Przeglądaj wersję html pliku:

ostrzenie narzędzi wieloostrzowych


AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:..........................................................

Wykonał:.............................................. Wydział:............................................... Kierunek:.............................................. Rok akadem.:........................................ Semestr:................................................ Ćwiczenie zaliczono: dnia:......................... ocena:..................

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI WIELOOSTRZOWYCH
1) Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodami ostrzenia narzędzi wieloostrzowych, oraz ze sposobem przeprowadzenia kontroli wymiarowej na podstawie freza. 2) Wymagane wiadomości a) b) c) d) e) f) Geometria freza walcowego, Geometria freza walcowo-czołowego, Geometria głowic frezarskich, Ostrzenie powierzchni przyłożenia na przykładzie freza walcowego, Ostrzenie powierzchni natarcia na przykładzie freza walcowego, Kontrola wymiarowa narzędzi wieloostrzowych.

3) Literatura [1] [2] [3] [4] [5] [6] Dmochowski J.: „Podstawy obróbki skrawaniem”. Dmochowski J., Uzarowicz A.: „Obróbka skrawaniem i obrabiarki”. Jemielniak K.: „Obróbka skrawaniem”. Grzesik W.: „Podstawy skrawania materiałów metalowych”. Poradnik Inżyniera: „Obróbka skrawaniem”, Tom I. Zbiór polskich norm.

4) Przebieg ćwiczenia 4.1.) Omówienie ćwiczenia. • • • Podanie kolejności wykonania ćwiczenia, Podanie kątów natarcia i przyłożenia, które należy uzyskać w procesie szlifowania, Pomiar kątów natarcia i przyłożenia danego freza.

4.2.) Wykonanie ćwiczenia. Dla zadanych kątów natarcia i przyłożenia należy odpowiednio ustalić położenie freza w uchwycie szlifierko-ostrzarki. Powierzchnię natarcia i przyłożenia ostrzyć dwoma sposobami: • Przez odpowiednie dosunięcie freza do ściernicy, • Przez zmianę kąta pochylenia osi głowicy szlifierki. a) Ostrzenie z wykorzystaniem skręcenia głowicy ściernicy. Podpórkę ustawia się na wysokości osi freza, a głowicę pochyla się w pionowej płaszczyźnie o żądany kąt przyłożenia i skręca się w płaszczyźnie pionowej o kąt ε, kąt ten oblicza się ze wzoru: tgε = tgα o ⋅ tg λ gdzie: λ - kąt pochylenia linii śrubowej. b) Ostrzenie ściernicami tarczowymi. Ostrzenie przeprowadza się obwodem ściernicy przy czym mogą być stosowane dwa sposoby: • Szlifowane ostrze opiera się o podpórkę ustawioną na wysokości, obniżonej w stosunku do osi ściernicy o wielkość H1. H1 = D ⋅ sin α o 2

gdzie: D - średnica freza. • Stosowany przy szlifowaniu dużych kątów pochylenia linii śrubowej. Polega na skręceniu osi ściernicy w stosunku do osi freza o kąt ε. Obliczamy go ze wzoru: tgε = tgα o ⋅ sin λ gdzie: αo - kąt przyłożenia w płaszczyźnie prostopadłej do krawędzi skrawającej. λ - kąt pochylenia linii śrubowej. c) Ostrzenie powierzchni natarcia. Oś freza w płaszczyźnie ściernicy ustawia się za pomocą specjalnej linijki, której płaszczyzna a leży w osi pryzmy. W przypadku zerowego kąta natarcia, wystarczy ustawić oś freza w skrawającej płaszczyźnie ściernicy. W miarę wzrostu dodatniego kąta natarcia, oś freza powinna być przesunięta w kierunku do skrawającej płaszczyzny ściernicy o wielkość H odpowiadającą kątowi natarcia. H= gdzie: Dw - średnica freza, γo - kąt natarcia. Dw ⋅ sin γ o 2

WIADOMOŚCI TEORETYCZNE
1.) Geometria freza walcowego.

Rys. 1. Geometria freza walcowego nasadzanego w układzie narzędzia Gdy zarys ostrza freza w przekroju płaszczyzną Po lub Pn jest ograniczony powierzchniami płaskimi (rys. 2), frez nazywamy jednościnowym lub dwuścinowym, gdy powierzchniami krzywoliniowymi - frezem o zarysie ostrza krzywoliniowym.

Rys. 2. Zarysy ostrzy frezów: a) jednościnowy; b) dwuścinowy; c) krzywoliniowy (paraboliczny)

2.) Geometria freza walcowo-czołowego.

Rys. 3. Budowa freza walcowo - czołowego: A - część skrawająca, C - odsadzenie

Rys. 4. Geometria freza walcowo-czołowego w układzie narzędzia 3.) Geometria głowic frezarskich.

Rys. 5. Głowica trzpieniowa frezowa: A - część skrawająca, B - część chwytowa, C - korpus: 1 - płyta z węglików spiekanych, 2 - klin, 3 - śruba mocująca

Rys. 6. Głowica frezowa nasadzana: A - część skrawająca, C - korpus, 1 - płytka z węglików spiekanych, 2 - klin, 3 - śruba mocująca, 4 - otwór ustalający współśrodkowe położenie głowicy, 5 - rowek zabierakowy, 6 - otwór pod śruby mocujące

Rys. 7. Geometria ostrza głowicy frezowej w układzie narzędzia 4.) Ostrzenie powierzchni przyłożenia na przykładzie freza walcowego. Ostrzenie frezów przeprowadza się na ostrzarkach uniwersalnych kopiałowych lub z podpórką. Szlifowanie powierzchni przyłożenia może odbywać się dwoma sposobami: • Czołem ściernicy garnkowej, • Obwodem ściernicy tarczowej.

W obu sposobach, wartość kąta przyłożenia uzyskuje się przez przesunięcie osi wrzeciona ściernicy w stosunku do osi freza o określoną wartość H, w rezultacie otrzymuje się żądany kąt pochylenia płaszczyzny przyłożenia. Wielkość H można obliczyć ze wzoru: H= Dw ⋅ sin α o 2

Rys. 8. Szlifowanie powierzchni przyłożenia: a) na szlifierce o nieprzechylnej głowicy szlifierskiej, b) na szlifierce z pochylną głowicą 5.) Ostrzenie powierzchni natarcia na przykładzie freza walcowego. Szlifowanie powierzchni natarcia ostrza stosuje się tylko w tym przypadku, jeżeli ostrza freza są mocno stępione lub wyszczerbione. Oś freza w płaszczyźnie ściernicy ustawia się za pomocą specjalnej linijki, której płaszczyzna a leży w osi pryzmy. W przypadku zerowego kąta natarcia należy ustawić oś freza w skrawającej płaszczyźnie ściernicy. W miarę wzrostu dodatniego kąta natarcia, oś freza powinna być przesunięta w kierunku do skrawającej płaszczyzny ściernicy o wielkość H odpowiadającą kątowi natarcia. H= gdzie: Dw – średnica freza, γo – kąt natarcia. Dw ⋅ sin γ o 2

Rys. 9. Ustawienie ściernicy przy ostrzeniu powierzchni natarcia frezów z ostrzami prostymi

6.) Kontrola wymiarowa narzędzi wieloostrzowych. Kontrola wymiarowa narzędzi wieloostrzowych sprowadza się głównie do: • Pomiarów kątów, długości krawędzi skrawających, ogólnie całej geometrii za pomocą przyrządów kontrolnych takich jak: kątomierze, wysokościomierze, długościomierze mechaniczne lub optyczne, pomiar długości przeprowadza się również za pomocą lupki z naciętą podziałką,

Rys. 10. Pomiar kątów natarcia i przyłożenia kątomierzem uchylnym

Rys. 11. Pomiar kątów za pomocą wysokościomierza • • • • Pomiarów bicia frezów na przyrządach kłowych, Pomiarów twardości, Sprawdzenie chropowatości powierzchni tych narzędzi, Sprawdzenie czy ostrze nie ma: rys, pęknięć, wyłamań, przypaleń szlifierskich i innych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas ostrzenia.

5) Przeprowadzenie ostrzenia a) pomiar kąta natarcia, Podczas ćwiczenia należało zmierzyć kąt natarcia freza walcowego metodą pośrednią. Należało zmierzyć wielkość A, C oraz średnicę freza D za pomocą wysokościomierza. D= C= A=

Kąt natarcia freza oblicza się ze wzoru:

γ o = arcsin

2 ⋅ (C − A) D

b) ostrzenie powierzchni przyłożenia, Ostrzenie powierzchni przyłożenia można przeprowadzić za pomocą ściernic tarczowych lub garnkowych. • Ostrzenie ściernicami garnkowymi, Ostrzenie bez korzystania z możliwości skręcania głowicy ściernicy. Obrabiany ząb opiera się o podpórkę obniżoną w stosunku do osi freza o wielkość H, którą obliczamy ze wzoru: H= D ⋅ sin α o 2

Aby uniknąć obrabiania innych zębów freza drugą stroną ściernicy to należy oś ściernicy skręcić o kąt 1÷3° względem osi freza.

 
statystyka