Przeglądaj wersję html pliku:

Systemy kontroli jakości w spawalnictwie


Politechnika Szczecińska Instytut Inżynierii Materiałowej Zakład Spawalnictwa

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Systemy kontroli jakości w spawalnictwie
Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn - Inżynieria Spawalnictwa

Opracowali: Ryszard Pakos Zbigniew Szefner Adam Sajek

Zatwierdził:

prof. Jerzy Nowacki

Szczecin 2004

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

SPIS TREŚCI
Przedmowa ................................................................................................................................. 3 Wstęp.......................................................................................................................................... 3 Wskazówki metodyczne............................................................................................................. 3 Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontroli jakości złącz .......................................................... 4 Badania wizualne ....................................................................................................................... 5 Ćwiczenie nr 1 Badania wizualne .................................................................................................. 6 Ćwiczenie nr 2 Badania penetracyjne ............................................................................................ 9 Ćwiczenie nr 3 Badania magnetyczno-proszkowe....................................................................... 13 Ćwiczenie nr 4 Badania radiograficzne........................................................................................ 18 Ćwiczenie nr 5 Badania ultradźwiękowe ..................................................................................... 24 Wytyczne WZS-93/D-02.......................................................................................................... 26

-2-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

PRZEDMOWA
Niniejszy zestaw instrukcji przeznaczony jest dla studentów trzeciego roku studiów Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej specjalności Mechanika i Budowa Maszyn – Inżynieria Spawalnictwa. Zestaw instrukcji stanowi pomoc dydaktyczną do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu „Systemy kontroli jakości w spawalnictwie”. Zawarte w zestawie instrukcji ćwiczenia prowadzone są równolegle z wykładami. Równoczesność cyklu wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych nie stanowi utrudnienia w wykonaniu ćwiczeń, gdyż ćwiczenia laboratoryjne nie są "warsztatową" ilustracją wykładów, a stanowią rozszerzenie i pogłębienie wiadomości z systemów kontroli jakości w spawalnictwie. Zajęcia laboratoryjne, poprzez praktyczne zilustrowanie podstawowych technik konroli złącz spawanych,mają na celu: 1. Zapoznanie studentów z większością technik kontroli jakości złącz. 2. Opanowanie specjalistycznej terminologii spawalniczej. 3. Opanowanie technik kontroli jakości. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejszy zestaw instrukcji będzie pomocny w przygotowaniu się do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych, ich prawidłowym wykonaniu i przez to przyczyni się do wypełnienia przedstawionego celu. UWAGA: Instrukcje do ćwiczeń dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zakładu Spawalnictwa: http://z-spaw.ps.pl/studenci_lab_inzspaw.htm

WSTĘP
Zestaw instrukcji składa się z czterech zasadniczych części: wskazówek metodycznych, zestawu tematycznych instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych, wytycznych do sporządzenia sprawozdania oraz materiałów pomocniczych w postaci załączników. Każda instrukcja posiada jednolity układ, zawierający następujące dane: 1. Cel ćwiczenia. 2. Przygotowanie do ćwiczenia. 3. Przebieg ćwiczenia. 4. Zagadnienia do samodzielnego opracowania 5. Uwagi do sprawozdania 6. Literatura. Niniejszy zestaw instrukcji nie zawiera wiadomości podstawowych z zakresu tematyki ćwiczeń laboratoryjnych.

WSKAZÓWKI METODYCZNE
Ćwiczenia laboratoryjne z systemów kontroli jakości w spawalnictwie obejmują pięć metod badań nieniszczących złącz spawanych. Przebieg laboratoriów został dobrany w sposób umożliwiający opanowanie umiejętności kontroli złącz spawanych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w oparciu o „Regulamin zajęć laboratoryjnych z systemów kontroli jakości w spawalnictwie”. Zasady zaliczenia danego zajęcia ustala ze studentami prowadzący te zajęcia na początku semestru. Ustalenia te obowiązują obie umawiające się strony. Do ćwiczenia student przygotowuje się na podstawie zamieszczonych w niniejszym

-3-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa WSTĘP

skrypcie instrukcji oraz korzystając z zalecanej literatury. Literatura uzupełniająca wykorzystywana jest przy wykonywaniu ćwiczenia (normy), sporządzaniu sprawozdania z ćwiczeń oraz pogłębieniu wiedzy. Zaleca się również do korzystania z "Poradnika Inżyniera. Spawalnictwo." Przygotowanie się do ćwiczenia polega na zapoznaniu się z materiałem literaturowym w zakresie wyznaczonym przez temat i cel ćwiczenia. Dla udogodnienia, każda instrukcja zawiera pakiet zagadnień, które student powinien obowiązkowo opanować, aby zostać dopuszczony do wykonania ćwiczenia. Student powinien zwrócić szczególną uwagę na pojęcia nowe, wynikające z terminologii spawalniczej, oraz te zagadnienia, które pojawiają się w instrukcji, a są mu niezrozumiałe. Braki w przygotowaniu nie pozwalają na czynne uczestniczenie w przebiegu ćwiczenia i są przyczyną błędów w notatkach, a w konsekwencji, błędnej analizy przebiegu i wniosków z ćwiczenia. Prawidłowe wykonanie notatek z ćwiczenia (sprawozdanie wykonuje się po zajęciach) wymaga wcześniejszego zapoznania się z "Wytycznymi do sporządzania sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych z systemów kontroli jakości w spawalnictwie". Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia sporządza każdy student indywidualnie według zamieszczonych w niniejszym skrypcie "Wytycznych do sporządzenia sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych z systemów kontroli jakości w spawalnictwie".

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W KONTROLI JAKOŚCI ZŁĄCZ
Znajomość przepisów BHP i odpowiedniego zachowania się podczas ćwiczeń laboratoryjnych z systemów kontroli jakości w spawalnictwie obowiązuje studenta zawsze i w każdym przypadku. Nieprzestrzeganie zasad BHP podczas zajęć traktowane jest jako niezdyscyplinowanie w czasie trwania ćwiczeń i podlega rygorom regulaminowym. Z tego względu każdy student przed przystąpieniem do ćwiczenia przechodzi podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP i podpisuje własnoręcznie oświadczenie na formularzu zakładowym i "Karcie ćwiczeń laboratoryjnych" następującej treści "Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w kontroli jakości złącz w zakresie ujętym w książce Kłosowska D.,Kłosowski S., "Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach spawalniczych." Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1977".

-4-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA WIZUALNE

BADANIA WIZUALNE
Oględziny zewnętrzne są nieniszczącą metodą badań połączeń spajanych polegających na kontroli wzrokowej okiem nieuzbrojonym lub przy użyciu przyrządów optycznych dających powiększenie do 10x, jak również na pomiarach kształtu wymiarów spoin. Czynności te wykonywane są w celu określenia jakości połączeń spajanych. Klasę wadliwości złącza na podstawie oględzin zewnętrznych przeprowadza się przed badaniami radiograficznymi lub ultradźwiękowymi. Europejska norma podaje trzy klasy wadliwości złącza – B,C,D. Klasa wadliwości jest ustalana zależnie od rodzaju wad i ich dopuszczalnych wymiarów charakterystycznych. Niektóre występujące pary wad należące do tej samej klasy i występujące w tym samym przekroju, powoduje zaliczenie złącza do kolejnej wyższej klasy wadliwości, natomiast o klasie złącza decyduje wada o najwyższej klasie wadliwości. Oględziny zewnętrzne są stosowane w kontroli jakości: − złącz po spajaniu, przeprowadzonych najczęściej na próbkach pobranych ze złącz kontrolnych wykonywanych w tych samych warunkach, co konstrukcja spajana − kontroli materiałów podstawowych − kontroli materiałów dodatkowych − kontroli złączy kwalifikacyjnych spawaczy, itp.
ZALETY I OGRANICZENIA

Oględziny zewnętrzne pozwalają wykryć niedokładności, co do wielkości kształtu, pęknięcia powierzchniowe, porowatość, kratery. Korzyścią oględzin zewnętrznych jest łatwe do przeprowadzenia w każdym etapie wytwarzania i spawania, niski koszt inwestycji jak i pracy zaś ograniczeniem jest to, że wykrywane są tylko wady powierzchniowe.

-5-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA WIZUALNE Ćwiczenie nr 1 BADANIA

WIZUALNE

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wykrycie niezgodności spawalniczych i oszacowanie klasy wadliwości złączy spawanych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Do ćwiczenia należy opanować normy PN-EN 25817, PN-EN 26520, PN - EN 970, PN-75/M-69703, PN-85/M-69775, a w szczególności: − budowa złącza spawanego; − rodzaje oprzyrządowania do badań wizualnych; − pozycje spawania; − metody spawania. Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą następujące przyrządy pomiarowe: − suwmiarka; − spoinomierz; − lupa o powiększeniu 2-5 razy ( w szczególnych przypadkach).
3. Przebieg ćwiczenia

Zajęcia laboratoryjne obejmują badania wizualne dwóch rodzajów złącz spawanych: − złącze teowe

− złącze doczołowe

Do przeprowadzenia oględzin zewnętrznych należy zanotować charakterystyczne wymiary złącza: − g - grubość nominalna złącza doczołowego lub spoiny pachwinowej; − b - szerokość lica; − l - długość nominalna spoiny pachwinowej. Przed określeniem klasy wadliwości złącza należy określić: − charakterystyczne wymiary złączy próbnych; − metodę spawania; − pozycja spawania.
-6-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA WIZUALNE

Wyniki badań wizualnych umieścić w tabelach 1, 2, 3 i 4
Tablica 1 Wyniki badań złącza teowego Rodzaj wady Symbol wady Wada Wada Klasa wadliwości wg EN występująca niewystępująca B C D Brak przetopu Przepalenie Wklęśnięcie grani Wyciek nadmierny Pęknięcie Nawis lica Wklęśnięcie lica Ślad zajarzenia Podtopienie ciągłe Podtopienie miejscowe Porowatość Nadmierny nadlew Tablica 2 Klasa wadliwości dla danego złącza. Badane złącze Oszacowana klasa wadliwości Tablica 3 Wyniki badań złącza doczołowego Rodzaj wady Symbol wady Wada wg EN występująca Pęknięcie Za mała grubość spoiny Podtopienie Nadmierna wypukłość spoiny Asymetria spoiny Porowatość Nadmierna grubość spoiny Tablica 4 Klasa wadliwości dla danego złącza. Badane złącze Oszacowana klasa wadliwości

Wada niewystępująca

Klasa wadliwości B C D

Należy wziąć pod uwagę najwyższą klasę lub w przypadku występowania dwóch wad tego samego rodzaju wadę o klasę wyższą.
4. Uwagi do sprawozdania

W sprawozdaniu podać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis przebiegu ćwiczenia 3. Opis metody 4. Karty badań 5. Opis i lokalizację wszystkich istotnych wskazań (wraz z rysunkami) 6. Analizę wyników i wnioski
5. Literatura

1. Gourd L. M., „Podstawy technologii spawalniczych”, WNT, Warszawa 1997 2. Klimpel A., Szymański A., „Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
-7-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA WIZUALNE

3. Lewińska-Romicka A., „Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii”, WNT, Warszawa 2001 4. PN-75/M-69703 „Wady złącz spawanych – Nazwy i określenia” 5. PN-85/M-69775 „Wadliwość złączy spawanych – Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych” 6. PN-EN 970 „Badania nieniszczące złącz spawanych – Badania wizualne” 7. PN-EN 25817 „Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych” 8. PN-EN 26520 „Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami”

-8-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA PENETRACYJNE Ćwiczenie nr 2 BADANIA

PENETRACYJNE

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasad dokonywania badań penetracyjnych ich problematyki, przydatności, a także zastosowania jako formy badań nieniszczących złączy spawanych do wykrywania niezgodności spawalniczych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia i jego prawidłowego wykonania jest opanowanie następujących wiadomości: − znajomość środków bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia; − umiejętność klasyfikacji materiałów stosowanych w badaniach penetracyjnych; − umiejętność klasyfikacji systemów penetracyjnych; − znajomość procedury badań.
3. Przebieg ćwiczenia

Bazą dla opracowania niniejszej instrukcji jest norma PN-ISO 3452 „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Ogólne zasady”. W ramach czynności przygotowawczych należy dobrać w sposób odpowiedni materiały penetracyjne niezbędne do badania. Należy pamiętać o tym, iż materiały używane w badaniach penetracyjnych są przypisywane lub dobierane do materiału lub elementu, który ma być poddany badaniom, stanu jego powierzchni oraz warunków, w których badanie ma być przeprowadzone. Zestawy preparatów zwane systemami w skład, których wchodzą: penetrant, zmywacz nadmiaru penetranta i wywoływacz powinny pochodzić od jednego producenta.

Rysunek 1. Zestaw preparatów do badań penetracyjnych

Badanie składa się z poszczególnych kroków: 1. Czyszczenie wstępne 2. Suszenie powierzchni 3. Naniesienie penetranta 4. Wnikanie penetranta (5-10 minut) 5. Międzyzmywanie wodą (lub zmywaczem)

-9-

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA PENETRACYJNE

6. Suszenie powierzchni (jeśli zastosowano zmywacz, suszenie nie jest wymagane) 7. Naniesienie wywoływacza 8. Obserwacja powierzchni 9. Archiwizacja 10. Czyszczenie końcowe elementu
CZYSZCZENIE WSTĘPNE

Należy przygotować powierzchnię materiału lub elementu poprzez jego wcześniejsze oczyszczenie, odtłuszczenie i wysuszenie. Oczyszczenie należy przeprowadzić w sposób sumienny tak, aby powierzchnie i dowolne ich nieciągłości były czyste i wolne od zanieczyszczeń. Do tego celu są preferowane metody chemiczne, które powinny być stosowane, jeżeli to tylko możliwe. Metody fizyczne usuwają zanieczyszczenia tylko z powierzchni badanego elementu i na ogół nie nadają się do usuwania zanieczyszczeń znajdujących się między powierzchniami nieciągłości. Tam gdzie jest to dopuszczalne zaleca się wytrawianie po zastosowaniu jakiejkolwiek fizycznej metody usuwania zanieczyszczeń. Zastosowanie środka oczyszczania wstępnego może np. zwiększyć czułość badania. Aby uniknąć szkodliwego oddziaływania na własności penetrantu istotne jest, aby pozostałości środków wytrawiających zostały chemicznie zneutralizowane, a następnie usunięte. Po oczyszczeniu badana powierzchnia powinna być odtłuszczona rozpuszczalnikami nieoddziaływującymi na penetrant.
SUSZENIE POWIERZCHNI

Badaną powierzchnię należy dokładnie wysuszyć tak, aby w nieciągłości i ponad nią nie pozostała woda lub rozpuszczalnik, ponieważ może to ograniczyć wnikanie penetrantu. Lekkie ogrzanie badanego elementu lub nadmuch ciepłego powietrza skraca czas suszenia.
NANIESIENIE PENETRANTA

Penetrant może być nanoszony pędzlem, rozpylaczem i poprzez polewanie lub zanurzanie. W celu zapewnienia minimalizacji wnikania wilgoci w nieciągłości temperatura badanej powierzchni powinna zawierać się w zakresie od 5-50°C
WNIKANIE PENETRANTA

Czas penetracji zależy od własności penetrantu, temperatury badania, badanego materiału i specyfiki wad. W żadnym przypadku nie można dopuścić, aby penetrant wysechł w czasie penetracji. W razie konieczności powierzchnię należy ponownie zwilżyć penetrantem. Czas przez jaki powierzchnia pozostaje w pełni zwilżona nie powinien być krótszy niż czas zalecany przez producenta.
MIĘDZYZMYWANIE WODĄ (LUB ZMYWACZEM)

Jeżeli wymaga tego rodzaj stosowanego penetrantu, to po upływie czasu penetracji należy nanieść na badaną powierzchnię odpowiedni emulgator. Po odpowiednim czasie penetracji i emulgacji, jeżeli jest to konieczne, należy usunąć z powierzchni warstwę penetrantu i emulgatora za pomocą np. wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, a następnie wysuszyć badany element.
SUSZENIE POWIERZCHNI

Należy przy tym unikać nadmiernie długich czasów suszenia lub wysokich temperatur i ciśnienia powietrza, aby zapobiec wyparowaniu penetrantu z nieciągłości. W przypadku niektórych penetrantów usuwanych za pomocą rozpuszczalnika lub wody używanych w
- 10 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA PENETRACYJNE

połączeniu z ciekłymi wywoływaczami, opartych na rozpuszczalnikach i na wodzie suszenie nie jest konieczne.
NANIESIENIE WYWOŁYWACZA

Właściwy wywoływacz dla danego penetranta należy nanosić równomiernie na badana powierzchnię zgodnie z zasadą jego użytkowania uzależnioną od jego rodzaju (suche proszkowe lub ciekłe). Po naniesieniu należy pozostawić go na dostatecznie długi czas (czas wywoływania), aby ukazały się wskazania. Czas ten zależy od środków zastosowanych do badania, od badanego materiału i od charakteru występujących nieciągłości. Na ogół wynosi od 10 do 30 min. Zbyt długie czasy wywoływania mogą spowodować, że penetrant będzie wyciekał z dużych i głębokich nieciągłości, dając szerokie zamazane wskazania.
OBSERWACJA POWIERZCHNI

Zalecane jest przeprowadzenie pierwszej oceny bezpośrednio po nałożeniu wywoływacza lub po jego wysuszeniu. Zapewnia to lepszą interpretację wskazań. Ocena ostateczna powinna być przeprowadzona po upływie czasu wywoływania. Szerokość badanej powierzchni powinna obejmować spoinę i przylegający do niej materiał podstawowy do 10 mm z każdej strony. Badanie powierzchni należy przeprowadzić przy odpowiednich warunkach obserwacji uzależnionych od rodzaju penetranta. Zaobserwowane nieciągłości pojawiają się jako plamki lub linie poszerzające się z upływem czasu. Charakterystyczne cechy wskazań takie jak szybkość, z jaką się one rozwijają oraz ich ostateczny kształt i rozmiar dostarczają informacji dotyczących charakteru ujawnionej nieciągłości. Każdy obszar z wątpliwymi lub niepewnymi wskazaniami nieciągłości należy przebadać ponownie w celu zweryfikowania występujących tam nieciągłości.
ARCHIWIZACJA

Poziomy akceptacji w przypadku wskazań liniowych są poziomami oceny. Wskazania mniejsze niż te nie powinny być brane pod uwagę. Wskazań dopuszczalnych zwykle nie należy rejestrować. Poziomy akceptacji złączy spawanych metali podano w tablicy poniżej
Tablica 1 Poziomy akceptacji wskazań Rodzaj wskazania Wskazania liniowe l = długość wskazania [mm] Wskazania nieliniowe d = wymiar osi głównej [mm] Poziom akceptacji 1 2 3 1≤2 1≤4 1≤8 d≤4 d≤6 d≤8

Wyniki ćwiczenia zapisać korzystając ze schematów podanych w tabeli 2 i 3
CZYSZCZENIE KOŃCOWE ELEMENTU

Po wykonaniu badania konieczne jest usunięcie penetrantu i wywoływacza gdyż mogą one reagować z innymi czynnikami wywołując powstawanie korozji. Po wykonaniu tych czynności badany przedmiot należy wysuszyć i w razie konieczności zabezpieczyć przed korozją.
4. Uwagi do sprawozdania

W sprawozdaniu podać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis przebiegu ćwiczenia 3. Opis metody 4. Kartę badań np. wg schematu zawarty w załączniku A i B 5. Opis i lokalizację wszystkich istotnych wskazań (wraz z rys.) 6. Analizę wyników i wnioski
- 11 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA PENETRACYJNE 5. Literatura

1. Ostrowski R., Bigda C., Bigda L., „Wykryawanie wad powierzchniowych metodami penetracyjnymi”, WNT, Warszawa 1972 2. Pawłowski Z., „Badania nieniszczące poradnik”, Stow. Inżynierów Mechaników Polskich, Warszawa 1988 3. PN-EN 571-1 „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne” 4. PN-EN 1289 „Badania nieniszczące złącz spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji” 5. PN-ISO 3452 „Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Ogólne zasady”
Tablica 2 Karta badania penetracyjnego Karta badania penetracyjnego Cel badania: Powierzchnia badania: Liczba arkuszy Temperatura badania:

Szkic elementu badanego i jego wymiary: Lp. Procedura Niezbędne materiały Informacje szczegółowe 1 Oczyszczanie wstępne 2 Odtłuszczanie Rozpuszczlnik 3 Suszenie 4 Nanoszenie penetrantu Czas penetracji 5 Mycie 6 Nanoszenie zmywacza Czas kontaktu 7 Mycie 8 Suszenie 9 Nanoszenie wywoływacza Czas wywoływania 10 Kontrola Konieczne powiększenie 11 Oczyszczanie Specjalne środki bezpieczeństwa Normy stosowane: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Tablica 3 Karta specyfikacyjna dla zestawu materiałów stosowanych w badaniu penetracyjnym Cel i warunki zastosowania Nazwa zestawu Szczegóły dotyczące badanego elementu (szkic)

Materiały stosowane w badaniu penetracyjnym Penetrant Zmywacz Rodzaj użytego środka (oznaczenie) Identyfikacja wg producenta Rodzaj opakowania (aerozolowe lub inne) Producent Norma stosowana

Wywoływacz

- 12 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE Ćwiczenie nr 3 BADANIA

MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przydzielonymi próbkami i urządzeniami dostępnymi do ćwiczenia. Zbadanie wykrywalności nieciągłości w złączu, gdy płaszczyzna nieciągłości jest skierowana prostopadle do kierunku wzbudzonego pola. Zbadanie wpływu natężenia prądu magnetycznego na wykrywalność wad. Analiza ograniczeń metody na przebadanych próbkach.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia i jego prawidłowego wykonania jest opanowanie następujących wiadomości: − charakterystyka metody; − zasada działania defektoskopu; − rodzaje detektorów; − dokładność metody.
3. Przebieg ćwiczenia

Badanie złącz spawanych metodą magnetyczno-proszkową składa się z dwóch etapów.
ETAP I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ETAP II

Pobranie próbek w zależności od przydzielonego zadania. Pobranie zestawu do przeprowadzenia badań magnetyczno-proszkowych. Podłączenie urządzeń do sieci (przygotowanie stanowiska). Kontrola proszku ferromagnetycznego, zawiesiny i kierunku magnesowego. Przygotowanie powierzchni do badania. Magnesowanie dwóch płyt. Magnesowanie próbek z grupy: O, S, P. Oględziny i rejestracja.

9. Podłączenie autotransformatora. 10. Przygotowanie próbek z grupy O,S,P (jak w punkcie 5) 11. Pomiar suwmiarką głębokości od powierzchni zalegania sztucznych wad. 12. Przygotowanie powierzchni oraz kontrola jej stanu (zgodnie z punktem 5) 13. Magnesowanie.
KONTROLA PROSZKU FERROMAGNETYCZNEGO, ZAWIESINY I KIERUNKU MAGNESOWEGO

Wzorzec Belholda umieścić należy na badanej powierzchni (płycie stalowej). Podczas wzbudzenia pola magnetycznego nanieść proszek (proszek typ Mw3czB) za pomocą pędzelka strzepując proszek magnetyczny z wysokości ok. 4 cm. Czas, w jakim defektoskop jest włączony to ok. od 5-10 sekund. Warunki badania na powierzchni, na której jest ułożony wzorzec uważa się za prawidłowe, jeżeli na pokrywie wzorca powstanie wyraźny defektogram, co najmniej jednej szczeliny wzorcowej. Obserwacja defektogramów powstałych przy obracaniu krążka dookoła jego osi

- 13 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

pozwala wyznaczyć kierunek nieciągłości wykrywanych w sposób optymalny. .(UWAGA! To samo powtórzyć wykorzystując proszki magnetyczne: typ Mn63czB oraz środek fluoroscencyjny helinng typ 8.04.1). Następnie dokonać rejestracji. Pokryć wzorzec MTU za pomocą pędzelka nanosząc cienką warstwę zawiesiny fluorescencyjnej typ 8.04.1. Defektogramy nieciągłości wzorca dla badanej zawiesiny porównujemy z fotografią defektogramu nieciągłości wzorca dla zawiesiny o podobnej jakości. Jeżeli uzyskuje się defektogramy w postaci punktów, a nie linii to znaczy, że zawiesina nie nadaje się do użytku.. Następnie dokonać rejestracji.
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO BADANIA

Badane obszary powinny być wolne od zgorzeliny, oleju, tłuszczu, odprysków spawalniczych, śladów od obróbki mechanicznej, brudu, grubej warstwy farby i jej odprysków oraz inny obcych substancji, które mogą wpływać na czułość badań. W celu umożliwienia dokładnej interpretacji wskazań może być potrzebne poprawienie stanu powierzchni, np. za pomocą papieru ściernego lub miejscowego szlifowania. Czyszczenie i przygotowanie powierzchni nie powinno być szkodliwe dla materiału lub dla środków stosowanych w badaniach magnetycznych. Maksymalna czułość badania, jaką można uzyskać przy dowolnej metodzie badań magnetycznych zależy od wielu czynników. Szczególnie duży wpływ na chropowatość powierzchni badanego obiektu i inne nieregularności. W niektórych przypadkach może być konieczne: − usunięcie podtopień i nieregularności powierzchni przez szlifowanie, − usunięcie lub zmniejszenie wysokości nadlewu spoiny. Powierzchnie pokryte cienką warstwą niemagnetycznej farby, np. podkładowej można również badać, gdy warstwa farby nie jest popękana, a grubość pokrycia nie przekracza 50 µm. Przy większych grubościach obniża się czułość badania. W zależności od wymaganej czułości może być konieczne jej sprawdzenie przed badaniem. Powłoki malarskie uniemożliwiają także magnesowanie bezpośrednim przepływem prądu, gdyż stanowią warstwę izolacyjną pomiędzy materiałem badanym, a elektrodami doprowadzającymi prąd. Dlatego w miejscach styku elektrod z materiałem badanym zaleca się usunąć warstwę farby. Inne obszary powłoki powinny zostać przed badaniem odtłuszczone, jeżeli spełniają kryterium grubości i chropowatości. Jeżeli kolor powłoki malarskiej lub badanego elementu jest zbliżony do koloru proszku zastosowanego do badań należy się liczyć ze słabym kontrastem i w rezultacie koniecznością zastosowania dodatkowej powłoki malarskiej w kolorze kontrastującym z kolorem proszku magnetycznego. Obowiązuje tu także zasada, aby sumaryczna grubość powłoki pomocniczej (kontrastującej) i powłoki nałożonej uprzednio nie przekraczała 50 µm. Pomocnicza powłoka kontrastująca jest najczęściej nakładana przy użyciu białej farby łatwej do usunięcia po przeprowadzeniu badań. Znajdujący się na powierzchni badanego obiektu powłoki magnetyczne utrudniają badania, gdyż oddalając, podobnie jak powłoki niemagnetyczne, ziarna proszku od nieciągłości, zmniejszając wpływ strumienia rozproszenia, ponieważ powłoka magnetyczna, posiadająca dużą przenikalność magnetyczną, stanowi rodzaj zwory dla strumienia rozproszenia. Stan powierzchni w przypadku badań magnetyczno-proszkowych powiązany jest także z poziomami akceptacji. Może zaistnieć także konieczność poprawy stanu powierzchni (np. za pomocą szlifowania papierem ściernym) w celu dokładniejszego zinterpretowania wskazania.

- 14 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE Tablica 1 Zalecany stan powierzchni kontrolowanych elementów Poziom Stan powierzchni Środki wykrywające akceptacji 1 Powierzchnia gładka – powierzchnia nadlewu spiny i Fluoryzujące lub materiału rodzimego jest czysta i gładka z pomijalnie barwne ze środkiem małymi podtopieniami, łuskowatością i odpryskami. kontrastowym. Wygląd powierzchni jest typowy dla złączy wykonanych za pomocą automatycznego spawania metodą TIG, w pełni zmechanizowanego spawania łukiem krytym i spawania ręcznego elektrodami otulonymi z dodatkiem proszku żelaza. 2 Powierzchnia dość gładka – powierzchnia nadlewu spoiny Fluoryzujące lub i materiału rodzimego jest umiarkowanie gładka z barwne ze środkiem minimalnymi podtopieniami, łuskowatością i odpryskami. kontrastowym. Wygląd powierzchni jest typowy dla złączy wykonanych za pomocą ręcznego spawania elektrodami otulonymi z góry na dół oraz spawania metodą MAG stosując argon przy wykonywaniu ściegów licowych. 3 Powierzchnia zwykła – lico spoiny i materiał rodzinny w Barwne ze środkiem stanie jak po spawaniu. Stan powierzchni jest typowym kontrastowym lub dla złączy wykonywanych za pomocą spawania ręcznego fluoryzujące. elektrodami otulonymi lub spawani metodą MAG w dowolnej pozycji.

MAGNESOWANIE DWÓCH PŁYT

Celem magnesowania dwóch płyt jest sprawdzenie wykrywalności wad gdy płaszczyzna nieciągłości jest skierowana prostopadle do kierunku wzbudzonego pola. Imitacją wady będzie szczelina między płytami stalowymi, którą można będzie regulować odsuwając lub przysuwając płyty do siebie. Na dwie płyty należy położyć folię, przyłożyć defektoskop i podczas działania defektoskopu nanieść pędzelkiem proszek magnetyczny typ Mw3czB strzepując z wysokości ok. 4cm drobinki proszku magnetycznego. Defektoskop należy każdorazowo trzymać w stosunku do imitujących wady pod innym kątem. Należy zaobserwować kąt dający najlepsze wyniki. (UWAGA! Przeprowadzić próby z proszkami: MN63czB, a także z proszkiem suchym gruboziarnistym).
MAGNESOWANIE PRÓBEK Z GRUPY: O, S, P

Próbki przygotować według punktu 5. Defektoskop przyłożyć na próbkę. Podczas działania defektoskopu nanosić pędzelkiem proszek magnetyczny typ Mw3czB. Strzepując z wysokości 4cm drobinki proszku magnetycznego. (UWAGA! Przeprowadzić próby z proszkami: typ Mn63czB oraz zawiesiną fluorescencyjną. Zaobserwować, który z proszków daje najlepszy kontrast defektogramu.
MAGNESOWANIE Z UŻYCIEM AUTOTRANSFORMATORA

Regulację natężenia pola magnetycznego dokonuje się za pomocą autotransformatora. Na początek należy ustawić autotransformator na 220V i przyłożyć defektoskop do badanej próbki. Podczas włączonego defektoskopu zbadać natężenie pola magnetycznego miernikiem, a następnie napylić środek wykrywający wybrany w pierwszym etapie. Sposób napylania tak jak w pierwszym etapie. (UWAGA! Badanienależy powtórzyć zmniejszając każdorazowo napięcie o ok. 20V na autotransformatorze, zwracając uwagę, przy jakim natężeniu pola magnetycznego wskazania defektogramu proszkowego są najbardziej widoczne). Wtedy dokonać rejestracji.

- 15 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE

OGLĘDZINY I REJESTRACJA

Rejestracji przeprowadzić używając proszku, który dał obraz defektogramu najbardziej wyraźny. Każda z próbek musi zostać zarejestrowana. Rejestracji dokonać za pomocą fotografii lub odcisku z taśmy przylepnej, którą umieszczamy w protokole z badania. Także zawiesinę fluorescencyjną można odcisnąć na taśmie samoprzylepnej, ale dopiero po wyschnięciu roztworu. Zdjęcie defektogramu następuje poprzez przyklejenie na próbkę taśmy samoprzylepnej, po oderwaniu proszek pozostaje na taśmie.
Tablica 2 Protokół badań Protokół Badania Badania Magnetyczno Proszkowe Załącznik do zadania Dane dotyczące przedmiotu badania Zleceniodawca Oznaczenie Materiał Stan wytworzenia Stan powierzchni Przepisy, norm, specy. Zakres badania Kierunki zalegania ewentualnych wad: Kontrola powierzchni Technika mag. Natężenia pola magnetyczn. Prąd magnesowania Miejsce styku Środek badawczy Oznaczanie wskazań Rozmagnesowanie Końcowe czyszczenie Nr zlecenia Symbol Wymiar Czas Badania Przygot. powierzchni Obszar badania Dane techniczne badania Urządzenia do badania Kierunki magnesowan. Odstęp biegunów Odstęp elektrod Kontrolna środki badaw. Ochrona korozyjna Dokumentacja Szkice Układ badania Odcinki badania (wymiary):

mm mm

Wyniki badań, ocena

- 16 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE 4. Uwagi do sprawozdania

W sprawozdaniu podać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis przebiegu ćwiczenia 3. Opis metody 4. Kartę badań np. wg schematu 5. Opis i lokalizację wszystkich istotnych wskazań (wraz z rys.) 6. Analizę wyników i wnioski
5. Literatura

1. Lewińska-Romicka A., „Badania magnetyczne” ,tom I i II, wyd. Biura Gamma, Warszawa 1998 2. Stachurski M., „Badania magnetyczno proszkowe”, wyd. Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2002 3. PN-EN 1290 „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złącz spawanych. Badanie magnetyczno- proszkowe złączy spawanych” 4. PN-EN 1291 „Badania nieniszczące złącz spawanych. Badanie magnetycznoproszkowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji” 5. PN-EN 25817 „Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomów jakości wg niezgodności spawalniczych” 6. PN-M-69118 „Spawalnictwo. Nieniszczące metody badań. Badania defektoskopowe metodą magnetyczno-proszkową złączy spawanych i zgrzewanych”

- 17 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE Ćwiczenie nr 4 BADANIA

RADIOGRAFICZNE

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasad dokonywania badań radiograficznych ich problematyki, przydatności, a także zastosowania jako formy badań nieniszczących złączy spawanych do wykrywania niegodności spawalniczych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia i jego prawidłowego wykonania jest opanowanie następujących wiadomości: − znajomość środków bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia; − umiejętność klasyfikacji metod badań; − znajomość procedury badań.
3. Przebieg ćwiczenia

W trakcie ćwiczenia należy zapoznać się z zasadami przeprowadzania badań radiograficznych w celu zlokalizowania niezgodności spawalniczych. Z racji swej złożoności ćwiczenie powinno zostać przeprowadzone w czterech etapach. Obejmują one następujące czynności: 1. Przygotowanie do badań, zapoznanie się ze sprzętem 2. Wykonanie zdjęć 3. Wycena radiogramu wg PN 4. Wycena radiogramu wg EN
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ, ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPRZĘTEM

W ramach czynności przygotowawczych należy zapoznać się z klasyfikacją technik radiograficznych, zasadami przeprowadzania badań, zaznajomić się ze stosowanym sprzętem a także z przepisami BHP zgodnie, z którymi należy to ćwiczenie przeprowadzić. Przygotowanie powierzchni złącza do badania radiograficznego w specjalny sposób, z reguły, nie jest potrzebne. Jednakże, wszelkie niedoskonałości tej powierzchni należy usunąć w takim stopniu (np. przez wyszlifowanie), aby ich obraz na radiogramie nie mógł być pomylony z obrazem ewentualnych wad złącza. Wszelkie niedopuszczalne wady powierzchniowe złącza przeznaczonego do badania radiograficznego powinny być obowiązkowo przed badaniem usunięte. Dotyczy to również powłok ochronnych oraz zanieczyszczeń w postaci smarów, olejów, emulsji itp. Ostatni przypadek związany jest z koniecznością ochrony kaset radiograficznych przed zatłuszczeniem. Jeżeli nie ustalono inaczej, badanie radiograficzne powinno być zrealizowane po ostatniej fazie wytwarzania złącza (np. po obróbce cieplnej, szlifowaniu itp.).
WYKONANIE ZDJĘĆ

Wybór najkorzystniejszego układu badań zależy od geometrii badanego elementu, dostępu do spoin i rodzaju zastosowanego źródła promieniowania. Zaleca się prześwietlanie przez jedną ściankę. Procedura badania polega na wykonaniu zdjęcia radiograficznego, (spoiny i SWC obejmującego również 10 mm materiału podstawowego z każdej strony spoiny), poprzez wywołanie błony światłoczułej z obrazem badanego złącza.

- 18 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE

Dla pomierzonej wcześniej grubości spoiny należy dobrać następujące parametry: − maksymalne napięcie na lampie rentgenowskiej [kV] − czas naświetlania [min] − minimalną odległość ogniskowej [mm] − prąd anodowy lampy Ma Wykorzystując pomierzoną grubość próbki należy także dobrać parametry ekspozycji radiograficznej, co polega na optymalnym dobraniu gęstości optycznej radiogramu i wartości ekspozycji tak, aby elementy próbki były możliwie najlepiej rozróżnialne. Jeżeli badany obiekt ma prostą budowę parametry i czas ekspozycji nie muszą być dobierane doświadczalnie przez wykonywanie próbnych prześwietleń. Badanie należy udokumentować radiogramem wykonanym z jednej ekspozycji: gdzie oś symetrii wiązki jest prostopadła do osi spoiny i filmu. Kolejną czynnością jest odpowiednie oznakowanie stref badanego wyrobu. Oznakowanie to musi być trwałe i wykonane za pomocą znaczników (rysunek poniżej), dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie obrazu na radiogramie z badaną spoiną.

Rysunek 1. Obraz dostępnych znaczników oraz wskaźnik pręcikowy i schodkowo-otworkowy

W tych miejscach kontrolowanej spoiny gdzie obraz radiograficzny może mieć najgorszą jakość należy umieścić wskaźniki jakości obrazu, wskaźnik pręcikowy oraz schodkowootworkowy, oba na powierzchni spoiny od źródła promieniowania. Mając określony rodzaj promieniowania dobiera się odpowiednią błonę radiograficzną i okładki. Następnie błonę należy tak ułożyć, aby radiogram obejmował całą badaną spoinę. Mając dobrane wszystkie istotne parametry badania można dokonać naświetlenia próbki przy użyciu aparatu głowicowego. W trakcie ekspozycji należy bezwzględnie zachować środki ostrożności – postępując zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony przed działaniem promieniowania jonizującego.

- 19 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE

Rysunek 2. Aparat głowicowy wraz ze złączem przygotowanym do badania. (widok z boku)

Rysunek 3. Aparat głowicowy wraz ze złączem przygotowanym do badania. (widok z przodu)

Po upływie wymaganego czasu napromieniowania należy przystapić do obróbki fotochemicznej błon zgodnie z zaleceniami producenta błon i środków chemicznych. Podczas obróbki szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę procesu oraz czas wywoływania i płukania błon. Na wywołanej błonie powinien zostać utrwalony obraz kontrolowanej spoiny. Mając gotowy radiogram zaleca się, aby był on oceniony w zaciemnionym pomieszczeniu na ekranie negatoskopu z regulowana luminacja.

- 20 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE

Rysunek 4. Obraz radiogramu na ekranie negatoskopu

WYCENA RADIOGRAMU WG PN-87/M-69772

Po przeprowadzonym badaniu, mając gotowy radiogram spoiny należy określić gęstość optyczną radiogramu a następnie ocenić jakość obrazu i przyporządkować do jednej z trzech klas jakości obrazu. O klasie zakwalifikowania radiogramu decydują widoczne na nim elementy wskaźników jakości obrazu. Następnie można przystąpić do oceny wadliwości złącza. Na podstawie radiogramu ustala się: − rodzaj wady − stopień wielkości wady W= w/g ×100%, gdzie: w – wymiar charakterystyczny wady w [mm], g – grubość złącza w [mm] − stopień nasilenia wady n= L/N × 100%, gdzie: L – suma długości wad w [mm], N – odcinek normalny w [mm] − klasę wadliwości złącza
WYCENA RADIOGRAMU WG PN-EN 25817

Na podstawie wykrytych niezgodności (wad) dokonuje się określenia poziomu jakości. Wycena wg PN-EN 25817 w przeciwieństwie do wyceny wg PN-87/M-69772 odbywa się nie liniowo, lecz powierzchniowo. Dodatkowo zamiast pięciu klas wadliwości złącza wyznacza się trzy poziomy jakości wyszczególnione w tabeli poniżej.
Tablica 1 Poziomy jakości złączy spawanych Poziom jakości Oznaczenie Wymagania ostre B Wymagania średnie C Wymagania łagodne D 4. Uwagi do sprawozdania

Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis przebiegu ćwiczenia 3. Analizę wskazań radiogramu 4. Opracowanie wyników 5. Protokół badań (przykład takiego protokołu na końcu tekstu) 6. Załącznik do protokołu badań (przykład takiego załącznika na końcu tekstu) 7. Wnioski

- 21 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE 5. Literatura

1. Klimpel A., Szamański A., „Kontrola jakości w spawalnictwie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1992 2. PN-72/M-69770 „Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali” 3. PN-74/M-69771 „Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami radiograficznymi” 4. PN-87/M-69772 „Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów” 5. PN-EN 444:1996 „Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma” 6. PN-EN 25817:1997 „Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych”
Tablica 2 Protokół badań Politechnika Szczecińska Zleceniodawca Przedmiota badań Materiał Grubość Materiału Sposób Ukosowania Metoda spawania Klasa badania Błona Okładki wzmacniające Ocena: Uwagi: Wymagania spełnione Wymagania niespełnione Wykryte niezgodności ( patrz załącznik A) Data Data Wymagana Uzyskana Rodzaj Klasa Protokół z badań radiograficznych Aparat Rentgenowski Napięcie lampy Prąd anodowy Lampy Wielkość Ogniska

U= I= Mm

kv ma

mm

Wykonujący badania

Kierownik Badań

- 22 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA RADIOGRAFICZNE Tablica 3 Załącznik A

- 23 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE Ćwiczenie nr 5 BADANIA

ULTRADŹWIĘKOWE

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasad dokonywania badań ultradźwiękowych ich problematyki, przydatności, a także zastosowania jako formy badań nieniszczących złączy spawanych do wykrywania niegodności spawalniczych.
2. Przygotowanie do ćwiczenia

Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia i jego prawidłowego wykonania jest opanowanie następujących wiadomości: − umiejętność klasyfikacji metod badań; − znajomość procedury badań.
3. Przebieg ćwiczenia

1. Określenie w zależności od poziomu jakości złącza, techniki i klasy badania oraz poziomu akceptacji 2. Określenie w zależności od grubości materiału i poziomu badania − ilość kątów wprowadzenia wiązki; − rodzaj położenia głowicy; − szerokość powierzchni przeszukiwania 3. Określenie poziomu oceny wskazań 4. Ustalenie środka i kąta głowicy kątowej 5. Kalibracja głowicy (rodzaj głowicy, kąt, środek, grubość złącza) 6. Dobór czułości badania w oparciu o grubość złącza i częstotliwość nominalną głowicy 7. Wykreślenie krzywej DGS korzystając ze wzorca W2 8. Przystąpienie do badań 9. Sporządzenie protokołu badania
4. Uwagi do sprawozdania

W sprawozdaniu podać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis przebiegu ćwiczenia 3. Opis metody 4. Kartę badań np. wg schematu 5. Opis i lokalizację wszystkich istotnych wskazań 6. Analizę wyników i wnioski
5. Literatura

1. Baranowska J., Garbiak M. „Badania ultradźwiękowe”, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1999 2. Filipczyński L., „Ultradźwiękowe metody badań materiałów”, WNT, Warszawa 1963 3. Obraz J., „Ultradźwięki w technice pomiarowej”, WNT, Warszawa 1983

- 24 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

4. PN-89/M-69777 „Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych” 5. PN-89/M-70055/01 „Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych” 6. PN-98/M-70055/02 „Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych” 7. PN-EN 1712 „Badanie nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych” 8. PN-EN 12062 „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych”

- 25 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ZAŁĄCZNIKI

WYTYCZNE WZS-93/D-02
SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z SYSTEMÓW KONTROLI JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE
1. Wstęp

Przedmiotem wytycznych jest układ i zawartość informacyjna sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego z systemów kontroli jakości w spawalnictwie.
2. Postanowienia ogólne

UKŁAD SPRAWOZDANIA

Części składowe i elementy sprawozdania należy zamieszczać w następującej kolejności: 1. Strona tytułowa (jako pierwsza stronica). 2. Cel ćwiczenia. 3. Tekst podstawowy sprawozdania. 4. Wnioski. 5. Spis wykorzystanych źródeł. 6. Załączniki. Pozycje l, 2, 3 oraz 4 są obowiązkowe w każdym sprawozdaniu. Pozycje 5 oraz 6 wchodzą w skład sprawozdania, gdy wymaga tego zawartość treści.
KOMPOZYCJA SPRAWOZDANIA
Format

Stronice sprawozdania oraz materiały towarzyszące: rysunki, schematy, wykresy, tablice i wydruki powinny mieć format A4.
Postać sprawozdania

Sprawozdanie powinno mięć postać czytelnego rękopisu. Zalecane jest staranne i estetyczne wykonanie oraz trwałe połączenie wszystkich arkuszy sprawozdania. Podstawowy tekst sprawozdania (od pozycji 2. pkt.2.1) należy rozpoczynać od drugiej stronicy.
Ilustracje

W sprawozdaniu należy umieszczać rysunki oraz zdjęcia. Każdy rysunek i zdjęcie powinno posiadać opis i stosowny numer.
NUMERACJA
Numeracja stronic

Stronice należy numerować cyframi arabskimi w obrębie sprawozdania. Stronę tytułową włącza się do numeracji całości sprawozdania, ale numeru na niej nie należy pisać.
Numeracja elementów składowych i rozdziałów

Elementy składowe sprawozdania (poz. 2, 3, ... pkt. 2.1) oraz rozdziały należy numerować cyframi arabskimi w obrębie sprawozdania, podrozdziały w obrębie rozdziałów, a punkty w obrębie podrozdziałów.

- 26 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ZAŁĄCZNIKI Numeracja ilustracji

Ilustracje, tablice, wydruki oraz wzory należy numerować cyframi arabskimi w obrębie sprawozdania. Ilustracje i tablice powinny być zamieszczane w tekście sprawozdania, bezpośrednio po pierwszym odesłaniu do nich. Ilustracje i tablice oddziela się od tekstu odstępem (min 1,5 cm). Ilustracje i tablice wykonane na oddzielnych kartach (formatu A4) włącza się w ogólną numerację stronic sprawozdania.
3. Zawartość sprawozdania

STRONA TYTUŁOWA

Stronę tytułową należy wykonać wg wzoru podanego na końcu wytycznych.
CEL ĆWICZENIA

W sposób jasny, precyzyjny i zwięzły należy określić cele jednostkowe ćwiczenia oraz zadania badawcze, które przyjęto do realizacji w ramach ćwiczenia laboratoryjnego. Cele i zadania podaje fakultatywnie prowadzący ćwiczenie lub zostają one ustalone w ramach dyskusji przed ćwiczeniem. Bezpośrednie przepisanie treści z instrukcji do ćwiczenia jest błędne (instrukcja do ćwiczenia stanowi materiał na podstawie, którego należy przygotować się teoretycznie do odrobienia ćwiczenia).
TEKST PODSTAWOWY SPRAWOZDANIA

W tekście podstawowym sprawozdania zaleca się umieszczać następujące informacje: 1. Przebieg ćwiczenia, zawierający: − chronologiczny zapis wykonywanych czynności merytorycznie istotnych; − uzasadnienie przyjętego kierunku postępowania (np norma); − dane techniczno-ruchowe elementów stanowiska laboratoryjnego; − schemat i opis stanowiska badawczego; − zasadę działania obiektów stanowiska badawczego; − charakterystyki badanych obiektów. 2. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń, zawierające: − zestawienie wyników przeprowadzonych prób i doświadczeń − opis jakościowy (cechy, warunki, rezultaty) obserwowanych zjawisk i procesów technologicznych. 3. Dyskusja wyników, zawierająca: − analizę uzyskanych wyników w świetle danych literaturowych i własnych przemyśleń; − ocenę dokładności pomiarów, W zależności od złożoności i charakteru ćwiczenia poszczególne elementy tekstu mogą być łączone lub w ogóle mogą nie występować. Pewne elementy mogą być narzucone przez prowadzącego ćwiczenie lub fakultatywnie przez instrukcję do ćwiczenia. Oceną poprawności zapisu przebiegu ćwiczenia jest możliwość odtworzenia danego ćwiczenia z zachowaniem identycznej kolejności czynności, warunków i zmiennych obiektów przez innego wykonawcę.
WNIOSKI

Wnioski powinny zawierać: − krótkie podsumowanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji ćwiczenia;

- 27 -

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Zakład Spawalnictwa ZAŁĄCZNIKI

− porównanie wyników z danymi literaturowymi; − przyczyny uzyskania wyników negatywnych; − własne spostrzeżenia dotyczące realizacji ćwiczenia oraz propozycje zmian. W zakończeniu należy podać; czy cel ćwiczenia został osiągnięty ?
SPIS WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ

Dane o wykorzystanych źródłach należy zamieszczać w oddzielnym spisie. Tytuły należy podawać w kolejności występowania odsyłaczy w tekście podstawowym sprawozdania.
ZAŁĄCZNIKI

Załączniki należy opracowywać jako kontynuację sprawozdania, na ostatnich stronicach lub jako odrębną fizycznie część. Każdy załącznik powinien się rozpoczynać od nowego arkusza (stronicy) i mieć napis załącznik w prawym górnym rogu stronicy oraz tytuł określający jego treść.
ILUSTRACJE I TABLICE

Przy sporządzaniu ilustracji i tablic należy się wzorować na przykładach zamieszczonych w czasopismach technicznych, np. Przeglądzie Spawalnictwa. Ilustracje oraz wydruki z komputera powinny być zatytułowane. Jeżeli to konieczne, należy je uzupełnić informacjami wyjaśniającymi (bezpośrednio za tytułem). Zestawienie wyników zaleca się sporządzać w postaci tablic, w których wyróżnia się parametry, zmienne niezależne (wejścia obiektów) oraz zmienne zależne (wyjścia obiektów). Tablice podpisuje się u góry, zaś za podpisem podaje się informacje dodatkowe. Uwagi podaje się na dole w obrębie tablicy.
WZORY I RÓWNANIA

Wzory i równania należy wyodrębnić z tekstu w oddzielnym wierszu. Ponad i pod każdym wzorem należy zostawić odstęp nie mniejszy niż na jeden wiersz. Użyte symbole wielkości fizycznych należy objaśnić pod wzorem po słowie "gdzie:".
JEDNOSTKI MIAR

W sprawozdaniu należy stosować legalne jednostki miar. Inne jednostki mogą być stosowane tylko w przypadku ich stosowania w instrukcji do ćwiczenia (uzasadniony przypadek).
4. Informacje końcowe

Wytyczne niniejsze opracowano na podstawie normy PN-85/N-09126 Sprawozdanie z pracy naukowo-badawczej. Wprowadzono zmiany wynikające z procesu dydaktycznego. Wytyczne opracował: dr inż. Zbigniew Szefner. Wytyczne zatwierdził z mocą obowiązującą od semestru letniego 1992/93 r. akad. Kierownik Zakładu Spawalnictwa

- 28 -

Szczecin (data:R.M.D)

WZÓR strony tytułowej

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH ”SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE”

ĆWICZENIE NR: TEMAT:

(wg tematyki ćwiczeń laboratoryjnych) (wg tematyki ćwiczeń laboratoryjnych)

Nazwisko i Imię

WYDZIAŁ: GRUPA DZIEKAŃSKA: ZESPÓŁ:

 
statystyka