Przeglądaj wersję html pliku:

Cykle sondy pomiarowej


Instrukcja obsługi dla operatora Cykle sondy pomiarowej

iTNC 530

NC-Software 340 490-03 340 491-03 340 492-03 340 493-03 340 494-03

Polski (pl) 8/2006

Niniejszy podręcznik obsługi opisuje funkcje, które dostępne są w urządzeniach TNC, poczynając od następujących numerów NCoprogramowania. Typ TNC iTNC 530 iTNC 530 E iTNC 530 iTNC 530 E iTNC 530 stanowisko programowania NC-Software-Nr 340 490-03 340 491-03 340 492-03 340 493-03 340 494-03

Litera oznaczenia E odznacza wersję eksportową TNC. Dla wersji eksportowych TNC obowiązuje następujące ograniczenie: Przesunięcia prostoliniowe jednocześnie do 4 osi włącznie Producent maszyn dopasowuje zakres eksploatacyjnej wydajności TNC przy pomocy parametrów technicznych do danej maszyny. Dlatego też opisane są w tym podręczniku obsługi funkcje, które nie są w dyspozycji na każdej TNC. Funkcje TNC, które nie znajdują się w dyspozycji na wszystkich maszynach to na przykład: pomiar narzędzia przy pomocy TT Proszę skontaktować się z producentem maszyn aby poznać rzeczywisty zakres funkcji maszyny. Wielu producentów maszyn i firma HEIDENHAIN oferują kursy programowania dla urządzeń TNC. Udział w takiego rodzaju kursach jest szczególnie polecany, aby móc intensywnie zapoznać się z funkcjami TNC. Instrukcja obsługi dla użytkownika: Wszystkie funkcje TNC, nie związane z sondą pomiarową, opisane są w instrukcji obsługi iTNC 530. W koniecznym przypadku proszę zwrócić się do firmy HEIDENHAIN, dla uzyskania tej instrukcji obsługi. Ident-nr: 533 190-xx Dokumentacja dla użytkownika smarT.NC: Nowy tryb pracy smarT.NC opisany jest w oddzielnej instrukcji pod nazwą Lotse (pilot). W razie konieczności proszę zwrócić się do firmy HEIDENHAIN, dla uzyskania tej instrukcji obsługi. Ident-nr: 533 191-xx.

HEIDENHAIN iTNC 530

3

TNC-typ, software i funkcje

TNC-typ, software i funkcje

TNC-typ, software i funkcje

Opcje software
Sterowanie iTNC 530 dysponuje różnymi opcjami software, które mogą zostać aktywowane zarówno przez operatora jak i przez producenta maszyn. Każda opcja musi zostać aktywowana oddzielnie i zawiera przestawione poniżej funkcje: Opcja software 1 Interpolacja powierzchni bocznej cylindra (cykle 27, 28, 29 i 39) Posuw w mm/min dla osi obrotu: M116 Nachylenie płaszczyzny obróbki (cykl 19, PLANE-funkcja i softkey 3D-ROT w trybie pracy sterowania ręcznego) Okrąg w 3 osiach przy nachylonej płaszczyźnie obróbki Opcja software 2 Czas przetwarzania wiersza 0,5 ms zamiast 3,6 ms Interpolacja w 5 osiach Spline-interpolacja 3D-obróbka: M114: Automatyczna korekcja geometrii maszyny przy pracy z osiami wahań M128: Zachowanie pozycji wierzchołka ostrza narzędzia przy pozycjonowaniu osi wahań (TCPM) FUNCTION TCPM: Zachowanie pozycji wierzchołka ostrza narzędzia przy pozycjonowaniu osi wahań (TCPM) z możliwością nastawienia sposobu działania M144: Uwzględnienie kinematyki maszyny na pozycjach RZECZ/ ZAD przy końcu wiersza Dodatkowe parametry Obróbka wykańczająca/zgrubna i Tolerancja dla osi obrotu w cyklu 32 (G62) LN-wiersze (3D-korekcja) Opcja software DCM kolizja Funkcja; przy pomocy której zostają kontrolowane zdefiniowane przez producenta maszyn obszary, dla unikania kolizji. Opcja software dodatkowy język dialogowy Funkcja dla aktywowania języków dialogowych: słoweńskiego, słowackiego, norweskiego, łotewskiego, estońskiego, koreańskiego. Opcja software DXF-konwerter Ekstrakcja konturów z plików DXF (format R12).

4

Opcja software globalne nastawienia programowe Funkcja dla przesyłania transformacji współrzędnych do trybów pracy odpracowywania programu. Opcja software AFC Funkcja adaptacyjnego regulowania posuwu dla optymalizacji warunków skrawania przy produkcji seryjnej.

HEIDENHAIN iTNC 530

5

TNC-typ, software i funkcje

TNC-typ, software i funkcje

Stopień modyfikacji (upgrade-funkcje)
Oprócz opcji software znaczące modyfikacje oprogramowania TNC zostają zarządzane poprzez funkcje upgrade, czyli tak zwany Feature Content Level (angl. pojęcie dla stopnia rozwoju funkcjonalności). Funkcje, podlegające FCL; nie znajdują się w dyspozycji operatora, jeżeli dokonuje się tylko modyfikacji software na TNC. Jeżeli zostaje wprowadzana do eksploatacji nowa maszyna, to do dyspozycji operatora znajdują się wówczas wszystkie funkcje upgrade bez dodatkowych kosztów zakupu tych funkcji. Funkcje upgrade oznaczone są w instrukcji poprzez FCL n , przy czym n oznacza aktualny numer wersji modyfikacji. Można przy pomocy zakupowanego kodu na stałe aktywować funkcje FCL. W tym celu proszę nawiązać kontakt z producentem maszyn lub z firmą HEIDENHAIN. FCL 3-funkcje Cykl układu pomiarowego dla pomiaru 3D Cykle układu pomiarowego dla automatycznego wyznaczania punktu bazowego środek rowka/środek mostka Redukowanie posuwu przy obróbce kieszeni konturu, jeśli narzędzie znajduje się w pełnym dosuwie PLANE-funkcja: zapis kąta osi Dokumentacja dla operatora jako system pomocy zależny od aktualnego kontekstu smarT.NC: programowanie smarT.NC równolegle z obróbką smarT.NC: kieszeń konturu na szablonie punktowym smarT.NC: preview programów konturu w menedżerze plików smarT.NC: strategia pozycjonowania przy obróbce punktowej Opis Strona 145 Strona 67

Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Lotse (pilot) smarT.NC Lotse (pilot) smarT.NC Lotse (pilot) smarT.NC

6

FCL 2-funkcje 3D-grafika liniowa Wirtualna oś narzędzia Wspomaganie USB urządzeń tzw. blokowych (sticków pamięci, dysków twardych, napędów CD-ROM) Filtrowanie konturów, utworzonych zewnętrznie Możliwość przypisywania dla każdego podkonturu w formule konturu różnych głębokości Dynamiczne zarządzanie IP-adresami DHCP Cykle sondy pomiarowej dla globalnego nastawienia parametrów sondy pomiarowej smarT.NC: przebieg do wiersza wspomagany graficznie smarT.NC: przekształcanie współrzędnych smarT.NC: funkcja PLANE

Opis Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Instrukcja obsługi dla operatora Strona 149

Lotse (pilot) smarT.NC Lotse (pilot) smarT.NC Lotse (pilot) smarT.NC

Przewidziane miejsce eksploatacji
TNC odpowiada klasie A zgodnie z europejską normą EN 55022 i jest przewidziane do eksploatacji szczególnie w centrach przemysłowych.

HEIDENHAIN iTNC 530

7

TNC-typ, software i funkcje

TNC-typ, software i funkcje

Nowe funkcje software 340 49x-02
Nowe parametry maszynowe dla definiowania prędkości pozycjonowania (patrz „Impulsowa sonda pomiarowa, bieg szybki dla przemieszczeń pozycjonowania: MP6151” na stronie 23) Nowy parametr maszynowy dla uwzględnienia obrotu bazowego w trybie ręcznym (patrz „Uwzględnianie obrotu bazowego w trybie obsługi ręcznej: MP6166” na stronie 22) Cykle dla automatycznego pomiaru narzędzia 420 do 431 zostały tak rozszerzone, iż protokół pomiaru może obecnie zostać wyświetlany na ekranie monitora (patrz „Protokołowanie wyników pomiaru” na stronie 106) Wprowadzono nowy cykl, przy pomocy którego parametry sondy pomiarowej mogą zostać nastawione globalnie (patrz „SZYBKIE PROBKOWANIE (cykl sondy 441, DIN/ISO: G441, FCL 2-funkcja)” na stronie 149)

Nowe funkcje software 340 49x-03
Nowy cykl dla wyznaczania punktu bazowego w punkcie środkowym rowka wpustowego (patrz „PUNKT ODNIESIENIA SRODEK ROWKA (cykl sondy 408, DIN/ISO: G408, FCL 3-funkcja)” na stronie 67) Nowy cykl dla wyznaczania punktu bazowego w punkcie środkowym mostka (patrz „PUNKT ODNIESIENIA SRODEK MOSTKA (cykl sondy 409, DIN/ISO: G409, FCL 3-funkcja)” na stronie 70) Nowy cykl pomiaru 3D (patrz „POMIAR 3D (cykl sondy pomiarowej 4, FCL 3-funkcja)” na stronie 145) Cykl 401 może obecnie także kompensować ukośne położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót stołu okrągłego (patrz „OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch odwiertów (cykl sondy 401, DIN/ISO: G401)” na stronie 50) Cykl 402 może obecnie także kompensować ukośne położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót stołu okrągłego (patrz „OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch czopów (cykl sondy 402, DIN/ISO: G402)” na stronie 52) W przypadku cykli dla wyznaczania punktu odniesienia wyniki pomiarów znajdują się do dyspozycji w Q-parametrach Q15X (patrz „Wyniki pomiarów w Q-parametrach” na stronie 66)

8

Zarządzanie większą ilością danych kalibrowania zostało zmienione (patrz „Zarządzanie kilkoma blokami danych kalibrowania” na stronie 32)

HEIDENHAIN iTNC 530

9

TNC-typ, software i funkcje

Zmienione funkcje w odniesieniu do poprzednich wersji 340 422-xx/340 423-xx

Treść

Wstęp Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El.kółko obrotowe Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia

1 2 3 4

HEIDENHAIN iTNC 530

11

1 Wstęp ..... 17
1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej ..... 18 Sposób funkcjonowania ..... 18 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El.kółko obrotowe ..... 19 Cykle sondy pomiarowej dla trybu automatycznego ..... 19 1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej! ..... 21 Maksymalny odcinek przemieszczenia do punktu próbkowania: MP6130 ..... 21 Odstęp bezpieczeństwa do punktu próbkowania: MP6140 ..... 21 Ustawić sondę z promieniowaniem podczerwonym w zaprogramowanym kierunku próbkowania: MP6165 ..... 21 Uwzględnianie obrotu bazowego w trybie obsługi ręcznej: MP6166 ..... 22 Wielokrotny pomiar: MP6170 ..... 22 Przedział "dopuszczalnych wartości" dla wielokrotnego pomiaru: MP6171 ..... 22 Impulsowa sonda pomiarowa, posuw próbkowania: MP6120 ..... 23 Impulsowa sonda pomiarowa, bieg szybki dla przemieszczeń pozycjonowania: MP6150 ..... 23 Impulsowa sonda pomiarowa, bieg szybki dla przemieszczeń pozycjonowania: MP6151 ..... 23 Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej ..... 24

HEIDENHAIN iTNC 530

13

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe ..... 25
2.1 Wstęp ..... 26 Przegląd ..... 26 Wybór cyklu sondy pomiarowej ..... 26 Protokołowanie wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej ..... 27 Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych ..... 28 Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli ..... 29 2.2 Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej ..... 30 Wstęp ..... 30 Kalibrowanie długości ..... 30 Kalibrować promień i wyrównać przesunięcie współosiowości sondy pomiarowej ..... 31 Wyświetlanie wartości kalibrowania ..... 32 Zarządzanie kilkoma blokami danych kalibrowania ..... 32 2.3 Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu ..... 33 Wstęp ..... 33 Ustalenie obrotu podstawy ..... 33 Zapis obrotu podstawowego do pamięci w tabeli preset ..... 34 Wyświetlić obrót podstawowy ..... 34 Anulowanie obrotu podstawowego ..... 34 2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D ..... 35 Wstęp ..... 35 Wyznaczanie punktu bazowego w dowolnej osi ..... 35 Naroże jako punkt odniesienia – te punkty przejąć, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego (patrz ilustracja po prawej) ..... 36 Naroże jako punkt odniesienia – nie przejmować punktów, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego ..... 36 Punkt środkowy okręgu jako punkt bazowy ..... 37 Oś środkowa jako punkt odniesienia ..... 38 Wyznaczenie punktu odniesienia przez odwierty/czopy okrągłe ..... 39 2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych ..... 40 Wstęp ..... 40 Określanie współrzędnej pozycji na ustawionym przedmiocie ..... 40 Określenie współrzędnych punktu narożnego na płaszczyźnie obróbki ..... 40 Określenie wymiarów przedmiotu ..... 41 Określić kąt pomiędzy osią bazową kąta i krawędzią obrabianego przedmiotu ..... 42 2.6 Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi ..... 43 Wstęp ..... 43

14

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu ..... 45
3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu ..... 46 Przegląd ..... 46 Wspólne aspekty funkcjonalności cykli sondy pomiarowej dla rejestrowania ukośnego położenia obrabianego przedmiotu ..... 47 OBROT PODSTAWOWY (cykl sondy 400, DIN/ISO: G400) ..... 48 OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch odwiertów (cykl sondy 401, DIN/ISO: G401) ..... 50 OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch czopów (cykl sondy 402, DIN/ISO: G402) ..... 52 OBROT PODSTAWOWY kompensować przez oś obrotu (cykl sondy pomiarowej 403, DIN/ISO: G403) ..... 55 OBROT PODSTAWOWY WYZNACZYC (cykl sondy 404, DIN/ISO: G404) ..... 58 Ukośne położenie obrabianego przedmiotu przez oś C wyrównać (cykl sond y 405, DIN/ISO: G405) ..... 59 3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia ..... 63 Przegląd ..... 63 Cechy wspólne wszystkich cykli sondy pomiarowej odnośnie wyznaczania punktu odniesienia (bazy) ..... 65 Wyniki pomiarów w Q-parametrach ..... 66 PUNKT ODNIESIENIA SRODEK ROWKA (cykl sondy 408, DIN/ISO: G408, FCL 3-funkcja) ..... 67 PUNKT ODNIESIENIA SRODEK MOSTKA (cykl sondy 409, DIN/ISO: G409, FCL 3-funkcja) ..... 70 PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 410, DIN/ISO: G410) ..... 73 PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 411, DIN/ISO: G411) ..... 76 PUNKT ODNIESIENIA OKRAG WEWN. (cykl sondy 412, DIN/ISO: G412) ..... 79 PUNKT ODNIESIENIA OKRAG ZEWN. (cykl sondy 413, DIN/ISO: G413) ..... 82 PUNKT ODNIESIENIA NAROZE ZEWN. (cykl sondy 414, DIN/ISO: G414) ..... 85 PKT.ODN. NAROZE WEWN. (cykl sondy 415, DIN/ISO: G415) ..... 88 PUNKT ODNIESIENIA OKREG ODWIERTOW-SRODEK (cykl sondy 416, DIN/ISO: G416) ..... 91 PUNKT ODNIESIENIA OS SONDY (cykl sondy 417, DIN/ISO: G417) ..... 94 PKT.ODN. SRODEK 4 ODWIERTOW (cykl sondy 418, DIN/ISO: G418) ..... 96 PUNKT ODNIESIENIA POJED. OS (cykl sondy 419, DIN/ISO: G419) ..... 99

HEIDENHAIN iTNC 530

15

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów ..... 105 Przegląd ..... 105 Protokołowanie wyników pomiaru ..... 106 Wyniki pomiarów w Q-parametrach ..... 108 Status pomiaru ..... 108 Nadzór tolerancji ..... 108 Nadzór narzędzia ..... 109 Układ odniesienia dla wyników pomiaru ..... 110 PLASZCZYZNA BAZOWA (cykl sondy 0, DIN/ISO: G55) ..... 110 PŁASZCZYZNA ODNIESIENIA biegunowo (cykl sondy pomiarowej 1) ..... 111 POMIAR KAT (cykl sondy 420, DIN/ISO: G420) ..... 112 POMIAR ODWIERTU (cykl sondy 421, DIN/ISO: G421) ..... 114 POMIAR KOLA ZEWN. (cykl sondy 422, DIN/ISO: G422) ..... 117 POMIAR PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 423, DIN/ISO: G423) ..... 120 POMIAR PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 424, DIN/ISO: G424) ..... 123 POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (cykl sondy 425, DIN/ISO: G425) ..... 126 POMIAR MOSTKA ZEWN. (cykl sondy 426, DIN/ISO: G426) ..... 128 POMIAR WSPOŁRZEDNA (cykl sondy 427, DIN/ISO: G427) ..... 130 POMIAR OKREG ODWIERTOW (cykl sondy 430, DIN/ISO: G430) ..... 132 POMIAR POZIOM (cykl sondy 431, DIN/ISO: G431) ..... 135 3.4 Cykle specjalne ..... 141 Przegląd ..... 141 TS KALIBROWAC (cykl sondy pomiarowej 2) ..... 142 TS KALIBROWAC DŁUGOSC (cykl sondy pomiarowej 9) ..... 143 POMIAR (cykl sondy pomiarowej 3) ..... 144 POMIAR 3D (cykl sondy pomiarowej 4, FCL 3-funkcja) ..... 145 POMIAR PRZESUNIECIA OSI (cykl sondy 440, DIN/ISO: G440) ..... 147 SZYBKIE PROBKOWANIE (cykl sondy 441, DIN/ISO: G441, FCL 2-funkcja) ..... 149

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia ..... 151
4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT ..... 152 Przegląd ..... 152 Parametry maszynowe nastawić ..... 152 Zapis do tabeli narzędzi TOOL.T ..... 154 Wyświetlenie wyników pomiarów ..... 155 4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle ..... 156 Przegląd ..... 156 Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483 ..... 156 TT kalibrować (cykl sondy 30 lub 480, DIN/ISO: G480) ..... 157 Pomiar długości narzędzia (cykl sondy pomiarowej 31 lub 481, DIN/ISO: G481) ..... 158 Pomiar promienia narzędzia (cykl sondy pomiarowej 32 lub 482, DIN/ISO: G482) ..... 160 Pomiar kompletny narzędzia (cykl sondy pomiarowej 33 lub 483, DIN/ISO: G483) ..... 162

16

Wstęp

1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej

1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej
TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn dla zastosowania 3D-sond pomiarowych. Jeżeli przeprowadzamy pomiary pdczas przebiegu programu, to proszę zwrócić uwagę, iż dane narzędzia (długość, promień) mogą zostać zaczerpnięte albo z danych kalibrowania albo z ostatniego TOOL CALLwiersza (wybór przez MP7411).

Sposób funkcjonowania
Jeśli TNC odpracowuje cykl sondy pomiarowej, to 3D-sonda pomiarowa przemieszcza się równolegle do osi w kierunku obrabianego przedmiotu (także przy aktywnym obrocie podstawowym i przy nachylonej płaszczyźnie obróbki). Producent maszyn określa posuw próbkowania w parametrze maszynowym (patrz „Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej” dalej w tym rozdziale). Jeśli trzpień sondy dotknie obrabianego przedmiotu, to 3D-sonda pomiarowa wysyła sygnał do TNC: Współrzędne wypróbkowanej pozycji zostają zapisane do pamięci zatrzymuje sondę 3D i przemieszcza się z posuwem szybkim do pozycji startu operacji próbkowania Jeśli na określonym odcinku trzpień sondy nie zostanie wychylony, to TNC wydaje komunikat o błędach (odcinek: MP6130).
F

Z Y

X

F MAX

18

1 Wstęp

TNC oddaje w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe cykle sondy pomiarowej do dyspozycji, przy pomocy których: kalibrujemy sondę pomiarową kompensujemy ukośne położenie przedmiotu wyznaczamy punkt odniesienia (bazę)

Cykle sondy pomiarowej dla trybu automatycznego
Oprócz cykli sondy pomiarowej, używanych w trybach pracy Obsługa ręczna i El.kółko obrotowe, TNC oddaje do dyspozycji różnorodne cykle dla najróżniejszych aplikacji w trybie automatycznym: Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej (rozdział 3) Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu (rozdział 3) Wyznaczanie punktów odniesienia (rozdział 3) Automatyczna kontrola obrabianych przedmiotów (rozdział 3) Automatyczny pomiar narzędzi (rozdział 4) Cykle dla pomiaru narzędzia operator programuje w trybie pracy Program wprowadzić do pamięci/edycja przy pomocy klawisza TOUCH PROBE. Cykle sondy pomiarowej z numerami od 400 wzwyż, jak i nowsze cykle obróbki używają Q-parametrów jako parametrów przekazu. Parametry o tej samej funkcji, które TNC wykorzystuje w różnych cyklach, mają zawsze ten sam numer: np. Q260 jest zawsze bezpieczną wysokością, Q261 zawsze wysokością pomiaru itd. Aby uprościć programowanie, TNC ukazuje podczas definiowania cyklu rysunek pomocniczy. Na rysunku pomocniczym ten parametr jest jasno podświetlony, który ma zostać wprowadzony (patrz ilustracja z prawej).

HEIDENHAIN iTNC 530

19

1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej

Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El.kółko obrotowe

1.1 Ogólne informacje na temat cykli sondy pomiarowej

Definiowanie cyklu sondy pomiarowej w trybie pracy Zapisać do pamięci/edycja  Pasek softkey – podzielony na grupy – ukazuje wszystkie dostępne funkcje sondy pomiarowej


Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 410 PKT ODNIES.PROSTOKĄT WEWNĄTRZ Q321=+50 ;ŚRODEK 1.OSI Q322=+50 ;ŚRODEK 2.OSI Q323=60 Q324=20 Q261=-5 Q320=0 Q301=0 Q305=10 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE TS-OSI

Wybrać grupę cyklu próbkowania, np. wyznaczanie punktu odniesienia. Cykle digitalizowania i cykle dla automatycznego pomiaru narzędzia znajdują się tylko wtedy w dyspozycji, jeśli maszyna jest przygotowana Wybrać cykl, np. wyznaczanie punktu odniesienia środek kieszeni. TNC otwiera dialog i zapytuje o wszystkie wprowadzane dane, jednocześnie TNC wyświetla na prawej połowie ekranu grafikę, w której mający być wprowadzonym parametr zostaje jasno podświetlony Proszę wprowadzić żądane przez TNC parametry i zakończyć wprowadzanie danych klawiszem ENT TNC zakończy dialog, kiedy zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne dane Softkey Strona Strona 46

Q260=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆGrupa cyklu pomiarowego Cykle dla automatycznego rejestrowania i kompensowania ukośnego położenia obrabianego przedmiotu Cykle dla automatycznego wyznaczania punktu odniesienia Funkcje dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu Cykle kalibrowania, cykle specjalne Cykle dla automatycznego wymierzania narzędzia (zostaje aktywowany przez producenta maszyn)

Strona 63 Strona 105 Strona 141 Strona 152

Q382=+85 ;1. KO. DLA TS-OSI Q383=+50 ;2. KO. DLA TS-OSI Q384=+0 Q333=+0 ;3. KO. DLA TS-OSI ;PUNKT ODNIESIENIA

20

1 Wstęp

Aby móc wypełnić jak największy zakres zastosowania zadań pomiarowych, znajdują się do dyspozycji poprzez parametry maszynowe możliwości nastawienia, określające zasadnicze funkcjonalne możliwości wszystkich cykli sondy pomiarowej:

Maksymalny odcinek przemieszczenia do punktu próbkowania: MP6130
Jeśli trzpień nie zostanie wychylony na określonym w MP6130 odcinku, to TNC wydaje komunikat o błędach.

Odstęp bezpieczeństwa do punktu próbkowania: MP6140
W MP6140 określamy, jak daleko TNC ma pozycjonować sondę od zdefiniowanego – lub obliczonego przez cykl – punktu próbkowania. Im mniejsza jest zapisywana wartość, tym dokładniej należy definiować pozycje próbkowania. W wielu cyklach sondy pomiarowej można zdefiniować dodatkowo odstęp bezpieczeństwa, który działa addytywnie do parametru maszynowego 6140.

Ustawić sondę z promieniowaniem podczerwonym w zaprogramowanym kierunku próbkowania: MP6165
Aby zwiększyć dokładność pomiaru, można ustalić poprzez MP 6165 = 1, iż sonda promieniowania podczerwonego przed każdą operacją próbkowania ustawi się w kierunku zaprogramowanego kierunku próbkowania. W ten sposób trzpień sondy zostaje wychylony zawsze w tym samym kierunku. Jeśli dokonujemy zmiany MP 6165, to należy na nowo kalibrować sondę pomiarową.

HEIDENHAIN iTNC 530

21

1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej!

1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej!

1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej!

Uwzględnianie obrotu bazowego w trybie obsługi ręcznej: MP6166
Aby również w trybie nastawienia zwiększyć dokładność pomiaru przy próbkowaniu oddzielnych pozycji, można poprzez MP6166 = 1 osiągnąć stan, kiedy TNC przy operacji próbkowania uwzględnia obrót bazowy, to znaczy w razie konieczności najeżdża przedmiot ukośnie. Funkcja ukośnego próbkowania nie jest aktywna dla następujących funkcji w trybie ręcznym: kalibrowanie długości kalibrowanie promienia określenie obrotu bazowego

Wielokrotny pomiar: MP6170
Aby zwiększyć pewność dokładności pomiaru, TNC może każdą operację próbkowania przeprowadzić do trzech razy po kolei. Jeśli zmierzone wartości położenia różnią się zbytnio od siebie, to TNC wydaje komunikat o błędach (wartość graniczna określona w MP6171). Poprzez wielokrotny pomiar można ustalić przypadkowe błędy pomiaru, powstające np. przez zabrudzenie. Jeśli wartości pomiaru leżą w dopuszczalnym przedziale, to TNC zapisuje do pamięci wartość średnią z zarejestrowanych wartości położenia.

Przedział "dopuszczalnych wartości" dla wielokrotnego pomiaru: MP6171
Jeśli przeprowadzamy wielokrotny pomiar, to w MP6171 określamy wartość, o którą mogą różnić się wartości pomiaru od siebie. Jeśli różnica wartości pomiaru przekracza wartość z MP6171, to TNC wydaje komunikat o błędach.

22

1 Wstęp

W MP6120 określamy posuw, z którym TNC ma próbkować obrabiany przedmiot.

Impulsowa sonda pomiarowa, bieg szybki dla przemieszczeń pozycjonowania: MP6150
W MP6150 określamy posuw, z którym TNC pozycjonuje wstępnie sondę pomiarową, albo pozycjonuje między punktami pomiarowymi.

Impulsowa sonda pomiarowa, bieg szybki dla przemieszczeń pozycjonowania: MP6151
W MP 6151 określamy, czy TNC ma pozycjonować sondę pomiarową z posuwem zdefiniowanym w MP6150, czy też na biegu szybkim maszyny. Wartość wprowadzenia = 0: pozycjonowanie z posuwem z MP6150 Wartość wprowadzenia = 1: pozycjonowanie wstępne na biegu szybkim

HEIDENHAIN iTNC 530

23

1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej!

Impulsowa sonda pomiarowa, posuw próbkowania: MP6120

1.2 Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami sondy pomiarowej!

Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej
Wszystkie cykle sondy pomiarowej są DEF-aktywne. TNC odpracowuje cykl automatycznie, jeśli w przebiegu programu zostaje odpracowana definicja cyklu przez TNC. Proszę zwrócić uwagę, aby na początku cyklu zostały aktywowane dane korekcji (długość, promień), albo z danych kalibrowania albo z ostatniego TOOL CALLwiersza (wybór przez MP7411, patrz instrukcja obsługi iTNC 530, „Ogólne parametry użytkownika”). Cykle sondy pomiarowej 408 do 419 można odpracowywać także przy aktywnym obrocie podstawowym. Proszę zwrócić uwagę, aby kąt obrotu podstawowego się nie zmienił, jeśli po cyklu pomiaru pracujemy z cyklem 7 Przesunięcie punktu zerowego z tabeli punktów zerowych. Cykle sondy pomiarowej o numerach większych od 400 pozycjonują sondę wstępnie zgodnie z logiką pozycjonowania: Jeśli aktualna współrzędna południowego bieguna trzpienia sondy jest mniejsza niż współrzędna bezpiecznej wysokości (zdefiniowana w cyklu), to TNC odsuwa sondę pomiarową najpierw w osi sondy na bezpieczną wysokość i następnie pozycjonuje na płaszczyźnie obróbki do pierwszego punktu próbkowania. Jeśli aktualna współrzędna bieguna południowego palca sondy jest większa niż współrzędna bezpiecznej wysokości, to TNC pozycjonuje sondę pomiarową najpierw na płaszczyźnie obróbki do pierwszego punktu próbkowania i następnie w osi sondy pomiarowej bezpośrednio na wysokość pomiaru.

24

1 Wstęp

Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

2.1 Wstęp

2.1 Wstęp
Przegląd
W trybie pracy Obsługa ręczna znajdują się do dyspozycji następujące cykle sondy pomiarowej: Funkcja Kalibrowanie użytecznej długości Kalibrowanie użytecznego promienia Ustalenie obrotu podstawowego poprzez prostą Wyznaczenie punktu odniesienia (bazy) w wybieralnej osi Wyznaczenie naroża jako punktu bazowego Wyznaczenie środka koła jako punktu bazowego Wyznaczenie osi środkowej jako punktu bazowego Ustalenie obrotu podstawowego poprzez dwa odwierty/czopy okrągłe Wyznaczenie punktu bazowego poprzez cztery odwierty/czopy okrągłe Wyznaczenie punktu środkowego koła przez trzy odwierty/czopy Softkey Strona Strona 30 Strona 31 Strona 33 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 39 Strona 39

Wybór cyklu sondy pomiarowej


Wybrać rodzaj pracy Obsługa ręczna lub Elektr. kółko ręczne  Wybrać funkcję próbkowania: softkey FUNKCJA PROBKOWANIA nacisnąć. TNC ukazuje dalsze softkeys: patrz tabela u góry


Wybór cyklu sondy pomiarowej: np. softkey PROBKOWANIE ROT nacisnąć, TNC ukazuje na ekranie odpowiednie menu.

26

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

TNC musi być przygotowane dla tej funkcji przez producenta maszyn. Proszę uwzględnić informacje zawarte w podręczniku obsługi maszyny! Po wykonaniu przez TNC dowolnego cyklu sondy pomiarowej, ukazuje ono softkey DRUK. Jeśli naciśniemy ten softkey, to TNC protokołuje aktualne wartości aktywnego cyklu sondy pomiarowej. Poprzez DRUK-funkcję w menu konfiguracji interfejsów (patrz instrukcja obsługi „ 12 MOD-funkcje, przygotowanie interfejsu danych”) określamy, czy TNC: ma wydrukować wyniki pomiarów ma zapisać wyniki pomiarów na dysku twardym TNC zapisać do pamięci PC wyniki pomiarów Jeżeli zapisujemy do pamięci wyniki pomiarów, to TNC tworzy ASCIIplik %TCHPRNT.A. Jeżeli w menu konfiguracji interfejsów nie została określona ścieżka i interfejs, to TNC zapamiętuje plik %TCHPRNT w głównym katalogu TNC: \. Jeśli naciśniemy softkey DRUK , to plik %TCHPRNT.A nie może być w trybie pracy Program zapisać do pamięci/edycja wybrany. W przeciwnym razie TNC wydaje komunikat o błędach. TNC zapisuje wartości pomiaru wyłącznie w pliku %TCHPRNT.A. Jeżeli chcemy wykonać kilka cykli sondy pomiarowej jeden po drugim i wartości pomiaru zapisać do pamięci, to należy zawartość pliku %TCHPRNT.A zabezpieczyć między cyklami sondy pomiarowej, a mianowicie kopiując je lub poprzez zmianę nazwy. Format i zawartość pliku %TCHPRNT określa producent maszyn.

HEIDENHAIN iTNC 530

27

2.1 Wstęp

Protokołowanie wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej

2.1 Wstęp

Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych
Ta funkcja jest tylko wówczas aktywna, jeśli na TNC tabele punktów zerowych są aktywne (bit 3 w parametrze maszynowym 7224.0=0). Proszę wykorzystać tę funkcję, jeśli chcemy zapisać wartości pomiaru do układu współrzędnych obrabianego przedmiotu. Jeśli chcemy zapisać wartości pomiaru do pamięci w stałym układzie współrzędnych maszyny (REFwspółrzędne), to proszę wykorzystać softkey ZAPIS PRESET TABELA (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli” na stronie 29). Poprzez softkey ZAPIS TABELA PUNKTOW ZEROWYCH TNC może, po wykonaniu dowolnego cyklu sondy pomiarowej, zapisać wartości pomiaru do tabeli punktów zerowych. Proszę uwzględnić, iż TNC przy aktywnym przesunięciu punktu zerowego odnosi wypróbkowane znaczenie zawsze do aktywnego preset (lub do ostatnio wyznaczonego w trybie pracy Obsługa ręczna punktu bazowego), chociaż w wyświetlaczu położenia zostaje przeliczone przesunięcie punktu zerowego.
 

  

Przeprowadzenie dowolnej funkcji próbkowania Zapisać żądane współrzędne punktu odniesienia do proponowanych pól wprowadzenia (w zależności od wykonanego cyklu sondy pomiarowej) Numer punktu zerowego w polu wprowadzenia Numer w tabeli = zapisać Zapisać nazwę tabeli punktów zerowych (pełna nazwa ścieżki) w polu Tabela punktów zerowych Softkey ZAPIS TABELA PUNKTOW ZEROWYCH nacisnąć, TNC zapisuje w pamięci punkt zerowy pod wprowadzoną nazwą do podanej tabeli punktów zerowych

28

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Proszę wykorzystać tę funkcję, jeśli chcemy zapisać wartości pomiaru do stałego układu współrzędnych obrabianego maszyny (REF-współrzędne). Jeśli chcemy zapisać wartości pomiaru do pamięci w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu, to proszę wykorzystać softkey ZAPIS TABELA PUNKTOW ZEROWYCH (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych” na stronie 28). Poprzez softkey ZAPIS PRESET TABELA TNC może, po wykonaniu dowolnego cyklu sondy pomiarowej, zapisać wartości pomiaru do tabeli Preset. Wartości pomiaru zostaną wówczas zapisane w odniesieniu do stałego układu współrzędnych maszyny (REFwspółrzędne). Tabela Preset posiada nazwę PRESET.PR i znajduje się w katalogu TNC:\. Proszę uwzględnić, iż TNC przy aktywnym przesunięciu punktu zerowego odnosi wypróbkowane znaczenie zawsze do aktywnego preset (lub do ostatnio wyznaczonego w trybie pracy Obsługa ręczna punktu bazowego), chociaż w wyświetlaczu położenia zostaje przeliczone przesunięcie punktu zerowego.
 

 

Przeprowadzenie dowolnej funkcji próbkowania Zapisać żądane współrzędne punktu odniesienia do proponowanych pól wprowadzenia (w zależności od wykonanego cyklu sondy pomiarowej) Numer Preset w polu wprowadzenia Numer w tabeli: wprowadzić Softkey ZAPIS TABELA PRESET nacisnąć, TNC zapisuje w pamięci punkt zerowy pod wprowadzoną nazwą do podanej tabeli preset Jeśli chcemy nadpisywać aktywny punkt odniesienia, to TNC wyświetla wskazówkę ostrzegającą o nadpisaniu. Operator może wówczas decydować, czy chce rzeczywiście nadpisywać wartości (=klawisz ENT) czy też nie (=klawisz NO ENT).

HEIDENHAIN iTNC 530

29

2.1 Wstęp

Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli

2.2 Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej

2.2 Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej
Wstęp
Sonda pomiarowa musi być kalibrowana przy uruchamianiu złamaniu trzpienia sondy zmianie trzpienia sondy zmianie posuwu próbkowania wystąpieniu niedociągłości, na przykład przez rozgrzanie maszyny Przy kalibrowaniu TNC ustala „użyteczną” długość trzpienia sondy i „użyteczny” promień kulistej końcówki sondy. Dla kalibrowania 3Dsondy pomiarowej zamocowujemy pierścień nastawczy o znanej wysokości i znanym promieniu wewnętrznym na stole maszyny.

Kalibrowanie długości
Użyteczna długość sondy pomiarowej odnosi się zawsze do punktu odniesienia narzędzia. Z reguły producent maszyn wyznacza punkt bazowy narzędzia na nosku wrzeciona.


Z Y
5

Tak wyznaczyć punkt odniesienia w osi wrzeciona, iż dla stołu maszyny obowiązuje: Z=0.  Wybrać funkcję kalibrowania dla długości sondy pomiarowej: softkey FUNKCJA PROBKOWANIA i KAL. L nacisnąć. TNC ukazuje okno menu z czterema polami wprowadzenia
 

X

Wprowadzić oś narzędzia (klawisz osiowy) Punkt bazowy: wprowadzić wysokość pierścienia nastawczego Punkty menu rzeczywisty promień główki i rzeczywista długość nie wymagają dokonania zapisu Przemieścić sondę pomiarową blisko nad powierzchnią pierścienia nastawczego Jeśli to konieczne zmienić kierunek przemieszczenia: wybrać przez softkey lub przy pomocy klawiszy ze strzałką Dokonać próbkowania powierzchni: nacisnąć zewnętrzny klawisz START

30

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Oś sondy pomiarowej nie znajduje się normalnie rzecz biorąc dokładnie w osi wrzeciona. Funkcja kalibrowania rejestruje przesunięcie pomiędzy osią sondy pomiarowej i osią wrzeciona oraz wyrównuje je obliczeniowo. W zależności od nastawienia parametru maszynowego 6165 (przesunięcie wrzeciona aktywne/nieaktywne, (patrz „Ustawić sondę z promieniowaniem podczerwonym w zaprogramowanym kierunku próbkowania: MP6165” na stronie 21) procedura kalibrowania przebiega różnie. Podczas aktywnego przesunięcia wrzeciona operacja kalibrowania przebiega od jednego NC-startu, natomiast przy nieaktywnym przesunięciu wrzeciona można zadecydować, czy chcemy kalibrować przesunięcie współosiowości czy też nie. Przy kalibrowaniu przesunięcia współosiowości TNC obraca 3Dsondę pomiarową o 180°. Ten obrót zostaje zainicjalizowany poprzez funkcję dodatkową, określoną przez producenta maszyn w parametrze maszynowym 6160. Proszę przeprowadzić manualne kalibrowanie w następujący sposób:


Z Y X
10

pozycjonować główkę sondy w trybie obsługi ręcznej do otworu pierścienia nastawczego  Wybrać funkcję kalibrowania dla promienia główki sondy i przesunięcia współosiowości sondy pomiarowej: nacisnąć softkey KAL. R


Wybrać oś narzędzia, wprowadzić promień pierścienia nastawczego Próbkowanie: 4x nacisnąć zewnętrzny klawisz START. 3D-sonda pomiarowa dokonuje próbkowania w każdym kierunku osi pozycję otworu i oblicza rzeczywisty promień główki sondy Jeśli chcemy teraz zakończyć funkcję kalibrowania, softkey KONIEC nacisnąć

Aby określić przesunięcie współosiowości główki sondy, TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn.. Proszę uwzględnić informacje zawarte w podręczniku obsługi maszyny!


Określenie przesunięcia współosiowości główki sondy: softkey 180° nacisnąć. TNC obraca sondę pomiarową o 180° Próbkowanie: 4 x nacisnąć zewnętrzny klawisz START. 3D-sonda pomiarowa dokonuje próbkowania w każdym kierunku osi pozycję otworu i oblicza promień kulistej końcówki sondyHEIDENHAIN iTNC 530

31

2.2 Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej

Kalibrować promień i wyrównać przesunięcie współosiowości sondy pomiarowej

2.2 Kalibrowanie impulsowej sondy pomiarowej

Wyświetlanie wartości kalibrowania
TNC zapamiętuje użyteczną długość, użyteczny promień i wartość przesunięcia współosiowości oraz uwzględnia te wartości przy późniejszych zastosowaniach 3D-sondy pomiarowej. Aby wyświetlić zapamiętane wartości, proszę nacisnąć KAL. L i KAL. R. Jeśli używamy kilku sond pomiarowych lub danych kalibrowania: Patrz „Zarządzanie kilkoma blokami danych kalibrowania”, strona 32.

Zarządzanie kilkoma blokami danych kalibrowania
Jeśli używamy na maszynie kilku sond pomiarowych lub kombinacji trzpieni rozmieszczonych krzyżowo, to należy w danym przypadku używać kilku bloków danych kalibrowania. Aby wykorzystywać kilka bloków danych kalibrowania, należy ustawić parametr maszynowy 7411=1. Określanie danych kalibrowania jest identyczne ze sposobem postępowania przy zastosowaniu pojedyńczej sondy pomiarowej, TNC zapisuje jednakże dane kalibrowania do tabeli narzędzi; kiedy opuszczamy menu kalibrowania i potwierdzamy zapis danych kalibrowania do tabeli klawiszem ENT. Aktywny numer narzędzia określa przy tym linijkę w tabeli narzędzi, w której TNC odkłada dane Proszę zwrócić uwagę na właściwy aktywny numer narzędzia, jeśli używamy sondy pomiarowej, niezależnie od tego, czy chcemy odpracowywać cykl sondy pomiarowej w trybie automatycznym czy też w trybie obsługi ręcznej.

32

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Wstęp
Ukośne zamocowanie obrabianego przedmiotu TNC kompensuje rachunkowo poprzez „obrót podstawowy”. W tym celu TNC ustawia kąt obrotu na ten kąt, który ma utworzyć powierzchnia przedmiotu z osią bazową kąta płaszczyzny obróbki. Patrz ilustracja po prawej stronie. Kierunek próbkowania dla pomiaru ukośnego położenia przedmiotu wybierać zawsze prostopadle do osi bazowej kąta. Aby obrót podstawy został właściwie przeliczony w przebiegu programu, należy zaprogramować w pierwszym wierszu przemieszczenia obydwie współrzędne płaszczyzny obróbki. Można używać także obrotu podstawy w kombinacji z funkcją PLANE, należy jednakże w tym przypadku najpierw aktywować obrót podstawy a następnie funkcję PLANE. Jeżeli dokonuje się zmiany kąta obrotu od podstawy; to TNC zapytuje przy opuszczeniu menu, czy należy zapisać do pamięci ten zmieniony kąt także do odpowiedniego wiersza w tabeli preset. W danym przypadku klawiszem ENT potwierdzić.
PA

Y

Y

X
A B

X

Ustalenie obrotu podstawy


Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE ROT Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu pierwszego punktu próbkowania Wybrać kierunek próbkowania prostopadle do osi odniesienia kąta: wybrać oś i kierunek poprzez softkey Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu drugiego punktu próbkowania Próbkowanie: zewnętrzny klawisz START nacisnąć. TNC ustala obrót podstawowy i ukazuje kąt po dialogu Kąt obrotu =

 HEIDENHAIN iTNC 530

33

2.3 Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu

2.3 Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu

2.3 Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu

Zapis obrotu podstawowego do pamięci w tabeli preset
Po operacji próbkowania wprowadzić numer preset w polu wprowadzenia Numer w tabeli: pod którym TNC ma zapisać do pamięci aktywny obrót podstawowy Softkey ZAPIS TABELA PRESET nacisnąć, aby zapisać do pamięci obrót podstawowy w tabeli preset

Wyświetlić obrót podstawowy
Kąt obrotu podstawowego znajduje się po ponownym wyborze PROBKOWANIE ROT we wskazaniu kąta obrotu. TNC ukazuje kąt obrotu także w dodatkowym wyświetlaczu stanu (STATUS POZ.) W wyświetlaczu stanu zostaje ukazany symbol dla obrotu podstawowego, jeśli TNC przemieszcza osie maszyny odpowiednio do obrotu podstawowego.

Anulowanie obrotu podstawowego
  

Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE ROT Zapisać kąt obrotu „0”, przejąć klawiszem ENT Zakończyć funkcję próbkowania: klawisz END nacisnąć

34

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Wstęp
Funkcje dla wyznaczenia punktu bazowego na ustawionym przedmiocie zostają wybierane przy pomocy następujących softkey: Wyznaczanie punktu odniesienia w dowolnej osi przy pomocy PROBKOWANIE POZ Wyznaczenie naroża jako punktu bazowego przy pomocy PROBKOWANIE P Wyznaczenie środka okręgu jako punktu bazowego przy pomocy PROBKOWANIE CC Oś środkowa jako punkt odniesienia z PROBKOWANIE Proszę uwzględnić, iż TNC przy aktywnym przesunięciu punktu zerowego odnosi wypróbkowane znaczenie zawsze do aktywnego preset (lub do ostatnio wyznaczonego w trybie pracy Obsługa ręczna punktu bazowego), chociaż w wyświetlaczu położenia zostaje przeliczone przesunięcie punktu zerowego.

Wyznaczanie punktu bazowego w dowolnej osi


Wybrać funkcję próbkowania: softkey PROBKOWANIE POS nacisnąć Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu punktu próbkowania Wybrać kierunek próbkowania i jednocześnie oś, dla której zostaje wyznaczony punkt bazowy, np. Z w kierunku Z – próbkowanie: wybór poprzez softkey Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Punkt bazowy: Wprowadzić współrzędną zadaną, przy pomocy softkey WYZNACZ.PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartość zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Presettabeli”, strona 29) Funkcję próbkowania zakończyć: klawisz END nacisnąć

Z Y X

 HEIDENHAIN iTNC 530

35

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

Naroże jako punkt odniesienia – te punkty przejąć, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego (patrz ilustracja po prawej)


Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE P Punkty próbkowania z obrotu podstawowego?: klawisz ENT nacisnąć, aby przejąć współrzędne punktów próbkowania Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu pierwszego punktu próbkowania na krawędzi obrabianego przedmiotu, która nie została wypróbkowana dla obrotu podstawowego. Wybrać kierunek próbkowania: wybór poprzez softkey Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Pozycjonować sondę w pobliżu drugiego punktu próbkowania na tej samej krawędzi Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Punkt bazowy: Wprowadzić obydwie współrzędne punktu odniesienia w oknie menu, przy pomocy softkey WYZNACZANIE PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartości zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Presettabeli”, strona 29) Funkcję próbkowania zakończyć: klawisz END nacisnąć
X
X=?Y

YY=?

P

P

  

X

 Naroże jako punkt odniesienia – nie przejmować punktów, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego
 

 Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE P Punkty próbkowania z obrotu podstawowego?: przy pomocy klawisza NO ENT zaprzeczyć (pytanie dialogowe pojawia się tylko, jeżeli uprzednio przeprowadzono obrót podstawowy) Obydwie krawędzie przedmiotu dwa razy wypróbkować Punkt bazowy: Wprowadzić współrzędne punktu bazowego, przy pomocy softkey WYZNACZ.PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartość zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli”, strona 29) Funkcję próbkowania zakończyć: klawisz END nacisnąć

36

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Punkty środkowe odwiertów, kieszeni okrągłych, pełnych cylindrów, czopów, wysepek w kształcie koła, można wyznaczać jako punkty bazowe. Koło wewnętrzne: TNC próbkuje ściankę wewnętrzną koła we wszystkich czterech kierunkach osi współrzędnych. W przypadku przerwanych okręgów (łuków kołowych) można dowolnie wybierać kierunek próbkowania.


Y

Y+ X– X+

Pozycjonować główkę sondy w pobliżu środka okręgu  Wybrać funkcję próbkowania: softkey PROBKOWANIE CC wybrać


Y–

Próbkowanie: zewnętrzny klawisz START cztery razy nacisnąć. Sonda pomiarowa próbkuje jeden po drugim 4 punkty ścianki wewnętrznej koła Jeśli chcemy pracować z pomiarem odwrócenia (tylko na maszynach z orientacją wrzeciona, w zależności od MP6160) softkey 180° nacisnąć i ponownie 4 punkty wewnętrznej ścianki koła wypróbkować Jeśli chcemy pracować bez pomiaru odwrócenia: klawisz END nacisnąć Punkt bazowy: Wprowadzić w oknie menu obydwie współrzędne punktu środkowego okręgu, przy pomocy softkey WYZNACZANIE PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartości zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli”, strona 29) Zakończyć funkcję próbkowania: klawisz END nacisnąć

XY
Y– X+

X–

Y+

XKoło zewnętrzne: Pozycjonować główkę sondy w pobliżu pierwszego punktu próbkowania poza kołem  Wybrać kierunek próbkowania: wybrać odpowiedni softkey  Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START  Powtórzyć operację próbkowania dla pozostałych 3 punktów. Patrz ilustracja po prawej stronie u dołu  Punkt bazowy: Wprowadzić współrzędne punktu bazowego, przy pomocy softkey WYZNACZ.PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartość zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli”, strona 29)  Funkcję próbkowania zakończyć: klawisz END nacisnąć


Po próbkowaniu TNC ukazuje aktualne współrzędne punktu środkowego koła i promień koła PR.

HEIDENHAIN iTNC 530

37

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

Punkt środkowy okręgu jako punkt bazowy

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

Oś środkowa jako punkt odniesienia


Wybrać funkcję próbkowania: softkey PROBKOWANIEnacisnąć Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu pierwszego punktu próbkowania Wybrać kierunek próbkowanie z softkey Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu drugiego punktu próbkowania Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Punkt bazowy: Wprowadzić współrzędną punktu odniesienia w oknie menu, przy pomocy softkey WYZNACZANIE PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartości zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli”, strona 29) Funkcję próbkowania zakończyć: klawisz END nacisnąć

Y  X+

 

X

YX+X

38

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Na drugim pasku softkey znajdują się do dyspozycji softkeys, z którymi można wykorzystywać odwierty lub czopy okrągłe dla wyznaczenia punktu odniesienia. Określić czy odwiert lub czop okrągły ma zostać wypróbkowany W nastawieniu podstawowym zostają wypróbkowane odwierty.


Wybrać funkcję próbkowania: softkey FUNKCJA PROBKOWANIA nacisnąć, dalej przełączać pasek z softkeys. Wybrać funkcję próbkowania: np. nacisnąć softkey PROBKOWANIE ROT Czopy okrągłe mają zostać wypróbkowane: określić poprzez softkey Odwierty mają zostać wypróbkowane: określić poprzez softkeyPróbkowanie odwiertów Wypozycjonować wstępnie sondę w pobliżu środka odwiertu. Po tym, kiedy naciśnięto zewnętrzny klawisz START, TNC próbkuje automatycznie cztery punkty ścianki odwiertu. Następnie przemieszczamy sondę do następnego odwiertu i próbkujemy go w ten sam sposób. TNC powtarza tę operację, aż wszystkie odwierty zostaną wypróbkowane dla określenia punktu odniesienia. Czop okrągły wypróbkować Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu pierwszego punktu próbkowania przy czopie okrągłym Poprzez softkey wybrać kierunek próbkowania, wykonać próbkowanie zewnętrznym klawiszem START. Operację powtórzyć łącznie cztery razy. Przegląd Cykl Obrót podstawowy przez 2 odwierty: TNC ustala kąt pomiędzy linią łączącą punkty środkowe odwiertu i położeniem zadanym (oś bazowa kąta) Punkt odniesienia przez 4 odwierty: TNC ustala punkt przecięcia obydwu jako pierwszych i obydwu jako ostatnich wypróbkowanych odwiertów. Proszę próbkować na krzyż (jak to przedstawiono na softkey), ponieważ TNC w przeciwnym razie oblicza błędny punkt odniesienia Srodek koła przez 3 odwierty: TNC ustala tor kołowy, na którym leżą wszystkie 3 odwierty i oblicza dla toru kołowego punkt środkowy koła. Softkey

HEIDENHAIN iTNC 530

39

2.4 Ustalenie punktu bazowego przy pomocy sond pomiarowych 3D

Wyznaczenie punktu odniesienia przez odwierty/ czopy okrągłe

2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych

2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych
Wstęp
Można używać sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El.kółko ręczne, aby przeprowadzać proste pomiary na przedmiocie. Dla kompleksowych zadań pomiarowych znajdują się do dyspozycji programowalne cykle próbkowania (patrz „Automatyczny pomiar przedmiotów” na stronie 105). Przy pomocy 3D-sondy pomiarowej określamy: współrzędne położenia i z tego wymiary i kąt na obrabianym przedmiocie

Określanie współrzędnej pozycji na ustawionym przedmiocie


Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE POZ Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu punktu próbkowania Wybrać kierunek próbkowania i jednocześnie oś, do której ma się odnosić współrzędna: Wybrać odpowiedni softkey. Uruchomienie operacji próbkowania: nacisnąć zewnętrzny klawisz STARTTNC ukazuje współrzędną punktu próbkowania jako punkt bazowy.

Określenie współrzędnych punktu narożnego na płaszczyźnie obróbki
Określić współrzędne punktu narożnego: Patrz „Naroże jako punkt odniesienia – nie przejmować punktów, które zostały wypróbkowane dla obrotu podstawowego”, strona 36. TNC ukazuje współrzędną wypróbkowanego naroża jako punkt odniesienia.

40

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotoweWybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE POZ Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu pierwszego punktu próbkowania A Wybrać kierunek próbkowanie z softkey Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz START Jako punkt bazowy zanotować wyświetloną wartość (tylko, jeśli poprzednio wyznaczony punkt bazowy jeszcze obowiązuje) Punkt bazowy: „0” wprowadzić Przerwać dialog: klawisz END nacisnąć Wybrać ponownie funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE POZ Pozycjonować sondę pomiarową w pobliżu drugiego punktu próbkowania B Wybrać kierunek próbkowania z softkey: ta sama oś, jednakże przeciwny kierunek jak przy pierwszym próbkowaniu. Próbkowanie: nacisnąć zewnętrzny klawisz STARTZ

  

Y
B

A

  

X
lWe wskazaniu punkt bazowy znajduje się odległość pomiędzy obydwoma punktami na osi współrzędnych. Ustawić wyświetlacz położenia ponownie na wartości przed pomiarem długości  Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE POZ  Pierwszy punkt próbkowania ponownie wypróbkować  Ustawić punkt bazowy na zanotowaną wartość  Przerwać dialog: klawisz END nacisnąć Pomiar kąta Przy pomocy 3D-sondy pomiarowej można określić kąt na płaszczyźnie obróbki. Zmierzony zostaje kąt pomiędzy osią odniesienia kąta i krawędzią obrabianego przedmiotu lub kąt pomiędzy dwoma krawędziami Zmierzony kąt zostaje wyświetlony jako wartość maksymalnie 90°.

HEIDENHAIN iTNC 530

41

2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych

Określenie wymiarów przedmiotu

2.5 Pomiar przedmiotów przy pomocy 3D-sond pomiarowych

Określić kąt pomiędzy osią bazową kąta i krawędzią obrabianego przedmiotu


Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE ROT Kąt obrotu: wyświetlony kąt obrotu zanotować, jeśli chcemy uprzednio przeprowadzony obrót podstawowy później ponownie odtworzyć Przeprowadzić obrót podstawowy z przewidzianą do porównania stroną (patrz „Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu” na stronie 33) Przy pomocy softkey PROBKOWANIE ROTwyświetlić kąt pomiędzy osią bazową kąta i krawędzią przedmiotu jako kąt obrotu Anulować obrót podstawowy lub odtworzyć pierwotny obrót podstawowy Ustawić kąt obrotu na zanotowaną wartość
PAOkreślić kąt pomiędzy dwoma krawędziami przedmiotu  Wybrać funkcję próbkowania: nacisnąć softkey PROBKOWANIE ROT  Kąt obrotu: wyświetlony kąt obrotu zanotować, jeśli chcemy uprzednio przeprowadzony obrót podstawowy później ponownie odtworzyć  Przeprowadzić obrót podstawowy dla pierwszej strony (patrz „Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu” na stronie 33)  Drugą stronę wypróbkować tak samo jak przy pierwszym obrocie podstawowym, kąta obrotu nie ustawiać tu na 0!  Przy pomocy softkey PROBKOWANIE ROTwyświetlić kąt PA pomiędzy krawędziami przedmiotu jako kąt obrotu  Anulować obrót podstawowy lub odtworzyć pierwotny obrót podstawowy: ustawić kąt obrotu na zanotowaną wartość

Z Y
L?

100

α?

X
α?

–10

100

42

2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa ręczna i El. kółko obrotowe

Wstęp
Jeśli na danej maszynie brak elektronicznej sondy pomiarowej 3D, to można wykorzystywać wszystkie opisane uprzednio manualne funkcje próbkowania (wyjątek: funkcje kalibrowania) także przy użyciu mechanicznych trzpieni lub także poprzez zwykły kontakt (zarysowanie powierzchni). Zamiast elektronicznego sygnału, wytwarzanego automatycznie przez sondę pomiarową 3D podczas wykonywania funkcji próbkowania; inicjalizuje się sygnał przełączenia dla przejęcia pozycji próbkowania manualnie za pomocą klawisza. Proszę postąpić przy tym w następujący sposób:
 

wybrać poprzez softkey dowolną funkcję próbkowania mechaniczny trzpień przesunąć na pierwszą pozycję, która ma zostać przejęta przez TNC Przejąć pozycję: nacisnąć klawisz przejęcia aktualnej pozycji, TNC zapisuje tę pozycję do pamięci mechaniczny trzpień przesunąć na następną pozycję, która ma zostać przejęta przez TNC Przejąć pozycję: nacisnąć klawisz przejęcia aktualnej pozycji, TNC zapisuje tę pozycję do pamięci w razie konieczności najechać dalsze pozycje i jak to uprzednio opisano przejąć Punkt bazowy: wprowadzić w oknie menu współrzędne nowego punktu odniesienia, przy pomocy softkey WYZNACZANIE PUNKTU BAZOWEGO przejąć lub wartości zapisać do tabeli (patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do tabeli punktów zerowych”, strona 28, lub patrz „Zapis wartości pomiaru z cykli sondy pomiarowej do Preset-tabeli”, strona 29) Zakończyć funkcję próbkowania: klawisz END nacisnąć

HEIDENHAIN iTNC 530

43

2.6 Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi

2.6 Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi

Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

HEIDENHAIN iTNC 530

45

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu
Przegląd
TNC oddaje do dyspozycji pięć cykli, przy pomocy których operator może rejestrować i kompensować ukośne położenie obrabianego przedmiotu. Dodatkowo można wycofać obrót podstawowy przy pomocy cyklu 404: Cykl 400 OBROT PODSTAWOWY Automatyczne rejestrowanie poprzez dwa punkty, kompensacja przy pomocy funkcji obrót podstawowy 401 ROT 2 ODWIERTY Automatyczne rejestrowanie poprzez dwa odwierty, kompensacja przy pomocy funkcji obrót podstawowy 402 ROT 2 CZOPY Automatyczne rejestrowanie poprzez dwa czopy, kompensacja przy pomocy funkcji obrót podstawowy 403 ROT PRZEZ OS OBROTU Automatyczne ustalenie za pomocą dwóch punktów, kompensacja poprzez obrót stołu okrągłego 405 ROT PRZEZ C-OS Automatyczne wyrównanie przesunięcia kątowego pomiędzy punktem środkowym odwiertu i dodatnią osią Y, kompensacja przy pomocy stołu obrotowego 404 WYZNACZYC OBROT PODSTAWOWY Wyznaczenie dowolnego obrotu podstawowego Softkey Strona Strona 48

Strona 50

Strona 52

Strona 55

Strona 59

Strona 58

46

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

W przypadku cykli 400, 401 i 402 można określić przy pomocy parametru Q307 Ustawienie wstępne obrotu podstawowego, czy wynik pomiaru ma zostać skorygowany o znaną wartość kąta α (patrz ilustracja po prawej). W ten sposób można mierzyć obrót podstawowy na dowolnej prostej 1 obrabianego przedmiotu i utworzyć bazę do właściwego 0°-kierunku 2.

Y
1

a
2

X

HEIDENHAIN iTNC 530

47

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Wspólne aspekty funkcjonalności cykli sondy pomiarowej dla rejestrowania ukośnego położenia obrabianego przedmiotu

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

OBROT PODSTAWOWY (cykl sondy 400, DIN/ISO: G400)
Cykl sondy pomiarowej 400 ustala poprzez pomiar dwóch punktów, które muszą leżeć na prostej, położenie ukośne obrabianego przedmiotu. Poprzez funkcję Obrót podstawowy TNC kompensuje zmierzoną wartość (Patrz także „Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu” na stronie 33). 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na początku cyklu.

Y

2 1

X

2

3

4

48

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu+ Y
Q272=2

Q2671. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 1-ej osi Q265 (absolutnie): współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 2-ej osi Q266 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na której ma nastąpić pomiar: 1:Oś główna = oś pomiaru 2:Oś pomocnicza = oś pomiaru Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w którym sonda pomiarowa ma dosunąć się do obrabianego przedmiotu: -1:Kierunek przemieszczenia ujemny +1:Kierunek przemieszczenia dodatni Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): Dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Ustawienie wstępne obrót podstawowy Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia położenie ukośne ma odnosić się nie do osi głównej, lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kąt tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu podstawowego różnicę ze zmierzonej wartości i kąta prostej bazowej. Numer preset w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne. Przy zapisie Q305=0, TNC odkłada ustalony obrót podstawowy w ROTmenu trybu pracy Obsługa ręczna

– –

+Q266 Q264

MP6140 + Q320

X
Q263 Q265 Q272=1

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 400 OBROT PODSTAWOWY Q263=+10 Q265=+25 Q266=+2 Q272=2 Q267=+1 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q307=0 Q305=0 ;1. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 2. OSI ;OS POMIARU ;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA ;WYSOKOSC POMIARU ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ ;NAST.WST. OBRÓT PODSTAW. ;NR W TABELI Q264=+3,5 ;1. PUNKT 2. OSIHEIDENHAIN iTNC 530

49

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch odwiertów (cykl sondy 401, DIN/ISO: G401)
Cykl sondy pomiarowej 401 rejestruje dwa punkty środkowe dwóch odwiertów. Następnie TNC oblicza kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i prostą łączącą punktów środkowych odwiertów. Poprzez funkcję Obrót podstawowy TNC kompensuje obliczoną wartość (Patrz także „Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu” na stronie 33). Alternatywnie można kompensować zarejestrowane ukośne położenie także poprzez obrót stołu okrągłego. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1. Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi punkt środkowy odwiertu TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na początku cyklu. Jeśli chcemy kompensować ukośne położenie wykorzystując obrót stołu okrągłego, to TNC używa wówczas automatycznie następujących osi obrotu. C dla osi narzędzi Z B dla osi narzędzi Y A dla osi narzędzia X

Y
2 1

X

2

3 4

5

50

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

1. Wiercenie: środek 2-ej osi Q269 (absolutnie): współrzędna pierwszego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2. Wiercenie: środek 1-ej osi Q270 (absolutnie): punkt środkowy drugiego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Wiercenie: środek 2-ej osi Q271 (absolutnie): punkt środkowy drugiego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Ustawienie wstępne obrót podstawowy Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia położenie ukośne ma odnosić się nie do osi głównej, lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kąt tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu podstawowego różnicę ze zmierzonej wartości i kąta prostej bazowej. Numer preset w tabeli Q305: podać numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne. Przy zapisie Q305=0, TNC odkłada ustalony obrót podstawowy w ROTmenu trybu pracy Obsługa ręczna Obrót podstawowy/ustawienie Q402: Określić, czy TNC ma wyznaczyć zarejstrowane ukośne położenie jako obrót podstawowy lub czy ma dokonać ustawienia poprzez obrót stołu: 0: wyznaczenie obrotu podstawy 1: wykonać obrót stołu Wyznaczyć zero po ustawieniu Q337: Określić, czy TNC ma wyzerować wyświetlacz ustawionej osi obrotu: 0: wyświetlacza osi obrotu po ustawieniu nie wyzerować 1: wyświetlacz osi obrotu po ustawieniu wyzerować

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 401 ROT 2 ODWIERTY Q268=-37 Q269=+12 Q270=+75 Q271=+20 Q261=-5 Q260=+20 Q307=0 Q305=0 Q402=0 Q337=0 ;1. SRODEK 1. OSI ;1. SRODEK 2. OSI ;2. SRODEK 1. OSI ;2. SRODEK 2. OSI ;WYSOKOSC POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;NAST.WST. OBRÓT PODSTAW. ;NR W TABELI ;USTAWIENIE ;WYZNACZYĆ ZERO

HEIDENHAIN iTNC 530

51

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

1. Wiercenie: środek 1-ej osi Q268 (absolutnie): współrzędna pierwszego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

OBROT PODSTAWOWY przy pomocy dwóch czopów (cykl sondy 402, DIN/ISO: G402)
Cykl sondy pomiarowej 402 rejestruje dwa punkty środkowe dwóch czopów. Następnie TNC oblicza kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i prostą łączącą punkty środkowe czopów. Poprzez funkcję Obrót podstawowy TNC kompensuje obliczoną wartość (Patrz także „Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu” na stronie 33). Alternatywnie można kompensować zarejestrowane ukośne położenie także poprzez obrót stołu okrągłego. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1 pierwszego czopu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną Wysokość pomiaru 1 i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie pierwszy punkt środkowy czopu. Pomiędzy tymi każdorazowo o 90° przesuniętymi punktami pomiarowymi sonda przemieszcza się po łuku kołowym Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na punkt próbkowania 5 drugiego czopu TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną Wysokość pomiaru 2 i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi punkt środkowy czopu TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przeprowadza ustalony obrót podstawowy Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. TNC wycofuje aktywny obrót podstawowy na początku cyklu. Jeśli chcemy kompensować ukośne położenie wykorzystując obrót stołu okrągłego, to TNC używa wówczas automatycznie następujących osi obrotu. C dla osi narzędzi Z B dla osi narzędzi Y A dla osi narzędzia X

Y

5 1

X

2

3 4

5

52

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

1. Czop: środek 2-ej osi Q269 (absolutnie): punkt środkowy pierwszego czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Srednica czopu 1 Q313: przybliżona średnica 1-szego czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco większą Wysokość pomiaru czopu 1 w osi sondy Q261 (absolutnie): Współrzędna środka kuli (=punkt dotknięcia) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar czopu 1 2. Czop: środek 1-ej osi Q270 (absolutnie): punkt środkowy drugiego czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Czop: środek 2-ej osi Q271 (absolutnie): Punkt środkowy drugiego czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Srednica czopu 2 Q314: przybliżona średnica 2-szego czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco większą Wysokość pomiaru czopu 2 w osi sondy Q315 (absolutnie): Współrzędna środka kuli (=punkt dotknięcia) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar czopu 2 Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): Dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem)
Q271 Q269

YQ314 Q313

X
Q268 Q270

ZQ261 Q315

Q260

MP6140 + Q320

X

HEIDENHAIN iTNC 530

53

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

1. Czop: środek 1-szej osi (absolutnie): Punkt środkowy pierwszego czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotuPrzejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Ustawienie wstępne obrót podstawowy Q307(absolutnie): Jeśli przewidziane do zmierzenia położenie ukośne ma odnosić się nie do osi głównej, lecz do dowolnej prostej, to należy wprowadzić kąt tej prostej bazowej. TNC ustala wówczas dla obrotu podstawowego różnicę ze zmierzonej wartości i kąta prostej bazowej. Numer preset w tabeli Q305: podać numer w tabeli punktów zerowych, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne. Przy zapisie Q305=0, TNC odkłada ustalony obrót podstawowy w ROTmenu trybu pracy Obsługa ręczna Obrót podstawowy/ustawienie Q402: Określić, czy TNC ma wyznaczyć zarejstrowane ukośne położenie jako obrót podstawowy lub czy ma dokonać ustawienia poprzez obrót stołu: 0: wyznaczenie obrotu podstawy 1: wykonać obrót stołu Wyznaczyć zero po ustawieniu Q337: Określić, czy TNC ma wyzerować wyświetlacz ustawionej osi obrotu: 0: wyświetlacza osi obrotu po ustawieniu nie wyzerować 1: wyświetlacz osi obrotu po ustawieniu wyzerować

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 402 ROT 2 CZOPY Q268=-37 Q269=+12 Q313=60 Q261=-5 Q270=+75 Q271=+20 Q314=60 Q315=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q307=0 Q305=0 Q402=0 Q337=0 ;1. SRODEK 1. OSI ;1. SRODEK 2. OSI ;SREDNICA CZOP 1 ;WYSOKOSC POMIARU 1 ;2. SRODEK 1. OSI ;2. SRODEK 2. OSI ;SREDNICA CZOP 2 ;WYSOKOSC POMIARU 2 ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ ;NAST.WST. OBRÓT PODSTAW. ;NR W TABELI ;USTAWIENIE ;WYZNACZYĆ ZERO

54

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Y

Cykl sondy pomiarowej 403 ustala poprzez pomiar dwóch punktów, które muszą leżeć na prostej, położenie ukośne obrabianego przedmiotu. Ustalone ukośne położenie obrabianego przedmiotu TNC kompensuje poprzez obrót osi A, B lub C. Obrabiany przedmiot może przy tym być dowolnie zamocowany na stole obrotowym. Przedstawione poniżej kombinacje osi pomiaru (parametr cyklu Q272) i osi kompensacji (parametr cyklu Q312) są dozwolone. Funkcja nachylenia płaszczyzny obróbki: Aktywna oś sondy Z Z Z Y Y Y X X X Oś pomiaru X (Q272=1) Y (Q272=2) Z (Q272=3) Z (Q272=1) X (Q272=2) Y (Q272=3) Y (Q272=1) Z (Q272=2) X (Q272=3) Oś kompensacji C (Q312=6) C (Q312=6) B (Q312=5) lub A (Q312=4) B (Q312=5) C (Q312=5) C (Q312=6) lub A (Q312=4) A (Q312=4) A (Q312=4) B (Q312=5) lub C (Q312=6)

2 1

X

1

2

3

TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza drugą operację próbkowania

HEIDENHAIN iTNC 530

55

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

OBROT PODSTAWOWY kompensować przez oś obrotu (cykl sondy pomiarowej 403, DIN/ISO: G403)

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

4

TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i pozycjonuje zdefiniowaną w cyklu oś obrotu o ustaloną wartość Opcjonalnie można ustawić wyświetlacz po ustawieniu na 0 Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. Używać cyklu 403 tylko przy nieaktywnej funkcji „Nachylenie płaszczyzny obróbki”. TNC zapisuje ustalony kąt do pamięci także w parametrze Q150.


1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 1-ej osi Q265 (absolutnie): współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 2-ej osi Q266 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Os pomiaru Q272: Oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: Oś główna = oś pomiaru 2: Oś pomocnicza = oś pomiaru 3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w którym sonda pomiarowa ma dosunąć się do obrabianego przedmiotu: -1: Kierunek przemieszczenia ujemny +1:Kierunek przemieszczenia dodatni Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): Dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem)

+ Y
Q272=2

Q267

– A B C –

+

Q266 Q264

MP6140 + Q320X
Q263 Q265 Q272=156

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu5 TCH PROBE 403 ROT PRZEZ OS C Q263=+0 Q264=+0 Q265=+20 Q266=+30 Q272=1 Q267=-1 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q312=6 Q337=0 Q305=1 Q303=+1 Q380=+90 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;2. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 2. OSI ;OŚ POMIARU ;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ ;OŚ KOMPENSACJI ;WYZNACZYĆ ZERO ;NR W TABELI ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;KĄT BAZOWYOś dla ruchu wyrównawczego Q312: Określić, przy pomocy której osi TNC ma kompensować zmierzone ukośne położenie: 4: Kompensowanie ukośnego położenia przy pomocy osi obrotu A 5: Kompensowanie ukośnego położenia przy pomocy osi obrotu B 6: Kompensowanie ukośnego położenia przy pomocy osi obrotu C Wyznaczyć zero po ustawieniu Q337: Określić, czy TNC ma wyzerować wyświetlacz ustawionej osi obrotu: 0: wyświetlacza osi obrotu po ustawieniu nie wyzerować 1:wyświetlacz osi obrotu po ustawieniu wyzerować Numer w tabeli Q305: Podać numer w tabeli Preset/ tabeli punktów zerowych, pod którym TNC ma wyzerować oś obrotu. Działa tylko, jeśli Q337 = 1 ustawiono Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony obrót podstawowy ma zostać zapisany w tabeli punktów zerowych lub w tabeli Preset: 0: Zapisać ustalony obrót podstawowy jako przesunięcie punktu zerowego do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony obrót podstawowy do tabeli preset. Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Kąt bazowy ?(0=oś główna) Q380: Kąt, pod którym TNC ma ustawić wypróbkowaną prostą. Działa tylko, jeśli oś obrotu = C została wybrana (Q312 = 6)

HEIDENHAIN iTNC 530

57

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość

Példa: NC-wiersze

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

OBROT PODSTAWOWY WYZNACZYC (cykl sondy 404, DIN/ISO: G404)
Przy pomocy cyklu sondy pomiarowej 404 można podczas przebiegu programu automatycznie wyznaczyć dowolny obrót podstawowy. Cykl ten używany jest przede wszystkim, jeśli przeprowadzony uprzednio obrót podstawowy ma zostać anulowany.


Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 404 OBRÓT PODSTAWOWY Q307=+0 ;NAST.WST. OBRÓT PODSTAW.

Ustawienie wstępne obrót podstawowy: Wartość kąta, z którą obrót podstawowy ma zostać wyznaczony

58

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przy pomocy cyklu sondy pomiarowej 405 ustalamy przesunięcie kąta pomiędzy dodatnią osią Y aktywnego układu współrzędnych i linią środkową odwiertu lub przesunięcie kąta pomiędzy pozycją zadaną i pozycją rzeczywistą punktu środkowego odwiertu Ustalone przesunięcie kąta TNC kompensuje poprzez obrót osi C. Obrabiany przedmiot może być dowolnie zamocowany na stole obrotowym, współrzędna Y odwiertu musi być jednakże dodatnią. Jeśli mierzymy przesunięcie kąta odwiertu przy pomocy osi sondy pomiarowej Y (poziome położenie odwiertu), to możliwe iż zaistnieje konieczność wielokrotnego wykonania cyklu, ponieważ przy takiej metodzie pomiaru powstaje niedokładność wynosząca ok.1% ukośnego położenia. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego kąta startu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się kołowo, albo na wysokość pomiaru albo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania oraz pozycjonuje sondę na ustalony środek odwiertu Na koniec TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i ustawia obrabiany przedmiot poprzez obrót stołu. TNC obraca przy tym tak stół okrągły, iż punkt środkowy odwiertu po kompensacji – zarówno przy pionowej jak i przy poziomej osi sondy pomiarowej – leży w kierunku dodatniej osi Y lub na pozycji zadanej punktu środkowego odwiertu. Zmierzone przesunięcie kąta znajduje się do dyspozycji dodatkowo w parametrze Q150

Y
2 3 4 1

X

2

3

4

5

HEIDENHAIN iTNC 530

59

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Ukośne położenie obrabianego przedmiotu przez oś C wyrównać (cykl sond y 405, DIN/ISO: G405)

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą pomiarową i obrabianym przedmiotem, proszę wprowadzić średnicę kieszeni (odwiertu) raczje nieco za małą. Jeśli wymiary kieszeni i odstęp bezpieczeństwa nie pozwalają an pozycjonowanie wstępne w pobliżu punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania wychodząc ze środka kieszeni. Pomiędzy tymi czterema punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie przemieszcza się wówczas na bezpieczną wysokość. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.


Srodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): Srodek odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): Srodek odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Jeżeli programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na pozycję zadaną (kąt, wynikający ze środka odwiertu) Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica kieszeni okrągłej (odwiertu). Wprowadzić wartość raczej nieco mniejszą Kąt startu Q325 (absolutnie): Kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem próbkowania Krok kąta Q247 (przyrostowo): Kąt pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku kąta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru łuków kołowych, to proszę zaprogramować krok kąta mniejszym od 90°Y

Q247 Q322Q262

Q325X
Q321Im mniejszym programujemy krok kąta, tym niedokładniej TNC oblicza punkt środkowy koła. Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.

60

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotuZBezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): Dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Wyznaczyć zero po ustawieniu Q337: Określić, czy TNC ma ustawić wyświetlacz osi C na 0, czy też przesunięcie kąta zapisać w szpalcie C tabeli punktów zerowych: 0: Wyświetlacz osi C ustawić na 0 >0:zmierzone przesunięcie kąta zapisać z odpowiednim znakiem liczby do tabeli punktów zerowych. Numer wiersza = wartość z Q337. Jeżeli zapisano już przesunięcie C w tabeli punktów zerowych, to TNC dodaje zmierzone przesunięcie kąta do tej wartości z poprawnym znakiem liczby.
Q261

Q260

MP6140 + Q320

X

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 405 ROT PRZEZ OŚ C Q321=+50 Q322=+50 Q262=10 Q325=+0 Q247=90 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q337=0 ;ŚRODEK 1. OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KĄT STARTU ;KROK KĄTA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;WYZNACZYĆ ZEROHEIDENHAIN iTNC 530

61

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar

3.1 Automatyczne rejestrowanie ukośnego położenia przedmiotu

Przykład: określenie obrotu podstawowego przy pomocy dwóch odwiertów

Y

Y

35

15

25

80

X

Z

0 BEGIN PGM CYC401 MM 1 TOOL CALL 0 Z 2 TCH PROBE 401 ROT 2 ODWIERTY Q268=+25 Q269=+15 Q270=+80 Q271=+35 Q261=-5 Q260=+20 Q307=+0 Q402=1 Q337=1 ;1. ŚRODEK 1. OSI ;1. ŚRODEK 2. OSI ;2. ŚRODEK 1. OSI ;2. ŚRODEK 2. OSI ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NAST.WST. OBRÓT PODSTAW. ;USTAWIENIE ;WYZNACZYĆ ZERO Punkt środkowy 1-szego odwiertu. X-współrzędna Punkt środkowy 1-szego odwiertu. Y-współrzędna Punkt środkowy 2-szego odwiertu. X-współrzędna Punkt środkowy 2-szego odwiertu. Y-współrzędna Współrzędna w osi sondy pomiarowej, na której następuje pomiar Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać się bezkolizyjnie Kąt prostej bazowej Kompensowanie ukośnego położenia poprzez obrót stołu Po ustawieniu wyzerować wskazanie Wywołanie programu obróbki

3 CALL PGM 35K47 4 END PGM CYC401 MM

62

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przegląd
TNC oddaje do dyspozycji dwanaście cykli, przy pomocy których można automatycznie określić punkty odniesienia i wykorzystywać je potem w następujący sposób: wyznaczyć ustalone wartości bezpośrednio jako wartości wskazania zapisać ustalone wartości do tabeli preset zapisać ustalone wartości do tabeli punktów zerowych Cykl 408 PKT ODN SRODEK ROWKA zmierzyć szerokość rowka, wyznaczyć środek rowka jako punkt odniesienia 409 PKT ODN SRODEK MOSTKA zmierzyć zewnętrzną szerokość mostka, wyznaczyć środek mostka jako punkt odniesienia 410 PKT.ODN.PROSTOKAT WEWN. Zmierzyć długość i szerokość prostokąta wewnątrz, środek prostokąta wyznaczyć jako punkt odniesienia 411 PKT.ODN.PROSTOKAT ZEWN. Zmierzyć długość i szerokość prostokąta zewnątrz, środek prostokąta wyznaczyć jako punkt odniesienia 412 PKT.ODN.KOLO WEWN. Cztery dowolne punkty koła mierzyć wewnątrz, środek koła wyznaczyć jako punkt odniesienia 413 PKT.ODN.KOLO ZEWN. Cztery dowolne punkty koła mierzyć zewnątrz, środek koła wyznaczyć jako punkt odniesienia 414 PKT.ODN. NAROZE ZEWN. Dwa odcinki prostych zmierzyć zewnątrz, punkt przecięcia tych prostych wyznaczyć jako punkt odniesienia 415 PKT.ODN. NAROZE WEWN. Dwa odcinki prostych zmierzyć wewnątrz, punkt przecięcia tych prostych wyznaczyć jako punkt odniesienia Softkey Strona Strona 67

Strona 70

Strona 73

Strona 76

Strona 79

Strona 82

Strona 85

Strona 88

HEIDENHAIN iTNC 530

63

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Cykl 416 PKT.ODN. OKRAG ODW. (2-gi poziom softkey) Zmierzyć trzy dowolne odwierty na okręgu odwiertów, środek okręgu wyznaczyć jako punkt odniesienia 417 PKT.ODN. OS SONDY (2-poziom softkey) Dowolną pozycję na osi sondy pomiarowej zmierzyć i wyznaczyć jako punkt odniesienia 418 PKT.ODN. 4 ODWIERTY (2-gi poziom softkey) Zmierzyć po 2 odwierty na krzyż, punkt przecięcia prostej łączącej wyznaczyć jako punkt odniesienia 419 PKT.ODN. POJED. OS (2-poziom softkey) Dowolną pozycję na wybieralnej osi zmierzyć i wyznaczyć jako punkt odniesienia

Softkey

Strona Strona 91

Strona 94

Strona 96

Strona 99

64

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Można odpracować cykle sondy pomiarowej 408 do 419 także przy aktywnej rotacji (obrót podstawowy lub cykl 10). Punkt odniesienia (baza) i oś sondy pomiarowej TNC wyznacza punkt bazowy na płaszczyźnie obróbki w zależności od osi sondy pomiarowej, zdefiniowanej przez operatora w programie pomiaru: Aktywna oś sondy impulsowej Z lub W Y lub V X lub U Wyznaczyć punkt odniesienia na X lub Y ZiX YiZ

HEIDENHAIN iTNC 530

65

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Cechy wspólne wszystkich cykli sondy pomiarowej odnośnie wyznaczania punktu odniesienia (bazy)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci Przy wszystkich cyklach dla wyznaczania punktu odniesienia można poprzez parametry Q303 i Q305 określić, jak TNC ma zapisać do pamięci obliczony punkt odniesienia: Q305 = 0, Q303 = dowolna wartość: TNC wyznacza obliczony punkt odniesienia we wskazaniu. Nowy punkt odniesienia jest natychmiast aktywny Q305 nierówny 0, Q303 = -1 Ta kombinacja może powstać tylko, jeśli wczytujemy programy z cyklami 410 do 418, generowane na TNC 4xx wczytujemy programy z cyklami 410 do 418, generowane przy pomocy starszej wersji oprogramowania iTNC 530 przy definicji cyklu nie określono celowo przekazywania wartości pomiarowych przez parametr Q303 W takich przypadkach TNC wydaje komunikat o błędach, ponieważ zmienił się cały przebieg obsługi w połączeniu z bazującymi na REF tabelami punktów zerowych i operator musi określić poprzez parametr Q303 zdefiniowane przekazywanie wartości pomiaru. Q305 nierówny 0, Q303 = 0 TNC zapisuje obliczony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu. Wartość parametru Q305 określa numer punktu zerowego. Aktywować punkt zerowy poprzez cykl 7 w programie NC Q305 nierówny 0, Q303 = 1 TNC zapisuje obliczony punkt odniesienia do aktywnej tabeli preset. Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REFwspółrzędne). Wartość parametru Q305 określa numer preset. Aktywować preset poprzez cykl 247 w programie NC

Wyniki pomiarów w Q-parametrach
Wyniki pomiarów danego cyklu próbkowania TNC odkłada w działających globalnie Q-parametrach Q150 do Q160. Te parametry mogą być wykorzystywane dalej w programie. Proszę zwrócić uwagę na tabelę parametrów wyniku, które ukazana jest przy każdym opisie cyklu.

66

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 408 ustala punkt środkowy rowka i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokośćpomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się albo równolegle do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q166 Q157 Znaczenie Wartość rzeczywista zmierzona szerokość rowka Wartość rzeczywista położenie oś środkowa Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą pomiarową i obrabianym przedmiotem, proszę wprowadzić średnicę rowka raczej nieco za małą. Jeśli szerokość rowka i odstęp bezpieczeństwa nie pozwalają an pozycjonowanie wstępne w pobliżu punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania wychodząc ze środka rowka. Pomiędzy tymi dwoma punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie przemieszcza się wówczas na bezpieczną wysokość. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y

1 2

2

X

3

4

5

HEIDENHAIN iTNC 530

67

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA SRODEK ROWKA (cykl sondy 408, DIN/ISO: G408, FCL 3-funkcja)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaSrodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek rowka w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): środek rowka w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Szerokość rowka Q311 (przyrostowo): szerokość rowka niezależnie od położenia na płaszczyźnie obróbki Oś pomiaru (1=1.oś/2=2.oś) Q272: oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: oś główna = oś pomiaru 2: oś pomocnicza = oś pomiaru Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Numer w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapisywać do pamięci współrzędne środka rowka. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak nastawia automatycznie wskazanie, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku rowka Nowy punkt odniesienia Q405 (absolutnie): współrzędna w osi głównej, na której TNC ma wyznaczyć ustalony środek rowka. Nastawienie podstawowe = 0Y

MP6140 + Q320

Q322Q321

X68

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Q3115 TCH PROBE 408 PKT ODNIES. ŚRODEK ROWKA Q321=+50 Q322=+50 Q311=25 Q272=1 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q305=10 Q405=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;SZEROKOŚĆ ROWKA ;OŚ POMIARU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE, OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIAPróbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

HEIDENHAIN iTNC 530

69

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ)

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA SRODEK MOSTKA (cykl sondy 409, DIN/ISO: G409, FCL 3-funkcja)
Cykl sondy pomiarowej 409 ustala punkt środkowy mostka i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokośćpomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360) Potem sonda pomiarowa przemieszcza się na bezpiecznej wysokości do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q166 Q157 Znaczenie Wartość rzeczywista zmierzona szerokość mostka Wartość rzeczywista położenie oś środkowa Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą pomiarową i obrabianym przedmiotem, proszę wprowadzić szerokość mostka raczje nieco za dużą. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
2

1

2

X

3

4

5

70

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): środek mostka w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Szerokość mostka Q311 (przyrostowo): szerokość mostka niezależnie od położenia na płaszczyźnie obróbki Oś pomiaru (1=1.oś/2=2.oś) Q272: oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: oś główna = oś pomiaru 2: oś pomocnicza = oś pomiaru Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Numer w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka mostka. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak nastawia automatycznie wskazanie, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku rowka Nowy punkt odniesienia Q405 (absolutnie): współrzędna w osi pomiaru, na której TNC ma wyznaczyć ustalony środek mostka. Nastawienie podstawowe = 0

Y

MP6140 + Q320

Q322Q321

X

HEIDENHAIN iTNC 530

71

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Srodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek mostka w osi głównej płaszczyzny obróbki

Q311

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaPrzekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 409 PKT ODNIES. ŚRODEK MOSTKA Q321=+50 Q322=+50 Q311=25 Q272=1 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q305=10 Q405=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;SZEROKOŚĆ MOSTKA ;OŚ POMIARU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE, OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA72

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 410 ustala punkt środkowy kieszeni prostokątnej i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokośćpomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się albo równolegle do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej i zapisuje wartości rzeczywiste w następujących parametrach Q Numer parametru Q151 Q152 Q154 Q155 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista długość boku oś główna Wartość rzeczywista długość boku oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą i przedmiotem, proszę wprowadzić długość 1-szego i 2-giego boku kieszeni nieco za mały Jeśli wymiary kieszeni i odstęp bezpieczeństwa nie pozwalają an pozycjonowanie wstępne w pobliżu punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania wychodząc ze środka kieszeni. Pomiędzy tymi czterema punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie przemieszcza się wówczas na bezpieczną wysokość. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. HEIDENHAIN iTNC 530

Y

4 1 2 3

2

X

3

4

5

6

73

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 410, DIN/ISO: G410)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaSrodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): Srodek kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. Długość krawędzi bocznej Q323 (przyrostowo): długość kieszeni, równolegle do osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Długość krawędzi bocznej Q324 (przyrostowo): długość kieszeni, równolegle do osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka kieszeni. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku kieszeni Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0Y

Q323Q322 MP6140 + Q320

X
Q321

74

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Q3245 TCH PROBE 410 PKT ODNIES.PROSTOKĄT WEWNĄTRZ Q321=+50 Q322=+50 Q323=60 Q324=20 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q305=10 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE, OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIAPróbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

HEIDENHAIN iTNC 530

75

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ)

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 411, DIN/ISO: G411)
Cykl sondy pomiarowej 411 ustala punkt środkowy czopu prostokątnego i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się albo równolegle do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej i zapisuje wartości rzeczywiste w następujących parametrach Q Numer parametru Q151 Q152 Q154 Q155 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista długość boku oś główna Wartość rzeczywista długość boku oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą i przedmiotem, proszę wprowadzić długość 1-szego i 2-giego boku czopu nieco za duży. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
4

1 2

3

2

X

3

4

5

6

76

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): środek czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. Długość krawędzi bocznej Q323 (przyrostowo): Długość czopu, równolegle do osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Długość krawędzi bocznej Q324 (przyrostowo): Długość czopu, równolegle do osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka czopu. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku czopu Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu. Nastawienie podstawowe = 0HEIDENHAIN iTNC 530

77

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Srodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaPrzekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 411 PKT.ODNIESIENIA PROST.ZEWN. Q321=+50 Q322=+50 Q323=60 Q324=20 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q305=0 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE, OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA78

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy 412 ustala punkt środkowy kieszeni okrągłej (odwiertu) i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego kąta startu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się kołowo, albo na wysokość pomiaru albo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Q153 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą pomiarową i obrabianym przedmiotem, proszę wprowadzić średnicę kieszeni (odwiertu) raczje nieco za małą. Jeśli wymiary kieszeni i odstęp bezpieczeństwa nie pozwalają an pozycjonowanie wstępne w pobliżu punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania wychodząc ze środka kieszeni. Pomiędzy tymi czterema punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie przemieszcza się wówczas na bezpieczną wysokość. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. HEIDENHAIN iTNC 530

Y

2 3 1 4

2

X

3

4

5

6

79

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA OKRAG WEWN. (cykl sondy 412, DIN/ISO: G412)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaSrodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): Srodek kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki. Jeżeli programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na pozycję zadaną Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica kieszeni okrągłej (odwiertu). Wprowadzić wartość raczej nieco mniejszą Kąt startu Q325 (absolutnie): Kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem próbkowania Krok kąta Q247 (przyrostowo): Kąt pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku kąta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru łuków kołowych, to proszę zaprogramować krok kąta mniejszym od 90°Y

Q247 Q322

Q262

Q325

X
Q321Z

Q260

Im mniejszym programujemy krok kąta, tym niedokładniej TNC oblicza punkt odniesienia. Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.


Q261

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka kieszeni. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku kieszeni

MP6140 + Q320

X

80

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu5 TCH PROBE 412 PKT ODNIES.OKRĄG WEWNĄTRZ Q321=+50 Q322=+50 Q323=60 Q324=20 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q305=12 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE, OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIANowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

HEIDENHAIN iTNC 530

81

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek kieszeni. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA OKRAG ZEWN. (cykl sondy 413, DIN/ISO: G413)
Cykl sondy pomiarowej 413 ustala punkt środkowy czopu okrągłego i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego kąta startu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się kołowo, albo na wysokość pomiaru albo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Q153 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica Proszę uwzględnić przed programowaniem Aby uniknąć kolizji pomiędzy sondą pomiarową i obrabianym przedmiotem, proszę wprowadzić średnicę kieszeni (odwiertu) raczje nieco za dużą. Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
2

3

1

2

4

X

3

4

5

6

82

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Q322Zadana średnica Q262: Przybliżona średnica czopu. Wprowadzić wartość raczej nieco większą Kąt startu Q325 (absolutnie): Kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem próbkowania Krok kąta Q247 (przyrostowo): Kąt pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku kąta określa kierunek obrotu (= zgodnie z ruchem wskazówek zegara), z którym sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu pomiarowego. Jeśli chcemy dokonać pomiaru łuków kołowych, to proszę zaprogramować krok kąta mniejszym od 90°Q262

Srodek 2-giej osi Q322 (absolutnie): Srodek czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki. Jeżeli programujemy Q322=0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na dodatniej osi Y, jeśli programujemy Q322 nierówne 0, to TNC ustawia punkt środkowy odwiertu na pozycję zadaną

Y
Q247 Q325

X
Q321Im mniejszym programujemy krok kąta, tym niedokładniej TNC oblicza punkt odniesienia. Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.


Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczeniepomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka czopu. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku czopu

HEIDENHAIN iTNC 530

83

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Srodek 1-giej osi Q321 (absolutnie): środek czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaNowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek czopu. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie na osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 413 PKT ODNIES.OKRĄG ZEWN. Q321=+50 Q322=+50 Q323=60 Q324=20 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q305=15 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA84

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 414 ustala punkt przecięcia dwóch prostych i wyznacza ten punkt przecięcia jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do pierwszego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego 3-go punktu pomiarowego TNC mierzy pierwszą prostą zawsze w kierunku osi pomocniczej osi obróbki.
Y

Y

4 3

2

1

2

X

Y

3 4

5

6

Potem sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste ustalonego naroża w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Znaczenie Wartość rzeczywista, naroże, oś główna Wartość rzeczywista, naroże, oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Poprzez położenie punktów pomiarowych 1 i 3 określamy to naroże, na którym TNC wyznacza punkt odniesienia (patrz rysunek po prawej na środku i poniższa tabela). Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

3

A

B

3
X

1
Y

2 1
C

X Y D

2 1

1 2

2

3

3

X

X

HEIDENHAIN iTNC 530

85

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA NAROZE ZEWN. (cykl sondy 414, DIN/ISO: G414)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Naroże Współrzędna X A B C D

Współrzędna Y

Punkt 1 większy od punktu 3 Punkt 1 mniejszy od punktu 3 Punkt 1 mniejszy od punktu 3 Punkt 1 mniejszy od punktu 3 Punkt 1 mniejszy od punktu 3 Punkt 1 większy od punktu 3 Punkt 1 większy od punktu 3 Punkt 1 większy od punktu 3


1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki
Q327
Q297

Y
Q2961. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Odstęp 1-szej osi Q326 (przyrostowo): Odstęp pomiędzy pierwszym i drugim punktem pomiarowym w osi głównej płaszczyzny obróbki 3. Punkt pomiaru 1-ej osi Q296 (absolutnie): Współrzędna trzeciego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 3. Punkt pomiaru 2-ej osi Q297 (absolutnie): Współrzędna trzeciego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Odstęp 2-szej osi Q327 (przyrostowo): Odstęp pomiędzy trzecim i czwartym punktem pomiarowym w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Przeprowadzić obrót podstawowy Q304: Określić, czy TNC ma kompensować ukośne położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót podstawowy: 0: nie przeprowadzać obrotu podstawowego 1: przeprowadzić obrót podstawowyQ264 MP6140 + Q320 Q326 Q263X86

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu5 TCH PROBE 414 PKT ODNIES.NAROżE WEWNĄTRZ Q263=+37 Q264=+7 Q326=50 Q296=+95 Q297=+25 Q327=45 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q304=0 Q305=7 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;ODSTĘP 1. OSI ;3. PUNKT 1. OSI ;3. PUNKT 2. OSI ;ODSTĘP 2. OSI ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;OBRÓT BAZOWY ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIANowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie na osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0HEIDENHAIN iTNC 530

87

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne naroża. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się w narożu

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PKT.ODN. NAROZE WEWN. (cykl sondy 415, DIN/ISO: G415)
Cykl sondy pomiarowej 415 ustala punkt przecięcia dwóch prostych i wyznacza ten punkt przecięcia jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do pierwszego punktu pomiaru 1 (patrz rysunek po prawej u góry), zdefiniowanego w cyklu. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). Kierunek próbkowania wynika z numeru naroża TNC mierzy pierwszą prostą zawsze w kierunku osi pomocniczej osi obróbki. 3 4 Potem sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste ustalonego naroża w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Znaczenie Wartość rzeczywista, naroże, oś główna Wartość rzeczywista, naroże, oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
4 3

1

2

2

X

5

6

88

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotuY

MP6140 + Q3201. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Odstęp 1-szej osi Q326 (przyrostowo): Odstęp pomiędzy pierwszym i drugim punktem pomiarowym w osi głównej płaszczyzny obróbki Odstęp 2-szej osi Q327 (przyrostowo): Odstęp pomiędzy trzecim i czwartym punktem pomiarowym w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Naroże Q308: Numer naroża, na którym TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Przeprowadzić obrót podstawowy Q304: Określić, czy TNC ma kompensować ukośne położenie obrabianego przedmiotu poprzez obrót podstawowy: 0: nie przeprowadzać obrotu podstawowego 1: przeprowadzić obrót podstawowy
Q327

Q308=4

Q308=3Q308=1

Q308=2Q264 Q326 Q263

X

HEIDENHAIN iTNC 530

89

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaNumer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne naroża. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się w narożu Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalone naroże. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie na osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 415 PKT ODNIES.NAROżE ZEWNĄTRZ Q263=+37 Q264=+7 Q326=50 Q296=+95 Q297=+25 Q327=45 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 Q304=0 Q305=7 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;ODSTĘP 1. OSI ;3. PUNKT 1. OSI ;3. PUNKT 2. OSI ;ODSTĘP 2. OSI ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;OBRÓT BAZOWY ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA

90

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy 416 ustala punkt środkowy okręgu odwiertówpoprzez pomiar trzech odwiertów i wyznacza ten punkt środkowy jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1. Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy trzeciego odwiertu 3 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie trzeci punkt środkowy odwiertu Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Q153 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica okręgu odwiertów Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
1 2

2

3 4

3

X

5 6

7

8

HEIDENHAIN iTNC 530

91

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA OKREG ODWIERTOWSRODEK (cykl sondy 416, DIN/ISO: G416)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaSrodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): Srodek okręgu odwiertów (wartość zadana) w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): Srodek okręgu odwiertów (wartość zadana) w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Zadana średnica Q262: Wprowadzić przybliżoną średnicę okręgu odwiertów. Im mniejsza jest średnica odwiertu, tym dokładniej należy podać zadaną średnicę Kąt 1-szego odwiertu Q291 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych pierwszego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Kąt 2-szego odwiertu Q292 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych drugiego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Kąt 3-szego odwiertu Q293 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych trzeciego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne środka okręgu odwiertów. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na środku okręgu odwiertów Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek okręgu odwiertów. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony środek okręgu odwiertów. Nastawienie podstawowe = 0

92

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu5 TCH PROBE 416 PKT ODNIES.OKRĄG ODWIERTÓW ŚRODEK Q273=+50 Q274=+50 Q262=90 Q291=+34 Q292=+70 Q261=-5 Q260=+20 Q305=12 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+1 ;SRODEK 1. OSI ;SRODEK 2. OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KAT 1. ODWIERTU ;KAT 2. ODWIERTU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA

Q293=+210 ;KĄT 3. ODWIERTUPróbkowanie w osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

HEIDENHAIN iTNC 530

93

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ)

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA OS SONDY (cykl sondy 417, DIN/ISO: G417)
Cykl sondy pomiarowej 417 mierzy dowolną współrzędną w osi sondy pomiarowej i wyznacza tę współrzędną jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać zmierzoną współrzędną także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku dodatniej osi sondy pomiarowej Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się po osi sondy na wprowadzoną współrzędną punktu próbkowania 1 i rejestruje prostym dotykiem pozycję rzeczywistą Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) oraz zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q do pamięci. Numer parametru Q160 Znaczenie Wartość rzeczywista, zmierzony punkt Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. TNC wyznacza potem na tej osi punkt odniesienia.


Y

1
Q264

2

3

Q263

X

Z
MP6140 + Q320

1

Q294

Q260

1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 3-ej osi Q294 (absolutnie): Współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem)

X

94

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu5 TCH PROBE 417 PKT ODNIES. TS.-OŚ Q263=+25 Q264=+25 Q294=+25 Q320=0 Q260=+50 Q305=0 Q333=+0 Q303=+1 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;1. PUNKT 3. OSI ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARUNowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ)HEIDENHAIN iTNC 530

95

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na wypróbkowanej powierzchni

Példa: NC-wiersze

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PKT.ODN. SRODEK 4 ODWIERTOW (cykl sondy 418, DIN/ISO: G418)
Cykl sondy pomiarowej 418 oblicza punkt przecięcia linii łączących dwa punkty środkowe odwiertów i wyznacza ten punkt jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać punkt środkowy także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do środka pierwszego odwiertu 1. Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi punkt środkowy odwiertu TNC powtarza operację 3 i 4 dla odwiertów 3 i 4 Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66). TNC oblicza punkt odniesienia jako punkt przecięcia linii łączących punkt środkowy odwiertu 1/3 i 2/4 i zapisuje wartości rzeczywiste w przedstawionych poniżej parametrach Q Jeśli wymagane jest, TNC ustala następnie w oddzielnym zabiegu próbkowania jeszcze punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Numer parametru Q151 Q152 Znaczenie Wartość rzeczywista, punkt przecięcia, oś główna Wartość rzeczywista, punkt przecięcia, oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y

4

3

2

1

2

3 4

X

5 6

7

96

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotuY

Q318

Q316Srodek 1-szej osi Q269 (absolutnie): Punkt środkowy pierwszego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Srodek 2-szej osi Q270 (absolutnie): Punkt środkowy drugiego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-szej osi Q271 (absolutnie): Punkt środkowy drugiego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Srodek 3-szej osi Q316 (absolutnie): Punkt środkowy trzeciego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 3-szej osi Q317 (absolutnie): Punkt środkowy trzeciego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Srodek 4-szej osi Q318 (absolutnie): Punkt środkowy czwartego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 4-szej osi Q319 (absolutnie): Punkt środkowy czwartego odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem)

Q319

Q317

Q269

Q271X
Q268 Q270

ZQ260 Q261

X

HEIDENHAIN iTNC 530

97

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

Srodek 1-szej osi Q268 (absolutnie): Punkt środkowy pierwszego odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaNumer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne punktu przecięcia linii łączących. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się w punkcie przecięcia linii łączących środki Nowy punkt odniesienia oś główna Q331 (absolutnie): Współrzędna w osi głównej, na której TNC ma umiejscowić ustalony punkt przecięcia linii łączących. Nastawienie podstawowe = 0 Nowy punkt odniesienia oś pomocnicza Q332 (absolutnie): Współrzędna w osi pomocniczej, na której TNC ma umiejscowić ustalony punkt przecięcia linii łączących. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Zostaje zapisany przez TNC, jeśli zostają wczytywane stare programy (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ) Próbkowanie na osi sondy Q381: określić, czy TNC ma wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej: 0: nie wyznaczać punktu bazowego na osi sondy pomiarowej 1: wyznaczyć punkt bazowy na osi sondy pomiarowej Próbkowanie, oś sondy: Współ. 1. osi Q382 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 2. osi Q383 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Próbkowanie, oś sondy: Współ. 3. osi Q384 (absolutne): Współrzędna punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej, na której ma zostać wyznaczony punkt bazowy w osi sondy impulsowej. Działa tylko, jeśli Q381 = 1 Nowy punkt odniesienia oś sondy Q333 (absolutnie): Współrzędna na osi sondy, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 418 PKT ODNIES.4 ODWIERTY Q268=+20 Q269=+25 Q271=+25 Q317=+85 Q318=+22 Q319=+80 Q261=-5 Q260=+10 Q305=12 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 Q381=1 Q382=+85 Q383=+50 Q384=+0 Q333=+0 ;1. ŚRODEK 1. OSI ;1. SRODEK 2. OSI ;2. SRODEK 2. OSI ;3. SRODEK 2. OSI ;4. SRODEK 1. OSI ;4. SRODEK 2. OSI ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA

Q270=+150 ;2. SRODEK 1. OSI Q316=+150 ;3. SRODEK 1. OSI

98

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 419 mierzy dowolną współrzędną w wybieralnej osi i wyznacza tę współrzędną jako punkt odniesienia. Do wyboru TNC może zapisywać zmierzoną współrzędną także do tabeli punktów zerowych lub tabeli preset. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do zaprogramowanego kierunku próbkowania Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i uchwyca poprzez proste próbkowanie dotykowe pozycję rzeczywistą Następnie TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i przetwarza ustalony punkt odniesienia w zależności od parametrów cyklu Q303 i Q305 (patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci” na stronie 66) Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.


MP6140 + Q320

Q267

+ + –

Q272=2

Y

–

Q264

1

2

3

Q263

Q272=1

X

Q272=3

Z

+
Q267

1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem)

–
Q261

1

Q260

Q272=1

X

HEIDENHAIN iTNC 530

99

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

PUNKT ODNIESIENIA POJED. OS (cykl sondy 419, DIN/ISO: G419)

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesieniaOś pomiaru (1...3: 1=oś główna) Q272: oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: oś główna = oś pomiaru 2: Oś pomocnicza = oś pomiaru 3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru Przyporządkowanie osi

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 419 PKT ODNIES. POJEDYŃCZA OŚ Q263=+25 Q264=+25 Q261=+25 Q320=0 Q260=+50 Q272=+1 Q267=+1 Q305=0 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;OŚ POMIARU ;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU

Aktywna oś sondy impulsowe:j Q272 = 3 Z Y X


Przynależna oś główna: Q272 = 1 X Z Y

Przynależna oś pomocnicza: Q272 = 2 Y X Z

Kierunek przemieszczenia Q267: Kierunek, w którym sonda pomiarowa ma dosunąć się do obrabianego przedmiotu: -1: Kierunek przemieszczenia ujemny +1:Kierunek przemieszczenia dodatni Numer punktu zerowego w tabeli Q305: Podać numer w tabeli punktów zerowych/tabeli preset, pod którym TNC ma zapamiętywać współrzędne. Przy wprowadzeniu Q305=0, TNC tak ustawia automatycznie wyświetlacz, iż nowy punkt odniesienia znajduje się na wypróbkowanej powierzchni Nowy punkt odniesienia Q333 (absolutnie): Współrzędna, na której TNC ma wyznaczyć punkt odniesienia. Nastawienie podstawowe = 0 Przekazanie wartości pomiaru (0,1) Q303: Określić, czy ustalony punkt odniesienia ma zostać zapisany do tabeli punktów zerowych czy też do tabeli preset: -1: Nie używać! Patrz „Obliczony punkt odniesienia zapisać do pamięci”, strona 66 0: zapisać ustalony punkt odniesienia do aktywnej tabeli punktów zerowych. Układem odniesienia (bazowym) jest aktywny układ współrzędnych obrabianego przedmiotu 1: Zapisać ustalony punkt odniesienia do tabeli preset Układem odniesienia jest układ współrzędnych maszyny (REF-układ)

Q333=+0 Q303=+1100

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przykład: Wyznaczenie punktu odniesienia środek wycinka koła i górna krawędź obrabianego przedmiotu

0 BEGIN PGM CYC413 MM 1 TOOL CALL 0 Z Wywołać narzędzie 0 dla określenia osi sondy pomiarowej

HEIDENHAIN iTNC 530

101

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

2 TCH PROBE 413 PKT ODNIES.OKRĄG ZEWN. Q321=+25 Q322=+25 Q262=30 Q325=+90 Q247=+45 Q261=-5 Q320=2 Q260=+10 Q301=0 Q305=0 Q331=+0 Q332=+10 Q303=+0 Q381=1 Q382=+25 Q383=+25 Q384=+25 Q333=+0 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KĄT STARTU ;KROK KĄTA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA Punkt środkowy koła: X-współrzędna Punkt środkowy koła: Y-współrzędna Srednica okręgu Kąt we współrzędnych biegunowych dla 1-go punktu próbkowania Krok kąta dla obliczania punktów próbkowania 2 do 4 Współrzędna w osi sondy pomiarowej, na której następuje pomiar Odstęp bezpieczeństwa dodatkowo do MP6140 Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać się bezkolizyjnie Bez przejazdu na bezpieczną wysokość pomiędzy punktami pomiaru Ustawienie wyświetlacza Ustawić wyświetlacz w osi X na 0 Ustawić wyświetlacz w osi Y na 10 bez funkcji, ponieważ wskazanie ma zostać wyznaczone Wyznaczyć punkt bazowy na osi TS (sondy impulsowej) X-współrzędna punktu próbkowania Y-współrzędna punktu próbkowania Z-współrzędna punktu próbkowania Ustawić wyświetlacz w osi Z na 0 Wywołanie programu obróbki

3 CALL PGM 35K47 4 END PGM CYC413 MM

102

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przykład: Wyznaczenie punktu odniesienia górna krawędź obrabianego przedmiotu i środek okręgu odwiertów
Zmierzony punkt środkowy okręgu odwiertów ma zostać zapisany dla późniejszego wykorzystania w Preset-tabeli.

Y
1

Y

35

2
50

3
35

X

20

Z

0 BEGIN PGM CYC416 MM 1 TOOL CALL 0 Z 2 TCH PROBE 417 PKT ODNIES. TS.-OŚ Q263=+7,5 ;1. PUNKT 1. OSI Q264=+7,5 ;1. PUNKT 2. OSI Q294=+25 Q320=0 Q260=+50 Q305=1 Q333=+0 Q303=+1 ;1. PUNKT 3. OSI ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU Wywołać narzędzie 0 dla określenia osi sondy pomiarowej Definicja cyklu dla wyznaczenia punktu odniesienia w osi sondy pomiarowej Punkt próbkowania: X-współrzędna Punkt próbkowania: Y-współrzędna Punkt próbkowania: Z-współrzędna Odstęp bezpieczeństwa dodatkowo do MP6140 Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać się bezkolizyjnie Zapisać współrzędną Z w wierszu 1 Ustawienie osi sondy pomiarowej na 0 Zapisać do pamięci obliczony punkt odniesienia w odniesieniu do stałego układu współrzędnych maszyny (REF-układ) do tabeli preset PRESET.PR

HEIDENHAIN iTNC 530

103

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

3.2 Automatyczne ustalanie punktów odniesienia

3 TCH PROBE 416 PKT ODNIES.OKRĄG ODWIERTÓW ŚRODEK Q273=+35 Q274=+35 Q262=50 Q291=+90 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KĄT 1. ODWIERTU Punkt środkowy koła: X-współrzędna Punkt środkowy koła: Y-współrzędna Srednica okręgu odwiertów Kąt we współrzędnych biegunowych dla 1-go punktu próbkowania 1 Kąt we współrzędnych biegunowych dla 2-go punktu próbkowania 2 Kąt we współrzędnych biegunowych dla 3-go punktu próbkowania 3 Współrzędna w osi sondy pomiarowej, na której następuje pomiar Wysokość, na której oś sondy pomiarowej może przemieszczać się bezkolizyjnie Zapisać środek okręgu odwiertów (X i Y) do wiersza 1

Q292=+180 ;KĄT 2. ODWIERTU Q293=+270 ;KĄT 3. ODWIERTU Q261=+15 Q260=+10 Q305=1 Q331=+0 Q332=+0 Q303=+1 ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;NR W TABELI ;PUNKT ODNIESIENIA ;PUNKT ODNIESIENIA ;PRZEKAZANIE WARTOŚCI POMIARU ;PRÓBKOWANIE OŚ SONDY ;1. KO. DLA OSI SONDY ;2. KO. DLA OSI SONDY ;3. KO. DLA OSI SONDY ;PUNKT ODNIESIENIA

Zapisać do pamięci obliczony punkt odniesienia w odniesieniu do stałego układu współrzędnych maszyny (REF-układ) do tabeli preset PRESET.PR Nie wyznaczać punktu bazowego na osi TS (sondy impulsowej) Bez funkcji Bez funkcji Bez funkcji Bez funkcji Aktywować nowy preset przy pomocy cyklu 247

Q381=0 Q382=+0 Q383=+0 Q384=+0 Q333=+0

4 CYCL DEF 247 WYZNACZANIE PUNKTU ZEROWEGO Q339=1 ;NUMER PUNKTU ODNIESIENIA

6 CALL PGM 35KLZ 7 END PGM CYC416 MM

Wywołanie programu obróbki

104

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przegląd
TNC oddaje dwanaście cykli do dyspozycji, przy pomocy których można automatycznie dokonywać pomiaru obrabianych przedmiotów: Cykl 0 PLASZCZYZNA BAZOWA Pomiar współrzędnej w wybieralnej osi 1 PLASZCZYZNA BAZOWA BIEGUNOWO Pomiar punktu, kierunek próbkowania przez kąt 420 POMIAR KAT Pomiar kąta na płaszczyźnie obróbki 421 POMIAR ODWIERT Pomiar położenia i średnicy odwiertu 422 POMIAR OKRAG ZEWN. Pomiar położenia i średnicy okrągłego czopu 423 POMIAR PROSTOKAT WEWN. Pomiar położenia, długości i szerokości kieszeni prostokątnej 424 POMIAR PROSTOKAT ZEWN. Pomiar położenia, długości i szerokości czopu prostokątnego 425 POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (2gi poziom softkey) pomiar szerokości rowka wewnątrz 426 POMIAR MOSTKA WEWN. (2-gi poziom softkey) pomiar mostka zewnątrz 427 POMIAR WSPOLRZEDNA (2-gi poziom softkey) pomiar dowolnej współrzędnej w wybieralnej osi 430 POMIAR OKREG ODWIERTOW (2-gi poziom softkey) pomiar położenia okręgu odwiertów i jego średnicy 431 POMIAR PŁASZCZYZNA (2-gi poziom softkey) pomiar kątów osi Ai B płaszczyzny Softkey Strona Strona 110 Strona 111

Strona 112 Strona 114 Strona 117 Strona 120

Strona 123

Strona 126

Strona 128 Strona 130

Strona 132

Strona 135

HEIDENHAIN iTNC 530

105

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Protokołowanie wyników pomiaru
Do wszystkich cykli, przy pomocy których obrabiane przedmioty można automatycznie wymierzać (wyjątki: cykl 0 i 1), możliwe jest także generowanie w TNC protokołu pomiaru. W odpowiednim cyklu próbkowania można zdefiniować, czy TNC ma zapisać protokół pomiaru w pliku ma wyświetlić ten protokół na ekranie i przerwać przebieg programu nie ma generować protokołu pomiaru Jeśli chcemy odłożyć protokół pomiaru w pliku, to TNC zapisuje te dane standardowo jako plik ASCII w tym katalogu, z którego odpracowujemy program pomiaru. Alternatywnie można wydawać protokół pomiaru bezpośrednio na drukarkę przez interfejs danych lub zapisywać do pamięci w PC. Proszę w tym celu ustawić funkcję Print ( w menu konfiguracji interfejsów) na RS232: \ (patrz także podręcznik obsługi dla operatora, MOD-funkcje, przygotowanie interfejsu danych”). Wszystkie wartości pomiaru, zapisane w pliku protokołu, odnoszą się do punktu zerowego, aktywnego w momencie wykonywania odpowiedniego cyklu. Dodatkowo układ współrzędnych może zostać poza tym obrócony na płaszczyźnie lub nachylony przy pomocy 3D-ROT. W takich przypadkach TNC przelicza wyniki pomiarów na dany aktywny układ współrzędnych. Proszę używać oprogramowania przekazu danych TNCremo, firmy HEIDENHAIN, jeśli chcemy wydawać protokół pomiaru przez interfejs danych.

106

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

****** Protokół pomiaru cykl próbkowania 421 Pomiar odwiertu ******* Data: 30-06-2005 godzina: 6:55:04 Program pomiaru: TNC:\GEH35712\CHECK1.H -------------------------------------------------------------------------------------------Wartości zadane:Srodek osi głównej: 50.0000 Srodek osi pomocniczej: 65.0000 Srednica: 12.0000 -------------------------------------------------------------------------------------------Zadane wartości graniczne:Największy wymiar środek osi głównej: 50.1000 Najmniejszy wymiar środek osi głównej: 49.9000 Największy wymiar środek osi pomocniczej: 65.1000 Najmniejszy wymiar środek osi pomocniczej: 64.9000 Największy wymiar odwiertu: 12.0450 Najmniejszy wymiar odwiertu: 12.0000 ******************************************************************************* Wartości rzeczywiste:Srodek osi głównej: 50.0810 Srodek osi pomocniczej: 64.9530 Srednica: 12.0259 -------------------------------------------------------------------------------------------Odchylenia:Srodek osi głównej: 0.0810 Srodek osi pomocniczej: -0.0470 Srednica: 0.0259 ******************************************************************************* Dalsze wyniki pomiarów: Wysokość pomiaru: -5.0000 ************************* Protokół pomiaru-koniec *************************

HEIDENHAIN iTNC 530

107

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Przykład: Plik protokołu dla cyklu próbkowania 421:

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Wyniki pomiarów w Q-parametrach
Wyniki pomiarów danego cyklu próbkowania TNC odkłada w działających globalnie Q-parametrach Q150 do Q160. Odchylenia od wartości zadanej są zapamiętane w parametrach Q161 do Q166. Proszę zwrócić uwagę na tabelę parametrów wyniku, które ukazana jest przy każdym opisie cyklu. Dodatkowo TNC ukazuje przy definicji cyklu na rysunku pomocniczym danego cyklu także parametry wyniku (patrz rysunek po prawej u góry). Przy tym jasno podświetlony parametr wyniku należy do odpowiedniego parametru wprowadzenia.

Status pomiaru
W przypadku niektórych cykli można zapytać poprzez globalnie działające Q-parametry Q180 do Q182 o status pomiaru: Status pomiaru Wartości pomiaru leżą w przedziale tolerancji Konieczna dodatkowa obróbka Braki Wartość parametru Q180 = 1 Q181 = 1 Q182 = 1

TNC ustawia znacznik dodatkowej obróbki lub braku, jak tylko jedna z wartości pomiaru leży poza przedziałem tolerancji. Aby stwierdzić, który wynik pomiaru leży poza przedziałem tolerancji, proszę zwrócić uwagę na protokół pomiaru lub sprawdzić odpowiednie wyniki pomiarów (Q150 do Q160) na ich wartości graniczne. TNC ukazuje znacznik statusu także wtedy, kiedy nie wprowadzimy wartości tolerancji lub wartości największych/najmniejszych.

Nadzór tolerancji
W przypadku większości cykli dla kontroli obrabianego przedmiotu można przeprowadzić przy pomocy TNC nadzorowanie tolerancji. W tym celu należy przy definicji cyklu zdefiniować również niezbędne wartości graniczne. Jeśli nie chcemy przeprowadzić nadzorowania tolerancji, to proszę wprowadzić te parametry z 0 (= nastawiona z góry wartość)

108

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

W przypadku niektórych cykli dla kontroli obrabianego przedmiotu można przeprowadzić przy pomocy TNC nadzorowanie tolerancji. TNC nadzoruje wówczas, czy na podstawie odchylenia od wartości zadanej (wartości w Q16x) ma zostać przeprowadzona korekcja promienia narzędzia. odchylenia od wartości zadanej (wartości w Q16x) są większe niż tolerancja na pęknięcie narzędzia Korygowanie narzędzia Funkcja pracuje tylko przy aktywnej tabeli narzędzi jeśli włączymy nadzorowanie narzędzia w cyklu (Q330 wprowadzić nierówny 0) Jeśli przeprowadzamy kilka pomiarów korekcyjnych, to TNC dodaje każde zmierzone odchylenie do zapisanej już w tabeli narzędzi wartości. TNC koryguje promień narzędzia w szpalcie DR tabeli narzędzi zasadniczo zawsze, także jeśli zmierzone odchylenie leży w granicach zadanej tolerancji. Czy należy dokonywać dodatkowej obróbki, można dowiedzieć się w NC-programie poprzez parametr Q181 (Q181=1: konieczna dodatkowa obróbka). Dla cyklu 427 obowiązuje poza tym: Jeśli jedna z osi aktywnej płaszczyzny obróbki zdefiniowana jest jako oś pomiaru (Q272 = 1 lub 2), to TNC przeprowadza korekcję promienia narzędzia, jak to uprzednio opisano. Kierunek korekcji TNC ustala na podstawie zdefiniowanego kierunku przemieszczenia (Q267) Jeżeli oś sondy pomiarowej wybrana jest jako oś pomiarowa (Q272 = 3), to TNC przeprowadza korekcję długości narzędzia Nadzorowanie pęknięcia narzędzia Funkcja pracuje tylko przy aktywnej tabeli narzędzi jeśli włączymy nadzorowanie narzędzia w cyklu (Q330 wprowadzić nierówny 0) jeśli dla wprowadzonego numeru narzędzia w tabeli, tolerancja na pęknięcie RBREAK jest większa od 0 (patrz także podręcznik obsługi, rozdział 5.2 „Dane narzędzia”) TNC wydaje komunikat o błędach i zatrzymuje przebieg programu, jeśli zmierzone odchylenie jest większe niż tolerancja na pęknięcie narzędzia. Jednocześnie blokuje ono narzędzie w tabeli narzędzi (szpalta TL = L).

HEIDENHAIN iTNC 530

109

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Nadzór narzędzia

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Układ odniesienia dla wyników pomiaru
TNC wydaje wszystkie wyniki pomiaru w parametrach wyników i w pliku protokołu w aktywnym – tzn. w przesuniętym lub/i obróconym/ nachylonym – układzie współrzędnych.

PLASZCZYZNA BAZOWA (cykl sondy 0, DIN/ISO: G55)
1 Sonda pomiarowa przemieszcza się 3D-ruchem z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) do zaprogramowanej w cyklu pozycji 1 wstępnej Następnie sonda pomiarowa przeprowadza próbkowanie z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). Kierunek próbkowania określić w cyklu Po zarejestrowaniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa odsuwa się do punktu startu operacji próbkowania i zapamiętuje zmierzone współrzędne w Q-parametrze. Dodatkowo TNC zapamiętuje współrzędne pozycji, na której znajduje się sonda pomiarowa w momencie sygnału przełączenia, w parametrach Q115 do Q119. Dla wartości w tych parametrach TNC nie uwzględnia długości trzpienia sondy i jego promienia Proszę uwzględnić przed programowaniem Tak wypozycjonować wstępnie sondę, aby została uniknięta kolizja przy najeździe zaprogramowanej pozycji wstępnej.


2

Z
1

3

X

Numer parametru dla wyniku: Wprowadzić numer Qparametru, któremu zostaje przyporządkowana wartość współrzędnej Oś próbkowania/kierunek próbkowania: Wprowadzić oś próbkowania przy pomocy klawisza wyboru osi lub poprzez ASCII-klawiaturę i wprowadzić znak liczby dla kierunku próbkowania. Potwierdzić wybór klawiszem ENT Wartość zadana pozycji: Wprowadzić wszystkie współrzędne dla pozycjonowania wstępnego sondy pomiarowej poprzez klawisze wyboru osi lub ASCIIklawiaturę. Zakończyć wprowadzenie: klawisz ENT nacisnąć

Példa: NC-wiersze 67 TCH PROBE 0.0 PłASZCZYZNA BAZOWA Q5 X68 TCH PROBE 0.1 X+5 Y+0 Z-5110

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 1 ustala w dowolnym kierunku próbkowania dowolną pozycję na przedmiocie. 1 Sonda pomiarowa przemieszcza się 3D-ruchem z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) do zaprogramowanej w cyklu pozycji 1 wstępnej Następnie sonda pomiarowa przeprowadza próbkowanie z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). Przy operacji próbkowania TNC przemieszcza jednocześnie w dwóch osiach (w zależności od kąta próbkowania) Kierunek próbkowania należy określić poprzez kąt biegunowy w cyklu Po uchwyceniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa powraca do punktu startu operacji próbkowania. TNC zapamiętuje współrzędne pozycji, na której znajduje się sonda pomiarowa w momencie sygnału przełączenia, w parametrach Q115 do Q119. Proszę uwzględnić przed programowaniem Tak wypozycjonować wstępnie sondę, aby została uniknięta kolizja przy najeździe zaprogramowanej pozycji wstępnej.


Y

2

1

3

X

Oś próbkowania: Wprowadzić oś próbkowania przy pomocy klawisza wyboru osi lub poprzez ASCIIklawiaturę. Potwierdzić wybór klawiszem ENT Kąt próbkowania: Kąt w odniesieniu do osi próbkowania, na której ma przemieszczać się sonda pomiarowa Wartość zadana pozycji: Wprowadzić wszystkie współrzędne dla pozycjonowania wstępnego sondy pomiarowej poprzez klawisze wyboru osi lub ASCIIklawiaturę. Zakończyć wprowadzenie: klawisz ENT nacisnąć

Példa: NC-wiersze 67 TCH PROBE 1.0 PłASZCZYZNA BAZOWA BIEGUNOWO 68 TCH PROBE 1.1 X KĄT: +30 69 TCH PROBE 1,2 X+5 Y+0 Z-5HEIDENHAIN iTNC 530

111

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

PŁASZCZYZNA ODNIESIENIA biegunowo (cykl sondy pomiarowej 1)

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR KAT (cykl sondy 420, DIN/ISO: G420)
Cykl sondy pomiarowej 420 ustala kąt, utworzony przez dowolną prostą i oś główną płaszczyzny obróbki. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Potem sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje ustalony kąt w następujących Qparametrach: Numer parametru Q150 Znaczenie Zmierzony kąt w odniesieniu do osi głównej płaszczyzny obróbki Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.


Y

2

2 1

3 4

X

+ Y
Q272=2

Q267

– –

+

Q266 Q264

MP6140 + Q320

1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 1-ej osi Q265 (absolutnie): współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 2-ej osi Q266 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Os pomiaru Q272: oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: Oś główna = oś pomiaru 2: oś pomocnicza = oś pomiaru 3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru
Q263 Q265

X
Q272=1

112

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

W przypadku oś sondy impulsowej = oś pomiaru proszę zwrócić uwagę: Wybrać Q263 równym Q265, jeśli ma zostać zmierzony kąt w kierunku osi A, Q263 nierówny Q265, jeśli kąt w kierunku osi B ma zostać zmierzony.


Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w którym sonda pomiarowa ma dosunąć się do obrabianego przedmiotu: -1: Kierunek przemieszczenia ujemny +1:Kierunek przemieszczenia dodatni Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR420.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-startPélda: NC-wiersze 5 TCH PROBE 420 POMIAR KĄTA Q263=+10 Q264=+10 Q265=+15 Q266=+95 Q272=1 Q267=-1 Q261=-5 Q320=0 Q260=+10 Q301=1 Q281=1 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;2. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 2. OSI ;OŚ POMIARU ;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;PROTOKÓł POMIARU

HEIDENHAIN iTNC 530

113

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR ODWIERTU (cykl sondy 421, DIN/ISO: G421)
Cykl sondy pomiarowej 421 ustala punkt środkowy i średnicę odwiertu (kieszeni okrągłej): Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje te odchylenia w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego kąta startu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się kołowo, albo na wysokość pomiaru albo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q151 Q152 Q153 Q161 Q162 Q163 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica Odchylenie środek oś główna Odchylenie środek oś pomocnicza Odchylenie średnica Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y

3 4

2 1

2

X

3

4

5

114

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): Srodek odwiertu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Zadana średnica Q262: Wprowadzić średnicę odwiertu Kąt startu Q325 (absolutnie): Kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem próbkowania Krok kąta Q247 (przyrostowo): Kąt pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku kąta określa kierunek obróbki (- = w kierunku ruchu wskazówek zegara). Jeśli chcemy dokonać pomiaru łuków kołowych, to proszę zaprogramować krok kąta mniejszym od 90°

Y

MP6140 + Q320

 

Q247 Q274±Q280

Q276

Q262Q273±Q279

X

Im mniejszym programujemy krok kąta, tym niedokładniej TNC oblicza wymiary odwiertu. Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.


Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Największy wymiar odwiertu Q275: Największa dozwolona średnica odwiertu (kieszeń okrągła) Najmniejszy wymiar odwiertu Q276: Najmniejsza dozwolona średnica odwiertu (kieszeń okrągła) Wartość tolerancji środek 1-szej osi Q279: Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej płaszczyzny obróbki Wartość tolerancji środek 2-szej osi Q280: Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej płaszczyzny obróbkiHEIDENHAIN iTNC 530

Q275

Q325

115

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Srodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): Srodek odwiertu w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotówProtokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR421.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109) 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 421 POMIAR ODWIERTU Q273=+50 Q274=+50 Q262=75 Q325=+0 Q247=+60 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=1 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KĄT STARTU ;KROK KĄTA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK.

Q275=75,12 ;NAJWIĘKSZY WYMIAR Q276=74,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR Q279=0,1 Q280=0,1 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;TOLERANCJA 1. ŚRODKA ;TOLERANCJA 2. ŚRODKA ;PROTOKÓł POMIARU ;PGM-STOP W PRZYPADKU BłĘDU ;NUMER NARZĘDZIA

116

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 422 ustala punkt środkowy i średnicę czopu okrągłego. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje te odchylenia w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). TNC określa kierunek próbkowania automatycznie w zależności od zaprogramowanego kąta startu Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się kołowo, albo na wysokość pomiaru albo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q151 Q152 Q153 Q161 Q162 Q163 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica Odchylenie środek oś główna Odchylenie środek oś pomocnicza Odchylenie średnica Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
2

3

1

2

4

X

3

4

5

HEIDENHAIN iTNC 530

117

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR KOLA ZEWN. (cykl sondy 422, DIN/ISO: G422)

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotówSrodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): środek czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): środek czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Zadana średnica Q262: Wprowadzić średnicę czopu Kąt startu Q325 (absolutnie): Kąt pomiędzy osią główną płaszczyzny obróbki i pierwszym punktem próbkowania Krok kąta Q247 (przyrostowo): Kąt pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi, znak liczby kroku kąta określa kierunek obróbki (- = w kierunku ruchu wskazówek zegara). Jeśli chcemy dokonać pomiaru łuków kołowych, to proszę zaprogramować krok kąta mniejszym od 90°Y
Q247

 

Q278

Q262

Q274±Q280 MP6140 + Q320 Q273±Q279X

Im mniejszym programujemy krok kąta, tym niedokładniej TNC oblicza wymiary czopu. Najmniejsza wartość wprowadzenia: 5°.


Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Największy wymiar czopu Q277: Największa dozwolona średnica czopu Najmniejszy wymiar czopu Q278: Najmniejsza dozwolona średnica czopu Wartość tolerancji środek 1-szej osi Q279: Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej płaszczyzny obróbki Wartość tolerancji środek 2-szej osi Q280: Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki118

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Q277

Q3255 TCH PROBE 422 POMIAR OKRĘGU ZEWNĄTRZ Q273=+50 Q274=+50 Q262=75 Q325=+90 Q247=+30 Q261=-5 Q320=0 Q260=+10 Q301=0 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;ZADANA ŚREDNICA ;KĄT STARTU ;KROK KĄTA ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK.PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109): 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.TQ275=35,15 ;NAJWIĘKSZY WYMIAR Q276=34,9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR Q279=0,05 ;TOLERANCJA 1. ŚRODKA Q280=0,05 ;TOLERANCJA 2. ŚRODKA Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;PROTOKÓł POMIARU ;PGM-STOP W PRZYPADKU BłĘDU ;NUMER NARZĘDZIA

HEIDENHAIN iTNC 530

119

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR422.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start

Példa: NC-wiersze

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR PROSTOKAT WEWN. (cykl sondy 423, DIN/ISO: G423)
Cykl sondy pomiarowej 423 ustala punkt środkowy jak i długość oraz szerokość kieszeni prostokątnej. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje te odchylenia w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się albo równolegle do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q151 Q152 Q154 Q155 Q161 Q162 Q164 Q165 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista długość boku oś główna Wartość rzeczywista długość boku oś pomocnicza Odchylenie środek oś główna Odchylenie środek oś pomocnicza Odchylenie długość boku oś główna Odchylenie długość boku oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. Jeśli wymiary kieszeni i odstęp bezpieczeństwa nie pozwalają an pozycjonowanie wstępne w pobliżu punktów próbkowania, to TNC dokonuje próbkowania wychodząc ze środka kieszeni. Pomiędzy tymi czterema punktami pomiarowymi sonda pomiarowa nie przemieszcza się wówczas na bezpieczną wysokość. 120 3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Y

4 1 2 3

2 3

X

4 5

Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): Srodek kieszeni w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. długość krawędzi bocznej Q282: długość kieszeni, równolegle do osi głównej płaszczyzny obróbki

Y

Q284 Q282 Q285Q274±Q280Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Największy wymiar 1-szej długości boku Q284: Największa dozwolona długość kieszeni Najmniejszy wymiar 1-szej długości boku Q285: Najmniejsza dozwolona długość kieszeni Największy wymiar 2-szej długości boku Q286: Największa dozwolona szerokość kieszeni Najmniejszy wymiar 2-szej długości boku Q287: Najmniejsza dozwolona szerokość kieszeni Wartość tolerancji środek 1-szej osi Q279: Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej płaszczyzny obróbki Wartość tolerancji środek 2-szej osi Q280: Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
Q273±Q279

ZQ260

Q261MP6140 + Q320HEIDENHAIN iTNC 530

Q287 Q283 Q2862. długość krawędzi bocznej Q283: długość kieszeni, równolegle do osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

X

X

121

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Srodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): środek kieszeni w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotówProtokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR423.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109) 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 423 POMIAR PROSTOKĄTA WEW. Q273=+50 Q274=+50 Q282=80 Q283=60 Q261=-5 Q320=0 Q260=+10 Q301=1 Q284=0 Q285=0 Q286=0 Q287=0 Q279=0 Q280=0 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 1. BOKU ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1. BOKU ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 2. BOKU ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2. BOKU ;TOLERANCJA 1. ŚRODKA ;TOLERANCJA 2. ŚRODKA ;PROTOKÓł POMIARU ;PGM-STOP W PRZYPADKU BłĘDU ;NUMER NARZĘDZIA

122

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 424 ustala punkt środkowy jak i długość oraz szerokość czopu prostokątnego. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje te odchylenia w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP120 lub MP6360) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się albo równolegle do osi na wysokość pomiaru albo liniowo na bezpieczną wysokość, do następnego punktu próbkowania 2 i przeprowadza tam drugą operację próbkowania TNC pozycjonuje sondę pomiarową do punktu próbkowania 3 i potem do punktu próbkowania 4 i przeprowadza tam trzecią i czwartą operację próbkowania Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q151 Q152 Q154 Q155 Q161 Q162 Q164 Q165 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista długość boku oś główna Wartość rzeczywista długość boku oś pomocnicza Odchylenie środek oś główna Odchylenie środek oś pomocnicza Odchylenie długość boku oś główna Odchylenie długość boku oś pomocnicza Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
4

1 2

3

2

3

X

4

5

HEIDENHAIN iTNC 530

123

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR PROSTOKAT ZEWN. (cykl sondy 424, DIN/ISO: G424)

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotówSrodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): środek czopu w osi głównej płaszczyzny obróbki Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): środek czopu w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. długość krawędzi bocznej Q282: Długość czopu, równolegle do osi głównej płaszczyzny obróbki
Q274±Q280Y

Q284 Q282 Q285Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Przejazd na bezpieczną wysokość Q301: Określić, jak sonda ma przemieszczać się pomiędzy punktami pomiarowymi: 0: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na wysokość pomiaru 1: Przemieszczenie pomiędzy punktami pomiarowymi na bezpieczną wysokość Największy wymiar 1-szej długości boku Q284: Największa dozwolona długość czopu Najmniejszy wymiar 1-szej długości boku Q285: Najmniejsza dozwolona długość czopu Największy wymiar 2-szej długości boku Q286: Największa dozwolona szerokość czopu Najmniejszy wymiar 2-szej długości boku Q287: Najmniejsza dozwolona szerokość czopu Wartość tolerancji środek 1-szej osi Q279: Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej płaszczyzny obróbki Wartość tolerancji środek 2-szej osi Q280: Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki
Q273±Q279

ZQ260 Q261MP6140 + Q320124

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Q287 Q283 Q286

2. długość krawędzi bocznej Q283: Długość czopu, równolegle do osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

X

X5 TCH PROBE 424 POMIAR PROSTOKĄTA ZEW. Q273=+50 Q274=+50 Q282=75 Q283=35 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK.PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109): 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.TQ284=75,1 ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 1. BOKU Q285=74,9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1. BOKU Q286=35 ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 2. BOKU

Q287=34,95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2. BOKU Q279=0,1 Q280=0,1 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;TOLERANCJA 1. ŚRODKA ;TOLERANCJA 2. ŚRODKA ;PROTOKÓł POMIARU ;PGM-STOP W PRZYPADKU BłĘDU ;NUMER NARZĘDZIA

HEIDENHAIN iTNC 530

125

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR424.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start

Példa: NC-wiersze

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR SZEROKOSCI WEWN. (cykl sondy 425, DIN/ISO: G425)
Cykl sondy pomiarowej 425 ustala położenie i szerokość rowka (kieszeni). Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje te odchylenia w parametrze systemowym. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). 1. Próbkowanie zawsze w dodatnim kierunku zaprogramowanej osi Jeżeli dla drugiego pomiaru wprowadzimy przesunięcie, to TNC przemieszcza sondę równolegle do osi do następnego punktu pomiaru 2 i wykonuje tam drugą operację próbkowania. Jeżeli nie wprowadzimy przesunięcia, to TNC mierzy szerokość bezpośrednio w kierunku przeciwnym Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenie w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q156 Q157 Q166 Znaczenie Wartość rzeczywista zmierzona długość Wartość rzeczywista położenie oś środkowa Odchylenie od zmierzonej długości Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y

2 1

2

X

3

4

126

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Punkt startu 2-szej osi Q329 (absolutnie): Punkt startu operacji próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Przesunięcie dla 2-giego pomiaru Q310 (przyrostowo): Wartość, o jaką sonda pomiarowa zostaje przesunięta przed drugim pomiarem. Jeśli wprowadzimy 0, to TNC nie przesunie sondy pomiarowej Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na której ma nastąpić pomiar: 1:Oś główna = oś pomiaru 2:Oś pomocnicza = oś pomiaru Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Zadana długość Q311: Wartość zadana mierzonej długości Największy wymiar Q288: Największa dozwolona długość Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona długość Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR425.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109): 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T

Y
Q272=2

Q288 Q311 Q289

Q310Q329X
Q328 Q272=1

Példa: NC-wiersze 5 TCH PRONE 425 POMIAR SZEROKOŚCI WEWNĄTRZ Q328=+75 Q310=+0 Q272=1 Q261=-5 Q260=+10 Q311=25 Q289=25 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;PUNKT STARTU 1. OSI ;PRZESUNIECIE 2. POMIAR ;OS POMIARU ;WYSOKOSC POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;ZADANA DŁUGOSC ;NAJMNIEJSZY WYMIAR ;PROTOKOŁ POMIARU ;PGM-STOP PRZY BLEDACH ;NUMER NARZEDZIA 127 Q329=-12.5 ;PUNKT STARTU 2. OSIQ288=25.05 ;NAJWIEKSZY WYMIARHEIDENHAIN iTNC 530

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Punkt startu 1-szej osi Q328 (absolutnie): Punkt startu operacji próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR MOSTKA ZEWN. (cykl sondy 426, DIN/ISO: G426)
Cykl sondy pomiarowej 426 ustala położenie i szerokość mostka. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje to odchylenie w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC oblicza punkty pomiaru na podstawie danych w cyklu i odstępu bezpieczeństwa z MP6140 Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i przeprowadza pierwszą operację próbkowania z posuwem próbkowania (MP6120 lub MP6360). 1. Próbkowanie zawsze w ujemnym kierunku zaprogramowanej osi Potem sonda pomiarowa przemieszcza się do następnego punktu próbkowania i przeprowadza tam drugą operację próbkowania Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenie w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q156 Q157 Q166 Znaczenie Wartość rzeczywista zmierzona długość Wartość rzeczywista położenie oś środkowa Odchylenie od zmierzonej długości Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.


Y

1 2

2

3 4

X

1 punkt pomiarowy 1-giej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1 punkt pomiarowy 2-giej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2 punkt pomiarowy 1-giej osi Q265 (absolutnie): współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 2 punkt pomiarowy 2-giej osi Q266 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki128

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Zadana długość Q311: Wartość zadana mierzonej długości Największy wymiar Q288: Największa dozwolona długość Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona długość Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR426.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109) 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 426 POMIAR MOSTKA ZEWN. Q263=+50 Q264=+25 Q265=+50 Q266=+85 Q272=2 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q311=45 Q288=45 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;2. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 2. OSI ;OS POMIARU ;WYSOKOSC POMIARU ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;ZADANA DŁUGOSC ;NAJWIEKSZY WYMIAR ;PROTOKOŁ POMIARU ;PGM-STOP PRZY BLEDACH ;NUMER NARZEDZIAQ289=44.95 ;NAJMNIEJSZY WYMIARHEIDENHAIN iTNC 530

129

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Os pomiaru Q272: Os płaszczyzny obróbki, na której ma nastąpić pomiar: 1:Oś główna = oś pomiaru 2:Oś pomocnicza = oś pomiaru

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR WSPOŁRZEDNA (cykl sondy 427, DIN/ISO: G427)
Cykl sondy pomiarowej 427 ustala współrzędną w wybieralnej osi i odkłada tę wartość w parametrze systemowym. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanych i rzeczywistych oraz odkłada odchylenia w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do punktu pomiaru 1. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ustalonego kierunku przemieszczenia Potem TNC pozycjonuje sondę na płaszczyźnie obróbki na wprowadzony punkt pomiarowy 1 i mierzy tam wartość rzeczywistą w wybranej osi Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje ustaloną współrzędną w następującym Q-parametrze: Numer parametru Q160 Znaczenie Zmierzona współrzędna Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Z
1

2

X

3

130

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotuMP6140 + Q320

+
Q2671 punkt pomiarowy 2-giej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Oś pomiaru (1..3: 1=oś główna) Q272: Oś, na której ma nastąpić pomiar: 1: Oś główna = oś pomiaru 2:Oś pomocnicza = oś pomiaru 3: Oś sondy impulsowej = oś pomiaru Kierunek przemieszczenia 1 Q267: Kierunek, w którym sonda pomiarowa ma dosunąć się do obrabianego przedmiotu: -1: Kierunek przemieszczenia ujemny +1:Kierunek przemieszczenia dodatni Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR427.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start Największy wymiar Q288: Największa dozwolona wartość pomiaru Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona wartość pomiaru PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109): 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T

Y
Q272=2

– –

+Q264X
Q263 Q272=1

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 427 POMIAR WSPOŁRZEDNA Q263=+35 Q264=+45 Q261=+5 Q320=0 Q272=3 Q267=-1 Q260=+20 Q281=1 Q288=5.1 Q309=0 Q330=0 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;WYSOKOSC POMIARU ;ODSTEP BEZP. ;OS POMIARU ;KIERUNEK PRZEMIESZCZENIA ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;PROTOKOŁ POMIARU ;NAJWIEKSZY WYMIAR ;PGM-STOP PRZY BLEDACH ;NUMER NARZEDZIA 131

Q289=4.95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR

HEIDENHAIN iTNC 530

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

1 punkt pomiarowy 1-giej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR OKREG ODWIERTOW (cykl sondy 430, DIN/ISO: G430)
Cykl sondy pomiarowej 430 ustala punkt środkowy i średnicę okręgu odwiertów poprzez pomiar trzech odwiertów. Jeśli operator zdefiniuje odpowiednie wartości tolerancji w cyklu, to TNC przeprowadza porównanie wartości zadanej i rzeczywistej oraz zapamiętuje to odchylenie w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do wprowadzonego punktu środkowego pierwszego odwiertu 1. Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie pierwszy punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy drugiego odwiertu 2 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie drugi punkt środkowy odwiertu Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość i pozycjonuje na wprowadzony punkt środkowy trzeciego odwiertu 3 TNC przemieszcza sondę pomiarową na wprowadzoną wysokość pomiaru i rejestruje poprzez czterokrotne próbkowanie trzeci punkt środkowy odwiertu Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje wartości rzeczywiste oraz odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q151 Q152 Q153 Q161 Q162 Q163 Znaczenie Wartość rzeczywista środek oś główna Wartość rzeczywista środek oś pomocnicza Wartość rzeczywista średnica okręgu odwiertów Odchylenie środek oś główna Odchylenie środek oś pomocnicza Odchylenie średnica okręgu odwiertów Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej.

Y
1 2

2

3

3 4

X

5 6

7

132

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Srodek 2-giej osi Q274 (absolutnie): Srodek okręgu odwiertów (wartość zadana) w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki Zadana średnica Q262: Wprowadzić okręgu odwiertów Kąt 1-szego odwiertu Q291 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych pierwszego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Kąt 2-szego odwiertu Q292 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych drugiego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Kąt 3-szego odwiertu Q293 (absolutnie): Kąt we współrzędnych biegunowych trzeciego punktu środkowego odwiertu na płaszczyźnie obróbki Wysokość pomiaru na osi sondy pomiarowej Q261 (absolutna): współrzędna środka kuli (=punkt styku) na osi sondy pomiarowej, na której ma nastąpić pomiar Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Największy wymiar Q288: Największa dozwolona średnica okręgu odwiertów Najmniejszy wymiar Q289: Najmniejsza dozwolona średnica okręgu odwiertów Wartość tolerancji środek 1-szej osi Q279: Dozwolone odchylenie położenia w osi głównej płaszczyzny obróbki Wartość tolerancji środek 2-szej osi Q280: Dozwolone odchylenie położenia w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki

 

HEIDENHAIN iTNC 530

133

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Srodek 1-giej osi Q273 (absolutnie): Srodek okręgu odwiertów (wartość zadana) w osi głównej płaszczyzny obróbki

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotówProtokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR430.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start PGM-stop przy błędzie tolerancji Q309: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu przy przekraczaniu tolerancji i ma wydawać komunikat o błędach: 0: Nie przerywać przebiegu programu, nie wydawać komunikatu o błędach 1: Przerwać przebieg programu, wydać komunikat o błędach Numer narzędzia dla nadzorowania Q330: Określić, czy TNC ma przeprowadzić nadzorowanie narzędzia na pęknięcie (patrz „Nadzór narzędzia” na stronie 109): 0: Nadzorowanie nie jest aktywne >0: Numer narzędzia w tabeli narzędzi TOOL.T

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 430 POMIAR OKREG ODWIERTOW Q273=+50 Q274=+50 Q262=80 Q291=+0 Q292=+90 Q261=-5 Q260=+10 ;SRODEK 1. OSI ;SRODEK 2. OSI ;ZADANA SREDNICA ;KAT 1. ODWIERTU ;KAT 2. ODWIERTU ;WYSOKOSC POMIARU ;BEZPIECZNA WYSOKOSCQ293=+180 ;KAT 3. ODWIERTU

Q288=80.1 ;NAJWIEKSZY WYMIAR Q289=79.9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR Q279=0.15 ;TOLERANCJA 1. SRODKA Q280=0.15 ;TOLERANCJA 2. SRODKA Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;PROTOKOŁ POMIARU ;PGM-STOP PRZY BLEDACH ;NUMER NARZEDZIAUwaga, w tym przypadku aktywne jest tylko nadzorowanie pęknięcia, a nie automatyczna korekcja narzędzia.

134

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 431 ustala kąt płaszczyzny poprzez pomiar trzech punktów i zapamiętuje te wartości w parametrach systemowych. 1 TNC pozycjonuje sondę z posuwem szybkim (wartość z MP6150 lub MP6361) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz „Odpracowywanie cykli sondy pomiarowej” na stronie 24) do zaprogramowanego punktu pomiaru 1 i mierzy tam pierwszy punkt płaszczyzn. TNC przesuwa przy tym sondę pomiarową o odstęp bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do kierunku przemieszczenia Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość, potem na płaszczyźnie obróbki do punktu pomiaru 2 i mierzy tam wartość rzeczywistą drugiego punktu płaszczyznowego Następnie sonda pomiarowa powraca na bezpieczną wysokość, potem na płaszczyźnie obróbki do punktu pomiaru 3 i mierzy tam wartość rzeczywistą trzeciego punktu płaszczyznowego Na koniec TNC odsuwa sondę pomiarową z powrotem na bezpieczną wysokość i zapamiętuje ustalone wartości kąta w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q158 Q159 Q170 Q171 Q172 Q173 Znaczenie Kąt projekcji osi A Kąt projekcji osi B Kąt przestrzenny A Kąt przestrzenny B Kąt przestrzenny C Wartość pomiaru na osi sondy pomiarowej Proszę uwzględnić przed programowaniem Przed definicją cyklu operator musi zaprogramować wywołanie narzędzia dla definicji osi sondy pomiarowej. Zeby TNC moglo obliczyć wartości kąta, nie mogą te trzy punkty pomiarowe leżeć na jednej prostej. W parametrach Q170 – Q172 zostają zapamiętane kąty przestrzenne, konieczne dla funkcji Nachylenie płaszczyzny obróbki. Poprzez pierwsze dwa punkty pomiarowe określamy ustawienie osi głównej przy nachyleniu płaszczyzny obróbki. Trzeci punkt pomiarowy określa kierunek osi narzędzia. Zdefiniować trzeci punkt pomiaru w kierunku dodatniej osi Y, aby oś narzędzia leżała właściwie w prawoskrętnym układzie współrzędnych (patrz ilustracja).

+Y

Z

+X

Y B
1

3 2

2

X A

3

4

HEIDENHAIN iTNC 530

135

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

POMIAR POZIOM (cykl sondy 431, DIN/ISO: G431)

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów1. Punkt pomiaru 1-ej osi Q263 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 2-ej osi Q264 (absolutnie): współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 1. Punkt pomiaru 3-ej osi Q294 (absolutnie): Współrzędna pierwszego punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej 2. Punkt pomiaru 1-ej osi Q265 (absolutnie): współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 2-ej osi Q266 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 2. Punkt pomiaru 3-ej osi Q295 (absolutnie): Współrzędna drugiego punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej 3. Punkt pomiaru 1-ej osi Q296 (absolutnie): Współrzędna trzeciego punktu próbkowania w osi głównej płaszczyzny obróbki 3. Punkt pomiaru 2-ej osi Q297 (absolutnie): Współrzędna trzeciego punktu próbkowania w osi pomocniczej płaszczyzny obróbki 3. Punkt pomiaru 3-ej osi Q298 (absolutnie): Współrzędna trzeciego punktu próbkowania w osi sondy pomiarowej Bezpieczna wysokość Q320 (przyrostowo): dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i główką sondy pomiarowej. Q320 działa addytywnie do MP6140 Bezpieczna wysokość Q260 (absolutnie): współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem (mocowadłem) Protokół pomiaru Q281: Określić, czy TNC ma generować protokół pomiaru: 0: Nie generować protokołu pomiaru 1: Generowanie protokołu pomiaru: TNC zapamiętuje plik protokołu TCHPR431.TXT standardowo w tym skoroszycie, w którym znajduje się program pomiaru. 2: Przerwać przebieg programu i wyświetlić protokół pomiaru na ekranie TNC. Kontynuować program z NC-start
Q298 Q295 Q294

Y

Q297Q266 Q264Q263

Q296

Q265

XZ
Q260 MP6140 + Q320

X

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 431 POMIAR PŁASZCZYZNY Q263=+20 Q264=+20 Q294=-10 Q265=+50 Q266=+80 Q295=+0 Q296=+90 Q297=+35 Q298=+12 Q320=0 Q260=+5 Q281=1 ;1. PUNKT 1. OSI ;1. PUNKT 2. OSI ;1. PUNKT 3. OSI ;2. PUNKT 1. OSI ;2. PUNKT 2. OSI ;2. PUNKT 3. OSI ;3. PUNKT 1. OSI ;3. PUNKT 2. OSI ;3. PUNKT 3. OSI ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;PROTOKOŁ POMIARU

136

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przykład: Pomiar prostokątnego czopu i dodatkowa obróbka
Przebieg programu: - Obróbka zgrubna prostokątnego czopu z naddatkiem 0,5 - pomiar prostokątnego czopu - obróbka na gotowo prostokątnego czopu przy uwzględnieniu wartości pomiaru
60

Y
80

Y

50

50

X

10

Z

0 BEGIN PGM BEAMS MM 1 TOOL CALL 0 Z 2 L Z+100 R0 FMAX 3 FN 0: Q1 = +81 4 FN 0: Q2 = +61 5 CALL LBL 1 6 L Z+100 R0 FMAX 7 TOOL CALL 99 Z 8 TCH PROBE 424 POMIAR PROSTOKĄTA ZEW. Q273=+50 Q274=+50 Q282=80 Q283=60 Q261=-5 Q320=0 Q260=+30 Q301=0 Q284=0 ;ŚRODEK 1.OSI ;ŚRODEK 2.OSI ;1. DłUGOŚĆ BOKU ;2. DłUGOŚĆ BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTĘP BEZPIECZ. ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆ ;PRZEMIESZCZENIE NA BEZP.WYSOK. ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 1. BOKU Wartości wprowadzenia dla sprawdzenia tolerancji nie są konieczne Długość zadana w X (wymiar końcowy) Długość zadana w Y (wymiar końcowy) Wywołanie narzędzia- przygotowanie Wyjście narzędzia z materiału Długość kieszeni w X (wymiar zgrubny) Długość kieszeni w Y (wymiar zgrubny) Wywołać podprogram dla obróbki Swobodne przemieszczenie narzędzia, zmiana narzędzia Wywołać sondę Pomiar wyfrezowanego prostokąta

HEIDENHAIN iTNC 530

137

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Q285=0 Q286=0 Q287=0 Q279=0 Q280=0 Q281=0 Q309=0 Q330=0

;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1. BOKU ;NAJWIĘKSZY WYMIAR 2. BOKU ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2. BOKU ;TOLERANCJA 1. ŚRODKA ;TOLERANCJA 2. ŚRODKA ;PROTOKÓł POMIARU ;PGM-STOP W PRZYPADKU BłĘDU ;NUMER NARZĘDZIA Nie wydawać protokołu pomiaru Nie wydawać komunikatu o błędach Bez nadzóru narzędzia Obliczyć długość w X na podstawie zmierzonego odchylenia Obliczyć długość w Y na podstawie zmierzonego odchylenia Swobodne przemieszczenie sondy, zmiana narzędzia Wywołanie narzędzia obróbka wykańczająca Wywołać podprogram dla obróbki Przemieścić narzędzie poza materiałem, koniec programu Podprogram z cyklem obróbki czop prostokątny

9 FN 2: Q1 = +Q1 - +Q164 10 FN 2: Q2 = +Q2 - +Q165 11 L Z+100 R0 FMA 12 TOOL CALL 1 Z S5000 13 CALL LBL 1 14 L Z+100 R0 FMAX M2 15 LBL 1 16 CYCL DEF 213 OBROBKA WYKANCZAJACA CZOPU Q200=20 Q201=-10 Q206=150 Q202=5 Q207=500 Q203=+10 Q204=20 Q216=+50 Q217=+50 Q218=Q1 Q219=Q2 Q220=0 Q221=0 18 LBL 0 19 END PGM BEAMS MM ;ODSTEP BEZP. ;GłĘBOKOŚĆ ;POSUW WEJSCIA W MATERIAŁ ;GłĘBOKOŚĆ WCIĘCIA W MATERIAł ;POSUW FREZOWANIA ;WSPOŁ. POWIERZCHNI ;2. ODSTEP BEZPIECZENSTWA ;SRODEK 1. OSI ;SRODEK 2. OSI ;1. DŁUGOSC BOKU ;2. DŁUGOSC BOKU ;PROMIEN NAROZA ;NADDATEK 1-SZEJ OSI

Długość w X zmiennie dla obróbki zgrubnej i wykańczającej Długość w Y zmiennie dla obróbki zgrubnej i wykańczającej

17 CYCL CALL M3

Wywołanie cyklu Koniec podprogramu

138

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przykład: Wymierzenie kieszeni prostokątnej, protokołowanie wyników pomiarów

0 BEGIN PGM BSMESS MM 1 TOOL CALL 1 Z 2 L Z+100 R0 FMA 3 TCH PROBE 423 POMIAR PROSTOKATA WEWN. Q273=+50 Q274=+40 Q282=90 Q283=70 Q261=-5 Q320=0 Q260=+20 Q301=0 ;SRODEK 1. OSI ;SRODEK 2. OSI ;1. DŁUGOSC BOKU ;2. DŁUGOSC BOKU ;WYSOKOŚĆ POMIARU ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ;ODJAZD NA BEZP. WYSOKOŚĆ Największy wymiar w X Najmniejszy wymiar w X Największy wymiar w Y Najmniejszy wymiar w Y Zadana długość w X Zadana długość w Y Wywołanie narzędzia sonda Swobodne przemieszczenie sondy

Q284=90.15 ;NAJWIEKSZY WYMIAR 1. BOKU Q285=89.95 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 1. BOKU Q286=70.1 ;NAJWIEKSZY WYMIAR 2. BOKU Q287=69.9 ;NAJMNIEJSZY WYMIAR 2. BOKU

HEIDENHAIN iTNC 530

139

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

3.3 Automatyczny pomiar przedmiotów

Q279=0.15 ;TOLERANCJA 1. SRODKA Q280=0.1 Q281=1 Q309=0 Q330=0 ;TOLERANCJA 2. SRODKA ;PROTOKOŁ POMIARU ;PGM-STOP PRZY BLEDACH ;NUMER NARZEDZIA

Dozwolone odchylenie położenia w X Dozwolone odchylenie położenia w Y Wydawanie protokołu pomiaru Przy przekraczaniu tolerancji nie ukazywać komunikatu o błędach Bez nadzóru narzędzia Przemieścić narzędzie poza materiałem, koniec programu

4 L Z+100 R0 FMAX M2 5 END PGM BSMESS MM Protokół pomiaru (plik TCPR423.TXT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****************** PROTOKÓł POMIARU CYKL PRÓBKOWANIA 423 POMIAR KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ****************** DATA: 29-09-1997 GODZINA: 8:21:33 PROGRAM POMIARU: TNC:\BSMESS\BSMES.H ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WARTOŚCI ZADANE: SRODEK OSI GłÓWNEJ : 50.0000 SRODEK OSI POMOCNICZEJ : 40.0000 WARTOŚĆ RZECZYWISTA DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA : 90.0000 DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA : 70.0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZADANE WARTOŚCI GRANICZNE: NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI GłÓWNEJ : 50.1500 NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI GłÓWNEJ : 49.8500 NAJWIĘKSZY WYMIAR ŚRODEK OSI POMOCNICZEJ : 40.1000 NAJMNIEJSZY WYMIAR ŚRODEK OSI POMOCNICZEJ : 39.9000 NAJWIĘKSZY WYMIAR OŚ GłÓWNA: NAJMNIEJSZY WYMIAR OŚ GłÓWNA : 90.1500 89.9500

NAJWIĘKSZY WYMIAR DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA : 70.1000 DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA : 69.9500 **************************************************************************************************************************************** WARTOŚCI RZECZYWISTE: SRODEK OSI GłÓWNEJ: 50.0905 SRODEK OSI POMOCNICZEJ: 39.9347 90.1200 DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA: DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA: 69.9920 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODCHYLENIA: SRODEK OSI GłÓWNEJ: 0.0905 SRODEK OSI POMOCNICZEJ: -0.0653 DłUGOŚĆ BOKU OŚ GłÓWNA: 0.1200 DłUGOŚĆ BOKU OŚ POMOCNICZA: -0.0080 **************************************************************************************************************************************** DALSZE WYNIKI POMIARÓW: WYSOKOŚĆ POMIARU: -5.0000 *************************************************** PROTOKÓł POMIARU-KONIEC ***********************************************

140

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przegląd
TNC oddaje do dyspozycji cztery cykle dla następujących szczególnych zastosowań: Cykl 2 TS KALIBROWANIE: Kalibrowanie promienia przełączającej sondy pomiarowej 9 TS DŁ.KALIBROWANIA. Kalibrowanie długości przełączającej sondy pomiarowej 3 POMIAR Cykl pomiarowy dla tworzenia cykli producenta 4 POMIAR 3D cykl pomiarowy dla próbkowania 3D w celu generowania cyklu producenta 440 PRZESUNIECIE OSI POMIAR 441 SZYBKIE PROBKOWANIE Softkey Strona Strona 142

Strona 143 Strona 144 Strona 145

Strona 147 Strona 149

HEIDENHAIN iTNC 530

141

3.4 Cykle specjalne

3.4 Cykle specjalne

3.4 Cykle specjalne

TS KALIBROWAC (cykl sondy pomiarowej 2)
Cykl sondy pomiarowej 2 kalibruje przełączającą sondę pomiarową automatycznie na pierścieniu wzorcowym lub czopie wzorcowym. Zanim rozpoczniemy kalibrowanie, należy określić w parametrach maszynowych 6180.0 do 6180.2 centrum przedmiotu wzorcowego w przestrzeni roboczej maszyny (REF-współrzędne). Jeśli pracujemy z kilkoma obszarami przemieszczenia, to można do każdego obszaru przemieszczenia zapisać w pamięci własny blok współrzędnych dla centrum przedmiotu wzorcowego (MP6181.1 do 6181.2 i MP6182.1 do 6182.2.). 1 Sonda pomiarowa przemieszcza się z posuwem szybkim (wartość z MP6150) na bezpieczną wysokość (tylko jeśli aktualna pozycja leży poniżej bezpiecznej wysokości) Potem TNC pozycjonuje sondę pomiarową na płaszczyźnie obróbki do centrum pierścienia kalibrującego (kalibrowanie wewnątrz) lub w pobliżu pierwszego punktu pomiaru (kalibrowanie zewnątrz) Następnie sonda pomiarowa przemieszcza się na głębokość pomiaru (wynika z parametrów maszynowych 618x.2 i 6185.x) i dokonuje próbkowania pierścienia w X+, Y+, X- i YNa koniec TNC przemieszcza się na bezpieczną wysokość i zapisuje promień działania główki sondy do danych kalibrowania


2

3

4

Bezpieczna wysokość (absolutnie): Współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i przedmiotem wzorcowym (mocowadłem) Promień pierścienia kalibrującego: Promień przedmiotu kalibrującego Kalibr.wewn.=0/kalibr.zewn.=1: Określić, czy TNC ma dokonać kalibrowania wewnątrz czy na zewnątrz: 0: Kalibrowanie wewnątrz 1: Kalibrowanie na zewnątrz

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 2.0 TS KALIBROWAĆ 6 TCH PROBE 2.1 WYSOKOŚĆ: +50 R +25.003 RODZAJ POMIARU: 0

142

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 9 kalibruje długość przełączającej sondy pomiarowej automatycznie w wyznaczanym przez operatora punkcie. 1 Tak wypozycjonować wstępnie sondę pomiarową, iż zdefiniowana w cyklu współrzędna na osi sondy pomiarowej może zostać bezkolizyjnie najechana TNC przemieszcza sondę impulsową w kierunku ujemnej osi narzędzia, aż do pojawienia sygnału przełączenia Następnie TNC przemieszcza sondę impulsową z powrotem do punktu startu operacji próbkowania i zapisuje skuteczną długość systemu impulsowego do danych kalibrowania


2 3

Współrzędna punktu odniesienia (absolutnie): Dokładna współrzędna punktu, który ma zostać wyróbkowany Układ odniesienia? (0=RZECZ/1=REF): Określić, do którego układu współrzędnych ma odnosić się wprowadzony punkt bazowy: 0: Zapisany punkt bazowy odnosi się do aktywnego układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (RECZ-układ) 1: Zapisany punkt bazowy odnosi się do aktywnego układu współrzędnych maszyny (REF-układ)

Példa: NC-wiersze 5 L X-235 Y+356 R0 FMAX 6 TCH PROBE 9.0 TS KAL. DłUGOŚĆ 7 TCH PROBE 9.1 PUNKT ODNIESIENIA +50 UKłAD ODNIESIENIA 0HEIDENHAIN iTNC 530

143

3.4 Cykle specjalne

TS KALIBROWAC DŁUGOSC (cykl sondy pomiarowej 9)

3.4 Cykle specjalne

POMIAR (cykl sondy pomiarowej 3)
Cykl sondy pomiarowej 3 ustala w wybieralnym kierunku próbkowania dowolną pozycję na przedmiocie. W przeciwieństwie do innych cykli pomiarowych, można w cyklu 3 wprowadzić bezpośrednio drogę pomiaru i posuw przy pomiarze. Także powrót po ustaleniu wartości pomiaru następuje o wprowadzalną wartość. 1 Sonda pomiarowa przemieszcza się od aktualnej pozycji z zadanym posuwem w określonym kierunku próbkowania. Kierunek próbkowania należy określić w cyklu poprzez kąt biegunowy Po uchwyceniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa zatrzymuje się. Współrzędne punktu środkowego główki sondy X, Y, Z TNC zapamiętuje w trzech następujących po sobie Q-parametrach. Numer pierwszego parametru definiujemy w cyklu Na koniec TNC przemieszcza sondę impulsową o tę wartość w kierunku odwrotnym do kierunku próbkowania powrotnie, którą zdefiniowano w parametrze MB Proszę uwzględnić przed programowaniem Przy pomocy funkcji FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6 można określić, czy cykl ma zadziałać na wejście sondy X12 lub X13. Maksymalny odcinek powrotu MB wprowadzić tylko tak dużym, aby nie doszło do kolizji. Jeśli TNC nie mogło ustalić ważnego punktu próbkowania, to 4. parametr wynikowy otrzymuje wartość -1.


2

3

Numer parametru dla wyniku: Wprowadzić numer Qparametru, któremu TNC ma przyporządkować wartość pierwszej współrzędnej (X) Oś próbkowania: Wprowadzić oś główną płaszczyzny obróbki (X dla osi narzędzia Z, Z dla osi narzędzia Y i Y dla osi narzędzia X), przy pomocy klawisza ENT potwierdzić Kąt próbkowania: Kąt w odniesieniu do osi próbkowania, na której ma przemieszczać się sonda pomiarowa, przy pomocy klawisza ENT potwierdzić Maksymalna drogra pomiarowa: Wprowadzić odcinek przemieszczenia, jak dalego sonda ma przemieszczać się od punktu startu, przy pomocy klawisza ENT potwierdzić Posuw pomiar: Zapisać posuw pomiaru w mm/min Maksymalny odcinek powrotu: Odcinek przemieszczenia w kierunku przeciwnym do kierunku próbkowania, po wychyleniu trzpienia sondy UKłAD BAZOWY (0=RZECZ/1=REF): Określić, czy wynik pomiaru ma zostać zapisany w aktualnym układzie współrzędnych (RZECZ) lub odniesiony do układu współrzędnych maszyny (REF) Zakończyć wprowadzenie: klawisz ENT nacisnąć

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 3.0 POMIAR 6 TCH PROBE 3.1 Q1 7 TCH PROBE 3.2 X KĄT: +15 8 TCH PROBE 3.3 ODST +10 F100 MB1 UKłAD ODNIESIENIA:0 

144

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Cykl sondy pomiarowej 4 ustala w definiowalnym przy pomocy wektora kierunku próbkowania dowolną pozycję na przedmiocie. W przeciwieństwie do innych cykli pomiarowych, można w cyklu 4 wprowadzić bezpośrednio drogę pomiaru i posuw przy pomiarze. Także powrót po ustaleniu wartości pomiaru następuje o wprowadzalną wartość. 1 Sonda pomiarowa przemieszcza się od aktualnej pozycji z zadanym posuwem w określonym kierunku próbkowania. Kierunek próbkowania należy określić przy pomocy wektora (wartości delta w X, Y i Z) w cyklu Po uchwyceniu pozycji przez TNC, sonda pomiarowa zatrzymuje się. Współrzędne punktu środkowego główki sondy X, Y, Z TNC zapamiętuje w trzech następujących po sobie Q-parametrach. Numer pierwszego parametru definiujemy w cyklu Na koniec TNC przemieszcza sondę impulsową o tę wartość w kierunku odwrotnym do kierunku próbkowania powrotnie, którą zdefiniowano w parametrze MB Proszę uwzględnić przed programowaniem Przy pomocy funkcji FN17: SYSWRITE ID 990 NR 6 można określić, czy cykl ma zadziałać na wejście sondy X12 lub X13. Maksymalny odcinek powrotu MB wprowadzić tylko tak dużym, aby nie doszło do kolizji. Jeśli TNC nie mogło ustalić ważnego punktu próbkowania, to 4. parametr wynikowy otrzymuje wartość -1.

2

3

HEIDENHAIN iTNC 530

145

3.4 Cykle specjalne

POMIAR 3D (cykl sondy pomiarowej 4, FCL 3funkcja)

3.4 Cykle specjalneNumer parametru dla wyniku: Wprowadzić numer Qparametru, któremu TNC ma przyporządkować wartość pierwszej współrzędnej (X) Relatywna droga pomiaru w X: część X wektora kierunku, w którym sonda ma się przemieszczać Relatywna droga pomiaru w Y: część Y wektora kierunku, w którym sonda ma się przemieszczać Relatywna droga pomiaru w Z: część Z wektora kierunku, w którym sonda ma się przemieszczać Maksymalna drogra pomiarowa: zapisać odcinek przemieszczenia, na jaki sonda pomiarowa ma przemieścić się od punktu startu wzdłuż wektora kierunkowego Posuw pomiaru: zapisać posuw pomiaru w mm/min Maksymalny odcinek powrotu: Odcinek przemieszczenia w kierunku przeciwnym do kierunku próbkowania, po wychyleniu trzpienia sondy UKłAD BAZOWY (0=RZECZ/1=REF): Określić, czy wynik pomiaru ma zostać zapisany w aktualnym układzie współrzędnych (RZECZ) lub odniesiony do układu współrzędnych maszyny (REF)

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 4.0 POMIAR 3D 6 TCH PROBE 4,1 Q1 7 TCH PROBE 4.2 IX-0.5 IY-1 IZ-1 8 TCH PROBE 4.3 ODST +45 F100 MB50 UKłAD ODNIESIENIA:0

 146

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przy pomocy cyklu sondy 440 można ustalić przesunięcie osi maszyny. W tym celu należy używać dokładnie wymierzonego cylindrycznego narzędzia wzorcowego w połączeniu z TT 130. Warunki: Zanim po raz pierwszy odpracujemy cykl 440, należy dokonać kalibrowania TT przy pomocy cyklu TT 30. Dane narzędzia kalibrującego muszą być zapisane w tabeli narzędzi TOOL.T. Zanim cykl zostanie odpracowany, należy aktywować narzędzie kalibrujące przy pomocy TOOL CALL. Montowana na stole sonda TT musi być podłączona na wejściu X13 jednostki logicznej i być gotowa do działania (parametr maszynowy 65xx). 1 TNC pozycjonuje narzędzie kalibrujące z posuwem szybkim (wartość z MP6550) i przy pomocy logiki pozycjonowania (patrz rozdział 1.2) w pobliże TT Najpierw TNC przeprowadza pomiar w osi sondy pomiarowej. Przy tym narzędzie kalibrujące zostaje przesunięte o ten odcinek, który został określony przez operatora w tabeli narzędzi TOOL.T w szpalcie TT:R-OFFS (standard = promień narzędzia). Pomiar w osi sondy pomiarowej zostaje zawsze przeprowadzony Na koniec TNC przeprowadza pomiar na płaszczyźnie obróbki. W której osi i w którym kierunku na płaszczyźnie obróbki ma zostać dokonany pomiar, określamy w parametrze Q364 Jeżeli przeprowadzamy kalibrowanie, to TNC zapisuje dane kalibrowania. Jeżeli przeprowadzamy pomiar, to TNC porównuje wartości pomiaru z danymi kalibrowania i zapisuje odchylenia w następujących Q-parametrach: Numer parametru Q185 Q186 Q187 Znaczenie Odchylenie od wartości kalibrowania w X Odchylenie od wartości kalibrowania w Y Odchylenie od wartości kalibrowania w Z

2

3

4

5

Odchylenie można bezpośrednio wykorzystywać, aby przeprowadzić kompensację poprzez inkrementalne przesunięcie punktu zerowego (cykl 7). Na koniec narzędzie kalibrujące przemieszcza się na bezpieczną wysokość

HEIDENHAIN iTNC 530

147

3.4 Cykle specjalne

POMIAR PRZESUNIECIA OSI (cykl sondy 440, DIN/ISO: G440)

3.4 Cykle specjalne

Proszę uwzględnić przed programowaniem Zanim przeprowadzimy pomiar, należy przynajmniej raz dokonać kalibrowania, w przeciwnym razie TNC wydaje komunikat o błędach. Jeśli pracujemy z kilkoma obszarami przemieszczenia, to należy przeprowadzić kalibrowanie dla każdego obszaru przemieszczenia. Z każdym odpracowaniem cyklu 440 TNC wycofuje parametry wyniku Q185 do Q187. Jeśli chcemy określić wartość graniczną dla przesunięcia osi w osiach maszyny, to proszę zapisać w tabeli narzędzi TOOL.T w szpaltach LTOL (dla osi wrzeciona) i RTOL (dla płaszczyzny obróbki) wymagane wartości graniczne. Przy przekroczeniu wartości granicznej TNC wydaje po pomiarze kontrolnym odpowiedni komunikat o błędach. Na końcu cyklu TNC odtwarza stan wrzeciona, który był aktywny przed cyklem (M3/M4).


Rodzaj pomiaru: 0=kalibr., 1=pomiar?: Określić, czy chcemy kalibrować czy też przeprowadzić pomiar kontrolny: 0: Kalibrowanie 1: Pomiar Kierunek próbkowania: Zdefiniować kierunki próbkowania na płaszczyźnie obróbki: 0: Pomiar tylko w kierunku dodatniej osi głównej 1: Pomiar tylko w kierunku dodatniej osi pomocniczej 2: Pomiar tylko w kierunku ujemnej osi głównej 3: Pomiar tylko w kierunku ujemnej osi pomocniczej 4: Pomiar w dodatnim kierunku osi głównej i w dodatnim kierunku osi pomocniczej 5: Pomiar w dodatnim kierunku osi głównej i w ujemnym kierunku osi pomocniczej 6: Pomiar w ujemnym kierunku osi głównej i w dodatnim kierunku osi pomocniczej 7: Pomiar w ujemnym kierunku osi głównej i w ujemnym kierunku osi pomocniczej

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 440 PRZESUNIECIE OSI POMIAR Q363=1 Q364=0 Q320=2 Q260=+50 ;RODZAJ POMIARU ;KIERUNKI PROBKOWANIA ;ODSTEP BEZP. ;BEZPIECZNA WYSOKOSCKierunki próbkowania przy kalibrowaniu i pomiarze muszą być zgodne, w przeciwnym razie TNC ustala niewłaściwe wartości.


Bezpieczna wysokość (przyrostowo): Dodatkowy odstęp pomiędzy punktem pomiarowym i płytką tarczową sondy. Q320 działa addytywnie do MP6540 Bezpieczna wysokość (absolutnie): Współrzędna na osi sondy pomiarowej, na której nie może dojść do kolizji pomiędzy sondą i obrabianym przedmiotem/ mocowadłem (w odniesieniu do aktywnego punktu bazowego)148

3 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznej kontroli obrabianego przedmiotu

Przy pomocy cyklu sondy pomiarowej 441 można nastawić różne parametry sondy pomiarowej (np. posuw pozycjonowania) globalnie dla wszystkich następujących później cykli sondy pomiarowej. W ten sposób dokonuje się w prosty sposób optymalizowania programu, prowadzącego w rezultacie do skrócenia ogólnego czasu obróbki. Proszę uwzględnić przed programowaniem Cykl 441 nie wykonuje żadnych przemieszczeń maszyny, ustala on jedynie różne parametry próbkowania. END PGM, M02, M30 odtwarza ponownie globalne nastawienia cyklu 441. Automatyczne przejście pod kątem (parametr cyklu Q399) można aktywować tylko wówczas, jeśli ustawiono parametr maszynowy 6165=1. Zmiana parametru maszynowego 6165 uwarunkowana jest nowym kalibrowaniem sondy pomiarowej.


Posuw pozycjonowania Q396: Określić, z jakim posuwem chcemy przeprowadzać przemieszczenia sondy przy pozycjonowaniu Posuw pozycjonowania=FMAX (0/1) Q397: Określić, czy przemieszczenia pozycjonowania sondy mają zostać wykonane z FMAX (bieg szybki maszyny): 0: Przemieszczenie z posuwem z Q396 wykonać 1: Z FMAX przemieszczać Ustawienie pod kątem Q399: Określić, czy TNC ma dokonać ustawienia pod właściwym kątem sondy przed każdą operacją próbkowania: 0: nie ustawiać 1: Przed każdą operacją próbkowania dokonać ustawienia wrzeciona, aby zwiększyć dokładność Automatyczne przerwanie Q400: Określić, czy TNC ma przerwać przebieg programu po wykonaniu cyklu automatycznego pomiaru narzędzia i wyświetlić wyniki pomiaru na ekranie: 0: Nie przerywać zasadniczo przebiegu programu, nawet jeśli w danym cyklu próbkowania wybrano wyświetlanie wyników pomiaru na ekranie 1: Przerwać zasadniczo przebieg programu, wyniki pomiaru wyświetlić na ekranie. Można kontynuować następnie przebieg programu klawiszem NC-start

Példa: NC-wiersze 5 TCH PROBE 441 SZYBKIE PRÓBKOWANIE Q396=3000 ;POSUW POZYCJONOWANIA Q397=0 Q399=1 Q400=1 ;POSUWY DO WYBORU ;USTAWIENIE POD KĄTEM ;PRZERWANIEHEIDENHAIN iTNC 530

149

3.4 Cykle specjalne

SZYBKIE PROBKOWANIE (cykl sondy 441, DIN/ISO: G441, FCL 2-funkcja)

Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia

4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT

4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT
Przegląd
Maszyna i TNC muszą być przygotowane przez producenta maszyn do używania sondy pomiarowej TT. W przeciwnym wypadku nie znajdują się w dyspozycji operatora na maszynie wszystkie tu opisane cykle lub funkcje. Proszę zwrócić uwagę na podręcznik obsługi maszyny. Przy pomocy montowanej na stole sondy i cykli pomiaru narzędzia TNC operator dokonuje pomiaru narzędzi automatycznie: Wartości korekcji dla długości i promienia zostają zapisywane przez TNC w centralnej pamięci narzędzi TOOL.T i automatycznie uwzględniane w obliczeniach przy końcu cyklu próbkowania. Następujące rodzaje pomiaru znajdują się do dyspozycji: Pomiar narzędzia przy nieobracającym (niepracującym) narzędziu Pomiar narzędzia przy obracającym się narzędziu Pomiar pojedyńczych ostrzy

Parametry maszynowe nastawić
TNC używa dla pomiaru z zatrzymanym wrzecionem posuwu sondowania z MP6520. Przy pomiarze z obracającym się narzędziem, TNC oblicza prędkość obrotową wrzeciona i posuw próbkowania automatycznie. Prędkość obrotowa wrzeciona zostaje obliczona w następujący sposób: n = MP6570 / (r • 0,0063) z n MP6570 r Prędkość obrotowa wrzeciona [obr/min] Maksymalnie dopuszczalna prędkość obiegowa [m/min] Aktywny promień narzędzia [mm]

Posuw próbkowania zostaje obliczany na podstawie: v = tolerancja pomiaru • n z v Tolerancja pomiaru n Posuw próbkowania [mm/min] Tolerancja pomiaru [mm], w zależności od MP6507 Prędkość obrotowa wrzeciona [1/min]

152

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia

MP6507=0: Tolerancja pomiaru pozostaje stała – niezależnie od promienia narzędzia. W przypadku bardzo dużych narzędzi, posuw próbkowania redukuje się do zera. Ten efekt pojawia się tym szybciej, im mniejszą staje się prędkość obiegowa (MP 6570) i dopuszczalna tolerancja (MP 6510) wybierana przez operatora. MP6507=1: Tolerancja pomiaru zmienia się ze zwiększającym się promieniem narzędzia. To zapewnia nawet w przypadku dużych promieni narzędzia wystarczający posuw próbkowania. TNC zmienia tolerancję pomiaru zgodnie z następującą tabelą: Promień narzędzia do 30 mm 30 do 60 mm 60 do 90 mm 90 do 120 mm MP6507=2: Posuw próbkowania pozostaje stały, błąd pomiaru rośnie jednakżeliniowo ze zwiększającym się promieniem narzędzia: Tolerancja pomiaru = (r • MP6510)/ 5 mm) z r MP6510 Aktywny promień narzędzia [mm] Maksymalnie dopuszczalny błąd pomiaru Tolerancja pomiaru MP6510 2 • MP6510 3 • MP6510 4 • MP6510

HEIDENHAIN iTNC 530

153

4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT

Przy pomocy MP6507 operator nastawia obliczanie posuwu próbkowania:

4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT

Zapis do tabeli narzędzi TOOL.T
Skrót CUT LTOL Zapisy Ilość ostrzy narzędzia (maks. 20 ostrzy) Dopuszczalne odchylenie długości narzędzia L dla rozpoznania zużycia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to TNC blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0 do 0,9999 mm Dopuszczalne odchylenie promienia narzędzia R dla rozpoznania zużycia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to TNC blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0 do 0,9999 mm Kierunek cięcia narzędzia dla pomiaru przy obracającym się narzędziu Pomiar długości: przesunięcie narzędzia pomiędzy środkiem trzpienia i środkiem narzędzia. Nastawienie wstępne: promień narzędzia R (klawisz NO ENT powoduje R) Pomiar promienia: dodatkowe przemieszczenie narzędzia do MP6530 pomiędzy górną krawędzią trzpienia i dolną krawędzią narzędzia. Nastawienie wstępne: 0 Dopuszczalne odchylenie długości narzędzia L dla rozpoznania pęknięcia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to TNC blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0 do 0,9999 mm Dopuszczalne odchylenie od promienia narzędzia R dla rozpoznania pęknięcia. Jeśli wprowadzona wartość zostanie przekroczona, to TNC blokuje narzędzie (status L). Zakres wprowadzenia: 0 do 0,9999 mm Dialog Liczba ostrzy ? Tolerancja na zużycie: długość?

RTOL

Tolerancja na zużycie: promień?

DIRECT. TT:R-OFFS

Kierunek cięcia (M3 = –)? Przesunięcie narzędzia promień ?

TT:L-OFFS

Przesunięcie narzędzia długość?

LBREAK

Tolerancja na pęknięcie: długość?

RBREAK

Tolerancja na pęknięcie: promień?

Przykłady zapisu dla używanych zwykle typów narzędzi Typ narzędzia Wiertło CUT - (bez funkcji) TT:R-OFFS 0 (przesunięcie nie konieczne, ponieważ ma zostać zmierzony wierzchołek wiertła) 0 (przesunięcie nie jest konieczne, ponieważ średnica narzędzia jest mniejsza niż średnica talerza TT) R (przesunięcie jest konieczne, ponieważ średnica narzędzia jest większa niż średnica talerza TT) 0 (przesunięcie nie jest konieczne, ponieważ ma zostać zmierzony południowy biegun kuli) 0 (dodatkowe przesunięcie przy pomiarze promienia nie jest konieczne. zostaje używane przesunięcie z MP6530) 0 (dodatkowe przesunięcie przy pomiarze promienia nie jest konieczne. zostaje używane przesunięcie z MP6530) 5 (zawsze definiować promień narzędzia jako przesunięcie, aby średnica nie została mierzona na promieniu) TT:L-OFFS

Frez cylindryczny o średnicy < 19 mm

4 (4 ostrza)

Frez cylindryczny o średnicy > 19 mm

4 (4 ostrza)

Frez kształtowy

4 (4 ostrza)

154

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia

W dodatkowym wskazaniu statusu można wyświetlać wyniki pomiaru narzędzia (w trybach pracy maszyny). TNC ukazuje z lewej strony program i po prawej stronie wyniki pomiarów. Wartości pomiaru, które przekroczyły dopuszczalną tolerancję zużycia, TNC oznacza przy pomocy „*“– wartości pomiaru, które przekroczyły dopuszczalną tolerancję na pęknięcie, przy pomocy „B”.

HEIDENHAIN iTNC 530

155

4.1 Pomiar narzędzia przy pomocy nastolnego układu pomiarowego TT

Wyświetlenie wyników pomiarów

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle
Przegląd
Cykle dla pomiaru narzędzia operator programuje w trybie pracy Program wprowadzić do pamięci/edycja przy pomocy klawisza TOUCH PROBE. Następujące cykle znajdują się do dyspozycji: Cykl Kalibrowanie TT Stary format Nowy format

Pomiar długości narzędzia

Pomiar promienia narzędzia

Pomiar długości i promienia narzędzia

Cykle pomiarowe pracują tylko przy aktywnej centralnej pamięci narzędzi TOOL.T. Zanim rozpoczniemy pracę z cyklami pomiarowymi, należy zapisać wszystkie konieczne dla pomiaru dane w centralnej pamięci narzędzi i wywołać przeznaczone do pomiaru narzędzie przy pomocy TOOL CALL. Można dokonywać pomiaru narzędzia również przy nachylonej płaszczyźnie obróbki.

Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483
Zakres funkcji i przebieg cyklu są absolutnie identyczne. Między cyklami 31 do 33 i 481 do 483 istnieją tylko dwie następujące różnice: Cykle 481 do 483 znajdują się w G481 do G483 także w DIN/ISO do dyspozycji Zamiast dowolnie wybieralnego parametru dla statusu pomiaru nowe cykle używają stałego parametru Q199

156

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędzia

Sposób funkcjonowania cyklu kalibrowania zależny jest od parametru maszynowego 6500. Proszę uwzględnić informacje w podręczniku obsługi maszyny. Zanim operator zacznie kalibrować, musi zapisać dokładny promień i dokładną długość narzędzia kalibrującego w tabeli narzędzi TOOL.T W parametrach maszynowych 6580.0 do 6580.2 musi być określone położenie TT w przestrzeni roboczej maszyny. Jeśli operator dokonuje zmiany parametru maszynowego 6580.0 do 6580.2, to należy dokonać ponownego kalibrowania. TT kalibruje się przy pomocy cyklu pomiarowego TCH PROBE 30 lub TCH PROBE 480 (patrz także „Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 156). Operacja kalibrowania przebiega automatycznie. TNC ustala także automatycznie przesunięcie współosiowości narzędzia kalibrującego. W tym celu TNC obraca wrzeciono po dokonaniu połowy cyklu kalibrowania o 180°. Jako narzędzia kalibrującego operator używa dokładnie cylindrycznej części, np. kołka walcowego. TNC zapisuje wartości kalibrowania do pamięci i uwzględnia je przy następnych pomiarach narzędzi.


Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycję osi wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami. Bezpieczna wysokość odnosi się do aktywnego punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu. Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka niewielka, iż ostrze narzędzia leżałoby poniżej górnej krawędzi talerza, to TNC pozycjonuje narzędzie kalibrujące automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z MP6540).

Példa: NC-wiersze stary format 6 TOOL CALL 1 Z 7 TCH PROBE 30.0 TT KALIBROWAĆ 8 TCH PROBE 30.1 WYSOKOŚĆ: +90 Példa: NC-wiersze nowy format 6 TOOL CALL 1 Z 7 TCH PROBE 480 TT KALIBROWAĆ Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC

HEIDENHAIN iTNC 530

157

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

TT kalibrować (cykl sondy 30 lub 480, DIN/ISO: G480)

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Pomiar długości narzędzia (cykl sondy pomiarowej 31 lub 481, DIN/ISO: G481)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzędzi, należy wprowadzić przybliżony promień, przybliżoną długość, liczbę ostrzy i kierunek skrawania każdego narzędzia do tabeli narzędzi TOOL.T. Dla pomiaru długości narzędzia programujemy cykl pomiaru TCH PROBE 31 lub TCH PROBE 480 (patrz także „Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 156). Poprzez parametry wprowadzenia można długość narzędzia określać na trzy różne sposoby: Jeśli średnica narzędzia jest większa od średnicy powierzchni pomiaru TT, to dokonujemy pomiaru przy obracającym się narzędziu Jeśli średnica narzędzia jest mniejsza od powierzchni pomiaru TT lub jeśli określamy długość wierteł albo frezów kształtowych, to dokonujemy pomiaru przy nie obracającym się narzędziu. Jeśli średnica narzędzia jest większa niż średnica powierzchni pomiaru TT, to przeprowadzamy pomiar pojedyńczych ostrzy z nie obracającym się narzędziem Przebieg pomiaru „Pomiar narzędzia przy obracającym się narzędziu” Dla ustalenia najdłuższego ostrza, mierzone narzędzie zostaje przesunięte do punktu środkowego sondy pomiarowej i następnie obracające się narzędzie zostaje dosunięte do powierzchni pomiaru TT. To przesunięcie programujemy w tabeli narzędzi pod „przesunięcie narzędzia”: Promień (TT: R-OFFS). Przebieg pomiaru „Pomiar przy nie obracającym się narzędziu” (np. dla wierteł) Przeznaczone do pomiaru narzędzie zostaje przesunięte po środku nad powierzchnią pomiaru. Następnie dosuwa się ono przy nie obracającym się wrzecionie do powierzchni pomiaru TT. Dla tego pomiaru należy zapisać przesunięcie narzędzia: Promień (TT: ROFFS) do tabeli narzędzi z „0“. Przebieg pomiaru „Pomiar pojedyńczych ostrzy” TNC pozycjonuje przeznaczone do pomiaru narzędzie z boku główki sondy. Powierzchnia czołowa narzędzia znajduje się przy tym poniżej górnej krawędzi główki sondy, jak to określono w MP6530. W tabeli narzędzi można wprowadzić pod „przesunięcie narzędzia”: długość (TT: L-OFFS) określić dodatkowe przesunięcie. TNC dokonuje próbkowania z obracającym się narzędziem radialnie, aby określić kąt startu dla pomiaru pojedyńczych ostrzy. Następnie dokonuje ono pomiaru długości wszystkich ostrzy poprzez zmianę orientacji wrzeciona. Dla tego pomiaru programujemy POMIAR OSTRZY w CYKL TCH PROBE 31 = 1.

158

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędziapomiar narzędzia=0 / sprawdzenie=1: Określić, czy narzędzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzędzie. Przy pierwszym pomiarze TNC nadpisuje długość narzędzia L w centralnej pamięci narzędzi TOOL.T i wyznacza wartość delta DL=0. Jeśli sprawdzamy narzędzie, to zmierzona długość zostaje porównywana z długością narzędzia L z TOOL.T. TNC oblicza odchylenie z odpowiednim znakiem liczby i zapisuje je jako wartość delta DL w TOOL.T. Dodatkowo znajduje się to odchylenie również w Qparametrze Q115 do dyspozycji. Jeśli wartość delta jest większa niż dopuszczalna tolerancja na zużycie lub pęknięcie dla długości narzędzia, to TNC blokuje to narzędzie (stan L w TOOL.T). Numer parametru dla wyniku?: Numer parametru, w którym TNC zapisuje do pamięci stan pomiaru: 0,0: Narzędzie w granicach tolerancji 1,0: Narzędzie jest zużyte (LTOL przekroczone) 2,0: Narzędzie jest pęknięte (LBREAK przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej przetwarzać wyniku pomiaru w programie, pytanie dialogowe klawiszem NO ENT potwierdzić Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycję osi wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami. Bezpieczna wysokość odnosi się do aktywnego punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu. Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka niewielka, iż ostrze narzędzia leżałoby poniżej górnej krawędzi talerza, to TNC pozycjonuje narzędzie automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z MP6540). Pomiar ostrzy narzędzi 0=nie / 1=tak: Określić, czy ma zostać przeprowadzony pomiar pojedyńczych ostrzy narzędzia

Példa: Pierwszy pomiar z obracającym się narzędziem, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 31.0 DŁUGOSC NARZEDZIA 8 TCH PROBE 31.1 SPRAWDZENIE: 0 9 TCH PROBE 31.2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 31.3 POMIAR OSTRZY: 0 Példa: Sprawdzanie z pomiarem pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do pamięci, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 31.0 DŁUGOSC NARZEDZIA 8 TCH PROBE 31.1 SPRAWDZENIE: 1 Q5 9 TCH PROBE 31.2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 31.3 POMIAR OSTRZY: 1 Példa: NC-wiersze; nowy format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 481 DŁUGOSC NARZEDZIA Q340=1 Q341=1 ;SPRAWDZENIE ;POMIAR OSTRZY Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆHEIDENHAIN iTNC 530

159

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Definicja cyklu

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Pomiar promienia narzędzia (cykl sondy pomiarowej 32 lub 482, DIN/ISO: G482)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzędzi, należy wprowadzić przybliżony promień, przybliżoną długość, liczbę ostrzy i kierunek skrawania każdego narzędzia do tabeli narzędzi TOOL.T. Dla pomiaru promienia narzędzia programujemy cykl pomiaru TCH PROBE 32 lub TCH PROBE 482 (patrz także „Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 156). Poprzez parametry wprowadzenia można promień narzędzia określać na trzy różne sposoby: Pomiar przy obracającym się narzędziu Pomiar przy obracającym się narzędziu i następnie wymiarzanie pojedyńczych ostrzy Narzędzia w formie cylindra z diamentową powierzchnią można mierzyć przy nie obracającym się wrzecionie. W tym celu należy w tabeli narzędzi zdefiniować liczbę ostrzy CUT z 0 i dopasować parametr maszynowy 6500. Proszę zwrócić uwagę na podręcznik obsługi maszyny. Przebieg pomiaru TNC pozycjonuje przeznaczone do pomiaru narzędzie z boku główki sondy. Powierzchnia czołowa freza znajduje się przy tym poniżej górnej krawędzi główki sondy, jak to określono w MP6530. TNC dokonuje próbkowania przy obracającym się narzędziu radialnie. Jeśli dodatkowo ma zostać przeprowadzony pomiar pojedyńczych ostrzy, to promienie wszystkich ostrzy zostają zmierzone przy pomocy orientacji wrzeciona.

160

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędziapomiar narzędzia=0 / sprawdzenie=1: Określić, czy narzędzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzędzie. Przy pierwszym pomiarze TNC nadpisuje promień narzędzia L w centralnej pamięci narzędzi TOOL.T i wyznacza wartość delta DR=0. Jeśli sprawdzamy narzędzie, to zmierzony promień zostaje porównywany z promieniem narzędzia R z TOOL.T. TNC oblicza odchylenie z odpowiednim znakiem liczby i zapisuje je jako wartość delta DR w TOOL.T. Dodatkowo znajduje się to odchylenie również w Qparametrze Q116 do dyspozycji. Jeśli wartość delta jest większa niż dopuszczalna tolerancja na zużycie lub pęknięcie dla promienia narzędzia, to TNC blokuje to narzędzie (stan L w TOOL.T). Numer parametru dla wyniku?: Numer parametru, w którym TNC zapisuje do pamięci stan pomiaru: 0,0: Narzędzie w granicach tolerancji 1,0: Narzędzie jest zużyte (RTOL przekroczone) 2,0: Narzędzie jest pęknięte (RBREAK przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej przetwarzać wyniku pomiaru w programie, pytanie dialogowe klawiszem NO ENT potwierdzić Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycję osi wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami. Bezpieczna wysokość odnosi się do aktywnego punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu. Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka niewielka, iż ostrze narzędzia leżałoby poniżej górnej krawędzi talerza, to TNC pozycjonuje narzędzie automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z MP6540). Pomiar ostrzy narzędzi 0=nie / 1=tak: Określić, czy ma zostać przeprowadzony dodatkowo pomiar pojedyńczych ostrzy narzędzia czy też nie

Példa: Pierwszy pomiar z obracającym się narzędziem, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 32.0 PROMIEN NARZEDZIA 8 TCH PROBE 32,1 SPRAWDZENIE: 0 9 TCH PROBE 32,2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 32,3 POMIAR OSTRZY: 0 Példa: Sprawdzanie z pomiarem pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do pamięci, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 32.0 PROMIEN NARZEDZIA 8 TCH PROBE 32,1 SPRAWDZENIE: 1 Q5 9 TCH PROBE 32,2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 32,3 POMIAR OSTRZY: 1 Példa: NC-wiersze; nowy format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 482 PROMIEN NARZEDZIA Q340=1 Q341=1 ;SPRAWDZENIE ;POMIAR OSTRZY Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆHEIDENHAIN iTNC 530

161

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Definicja cyklu

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Pomiar kompletny narzędzia (cykl sondy pomiarowej 33 lub 483, DIN/ISO: G483)
Zanim dokonamy pierwszego pomiaru narzędzi, należy wprowadzić przybliżony promień, przybliżoną długość, liczbę ostrzy i kierunek skrawania każdego narzędzia do tabeli narzędzi TOOL.T. Dla pomiaru kompletnego narzędzia (dłlugość i promień) programujemy cykl pomiaru TCH PROBE 33 lub TCH PROBE 482 (patrz także „Różnice pomiędzy cyklami 31 do 33 i 481 do 483” na stronie 156). Ten cykl przeznaczony jest szczególnie dla pierwszego pomiaru narzędzi, ponieważ – w porównaniu z pojedyńczym pomiarem długości i promienia – znacznie zostaje zaoszczędzony czas. Poprzez parametry wprowadzenia można dokonać pomiaru narzędzia na dwa różne sposoby: Pomiar przy obracającym się narzędziu Pomiar przy obracającym się narzędziu i następnie wymiarzanie pojedyńczych ostrzy Narzędzia w formie cylindra z diamentową powierzchnią można mierzyć przy nie obracającym się wrzecionie. W tym celu należy w tabeli narzędzi zdefiniować liczbę ostrzy CUT z 0 i dopasować parametr maszynowy 6500. Proszę zwrócić uwagę na podręcznik obsługi maszyny. Przebieg pomiaru TNC dokonuje pomiaru narzędzia według ściśle programowanej kolejności. Najpierw dokonuje się pomiaru promienia narzędzia i następnie długości narzędzia. Przebieg pomiaru odpowiada operacjom z cyklu pomiaru 31 i 32.

162

4 Cykle sondy pomiarowej dla automatycznego pomiaru narzędziapomiar narzędzia=0 / sprawdzenie=1: Określić, czy narzędzie zostaje po raz pierwszy mierzone lub czy chcemy sprawdzić już zmierzone narzędzie. Przy pierwszym pomiarze TNC nadpisuje promień narzędzia R i długość narzędzia L w centralnej pamięci narzędzi TOOL.T i wyznacza wartość delta DR i DL=0. Jeśli sprawdzamy narzędzie, to zmierzone dane narzędzia zostają porównywane z danymi z TOOL.T. TNC oblicza odchylenie z odpowiednim znakiem liczby i zapisuje je jako wartość delta DR i DL w TOOL.T. Dodatkowo do dyspozycji znajdują się odchylenia także w Q-parametrach Q115 i Q116. Jeśli jedna wartość delta jest większa niż dopuszczalna tolerancja na zużycie lub pęknięcie dla długości narzędzia, to TNC blokuje to narzędzie (stan L w TOOL.T). Numer parametru dla wyniku?: Numer parametru, w którym TNC zapisuje do pamięci stan pomiaru: 0,0: Narzędzie w granicach tolerancji 1,0: Narzędzie jest zużyte (LTOL lub/i RTOL przekroczone) 2,0: Narzędzie jest pęknięte (LBREAK lub/i RBREAK przekroczone). Jeśli nie chcemy dalej przetwarzać wyniku pomiaru w programie, pytanie dialogowe klawiszem NO ENT potwierdzić Bezpieczna wysokość: Wprowadzić pozycję osi wrzeciona, na której wykluczona jest kolizja z obrabianymi przedmiotami lub mocowadłami. Bezpieczna wysokość odnosi się do aktywnego punktu odniesienia (bazy) obrabianego przedmiotu. Jeśli wprowadzona Bezpieczna wysokość jest taka niewielka, iż ostrze narzędzia leżałoby poniżej górnej krawędzi talerza, to TNC pozycjonuje narzędzie automatycznie nad talerzem (strefa ochronna z MP6540). Pomiar ostrzy narzędzi 0=nie / 1=tak: Określić, czy ma zostać przeprowadzony dodatkowo pomiar pojedyńczych ostrzy narzędzia czy też nie

Példa: Pierwszy pomiar z obracającym się narzędziem, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 33.0 POMIAR NARZEDZIA 8 TCH PROBE 33,1 SPRAWDZENIE: 0 9 TCH PROBE 33,2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 33,3 POMIAR OSTRZY: 0 Példa: Sprawdzanie z pomiarem pojedyńczych ostrzy, status w Q5 zapisać do pamięci, stary format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 33.0 POMIAR NARZEDZIA 8 TCH PROBE 33,1 SPRAWDZENIE: 1 Q5 9 TCH PROBE 33,2 WYSOK: +120 10 TCH PROBE 33,3 POMIAR OSTRZY: 1 Példa: NC-wiersze; nowy format 6 TOOL CALL 12 Z 7 TCH PROBE 483 POMIAR NARZEDZIA Q340=1 Q341=1 ;SPRAWDZENIE ;POMIAR OSTRZY Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOŚĆHEIDENHAIN iTNC 530

163

4.2 Znajdujące się do dyspozycji cykle

Definicja cyklu

3D-sondy pomiarowe impulsowe ... 18 kalibrować przełączająca ... 30, 142, 143 Zarządzanie różnorodnymi danymi kalibrowania ... 32

Logika pozycjonowania ... 24

M
Manualne ustalenie punktu bazowego Naroże jako punkt odniesienia ... 36 Oś środkowa jako punkt odniesienia ... 38 przez odwierty/czopy ... 39 Punkt środkowy okręgu jako punkt bazowy ... 37 w dowolnej osi ... 35

A
Automatycznie wyznaczyć punkt odniesienia ... 63 na osi sondy pomiarowej ... 94 Naroże wewnątrz ... 88 Naroże zewnątrz ... 85 Punkt środkowy czopu okrągłego ... 82 Punkt środkowy czopu prostokątnego ... 76 Punkt środkowy kieszeni okrągłej (odwiertu) ... 79 Punkt środkowy kieszeni prostokątnej ... 73 Punkt środkowy okręgu odwiertów ... 91 Srodek 4 odwiertow ... 96 Srodek mostka ... 70 Srodek rowka ... 67 w dowolnej osi ... 99 Automatyczny pomiar narzędzi ... 154 Automatyczny pomiar narzędzia patrz pomiar narzędzia

N
Nadzór narzędzia ... 109 Nadzór tolerancji ... 108

Pomiar szerokości wewnątrz ... 126 Posuw próbkowania ... 23 Preset-tabela ... 66 Przejęcie wyników sondy ... 29 Protokołowanie wyników pomiaru ... 106 Przedział dopuszczalnych wartości ... 22 Punkt odniesienia zapisać do pamięci w tabeli punktów zerowych ... 66 zapisać do tabeli preset ... 66

S
Stan modyfikacji ... 6 Status pomiaru ... 108 Szybkie próbkowanie ... 149

O
Obrót podstawowy określić w trybie pracy Obsługa ręczna ... 33 wyznaczyć bezpośrednio ... 58 zarejestrować podczas przebiegu programu ... 46

T
Tabela punktów zerowych Przejęcie wyników sondy ... 28

W
Wielokrotny pomiar ... 22 Wykorzystywanie funkcji próbkowania wraz z mechanicznymi sondami lub zegarami pomiarowymi ... 43 Wymierzanie czopu prostokątnego ... 120 Wymierzanie kieszeni prostokątnej ... 123 Wymierzanie odwiertu ... 114 Wyniki pomiaru w Qparametrach ... 66, 108

P
Parametry maszynowe dla 3D-sondy pomiarowej ... 21 Parametry wyniku ... 66, 108 Pomiar kąta ... 112 Pomiar kąta płaszczyzn ... 135 Pomiar kąta płaszczyzny ... 135 Pomiar koła wewnątrz ... 114 Pomiar koła zewnątrz ... 117 Pomiar mostka na zewnątrz ... 128 Pomiar narzędzi ... 154 Długość narzędzia ... 158 Kalibrowanie TT ... 157 Kompletny pomiar ... 162 Parametry maszynowe ... 152 Promień narzędzia ... 160 Przegląd ... 156 Wyświetlić wyniki pomiarów ... 155 Pomiar narzędzia Pomiar obrabianych przedmiotów ... 40, 105 Pomiar okręgu odwiertów ... 132 Pomiar pojedyńczej współrzędnej ... 130 Pomiar rozszerzalności cieplnej ... 147, 149 Pomiar szerokości na zewnątrz ... 128 Pomiar szerokości rowka ... 126

C
Cykle próbkowania dla trybu automatycznego ... 20 Tryb pracy Obsługa ręczna ... 26

F
Funkcja FCL ... 6

Z
Zapis wartości próbkowania w Presettabeli ... 29 Zapis wartości próbkowania w tabeli punktów zerowych ... 28

G
Globalne nastawienia ... 149

K
Kompensowanie ukośnego położenia przedmiotu poprzez oś obrotu ... 55, 59 poprzez pomiar dwóch punktów prostej ... 33, 48 przy pomocy dwóch czopów okrągłych ... 39, 52 przy pomocy dwóch odwiertów ... 39, 50 Korekcja narzędzia ... 109 HEIDENHAIN iTNC 530

165

Index

Symbole

L

P

Tabela przeglądowa
Cykle sondy pomiarowej
Numer cyklu 0 1 2 3 4 9 30 31 32 33 400 401 402 403 404 405 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 Oznaczenie cyklu Płaszczyzna odniesienia Punkt odniesienia biegunowo TS kalibrowanie promień Pomiar Pomiar 3D TS kalibrowanie długość Kalibrowanie TT Pomiar/sprawdzanie długości narzędzia Pomiar/sprawdzanie długości narzędzia Pomiar/sprawdzanie długości i promienia narzędzia Obrót podstawowy przez dwa punkty Obrót podstawowy przez dwa odwierty Obrót podstawowy przez dwa czopy Kompensowanie ukośnego położenia przy pomocy osi obrotu Wyznaczenie obrotu bazowego Kompensowanie ukośnego położenia przy pomocy osi C Wyznaczanie punktu odniesienia, środek rowka Wyznaczanie punktu odniesienia, środek mostka Wyznaczenie punktu odniesienia prostokąt wewnątrz Wyznaczenie punktu odniesienia prostokąt zewnątrz Wyznaczenie punktu odniesienia okrąg wewnątrz (odwiert) Wyznaczenie punktu odniesienia okrąg zewnątrz (czop) Wyznaczenie punktu odniesienia naroże zewnątrz Wyznaczenie punktu odniesienia naroże wewnątrz Wyznaczanie punktu odniesienia okrąg odwiertów-środek Wyznaczanie punktu odniesienia oś sondy pomiarowej DEFCALLStrona aktywny aktywny Strona 110 Strona 111 Strona 142 Strona 144 Strona 145 Strona 143 Strona 157 Strona 158 Strona 160 Strona 162 Strona 48 Strona 50 Strona 52 Strona 55 Strona 58 Strona 59 Strona 67 Strona 70 Strona 73 Strona 76 Strona 79 Strona 82 Strona 85 Strona 88 Strona 91 Strona 94

Numer cyklu 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 430 431 440 441 480 481 482 483

Oznaczenie cyklu Wyznaczanie punktu odniesienia środek czterech odwiertów Wyznaczanie punktu odniesienia pojedyńcza, wybieralna oś Pomiar przedmiotu kąt Pomiar przedmiotu okrąg wewnątrz (odwiert) Pomiar przedmiotu okrąg zewnątrz (czop) Pomiar przedmiotu prostokąt wewnątrz Pomiar przedmiotu prostokąt zewnątrz Pomiar przedmiotu szerokość wewnątrz (rowek) Pomiar przedmiotu szerokość zewnątrz (mostek) Pomiar przedmiotu pojedyńcza, wybieralna oś Pomiar przedmiotu okręg odwiertów Pomiar przedmiotu płaszczyzna Pomiar przesunięcia osi Szybkie próbkowanie: Ustawienie globalnych parametrów sondy pomiarowej Kalibrowanie TT Pomiar/sprawdzanie długości narzędzia Pomiar/sprawdzanie długości narzędzia Pomiar/sprawdzanie długości i promienia narzędzia

DEFCALLStrona aktywny aktywny Strona 96 Strona 99 Strona 112 Strona 114 Strona 117 Strona 120 Strona 123 Strona 126 Strona 128 Strona 130 Strona 132 Strona 135 Strona 147 Strona 149 Strona 157 Strona 158 Strona 160 Strona 162

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5 83301 Traunreut, Germany { +49 (86 69) 31-0 | +49 (86 69) 50 61 E-Mail: info@heidenhain.de Technical support | +49 (86 69) 31-10 00 E-Mail: service@heidenhain.de Measuring systems { +49 (86 69) 31-31 04 E-Mail: service.ms-support@heidenhain.de TNC support { +49 (86 69) 31-31 01 E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de NC programming { +49 (86 69) 31-31 03 E-Mail: service.nc-pgm@heidenhain.de PLC programming { +49 (86 69) 31-31 02 E-Mail: service.plc@heidenhain.de Lathe controls { +49 (7 11) 95 28 03-0 E-Mail: service.hsf@heidenhain.de www.heidenhain.de

3D-sondy impulsowe firmy HEIDENHAIN
pomagaj w zredukowaniu czasów pomocniczych: Na przykład przy • • • • ustawieniu obrabianych przedmiotów wyznaczaniu punktów odniesienia pomiarze obrabianych przedmiotów digitalizowaniu 3D-form przy pomocy sond impulsowych dla półwyrobów TS 220 z kablem TS 640 z przesyłaniem danych przy pomocy podczerwieni • pomiar narz dzi • nadzorowanie zużycia narz dzia • uchwycenie złamania narz dzia

przy pomocy sondy impulsowej narz dziowej TT 130
Ve 01 533 189-P1 · SW03 · 0.5 · 8/2006 · S · Drukowano w Niemczech · Zmiany zastrzegamy

 
statystyka