Przeglądaj wersję html pliku:

testy1


1. Suma odchyleń zbiorowości statystycznej od średniej arytmetycznej a) maksymalna 2. Mediana próbki: 15, 34, 43, 91, 92, 98 wynosi: a) 43 a) 0,95
x

∑  x i− xn   i =1

n

jest c) minimalna c) 67 c) 0,9 c) F'(x)=f(x)

b) równa zero b) 91 b) 0,99 b) jest nie malejącą funkcją x

3. Dla jakiego poziomu ufności 1-α, szerokość przedziału ufności jest największa: 4. Która z podanych własności dystrybuanty nie jest prawdziwa ?
x∞

lim F  x = lim

∫ x ∞
−∞

f  xdt =0

5. Jakie są parametry rozkładu t-Studenta a) μ, σ b) liczba stopni swobody
2

c) liczba stopni swobody 1-α

6. Cecha X ma rozkład dowolny o nieznanych wartościach μ, σ ,n≥100 dla wartości średniej definiuje się następująco
x  −t 1 − , n −1 2

s s ; x t   1 − , n− 1  n−1  n−1   2

x  −u 1− 2

s s ˙ ; x u ˙   1−   n n   2

u

x −

 
1−  2 nu

;  x

 
1−  2 n7. Do weryfikacji hipotezy dotyczącej równości wariancji w dwóch populacjach służy test F-Sendecora 8.W teście zgodności χ2 porównujemy a) Dystrybuanty teoretyczne z częstościami skumulowanymi b) Liczebności teoretyczne z liczebnościami empirycznymi c) Wartości funkcji gęstości prawdopodobieństwa z częstościami względnymi t-Studenta χ2

9. Testujemy hipotezę na poziomie istotności α wykorzystując do tego statystykę testową o rozkładzie t-Studenta . Niech n będzie liczbą stopni swobody rozkładu. Przyjmując hipotezę alternatywną w postaci H1: μ1> μ2 obszar krytyczny jest zdefiniowany: a)

−∞ ,−t 1 − , n⟩
n

b)

⟨t  , n ∞ 
n 2

c)

⟨t 1 − , n  ,∞ 

10. W przypadku metody najmniejszych kwadratów minimalizowana jest funkcja a) S=

∑ [ yi − xi  ] i=1
a) lewostronny

2

b)

S=∑ [ y i− x i 
n=1

]

c) S=

∑ [ yi  xi  ] i=1
c) obustronny

n

2

11. Test normalności rozkładu Shapiro-Wilka ma obszar krytyczny: b) prawostronny 12. Wyestymowana postać regresji liniowej jest następująca y=50+2*x . Jaka jest wartość zmiennej niezależnej, której odpowiada wartość zmiennej zależnej równa 2 a) -24 b) 54 c) 4/50

 
statystyka