Pobieranie pliku

07 Synteza termoplastycznych elastomerów estrowo-eterowych.pdf

Instytut In ynierii Materiałowej – Zakład Tworzyw Polimerowych

Synteza termoplastycznych elastomerów estrowoeterowych
1. Cel wiczenia
Celem wiczenia jest wykonanie elastomeru termoplastycznego estrowo-eterowego zawieraj cego 50% wag. segmentów...
 
statystyka