki lub daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. NCU-Link nie jest w stanie przekazać natychmiast wszystkich zmiennych link Alarm będący wskazówką dla programisty sporządzającego program obróbki. Przyporządkowanie wartości do zmiennej link (np. $a_dld[16]=19) jest przeprowadzane w przebiegu głównym i komunikacja odbywa się via NCU-Link do wszystkich NCU w zespole link. Szerokość pasma tego połączenia ogranicza liczbę przyporządkowań wartości, moŜliwych do przekazywania w jednym takcie interpolacji. Wszystkie przyporządkowania wartości są zbierane w następnym bloku przebiegu głównego i natychmiast przeprowadzane przy jego wykonywaniu. Blok przebiegu głównego jest blokiem, na którym następowałoby zatrzymanie przy wykonywaniu pojedynczymi blokami SLB1. Przykłady: Bloki z rzeczywistym ruchem postępowym (G0 X100), Stopre, G4, WAITM, WAITE,... Alarm ten występuje, jeśli w jakimkolwiek takcie interpolacji zostanie ustawionych więcej zmiennych, niŜ moŜliwe jest do przesłania. Zmienne link są przekazywane dopiero w jednym z następnych taktów interpolacji. Przyporządkowanie nie jest tracone! - Wyświetlenie alarmu. Wyświetlenie komunikatu.

14764

Wyjaśnienie

Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -223

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Jeśli przebieg programu na to pozwala, wstawcie dodatkowe bloki przebiegu głównego między przyporządkowania. Patrz teŜ $A_LINK_TRANS_RATE. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. NCU-Link nie jest w stanie przesłać wszystkich zmiennych

14765

Wyjaśnienie

Reakcja

Przyporządkowanie wartości do zmiennej link (np. $a_dld[16]=19) odbywa się w przebiegu głównym i komunikacja odbywa się via NCU-Link do wszystkich NCU w zespole link. Szerokość pasma tego połączenia ogranicza liczbę przyporządkowań wartości, moŜliwych do przekazywania w jednym takcie interpolacji. Nie przesłane operacje przyporządkowania podlegają zapisaniu pośredniemu. Ta pamięć pośrednia jest wypełniona! Wszystkie przyporządkowania wartości są zbierane w następnym bloku przebiegu głównego i natychmiast przeprowadzane przy jego wykonywaniu. Blok przebiegu głównego jest blokiem, na którym następowałoby zatrzymanie przy wykonywaniu pojedynczymi blokami SLB1. Przykłady: Bloki z rzeczywistym ruchem postępowym (G0 X100), Stopre, G4, WAITM, WAITE,... Nie dotyczy to odczytu zmiennych link (np.: R100= $a_dld[16]) - Wyświetlenie alarmu - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale - Nastawiane są sygnały interfejsowe

Pomoc

Kontynuacja programu

Wstawcie między przyporządkowania bloki przebiegu głównego, które potrzebują do wykonania wystarczająco wielu taktów interpolacji (np. G4 F10). Blok z dodatkowym zatrzymaniem przebiegu wyprzedzającego nie poprawi juŜ sytuacji! Patrz teŜ $A_LINK_TRANS_RATE, dana, którą moŜecie przetestować przed przyporządkowaniem. Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki. NCU-Link mocno obciąŜone, zagroŜenie brakiem pamięci

14766

Wyjaśnienie

Alarm będący wskazówką dla programisty sporządzającego program obróbki.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Szerokość pasma NCU-Link jest niewystarczające do transmisji wszystkich danych. Do takich niecyklicznych danych zalicza się przyporządkowania zmiennych link, zapis danych maszynowych, wartości w przypadku przełącznika pojemników i zapis danych nastawczych. Dane te podlegają zapisaniu pośredniemu i nie ulegają utraceniu. Ta pamięć pośrednia jest w 70% wypełniona. - Wyświetlenie alarmu - Wyświetlenie ostrzeŜenia. W programie obróbki niecykliczne dane naleŜy uporządkować pod względem czasowym. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Dopasowania danych maszynowych poprzez NCU-Link nie zrealizowano w całości W bloku zastosowano opcję nie mającą zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Brak gotowości NC - Blokada startu NC w tym kanale - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu Wyłączyć i włączyć sterowanie

14767
Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Zmieniać w tym samym czasie mniej danych nastawczych wzgl. danych maszynowych.

1 - 224

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 nieprawidłowo zaprogramowana funkcja pomocnicza %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dopuszczalna liczba zaprogramowanych funkcji pomocniczych na blok NC została przekroczona lub zaprogramowano więcej niŜ jedną funkcję tej samej grupy funkcji pomocniczych (funkcja M i S).

14770

Parametry Wyjaśnienie

Przy funkcjach pomocniczych definiowanych przez uŜytkownika maksymalna liczba funkcji pomocniczych w grupie ustalana jest w ustawieniach systemowych NCK przez daną maszynową 11100 AUXFU_MAXNUM_GROUP_ASSIGN dla wszystkich funkcji pomocniczych (wartość standardowa: 1). Dla kaŜdej funkcji pomocniczej definiowanej przez uŜytkownika, która ma być przyporządkowana do grupy następuje to przez 4 specyficzne dla kanału dane maszynowe.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skok powrotny z Asup przy pomocy M02/M17/M30, przy czym kod M nie jest sam w bloku. Jest to niedozwolone, gdy przez Asup blok został przerwany przy pomocy WAITE, WAITM albo WAITMC. Pomoc: M02/M17/M30 programować w oddzielnym bloku wzgl. zastąpić przez RET. 22010 AUXFU_ASSIGN_TYPE: rodzaj funkcji pomocn., np. M 22000 AUXFU_ASSIGN_GROUP: poŜądana grupa 22020 AUXFU_ASSIGN_EXTENSION: ewent. konieczne rozszerzenie 22030 AUXFU_ASSIGN_VALUE: wartość funkcji - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Skorygować program obróbki - maks. 16 funkcji pomocniczych, max 5 funkcji M na blok NC, max 1 funkcja pomocnicza na grupę. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zastosowano opcję nie mającą zezwolenia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W bloku zastosowano opcję nie mającą zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14780
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki, uzupełnić opcję.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 zaprogramowana przez PLC %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś

14790

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W bloku NC zaprogramowano oś, ruch w której następuje juŜ z PLC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. • •

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Zatrzymać ruch postępowy w osi przez PLC, zmienić program obróbki (wstawić WAITP).

Zmienić program obróbki, nie stosować tej osi.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -225

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 zaprogramowana prędkość w punkcie jest mniejsza lub równa zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W połączeniu z funkcjami G G93, G94, G95 lub G96 zaprogramowano ujemną wartość F. Prędkość w punkcie moŜna programować w zakresie od 0,001 do 999 999,999 [mm/min., mm/obr., stopień/min., stopień/obr.] dla metrycznego systemu wprowadzania i od 0,000 1 do 39 999,999 9 [cali/min., cali/obr.] dla systemu wprowadzania w calach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14800

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Prędkość w punkcie (suma geometryczna składowych prędkości osi geometrycznych uczestniczących w ruchu) zaprogramować w wyŜej podanych granicach.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano ujemną prędkość dla osi pozycjonowania %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś

14810

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Dla wyświetlonej osi, wykonującej aktualnie ruch jako oś pozycjonowania, zaprogramowano ujemny posuw (wartość FA). Prędkość pozycjonowania moŜna programować w zakresie od 0,001 do 999 999,999 [mm/min., stopień/min.] dla metrycznego systemu wprowadzania i od 0,000 1 do 39 999,999 9 [cal/min., cali/obr.] dla systemu wprowadzania w calach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zaprogramować prędkość pozycjonowania w wyŜej podanych granicach.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowy zakres wartości dla przyspieszenia osi / wrzeciona %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś, wrzeciono

14811

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dopuszczalny zakres wprowadzania programowanego przyspieszenia został przekroczony. MoŜliwe są wartości od 1 do 200 procent. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Dopasować zakres wartości zgodnie z instrukcją programowania. Dozwolone są wartości od 1 ... 200%. - Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 dla osi %3 SOFT nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś

14812

Parametry

1 - 226

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 Alarmy
Dla osi jako rodzaj sterowania ruchem powinno być ustawione SOFT; nie jest to moŜliwe, poniewaŜ dla osi tej wybrano przez daną maszynową skokową charakterystykę przyspieszenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki lub dane maszynowe.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano ujemną zmianę skoku gwintu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Została zaprogramowana ujemna wartość zmiany skoku gwintu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14815
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skorygować przyporządkowanie wartości. Zaprogramowana wartość F powinna być większa od zera. Zero jest dopuszczalne, ale nie ma Ŝadnego działania. Skasować przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program Kanał %1 blok %2 zaprogramowano ujemną maksymalną prędkość obrotową wrzeciona dla stałej prędkości skrawania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla funkcji ”stała prędkość skrawania G96” moŜna zaprogramować maksymalną liczbę obrotów wrzeciona przez słowo kluczowe LIMS=.... Zakres wartości mieści się między 0,1 - 999 999,9 [obr./min.]. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14820

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Zaprogramować maksymalną prędkość obrotową wrzeciona dla stałej prędkości skrawania w wyŜej podanych granicach. Słowo kluczowe LIMS działa modalnie i moŜe występować przed lub w bloku z wyborem stałej prędkości skrawania.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd przy wyborze lub odwołaniu SUG %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • • • • • Przy wyborze zaprogramowania SUG (stała prędkość obwodowa ściernicy) przez GWPSON wystąpił jeden z następujących błędów:

14821

Parametry Wyjaśnienie

Nastąpiła próba wybrania zaprogramowania SUG dla wrzeciona, do którego przyporządkowane jest juŜ inne narzędzie przez TMON, GWPSON, CLGON lub uaktywnienie korekcji długości narzędzia Nastąpiła próba wybrania SUG dla aktywnego narzędzia, chociaŜ nie jest włączone korekcja długości narzędzia. Wybór odnosi się do nie obowiązującego numeru wrzeciona Jako wartość promienia ściernicy podano zero. Wybór nie odnosi się do narzędzia szlifierskiego (400 - 499)

Przy odwołaniu zaprogramowania SUG przez GWPSOFF wystąpił jeden z następujących błędów: © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -227

1 Alarmy
• • Reakcja Pomoc • Odwołanie nie odnosi się do narzędzia szlifierskiego (400 - 499)

03.04
Nastąpiła próba odwołania SUG dla aktywnego narzędzia, chociaŜ nie została uaktywniona korekcja długości narzędzia Odwołanie odnosi się do nie obowiązującego numeru wrzeciona.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją • •

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędne zaprogramowanie SUG %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wyborze zaprogramowania SUG (stała prędkość obwodowa ściernicy) przy pomocy GWPSON albo zaprogramowaniu SUG przez ”S [numer wrzeciona] = wartość” wystąpił jeden z następujących błędów: Nie obowiązujący numer wrzeciona Nie obowiązujący numer parametru dla obliczenia promienia w $TC_TPG9. Obowiązujące wartości to: 3 dla $TC_DP3 (długość 1) 4 dla $TC_DP4 (długość 2) 5 dla $TC_DP5 (długość 3) 6 dla $TC_DP6 (promień) nie obowiązujący kąt w $TC_TPG8 Obowiązujące wartości to: -90 <= $TC_TPG8 < +90 Zadano promień ściernicy równy zeru. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Sprawdzić dane korekcji narzędzia. • • • • $TC_DP1 : 400 - 499 $TC_TPG1: numer wrzeciona

Sprawdzić dane korekcji narzędzia: $TC_DP1 : 400 - 499; $TC_TGP1: numer wrzeciona.

Sprawdzić polecenie GWPSON względnie GWPSOF.

14822

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błąd przy wyborze względnie odwołaniu kontroli narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy wybraniu nadzoru narzędzia przez TMON wystąpił jeden z następujących błędów: • • • Wybór nie odnosi się do narzędzia szlifierskiego (400 - 499) Wybór odnosi się do nie obowiązującego numeru wrzeciona

$TC_TPG9: parametry korekcji dla obliczenia promienia np. 3 dla $TC_GP3.

$TC_TPG8: kąt nachylenia przy tarczy skośnej

14823

Parametry Wyjaśnienie

Nastąpiła próba wybrania nadzoru narzędzia dla wrzeciona, do którego przyporządkowane jest juŜ inne narzędzie przez TMON, GWPSON, CLGON albo uaktywnienie korekcji długości narzędzia.

1 - 228

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
• •

1 Alarmy
Nastąpiła próba wybrania nadzoru narzędzia dla aktywnego narzędzia, chociaŜ nie została uaktywniona Ŝadna korekcja długości narzędzia Nie obowiązujący numer parametru dla obliczenia promienia w $TC_TPG9. Obowiązujące wartości to: 3 dla $TC_DP3 (długość 1) 4 dla $TC_DP4 (długość 2) 5 dla $TC_DP5 (długość 3) 6 dla $TC_DP6 (promień).

• Zadano promień ściernicy równy zeru. Przy odwołaniu nadzoru narzędzia przez TMOF wystąpił jeden z następujących błędów: • • Reakcja Pomoc • Nastąpiła próba odwołania nadzoru dla aktywnego narzędzia, chociaŜ nie jest aktywna korekcja długości narzędzia Odwołanie odnosi się do nie obowiązującego numeru wrzeciona. Odwołanie nie odnosi się do narzędzia szlifierskiego (400 - 499)

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją $TC_DP1 : 400 - 499.

Sprawdzić rozkaz TMON względnie TMOF. Sprawdzić dane korekcji narzędzia. • • • • $TC_TPG1: numer wrzeciona. $TC_TPG8: kąt nachylenia w przypadku ściernicy skośnej.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 konflikt SUG %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Funkcje stała prędkość obwodowa ściernicy SUG i stała prędkość skrawania G96 S... zostały jednocześnie uaktywnione dla jednego wrzeciona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

$TC_TPG9: numer parametru dla obliczenia promienia np. 3 dla $TC_GP3.

14824

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

- Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wybrano nieprawidłowy rodzaj posuwu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

14830

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W wyświetlonym bloku zaprogramowano G97, chociaŜ przedtem nie było aktywne G96 (albo juŜ G97). - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Blok korekcyjny z reorganizacją

Usunąć G97 z wyświetlanego bloku i zaprogramować prawidłowy typ posuwu (G93, G94, G95 albo G96) dla kolejnego kroku obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -229

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 nieprawidłowy zakres wartości stałej prędkości skrawania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowana prędkość skrawania znajduje się poza zakresem wprowadzania. Metryczny zakres wprowadzania: 0,01 do 9 999,99 [m/min.] Zakres wprowadzania w calach: 0,1 do 99 999,99 [cali/min.] - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14840

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zaprogramować prędkość skrawania pod adresem S w dopuszczalnym zakresie wartości.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano jednocześnie punkty środkowy i końcowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu okręgu przez kąt rozwarcia zaprogramowano punkt środkowy i dodatkowo jeszcze punkt końcowy okręgu. Spowodowało to nadokreślenie okręgu. Dopuszczalny jest tylko jeden z dwóch punktów. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14900

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wybrać taki wariant programowania, przy którym moŜliwe jest przejęcie wymiarów z rysunku obrabianej części (uniknięcie błędów obliczeniowych). Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący kąt rozwarcia okręgu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu okręgu przez kąt rozwarcia zaprogramowano ten kąt jako ujemny lub >= 360 stopni. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

14910

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zaprogramować kąt rozwarcia w dozwolonym zakresie wartości od 0.0001 359.9999 [stopni].

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędny punkt pośredni okręgu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy programowaniu okręgu przez punkt pośredni (CIP) wszystkie 3 punkty (początkowy, końcowy i pośredni) leŜą na prostej, a ”punkt pośredni” (programowany przez parametry interpolacji I, J, K) nie znajduje się między punktami początkowym i końcowym. JeŜeli w okręgu chodziłoby o składowe linii śrubowej, wówczas o dalszym przygotowywaniu bloku decyduje podanie liczby obrotów (słowo kluczowe TURN=...): © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

14920

Parametry Wyjaśnienie

1 - 230

03.04
• • Reakcja Pomoc

1 Alarmy
TURN>0: wyświetlenie alarmu, poniewaŜ promień okręgu jest nieskończenie duŜy. TURN=0 i podanie CIP między punktami początkowym i końcowym: utworzona zostaje prosta od punktu początkowego do końcowego (bez komunikatu alarmowego).

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

15000

Kontynuacja programu

Tak ustawić pozycję punktu pośredniego za pomocą parametrów I, J i K, aby znalazł się on rzeczywiście między punktami początkowym i końcowym okręgu, lub zrezygnować z tego rodzaju programowania okręgu i zaprogramować go przez promień, kąt rozwarcia lub parametry punktu środkowego. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 polecenie synchronizacji kanałów z niedozwolonym znacznikiem %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zaprogramowano polecenie WAITM/WAITMC/SETM/CLEARM z numerem znacznika mniejszym niŜ 1 lub większym od maksymalnej liczby znaczników. Wyjątek : CLEARM(0) jest dozwolone i kasuje wszystkie znaczniki w kanale! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Skorygować odpowiednio polecenie.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 polecenie koordynacji programów z nie obowiązującym numerem kanału %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano polecenie WAITM, WAITMC, INIT lub START z nie obowiązującym numerem kanału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Skorygować odpowiednio polecenie.

15010

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna wykonać polecenia CHANDATA. Kanał %3 nie jest aktywny

15020

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków (parametr CHANDATA) Poprzez polecenie CHANDATA wybrano wprowadzanie danych dla kanału, który nie został uaktywniony. Ze względów strukturalnych wczytanie wielokanałowych danych musi nastąpić 2 razy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Uaktywnić kanał przez dane maszynowe / dane opcji lub • Skasować polecenie CHANDATA i wszystkie kolejne przyporządkowania do danych kanału. Komunikat błędu występuje z reguły przy pierwszym wczytaniu modułu inicjalizacji INITIAL, przez który ma być zainstalowany system wielokanałowy. W takim przypadku naleŜy:

1 -231

1 Alarmy
1. Kontynuacja programu 2.

03.04
wykonać restart NCK, aby uaktywnić wczytane juŜ globalne dane maszynowe dla instalacji dalszych kanałów. powtórzyć wczytanie modułu inicjalizacji INITIAL.

Wyłączyć i włączyć sterowanie.

15021

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 blok %2 instrukcja CHANDATA z nie obowiązującym numerem kanału %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Poprzez instrukcję CHANDATA wybrane jest wprowadzanie danych dla niedopuszczalnego kanału. Np. <1, > maksymalnej liczby kanałów, kanał, w którym nie moŜna wykonać operacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Programować polecenie CHANDATA odpowiednio do aktualnej konfiguracji i zaprojektowania. CHANDATA(%2): kanał jest nieaktywny. Dane są ignorowane. %1 = numer kanału %2 = parametr CHANDATA

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

15025

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przez polecenie CHANDATA jest wybierane wprowadzanie danych dla kanału, który obecnie nie jest uaktywniony. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

Chodzi o alarm będący wskazaniem na fakt, Ŝe plik, który jest wgrywany do NCK, zawiera dane nieaktywnego kanału. Numer nieaktywnego kanału jest jednocześnie podawany. Dane tego kanału nie są następnie do dyspozycji w NCK. Mogą być dwa powody alarmu: (1) Kanał ma dopiero zostać uaktywniony przez NCK-RESET/POWERON; tzn. dane muszą następnie zostać jeszcze raz wgrane. W przypadku gdy alarm wówczas ponownie wystąpi, wówczas powód jest taki, Ŝe (2.) wymieniony kanał rzeczywiście nie ma być uaktywniony, ale dane są w pliku zawarte. Dla (2.) powodu proszę sprawdzić, czy urządzenie w prawidłowy sposób nie uaktywniło wymienionego kanału. JeŜeli tak, wówczas moŜna po ponownym NCK-RESET/POWERON kontynuować pracę bez dalszych przedsięwzięć, tzn. nie jest wówczas konieczne ponowne wgranie pliku. JeŜeli nie, konieczne jest zadbanie o to, by kanał z przez pomyłkę wyłączoną aktywnością został ponownie uaktywniony. W przypadku gdy nastawy do uaktywnienia kanałów znajdują się w samym wgrywanym pliku (np. plik archiwalny), wówczas albo plik musi zostać zmieniony przy pomocy odpowiednich programów, albo w urządzeniu, w którym plik został sporządzony, plik musi zostać sporządzony jeszcze raz z prawidłową liczbą kanałów. Stosowane alarmy: 15020, 15021. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

15030

Parametry

Kanał %1 blok %2 róŜne ustawienia systemów miar %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

1 - 232

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Instrukcje INCH lub METRIC opisują systemy miar, w których zestawy danych zostały odczytane ze sterowania. Chcąc nie dopuścić do takiego przypadku, kiedy dane podane w określonym systemie miar mogłyby być źle zinterpretowane, „zestaw danych” zostanie zaakceptowany tylko przy zgodności między w/w instrukcją i aktualnie aktywnym nastawieniem systemu miar. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić system miar albo wgrać zestaw danych pasujący do nastawienia systemu miar. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 anulowanie REORG z powodu przepełnienia pliku rejestratora

15100

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Do synchronizacji między przebiegiem wyprzedzającym i przebiegiem głównym z REORG sterowanie potrzebuje danych dot. zmian, zarządzanie którymi następuje w pliku rejestratora. Alarm sygnalizuje, Ŝe w kanale nie jest juŜ dostępne miejsce w pliku rejestratora dla wymienionego bloku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Odnośnie dalszego wykonywania aktualnego programu obróbki nie jest moŜliwa Ŝadna pomoc, ale:

1. Zmniejszyć zapotrzebowanie na wielkość pliku rejestratora przez: zmniejszyć odstęp między przebiegiem wyprzedzającym i przebiegiem głównym przez odpowiednie zatrzymywania przebiegu wyprzedzającego STOPRE. 2. Zwiększyć plik rejestratora za pomocą specyficznych dla kanału danych maszynowych: MD 28 000: MM_REORG_LOG_FILE_MEM i MD 28 010: MM_REORG_LUD_MODULES Uwaga! Zmiana tych danych maszynowych pociąga za sobą ponowny podział pamięci uŜytkownika NCK wraz z następnym ładowaniem standardowych danych maszynowych. Bez wcześniejszego zabezpieczenia danych oznacza to UTRATĘ DANYCH! Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 REORG nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

15110

Parametry Wyjaśnienie

Do synchronizacji między przebiegiem wyprzedzającym i przebiegiem głównym z REORG sterowanie potrzebuje danych dot. zmian, zarządzanie którymi następuje w pliku rejestratora. Alarm sygnalizuje, Ŝe w kanale nie jest juŜ dostępne miejsce w pliku rejestratora dla wymienionego bloku. Komunikat alarmowy oznacza, Ŝe skasowany został plik rejestratora, aby stworzyć dodatkowe miejsce dla przygotowania programu. Tym samym REORG pamięci przebiegu wyprzedzającego jest niemoŜliwy aŜ do następnego punktu zgodności. - Wyświetlenie alarmu.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Odnośnie dalszego wykonywania aktualnego programu obróbki nie jest moŜliwa Ŝadna pomoc, ale: 1. Zmniejszyć zapotrzebowanie na wielkość pliku rejestratora przez zmniejszyć odstęp między przebiegiem wyprzedzającym i przebiegiem głównym przez odpowiednie zatrzymywania przebiegu wyprzedzającego STOPRE. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 -233 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Reakcja Pomoc

1 Alarmy

03.04
2. Zwiększyć plik rejestratora za pomocą specyficznych dla kanału danych maszynowych: MD 28 000: MM_REORG_LOG_FILE_MEM i MD 28 010: MM_REORG_LUD_MODULES

Uwaga!

Kontynuacja programu

Zmiana tych danych maszynowych pociąga za sobą ponowny podział pamięci uŜytkownika NCK wraz z następnym ładowaniem standardowych danych maszynowych. Bez wcześniejszego zabezpieczenia danych oznacza to UTRATĘ DANYCH! Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są potrzebne dalsze działania. Kanał %1 blok %2 doładowywanie z zewnątrz zostało przerwane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15150

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Wykonywanie z zewnątrz zostało przerwane, poniewaŜ bufor doładowywania nie zawiera wystarczająco wielu bloków funkcji maszyny (bloki ruchu postępowego, funkcja pomocnicza, czas oczekiwania itd.). Tło: ze zwolnieniem juŜ wykonanych bloków funkcji maszyny zostanie ponownie zwolniona pamięć w buforze doładowywania. JeŜeli Ŝadne bloki funkcji maszyny nie zostaną juŜ zwolnione, nie moŜna juŜ niczego doładować - powstaje zakleszczenie. Przykład: definicja ekstremalnie długich tablic krzywych poprzez wykonywanie z zewnątrz. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

Pomoc

Wstawić do programu obróbki bloki funkcji maszyny. Powiększyć bufor doładowywania ($MN_MM_EXT_PROG_BUFFER_SIZE). Zmniejszyć tablicę krzywej (wskazówka: bloki w ramach CTADDEF/CTABEND nie są blokami funkcji maszyny).

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15160
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 błędne zaprogramowanie przebiegu wyprzedzającego Jest potrzebny jest element bloku, jednak pamięć elementów bloków jest pusta. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić zaprojektowanie przebiegu wyprzedzającego poprzez daną maszynową 28060 MM_IPO_BUFFER_SIZE (ew. zmniejszyć bufor IPO) lub 28070 MM_NUM_BLOCKS_IN_PREP.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków

15165

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 błąd przy tłumaczeniu lub interpretacji asup`u PLC %3

1 - 234

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Przy starcie programu obróbki przygotowywana jest część danych wybranego asup`u PLC. JeŜeli przy tym wystąpi błąd (konwerter lub interpreter), jest najpierw wyprowadzany ten alarm a następnie alarm konwertera albo interpretera, który dokładniej opisuje błąd. Błąd prowadzi do zatrzymania interpretera. Blok korekcyjny nie jest moŜliwy.

03.04
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Skorygować program obróbki.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 asup systemowy uŜytkownika _N_ASUP_SPF nie istnieje

15166

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = numer kanału Poprzez daną maszynową 11610 $MN_ASUP_EDITABLE uaktywniono funkcję "definiowany przez uŜytkownika asup systemowy". PrzynaleŜny program uŜytkownika nie mógł zostać znaleziony poprzez przewidzianą w tym celu ścieŜkę poszukiwania • 1./_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF • 2./_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF Dalsza praca przebiega ze standardowym asup`em systemowym. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Załadować definiowany przez uŜytkownika asup systemowy pod /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF albo / _N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 program %3 nie mógł zostać przetłumaczony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków - Wyświetlenie alarmu.

15170

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W trybie tłumaczenia wystąpił błąd. Wyświetlany następnie komunikat błędu (konwertera) odnosi się do podanego tutaj programu. Skorygować program obróbki.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa pliku kompilatu

15171

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %2 kompliat %3 starszy niŜ przynaleŜny podprogram

Przy wywołaniu prekompilowanego podprogramu stwierdzono, Ŝe kompilat jest starszy niŜ przynaleŜny plik SPF. Kompilat został skasowany i przy starcie podprogram jest wykonywany zamiast kompilatu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Ponownie przeprowadzić tłumaczenie wstępne.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 podprogram %3. W chwili przetwarzania wyprzedzającego nie było interfejsu. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa podprogramu

15172

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -235

1 Alarmy
Objaśnienie Reakcje Pomoc Kontynuacja programu

03.04
W trybie tłumaczenia w chwili tłumaczenia wstępnego nie było interfejsu programowego wywoływanego podprogramu. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Skorygować program obróbki albo na nowo utworzyć interfejsy programowe i na nowo wstępnie tłumaczyć programy.

Skasować program przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 program %3 Nie moŜna było utworzyć interfejsów %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków

15175

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

W trybie tworzenia interfejsów wystąpił błąd. Wyświetlany następnie komunikat błędu (konwertera) odnosi się do podanego tutaj programu. Szczególnie w przypadku pierwszego załadowania cykli do NCK mogą wystąpić problemy, jeśli w danych maszynowych $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM wpisane są za małe wartości. - Wyświetlenie alarmu. • • Skorygować program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Jeśli programy cykli były / mają zostać na nowo wgrane do NCK, wówczas zazwyczaj wartości $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_NAMES, $MN_MM_NUM_MAX_FUNC_PARAM muszą zostać powiększone. Patrz w szczególności takŜe opis błędu do alarmu 6010.

15180

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %2 program %3 nie mógł zostać wykonany jako plik INI %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków

Przy wykonywaniu programu inicjalizacyjnego (plik INI) wzgl. pliku definicji GUD albo makr (plik DEF) wystąpił błąd. Wyświetlany następnie komunikat błędu odnosi się do podanego tutaj pliku. - Wyświetlenie alarmu. Skorygować program inicjalizacyjny (plik INI) wzgl. plik definicji GUD albo makr (plik DEF). W związku z alarmem 12380 wzgl. 12460 równieŜ zmienić konfigurację pamięci. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 %2 błąd w pliku INI

Kontynuacja programu

15185

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = liczba rozpoznanych błędów

Reakcja

Przy wykonywaniu programu inicjalizacyjnego _N_INITIAL_INI stwierdzono błędy. Ten alarm jest sygnalizowany równieŜ wtedy, gdy w trakcie wykonywania _N_INITIAL_INI został stwierdzony błąd w plikach definicji GUD albo gdy przy rozruchu stwierdzono błąd w plikach definicji makr. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 - 236

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować plik INI wzgl. DE albo MDF i utworzyć nowy plik INI (przez ‘upload’). Wyłączyć i włączyć sterowanie. Kanał %1 %2 błąd w pliku GUD, makra albo INI %1 = numer kanału %2 = liczba rozpoznanych błędów Przy przetwarzaniu plików definicji GUD/makr (pliki DEF) albo plików inicjalizacyjnych (pliki INI) stwierdzono %2 błędów. O który chodzi plik, zasygnalizowano juŜ alarmem 15180. Występujące błędy zostały przedtem zasygnalizowane przez alarmy specyficzne dla błędów, np. 12080 "Błąd składni". - Blokada startu NC w tym kanale - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

15186

Parametry Wyjaśnienie

Reakcje Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować plik definicji wzgl. plik inicjalizacyjny.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 nie ma wolnego miejsca w pamięci dla wywołania podprogramu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W interpreterze stwierdzono następujące zakleszczenie: potrzebna jest pamięć do wywołania podprogramu. Pamięć modułów jest jednak pusta i nie ma widoków, Ŝe przez wykonanie kolejki przebieg wyprzedzający / przebieg główny pamięć modułów zostanie zwolniona, poniewaŜ ta kolejka jest pusta. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

15190

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zwiększyć dane maszynowe 28010 MM_NUM_REORG_LUD_MODULES / 28040 MM_LUD_VALUES_MEM / 18210 MM_USER_MEM_DYNAMIC lub przed wywołaniem podprogramu zaprogramować zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego STOPRE.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązująca liczba przebiegów przy szukaniu bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy funkcji ”szukanie bloku z obliczaniem” podano w kolumnie P (liczba przebiegów) ujemną liczba przebiegów. Dopuszczalny zakres wartości wynosi od P 1 - P 9 999. - Wyświetlenie alarmu. Wprowadzać tylko dodatnie liczby przebiegów mieszczące się w zakresie wartości. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 plik poszukiwania nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15300

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

15310

Parametry Wyjaśnienie

- Wyświetlenie alarmu. Reakcja © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Przy szukaniu bloku podano cel poszukiwania z nie załadowanym programem.

1 -237

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Odpowiednio skorygować podanie celu poszukiwania, względnie załadować plik. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %2 niedopuszczalne zlecenie szukania bloku

15320

Parametry Wyjaśnienie

Zlecenie szukania bloku (typ celu szukania) jest mniejsze od 1 lub większe od 5. W kolumnie umieszczony jest typ okna poszukiwania. Dopuszczalne zlecenia szukania to: Typ Znaczenie 1 poszukiwanie wg numeru bloku 2 poszukiwanie wg etykiety 3 poszukiwanie wg łańcucha znaków 4 poszukiwanie wg nazwy programu 5 poszukiwanie wg numeru wiersza pliku

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. Zmienić zlecenie szukania. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15330

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny numer bloku jako cel poszukiwania Błąd składni! Jako numery bloków dozwolone są dodatnie liczby całkowite. Przy blokach głównych naleŜy umieścić na początku ”:”, a przy blokach pomocniczych ”N”. - Wyświetlenie alarmu. Powtórzyć wprowadzenie ze skorygowanym numerem bloku. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15340

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna etykieta jako cel poszukiwania Błąd składni! Etykieta musi zawierać przynajmniej 2 i maksymalnie 32 znaki, przy czym pierwsze dwa znaki muszą być literami lub podkreśleniami. Etykiety naleŜy kończyć dwukropkiem. Wyświetlenie alarmu. Powtórzyć wprowadzenie ze skorygowaną etykietą. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-Start. Kanał %1 blok %2 nie znaleziono celu szukania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15350

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Podany program został przeszukany do końca, lecz nie znaleziono wybranego celu szukania. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Zatrzymanie interpretera. Blokada startu NC w tym kanale. Sprawdzić program obróbki, zmienić cel szukania (błąd pisowni w programie obróbki) i ponownie uruchomić tryb szukania. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 238

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 niedopuszczalny cel szukania w trybie szukania (błąd składni) %1 = numer kanału Podany cel szukania (numer bloku, etykieta lub łańcuch znaków) w trybie szukania jest niedopuszczalny. - Wyświetlenie alarmu. Skorygować cel szukania.

15360
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 nie znaleziono celu szukania w trybie szukania %1 = numer kanału W trybie szukania podano niedopuszczalny cel szukania (np. ujemny numer bloku). - Wyświetlenie alarmu. Kontrola podanego numeru bloku, etykiety lub łańcuch znaków. Powtórzyć wprowadzanie z prawidłowym celem szukania. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

15370
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

15380

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 łańcuch znaków %2 niedozwolone przyrostowe programowanie w osi %3 %1 = numer kanału %2 = numer łańcuch znaków, etykieta %3 = oś

Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • •

Pierwsze programowanie osi po "szukaniu na punkt końcowy bloku" następuje przyrostowo. Jest to niedozwolone w następujących sytuacjach: • Po celu szukania nastąpiła zmiana transformacji. • Jest aktywny frame z udziałem obrotu. Zaprogramowana oś uczestniczy w obrocie.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 %3 nie wykonane przy szukaniu bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = symbol źródłowy

Wybrać cel, w którym osie będą programowane absolutnie. Wyłączyć dodawanie zebranych pozycji szukania za pomocą $SC_TARGET_BLOCK_INCR_PROG = FALSE. Zastosować szukanie z obliczeniem "na konturze".

15390

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Podczas szukania bloku polecenia załączania , kasowania , definiowania przekładni elektronicznej nie są wykonane i gromadzone lecz po prostu pomijane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

Poprzez ASUP ustawić poŜądany stan przekładni

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -239

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 %3 niewykonalny master-slave przy szukaniu bloku %1 = numer kanału SprzęŜenie master-slave ma zostać zakończone w programie obróbki instrukcją MASLON. Podczas szukania bloku nie moŜna jednak prawidłowo wyliczyć przesunięcia pozycji $P_SEARCH_MASLD, gdyŜ sprzęgane są w róŜnych kanałach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale.

15395

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zapewnić, by sprzęgane osie znajdowały się w tym samym kanale Kanał %1 blok %2 nie ma wybranego bloku inicjalizacji INI %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta 1. 2.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

15400

Parametry Wyjaśnienie

W drodze czynności obsługowej wybrano blok INI dla funkcji odczytu, zapisu albo wykonania, który: nie istnieje w obszarze NCK albo nie posiada stopnia ochrony koniecznego dla wykonania funkcji.

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować, czy wybrany blok INI umieszczony jest w systemie plików NCK. Aktualny stopień ochrony naleŜy wybrać jako przynajmniej taki sam (lub większy) od stopnia ochrony ustalonego przy tworzeniu plików dla funkcji odczytu, zapisu lub wykonania. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 plik inicjalizacyjny z niedopuszczalną funkcją M %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

15410

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W module inicjalizacji moŜe występować jako jedyna funkcja M na końcu programu: M02, M17 lub M30. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Wszystkie funkcje M usunąć z modułu inicjalizacji aŜ oprócz oznaczenia zakończenia. Moduł inicjalizacji moŜe zawierać jedynie przyporządkowania wartości (i globalne definicje danych, jeŜeli nie są one jeszcze raz definiowane w wykonywanym później programie), nie moŜe natomiast zawierać akcji ruchu i akcji synchronicznych. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • Kanał %1 blok %2 instrukcja w aktualnym trybie jest niedopuszczalna

15420

Parametry Wyjaśnienie

Alarm powstaje w następującej sytuacji:

Reakcja

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Przy wykonywaniu pliku inicjalizacji (pliku INI) lub pliku definicji (makro lub GUD) interpreter natrafił na niedopuszczalną instrukcję (np. polecenie ruchu postępowego).

1 - 240

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • •

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program. Kanał %1 blok %2 przetłumaczony program nie moŜe zostać zapisany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W trybie tłumaczenia nie moŜna było zapisać przetłumaczonego programu. MoŜliwe powody to: • • - Wyświetlenie alarmu. Brak miejsca w pamięci Wiersz kodu pośredniego (kompilat) jest za duŜy

skorygować pliki INI, GUD lub makro; skorygować program obróbki;

15450

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Stworzyć miejsce w pamięci roboczej wzgl. zmienić program obróbki (na mniej skomplikowany). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

15460

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 błąd składni przy samopodtrzymywaniu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przykład: N100 G01 ... I .. J.. K.. LF Adresy zaprogramowane w bloku nie są zgodne z działającą modalnie funkcją G określającą składnię. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować wyświetlony blok; dopasować wzajemnie funkcje G i adresy w bloku. Kanał %1 blok %2 niedozwolony kąt ścięcia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

15500

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Funkcję CSHEAR wywołano z niedozwolonym kątem ścięcia, np. jeśli suma kątów między wektorami osiowymi przekracza 360 stopni. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Kąt ścięcia zaprogramować na podstawie warunków geometrycznych systemu maszyna / obrabiany przedmiot. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony numer alarmu cyklu %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer alarmu cyklu

15700

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -241

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Zaprogramowano polecenie SETAL z numerem alarmu cyklu mniejszym od 60 000 albo większym od 67 999. Reakcja alarmowa standardowych cykli Siemensa: nr 61 000 - 61 999: zatrzymanie interpretera; kasowanie przez Reset nr 62 000 - 62 999: blok kompensacji; kasowanie przez NC-Start - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Zaprogramować numer alarmu w poleceniu SETAL w prawidłowym zakresie. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowe warunki wyjściowe dla CONTPRON / CONTDCON %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • G40 nie jest aktywne Błędne warunki startowe przy CONTPRON/CONTDCON): • aktywne Spline albo POLY

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

15800

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 nieprawidłowy wymiar tablicy przy CONTPRON / CONTDCON %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Liczba kolumn tablicy utworzonej dla CONTPRON/CONTDCON nie odpowiada wartościom zawartym w aktualnej instrukcji programowania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki

Kontynuacja programu

15810

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony czujnik pomiarowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pomiar z kasowaniem pozostałej drogi

15900

Parametry Wyjaśnienie

W programie obróbki zaprogramowano poleceniem MEAS (pomiar z kasowaniem pozostałej drogi) czujnik pomiarowy, który jest nie dopuszczony. Dozwolone są numery czujników pomiarowych 0 ... brak czujnika pomiarowego 1 ... czujnik pomiarowy 1 2 ... czujnik pomiarowy 2, niezaleŜnie od tego, czy czujnik pomiarowy rzeczywiście jest podłączony. Przykład: N10 MEAS=2 G01 X100 Y200 Z300 F1000

1 - 242

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Czujnik pomiarowy 2 z kasowaniem pozostałej drogi - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

1 Alarmy

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Słowo kluczowe MEAS=... wyposaŜyć w numer czujnika pomiarowego w zakresie wyŜej podanych granic. Musi on odpowiadać podłączeniu sprzętowemu czujnika pomiarowego.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony czujnik pomiarowy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pomiar bez kasowania pozostałej drogi

15910

Parametry Wyjaśnienie

W programie obróbki poprzez polecenie MEAW (pomiar bez kasowania pozostałej drogi) zaprogramowano niedopuszczalny czujnik pomiarowy. Dozwolone są numery czujników pomiarowych 0 ... brak czujnika 1 ... czujnik pomiarowy 1 2 ... czujnik pomiarowy 2, niezaleŜnie od tego, czy czujnik pomiarowy rzeczywiście jest podłączony. Przykład: N10 MEAW=2 G01 X100 Y200 Z300 F1000 Czujnik pomiarowy 2 bez kasowania pozostałej drogi - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Słowo kluczowe MEAW=... wyposaŜyć w numer czujnika pomiarowego w zakresie wyŜej podanych granic. Musi on odpowiadać podłączeniu sprzętowemu czujnika pomiarowego.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano ruchu postępowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pomiar z kasowaniem pozostałej drogi - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

15950

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W programie obróbki poprzez polecenie MEAS (pomiar z kasowaniem pozostałej drogi) nie zaprogramowano osi lub zaprogramowano wynoszącą zero.

Skorygować program obróbki i uzupełnić blok pomiarowy o adres osi względnie drogę ruchu. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano ruchu postępowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Pomiar bez kasowania pozostałej drogi

15960

Parametry

Wyjaśnienie

W programie obróbki poprzez polecenie MEAW (pomiar bez kasowania pozostałej drogi) nie zaprogramowano osi lub zaprogramowano drogę przejazdową równą zero.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -243

1 Alarmy
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

03.04

Skorygować program obróbki i uzupełnić blok pomiarowy o adres osi względnie drogę ruchu. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna wartość dla kierunku odsunięcia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16000

Parametry Wyjaśnienie

Przy ”szybkim odsunięciu od konturu” (słowo kluczowe: LIFTFAST) zaprogramowano wartość kodową dla kierunku odsunięcia (słowo kluczowe: ALF=...), która znajduje się poza dopuszczalnym zakresem (dozwolony zakres wartości: 0 do 8). Przy aktywnej korekcji promienia frezu nie moŜna uŜyć: przy G41 numerów kodowych 2, 3 i 4 i

Reakcja Pomoc

przy G42 numerów kodowych 6, 7 i 8, poniewaŜ kodują one kierunek do konturu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Kierunek odsunięcia pod ALF=... programować w dopuszczalnych granicach. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalna wartość dla drogi odsunięcia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16005
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Błędne zaprogramowanie: wartość drogi odsunięcia nie moŜe być ujemna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zatrzymanie obróbki po szybkim odsunięciu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16010

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Po zatrzymaniu kanału osie muszą zostać odsunięte ręcznie w JOPG i program musi zostać przerwany przez zresetowanie. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 łańcuch %2 nieprawdziwy identyfikator osi %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Zaprogramowano LIFTFAST bez procedury przerwania (Asup). Po wykonaniu ruchu odsunięcia kanał jest zatrzymywany.

16015

Parametry

%3 = nazwa osi 1 - 244

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 Alarmy
Przy LIFTFAST osie zostały zaprogramowane z identyfikatorami z róŜnych układów współrzędnych. Ruch odsunięcia nie jest wtedy jednoznaczny. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zastosować identyfikatory osi z jednego układu współrzędnych. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano pozycji wycofania dla osi %3 %1 = numer kanału %2 = bloku znaków, etykieta. %3 = nazwa osi.

Kontynuacja programu

16016

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy LIFTFAST zaprogramowano zezwolenie na wycofanie nie zadając dla odnośnej osi pozycji wycofania. Ruch wycofania nie jest juŜ wtedy jednoznaczny. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Dla odnośnej osi zaprogramować pozycję wycofania.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 w bloku %2 nie moŜna repozycjonować %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Błędne zaprogramowanie względnie obsługa:

16020

Parametry Wyjaśnienie

Repozycjonowanie poleceniem REPOS moŜliwe jest tylko w ASUP (procedury przerwania).

Jeśli polecenie REPOS zostanie zaprogramowane np. w programie głównym albo w cyklu, to wykonywanie programu obróbki zostanie przerwane z alarmem 16020. Dodatkowo alarm występuje w następujących sytuacjach: • • Dostęp do $AC_RETPOINT (pozycja repozycjonowania) poza ASUP (np. w programie głównym)

Repozycjonowana oś była w przerwanym bloku osią nawrotną z dosuwem synchronicznym (OSCILL) i teraz znajduje się w stanie uniemoŜliwiającym ruch jako oś nawrotną. Pomoc: przed repozycjonowaniem sprowadzić oś do stanu „oś neutralna" poleceniem WAITP Repozycjonowana oś była w przerwanym bloku osią dosuwu do osi nawrotnej i tylko jako taka moŜe wykonać ruchu. Pomoc: przed repozycjonowaniem przywrócić oś do stanu "oś POS".

• Reakcja

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Ewent. zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 wrzeciono %3 nie istnieje w kanale %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków

16100

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -245

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

03.04
Błędne zaprogramowanie: numer wrzeciona jest w tym kanale nieznany. Alarm moŜe wystąpić w połączeniu z czasem oczekiwania lub funkcją SPI. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić program obróbki, czy zaprogramowany numer wrzeciona jest właściwy, względnie czy program przebiega w prawidłowym kanale.

Kontynuacja programu

Skontrolować MD 35000 SPIND_ASSIGN_TO MACHAX dla wszystkich osi maszyny, czy w którejś z nich występuje zaprogramowany numer wrzeciona. Ten numer osi maszyny musi być wpisany do osi kanału specyficznej dla kanału danej maszynowej 20070 AXCONF_MACHAX_USED. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wrzeciono %3 nie moŜe zostać przyporządkowane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków

16105

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Błędne zaprogramowanie: do zaprogramowanego wrzeciona nie jest przyporządkowywany przez konwerter numerów wrzecion Ŝadne realne wrzeciono. Alarm moŜe wystąpić w przypadku nienaleŜytego uŜycia $SC_SPIND_ASSIGN_TAB[]. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skorygować dane nastawcze albo zmienić program obróbki.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 wrzeciono %3 na czasu oczekiwania nie znajduje się w trybie sterowania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = oś, wrzeciono

16110

Parametry Wyjaśnienie

Wrzeciono moŜe znajdować się w rodzajach pracy: pozycjonowanie, ruch nawrotny i sterowanie. Przez polecenie M70 moŜna przełączyć wrzeciono na oś. Tryb sterowania dzieli się na tryb sterowania prędkością obrotową i tryb regulacji połoŜenia, między którymi moŜna przełączać przy pomocy słów kluczowych SPCON i SPCOF. Tryb pozycjonowania: regulacja połoŜenia (pozycja wrzeciona pod SPOS/SPOSA). ruch nawrotny: sterowanie prędkością obrotową (M41 - M45 albo M40 i S...). Tryb sterowania: sterowanie prędkością obrotową (prędkość obrotowa wrzeciona pod S..., M3/M4/M5) regulacja połoŜenia (SPCON/SPCOF, liczba obrotów wrzeciona pod S..., M3/M4/M5). Praca jako oś:

Reakcja Pomoc

regulacja połoŜenia (M70/M3, M4, M5, pozycja osi pod dowolnie wybieranymi nazwami osi). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Sprawdzić program obróbki co do prawidłowego numeru wrzeciona. PoŜądane wrzeciono przed wywołaniem czasu oczekiwania wprowadzić przy pomocy M3, M4 lub M5 w tryb sterowania. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 246

03.04
Kontynuacja programu

1 Alarmy
Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wrzeciono %3 nie zaprogramowano prędkości obrotowej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = wrzeciono

16111

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Jest oczekiwane zaprogramowanie prędkości obrotowej - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zaprogramować prędkość obrotową przez S[numer wrzeciona]=..

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program Kanał %1 blok %2 wrzeciono holowane %3 niedozwolone zaprogramowanie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = wrzeciono

16112

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy sprzęŜeniu wrzecion synchronicznych VV moŜna programować dodatkowy ruch dla wrzeciona holowanego tylko z M3, M4, M5 i S... Drogi wynikające przy zadaniu pozycji nie mogą być przy sprzęŜeniu prędkości niezawodnie dotrzymane, przede wszystkim przy braku regulacji połoŜenia. JeŜeli dokładność wymiarów albo powtarzalność nie jest na pierwszym planie, alarm moŜna maskować daną maszynową 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit27 = 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Stosować sprzęŜenie wrzeciono synchroniczne - DV albo zaprogramować kierunej obrotów i prędkość obrotową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący indeks dokładnej korekcji narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Błędne programowanie: w poleceniu PUTFTOC parametr 2. podaje, dla którego parametru narzędzia naleŜy skorygować wartość (1 - 3 długości narzędzia, 4 promień narzędzia). Zaprogramowana wartość znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.

16120

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Dopuszczalne są wartości 1 - 4, o ile dozwolona jest korekcja promienia narzędzia online (patrz dana maszynowa ONLINE_CUTCOM_ENABLE), w innym przypadku wartości 1 - 3. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki: dopuszczalna długość 1 - 3 lub 4 dla promienia.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolone polecenie przy FTOCON %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16130

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -247

1 Alarmy
Wyjaśnienie • • • Reakcja Pomoc Kontynuacja programu •

03.04
Przypadek 1: zmiana płaszczyzn jest niedozwolona, gdy aktywna jest modalna funkcja G FTOCON: "włączona dokładna korekcja narzędzia”. Przypadek 2: wybór transformacji dozwolony jest tylko dla transformacji zerowej lub transformacji osi ukośnej, Transmit lub Tracyl, gdy aktywna jest FTOCON. Przypadek 3: zmiana narzędzia przez M06 nie jest dozwolona, jeśli FTOCON była aktywna od ostatniej zmiany narzędzia. Przypadek 4: aktywny jest orientowany nośnik narzędzi.

Zmienić program obróbki: odwołać precyzyjną korekcję narzędzia przy pomocy FTOCOF. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 FTOCON jest niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

16140

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dokładna korekcja narzędzia (FTOC) jest z aktualną transformacją niedozwolona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Zmienić program obróbki: odwołać precyzyjną korekcję narzędzia przy pomocy FTOCOF. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie obowiązujący numer wrzeciona przy PUTFTOCF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16150

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Numer wrzeciona zaprogramowany przy PUTFTOC lub PUTFTOCF znajduje się poza dopuszczalnym zakresem dla numerów wrzecion. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki. Czy istnieje zaprogramowany numer wrzeciona? Kanał %1 blok %2 interpolacja Spline i wielomianowa nie istnieje

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16200

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Interpolacja Spline i wielomianowa to uzupełnienia, które nie występują w podstawowym wykonaniu sterowania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Nie programować interpolacji Spline i wielomianowej, lub uzupełnić przewidziane do tego opcje. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 Wielomian mianownika z pozycjami zerowymi w ramach zakresu parametrów jest niedozwolony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16300

Parametry

1 - 248

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Zaprogramowany wielomian mianownika (przez PL [ ] = ... , a więc bez podania osi geometrycznej) wykazuje pozycję zerową w ramach zdefiniowanego zakresu parametrów (PL = ...). Dlatego iloraz wielomianu licznika i mianownika będzie nieskończony względnie nieokreślony. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Tak zmienić blok wielomianu, aby w długości wielomianu nie występowała pozycja zerowa w wielomianie mianownika.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16400

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %2 oś pozycjonowania %3 nie moŜe uczestniczyć w Spline

Oś przyporządkowana do zespołu Spline (n) przez SPLINEPATH (n, AX1, AX2, ...) została zaprogramowana jako oś pozycjonowania przy pomocy POS lub POSA. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Nie przyporządkowywać osi pozycjonowania do zespołu Spline. Kanał %1 blok %2 oś %3 nie jest osią geometryczną %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16410

Parametry Wyjaśnienie

Zaprogramowano oś geometryczną, która przy aktualnej transformacji (ewent. chwilowo transformacja nie jest aktywna) nie moŜe być odwzorowana na oś maszynową. Przykład: bez transformacji: układ współrzędnych biegunowych z X, Z i osią C z transformacją: kartezjański układ współrzędnych z X, Y i Z np. przy TRANSMIT. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Włączyć rodzaj transformacji przez TRAORI (n) lub nie programować osi geometrycznych nie biorących udziału w zespole transformacji. Skasować alarm przyciskiem NC-Start RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 wielokrotnie zaprogramowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16420

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Wielokrotne programowanie osi jest niedozwolone. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Kontynuacja programu

Skasować wielokrotnie zaprogramowane adresy osi.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -249

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 kąt %3 jest wielokrotnie zaprogramowany w bloku %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = kąt

16421

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Niedozwolone jest wielokrotne programowanie w bloku kąta PHI lub PSI dla wektora orientacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 kąt %3 zaprogramowany jest wielokrotnie w bloku

16422

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta %3 = kąt

Reakcja Pomoc

Nie jest dopuszczalne, aby kąt obrotu THETA orientacji programowany był wielokrotnie w jednym bloku. Kąt obrotu moŜe być zaprogramowany albo specjalnie przez THETA albo przez zaprogramowanie przy pomocy kąta Eulera wzgl. kąta RPY. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 kąt %3 zaprogramowany jest wielokrotnie w bloku

16423

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta %3 = kąt

Nie jest dopuszczalne, aby w jednym bloku wielokrotnie programować wielomian dla kąta obrotu orientacji z PO[THT]. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 współrzędna %3 wielokrotnie programowana w bloku %1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta %3 = współrzędna

16424

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Nie wolno wielokrotnie programować w jednym bloku współrzędnej 2. punktu styku narzędzia przy opisie zorientowania narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Ustawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 250

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 oś geometryczna %3 nie moŜe wykonać ruchu w odwróconym układzie współrzędnych jako oś pozycjonowania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16430

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

W odwróconym układzie współrzędnych ruch w osi geometrycznej jako osi pozycjonowania (a więc wzdłuŜ jej wektora osiowego w obróconym układzie współrzędnych) oznaczałby ruch wielu osi maszynowych. Kłóci się to jednak z koncepcją osi pozycjonowania, w której interpolator tych osi pracuje niezaleŜnie od interpolatora konturu! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Ruch w osiach geometrycznych jako osiach pozycjonowania moŜe następować tylko przy wyłączonym obrocie. Wyłączenie obrotu: słowo kluczowe ROT bez podawania dalszych osi i kątów. Przykład: N100 ROT

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano obrót dla nie istniejącej osi geometrycznej. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano obrót nie istniejącej osi geometrycznej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Zmienić program obróbki

16440

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program obróbki Kanał %1 blok %2 fazka lub zaokrąglenie ujemne %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16500

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zaprogramowano ujemną fazkę lub zaokrąglenie pod słowami kluczowymi CHF= ..., RND=... albo RNDM=... . - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Wartości dla fazek, zaokrągleń i zaokrągleń modalnych programować tylko z wartościami dodatnimi. Kanał %1 blok %2 nie ma osi poprzecznej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16510

Parametry Wyjaśnienie

Uaktywniono programowanie w średnicy słowem kluczowym DIAMON, chociaŜ w tym bloku NC nie jest zaprogramowana oś poprzeczna. JeŜeli oś średnicy nie jest osią geometryczną, wówczas przy ustawieniu podstawowym "DAIMON" alarm wystąpi juŜ przy włączeniu sterowania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -251

1 Alarmy
Pomoc

03.04
Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Działającą modalnie funkcję G DIAMON uaktywniać tylko w tych blokach NC, które zawierają oś poprzeczną, względnie wyłączyć programowanie średnicy przez DIAMOF. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 błędny typ posuwu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona 1.

Kontynuacja programu

W danej maszynowej 20150 wybrać GCODE_RESET_VALUES[28] "DAIMOF" dla pozycji podstawowej.

16700

Parametry Wyjaśnienie

Przy funkcji nacinania gwintów zaprogramowano posuw w niedozwolonej jednostce. 2. 3.

G33 (gwint ze stałym skokiem) a posuw nie został zaprogramowany przez G94 lub G95. G33 (gwint ze stałym skokiem) jest aktywne (samopodtrzymywanie) i dodatkowo zaprogramowano G63 w następnym bloku -> przypadek konfliktowy!!! (G63 leŜy w 2., G33, G331 i G332 w 1. grupie G). G331 lub G332 (gwintowanie otworów bez oprawki wyrównawczej) a posuw nie został zaprogramowany przez G94.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Przy funkcji nacinania gwintów stosować tylko rodzaj posuwu G94 lub G95. Po G33 a przed G63 odwołać funkcję nacinania gwintów przez G01. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 wrzeciono master nie zostało zaprogramowane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16710

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowano funkcję wrzeciona prowadzącego (G33, G331, G95, G96), ale brakuje prędkości obrotowej lub kierunku obrotów wrzeciona master. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Uzupełnić wartość S względnie kierunek obrotów dla wrzeciona master w wyświetlonym bloku. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 oś %3 wrzeciono nie jest zatrzymane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona

16715

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy zastosowanej funkcji (G74, bazowanie do punktu odniesienia) wrzeciono musi być zatrzymane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

W programie obróbki zaprogramować M5 lub SPOS/SPOSA przed błędnym blokiem. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 252

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 oś %3 skok gwintu wynosi zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16720

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

W bloku gwintowania z G33 (gwint ze stałym skokiem) albo G331 (gwintowanie otworów bez oprawki wyrównawczej) nie zaprogramowano skoku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją X -> I Y -> J Z -> K

Skok gwintu dla podanej osi geometrycznej naleŜy zaprogramować pod przynaleŜnym parametrem interpolacyjnym.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 nieprawidłowy parametr %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16730

Parametry Wyjaśnienie

Przy G33 (nacinanie gwintów ze stałym skokiem) parametr skoku został przyporządkowany do osi nie określającej prędkości. X -> I Y -> J Z -> K

Przy gwintach wzdłuŜnych i poprzecznych skok gwintu dla podanej osi geometrycznej programowany jest pod przynaleŜnym parametrem interpolacji.

Reakcja Pomoc

Przy gwintach stoŜkowych adres I, J, K zaleŜy od osi z większą drogą (długość gwintu). 2. skok dla innej osi nie jest jednak podany. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Parametr skoku gwintu przyporządkować do osi określającej prędkość.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie zaprogramowano osi geometrycznej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy nacinaniu gwintów (G33) lub przy gwintowaniu otworów bez oprawki wyrównawczej (G331, G332) nie zaprogramowano osi geometrycznej. Oś geometryczna jest jednak niezbędnie konieczna, gdy podany został parametr interpolacyjny. Przykład: N100 G33 Z400 K2 ; skok gwintu 2 mm, koniec gwintu Z=400 mm N200 SPOS=0 ; przełączenie wrzeciona na pracę jako oś N201 G90 G331 Z-50 K-2 ; gwintowanie otworów na Z=-50, kierunek w lewo N202 G332 Z5 ; wycofanie, zmiana kierunku automatyczna N203 S500 M03 ; wrzeciono ponownie w trybie wrzeciona

16740

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -253

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

03.04

Kontynuacja programu

Podać oś geometryczną i odpowiedni parametr interpolacji.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 nie zaprogramowano SPCON %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16750

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla zaprogramowanej funkcji (oś obrotowa, oś pozycjonowania) wrzeciono musi znajdować się w trybie regulacji połoŜenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Regulację połoŜenia wrzeciona zaprogramować przez SPCON w poprzednim bloku. Kanał %1 blok %2 wrzeciono / oś %3 nie moŜna wykonać SPCOF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16751

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla zaprogramowanej funkcji wrzeciono musi znajdować się w trybie sterowania. W trybie pozycjonowania lub pracy jako oś nie wolno odwoływać regulacji połoŜenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

W poprzednim bloku wprowadzić wrzeciono w tryb sterowania. MoŜe to nastąpić przez M3, M4 lub M5 dla odpowiedniego wrzeciona. Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i program. Kanał %1 blok %2 zatrzymanie nie jest wymagane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla zaprogramowanej funkcji nie jest konieczne zatrzymanie Stop jest potrzebny po SPOSA lub M5, gdy przełączenie na następny blok ma nastąpić dopiero przy zatrzymaniu wrzeciona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Nie wpisywać instrukcji.

16755

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 brakuje wartości S %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16760

Parametry Wyjaśnienie

Przy gwintowaniu otworów bez oprawki wyrównującej (G331 albo G332) brakuje prędkości obrotowej wrzeciona. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 254

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

1 Alarmy

Zaprogramować prędkość obrotową wrzeciona pod adresem S w [obr./min.] (mimo trybu osiowego); kierunek obrotów wynika ze znaku skoku gwintu, dodatni skok gwintu: kierunek obrotów jak M03 ujemny skok gwintu: kierunek obrotów jak M04 N2. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 osi / wrzeciona %3 niemoŜliwa do zaprogramowania w kanale %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Kontynuacja programu

16761

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Błędne zaprogramowanie: obecnie nie moŜna zaprogramować osi / wrzeciona w kanale. Alarm moŜe wystąpić wówczas, gdy zostaną zastosowane oś / wrzeciono z innego kanału lub z PLC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki, zastosować "GET()".

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wrzeciono %3 aktywna jest funkcja gwintowania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona

16762

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Błędne zaprogramowanie: obecnie nie moŜna wykonywać funkcji wrzeciona. Alarm wystąpi wówczas, gdy wrzeciono (master) jest połączone z osiami w sposób interpolacyjny. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Zmienić program obróbki. Odwołać nacinanie gwintów lub gwintowanie otworów.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 zaprogramowana prędkość obrotowa jest niedozwolona (zero lub ujemna) %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16763

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Prędkość obrotową (wartość S) zaprogramowano z wartością zero lub ujemną. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Zaprogramowana prędkość obrotowa (wartość S) musi być dodatnia. ZaleŜnie od przypadku zastosowania moŜe być zaakceptowana wartość zero (np. G25 S0).

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -255

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 oś %3 brak systemu pomiarowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16770

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowano SPCON, SPOS albo SPOSA. Funkcje te wymagają przynajmniej jednego systemu pomiarowego. Wg MD NUM_ENCS oś maszynowa / wrzeciono nie ma systemu pomiarowego. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę zawiadomić autoryzowany personel / serwis. Uzupełnić system pomiarowy. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś holowana %2 ruch nałoŜony nie ma zezwolenia %1 = numer kanału %2 = numer osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu. Dla podanej osi nie moŜna przeprowadzić synchronizacji przekładni oraz wykonać ruchu nałoŜonego, poniewaŜ nie uzyskał on zezwolenia na złączu VDI. Ustawić sygnał VDI "zezwolenie dla nałoŜenia osi holowanej".

16771

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wyświetlenie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Dalsze czynności obsługowe nie są konieczne. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej %3 dla osi %4 nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej %4 = nazwa osi, numer wrzeciona

16776

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Nastąpiła próba przyłączenia osi %4 do tabeli krzywej z numerem %3, jednak tablica krzywej z tym numerem nie istnieje. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc Kontynuacja programu

Tak zmienić program obróbki NC, aby Ŝądana tablica krzywej istniała w tym czasie, kiedy ma zostać włączone sprzęŜenie osi.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie: dla osi prowadzącej %4 oś holowana %3 nie jest dostępna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona %4 = nazwa osi, numer wrzeciona

16777

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Włączono sprzęŜenie, przy którym wrzeciono / oś holowana obecnie nie jest dostępna. MoŜliwe przyczyny to: • wrzeciono / oś jest aktywna w innym kanale • wrzeciono / oś była obsługiwana z PLC i nie ma jeszcze zezwolenia. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 - 256

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Wrzeciono / oś prowadzącą umieścić w odpowiednim kanale poprzez zamianę wrzeciona / osi lub udzielić zezwolenia z PLC. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

16778

Parametry

Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie: sprzęŜenie pierścieniowe przy osi holowanej %3 i osi prowadzącej %4 jest niedozwolone %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona %4 = nazwa osi, numer wrzeciona

Wyjaśnienie Reakcja

Włączono sprzęŜenie, w którym przy uwzględnieniu następnych sprzęŜeń powstaje sprzęŜenie pierścieniowe. Nie moŜe być ono jednoznacznie obliczone. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Odpowiednio zaprojektować sprzęŜenie w danej maszynowej lub skorygować program obróbki NC (MD kanału: COUPLE_AXIS_n). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie: zbyt wiele sprzęŜeń dla osi %3, patrz aktywna oś prowadząca %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona %4 = nazwa osi, numer wrzeciona

16779

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Dla podanej osi / wrzeciona zdefiniowano więcej osi prowadzących / wrzecion, niŜ jest to dozwolone. Jako ostatni parametr podano oś prowadzącą / obiekt wartości prowadzącej, z którym podana oś / wrzeciono jest juŜ sprzęŜone. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Skorygować program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 Brakuje wrzeciona holowanego / osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Do programu detalu nie wpisano wrzeciona holowanego / osi holowanej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program obróbki.

16780
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -257

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 brakuje wrzeciona prowadzącego / osi prowadzącej

16781

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W programie obróbki nie zaprogramowano wrzeciona prowadzącego / osi prowadzącej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wrzeciono holowane / oś holowana %3 nie jest dostępna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona Włączono sprzęŜenie, przy którym wrzeciono holowane / oś holowana obecnie nie jest dostępna. MoŜliwe przyczyny to: • wrzeciono / oś jest aktywna w innym kanale • wrzeciono / oś była obsługiwana z PLC i nie ma jeszcze zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

16782

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Wrzeciono prowadzące / oś prowadzącą umieścić w odpowiednim kanale poprzez wymianę wrzeciona / osi albo udzielić zezwolenia z PLC. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wrzeciono prowadzące / oś prowadząca %3 nie jest dostępna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16783

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Włączono sprzęŜenie, przy którym wrzeciono prowadzące / oś prowadząca obecnie nie jest dostępna. MoŜliwe przyczyny to: • Wybrano sprzęŜenie wartości zadanej a wrzeciono / oś jest aktywna w innym kanale. • Wrzeciono / oś była obsługiwana z PLC i nie ma jeszcze zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Wrzeciono prowadzące / oś prowadzącą umieścić w odpowiednim kanale poprzez zamianę wrzeciona / osi lub udzielić zezwolenia z PLC. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 identyczne wrzeciona / osie %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona Włączono sprzęŜenie, przy którym wrzeciono holowane / oś holowana jest identyczna z wrzecionem prowadzącym / osią prowadzącą. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

16785

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 - 258

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis.

03.04
• Kontynuacja programu •

1 Alarmy
Odpowiednio zaprojektować sprzęŜenie w MD, (MD kanałowa: COUPLE_AXIS_n) albo skorygować program obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna zmienić parametrów sprzęŜenia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla podanego sprzęŜenia istnieje ochrona przed zapisem. Dlatego nie moŜna zmienić parametrów sprzęŜenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

16787

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Usunąć ochronę przed zapisem. MD kanałowa: COUPLE_AXIS_IS_WRITE_PROT • albo skorygować program obróbki. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie pierścieniowe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

16788

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Włączono sprzęŜenie, w którym przy uwzględnieniu dalszych sprzęŜeń powstaje sprzęŜenie pierścieniowe. Nie moŜe być ono jednoznacznie obliczone. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją • •

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. albo skorygować program obróbki.

Odpowiednio zaprojektować sprzęŜenie w MD, (MD kanałowa: 21300 COUPLE_AXIS_n)

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie wielokrotne %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Włączono sprzęŜenie, przy którym osie / wrzeciona są juŜ zajęte przez inne sprzęŜenie. Wykonanie sprzęŜeń równoległych jest niemoŜliwe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

16789

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić w programie obróbki, czy istnieje juŜ dla osi inne sprzęŜenie.

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESETi kontynuować program. Kanał %1 blok %2 parametr wynosi zero lub go brakuje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Włączono sprzęŜenie, przy którym istotny parametr podano jako zero lub nie został on wpisany (np. mianownik w stosunku przełoŜenia, nie oś holowana).

16790

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -259

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. •

03.04

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis.

Kontynuacja programu

Odpowiednio zaprojektować sprzęŜenie w MD, (MD kanałowa: 42300 COUPLE_RATIO_n) albo skorygować program obróbki. Kanał %1 blok %2 parametr nie jest istotny %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16791

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Włączono sprzęŜenie, w którym został wpisany nieistotny parametr (np. parametr dla ELG). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program obróbki.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zbyt wiele sprzęŜeń dla osi / wrzeciona %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16792

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla podanej osi / wrzeciona zdefiniowano więcej osi / wrzecion prowadzących, niŜ jest to dozwolone. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Skorygować program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 z powodu sprzęŜenia osi %3 nie ma zmiany transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16793

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Podana oś jest osią holowaną w zespole transformacji. Przy włączonym sprzęŜeniu transformacja nie moŜe zostać zmieniona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Skorygować program obróbki. SprzęŜenie(nia) tej osi wyłączyć przed zmianą transformacji albo nie zmieniać transformacji. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 z powodu sprzęŜenia osi / wrzeciona %3 nie ma bazowania do punktu odniesienia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16794

Parametry

1 - 260

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 Alarmy
Podana oś jest osią holowaną (Gantry) i dlatego nie moŜe wykonać ruchu do punktu odniesienia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program obróbki. SprzęŜenie(nia) tej osi wyłączyć z bazowania do punktu odniesienia albo nie bazować. Oś holowana Gantry nie moŜe dokonywać samosynchronizacji. Kanał %1 blok %2 nie moŜna zinterpretować łańcucha znaków %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

16795

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Włączono sprzęŜenie, w którym został wpisany nie dający się zinterpretować łańcuch znaków (np. zachowanie się przy przełączeniu bloku). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program obróbki. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie nie jest zdefiniowane %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

16796

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Ma zostać włączone sprzęŜenie, którego parametry nie zostały ani zaprogramowane ani zaprojektowane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować program obróbki NC albo MD; zaprogramować sprzęŜenie z COUPDEF lub zaprojektować za pomocą MD. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 sprzęŜenie jest aktywne %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

16797

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

NaleŜy wykonać operację, przy której sprzęŜenie nie moŜe być aktywne, np. COUPDEL albo TANGDEL nie wolno stosować do aktywnych sprzęŜeń. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Skorygować program obróbki NC; odwołać sprzęŜenie przez COUPOF albo TANGOF.

16798

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 jest osią holowaną i zabrania obrotu pojemnika osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Zaprogramowana oś / wrzeciono jest aktywne jako oś holowana / wrzeciono holowane w sprzęŜeniu. Przy włączonym sprzęŜeniu obrót pojemnika nie jest moŜliwy.

1 -261

1 Alarmy
Reakcja Pomoc Kontynuacja programu - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

03.04

Skorygować program obróbki. Wyłączyć sprzęŜenie (sprzęŜenia) dla tej osi / wrzeciona przed obrotem pojemnika osi lub przeprowadzić obrót pojemnika później. Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować obróbkę.

16799

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 oś %3 jest osią wiodącą i zabrania obrotu pojemnika osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Zaprogramowana oś / wrzeciono jest aktywne jako oś / wrzeciono wiodące w sprzęŜeniu. Przy włączonym sprzęŜeniu obrót pojemnika osi nie jest moŜliwy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Skorygować program obróbki. Wyłączyć sprzęŜenie (sprzęŜenia) dla tej osi / wrzeciona przed obrotem pojemnika osi lub przeprowadzić obrót pojemnika później. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować obróbkę.

16800

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 instrukcja ruchu DC/CDC dla osi %3 jest niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Słowo kluczowe DC (Direct Coordinate) moŜna stosować tylko dla osi obrotowych. Powoduje ono ruch do zaprogramowanej pozycji absolutnej najkrótszą drogą. Przykład: N100 C=DC(315) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. W wyświetlonym bloku NC zastąpić słowo kluczowe DC przez podanie AC (Absolute Coordinate). JeŜeli alarm wynika z błędnej definicji osi, wówczas moŜna przez specyficzną dla osi MD 30 300 IS_ROT_AX zadeklarować oś jako oś obrotowa. Korespondujące dane maszynowe: MD 30 310: ROT_IS_MODULO MD 30 320: DISPLAY_IS_MODULO

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 instrukcja ruchu ACP dla osi %3 jest niedozwolona

16810

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Słowo kluczowe ACP (Absolute Coordinate Positive) dozwolone jest tylko dla osi ”modulo”. Powoduje ono dosunięcie do zaprogramowanej pozycji absolutnej w podanym kierunku. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 262

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

1 Alarmy

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. W wyświetlonym bloku NC słowo kluczowe ACP zastąpić przez podanie AC (Absolute Coordinate). JeŜeli alarm wynika z błędnej definicji osi, wówczas przez specyficzne dla osi MD 30 300: IS_ROT_AX i MD 30 310: ROT_IS_MODULO moŜna zadeklarować oś jako obrotową z przekształceniem modulo. Korespondujące dane maszynowe: MD 30 320: DISPLAY_IS_MODULO

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 instrukcja ruchu ACN dla osi %3 jest niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16820

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Słowo kluczowe ACN (Absolute Coordinate Negative) dozwolone jest tylko dla osi ”modulo”. Powoduje ono ruch do zaprogramowanej pozycji absolutnej w podanym kierunku. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. W wyświetlonym bloku NC słowo kluczowe ACN zastąpić przez podanie AC (Absolute Coordinate). JeŜeli alarm wynika z błędnej definicji osi, wówczas przez specyficzne dla osi MD 30 300: IS_ROT_AX i MD 30 310: ROT_IS_MODULO moŜna zadeklarować oś jako obrotową z przekształceniem modulo. Odpowiadające dane maszynowe: MD 30 320: DISPLAY_IS_MODULO

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano błędną pozycję w przypadku osi / wrzeciona %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

16830

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy osi modulo zaprogramowano pozycję poza zakresem od 0 - 359,999. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Zaprogramować pozycję w zakresie od 0 - 359,999.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 jest niedozwolona w aktualnym stanie %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Obecnie nie moŜna wykonać odnośnej akcji. MoŜe to wystąpić np. w trakcie wczytywania danych maszynowych.

16903

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -263

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Zaczekać, aŜ zakończy się inny proces, względnie przerwać go przez Reset i powtórzyć czynności obsługowe. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

16904

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 jest niedozwolona w aktualnym stanie %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. W aktualnym stanie nie moŜna uruchomić względnie kontynuować wykonywanie (program, jog, poszukiwanie bloku, bazowanie do punktu odniesienia). Sprawdzić stan programu i kanału.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 jest niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji Nie moŜna uruchomić względnie kontynuować wykonywania. Start zostanie zaakceptowany tylko wtedy, gdy będzie moŜliwe uruchomienie funkcji NCK. Przykład: w trybie pracy Jog start jest akceptowany, jeśli np. jest aktywny generator funkcji lub ruch Jog został przedtem zatrzymany przyciskiem Stop. - Reakcja alarmowa w pracy automatycznej. Sprawdzić stan programu i kanału.

16905

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 została przerwana z powodu alarmu %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Akcja została przerwana z powodu alarmu. Usunięcie błędu i pokwitowanie alarmu. Następnie naleŜy ponownie uruchomić proces. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2 moŜliwa tylko w stanie zatrzymania %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Akcję moŜna wykonać tylko przy stanie zatrzymania. Sprawdzić stan programu i kanału.

16906

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

16907
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji

16908

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 akcja %2 moŜliwa tylko w stanie Reset albo na końcu bloku Akcję moŜna wykonać tylko przy Reset względnie na końcu bloku. W rodzaju pracy JOG nie moŜe przy zmianie rodzaju pracy być aktywna Ŝadna oś, która jako oś geometryczna wykonuje ruch w obróconym układzie współ-

1 - 264

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
rzędnych, jako oś PLC wzgl. rozkazowa (uruchamiana przez statyczną akcję synchroniczną). Tzn. takie osie muszą być znów w stanie 'oś neutralna'. - Wyświetlenie alarmu. Sprawdzić stan programu i kanału. W rodzaju pracy JOG sprawdzić, czy osie są osiami PLC wzgl. rozkazowymi. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Kanał %1 akcja %2 nie jest dozwolona w aktualnym rodzaju pracy Dla wybranej funkcji naleŜy uaktywnić inny rodzaj pracy. Sprawdzić obsługę i rodzaj pracy.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16909
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału

16911
Reakcja Pomoc

Parametry

Kanał %1 przełączenie na inny rodzaj pracy jest niedozwolone Przełączenie ze zmiany zapisu w pamięci na inny rodzaj pracy jest niedozwolone. - Wyświetlenie alarmu. Po zakończeniu zmiany zapisu w pamięci przełączenie na inny rodzaj pracy jest ponownie dozwolone. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 moŜliwa jest tylko w stanie Reset %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji Akcję moŜna wykonać tylko w stanie Reset. Przykład: wybór programu przez MMC lub komunikację kanałową (INIT) moŜna przeprowadzić tylko w stanie Reset. - Wyświetlenie alarmu. RESET względnie czekanie, aŜ obróbka będzie gotowa.

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

16912

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy %3 = numer akcji / nazwa akcji

16913

Parametry Wyjaśnienie

BAG %1 kanał %2 zmiana rodzaju pracy: akcja %3 jest niedozwolona

Reakcja Pomoc

Przełączenie na poŜądany rodzaj pracy jest niedozwolona. MoŜna je przeprowadzić tylko w stanie Reset. Przykład: obróbka programu została w rodzaju pracy AUTO zatrzymana przez NC-Stop. Potem następuje zmiana rodzaju pracy na JOG (stan przerwania programu). Z tego rodzaju pracy moŜliwe jest tylko przełączenie na rodzaj pracy AUTO, a nie na MDA! - Wyświetlenie alarmu. Albo nacisnąć przycisk Reset i cofnąć tym wykonywanie programu albo uruchomić rodzaj pracy, w którym przetwarzanie programu przedtem odbywało się. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -265

1 Alarmy

03.04
BAG %1 kanał %2 zmiana rodzaju pracy: akcja %3 jest niedozwolona

16914

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy %3 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu.

Nieprawidłowa zmiana rodzaju pracy, np.: Auto->MDAREF. Sprawdzić obsługę względnie wybrany rodzaj pracy.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji

16915

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 Akcja %2 nie jest dozwolona w aktualnym bloku JeŜeli bloki ruchu przerywane są przez ASUP, wówczas po zakończeniu ASUP musi być moŜliwe kontynuowanie przerwanego programu (reorganizacja przetwarzania bloku). 2. parametr opisuje, która akcja chciała przerwać wykonywanie bloku. - Wyświetlenie alarmu.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Pozwolić na dalszy przebieg programu aŜ do bloku NC, w którym moŜliwa jest reorganizacja lub zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 repozycjonowanie: akcja %2 nie jest dozwolona w aktualnym stanie %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji Repozycjonowanie przetwarzania bloku chwilowo nie jest moŜliwe. Dlatego ewent. nie moŜe nastąpić zmiana trybu. 2. parametr opisuje, przez jaką akcję miałoby być przeprowadzone repozycjonowanie. - Wyświetlenie alarmu. Pozwolić na dalszy przebieg programu aŜ do bloku NC, w którym moŜliwe jest repozycjonowanie lub zmienić program obróbki. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 dla akcji %2 wszystkie kanały muszą znajdować się w stanie Reset %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Aby przeprowadzić akcję, wszystkie kanały muszą znajdować się w ustawieniu podstawowym! (np.: dla ładowania danych maszynowych). Zaczekać, aŜ kanał będzie w stanie przerwania względnie nacisnąć przycisk Reset. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2 nie jest dozwolona przy aktywnym alarmie

16916

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16918

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16919

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji Nie moŜna wykonać akcji z powodu alarmu względnie kanał znajduje się w stanie awarii. - Wyświetlenie alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 Nacisnąć przycisk Reset.

1 - 266

03.04
Kontynuacja programu Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2 jest juŜ aktywna %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Jest jeszcze aktywne działanie w identycznej akcji.

1 Alarmy

16920
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Zaczekać, aŜ zostanie zakończony poprzedni proces i następnie powtórzyć czynności obsługowe. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 grupa rodzajów pracy %2 dana maszynowa: przyporządkowanie kanał / grupa rodzajów pracy jest niedozwolone lub podwójne %1 = numer kanału %2 = numer grupy rodzajów pracy W trakcie ładowania programu stwierdzono niedopuszczalne przyporządkowanie kanał / grupa rodzajów pracy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału.

16921

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Sprawdzić daną maszynową ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP.

Przyciskiem RESET skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 podprogramy: akcja %2 przekroczona maksymalna głębokość kaskadowania %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji RóŜnorodne akcje mogą przerwać aktualny proces obróbki. Odpowiednio do akcji uaktywniane są programy ASUP. Mogą być one przerywane tak samo jak programy uŜytkownika. Ze względów pamięciowych dowolna głębokość kaskadowania programów ASUP nie jest moŜliwa. Przykład: przerwanie wstrzymuje aktualne wykonywanie programu. Dalsze przerwania o wyŜszym priorytecie przerywają uaktywnione wcześniej wykonywania programów ASUP. MoŜliwe akcje to: DryRunOn/Off, DecodierEinzelsatzOn (włączenie dekodowania pojedynczymi blokami), kasowanie pozostałej drogi, przerwania ..... - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Wyniku nie wyzwalać na tym bloku.

16922

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 w aktualnym stanie jest niedozwolona %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji

16923

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -267

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Nie moŜna zatrzymać obecnego wykonywania, poniewaŜ aktywny jest tylko proces przebiegu wyprzedzającego. Obowiązuje to np. dla ładowania danych maszynowych a w trybie poszukiwania bloku aŜ do znalezienia celu szukania. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Anulowanie przez RESET!

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 ostroŜnie: test programu zmienia dane zarządzania narzędziem %1 = numer kanału Przy teście programu zmieniane są dane narzędzi. Nie mogą być one po zakończeniu testu automatycznie prawidłowo ustawione. Obsługujący wezwany jest tym meldunkiem błędu do zabezpieczenia danych względnie do ponownego ich wgrania po zakończeniu. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zapisać dane narzędzi na MMC i powtórnie je wgrać po “ProgtestOff“. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 sterowanie programem: akcja %2 przy aktualnym stanie jest niedozwolona, akcja %3 aktywna %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji %3 = numer akcji / nazwa akcji

16924

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16925

Parametry Wyjaśnienie

Akcja została odrzucona, poniewaŜ odbywa się właśnie zmiana rodzaju lub podrodzaju pracy (przełączanie na Automatykę, Mda, Jog, zmianę zapisu w pamięci, digitalizację, ...).

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przykład: alarm pojawia się wtedy, gdy w trakcie zmiany rodzaju lub podrodzaju pracy z np. Auto na Mda naciśnięty zostanie przycisk Start, zanim NCK potwierdziło wybór rodzaju pracy. - Wyświetlenie alarmu. Powtórzyć akcję.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 koordynacja kanału: akcja %2 w bloku %3 nie jest dozwolona, znacznik %4 jest juŜ nastawiony %1 = numer kanału %2 = akcja %3 = numer łańcucha znaków %4 = numer bloku

16926

Parametry

Wyjaśnienie

Nastąpiła odmowa wykonania akcji, nastawiany znacznik jest juŜ nastawiony. Sprawdzić program. Przykład: SETM(1) ; CLEARM(1) ; znacznik musi najpierw zostać cofnięty. SETM(1) - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Powtórzyć akcję.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasuj alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 268

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 akcja %2 nie jest dozwolona przy aktywnej obsłudze przerwania %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji - Wyświetlenie alarmu. Nie moŜna uaktywnić akcji w trakcie obsługi przerwania (np. zmiana trybu). RESET względnie zaczekać, aŜ wykonywanie przerwania będzie zakończone. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

16927
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

16928

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 obsługa przerwania: akcja %2<ALNX> niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji Przerwano program na bloku nie zdolnym do reorganizacji. • • • • • • • • •

Przykładowe moŜliwości przerwania programu w tym przypadku:

Reakcja

W odnośnym łańcuch znaków chodzi o: • Blok zbiorczy po szukaniu bloku (poza ostatnim blokiem zbiorczym) • Blok przy anulowaniu zmiany zapisu w pamięci. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Nie wyzwalać zdarzenia na tym bloku.

Ruch do oporu sztywnego Kasowanie pozostałej drogi w kanale Vdi Kasowanie pozostałej drogi w osi Vdi Pomiar Ograniczenie programowe Zmiana osi Wyjście osi z trybu śledzenia Servo Disable Zmiana stopnia przekładni, gdy stopień rzeczywisty nie jest równy stopniowi zadanemu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1: poprzedni i aktualny blok %2 muszą być rozdzielone przez blok wykonywalny %1 = numer kanału %2 = numer bloku Funkcje językowe WAITMC, SETM, CLEARM i MSG ze względu na definicję języka muszą być umieszczone w oddzielnych blokach. Aby uniknąć załamań prędkości bloki te są wewnętrznie w NCK wprowadzane do bloku następnego (w przypadku NSG tylko w pracy z płynnym przechodzeniem między blokami, w przypadku WAITMC do bloku poprzedniego). Z tego powodu pomiędzy blokami NC musi znajdować się blok wykonywalny (nie blok obliczeniowy). Blok wykonywalny zawiera np. ruchy postępowe, funkcję pomocniczą, stopre, czas oczekiwania,.... - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

16930

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Pomiędzy poprzednim i aktualnym blokiem NC zaprogramować blok wykonywalny.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -269

1 Alarmy
Przykład: N10 SETM N15 STOPRE; wstawić blok wykonywalny. N20 CLEARM

03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przez NC- Start albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 podprogramy: akcja %2 <ALNX> przekroczona maksymalna głębokość kaskadowania %1 = numer kanału %2 = numer akcji / nazwa akcji RóŜnorodne akcje mogą przerwać aktualny proces obróbki. W zaleŜności od akcji uaktywniane są programy ASUP. Mogą być one przerywane tak samo jak program uŜytkownika. Ze względów pamięciowych dowolna głębokość kaskadowania programów ASUP nie jest moŜliwa. Przykład: w przypadku bloku dosuwu w procesie repozycjonowania nie przerywać ponownie, lecz zaczekać aŜ proces ten zostanie on zakończony. MoŜliwe akcje to: zmiana rodzaju pracy, SlashOn/Off, zmiana zapisu w pamięci. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

16931

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Spowodować przełączenie bloku i powtórzyć akcję.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 konflikt przy aktywacji danych uŜytkownika typ %2 %1 = numer kanału %2 = typ danych Funkcją “uaktywnienie danych uŜytkownika“(usługa PI _N_SETUDT) jest zmieniany zestaw danych (korekcja narzędzia, nastawiane przesunięcie punktu zerowego lub frame bazowy), który jednocześnie zapisywany jest równieŜ przez bloki programu będące w przygotowaniu. W przypadku konfliktu wartości podawane z MMC są cofane. W parametrze %2 podane jest jakiego zestawu danych to dotyczy: 1: aktywna korekcja narzędzia 2: frame bazowy 3: aktywnego przesunięcia punktu zerowego - Wyświetlenie alarmu Sprawdzić wprowadzenia na MMC i ew. powtórzyć.

Parametry Wyjaśnienie

16932

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 obsługa przerwania: akcja %2<ALNX> nie dozwolona w aktualnym stanie %1 = identyfikator kanału %2 = numer akcji/nazwa akcji JeŜeli z powodu wydarzenia Reorg nastąpiło przejściowe zatrzymanie poza granice bloków, moŜe się zdarzyć, Ŝe nastąpiło załadowanie bloku bez zdolności do Reorg. W tej sytuacji musimy obsługę wydarzenia Reorg niestety przerwać! Wydarzenia “Reorg“ to np. przerwanie podprogramu, skasowanie pozostałej drogi i przerwanie. - Wyświetlenie alarmu - Ustawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

16933

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 270

03.04

1 Alarmy
Program musi zostać przerwany przyciskiem Reset. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 obsługa przerwania: akcja %2<ALNX> z powodu zatrzymania nie jest moŜliwa %1 = kanał %2 = numer akcji / nazwa akcji Wydarzenia “Reorg“ są to np. przerwanie podprogramu, skasowanie pozostałej drogi lub przerwanie, zmiana osi, wyjście ze stanu śledzenia. W takiej sytuacji nakładają się dwa zdarzenia “Reorg“. Przy czym 2. zdarzenie Reorg napotyka na 1 blok wygenerowany przez poprzednie zdarzenie ( np. wymuszone zostają dwie zmiana osi następujące szybko jedna po drugiej). Zmiana osi prowadzi do “Reorg“ w kanałach, którym jest bez przygotowania zabierana jedna oś. PowyŜszy proces wymaga zatrzymania dokładnie tego bloku, tak by bufor IPO nie mógł juŜ ulec przepełnieniu. MoŜe zostać to spowodowane przyciskiem STOP lub StopAll, alarmem z zaprojektowaniem STOP INTERPRETERA lub przez dekodowanie pojedynczymi blokami. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Program musi zostać przerwany przyciskiem Reset. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

Pomoc Kontynuacja programu

16934

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

16935

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 akcja %2<ALNX> nie jest moŜliwa z powodu poszukiwania bloku

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

%1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Akcja jest niedopuszczalna, poniewaŜ aktywne jest szukanie bloku poprzez test programu. Szukanie bloku poprzez test programu: "usługa Pi _N_FINDBL z parametrem trybu 5" Przy tym sposobie poszukiwania nie moŜna włączyć ani testu programu ani posuwu próbnego. - Wyświetlenie alarmu Włączyć akcję po zakończeniu poszukiwania. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

16936

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 akcja %2<ALNX> nie jest moŜliwa z powodu aktywnego posuwu próbnego %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Akcja jest niedopuszczalna, poniewaŜ właśnie aktywny jest posuw próbny. Przykład: Poszukiwania bloku poprzez test programu (usługa Pi _N_FINDBL z parametrem trybu 5) nie wolno włączyć przy aktywnym posuwie próbnym. - Wyświetlenie alarmu Program musi być przerwany przez Reset. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2<ALNX> nie jest moŜliwa z powodu testu programu %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Akcja jest niedopuszczalna, poniewaŜ właśnie aktywny jest test programu. Przykład: Poszukiwanie bloku poprzez test programu (usługa Pi _N_FINDBL z parametrem trybu 5) nie moŜe być uruchomione przy aktywnym teście programu.

16937

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja - Wyświetlenie alarmu © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -271

1 Alarmy
Pomoc Wyłączyć test programu.

03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2<ALNX> anulowana z powodu aktywnej zmiany stopnia przekładni %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Wydarzeniami Reorg są m.in. przerwanie podprogramu, skasowanie pozostałej drogi i przerwanie, zmiana osi, wyjście ze stanu śledzenia. Te wydarzenia czekają na zakończenia zmiany stopnia przekładni . Upłynął jednak max czas czekania. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

16938

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Program musi zostać przerwany poprzez RESET i ew. powiększyć GEAR_CHANGE_WAIT_TIME.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 akcja %2<ALNX> odrzucona z powodu aktywnej zmiany stopnia przekładni %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Wydarzenia Reorg, które są moŜliwe w stanie zatrzymania, np. zmiana trybu, czekają na zakończenie zmiany stopnia przekładni. Maksymalny czas oczekiwania jednak upłynął. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Powtórzyć akcję lub zwiększyć GEAR_CHANGE_WAIT_TIME. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji

16939

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16940

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 Akcja %2<ALNX> czekanie na zmianę stopnia przekładni Wydarzenia reorg czekają na zakończenie zmiany stopnia przekładni. Podczas czasu oczekiwania jest wyświetlany alarm. - Wyświetlenie alarmu Wyświetlenie komunikatu. Alarm moŜna maskować przy pomocy ENABLE_ALARM_MASK bit1==0 Wyświetlanie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze działania obsługowe. Kanał %1 akcja %2<ALNX> odrzucona , gdyŜ nie zrealizowano jeszcze Ŝadnego zdarzenia programowego %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Nastawienie danej maszynowej $MC_PLOG_EVENT_MASK wymusza, Ŝe w przypadku Reset lub PowerOn musi nastąpić automatyczne wyzwolenie Asup. Te samoczynnie wywoływane Asup są powszechnie określane jako "wywołanie programu sterowane wydarzeniem" albo "wydarzenie programowe" W sytuacji alarmowej nie moŜna jeszcze uaktywnić tego Asup, dlatego akcja musi zostać odrzucona ( z reguły start programu obróbki). Powody, dlaczego Asup nie moŜna było uaktywnić: 1. Nie ma programu Asup (/_NC_CMA_DIR/_N_PROG_EVEVT_SPF) 2. Asup moŜna uruchomić tylko w stanie bazowanym (patrz $MN_ASUP_START_AMSK) 3. Brakuje gotowości READY (z powodu alarmu)

16941

Parametry Wyjaśnienie

1 - 272

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu

1 Alarmy

Kontynuacja programu

• Załadować program • Sprawdzić $MN_ASUP_START_MASK • Pokwitować alarm

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji

16942

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1Polecenie programowe start akcja %2<ALNX> niemoŜliwa Ten alarm obecnie występuje tylko z akcją SERUPRO SERUPRO jest skrótem od szukania poprzez testowanie programu. SERUPRO wyszukuje właśnie celu szukania i dlatego przełączył kanał na tryb testowania programu. Przy pomocy polecenia programowego START w K1 zostałby realnie uruchomiony inny kanał K2, tzn. w procesie szukania osie wykonywałyby realne ruchy. Gdy ten alarm zostanie wyłączony (patrz pomoc), uŜytkownik moŜe wykorzystać powyŜsze zachowanie się w ten sposób, Ŝe przedtem odwoła poprzez PLC tryb testowania programu w K2, pozwoli K2 na przebieg do naturalnego końca, zatrzyma K2 a następnie ponownie wybierze test programu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Program moŜna wyłączyć przez $MN_SERUPRO_MASK_ bit 1 Kanał %1 akcja %2<ALNX> niemoŜliwa z powodu Asup %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

16943

Parametry Wyjaśnienie

Akcja w 2-gim parametrze została odrzucona, gdyŜ Asup jest właśnie aktywny. Obecnie jest z tym alarmem odrzucane tylko zintegrowane szukanie. Zintegrowany przebieg szukania jest wtedy uaktywniany, gdy przebieg szukania wywoływany jest przy zatrzymanej wykonywaniu programu. Inaczej mówiąc część programu została juŜ wykonana i przez szukanie bloku "przeskakujemy" kolejną część programu, aby następnie kontynuować wykonywanie. Wydarzenie jest wtedy niemoŜliwe, gdy zatrzymano w Asup lub teŜ przed zdarzeniem Asup był wybrany. Asup jest wybierany, gdy wystąpiło wyzwalające zdarzenie Asup, ale Asup nie moŜe zostać uruchomiony.(np. z powodu blokady wczytywania lub naciśnięcia przycisku stop). Nie jest przy tym istotne, czy wyzwolony byłi Asup uŜytkownika czy systemowy. Asup uŜytkownika są uaktywniane poprzez FC-9 lub szybkie wejścia. Następujące wydarzenia prowadzą do Asup systemowych: • Zmiana trybu • Włączenie zmiany zapisu w pamięci • Anulowanie płaszczyzny podprogramu • Włączenie wykonywania pojedynczymi blokami typu 2 • Uaktywnienie danych maszynowych • Uaktywnienie danych uŜytkownika • Zmienić płaszczyzny maskowania • Włączenie/wyłączenie przebiegu próbnego • Wyłączenie testu programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -273

1 Alarmy
• • • • • • Alarmy bloków korekcyjnych Tryb edycji w Teach Zewnętrzne przesunięcie punktu zerowego Wymiana osi Skasowanie pozostałej drogi Pomiar

03.04

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu

Akcję powtórzyć po zakończeniu Asup

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2<ALNX> niemoŜliwa z powodu aktywnych bloków szukania %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji NCK wykonuje chwilowo, albo bloki akcji szukania albo ruch dosuwu po szukaniu W tej sytuacji akcja (2. parametr alarmu) musi zostać odrzucona. Odrzucany obecnie przy alarmie jest tylko zintegrowany przebieg szukania. Zintegrowany przebieg szukania jest wtedy uaktywniony, gdy przebieg szukania wywoływany zostanie w stanie zatrzymania programu. Inaczej mówiąc program został juŜ częściowo wykonany i "przeskakujemy" szukaniem bloku kolejny fragment programu, aby dalej wykonywać program. - Wyświetlenie alarmu Akcję powtórzyć po wyszukaniu i wykonaniu dosunięcia.

16944

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 akcja %2<ALNX> opóźniona aŜ koniec bloku %1 = identyfikator kanału %2 = nr akcji / nazwa akcji Wykonywana właśnie akcja (np. wł./wył. przebieg próbny, zmiana płaszczyzny maskowania ...) powinna być wprawdzie niezwłocznie aktywna, ale będzie działać dopiero na końcu bloku, gdyŜ właśnie obrabiany jest gwint. Akcja jest więc włączana z pewnym opóźnieniem. Przykład: W środku gwintu załączamy DryRun, ale ruch z duŜą prędkością rozpoczyna się dopiero w następnym bloku . - Wyświetlenie alarmu. Alarm moŜna wyłączyć poprzez $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK bit 17==1. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 start poprzez START jest niedozwolony %1 = identyfikator kanału Ten alarm jest uaktywniany tylko przy "Group-Serupro". "Group-Serupro" jest włączane przy pomocy "$MC_SERUPRO_MODE BIT2 i pozwala na przywrócenie pozycji całych grup kanałowych przy poszukiwaniu. Przy pomocy danej maszynowej $MC_DISABLE_PLC_START następuje decyzja, który kanał zazwyczaj jest uruchamiany z PLC a który wolno uruchomić tylko z innego kanału poprzez polecenie programu obróbki START. Alarm występuje, gdy kanał został uruchomiony poprzez polecenie programu obróbki START a była nastawiona $MC_DISABLE_PLC_START==FALSE. - Wyświetlenie alarmu. Dopasować $MC_DISABLE_PLC_START albo wyłączyć "Group-Serupro" (patrz $MC_SERUPRO_MODE).

16945

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16946

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

1 - 274

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Kontynuacja programu Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 start poprzez PLC jest niedozwolony %1 = identyfikator kanału

1 Alarmy

16947

Parametry

Wyjaśnienie

Ten alarm jest uaktywniany tylko przy "Group-Serupro". "Group-Serupro" jest włączane przy pomocy "$MC_SERUPRO_MODE BIT2 i pozwala na przywrócenie pozycji całych grup kanałowych przy poszukiwaniu. Przy pomocy danej maszynowej $MC_DISABLE_PLC_START następuje decyzja, który kanał ogólnie jest uruchamiany z PLC a który wolno uruchomić tylko z innego kanału poprzez polecenie programu obróbki START.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm występuje, gdy kanał został uruchomiony poprzez PLC a była nastawiona $MC_DISABLE_PLC_START==TRUE. - Wyświetlenie alarmu. Dopasować $MC_DISABLE_PLC_START albo wyłączyć "Group-Serupro" (patrz $MC_SERUPRO_MODE) Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 kanał zaleŜny %2 jest jeszcze aktywny %1 = identyfikator kanału %2 = identyfikator kanału Ten alarm jest uaktywniany tylko przy "Group-Serupro". "Group-Serupro" jest włączane przy pomocy "$MC_SERUPRO_MODE BIT2" i pozwala na przywrócenie pozycji całych grup kanałowych przy poszukiwaniu.

16948

Parametry Wyjaśnienie

"Kanał zaleŜny" jest to kanał, który został uruchomiony pośrednio z aktualnego kanału. Aktualny kanał jest uruchomiony poprzez PLC. Ten alarm występuje, gdy aktualny kanał zostanie zakończony przed kanałem zaleŜnym. - Wyświetlenie alarmu.

Ten kanał musi być zakończony (tzn. dojść do M30), zanim zostanie zakończony aktualny kanał. Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wyłączyć "Group-Sepro" (patrz $MC_SERUPRO_MODE) albo wstawić WAIT.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Korespondencja między znacznikiem kanału %1 i kanału %2 jest nie obowiązująca %1 = identyfikator kanału %2 = identyfikator kanału Ten kanał definiuje znacznik WAIT z innymi kanałami, które ze swojej strony nie mają korespondencji z tym znacznikiem wait. ================================================== Przykład

16949

Parametry Wyjaśnienie

Znacznik WAIT tego kanału nie ma wyraźnego odpowiednika w innym kanale, tzn. kanały nie czekają na siebie wzajemnie.

Ch 3 Ch 5 Ch 7 WAITM(99,3,5) WAITM(99,3,5) WAITM(99,5,7) Znaczniki wait w kanale 3 i 5 czekają wzajemnie na siebie a kanał 7 czeka tylko na kanał 5. Przez to kanał 7 moŜe kontynuować juŜ wtedy, gdy 5 i 7 doszły do znacznika wait, kanał 3 jest jednak jeszcze daleko przed znacznikiem wait. Kontynuując kanał 7 kasuje swój znacznik wait. Z ponownym dojściem do znacznika wait 99 nie moŜna juŜ precyzyjnie określić zachowania się. ====================================================

- Wyświetlenie alarmu. Reakcja © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -275

1 Alarmy
Pomoc

03.04
W kaŜdym znaczniku wait wymieńcie wszystkie kanały, z którymi chcecie synchronizować, albo maskujcie alarm przy pomocy $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK, bit 23. ===================================================== Rozwiązanie przykładowe A: Ch 3 Ch 5 WAITM(99,3,5,7) Ch 7 WAITM(99,3,5,7) WAITM(99,3,5,7)

===================================================== Rozwiązanie przykładowe B: Ch 3 Ch 5 Ch 7 WAITM(99,3,5) WAITM(99,3,5) WAITM(88,5,7) WAITM(88,5,7) Rozwiązanie przykładowe C: Ch 3 Kontynuacja programu

====================================================== Ch 5 Ch 7 WAITM(88,5,7) WAITM(88,5,7) WAITM(99,3,5) WAITM(99,3,5) Kanał %1 szukanie z blokiem zatrzymania %1 = identyfikator kanału Alarm będący wskazówką

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

16950

Parametry

Wyjaśnienie

Szukanie nie jest doprowadzane do bloku przerwania lecz zatrzymuje się na krótko przedtem. Ten tzw. "blok zatrzymania" jest wytwarzany przez polecenie programu obróbki IPTRLOCK albo samoczynnie definiowany poprzez $MC_AUTO_IPTR_LOCK. Celem jest, by w krytycznych miejscach programu (np. frezowanie walcowe) nie przeprowadzać szukania. Alarm sygnalizuje więc, Ŝe zamiast bloku na którym nastąpiło przerwania, poszukiwany jest inny blok. To zachowanie się jest zamierzone a alarm słuŜy tylko jako wskazówka. - Wyświetlenie alarmu. $MN_SUPPRESS_ALARM_MASK $MC_AUTO_IPTR_LOCK i polecenie językowe IPTRLOCK Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

16951

Parametry

Kanał %1 szukanie w nieprzeszukiwalnej części programu %1 = identyfikator kanału Przy pomocy poleceń językowych IPTRLOCK i IPTRUNLOCK programista sporządzający program obróbki moŜe oznaczyć nieprzeszukiwalną część programu obróbki. KaŜde szukanie w tym odcinku programu jest kwitowane tym alarmem 16951. Inaczej mówiąc: Przy wystąpieniu alarmu uŜytkownik uruchomił szukanie (typ Serupro) a cel szukania leŜy w miejscu nieprzeszukiwalnym!

Wyjaśnienie

Obszar nieprzeszukiwalny moŜe teŜ być samoczynnie definiowany przy pomocy danej maszynowej $MC_AUTO_IPTR_LOCK.

1 - 276

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy

Reakcja

Wskazówka: Alarm moŜe zostać wygenerowany dopiero wtedy, gdy symulacja podczas szukania została zakończona. Alarm nie moŜe nastąpić bezpośrednio ze startem szukania. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc Kontynuacja programu

$MN_SUPPRESS_ALARM_MASK $MC_AUTO_IPTR_LOCK i polecenie językowe IPTRLOCK

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 polecenie programowe start z powodu MDA jest niemoŜliwe %1 = identyfikator kanału NCK wykonuje właśnie Asup w rodzaju pracy MDA. W tej konstelacji polecenie programu obróbki "Start" dla innego kanału jest niedopuszczalne. Uwaga: JeŜeli uruchomienie Asup nastąpi z JOG, wówczas NCK moŜe się wewnętrznie przełączyć na MDA, gdy NCK był przedtem w MDA a nie w RESET.

16952

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Wskazówka: Bez tego alarmu byłby zawsze uruchamiany bufor MDA innego kanału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Uruchomić Asup w AUTO wzgl. w AUTO->JOG

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 dla osi holowanej %2 SERUPRO niedozwolone, poniewaŜ oś prowadząca %3 nie pod blokadą osi/wrzeciona %1 = numer kanału %2 = nazwa osi holowanej, numer wrzeciona holowanego %3 = nazwa osi prowadzącej, numer wrzeciona prowadzącego

16953

Parametry Wyjaśnienie

Alarm występuje obecnie tylko z akcją SERUPRO. SERUPRO jest skrótem odszukania poprzez test programu.

Reakcja

Przy aktywnym sprzęŜeniu SERUPRO jest moŜliwe tylko wtedy, gdy dla wszystkich osi/wrzecion prowadzących osi/wrzeciona holowanego jest aktywna blokada osi/wrzeciona. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale

Pomoc

Kontynuacja programu

Nastawić blokadę osi/wrzeciona dla osi prowadzącej

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -277

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 zatrzymanie programowane w obszarze stop-delay zabronione %1 = identyfikator kanału %2 = numer bloku, etykieta W części programu (obszar Stop-Delay), która jest wyznaczona przez DELAYFSTON i DELAYFSTOF, uŜyto polecenia programowego, które prowadzi do zatrzymania. Tutaj oprócz G4 nie są dopuszczalne Ŝadne polecenia, które równieŜ tylko na krótko prowadzą do zatrzymania. Obszar Stop-Delay moŜe zostać zdefiniowany równieŜ przez $MN_STOP_MODE_MASK. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie interpretera

16954

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

$MN_STOP_MODE_MASK i polecenie językowe DELAYFSTON DELAYFSTOF Kanał %1 stop w obszarze stop-delay ulega zwłoce %1 = identyfikator kanału

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

16955

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W części programu (obszar Stop-Delay), która jest wyznaczona przez DELAYFSTON i DELAYFSTOF, zostało rozpoznane wydarzenie, które prowadzi do zatrzymania. Zatrzymanie ulega zwłoce i jest wykonywane po DELAYFSTOF. Obszar Stop-Delay moŜe zostać zdefiniowany równieŜ przez $MN_STOP_MODE_MASK. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe $MN_STOP_MODE_MASK i polecenie językowe DELAYFSTON DELAYFSTOF

Wyświetlanie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %2 przekroczona maksymalna liczba symboli %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

17000

Przekroczona została maksymalna liczba symboli ustalona przez daną maszynowe $MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. • • Zmienić dane maszynowe

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zredukować liczbę symboli (zmienne, podprogramy, parametry).

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 nie ma juŜ miejsca w pamięci dla danych narzędzi / magazynu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Liczba następujących wielkości danych narzędzi / magazynu w NC ustalona jest przez dane maszynowe: • liczba narzędzi + liczba zestawów danych szlifowania: 18082 MM_NUM_TOOL © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

17001

Parametry Wyjaśnienie

1 - 278

03.04
• liczba ostrzy: 18100 MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA

1 Alarmy

Narzędzia, zestawy danych szlifowania, ostrza mogą być stosowane niezaleŜnie od zarządzania narzędziami. Pamięć dla następujących danych jest dostępna tylko wtedy, gdy nastawiony jest odpowiedni bit w 18080 MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK. • • • liczba zestawów danych nadzoru: 18100 MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA liczba magazynów: 18084 MM_NUM_MAGAZINE liczba miejsc magazynowych: 18086 MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Definicja: • 'Zestawy danych szlifowania’: dane szlifowania moŜna definiować dla narzędzi od typu 400 do 499. Taki zestaw danych zajmuje dodatkowo tyle pamięci, ile jest przewidziane dla jednego ostrza. • 'Zestawy danych nadzoru’: kaŜde ostrze narzędzia moŜe być uzupełnione przez dane nadzoru. • 'Zestaw danych dla odstępów między magazynami’: dla miejsc magazynowych magazynów wewnętrznych moŜna zdefiniować odstępy od innych magazynów. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Następująca wielkość określana jest przez konfigurację oprogramowania: liczba zestawów danych dla odstępów między magazynami: P2 dopuszcza 32 takie zestawy.

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić dane maszynowe Zmienić program NC; tzn. zredukować liczba zakwestionowanych wielkości. Kanał %1 blok %2 nie ma juŜ miejsca w pamięci %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program .

17010

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Przy wykonywaniu / wczytywaniu plików aktywnej pamięci roboczej stwierdzono, Ŝe nie ma wystarczającego miejsca w pamięci (np. przy duŜych, wielowymiarowych tablicach lub przy tworzeniu pamięci korekcji narzędzi). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmniejszyć tablice względnie udostępnić więcej miejsca w pamięci dla przechowywania danych wywoływania podprogramów, korekcji narzędzi i zmiennych uŜytkownika (dane maszynowe MM_...). Patrz /FB/, S7 Konfiguracja pamięci Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 niedozwolony indeks tablicy 1 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

17020

Parametry Wyjaśnienie

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Reakcja

Zaprogramowano dostęp do odczytu lub zapisu do zmiennej tablicy z nie obowiązującym indeksem tablicy 1. Obowiązujące indeksy tablicy muszą znajdować się w zakresie zdefiniowanej wielkości tablicy i granic absolutnych (0 - 32 766).

1 -279

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Skorygować podanie elementów tablicy przy instrukcji dostępu odpowiednio do zdefiniowanej wielkości. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony indeks tablicy 2 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano dostęp do odczytu lub zapisu do zmiennej tablicy z nie obowiązującym 2. indeksem tablicy. Obowiązujące indeksy tablicy muszą znajdować się w zakresie zdefiniowanej wielkości tablicy i granic absolutnych (0 - 32 766). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

17030

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować podanie elementów tablicy przy instrukcji dostępu odpowiednio do zdefiniowanej wielkości. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolony indeks osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zaprogramowano dostęp do odczytu lub zapisu w zmiennej osiowej, w której nazwa osi nie moŜe być jednoznacznie odwzorowana na oś maszyny. Przykład: Zapis osiowej danej maszynowej $MA_... [X]= ... ; ale oś geometryczna X z powodu transformacji nie moŜe być odwzorowana na oś maszyny! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

17040

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Odwołać transformację przed zapisem danych osiowych (słowo kluczowe: TRAFOOF) lub jako indeks osi zastosować nazwę osi maszyny. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 niedozwolona wartość %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W trakcie dostępu do pojedynczego elementu frame zaadresowano inną składową frame jako TRANS, ROT, SCALE albo MIRROR lub funkcja CSCALE otrzymała ujemny współczynnik skali. Przykład: $P_UIFR[5] = CSCALE (X, -2.123) Składowe frame selekcjonowane są albo przez słowa kluczowe TR dla przesunięcia (TRANS, wewnętrznie 0) RT dla obrotu (ROT, wewnętrznie 1) SC dla skalowania i (SCALE, wewnętrznie 3) MI dla odbicia lustrzanego (MIRROR, wewnętrznie 4)

17050

Parametry Wyjaśnienie

albo podawane bezpośrednio jako wartość całkowita 0, 1, 3, 4.

Przykład: Dostęp do obrotu wokół osi X aktualnego nastawianego frame.

1 - 280

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

R10=$P_UIFR[$AC_IFRNUM, X, RT] programowane równieŜ jako: R10=$P_UIFR[$AC_IFRNUM, X, 1]

03.04
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Składniki frame adresować tylko przez przewidziane w tym celu słowa kluczowe; współczynnik skali programować w granicach 0,000 01 do 999,999 99. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zmienna GUD nie istnieje %1 = numer kanału %2 = nr bloku, etykieta W czasie procedury MEACALC, przy procesie zapisu / odczytu nie znaleziono niezbędnej zmiennej GUD. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

17055

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Sprawdzić, czy zostały utworzone wszystkie GUD dla MEACALC . DEF CHAN INT _MVAR, _OVI[11] DEF CHAN REAL _OVR[32], _EV[20], _MV[20], _SPEED[4], _SM_R[10], _ISP[3] DEF NCK REAL _TP[3,10], _WP[3,11], _KB[3,7], _CM[8], _MFS[6] DEF NCK BOOL _CBIT[16] DEF NCK INT _CVAL[4].

Skasować alarm przyciskiem Reset. Ponownie uruchomić program obróbki Kanał %1 blok %2 zaŜądany obszar danych jest zbyt duŜy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przekroczone zostało maksymalne miejsce w pamięci wynoszące 8 kilobajtów, przeznaczone dla symbolu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmniejszyć wymiary tablicy.

17060

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 dana chroniona przed zapisem %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nastąpiła próba zapisania zmiennej chronionej przed zapisem (np. systemowej). Safety Integrated: zmienne systemowe safety mogą być zapisywane tylko przez program Safety-SPL. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

17070

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Odpowiednio zmienić program obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -281

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 wartość %3 mniejsza od dolnej granicy

17080

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = dana maszynowa Nastąpiła próba zapisania danej maszynowej z wartością mniejszą od ustalonej dolnej granicy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Określić granice wprowadzania danej maszynowej i przeprowadzić przyporządkowanie wartości w tych granicach. Kanał %1 blok %2 wartość %3 większa od górnej granicy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = dana maszynowa

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

17090

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba zapisania danej maszynowej z wartością większą od ustalonej górnej granicy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Prosimy porozumieć się z autoryzowanym personelem / serwisem. Określić granice wprowadzania danej maszynowej i przeprowadzić przyporządkowanie wartości w tych granicach. Kanał %1 blok%2 nie obowiązująca wartość %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

17095
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Próbowano nadać danej maszynowej nie obowiązującą wartość, np. zero. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Skorygować przyporządkowanie wartości, np. wartość nierówna zeru w ramach zakresu wartości. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie uaktywniono wejścia cyfrowego / komparatora nr %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr wejścia

17100

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba odczytania wejścia cyfrowego poprzez zmienną systemową $A_IN[n], które nie zostało uaktywnione przez daną maszynową NCK 10 350 FASTIO_DIG_NUM_INPUTS, lub próba odczytania przez zmienną systemową $A_INCO[n] wejścia komparatora, które naleŜy do nie uaktywnionego komparatora. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić odpowiednio program obróbki lub dane maszynowe. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program.

1 - 282

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 wyjście cyfrowe nr %3 nie zostało uaktywnione %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr wyjścia

17110

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba odczytania lub nastawienia cyfrowego wyjścia NCK (wtyczka X 121) poprzez zmienną systemową $A_OUT [n] z indeksem [n] większym niŜ podana górna granica w danej maszynowej NCK 10 360 FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Indeks [n] zmiennej systemowej $A_OUT [n] programować tylko między 0 i wartością w danej maszynowej NCK 10 350 FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wejście analogowe nr %3 nie zostało uaktywnione %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr wejścia

17120

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba odczytania poprzez zmienną systemową $A_INA[n] wejścia analogowego, które nie zostało uaktywnione przez MD 10300 FASTIO_ANA_NUM_INPUTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić odpowiednio program obróbki lub daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wyjście analogowe nr %3 nie zostało uaktywnione %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr wyjścia

17130

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba zapisania lub odczytania poprzez zmienną systemową $A_OUTA[n] wyjścia analogowego, które nie zostało uaktywnione przez MD 10310 FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić odpowiednio program obróbki lub daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 wyjście NCK %3 jest przez daną maszynową przyporządkowane do funkcji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr wyjścia

17140

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Zaprogramowane wyjście cyfrowe / analogowe jest przyporządkowane do funkcji NC (np. zderzaki programowe). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -283

1 Alarmy
Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zastosować inne wyjście lub konkurencyjną funkcję NC zdeaktywować przez MD.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 w bloku moŜna zaprogramować maksymalnie %3 wyjść NCK %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = liczba

17150

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W bloku NC nie wolno zaprogramować więcej wyjść od podanej liczby. Liczba wyjść sprzętowych ustalana jest w danej maszynowej: 10360 FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS i 10310 FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

W bloku zaprogramować mniej wyjść cyfrowych / analogowych. Podana liczba maksymalna obowiązuje kaŜdorazowo oddzielnie dla wyjść analogowych względnie cyfrowych. Ewentualnie zaprogramować dwa bloki NC. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie wybrano narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nastąpiła próba ingerencji w dane korekcji narzędzi poprzez zmienne systemowe: $P_AD [n]: zawartość parametrów (n: 1 - 25) $P_TOOL: aktywny numer D (numer ostrza) $P_TOOLL [n]: aktywna długość narzędzia (n: 1 - 3) $P_TOOLR: aktywny promień narzędzia chociaŜ wcześniej nie wybrano narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Przykład: N100 G.. ... T5 D1 ... LF

17160

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

W programie obróbki NC przed zastosowaniem zmiennych systemowych zaprogramować wzgl. uaktywnić korekcję narzędzia. Przez specyficzne dla kanału dane maszynowe: MD 22 550: TOOL_CHANGE_MODE nowa korekcja narzędzia przy funkcji M MD 22 560: TOOL_CHANGE_M_CODE funkcja M przy zmianie narzędzia

Kontynuacja programu

ustala się, czy uaktywnienie korekcji narzędzia w bloku następuje przez słowo T czy nowe wartości korekcji zostaną dopiero uwzględnione przez słowo M dla zmiany narzędzia. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 284

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 zbyt duŜa liczba symboli %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy rozruchu nie moŜna było wczytać symboli predefiniowanych. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. -

17170
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

Konynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki Kanał %1 blok %2 niedozwolony numer D %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W wyświetlonym bloku następuje dostęp do numeru D (numer ostrza), który nie został zdefiniowany i tym samym nie istnieje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. •

17180

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Sprawdzić wywołanie narzędzia w programie obróbki NC:Kontynuacja programu

Opis zmiennych systemowych $P_DPx[t, d] jak są one zawarte w pliku danych narzędzia x ... numer parametrów korekcyjnych P t ... przynaleŜny numer narzędzia T d ... numer korekcji narzędzia D

Czy zaprogramowano prawidłowy numer ostrza D..? JeŜeli z poleceniem zmiany narzędzia nie zostanie podany numer D, wówczas jest automatycznie aktywny numer nastawiony przez daną maszynową $MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT. Jest to standardowo D1. Czy zdefiniowano parametry narzędzia (typ narzędzia, długość, ...)? Wymiary ostrza narzędzia muszą być wprowadzone z góry albo z pulpitu obsługi albo poprzez plik danych narzędzia w NCK.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nr T = %3, nr D = %4 nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer T %4 = numer D

17181

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zaprogramowano numer D, którego NC nie zna. Standardowo numer D odnosi się do podanego numeru T. Gdy funkcja jest płaskim numerem D, wówczas następuje wyprowadzenie T = 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Jeśli jest to błąd programu, wówczas usunąć błąd blokiem korekcyjnym i kontynuować obróbki. Jeśli brakuje zestawu danych, wówczas naleŜy załadować do NCK zestaw danych dla wymienionych wartości T/D (poprzez MMC, ze zmianą zapisu w pamięci) i kontynuować program. Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -285

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 niedozwolony numer korekcji zbiorczej %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Została dokonana próba dostępu do niezdefiniowanej korekcji zbiorczej aktualnego ostrza. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

17182

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Sprawdzić dostęp do pamięci korekcji zbiorczej za pomocą $TC_SCP*, $TC_ECP*, wybór korekcji zbiorczej DLx wzgl. wybór narzędzia Ty wzgl. wybór korekcji Dz. Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer T %4 = numer D Kanał %1 blok %2 nr H juŜ jest w nr T = %3, nr D = %4

17183

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

KaŜdy numer H (oprócz H=0) moŜe w jednej jednostce TO zostać nadany tylko jeden raz. Podane ostrze ma juŜ numer H. Gdy numer H ma zostać nadany wielokrotnie, musi zostać nastawiona dana maszynowa 10890, bit 3 = 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. • • Zmienić program: Wybrać inny numer H

Skasować alarm przyciskiem NC-Start albo RESET i kontynuować program Kanał %1 numer D %2 zdefiniowany w przypadku narzędzia nr T %3 i %4 %1 = numer kanału %2 = numer korekcji D %3 = Numer T pierwszego narzędzia %4 = Numer T drugiego narzędzia

17188

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nie ma jednoznaczności wymienionego numeru D %2 w jednostce TO kanału %1. Podane numery T %3 i %4 posiadają kaŜdorazowo korekcję o numerze %2. Przy aktywnym zarządzaniu narzędziami obowiązuje dodatkowo: wymienione numery T naleŜą do grup narzędzi o róŜnych identyfikatorach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. 1. Zatroszczyć się o jednoznaczność numerowania D w ramach jednostki TO. 2. Jeśli jednoznaczność nie jest dalej potrzebna, nie stosować polecenia powodującego błąd. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 zdefiniowany numer D %2 narzędzi w magazynie / miejscu %3 i %4

17189

Parametry

Wyjaśnienie

1 - 286

Brak jednoznaczności wymienionych numerów D %2 w jednostce TO kanału %1. Wymienione numery T %3 i %4 mają kaŜdorazowo korekcję o numerze %2. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

%1 = numer kanału %2 = numer korekcji D %3 = Numer magazynu / miejsca pierwszego narzędzia, '/' jako znak rozdzielający %4 = Numer magazynu / miejsca drugiego narzędzia , '/' jako znak rozdzielający

03.04

1 Alarmy
Przy aktywnym zarządzaniu narzędziami obowiązuje dodatkowo: Wymienione numery T naleŜą do grup narzędzi o róŜnych identyfikatorach. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. 1. Zapewnić jednoznaczność numeracji D w ramach jednostki TO; np. przez przenumerowanie. 2. Jeśli jednoznaczność nie jest dalej potrzebna, nie stosować polecenia powodującego błąd. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 niedozwolony numer T W wyświetlonym bloku następuje dostęp do narzędzia, który nie został zdefiniowany i tym samym nie istnieje. Narzędzie zostało podane przez swój numer T, swoją nazwę albo swoją nazwę i numer duplo. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. • • %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

17190

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Sprawdzić wywołanie narzędzia w programie obróbki NC:

Kontynuacja programu

Opis zmiennych systemowych $P_DP x [n, m] n ... przynaleŜny numer narzędzia T m ... numer ostrza D x ... numer parametru P

Czy zdefiniowano parametry narzędzia P1 - P25? Wymiary ostrza narzędzia muszą być wprowadzone z góry albo poprzez pulpit obsługi złącze V.24.

Czy zaprogramowano prawidłowy numer narzędzia T..?

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 T= %3 nie istnieje, program %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer lub identyfikator T %4 = nazwa programu

17191

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zaprogramowano identyfikator narzędzia, którego NCK nie zna. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Jeśli wskaźnik programu zatrzymał się na bloku NC, który zawiera wymieniony identyfikator T : Gdy program jest błędny, to usunąć błąd blokiem korekcyjnym i kontynuować program. Gdy brakuje zestawu danych, wówczas utworzyć niezbędny zestaw. To znaczy załadować do NCK (przez MMC, ze zmianą zapisu w pamięci) zestaw danych narzędzia ze wszystkimi zdefiniowanymi numerami D i kontynuować program. Jeśli wskaźnik programu zatrzymał się na bloku NC, który nie zawiera wymienionego identyfikatora T : Błąd wystąpił juŜ wcześniej w programie przy programowaniu T, ale alarm został wyświetlony dopiero przy poleceniu zmiany.

Jeśli program jest błędny (zaprogramowano T5 zamiast T55), to moŜna skorygować aktualny blok blokiem korekcyjnym; to znaczy jeśli wpisano tylko M06, moŜna skorygować blok na T55 M06. Błędny wiersz T5 pozostaje wówczas tak długo w programie, aŜ nie zostanie on przerwany przez RESET lub zakończony. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -287

1 Alarmy

03.04
Przy bardziej skomplikowanych strukturach programu z programowaniem pośrednim moŜliwe jest, Ŝe nie jest moŜliwa korekcja programu. Wtedy moŜna pomóc tylko lokalnie za pomocą bloku zmiany zapisu w pamięci – przykładzie przez T55. Jeśli brakuje zestawu danych, naleŜy go utworzyć. To znaczy załadować do NCK (przez MMC, ze zmianą zapisu w pamięci) zestaw danych narzędzia z wszystkimi zdefiniowanymi numerami D, zaprogramować T ze zmianą zapisu w pamięci, i następnie kontynuować program.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Jednostka TO %1 nie obowiązująca nazwa narzędzia '%2', nr duplo %3. Dalsze narzędzia zastępcze w '%4' niemoŜliwe. %1 = Jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer duplo %4 = Identyfikator grupy

17192

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Narzędzie o wskazanym identyfikatorze, numer duplo nie moŜe przyjąć identyfikatora grupy. Powód: liczba max dopuszczalnych narzędzi jest juŜ zdefiniowana. Przez nadanie nazwy następuje nowe przyporządkowanie wzgl. zmiana przyporządkowania narzędzia do grupy, która zawiera juŜ maksymalną liczbę narzędzi zamiennych dozwoloną w tej maszynie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pracować z mniejszą ilością narzędzi zamiennych lub zarządać od producenta maszyny zmiany nastawienia liczby maksymalnej. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

17193

Parametry

Kanał %1 blok %2 aktywne narzędzie nie jest juŜ na nr uchwytu / wrzeciona %3, program %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nr uchwytu narzędzia, nr wrzeciona %4 = nazwa programu

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Zostało wymienione narzędzie na wymienionym uchwycie / wrzecionie, na którym została przeprowadzona ostatnia zmiana narzędzia jako uchwyt prowadzący wzg. wrzeciono prowadzące. Przykład: N10 SETHTH(1) N20 T="Wz1" ; zmiana narzędzia na uchwyt prowadzący 1 N30 SETMTH(2) N40 T1="Wz2" ; uchwyt narzędzia 1 jest teraz tylko uchwytem pomocniczym Zmiana narzędzia nie prowadzi do cofnięcia wyboru korekcji. N50 D5: nowy wybór korekcji. Aktualnie nie ma aktywnego narzędzia, do którego D mogłoby się odnieść, tzn. D5 odnosi się do nr T = 0, co prowadzi do korekcji zerowej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. • • • Zmienić program Ustawić poŜądane wrzeciono jako wrzeciono główne wzgl. uchwyt narzędzia jako uchwyt prowadzący. Następnie cofnąć ewentualne ustawienie wrzeciona głównego wzgl. uchwytu prowadzącego.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 - 288

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 nie znaleziono odpowiedniego narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta • • • Dokonano próby odwołania się do niezdefiniowanego narzędzia. Brak dostępu do wyspecyfikowanego narzędzia. Brak narzędzia o wyspecyfikowanych właściwościach.

17194

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Sprawdzić dostęp do narzędzia: • Czy parametryzacja polecenia językowego jest prawidłowa? • Czy narzędzie, ze względu na swój stan dopuszcza dostęp?

17200

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 skasowanie danych narzędzia jest niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Nastąpiła próba kasowania z programu danych narzędzia, które obecnie pracuje. Nie wolno kasować danych narzędzi biorących udział w aktualnej obróbce. Obowiązuje to zarówno dla narzędzia wstępnie wybranego przez T jak i narzędzia wprowadzonego do pozycji roboczej jak równieŜ narzędzi, dla których aktywna jest stała prędkość obwodowa ściernicy lub nadzór. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Sprawdzić dostęp do pamięci korekcji narzędzi za pomocą $TC_DP1[t,d] = 0 lub odwołać narzędzie. Kanał %1 blok %2 skasowanie danych magazynu jest niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

17202

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Parametry Wyjaśnienie

Próbowano skasować dane magazynu, które są aktualnie niekasowalne. Nie moŜna skasować magazynu, który jest aktualnie w stanie „ruch narzędzia”. Nie moŜna skasować przystawki narzędziowej, która jest aktualnie przyporządkowana do miejsca w magazynie. Nie moŜna skasować przystawki narzędziowej, jeŜeli dana maszynowa $MN_MM_NUM_TOOL_ADAPTER ma wartość -1 - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Reakcja Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kontynuacja programu

Gdy próba skasowania magazynu nie powiedzie się $TC_MAP1[m] = 0; skasuj magazyn z m=nr magazynu $TC_MAP1[0] = 0; skasuj wszystkie magazyny $TC_MAP6[m] = 0; skasuj magazyny ze wszystkimi znajdującymi się tam narzędziami, wtedy naleŜy zadbać o to, aby nie wywoływać magazynu w stanie "narzędzie w ruchu". Gdy próba skasowania przystawki narzędziowej nie powiedzie się $TC_ADPTT[a] =-1; skasuj przystawkę o numerze a $TC_ ADPTT [0] = -1; skasuj wszystkie przystawki wówczas musi ona zostać pozbawiona danych dotyczących miejsca wzgl. miejsc w magazynie - przy pomocy $TC_MPP7[m,p] = 0; m = nr magazynu, p= nr miejsca do którego przystawka jest przyporządkowana. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

1 -289

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 dostęp do zmiennej nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmienna nie moŜe być bezpośrednio czytana / zapisywana z programu obróbki. Jest ona dopuszczalna tylko w akcjach synchronicznych ruchu. Przykład zmiennej: $P_ACTID (które płaszczyzny są aktywne) $AA_DTEPB (osiowa droga pozostała dla dosuwu przy ruchu nawrotnym) $A_IN (odpytywanie wejścia)

17210

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Sajety Integrated: zmienne systemowe PLC safety moŜna czytać tylko w fazie uruchamiania SPL. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

17212

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 zarządzanie narzędziami: narzędzie ręczne %3, nr duplo %2 załoŜyć do wrzeciona / uchwytu %4 %1 = numer kanału %2 = numer duplo %3 = identyfikator narzędzia. %4 = numer uchwytu narzędziowego (numer wrzeciona).

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Wskazanie, Ŝe wymienione narzędzie ręczne przed kontynuowaniem programu musi zostać umieszczone w wymienionym uchwycie lub wrzecionie. Narzędzie ręczne jest to narzędzie, którego dane znane są NCK, ale nie zostało ono przyporządkowane do miejsca w magazynie i z tego powodu niewykonalna jest automatyczna zmiana narzędzia zarówno przez NCK jak i z reguły przez maszynę. - Wyświetlenie alarmu. Zapewnić, by wymienione narzędzie ręczne zostało umieszczone w uchwycie. Po pokwitowaniu z PLC polecenia zmiany narzędzia alarm jest automatycznie kasowany.

Kontynuacja programu

Wyświetlenie alarmu zniknie wraz z ustaniem jego przyczyny. Dalsze czynności obsługowe nie są konieczne. Kanał %1 zarządzanie narzędziami: wyjąć narzędzie ręczne %3 z wrzeciona / uchwytu %2 %1 = numer kanału %2 = numer uchwytu narzędziowego (numer wrzeciona). %3 = identyfikator narzędzia.

17214

Parametry Wyjaśnienie

Wskazanie, Ŝe wymienione narzędzie przed kontynuacja programu musi zostać wyjęte z uchwytu wzgl. wrzeciona. Narzędzie ręczne jest to narzędzie, którego dane znane są NCK, ale nie zostało ono przyporządkowane do miejsca w magazynie i z tego powodu niewykonalna jest automatyczna zmiana narzędzia zarówno przez NCK jak i z reguły przez maszynę. - Wyświetlenie alarmu. Zapewnić, by wymienione narzędzie zostało wyjęte z uchwytu. Po pokwitowaniu z PLC polecenia zmiany narzędzia alarm jest automatycznie kasowany. Wydajna praca z narzędziami ręcznymi moŜliwa jest tylko z odpowiednią pomocą programu PLC.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Wyświetlenie alarmu zniknie wraz z ustaniem jego przyczyny. Dalsze czynności obsługowe nie są konieczne.

1 - 290

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 zarządzanie narzędziami: wyjąć narzędzie ręczne z wrzeciona /uchwytu %4 i załoŜyć narzędzie ręczne %3, nr duplo %2 %1 = numer kanału %2 = nr duplo %3 = identyfikator narzędzia. %4 = numer uchwytu narzędziowego (numer wrzeciona).

17216

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Wskazanie na to, Ŝe wymienione narzędzie ręczne przed kontynuacją programu musi zostać załoŜone do uchwytu lub wrzeciona, a znajdujące się tam narzędzie ręczne musi zostać uprzednio usunięte. Narzędzie ręczne jest to narzędzie, którego dane znane są NCK, ale nie zostało ono przyporządkowane do miejsca w magazynie i z tego powodu niewykonalna jest automatyczna zmiana narzędzia zarówno przez NCK jak i z reguły przez maszynę. - Wyświetlenie alarmu. Zapewnić, by narzędzia ręczne zostały wymienione. Po pokwitowaniu z PLC polecenia zmiany narzędzia alarm jest automatycznie kasowany. Wydajna praca z narzędziami ręcznymi moŜliwa jest tylko z odpowiednią pomocą programu PLC.

Kontynuacja programu

Wyświetlenie alarmu zniknie wraz z ustaniem jego przyczyny. Dalsze czynności obsługowe nie są konieczne. Kanał %1 blok %2 narzędzie nie istnieje %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Gdy poprzez nr T, nazwę narzędzia albo nazwę narzędzia i nr duplo nastąpi próba dostępu do narzędzia, które nie zostało zdefiniowane albo jeszcze nie zostało zdefiniowane, np. gdy narzędzia mają przez zaprogramowanie $TC_MPP6 = 'toolNo' zostać ustawione na miejsca w magazynie. Jest to moŜliwe dopiero wtedy, gdy zarówno miejsce w magazynie jak teŜ narzędzie określone przez przez 'toolNo' jest zdefiniowane. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program NC.

17220

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 numer duplo jest juŜ nadany %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Alarm pojawi się wtedy, gdy spróbujemy zapisać numer duplo narzędzia, dla którego nazwy istnieje juŜ inne narzędzie (inny nr T) z tym samym numerem duplo. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program NC.

17230

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieuprawniona definicja narzędzia %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Jeśli spróbujemy zmienić daną narzędzia, która zniszczyłaby następnie zgodność danych, względnie doprowadziła do sprzecznej definicji.

17240

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -291

1 Alarmy
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program NC.

03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieuprawniona definicja magazynu %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Jeśli spróbujemy zmienić daną magazynową, która zniszczyłaby następnie zgodność danych, względnie doprowadziła do sprzecznej definicji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Skorygować program NC.

17250

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieuprawniona definicja miejsca w magazynie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Jeśli spróbujemy zmienić daną miejsca w magazynie, która zakłóciłaby następnie zgodność danych, względnie doprowadziła do sprzecznej definicji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Skorygować program NC.

17260

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-Start i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nieuprawniona operacja przystawką narzędziową %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Gdy spróbowano zdefiniować wzgl. skasować przyporządkowanie przystawki narzędziowej wzgl. miejsca w magazynie, a to miejsce w magazynie ma juŜ inną przystawkę i/albo jest juŜ w nim narzędzie wzgl. – przy skasowaniu przyporządkowania – jest jeszcze narzędzie na tym miejscu. JeŜeli dana maszynowa $MC_MM_NUM_SUMCORR ma wartość -1, wówczas przystawek nie moŜna tworzyć przez operację zapisu na jeszcze nie zdefiniowanej przystawce. Przy tej wartości danej maszynowej moŜna opisywać tylko dane takich przystawek, które są przyporządkowane (automatycznie ) do miejsc magazynu. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. • • •

17262

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Do jednego miejsca w magazynie przyporządkować max jedną przystawkę śadne narzędzie nie moŜe być w miejscu w magazynie Dana maszynowa $MC_MM_NUM_SUMCORR o wartości -1: jeŜeli przy zapisie jednej ze zmiennych systemowych $TC_ADAPTx (x=1,2,3,T) wystąpi alarm, to naleŜy tak zmienić operację zapisu, aby były zapisywane tylko dane przystawek powiązanych z miejscami w magazynie.

1 - 292

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %2 call-by-reference: niedopuszczalna zmienna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dane maszynowe i zmienne systemowe nie mogą być przekazywane jako parametry call-by-reference. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

17270

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program NC: proszę wartość danej maszynowej lub zmiennej systemowej przyporządkować do zmiennej lokalnej programu i przekazać ją jako parametr.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 nie jest osią podziału %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17500

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Pozycję osi podziału zaprogramowano przez słowa kluczowe CIC, CAC lub CDC dla osi, która przez daną maszynową nie jest zdefiniowana jako oś podziału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Instrukcję programową dla pozycji osi podziału (CIC, CAC, CDC) usunąć z programu obróbki NC lub odnośną oś zadeklarować jako podziału. Deklaracja osi podziału: MD 30 500: INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB (przyporządkowanie osi podziału) Oś staje się osią podziału, gdy w podanej MD dokonano przyporządkowania do tablicy pozycji podziału. MoŜliwe są 2 tablice (wprowadzana wartość 1 albo 2). MD 10 900: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 MD 10 920: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 (liczba pozycji dla 1./2. osi podziału) wartość standardowa: 0 wartość maksymalna: 60 MD 10 910: INDEX_AX_POS_TAB_1 [n] MD 10 930: INDEX_AX_POS_TAB_2 [n] (pozycje 1. osi podziału). Wprowadzane są absolutne pozycje osi. (Długość listy definiowana jest przez MD 10 900).

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś podziału %3 z połączeniem Hirth’a jest aktywna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

17501

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Dla osi podziału została uaktywniona właściwość ”połączenie Hirth’a”, w związku z tym oś ta moŜe tylko wykonywać dosunięcia do pozycji podziałowych; inne ruchy w tej osi nie są moŜliwe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -293

1 Alarmy
Pomoc Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować program obróbki. Skorygować wywołanie FC16 ew. FC18. Odwołać daną maszynową $MA_HIRTH_IS_ACTIVE.

03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 oś podziału %3 z zatrzymaniem połączenia Hirth’a jest opóźniona %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

17502

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla osi podziału została uaktywniona funkcja ”połączenie Hirth’a” i override ustawiony został na 0 albo aktywna jest inna przyczyna zatrzymania (np. sygnał interfejsowy VDI). PoniewaŜ zatrzymanie jest moŜliwe tylko na pozycjach podziału, oś wykonuje ruch do najbliŜszej pozycji podziału. Alarm będzie wyświetlany tak długo, aŜ zostanie osiągnięta ta pozycja lub zostanie wyłączona aktywność warunku zatrzymania. - Wyświetlenie alarmu. Zaczekać, aŜ zostanie osiągnięta najbliŜsza pozycja podziału albo ustawić override > 0, lub wyłączyć inny warunek zatrzymania.

Wyświetlanie alarmu znika wraz z jego przyczyną. Dalsze czynności obsługowe nie są wymagane. Kanał %1 blok %2 oś podziału %3 z połączeniem Hirth’a i oś nie bazowana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi - Wyświetlenie alarmu. Bazować oś.

17503

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla osi podziału została uaktywniona funkcja ”połączenie Hirth’a” i oś ma wykonać ruch, chociaŜ nie jest bazowana.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl NC-START. Kanał %1 blok %2 niedopuszczalny indeks dla osi podziału %3

17510

Parametry Wyjaśnienie

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

Przykład: W 1. osi pozycjonowania ma zostać wykonany ruch absolutny do 56. pozycji listy przyporządkowanej poprzez specyficzną dla osi daną maszynową 30 500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB, jednak liczba pozycji wynosi tylko np. 40 (MD 10 900 INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 = 40). N100 G.. U=CAC (56) Albo przy odstępach równoległych zaprogramowany indeks jest mniejszy albo równy 0.

Zaprogramowany indeks dla osi podziału leŜy poza zakresem tablicy pozycji.

Reakcja

Albo w przypadku MOV nastąpiła próba ruchu do pozycji poza dopuszczalnym obszarem. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 - 294

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Zaprogramować pozycję osi podziału w programie obróbki NC odpowiednio do długości aktualnej tablicy pozycji, względnie tablicę pozycji uzupełnić o poŜądaną wartość i dopasować długość listy. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 preset na oś transformowaną %3 nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17600

Parametry Wyjaśnienie

Zaprogramowana oś preset bierze udział w aktualnej transformacji. Dlatego niemoŜliwe jest dla niej ustawienie pamięci wartości rzeczywistej (preset).

Przykład: Oś maszynowa A ma w pozycji absolutnej A 300 zostać ustawiona na nową wartość rzeczywistą A 100. : N100 G90 G00 A=300 N101 PRESETON A=100

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Unikać ustawienia pamięci wartości rzeczywistej dla osi, które biorą udział w transformacji, lub odwołać transformację słowem kluczowym TRAFOOF.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 aktywna transformacja: zabroniony obrót pojemnika osi %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17605

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Zaprogramowana oś / wrzeciono jest aktywne w transformacji i z tego powodu nie moŜna obrócić pojemnika osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Kontynuacja programu

Skorygować program obróbki. Przed obrotem pojemnika osi wyłączyć transformację dla tej osi / wrzeciona lub przeprowadź obrót w późniejszym czasie. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 uczestniczy w transformacji, akcja nie moŜe zostać wykonana %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17610

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Oś bierze udział w aktywnej transformacji. Dlatego nie moŜe wykonać Ŝądanej akcji, ruchu jako oś pozycjonowania, zezwolenia na zamianę osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Przedtem odwołać transformację przy pomocy TRAFOOF albo usunąć akcję z bloku programu obróbki.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -295

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 dosunięcie do punktu stałego dla transformowanej osi %3 nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17620

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W wyświetlonym bloku dla dosunięcia do punktu stałego (G75) zaprogramowano oś, która bierze udział w aktywnej transformacji. Dlatego dosunięcie do punktu stały nie zostanie wykonane! - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Polecenie G75 usunąć z bloku programu obróbki lub wcześniej odwołać transformację przez TRAFOOF.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 bazowanie dla transformowanej osi %3 jest niemoŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17630

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W wyświetlonym bloku jest dla bazowania do punktu odniesienia (G74) zaprogramowano oś, która bierze udział w aktywnej transformacji. Dlatego bazowanie do punktu odniesienia nie zostanie wykonane! Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Blok korekcyjny z reorganizacją.

Instrukcję G74 względnie osie maszynowe biorące udział w transformacji usunąć z bloku programu obróbki lub wcześniej odwołać transformację przez TRAFOOF.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program . Kanał %1 blok %2 praca jako wrzeciono dla osi transformowanej %3 jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17640

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Oś zaprogramowana do pracy jako wrzeciono bierze udział w aktualnej transformacji jako oś geometryczna. Jest to niedozwolone. Wyświetlenie alarmu. Nastawiane są sygnały interfejsowe. Blok korekcyjny z reorganizacją. Najpierw wyłączyć transformację.

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś maszyny %3 nieprogramowalna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

17650

Parametry Wyjaśnienie

Przy aktywnej transformacji nie moŜna stosować osi maszyny. MoŜliwe, Ŝe oś tę moŜna zaprogramować równieŜ w innym układzie współrzędnych, np. pozycję wycofania moŜna ew. podać równieŜ w bazowym układzie współrzędnych maszyny albo układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu. Do wyboru układu współrzędnych słuŜy odpowiedni identyfikator osi. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 296

03.04
Reakcja Pomoc - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

1 Alarmy

Kontynuacja programu

Wyłączyć transformację lub zastosować inny system współrzędnych.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zaprogramowano błędną pozycję kodowaną %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Numer pozycji n podany przez słowo kluczowe FP=n jest niedozwolony. Przez specyficzną dla osi MD 30 600 FIX_POINT_POS [n] moŜna ustalić 2 absolutne pozycje osi jako punkty stałe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

17800

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Słowo kluczowe FP zaprogramować z punktami stałymi maszyny 1 albo 2. Przykład: Dokonanie dosunięcia w osiach maszyny X1 i Z2 do punktu stałego 2. N100 G75 FP=2 X1=0 Z2=0

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 oś %3 nie jest osią maszynową %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona • •

17900

Parametry Wyjaśnienie

Kontekst bloku wymaga w tym miejscu osi maszyny. Ma to miejsce przy: G74 (bazowanie do punktu odniesienia) G75 (dosunięcie do punktu stałego).

Reakcja

JeŜeli stosowany jest identyfikator osi geometrycznej lub dodatkowej, wówczas musi on być dozwolony równieŜ jako identyfikator osi maszyny. (MD: 10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Przy programowaniu zastosować identyfikator osi maszyny.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 błędny specyficzny dla NCK obszar ochrony %3. Błąd nr %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony NCK %4 = specyfikacja błędu

18000

Parametry

Wyjaśnienie

Definicja obszaru ochrony jest błędna. Nr błędu informuje o bliŜszych przyczynach alarmu. Oznaczają: 1: niepełny lub sprzeczny opis konturu 2: kontur otacza więcej niŜ jedną powierzchnię 3: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia nie jest wypukły 4: jeśli w 3. wymiarze obszaru ochrony aktywne są oba ograniczenia i obie granice mają taką samą wartość

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -297

1 Alarmy

03.04
5: nie ma numeru obszaru ochrony (liczba ujemna, zero lub większa od maksymalnej liczby obszarów ochrony) 6: opis obszaru ochrony składa się z więcej niŜ 10 elementów konturu 7: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia jest zdefiniowany jako wewnętrzny obszar ochrony 8: zastosowano błędny parametr 9: uaktywniany obszar ochrony nie jest zdefiniowany 10: zastosowano błędny modalny kod G dla definicji obszaru ochrony 11: błędny opis konturu lub aktywny frame 12: inne błędy dalej nie wymienione. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić definicję obszaru ochrony, skontrolować daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 błędny specyficzny dla kanału obszar ochrony %3. Nr błędu %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony specyficznego dla kanału %4 = specyfikacja błędu

18001

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Definicja obszaru ochrony jest błędna. Nr błędu informuje o bliŜszych przyczynach alarmu. Oznaczają: 1: niepełny lub sprzeczny opis konturu 2: kontur otacza więcej niŜ jedną powierzchnię 3: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia nie jest wypukły 4: jeśli w 3. wymiarze obszaru ochrony aktywne są oba ograniczenia i obie granice mają taką samą wartość 5: nie ma numeru obszaru ochrony (liczba ujemna, zero lub większa od maksymalnej liczby obszarów ochrony) 6: opis obszaru ochrony składa się z więcej niŜ 10 elementów konturu 7: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia jest zdefiniowany jako wewnętrzny obszar ochrony 8: zastosowano błędny parametr 9: uaktywniany obszar ochrony nie jest zdefiniowany 10: zastosowano błędny modalny kod G dla definicji obszaru ochrony 11: błędny opis konturu lub aktywny frame 12: inne błędy dalej nie wymienione. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić definicję obszaru ochrony, skontrolować daną maszynową.

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna uaktywnić obszaru ochrony NCK %3. Nr błędu %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony NCK %4 = specyfikacja błędu

18002

Parametry

1 - 298

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Podczas uaktywniania obszaru ochrony wystąpił błąd. Nr błędu informuje o bliŜszych przyczynach alarmu. Oznaczają:

1 Alarmy

Reakcja Pomoc

1: niepełny lub sprzeczny opis konturu 2: kontur otacza więcej niŜ jedną powierzchnię 3: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia nie jest wypukły 4: jeśli w 3. wymiarze obszaru ochrony aktywne są oba ograniczenia i obie granice mają taką samą wartość 5: nie ma numeru obszaru ochrony (liczba ujemna, zero lub większa od maksymalnej liczby obszarów ochrony) 6: opis obszaru ochrony składa się z więcej niŜ 10 elementów konturu 7: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia jest zdefiniowany jako wewnętrzny obszar ochrony 8: zastosowano błędny parametr 9: uaktywniany obszar ochrony nie jest zdefiniowany 10: błąd przy wewnętrznej budowie obszarów ochrony 11: inne błędy dalej nie wymienione 12: maksymalna liczba równocześnie aktywnych obszarów ochrony jest przekroczona (dana maszynowa specyficzna dla kanału) 13,14: nie moŜna utworzyć elementu konturu dla obszarów ochrony 15,16: brakuje miejsca w pamięci dla obszarów ochrony 17: brakuje miejsca w pamięci dla elementów konturu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. 1. Zmniejszyć liczbę równocześnie aktywnych obszarów chronionych (MD). 2. Zmienić program obróbki: • • Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 nie moŜna uaktywnić specyficznego dla kanału obszaru ochrony %3. Nr błędu %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony specyficznego dla kanału %4 = specyfikacja błędu Oznaczają: skasować inne obszary chronione zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego.

Kontynuacja programu

18003

Parametry

Wyjaśnienie

Podczas uaktywniania obszaru ochrony wystąpił błąd. Nr błędu informuje o bliŜszych przyczynach alarmu. 1: niepełny lub sprzeczny opis konturu 2: kontur otacza więcej niŜ jedną powierzchnię 3: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia nie jest wypukły 4: jeśli w 3. wymiarze obszaru ochrony aktywne są oba ograniczenia i obie granice mają taką samą wartość 5: nie ma numeru obszaru ochrony (liczba ujemna, zero lub większa od maksymalnej liczby obszarów ochrony) 6: opis obszaru ochrony składa się z więcej niŜ 10 elementów konturu 7: obszar ochrony odnoszący się do narzędzia jest zdefiniowany jako wewnętrzny obszar ochrony 8: zastosowano błędny parametr 9: uaktywniany obszar ochrony nie jest zdefiniowany

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -299

1 Alarmy

03.04
10: błąd przy wewnętrznej budowie obszarów ochrony 11: inne błędy dalej nie wymienione. 12: maksymalna liczba równocześnie aktywnych obszarów ochrony jest przekroczona (dana maszynowa specyficzna dla kanału) 13,14: nie moŜna utworzyć elementu konturu dla obszarów ochrony 15,16: brakuje miejsca w pamięci dla obszarów ochrony 17: brakuje miejsca w pamięci dla elementów konturu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. 1. Zmniejszyć liczbę jednocześnie aktywnych obszarów ochrony (dana maszynowa). 2. Zmienić program obróbki: • zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego. Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 zorientowanie odnoszącego się do obrabianego przedmiotu obszaru ochrony %3 nie pasuje do zorientowania obszaru ochrony %4 odnoszącego się do narzędzia • skasować inne obszary ochrony

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

18004
Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony odnoszącego się do obrabianego przedmiotu Zorientowanie obszaru ochrony odnoszącego się do obrabianego przedmiotu i zorientowanie obszaru ochrony odnoszącego się do narzędzia jest odmienne. Przy ujemnym numerze obszaru ochrony chodzi o obszar ochrony NCK. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. • •

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

Zmienić definicję obszaru ochrony lub nie uaktywniać jednocześnie obszarów o róŜnej orientacji. Skontrolować dane maszynowe i ewentualnie zmienić definicję obszaru ochrony.

18005

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 blok %2 powaŜny błąd przy definicji obszaru ochrony %3 specyficznego dla NCK %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony

Definicja obszaru ochrony musi być zakończona przez EXECUTE, zanim zostanie przeprowadzone zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego. Obowiązuje to równieŜ dla funkcji wyzwalanych samoczynnie, jak np. G74, M30, M17. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 powaŜny błąd przy definicji specyficznego dla kanału obszaru ochrony %3 %1 = numer kanału

18006

Parametry

1 - 300

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
%2 = numer bloku, etykieta %3 = numer obszaru ochrony Definicja obszaru ochrony musi być zakończona przez EXECUTE, zanim zostanie przeprowadzone zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego. Obowiązuje to równieŜ dla funkcji wyzwalanych samoczynnie, jak np. G74, M30, M17. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją. Zmienić program obróbki.

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm poprzez NC-Start albo RESET i kontynuować program. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

18100

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 blok %2 FXS[] przyporządkowano nie obowiązującą wartość Obecnie obowiązują tylko wartości: 0: "odwołanie ruchu do oporu" stałego 1: "ruch do oporu stałego" obowiązuje.

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 FXST[] przyporządkowano nie obowiązującą wartość %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

18101

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Obecnie obowiązuje tylko zakres 0.0 - 100.0. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 FXSW[] przyporządkowano nie obowiązującą wartość %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Obecnie obowiązują tylko wartości dodatnie łącznie z zerem. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją.

18102
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej: zatrzymanie przebiegu wyprzedzającego przy definicji CTABDEF jest niedozwolone %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

18200

Parametry Wyjaśnienie

Instrukcje programowe prowadzące do zatrzymania przebiegu wyprzedzającego nie mogą występować w ramach definicji tablicy krzywej. Przez zmienną systemową $P_CTABDEF moŜna odpytać, czy aktywna jest właśnie definicja tablicy. 1 -301

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę wziąć blok w nawiasy półokrągłe przez "IF NOT($P_CTABDEF) ... ENDIF" lub usunąć instrukcję, która prowadzi do zatrzymania przebiegu wyprzedzającego. Następnie proszę ponownie uruchomić program obróbki.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej: tablica %3 nie istnieje

18201

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

%1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer tablicy krzywej

Nastąpiła próba zastosowania tablicy krzywej, której numer nie jest znany w systemie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę zmienić numer tablicy w instrukcji programowej lub zdefiniować tablicę krzywej przez poŜądany numer tablicy. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

18202

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 tablica krzywej: polecenie CTABEND bez CTABDEF jest niedozwolone %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W programie zaprogramowano instrukcję CTABEND, które kończy definicję tablicy krzywej, bez wcześniejszego rozpoczęcia definicji tablicy krzywej przez CTABDEF, lub instrukcje CTABDEF i CTABEND nie zostały zaprogramowane na tej samej płaszczyźnie programowej. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę usunąć w programie rozkaz CTABEND lub w odpowiednim miejscu programu wprowadzić instrukcję CTABDEF( ..). Instrukcje CTABDEF i CTABEND muszą być zaprogramowane w tej samej płaszczyźnie programowej (program główny lub podprogram). Proszę ponownie uruchomić program. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej: instrukcja CTABDEF nie w ramach CTABDEF W programie instrukcja CTABDEF, przy pomocy której jest rozpoczynana definicja tablic krzywych, jest zaprogramowana w ramach części definicyjnej tablicy. Jest to niedozwolone, aktualna tablica krzywej musi przedtem zostać zamknięta przy pomocy CTABEND. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

18203

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 302

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc

1 Alarmy
Usunąć polecenie CTABEND w programie albo wstawić w odpowiednim miejscu w programie instrukcję CTABDEF(..). Instrukcje CTABDEF i CTABEND muszą być programowane w tej samej płaszczyźnie programowej (program główny albo podprogram). Ponownie uruchomić program. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 tablica krzywej: instrukcja SUPA nie w ramach CTABDEF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy definicji tablicy krzywej niedozwolony jest G-Code SUPA, poniewaŜ jest przez to powodowane zatrzymanie przebiegu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

18204

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Usunąć G-Code SUPA w ramach definicji tablicy krzywej. Ew. zamiast SUPA uŜyć G-Code G53 wzgl. G153.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 frame: przesunięcie dokładne nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przyporządkowanie przesunięcia dokładnego do frame nastawianego lub bazowego jest niemoŜliwe, poniewaŜ dana maszynowa MD $MN_FRAME_FINE_TRANS nie jest równa 1. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera.

18300

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel / serwis. Zmienić program, lub ustawić MD $MN_FRAME_FINE_TRANS na 1. Skasować alarm przez NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 frame: obrót jest niedopuszczalny %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Dla frame globalnych NCU obroty nie są moŜliwe. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

18310
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 frame: niedopuszczalne polecenie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Odczyt lub zapis nieistniejącego frame. - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

18311
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -303

1 Alarmy
- Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 frame: nie zaprojektowano przesunięcia dokładnego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta W przypadku G58 i G59 musi być zaprojektowane przesunięcie dokładne. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić dane maszynowe.

18312
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 frame: niedopuszczalne przełączenie osi geometrycznych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zmiana przyporządkowania osi geometrycznej jest niedopuszczalna, poniewaŜ aktualny frame zawiera obroty. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

18313

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 frame: konflikt typów %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Zmienić program obróbki, lub ustawić inny tryb przy pomocy zmiennej $MN_FRAME_GEOAX_CHANGE_MODE.

18314

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

NiemoŜliwe jest powiązanie frame globalnych i specyficznych dla kanału. Alarm jest wywoływany takŜe wtedy, gdy frame globalny zostanie zaprogramowany z identyfikatorem osi kanału i na tej NCU dla osi kanału nie ma osi maszyny. Frame specyficzne dla kanału nie mogą być programowane z identyfikatorami osi maszyny, jeśli dla osi maszyny nie występuje na tej NCU korespondująca oś kanału. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 przełączenie języka nie jest moŜliwe:%3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

18400

Parametry

1 - 304

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
%3 = przyczyna

1 Alarmy

Wyjaśnienie

Reakcja

Przełączenie na język zewnętrzny NC nie jest moŜliwe z wymienionego powodu. Są moŜliwe następujące przeszkody (patrz teŜ parametr 3): 1. Błędne ustawienie danych maszynowych 2. Aktywna transformacja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Przed przełączeniem języka sprawdzić, czy spełnione są powyŜsze warunki. Kanał %1 oś %2 nie osiągnięto zderzaków bazowych %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

20000

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Po rozpoczęciu bazowania do punktu odniesienia rosnące zbocze zderzaka redukcyjnego musi zostać osiągnięte na odcinku ustalonym w MD 34030 REFP_MAX_CAM_DIST (faza 1 bazowania). (Błąd ten występuje tylko przy przetwornikach przyrostowych).

Pomoc

- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. MoŜliwe są 3 przyczyny błędu: 1. W MD 34030 REFP_MAX_CAM_DIST znajduje się zbyt mała wartość. NaleŜy określić maksymalnie moŜliwy odcinek od początku bazowania do zderzaka redukcyjnego i porównać z wartością w MD: REFP_MAX_CAM_DIST, ewent. zwiększyć MD. 2. Sygnał zderzaka nie dochodzi do wejściowego zespołu konstrukcyjnego PLC. Uruchomić ręcznie wyłącznik punktu odniesienia i skontrolować sygnał wejściowy na złączu NC/PLC (odcinek: wyłącznik/wtyczka/kabel/wejście PLC/program uŜytkownika).

Kontynuacja programu

3. Wyłącznik punktu odniesienia nie jest uruchamiany przez zderzak. Skontrolować pionowy odstęp między zderzakami redukcyjnymi i wyłącznikiem. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 nie ma sygnału zderzaka %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

20001

Parametry Wyjaśnienie

Na początku fazy 2 bazowania do punktu odniesienia nie ma juŜ sygnału ze zderzaka redukcyjnego.

Reakcja

Faza 2 bazowania rozpoczyna się wtedy, gdy oś po zahamowaniu zatrzymuje się na zderzaku redukcyjnym. Start osi następuje potem w przeciwnym kierunku, aby przez zejście / ponowne wejście (zbocze ujemne / dodatnie) na zderzak redukcyjny wyselekcjonować najbliŜszy znacznik zerowy systemu pomiarowego. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -305

1 Alarmy
Pomoc

03.04
Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować, czy droga hamowania z prędkości najazdowej nie jest większa od zderzaka punktu bazowego - wówczas oś moŜe zatrzymać się dopiero za zderzakiem. Zastosować dłuŜszy zderzak lub zmniejszyć prędkość dosuwu w danej maszynowej 34020 REFP_VELO_SEARCH_CAM. Jeśli oś zatrzymała się na zderzaku, naleŜy sprawdzić, czy na złączu do NCK występuje jeszcze sygnał ”ZWŁOKA BAZOWANIE DO PUNKTU ODNIESIENIA” (DB 31 - 48, DBX 12.7). • • Sprzęt: przerwanie przewodu? zwarcie? Oprogramowanie: program uŜytkownika?

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 brakuje znacznika zerowego %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Znacznik zerowy przyrostowego przetwornika drogi nie leŜy w ustalonym odcinku.

20002

Parametry Wyjaśnienie

Faza 2 bazowania kończy się wówczas, gdy rozpoznano znacznik zerowy przetwornika, po tym jak rosnące / malejące zbocze sygnału złącza PLC ”ZWŁOKA BAZOWANIE DO PUNKTU ODNIESIENIA” (DB 31 - 48, DBX 12.7) spowodowało zadziałanie przerzutnika. Maksymalny odcinek drogi między zadziałaniem przerzutnika a następującym po nim znacznikiem zerowym ustalany jest w danej maszynowej 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST.

Reakcja

Nadzór zapobiega "przejechaniu" sygnału znacznika zerowego i wykorzystaniu następnego jako sygnał punktu odniesienia! (Błędna regulacja zderzaka lub zbyt duŜa zwłoka przez program uŜytkownika PLC).

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić regulację zderzaka i pamiętać o odpowiednim odstępie między końcem zderzaka i następującym po nim sygnale znacznika zerowego. Droga musi być większa od odcinka przebytego przez oś w czasie cyklu PLC.

Kontynuacja programu

Zwiększyć daną maszynową 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST, ale nie wybierać wartości większej od odstępu między 2 znacznikami zerowymi. Mogłoby to ewentualnie wyłączyć kontrolę! Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 błąd w systemie pomiarowym %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona W systemie pomiarowym ze znacznikami odniesienia z kodowanymi odstępem stwierdzono między dwoma leŜącymi obok siebie znacznikami odniesienia większą drogę, niŜ odpowiada to podwójnemu odstępowi w danej maszynowej 34300 ENC_REFP_MARKER_DIST. Sterowanie wyprowadzi alarm dopiero wtedy, gdy po 2. próbie w kierunku przeciwnym z połową prędkości przejazdowej powtórnie ustali zbyt duŜy odstęp.

20003

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 306

- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

Pomoc

Ustalić odstęp między 2 nieparzystymi znacznikami bazowymi (odstęp znaczników bazowych). Wartość tę (w przypadku liniałów Haidenhain 20,00 mm) naleŜy wprowadzić do danej maszynowej 34300 ENC_REFP_MARKER_DIST. Sprawdzić ścieŜkę bazową liniału łącznie z elektroniką obliczeniową. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 brakuje znacznika bazowego %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona W systemie pomiarowym długości z kodowanym odstępem nie znaleziono 2 znaczników bazowych w ustalonym odcinku wyszukiwania (specyficzna dla osi MD: 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST). W przypadku liniałów z kodowanym odstępem zderzak redukcyjny nie jest potrzebny (istniejący zderzak jest jednak wykorzystywany). Konwencjonalny przycisk kierunkowy określa kierunek wyszukiwania. Odcinek wyszukiwania 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST, w którym oczekiwane są 2 znaczniki bazowe, liczy od punktu startowego.

Kontynuacja programu

20004

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Ustalić odstęp między 2 nieparzystymi znacznikami bazowymi (odstęp znaczników bazowych). Wartość tę (w przypadku liniałów Haidenhain 20,00 mm) naleŜy wprowadzić do danej maszynowej 34060 REFP_MAX_MARKER_DIST. Sprawdzić ścieŜkę bazową liniału łącznie z elektroniką obliczeniową. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 bazowanie do punktu odniesienia zostało przerwane %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Bazowanie nie mogło zostać zakończone dla wszystkich podanych osi (np. przerwanie z powodu braku zezwolenia dla regulatora, przełączenia systemu pomiarowego, puszczenia przycisku kierunkowego, i in.).

Kontynuacja programu

20005

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

W przypadku systemów pomiarowych z kodowanym odstępem alarm występuje równieŜ wtedy, gdy w MD 34000 REFP_CAM_IS_ACTIV jest nastawiona wartość 1 (zderzak bazowy) i jest spełniony jeden z warunków podanych w "Pomoc".

Pomoc

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować moŜliwości przerwania: • brakuje zwolnienia regulatora (DB 21 - 28, DBX 2.1) • przełączenie systemu pomiarowego (DB 31 - 28, DBX 1.5 i DBX 1.6) • brakuje przycisków ruchu + lub - (DB 31 - 48, DBX 4.6 i DBX 4.7) • override posuwu = 0 • blokada posuwu jest aktywna

- Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

1 -307

1 Alarmy

03.04
Specyficzna dla osi MD 34110 REFP_CYCLE_NR określa, które osie biorą udział w bazowaniu specyficznym dla kanału.

Kontynuacja programu

-1: brak bazowania specyficznego dla kanału, start NC bez bazowania 0: brak bazowania specyficznego dla kanału, start NC z bazowaniem 1-8: bazowanie specyficzne dla kanału. Podana liczba odpowiada kolejności bazowania (jeŜeli wszystkie osie z zawartością 1 osiągnęły punkt bazowy, startują osie z zawartością 2 itd.). Kanał %1 oś %2 prędkość wyłączenia w punkcie bazowym nie została osiągnięta %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

20006

Parametry Wyjaśnienie

W fazie 2 dosuwu do punktu bazowego (czekanie na znacznik zerowy) osiągnięty został koniec zderzaka, ale prędkość dosuwu do punktu odniesienia znajduje się poza oknem tolerancji. (Jest to moŜliwe, kiedy oś na początku dosuwu znajduje się juŜ na końcu zderzaka. Tym samym faza 1 jest uwaŜana za juŜ zakończoną i nie następuje jej start).

Faza 2 jest przerywana (tym razem przed zderzakiem) i następuje automatycznie ponowny start dosuwu do punktu bazowego przez fazę 1. JeŜeli takŜe przy 2. próbie nie zostanie osiągnięta prędkość dosuwu, wówczas nastąpi ostateczne przerwanie bazowania z wyświetleniem alarmu). Reakcja Prędkość dosuwu: 34040 REFP_VELO_SEARCH_MARKER Tolerancja prędkości: 35150 SPIND_DES_VELO_TOL - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmniejszyć MD dla prędkości dosuwu 34040 REFP_VELO_SEARCH_MARKER i/albo zwiększyć daną maszynową tolerancji prędkości 35150 SPIND_DES_VELO_TOL. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 bazowanie do punktu odniesienia wymaga 2 systemów pomiarowych %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Przy ustawieniu 34200 ENC_REFP_MODE = 6 potrzebne są 2 przetworniki! - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20007

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zmienić tryb bazowania 34200 ENC_REFP_MODE lub wbudować i skonfigurować drugi przetwornik.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 bazowanie do punktu odniesienia wymaga drugiego bazowanego systemu pomiarowego %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Przy ustawieniu 34200 ENC_REFP_MODE = 6 musi być najpierw bazowany drugi przetwornik. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

20008

Parametry Wyjaśnienie

1 - 308

03.04
Reakcja - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić tryb bazowania ENC_REFP_MODE lub dokonać bazowania drugiego przetwornika. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 aktywny ruch kółkiem ręcznym %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu.

20050

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Nie moŜna wykonać konwencjonalnego ruchu w osiach poprzez przyciski ruchu, poniewaŜ trwa jeszcze ruch poprzez kółko ręczne. Zdecydować, czy ruch w osi ma nastąpić przez przyciski kierunkowe czy przez kółko ręczne. Zakończyć ruch kółkiem ręcznym, ewentualnie z osiowym skasowaniem pozostałej drogi (sygnał interfejsowy DB 31 - 48, DBX 2.2). Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 ruch kółkiem ręcznym nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu.

Kontynuacja programu

20051

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Oś wykonuje juŜ ruch poprzez przyciski kierunkowe - dlatego ruch poprzez kółko ręczne nie jest juŜ moŜliwy. Zdecydować, czy ruch w osi ma nastąpić poprzez przyciski kierunkowe czy kółko ręczne.

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 juŜ jest aktywna %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

20052

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Ma nastąpić ruch w osi jako osi maszyny w rodzaju pracy JOG przez przyciski kierunkowe na pulpicie sterowania maszyny. Nie jest to jednak moŜliwe, poniewaŜ: 1. wykonuje juŜ ona ruch jako oś geometryczna (przez specyficzny dla kanału interfejs DB 21 - 28, DBX 12.6, DBX 12.7, DBX 16.6, DBX 16.7 albo DBX 20.6 i DBX 20.7) albo 2. wykonuje juŜ ona ruch jako oś maszyny (przez specyficzny dla osi interfejs DB 31 - 48, DBX 4.6 i DBX 4.7) albo 3.obowiązuje frame dla obróconego układu współrzędnych i następuje juŜ konwencjonalny ruch w innej uczestniczącej w tym osi geometrycznej poprzez przyciski kierunkowe. - Wyświetlenie alarmu. Zatrzymać przejazd przez złącze kanału względnie osi lub zatrzymać inną oś geometryczną. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 DRF, FTOCON, zewn. przesunięcie punktu zerowego nie jest moŜliwe %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

20053

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -309

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

03.04
Ruch w osi następuje w takim trybie (np. bazowanie), który nie pozwala na Ŝadną dodatkową nałoŜoną interpolację. - Wyświetlenie alarmu. Zaczekać, aŜ oś osiągnie swoją pozycję bazową albo przez Reset przerwać bazowanie i ponownie uruchomić DRF. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 błędny indeks dla osi podziału w JOG %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona 1. Ma nastąpić ruch w wyświetlonej osi podziału w pracy JOG (o 1 pozycję podziałową). We wstępnie wybranym kierunku pozycja podziałowa jest juŜ jednak niedostępna.

20054

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

2. Oś znajduje się na ostatniej pozycji podziałowej. Przy ruchu przyrostowym osiągnięte zostanie ograniczenie pola roboczego lub programowy wyłącznik krańcowy, a nie ma przedtem pozycji podziałowej, w której mogłoby nastąpić zatrzymanie. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować (uzupełnić) listę pozycji podziałowych przez dane maszynowe MD 10 900: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 MD 10 910: INDEX_AX_POS_TAB_1 MD 10 920: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 MD 10 930: INDEX_AX_POS_TAB_2 lub ograniczenia pola roboczego względnie programowy wyłącznik krańcowy ustawić na inne wartości. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału Kanał %1 wrzeciono prowadzące nie istnieje w trybie JOG Wyświetlana o ma wykonać ruch jako oś maszyny w trybie JOG z posuwem na obrót, nie jest jednak zdefiniowane wrzeciono prowadzące, od którego mogłaby zostać pobrana rzeczywista prędkość obrotowa. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

Kontynuacja programu

20055

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. JeŜeli posuw na obrót ma być aktywny równieŜ w rodzaju pracy JOG, musi przez specyficzną dla kanału daną maszynową 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND zostać zadeklarowane wrzeciono prowadzące. Następnie w zakresie czynności obsługowych PARAMETRY naleŜy przyciskiem ”DANE NASTAWCZE” i ”DANE JOG” otworzyć obraz, w którym naleŜy wybrać funkcję G95. Posuw JOG moŜna wówczas podać w [mm/obr.]. (JeŜeli jako posuw JOG ustawione zostanie 0 mm/obr., wówczas sterowanie przejmuje wartość ze specyficznej dla osi MD 32050 JOG_REV_VELO względnie przy przełoŜeniu biegu szybkiego 32040 JOG_REV_VELO_RAPID). Aktywność posuwu na obrót w trybie JOG jest wyłączana przez przełączenie funkcji G z G95 na G94. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 posuw na obrót nie jest moŜliwy. Oś / wrzeciono %3 jest zatrzymane %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

20056

Parametry

1 - 310

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Oś ma wykonać w JOG ruch z posuwem na obrót, jednak posuw wrzeciona / osi, z której posuw ma być wyprowadzony, wynosi 0. - Wyświetlenie alarmu. Dokonać ruchu wrzeciona / osi, z której ma być wyprowadzony posuw.

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %2 posuw na obrót dla osi/wrzeciona %3 wynosi <= zero %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi, numer wrzeciona

20057

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Dla osi / wrzeciona zaprogramowano posuw na obrót, nie zaprogramowano jednak prędkości lub zaprogramowana wartość jest mniejsza / równa zero. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Lokalna reakcja na alarm. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Blokada startu NC w tym kanale.

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Skorygować program obróbki lub • dla osi PLC na złączu VDI podać prawidłowy posuw lub • ustawić posuw dla osi nawrotnych w danej nastawczej $SA_OSCILL_VELO.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 posuw na obrót : niedozwolone źródło dla posuwu %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

20058

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

W osi / wrzecionie ma być wykonywany ruch z posuwem na obrót. Zdefiniowana w danej SD 43300 ASSIGN_FEED_PER_REV_SOURCE oś /wrzeciono odniesienia wskazuje na siebie samego . Tym samym nie moŜna zrealizować powstałego sprzęŜenia . - Wyświetlenie alarmu. Odpowiednio zmienić oś / wrzeciono odniesienia w SD 43300.

Po usunięciu przyczyny alarm znika. Nie są wymagane Ŝadne inne czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 nie moŜe wykonać ruchu jako osi geometryczna %1 = numer kanału %2 = nazwa osi

20060

Parametry Wyjaśnienie

Oś nie znajduje się obecnie w stanie ”oś geometryczna”. Dlatego niemoŜliwy jest jej ruch jako osi geometrycznej w trybie JOG.

Reakcja Pomoc

JeŜeli w oknie wyświetlania ”Pozycja” jest wyświetlany skrót WKS (układ współrzędnych obrabianego przedmiotu), wówczas przez przyciski kierunkowe moŜe nastąpić ruch tylko w osiach geometrycznych! (MKS ... układ współrzędnych maszyny; przy pomocy przycisków kierunkowych pulpitu sterowania maszyny moŜna teraz wykonywać ruch wszystkich osi maszyny). - Wyświetlenie alarmu. Sprawdzić obsługę, czy rzeczywiście ma nastąpić ruch osi geometrycznych, w innym przypadku przełączenie na osie maszynowe przyciskiem ”WKS/MKS” na pulpicie sterowania maszyny. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -311

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 oś %2 nie moŜe wykonać ruchu jako oś orientacji %1 = numer kanału %2 = nazwa osi Oś nie jest osią orientacji i dlatego nie moŜe wykonać ruchu jako oś orientacji w trybie JOG. - Wyświetlenie alarmu. Wprowadzić oś jako oś orientacji.

20061

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 juŜ jest aktywna %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Wyświetlona oś wykonuje juŜ ruch jako oś maszyny. Nie moŜe być dlatego uŜywana jako oś geometryczna. Ruch osi moŜe w trybie JOG nastąpić przez 2 róŜne interfejsy. 1. jako oś geometryczna: przez specyficzne dla kanału złącze DB 21 - DB 28, DBX12.6 albo DBX12.7 2. jako oś maszyny: przez specyficzne dla osi złącze DB 31 - DB 48 DBX8.6 lub DBX8.7 Przez standardowy pulpit sterowania maszyny nie jest moŜliwe jednoczesne uŜywanie osi jako maszyny i geometrycznej! - Wyświetlenie alarmu. Start osi geometrycznej dopiero wtedy, gdy zakończony zostanie ruch jako osi maszyny. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

20062

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

20063

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = nazwa osi

Kanał %1 oś %2 ruch osi orientacji bez transformacji nie jest moŜliwy

Została dokonana próba ruchu osi orientacji bez aktywnej transformacji orientacji w trybie JOG. - Wyświetlenie alarmu. Załączyć transformację orientacji.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 nie zdefiniowane wrzeciono prowadzące dla osi geometrycznych w trybie JOG %1 = numer kanału Ma nastąpić ruch w wyświetlonej osi jako osi geometrycznej w trybie JOG z posuwem na obrót, nie zdefiniowano jednak wrzeciona prowadzącego, od którego moŜna by pobrać prędkość obrotową. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

20065

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 - 312

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

JeŜeli posuw na obrót ma być aktywny równieŜ w trybie pracy JOG, naleŜy przez specyficzną kanałowo daną maszynową 20090 SPIND_DEF_MASTER_SPIND zadeklarować wrzeciono prowadzące. Następnie w zakresie czynności obsługowych PARAMETRY naleŜy przyciskiem programowanym ”DANE NASTAWCZE” i ”DANE JOG” otworzyć obraz, w którym naleŜy wybrać funkcję G95. Posuw JOG moŜna wówczas wprowadzić w [mm/obr.]. (JeŜeli jako posuw JOG ustawione zostanie 0 mm/obr., wówczas sterowanie przejmuje wartość ze specyficznej dla osi MD 32050

03.04

1 Alarmy
JOG_REV_VELO względnie przy nałoŜeniu przesuwu szybkiego 32040 JOG_REV_VELO_RAPID). Aktywność posuwu na obrót w trybie JOG jest wyłączana przez zmianę funkcji G z G95 na G94. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 zaprogramowany punkt końcowy leŜy za programowym wyłącznikiem krańcowym %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = “+” lub “-”

Kontynuacja programu

20070

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Ruch w osi następuje jako konkurencyjnej osi pozycjonowania z PLC a pozycja celowa znajduje się za odpowiednim programowym wyłącznikiem krańcowym. Ruch nie następuje. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zadać mniejszą pozycję docelową. Zmienić MD dla programowego wyłącznika krańcowego. Ewent. uaktywnić inny programowy wyłącznik krańcowy.

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 zaprogramowany punkt końcowy leŜy za ograniczeniem pola roboczego %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = “+” lub “-”

20071

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Wyświetlana oś uŜywana jest jako ”konkurująca oś pozycjonowania”. Jej pozycja docelowa znajduje się za ustawionym ograniczeniem pola roboczego. - Wyświetlenie alarmu. • • • Zadać mniejszą pozycję docelową. Wyłączyć ograniczenie pola roboczego. Inaczej ustawić ograniczenie pola roboczego.

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 nie jest osią podziału %1 = numer kanału %2 = numer osi

20072

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Wyświetlona oś uŜywana jest jako ”konkurująca oś pozycjonowania”. Jej pozycja celowa sparametryzowana jest w FC TEIL-ACHS jako numer pozycji podziałowej - oś nie jest jednak osią podziału. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zastosować FC POSACHS dla osi liniowych lub obrotowych albo zadeklarować oś jako podziału. Korespondujące dane maszynowe dla deklaracji osi podziału: MD 30 500: INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB MD 10 900: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 MD 10 910: INDEX_AX_POS_TAB_1 MD 10 920: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 MD 10 930: INDEX_AX_POS_TAB_2 Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 nie moŜe być repozycjonowana %1 = numer kanału %2 = numer osi

Kontynuacja programu

20073

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -313

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Konkurująca osi pozycjonowania nie moŜe być pozycjonowana, poniewaŜ nastąpił juŜ jej ponowny start przez złącze VDI i jest jeszcze aktywna. Nie następuje ruch repozycjonowania, ruch wywołany poprzez złącze VDI pozostaje niezmieniony. - Wyświetlenie alarmu. Brak.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 nieprawidłowa pozycja indeksu %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu. Dla konkurującej osi pozycjonowania, zadeklarowanej jako oś podziału, podano z PLC nr indeksu, który nie jest dostępny w tablicy. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować i prawidłowo ustawić nr osi podziału zadany z PLC. JeŜeli nr osi podziałowej się zgadza a alarm dotyczy zbyt krótkiej tablicy pozycji podziałowych, skontrolować dane maszynowe deklaracji osi podziału. MD 30 500: INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB MD 10 900: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1 MD 10 910: INDEX_AX_POS_TAB_1 MD 10 920: INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2 MD 10 930: INDEX_AX_POS_TAB_2

20074

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 nie moŜe obecnie wykonywać ruchów nawrotnych %1 = numer kanału %2 = numer osi

20075

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Oś nie moŜe obecnie wykonać ruchu nawrotnego, poniewaŜ następuje juŜ w niej ruch, np. ruch ręczny. - Wyświetlenie alarmu. Zakończyć inny ruch postępowy.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 wykonuje ruch wahadłowyy - zmiana trybu jest niemoŜliwa %1 = numer kanału %2 = numer osi Oś wykonuje ruch wahadłowy, zmiana trybu jest niemoŜliwa, poniewaŜ w wybranym trybie ruch wahadłowy jest niedopuszczalny. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20076

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Nie wywoływać takiej zmiany trybu. Skontrolować oś z PLC i w programie PLC zadbać o to, aby oś przy takich zmianach trybu zakończyła ruch wahadłowy. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 zaprogramowana pozycja leŜy poza programowym wyłącznikiem krańcowym %3 %1 = numer kanału © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

20077

Parametry

1 - 314

03.04
%2 = numer osi %3 = “+” lub “-”

1 Alarmy

Wyjaśnienie Reakcja

Ruch w osi następuje jako osi nawrotnej a pozycja docelowa (pozycja nawrotna lub końcowa) znajduje się za odpowiednim programowym wyłącznikiem krańcowym. Ruch nie następuje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Zadać mniejszą pozycję celową. Zmienić MD dla programowego wyłącznika krańcowego. Ewent. uaktywnić inny programowy wyłącznik krańcowy.

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 zaprogramowana pozycja leŜy za ograniczeniem pola roboczego %3 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = “+” lub “-”

20078

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Ruch w osi następuje jako osi nawrotnej a pozycja docelowa (pozycja nawrotna lub końcowa) znajduje się za odpowiednim działającym ograniczeniem pola roboczego. Ruch nie następuje. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Zadać mniejszą pozycję celową. Wyłączyć aktywność ograniczenie pola roboczego. Inaczej ustawić ograniczenie pola roboczego.

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 odcinek ruchu wahliwego %3 <= 0 %1 = numer kanału %2 = numer osi %3 = długość

20079

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Ruch w osi następuje jako osi ruchu wahliwego, a przebywany odcinek jest mniejszy lub równy zero, np. oba punkty zwrotne leŜą na identycznej pozycji, jeden punkt nawrotu został przesunięty przeciwnie kierunku ruchu wahliwego poza drugi punkt nawrotu. Ruch nie jest wykonywany.

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Zadać prawidłową pozycję docelową (pozycja nawrotu, końcowa).

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -315

1 Alarmy
Kontynuacja programu

03.04
Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 Ŝadne kółko ręczne nie jest przyporządkowane do nałoŜenia %1 = numer kanału %2 = numer osi Dla podanej osi, przy uruchomionym nałoŜeniu ruchu wykonywanego kółkiem ręcznym w automatyce brakuje przyporządkowania kółka ręcznego. JeŜeli przy aktywnym nałoŜeniu prędkości FD > 0 brakuje w alarmie określenia osi, wówczas w tym kanale NC nie jest zdefiniowana Ŝadna 1. oś geometryczna. Przez to ten blok zostanie wykonany bez wpływu kółka ręcznego. - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli poŜądany jest wpływ kółka ręcznego, kółko musi zostać uaktywnione.

20080

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 kółko ręczne konturu: kierunek ruchu albo przejście początku bloku jest niedozwolone %1 = numer kanału Przy pomocy kółka ręcznego konturu wykonywany jest ruch po torze w kierunku przeciwnym do zaprogramowanego i nastąpiło dojście do punktu startowego toru na początku bloku. - Wyświetlenie alarmu. Obrócić kółko ręczne konturu w przeciwnym kierunku. Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Oś %1 ruch do oporu twardego jest niemoŜliwy. Sprawdzić zaprogramowanie i dane osi

20085

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

20090

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

%1 = nazwa osi, numer wrzeciona 1. Zaprogramowano funkcję ”ruch do oporu twardego” przez FXS[AX]=1, ale oś (jeszcze) jeszcze jej nie obsługuje. Sprawdzić MD 37000. Dla osi Gantry i osi symulowanych funkcja jest niedostępna. 2. Dla osi AX przy wyborze nie zaprogramowano ruchu. AX to identyfikator osi maszyny. 3. Dla osi / wrzeciona, dla których uaktywniona jest funkcja ”ruch do oporu twardego” naleŜy zawsze w bloku wyboru zaprogramować ruch postępowy. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Sprawdzić typ osi • Sprawdzić MD 37000 • Czy w bloku dosuwu brakuje zaprogramowania ruchu osi maszyny? Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki.

1 - 316

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Oś %1 nie osiągnęła oporu twardego %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Przy próbie ruchu do oporu twardego osiągnięta została zaprogramowana pozycja końcowa albo nastąpiło przerwanie ruchu. Alarm moŜna maskować poprzez daną maszynową $MA_FIXED_STOP_ALARM_MASK. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20091

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Korekta programu obróbki i ustawień: • Czy przerwany został blok ruchu postępowego? • JeŜeli pozycja osi ma odpowiadać zaprogramowanej pozycji końcowej, naleŜy skorygować pozycję końcową. • JeŜeli zaprogramowana pozycja końcowa znajduje się w obrębie obrabianej części, wówczas naleŜy sprawdzić kryterium wyzwalania. • MoŜe jest zwymiarowana za duŜa odchyłka od konturu, prowadząca do wywołania alarmu? MoŜe granica momentów jest zbyt wysoko ustawiona? Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 ruch do oporu twardego jest jeszcze aktywny %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Nastąpiła próba wywołania ruchu w osi dosuniętej do oporu twardego podczas gdy jest ona na oporze albo odwołanie nie zostało jeszcze zakończone. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić następujące punkty: • Czy w wyniku ruchu postępowego osi geometrycznych równieŜ zostanie poruszona oś na oporze twardym? • Czy dokonano wyboru, chociaŜ oś znajduje się na oporze? • Czy przerwano odwołanie przez RESET? • Czy PLC dokonało łączenia sygnałów kwitowania?

20092

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 zadziałał nadzór zatrzymania na oporze %1 = nazwa osi, numer wrzeciona

20093

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -317

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja

03.04
Pozycja osi od chwili dokonania wyboru znajduje się poza oknem zatrzymania. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • • Kontrola mechaniki, np. czy zderzak nie jest wyłamany? MoŜe nie wytrzymała część zaciskowa? Zbyt małe okno pozycji dla kontroli zatrzymania (37020 MD: $MA_FIXED_STOP_WINDOW_DEF) (43520 dana nastawcza: $SA_FIXED_STOP_WINDOW). Wartość standardowa kaŜdorazowo 1 mm.

Pomoc

Kontynuacja programu

We wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 Funkcja została anulowana %1 = nazwa osi, numer wrzeciona • • Funkcja została anulowana. MoŜliwe powody to:

20094

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Alarm moŜna przeprojektować poprzez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału).

z powodu wystąpienia blokady impulsów moment nie moŜe być dłuŜej podtrzymywany. PLC cofnęło pokwitowanie.

Pomoc

- Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Sprawdzić, czy: • • czy jest blokada impulsów od jednostki zasilania lub z PLC? czy zostały przez PLC skasowane bity kwitowania, chociaŜ NCK nie Ŝądało odwołania?

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 niedopuszczalny moment przytrzymujący, moment zmierzony %2 %1 = nazwa osi, numer wrzeciona %2 = aktualny moment przytrzymujący przy wyborze testu hamowania - Wyświetlenie alarmu.

20095

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Aktualny moment przytrzymujący przy wyborze testu hamowania nie moŜe być wywierany przy aktualnym sparametryzowaniu testu hamowania. Sprawdzić parametryzację testu hamowania: © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 318

03.04


1 Alarmy
Moment potrzebny do wyrównania cięŜaru w danej maszynowej napędu 1192 powinien w przybliŜeniu być równym aktualnemu momentowi przytrzymującemu. Aktualna wartość momentu przytrzymującego wyświetlana jest w tekście alarmu Zadany moment w teście hamowania MA_BRAKETEST_TORQUE musi być nastawiony większy od aktualnego momentu przytrzymywania.

• Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

20096

Parametry Wyjaśnienie

%1 = nazwa osi, numer wrzeciona %2 = informacja o błędzie w oparciu o $VA_FXS_INFO

Oś %1 test hamowania anulowany, dodatkowa informacja %2

Test hamowania rozpoznał błąd. Dodatkowa informacja pozwala wnioskować o przyczynie alarmu. Objaśnienie naleŜy przeczytać w dokumentacji do zmiennej systemowej $VA_FXS_INFO. Informacja dodatkowa 0: nie ma dodatkowej informacji. 1: typ osi - nie oś PLC albo rozkazowa. 2: osiągnięta pozycja końcowa, ruch zakończony. 3: anulowanie przez zresetowanie NC (zresetowanie przyciskiem). 4: nastąpiło wyjście poza okno nadzoru. 5: napęd odmówił zredukowania napędu. 6: PLC cofnęło zezwolenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przestrzegać warunków brzegowych testu hamowania, patrz informacja dodatkowa. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1: błędna konfiguracja dla funkcji dygitalizacji %1 = numer kanału • • Funkcja dygitalizacji oczekuje definicji 3 osi geometrycznych w kanale. Przy dostępnej prędkości transmisji dla przekazywania pozycji rzeczywistych i prędkości zadanych między NC i urządzeniem dygitalizacyjnym takt Ipo nie moŜe być ustawiony jako mniejszy od 5 ms.

20100

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Przez dane maszynowe zdefiniować 3 osie geometryczne dla kanału dygitalizacji • Zastosować takt Ipo większy od 5 ms. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

20101
Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

Nie jest moŜliwe utworzenie połączenia z urządzeniem dygitalizacyjnym

Próba synchronizacji połączenia komunikacyjnego do urządzenia dygitalizacyjnego i przekazania parametrów maszyny została anulowana po przekroczeniu podanego limitu czasu granicznego wynoszącego 15 sekund. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Sprawdzić połączenie z urządzeniem dygitalizacyjnym (kabel RS422, napięcie zasilania) i stan załączenia urządzenia dygitalizacyjnego. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -319

1 Alarmy

03.04
Oś %1: brak albo aktywna niedopuszczalna transformacja przy dygitalizacji

20102

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału Dla dygitalizacji 3+2-osiowej zakłada się, Ŝe jest aktywna transformacja kinematyczna. Dopuszczalnymi transformacjami są ogólna transformacja 5-osiowa i głowica obrotowa Kardana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. • • Przed dygitalizacją uaktywnić dopuszczalną transformację. Poprzez daną maszynową wybrać tryb 3-osiowy dla dygitalizacji.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału

20103
Reakcja Pomoc

Parametry

Oś %1: moduł dygitalizacyjny nie obsługuje dygitalizacji 3+2-osiowej Dla dygitalizacji 3+2 osiowej zakłada się, Ŝe zarówno NCU jak i moduł dygitalizacyjny obsługują tryb 3+2-osiowy. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. • • Aktualizacja oprogramowania modułu dygitalizacyjnego. Poprzez daną maszynową wybrać tryb 3-osiowy dla dygitalizacji.

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

20105

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1: osie zatrzymane przez urządzenie dygitalizacyjne. Kod błędu: %2 %1 = numer kanału %2 = kod błędu urządzenia dygitalizacyjnego Urządzenie dygitalizacyjne rozpoznało błąd w komunikacji i zasygnalizowało go z powrotem do NC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kod błędu 1: sprawdzić okablowanie w kierunku do urządzenia dygitalizacyjnego. Inne kody błędów: patrz podręcznik urządzenia dygitalizacyjnego. Urządzenie dygitalizacyjne spowodowało wyłączenie awaryjne

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Urządzenie dygitalizacyjne rozpoznało powaŜny błąd i spowodowało wyłączenie awaryjne. Przyczyna: patrz komunikat w urządzeniu dygitalizacyjnym. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki

20106
Reakcja

Wyjaśnienie

Pomoc Kontynuacja programu

20108

Parametry Wyjaśnienie

Odebrano nie obowiązujący pakiet danych od urządzenia dygitalizacyjnego. Kody błędu: %1, %2 %1 = kod błędu pakietu cyklicznego %2 = kod błędu pakietu out-of-band (poza pasmem) © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 Pakiet danych przyjęty od urządzenia dygitalizacyjnego nie mógł być wykorzystany.

1 - 320

03.04
Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kod błędu: 0, 0: sprawdzić okablowanie w kierunku do NC. Inne kody błędów: np. błędny nagłówek, nieprawidłowa suma kontrolna (dokumentacja projektowa). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Błąd w komunikacji dygitalizacji: kod statusu Com-IC: %1 %1 = bajt statusu Układ przełączający dla szeregowej komunikacji z urządzeniem dygitalizacyjnym sygnalizuje przez swój bajt statusu błąd przesyłania (Framing error, Parity itd.). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

20109

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić kabel połączeniowy do urządzenia dygitalizacyjnego: szczególnie ekranowanie. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1: zbyt wiele zaleŜności kompensacyjnych %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Kompensacja interpolacyjna z tablicami. Dla kaŜdej osi moŜna zdefiniować maksymalnie tyle zaleŜności kompensacyjnych, ile jest osi w systemie. Przy tym alarmie kompensacja interpolacyjna w osi zostaje automatycznie wyłączana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Sprawdzić i prawidłowo ustawić parametry tablicy $AN_CEC_OUTPUT_AXIS i/albo wyłączyć jedną lub wiele tablic ($SN_CEC_TABLE_ENABLE). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1: błąd konfiguracji w tablicy kompensacji %2 %1 = nazwa osi, numer wrzeciona %2 = tablica kompensacji

20120

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

20121

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kompensacja interpolacyjna z tablicami. Ustawienia podanej tablicy są niedozwolone. Dla zmiennych systemowych obowiązuje $AN_CEC_MAX >= $AN_CEC_MIN i $AN_CEC_STEP != 0. Tablica ta zostanie automatycznie wyłączona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić i skorygować parametry tablicy kompensacji. JeŜeli błędu nie moŜna znaleźć, alarm moŜna wyłączyć; w tym celu wyłączyć tablicę ($SN_CEC_TABLE_ENABLE) lub wyłączyć kompensację w osi ($MA_CEC_ENABLE). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Tabela kompensacji %1: nie obowiązujące przyporządkowanie osi %1 = tablica kompensacji

Kontynuacja programu

20122

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Parametry

1 -321

1 Alarmy
Wyjaśnienie

03.04
Kompensacja interpolacyjna z tablicami. Przyporządkowanie osi wejściowych lub wyjściowych do podanej tablicy jest niedozwolone. Dla zmiennych systemowych obowiązuje $AN_CEC_INPUT_AXIS i $AN_CEC_OUTPUT_AXIS != 0 Tablica ta jest automatycznie wyłączana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić i prawidłowo ustawić przyporządkowanie osi do tablicy kompensacji. JeŜeli błędu nie moŜna znaleźć, moŜna wyłączyć alarm; w tym celu wyłączyć tablicę ($SN_CEC_TABLE_ENABLE) lub wyłączyć kompensację w osi ($MA_CEC_ENABLE). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1: róŜne przyporządkowanie wyjść mnoŜonych tablic %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Kompensacja interpolacyjna z tablicami. Obie tablice, których wyjścia mają być ze sobą mnoŜone, są przyporządkowane do róŜnych osi wyjściowych. Kompensacja w tej osi zostanie automatycznie wyłączona. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić i prawidłowo ustawić parametry tablic kompensacji ($AN_CEC_OUTPUT_AXIS i $AN_CEC_MULT_BY_TABLE).

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

20123

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

JeŜeli błędu nie moŜna znaleźć, moŜna wyłączyć alarm; w tym celu wyłączyć kompensację w osi ($MA_CEC_ENABLE) lub wyłączyć tablice ($SN_CEC_TABLE_ENABLE).

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1: suma wartości kompensacji jest zbyt duŜa %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Suma wartości kompensacji ze wszystkich tablic przyporządkowanych do osi przekroczyła wartość graniczną $MA_CEC_MAX_SUM i musiała zostać ograniczona. MoŜe to spowodować błędy konturu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Sprawdzić parametry tablic kompensacji przyporządkowanych do osi. Sprawdzić charakterystyki w tablicach ($AN_CEC). Skasować alarm przyciskiem RESET, ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1: zbyt szybka zmiana wartości kompensacji %1 = nazwa osi, numer wrzeciona

20124

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

20125

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wartość kompensacji zmieniła się szybciej, niŜ jest to dozwolone w 32730 CEC_MAX_VELO. Musiała zostać przejściowo ograniczona. Brakujący odcinek będzie nadrobiony, mogło jednak dojść do błędów konturu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Sprawdzić parametry tablicy kompensacji przyporządkowanych do osi. Sprawdzić charakterystyki w tablicach ($AN_CEC). Ewentualnie jedna z osi wejściowych mogła się równieŜ szybciej poruszać, niŜ jest to przewidziane.

Alarm zniknie wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 322

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 kontrola na tunel wokół konturu %1 = numer kanału Wierzchołek narzędzia opuścił tunel utworzony wokół konturu zadanego, tzn. odstęp wierzchołka narzędzia od konturu zadanego był większy niŜ jest to podane w MD 21050 CONTOUR_TUNNEL_TOL. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20130

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Proszę kolejno skontrolować następujące punkty: 1. Czy maszyna jest w porządku. Alarm nie został więc wywołany przez trudno poruszającą się oś, złamanie narzędzia lub kolizję? 2. JeŜeli maszyna jest w porządku, naleŜy zmniejszyć prędkość lub poprawić ustawienie regulatora. 3. Ewentualnie powiększyć tunel i obserwować błąd przez wyjście analogowe, aby określić przyczynę. Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy.

20140

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 akcja synchroniczna ruchu: ruch osi rozkazowej %2 patrz alarm NC %3 %1 = numer kanału %2 = oś %3 = alarm NC

W osi rozkazowej, w której ruch ma nastąpić z akcji synchronicznej, stwierdzono alarm NC. Jest on wyprowadzony w parametrze 3 jako numer alarmu MMC. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc

Kontynuacja programu

Patrz informacja w pomocy dla dodatkowych alarmów.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 akcja synchroniczna ruchu: nie obowiązujący typ osi %1 = numer kanału ZaŜądane polecenie jest niedozwolone dla osi rozkazowej lub wrzeciona w aktualnym stanie osi. Alarm występuje przy osiach rozkazowych (POS, MOV), rozkazach dla wrzeciona z akcji synchronicznych ruchu (M3/M4/M5, SPOS), holowaniu (TRAILON, TRAILOF) i sprzęŜeniu wartości prowadzącej (LEADON, LEADOF). - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20141

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Najpierw zatrzymać oś lub wyłączyć sprzęŜenie, następnie wybrać nowy stan. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -323

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 oś rozkazowa %2: zezwolenie na obrót pojemnika osi juŜ jest %1 = numer kanału. %2 = oś. Instrukcja akcji synchronicznej jest niedozwolona dla wrzeciona mającego zezwolenie na udział w obrocie pojemnika osi. Alarm jest wywoływany tylko wtedy, gdy wrzeciono zostanie przekazane do innej NCU. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

20142

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Udzielić instrukcji akcji synchronicznej przed zezwoleniem na obrót pojemnika osi lub po zakończeniu obrotu (w zaleŜności od aplikacji). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

20143

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Kanał %1 oś %2: nie moŜna uruchomić osi rozkazowej, gdyŜ jest kontrolowana przez PLC %1 = numer kanału. %2 = nazwa osi, numer wrzeciona. Spróbowano uruchomić oś rozkazową przy pomocy odniesionej do bloku albo modalnej akcji synchronicznej. PoniewaŜ oś jest kontrolowana przez PLC, start ten jest niemoŜliwy. - Wyświetlenie alarmu. Sterownik osi wyłączyć w PLC i przez przywrócić kontrolę osi kanałowi lub uruchomić oś rozkazową przy pomocy statycznej akcji synchronicznej. Alarm skasować przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

20144

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: niemoŜliwy dostęp do zmiennych systemowych %1 = numer kanału. %2 = numer bloku. Podczas stosowania zmiennych systemowych zakłada się bezproblemowy dostęp przy zapisie i odczycie danych systemowych. Dostęp do wartości rzeczywistych przetwornika czy teŜ wejść / wyjść cyfrowych jest uzaleŜniony od odpowiednich elementów sprzętowych. Jeśli w czasie akcji synchronizacji wynikiem dostępu nie są obowiązujące wartości, pojawi się alarm 20144. Poza akcją synchroniczną taki dostęp odczytu i zapisu prowadzi do zatrzymania realizacji bloku do momentu uzyskania wyniku. Następnie wykonywanie bloku będzie kontynuowane. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Przed odczytem lub zapisem danych systemowych naleŜy zapewnić, by dostęp, np. do potrzebnych komponentów sprzętowych był moŜliwy. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: błąd arytmetyczny

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = numer bloku

20145

Parametry Wyjaśnienie

Przy obliczaniu wyraŜenia arytmetycznego akcji synchronicznej ruchu nastąpiło przepełnienie (np. dzielenie przez zero).

1 - 324

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Reakcja - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Skorygować błędne wyraŜenie.

1 Alarmy

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: przekroczona głębokość kaskadowania %1 = numer kanału %2 = numer bloku Do obliczania wyraŜeń arytmetycznych w akcjach synchronicznych ruchu stosowany jest blok argumentów o stałej nastawionej wielkości. Przy wyraŜeniach bardzo złoŜonych moŜe nastąpić przepełnienie tego stosu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Skorygować błędne wyraŜenie.

20146

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: nie moŜna wykonać polecenia %1 = numer kanału %2 = numer bloku Pomiar stopień 2 • • • • Nie moŜna wykonać polecenia bloku akcji synchronicznej, np. niemoŜliwy jest Reset na własną akcję synchroniczną. Wersja objęta embargiem nie pozwala na pomiary z akcji synchronicznej Polecenie MEASA zostało zaprogramowane w akcji synchronicznej Pomiar jest juŜ aktywny Błąd programowy (patrz alarm 21701)

20147

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Zmienić akcję synchroniczną. Pomiar stopień 2

Kontynuacja programu

Z powodu lepszej diagnozy błędów najpierw wykonać zlecenie pomiaru z programu obróbki. Dopiero przy bezbłędnym przebiegu przejąć do akcji synchronicznych. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: wewnętrzny błąd %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku %3 = numer błędu

20148

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W trakcie wykonywania akcji synchronicznej wystąpił wewnętrzny błąd. Numer błędu jest istotny dla celów diagnostycznych i naleŜy zgłosić go producentowi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -325

1 Alarmy
- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić akcję synchroniczną.

03.04

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 akcja synchroniczna ruchu: nie obowiązujący indeks %1 = numer kanału %2 = numer bloku Przy dostępie do zmiennej w akcji synchronicznej ruchu zastosowano nie obowiązujący indeks. Przykład: ... DO $R[$AC_MARKER[1]] = 100 Błąd wystąpi wtedy, gdy znacznik 1 ma większą wartość niŜ maksymalnie dozwolony numer parametru R. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Zastosować obowiązujący indeks.

20149

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 zarządzanie narzędziami: PLC kończy przerwane polecenie %1 = numer kanału Wskazówka, Ŝe PLC zakończyło przerwane (przez alarm) polecenie menedŜera narzędzi / zmiany narzędzia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. SłuŜy tylko do informacji.

20150
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 zarządzanie narzędziami: PLC moŜe zakończyć tylko błędnie przerwane polecenia %1 = numer kanału Wskazówka, Ŝe PLC chciało przerwać aktywne właśnie polecenie menedŜera narzędzi (zmiana narzędzia) względnie, Ŝe nie ma Ŝadnego polecenia do przerwania. NCK to odrzuca, poniewaŜ stan kanału jest ‘aktywny’ (nie moŜe być wtedy przerwany), lub następuje ‘reset’ (wówczas nie ma nic do przerywania). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. SłuŜy tylko do informacji.

20160

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału

20170

Parametry

Kanał %1 dane maszynowe $AC_FIFO nie obowiązujące Budowa zmiennej FIFO $AC_FIFO1 - $AC_FIFO10 ustalona przez dane maszynowe $MC_NUM_AC_FIFO, $MC_START_AC_FIFO, $MC_LEN_AC_FIFO, $MC_MODE_AC_FIFO nie moŜe być umieszczona w polu parametrów R zdefiniowanym przez $MC_MM_NUM_R_PARAM. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 326

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Pomoc

1 Alarmy
Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zwiększyć ilość parametrów R lub zredukować elementy FIFO. $MC_MM_NUM_R_PARAM = $MC_START_AC_FIFO + $MC_NUM_AC_FIFO* ($MC_LEN_AC_FIFO + 6) Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Kontynuacja programu

20200

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 nie obowiązujący numer wrzeciona %2 przy dokładnej korekcji narzędzia %1 = numer kanału docelowego %2 = numer wrzeciona Dla wrzeciona podanego w poleceniu PUTFTOC nie ma w kanale docelowym przyporządkowania osi do wrzeciona. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

Pomoc

Kontynuacja programu

Zmienić program w kanale, który zapisuje dokładną korekcję narzędzia.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 do wrzeciona %2 nie jest przyporządkowane narzędzie %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona Aby moŜliwe było uwzględnienie dokładnej korekcji narzędzia dla narzędzia znajdującego się we wrzecionie, musi być aktywne przyporządkowanie wrzeciono-narzędzie. Aktualnie nie ma to miejsca w kanale docelowym dokładnej korekcji narzędzia dla zaprogramowanego wrzeciona. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

20201

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

1. Zmienić program obróbki (zapis dokładnej korekcji narzędzia). 2. Utworzyć przyporządkowanie wrzeciono / narzędzie przez zaprogramowanie: • TMON (nadzór narzędzia). • GWPSON (wybór narzędzia).

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 narzędzie nie jest aktywne %1 = numer kanału Przez PUTFTOC zapisano dokładną korekcję narzędzia dla aktywnego narzędzia kanału %1. W kanale tym narzędzie nie jest aktywne. Dlatego nie mogło nastąpić przyporządkowanie korekcji. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Skorygować program.

20203

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -327

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 polecenie PUTFTOC przy FTOCOF jest niedozwolone %1 = numer kanału Przez PUTFTOC zapisano dokładną korekcję narzędzia dla kanału %1. W kanale tym dokładna korekcja narzędzia nie jest aktywna. W kanale docelowym polecenia PUTFTOC musi być aktywne FTOCON. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

20204

Parametry

Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skorygować program w kanale obróbczym: wybrać FTOCON, aby kanał był gotowy do przyjęcia polecenia PUTFTOC.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 błędne wartości szlifowania bezkłowego %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

20210

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Dla szlifowania bezkłowego nie moŜna było wyliczyć średnicy narzędzia (brak zadanej prędkości obrotowej wrzeciona), poniewaŜ nie pozwoliły na to pozycje wejściowe. W dalszym ciągu aktywna jest stara wartość S. - Wyświetlenie alarmu. • • • Zmienić program Wybrać nowe pozycje ruchu dla osi szlifowania bezkłowego, lub przez G00 przerwać obliczanie.

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 punkt podparcia poza granicami obszaru %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

20211

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Punkt podparcia wyliczony dla szlifowania bezkłowego leŜy poza granicami obszaru. Dane maszynowe: MD 21518 TRACLG_CONTACT_UPPER_LIMIT MD 21520 TRACLG_CONTACT_LOWER_LIMIT - Wyświetlenie alarmu. • • • • Sprawdzić pozycje osi szlifowania bezkłowego i dane maszynowe. Zmienić program. Wybrać nowe pozycje przejazdowe dla osi szlifowania bezkłowego albo przez G00 zatrzymać obliczanie.

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 ruch od sprzętowego wyłącznika krańcowego niemoŜliwy. Przyczyna: %3 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi %3 = przyczyna

21550

Parametry Objaśnienie

1 - 328

Próbowano dokonać odsunięcia w osi holowanej sprzęŜenia osi albo osi wyjściowej transformacji poprzez oś prowadzącą wzgl. oś wejściową transformacji. Jest to w aktualnej sytuacji niedopuszczalne © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
MoŜliwe przyczyny: 1 Niedopuszczalny kierunek odsunięcia 2 SprzęŜenie nie synchroniczne 3 Odsunięcie dla aktywnego sprzęŜenia jest niedopuszczalne 4 Zarezerwowano 5 Odsunięcie dla aktywnej transformacji jest niedopuszczalne - Blokada startu NC w tym kanale - Wyświetlenie alarmu

1 Alarmy

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Pomoc w przypadku przyczyny błędu: 1 Zadać inny kierunek ruchu 2 Wyłączyć aktywność sprzęŜenia i wykonać ruchy w osiach osobno 3 Wyłączyć aktywność sprzęŜenia i wykonać ruchy w osiach osobno 4 Zarezerwowano 5 Wyłączyć aktywność transformacji i wykonać ruchy w osiach osobno Aktywny nadzór ESR -

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

21600
Reakcja Pomoc

Wyjaśnienie

- Wyświetlenie alarmu. Brak gotowości NC. Wszystkie reakcje na alarm opóźnione o jeden takt IPO w przypadku alarmu. Wyświetlanie moŜna wyłączyć przy pomocy danej maszynowej MD 11410: SUPRESS_ALARM_MASK bit 16 = 1. Wyświetlanie alarmu zniknie wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 przetwornik %3 - przekroczona częstotliwość %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = łańcuch (numer kodera)

Kontynuacja programu

21610

Parametry Wyjaśnienie

Dozwolona w specyficznej dla osi danej maszynowej 36 300 ENC_FREQ_LIMIT [n] (n ... numer kodera, 1 albo 2) maksymalna częstotliwość aktywnego obecnie przetwornika (specyficzny osiowo sygnał interfejsowy DB 31 - 48, DBX 1.5 i DBX 1.6) została przekroczona. Odniesienie wartości rzeczywistej do mechanicznego połoŜenia sań mogło zostać utracone. Alarm moŜe zostać przeprojektowany przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Skontrolować MD 36 300 ENC_FREQ_LIMIT [n] i sygnał interfejsowy systemu pomiarowego połoŜenia 1/2 (DB 31 - 48, DBX 1.5 i DBX 1.6). Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Kanał %1 uruchomiono sterowane z NC rozszerzone zatrzymanie / wycofanie %1 = numer kanału

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

21611

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -329

1 Alarmy
Wyjaśnienie Reakcja Uruchomiono „sterowane z NC rozszerzone zatrzymanie / wycofanie“

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

- Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Wszystkie specyficzne dla kanału reakcje alarmowe opóźnione w przypadku alarmu. Reset Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 sygnał VDI ‘zezwolenie dla regulatora’ cofnięty w trakcie ruchu

21612

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

%1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Sygnał interfejsowy ”Zezwolenie dla regulatora” (DB31 - 48, DBX 2.1) został dla wyświetlonej osi ustawiony na 0, chociaŜ jedna oś z zespołu geometrycznego była w ruchu. Do osi zespołu geometrycznego zaliczają się osie wprowadzone w specyficznej dla kanału tablicy danych maszynowych 20 050 AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB. Dla wszystkich istniejących osi geometrycznych musi być zezwolenie dla regulatora, niezaleŜnie od tego, czy są one obecnie w ruchu czy nie! JeŜeli wystąpi w przypadku funkcji SAFETY: JeŜeli przy sprzęgniętej osi zostanie przeprowadzone zatrzymanie testu, alarm jest wyprowadzany, gdy przy zatrzymaniu testu dla osi holowanej przez zespół ELT jest aktywne polecenie ruchu. - NC przełącza się na tryb śledzenia - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kontrola sygnału interfejsowego ”Zezwolenie dla regulatora” (DB31 - 48, DBX 2.1, np. przez wyświetlenie statusu PLC w zakresie czynności obsługowych DIAGNOZA). Prześledzenie sygnału do odcinków w programie uŜytkownika PLC, w których ulega on powiązaniu i nastawieniu / kasowaniu.

Pomoc

Kontynuacja programu

W przypadku SAFETY: Wyprowadzeniu komunikatu błędu przy aktywnym sprzęŜeniu wartości rzeczywistej moŜna na osi holowanej zapobiec przez zwiększenie MD 36060 $MA_STANDSTILL_VELO_TOL (wartość standardowa wynosi 5 mm). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 zmienia się system pomiarowy %1 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu. Zmienia się system pomiarowy tej osi.

21613
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Alarm znika wraz z jego przyczyną. Nie są wymagane Ŝadne dalsze czynności obsługowe. Kanał %1 oś %2 sprzętowy wyłącznik krańcowy %3 %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = łańcuch (+, - albo +/-)

21614

Parametry

1 - 330

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

1 Alarmy
Na złączu NC/PLC nastawiono sygnał VDI ”sprzętowy wyłącznik krańcowy” (DB 31 - 48, DBX 12.0 albo DBX 12.1). - Wyświetlenie alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis.

1. Przy bazowanych juŜ osiach naleŜałoby przed osiągnięciem sprzętowego wyłącznika krańcowego wywołać programowy wyłącznik krańcowy 1 albo 2. MD 36110 POS_LIMIT_PLUS, 36100 POS_LIMIT_MINUS, 36130 POS_LIMIT_PLUS2 i 36120 POS_LIMIT_MINUS2 i sygnał złącza dla wyboru 1./2. programowego wyłącznika krańcowego (DB 31 - 48, DBX 12.2 i 12.3) skontrolować i ew. prawidłowo ustawić (program uŜytkownika PLC). 2. JeŜeli nie nastąpiło jeszcze bazowanie osi, moŜna opuścić sprzętowy wyłącznik krańcowy w rodzaju pracy JOG w kierunku przeciwnym. 3.Skontrolować program uŜytkownika PLC i połączenie z wyłącznika do modułu wejściowego PLC, o ile oś w ogóle nie doszła do programowego wyłącznika krańcowego. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 w trybie śledzenia z ruchu %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Oś ta z ruchu została ustawiona na stan ”śledzenie”, np. poniewaŜ cofnięto zezwolenie dla impulsów dla napędu.

Kontynuacja programu

21615

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 ruch nałoŜony w trakcie zmiany transformacji %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Ruch nałoŜony w BCS zmienia swoje znaczenie poprzez zmianę transformacji i dlatego moŜe prowadzić do niepoŜądanych ruchów osi. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wykonać ruch nałoŜony do końca.

Kontynuacja programu

21616

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program. Kanał %1 blok %2 transformacja nie pozwala na przejście bieguna %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Zadany przebieg krzywej prowadzi przez biegun lub zabroniony obszar transformacji. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm.

21617

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -331

1 Alarmy
- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić program obróbki (jeśli alarm wystąpił w trybie AUTO).

Aby opuścić pozycję alarmową, naleŜy odwołać transformację (sam RESET nie wystarcza, jeśli transformacja pozostaje aktywna takŜe po RESET). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 od bloku %2 transformacja aktywna: ruch nałoŜony jest zbyt duŜy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Udział ruchu nałoŜonego w osiach uczestniczących w transformacji jest tak duŜy, Ŝe ruch po torze wstępnie zaplanowany przez przygotowanie nie odpowiada juŜ w wystarczającym stopniu rzeczywistym warunkom interpolacji. Strategia osobliwości, nadzór ograniczenia przestrzeni roboczej i dyn. LookAhead nie są juŜ ewentualnie prawidłowe. - Wyświetlenie alarmu. Przy przełoŜeniu ruchu naleŜy zachować wystarczający odstęp bezpieczeństwa toru w stosunku do biegunów i ograniczeń przestrzeni roboczej. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

21618

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

21619

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 transformacja aktywna: ruch nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Kinematyka maszyny nie pozwala na zadany ruch. ZaleŜnymi od transformacji przyczynami błędu mogą być przy: TRANSMIT: Istnieje obszar (kołowy) wokół bieguna w którym nie moŜna pozycjonować. Obszar taki powstał dlatego, Ŝe nie moŜna przesunąć punktu odniesienia narzędzia aŜ do bieguna. Obszar taki wyznaczają: • dane maszynowe ($MC_TRANSMIT_BASE_TOOL..) • aktywna korekcja długości narzędzia ( patrz $TC_DP..) Wliczenie korekcji długości narzędzia zaleŜy od wybranej płaszczyzny roboczej ( patrz G17,..). Maszyna zatrzymuje się na granicy strefy, w której nie moŜna pozycjonować. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja

Pomoc

Zmienić program obróbki Zmienić błędnie podaną korekcję długości narzędzia

Kontynuacja programu

Uwaga: sam RESET nie wystarcza, jeśli transformacja pozostaje aktywna takŜe po RESET. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 ruch nałoŜony jest niedozwolony %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

21650

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Dla osi wywołano przełoŜenie ruchu, jest ono jednak zabronione na podstawie danej maszynowej FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED. - Wyświetlenie alarmu. - Lokalna reakcja na alarm. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

1 - 332

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Odwołać nałoŜenie ruchu lub zmienić daną maszynową FRAME_OR_CORRPOS_NOTALLOWED.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 oś %3 konflikt pomiędzy SYNACT :$AA_OFF i CORROF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = nazwa osi

21660

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Przy odwołaniu przesunięcia pozycji ($AA_OFF) poprzez polecenie CORROF z programu obróbki (<oś>,”AA_OFF) stwierdzono, Ŝe aktywna jest akcja synchroniczna, $AA_OFF dla osi natychmiast ustawia ponownie (DO_$AA_OFF [<oś>] =<wartość>). Realizowane jest odwołanie i nie jest ponownie ustawiane $AA_OFF. - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku Zmienić program obróbki.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Kanał %1 $AA_TOFF cofnięte %1 = numer kanału

21665
Reakcja

Parametry

Wyjaśnienie

Gdy przy RESET zmienia się kierunek narzędzia a $AA_TOFF jest aktywne po RESET, jest kasowany offset pozycji ($AA_TOFF). - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. Zmienić ustawienie RESET w $AA_TOFF.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Oś %1 blok %2 niedopuszczalna zmiana kierunku narzędzia z powodu aktywnego $AA_TOFF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta JeŜeli jest aktywny offset w kierunku narzędzia poprzez $AA_TOFF, nie moŜna dokonać przełączenia na blok, w którym zmienia się przyporządkowanie osi offsetu i (zmiana płaszczyzny, zmiana narzędzia frezarskie <=> tokarskie, zmiana transformacji, TRAFOOF, TCARR=0, zamiana osi geometrycznych) - Lokalna reakcja na alarm. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blok korekcyjny z reorganizacją. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • Zmienić program obróbki Zaprogramować TOFFOF()

21670

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -333

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %3 oś %2 czujnik pomiarowy juŜ odchylony, zbocze nie jest moŜliwe

21700

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

%1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku Czujnik pomiarowy zaprogramowany pod słowem kluczowym MEAS albo MEAW jest juŜ odchylony i zadziałał. Dla dalszego procesu pomiarowego konieczne jest ponowne wyłączenia sygnału czujnika (połoŜenie spoczynkowe czujnika pomiarowego). Wskaźnik osi chwilowo nie ma jeszcze znaczenia; w następnych fazach projektowych planowane jest wykorzystanie specyficzne dla osi. - Lokalna reakcja na alarm. - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Sprawdzić pozycję startową procesu pomiarowego względnie skontrolować sygnały czujnika pomiarowego w interfejsie PLC (DB10.DBB107). Kable i wtyczki o.k.?

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 oś %2 pomiar nie jest moŜliwy %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku

21701

Parametry Wyjaśnienie

Pomiar stopień 2 (MEASA, MEAWA, MEAC). MoŜliwe przyczyny: • • • • • • •

Zaprogramowane zlecenie pomiaru jest błędne. Nie obowiązujący tryb pomiaru Nie obowiązujący czujnik pomiarowy Nie obowiązujący przetwornik Nie obowiązująca liczba zboczy sygnału pomiarowego Takie same zbocza sygnału pomiarowego moŜna programować tylko w trybie 2 Nie obowiązujący numer FIFO Liczba zaprogramowanych FIFO nie odpowiada liczbie czujników pomiarowych zastosowanych w zleceniu pomiaru. Zlecenie pomiaru jest juŜ aktywne (np. z akcji synchronicznej).

Dalsze przyczyny Reakcja •

Pomoc

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Korekcja zlecenia pomiaru. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 oś %2 pomiar został przerwany %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku

Kontynuacja programu

21702

Parametry

1 - 334

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Blok pomiarowy jest zakończony (osiągnięta została zaprogramowana pozycja końcowa osi), jednak uaktywniony czujnik pomiarowy jeszcze nie zadziałał. Pomiar stopień 2 (MEAWA, MEASA, MEAC) Wartości pomiarowe nie mogą zostać przeliczone na układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. Wartości pomiarowe osi geometrycznych zaprogramowanych w zleceniu pomiaru istnieją tylko w układzie współrzędnych maszyny. Przyczyny: W zleceniu pomiaru nie zostały zaprogramowane wszystkie osie geometryczne. Przez to brakuje co najmniej jednej wartości pomiarowej dla odwrotnego przeliczenia na układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. Dalsze przyczyny: Zaprogramowane zlecenia pomiarowe wszystkich osi geometrycznych nie są identyczne. - Wyświetlenie alarmu. • • Sprawdzić ruch postępowy w bloku pomiarowym.

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Albo specjalnie zaprogramować wszystkie osie geometryczne albo programować ruch postępowy poleceniem POS[oś]. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Czy uaktywniony czujnik pomiarowy musiał w kaŜdym przypadku zadziałać przed podaną pozycją osi? Czy czujniki pomiarowe, kable, rozdzielacz kabli, połączenia zaciskowe są w porządku?

21703

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %3 oś %2 czujnik pomiarowy nie jest odchylony, zbocze niedopuszczalne %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku

Wybrany czujnik pomiarowy nie(!) jest odchylony i dlatego nie moŜe odczytać wartości pomiarowej od stanu wychylonego do nie wychylonego. Pomiar stopień 2 (MEAWA, MEASA, MEAC) Stan wychylony czujnika pomiarowego jest w punkcie startowym zlecenia pomiaru identyczny z pierwszym zaprogramowanym zboczem sygnału pomiarowego. Kontrola jest przeprowadzana tylko w trybie 2.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

- Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Lokalna reakcja na alarm. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). • • • Sprawdzić czujnik pomiarowy Sprawdzić pozycję startową pomiaru Sprawdzić program

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Ograniczona wartość wyjściowa dla wyjścia analogowego nr %1 %1 = nr wyjścia Zakres wartości wyjścia analogowego n ograniczony jest przez daną maszynową 10330 FASTIO_ANA_OUTPUT_WEIGHT[n]. - Wyświetlenie alarmu. Przez $A_OUTA[..] = x nie programować większych wartości, niŜ jest to dozwolone w kaŜdorazowej danej maszynowej. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

21740
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Kontynuacja programu

1 -335

1 Alarmy

03.04
Błąd przy wyprowadzaniu sygnałów łączeniowych zderzaków poprzez zegar

21750

Wyjaśnienie

Uaktywnione przez MD 10480 SW_CAM_TIMER_FASTOUT_MASK wyprowadzanie sygnałów łączeniowych poprzez zegar sprzętowy (niezaleŜnie od rastra taktowania) nie funkcjonuje. Przyczyna: takt interpolatora większy niŜ 15 ms. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skrócić takt interpolatora (o ile jest to moŜliwe).

21760

Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 zaprogramowano za duŜo funkcji pomocniczych %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Liczba zaprogramowanych funkcji pomocniczych przekroczyła maksymalną dopuszczalną liczbę. Alarm moŜe wystąpić w powiązaniu z akcjami synchronicznymi ruchu: maksymalnej liczby funkcji pomocniczych w bloku ruchu i w akcjach synchronicznych ruchu nie wolno przekroczyć. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. Zmienić program obróbki.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 osiągnięto zadaną liczbę %2 obrobionych przedmiotów %1 = numer kanału %2 = zaprogramowana zadana liczba obrobionych przedmiotów Ten alarm jest uaktywniany poprzez MD 27880: PART_COUNTER, bit 1: Liczba zliczonych obrobionych przedmiotów ($AC_ACTUAL_PARTS albo $AC_SPECIAL_PARTS) jest równa albo juŜ większa od zaprogramowanej liczby potrzebnych obrobionych przedmiotów ($AC_REQUIRED_PARTS) Jednocześnie jest wyprowadzany sygnał VDI kanału: ”osiągnięta zadana liczba obrobionych przedmiotów” W wartość liczby zliczonych obrobionych przedmiotów ($AC_ACTUAL_PARTS) jest cofana, podczas gdy wartość ($AC_SPECIAL_PARTS) pozostaje zachowana. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości NC.

21800

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

Bez przerywania programu. Skasować wyświetlony alarm.

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 niemoŜliwa zmiana stopnia przekładni %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona

22000

Parametry

1 - 336

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
%3 = numer bloku, etykieta

1 Alarmy

Wyjaśnienie

Przez M40 zaprogramowano automatyczny wybór stopnia przekładni. Nowe słowo M leŜy poza obecnym stopniem przekładni, a wrzeciono nie znajduje się w ”trybie sterowania”.

Reakcja

Dla automatycznej zmiany stopnia przekładni (M40 w połączeniu z liczbą obrotów wrzeciona pod adresem S) wrzeciono musi znajdować się w ”trybie sterowania”.

Pomoc

- Zatrzymanie interpretera - Blokada startu NC w tym kanale. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Przed słowem S, wymagającym zmiany stopnia przekładni przełączyć wrzeciono na tryb sterowania. Zmiana na tryb sterowania następuje przez: • • M03, M04, M05 lub M41 ... M45 z pracy jako oś i z trybu pozycjonowania

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 rzeczywisty stopień przekładni nie odpowiada stopniowi zadanemu %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

sygnał złącza ”przekładnia jest przełączona” (DB 31 - 48, DBX 16.3) z trybu nawrotnego.

22010

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

śądana zmiana stopnia przekładni została zakończona. Rzeczywisty stopień przekładni sygnalizowany (włączony) z PLC nie odpowiada stopniowi zadanemu wymaganemu przez NC. Wskazówka: w miarę moŜliwości powinien być zawsze włączany Ŝądany stopień przekładni. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skorygować program PLC. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 niemoŜliwe przełączenie na zaprogramowany stopień przekładni %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

22011

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Przy odwołaniu funkcji „praca próbna” , ‘test programu’ i ‘SearchRunByProgTest” "nadrobienie" przełączenia stopnia przekładni w trybie Repos dla uzyskania przedtem zaprogramowanego stopnia przekładni jest niemoŜliwe. Jest to przypadek, gdy wrzeciono w bloku odwołania nie jest aktywne w trybie sterowania prędkością obrotową, jako oś holowana albo w transformacji. Po cofnięciu bitu 2 danej maszynowej 35035 SPIND_FUNKTION_MASK unika się ponownego przywołania zmiany stopnia przekładni przy w/w odwołaniu funkcji. - Wyświetlenie alarmu. Zmienić blok odwołania względnie blok docelowy przy szukaniu bloku na tryb sterowania prędkością obrotową (M3,M4,M5 SBCOF). Ustawić na 0 daną maszynową 35035 SPIND_FUNKTION_MASK bit 2. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału Oś %1 blok %2 wrzeciono prowadzące %3 w trybie symulacji

Kontynuacja programu

22012

Parametry

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -337

1 Alarmy
%2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona prowadzącego

03.04

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy sprzęganiu nie moŜna uzyskać ruchu współbieŜnego, gdy wrzeciono prowadzące / oś prowadząca znajduje się w trybie symulacji a wrzeciono holowane / oś holowana nie. - Wyświetlenie alarmu. Wrzeciono holowane / oś holowaną przestawić na symulację wzgl. nie symulować wrzeciona prowadzącego / osi prowadzącej ($MA_CTRLOUT_TYPE). JeŜeli to róŜne nastawienie wybrano świadomie, alarm moŜna wyłączyć przy pomocy danej maszynowej 11410 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit21 = 1. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona holowanego Oś %1 blok %2 wrzeciono holowane %3 jest w trybie symulacji

Kontynuacja programu

22013

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy sprzęganiu moŜna uzyskać ruch współbieŜny, gdy wrzeciono holowane / oś holowana jest w trybie symulacji a wrzeciono prowadzące / oś prowadząca nie. - Wyświetlenie alarmu. Wrzeciono holowane / oś holowaną przestawić na symulację wzgl. nie symulować wrzeciona prowadzącego / osi prowadzącej ($MA_CTRLOUT_TYPE). JeŜeli to róŜne nastawienie wybrano świadomie, alarm moŜna wyłączyć przy pomocy danej maszynowej 11410 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit21 = 1. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 blok %2. Dynamika wrzeciona prowadzącego %3 i wrzeciona holowanego %4 bardzo róŜnią się %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona prowadzącego %4 = numer wrzeciona holowanego

Kontynuacja programu

22014

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Przy sprzęganiu nie moŜna uzyskać ruchu współbieŜnego, gdy wrzeciona / osie bardzo róŜnią się pod względem dynamiki. Dynamiki są zaleŜne od wielu ustawień: dane w zestawach parametrów, w pierwszym rzędzie KV, czas symetrii itd., tryb wyprzedzania wyprzedzającego i parametry nastawcze sterowania wyprzedzającego, rodzaj pracy FIPO, filtr szarpnięć i nastawienia filtra dynamiki, DSC wł./wył. Zaliczają się do tego następujące dane maszynowe: MA_VELO_FFW_WEIGHT, MA_FIPO_TYPE, VEL_FFW_TIME, MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME, MA_POSCTRL_GAIN, AX_JERK_TIME, STIFFNESS_DELAY_TIME, PROFIBUS_ACTIVAL_LEAD_TIME, PROFIBUS_OUTVAL_DELAY_TIME, CTRLOUT_LEAD_TIME - Wyświetlenie alarmu. Stosować wrzeciona / osie o takich samych dynamikach. JeŜeli to róŜne nastawienie wybrano świadomie, alarm moŜna wyłączyć przy pomocy danej maszynowej 11410 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit21 = 1 Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %2 wrzeciono holowane %3 brak dynamiki dla ruchu dodatkowego %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Kontynuacja programu

22015

Parametry

1 - 338

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
Wyjaśnienie

1 Alarmy
Ruch róŜnicowy wrzeciona holowanego nie moŜe zostać wykonany z braku dostępnej prędkości. W wyniku sprzęŜenia zuŜyto całą będącą do dyspozycji dynamikę. Wrzeciono holowane obraca się juŜ z maksymalną prędkością obrotową. W programie obróbki powstaje ew. stan zakleszczenia. Alarm moŜna maskować daną maszynową 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit26 = 1. - Wyświetlenie alarmu Zmniejszyć prędkość obrotową wrzeciona prowadzącego

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START Kanał %1 blok %2 wrzeciono holowane %3 w obszarze zmniejszonej zdolności przyspieszania %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = numer wrzeciona holowanego

22016

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wrzeciono holowane pracuje z regulacją połoŜenia. Dodatkowy ruch tego wrzeciona nie powinien wychodzić poza liniowy zakres stosowanego silnika. W przeciwnym przypadku mogą wystąpić odchylenia w konturze i ew. serwoalarmy. Nadzór odnosi się do zaprojektowania w danej maszynowej 35220 ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT. JeŜeli sytuacja jest opanowana po stronie uŜytkownika, alarm moŜna maskować daną maszynową 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit25 = 1. - Wyświetlenie alarmu Zastosować typ sprzęŜenia VV i zapewnić SPOF dla wrzeciona prowadzącego i holowanego. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 blok %2 wrzeciono %2 pozycja zmiany stopnia przekładni nie została uzyskana %1 = numer kanału %2 = numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

22020

Parametry Wyjaśnienie

Przez skonfigurowanie MA_GEAR_STEP_CHANGE_ENABLE[AXn] = 2 wrzeciono jest przed właściwą zmianą stopnia przekładni ustawiane w pozycji zapisanej w MA_GEAR_STEP_CHANGE_POSITION[AXn]. Wymagana pozy-

Reakcja

cja zmiany stopnia przekładni nie została osiągnięta.
- Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Skorygować przebieg w PLC.

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 wrzeciono holowane %3 niedozwolone zaprogramowanie %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = wrzeciono

22030

Parametry Wyjaśnienie

W przypadku sprzęŜenia VV wrzeciona synchronicznego dodatkowy ruch wrzeciona holowanego moŜna programować tylko przy pomocy M3, M4, M5 i S... Dróg wynikających przy zadawaniu pozycji nie moŜna przy sprzęŜeniu prędkości, szczególnie przy braku regulacji połoŜenia, niezawodnie dotrzymać. Gdy dotrzymanie wymiarów albo powtarzalność nie jest na pierwszym miejscu, alarm moŜna maskować daną maszynową 11410 SUPPRESS_ALARM_MASK bit27=1.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -339

1 Alarmy
Reakcja - Wyświetlenie alarmu - Nastawiane są sygnały interfejsowe

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

- Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Zastosować sprzęŜenie DV wrzeciona synchronicznego albo zaprogramować prędkość obrotową i kierunek obrotów. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta - Wyświetlenie alarmu.

22040

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 nie jest bazowane przez znacznik zerowy

Aktualna pozycja nie jest wzorcowana z pozycję wrzeciona prowadzącego, chociaŜ się do niej odnosi. Skorygować program obróbki NC. Zapewnić synchronizację znaczników zerowych przez pozycjonowanie, obrót (przynajmniej 1 obrót) w trybie sterowania prędkością obrotową albo G74 przed włączeniem funkcji wywołującej alarm. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Blok %2 wrzeciono / oś %3 niedostępna w kanale %1, poniewaŜ jest aktywna w kanale %4 %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. %3 = nazwa osi, numer wrzeciona. %4 = numer kanału, w którym aktualnie aktywne jest wrzeciono / oś.

Kontynuacja programu

22045

Parametry

Wyjaśnienie

Podane wrzeciono / oś jest potrzebna w kanale %1 dla prawidłowego wykonania funkcji. Wrzeciono / oś jest aktualnie aktywna w kanale %4. Taki układ moŜe wystąpić tylko w przypadku osi zamiennych.

Reakcja Pomoc

Przykład problemu: Zaprogramowano sprzęŜenie synchronicznie wrzecion. Wrzeciono / oś prowadząca nie znajduje się w momencie włączenia sprzęŜenia w kanale, dla którego zaprogramowano sprzęŜenie (COUPON). Dopuszczalny jest ruch wrzeciona/ osi prowadzącej przez FC18 lub akcje synchroniczne. W przypadku FC18 naleŜy zwrócić uwagę na konieczność przyporządkowania wrzeciona / osi prowadzącej kanałowi włączającemu sprzęŜenie. Po zakończeniu FC18 wrzeciona/ osi prowadzącej nie wolno przyporządkować przez PLC innemu kanałowi, dopóki sprzęŜenie jest aktywne (sygnały interfejsowe VDI). - Wyświetlenie alarmu. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. •

Kontynuacja programu

W programie obróbki przed włączeniem sprzęŜenia zaprogramuj GET dla wrzeciona prowadzącego / osi prowadzącej lub • Poprzez PLC przyporządkować wrzeciono /oś prowadzącą kanałowi włączającemu sprzęŜenie. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 nie ma przejścia z regulacji prędkości obrotowej na regulację połoŜenia %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta •

22050

Parametry Wyjaśnienie

Zaprogramowano zorientowane zatrzymanie wrzeciona (SPOS/SPOSA) albo regulacja połoŜenia wrzeciona została włączona przez SPCON, ale nie zdefiniowano przetwornika wrzeciona.

1 - 340

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04
• Reakcja

1 Alarmy
Przy włączeniu regulacji połoŜenia prędkość obrotowa wrzeciona jest większa od granicznej liczby obrotów systemu pomiarowego.

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Wrzeciono z wbudowanym przetwornikiem: liczbę zastosowanych przetworników wrzeciona podać przez MD NUM_ENCS. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 nie znaleziono znacznika bazowego %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

Wrzeciono bez wbudowanego przetwornika: nie moŜna zastosować elementów języka NC, które zakładają sygnały przetwornika.

Kontynuacja programu

22051

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Podczas bazowania wrzeciono obróciło się o większą drogę, niŜ wynika to ze specyficznej dla osi danej maszynowej 34 060 REFP_MAX_MARKER_DIST, bez otrzymania sygnału znacznika bazowego. Kontrola następuje przy pozycjonowaniu wrzeciona przez SPOS lub SPOSA, jeśli wrzeciono nie znajdowało się wcześniej w trybie sterowania prędkością obrotową (S=...).

Pomoc

- Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy).

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować i prawidłowo ustawić daną maszynową 34 060 REFP_MAX_MARKER_DIST. Wprowadzona wartość podaje odcinek drogi w [mm] albo [stopniach] między 2 znacznikami zerowymi. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 nie ma postoju przy zmianie bloku %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

22052

Parametry Wyjaśnienie

Wyświetlone wrzeciono zostało zaprogramowane jako wrzeciono lub oś, chociaŜ trwa jeszcze proces pozycjonowania z poprzedniego bloku (poprzez SPOSA... pozycjonowanie wrzeciona poza granice bloku).

Reakcja

Przykład: N100 SPOSA [2] = 100 : N125 S2 = 1000 M2 = 04 ; błąd, jeśli wrzeciono S2 obraca się jeszcze z bloku N100! - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc

Przed ponownym programowaniem wrzeciona/osi po instrukcji SPOSA naleŜy przy pomocy polecenia WAITS uruchomić czekanie na zaprogramowaną pozycję wrzeciona.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -341

1 Alarmy
Przykład: N100 SPOSA [2] = 100 : N125 WAITS (2) N126 S2 = 1000 M2 = 04

03.04

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 tryb bazowania nie jest obsługiwany

22053

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

W przypadku SPOS/SPOSA z przetwornikiem absolutnym jest obsługiwany tylko tryb bazowania ENC_REFP_MODE = 2! ENC_REFP_MODE = 6 zasadniczo nie jest obsługiwany przez SPOS/SPOSA! - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Pomoc Kontynuacja programu

Zmienić ustawienie ENC_REFP_MODE lub przejść na JOG+REF i następnie wykonać bazowanie. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 niejasny sygnał tłoczenia %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta - Wyświetlenie alarmu.

22054

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Jeśli między skokami tłoczenia następują zachwiania sygnału tłoczenia, wówczas zaleŜnie od danej maszynowej generowany jest ten alarm. Wskazówka, Ŝe stan hydrauliki tłoczenia jest nieprawidłowy. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

22055

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 zaprojektowana prędkość pozycjonowania jest zbyt duŜa %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta - Wyświetlenie alarmu.

Aktualna pozycja nie jest bazowana z pozycją wrzeciona prowadzącego, chociaŜ się do niej odnosi. Skorygować program obróbki NC. Zapewnić synchronizację znaczników zerowych przez pozycjonowanie, obrót (przynajmniej 1 obrót) w trybie sterowania prędkością obrotów lub G74 przed włączeniem funkcji wywołującej alarm. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

22060

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Kanał %1 dla osi / wrzeciona %2 oczekiwana jest regulacja połoŜenia %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu. Zaprogramowany typ sprzęŜenia (DV, AV) lub zaprogramowana funkcja wymaga regulacji połoŜenia. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 - 342

03.04
Pomoc Kontynuacja programu

1 Alarmy
Załączyć wymaganą regulację połoŜenia, np. przez zaprogramowanie SPCON. - Wyświetlenie alarmu zniknie wraz z jego przyczyną. śadne dalsze czynności obsługowe nie są wymagane. Kanał %1 oś %2 bazowanie do punktu odniesienia: nie została osiągnięta prędkość poszukiwania znacznika zerowego (MD) %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Nie została osiągnięta zaprojektowana prędkość obrotowa przy poszukiwaniu znacznika zerowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

22062

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić aktywne ograniczenia prędkości obrotowej. Zaprojektować mniejszą prędkość obrotową przy poszukiwaniu znacznika zerowego $MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER. Sprawdzić zakres tolerancji dla prędkości rzeczywistej $MA_SPIND_DES_VELO_TOL. Ustawić inny tryb bazowania $MA_ENC_REFP_MODE != 7. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 bazowanie do punktu odniesienia: zbyt duŜa prędkość obrotowa przy poszukiwaniu znacznika zerowego (MD) %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Zaprojektowana prędkość obrotowa przy poszukiwaniu znaczników zerowych jest zbyt duŜa. Przekroczona została graniczna częstotliwość przetwornika dla aktywnego systemu pomiarowego. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Zaprojektować mniejszą prędkość obrotową przy poszukiwaniu znacznika zerowego $MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER. Sprawdzić zaprojektowanie częstotliwości granicznej przetwornika $MA_ENC_FREQ_LIMIT i $MA_ENC_FREQ_LIMIT_LOW. Ustawić inny tryb bazowania ($MA_ENC_REFP_MODE != 7). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 administrowanie narzędziami: ruch narzędzia niemoŜliwy, poniewaŜ narzędzie %2 z nr duplo %3 nie występuje w magazynie %4

22064

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

22065

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

%1 = numer kanału %2 = łańcuch (identyfikator) %3 = nr duplo %4 = nr magazynu PoŜądane polecenie ruchu narzędzia - wywołane z MMC lub PLC - jest niemoŜliwe. Wymienione narzędzie nie jest zawarte w podanym magazynie. (NCK moŜe zawierać narzędzia, które nie są przyporządkowane do magazynu. Z takimi narzędziami nie mogą być przeprowadzane Ŝadne operacje (ruch, zmiana)). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. Zapewnić, by wymienione narzędzie było zawarte w poŜądanym magazynie albo wybrać inne narzędzie, które ma wykonać ruch. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -343

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 zarządzanie narzędziem: zmiana narzędzia niemoŜliwa, poniewaŜ narzędzia %2 z nr duplo %3 nie ma w magazynie %4 %1 = numer kanału %2 = łańcuch (identyfikator) %3 = nr duplo %4 = nr magazynu

22066

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

- Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

śądana zmiana narzędzia jest niemoŜliwa. Wymienione narzędzie nie jest zawarte w podanym magazynie. (NCK moŜe zawierać narzędzia, które nie są przyporządkowane do magazynu. Z takimi narzędziami nie mogą być przeprowadzane Ŝadne operacje (ruch, zmiana)).

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • Zapewnić, by wymienione narzędzie było zawarte w poŜądanym magazynie, lub zaprogramować inne narzędzie, które na być wprowadzone do pozycji roboczej. • Sprawdzić, czy dane maszynowe $MC_RESET_MODE_MASK, $MC_START_MODE_MASK i powiązana z nimi dana maszynowa $MC_TOOL_RESET_NAME odpowiadają aktualnym danym definicji. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki.

22067
Parametry

Kanał %1 zarządzanie narzędziami: zmiana narzędzia jest niemoŜliwa, poniewaŜ nie ma gotowego do zastosowania narzędzia w grupie narzędzi %2 %1 = numer kanału %2 = łańcuch znaków (identyfikator) PoŜądana zmiana narzędzia nie jest moŜliwa. Podana grupa narzędzi nie ma moŜliwego do zastosowania narzędzia zamiennego, które mogłoby być wprowadzone do pozycji roboczej. Istnieje moŜliwość, Ŝe wszystkie wchodzące w grę narzędzia zostały ustawione przez nadzór narzędzia na stan ‘zablokowane’. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu na końcu bloku. • • • •

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zarządzanie narzędziami: w grupie narzędzi %3 brak jest narzędzia gotowego do pracy %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta

Zapewnić, by w wymienionej grupie narzędzi w chwili Ŝądania zmiany znajdowało się narzędzie nadające się do pracy. MoŜna to osiągnąć np. przez wymianę zablokowanych narzędzi. albo takŜe przez ręczne udzielenie zezwolenia dla zablokowanego narzędzia. Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane. Czy wszystkie przewidziane narzędzia z grupy z podanym identyfikatorem zostały zdefiniowane / załadowane?

22068

Parametry Wyjaśnienie

%3 = łańcuch znaków (identyfikator)

1 - 344

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Podana grupa narzędzi nie ma moŜliwego do zastosowania narzędzia zamiennego, które mogłoby być wprowadzone do pozycji roboczej. Istnieje moŜliwość, Ŝe wszystkie wchodzące w grę narzędzia zostały ustawione przez nadzór narzędzia na stan ‘zablokowane’. Alarm moŜe wystąpić np. w połączeniu z alarmem 14710 (błąd w generowaniu bloku INIT).

03.04

1 Alarmy
W tej specjalnej sytuacji NCK próbuje zastąpić np. ‘zablokowane’ narzędzie znajdujące się we wrzecionie przez będące w dyspozycji narzędzie zamienne (którego w przypadku tego błędu jednak nie ma). Konflikt ten musi rozwiązać obsługujący, np. przez usunięcie narzędzia znajdującego się we wrzecionie przez polecenie ruchu wrzeciona (np. przez obsługę MMC). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. • • • •

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %2 zarządzanie narzędziami: w grupie narzędzi %3 brak jest narzędzia gotowego do pracy, program %4 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = łańcuch znaków (identyfikator) %4 = nazwa programu

Zapewnić, by w wymienionej grupie narzędzi w chwili Ŝądania zmiany znajdowało się narzędzie nadające się do pracy. MoŜna to osiągnąć np. przez wymianę zablokowanych narzędzi. albo takŜe przez ręczne udzielenie zezwolenia dla zablokowanego narzędzia. Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane. Czy wszystkie przewidziane narzędzia z grupy z podanym identyfikatorem zostały zdefiniowane / załadowane?

22069

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

Wymieniona grupa narzędzi nie zawiera narzędzia gotowego do pracy, które mogłoby zostać wprowadzone do pozycji roboczej. MoŜliwe, Ŝe wszystkie wchodzące w rachubę narzędzia zostały ustawione w stan ‘zablokowane’ przez nadzór narzędzi. Parametr %4 = nazwa programu ułatwia identyfikację programu zawierającego polecenie programowe wywołujące alarm (wybór narzędzia). MoŜe być to podprogram, cykl itp., który nie moŜe juŜ zostać odczytany z wyświetlenia. Jeśli nie podano tego parametru, sjest to aktualnie wyświetlony program. - Nastawiane są sygnały interfejsowe - Wyświetlenie alarmu. - Blok korekcyjny z reorganizacją • • • •

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem NC-START albo RESET i kontynuować program. Jednostka TO %1 proszę załoŜyć narzędzie T= %2 do magazynu. Powtórzyć zapisanie danych %1 = Jednostka TO %2 = Numer T narzędzia

Zapewnić, by w wymienionej grupie narzędzi w chwili Ŝądania zmiany znajdowało się narzędzie nadające się do pracy. MoŜna to osiągnąć np. przez wymianę zablokowanych narzędzi. albo takŜe przez ręczne udzielenie zezwolenia dla zablokowanego narzędzia. Sprawdzić, czy dane narzędzia są prawidłowo zdefiniowane. Czy wszystkie przewidziane narzędzia z grupy z podanym identyfikatorem zostały zdefiniowane / załadowane?

22070

Parametry Wyjaśnienie

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Alarm moŜliwy jest tylko przy aktywnej funkcji zarządzania narzędziami w NCK. (WZV = zarządzanie narzędziami) Został uruchomiony zapis danych narzędzi / magazynu. Stwierdzono przy tym, Ŝe w magazynie pośrednim (=wrzeciono, chwytak, ...) znajdują się jeszcze narzędzia. Przy zapisywaniu dla tych narzędzi zostaje utracona informacja, do którego magazynu / miejsca w magazynie są one przyporządkowane. Dlatego jest celowe - o ile wymagane jest odtworzenie identycznych danych by w momencie zapisywania danych mieć wszystkie narzędzia w magazynie!!

1 -345

1 Alarmy

03.04
JeŜeli tak nie jest, wówczas przy ponownym wgrywaniu danych mamy miejsca magazynu, które noszą status ‘zarezerwowane’. MoŜliwe, Ŝe status ‘zarezerwowane’ musi być później skasowany ręcznie.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Dla narzędzi z kodowaniem stałego miejsca utrata informacji na temat ich miejsca w magazynie jest równoznaczna z ogólnym poszukiwaniem wolnego miejsca przy powrocie narzędzia do magazynu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Wyświetlenie alarmu. Zapewnić, by przed zapisaniem danych nie było Ŝadnych narzędzi w magazynie pośrednim. Po usunięciu narzędzi z magazynu pośredniego powtórzyć zapisywanie danych. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

22071

Parametry Wyjaśnienie

Jednostka TO %1 narzędzie %2 nr duplo %3 jest aktywna, ale nie w rozpatrywanym obszarze magazynu %1 = jednostka TO %2 = identyfikator narzędzia %3 = numer duplo

Alarm moŜliwy tylko z aktywną funkcją zarządzania narzędziami w NCK (WZV = zarządzanie narzędziami). Zaprogramowano polecenie językowe SETTA albo wykonano czynność obsługową poprzez MMC, PLC, ... Alarm moŜe zostać wywołany automatycznie przez NCK w ramach funkcji zespołu zuŜycia. Ustalono poza tym, Ŝe teraz więcej niŜ jedno narzędzie z grupy ma status „ aktywne” (narzędzia o tej samej nazwie/identyfikatorze). Podane narzędzie jest w magazynie pośrednim albo nie z rozpatrywanego magazynu nie z rozpatrywanej grupy zuŜycia nie z aktywnej grupy zuŜycia (ani magazyn, ani grupa zuŜycia) - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

Reakcja Pomoc

Alarm jest wskazówką. JeŜeli z powodów technologicznych lub związanych z wyświetlaniem moŜe być aktywne tylko jedno narzędzie z grupy, to kwestionowanemu narzędziu naleŜy odebrać status „aktywne”. W przeciwnym wypadku alarm moŜna zignorować lub wyłączyć daną SUPPRESS_ALARM_MASK. Typowe jest występowanie powodów związanych z wyświetlaniem wtedy, gdy pracujemy z funkcją ‘jednoznaczne numery D’, a które tylko w MMC Siemens są jednoznacznie wyświetlane pod warunkiem, Ŝe dokładnie tylko jedno narzędzie z grupy narzędzi ma status „aktywne”. Przed rozpoczęciem obróbki lub zanim zastosujemy polecenie SETTA (lub wykonamy stosowną czynność obsługową MMC, ..) wszystkie narzędzia magazynu powinny mieć status „nieaktywne”

Kontynuacja programu

MoŜliwością osiągnięcia tego stanu jest zaprogramowanie SETTIA (lub stosowna czynność obsługowa MMC ...). Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

1 - 346

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Kanał %1 blok %3 Wrzeciono %2 przekroczona prędkość obrotowa wrzeciona %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

22100

Parametry Wyjaśnienie

Rzeczywista prędkość obrotowa wyświetlanego wrzeciona jest większa niŜ w specyficznej dla osi danej maszynowej 35 100 SPIND_VELO_LIMIT łącznie z tolerancją w danej maszynowej 35 150 SPIND_DES_VELO_TOL. Alarm moŜe zostać przeprojektowany przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału).

Przy prawidłowo przeprowadzonej optymalizacji nastawnika napędu alarm nie moŜe wystąpić w 840D! Reakcja - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Brak gotowości kanału. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować i prawidłowo ustawić dane uruchomienia i optymalizacji nastawnika napędu zgodnie z instrukcją uruchomienia. Zwiększyć okno tolerancji w danej maszynowej 35 150 SPIND_DES_VELO_TOL. Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 maksymalna prędkość obrotowa dla sprzęŜenia wartości rzeczywistej przekroczona %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

Pomoc

Kontynuacja programu

22101

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Przy G33, G95, G96 albo G97 została przekroczona graniczna prędkość obrotowa systemu pomiarowego. Odniesienie do prędkości rzeczywistej i pozycji rzeczywistej nie jest juŜ moŜliwe. NC redukuje zadaną prędkość obrotową przy w. w. funkcjach na tyle, by aktywny system pomiarowy znów działał. JeŜeli system pomiarowy mimo to sygnalizuje brak działania, następuje alarm. - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale • •

Pomoc Kontynuacja programu

22150

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 blok %3 wrzeciono %2 maksymalna prędkość obrotowa dla regulacji połoŜenia przekroczona %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona %3 = numer bloku, etykieta

Przy pomocy G26 zaprogramować ograniczenie prędkości obrotowej W odpowiednich danych maszynowych zmniejszyć maksymalną prędkość obrotową.

Parametry Wyjaśnienie

W przypadku SPCON została przekroczona graniczna prędkość obrotowa systemu pomiarowego. Regulacja połoŜenia nie jest juŜ moŜliwa. NC redukuje zadaną prędkość obrotową przy w. w. funkcjach na tyle, by aktywny system pomiarowy znów działał. JeŜeli system pomiarowy mimo to sygnalizuje brak działania, następuje alarm. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone 1 -347 SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 Alarmy
Reakcje - Wyświetlenie alarmu - Są nastawiane sygnały interfejsowe - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu - Blokada startu NC w tym kanale • •

03.04

Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 wrzeciono %2 zatrzymanie osi przy gwintowaniu otworu %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

Przy pomocy G26 zaprogramować ograniczenie prędkości obrotowej W odpowiednich danych maszynowych zmniejszyć maksymalną prędkość obrotową

22200

Parametry Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Przy gwintowaniu otworu z oprawką wyrównawczą (G63) została przez złącze NC/PLC zatrzymana oś gwintowania - wrzeciono nadal się obraca. Spowodowało to uszkodzenie gwintu i ewent. takŜe gwintownika. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Kontynuacja programu

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Przewidzieć zablokowanie w programie uŜytkownika PLC, w celu uniknięcia zatrzymania osi przy aktywnym gwintowaniu otworu. JeŜeli przy krytycznych stanach maszyny proces gwintowania otworów ma być przerwany, wówczas wrzeciono i oś naleŜy zatrzymać moŜliwie jednocześnie. Nieznaczne odchylenia zostaną wówczas przejęte przez oprawkę wyrównawczą. Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 wrzeciono %2 zatrzymanie osi przy nacinaniu gwintu %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona

22250

Parametry Wyjaśnienie

Oś nacinania gwintu została zatrzymana podczas aktywnego bloku gwintowania. Zatrzymanie mogło zostać spowodowane przez sygnały VDI, które powodują przerwanie posuwu. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Blokada startu NC w tym kanale.

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 wrzeciono %2 gwint moŜe zostać zniszczony %1 = numer kanału %2 = nazwa osi %3 = numer bloku

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kontrola specyficznych dla osi / dla wrzeciona sygnałów zatrzymania (DB 31 - 48, DBX 4.3).

22260

Parametry Wyjaśnienie

Przy wybranym DEKODOWANIU POJEDYNCZYMI BLOKAMI i powiązaniu bloków gwintowania powstają na granicach bloków przerwy w obróbce, aŜ do momentu obróbki kolejnego bloku poprzez ponowny start NC.

Reakcja Pomoc

W normalnym trybie wykonywania pojedynczymi blokami program jest zatrzymywany przez logikę nadrzędną tylko na tych granicach bloków, na których nie mogą wystąpić zniekształcenia lub błędy konturu. Przy powiązanych blokach gwintowania ma to miejsce po ostatnim bloku gwintowania! - Wyświetlenie alarmu. JeŜeli zaprogramowano tylko jeden blok gwintowania, wówczas komunikat alarmowy moŜna zignorować.

1 - 348

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

03.04

1 Alarmy
Przy wielu następujących po sobie blokach gwintowania nie naleŜy wykonywać tego odcinka obróbki w rodzaju pracy Automatyka DEKODOWANIE POJEDYNCZYMI BLOKAMI. Skasować alarm przyciskiem NC-START i kontynuować program.

Kontynuacja programu

22270
Parametry Wyjaśnienie

Kanał %1 blok %2 osiągnięto maksymalną prędkość osi gwintowania w pozycji %3 %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta %3 = pozycja

Za duŜa prędkość osi przy nacinaniu gwintu. Maksymalny posuw został osiągnięty na wskazanej w alarmie pozycji. Prędkość osi gwintuje zaleŜna jest od: • • • • • zaprogramowanego skoku gwintu zaprogramowanej zmiany skoku gwintu (G34) długości gwintu (G34) zadanej prędkości obrotowej wrzeciona (program obróbki, FC18, akcja synchroniczna) override wrzeciona (override posuwu po konturze oraz pojedynczej osi nie działa)

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Wyświetlenie alarmu.

Zmienić co najmniej jeden z podanych powyŜej czynników w celu zmniejszenia prędkości. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. %3 = pozycja. Kanał %1 blok %2 osiągnięta prędkość zerowa osi gwintu w pozycji %3

22275

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Przy gwintowaniu funkcją G35, w podanej pozycji uzyskano stan zatrzymania osi, wywołany liniowym spadkiem skoku gwintu. Pozycja zatrzymania osi gwintowania zaleŜna jest od: • zaprogramowanego zmniejszenia skoku gwintu • długość gwintu. - Wyświetlenie alarmu. Zmienić co najmniej jeden z wyŜej wymienionych czynników. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 w bloku %2 zaprogramowana droga rozbiegu za krótka %3, wymagana %4 %1 = numer kanału. %2 = numer bloku, etykieta. %3 = zaprogramowana droga rozbiegu %3 = wymagana droga rozbiegu

22280

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Aby móc dotrzymać zaprogramowanej drogi rozbiegu, przeciąŜono oś gwintowania. Aby móc przyśpieszać oś z zaprojektowaną dynamiką, długość drogi rozbiegu musi być co najmniej równa tej podanej w parametrze %4. Alarm jest natury technologicznej i jest wyprowadzany, gdy nastawiony bit 2 w $MN_ENABLE_ALARM_MASK Bit ten jest nastawiany wzgl. kasowany w danej maszynowej przez przewidziany przycisk programowany MMC ”Wspomaganie technologii” - Wyświetlenie alarmu. Zmienić program obróbki albo cofnąć MD $MN_ENABLE_ALARMMASK bit 2. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START.

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -349

1 Alarmy

03.04
Kanał %1 blok %2 nie moŜna było wywołać polecenia PUTFTOCF %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Nie moŜna było przeprowadzić cyklicznej transmisji zestawu danych PUTFTOCF (dokładna korekcja narzędzia), poniewaŜ obszar przesyłania jest juŜ zajęty. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie interpretera. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu.

22320

Parametry Wyjaśnienie Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

Sprawdzić program obróbki, szczególnie innych kanałów, czy zestaw danych przekazywany jest z innych kanałów?

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Kanał %1 oś %2 PRESET w trakcie ruchu jest niedozwolony %1 = numer kanału %2 = numer bloku, etykieta Przy osi wykonującej ruch w Jog wydano polecenie Preset z MMC albo PLC. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Poczekać, aŜ oś zatrzyma się.

22321
Reakcja Pomoc

Parametry Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Kanał %1 oś %2 PRESET: niedozwolona wartość %1 = numer kanału %2 = nazwa osi, numer wrzeciona Podana wartość Preset jest zbyt duŜa (przekroczenie formatu liczb). - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - Blokada startu NC w tym kanale.

22322
Reakcja

Parametry Wyjaśnienie

Pomoc

Kontynuacja programu

Zastosować sensowne (mniejsze) wartości Preset.

Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 błąd sprzętowy aktywnego przetwornika %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Brakuje sygnałów aktywnego w danym momencie przetwornika wartości rzeczywistej połoŜenia (sygnał interfejsowy DB 31 - 48, DBX 1.5 = 1 lub DBX 1.6 = 1), nie mają tej samej fazy lub wykazują zwarcie z masą / zwarcie międzyprzewodowe. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

25000

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

1 - 350

03.04

1 Alarmy

Pomoc Kontynuacja programu

- Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Ponownie bazować osie tego kanału.

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować prawidłowość styku we wtyczce obwodu pomiarowego. Skontrolować sygnały przetwornika, w przypadku błędów wymienić przetwornik pomiarowy. Wyłączyć i włączyć sterowanie.

25001

Parametry

Oś %1 błąd sprzętowy przetwornika biernego %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Brakuje sygnałów nieaktywnego w danym momencie przetwornika wartości rzeczywistej połoŜenia, nie mają one tej samej fazy lub wykazują zwarcie z masą / zwarcie międzyprzewodowe. - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Skontrolować prawidłowość stuku we wtyczce obwodu pomiarowego. Skontrolować sygnały przetwornika, w przypadku błędów wymienić przetwornik pomiarowy. Wyłączyć nadzór przez odpowiedni sygnał interfejsowy (DB 31 - 48, DBX 1.5 = 0 albo DBX 1.6 = 0). Skasować alarm przyciskiem RESET. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 zanieczyszczenie systemu pomiarowego %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Przetwornik zastosowany do regulacji połoŜenia zgłasza sygnał zanieczyszczenia (tylko w przypadku systemów pomiarowych z sygnałem zanieczyszczenia). Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Ponownie bazować osie tego kanału. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kontrola systemu pomiarowego wg zaleceń producenta układu pomiarowego. Skasować alarm we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 zanieczyszczenie przetwornika pasywnego %1 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu.

Wyjaśnienie Reakcja Pomoc

Kontynuacja programu

25010

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc Kontynuacja programu

25011
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Przetwornik nie uŜywany do regulacji połoŜenia zgłasza sygnał zanieczyszczenia (tylko w systemach pomiarowych z sygnałem zanieczyszczenia). Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Kontrola systemu pomiarowego wg zaleceń producenta układu pomiarowego. Skasować alarm przyciskiem kasowania. wzgl. NC-START.

Kontynuacja programu

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -351

1 Alarmy

03.04
Oś %1 nadzór znacznika zerowego aktywnego przetwornika %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Impulsy przetwornika pomiarowego połoŜenia między 2 impulsami znaczników zerowych są zliczane (funkcja sprzętowa). W rastrze taktu interpolacji (ustawienie standardowe 4 ms) następuje sprawdzanie, czy przetwornik wykazuje stale taką samą liczbę impulsów między znacznikami zerowymi. Alarm wystąpi wtedy, gdy zostanie zarejestrowane odchylenie w 4 najmniej znaczących bitach licznika! Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na śledzenie. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. - Ponownie bazować osie tego kanału Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Odchylenia mogą powstać z powodu błędu transmisji, czynników zakłóceniowych, błędu sprzętowego przetwornika lub elektroniki obliczeniowej w przetworniku zastosowanym do regulacji połoŜenia. Dlatego naleŜy sprawdzić obwód wartości rzeczywistej:

25020

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

1. Odcinek transmisji: skontrolować prawidłowość styku we wtyczce wartości rzeczywistej w silniku i module napędu VSA, sprawdzić kabel przetwornika pod względem przewodzenia, zwarcia międzyprzewodowego i zwarcia z masą (styk chwiejny?). 2. Impulsy przetwornika: zasilanie prądowe przetwornika w granicach tolerancji? 3. Elektronika obliczeniowa: wymiana / ponowna konfiguracja zastosowanego modułu napędowego. Nadzór moŜna wyłączyć, ustawiając daną maszynową 36 310 ENC_ZERO_MONITORING [n]=... (n ... numer przetwornika: 1,2) na 0. Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Oś %1 nadzór znacznika zerowego przetwornika pasywnego Nadzór odnosi się do przetwornika nie stosowanego przez regulację połoŜenia! (sygnał interfejsowy DB 31 - 48, DBX 1.5 = 0 lub 1.6 = 0). Impulsy przetwornika pomiarowego połoŜenia między 2 impulsami znaczników zerowych są zliczane (funkcja sprzętowa). W rastrze taktu interpolacji (ustawienie standardowe 4 ms) następuje sprawdzanie, czy przetwornik wykazuje stale taką samą liczbę impulsów między znacznikami zerowymi. Alarm wystąpi wtedy, gdy zostanie zarejestrowane odchylenie w 4 najmniej znaczących bitach licznika! - Wyświetlenie alarmu. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Odchylenia mogą powstać z powodu błędu transmisji, czynników zakłóceniowych, błędu sprzętowego przetwornika lub elektroniki obliczeniowej w przetworniku zastosowanym do regulacji połoŜenia. Dlatego naleŜy sprawdzić obwód wartości rzeczywistej: 1. Odcinek transmisji: skontrolować prawidłowość styku we wtyczce wartości rzeczywistej w silniku i module VSA, sprawdzić kabel przetwornika pod względem przewodzenia, zwarcia międzyprzewodowego i zwarcia z masą (styk chwiejny?). 2. Impulsy przetwornika: zasilanie przetwornika w granicach tolerancji? 3. Elektronika obliczeniowa: wymiana / ponowna konfiguracja zastosowanego modułu napędowego. © Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04 %1 = nazwa osi, numer wrzeciona

25021

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc

1 - 352

03.04

1 Alarmy
Nadzór moŜna wyłączyć, ustawiając daną maszynową ENC_ZERO_MON_ACTIVE [n]=... (n ... numer przetwornika: 1,2) na 0. Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 przetwornik %2 ostrzeŜenie%3 %1 = nazwa osi, numer wrzeciona %2 = numer przetwornika %3 = dokładny identyfikator błędu

Kontynuacja programu

25022

Parametry Wyjaśnienie

Reakcja Pomoc Kontynuacja programu

Alarm taki występuje tylko w przypadku nadajników absolutnych na SIMODRIVE 611D, gdy jest dla niego uaktywniony nadzór dla znacznika zerowego (porównaj $MA_ENC_ZERO_MONITORING): W takim wypadku nie był moŜliwy bezbłędny odczyt pozycji absolutnej przetwornika absolutnego: Identyfikatory błędów: (Bit 0 niewykorzystany) Bit 1 błąd parzystości Bit 2 bit alarmowy przetwornika Bit 3 błąd CRC Bit 4 przekroczony czas – brakuje bitu startowego przy transmisji EnDat Alarm jest tylko wyświetlany, gdyŜ obecnie nie ma potrzeby wykorzystania pozycji absolutnej dla regulacji / konturu. Częste występowanie tego alarmu wskazuje na to, Ŝe zakłócona jest transmisja danych z przetwornika lub sam przetwornik jest uszkodzony i przy następnym jego wyborze względnie po POWER-ON nie będzie zagwarantowany prawidłowy odczyt pozycji. - Wyświetlenie alarmu. Wymienić przetwornik, wymienić lub ekranować kabel (lub wyłączyć nadzór dla impulsów znacznika zerowego) Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 granica alarmowa prędkości rzeczywistej %1 = nazwa osi, numer wrzeciona Jeśli oś ma przynajmniej jeden aktywny przetwornik, wówczas prędkość rzeczywista osi jest sprawdzana cyklicznie w takcie interpolatora. Jeśli nie ma błędu, prędkość rzeczywista nigdy nie moŜe być większa, niŜ jest to ustalone w specyficznej dla osi MD 36 200 $MA_AX_VELO_LIMIT (wartość progowa dla kontroli prędkości). Ta wartość progowa w [mm/min., obr./min.] wprowadzana jest o ok. 5 - 10 % większa, niŜ moŜe to nastąpić przy maksymalnej prędkości ruchu postępowego. Błąd napędu moŜe spowodować przekroczenia prędkości, prowadzące do wywołania alarmu. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

25030

Parametry

Wyjaśnienie

Reakcja

Pomoc

Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Sprawdzić kabel wartości zadanej prędkości obrotowej (kabel magistrali). Sprawdzić wartości rzeczywiste i kierunek regulacji połoŜenia. Zmienić kierunek regulacji połoŜenia, jeśli oś wykazuje niekontrolowany wybieg -> zwiększyć specyficzną dla osi MD 32 110

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

1 -353

1 Alarmy

03.04
ENC_FEEDBACK_POL [n] = < -1, 0, 1 >. Zwiększyć wartość graniczną nadzoru w MD 36 200 $MA_AX_VELO_LIMIT. Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić pogram obróbki. Oś %1 granica ostrzegawcza prędkości rzeczywistej %1 = nazwa osi, numer wrzeciona - Wyświetlenie alarmu. Aktualna wartość rzeczywista prędkości przekracza 80% wartości granicznej ustalonej w danej maszynowej – nie stosowane --.

Kontynuacja programu

25031
Reakcja Pomoc

Parametry

Wyjaśnienie

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem kasowania wzgl. NC-START. Oś %1 kontrola zatrzymania

25040

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = nazwa osi, numer wrzeciona

NC nadzoruje utrzymywanie pozycji w stanie zatrzymanym. Nadzór rozpoczyna się po upływie czasu nastawianego specyficznie dla osi w danej maszynowej 36 040 STSTILL_DELAY_TIME, po zakończeniu interpolacji. Następuje bieŜąca kontrola, czy oś pozostaje w zakresie progu tolerancji w MD 36 030 STSTILL_POS_TOL. MoŜliwe są następujące przypadki: 1. Sygnał interfejsowy ZEZWOLENIE DLA REGULATORA (DB31 - 48, DBX 2.1) wynosi zero, poniewaŜ oś jest mechanicznie zakleszczona. Poprzez wpływy mechaniczne (np. wysoki nacisk przy obróbce) oś zostaje ”wypchnięta” z dopuszczalnej tolerancji pozycji. 2. Przy zamkniętym obwodzie regulacji połoŜenia (bez zacisku) - sygnał interfejsowy ZEZWOLENIE DLA REGULATORA (DB 31 - 48, DBX 2.1) wynosi ”1” oś zostaje wypchnięta ze swojej pozycji przez duŜe siły mechaniczne przy małym wzmocnieniu w obwodzie regulacji połoŜenia. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału).

Reakcja

Pomoc

- Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • MD 36 040 STSTILL_DELAY_TIME i MD 36 030 STSTILL_POS_TOL skontrolować i ewent. zwiększyć. Wartość musi być większa od danej maszynowej zatrzymania dokładnego zgrubnie ($MA_STOP_LIMIT_COARSE). • Oszacować siły występujące przy obróbce i ewent. zredukować przez zmniejszenie posuwu / zwiększenie prędkości obrotowej. • Zwiększyć siłę zacisku. • Zwiększyć wzmocnienie w obwodzie regulacji połoŜenia przez poprawioną optymalizację (współczynnik Kv MD 32 200 POSCTRL_GAIN, napęd 611D).

Kontynuacja programu

1 - 354

© Siemens AG 2004 Wszelkie prawa zastrzeŜone SINUMERIK 840D/840Di/810D Instrukcja diagnostyczna (DA), wydanie 03.04

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki.

03.04

1 Alarmy
%1 = oś %1 nadzór stanu zatrzymanego przy ograniczeniu momentu/ siły %1 = nazwa osi, numer wrzeciona. Zadana pozycja końcowa nie została osiągnięta w czasie ustalonym w danej maszynowej. - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe.

25042
Reakcja

Parametry

Pomoc
Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy. Ponownie uruchomić program obróbki. Oś %1 nadzór konturu

Moment napędu (FXST) został na nisko ustawiony, co spowodowało niewystarczającą moc silnika do osiągnięcia pozycji końcowej -> podwyŜszyć FXST. Jeśli obrabiany element jest powoli odkształcany, moŜe to spowodować opóźnienie osiągnięcia pozycji końcowej -> podwyŜszyć MD 36042 FOC_STANDSTILL_DELAY_TIME.

25050

Parametry

Wyjaśnienie

%1 = nazwa osi, numer wrzeciona

NCK oblicza dla kaŜdego punktu oparcia interpolacji osi (wartość zadana) wartość rzeczywistą, która powinna wyniknąć na podstawie wewnętrznego modelu. JeŜeli ta obliczona wartość rzeczywista i faktyczna wartość rzeczywista maszyny róŜnią się od siebie o większą wartość, niŜ jest to ustalone w danej maszynowej 36400 CONTOUR_TOL, wówczas nastąpi przerwanie programu i komunikat alarmowy. Alarm moŜna przeprojektować przez MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (brak gotowości kanału). - Brak gotowości grupy rodzajów pracy. - Brak gotowości kanału. - JeŜeli przy wyzwoleniu alarmu oś jest osią pojedynczą, wówczas alarm działa tylko na tę oś (nie np. na kanał albo grupę rodzajów pracy). - Brak gotowości kanału. - Blokada startu NC w tym kanale. - Zatrzymanie NC w przypadku alarmu. - NC przełącza się na tryb śledzenia. - Wyświetlenie alarmu. - Nastawiane są sygnały interfejsowe. Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. • • Skontrolować wartość tolerancji w MD 36 400: CONTOUR_TOL, czy nie przewidziano zbyt małej wartości.

Reakcja

Pomoc

Kontynuacja programu

Skasować alarm przyciskiem RESET we wszystkich kanałach tej grupy rodzajów pracy.

• •

Skontrolować optymalizację regulatora połoŜenia (współczynnik Kv w danej maszynowej 32 200 POSCTRL_GAIN), czy oś ustawienia wartości zadanej nadąŜa bez przesterowania. W innym przypadku naleŜy poprawić optymalizację regulatora prędkości obrotowej lub zmniejszyć współczynn