Przeglądaj wersję html pliku:

testy2


1. Dana jest próba losowa 17, 11, 9, 31, 12, 31, 12, 32, 31 dominantą (modą) próbki jest wartość: a) 31 a) 40 a) Prowadzimy pomiar temperatury, Wysuwamy hipotezę, że rozkład tej temperatury jest wykładniczy. b) 27 b) 11 b) Cecha ma rozkład wykładniczy. Wysuwamy hipotezę o wartości przeciętnej EX=0 c) brak dominanty c) (2+31)/2 c) Mierzono elementy produkoawne na dwóch obrabiarkach. Wysuwamy hipotezę, że pochodzą z populacji o tym samym rozkładzie Dana jest próba losowa: 2, 12, 40, 8, 11 medianą próbki losowej jest wartość: 3. Która z hipotez jest hipotezą parametryczną:

4. Testujemy hipotezę na poziomie istotności α wykorzystując statystykę testową o rozkładzie t-studenta. Niech n będzie liczbą stopni swobody rozkładu. Przyjmując hipotezę alternatywną w postaci H0:μ1≠ μ2 obszar krytyczny jest zdefiniowany:− ∞ ,−t

 ⟩ ⟨   
  ,n ∪ t , n ∞ 2 2

⟨t  , n  ,∞ 

−∞ ,−t  , n  ⟩

5. Kwantylem p procentowym, gdzie 0 ≤ p ≤ 1, w rozkładzie empirycznym zmiennej losowej k nazywamy najmniejszą wartość kp , dla której dystrybuanta empiryczna F spełnia równanie: a) F(kp) ≠ p a) obranego współczynnika ufności 1-α b) F(kp) ≤ p b) liczebności próby nb c) F(kp) ≥ p c) poszczególnych wartości xi próby losowej 6. Długość przedziału ufności dla wartości średniej  nie zależy od: x

7. Prawdopodobieństwo odrzucenia fałszywej hipotezy H i przyjęcia wto miejsce prawdziwej hipotezy alternatywnej to: a) błąd pierwszego rodzaju b) moc testu c) błąd drugiego rodzaju 8. Na poziomie istotności α=0.02 zweryfikuj testem Shapiro-Wilka, hipotezę o normalności rozkładu badanej cechy Liczebność próby n=19. Wartość statystyki testowej: Wd=0.987 Kwantyle: W0.02,19=0.879; W0.98,19=0.986; W0.01,19=0.836; W0.99,19=0.988 a) odrzucam hipotezę zerową b) brak podstaw podjęcia decyzji c) nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej c) estymator wariancji zmiennej zależnej

9. Miarą dopasowania zależności regresyjnej do danych doświadczalnych może być: a) kwadrat współczynnika korelacji z próby R2 b) wartość obliczonej statystyki F

10. Na jakiej podstawie wybiera się funkcję zmiennych niezależnych metodzie regresji krokowej z dołączaniem zmiennych ? a) Maksymalnej wartości statystyki tmax=max(t1), która jest ponadto większa od wartości krytycznej. b) Maksymalnej wartości współczynnika korelacji z próby wyliczonego dla rozpatrywanych funkcji zmiennych niezależnych c) Maksymalnej wartości statystyki Fmax=max(F1), która jest ponadto większa od wartości krytycznej

11. Przedział ufności dla zależności regresyjnej y=b0+b1x jest najwyższy dla a)

x0 =  x

b) x 0 =

b1 b0

c) x 0 =max x 

12 Estymując zależność regresyjną metodą krokową z odrzucaniem zmiennych przyjęto model początkowy Y =b0 b1 x 1 b2 x 2 b 3 x 1 x 2 b 4 x 12 b5 x 2 2 uzyskano wpierwszym kroku następujące wartości poziomu p b 0  p 1 =0.0123 , b 1  p 1 =0.0234 , b 2  p2 =0.1567 b 3  p 3 =0.1789 , b 4  p4 =0.0022 , b 5  p 5 =0.0002 W następnym kroku przyjmiesz następującą zależność regresyjną (α = 0.05) a) Y =b0 b1 x 1b2 x2 b3 x 1 x 2b4 x1 2
Y =bob1 x 1 b 2 x 2 2 b 3 x 1 x 22 Y =b0 b1 x1 b 2 x 2 2 2 b 4 x 1 b5 x 2

 
statystyka