Przeglądaj wersję html pliku:

wiczenia skorowidz


cwicz_skorowidz

H M P R O G R A M O W A N I E

W

D E L P H I

Skorowidz haseł:
array[i..j], 55 – tablica o indeksach od i do j begin, 8 - początek części wykonawczej programu, procedury, funkcji lub instrukcji złożonej Boolean, 32 - typ zmiennych logicznych o dwóch możliwych wartościach: False i True Button, 2 - przycisk ekranowy, składnik zawarty w palecie Standard Caption, 4 - napis na obiekcie, właściwość obiektu case wyrażenie of selekcja: instrukcja;... end, 31 - schemat nr 1 instrukcji wyboru case wyrażenie of selekcja1: instrukcja1;...; else instrukcja end, 31 - schemat nr 2 instrukcji wyboru CheckBox, 2 - pole wyboru, składnik zawarty w palecie Standard Checked, 32 - zaznaczony, włączony, właściwość niektórych obiektów (CheckBox, RadioButton) Close, 8 - zamknij, metoda zamykająca formularz deklaracja zmiennej, 9 - nazwanie zmiennej i określenie jej typu div, 17 - operator dzielenia całkowitego Edit, 2 - pole edycji, składnik zawarty w palecie Standard end, 8 - koniec części wykonawczej programu, procedury, funkcji lub instrukcji złożonej Events, 7 - zdarzenie, karta z okna Object Inspector zawierająca wykaz zdarzeń, na które może reagować obiekt Exit, 2 - wyjście z programu Delphi, opcja w menu File exp(), 35 – funkcja liczba e do potęgi False, 4 - fałsz (nie), wartość niektórych właściwości obiektów File, 2 - plik, opcja menu FloatToStr(), 14 - funkcja zamiany liczby rzeczywistej na łańcuch tekstowy Font, 4 - parametry czcionki, właściwość niektórych obiektów For ... do begin ... end, 55 – instrukcja iteracyjna o znanej liczbie iteracji Form1, 2 - nazwa automatycznie nadawana pierwszemu formularzowi (oknu) w projekcie formularz, 2 - okno, w którym osadzane są inne obiekty funkcja, 14 - wyodrębniona część programu posiadająca nazwę i określony sposób wymiany danych z innymi częściami programu if warunek then instrukcja, 22 - schemat nr 1 instrukcji warunkowej if warunek then instrukcja1 else instrukcja2, 23 schemat nr 2 instrukcji warunkowej instrukcja przypisania, 11 - nadaje wartość zmiennej instrukcja warunkowa, 22 - sprawdza warunek i umożliwia wariantowe wykonanie instrukcji instrukcja wyboru, 31 - oblicza wartość wyrażenia i na jej podstawie wykonuje jedną z wielu możliwych instrukcji instrukcja złożona, 25 - zbiór instrukcji prostych logicznie traktowany jak jedna instrukcja (często zawarta między słowami begin end) integer, 9 - typ liczb całkowitych interfejs użytkownika, 4 - środowisko pracy z programem (grafika i technika współpracy) IntToStr( ), 14 - funkcja zamiany liczby całkowitej na łańcuch tekstowy kompilator, 9 - program tłumaczący tekst programu na kod maszynowy konwersja, 19 - przekształcenie, np. ~ typu Label, 4 - napis na ekranie, składnik zawarty w palecie Standard liczby losowe, 53 – liczby generowane przez specjalną procedurę, zwaną generatorem liczb losowych (rozkład równomierny) ln(), 35 – funkcja logarytm naturalny argumentu łańcuch tekstowy, 9 - ciąg znaków (także spacja) Max, 28 - wartość maksymalna, właściwość niektórych obiektów metoda, 8 - kod programowy osadzony w definicji obiektu Min, 28 - wartość minimalna, właściwość niektórych obiektów mod, 17 - operator, reszta z dzielenia Name, 7 - nazwa, właściwość obiektu obiekt, 4 - podstawowy element programu, który ma przypisane właściwości, zdarzenia, metody Object Inspector, 4 - kontroler obiektów, jedno z okien projektowych środowiska Delphi OnChange, 30 - zmiana, zdarzenie przypisane do niektórych obiektów (np. ScrollBar) OnClick, 8 - pojedynczy klik, jedno z możliwych zdarzeń wyszczególnione na karcie Events Open Project, 3 - otwórz projekt, opcja w menu File operatory arytmetyczne, 17 - + - * / div mod operatory relacji, 23 - = < <= <> > >= paleta, 2 - karta ze obiektami pasek przewijania, 28 - obiekt używany do wprowadzania wartości liczbowych, składnik zawarty w palecie Standard Position, 28 - wartość bieżąca, właściwość niektórych obiektów procedura, 7 - wyodrębniona część programu posiadająca nazwę i określony sposób wymiany danych z innymi częściami programu

cwicz_skorowidz

H M P R O G R A M O W A N I E

W

D E L P H I

Project1.dpr, 2 - nazwa pliku pierwszego projektu nadawana automatycznie Properties, 4 - właściwości, karta z okna Object Inspector zawierająca właściwości obiektu przycisk góra-dół, 28 - obiekt używany do przewijania listy i wybierania danych, składnik zawarty w palecie Standard przypisanie - patrz - instrukcja przypisania RadioButton, 2 - przycisk opcji (okrągły) do zaznaczania danych, składnik zawarty w palecie Standard Random(), Random(zakres), 53 – funkcja losująca liczbę Randomize, 53 – procedura uruchamiania generatora liczb losowych ReadOnly, 4 - tylko czytaj, właściwość niektórych obiektów mogąca przyjmować właściwości logiczne False (fałsz, nie) lub True (prawda, tak) real, 9 - typ liczb rzeczywistych repeat ciąg nstrukcji until warunek, 49 – instrukcja iteracyjna – powtarzaj ciąg instrukcji, aż do spełnienia warunku Run, 2 - działaj, uruchom, opcja menu Save All, 2 - zapisz wszystko, opcja w menu File ScrollBar, 28 - patrz - pasek przewijania składnik, 2 - obiekt do wielokrotnego wykorzystania sqr(), 35 – funkcja kwadrat argumentu sqrt(), 35 – funkcja pierwiastek kwadratowy argumentu

Standard, 2 - paleta ze składnikami string, 9 - typ łańcuchowy (ciąg znaków) StrToFloat(), 14 - funkcja zamiany łańcucha na liczbę rzeczywistą StrToInt(), 14 - funkcja zamiany łańcucha na liczbę całkowitą Text, 4 - tekst, właściwość niektórych obiektów True, 4 - prawda (tak), wartość niektórych właściwości obiektów typ zmiennej, 9 - zbiór możliwych wartości zmiennej UpDown, 28 - patrz - przycisk góra-dół var, 9 - słowo rozpoczynające deklaracje zmiennych while warunek do begin instrukcja end, 52 – instrukcja iteracyjna – dopóki warunek jest prawdziwy wykonuj instrukcję właściwość, 2 - cecha obiektu, której wartość można odczytać lub zmienić poprzez kontrolera obiektów i najczęściej też programowo zdarzenie, 7 - akcja zainicjowana przez użytkownika albo system operacyjny (np. kliknięcie myszą) zmienna, 8 - dana, która ma nazwę i może przyjmować różne wartości w ramach swojego typu zmienna tablicowa, 55 – zbiór wartości tego samego typu o tej samej nazwie, rozróżnianych wg indeksów

 
statystyka