Przeglądaj wersję html pliku:

testy3


Statystyka 1. Moda próbki x1, x2, ...., xn to: a) wartość poniżej której leży 50% wartości w próbce b) najczęściej powtarzająca się wartość nie będąca wartością minimalną lub maksymalną c) wartość dla której dystrybuanta wynosi 0,25 Dla próbki 14, 17, 19, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 38 kwartyl dolny wynosi: a) 17 b) 24 c) 19 Dla próbki pogrupowanej w klasy Klasa Liczebność 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 5 6 8 4 3

2.

3.

4.

Σ 26 Średnia arytmetyczna wynosi: a) 14,54 b) 52 c) 15 Nieobciążony estymator odchylenia standardowego to: a) s =
2

5.

Histogram częstości skumulowanej osiąga wartość maksymalną a) w klasie najbardziej licznej b) w ostatniej klasie c) w klasie środkowej 6. Przedział ufności a) Pokrywa wartość estymowanego parametru z zadanym prawdopodobieństwem b) Jest miarą dopasowania estymatora c) Jest miarą zgodności estymatora 7. Rozstęp międzykwartylowy jest miarą dopasowania: a) liczebności b) rozproszenia wartości w próbce c) tendencji centralnej 8. Test Kołomogorowa stosuje się: a) tylko dla cech X typu ciągłego b) tylko dla cech X typu dyskretnego c) dla obydwu typów cechy X 9. Przed weryfikacją hipotezy dotyczącej równości wartości średnich dwóch populacji o rozkładach normalnych, nieznanych wariancjach i liczebnościach n1, n2 < 100 należy a) wyznaczyć przedziały ufności dla wartości średnich b) zweryfikować hipotezę o równości wariancji c) wyznaczyć przedział ufności dla wariancji 10. Hipoteza zerowa ma postać H 0 : {N 65,1} . Wyznaczona na podstawie próby wartość s Kołomogorowa ma wartość D=1,452. Kwartyl rzędu 1-α granicznego rozkładu Kołomogorowa w D 0,95 =1,354 . Jaką decyzję podejmujesz? a) nie ma podstaw do przyjęcia H0 b) odrzucam H0 c) nie ma podstaw do odrzucenia H0 11. Klasa modalna to : a) klasa w której występuje wartość środkowa b) klasa najliczniejsza nie będąca pierwszą lub ostatnią klasą 12. W teście zgodności χ2 porównujemy: a) Liczebności teoretyczne z liczebnościami empirycznymi

1 1 1 2 2 2 2 2  x i−   b) s = x  x i−   c) s =  x i−   x x n1 n−1 n

Statystyka b) dystrybuanty teoretyczne z częstościami skumulowanymi c) wartości funkcji gęstości prawdopodobieństwa z częstościami względnymi 13. Test Shapiro-Wilka jest tzw. Testem normalności. Obszar krytyczny tego testu jest dany przedziałem: a)

  , n ∪ W  1− , n  ,∞ 2 2 b) W 1 − ,∞   c) −∞ , W 1 − , n ∪ W  , n ,∞ 2 2 −∞ , W 

14. W przypadku metody najmniejszych kwadratów minimalizowana jest funkcja S dana wzorem: a) b) c)

 

⟩⟨⟩⟨
2 2S=∑ [ y i− x i 2 ]
S=∑ [ y i − x i  ] S=∑ [ y i  x i  ]
i=1 i=1 n n=1 n

n

15. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) Testem zgodności jest test służący do weryfikacji hipotezy dotyczącej równości parametru wyznaczonego na podstawie dwóch niezależnych prób np. H0:{μ1=μ2} względem H1:{μ1=μ2} b) Testem zgodności jest służący do weryfikacji zgodności pomiędzy rozkładem zbioru wartości w próbie i rozkładem teoretycznym w postaci H:{dystrybuantą badanej cechy jest F0(x) } c) testem zgodności jest służący do weryfikacji zgodności pomiędzy rozkładem zbioru wartości w próbie i rozkładem teoretycznym w postaci H{funkcja gęstości prawdopodobieństwa badanej cechy jest f 0(x)} 16. Który z poniższych testów zgodności wybrać jeśli liczebność próby jest mała a badana cecha jest typu ciągłego a) test χ 2 b) test Kołomogorowa c) test Cochrana-Coxa 17. Estymator nieobciążony Өn parametru Ө to taki który spełnia warunek: a)

D n =0 b)

E n =

c)

lim P  n− =1
n ∞

www.dydaktyka.wm.prv.pl

 
statystyka