Przeglądaj wersję html pliku:

Matlab 4


Instytut Robotyki i In»ynierii Oprogramowania Wy»sza Szkoªa In»ynierska w Zielonej Górze

Laboratorium Systemów Przetwarzania Numerycznego i Symbolicznego

Wektory i macierze (c.d.). Elementy graki 2-D.
Program ¢wiczenia obejmuje nast¦puj¡ce zadania: 1. Zmienn¡

x

mo»na skasowa¢ wprowadzaj¡c instrukcj¦ instrukcji:

>> x = [ ]
lub

>> clear x
Jaka jest ró»nica mi¦dzy tymi poleceniami? Przy okazji zapozna¢ si¦ z funkcjami 2. Dany jest wektor sposób oblicz¡: (a) (b) (c)

exist i isempty .

x

zawieraj¡cy elementy

x1 , . . . , xn .

Zapisa¢ instrukcje, które w mo»liwie najprostszy

x1 xn + x2 xn−1 + . . . + xn x1 ; (x1 + xn )(x2 + xn−1 ) . . . (xn + x1 ); (x1 + x2 + 2xn )(x2 + x3 + 2xn−1 ) . . . (xn−1 + xn + 2x2 ).

3. W mo»liwie najprostszy sposób utworzy¢ poni»sze tablice:

     

0 0 0 0

0 1 0 0

0 0 2 ... 0

... 0 ... 0   ... 0 ,   ... 9

         0 0

2 1 0

1 2 1
.. .

0 1 2
.. .

... ... ...
.. .. . .

0 0 0
.. .

0 0 0

0 0

0 0

0

2 1

    ,    1  2     

1 0 0 0

2 1 0 0

3 2 1 ... 0

 . . . 10 ... 9   ... 8    ... 1

10 kolumn 4. Jak posortowa¢ elementy wektora rosn¡cym)? 5. Dla

x

w porz¡dku malej¡cym (funkcja

sort

wykonuje to w porz¡dku

x ∈ [−1, 1] f3 (x) = x5 .

narysuj w tym samym ukªadzie wspóªrz¦dnych wykresy funkcji:

f1 (x) = x, f2 (x) = x3 ,

Nada¢ osi odci¦tych nazw¦ x, a osi rz¦dnych  nazw¦ y . Caªemu rysunkowi nada¢ tytuª Funkcje pot¦gowe . Ponadto u»y¢ funkcji odpowiednich wykresów (tzn. napisów

grid?

text do umieszczenia w odpowiednich miejscach na rysunku opisów 'y=x' , 'y=x^3' , oraz 'y=x^5' ). Co spowoduje wywoªanie funkcji
dla

6. Narysowa¢ wykres funkcji

f1 (t) = sin(t)

t ∈ [0, 2π].

Nast¦pnie na tym samym rysunku i w tym

samym ukªadzie wspóªrz¦dnych dorysowa¢ wykres funkcji

nia wykresu ju» istniej¡cego?). Nast¦pnie doda¢ jeszcz¦ wykres funkcji

f2 (t) = sin(t + 0.25) (jak to robi¢ bez zmazaf3 (t) = sin(t+0.5). W rezultacie

na jednym wykresie powinny by¢ widoczne trzy przesuni¦te w fazie sinusoidy.

1

7. Wygenerowa¢ losowo przy u»yciu funkcji

A ∈ R20×20 ,

randn

(nb. czym ró»ni si¦ ona od funkcji

rand?)

macierz

a nast¦pnie okre±li¢ wektor

λ

jej warto±ci wªasnych.

Jak zinterpretowa¢ rezultat wykonania polecenia

plot(lambda,'x') ?
f1 (θ) =
Re [exp(jθ)] oraz

8. Na jednym rysunku umie±ci¢ jeden pod drugim wykresy funkcji Im [exp(jθ)] dla

f2 (θ) =

θ ∈ [0, 2π].

9. U»ywaj¡c odpowiednio procedur (a) (b) (c)

bar, stairs i stem

narysowa¢ wykresy funkcji

exp(−x2 ) sin(x)
2

na siatce

-2.9:0.2:2.9 ; 0:0.1:4 .

na siatce

0:0.25:10 ;
na siatce

sin(x ) exp(−x)

W jakich sytuacjach powy»sze procedury mog¡ okaza¢ si¦ po»yteczne? 10. Narysowa¢ trójk¡t, kwadrat i okr¡g, a ich wn¦trza wypeªni¢ odpowiednio kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim. 11. Prosz¦ zapozna¢ si¦ z opisem procedury

cos(tg(πx))

w przedziale

[0, 1].

Dlaczego

fplot , a nast¦pnie przy jej u»yciu narysowa¢ wykres funkcji fplot jest w tym przypadku bardziej odpowiednie ni» plot?

12. Równania orbity Merkurego wzgl¦dem Ziemi s¡ okre±lone równaniami

x(t) y(t)

= =

93 cos t + 36 cos 4.15t 93 sin t + 36 sin 4.15t (x, y).
Przyj¡¢, »e

Narysowa¢ odpowiedni wykres we wspólrz¦dnych punkty z tego przedziaªu z krokiem

t ∈ [0, 44π/3]

π/360.

Otrzymany wykres nosi nazw¦

epitrochoidy .

i do oblicze« wzi¡¢

Jak spowodowa¢ aby dªugo±ci obu osi na ekranie byªy jednakowe (ekran powoduje, »e zamiast kwadratu widzimy prostok¡t)? 13. Narysowa¢ we wspóªrz¦dnych biegunowych wykres funkcji datkowo funkcji

grid?

r = cos(2θ).
gdzie

Co spowoduje wywoªanie do-

Narysowa¢ równie»

spiral¦ Archimedesa

dan¡ wzorem

r = kθ,

k > 0. r jest okre±la

14. Okr¡g na pªaszczyznie zespolonej o ±rodku w pocz¡tku ukªadu wspóªrz¦dnych i promieniu wzór

z = rejθ .

Narysowa¢ pi¦¢ koncentrycznych okr¦gów o promieniach 1, 2, 3, 4 i 5, u»ywaj¡c przy

tym pi¦ciu róznych typów (symboli). 15. Narysowa¢ poni»sze krzywe we wspóªrz¦dnych biegunowych dla (a) (b) (c) (d) (e)

0 ≤ θ ≤ 2π .

r = 3(1 − cos θ) r = 2(1 + cos θ) r = 2(1 + sin θ) r = cos 3θ
θ r = exp 4π

16. Celem zadania jest powtórzenie pewnych funkcji gracznych i matematycznych. (a) Narysowa¢ wykres sygnaªu

y(t) = 1 − 2 exp (−t) sin (t), gdzie 0 ≤ t ≤ 8
O± odci¦tych X opisa¢ jako Czas, o± rz¦dnych Y  jako Amplituda, a caªemu wykresowi nada¢ tytuª Wykªadniczo zanikaj¡ce oscylacje.

2

(b) Narysowa¢ wykres sygnaªu

y(t) = 5 exp (−0.2t) cos (0.9t − 30◦ ) + 0.8 exp (−2t), gdzie 0 ≤ t ≤ 30
(c) Dla

0 ≤ t ≤ 10

narysowa¢ przebiegi sygnaªów

y(t) = 1.23 cos (2.83t + 240◦ ) + 0.625 oraz x(t) = 0.625
na jednym wykresie i okre±li¢ (d) Dla

y(t = 0)

oraz

y(t = 10).

0 ≤ t ≤ 20

narysowa¢ na jednym wykresie przebiegi

y1 (t) = 2.62 exp (−0.25t) cos (2.22t + 174◦ ) + 0.6 y2 (t) = 2.62 exp (−0.25t) + 0.6 y3 (t) = 0.6
Ograniczy¢ wykres do warto±ci sygnaªu (e) Dla

y

pomi¦dzy -2 i +3. Znale¹¢ minimaln¡ i maksymaln¡ warto±¢

y1 .
narysowa¢ na jednym wykresie

0 ≤ t ≤ 25

y1 (t) = y2 (t) = y3 (t) =
warto±ci dla sygnaªu

1.25 exp (−t) 2.02 exp (−0.3t) 2.02 exp (−0.3t) cos (0.554t − 128◦ ) + 1.25 exp (−t)

Ograniczy¢ o± Y do zakresu od -0.2 do + 1 oraz o± X  od 0 do 16. Znale¹¢ równie» nast¦puj¡ce

y3 (t): y(t = 0), ymin , ymax i y(t = 12). plot.

17. Utworzy¢ wektor 101-elementowy, zawieraj¡cy na przemian elementy +1 i -1. Narysowa¢ elementy tego wektora przy u»yciu instrukcji

3

 
statystyka