Przeglądaj wersję html pliku:

testy4


1. Dana jest próba losowa 9, 10, 11, 12, 27, 31. Kwantyl 40% to wartość. a) 11 a) 8 b) 27 b) 20 c) 12 c) (2-22)/2 2. Dana jest próba losowa: 2, 12, 22, 8, 10, 17, 18, rozstęp próbki to wartość max-min 3. Producent A twierdzi, że jego produkt jest trwalszy od produktu producenta B o przynajmniej t godzin. Jaką postawisz hipotezę zerową? a)
H 0 : A= B H 1 : A B÷t

b)

H 0 : A= B−t H 1 : A B−t

c)

H 0 : A= B÷t H 1 : A B−t

4. Szerokość przedziału ufności dla wartości średniej nie zależy od: a) Liczebności próbki n 5. Dystrybuanta dla określonej wartości a) prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X  x k 6. Poziom ufności to: a) prawdopodobieństwo pokrycia b) przedział ufności dla wartości nieznanego parametru populacji przez średniej przedział ufności 7. Przyjęcie fałszywej hipotezy a) błąd pierwszego rodzaju a) Kołomogorowa a) wartość obliczonej statystyki F
H 0 to:

b) wartości średniej z próbki x
x k zmiennej losowej nazywamy:

c) odchylenia standardowego c) prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X = x k c) szerokość przedziału ufności

b) prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X  x k

b) błąd drugiego rodzaju b) Chi kwadrat b) wartość współczynnika korelacji z próby R2

c) moc testu

8) Jaki zastosujesz test zgodności, gdy badana cecha ma charakter ciągły, a liczebność próbki jest duża: 9. Miarą dopasowania zależności regresyjnej do danych doświadczalnych może być: c) estymatora wariancji zmiennej zależnej

10. Na jakiej podstawie eliminuje się funkcję zmiennych niezależnych w metodzie regresji krokowej z odrzucaniem zmiennych: a) Minimalnej wartości statystyki tmin=min(ti), która jest ponadto mniejsza od wartości krytycznej b) Maksymalnej wartości współczynnika korelacji z próby wyliczonego dla rozpatrywanych funkcji zmiennych niezależnych b)
x0 =  x

c) Maksymalnej wartości statystyki Fmax=max(Fi), która jest ponadto większa od wartości krytycznej

11. Przedział ufności dla zależnej regresyjnej a)
x0 = b1 b0

y=b0 b1 x jest największy dla:

c)

x0 =max  x

12. Estymując zależność regresyjną metodą krokową z odrzucaniem zmiennych przyjęto model początkowy 2 2 Y =b0 b1 x1 b 2 x 2 b3 x 1 x 2 b4 x 1 b 5 x 2 uzyskano w pierwszym kroku następujące wartości poziomu p b0  p0 =0.0123 , b1  p1 =0.0234 , b 2  p2 =0.1567 b3  p3 =0.1789 , b4  p 4=0.0022 , b 5  p5 =0.1803 W następnym kroku przyjmiesz następującą zależność regresyjną (α = 0,05). a) Y =b0 b1 x 1b2 x2 b3 x 1 x 2b4 x1 2 b)
Y =b ob1 x 1 b2 x 2 2 b 3 x 1 x 22

c)

Y =b0 b1 x1 b 2 x 2 2 2 b4 x 1 b 5 x 2

 
statystyka