Przeglądaj wersję html pliku:

Metalurgia i metaloznawstwo spawalnicze


Politechnika Szczecińska Instytut Inżynierii Materiałowej Zakład Spawalnictwa

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Metalurgia i metaloznawstwo spawalnicze
Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn. Specjalność: Inżynieria Spawalnictwa.

Opracował:

Aleksander Łukojć

Zatwierdził:

prof. Jerzy Nowacki

Szczecin 2004

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

SPIS TREŚCI
Spawalność stali ......................................................................................................................... 3 Metalurgia spawania .................................................................................................................. 4 Gazy w procesie spawania ......................................................................................................... 6 Strefy ogólne złączy spawanych ................................................................................................ 8 Pęknięcia wywołane procesem spawania................................................................................... 9 Literatura ............................................................................................................................ 13 Ćwiczenie nr 1 Gatunki, struktura i właściwości stali węglowych spawalnych ......................... 14 Ćwiczenie nr 2 Gatunki, struktura i właściwości stali stopowych spawalnych........................... 14 Ćwiczenie nr 3 Wpływ podgrzewania wstępnego na strukturę połączeń spawanych stali węglowych i stopowych ........................................................................................................... 15 Ćwiczenie nr 4 Budowa makro i mikroskopowa połączenia spawanego.................................... 15 Ćwiczenie nr 5 Spawalność stali ................................................................................................. 16 Ćwiczenie nr 6 Stopy nieżelazne i ich spawalność...................................................................... 16 Ćwiczenie nr 7 MatSpaw............................................................................................................. 17 Ćwiczenie nr 8 Badania połączeń spawanych ............................................................................. 17
1

-2-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

SPAWALNOŚĆ STALI
W zespole właściwości charakteryzujących materiały przeznaczone na konstrukcje spawane istotne miejsce zajmuje właściwość szczególna, określająca przydatność materiału do spawania – spawalność. Spawalność należy zaliczyć do trudniejszych do zdefiniowania pojęć technicznych z uwagi na to, że określenie to obejmuje zespół czynników, których wspólne oddziaływanie decyduje o przydatności danego materiału do wykonania określonej konstrukcji spawanej. Definicje spawalności: − wg Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa [1, 2]: „Uważa się, że materiał metaliczny jest spawalny w danym stopniu, przy użyciu danej metody spawania i w danym przypadku zastosowania, gdy pozwala, przy uwzględnieniu odpowiednich dla danego przypadku środków ostrożności, na wykonanie złącza pomiędzy elementami łączonymi z zachowaniem ciągłości metalicznej oraz utworzenie złącza spawanego, które poprzez swe właściwości lokalne i konsekwencje ogólne zadość uczyni wymogom żądanym i przyjętym za warunki odbioru”. − wg J. Pilarczyka [2, 3]: „Spawalność jest to zdolność do tworzenia za pomocą spawania złączy o wymaganych właściwościach fizycznych, zdolnych do przenoszenia obciążeń przewidzianych dla danego rodzaju konstrukcji, do wykonania której dana stal ma być użyta”. − wg M. Myśliwca [4]: „Spawalność jest to prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że złącza spawane wykonane z danego materiału, za pomocą określonego procesu technologicznego spawania będą pracowały w sposób niezawodny w wymaganych warunkach eksploatacyjnych przez zadany okres”. Rodzaje spawalności [2]: − spawalność technologiczna – określa wpływ czynników związanych z technologią wykonania i parametrami spawania na właściwości złącza. − spawalność metalurgiczna – obejmuje zmiany i przemiany strukturalne materiału rodzimego i dodatkowego będące wynikiem procesu spawania. − spawalność konstrukcyjna –zawiera wszystkie czynniki dotyczące przystosowania się materiału do naprężeń, które w nim powstają w wyniku operacji spawania oraz eksploatacji. Według Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa spawalność można podzielić na [1]: − spawalność operatywną – dotyczącą możliwości i warunków wykonania złączy spawanych bez analizowania zjawisk przy tym występujących. − spawalność lokalną – odnoszącą się do części złącza spawanego, w której występują procesy metalurgiczne i przemiany strukturalne (spoina, strefa wpływu ciepła). − spawalność globalną – dotyczącą konstrukcji spawanej jako całości. Zawiera się w niej wszystko co dotyczy przystosowania spawanej stali do naprężeń, które w niej powstały w wyniku procesu spawania, oraz do naprężeń eksploatacyjnych.

-3-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

METALURGIA SPAWANIA
Do procesów metalurgicznych, jakie występują w czasie spawania i wywierają decydujący wpływ na właściwości spoiny zalicza się [1, 5]: − utlenianie i redukcja, − odsiarczanie i odfosforowanie ciekłego metalu, − wprowadzanie składników stopowych do spoiny, − rozpuszczanie i wydzielanie gazów w ciepłym metalu, − wydzielanie wtrąceń niemetalicznych i tworzenie pęknięć. Utlenianie i redukcja W wyniku reakcji utleniania i redukcji podczas procesu spawania następuje wzbogacenie lub zubożenie ciekłego metalu w pierwiastki wykazujące zmienne wzajemne powinowactwo do tlenu, zależne od chwilowo istniejących warunków [1, 5, 6]. Tlen nie jest składnikiem stopowym w stopach metali. Może on tworzyć szereg tlenków metali i tak na przykładzie żelaza mogą powstać następujące tlenki żelaza: FeO, Fe2O3, Fe3O4 (FeO•Fe2O3). O kierunku reakcji utleniania i redukcji decydują przede wszystkim temperatura, oraz stężenie poszczególnych składników biorących udział w reakcji. Reakcja utleniania zachodzi wg ogólnego równia [1, 5, 6]: n mMe + O2 ⇔ MemOn (1) 2 Reakcja redukcji zachodzi wg ogólnego równia [1, 5, 6]: mMe1O + nMe2 ⇔ Me2 nOm + mMe1 Odsiarczanie ciekłego metalu Siarka należy do pierwiastków, które podczas procesów spawalniczych przysparzają wielu kłopotów i trudności. Siarka tworzy z żelazem siarczek FeS, wykazujący dużą skłonności do likwacji, a z tlenkiem FeO – niskotopliwą eutektykę, która jest podstawową przyczyną powstawania pęknięć gorących [1, 5]. Siarka do spoiny może przedostać się z: − materiału rodzimego, − drutu elektrodowego, − otuliny lub topnika. Siarczek żelaza (FeS), rozpuszczalny w żelazie i żużlu podczas procesu spawania może rozdzielić się zgodnie z prawem podziału w odpowiednim stosunku między te dwie fazy [ FeS ] ⇔ ( FeS ) (3)
[FeS] – stężenie siarczku żelaza w metalu (FeS) – stężenie siarczku żelaza w żużlu

(2)

Nadmiar tlenku manganu – MnO w żużlu powoduje wiązanie siarki wg reakcji: ( FeS ) + ( MnO ) ⇔ ( MnS ) + ( FeO ) (4) Na wskutek związania siarki w nierozpuszczalny związek MnS, na granicy metalżużel może zachodzić dalsze przenikanie FeS z metalu do żużla wg reakcji (3).

-4-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

Odfosforowanie ciekłego metalu Fosfor podobnie jak siarka jest pierwiastkiem, który powoduje wiele kopotów i trudności podczas procesu spawania. W stali fosfor występuje zwykle w postaci fosforków Fe2P i Fe3P, powodując kruchość na zimno i zwiększając ryzyko powstawania pęknięć zimnych. W jeziorku spawalniczym fosfor występuje w postaci atomowej P, a jego usunięcie polega na utlenieniu z udziałem tlenku żelaza, a następnie przeprowadzeniu tlenku fosforu do żużla, wg reakcji [1, 5]: 2 P + 5 FeO = P2O5 + 5Fe (5) oraz 3CaO + P2O5 = 3CaO ⋅ P2O5 (6) lub 4CaO + P2O5 = 4CaO ⋅ P2O5 (7) Żużle spawalnicze Żużle spawalnicze jako oddzielna faza w procesie spawania mają za zadanie [1, 5, 7]: − ochronę spoiny przed nasyceniem gazami, − zmniejszenie szybkości krzepnięcia spoiny, − wprowadzenie pierwiastków stopowych do spoiny, − rafinację spoiny, − stabilizacje jarzenia się łuku. Żużle dzieli się pod względem aktywności chemicznej na: − kwaśne: SiO2, TiO2, P2O5, B2O2, Na2B4O7•10H2O, − zasadowe: FeO, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, − obojętne: Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, B2O3. Cechą, która umożliwia podział żużli na zasadowe, kwaśne i obojętne, jest zasadowość żużla K, określona jako stosunek procentowy zawartych w nim składników zasadowych do składników kwaśnych: CaO + MgO + MnO + FeO + K 2O + Na2O K= (8) SiO2 + TiO2 Do właściwości żużli mających istotne znaczenie dla technologii spawania można zaliczyć: − temperaturę mięknięcia i topnienia, − lepkość, − gęstość w stanie ciekłym i stałym, − napięcie powierzchniowe, − przewodność elektryczna w stanie ciekłym, − zdolność do oddzielania od metalu po zakrzepnięciu, − rozszerzalność cieplna.

-5-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

GAZY W PROCESIE SPAWANIA
Wodór w procesie spawania Głównym źródłem wodoru w spoinach jest wilgoć i para wodna, które reagują z ciekłym metalem nasycając je wodorem wg ogólnej reakcji [1, 6]: xMe + yH 2O = MexO y + 2 y (9) Woda w łuku elektrycznym rozkłada się na tlen i wodór, a następnie wodór dysocjuje: H 2 ⇔ 2H (10) i wnika do ciekłego metalu. W celu ograniczenia obecności wodoru w spoinie stosuje się: − dobór odpowiednich nie dostarczających wodoru surowców do produkcji mas otulinowych, − stosowanie otulin zawierających CaF2, − suszenie elektrod przed spawaniem, − suszenie topników przed spawaniem, − suszenie łączonych elementów przed spawaniem. Wodór w spoinach powoduje: − porowatość spoin, − powstawanie pustek i pęcherzy gazowych, − występowanie tzw. rybich oczu, − powstawanie pęknięć wodorowych. Azot w procesie spawania Azot występuje w metalach w postaci azotków: Fe4N, AlN, CrN, MoN, TiN, ZrN, lub węglikoazotków [1]. W ciekłym metalu azot przechodzi do roztworu, a azotki tworzą się w niższych temperaturach po skrzepnięciu metalu. Azot w stalach nieuspokojonych i półuspokojonych powoduje obniżenie ciągliwości w skutek procesu starzenia w wyniku którego powstaje Fe4N [1, 5, 6]. W stalach odpornych na korozję, a szczególnie w stalach austenitycznych lub duplex, azot traktowany jest jako korzystny składnik stopowy stabilizujący austenit i ograniczający rozrost ziarna w temperaturach powyżej 900°C. W procesie spawania azot do obszaru spoiny może dostać się z [1, 5, 6]: − materiału spawanego, − otuliny lub topnika, − z powietrza w wyniku niedostatecznej ochrony obszaru spawania. Tlen w procesie spawania Tlen tworzy z metalami tlenki, które nie wykazują , lub prawie nie wykazują rozpuszczalności w ciekłym metalu [1, 6]. Tlen tworzy z żelazem trzy związki chemiczne: FeO, Fe3O4, Fe2O3, z których każdy kolejno zawiera większą ilość tlenu. Z tych tlenków tylko FeO jest rozpuszczalny w żelazie [1].

-6-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

Obecność tlenu w stali powoduje [1]: − obniżenie udarności stali, − obniżenie odporności na korozje, − podwyższa temperaturę przejścia w stan kruchy. W celu zabezpieczenia obszaru spawania przed wnikaniem tlenu stosuje się [1, 5]: − obojętne osłony gazowe (hel, argon), − otuliny i topniki zawierające odtleniacze takie jak: Mn, Si, Al i Ti. Krystalizacja spoiny Krystalizacja spoiny jest ostatnim etapem procesu metalurgicznego. Przesuwające się spawalnicze źródło ciepła powoduje przemieszczanie się jeziorka spawalniczego, które w najbardziej oddalonej części od źródła ciepła osiąga temperaturę krzepnięcia, która jest początkiem narastanie kryształów. Narastanie kryształów jest ukierunkowane i przebiega od brzegów spawanych materiałów do osi spoiny i do przesuwającego się źródła ciepła. W powstałej spoinie można wyróżnić: − strukturę pierwotną – dendrytyczną, − strukturę wtórną – związana z przemianami fazowymi materiału. Proces krystalizacji spoiny, przebiega bardzo szybko czego skutkiem jest zróżnicowanie składu chemicznego poszczególnych kryształów – segregacja dendrytyczna. W przypadku wolnego stygnięcia zakrzepniętych spoin następuje częściowe wyrównanie ich składu chemicznego w wyniku procesów dyfuzji. Charakter i nasilenie niejednorodności wywierają niekorzystny wpływ na właściwości mechaniczne spoin i mogą prowadzić do tworzenia się wtrąceń niemetalicznych i pęknięć gorących. Procesowi krzepnięcia i krystalizacji towarzyszy również wydzielanie się gazów i w przypadku ich zatrzymania w zakrzepniętym metalu spoiny powstają pęcherze i pory gazowe [1]. Pęcherze i pory gazowe w spoinach Przyczyną powstawania pęcherzy gazowych w spoinie są gazy (wodór, tlen, azot) rozpuszczone w ciekłym metalu, które na wskutek zmniejszającej się rozpuszczalności wraz z obniżeniem temperatury wydzielają się z metalu. Pęcherze gazowe mogą powstać w spoinie, również w wyniku reakcji [1, 5]: FeO + C ⇔ Fe + CO (11) Zapobieganie powstawaniu pęcherzy i por gazowych polega na stworzeniu podczas spawania warunków ograniczających ilość rozpuszczonych gazów w ciekłym metalu i ograniczających, lub uniemożliwiających przebieg reakcji (11) [1]. W zastosowaniu praktycznym stara się unikać [1]: − wilgoci w otulinach i topnikach, − niedostatecznego zabezpieczenia przestrzeni łuku przed dostępem powietrza, − zanieczyszczeń spawanych elementów (rdza, zgorzelina, smar, farba, itp.), − stosowania niewłaściwych otulin i topników pod względem składu chemicznego.

-7-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

Wtrącenia niemetaliczne w spoinach Wtrącenia niemetaliczne w spoinach dzielimy na dwie grupy [1]: − proste dwuskładnikowe związki (tlenki, siarczki, azotki, węgliki), − złożone związki chemiczne (krzemiany, fosforaty, aluminaty, titanaty). Wtrącenia niemetaliczne w spoinie mogą być wynikiem: − pozostałości nieusuniętego żużla, − resztek, które nie zdążyły wypłynąć na powierzchnię żużla, − reakcji chemicznych zachodzących w jeziorku spawalniczym. Wtrącenia niemetaliczne takie jak tlenki, siarczki, krzemiany, wpływają niekorzystnie na właściwości metalu spoiny. Wyjątkiem mogą być azotki i węgliki, które są celowo wprowadzane do spoiny w celu podwyższenia odporności na ścieranie [1, 5]. Do czynników decydujących o ujemnym oddziaływaniu wtrąceń na właściwości spoiny zaliczamy [1]: − skład chemiczny i właściwości fizyczne, − czas tworzenia wtrąceń, − ilość i wielkość, − struktura, postać i rozłożenie.

STREFY OGÓLNE ZŁĄCZY SPAWANYCH
W złączu spawanym wyróżnia się trzy wyraźne obszary (Rys. 1): − spoinę (C), − strefę wpływu ciepła (B), − materiał rodzimy (A).

c) a) b) Rys. 1. a) schemat obszarów złącza spawanego – A – materiał rodzimy, B – strefa wpływu ciepła, C – spoina. b) złącze spawane stali duplex. c) mikrofotografia obszarów spoiny stali duplex Ze względu na charakter cyklu cieplnego spawania w SWC złącza spawanego stali węglowej można wyróżnić następujące obszary (Rys. 2) [8]: − obszar przegrzania, występujący bezpośrednio za linią wtopienia. W tym obszarze maksymalna temperatura cyklu cieplnego spawania znacznie przekracza temperaturę AC3, dochodząc do temperatury solidusu, co sprzyja znacznemu rozrostowi ziaren austenitu. Ta część SWC wykazuje zazwyczaj najniższe właściwości plastyczne i zmęczeniowe. Dlatego też większość badań i zależności analitycznych dotyczy właśnie tej części SWC. − obszar normalizacji, charakteryzujący się strukturą drobnoziarnistą. Maksymalna temperatura w tym obszarze nieznacznie przekracza temperaturę AC3,

-8-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

− obszar niepełnej normalizacji. Maksymalna temperatura cyklu cieplnego spawania w tym obszarze mieści się w zakresie pomiędzy temperaturami AC3 a AC1, − obszar rekrystalizacji, w którym maksymalna temperatura cyklu cieplnego spawania nie przekracza temperatury AC1.

Rys. 2. Charakterystyczne obszary strefy wpływu ciepła złącza spawanego [8] Strefy szczególne złączy spawanych W złączach spawanych stali w zależności od jej gatunku można wyróżnić [1]: − strefę starzenia w stalach niskowęglowych, − strefę podhartowania w stalach C-Mn, − strefę martenzytu odpuszczonego w stalach do ulepszania cieplnego, − strefę wydzielania węglików w stalach austenitycznych.

PĘKNIĘCIA WYWOŁANE PROCESEM SPAWANIA
Zachodzące pod wpływem cyklu cieplnego spawania zmiany struktury oraz zmiany stanów naprężeń i odkształceń wywierają istotny wpływ na powstawanie pęknięć spawalniczych. Pęknięcia mogące powstawać w SWC złącza spawanego, których przyczyny związane są z technologią spawania, można sklasyfikować w czterech grupach [1, 2, 5, 8, 9]: − pęknięcia gorące, − pęknięcia zimne, − pęknięcia lamelarne, − pęknięcia pod wpływem powtórnego nagrzewania. Pęknięcia gorące Pęknięcia gorące mogą powstawać w obszarach SWC gdzie temperatura materiału zbliżona jest do temperatury solidusu. Pęknięcia te mogą także występować w znacznie niższych temperaturach. Jako dolną granicę powstawania pęknięć gorących przyjmuje się 0.5Tm (Tm - temperatura topnienia). Powstawanie tego typu pęknięć wywołane jest poprzez ciekłe fazy występujące na granicach ziaren, przy podwyższonych temperaturach,
-9-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

w związku z czym materiał nie może relaksować występujących naprężeń skurczowych poprzez odkształcanie plastyczne, dochodzi do wzrostu naprężeń wywołujących pęknięcia wzdłuż niskotopliwych faz występujących na granicach ziaren. W strefie wpływu ciepła, w pobliżu linii wtopienia, w procesie spawania materiał rodzimy zostaje podgrzany do temperatur niewiele niższych od temperatury solidus. Fazy na granicach ziaren, posiadające niższe temperatury topnienia aniżeli materiał rodzimy, mogą ulec roztopieniu i przy odpowiednich warunkach rozprzestrzeniać się w postaci błonek wzdłuż granic ziaren. Istotne znaczenie dla powstawania pęknięć gorących w SWC złącza spawanego ma obecność siarczków, tlenków, węglików oraz ich kształt i morfologia. Naprężenia rozciągające powstające w SWC złącza spawanego podczas cyklu chłodzenia mogą powodować wzrost zwilżalności granic ziaren przez fazy, które pierwotnie występowały w postaci globularnej. Dostatecznie duże naprężenia rozciągające powodują rozsuwanie się ziaren, których granice, zwilżone ciekłymi fazami, usytuowane są prostopadle do kierunku działania tych naprężeń. Powoduje to powstawanie pęknięć. Pęknięcia zimne Pęknięcia zimne zwane również pęknięciami wodorowymi czy też zwłocznymi, są zjawiskiem lokalnego niszczenia połączenia spawanego i powstają w trakcie stygnięcia połączenia spawanego, z reguły w zakresie temperatur od 200 do 1000C lub bezpośrednio po spawaniu, przy braku obciążeń zewnętrznych. W niektórych przypadkach pękanie zimne może zachodzić wyraźnie później po zakończeniu spawania, nawet po upływie kilkudziesięciu godzin. Powstawanie tego typu pęknięć w złączach spawanych uwarunkowane jest jednoczesnym oddziaływaniem trzech zjawisk [1, 2, 5, 8, 9]: − hartowaniem się stali pod wpływem procesu spawania, − obecnością wodoru w spoinie i w strefie wpływu ciepła złącza spawanego, − obecnością naprężeń i odkształceń wynikających z procesu spawania prowadzonego w warunkach utwierdzenia. Istnieje wiele czynników mogących mieć wpływ na powstawanie pęknięć zimnych w konstrukcjach spawanych. Do podstawowych należą: − właściwości fizyko-chemiczne materiału spawanego oraz materiałów dodatkowych, − warunki spawania, − warunki otoczenia, − rozwiązania konstrukcyjne złącza. Metody zapobiegania powstawaniu pęknięciom zimnym wynikają z analizy czynników wywołujących ten typ pęknięć w złączach spawanych i polegają na [8]: − ograniczaniu zawartości wodoru w spoinie i w SWC złącza spawanego, − oddziaływaniu na przemiany stali w SWC, − obniżeniu naprężeń w złączu spawanym. Ograniczenie zawartości wodoru uzyskuje się poprzez wybór metod i materiałów dodatkowych niskowodorowych, obróbkę cieplną (suszenie) materiałów dodatkowych przed spawaniem (elektrod otulonych, topników), wydłużenie czasu stygnięcia SWC w zakresie temperatur od 300 do 100°C. Oddziaływanie na przemiany stali w SWC może być realizowane przez wzrost energii liniowej łuku, stosowanie podgrzewania wstępnego elementów spawanych, obróbkę cieplną po spawaniu. Obniżenie naprężeń w złączu spawanym osiąga się przez ograniczenie utwierdzeń

- 10 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

montażowych, ograniczenie oddziaływania połączeń już wykonanych na wykonywane oraz ograniczanie oddziaływania ciężaru własnego elementów spawanych. W niektórych przepadkach skutecznymi sposobami są wstępne napawanie części spawanych austenitycznym lub ferrytycznym metalem (nie hartującym się przy spawaniu) lub spawanie materiałami dodatkowymi zapewniającymi uzyskanie struktury austenitycznej. Pęknięcia lamelarne [1, 2, 5, 8] Pęknięcia lamelarne są spowodowane obecnością pasm wtrąceń, głównie siarczków, ułożonych na przekroju blachy równolegle do kierunku walcowania. Wtrącenia te obniżają własności plastyczne blachy w kierunku jej grubości i pod wpływem naprężeń skurczowych spoin powodują w temperaturach poniżej 200°C tworzenie się pęknięć o charakterystycznym schodkowym przebiegu. W obecności wysokich naprężeń skurczowych następuje utrata kohezji na granicy wtrącenie osnowa i powstanie pustki. Mikroszczeliny utworzone na pasmowo ułożonych wtrąceniach w obecności dostatecznie wysokich naprężeń rozciągających mogą się ze sobą łączyć w kierunku poziomym. Obecność płaskich pęknięć na różnych poziomach w stosunku do powierzchni blachy powoduje silną koncentracje naprężeń w obszarach między pęknięciami, co prowadzi do ścinania materiału osnowy znajdującego się pomiędzy nimi. Tak więc płaszczyzny pęknięć równoległe do powierzchni blachy (tarasy) są łączone prostopadłymi przejściami (uskokami). Proces pękania lamelarnego może być pogłębiony poprzez oddziaływanie wodoru dyfundującego, wprowadzonego do materiału podczas spawania, sprzyja to procesowi rozwijania mikroszczelin utworzonych na wtrąceniach niemetalicznych. Pęknięcia lamelarne powstają głównie w połączeniach charakteryzujących się znacznym stopniem utwierdzenia w których blacha skłonna do pękania ulega odkształceniu w kierunku prostopadłym do jej powierzchni. Pęknięcia te powstają przede wszystkim w złączach teowych i krzyżowych, z jednostronnymi lub dwustronnymi spoinami czołowymi lub spoinami pachwinowymi. Na pękanie lamelarne mają wpływ następujące czynniki: − całkowita zawartość wtrąceń niemetalicznych, ich rodzaj, wielkość i rozmieszczenie, − skład chemiczny stali, − poziom naprężeń poprzecznychłodzenia złącza, − zawartość wodoru dyfundującego.

Rys. 3. Schemat powstawania pęknięć lamelarnych [8]

- 11 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

Pęknięcia pod wpływem powtórnego nagrzewania [8] Pęknięcia pod wpływem powtórnego nagrzewania zwane również pęknięciami pod wpływem obróbki cieplnej, powstają w obszarze przegrzanym SWC stali niskostopowych oraz stali austenitycznych i chromowo-niklowych. Pęknięcia tego typu powstają w dwu zakresach temperaturowych: − w czasie nagrzewania do temperatury wyżarzania w zakresie temperatur od 200 do 300°C, − w zakresie temperatur wyżarzania, poniżej temperatury A1. Pękanie elementów spawanych podczas nagrzewania do temperatury wyżarzania związane jest ze stosowaniem zbyt dużej szybkości nagrzewania tych elementów. Powstające w nagrzewanym elemencie naprężenia termiczne sumując się z naprężeniami strukturalnymi prowadzą do powstawania pęknięć. Najbardziej na pękanie podczas nagrzewania do temperatury wyżarzania narażona jest ta część SWC w której w wyniku procesu spawania powstały zarodki pęknięć gorących lub zimnych. Pękanie elementów spawanych w zakresie temperatur wyżarzania związane jest przede wszystkim z wzrostem kruchości SWC złącza spawanego wywołanym wydzielaniem się faz wtórnych ( najczęściej węglików ) z roztworu stałego. W niskostopowych stalach Cr-Mo-V pęknięcia te powstają w gruboziarnistym obszarze SWC charakteryzującym się najczęściej iglastą strukturą bainitycznomartenzytyczną z pewną ilością austenitu szczątkowego. W trakcie procesu spawania w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego spawania znaczna część węglików przechodzi do roztworu stałego, również granice ziaren pierwotnego austenitu wzbogacane są dodatkami stopowymi. W czasie nagrzewania do temperatury wyżarzania oraz w pierwszej fazie wyżarzania następuje wydzielanie się węglików. Proces ten prowadzi do znacznego utwardzenia wydzieleniowego wnętrza ziarna. W procesie wyżarzania relaksacja naprężeń zachodzi drogą odkształcania materiału, w przypadku znacznego utwardzenia wydzieleniowego wnętrza ziaren odkształcenia te będą zachodzić po granicach ziaren. W warunkach obniżonej energii granic ziaren (np. w wyniku segregacji domieszek do granic ziarn) będzie dochodzić na styku trzech ziaren do powstawania tzw. pęknięć klinowych. Wydzielanie się węglików po granicach ziaren utrudnia poślizg ziaren względem siebie a tym samym podwyższa wytrzymałość struktury oraz obniża jej ciągliwość. Powstają wówczas warunki do zarodkowania pustek na cząstkach leżących w granicach ziaren a następnie do ich łączenia.

Rys. 4. Schemat tworzenia się pęknięć pod wpływem powtórnego nagrzewania [8] Na przebieg pękania pod wpływem powtórnego nagrzewania istotny wpływ wywierają parametry technologiczne procesu spawania. Spawania z niską energią liniową sprzyja pękaniu poprzez znaczne przesycenie gruboziarnistej części SWC oraz wzrost naprężeń w złączu spawanym. Stosowanie podgrzewania wstępnego lub wyższych energii liniowych spawania powoduje obniżenie prędkości chłodzenia w SWC złącza spawanego a tym samym zmniejszenie przesycenia i obniżenie stanu naprężeń.
- 12 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

W celu wyeliminowania pęknięć pod wpływem powtórnego nagrzewania stosuje się nagrzewanie do temperatur 650 - 700°C dla stali ferrytycznych i ok. 1050°C dla stali austenitycznych a następnie szybkie chłodzenie po nagrzewaniu.

LITERATURA
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

1

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003 Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002 Pilarczyk J.: „Spawalność stali K-52”. Hutnik nr 2 i 10, 1950 Myśliwiec M.: „Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa”. WNT, Warszawa 1972 Butnicki S.: „Spawalność i kruchość stali”. WNT, Warszawa 1979 Węgrzyn J.: „Fizyka i metalurgia spawania”. Politechnika Śląska, Gliwice 1990 Jefferson T.B., Woods G.: „Metals and how to weld them”. The James F. Lincoln Arc Welding Fundation, 1990 Mikuła J.: „Analityczne metody oceny spawalności stali”. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Mechanika, Nr 85, Kraków 2001 Houldcroft P., John R.: „Welding and cutting. A guide to fusion welding and associated cutting processes”. Woodhead-Faulkner 1988

- 13 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ĆWICZENIA Ćwiczenie nr 1 GATUNKI, STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STALI WĘGLOWYCH SPAWALNYCH 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze strukturą i właściwościami stali węglowych spawalnych, oraz przemianami fazowymi i strukturalnymi jakie mogą w nich zachodzić podczas procesu spawania.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − rodzaje i właściwość stali węglowych spawalnych, − układ Fe – Fe3C w odniesieniu do połączenia spawanego stali węglowych –
(przemiany fazowe), − wpływ cyklu cieplnego na strukturę SWC połączenia spawanego.

3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002
Przybyłowicz K.: – „Metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 1999 Dobrzański L.A.: – „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”. WNT, Warszawa 1996
Ćwiczenie nr 2 GATUNKI, STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STALI STOPOWYCH SPAWALNYCH 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze strukturą i właściwościami stali stopowych spawalnych, oraz przemianami fazowymi i strukturalnymi jakie mogą w nich zachodzić podczas procesu spawania.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − podział stali stopowych spawalnych – właściwości, − przemiany fazowe i strukturalne podczas spawania – przyczyny i skutki, − zjawiska korozji.
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002
Przybyłowicz K.: – „Metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 1999 Dobrzański L.A.: – „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”. WNT, Warszawa 1996

- 14 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ĆWICZENIA Ćwiczenie nr 3 WPŁYW PODGRZEWANIA WSTĘPNEGO NA STRUKTURĘ POŁĄCZEŃ SPAWANYCH
STALI WĘGLOWYCH I STOPOWYCH

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem podgrzewania wstępnego elementów przed spawaniem na strukturę strefy wpływu ciepła złączy spawanych stali węglowych i stopowych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − przemiany strukturalne i fazowe w stalach, − cel stosowania podgrzewania wstępnego elementów przed spawaniem − metody podgrzewania wstępnego elementów przed spawaniem.
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003 Butnicki S.: „Spawalność i kruchość stali”. WNT, Warszawa 1979
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002
Przybyłowicz K.: – „Metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 1999 Dobrzański L.A.: – „Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach”. WNT, Warszawa 1996
Ćwiczenie nr 4 BUDOWA MAKRO I MIKROSKOPOWA POŁĄCZENIA SPAWANEGO 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową makroskopową i mikroskopową złącza spawanego, rodzajem wtrąceń i ich wpływu na właściwości spoiny.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − proces krystalizacji spoiny, − żużle spawalnicze, − pory i pęcherze gazowe − SWC – budowa mikroskopowa.
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003 Butnicki S.: „Spawalność i kruchość stali”. WNT, Warszawa 1979
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002 Myśliwiec M.: „Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa”. WNT, Warszawa 1972 Węgrzyn J.: „Fizyka i metalurgia spawania”. Politechnika Śląska, Gliwice 1990
- 15 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ĆWICZENIA Ćwiczenie nr 5 SPAWALNOŚĆ STALI 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z definicjami spawalności stali, oraz czynnikami ograniczającymi tą własność.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − wykresy CTPs, czas t8-5, − rodzaje pęknięć spawalniczych i metody zapobiegania.
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003 Butnicki S.: „Spawalność i kruchość stali”. WNT, Warszawa 1979
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002 Myśliwiec M.: „Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa”. WNT, Warszawa 1972 Węgrzyn J.: „Fizyka i metalurgia spawania”. Politechnika Śląska, Gliwice 1990
Ćwiczenie nr 6 STOPY NIEŻELAZNE I ICH SPAWALNOŚĆ 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z spawalnością stopów nieżelaznych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − stopy Ni, − stopy Co, − stopy Al., − stopy Cu
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985

Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002 Ciszewski B., Przybyłowicz W.: „Nowoczesne materiały w technice”. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1993r.
Mikułowski B.: „Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe – nadstopy”. Wydawnictwo AGH, Kraków 1997r.

- 16 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ĆWICZENIA Ćwiczenie nr 7 MATSPAW 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z analitycznymi metodami określenia spawalności stali na przykładzie programu MatSpaw.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − wskaźniki skłonności stali do tworzenia pęknięć pod wpływem procesu spawania, − tworzenie wykresów CTPs.
3. Literatura

Mikuła J.: „Analityczne metody oceny spawalności stali”. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria Mechanika, Nr 85, Kraków 2001 Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003 Tasak E.: „Spawalność stali”. Fotobit, Kraków 2002 Myśliwiec M.: „Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa”. WNT, Warszawa 1972 Węgrzyn J.: „Fizyka i metalurgia spawania”. Politechnika Śląska, Gliwice 1990
Ćwiczenie nr 8 BADANIA POŁĄCZEŃ SPAWANYCH 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metalograficznymi metodami badań połączeń spawanych, oraz metodami określającymi odporność korozyjną połączeń spawanych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia: − pomiar zawartości faz, − rozkłady twardości − próba Baumana, − testy odporności na korozję połączeń spawanych.
3. Literatura

Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, t. 1, WNT, Warszawa 2003
Tasak E.: „Metalurgia i metaloznawstwo połączeń spawanych”. AGH, Kraków 1985 Przybyłowicz K.: – „Metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 1999

PN-EN 288-3/1994: Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Arkusz 3: Badania technologii spawania łukowego stali

- 17 -

 
statystyka